ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2016

2.2.2017 - 2016/2247 (INI)

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner


Διαδικασία : 2016/2247(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0019/2017
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0019/2017
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την Τραπεζική Ένωση – Ετήσια έκθεση για το 2016

(2016/2247(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, της 30ής Σεπτεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τον απολογισμό και τις προκλήσεις της ρύθμισης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε επίπεδο ΕΕ: αντίκτυπος και επόμενα βήματα προς ένα αποδοτικότερο και αποτελεσματικό πλαίσιο της ΕΕ για την χρηματοπιστωτική ρύθμιση και την Ένωση Κεφαλαιαγορών[1],

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της συνόδου κορυφής των μελών της ευρωζώνης, της 29ης Ιουνίου 2012, στην οποία δηλώνεται η πρόθεση «να σπάσει ο φαύλος κύκλος τραπεζών και δημοσίου χρέους»[2],

–  έχοντας υπόψη την πρώτη επισκόπηση σκιώδους τραπεζικού τομέα της ΕΕ (EU Shadow Banking Monitor) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), του Ιουλίου του 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΔΝΤ του 2016 για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), τα οποία δημοσιεύτηκαν στις 29 Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της διαδικασίας παρακολούθησης του πλαισίου ΟΚΑ IV-ΚΚΑ/ Βασιλεία ΙΙΙ από την ΕΑΤ, βάσει δεδομένων του Δεκεμβρίου του 2015, τα οποία δημοσιεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2016,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN, της 17ης Ιουνίου 2016, σχετικά με οδικό χάρτη για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, με τίτλο «Προς την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης» (COM(2015)0587),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου, της 15ης Οκτωβρίου 2013, για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων[3] (κανονισμός ΕΕΜ),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 468/2014 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 16ης Απριλίου 2014, που θεσπίζει το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, των εθνικών αρμόδιων αρχών και των εθνικών εντεταλμένων αρχών εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού[4] (κανονισμός για το πλαίσιο ΕΕΜ),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) σχετικά με τις προτεραιότητες εποπτείας για το 2016,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για την εποπτική δραστηριότητα κατά το 2015, η οποία δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2016[5],

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 29/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό[6],

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), του Ιουλίου του 2016, σχετικά με τη δυναμική και τις κινητήριες δυνάμεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, του Μαρτίου του 2015, σχετικά με τη ρυθμιστική μεταχείριση των ανοιγμάτων σε δημόσιο χρέος,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, στις 4 Οκτωβρίου 2016, αρχών που θα αυξάνουν τη διαφάνεια κατά την εκπόνηση κανονισμών της ΕΚΤ σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και θα λαμβάνουν υπόψη τις πρακτικές διαφάνειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη τη διαβούλευση που διεξήγαγε η ΕΚΤ, σχετικά με το σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών της προς τις τράπεζες, του Σεπτεμβρίου του 2016, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια,

–  έχοντας υπόψη τον οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/445 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 14ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο[7],

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας, και ιδίως το συμβουλευτικό έγγραφο του Μαρτίου του 2016 με τίτλο ‘Reducing variation in credit risk-weighted assets – constraints on the use of internal model approaches’ (Μείωση των διακυμάνσεων στα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού – περιορισμοί όσον αφορά τη χρήση της μεθόδου εσωτερικών υποδειγμάτων),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΑΤ, της 3ης Αυγούστου 2016, σχετικά με τις απαιτήσεις για τον δείκτη μόχλευσης δυνάμει του άρθρου 511 του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) (EBA-Op-2016-13),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου ECOFIN, της 12ης Ιουλίου 2016, για την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων της Βασιλείας μετά την κρίση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών, νομισματικών και ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων[8],

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 23ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την οριστικοποίηση της «Βασιλεία III»[9],

–  έχοντας υπόψη το συνεχιζόμενο έργο της Επιτροπής για την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για τα πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012[10] (ΚΚΑ), ιδίως όσον αφορά την αναθεώρηση του πυλώνα 2 και τη διαχείριση των εθνικών δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου[11] (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (BRRD),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2014, περί θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010[12] (κανονισμός ΕΜΕ),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση για το 2015, του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ΕΣΕ), η οποία δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, μετά την 1η Αυγούστου 2013, των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης («Ανακοίνωση για τον τραπεζικό τομέα»)[13],

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής αριθ. 2016/1450 (ΕΕ), της 23ης Μαΐου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που προσδιορίζουν τα κριτήρια σχετικά με τη μεθοδολογία για τον καθορισμό της ελάχιστης απαίτησης ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων[14],

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 28ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την αξιολόγηση των κανόνων για τις αποδοχές δυνάμει της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

–  έχοντας υπόψη τους όρους λειτουργίας της συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (TLAC) του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, του Νοεμβρίου του 2015,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας αριθ. 558 της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, του Απριλίου του 2016, με θέμα «Why bank capital matters for monetary policy» (Για ποιο λόγο η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών είναι σημαντική για τη νομισματική πολιτική),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεση της ΕΑΤ, της 19ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή και τον σχεδιασμό του πλαισίου MREL,

–  έχοντας υπόψη τη συμπληρωματική αναλυτική έκθεση της Επιτροπής, του Οκτωβρίου του 2016, σχετικά με τα αποτελέσματα της πρότασης για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης καταθέσεων (ΕΣΑΚ),

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της ΕΑΤ, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή και τον σχεδιασμό του πλαισίου MREL,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τη μεταφορά και την αμοιβαιοποίηση των εισφορών στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης, και ιδίως το άρθρο 16,

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης, της 22ας Δεκεμβρίου 2015, μεταξύ του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων[15] (ΟΣΕΚ),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014 με σκοπό τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων (COM(2015)0586),

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ που έχουν εκδοθεί βάσει της οδηγίας περί των συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, ιδίως δε τις τελικές εκθέσεις για τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ συστημάτων εγγύησης καταθέσεων, του Φεβρουαρίου 2016, και τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων για τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων, του Μαΐου του 2016,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση των υπουργών της Ευρωομάδας και του Συμβουλίου ECOFIN, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με τον μηχανισμό στήριξης του ΕΜΕ,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την Τραπεζική Ένωση και τις ενδιάμεσες χρηματοδοτικές ρυθμίσεις για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ.1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σχετικά με τον ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο αριθ. 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0019/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση της Τραπεζικής Ένωσης (ΤΕ) αποτελεί απαραίτητο στοιχείο μιας νομισματικής ένωσης και θεμελιώδες δομικό στοιχείο μιας γνήσιας οικονομικής και νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ)· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες, δεδομένου ότι η Τραπεζική Ένωση παραμένει ημιτελής όσο στερείται δημοσιονομικού μηχανισμού ασφαλείας και τρίτου πυλώνα, που συνίσταται στην ευρωπαϊκή προσέγγιση στην ασφάλιση και αντασφάλιση των καταθέσεων που συζητείται σήμερα σε επίπεδο επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης θα συμβάλει σημαντικά στη διάρρηξη του δεσμού μεταξύ δημόσιου χρέους και τραπεζικού κινδύνου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να αντιμετωπίζει σύγκρουση συμφερόντων λόγω της διττής ευθύνης της ως αρχής νομισματικής πολιτικής και αρχής τραπεζικής εποπτείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δείκτες επάρκειας κεφαλαίων και ρευστότητας των τραπεζών της ΕΕ βελτιώνονται εν γένει σταθερά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν, ωστόσο, να υφίστανται κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί προσοχή κατά τη θέσπιση εκτενών ρυθμιστικών αλλαγών, ιδίως όσον σε σχέση με το πλαίσιο χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει καθυστερήσει η δέουσα εκκαθάριση των ισολογισμών των τραπεζών μετά την κρίση, γεγονός που εξακολουθεί να εμποδίζει την οικονομική ανάπτυξη·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δεν είναι να διασφαλίζουν την κερδοφορία του τραπεζικού τομέα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στόχος του νέου καθεστώτος εξυγίανσης που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2016 είναι να επιφέρει μια αλλαγή προτύπου από τη διάσωση με δημόσιους πόρους στη διάσωση με ιδία μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά πρέπει κι εκείνοι να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή στην Τραπεζική Ένωση είναι ανοικτή στα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τραπεζική Ένωση αποτελείται από όλα τα κράτη μέλη που έχουν νόμισμα το ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευρώ είναι το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη, με εξαίρεση εκείνα για τα οποία ισχύει παρέκκλιση, έχουν δεσμευτεί να προσχωρήσουν στο ευρώ και, συνεπώς, να συμμετάσχουν στην Τραπεζική Ένωση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και η λογοδοσία της Επιτροπής έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελούν βασικές αρχές· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό προϋποθέτει την κατάλληλη επακολούθηση των συστάσεων του Κοινοβουλίου από την Επιτροπή και τη δέουσα αξιολόγηση και παρακολούθηση της επακολούθησης αυτής από το Κοινοβούλιο·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες για την Ένωση Κεφαλαιαγορών (CMU) δεν θα πρέπει να μειώσουν την πίεση για την ολοκλήρωση του έργου μας για την Τραπεζική Ένωση, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί προϋπόθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο βασιζόμενο στις τράπεζες τοπίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία η εκτιμώμενη αξία όλων των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στη ζώνη του ευρώ ανέρχεται σε 1,132 τρισεκατομμύρια ευρώ[16]·

Εποπτεία

1.  εκφράζει ανησυχία για το υψηλό επίπεδο ΜΕΔ, δεδομένου ότι, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ, έως τον Απρίλιο του 2016 οι τράπεζες στη ζώνη του ευρώ κατείχαν τέτοια δάνεια σε ύψος 1,014 τρισεκατομμυρίων ευρώ· θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία να μειωθεί το επίπεδο αυτό· επιδοκιμάζει τις προσπάθειες που ήδη καταβάλλονται για τη μείωση του επιπέδου ΜΕΔ σε ορισμένα κράτη μέλη· επισημαίνει, ωστόσο, ότι ως τώρα το ζήτημα αντιμετωπίζεται κυρίως σε εθνικό επίπεδο· θεωρεί ότι το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί το ταχύτερο δυνατόν, αλλά αναγνωρίζει ότι μια οριστική λύση θα απαιτήσει χρόνο· θεωρεί ότι κάθε προτεινόμενη λύση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πηγή των ΜΕΔ, τον αντίκτυπο στην ικανότητα των τραπεζών να δανειοδοτούν την πραγματική οικονομία, και την ανάγκη για ανάπτυξη πρωτογενούς και δευτερογενούς αγοράς για τα ΜΕΔ, ενδεχομένως υπό μορφή ασφαλούς και διαφανούς τιτλοποίησης, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε διεθνές επίπεδο· συνιστά στην Επιτροπή να επικουρεί τα κράτη μέλη, μεταξύ άλλων, στη σύσταση ειδικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (ή «κακών τραπεζών») και στην ενίσχυση της εποπτείας· επαναλαμβάνει εν προκειμένω τη σημασία της ικανότητας πώλησης ΜΕΔ προκειμένου να αποδεσμευτούν κεφάλαια, που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την τραπεζική δανειοδότηση των ΜΜΕ· χαιρετίζει τη διαβούλευση της ΕΚΤ σχετικά με σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τις τράπεζες όσον αφορά τα ΜΕΔ, ως πρώτο βήμα, αλλά πιστεύει ότι πρέπει να επιτελεστεί πιο ουσιαστική πρόοδος· χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με την αφερεγγυότητα και την αναδιάρθρωση, συμπεριλαμβανομένων της έγκαιρης αναδιάρθρωσης και της δεύτερης ευκαιρίας, στο πλαίσιο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών· καλεί τα κράτη μέλη, εν αναμονή της έγκρισής της και προκειμένου να συμπληρωθεί, να βελτιώσουν τη σχετική νομοθεσία τους, ιδίως όσον αφορά τη διάρκεια των διαδικασιών ανάκτησης, τη λειτουργία των δικαστικών συστημάτων και, γενικότερα, το νομικό τους πλαίσιο που αφορά την αναδιάρθρωση του χρέους, και να εφαρμόσουν τις αναγκαίες βιώσιμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την οικονομική ανάκαμψη, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ΜΕΔ· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, ορισμένες τράπεζες της ζώνης του ευρώ αποδυνάμωσαν την κεφαλαιακή βάση τους καταβάλλοντας σημαντικά μερίσματα που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερέβαιναν το επίπεδο των αδιανέμητων κερδών, κατά τα έτη της κρίσης· εκτιμά ότι η κεφαλαιακή θέση των τραπεζών μπορεί να ενισχυθεί μέσω της μείωσης των πληρωμών μερισμάτων και της άντλησης νέων ιδίων κεφαλαίων·

2.  παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει το ευρώ να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να το πράξουν ή να προσχωρήσουν στην Τραπεζική Ένωση, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί σταδιακά η Τραπεζική Ένωση με ολόκληρη την εσωτερική αγορά·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για την παρατεταμένη αστάθεια του τραπεζικού τοπίου στην Ευρώπη, όπως υπογραμμίζεται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση του ΔΝΤ του 2016 για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπου επισημαίνεται ότι η Ευρώπη θα εξακολουθήσει να έχει υψηλό ποσοστό αδύναμων και προβληματικών τραπεζών ακόμη και αν βρίσκεται σε κυκλική ανάκαμψη· επισημαίνει τη χαμηλή κερδοφορία μιας σειράς ιδρυμάτων στη ζώνη του ευρώ· επισημαίνει ότι στους λόγους που οδήγησαν στην κατάσταση αυτή περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η συσσώρευση ΜΕΔ, το περιβάλλον των επιτοκίων, και πιθανά προβλήματα στην πλευρά της ζήτησης· υιοθετεί την έκκληση του ΔΝΤ για θεμελιώδεις αλλαγές τόσο στα επιχειρηματικά μοντέλα όσο και στη συστημική δομή των τραπεζών, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα υγιές ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα·

4.  θεωρεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με το δημόσιο χρέος· επισημαίνει επίσης ότι σε ορισμένα κράτη μέλη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν υπερεπενδύσει σε ομόλογα της κυβέρνησης της χώρας τους, γεγονός που οδήγησε σε υπερβολική «εγχώρια μεροληψία», τη στιγμή που ένας από τους κύριους στόχους της τραπεζικής ένωσης είναι η διάρρηξη του δεσμού τραπεζών και δημόσιου χρέους· επισημαίνει ότι με την ενδεδειγμένη συνετή μεταχείριση των κρατικών ομολόγων θα μπορούσαν να δημιουργηθούν κίνητρα για τις τράπεζες ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τα ανοίγματά τους σε κρατικά ομόλογα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι τα κρατικά ομόλογα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο ως πηγή υψηλής ποιότητας ρευστοποιήσιμων εγγυήσεων και στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής, και ότι η μεταβολή στην προληπτική αντιμετώπιση τους, ιδίως αν δεν προβλέπεται μια σταδιακή προσέγγιση, θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και στον δημόσιο τομέα, γεγονός που επιβάλλει προσεκτική εξέταση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων μιας αναθεώρησης του ισχύοντος πλαισίου πριν υποβληθεί οποιαδήποτε πρόταση· λαμβάνει υπόψη τις διάφορες επιλογές πολιτικής που διατυπώνονται στην έκθεση της ομάδας εργασίας υψηλού επιπέδου για την προληπτική αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κρατικά ομόλογα, η οποία συζητήθηκε κατά την άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου ECOFIN στις 22 Απριλίου 2016· θεωρεί ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τα διεθνή πρότυπα· αναμένει, συνεπώς, με μεγάλο ενδιαφέρον τα αποτελέσματα των εργασιών του FSB σχετικά με τα κρατικά ομόλογα, προκειμένου να προσανατολίσει τις μελλοντικές αποφάσεις τους· θεωρεί ότι το ευρωπαϊκό πλαίσιο θα πρέπει να καθιστά δυνατή την πειθαρχία της αγοράς στην εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών και την παροχή ρευστοποιήσιμων στοιχείων ενεργητικού υψηλής ποιότητας για τον οικονομικό τομέα και ασφαλών στοιχείων παθητικού για τις κυβερνήσεις· τονίζει ότι, παράλληλα με τις συζητήσεις σχετικά με το δημόσιο χρέος, θα πρέπει να αναπτυχθεί προβληματισμός για τη σύγκλιση σε ευρύτερο φάσμα οικονομικών θεμάτων, για τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και για κινδύνους όπως η αθέμιτη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένου του οικονομικού εγκλήματος·

5.  θεωρεί σημαντικό, καταθέτες, επενδυτές και φορείς εποπτείας να αντιμετωπίσουν την υπερβολική διακύμανση των συντελεστών στάθμισης κινδύνου που εφαρμόζονται στα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο στοιχεία ενεργητικού της ίδιας κατηγορίας από τα διάφορα ιδρύματα· υπενθυμίζει ότι οι υφιστάμενοι κανόνες για τη χρήση εσωτερικών υποδειγμάτων προσφέρουν στις τράπεζες σημαντικό επίπεδο ευελιξίας και προσθέτουν ένα επίπεδο κινδύνου υποδειγμάτων από εποπτική σκοπιά· χαιρετίζει εν προκειμένω το έργο που έχει αναλάβει η ΕΑΤ για την εναρμόνιση των βασικών παραδοχών και παραμέτρων, η απόκλιση των οποίων έχει εντοπιστεί ως βασικός συντελεστής διακύμανσης, καθώς και το έργο που επιτελείται με την τραπεζική εποπτεία της ΕΚΤ στο πλαίσιο της στοχευμένης επανεξέτασης των εσωτερικών υποδειγμάτων (TRIM), για την αξιολόγηση και την επιβεβαίωση της επάρκειας και της καταλληλότητας των εσωτερικών υποδειγμάτων· παροτρύνει για την επιτέλεση περαιτέρω προόδου στα συγκεκριμένα πεδία δράσης· αναμένει τα αποτελέσματα του έργου που επιτελείται διεθνώς για τον εξορθολογισμό των εσωτερικών υποδειγμάτων στην περίπτωση του λειτουργικού κινδύνου και της δανειοδότησης επιχειρήσεων, άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, εξειδικευμένων χρηματοδοτικών και μετοχικών τραπεζών, προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία των εσωτερικών υποδειγμάτων και να εξασφαλιστεί η επικέντρωσή τους σε τομείς στους οποίους προσφέρουν προστιθέμενη αξία· χαιρετίζει επίσης την καθιέρωση ενός δείκτη μόχλευσης ως ισχυρού συστήματος προστασίας, ιδίως για τα παγκόσμια συστημικά σημαντικά ιδρύματα (G-SII)· τονίζει την ανάγκη για μια τυποποιημένη προσέγγιση με μεγαλύτερη ευαισθησία στον κίνδυνο, ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση της αρχής «ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι κανόνες»· καλεί τις αρχές χρηματοπιστωτικής εποπτείας να επιτρέπουν τη χρήση νέων εσωτερικών υποδειγμάτων μόνο εάν δεν οδηγούν σε αδικαιολόγητα σημαντικά χαμηλότερους συντελεστές στάθμισης· επαναλαμβάνει τα συμπεράσματα του ψηφίσματός του της 23 Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την ολοκλήρωση της συμφωνίας Βασιλεία ΙΙΙ· υπενθυμίζει, ιδίως, ότι οι σχεδιαζόμενες ρυθμιστικές αλλαγές δεν θα πρέπει να επιφέρουν συνολική αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων, ούτε να πλήξουν την ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία, και ιδίως τις ΜΜΕ· τονίζει ότι οι διεθνείς προσπάθειες θα πρέπει να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας· υπενθυμίζει ότι έχει σημασία να μην τεθεί αδικαιολόγητα σε μειονεκτική θέση το ενωσιακό τραπεζικό μοντέλο, και να αποφευχθούν οι διακρίσεις μεταξύ ενωσιακών και διεθνών τραπεζών· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι οι ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες θα λαμβάνονται υπόψη κατά την διαμόρφωση νέων διεθνών προτύπων στον συγκεκριμένο τομέα, και να λαμβάνει δεόντως υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και την ύπαρξη διαφορετικών τραπεζικών μοντέλων κατά την εκτίμηση των επιπτώσεων της μελλοντικής νομοθεσίας για την εφαρμογή διεθνώς συμφωνημένων προτύπων·

6.  τονίζει ότι η αξιόπιστη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και η ορθή κατανομή των κεφαλαίων στο χρηματοδοτικό μοντέλο της Ευρώπης που βασίζεται στις τράπεζες εξαρτώνται σημαντικά από ισχυρούς ισολογισμούς και κατάλληλη κεφαλαιοποίηση, η αποκατάσταση των οποίων δεν διασφαλίστηκε μετά τις χρηματοπιστωτικές κρίσεις ούτε διασφαλίζεται σήμερα ομοιόμορφα στην Ένωση, γεγονός που θέτει εμπόδια στην οικονομική ανάπτυξη·

7.  υπογραμμίζει ότι ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας και υποστηρίζεται από ισχυρό σύστημα εποπτείας· εκφράζει, συνεπώς, την ικανοποίησή του για την πρόθεση της Επιτροπής να διατηρήσει τον συντελεστή υποστήριξης των ΜΜΕ στην προσεχή αναθεώρηση της οδηγίας περί κεφαλαιακών απαιτήσεων και του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις και να τον επεκτείνει πέρα από το τρέχον κατώτατο όριό του·

8.  επισημαίνει ότι η καθοδήγηση που παρέχεται από διεθνείς φορείς θα πρέπει να ακολουθείται όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος κανονιστικού κατακερματισμού όσον αφορά τη ρύθμιση και την εποπτεία των μεγάλων, διεθνώς δραστηριοποιούμενων τραπεζών, χωρίς αυτό να αποτρέπει μια κριτική προσέγγιση όταν χρειάζεται ή να αποκλείει στοχευμένες αποκλίσεις από τα διεθνή πρότυπα, όπου και όταν δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη τα χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού συστήματος· υπενθυμίζει τα συμπεράσματα του ψηφίσματός του της 12ης Απριλίου 2016, σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών οικονομικών, νομισματικών και ρυθμιστικών οργανισμών και οργάνων· υπογραμμίζει, ιδίως, τη σημασία του ρόλου της Επιτροπής, της ΕΚΤ και της ΕΑΤ όσον αφορά τη συμμετοχή στο έργο της BCBS και την παροχή στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο διαφανούς και ολοκληρωμένης ενημέρωσης σχετικά με την πρόοδο των συζητήσεων στην BCBS· εκτιμά ότι η ΕΕ θα πρέπει να προσπαθήσει να έχει κατάλληλη εκπροσώπηση στην BCBS, ιδίως για τη ζώνη του ευρώ· ζητεί την εντονότερη προβολή αυτού του ρόλο κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου ECOFIN, καθώς και την ενίσχυση της λογοδοσίας στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Κοινοβουλίου· υπογραμμίζει ότι η BCBS και άλλοι φορείς θα πρέπει να συμβάλλουν στην προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, μετριάζοντας –αντί να επιτείνουν– τις διαφορές μεταξύ των δικαιοδοσιών·

9.  επισημαίνει τους κινδύνους, μεταξύ άλλων τους συστημικούς, μιας ταχείας ανάπτυξης του σκιώδους τραπεζικού τομέα, όπως έδειξε η επισκόπηση σκιώδους τραπεζικού τομέα της ΕΕ για το 2016· επιμένει ότι κάθε ενέργεια για τη ρύθμιση του τραπεζικού τομέα πρέπει να συνοδεύεται από κατάλληλη ρύθμιση του σκιώδους τραπεζικού τομέα· ζητεί, κατά συνέπεια, συντονισμένη δράση προκειμένου να διασφαλιστούν ο θεμιτός ανταγωνισμός και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα·

10.  υπογραμμίζει την ανάγκη να σχηματιστεί ολοκληρωμένη εικόνα του σωρευτικού αντίκτυπου των διαφορετικών αλλαγών στο κανονιστικό περιβάλλον όσον αφορά την εποπτεία, την απορρόφηση ζημιών, την εξυγίανση ή τα λογιστικά πρότυπα·

11.  τονίζει ότι τα δικαιώματα και οι διακριτικές ευχέρειες σε εθνικό επίπεδο εμποδίζουν τη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς των τραπεζών στο κοινό· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ευκαιρία που προσφέρει η νέα πρόταση τροποποίησης του ΚΚΑ, να αποκλειστεί ή να περιοριστεί η χρήση ορισμένων από αυτά σε ενωσιακό επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα υφιστάμενα εμπόδια και ο κατακερματισμός, και να διατηρηθούν μόνον εκείνα που είναι απολύτως αναγκαία λόγω της ποικιλομορφίας των τραπεζικών μοντέλων· ζητεί να αξιοποιηθεί πλήρως η δυνατότητα αυτή· εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθοδήγηση της ΕΚΤ και τον κανονισμό που εναρμονίζει την άσκηση ορισμένων από αυτά τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες στην ΤΕ· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι κατά το έργο της μείωσης των επιλογών και των διακριτικών ευχερειών η ΕΚΤ πρέπει να παραμένει εντός των ορίων της εντολής της· τονίζει ότι οι προσπάθειες για την εμβάθυνση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων είναι κρίσιμες, και υπογραμμίζει την ανάγκη εξορθολογισμού όσον αφορά τις τρέχουσες επικαλύψεις και συνυφάνσεις της υφιστάμενης, της τροποποιούμενης και της νέας νομοθεσίας· καλεί την ΕΚΤ να δημοσιοποιήσει πλήρως το Εποπτικό Εγχειρίδιο το οποίο καθορίζει κοινές διεργασίες, διαδικασίες και μεθόδους για την εφαρμογή μιας διαδικασίας εποπτικής αξιολόγησης σε επίπεδο ΕΕ·

12.  τονίζει ότι, μετά τη δημιουργία του ΕΕΜ, η αντιμετώπιση πολλών διαφορετικών επιχειρηματικών μοντέλων και οντοτήτων διαφορετικών μεγεθών υπήρξε μια φυσική διαδικασία μάθησης για όλα τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, διαδικασία που πρέπει να υποστηριχθεί και να επιταχυνθεί·

13.  επισημαίνει τις διευκρινίσεις σε σχέση με τους στόχους του πυλώνα 2 και τη θέση του στην ιεραρχία των κεφαλαιακών απαιτήσεων, όπως προτείνεται στις τροποποιήσεις της οδηγίας για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΟΚΑ)· επισημαίνει ότι η χρήση κατευθυντηρίων γραμμών για τα ίδια κεφάλαια θεωρείται σημαντικό βήμα προόδου προκειμένου να εξισορροπηθούν οι ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η ανάγκη να δοθούν περιθώρια για εκτιμήσεις εκ μέρους των εποπτικών αρχών και για αναλύσεις κατά περίπτωση· ενθαρρύνει την ΕΚΤ να αποσαφηνίσει τα κριτήρια που διέπουν τις κατευθυντήριες γραμμές του πυλώνα 2· υπενθυμίζει ότι οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές δεν περιορίζουν το Μέγιστο Διανεμητέο Ποσό (ΜΔΠ) και δεν θα πρέπει συνεπώς να δημοσιοποιηθούν· πιστεύει ότι η χρήση κατευθυντήριων γραμμών δεν θα πρέπει να επιφέρει εμφανή μείωση των απαιτήσεων του πυλώνα 2· θεωρεί ότι χρειάζεται μεγαλύτερη εποπτική σύγκλιση για τη σύνθεση των ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις του πυλώνα 2 και οι κατευθυντήριες γραμμές· εκφράζει, συνεπώς, ικανοποίηση, για το γεγονός ότι το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται στην προτεινόμενη τροποποίηση της ΟΚΑ·

14.  τονίζει τους κινδύνους που απορρέουν από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων επιπέδου 3, συμπεριλαμβανομένων των παραγώγων, και ιδίως από τη δυσκολία εκτίμησής τους· επισημαίνει ότι οι εν λόγω κίνδυνοι θα πρέπει να μειωθούν και για τούτο απαιτεί τη σταδιακή μείωση των συμμετοχών στα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία· καλεί τον ΕΕΜ να περιλάβει το ζήτημα αυτό στις εποπτικές προτεραιότητές του και να οργανώσει, από κοινού με την ΕΑΤ, σχετικές ποσοτικές προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων·

15.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί μεγαλύτερη διαφάνεια ως προς το σύνολο των εποπτικών πρακτικών, ιδίως στον κύκλο της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης· ζητεί από την ΕΚΤ να δημοσιεύσει δείκτες επιδόσεων και δείκτες μέτρησης προκειμένου να καταδεικνύεται η αποτελεσματικότητας της εποπτείας και να ενισχυθεί η εξωτερική λογοδοσία της· επαναλαμβάνει το αίτημά του για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις αποφάσεις και τις αιτιολογήσεις του δεύτερου πυλώνα· καλεί την ΕΚΤ να δημοσιεύσει κοινά εποπτικά πρότυπα·

16.  επισημαίνει τους κινδύνους που απορρέουν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι «υπερβολικά μεγάλα για να αφεθούν να πτωχεύσουν» και υπερβολικά σύνθετα για να εξυγιανθούν· επισημαίνει ότι έχει συμφωνηθεί σε διεθνές επίπεδο ένα σύνολο μέτρων πολιτικής σχεδιασμένων για την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών (κυρίως συνολική ικανότητα απορρόφησης ζημιών, κεντρική εκκαθάριση παραγώγων, και πρόσθετος δείκτης κεφαλαίου και μόχλευσης για τις παγκόσμια συστημικές τράπεζες)· δεσμεύεται να επεξεργαστεί άμεσα τις αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις για την εφαρμογή τους στην Ένωση, μειώνοντας περαιτέρω τους κινδύνους που απορρέουν από το πρόβλημα του «υπερβολικού μεγέθους» που δεν επιτρέπει την πτώχευση· υπενθυμίζει τα λόγια του Προέδρου του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSB), Mark Carney, ότι μια συμφωνία σχετικά με προτάσεις για ένα κοινό διεθνές πρότυπο όσον αφορά την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών των παγκόσμιων συστημικά σημαντικών τραπεζών (G-SIBs) αποτελεί σταθμό στην αντιμετώπιση του προβλήματος των τραπεζών που λόγω μεγέθους δεν πρέπει να αφεθούν να πτωχεύσουν’ επισημαίνει επίσης ότι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός διάσωσης με ίδια μέσα και η εφαρμογή κατάλληλου επιπέδου MREL αποτελούν σημαντικό μέρος των ρυθμιστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του θέματος και για να καταστεί δυνατή η εξυγίανση των συστημικών σε παγκόσμιο επίπεδο τραπεζών χωρίς προσφυγή σε δημόσια επιδότηση και χωρίς να διαταραχθεί το ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα·

17.  υπογραμμίζει την ανάγκη διαρθρωτικής μεταρρύθμισης των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της αντιστροφής του βάρους της απόδειξης, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα των ιδρυμάτων που λόγω μεγέθους δεν πρέπει να αφεθούν να πτωχεύσουν·

18.  τονίζει τους περιορισμούς της παρούσας μεθοδολογίας προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων· επικροτεί συνεπώς τις προσπάθειες της ΕΑΤ και της ΕΚΤ για βελτίωση του πλαισίου προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων· εκτιμά, ωστόσο, ότι θα πρέπει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες ώστε να αντικατοπτρίζονται καλύτερα η δυνατότητα και η πραγματικότητα των καταστάσεων πραγματικής κρίσης μέσω, μεταξύ άλλων, της ενσωμάτωσης στη μεθοδολογία πιο δυναμικών στοιχείων όπως η μετάδοση των επιπτώσεων· θεωρεί ότι η έλλειψη διαφάνειας που χαρακτηρίζει τις προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων της ίδιας της ΕΚΤ αποτελεί έμμεση ένδειξη αβεβαιότητας στις μεθόδους εποπτείας· καλεί την ΕΚΤ να δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεών της ώστε να τονωθεί η εμπιστοσύνη της αγοράς·

19.  θεωρεί ότι, όταν μια εθνική αρμόδια αρχή (ΕΑΑ) απορρίπτει το αίτημα συνυπολογισμού συγκεκριμένων περιστάσεων στην προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, αυτό θα πρέπει να κοινοποιείται στην ΕΑΤ και στον ΕΕΜ προκειμένου να διασφαλίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού·

20.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην προετοιμασία για τη δημιουργία δυνατότητας μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον τομέα της λήψης αποφάσεων περί καταλληλότητας και αξιοπιστίας· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι κανονισμοί θα πρέπει να τροποποιηθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεγαλύτερη και ευκολότερη μεταβίβαση της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων σχετικά με ορισμένα τετριμμένα ζητήματα από το Εποπτικό Συμβούλιο σε αρμόδιους υπαλλήλους· διάκειται ευνοϊκά σε μια τέτοια τροποποίηση, που θα συνέβαλλε στην άσκηση αποτελεσματικότερης τραπεζικής εποπτείας από την ΕΚΤ· καλεί την ΕΚΤ να αποσαφηνίσει τα καθήκοντα και το νομικό πλαίσιο για τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων·

21.  λαμβάνει υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη λειτουργία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού· λαμβάνει υπόψη τα συμπεράσματα σχετικά με ανεπαρκές επίπεδο στελέχωσης· καλεί τις ΕΑΑ και τα κράτη μέλη να διαθέσουν στην ΕΚΤ όλους τους ανθρώπινους πόρους και τα οικονομικά δεδομένα που απαιτούνται για να μπορεί να επιτελεί τα καθήκοντά της· καλεί την ΕΚΤ να τροποποιήσει τον κανονισμό για το πλαίσιο ΕΕΜ προκειμένου να επισημοποιηθούν οι δεσμεύσεις των συμμετεχουσών ΕΑΑ και να εφαρμοστεί μεθοδολογία βασισμένη στον κίνδυνο για τον καθορισμό της σύνθεσης των μικτών εποπτικών ομάδων όσον αφορά τον αριθμό και τα προσόντα των μελών τους· θεωρεί ότι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή υπαλλήλων της ΕΚΤ και τη μείωση της εξάρτησης από προσωπικό των ΕΑΑ θα βελτιωθεί η ανεξαρτησία της εποπτείας, σε συνδυασμό με τη χρήση προσωπικού της αρμόδιας αρχής ενός κράτους μέλους για την εποπτεία ιδρύματος άλλου κράτους μέλους, που είναι επίσης ένας αποτελεσματικός τρόπος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου εποπτικής ανοχής· επικροτεί τη συνεργασία της ΕΚΤ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού· τονίζει τη σημασία ενός ικανοποιητικού περιβάλλοντος εργασίας που να ενθαρρύνει την επαγγελματική συνοχή στην ΕΚΤ· υπενθυμίζει τη δυνητική σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ εποπτικών καθηκόντων και ευθύνης για θέματα νομισματικής πολιτικής, και την ανάγκη για μια σαφή διάκριση μεταξύ των δύο καθηκόντων· καλεί την ΕΚΤ να διεξαγάγει ανάλυση κινδύνου σχετικά με πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και να εξετάσει τη δυνατότητα χωριστών διαύλων αναφοράς όσον αφορά τους ειδικούς εποπτικούς πόρους· πιστεύει ότι, ενώ ο διαχωρισμός της νομισματικής πολιτικής από την εποπτεία αποτελεί κεντρική αρχή, δεν θα πρέπει να αποκλείεται η εξοικονόμηση δαπανών μέσω της κοινοχρησίας υπηρεσιών, με την προϋπόθεση οι συγκεκριμένες υπηρεσίες να μην είναι κρίσιμες από πλευράς χάραξης πολιτικής και να παρέχονται κατάλληλες εγγυήσεις· καλεί την ΕΚΤ να διοργανώνει δημόσιες διαβουλεύσεις κατά την εκπόνηση οιονεί νομοθετικών μέτρων, προκειμένου να ενισχυθεί η λογοδοσία της·

22.  υπογραμμίζει ότι η δημιουργία του ΕΕΜ συνοδεύτηκε από αύξηση της επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή σκηνή σε σύγκριση με την προϋπάρχουσα κατάσταση·

23.  υπογραμμίζει ότι ο διαχωρισμός των εποπτικών καθηκόντων από τις υποχρεώσεις νομισματικής πολιτικής θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στον ΕΕΜ να λαμβάνει ανεξάρτητη θέση σε όλα τα σχετικά θέματα, μεταξύ άλλων όσον αφορά τις δυνητικές επιπτώσεις των στόχων της ΕΚΤ για τα επιτόκια στη χρηματοπιστωτική θέση των εποπτευόμενων τραπεζών·

24.  συμμερίζεται την άποψη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι από τότε που συστάθηκε ο ΕΕΜ έχει προκύψει ένα κενό ελέγχου· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, λόγω των περιορισμών που έχει επιβάλει η ΕΚΤ στην πρόσβαση του ΕΕΣ στα έγγραφα, σημαντικοί τομείς μένουν εκτός ελέγχου· καλεί την ΕΚΤ να συνεργαστεί πλήρως με το Ελεγκτικό Συνέδριο στην άσκηση της εντολής του και, συνεπώς, στην ενίσχυση της λογοδοσίας·

25.  υπενθυμίζει την ανάγκη να βρεθεί, κατά τη θέσπιση των ρυθμίσεων καθώς και κατά την άσκηση της εποπτείας, μια ισορροπία μεταξύ των αναγκών για αναλογικότητα και, ταυτόχρονα, για μια συνεκτική προσέγγιση· επισημαίνει, εν προκειμένω, τις αλλαγές που προτάθηκαν σε σχέση με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τις απαιτήσεις περί αποδοχών στην πρόταση της Επιτροπής για τροποποίηση της οδηγίας 2013/36/ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στις εργασίες για ένα «πλαίσιο για τις μικρές τράπεζες» και να τις επεκτείνει στην αξιολόγηση της σκοπιμότητας ενός μελλοντικού ρυθμιστικού πλαισίου που θα αποτελείται από λιγότερο περίπλοκους και πιο κατάλληλους και αναλογικούς κανόνες προληπτικής εποπτείας εξειδικευμένους για κάθε διαφορετικό είδος τραπεζικού μοντέλου· επισημαίνει ότι θα πρέπει όλες οι τράπεζες να υπόκεινται στο κατάλληλο επίπεδο εποπτείας· υπενθυμίζει ότι η κατάλληλη εποπτεία έχει καίρια σημασία για την παρακολούθηση όλων των κινδύνων ανεξάρτητα από το μέγεθος της τράπεζας· σέβεται τον διαχωρισμό ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ του ΕΣΕ, της ΕΑΤ και των άλλων αρχών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της αποτελεσματικής συνεργασίας· θεωρεί αναγκαίο να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της αύξησης των επικαλυπτόμενων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων και των εθνικών ερμηνειών της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε μια κοινή αγορά· υποστηρίζει τον εξορθολογισμό των προσπαθειών που έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα, όπως η ιδέα στην οποία βασίζεται το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ERF), και ενθαρρύνει την περαιτέρω συνέχιση των προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε να αποφεύγονται η επικάλυψη στην υποβολή εκθέσεων και το περιττό πρόσθετο κόστος των κανονιστικών ρυθμίσεων· ζητεί από την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το θέμα σε εύθετο χρόνο, σύμφωνα με τα πορίσματά της από την πρόσκληση υποβολής στοιχείων, για παράδειγμα μέσω πρότασης για κοινή, μοναδική και ενοποιημένη διαδικασία υποβολής εκθέσεων εποπτείας· ζητεί επίσης την έγκαιρη κοινοποίηση των ειδικών και μόνιμων απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων προκειμένου να διασφαλιστούν η υψηλή ποιότητα των δεδομένων και η ασφάλεια του σχεδιασμού·

26.  υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια και η ευρωστία μιας τράπεζας δεν μπορούν να αποτυπωθούν μόνο από την αξιολόγηση του ισολογισμού της σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, δεδομένου ότι διασφαλίζονται μέσω δυναμικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ της τράπεζας και των αγορών και επηρεάζονται από διάφορους παράγοντες στο σύνολο της οικονομίας· υπογραμμίζει, επομένως, ότι ένα υγιές πλαίσιο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την ανάπτυξη θα πρέπει να είναι πλήρες και ισορροπημένο, προκειμένου να καλύπτει δυναμικές εποπτικές πρακτικές και να μην επικεντρώνεται μόνο σε στατικές ρυθμίσεις που καλύπτουν κυρίως ποσοτικές πτυχές·

27.  υπενθυμίζει την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΚΤ και ΕΑΤ· τονίζει ότι η ΕΚΤ δεν θα πρέπει να καταστεί η εκ των πραγμάτων αρχή θέσπισης προτύπων για τις εκτός ΕΕΜ τράπεζες·

28.  επισημαίνει ότι το συμβούλιο της ΕΚΤ ενέκρινε στις 18 Μαΐου 2016 τον κανονισμό για τη συλλογή αναλυτικών στοιχείων για την πίστωση και τον πιστωτικό κίνδυνο (AnaCredit)· καλεί την ΕΚΤ να αφήνει στις εθνικές κεντρικές τράπεζες τα μεγαλύτερα δυνατά περιθώρια αναφορικά με την υλοποίηση του AnaCredit·

29.  καλεί την ΕΚΤ να μην αρχίσει εργασίες για περαιτέρω βαθμίδες του AnaCredit παρά μόνο μετά από δημόσια διαβούλευση, με πλήρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας·

30.  επαναλαμβάνει την έμφαση που δίνει στη σημασία ισχυρών και εύρυθμα λειτουργούντων συστημάτων ΤΠ, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εποπτικών λειτουργιών του ΕΕΜ και στη μέριμνα για ασφάλεια· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τα πρόσφατα στοιχεία περί χρόνιων αδυναμιών στο σύστημα ΤΠ·

31.  χαιρετίζει τη σύσταση εθνικών συμβουλίων συστημικού κινδύνου, τονίζει ωστόσο ότι η δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης ενισχύει την ανάγκη για ενδυνάμωση της μακροπροληπτικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να αντιμετωπίζονται κατάλληλα ενδεχόμενες διασυνοριακές δευτερογενείς επιπτώσεις συστημικού κινδύνου· παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει μια συνεκτικότερη και αποτελεσματικότερη μακροπροληπτική εποπτεία στο πλαίσιο της συνολικής επανεξέτασης του μακροπροληπτικού πλαισίου το 2017· ζητεί από την Επιτροπή να επιδείξει ιδιαίτερη φιλοδοξία προκειμένου να ενισχύσει τη θεσμική και αναλυτική ικανότητα του ΕΣΣΚ να αξιολογεί κινδύνους και αδυναμίες τόσο στον τραπεζικό τομέα όσο και γενικότερα, και να παρεμβαίνει αναλόγως· θεωρεί ότι τα μέσα που βασίζονται στον δανεισμό (όπως οι δείκτες δανείου-αξίας και οι δείκτες εξυπηρέτησης χρέους-εσόδων) θα πρέπει να ενσωματωθούν στην ευρωπαϊκή νομοθεσία προκειμένου να διασφαλιστεί η εναρμόνιση στη χρήση των εν λόγω πρόσθετων τύπων μακροπροληπτικών μέσων· τονίζει την ανάγκη να μειωθεί η θεσμική πολυπλοκότητα και να συντομευτεί η χρονοβόρα διαδικασία στην αλληλεπίδραση μεταξύ ΕΣΣΚ, ΕΚΤ/ΕΕΜ και εθνικών αρχών, καθώς και μεταξύ αρμόδιων και ορισθεισών εθνικών αρχών, στον τομέα της μακροπροληπτικής εποπτείας· σε αυτό το πλαίσιο, χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί ήδη στον διασυνοριακό συντονισμό με τη σύσταση του ΕΣΣΚ σχετικά με την προαιρετική αμοιβαιότητα· επαναλαμβάνει το αίτημά του να αποσαφηνιστεί η σύνδεση του μακροπροληπτικού πλαισίου με τα υπάρχοντα μικροπροληπτικά μέσα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ των μέσων μακροπροληπτικής και μικροπροληπτικής πολιτικής· εκφράζει την ανησυχία του για τις αδυναμίες που διαπίστωσε το ΕΣΣΚ στον τομέα των ακινήτων· επισημαίνει ότι η ΕΑΤ δεν έχει υποβάλει ακόμα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για την κατάσταση των κεφαλαιακών απαιτήσεων όσον αφορά το άνοιγμα σε στεγαστικά δάνεια δυνάμει των άρθρων 124 παράγραφος 4 σημείο β) και 164 παράγραφος 6 ΚΚΑ· επισημαίνει ότι λίγα μόνο μέλη του ΕΕΜ έχουν ενεργοποιήσει ως τώρα ή σχεδιάζουν να ενεργοποιήσουν γενικά αποθέματα ασφαλείας συστημικού κινδύνου και ένα αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας· επισημαίνει ότι η ΕΚΤ δεν έχει ασκήσει έως σήμερα πλήρως τις αρμοδιότητές της στον τομέα της μακροοικονομικής εποπτείας ενθαρρύνοντας την έγκριση μέσων μακροπροληπτικής εποπτείας από τις εθνικές αρχές·

32.  τονίζει ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος σχετικά με την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ καθιστά αναγκαία την αξιολόγηση του όλου Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών ψηφοφορίας στην ΕΑΤ, ιδίως όσον αφορά τον μηχανισμό διπλής πλειοψηφίας που προβλέπεται από το άρθρο 44 παράγραφος 1 του κανονισμού της ΕΑΤ· τονίζει ότι οι ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις σε συνέχεια του δημοψηφίσματος δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε άνισους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των εντός και εκτός ΕΕ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ούτε να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση της απορρύθμισης του χρηματοπιστωτικού τομέα·

33.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το εξαίρετο έργο των μικτών εποπτικών ομάδων που αποτελούν καλό παράδειγμα ευρωπαϊκής συνεργασίας και οικοδόμησης γνώσης· επισημαίνει ότι η προτεινόμενη μελλοντική χρήση ενός εκ περιτροπής συστήματος στην οργάνωση των μικτών εποπτικών ομάδων (JST) θα πρέπει να διασφαλίζει την αντικειμενική εποπτεία και παράλληλα να λαμβάνει υπόψη τη μακρά διαδικασία οικοδόμησης γνώσης σε αυτόν τον ιδιαίτερα περίπλοκο τομέα πραγματογνωσίας·

34.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Τραπεζική Ένωση έχει ευρέως εξαλείψει το ζήτημα χώρας καταγωγής-χώρας υποδοχής με την καθιέρωση ενιαίας εποπτικής αρχής και την πολύ βελτιωμένη ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών, γεγονός που επιτρέπει περισσότερο ολιστική εποπτεία των διασυνοριακών τραπεζικών ομίλων· τονίζει πως, λόγω του γεγονότος ότι η Τραπεζική Ένωση δεν έχει έως σήμερα ολοκληρωθεί, η επισκόπηση της ρευστότητας και των κεφαλαιακών παρεκκλίσεων από τον ΚΚΑ πρέπει να λαμβάνει δεόντως υπόψη τη μέριμνα για την προστασία των καταναλωτών στις χώρες υποδοχής·

35.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία της ΕΚΤ να υποχρεώσει τις εποπτευόμενες τράπεζες να αναφέρουν τις σοβαρές κυβερνεπιθέσεις σε υπηρεσία επαγρύπνησης πραγματικού χρόνου, καθώς και για τις επιτόπιες επιθεωρήσεις του ΕΕΜ για την εποπτεία της κυβερνασφάλειας· ζητεί τη θέσπιση νομικού πλαισίου που να διευκολύνει τις τράπεζες να ανταλλάσσουν μεταξύ τους ευαίσθητες πληροφορίες για την πρόληψη κυβερνεπιθέσεων·

36.  υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο της κυβερνασφάλειας για τις τραπεζικές υπηρεσίες και την ανάγκη ενθάρρυνσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να επιδεικνύουν μεγάλη φιλοδοξία όσον αφορά την προστασία των δεδομένων των καταναλωτών και την εγγύηση της κυβερνασφάλειας·

37.  επισημαίνει ότι ο ΕΕΜ έχει επιφορτιστεί με το καθήκον της εποπτείας των ευρωπαϊκών τραπεζών για τον σκοπό της εξασφάλισης της συμμόρφωσης προς τους κανόνες προληπτικής εποπτείας της ΕΕ και της διασφάλισης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ενώ άλλα εποπτικά καθήκοντα με σαφείς ευρωπαϊκές δευτερογενείς επιπτώσεις παρέμειναν στην αρμοδιότητα των εθνικών εποπτικών αρχών· τονίζει, εν προκειμένω, ότι ο ΕΕΜ θα πρέπει να έχει αρμοδιότητες παρακολούθησης όσον αφορά τις δραστηριότητες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των εθνικών τραπεζικών εποπτικών αρχών· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να ανατεθούν επίσης στην ΕΑΤ πρόσθετες εξουσίες στον τομέα της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων εξουσιών για τη διενέργεια επιτόπιων αξιολογήσεων των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, για την απαίτηση της υποβολής κάθε πληροφορίας σχετικά με την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, για την έκδοση συστάσεων για διορθωτικά μέτρα, για τη δημοσιοποίηση αυτών των συστάσεων, και για τη λήψη των μέτρων που είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των συστάσεων·

38.  ζητεί εκ νέου από την ΕΑΤ, να θέσει σε εφαρμογή και να ενισχύσει το πλαίσιο προστασίας των καταναλωτών για τις τραπεζικές υπηρεσίες σύμφωνα με την εντολή της, συμπληρωματικά προς την προληπτική εποπτεία του ΕΕΜ·

Εξυγίανση

39.  υπενθυμίζει την ανάγκη τήρησης των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις κατά την αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων του τραπεζικού τομέα, και υπενθυμίζει ότι η έκτακτη δημόσια στήριξη έχει μόνο προληπτικό και προσωρινό χαρακτήρα και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιστάθμιση ζημιών τις οποίες έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί στο εγγύς μέλλον ένα ίδρυμα· ζητεί να καθοριστούν αποτελεσματικές διαδικασίες μεταξύ του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (ΕΣΕ) και της Επιτροπής, για τη λήψη αποφάσεων σε περίπτωση εξυγίανσης, ιδίως όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα· θεωρεί ότι η ενσωματωμένη ευελιξία του ισχύοντος πλαισίου θα πρέπει να αποσαφηνιστεί, και υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να αξιοποιηθεί καλύτερα στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων καταστάσεων, χωρίς να εμποδίζει την ουσιαστική εξυγίανση αφερέγγυων τραπεζών, ιδίως στην περίπτωση προληπτικών και εναλλακτικών μέτρων με τη χρήση οικονομικών πόρων του ΣΕΚ, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 6 της οδηγίας για το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων (ΟΣΕΚ)· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να επανεξετάσει την ερμηνεία της ως προς τους σχετικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις σε μια προσπάθεια να εγγυηθεί τη δυνατότητα για ουσιαστική εφαρμογή των προληπτικών και των εναλλακτικών μέσων που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία με την ΟΣΕΚ· επισημαίνει ότι ορισμένες καταστάσεις αντιμετωπίστηκαν με διαφορετικό τρόπο χωρίς να δοθεί σαφής αιτιολόγηση· υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι έπρεπε να έχει υποβληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 έκθεση στην οποία να αξιολογούνται η συνεχιζόμενη ανάγκη για προληπτικές ανακεφαλαιοποιήσεις και οι προϋποθέσεις που συνδέονται με τα εν λόγω μέτρα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο δυνατόν την έκθεση αυτή·

40.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει, με βάση την πείρα της και στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, αν το ΕΣΕ και οι εθνικές αρχές εξυγίανσης διαθέτουν επαρκείς εξουσίες και μέσα έγκαιρης παρέμβασης για την αποφυγή επιζήμιων εκροών τραπεζικού κεφαλαίου με απώλεια ικανότητας απορρόφησης ζημιών σε περίπτωση κρίσης·

41.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αποσαφηνιστούν τα πρακτικά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την εξυγίανση, όπως η εξάρτηση από παρόχους κρίσιμων υπηρεσιών, για παράδειγμα στην περίπτωση της εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών πληροφορικής·

42.  επισημαίνει τις προτάσεις της Επιτροπής για την εισαγωγή στον πυλώνα 1 μιας ελάχιστης συνολικής ικανότητας απορρόφησης ζημιών (TLAC) για τις παγκοσμίως συστημικά σημαντικές τράπεζες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· επισημαίνει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ TLAC και MREL· τονίζει, ωστόσο, ότι τα δύο πρότυπα έχουν τον ίδιο σκοπό, δηλαδή να εξασφαλίζουν ότι οι τράπεζες υπόκεινται σε επαρκείς κανονιστικές υποχρεώσεις όσον αφορά τα κεφάλαια και την ικανότητα απορρόφησης ζημιών ώστε η να καθίσταται αποτελεσματικό εργαλείο η διάσωση με ίδια μέσα στο πλαίσιο της εξυγίανσης, χωρίς να προκαλείται χρηματοπιστωτική αστάθεια και χωρίς να απαιτούνται δημόσιο πόροι, προκειμένου να αποφεύγεται η κοινωνικοποίηση ιδιωτικών κινδύνων· συμπεραίνει, επομένως, ότι με συνδυασμό των δύο προτύπων μπορεί να επιτευχθεί μια ολιστική προσέγγιση στην απορρόφηση ζημιών, η οποία θα έχει ως ελάχιστο πρότυπο το TLAC όπως μεταφέρθηκε με την τρέχουσα πρόταση της Επιτροπής, με την επιφύλαξη της επίτευξης συμφωνίας μεταξύ των δύο συννομοθετών·· τονίζει ότι θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή και στη διατήρηση των δύο κριτηρίων, του μεγέθους και των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού, και επισημαίνει τη διασύνδεση μεταξύ των κριτηρίων των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού στα οποία βασίζεται το πρότυπο TLAC και των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ΕΕ και την BCBS, για τα εσωτερικά υποδείγματα και για την οριστικοποίηση του πλαισίου Βασιλεία ΙΙΙ· τονίζει ότι, κατά την προσαρμογή και/ή τη σταδιακή θέσπιση νέων απαιτήσεων MREL, θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην ανάγκη να δημιουργηθεί μια αγορά υποχρεώσεων επιλέξιμων με βάση τις MREL· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η διακριτική ευχέρεια της αρχής εξυγίανσης κατά τον καθορισμό των MREL, και να εξασφαλίζεται ότι οι τράπεζες διατηρούν επαρκή μειωμένη εξασφάλιση και χρέος που επιτρέπει διάσωση με ίδια μέσα· τονίζει ότι η δημοσιοποίηση στοιχείων της αγοράς θα πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η παρερμηνεία των απαιτήσεων του προτύπου MREL·

43.  εφιστά την προσοχή στη σημασία του να αποσαφηνιστεί νομοθετικά η ιεραρχία μεταξύ CET1 επιλέξιμου με βάση τις MREL και κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας· τονίζει ότι είναι αναγκαία η θέσπιση νομοθεσίας με σκοπό τη διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών των αρχών εξυγίανσης και των αρμόδιων αρχών, αντίστοιχα, σε σχέση με τη λήψη μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σε περιπτώσεις παραβίασης των απαιτήσεων MREL· επισημαίνει την πρόταση της Επιτροπής για την καθιέρωση της καθοδήγησης MREL· επαναλαμβάνει ότι η βαθμονόμηση MREL θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να συνδέεται στενά με τη στρατηγική εξυγίανσης των τραπεζών και να δικαιολογείται βάσει αυτής·

44.  εφιστά την προσοχή στη σημασία του να αποσαφηνιστεί νομοθετικά ότι το επιλέξιμο με βάση τις MERL CET1 βρίσκεται στην κορυφή των κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται η διπλή καταγραφή κεφαλαίου·

45.  υπογραμμίζει ότι είναι καθοριστικό να εναρμονιστεί η ιεράρχηση των απαιτήσεων στην περίπτωση αφερεγγυότητας των τραπεζών σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να καταστεί συνεκτικότερη και αποτελεσματικότερη η εφαρμογή της BRRD και να προσφέρεται βεβαιότητα στους διασυνοριακούς επενδυτές· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την πρόταση της Επιτροπής για περαιτέρω εναρμόνιση της εν λόγω ιεράρχησης· επισημαίνει ότι θα έχει, επίσης, καθοριστική σημασία η καλύτερη εναρμόνιση του κανονικού καθεστώτος αφερεγγυότητας και της ιεράρχησης των απαιτήσεών του, τόσο στην περίπτωση των τραπεζών, ώστε να αποφεύγονται οι ασυμφωνίες με το καθεστώς εξυγίανσης των τραπεζών, όσο και στην περίπτωση των εταιρειών, ώστε να προσφέρονται μεγαλύτερη σαφήνεια και βεβαιότητα στους διασυνοριακούς επενδυτές και για τη συμβολή στην αντιμετώπιση του ζητήματος των ΜΕΔ· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η BRRD επέφερε μια σημαντική αλλαγή στην ιεράρχηση σε περίπτωση αφερεγγυότητας, δίνοντας προτεραιότητα σε ασφαλισμένες καταθέσεις ώστε να προηγούνται όλων των κεφαλαιακών μέσων, της ικανότητας απορρόφησης ζημιών, των άλλων κύριων οφειλών, και των ανασφάλιστων καταθέσεων· καλεί το ΕΣΕ να υποβάλει τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που αφορούν τη δυνατότητα εξυγίανσης των παγκοσμίως συστημικά σημαντικών τραπεζών καθώς και άλλων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που προτείνονται για την επίλυση των προβλημάτων εξυγίανσης·

46.  επισημαίνει το φάσμα των διαθέσιμων νομικών επιλογών για την εξασφάλιση της υπαγωγής του χρέους που είναι επιλέξιμο με βάση το πρότυπο TLAC· επισημαίνει ότι το FSB δεν προτιμά καμία από τις εν λόγω επιλογές· θεωρεί ότι η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί θα πρέπει, κατά πρώτο και κύριο λόγο, να επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ της ευελιξίας, της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας δικαίου και της ικανότητας της αγοράς να απορροφά κάθε νέα κατηγορία χρέους·

47.  ζητεί να εξεταστεί ο πιθανός αρνητικός αντίκτυπος που θα έχουν στην πραγματική οικονομία η αναθεώρηση των κανόνων της Βασιλείας, η θέσπιση των MREL, η θέσπιση της TLAC, και το ΔΠΧΑ 9· ζητεί την εξεύρεση οιασδήποτε λύσης αποσκοπεί στον μετριασμό των επιπτώσεων·

48.  υπενθυμίζει ότι το καθεστώς εξυγίανσης που θεσπίστηκε πρόσφατα είχε ως αποτέλεσμα να παρέχονται στους επενδυτές, ιδίως δε τους ιδιώτες επενδυτές, ορισμένα μέσα που ενέχουν υψηλότερο κίνδυνο ζημίας από ό,τι στο προηγούμενο καθεστώς· υπενθυμίζει περαιτέρω ότι εργαλεία διάσωσης με ίδια μέσα θα πρέπει κατά βάση να πωλούνται μόνο σε κατάλληλους επενδυτές οι οποίοι είναι σε θέση να απορροφήσουν δυνητικές ζημίες χωρίς να απειλείται η χρηματοοικονομική τους ευρωστία· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να προωθεί την εφαρμογή της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας, και τις ΕΕΑ να συμβάλλουν σοβαρά στον εντοπισμό πρακτικών καταχρηστικής πώλησης·

49.  προειδοποιεί ότι αποδεικνύεται δύσκολη η εφαρμογή της απαίτησης της οδηγίας BRRD περί συμβατικής αναγνώρισης της διάσωσης με ίδια μέσα όσον αφορά υποχρεώσεις που διέπονται από νομοθεσία τρίτης χώρας· θεωρεί ότι το συγκεκριμένο ζήτημα απαιτεί άμεση προσοχή· επισημαίνει το δικαίωμα παραίτησης των αρμόδιων αρχών από την εν λόγω απαίτηση, που καθιερώνεται με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις της BRRD· θεωρεί ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση παρέχει ευελιξία και επιτρέπει την κατά περίπτωση αξιολόγηση των συγκεκριμένων υποχρεώσεων· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή και τις αρμόδιες για την εξυγίανση αρχές να αποσαφηνίσουν την πρότασή τους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση εξαιρέσεων και οι συνακόλουθες αποφάσεις περί εξαιρέσεων δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δυνατότητα εξυγίανσης των τραπεζών·

50.  επισημαίνει ότι η ταχεία και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αρχών εποπτείας και εξυγίανσης είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την εξασφάλιση της ομαλής διαχείρισης κρίσεων· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύναψη μνημονίου κατανόησης μεταξύ της ΕΚΤ και του ΕΜΕ όσον αφορά τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών· καλεί την ΕΚΤ να προσδιορίσει στο μνημόνιο κατανόησης τις διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ μικτών ομάδων εποπτείας και εσωτερικών ομάδων εξυγίανσης· συνιστά, η συμμετοχή της ΕΚΤ ως μόνιμου παρατηρητή στις συνόδους ολομέλειας και στις εκτελεστικές συνόδους του ΕΣΕ να πραγματοποιείται σε πλήρως αμοιβαία βάση, με την παροχή της δυνατότητας να συμμετέχει εκπρόσωπος του ΕΣΕ και ως μόνιμος παρατηρητής στο Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΚΤ·

51.  επισημαίνει τον διττό ρόλο των μελών του συμβουλίου του ΕΣΕ, τα οποία είναι συγχρόνως μέλη ενός εκτελεστικού οργάνου με αρμοδιότητες λήψης αποφάσεων και ανώτερα στελέχη που λογοδοτούν στον πρόεδρο του συμβουλίου, και θεωρεί ότι θα πρέπει η δομή αυτή να υποβληθεί σε αξιολόγηση πριν από τη λήξη της τρέχουσας εντολής·

52.  υπενθυμίζει ότι η ουσία της διακυβερνητικής συμφωνίας για το Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) πρόκειται τελικά να ενσωματωθεί στο νομικό πλαίσιο της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να μελετήσει με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει αυτό· τονίζει ότι η επικείμενη ενσωμάτωση του δημοσιονομικού συμφώνου στο δίκαιο της ΕΕ θα μπορούσε να αποτελέσει χρήσιμο υπόδειγμα·

53.  ζητεί, ο υπολογισμός των εκ των προτέρων εισφορών στο ΕΤΕ να γίνεται με άκρως διαφανή τρόπο, στο πλαίσιο προσπαθειών αφενός για την εναρμόνιση των πληροφοριών για τα αποτελέσματα των υπολογισμών και αφετέρου για τη βελτίωση της κατανόησης της χρησιμοποιούμενης μεθοδολογίας· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει με τη μέγιστη δυνατή προσοχή την επανεξέταση του υπολογισμού των συνεισφορών στο ΕΤΕ που προβλέπεται στην αιτιολογική σκέψη 27 του κατ᾽ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/63, και να ελέγξει ιδίως την καταλληλότητα του παράγοντα κινδύνου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι αντικατοπτρίζεται με ορθό τρόπο το προφίλ κινδύνου των λιγότερο σύνθετων ιδρυμάτων·

54.  επισημαίνει τη δήλωση των Υπουργών Οικονομικών, της 8ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το σύστημα ρυθμίσεων ενδιάμεσης χρηματοδότησης για το ΕΣΕ· επισημαίνει, σε αυτό το πλαίσιο, ότι, από τα 19 κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, τα 15 έχουν υπογράψει ήδη εναρμονισμένη συμφωνία δανειακής διευκόλυνσης με το ΕΣΕ· υπενθυμίζει ότι αυτές οι επιμέρους γραμμές πίστωσης θα είναι διαθέσιμες μόνο ως έσχατη λύση· εκτιμά ότι η λύση αυτή δεν αρκεί για την υπέρβαση του φαύλου κύκλου τραπεζών-δημόσιου χρέους και των διασώσεων με χρήματα των φορολογουμένων· ζητεί να επιτευχθεί ταχεία πρόοδος στις εργασίες του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με ένα κοινό σύστημα δημοσιονομικής προστασίας για το ΕΤΕ, την τελική ευθύνη για τη χρηματοδότηση του οποίου θα πρέπει να εξακολουθεί να έχει ο τραπεζικός τομέας, το οποίο να είναι μεσοπρόθεσμα δημοσιονομικά ουδέτερο, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας για το ΕΤΕ και επιβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 2016·

Ασφάλιση καταθέσεων

55.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για έναν τρίτο πυλώνα, προκειμένου να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση· υπενθυμίζει ότι η προστασία των καταθέσεων είναι θέμα που απασχολεί όλους τους πολίτες της ΕΕ· συζητά αυτή τη στιγμή την πρόταση σχετικά με το ΕΣΑΚ σε επίπεδο επιτροπών·

56.  υπογραμμίζει ότι η καθιέρωση του ΕΣΑΚ και οι συζητήσεις σχετικά με το σχέδιο αυτό δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουν τις προσπάθειες για βελτίωση της εφαρμογής της ΟΣΕΚ· επιδοκιμάζει το έργο που επιτελέστηκε πρόσφατα από την ΕΑΤ όσον αφορά την προώθηση της σύγκλισης σε αυτόν τον τομέα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η BRRD έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο όλων των κρατών μελών· υπενθυμίζει σε όλα τα κράτη μέλη από την υποχρέωση να εφαρμόζουν και να υλοποιούν σωστά την οδηγία BRDD και την οδηγία ΟΣΕΚ·

57.  υπενθυμίζει ότι ο ρόλος της Επιτροπής είναι να διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ότι θα πρέπει να αποφεύγεται ο κατακερματισμός στην εσωτερική αγορά·

58.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΕΚΤ, στο ΕΣΕ, στα εθνικά κοινοβούλια και στις αρμόδιες αρχές όπως ορίζονται στο σημείο 40 του άρθρου 4 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Neena Gill, Sylvie Goulard, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Petr Ježek, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Bernard Monot, Luigi Morgano, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Marco Zanni, Γεώργιος Κύρτσος, Κώστας Μαυρίδης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, David Coburn, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ashley Fox, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Maydell, Renato Soru, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Iturgaiz