SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN  neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus)

  3.2.2017 - (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) - ***II

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  Esittelijä: Karin Kadenbach

  Menettely : 2013/0140(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0022/2017
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A8-0022/2017
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi virallisesta valvonnasta ja muista virallisista toimista, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 999/2001, (EY) N:o 396/2005, (EY) N:o 1069/2009, (EY) N:o 1107/2009, (EU) N:o 1151/2012, (EU) N:o 652/2014, (EU) 2016/429 ja (EU) 2016/2031, neuvoston asetusten (EY) N:o 1/2005 ja (EY) N:o 1099/2009 ja neuvoston direktiivien 98/58/EY, 1999/74/EY, 2007/43/EY, 2008/119/EY ja 2008/120/EY muuttamisesta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 854/2004 ja (EY) N:o 882/2004, neuvoston direktiivien 89/608/ETY, 89/662/ETY, 90/425/ETY, 91/496/ETY, 96/23/EY, 96/93/EY ja 97/78/EY ja neuvoston päätöksen 92/438/ETY kumoamisesta (virallista valvontaa koskeva asetus)

  (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10755/1/2016 – C8‑0015/2017),

  –  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 16. lokakuuta 2013 antaman lausunnon[1],

  –  ottaa huomioon alueiden komitean 29. marraskuuta 2013 antaman lausunnon[2],

  –  ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan[3] komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0265),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 67 a artiklan,

  –  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0022/2017),

  1.  hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti;

  3.  kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

  4.  kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

  5.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Virallinen valvonta ja muut viralliset toimet, jotka suoritetaan elintarvike- ja rehulainsäädännön ja eläinten terveyttä ja hyvinvointia, kasvien terveyttä, kasvien lisäysaineistoa ja kasvinsuojeluaineita koskevien sääntöjen soveltamisen varmistamiseksi

  Viiteasiakirjat

  10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)

  EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

  15.4.2014                     T7-0380/2014

  Komission ehdotus

  COM(2013)0265 - C7-0123/2013

  Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

  19.1.2017

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  19.1.2017

   

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Karin Kadenbach

  11.6.2013

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  23.1.2017

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  31.1.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  61

  3

  3

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  3.2.2017