BETÆNKNING om Kommissionens 2016-rapport om Albanien

3.2.2017 - (2016/2312(INI))

Udenrigsudvalget
Ordfører: Knut Fleckenstein


Procedure : 2016/2312(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0023/2017
Indgivne tekster :
A8-0023/2017
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om Kommissionens 2016-rapport om Albanien

(2016/2312(INI))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Albanien på den anden side,

–  der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 om muligheden for, at de vestlige Balkanlande kan tiltræde EU,

–  der henviser til beslutningen fra Det Europæiske Råds møde den 26.-27. juni 2014 om at give Albanien status som kandidatland til EU-medlemskab og til Rådets konklusioner af 15. december 2015,

–  der henviser til formandskabets konklusioner af 13. december 2016,

–  der henviser til det ottende møde i Stabiliserings- og Associeringsrådet mellem Albanien og EU, som blev afholdt i Bruxelles den 8. september 2016,

–  der henviser til sluterklæringen fra formandskabet for topmødet med de vestlige Balkanlande, som fandt sted i Paris den 4. juli 2016, og til civilsamfundsorganisationernes henstillinger til Paristopmødet i 2016,

–  der henviser til Kommissionens meddelelse af 9. november 2016 med titlen "2016-meddelelse om EU's udvidelsesstrategi" (COM(2016)0715), som blev ledsaget af et arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene med titlen "Rapport for 2016 om Albanien" (SWD(2016)0364),

–  der henviser til de fælles konklusioner fra den sjette dialog på højt plan om de centrale prioriteter, som blev vedtaget i Tirana den 30. marts 2016,

–  der henviser til OSCE/ODIHR's endelige rapport om parlamentsvalget i 2013 og lokalvalget i 2015,

–  der henviser til OCSE's rapport "Monitoring of Administrative Trials 2015",

–  der henviser til de henstillinger, der blev vedtaget på det ellevte møde i Det Parlamentariske Stabiliserings- og Associeringsudvalg EU-Albanien, som blev afholdt i Bruxelles den 7.-8. november 2016,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Albanien,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 52,

–  der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0023/2017),

A.  der henviser til, at Albanien har gjort fremskridt med hensyn til at opfylde de politiske kriterier for medlemskab og stabile fremskridt med hensyn til de fem centrale prioriteter for indledningen af tiltrædelsesforhandlinger; der henviser til, at det er absolut nødvendigt, at bl.a. reformpakken for retsvæsenet, valgreformen og den såkaldte afkriminaliseringslov fortsat gennemføres for at styrke borgernes tillid til deres offentlige institutioner og politiske repræsentanter;

B.  der henviser til, at der stadig er udfordringer, som skal tackles hurtigt og effektivt i en ånd af dialog, samarbejde og kompromis mellem regeringen og oppositionen for at sikre yderligere fremskridt på Albaniens vej frem mod EU-tiltrædelse;

C.  der henviser til, at en konstruktiv og holdbar politisk dialog mellem politiske kræfter om EU-relaterede reformer er afgørende for at gøre yderligere fremskridt med EU-tiltrædelsesprocessen;

D.  der henviser til, at der er politisk enighed om og bred offentlig opbakning til EU-tiltrædelsesprocessen i Albanien;

E.  der henviser til, at tiltrædelsesforhandlingerne udgør et stærkt incitament til at vedtage og gennemføre tiltrædelsesrelaterede reformer;

F.  der henviser til, at en reform af retssystemet fortsat er afgørende for at komme videre med Albaniens EU-tiltrædelsesproces;

G.  der henviser til, at præsident- og parlamentsvalget i Albanien finder sted i 2017;

H.  der henviser til, at beskyttelsen af religionsfrihed, kulturarv, mindretals rettigheder og formueforvaltning er blandt Den Europæiske Unions grundlæggende værdier;

I.  der henviser til, at EU har fremhævet behovet for at styrke den økonomiske styring, retsstatsprincippet og den offentlige forvaltnings kapacitet i alle landene på Vestbalkan;

J.  der henviser til, at de albanske myndigheder har en positiv tilgang til regionalt samarbejde med henblik på at fremme udvikling af infrastruktur, bekæmpelse af terrorisme, handel og unges mobilitet;

1.  glæder sig over Albaniens fortsatte fremskridt med EU-relaterede reformer, navnlig vedtagelsen med konsensus af forfatningsændringer for at bane vejen for en dyb og omfattende reform af retsvæsenet; understreger, at ikke alene konsekvent vedtagelse, men også fuld og rettidig gennemførelse af reformer vedrørende alle fem centrale prioriteter og vedholdende politisk vilje er afgørende for at gøre yderligere fremskridt med EU-tiltrædelsesprocessen; opfordrer Albanien til at skabe en solid resultatliste for sådanne reformer;

2.  bifalder Kommissionens henstilling om at indlede tiltrædelsesforhandlinger med Albanien; støtter fuldt ud Albaniens tiltrædelse af EU og opfordrer til, at tiltrædelsesforhandlinger indledes, så snart der foreligger troværdige og bæredygtige fremskridt i gennemførelsen af den omfattende reform af retsvæsenet og kampen mod organiseret kriminalitet og korruption med henblik på at fastholde tempoet i reformerne; forventer, at Albanien konsoliderer de opnåede fremskridt og fastholder tempoet i fremskridtene med gennemførelsen af alle centrale prioriteter;

3.  gentager, at en konstruktiv dialog, varigt politisk samarbejde, gensidig tillid og vilje til at gå på kompromis er af afgørende betydning for reformernes succes og for hele EU-tiltrædelsesprocessen; glæder sig i denne forbindelse over vedtagelsen af lovgivningen om udelukkelse af kriminelle fra offentlige embeder; opfordrer alle politiske partier til at gøre en yderligere indsats for at etablere en reel politisk dialog og opnå et konstruktivt samarbejde;

4.  roser vedtagelsen med konsensus af forfatningsændringer med henblik på reform af retsvæsenet og vedtagelsen af love om institutionel omstrukturering af retsvæsenet, anklagemyndigheden og forfatningsdomstolen; opfordrer til snarlig vedtagelse og troværdig gennemførelse af alle relevante ledsagende love og regulativer, især loven om reevaluering (undersøgelse) af dommere, offentlige anklagere og juridiske rådgivere og den pakke af lovforslag, der er nødvendig for gennemførelsen af reformen af retssystemet; bemærker forfatningsdomstolens dom om forfatningsmæssigheden af loven om reevaluering efter en positiv udtalelse fra Venedigkommissionen; gentager, at en omfattende reform af retsvæsenet i høj grad efterspørges af Albaniens borgere for at genskabe tilliden til deres politiske repræsentanter og offentlige institutioner, og at troværdigheden og effektiviteten af den samlede reformproces, herunder bekæmpelsen af korruption og organiseret kriminalitet, afhænger af, om man lykkes med undersøgelsesprocessen og gennemførelsen af reformen af retsvæsenet; minder om, at vedtagelse og gennemførelse af en sådan reform er af afgørende betydning i bekæmpelsen af korruption og er vigtig for at forankre retsstatsprincippet og for at styrke håndhævelsen af de grundlæggende rettigheder i landet, også med henblik på at øge tilliden til retssystemet blandt alle borgere;

5.  glæder sig over den nye strategi for reform af retsvæsenet for 2017-2020 og handlingsplanen herfor, der tager sigte på at opnå større professionalisme, effektivitet og uafhængighed til retsvæsenet, herunder retssystemet og reevalueringen af alle medlemmer af retsvæsenet, samt de øgede budgetmidler til gennemførelsen; beklager, at administrationen af retsvæsenet fortsat er langsom og ineffektiv; noterer sig de manglende fremskridt med hensyn til besættelse af ledige stillinger ved højesteret og forvaltningsdomstolene og den effektive anvendelse af det ensartede sagsforvaltningssystem; opfordrer til, at eventuelle mangler i retssystemets funktionsmåde afhjælpes yderligere, herunder manglende uafhængighed af politisk indflydelse og andre magtorganer, selektiv retfærdighed, begrænset ansvarlighed, ineffektive tilsynsmekanismer, korruption, retssagers samlede varighed og håndhævelse; beklager den politiske indblanding i undersøgelser og retssager og opfordrer derfor til, at den dømmende magts uafhængighed styrkes i praksis; opfordrer til en yderligere indsats på det forvaltningsretlige område, og at spørgsmål som effektiv adgang til domstolene og fordeling af ressourcer adresseres for at sætte domstolene i stand til at arbejde effektivt; gentager, at en reform af det strafferetlige system bør tage sigte på at drage lovovertrædere til ansvar og fremme deres rehabilitering og reintegration, samtidig med at der sikres beskyttelse af rettighederne for ofre og vidner til kriminalitet;

6.  opfordrer det parlamentariske ad hoc-udvalg om valgreform til hurtigt at færdiggøre sin revision af valgloven, samtidig med at der tages hensyn til alle tidligere henstillinger fra OSCE/ODIHR, og at gennemsigtigheden af partifinansiering og integriteten af valgprocessen styrkes; opfordrer de kompetente myndigheder til at sikre, at de gennemføres i god tid inden det forestående parlamentsvalg i juni 2017, og at valgadministrationen gøres uafhængig og afpolitiseres; minder om, at alle politiske partier er ansvarlige for at sikre, at demokratiske valg afvikles i overensstemmelse med internationale standarder; opfordrer myndighederne til at tilskynde civilsamfundsorganisationer til at deltage aktivt i overvågningen af hele valgprocessen; minder om, at frie og retfærdige valg er afgørende for yderligere fremskridt i EU-tiltrædelsesprocessen; understreger nødvendigheden af at imødegå bekymringer vedrørende finansiering af politiske partier og en ansvarlig revision;

7.  opfordrer Albaniens politiske partier til at respektere både ånden og bogstavet i loven om udelukkelse af kriminelle fra offentlige embeder, når de udarbejder deres kandidatlister til det næste valg; kræver en fuldstændig gennemførelse af denne lov;

8.  opfordrer de albanske myndigheder til at træffe foranstaltninger til at fremme muligheden for, at albanske borgere, der bor i udlandet, kan stemme til albanske valg uden for landet;

9.  glæder sig over, at det parlamentariske arbejde er blevet mere gennemsigtigt og inklusivt, men opfordrer til, at den parlamentariske kapacitet styrkes med henblik på at overvåge gennemførelsen af reformerne og deres overensstemmelse med EU's standarder og til at gøre bedre brug af de forskellige kontrolmekanismer og institutioner for at stille regeringen til ansvar; opfordrer til, at parlamentets etiske regler godkendes, og til, at forretningsordenen afspejler loven om parlamentets rolle i EU's integrationsproces; tilbyder at undersøge mulighederne for et tættere samarbejde med Albaniens parlament inden for rammerne af Europa-Parlamentets program for støtte til parlamenter i udvidelseslandene, således at Albaniens parlament er bedre i stand til at udarbejde lovgivning af høj kvalitet i overensstemmelse med gældende EU-ret og til at udøve dets tilsynsrolle i forbindelse med gennemførelsen af reformer;

10.  bemærker bestræbelserne hen imod en mere borgervenlig offentlig forvaltning og de stabile fremskridt i gennemførelsen af reformen af den offentlige forvaltning og reformen af offentlig økonomisk forvaltning; opfordrer til yderligere fremskridt med hensyn til at styrke anvendelsen af tjenestemandsloven og forvaltningsloven for at forbedre ansættelses- og forfremmelsesprocedurer på grundlag af fortjeneste og indsats og styrke de institutionelle og menneskelige ressourcer med henblik på at konsolidere de fremskridt, der er gjort for at sikre en mere effektiv, afpolitiseret, gennemsigtig og professionel offentlig forvaltning, hvilket også vil åbne mulighed for en effektiv gennemførelse af tiltrædelsesforhandlingerne; opfordrer til, at menneskerettighedsstrukturernes autoritet, autonomi, effektivitet og ressourcer øges, bl.a. ombudsmandskontoret; roser Det Nationale Råd for Europæisk Integration for sine initiativer til at styrke den offentlige forvaltnings og civilsamfundets kapacitet i overvågningen af gennemførelsen af tiltrædelsesrelaterede reformer; understreger nødvendigheden af at sikre uafhængigheden af tilsyns- og tilsynsorganer;

11.  noterer sig gennemførelsen af den territoriale reform; understreger, at der er behov for en betydelig indsats for at øge den finansielle og administrative kapacitet hos de nyligt oprettede lokale offentlige enheder;

12.  glæder sig over vedtagelsen af nøgleelementer i lovgivningen om bekæmpelse af korruption, herunder om beskyttelse af whistleblowere; er imidlertid fortsat bekymret over, at korruption stadig er omfattende og udbredt på mange områder og stadig udgør et alvorligt problem, der undergraver borgernes tillid til offentlige institutioner; er bekymret over, at centrale institutioner, der bekæmper korruption, fortsat udsættes for politisk indblanding og har begrænset administrativ kapacitet; gør opmærksom på, at ringe interinstitutionelt samarbejde og udveksling af oplysninger fortsat står i vejen for proaktive undersøgelser og en effektiv retsforfølgelse af korruption; understreger behovet for en mere hensigtsmæssig lovgivningsmæssig ramme for interessekonflikter, regulering af lobbyvirksomhed og bedre interinstitutionelt samarbejde, navnlig mellem politi og anklagemyndigheder, med henblik på at forbedre deres resultater hvad angår efterforskning, retsforfølgelse og domsfældelse, også i sager på højt plan;

13.  glæder sig over den fortsatte gennemførelse af strategien og handlingsplanen for bekæmpelse af organiseret kriminalitet og for et intensiveret internationalt politisamarbejde; opfordrer desuden til, at organiserede kriminelle netværk optrævles, og at antallet af endelige domfældelser i sager om organiseret kriminalitet øges ved at styrke samarbejdet mellem internationale organisationer, politi og anklagemyndigheder og ved at styrke den institutionelle og operationelle kapacitet; er bekymret over, at resultaterne for indefrysning og konfiskation af ulovligt erhvervede aktiver fortsat er meget beskedne, og opfordrer til, at kapaciteten øges, og at der gøres større brug af finansielle efterforskninger for at forbedre resultaterne på disse områder; bemærker, at antallet af endelige domfældelser på trods af en stigende tendens i antallet af efterforskede sager, der involverer hvidvaskning af penge, dog fortsat er begrænset;

14.  opfordrer til – og glæder sig samtidig over de nylige tiltag mod cannabis – at, der iværksættes øgede foranstaltninger til at bekæmpe dyrkning af, fremstilling af og handel med narkotika i Albanien og relaterede organiserede kriminelle netværk, herunder ved at styrke internationalt og regionalt samarbejde; bemærker imidlertid, at politi og anklagere ikke formår at indkredse de kriminelle netværk, der står bag narkotikadyrkningen;

15.  kræver en øget indsats for at bekæmpe ukontrolleret spredning af og ulovlig handel med våben, bl.a. ved at optrappe samarbejdet med EU herom samt ved at ødelægge de resterende lagre af håndvåben og lette våben og forbedre kvaliteten af lagerfaciliteter; er bekymret over det høje antal af drab med skydevåben i Albanien;

16.  opfordrer til at styrke regeringens kapacitet til at søge, beslaglægge og konfiskere udbyttet af IT-kriminalitet og forhindre hvidvaskning af penge på internettet;

17.  tilskynder Albanien til yderligere at forbedre sin lovgivningsmæssige ramme for fastsættelse af international beskyttelsesstatus til flygtninge; roser de bestræbelser, som det albanske politi har gjort for at intensivere udvekslingen af oplysninger med Frontex, og opfordrer til en yderligere styrkelse af samarbejdet mellem EU og Albanien for at beskytte flygtninges rettigheder i overensstemmelse med internationale standarder og EU's grundlæggende værdier; udtrykker sin bekymring over den seneste stigning i antallet af tilfælde af menneskehandel; opfordrer til, at bestræbelserne på at forebygge menneskehandel intensiveres, idet der lægges særlig vægt på de primære ofre for menneskehandel, navnlig uledsagede mindreårige, kvinder og piger;

18.  udtrykker sin bekymring over det uforholdsmæssigt store antal af fængslede (og rapporterne herom) og den utilstrækkelige lægebehandling på tilbageholdelsessteder samt mishandlingen af mistænkte på politistationerne; henstiller, at der foretages en revision af sanktionstilgangen, omklassificeringen af strafbare handlinger, og at der gøres større brug af alternativer til fængsling;

19.  noterer sig det forbedrede EU-relaterede samarbejde mellem statslige institutioner og CSO'er, herunder CSO'ers deltagelse i møder i Det Nationale Råd for Europæisk Integration (NCEI); bemærker, at et stærkt civilsamfund er en væsentlig bestanddel af ethvert demokratisk system; understreger derfor nødvendigheden af endnu tættere koordinering på alle forvaltningsniveauer, herunder på lokalt niveau, med civilsamfundsorganisationer; glæder sig i denne forbindelse over oprettelsen af Det Nationale Råd for Civilsamfundet (NCCS); opfordrer til effektiv gennemførelse af retten til information og offentlig høring og til bedre regulering af den finanspolitiske ramme vedrørende civilsamfundsorganisationer;

20.  minder, blandt de centrale prioriteter, om behovet for at styrke beskyttelsen af menneskerettighederne, mindretals rettigheder og antidiskriminationspolitikker, bl.a. ved at styrke håndhævelsen heraf; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til fortsat at forbedre atmosfæren for så vidt angår inklusion af og tolerance over for alle minoriteter i landet i overensstemmelse med europæiske standarder til beskyttelse af mindretal, bl.a. ved at styrke den rolle, som det statslige minoritetsudvalg spiller; glæder sig over de første skridt til forbedring af den retlige ramme for beskyttelse af mindretal og opfordrer Albanien til at vedtage loven om beskyttelse af mindretal og til at ratificere den europæiske pagt om regionale sprog og mindretalssprog; noterer sig den omfattende høringsproces med uafhængige institutioner, minoritetssammenslutninger og civilsamfundet; understreger nødvendigheden af at forbedre levevilkårene for romaer, egyptere og andre etniske minoriteter; opfordrer til en fortsat indsats for at forbedre deres adgang til beskæftigelse og alle offentlige og sociale tjenester, uddannelse, sundhed, socialt boligbyggeri og retshjælp; er bekymret over, at inklusionen af romabørn i uddannelsessystemet trods forbedringer stadig er den laveste i regionen;

21.  roser ombudsmandskontorets indsats for at forbedre menneskerettighedssituationen, navnlig inden for rammerne af reformen af retsvæsenet; bifalder aktiv fremme af rettigheder for sårbare grupper og principperne for menneskelig værdighed, frihed, lighed og retsstaten; beklager, at det arbejde, som ombudsmandskontoret har gjort, fortsat begrænses af manglende finansiering og personale på dennes centrale og lokale kontorer; opfordrer til, at myndigheden, uafhængigheden, effektiviteten og ressourcerne til dennes kontor styrkes;

22.  er fortsat bekymret over forskelsbehandlingen mod og manglen på passende foranstaltninger til beskyttelse af kvinder og piger, der tilhører dårligt stillede og marginaliserede grupper, samt det høje antal tilfælde af vold i hjemmet mod kvinder og piger; understreger behovet for en yderligere indsats for at udvikle en resultatliste over sager om forskelsbehandling; opfordrer de kompetente myndigheder til at fortsætte med oplysningskampagner og forebyggelse i forbindelse med vold i hjemmet og til at forbedre støtten til ofre for vold; gentager sin opfordring til fuld gennemførelse af Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Istanbulkonventionen); opfordrer indtrængende myndighederne til at bekæmpe kønsbaserede stereotypiske opfattelser gennem systematisk uddannelse, offentlig debat og statslige foranstaltninger;

23.  opfordrer til bedre institutionelle mekanismer til at beskytte barnets rettigheder og forhindre børnearbejde;

24.  noterer sig, at der er behov for en yderligere indsats for at beskytte alle mindretals rettigheder i Albanien gennem fuld gennemførelse af den relevante lovgivning; henstiller, at rettighederne for personer med bulgarsk etnisk baggrund i Prespa-, Golo Brdo- og Gora-regionerne bør fastsættes ved lov og sikres i praksis;

25.  noterer sig forbedringen af beskyttelsen af LGBTI-personers rettigheder og opfordrer regeringen til fortsat yderligere at gennemføre foranstaltninger i det program, som Albanien vil følge frem mod 2020;

26.  fortryder, at det hidtil ikke er lykkes de kompetente myndigheder at foretage en effektiv strafferetlig undersøgelse af tabet af menneskeliv under demonstrationen den 21. januar 2011; opfordrer myndighederne til hurtigst muligt at gå videre med at skabe retfærdighed for ofrene for hændelserne den dag;

27.  bifalder den religiøse tolerance og et godt samarbejde mellem religiøse samfund; tilskynder de kompetente myndigheder og trossamfund til at samarbejde om at bevare og fremme religiøs harmoni i overensstemmelse med forfatningen; mener, at det for at forhindre islamisk radikalisering gennem efterretningstjenesternes, retshåndhævelsesmyndighedernes og retsinstansernes målrettede tilgang, herunder gennem afradikalisering og reintegration af hjemvendte udenlandske krigere, er afgørende at bekæmpe voldelig ekstremisme i samarbejde med CSO'er og religiøse samfund og at styrke det regionale og internationale samarbejde på dette område; roser landets omfattende retlige ramme for forebyggelse og bekæmpelse af finansieringen af terrorisme; opfordrer indtrængende til, at alle foranstaltninger under alle omstændigheder bør sikre respekt for menneskerettighederne og grundlæggende frihedsrettigheder i henhold til internationale standarder; understreger vigtigheden af særlige uddannelsesprogrammer for forebyggelsen af radikalisering samt for rehabilitering og social reintegration af de pågældende enkeltpersoner;

28.  beklager, at der er gjort begrænsede fremskridt på området mediefrihed i det seneste år; gentager, at professionelle og uafhængige private medier og public service-medier er af afgørende betydning; er bekymret over den politiske indflydelse i medierne og den udbredte selvcensur blandt journalister; bemærker den langsomme gennemførelse af loven om audiovisuelle medier og forsinkelserne med at besætte ledige stillinger i myndigheden for audiovisuelle medier (AMA); efterlyser foranstaltninger, der kan øge de faglige og etiske standarder for og udbredelsen af regulære arbejdskontrakter for journalister, øge gennemsigtigheden i forbindelse med statslig annoncering i medierne og sikre den regulerende myndigheds og den offentlige radio- og tv-virksomheds uafhængighed, upartiskhed og ansvar, navnlig med henblik på det kommende parlamentsvalg; gentager behovet for at færdiggøre og vedtage den offentlige radio- og tv-virksomheds, RTSH's, interne statutter og for at afslutte overgangsprocessen for digital radio-/TV-spredning;

29.  glæder sig over forbedringerne af den finanspolitiske konsolidering, de bedre resultater ved at drive forretning og indsatsen for at bekæmpe den uformelle økonomi; bemærker imidlertid, at fortsatte mangler i forbindelse med retsstatsprincippet og besværlige reguleringsforhold har en afskrækkende indvirkning på investeringer; er bekymret over, at pengeoverførsler fra migranter udgør en vigtig drivkraft for den nationale efterspørgsel; opfordrer indtrængende de kompetente myndigheder til at træffe foranstaltninger til bedre håndhævelse af kontrakter og bedre skatteopkrævning og til at fortsætte gennemførelsen af reformen af retsvæsenet med henblik på at forbedre erhvervsmiljøet; er bekymret over, at de høje niveauer af direkte indkøb og ikkekonkurrenceprægede udbud og tildelingen af langsigtet outsourcing og PPP-kontrakter har en tvivlsom indvirkning på den offentlige interesse;

30.  henstiller, at myndighederne fremskynder byggeriet af store infrastrukturprojekter såsom jernbaneforbindelsen og den moderne motorvej mellem Tirana og Skopje som led i Korridor VIII;

31.  bemærker med bekymring den begrænsede karakter af de administrative kapaciteter for håndhævelse af miljølovgivning samt den dårlige affaldshåndtering og vandforvaltning, som ofte resulterer i miljøkriminalitet, der truer Albaniens økonomiske ressourcer og udgør en hindring for en ressourceeffektiv økonomi; understreger, at det er nødvendigt at forbedre kvaliteten af miljøkonsekvensvurderingerne og at sikre offentlighedens deltagelse og høring af civilsamfundet i forbindelse med relevante projekter; understreger den afgørende betydning af at opfylde de klimapolitiske mål, uden at det får negativ indvirkning på biodiversiteten, vandressourcer, landskab, flora og fauna, og berørte lokalbefolkninger;

32.  understreger, at de miljømæssige virkninger af vandkraftværker ofte ikke er korrekt vurderet til at sikre overensstemmelse med internationale standarder og EU's relevante naturlovgivning; opfordrer regeringen til at overveje oprettelsen af nationalparken Vjosa og til at opgive planerne om nye vandkraftværker langs floden Vjosa og dens bifloder; opfordrer til en yderligere tilnærmelse til EU's lovgivning på energiområdet, navnlig om vedtagelsen af en national energistrategi, for at øge energiuafhængigheden og energieffektiviteten; glæder sig over den nationale handlingsplan 2015-2020 for vedvarende energikilder;

33.  bemærker, at håndhævelsen af ejendomsretten stadig mangler at blive effektivt sikret; opfordrer indtrængende til, at der iværksættes tiltag til at fuldføre processen med registrering af ejendom, tilbagegivelse og erstatning og til at ajourføre og effektivt gennemføre strategien for 2012-2020 vedrørende ejendomsret; opfordrer endvidere indtrængende myndighederne til at udarbejde en køreplan med klare forpligtelser og frister i denne henseende og til at gennemføre en offentlig oplysningskampagne for at informere tidligere ejere om deres rettigheder og pligter vedrørende tilbagegivelse af ejendom; opfordrer til større gennemsigtighed, retssikkerhed og ligebehandling for så vidt angår loven om kompensation for ejendom, der blev konfiskeret i kommunisttiden; opfordrer til, at der udnævnes en national koordinator for ejendomsret, og at processen med registrering af ejendom og kortlægning, herunder ejendomsdigitalisering, fremskyndes;

34.  understreger betydningen af forskning i processen med at afsløre forbrydelser begået af det tidligere kommunistiske regime samt de statslige institutioners moralske, politiske og juridiske ansvar i denne proces; opfordrer myndighederne til at udarbejde passende lovgivningsmæssige foranstaltninger til at hjælpe rehabilitering af ofre, herunder kompensation for enkeltpersoner og deres familier, og til at ophæve alle politisk motiverede domstolsafgørelser, som stadig er i kraft; opfordrer indtrængende de statslige institutioner til at efterforske og retsforfølge de ansvarlige for forbrydelser mod menneskeheden under det kommunistiske diktatur;

35.  bemærker, at en gennemgang af den kommunistiske fortid er af afgørende betydning for indsatsen mod krænkelser af menneskerettighederne og for at sikre ofrene sandhed og retfærdighed; glæder sig over loven om oprettelse af en myndighed for åbningen af Sigurimi-arkiverne; glæder sig over den undersøgelse, som blev offentliggjort af OSCE's repræsentation og den tyske ambassade om viden om og offentlighedens opfattelse af den kommunistiske fortid i Albanien og de fremtidige forventninger; mener, at disse bestræbelser vil bidrage til at skabe dialog om fortiden og skabe forventninger til fremtiden;

36.  understreger vigtigheden af at styrke den sociale dialog, inddragelsen af CSO'er, kapaciteten hos arbejdsmarkedets parter og håndhævelsesmekanismer for sociale rettigheder; opfordrer indtrængende regeringen til at modernisere uddannelsessystemet med henblik på at skabe et mere rummeligt samfund, begrænse uligheder og diskrimination og bedre udstyre de unge med færdigheder og viden; understreger betydningen af støtte inden for rammerne af instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) for uddannelse, beskæftigelse og socialpolitik;

37.  opfordrer de albanske myndigheder til at styrke deres politikker for mennesker med handicap, som fortsat har vanskeligt ved at få adgang til uddannelse, beskæftigelse, sundhedsydelser, sociale ydelser og beslutningstagning, herunder hindringer, der forhindrer dem i frit at udøve deres stemmeret;

38.  bemærker med bekymring, at antallet af asylansøgninger, som er indgivet af albanere i EU-medlemsstaterne, og som er blevet anset for ubegrundet, er steget igen; opfordrer indtrængende regeringen til at træffe øjeblikkelige og beslutsomme foranstaltninger for at imødegå dette fænomen og til at intensivere bevidstgørelse, forebyggelse og socioøkonomisk støtte og forebyggende bestræbelser i denne henseende samt til at håndtere de pushfaktorer, der er forbundet med arbejdsløshed og strukturelle mangler i forbindelse med social beskyttelse, uddannelses- og sundhedspolitikken; understreger, at det er nødvendigt at sikre tilstrækkelige menneskelige ressourcer til Generaldirektoratet for Grænser og Migration og grænsepolitiet, samt at forbedre det relevante interinstitutionelle samarbejde for bedre at bekæmpe irregulær migration;

39.  roser Albanien for sin fortsatte fulde overensstemmelse med relevante EU-erklæringer og rådskonklusioner, hvilket viser landets klare engagement i europæisk integration og solidaritet; understreger vigtigheden og nødvendigheden af Albaniens fortsatte konstruktive bidrag til politisk stabilitet i regionen;

40.  glæder sig over afgørelsen fra de albanske myndigheder om at tilpasse landets udenrigspolitik med Rådets afgørelse (FUSP) 2016/1671 om forlængelse af de restriktive foranstaltninger over for Rusland;

41.  understreger betydningen af at sikre gode naboskabsforbindelser, hvilket til stadighed er afgørende som en integreret del af udvidelsesprocessen samt af stabiliserings- og associeringsprocessen; glæder sig over Albaniens konstruktive og proaktive rolle i forbindelse med fremme af regionalt samarbejde og gode forbindelser med andre udvidelseslande og nabo-EU-medlemsstater; glæder sig over, at Bosnien-Hercegovina deltager i Vestbalkan 6-initiativet;

42.  roser både Albanien og Serbien for deres fortsatte engagement i at forbedre de bilaterale forbindelser og i at styrke det regionale samarbejde på politisk og samfundsmæssigt plan, f.eks. gennem det regionale kontor for ungdomssamarbejde (RYCO) med hovedsæde i Tirana; opfordrer begge lande til at fortsætte deres gode samarbejde for at fremme forsoning i regionen, især gennem programmer for unge, såsom dem, der er til rådighed inden for rammerne af den positive dagsorden for ungdommen på Vestbalkan;

43.  bemærker de seneste spændinger i forholdet mellem Albanien og Grækenland og henstiller, at begge parter afholder sig fra handlinger eller erklæringer, der kunne have en negativ indvirkning på forbindelserne;

44.  gentager sin anmodning til Kommissionen om, at den i sine rapporter medtager oplysninger om førtiltrædelsesbistand til Albanien og effektiviteten af gennemførte foranstaltninger, navnlig førtiltrædelsesbistand, der er bevilget til gennemførelse af de centrale prioriteter og relevante projekter;

45.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og Albaniens regering og parlament.

RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNINGI KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

31.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

52

6

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Louis Aliot, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Mike Hookem, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Angel Dzhambazki, Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Raymond Finch, Jasenko Selimovic