ДОКЛАД относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Албания

3.2.2017 - (2016/2312(INI))

Комисия по външни работи
Докладчик: Кнут Флекенщайн


Процедура : 2016/2312(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0023/2017
Внесени текстове :
A8-0023/2017
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Албания

(2016/2312(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Албания, от друга страна,

–  като взе предвид заключенията на председателството от заседанието на Европейския съвет, състояло се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към ЕС на страните от Западните Балкани,

–  като взе предвид решението на Европейския съвет от 26 – 27 юни 2014 г. за предоставяне на статут на страна кандидатка за членство в ЕС на Албания и заключенията на Съвета от 15 декември 2015 г.,

–  като взе предвид заключенията на председателството от 13 декември 2016 г.,

–  като взе предвид осмата среща на Съвета за стабилизиране и асоцииране между Албания и ЕС, проведена в Брюксел на 8 септември 2016 г.,

–  като взе предвид окончателната декларация на председателя от срещата на високо равнище за Западните Балкани, проведена в Париж на 4 юли 2016 г., и препоръките на организациите на гражданското общество за срещата на високо равнище в Париж през 2016 г.,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2016 г., озаглавено „Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването – 2016 г.“ (COM(2016)0715), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Албания за 2016 г.“ (SWD(2016)0364),

–  като взе предвид съвместните заключения от шестия диалог на високо равнище по основните приоритети, приети в Тирана на 30 март 2016 г.,

–  като взе предвид окончателните доклади на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/Бюрото за демократични институции и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ) относно парламентарните избори от 2013 г. и местните избори от 2015 г.,

–  като взе предвид доклада на ОССЕ „Monitoring of Administrative Trials 2015“(Мониторинг на административните процеси през 2015 г.),

–  като взе предвид препоръките, приети на единадесетото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Албания, проведено на 7 и 8 ноември 2016 г. в Брюксел,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно Албания,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0023/2017),

А.  като има предвид, че Албания отбеляза напредък в изпълнението на политическите критерии за членство и устойчив напредък по петте основни приоритета за започване на преговори за присъединяване; като има предвид, че за укрепване на доверието на гражданите в техните държавни институции и политически представители е крайно необходимо по-нататъшното изпълнение, наред с другото, на пакета за съдебната реформа, изборната реформа и т.нар. закон за декриминализацията;

Б.  като има предвид, че продължават да съществуват предизвикателства, по отношение на които трябва да се предприемат бързи и ефикасни мерки в дух на диалог, сътрудничество и компромис между правителството и опозицията с цел осигуряване на по-нататъшен напредък по пътя на Албания към присъединяване към ЕС;

В.  като има предвид, че конструктивният и устойчив политически диалог между политическите сили относно свързаните с ЕС реформи е от съществено значение за постигането на по-нататъшен напредък в процеса на присъединяване към ЕС;

Г.  като има предвид наличието на политически консенсус и на широка обществена подкрепа за процеса на присъединяване на Албания към ЕС;

Д.  като има предвид, че преговорите за присъединяване са мощен стимул за приемането и изпълнението на свързаните с присъединяването реформи;

Е.  като има предвид, че съдебната реформа остава от основно значение за постигане на напредък в процеса на присъединяване на Албания към ЕС;

Ж.  като има предвид, че през 2017 г. в Албания ще бъдат проведени президентски и парламентарни избори;

З.  като има предвид, че защитата на религиозната свобода, културното наследство, правата на малцинствата и управлението на имотите са сред основните ценности на Европейския съюз;

И.  като има предвид, че ЕС изтъкна необходимостта от укрепване на икономическото управление, принципите на правовата държава и капацитета на държавната администрация във всички държави от Западните Балкани;

Й.  като има предвид, че органите на Албания имат положителна нагласа спрямо регионалното сътрудничество с цел насърчаване на развитието на инфраструктурата, мерките за борба срещу тероризма, търговията и мобилността на младите хора;

1.  приветства постоянния напредък на Албания по отношение на свързаните с ЕС реформи, и по-специално приетите с консенсус през юли 2016 г. изменения в конституцията, проправящи път за задълбочена и цялостна съдебна реформа; подчертава, че от първостепенно значение за постигането на напредък в процеса на присъединяване към ЕС е не само последователното приемане, но и цялостното и навременно изпълнение на реформите по всичките пет основни приоритета, както и устойчивият политически ангажимент; насърчава Албания да постигне надеждни резултати по отношение на тези реформи;

2.  приветства препоръката на Комисията за започване на преговори с Албания относно нейното присъединяване; изцяло подкрепя присъединяването на Албания към ЕС и призовава за започването на преговори за присъединяване в момента, в който бъде отчетен надежден и устойчив напредък в осъществяването на цялостна съдебна реформа и в борбата срещу организираната престъпност и корупцията, за да се запази инерцията за реформи; очаква Албания да затвърди постигнатия напредък и да поддържа темпото на напредък по отношение на изпълнението на всички основни приоритети;

3.  подчертава отново, че конструктивният диалог, устойчивото политическо сътрудничество, взаимното доверие и готовността за компромис са от решаващо значение за успеха на реформите, както и за целия процес на присъединяване към ЕС; приветства във връзка с това приемането на законодателство относно изключването на криминално проявени лица от заемането на публични длъжности; призовава всички политически партии да положат допълнителни усилия за установяването на истински политически диалог и за постигането на конструктивно сътрудничество;

4.  приветства одобрените с консенсус изменения на конституцията, свързани със съдебната реформа, и приемането на закони за институционалната реорганизация на съдебната система, прокуратурата и Конституционния съд; призовава за бързото приемане и надеждното прилагане на всички съответни съпътстващи законови и подзаконови актове, и по-специално закона за ново оценяване (проверка) на съдиите, прокурорите и правните съветници и пакета от законопроекти, необходими за осъществяването на реформата на съдебната система; отбелязва решението на Конституционния съд относно конституционносъобразността на закона за проверка след положително становище на Венецианската комисия; отново заявява, че провеждането на цялостна съдебна реформа е основно искане на гражданите на Албания за възстановяване на тяхното доверие в политическите им представители и държавните институции, както и че надеждността и ефективността на общия процес на реформи, включително борбата срещу корупцията и организираната престъпност, зависят от успеха на процеса на проверка и от осъществяването на съдебната реформа; припомня, че приемането и изпълнението на подобна реформа е от първостепенно значение за борбата срещу корупцията и е от решаващо значение за утвърждаването на принципите на правовата държава и за укрепване на прилагането на основните права в страната, в т.ч. с цел повишаване на доверието на всички граждани в съдебната система;

5.  приветства новата стратегия за реформа в сектора на правосъдието за периода 2017 – 2020 г. и плана за действие към нея, чиято цел е повишаване на професионализма, ефикасността и независимостта на съдебната система, включително системата на съдилищата, и повторното оценяване на всички членове на съдебната система, както и увеличения размер на предвидените за изпълнението бюджетни средства; изразява съжаление, че правораздаването продължава да е бавно и неефикасно; отбелязва липсата на напредък по отношение на запълването на свободни работни места във Върховния съд и административните съдилища, както и по отношение на ефективното използване на единната система за управление на делата; призовава за предприемането на по-нататъшни мерки за отстраняване на евентуални недостатъци във функционирането на съдебната система, включително по отношение на липсата на независимост от политическо влияние и други клонове на властта, избирателното правосъдие, ограничената отговорност, неефективните надзорни механизми, корупцията и общата продължителност на съдебните производства и на изпълнението на съдебните решения; изразява съжаление за политическата намеса в разследванията и съдебните дела, поради което призовава за ефективно укрепване на независимостта на съдебната система; призовава за допълнителен ангажимент в областта на административното правосъдие, като се разгледат въпроси като ефективния достъп до съдилищата и разпределянето на ресурсите с цел създаването на условия за ефикасна работа на съдилищата; отново заявява, че реформата на наказателноправната съдебна система следва да има за цел да търси отговорност от правонарушителите и да насърчава тяхното реабилитиране и тяхната реинтеграция, като в същото време осигурява защитата на правата на жертвите и на свидетелите на престъпления;

6.  призовава специалната парламентарна комисия относно избирателната реформа да приключи бързо провеждания от нея преглед на изборния кодекс, като се съобрази с всички предходни препоръки на ОССЕ/БДИПЧ и засили прозрачността на финансирането на партиите и честността на изборния процес; призовава компетентните органи да осигурят своевременно изпълнение преди предстоящите през юни 2017 г. парламентарни избори, както и независимост и деполитизация на изборната администрация; припомня, че всички политически партии носят отговорност за обезпечаване на провеждането на демократични избори, отговарящи на международните стандарти; призовава органите да насърчават организациите на гражданското общество активно да участват в обзора на целия изборен процес; припомня, че свободните и честни избори са от решаващо значение за напредъка на процеса на присъединяване към ЕС; подчертава необходимостта да се отговори на загрижеността във връзка с финансирането на политическите партии и наличието на отговорна система за одит;

7.  призовава политическите партии на Албания да спазват при изготвянето на своите списъци с кандидати за следващите избори духа и буквата на закона относно изключването на криминално проявени лица от заемането на публични длъжности; призовава за пълното прилагане на този закон;

8.  насърчава органите на Албания да предприемат мерки за улесняване на възможността живеещите в чужбина албански граждани да гласуват на изборите в Албания извън страната;

9.  приветства по-голямата прозрачност и приобщаване в рамките на парламентарните дейности, но призовава за увеличаване на парламентарния капацитет с цел упражняване на надзор по отношение на изпълнението на реформите и тяхното съответствие със стандартите на ЕС, както и за по-добро използване на различните надзорни механизми и институции, с цел правителството да носи отговорност за своите действия; призовава за одобряването на парламентарния етичен кодекс, а също и за привеждане на правилника за дейността в съответствие с правните изисквания по отношение на ролята на парламента в процеса на присъединяване към ЕС; предлага да се проучат средства за по-тясно сътрудничество с парламента на Албания в рамките на програмата на Европейския парламент за подпомагане на парламентите на държавите, обхванати от процеса на разширяване, с цел увеличаване на неговия капацитет за създаване на качествено законодателство, съответстващо на достиженията на правото на ЕС, както и за да изпълнява той своята надзорна роля по отношение на изпълнението на реформите;

10.  отбелязва усилията, насочени към постигане на по-достъпна за гражданите държавна администрация, и устойчивия напредък в изпълнението на реформата на държавната администрация и на реформата на управлението на публичните финанси; призовава за по-нататъшен напредък в укрепването на прилагането на закона за публичната служба и на административнопроцесуалния кодекс с цел усъвършенстване на процедурите за наемане и повишаване на служители въз основа на техните заслуги и постигнати резултати и с цел укрепване на институционалния капацитет и на капацитета от човешки ресурси с оглед на затвърждаване на постиженията във връзка с осигуряването на по-ефикасна, деполитизирана, прозрачна и професионална държавна администрация, което би осигурило възможност също така за ефикасното провеждане на преговорите за присъединяване към ЕС; призовава за укрепването на авторитета, автономността, ефикасността и ресурсите на структурите в областта на правата на човека, включително службата на омбудсмана; приветства Националния съвет за европейска интеграция за инициативите му за повишаване на капацитета на държавната администрация и на гражданското общество за осъществяване на мониторинг на изпълнението на реформите, свързани с присъединяването; подчертава необходимостта от защита на независимостта на регулаторните и на надзорните органи;

11.  отбелязва изпълнението на териториалната реформа; подчертава необходимостта от значителни усилия за повишаване на финансовия и на административния капацитет на новосъздадените единици на местното управление;

12.  приветства приемането на важно законодателство в областта на борбата срещу корупцията, в т.ч. за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности; продължава да изразява загриженост обаче, че корупцията е все така широко разпространена, наблюдава се в много области и продължава да бъде сериозен проблем, като уронва доверието на хората в държавните институции; изразява загриженост, че основните институции, отговарящи за борбата срещу корупцията, продължават да бъдат обект на политическа намеса и разполагат с ограничен административен капацитет; отбелязва, че недостатъчното междуинституционално сътрудничество и обмен на информация продължават да възпрепятстват проактивното разследване и ефективното наказателно преследване на корупцията; подчертава необходимостта от по-адекватна правна рамка по отношение на конфликтите на интереси, регулирането на лобизма и по-доброто междуинституционално сътрудничество, особено между полицията и прокуратурата, с цел подобряване на постигнатите резултати в областта на разследването, наказателното преследване и издаването на присъди, включително по знакови дела;

13.  приветства продължаващото изпълнение на стратегията и на плана за действие за борба срещу организираната престъпност и за засилено международно полицейско сътрудничество; призовава също така за унищожаване на мрежите на организираната престъпност и за увеличаване на броя на издадените окончателни присъди по дела, свързани с организираната престъпност, чрез задълбочаване на сътрудничеството между международните организации, полицията и прокуратурата и чрез укрепване на институционалния и оперативния капацитет; изразява загриженост, че постигнатите резултати по отношение на замразяването и конфискуването на незаконно придобити активи продължават да бъдат много слаби и призовава за увеличаване на капацитета и по-широко използване на финансови разследвания с цел подобряване на резултатите в тези области; отбелязва, че въпреки възходящата тенденция в разследването на случаи, свързани с изпиране на пари, броят на издадените окончателни присъди остава ограничен;

14.  призовава, въпреки че приветства неотдавнашните операции срещу насажденията с канабис, за засилване на мерките за прекратяване на отглеждането, производството и трафика на наркотици в Албания и на свързаните мрежи на организирана престъпност, в т.ч. чрез укрепване на международното и регионалното сътрудничество; отбелязва обаче, че полицията и прокурорите не успяват да идентифицират криминалните мрежи, които са в основата на отглеждането на наркотици;

15.  призовава за повече усилия с цел справяне с неконтролираното разпространение на незаконния трафик на оръжия, в т.ч. чрез засилване на сътрудничеството с ЕС за тази цел, както и чрез унищожаването на останалите запаси от малки оръжия и леки въоръжения и подобряване на състоянието на складовите съоръжения; изразява загриженост предвид много големия брой убийства, извършени с помощта на огнестрелни оръжия, в Албания;

16.  призовава за укрепването на капацитета на правителството да търси, иззема и конфискува приходи от компютърна престъпност, както и за предотвратяване на изпирането на пари в интернет;

17.  насърчава Албания да усъвършенства още повече правната си рамка за определяне на статут за международна закрила за бежанци; приветства усилията от страна на полицията на Албания за засилване на обмена на информация с Frontex и призовава за допълнително укрепване на сътрудничеството между ЕС и Албания с цел защита на правата на бежанците в съответствие с международните стандарти и основните ценности на ЕС; изразява загриженост предвид умножилите се напоследък случаи на трафик на хора; призовава за засилване на усилията за предотвратяване на трафика на хора, като се обръща специално внимание на основните жертви на този трафик, а именно непридружени малолетни и непълнолетни лица, жени и момичета;

18.  изразява загриженост относно прекомерно големия брой затворници и (сведенията за) незадоволителните медицински грижи в местата за задържане, както и малтретирането на заподозрени в полицейските участъци; препоръчва извършването на преглед на наказателния подход, прекласифициране на престъпленията и по-често използване на алтернативите на лишаването от свобода;

19.  отбелязва подобряващото се сътрудничество по въпросите, свързани с ЕС, между държавните институции и организациите на гражданското общество, включително участието на организациите на гражданското общество в заседания на Националния съвет за европейска интеграция; отбелязва, че наличието на гражданско общество, което разполага със съответните права и възможности, е важен елемент от всяка демократична система; подчертава следователно необходимостта от още по-добра координация с организациите на гражданското общество на всички равнища на управление, включително на местно равнище; приветства във връзка с това създаването на Националния съвет за гражданското общество; призовава за ефективно прилагане на правото на информация и обществена консултация и за по-добро регулиране на фискалната рамка, засягаща организациите на гражданското общество;

20.  припомня, наред с другите основни приоритети, необходимостта от укрепване на защитата на правата на човека, правата на малцинствата и политиките за борба с дискриминацията, включително посредством укрепване на тяхното прилагане; настоятелно призовава компетентните органи да продължат да подобряват климата по отношение на приобщаването и толерантността за всички малцинства в страната в съответствие с европейските стандарти за защита на малцинствата, включително чрез засилване на ролята на Държавния комитет за малцинствата; приветства първоначалните стъпки, които целят подобряване на правната рамка за защита на малцинствата, и призовава Албания да приеме рамковия закон за защита на малцинствата и да ратифицира Европейската харта за регионалните или малцинствените езици; отбелязва широкообхватния процес на консултиране с участието на независими институции, асоциации на малцинства и гражданското общество; подчертава необходимостта от подобряване на условията на живот за ромите, гюптите и другите етнически малцинства; призовава за продължаване на усилията за подобряване на техния достъп до заетост и всички обществени и социални услуги, образование, здравеопазване, социално жилищно настаняване и правна помощ; изразява загриженост, че независимо от внесените подобрения, степента на включване на децата от ромски произход в образователната система остава на едно от най-ниските нива в региона;

21.  приветства усилията на службата на омбудсмана за подобряване на законодателството във връзка с правата на човека, по-специално в рамките на реформата на съдебната система; приветства активното насърчаване на правата на уязвимите групи и принципите на човешкото достойнство, свободата, равенството и правовата държава; изразява съжаление, че работата на службата на омбудсмана продължава да бъде ограничавана от липсата на финансиране и персонал в централните и местните му представителства; призовава за укрепването на авторитета, автономността, ефективността и ресурсите на неговата служба;

22.  продължава да изразява загриженост във връзка с дискриминацията и липсата на подходящи мерки за защита на жените и момичетата, които принадлежат към групи в неравностойно положение и маргинализирани групи, както и във връзка с големия брой случаи на домашно насилие срещу жени и момичета; подчертава необходимостта от допълнителни усилия за постигане на резултати по отношение на случаите на защита от дискриминация; призовава компетентните органи да продължат повишаването на осведомеността и предотвратяването на домашното насилие и да подобрят подкрепата за жертвите на подобно насилие; призовава отново за пълно прилагане на Конвенцията на Съвета на Европа относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул); настоятелно призовава органите да се справят с основаните на пола стереотипни предубеждения чрез системно образование, обществен дебат и правителствени мерки;

23.  призовава за по-добри институционални механизми за защита на правата на детето и предотвратяване на детския труд;

24.  отбелязва, че са необходими допълнителни усилия, за да се защитят правата на всички малцинства в Албания чрез прилагане в пълна степен на съответното законодателство; препоръчва правата на хората с български етнически произход в района на Преспа, Голо Бърдо и Гора да бъдат включени в законодателството и гарантирани на практика;

25.  отбелязва напредъка в областта на защитата на правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните, трансполовите и интерсексуалните лица (ЛГБТИ) и насърчава правителството да продължи да прилага мерки по програмата, която Албания ще изпълнява до 2020 г.;

26.  изразява съжаление, че до момента компетентните органи не са провели ефективно наказателно разследване във връзка със загиналите по време на демонстрацията на 21 януари 2011 г.; приканва органите незабавно да осигурят правосъдие за жертвите на събитията от този ден;

27.  приветства религиозната толерантност и доброто сътрудничество между религиозните общности; насърчава компетентните органи и религиозните общности да работят съвместно за запазване и насърчаване на религиозния мир в съответствие с конституцията; счита, че е изключително важно да се предотвратява ислямската радикализация чрез прилагането на целенасочен подход от страна на разузнавателните служби, правоприлагащите органи и съдебните институции, включително чрез прекратяване на участието и реинтеграция на завръщащите се чуждестранни бойци, да се противодейства на агресивния екстремизъм в сътрудничество с организациите на гражданското общество и религиозните общности, както и да се засили регионалното и международното сътрудничество в тази област; приветства всеобхватната правна уредба на страната за предотвратяване и борба срещу финансирането на тероризма; настоятелно призовава всички мерки да гарантират при всякакви обстоятелства зачитането на правата на човека и основните свободи съгласно международните стандарти; подчертава значението на специалните образователни програми за предотвратяването на радикализацията, както и за реабилитирането и социалната реинтеграция на засегнатите лица;

28.  изразява съжаление, че е постигнат ограничен напредък в областта на свободата на медиите през изминалата година; отново посочва, че е от решаващо значение медиите, частни и обществени, да бъдат професионални и независими; изразява загриженост относно политическото влияние в медиите и широко разпространената сред журналистите автоцензура; отбелязва бавното прилагане на закона за аудио-визуалните медии и забавянето в попълването на свободните длъжности в органа за аудио-визуални медии; призовава за въвеждане на мерки, целящи повишаване на професионалните и етичните стандарти, както и за по-широко разпространение на договорите за постоянна работа за журналисти, за повишаване на прозрачността на държавните рекламни поръчки в медиите и за гарантиране на независимостта, безпристрастността и отчетността на регулаторния орган и на обществения радио-телевизионен оператор, особено с оглед на предстоящите парламентарни избори; отново изтъква необходимостта от финализиране и приемане на вътрешния правилник на обществения радио- и телевизионен оператор RTSH и от завършване на процеса на преминаване към цифрово радиоразпръскване;

29.  приветства подобренията в областта на фискалната консолидация и по-високите резултати в сферата на стопанската дейност и усилията за борба с неформалната икономика; отбелязва обаче, че все още съществуващите пропуски при прилагането на принципите на правовата държава и обременителната регулаторна среда действат възпиращо на инвестициите; изразява загриженост, че паричните преводи на мигрантите са важен стимул за търсенето на вътрешния пазар; настоятелно призовава компетентните органи да предприемат мерки за подобрено изпълнение на договорните задължения и повишаване на събираемостта на данъците, както и да продължат изпълнението на съдебната реформа с цел подобряване на стопанската среда; изразява загриженост във връзка с високите равнища на пряко възлагане на обществени поръчки и възлагане на обществени поръчки без конкуренция, както и възлагането на дългосрочни договори на външни изпълнители и на договори на публично-частно партньорство (ПЧП) със съмнителни последици за обществените интереси;

30.  препоръчва на компетентните органи да ускорят изграждането на големи инфраструктурни проекти, например железопътната връзка и модерната магистрала между Тирана и Скопие, като част от Коридор VІІІ;

31.  отбелязва със загриженост ограничения характер на административния капацитет за прилагане на законодателството в областта на околната среда, както и незадоволителното управление на отпадъците и водите, което често води до престъпления спрямо околната среда, които застрашават икономическите ресурси на Албания и са бариера за преминаването към икономика с ефективно използване на ресурсите; подчертава необходимостта от повишаване на качеството на оценките на въздействието върху околната среда, както и от гарантиране на участието на обществеността и провеждането на консултации с гражданското общество по определени проекти; подчертава, че е от решаващо значение да бъдат постигнати целите в областта на изменението на климата, без това да окаже отрицателно въздействие върху биологичното разнообразие, ландшафта, водните ресурси, флората, фауната и засегнатото местно население;

32.  изтъква, че въздействието върху околната среда от водноелектрическите централи често не се подлага на подходяща оценка с цел осигуряване на съответствие с международните стандарти и с приложимото законодателство на ЕС в областта на околната среда; съветва правителството да разгледа възможността за създаване на национален парк Вьоса и да изостави плановете за изграждане на водноелектрически централи по поречието на река Вьоса и нейните притоци; настоятелно призовава за по-голяма хармонизация със законодателството на ЕС в областта на енергетиката, и по-специално за приемането на национална енергийна стратегия с цел повишаване на енергийната независимост и ефективност; приветства националния план за действие за периода 2015 – 2020 г. във връзка с възобновяемите източници на енергия;

33.  отбелязва, че прилагането на правата на собственост все още не е ефикасно обезпечено; настоятелно призовава да се предприемат действия за приключването на процеса на регистриране, възстановяване и обезщетяване на собствеността, както и за актуализацията и ефективното прилагане на стратегията относно правата на собственост за периода 2012 – 2020 г.; настоятелно призовава освен това органите да изготвят пътна карта с ясни отговорности и крайни срокове в това отношение и да проведат кампания за информиране на обществеността с цел осведомяване на бившите собственици за техните права и задължения във връзка с възстановяването на собственост; призовава за по-голяма прозрачност, правна сигурност и равно третиране по отношение на закона относно обезщетяването на конфискувана по време на комунистическия период собственост; призовава за назначаването на национален координатор по правата на собственост и за ускоряване на процеса по регистриране и картографиране на собствеността, включително цифровизацията на собствеността;

34.  подчертава значението на изследванията в процеса на разкриване на престъпленията, извършени от бившия комунистически режим, както и моралната, политическата и правната отговорност на държавните институции в този процес; призовава органите да разработят подходящи законодателни мерки, за да подпомогнат реабилитирането на жертвите, включително обезщетяването на отделните лица и техните семейства, и да отменят всички политически мотивирани съдебни решения, които са все още в сила; настоятелно призовава държавните институции да разследват и да подведат под наказателна отговорност извършителите на престъпления срещу човечеството по време на комунистическата диктатура;

35.  отбелязва, че дейностите във връзка с комунистическото минало са от основно значение от гледна точка на разобличаването на злоупотребите с правата на човека, разкриването на истината и осигуряването на правосъдие за жертвите; приветства закона, с който се създава орган за отваряне на досиетата на тайните служби (Сигурими); приветства публикуваното от представителството на ОССЕ и посолството на Германия проучване относно знанията и представите на обществото за комунистическото минало в Албания и бъдещите очаквания; счита, че тези усилия ще помогнат за започването на диалог относно миналото и за определянето на очакванията за бъдещето;

36.  подчертава значението на укрепването на социалния диалог, участието на организациите на гражданското общество, капацитета на социалните партньори и механизмите за прилагане по отношение на социалните права; настоятелно призовава правителството да модернизира образователната система с цел изграждането на по-приобщаващо общество, намаляване на неравенствата и дискриминацията и по-добра подготовка на младите хора по отношение на придобиваните от тях умения и знания; подчертава значението на подпомагането по линия на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) за образованието, заетостта и социалните политики;

37.  призовава органите на Албания да укрепят своите политики във връзка с лицата с увреждания, които продължават да срещат трудности с достъпа до образование, заетост, здравеопазване, социални услуги и вземането на решения, в т.ч. препятствия, които не им позволяват да упражняват свободно правото си на глас;

38.  отбелязва със загриженост, че броят на молбите за убежище, които са били подадени от албански граждани в държавите – членки на ЕС, и са били счетени за неоснователни, отново се е увеличил; настоятелно призовава правителството да предприеме незабавни и решителни действия за преодоляване на това явление и да полага повече усилия за повишаване на осведомеността, социално-икономическо подпомагане и превенция в това отношение, както и да предприеме мерки във връзка с факторите, подтикващи към миграция, които са свързани с безработица и структурни недостатъци в политиките за социална закрила, образование и здравеопазване; подчертава необходимостта от предоставяне на достатъчно човешки ресурси на Генералната дирекция за границите и миграцията и на граничната полиция, както и от подобряване на съответното междуинституционално сътрудничество с цел по-успешно предотвратяване на незаконната миграция;

39.  приветства Албания, че продължава да се съобразява изцяло със съответните декларации на ЕС и заключения на Съвета, с което показва ясния си ангажимент по отношение на европейската интеграция и солидарност; подчертава значението на непрекъснатия конструктивен принос на Албания за политическата стабилност в региона и необходимостта от такъв принос;

40.  приветства решението на органите на Албания да съобразят външната политика на страната с Решение (ОВППС) 2016/1671 на Съвета за подновяване на ограничителните мерки на ЕС срещу Русия;

41.  подчертава, че е важно да се обезпечат добросъседски отношения, които продължават да бъдат от първостепенно значение като неразделна част от процеса на разширяване, както и от условията на процеса на стабилизиране и асоцииране; приветства конструктивната и проактивна роля на Албания за насърчаването на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения с други държави, водещи преговори за присъединяване към ЕС, и съседни държави – членки на ЕС; приветства участието на Албания в инициативата „Група на шестте от Западните Балкани“;

42.  приветства Албания и Сърбия във връзка с продължаващия им ангажимент за подобряване на двустранните отношения и укрепване на регионалното сътрудничество на политическо и обществено равнище, например посредством Регионалната служба за младежко сътрудничество (RYCO) със седалище в Тирана; насърчава двете държави да продължат своето добро сътрудничество с цел насърчаване на помирението в региона, особено чрез програми за младите хора, като съществуващите в рамките на положителната програма за младежта в Западните Балкани;

43.  отбелязва неотдавна проявилите се търкания в отношенията между Албания и Гърция и препоръчва на двете страни да се въздържат от действия или изявления, които биха могли да се отразят отрицателно на отношенията;

44.  отново отправя искането си към Комисията да включи в своите доклади информация относно подпомагането от ИПП за Албания и относно ефективността на приложените мерки, особено по отношение на подпомагането от ИПП, предоставено за изпълнение на основните приоритети и съответните проекти;

45.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията, както и на правителството и парламента на Албания.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

6

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Louis Aliot, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Mike Hookem, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jasenko Selimovic