MIETINTÖ Albaniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta

3.2.2017 - (2016/2312(INI))

Ulkoasiainvaliokunta
Esittelijä: Knut Fleckenstein


Menettely : 2016/2312(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0023/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0023/2017
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Albaniaa koskevasta komission vuoden 2016 kertomuksesta

(2016/2312(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen,

–  ottaa huomioon 19. ja 20. kesäkuuta 2003 kokoontuneen Thessalonikin Eurooppa‑neuvoston puheenjohtajan päätelmät Länsi-Balkanin maiden EU‑jäsenyysnäkymistä,

–  ottaa huomioon 26. ja 27. kesäkuuta 2014 tehdyn Eurooppa-neuvoston päätöksen EU:n ehdokasvaltion aseman myöntämisestä Albanialle sekä 15. joulukuuta 2015 annetut neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon 13. joulukuuta 2016 annetut puheenjohtajavaltion päätelmät,

–  ottaa huomioon Brysselissä 8. syyskuuta 2016 pidetyn Albanian ja EU:n vakautus- ja assosiaationeuvoston kahdeksannen kokouksen,

–  ottaa huomioon Pariisissa 4. heinäkuuta 2016 pidetyn Länsi-Balkanin maiden huippukokouksen puheenjohtajan loppujulkilausuman sekä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen suositukset vuoden 2016 Pariisin-huippukokoukselle,

–  ottaa huomioon 9. marraskuuta 2016 annetun komission tiedonannon ”Vuoden 2016 tiedonanto EU:n laajentumispolitiikasta” (COM(2016)0715) ja siihen liittyvän komission yksiköiden valmisteluasiakirjan ”Albania 2016 Report” (SWD(2016)0364),

–  ottaa huomioon tärkeimpiä painopisteitä koskevassa kuudennessa korkean tason vuoropuhelussa Tiranassa 30. maaliskuuta 2016 hyväksytyt yhteiset loppupäätelmät,

–  ottaa huomioon Etyjin/ODIHR:n (demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston) loppuraportit vuoden 2013 parlamenttivaaleista ja vuoden 2015 paikallisvaaleista,

–  ottaa huomioon hallinnon alan oikeudenkäyntien seurantaa koskevan Etyjin kertomuksen ”Monitoring of Administrative Trials 2015”,

–  ottaa huomioon EU:n ja Albanian parlamentaarisen vakautus- ja assosiaatiovaliokunnan Brysselissä 7. ja 8. marraskuuta 2016 pidetyssä 11. kokouksessa hyväksytyt suositukset,

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Albaniasta,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–  ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (A8-0023/2017),

A.  toteaa, että Albania on edistynyt poliittisten jäsenyysehtojen täyttämisessä ja edistynyt vakaasti viiden ensisijaisen tavoitteen saavuttamisessa liittymisneuvottelujen aloittamiseksi; katsoo, että muun muassa oikeuslaitoksen uudistusta koskevan paketin, vaaliuudistuksen ja niin kutsutun dekriminalisointilain täytäntöönpanon jatkaminen on välttämätöntä, jotta lujitetaan kansalaisten luottamusta julkisiin instituutioihin ja poliittisiin edustajiin;

B.  ottaa huomioon, että haasteita on yhä ja että niihin on vastattava nopeasti ja tehokkaasti hallituksen ja opposition välisen vuoropuhelun, yhteistyön ja kompromissien hengessä, jotta varmistetaan Albanian edistyminen tiellä kohti EU-jäsenyyttä;

C.  katsoo, että poliittisten toimijoiden rakentava ja kestävä poliittinen vuoropuhelu EU:hun liittyvistä uudistuksista on olennaista EU:hun liittymistä koskevan prosessin etenemisen kannalta;

D.  toteaa, että EU:hun liittymistä koskevasta prosessista vallitsee Albaniassa poliittinen yksimielisyys ja sillä on maan kansalaisten laaja tuki;

E.  katsoo, että liittymisneuvottelut ovat vahva kannustin EU-jäsenyyteen liittyvien uudistusten hyväksymiselle ja täytäntöönpanolle;

F.  ottaa huomioon, että oikeuslaitoksen uudistus on keskeisessä asemassa Albanian EU:hun liittymistä koskevassa prosessissa;

G.  toteaa, että Albaniassa järjestetään presidentinvaalit ja parlamenttivaalit vuonna 2017;

H.  ottaa huomioon, että uskonnonvapauden, kulttuuriperinnön ja vähemmistöjen oikeuksien suojelu sekä omaisuuden hallinta ovat EU:n perusarvoja;

I.  ottaa huomioon, että EU on korostanut tarvetta vahvistaa talouden ohjausta, oikeusvaltiota ja julkishallinnon valmiuksia kaikissa Länsi-Balkanin maissa;

J.  ottaa huomioon, että Albanian viranomaiset suhtautuvat myönteisesti alueelliseen yhteistyöhön, jolla pyritään edistämään infrastruktuurien kehittämistä, terrorismin torjuntaa, kauppaa ja nuorten liikkuvuutta;

1.  panee tyytyväisenä merkille Albanian jatkuvan edistymisen EU:hun liittyvissä uudistuksissa ja erityisesti heinäkuussa 2016 yksimielisesti hyväksytyt perustuslakiin tehtävät muutokset, joilla valmistellaan maaperää perusteelliselle ja kattavalle oikeuslaitoksen uudistukselle; painottaa, että kaikkia viittä ensisijaista tavoitetta koskevien uudistusten johdonmukaisen hyväksymisen lisäksi myös niiden täysimääräinen ja oikea-aikainen täytäntöönpano sekä kestävä poliittinen sitoutuminen ovat välttämättömiä, jotta voidaan edistää edelleen prosessia EU:hun liittymiseksi; kannustaa Albaniaa saavuttamaan selkeitä tuloksia kyseisissä uudistuksissa;

2.  suhtautuu myönteisesti komission suositukseen liittymisneuvottelujen käynnistämisestä Albanian kanssa; tukee täysin Albanian liittymistä EU:hun ja kehottaa uudistustahdin säilyttämiseksi käynnistämään liittymisneuvottelut heti, kun oikeuslaitoksen kokonaisvaltaisen uudistuksen täytäntöönpanossa ja järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunnassa on saavutettu uskottavaa ja kestävää edistystä; odottaa, että Albania vakiinnuttaa saavutetun edistyksen ja pitää yllä nykyistä vauhtia kaikkien keskeisten tavoitteiden täytäntöönpanossa;

3.  toteaa jälleen, että rakentava vuoropuhelu, kestävä poliittinen yhteistyö, keskinäinen luottamus ja kompromissihalukkuus ovat ratkaisevan tärkeitä uudistusten ja koko EU:hun liittymistä koskevan prosessin onnistumiselle; pitää tässä yhteydessä myönteisenä, että on hyväksytty sääntelyä, jolla estetään rikoksentekijöiden pääsy julkisiin virkoihin; kehottaa kaikkia poliittisia puolueita pyrkimään tehokkaammin aitoon poliittiseen vuoropuheluun ja rakentavaan yhteistyöhön;

4.  on tyytyväinen oikeuslaitoksen uudistamiseksi perustuslakiin tehtävien muutosten yksimieliseen hyväksymiseen sekä oikeuslaitoksen, syyttäjänviraston ja perustuslakituomioistuimen institutionaalista uudelleenjärjestelyä koskevien lakien hyväksymiseen; kehottaa hyväksymään viipymättä ja panemaan uskottavasti täytäntöön kaikki asiaankuuluvat täydentävät lait ja määräykset, erityisesti lain tuomareiden, syyttäjien ja oikeudellisten neuvonantajien uudelleenarvioinnista (selvityksistä) sekä oikeuslaitoksen uudistuksen täytäntöönpanon edellyttämän lakiluonnoksien paketin; panee merkille Venetsian komission myönteisen lausunnon jälkeen annetun perustuslakituomioistuimen päätöksen selvityksiä koskevan lain perustuslainmukaisuudesta; toteaa jälleen, että oikeuslaitoksen kattava uudistus on Albanian kansalaisten esittämä tärkeä vaatimus, jotta he voisivat saada takaisin luottamuksensa poliittisiin edustajiinsa ja julkisiin instituutioihin, ja että koko uudistusprosessin, muun muassa lahjonnan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan, uskottavuus ja vaikuttavuus riippuvat selvitysprosessin onnistumisesta ja oikeuslaitosuudistuksen täytäntöönpanosta; muistuttaa, että tällaisen uudistuksen hyväksyminen ja täytäntöönpano on tärkeä väline korruption torjunnassa, ja se on olennaisen tärkeää oikeusvaltioperiaatteen vakiinnuttamiseksi sekä perusoikeuksien toteutumisen tehostamiseksi myös siksi, että kansalaisten luottamus oikeusjärjestelmään lisääntyisi koko maassa;

5.  suhtautuu myönteisesti oikeusjärjestelmän uudistuksen uuteen strategiaan vuosille 2017–2020 ja sitä koskevaan toimintasuunnitelmaan, jonka tavoitteena on lisätä oikeusjärjestelmän ammattimaisuutta, tehokkuutta ja riippumattomuutta, tuomioistuinjärjestelmä ja kaikkien oikeuslaitoksen jäsenten uudelleenarviointi mukaan luettuna, sekä täytäntöönpanoon varattujen budjettivarojen lisäämiseen; pitää valitettavana, että oikeudenkäyttö on edelleen hidasta ja tehotonta; panee merkille, että ylemmän oikeusasteen ja hallintotuomioistumien virkojen täyttäminen ja asioiden yhdistämiseen perustuvan hallintajärjestelmän tehokas käyttö eivät ole edistyneet; kehottaa käsittelemään edelleen oikeusjärjestelmän toiminnan mahdollisia puutteita, muun muassa sen riippuvuutta poliittisesta vaikuttamisesta ja muista vallankäyttäjistä, valikoivaa oikeudenkäyttöä, vähäistä vastuuvelvollisuutta, tehottomia valvontamekanismeja, korruptiota sekä oikeuskäsittelyjen ja täytäntöönpanotoimien kokonaispituutta; pitää valitettavana, että poliittiset tahot puuttuvat tutkintamenettelyihin ja oikeuskäsittelyihin, ja kehottaa vahvistamaan oikeuslaitoksen riippumattomuutta käytännössä; kehottaa lisätoimiin hallinto-oikeuden alalla tarkastelemalla muun muassa tosiasiallista oikeussuojan saatavuutta ja resurssien jakamista, jotta tuomioistuimet voivat toimia tehokkaasti; muistuttaa, että rikosoikeusjärjestelmän uudistuksella olisi pyrittävä saattamaan rikoksentekijät vastuuseen ja edistämään heidän kuntouttamistaan ja sopeuttamistaan yhteiskuntaan varmistaen samalla rikosten uhrien ja todistajien oikeuksien suojelu;

6.  kehottaa vaaliuudistusta käsittelevää tilapäistä parlamentaarista valiokuntaa saattamaan nopeasti päätökseen vaalilakia koskevan arviointinsa sekä käsittelemään kaikkia aikaisempia Etyjin/ODIHR:n suosituksia ja vahvistamaan poliittisten puolueiden rahoituksen läpinäkyvyyttä ja vaaliprosessien koskemattomuutta; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia varmistamaan niiden oikea-aikaisen täytäntöönpanon ennen tulevia, kesäkuussa 2017 järjestettäviä parlamenttivaaleja, sekä vaalihallinnon riippumattomuuden ja epäpoliittisuuden; muistuttaa, että kaikkien poliittisten puolueiden on varmistettava, että demokraattiset vaalit järjestetään kansainvälisten normien mukaisesti; kehottaa viranomaisia kannustamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöjä osallistumaan aktiivisesti koko vaaliprosessin seurantaan; muistuttaa, että vapaat ja rehelliset vaalit ovat ratkaisevassa asemassa unioniin liittymisprosessin edistämisessä; korostaa, että on vastattava poliittisten puolueiden rahoitukseen ja luotettavaan tarkastusjärjestelmään liittyviin huoliin;

7.  kehottaa Albanian poliittisia puolueita noudattamaan seuraavien vaalien ehdokasluetteloita laatiessaan rikoksentekijöiden julkisiin virkoihin pääsyn estämisestä annetun lain henkeä ja kirjainta; kehottaa panemaan tämän lain täysimääräisesti täytäntöön;

8.  kehottaa Albanian viranomaisia ryhtymään toimiin, joilla parannetaan ulkomailla asuvien Albanian kansalaisten mahdollisuuksia äänestää Albanian vaaleissa ulkomailla;

9.  suhtautuu myönteisesti siihen, että parlamentaarisen toiminnan avoimuutta ja syrjimättömyyttä on parannettu; kehottaa kuitenkin lisäämään parlamentaarisia valmiuksia, jotta voidaan valvoa uudistusten täytäntöönpanoa ja EU:n standardien mukaisuutta, sekä hyödyntämään paremmin erilaisia valvontamekanismeja ja -elimiä hallituksen vastuuvelvollisuuden varmistamiseksi; kehottaa hyväksymään parlamentin eettiset säännöt ja ottamaan parlamentin työjärjestyksessä huomioon lain sen roolista EU:n yhdentymisprosessissa; tarjoutuu tutkimaan tapoja tiivistää yhteistyötä Albanian parlamentin kanssa laajentumisprosessissa mukana olevien maiden parlamenteille suunnatun Euroopan parlamentin tukiohjelman puitteissa, jotta voitaisiin parantaa parlamentin valmiuksia laatia korkealaatuista, EU:n säännöstön mukaista lainsäädäntöä ja valvoa uudistusten täytäntöönpanoa;

10.  panee merkille työn, jota on tehty julkishallinnon kehittämiseksi vastaamaan paremmin kansalaisten tarpeisiin, sekä vakaan edistymisen julkishallinnon uudistuksen ja julkisen varainhoidon uudistuksen täytäntöönpanossa; kehottaa lujittamaan edelleen virkamieslain ja hallintomenettelylain soveltamista, jotta voidaan tehostaa ansioihin ja suorituksiin perustuvia rekrytointi- ja ylennysmenettelyjä sekä parantaa institutionaalisia valmiuksia ja henkilöstöresursseja niiden tulosten vakiinnuttamiseksi, joita on saavutettu tehokkaamman, epäpoliittisen, avoimen ja ammattimaisen julkishallinnon varmistamiseksi ja samalla EU:n jäsenyysneuvottelujen tehokkaan etenemisen mahdollistamiseksi; kehottaa vahvistamaan ihmisoikeusrakenteiden arvovaltaa, autonomiaa, tehokkuutta ja resursseja, oikeusasiamiehen virasto mukaan lukien; on tyytyväinen Euroopan unioniin liittymistä käsittelevän kansallisen neuvoston aloitteisiin, joilla parannetaan julkishallinnon ja kansalaisyhteiskunnan valmiuksia valvoa jäsenyyteen liittyvien uudistusten täytäntöönpanoa; korostaa tarvetta turvata sääntely- ja valvontaelinten riippumattomuus;

11.  ottaa huomioon alueuudistuksen täytäntöönpanon; painottaa, että on toteutettava merkittäviä toimia, jotta lisätään vastaperustettujen paikallishallinnon yksikköjen taloudellisia ja hallinnollisia valmiuksia;

12.  suhtautuu myönteisesti korruption vastaisen lainsäädännön keskeisten säädösten hyväksymiseen, muun muassa ilmiantajien suojelua koskevaan säädökseen; on kuitenkin yhä huolissaan siitä, että lahjontaa esiintyy edelleen yleisesti monilla alueilla ja että se on yhä vakava ongelma, joka heikentää ihmisten luottamusta julkisiin instituutioihin; on huolissaan siitä, että korruption vastaisiin elimiin kohdistuu edelleen poliittista painostusta ja että niiden hallinnolliset valmiudet ovat vähäiset; panee merkille, että toimielinten välisen yhteistyön ja tiedonvaihdon vähäisyys vaikeuttavat edelleen ennakoivaa esitutkintaa ja tehokasta syytteeseenpanoa lahjonnan torjumiseksi; korostaa, että tarvitaan asianmukaisempi oikeudellinen kehys eturistiriitoja varten sekä lobbauksen sääntelyä ja parempaa toimielinten välistä yhteistyötä, erityisesti poliisin ja syyttäjäviranomaisten välillä, jotta voidaan parantaa esitutkintaan, syytteeseenpanoon ja tuomitsemiseen liittyviä tuloksia myös korkean tason tapauksissa;

13.  suhtautuu myönteisesti järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa koskevan strategian ja toimintasuunnitelman täytäntöönpanon jatkamiseen ja kansainvälisen poliisiyhteistyön tehostamiseen; vaatii myös purkamaan järjestäytyneitä rikollisverkostoja sekä lisäämään järjestäytynyttä rikollisuutta koskevissa tapauksissa annettujen lopullisten tuomioiden määrää parantamalla kansainvälisten organisaatioiden, poliisin ja syyttäjäviranomaisten välistä yhteistyötä ja vahvistamalla institutionaalisia ja operatiivisia valmiuksia; on huolissaan siitä, että tulokset, joita on saavutettu jäädyttämällä ja takavarikoimalla laittomasti hankittuja varoja, ovat edelleen hyvin vähäisiä, ja kehottaa lisäämään talousrikostutkinnan valmiuksia ja käyttöä, jotta näillä aloilla saataisiin parempia tuloksia; toteaa, että lopullisten tuomioiden määrä on jäänyt vaatimattomaksi, vaikka tutkittavana olevien rahanpesutapauksien määrä on kasvanut;

14.  panee tyytyväisenä merkille viimeaikaiset toimet kannabisviljelmien torjumiseksi ja kehottaa samalla toteuttamaan lisätoimia huumeiden viljelyn, tuotannon ja salakuljetuksen lopettamiseksi Albaniassa ja asiaan liittyvien järjestäytyneen rikollisuuden verkostojen tuhoamiseksi myös lisäämällä kansainvälistä ja alueellista yhteistyötä; toteaa kuitenkin, että poliisi ja syyttäjäviranomaiset eivät ole kyenneet paljastamaan huumeviljelyä harjoittavia rikollisverkostoja;

15.  kehottaa tehostamaan toimia, joilla torjutaan laittoman asekaupan hallitsematonta leviämistä, muun muassa tehostamalla asiaan liittyvää yhteistyötä EU:n kanssa sekä tuhoamalla jäljellä olevat pienaseet ja kevyet aseet sekä parantamaan varastointioloja; on huolestunut ampuma-aseilla tehtyjen henkirikosten suuresta määrästä Albaniassa;

16.  kehottaa vahvistamaan valtion valmiuksia suorittaa tutkintaa verkkorikollisuuden tuoton paljastamiseksi ja takavarikoida se sekä torjua rahanpesua internetissä;

17.  kannustaa Albaniaa edelleen parantamaan oikeudellista kehystä, jolla määritetään pakolaisten asema kansainvälistä suojelua saavina henkilöinä; suhtautuu myönteisesti toimiin, joita Albanian poliisi on toteuttanut nopeuttaakseen tiedonjakoa Frontexin kanssa, ja kehottaa vahvistamaan EU:n ja Albanian välistä yhteistyötä, jotta voidaan suojella pakolaisten oikeuksia kansainvälisten normien ja EU:n perusarvojen mukaisesti; on huolestunut ihmiskauppaan liittyvien tapauksien viimeaikaisesta lisääntymisestä; kehottaa lisäämään ponnisteluja ihmiskaupan torjumiseksi ja kiinnittämään huomiota erityisesti ihmiskaupan keskeisiin uhreihin, kuten vailla huoltajaa oleviin lapsiin sekä naisiin ja tyttöihin;

18.  on huolissaan vankiloiden tilanahtaudesta ja raporteista, jotka koskevat puutteellista sairaanhoitoa säilöönottopaikoissa sekä epäiltyjen epäasianmukaista kohtelua poliisiasemilla; suosittelee tarkistamaan rankaisevaa lähestymistapaa, uudistamaan rikosten luokittelua ja lisäämään vankeusrangaistuksen vaihtoehtojen käyttöä;

19.  panee merkille EU:hun liittyvän yhteistyön tehostamisen valtion laitosten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen välillä, muun muassa kansalaisjärjestöjen osallistumisen Euroopan unioniin liittymistä käsittelevän kansallisen neuvoston kokouksiin; toteaa, että vaikutusvaltainen kansalaisyhteiskunta on kaikkien demokraattisten järjestelmien olennainen osa; painottaa tästä syystä, että koordinointia on tiivistettävä edelleen kansalaisyhteiskunnan järjestöjen kanssa kaikilla hallinnon tasoilla, myös paikallistasolla; suhtautuu tässä yhteydessä myönteisesti National Council for Civil Society -kansalaisyhteiskuntaneuvoston (NCCS) perustamiseen; kehottaa panemaan tehokkaasti täytäntöön oikeuden saada tietoja ja oikeuden julkisiin kuulemisiin sekä parantamaan kansalaisyhteiskunnan järjestöihin vaikuttavan finanssipoliittisen kehyksen sääntelyä;

20.  muistuttaa, että keskeisiin painopistealoihin kuuluu tarve parantaa ihmisoikeuksien ja vähemmistöjen oikeuksien suojelua sekä tehostaa syrjinnän vastaista politiikkaa muun muassa täytäntöönpanoa parantamalla; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia parantamaan edelleen osallistavaa ja suvaitsevaa ilmapiiriä maan kaikkien vähemmistöjen hyväksi EU:n vähemmistönsuojelunormien mukaisesti muun muassa korostamalla valtion vähemmistötoimikunnan roolia; suhtautuu myönteisesti alustaviin toimiin, joilla pyritään parantamaan vähemmistöjen suojelua koskevaa oikeudellista kehystä, ja kehottaa Albaniaa hyväksymään vähemmistöjen suojelusta annetun puitelain sekä ratifioimaan alueellisia kieliä tai vähemmistökieliä koskevan eurooppalaisen peruskirjan; ottaa huomioon laaja-alaisen kuulemisprosessin, johon osallistuu riippumattomia elimiä, vähemmistöjä edustavia yhdistyksiä ja kansalaisyhteiskunta; painottaa tarvetta parantaa erilaisten romaniryhmien ja muiden etnisten vähemmistöjen elinoloja; kehottaa jatkamaan ponnisteluja, joilla parannetaan näiden vähemmistöjen mahdollisuuksia työllistyä ja päästä kaikkien julkisten palvelujen ja sosiaalipalvelujen, koulutuksen, terveydenhuollon, sosiaalisen asuntotarjonnan ja oikeusavun piiriin; on huolissaan siitä, että parannuksista huolimatta romanilasten osallistuminen koulutusjärjestelmään on edelleen alhaisinta koko alueella;

21.  suhtautuu myönteisesti oikeusasiamiehen viraston toimiin ihmisoikeuslainsäädännön parantamiseksi erityisesti oikeuslaitoksen uudistuksen yhteydessä; suhtautuu myönteisesti haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeuksien sekä ihmisarvon, vapauden, tasa-arvon ja oikeusvaltion periaatteiden aktiiviseen edistämiseen; pitää valitettavana, että rahoitus- ja henkilöstövaje rajoittivat edelleen oikeusasiamiehen viraston toimintaa keskus- ja paikallistoimistoissa; kehottaa vahvistamaan oikeusasiamiehen toimiston arvovaltaa, autonomiaa, tehokkuutta ja resursseja;

22.  on edelleen huolestunut epäsuotuisassa asemassa oleviin ja syrjäytyneisiin ryhmiin kuuluvien naisten ja tyttöjen syrjinnästä ja heidän suojelemisekseen toteutettavien asianmukaisten toimien puutteesta sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvien perheväkivaltatapauksien suuresta määrästä; painottaa, että on toteutettava lisätoimia, jotta voidaan parantaa tuloksia tapauksissa, joissa on kyse syrjinnän torjunnasta; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia jatkamaan perheväkivaltaa koskevan tietoisuuden lisäämistä ja perheväkivallan torjuntaa sekä parantamaan uhreille annettavaa tukea; kehottaa uudelleen panemaan kaikilta osin täytäntöön Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Istanbulin yleissopimus); kehottaa painokkaasti viranomaisia torjumaan sukupuoleen perustuvia stereotyyppisiä ennakkokäsityksiä järjestelmällisillä koulutustoimilla, julkisella keskustelulla ja hallituksen toimilla;

23.  vaatii parempia institutionaalisia mekanismeja, joilla suojellaan lasten oikeuksia ja estetään lapsityövoiman käyttö;

24.  toteaa, että tarvitaan lisätoimia Albanian kaikkien vähemmistöjen suojelemiseksi huolehtimalla siitä, että asiaa koskeva lainsäädäntö pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön; suosittelee, että Prespan, Golo Brdon ja Goran alueen asukkaiden, jotka ovat etniseltä alkuperältään bulgaareja, oikeudet turvataan laissa ja varmistetaan käytännössä;

25.  panee merkille, että hlbti-henkilöiden oikeuksien suojelua on parannettu, ja kannustaa hallitusta jatkamaan vuoteen 2020 asti ulottuvan ohjelman toimenpiteiden täytäntöönpanoa Albaniassa;

26.  pitää valitettavana, että toimivaltaiset viranomaiset eivät ole tähän mennessä suorittaneet tehokasta rikostutkintaa 21. tammikuuta 2011 järjestetyssä mielenosoituksessa tapahtuneiden kuolemantapauksien johdosta; kehottaa viranomaisia ryhtymään viivytyksettä toimiin, jotta tuon päivän tapahtumien uhreille saadaan oikeutta;

27.  on tyytyväinen uskonnolliseen suvaitsevaisuuteen ja hyvään yhteistyöhön uskonnollisten yhteisöjen välillä; kannustaa toimivaltaisia viranomaisia ja uskonnollisia yhteisöjä tekemään yhteistyötä uskonnollisen sopusoinnun säilyttämiseksi ja edistämiseksi perustuslakia noudattaen; katsoo, että on välttämätöntä estää islamistinen radikalisoituminen siten, että tiedustelupalvelut, lainvalvontaviranomaiset ja oikeuselimet noudattavat kohdennettua lähestymistapaa, muun muassa palaavien ulkomaisten taistelijoiden radikalismista irtautumisen ja uudelleenkotouttamisen avulla, jotta voidaan torjua väkivaltaisia ääriliikkeitä yhteistyössä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen kanssa sekä tehostaa alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä tällä alalla; suhtautuu myönteisesti Albanian kattavaan oikeudelliseen kehykseen, jota noudatetaan terrorismin rahoituksen ehkäisyn ja torjunnan alalla; kehottaa painokkaasti varmistamaan, että kaikissa toimissa kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia kansainvälisten normien mukaisesti; painottaa erityisten koulutusohjelmien merkitystä radikalisoitumisen ehkäisemisessä ja näiden henkilöiden kuntouttamisessa ja sopeuttamisessa takaisin yhteiskuntaan;

28.  pitää valitettavana, että tiedotusvälineiden vapauden alalla ei saavutettu viime vuoden aikana kovinkaan paljon edistystä; toteaa jälleen, että ammattimaisilla ja riippumattomilla yksityisillä ja julkisilla tiedotusvälineillä on ratkaiseva merkitys; on huolestunut poliittisesta vaikuttamisesta tiedotusvälineissä ja toimittajien keskuudessa laajalle levinneestä itsesensuurista; panee merkille audiovisuaalista mediaa koskevan lain hitaan täytäntöönpanon ja viivästykset audiovisuaalista mediaa valvovan viraston virkojen täyttämisessä; vaatii toimenpiteitä, joilla nostetaan toimittajien ammatillista ja eettistä tasoa ja lisätään säännöllisten työsopimusten osuutta toimittajien keskuudessa, jotta voidaan lisätä hallituksen mainonnan avoimuutta tiedotusvälineissä ja taata sääntelyviranomaisen ja julkisen yleisradioyhtiön riippumattomuus, puolueettomuus ja vastuuvelvollisuus tulevia parlamenttivaaleja silmällä pitäen; muistuttaa, että on viimeisteltävä ja hyväksyttävä julkista yleisradiotoimintaa harjoittavan RTSH-yhtiön yhtiöjärjestys ja saatettava päätökseen digitaalisiin lähetyksiin siirtymistä koskeva prosessi;

29.  suhtautuu myönteisesti julkisen talouden vakauttamiseksi tehtyihin parannuksiin, yritystoiminnan parempiin tuloksiin sekä ponnisteluihin epävirallisen talouden torjumiseksi; panee kuitenkin merkille, että oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät puutteet ja hankala sääntely-ympäristö jarruttavat investointeja; on huolestunut siitä, että siirtolaisten rahalähetykset ovat merkittävä kotimaista kysyntää lisäävä tekijä; kehottaa toimivaltaisia viranomaisia ryhtymään toimenpiteisiin, joilla tehostetaan sopimusten täytäntöönpanoa ja parannetaan veronkantoa, sekä jatkamaan oikeusalan uudistuksen täytäntöönpanoa liiketoimintaympäristön parantamiseksi; on huolestunut suorien hankintamenettelyjen ja kilpailuun perustumattomien tarjousmenettelyjen suuresta määrästä samoin kuin siitä, että tehdään pitkän aikavälin ulkoistamista koskevia sopimuksia sekä julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuussopimuksia, joilla on kyseenalainen vaikutus yleiseen etuun;

30.  suosittelee, että viranomaiset nopeuttavat tärkeiden infrastruktuurihankkeiden, kuten Tiranan ja Skopjen välisen rautatieyhteyden ja nykyaikaisen moottoritien, rakentamista osana liikennekäytävää VIII;

31.  panee huolestuneena merkille rajalliset hallinnolliset valmiudet ympäristölainsäädännön täytäntöönpanossa sekä heikon jätehuollon ja vesivarojen hoidon, mistä seuraa usein ympäristörikoksia, jotka uhkaavat Albanian taloudellisia varoja ja muodostavat esteen resurssitehokkaalle taloudelle; korostaa tarvetta parantaa ympäristövaikutusten arviointien laatua sekä varmistaa yleisön osallistuminen ja kansalaisyhteiskunnan kuuleminen tällaisten hankkeiden osalta; painottaa, että on ratkaisevan tärkeää saavuttaa ilmastonmuutostavoitteet aiheuttamatta kielteisiä vaikutuksia biologiselle monimuotoisuudelle, maisemalle, vesivaroille, eläimistölle, kasvistolle ja alueen asukkaille;

32.  korostaa, että vesivoimaloiden ympäristövaikutusta ei usein arvioida asianmukaisesti kansainvälisten normien ja asiaankuuluvan EU:n luonnonsuojelusääntelyn noudattamisen varmistamiseksi; neuvoo hallitusta harkitsemaan Vjosan kansallispuiston perustamista ja luopumaan suunnitelmista, jotka koskevat uusien vesivoimalaitosten rakentamista Vjosa-joen ja sen sivujokien varrelle; kehottaa Albaniaa edelleen yhdenmukaistamaan energia-alan lainsäädäntöään EU:n lainsäädännön kanssa, erityisesti hyväksymään kansallisen energiastrategian energiariippumattomuuden ja energiatehokkuuden parantamiseksi; suhtautuu myönteisesti uusiutuvia energialähteitä koskevaan kansalliseen toimintasuunnitelmaan vuosiksi 2015–2020;

33.  toteaa, että teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpano on edelleen tosiasiallisesti varmistamatta; vaatii toimenpiteitä omaisuuden rekisteröintiä, palauttamista ja korvaamista koskevan prosessin päätökseen saattamiseksi sekä omistusoikeuksia koskevan strategian vuosille 2012–2020 saattamiseksi ajan tasalle ja panemiseksi tehokkaasti täytäntöön; vaatii lisäksi viranomaisia laatimaan etenemissuunnitelman, jossa on määritetty tähän liittyvät selvät vastuualueet ja määräajat, ja toteuttamaan tiedotuskampanjan, jossa annetaan omistajille tietoa omaisuuden palauttamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista; kehottaa parantamaan kommunistien valtakaudella takavarikoidusta omaisuudesta maksettavia korvauksia koskevan lain läpinäkyvyyttä, oikeusvarmuutta ja kohtelun yhdenvertaisuutta; kehottaa nimittämään omistusoikeuteen liittyvien asioiden kansallisen koordinaattorin ja nopeuttamaan omaisuuden rekisteröintiin ja kartoitukseen liittyvää prosessia, omistustietojen digitalisointi mukaan lukien;

34.  painottaa tutkinnan merkitystä paljastettaessa entisen kommunistihallinnon rikoksia sekä valtion toimielinten moraalista, poliittista ja oikeudellista vastuuta tämän prosessin yhteydessä; kehottaa viranomaisia toteuttamaan sopivia lainsäädäntötoimia, jotta autetaan uhrien kuntouttamisessa, mukaan lukien yksittäisille henkilöille ja heidän perheilleen maksettavat korvaukset, ja kumotaan kaikki tuomioistuimien poliittisin perustein tekemät päätökset, jotka ovat edelleen voimassa; kehottaa painokkaasti valtion toimielimiä tutkimaan ja saattamaan oikeuden eteen kommunistidiktatuurin aikana rikoksiin ihmisyyttä vastaan syyllistyneet henkilöt;

35.  toteaa, että kommunistisen menneisyyden tarkastelu on keskeisen tärkeää, jotta voidaan ottaa esille ihmisoikeusrikkomukset ja saavuttaa totuus ja oikeus uhrien kannalta; suhtautuu myönteisesti Sigurimin rekisterien avaamisesta vastaavan viranomaisen perustamisesta annettuun lakiin; suhtautuu myönteisesti Etyjin edustuston ja Saksan suurlähetystön julkistamaan tutkimukseen Albanian kommunistista menneisyyttä koskevista tiedoista ja yleisistä käsityksistä sekä tulevaisuuden odotuksista; toteaa, että näillä toimilla autetaan käymään vuoropuhelua menneisyydestä ja luomaan odotuksia tulevaisuutta varten;

36.  korostaa, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja valmiuksia, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen osallistumista sekä sosiaalisten oikeuksien täytäntöönpanomekanismeja on vahvistettava; kehottaa hallitusta nykyaikaistamaan koulutusjärjestelmää, jotta luodaan osallistavampi yhteiskunta, vähennetään eriarvoisuutta ja syrjintää ja jotta nuorille voidaan välittää paremmin taitoja ja tietoja; painottaa koulutus-, työllisyys- ja sosiaalipolitiikalle suunnatun IPA-tuen (liittymistä valmisteleva tukiväline) merkitystä;

37.  kehottaa Albanian viranomaisia vahvistamaan vammaisia koskevaa politiikkaa, koska vammaisilla on edelleen vaikeuksia saada koulutusta ja työllistyä ja päästä terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen piiriin sekä osallistua päätöksentekoon ja käyttää vapaasti äänioikeuttaan;

38.  toteaa huolestuneena, että albanialaisten EU:n jäsenvaltioissa esittämien perusteettomiksi todettujen turvapaikkahakemusten määrä on jälleen kasvanut; kehottaa hallitusta toimimaan välittömästi ja päättäväisesti tämän ilmiön torjumiseksi ja tehostamaan tähän liittyviä valistus- ja ennaltaehkäisytoimia, lisäämään sosioekonomista tukea sekä kehottaa myös tarkastelemaan työntötekijöitä, jotka liittyvät työttömyyteen ja sosiaaliturva-, koulutus- ja terveyspolitiikan rakenteellisiin puutteisiin; painottaa tarvetta myöntää riittäviä inhimillisiä voimavaroja rajavalvonnasta ja maahanmuutosta vastaavalle pääosastolle ja rajapoliisille sekä parantaa asiaankuuluvaa toimielinten välistä yhteistyötä, jotta voidaan paremmin torjua laitonta maahanmuuttoa;

39.  on tyytyväinen siihen, että Albania on jatkuvasti ottanut täysimääräisesti huomioon asiaankuuluvat EU:n julkilausumat ja neuvoston päätelmät ja osoittanut näin selvän sitoumuksensa Euroopan yhdentymiseen ja yhteisvastuuseen; painottaa Albanian merkitystä ja sen jatkuvan rakentavan osallistumisen tärkeyttä alueen poliittiselle vakaudelle;

40.  suhtautuu myönteisesti siihen, että Albanian viranomaiset päättivät mukauttaa maan ulkopolitiikkaa neuvoston päätökseen (YUTP) 2016/1671, jolla jatketaan EU:n pakotteita Venäjää kohtaan;

41.  painottaa, että on tärkeää varmistaa hyvät naapuruussuhteet, jotka ovat yhä tärkeässä asemassa EU:n laajentumisprosessin ja vakautus- ja assosiaatioprosessiin liittyvien ehtojen olennaisena osana; suhtautuu myönteisesti Albanian rakentavaan ja aktiiviseen suhtautumiseen alueellisen yhteistyön ja hyvien naapuruussuhteiden edistämiseen muiden laajentumisprosessissa mukana olevien maiden ja Albanian naapureina olevien EU:n jäsenvaltioiden kanssa; on tyytyväinen Albanian osallistumiseen Länsi-Balkanin kuusikon aloitteeseen;

42.  on tyytyväinen siihen, että Albania ja Serbia ovat jatkuvasti sitoutuneet parantamaan kahdenvälisiä suhteitaan ja lujittamaan alueellista yhteistyötä poliittisella ja yhteiskunnallisella tasolla esimerkiksi alueellisessa nuorison yhteistyöjärjestössä (Regional Youth Cooperation Office, RYCO), jonka päämaja sijaitsee Tiranassa; kannustaa molempia maita jatkamaan hyvää yhteistyötään sovinnon edistämiseksi alueella erityisesti nuoria koskevien ohjelmien välityksellä, kuten esimerkiksi niiden, jotka ovat saatavilla Länsi-Balkanin nuorille suunnatun Positive Agenda for the Youth in the Western Balkans -ohjelman kehyksessä;

43.  panee merkille Albanian ja Kreikan välisten suhteiden viimeaikaiset jännitteet ja suosittaa, että molemmat osapuolet välttävät toimia ja lausuntoja, jotka voivat vaikuttavat suhteisiin kielteisesti;

44.  pyytää komissiota uudelleen sisällyttämään kertomuksiinsa tietoa IPA-tuesta Albanialle ja toteutettujen toimien tehokkuudesta ja erityisesti keskeisten painopisteiden ja asiaankuuluvien hankkeiden täytäntöönpanoon suunnatusta IPA-tuesta;

45.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä Albanian hallitukselle ja parlamentille.

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOSASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

31.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

52

6

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Louis Aliot, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Mike Hookem, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Angel Dzhambazki, Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Raymond Finch, Jasenko Selimovic