SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Albanii

3.2.2017 - (2016/2312(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawca: Knut Fleckenstein


Procedura : 2016/2312(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0023/2017
Teksty złożone :
A8-0023/2017
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Albanii

(2016/2312(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Albanii, z drugiej strony,

–  uwzględniając konkluzje prezydencji z posiedzenia Rady Europejskiej w Salonikach w dniach 19–20 czerwca 2003 r. dotyczące perspektywy przystąpienia krajów Bałkanów Zachodnich do UE,

–  uwzględniając decyzję Rady Europejskiej z dni 26–27 czerwca 2014 r. o przyznaniu Albanii statusu kraju kandydującego do członkostwa w UE, a także konkluzje Rady z dnia 15 grudnia 2015 r.,

–  uwzględniając konkluzje prezydencji z dnia 13 grudnia 2016 r.,

–  uwzględniając ósme posiedzenie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia między Albanią a UE, które odbyło się w Brukseli dnia 8 września 2016 r.,

–  uwzględniając deklarację końcową przewodniczącego szczytu w sprawie Bałkanów Zachodnich, który odbył się dnia 4 lipca 2016 r. w Paryżu, oraz zalecenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczyt w Paryżu w 2016 r.,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie polityki rozszerzenia UE w 2016 r. (COM(2016)0715) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące Albanii” (SWD(2016)0364),

–  uwzględniając wspólne wnioski przyjęte w Tiranie dnia 30 marca 2016 r. w ramach szóstego dialogu na wysokim szczeblu dotyczącego kluczowych priorytetów,

–  uwzględniając sprawozdania końcowe OBWE/ODIHR dotyczące wyborów parlamentarnych z 2013 r. i wyborów samorządowych z 2015 r.,

–  uwzględniając sprawozdanie OBWE dotyczące monitorowania procesów administracyjnych z 2015 r.,

–  uwzględniając zalecenia przyjęte na jedenastym posiedzeniu Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania, które odbyło się w Brukseli w dniach 7–8 listopada 2016 r.,

–  uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie Albanii,

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0023/2017),

A.  mając na uwadze, że Albania czyni postępy w wypełnianiu kryteriów politycznych niezbędnych do członkostwa oraz stałe postępy w realizacji pięciu priorytetów kluczowych dla rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych; mając na uwadze, że dalsze wdrażanie między innymi pakietu reform sądownictwa, reformy ordynacji wyborczej i tak zwanej ustawy o dekryminalizacji jest niezbędne dla umacniania zaufania obywateli do instytucji publicznych i przedstawicieli politycznych;

B.  mając na uwadze, że nadal istnieją wyzwania, którym należy stawić czoło szybko i skutecznie oraz w duchu dialogu, współpracy i kompromisu między rządem i opozycją, tak aby zapewnić dalsze postępy na drodze do przystąpienia tego kraju do UE;

C.  mając na uwadze, że konstruktywny i trwały dialog polityczny między siłami politycznymi na temat reform związanych z UE jest niezbędny dla poczynienia dalszych postępów w procesie akcesyjnym;

D.  mając na uwadze, że w kwestii przystąpienia Albanii do UE panuje konsensus polityczny, a proces ten cieszy się w tym kraju dużym poparciem opinii publicznej;

E.  mając na uwadze, że negocjacje akcesyjne stanowią silną zachętę do przyjmowania i wdrażania reform związanych z przystąpieniem do UE;

F.  mając na uwadze, że reforma sądownictwa ma w dalszym ciągu kluczowe znaczenie dla przyspieszenia procesu akcesyjnego Albanii;

G.  mając na uwadze, że w 2017 r. odbędą się w Albanii wybory prezydenckie i parlamentarne;

H.  mając na uwadze, że ochrona wolności wyznania, dziedzictwa kulturowego, praw mniejszości i zarządzania majątkiem należą do podstawowych wartości Unii Europejskiej;

I.  mając na uwadze, że UE podkreśliła konieczność wzmocnienia zarządzania gospodarczego, praworządności i zdolności administracji publicznej we wszystkich krajach Bałkanów Zachodnich;

J.  mając na uwadze pozytywne podejście władz albańskich do współpracy regionalnej na rzecz promowania rozwoju infrastruktury, walki z terroryzmem, handlu i mobilności młodzieży;

1.  z zadowoleniem przyjmuje stałe postępy Albanii w zakresie reform związanych z UE, w szczególności przyjęcie w lipcu 2016 r. na zasadzie konsensusu nowelizacji konstytucji, która toruje drogę do głębokiej i kompleksowej reformy sądownictwa; podkreśla, że nie tylko spójne przyjęcie, lecz także pełne i terminowe wdrożenie reform we wszystkich pięciu czołowych obszarach priorytetowych oraz trwałe zaangażowanie polityczne mają kluczowe znaczenie dla dalszych postępów na drodze do przystąpienia do UE; zachęca Albanię do wykazania się solidnymi wynikami w realizacji tych reform;

2.  z zadowoleniem przyjmuje zalecenie Komisji w sprawie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z Albanią; w pełni popiera przystąpienie Albanii do UE i apeluje o rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, kiedy tylko poczynione zostaną wiarygodne i trwałe postępy w realizacji kompleksowej reformy sądownictwa oraz w walce ze zorganizowaną przestępczością i korupcją, tak aby utrzymać tempo reformy; oczekuje, że Albania utrwali osiągnięte postępy oraz utrzyma tempo realizacji wszystkich czołowych priorytetów;

3.  przypomina, że konstruktywny dialog, trwała współpraca polityczna, wzajemne zaufanie i gotowość do kompromisu mają zasadnicze znaczenie dla powodzenia reform i dla całego procesu przystąpienia do UE; w związku z tym wyraża zadowolenie z przyjęcia przepisów zakazujących piastowania urzędów publicznych przez osoby skazane w postępowaniach karnych; wzywa wszystkie partie polityczne do czynienia dalszych wysiłków w celu nawiązania faktycznego dialogu politycznego i osiągnięcia konstruktywnej współpracy;

4.  pochwala zgodne uchwalenie nowelizacji konstytucji z myślą o reformie sądownictwa oraz przyjęcie ustaw o reorganizacji instytucjonalnej sądownictwa, prokuratury i Trybunału Konstytucyjnego; wzywa do szybkiego przyjęcia i rzetelnego wprowadzenia w życie wszystkich stosownych towarzyszących ustaw i przepisów wewnętrznych, w szczególności ustawy o ponownej ocenie (weryfikacji) sędziów, prokuratorów i radców prawnych, oraz pakietu projektów ustaw niezbędnych do przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości; odnotowuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją ustawy o weryfikacji po wydaniu pozytywnej opinii przez Komisję Wenecką; przypomina, że kompleksowa reforma sądownictwa jest ważnym postulatem obywateli Albanii chcących odzyskać zaufanie do przedstawicieli politycznych i instytucji publicznych oraz że wiarygodność i skuteczność całego procesu reform, w tym zwalczania korupcji i przestępczości zorganizowanej, zależy od sukcesu procedury weryfikacji i wdrożenia reformy sądownictwa; przypomina, że przyjęcie i wdrożenie takiej reformy ma zasadnicze znaczenie w walce z korupcją, dla umocnienia praworządności i upowszechnienia przestrzegania praw człowieka w Albanii, a także w perspektywie zwiększenia zaufania do systemu sądownictwa wśród wszystkich obywateli;

5.  z zadowoleniem przyjmuje nową strategię reformy wymiaru sprawiedliwości na lata 2017–2020 i związany z nią plan działania, mające na celu zapewnienie większego profesjonalizmu, większej wydajności i niezawisłości wymiaru sprawiedliwości, w tym systemu sądów, oraz ponowną ocenę wszystkich pracowników wymiaru sprawiedliwości, a także zwiększenie środków budżetowych na realizację strategii i planu działania; ubolewa, że administracja wymiaru sprawiedliwości wciąż jest opieszała i niewydajna; odnotowuje brak postępów w obsadzaniu wakatów w Sądzie Najwyższym i w sądach administracyjnych oraz w kwestii skutecznego korzystania z jednolitego systemu zarządzania sprawami; domaga się, aby zaradzić wszelkim niedociągnięciom w funkcjonowaniu systemu sądowego, a niedociągnięcia te dotyczą między innymi braku niezależności od wpływów politycznych i innych gałęzi władzy, wybiórczej sprawiedliwości, ograniczonej rozliczalności, nieskutecznych mechanizmów nadzoru, korupcji, całkowitego czasu trwania postępowań sądowych i egzekwowania prawa; ubolewa nad ingerencjami politycznymi w dochodzenia i sprawy sądowe i dlatego apeluje o wzmocnienie niezawisłości wymiaru sprawiedliwości w praktyce; wzywa do dalszych działań w dziedzinie sądownictwa administracyjnego poprzez podejmowanie takich kwestii, jak skuteczny dostęp do sądów, oraz przyznawanie zasobów w celu umożliwienia wydajnej pracy sądów; przypomina, że reforma systemu sądownictwa karnego powinna mieć na celu pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności oraz wspieranie ich rehabilitacji i ponownej integracji przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony praw ofiar i świadków przestępstw;

6.  zwraca się do komisji parlamentarnej ad hoc do spraw reformy ordynacji wyborczej o szybkie sfinalizowanie przeglądu kodeksu wyborczego przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich wcześniejszych zaleceń OBWE/ODIHR oraz zwiększeniu przejrzystości finansowania partii i integralności procesów wyborczych; wzywa właściwe władze do zapewnienia wdrożenia we właściwym czasie przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi w czerwcu 2017 r. oraz do zapewnienia niezależności i odpolitycznienia administracji wyborczej; przypomina, że wszystkie partie polityczne odpowiadają za dopilnowanie, by demokratyczne wybory były przeprowadzane zgodnie z międzynarodowymi standardami; wzywa władze, by zachęcały organizacje społeczeństwa obywatelskiego do aktywnego udziału w przeglądzie całego procesu wyborczego; przypomina, że wolne i uczciwe wybory mają zasadnicze znaczenie dla dalszych postępów w procesie przystępowania do UE; podkreśla konieczność rozwiania obaw związanych z finansowaniem partii politycznych i rozliczalnym systemem kontroli;

7.  wzywa partie polityczne w Albanii, by przy sporządzaniu list kandydatów w następnych wyborach przestrzegały ducha i litery ustawy dotyczącej zakazu piastowania urzędów publicznych przez osoby skazane w postępowaniach karnych; domaga się pełnego wprowadzenia w życie tej ustawy;

8.  zachęca władze albańskie, by podjęły środki ułatwiające obywatelom Albanii mieszkającym za granicą oddawanie głosu w wyborach poza krajem;

9.  z zadowoleniem przyjmuje poprawę przejrzystości i pluralistycznego charakteru działalności parlamentarnej, lecz apeluje o wzmocnienie potencjału parlamentarnego w celu monitorowania wdrażania reform i ich zgodności ze standardami UE oraz o lepsze wykorzystywanie mechanizmów i instytucji nadzoru w celu pociągania rządu do odpowiedzialności; wzywa do zatwierdzenia parlamentarnego kodeksu etyki i do uwzględnienia w regulaminie wewnętrznym ustawy o roli parlamentu w procesie integracji z UE; proponuje zbadać sposoby ściślejszej współpracy z parlamentem Albanii w ramach przygotowywanego przez Parlament Europejski programu wsparcia dla parlamentów krajów objętych procesem rozszerzenia w celu zwiększenia jego zdolności do zapewnienia wysokiej jakości stanowionego prawa zgodnego z dorobkiem prawnym UE i do wykonywania uprawnień kontrolnych przy wdrażaniu reform;

10.  odnotowuje wysiłki na rzecz bardziej przyjaznej obywatelom administracji publicznej i stałych postępów w realizacji reformy administracji publicznej oraz reformy zarządzania finansami publicznymi; wzywa do dalszych postępów w umacnianiu stosowania ustawy o służbie cywilnej i ustawy o procedurach administracyjnych, aby usprawnić procedury rekrutacji i awansów w oparciu o zasługi i wyniki oraz wzmocnić zdolności instytucjonalne i w zakresie zasobów ludzkich z myślą o ugruntowaniu osiągnięć na rzecz wydajnej, odpolitycznionej, przejrzystej i profesjonalnej administracji publicznej, która zapewniałaby również skuteczne prowadzenie negocjacji dotyczących przystąpienia do UE; wzywa do zwiększenia autorytetu, niezależności, skuteczności i zasobów struktur zajmujących się prawami człowieka, w tym urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich; wyraża uznanie dla Krajowej Rady Integracji Europejskiej za inicjatywy na rzecz wzmocnienia zdolności administracji publicznej i społeczeństwa obywatelskiego przy monitorowaniu wdrażania reform związanych z akcesją; podkreśla konieczność ochrony niezależności organów regulacyjnych i nadzorczych;

11.  odnotowuje wdrożenie reformy terytorialnej; podkreśla, że potrzebne są znaczne wysiłki, aby zwiększyć zdolności finansowe i administracyjne nowo utworzonych jednostek samorządu lokalnego;

12.  z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie ważnych aktów antykorupcyjnych, w tym dotyczących ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia; stale ubolewa jednak, że poziom korupcji jest nadal wysoki oraz że jest ona powszechna w wielu dziedzinach i wciąż stanowi poważny problem, co osłabia zaufanie obywateli do instytucji państwowych; jest zaniepokojony faktem, że najważniejsze instytucje antykorupcyjne nadal są przedmiotem ingerencji ze strony polityków i mają ograniczone zdolności administracyjne; zauważa, że słaba współpraca międzyinstytucjonalna i wymiana informacji w dalszym ciągu utrudnia proaktywne dochodzenia i skuteczne ściganie korupcji; podkreśla potrzebę bardziej odpowiednich ram prawnych dotyczących konfliktów interesów, uregulowania lobbingu i lepszej współpracy międzyinstytucjonalnej, zwłaszcza między policją a prokuraturą, w celu poprawy wyników w zakresie dochodzeń, ścigania i skazywania, również w sprawach wysokiego szczebla;

13.  z zadowoleniem przyjmuje trwające wdrażanie strategii i planu działania na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz nasilenie międzynarodowej współpracy policyjnej; wzywa również do zdemontowania sieci przestępczości zorganizowanej i do zwiększenia liczby prawomocnych wyroków skazujących w sprawach dotyczących przestępczości zorganizowanej poprzez zacieśnienie współpracy między organizacjami międzynarodowymi, policją a prokuraturą oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych i operacyjnych; jest zaniepokojony bardzo słabymi wynikami w zakresie zamrażania i konfiskowania nielegalnie uzyskanego majątku oraz wzywa do zwiększenia możliwości i częstszego stosowania dochodzeń finansowych w celu poprawy wyników w tym zakresie; zauważa, że pomimo tendencji wzrostowej w prowadzeniu dochodzeń w sprawach o pranie pieniędzy liczba prawomocnych wyroków skazujących pozostaje ograniczona;

14.  chociaż z zadowoleniem przyjmuje niedawne operacje wymierzone w plantacje konopi indyjskich, apeluje o nasilenie środków mających na celu likwidację upraw narkotykowych, produkcji narkotyków i handlu nimi w Albanii oraz związanych z tym sieci przestępczości zorganizowanej, m.in. poprzez wzmocnienie współpracy międzynarodowej i regionalnej; zauważa jednak, że policja i prokuratura nie są w stanie zidentyfikować siatek przestępczych stojących za uprawami narkotyków;

15.  apeluje o intensywne działania na rzecz powstrzymania niekontrolowanego rozprzestrzeniania się zjawiska nielegalnego handlu bronią, m.in. poprzez zacieśnienie współpracy z UE, zniszczenie pozostałego zapasu broni strzeleckiej i lekkiej oraz poprawienie warunków jej przechowywania; jest zaniepokojony bardzo wysokim wskaźnikiem zabójstw z użyciem broni palnej w Albanii;

16.  wzywa do wzmocnienia zdolności rządu do szukania, zajmowania i konfiskowania dochodów pochodzących z cyberprzestępczości oraz do przeciwdziałania praniu pieniędzy w internecie;

17.  zachęca Albanię do dalszego usprawniania ram prawnych w zakresie określania statusu ochrony międzynarodowej dla uchodźców; wyraża uznanie dla wysiłków albańskiej policji mających na celu nasilenie wymiany informacji z Fronteksem i wzywa do dalszego zacieśnienia współpracy między UE i Albanią w celu ochrony praw uchodźców zgodnie z międzynarodowymi standardami i podstawowymi wartościami UE; wyraża zaniepokojenie z powodu niedawnego wzrostu liczby przypadków handlu ludźmi; wzywa do wzmożenia wysiłków w celu zapobiegania handlowi ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem głównych ofiar tego zjawiska, a mianowicie nieletnich pozbawionych opieki, kobiet i dziewczynek;

18.  jest zaniepokojony przeludnieniem więzień, doniesieniami o niewystarczającej opiece lekarskiej w miejscach przetrzymywania, a także złym traktowaniem podejrzanych na posterunkach policji; zaleca przegląd represyjnego podejścia, ponowną klasyfikację przestępstw i częstsze korzystanie ze środków alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności;

19.  odnotowuje poprawę związanej z UE współpracy między instytucjami państwowymi a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w tym udział tych organizacji w posiedzeniach Krajowej Rady Integracji Europejskiej; zauważa, że upodmiotowione społeczeństwo jest kluczowym elementem każdego demokratycznego systemu; podkreśla zatem potrzebę jeszcze lepszej koordynacji działań na wszystkich szczeblach administracji, w tym na szczeblu lokalnym, z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego; w tym kontekście wyraża zadowolenie z ustanowienia Krajowej Rady ds. Społeczeństwa Obywatelskiego; wzywa do skutecznej realizacji prawa do informacji i konsultacji publicznych oraz do lepszego stanowienia prawa w kwestiach budżetowych dotyczących organizacji społeczeństwa obywatelskiego;

20.  przypomina, że jednym z głównych priorytetów jest konieczność wzmocnienia ochrony praw człowieka, praw mniejszości i strategii antydyskryminacyjnych, np. poprzez usprawnienie ich egzekwowania; zwraca się do właściwych organów o dalszą poprawę klimatu integracji i tolerancji względem wszystkich mniejszości w kraju zgodnie z europejskimi normami ochrony mniejszości, w tym przez zwiększenie roli Państwowego Komitetu ds. Mniejszości; z zadowoleniem przyjmuje pierwsze kroki mające na celu poprawę ram prawnych dotyczących ochrony mniejszości oraz wzywa Albanię do uchwalenia przepisów ramowych dotyczących ochrony mniejszości i do ratyfikowania Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych; odnotowuje szeroko zakrojony proces konsultacji z udziałem niezależnych instytucji, stowarzyszeń mniejszości i społeczeństwa obywatelskiego; podkreśla potrzebę poprawy warunków życiowych Romów, Egipcjan i innych mniejszości etnicznych; wzywa do podejmowania nieustannych wysiłków na rzecz poprawy ich dostępu do zatrudnienia oraz do wszystkich usług publicznych i społecznych, do edukacji, opieki zdrowotnej, mieszkań socjalnych i pomocy prawnej; jest zaniepokojony faktem, że mimo poprawy poziom włączenia dzieci romskich do systemu edukacji pozostaje najniższy w regionie;

21.  z zadowoleniem przyjmuje wysiłki biura Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz usprawnienia prawodawstwa w dziedzinie praw człowieka, w szczególności w ramach reformy sądownictwa; z zadowoleniem przyjmuje aktywne wspieranie praw słabszych grup społecznych, a także zasad poszanowania godności ludzkiej, wolności, równości i praworządności; wyraża ubolewanie, że praca biura Rzecznika Praw Obywatelskich jest nadal ograniczona ze względu na brak środków finansowych i personelu zarówno w siedzibie centralnej, jak i w ośrodkach lokalnych; wzywa do zwiększenia autorytetu, niezależności, skuteczności i zasobów urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich;

22.  w dalszym ciągu jest zaniepokojony dyskryminacją kobiet i brakiem odpowiednich środków na rzecz ochrony kobiet i dziewcząt należących do grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i grup zmarginalizowanych, a także dużą liczbą przypadków przemocy domowej wobec kobiet i dziewcząt; podkreśla potrzebę podjęcia dodatkowych wysiłków w celu opracowania wykazu spraw dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji; wzywa właściwe władze do dalszego podnoszenia świadomości i zapobiegania przemocy domowej oraz zwiększenia wsparcia dla jej ofiar; ponawia apel o pełne wdrożenie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (Konwencja stambulska); wzywa władze do zwalczania stereotypowych uprzedzeń ze względu na płeć poprzez systematyczne kształcenie, debatę publiczną i działania rządowe;

23.  apeluje o lepsze instytucjonalne mechanizmy ochrony praw dziecka i zapobiegania pracy dzieci;

24.  zwraca uwagę, że konieczne są dalsze wysiłki w celu ochrony praw wszystkich mniejszości w Albanii poprzez pełne wdrożenie stosownego prawodawstwa; zaleca, by prawa obywateli pochodzenia bułgarskiego w regionach Prespa, Golo Brdo i Gora zostały zapisane w prawie i były zapewniane w praktyce;

25.  odnotowuje poprawę ochrony praw osób LGBTI i zachęca rząd do dalszego wdrażania środków programu, który Albania będzie realizować do 2020 r.;

26.  ubolewa nad tym, że właściwym organom nie udało się jak na razie przeprowadzić skutecznego dochodzenia dotyczącego ofiar śmiertelnych podczas demonstracji z dnia 21 stycznia 2011 r.; zachęca właściwe organy do bezzwłocznego podjęcia działań zmierzających do zadośćuczynienia ofiarom tych wydarzeń;

27.  pochwala tolerancję religijną i dobrą współpracę między wspólnotami religijnymi; zachęca właściwe organy i wspólnoty religijne do współpracy w zakresie ochrony i umacniania harmonii religijnej zgodnie z konstytucją; uważa, że należy koniecznie zapobiegać islamskiej radykalizacji poprzez ukierunkowane podejście służb wywiadowczych, organów ścigania i instytucji sądowych, w tym również poprzez demobilizację i reintegrację powracających zagranicznych bojowników, w celu przeciwdziałania brutalnemu ekstremizmowi we współpracy z organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i wspólnotami religijnymi oraz zacieśniania współpracy regionalnej i międzynarodowej w tej dziedzinie; wyraża uznanie dla kompleksowych ram prawnych kraju dotyczących zapobiegania finansowaniu terroryzmu i zwalczania tej praktyki; apeluje, aby wszystkie działania były w każdym wypadku prowadzone z poszanowaniem praw człowieka i podstawowych wolności zgodnie z międzynarodowymi normami; podkreśla znaczenie specjalnych programów edukacyjnych dla zapobiegania radykalizacji oraz dla rehabilitacji i reintegracji tych osób w społeczeństwie;

28.  wyraża ubolewanie w związku z tym, że w ubiegłym roku poczyniono ograniczone postępy w obszarze wolności mediów; ponownie zwraca uwagę na decydujące znaczenie profesjonalnych i niezależnych mediów publicznych i prywatnych; jest zaniepokojony wpływami politycznymi w mediach i powszechną wśród dziennikarzy autocenzurą; odnotowuje powolne wdrażanie ustawy o mediach audiowizualnych oraz opóźnienia w obsadzaniu wolnych stanowisk w Radzie ds. Mediów Audiowizualnych; apeluje o środki służące podnoszeniu standardów zawodowych i etycznych dziennikarstwa, powszechnemu stosowaniu zwykłych umów o pracę dla dziennikarzy, zwiększeniu przejrzystości reklam rządowych w mediach oraz zagwarantowaniu niezależności, bezstronności i rozliczalności urzędu ds. regulacji i nadawcy publicznego, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów parlamentarnych; przypomina o potrzebie sfinalizowania i przyjęcia wewnętrznego statutu nadawcy publicznego RTSH oraz zakończenia procesu przechodzenia na nadawanie cyfrowe;

29.  z zadowoleniem przyjmuje postępy w konsolidacji budżetowej, lepsze wyniki w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz wysiłki na rzecz zwalczania szarej strefy w gospodarce; nadal zauważa jednak niedociągnięcia w zakresie praworządności oraz uciążliwe otoczenie regulacyjne, które utrudnia inwestycje; jest zaniepokojony tym, że przekazy migrantów stanowią ważną siłę napędową popytu krajowego; wzywa właściwe organy do podjęcia środków służących poprawie egzekwowania umów i lepszemu poborowi podatków oraz do dalszego wdrażania reformy sądownictwa w celu poprawy otoczenia biznesowego; wyraża zaniepokojenie dużą skalą zamówień bezpośrednich i ofert bez konkurencji oraz przyznawaniem długoterminowych umów dotyczących outsourcingu i umów PPP o wątpliwym wpływie pod względem interesu publicznego;

30.  zaleca władzom przyspieszenie budowy dużych projektów infrastrukturalnych, takich jak linia kolejowa i nowoczesna autostrada między Tiraną a Skopje w ramach korytarza VIII;

31.  zauważa z zaniepokojeniem ograniczony charakter zdolności administracyjnych w zakresie egzekwowania prawa ochrony środowiska oraz niewłaściwe gospodarowanie odpadami i zasobami wodnymi, co często prowadzi do przestępstw przeciwko środowisku zagrażających zasobom gospodarczym Albanii i stanowiących przeszkodę dla oszczędnego gospodarowania zasobami; podkreśla konieczność poprawy jakości ocen oddziaływania na środowisko, a także zagwarantowania udziału społeczeństwa i konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim w sprawie odnośnych projektów; podkreśla jednak, jak ważne jest, by osiągnąć cele związane ze zmianą klimatu bez wywierania negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną, krajobraz, zasoby wodne, florę i faunę oraz dane populacje lokalne;

32.  podkreśla, że często nie ocenia się właściwie wpływu elektrowni wodnych na środowisko w celu zapewnienia zgodności z normami międzynarodowymi i odpowiednimi przepisami UE dotyczącymi środowiska; zaleca rządowi rozważenie utworzenia parku narodowego rzeki Wjosy i zaniechanie planów budowy nowych elektrowni wodnych wzdłuż tej rzeki i jej dopływów; wzywa do dalszego ujednolicania ustawodawstwa z prawem UE w dziedzinie energetyki, a w szczególności do przyjęcia krajowej strategii energetycznej, w celu zwiększenia niezależności i efektywności energetycznej; z zadowoleniem przyjmuje krajowy plan działania na okres 2015–2020 na rzecz odnawialnych źródeł energii;

33.  zauważa, że wciąż należy zapewnić skuteczne egzekwowanie praw własności; wzywa do działania na rzecz ukończenia procesu rejestracji własności, jej zwrotu i wypłaty odszkodowań z nią związanych oraz aktualizacji i skutecznej realizacji strategii dotyczącej praw własności na lata 2012–2020; apeluje ponadto do władz o opracowanie planu działania określającego wyraźne obowiązki i terminy w tym względzie oraz o przeprowadzenie publicznej kampanii informacyjnej w celu poinformowania byłych posiadaczy o ich prawach i obowiązkach dotyczących zwrotu własności; apeluje o większą przejrzystość, pewność prawa i równe traktowanie w odniesieniu do prawa dotyczącego odszkodowania za własność skonfiskowaną w czasach komunizmu; wzywa do wyznaczenia krajowego koordynatora ds. prawa własności i do przyspieszenia procesu rejestracji i lokalizacji własności, w tym jej digitalizacji;

34.  podkreśla znaczenie badań naukowych w procesie ujawniania zbrodni popełnionych przez były reżim komunistyczny, a także moralnej, politycznej i prawnej odpowiedzialności instytucji państwowych w tym procesie; wzywa władze do opracowania odpowiednich środków legislacyjnych sprzyjających rehabilitacji ofiar, takich jak odszkodowania dla osób indywidualnych i ich rodzin, a także do uchylenia wszystkich wciąż obowiązujących decyzji sądowych umotywowanych politycznie; nalega, aby instytucje państwowe przeprowadziły dochodzenia i postawiły przed sądem sprawców zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w czasie dyktatury komunistycznej;

35.  zauważa, że rozliczenie przeszłości komunistycznej ma kluczowe znaczenie pod względem stawienia czoła naruszaniu praw człowieka, dojścia do prawdy i przywrócenia sprawiedliwości dla ofiar; z zadowoleniem przyjmuje ustawę ustanawiającą organ odpowiedzialny za otwarcie rejestrów Sigurimi; z zadowoleniem przyjmuje opublikowanie przez biuro OBWE w Albanii i ambasadę Niemiec badania na temat wiedzy o komunistycznej przeszłości w Albanii i jej postrzegania przez obywateli oraz oczekiwań na przyszłość; uważa, że te starania pomogą nawiązać dialog o przeszłości i stworzyć perspektywy na przyszłość;

36.  podkreśla znaczenie wzmocnienia dialogu społecznego, zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego, potencjału partnerów społecznych oraz mechanizmów egzekwowania praw socjalnych; wzywa rząd do modernizacji systemu edukacji, aby budować bardziej integracyjne społeczeństwo, zmniejszać nierówności i dyskryminację oraz umożliwić młodym ludziom zdobywanie lepszych umiejętności i wiedzy; podkreśla znaczenie wsparcia z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) przeznaczonego na kształcenie, zatrudnienie i politykę społeczną;

37.  wzywa władze Albanii do wzmocnienia strategii politycznych na rzecz osób niepełnosprawnych, które wciąż napotykają trudności w dostępie do edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz w zakresie podejmowania decyzji, a także trafiają na przeszkody uniemożliwiające im swobodne korzystanie z prawa do głosowania;

38.  zauważa z zaniepokojeniem, że ponownie wzrosła liczba wniosków o azyl składanych przez Albańczyków w państwach członkowskich UE, które zostały uznane za nieuzasadnione; wzywa rząd do podjęcia niezwłocznych i zdecydowanych działań, aby zwalczyć to zjawisko, do zintensyfikowania działań zapobiegawczych i podnoszących świadomość w tym zakresie oraz do przeciwdziałania czynnikom zachęcającym do migracji powiązanym z bezrobociem i brakami strukturalnymi w polityce ochrony socjalnej, edukacji i opieki zdrowotnej; podkreśla potrzebę zapewnienia wystarczających zasobów ludzkich dyrekcji generalnej zajmującej się granicami i migracją oraz policji granicznej, a także potrzebę usprawnienia współpracy międzyinstytucjonalnej w celu lepszego zwalczania nielegalnej migracji;

39.  wyraża uznanie dla Albanii za ciągłe i pełne stosowanie się do odpowiednich oświadczeń UE i konkluzji Rady, gdyż świadczy to o jednoznacznym zaangażowaniu na rzecz europejskiej integracji i solidarności; podkreśla znaczenie i konieczność stałego konstruktywnego wkładu Albanii w stabilizację polityczną w regionie;

40.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję władz Albanii o dostosowaniu polityki zagranicznej kraju do decyzji Rady (WPZiB) 2016/1671 przedłużającej obowiązywanie unijnych środków ograniczających wobec Rosji;

41.  podkreśla znaczenie zapewnienia dobrosąsiedzkich stosunków, które pozostają kwestią zasadniczą jako integralna część warunków procesu rozszerzenia oraz procesu stabilizacji i stowarzyszenia; z zadowoleniem przyjmuje konstruktywną i proaktywną rolę Albanii w promowaniu współpracy regionalnej i dobrosąsiedzkich stosunków z innymi krajami objętymi procesem rozszerzenia i z sąsiednimi państwami członkowskimi UE; z zadowoleniem przyjmuje udział Albanii w tzw. inicjatywie „zachodniobałkańskiej szóstki”;

42.  wyraża uznanie dla Albanii i Serbii za stałe zaangażowanie na rzecz poprawy stosunków dwustronnych oraz wzmacniania współpracy regionalnej na szczeblu politycznym i społecznym, na przykład za pośrednictwem regionalnego biura ds. współpracy na rzecz młodzieży (RYCO) z siedzibą w Tiranie; zachęca oba kraje do kontynuowania dobrej współpracy w celu wspierania pojednania w regionie, zwłaszcza za pośrednictwem programów skierowanych do osób młodych, jak programy dostępne w ramach Programu pozytywnych działań na rzecz młodzieży z krajów regionu Bałkanów Zachodnich;

43.  zwraca uwagę na niedawne tarcia w stosunkach między Albanią i Grecją oraz zaleca obu stronom unikanie działań czy oświadczeń, które mogłyby mieć negatywny wpływ na ich relacje;

44.  ponownie wzywa Komisję, by w swoich sprawozdaniach zawierała informacje o pomocy IPA dla Albanii oraz o skuteczności wdrożonych środków, w szczególności o wsparciu z IPA przydzielonym na realizację kluczowych priorytetów i odnośnych projektów;

45.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządowi i parlamentowi Albanii.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

31.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

52

6

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Mike Hookem, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Angel Dzhambazki, Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Jasenko Selimovic