INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol)

  3.2.2017 - (10755/1/2016 – C8‑0015/2017 – 2013/0140(COD)) - ***II

  Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
  Ordfører: Karin Kadenbach

  Procedure : 2013/0140(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0022/2017
  Indgivne tekster :
  A8-0022/2017
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol)

  (10755/1/2016 – C8‑0015/2017 – 2013/0140(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (10755/1/2016 – C8‑0015/2017),

  –  der henviser til udtalelse af 16. oktober 2013[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

  –  der henviser til udtalelse af 29. november 2013[2] fra Regionsudvalget,

  –  der henviser til sin holdning ved førstebehandling[3] til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2013)0265),

  –  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 67a,

  –  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0022/2017),

  1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

  2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

  3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

  4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt overholdt, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

  5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Kontrol og aktiviteter med henblik på anvendelsen af fødevare- og foderstoflovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed, planteformeringsmateriale og plantebeskyttelsesmidler

  Referencer

  10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)

  Dato for EP’s førstebehandling – P-nr.

  15.4.2014                     T7-0380/2014

  Kommissionens forslag

  COM(2013)0265 - C7-0123/2013

  Dato for meddelelse på plenarmødet om modtagelse af Rådets førstebehandlingsholdning

  19.1.2017

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  ENVI

  19.1.2017

   

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Karin Kadenbach

  11.6.2013

   

   

   

  Behandling i udvalg

  23.1.2017

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  31.1.2017

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  61

  3

  3

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

  Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka

  Dato for indgivelse

  3.2.2017