Betänkande - A8-0022/2017Betänkande
A8-0022/2017

  ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

  3.2.2017 - (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)) - ***II

  Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  Föredragande: Karin Kadenbach

  Förfarande : 2013/0140(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0022/2017
  Ingivna texter :
  A8-0022/2017
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll)

  (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –  med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10755/1/2016 – C8-0015/2017),

  –  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 16 oktober 2013[1],

  –  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 29 november 2013[2],

  –  med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen[3] av ärendet, en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2013)0265),

  –  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –  med beaktande av artikel 67a i arbetsordningen,

  –  med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0022/2017),

  1.  Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet konstaterar att rättsakten är antagen i enlighet med rådets ståndpunkt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna akten i enlighet med artikel 297.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

  4.  Europaparlamentet uppdrar åt sin generalsekreterare att, när det har kontrollerats att alla förfaranden vederbörligen avslutats, underteckna akten och i samförstånd med rådets generalsekreterare se till att den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Kontroller och verksamhet som utförs för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftning och av bestämmelser om djurs hälsa och välbefinnande samt om växthälsa, växtförökningsmaterial och växtskyddsmedel

  Referensnummer

  10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD)

  Parlamentets första behandling – P-nummer

  15.4.2014                     T7-0380/2014

  Kommissionens förslag

  COM(2013)0265 - C7-0123/2013

  Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

  19.1.2017

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  ENVI

  19.1.2017

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Karin Kadenbach

  11.6.2013

   

   

   

  Behandling i utskott

  23.1.2017

   

   

   

  Antagande

  31.1.2017

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  61

  3

  3

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, Julia Reid, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Renate Sommer, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Clara Eugenia Aguilera García, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Martin Häusling, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, James Nicholson, Gabriele Preuß, Bart Staes, Tiemo Wölken

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Dieter-Lebrecht Koch, Jiří Maštálka

  Ingivande

  3.2.2017