AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

  3.2.2017 - (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) - ***II

  Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  Előadó: Karin Kadenbach

  Eljárás : 2013/0140(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A8-0022/2017
  Előterjesztett szövegek :
  A8-0022/2017
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti szabályok, a növény-egészségügyi szabályok, és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, a 396/2005/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az 1151/2012/EU, a 652/2014/EU, az (EU) 2016/429 és az (EU) 2016/2031 európai parlamenti és tanácsi rendelet, az 1/2005/EK és az 1099/2009/EK tanácsi rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a 2008/119/EK és a 2008/120/EK tanácsi irányelv módosításáról, és a 854/2004/EK és a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 89/608/EGK, a 89/662/EGK, a 90/425/EGK, a 91/496/EGK, a 96/23/EK, a 96/93/EK és a 97/78/EK tanácsi irányelv és a 92/438/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

  (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (10755/1/2016 – C8-0015/2017),

  –  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2013. október 16-i véleményére[1],

  –  tekintettel a Régiók Bizottságának 2013. november 29-i véleményére[2],

  –  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2013)0265) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára[3],

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

  –  tekintettel eljárási szabályzata 67a. cikkére,

  –  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A8-0022/2017),

  1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

  2.  megállapítja, hogy a jogalkotási aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

  3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

  4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogalkotási aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

  5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok alkalmazásának biztosítása céljából végzett ellenőrzések és tevékenységek

  Hivatkozások

  10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)

  Az EP 1. olvasatának dátuma - P szám

  15.4.2014                     T7-0380/2014

  A Bizottság javaslata

  COM(2013)0265 - C7-0123/2013

  Az első olvasatbeli tanácsi álláspont kézhezvétele ülésen történő bejelentésének időpontja

  19.1.2017

  Illetékes bizottság

         A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ENVI

  19.1.2017

   

   

   

  Előadók

         A kijelölés dátuma

  Karin Kadenbach

  11.6.2013

   

   

   

  Vizsgálat a bizottságban

  23.1.2017

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  31.1.2017

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  61

  3

  3

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

  Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka

  Benyújtás dátuma

  3.2.2017