PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU) 2016/2031, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES in Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru)

  3.2.2017 - (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) - ***II

  Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
  Poročevalka: Karin Kadenbach

  Postopek : 2013/0140(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0022/2017
  Predložena besedila :
  A8-0022/2017
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju uradnega nadzora in drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 2016/429 in (EU)2016/2031, uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direktiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004, direktiv Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES in Sklepa Sveta 92/438/EGS (Uredba o uradnem nadzoru)

  (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (10755/1/2016 – C8-0015/2017),

  –  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 16. oktobra 2013[1],

  –  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 29. novembra 2013[2],

  –  ob upoštevanju svojega stališča iz prve obravnave[3] o predlogu Komisije Parlamentu in Svetu (COM(2013)0265),

  –  ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  –  ob upoštevanju člena 67a Poslovnika,

  –  ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0022/2017),

  1.  odobri stališče Sveta v prvi obravnavi;

  2.  ugotavlja, da je akt sprejet v skladu s stališčem Sveta;

  3.  naroči svojemu predsedniku, naj skupaj s predsednikom Sveta podpiše akt na podlagi člena 297(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

  4.  naroči svojemu generalnemu sekretarju, naj, potem ko je bilo preverjeno, da so bili vsi postopki pravilno zaključeni, podpiše akt in ga v soglasju z generalnim sekretarjem Sveta da objaviti v Uradnem listu Evropske unije;

  5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Nadzor in dejavnosti za zagotovitev uporabe zakonodaje o živilih in krmi ter pravil o zdravstvenem varstvu živali, dobrobiti živali, zdravstvenem varstvu rastlin, rastlinskem razmnoževalnem materialu in fitofarmacevtskih sredstvih

  Referenčni dokumenti

  10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)

  Datum 1. obravnave EP – št. P

  15.4.2014                     T7-0380/2014

  Predlog Komisije

  COM(2013)0265 - C7-0123/2013

  Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

  19.1.2017

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  ENVI

  19.1.2017

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Karin Kadenbach

  11.6.2013

   

   

   

  Obravnava v odboru

  23.1.2017

   

   

   

  Datum sprejetja

  31.1.2017

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  61

  3

  3

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka

  Datum predložitve

  3.2.2017