RAPORT referitor la Raportul Comisiei privind Albania pe 2016

3.2.2017 - (2016/2312(INI))

Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Knut Fleckenstein


Procedură : 2016/2312(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0023/2017

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Raportul Comisiei privind Albania pe 2016

(2016/2312(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Albania, pe de altă parte,

–  având în vedere concluziile Președinției Consiliului European de la Salonic, din 19-20 iunie 2003, privind perspectivele țărilor din Balcanii de Vest de a deveni membre ale Uniunii Europene,

–  având în vedere decizia Consiliului European din 26-27 iunie 2014 de a acorda Albaniei statutul de țară candidată la aderarea la UE, precum și concluziile Consiliului din 15 decembrie 2015,

–  având în vedere concluziile Președinției din 13 decembrie 2016,

–  având în vedere cea de-a opta reuniune a Consiliului de stabilizare și de asociere dintre Albania și UE, care a avut loc la Bruxelles, la 8 septembrie 2016,

–  având în vedere declarația finală a președinției Summitului Balcanilor de Vest, organizat la Paris, la 4 iulie 2016, precum și recomandările organizațiilor societății civile pentru Summitul de la Paris din 2016,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei din 9 noiembrie 2016 intitulată „Comunicarea din 2016 privind politica de extindere a UE” (COM(2016)0715), însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raportul pe 2016 privind Albania” (SWD(2016)0364),

–  având în vedere concluziile comune ale celui de al șaselea Dialog la nivel înalt privind prioritățile cheie, adoptate la Tirana la 30 martie 2016,

–  având în vedere raportul final al OSCE/ODIHR privind alegerile parlamentare din 2013 și alegerile locale din 2015,

–  având în vedere raportul OSCE din 2015 intitulat Monitorizarea proceselor administrative,

–  având în vedere recomandările adoptate în urma celei de-a 11-a reuniuni a Comisiei parlamentare de stabilizare și asociere (CPSA) UE-Albania, desfășurată la Bruxelles, în perioada 7-8 noiembrie 2016,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Albania,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0023/2017),

A.  întrucât Albania a înregistrat progrese în îndeplinirea criteriilor politice de aderare și progrese constante în cele cinci priorități majore pentru deschiderea negocierilor de aderare; întrucât continuarea implementării pachetului de măsuri pentru reforma sistemului judiciar, a reformei electorale și a așa-numitei legi privind dezincriminarea este indispensabilă pentru consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile publice ale statului și în reprezentanții lor politici;

B.  întrucât încă mai există probleme și ele trebuie soluționate rapid și eficient într-un spirit de dialog, cooperare și compromis între guvern și opoziție, pentru a asigura continuarea progreselor în vederea aderării la UE;

C.  întrucât este esențial un dialog politic constructiv și sustenabil între forțele politice cu privire la reformele legate de aderarea la UE pentru a se continua progresele în procesul de aderare la UE;

D.  întrucât există un consens politic și un sprijin larg din partea publicului pentru procesul de aderare a Albaniei la UE;

E.  întrucât negocierile de aderare constituie un stimulent puternic pentru inițierea și realizarea reformelor necesare în vederea aderării;

F.  întrucât reforma judiciară este esențială pentru continuarea procesului de aderare la UE a Albaniei;

G.  întrucât în Albania vor avea loc alegeri prezidențiale și parlamentare în 2017,

H.  întrucât protecția libertății religioase, a patrimoniului cultural, a drepturilor minorităților și a administrării proprietăților se numără printre valorile fundamentale ale Uniunii Europene;

I.  întrucât UE a subliniat necesitatea consolidării guvernanței economice, a statului de drept și a capacităților administrației publice în toate țările din Balcanii de Vest;

J.  întrucât autoritățile albaneze abordează pozitiv cooperarea regională pentru a promova dezvoltarea infrastructurii, măsurile de combatere a terorismului, schimburile comerciale și mobilitatea tinerilor,

1.  salută progresele constante realizate de Albania în realizarea reformelor necesare pentru aderarea la UE, în special adoptarea consensuală, în iulie 2016, a amendamentelor constituționale ce pregătesc terenul pentru o reformă profundă și cuprinzătoare a sistemului judiciar; subliniază ca, pentru a avansa în direcția aderării la UE, este important ca, pe lângă eforturile neîntrerupte de adoptare a măsurilor de reformă privind cele cinci priorități majore, Albania să realizeze la timp și în totalitate aceste reforme și să dea dovadă de un angajament politic constant; încurajează Albania să obțină rezultate convingătoare în ceea ce privește aceste reforme;

2.  salută recomandările Comisiei privind deschiderea negocierilor de aderare cu Albania; sprijină în totalitate aderarea Albaniei la UE și solicită ca negocierile de aderare să fie deschise imediat ce există progrese credibile și sustenabile în realizarea unei reforme profunde a sistemului judiciar și în combaterea crimei organizate și a corupției, pentru a încuraja această țară să mențină un ritm constant al reformelor; se așteaptă ca Albania să consolideze progresele realizate și să mențină ritmul progreselor în implementarea tuturor priorităților cheie;

3.  susține din nou că dialogul constructiv, cooperarea politică durabilă și disponibilitatea pentru compromis sunt esențiale pentru a asigura succesul reformelor și pentru întregul proces de aderare la UE; salută, în acest sens, adoptarea legislației pentru excluderea celor condamnați penal din funcțiile publice; cere tuturor partidelor politice să facă mai multe eforturi pentru a crea un dialog politic autentic și pentru a realiza o cooperare constructivă;

4.  salută adoptarea consensuală a amendamentelor constituționale care au stat la baza reformei judiciare și adoptarea legilor privind reorganizarea instituțională a puterii judecătorești, a procuraturii și a Curții Constituționale; solicită adoptarea rapidă și aplicarea credibilă a tuturor legilor complementare și a reglementărilor conexe, în special a Legii privind reevaluarea (validarea) judecătorilor, procurorilor și consilierilor juridici și pachetul de proiecte de lege necesar pentru realizarea fermelor în sistemul judiciar; ia act de decizia Curții Constituționale pe tema constituționalității legii privind validarea în urma avizului pozitiv emis de Comisia de la Veneția; reiterează faptul una dintre solicitările majore ale cetățenilor Albaniei vizează reforma profundă a sistemului judiciar, esențială pentru restabilirea încrederii cetățenilor în reprezentanții lor politici și în instituțiile publice; reamintește că eficiența și credibilitatea procesului general de reformă, inclusiv în ceea ce privește lupta împotriva corupției și a criminalității organizate, depind de succesul procesului de reevaluare și de realizarea reformelor în sistemului judiciar; reamintește că adoptarea și realizarea unei astfel de reforme sunt esențiale în combaterea corupției, dar și pentru consolidarea statului de drept, precum și pentru o mai bună asigurare a respectării drepturilor fundamentale în țară, de asemenea pentru a mări încrederea în sistemul judiciar în rândul tuturor cetățenilor;

5.  salută noua strategie de reformă a justiției pentru perioada 2017-2020 și planul de acțiune aferent care vizează creșterea profesionalismului, a eficienței și a independenței sistemului judiciar, inclusiv a instanțelor, și reevaluarea tuturor magistraților, precum și majorarea resursele bugetare destinate aplicării acestei strategii; regretă că administrația din justiției continuă să fie lentă și ineficientă; constată lipsa progreselor în ocuparea posturilor vacante de la Înalta Curte și instanțele administrative și în utilizarea eficientă a sistemului unificat de gestionare a cazurilor; solicită să se remedieze toate deficiențele care ar putea afecta funcționarea sistemului judiciar, inclusiv lipsa de independență în fața influențelor politice și în raport cu celelalte ramuri ale puterii, justiția selectivă, răspunderea limitată, mecanismele de control ineficiente, corupția și durata totală a procedurilor judiciare și termenele de executare a hotărârilor; regretă interferențele politice în cercetările penale și în cazurile în instanță, și, prin urmare, cere să se consolideze practic independența sistemului judiciar; solicită un mai mare angajament în domeniul justiției administrative, abordându-se chestiuni precum accesul efectiv la instanțe și alocarea de resurse pentru a le permite instanțelor să lucreze eficient; reiterează faptul că reforma sistemului de justiție penală ar trebui să urmărească tragerea la răspundere a făptașilor și promovarea reabilitării și reintegrării lor, asigurând în același timp protecția drepturilor victimelor și ale martorilor infracțiunilor;

6.  invită Comisia parlamentară ad-hoc privind reforma electorală să finalizeze rapid procesul de revizuire a legii electorale, ținând seama de toate recomandările anterioare formulate de OSCE/ODIHR și să întărească transparența finanțării partidelor și integritatea procesului electorale; invită autoritățile competente să asigure implementarea măsurilor de reformă menționate înainte de viitoarele alegeri parlamentare din iunie 2017, precum și independența și depolitizarea administrației electorale; reamintește că toate partidele politice au responsabilitatea de a se asigura că alegerile democratice se desfășoară în conformitate cu standardele internaționale; invită autorităților să încurajeze participarea activă a organizațiilor societății civile la supravegherea întregului proces electoral; reamintește că alegerile libere și corecte sunt cruciale pentru continuarea procesului de integrare în UE; atrage atenția că este necesar să se rezolve problemele legate de finanțarea partidelor și de un sistem responsabil de audit;

7.  invită partidele politice albaneze ca, atunci când elaborează listele de candidați pentru viitoarele alegeri, să respecte spiritul și litera legii, și să excludă infractorii din funcțiile publice; solicită aplicarea deplină a acestei legi;

8.  încurajează autoritățile albaneze să ia măsuri pentru a permite cetățenilor albanezi care locuiesc în străinătate să voteze în alegerile din Albania în afara țării;

9.  salută faptul că activitățile parlamentare au devenit mai transparente și mai incluzive, dar solicită să se consolideze capacitățile parlamentare pentru a putea monitoriza realizarea reformelor și conformitatea acestora cu standardele UE; solicită, totodată, să se utilizeze mai eficient diferitele mecanisme și instituții de supraveghere pentru a face guvernul răspunzător; solicită aprobarea codului de etică al parlamentului și să se garanteze că regulamentul de procedură al parlamentului reflectă legea privind rolul parlamentului în procesul de integrare în UE; propune să exploreze o serie de mijloace pentru a asigura o cooperare mai strânsă cu parlamentul Albaniei în cadrul programului Parlamentului European de sprijinire a parlamentelor din țările candidate, pentru a consolida capacitatea parlamentului Albaniei de a produce o legislație de calitate, în conformitate cu acquis-ul UE și de a-și exercita rolul de supraveghere în realizarea reformelor;

10.  ia act de eforturile depuse în ceea ce privește administrația publică, pentru a garanta că aceasta este orientată în mai mare măsură către cetățeni și remarcă, totodată, progresele constante în reformarea administrației publice și în reforma managementului finanțelor publice; solicită să se asigure o mai bună aplicare a legii privind administrația publică și a legii privind procedurile administrative, pentru a îmbunătăți procedurile de recrutare și promovare bazate pe criterii de merit și performanță și pentru a consolida capacitățile instituționale și cele de resurse umane, astfel încât să fie întărite realizările obținute în eficientizarea, depolitizarea, transparentizarea și profesionalizarea administrației publice, ceea ce ar permite totodată și desfășurarea eficientă a negocierilor de aderare la UE; solicită întărirea autorității, autonomiei, eficienței și a resurselor alocate structurilor de apărare a drepturilor omului, inclusiv a biroului Avocatului Poporului; apreciază foarte pozitiv inițiativele lansate de Consiliul Național pentru Integrare Europeană care vizează să consolideze capacitățile administrației publice și ale societății civile de a monitoriza realizarea reformelor legate de procesul de aderare; subliniază că trebuie garantată independența organismelor de reglementare și supraveghere;

11.  ia act de realizarea reformei teritoriale; subliniază că sunt necesare eforturi substanțiale pentru a mări capacitatea financiară și administrativă a unităților administrației publice locale nou create;

12.  salută adoptarea unor acte legislative cruciale privind combaterea corupției, inclusiv privind protecția celor care denunță nereguli; rămâne însă îngrijorat de faptul că fenomenul corupției continuă să fie larg răspândit în multe domenii și reprezintă în continuare o problemă gravă, ceea ce erodează încrederea cetățenilor în instituțiile publice; este preocupat de faptul că anumite instituții care au un rol fundamental în combaterea corupției continuă să fie supuse unor interferențe politice și au capacități administrative limitate; observă că slaba cooperare interinstituțională și schimburile reduse de informații continuă să împiedice anchetele preventive și urmărirea penală efectivă în materie de corupție; subliniază că este necesar un cadru juridic mai adecvat pentru conflictul de interese, reglementarea activităților de lobby și o mai bună cooperare interinstituțională, în special între poliție și procuratură, pentru a îmbunătăți bilanțul acestora în materie de anchete, urmăriri penale și condamnări, inclusiv în cazurile de corupție la nivel înalt;

13.  salută implementarea susținută a strategiei și a planului de acțiune privind combaterea criminalității organizate și intensificarea cooperării polițienești internaționale; solicită, de asemenea, dezmembrarea rețelelor de criminalitate organizată și majorarea numărului de condamnări definitive în cazurile de criminalitate organizată, prin consolidarea cooperării dintre organizațiile internaționale, poliție și procuratură și prin întărirea capacităților instituționale și operaționale; este preocupat de faptul că rezultatele obținute în sechestrarea și confiscarea bunurilor dobândite ilegal rămân foarte slabe și cere să se mărească capacitățile anchetelor financiare, precum și numărul acestora pentru a îmbunătăți rezultatele în aceste domenii; observă că, deși s-au înregistrat mai multe anchete pentru spălarea de bani, numărul de condamnări finale este în continuare scăzut;

14.  salutând recentele operațiuni împotriva plantațiilor de canabis, cere să se intensifice măsurile de eradicare a cultivării, producerii și traficului de droguri în Albania, precum și a rețelelor aferente de crimă organizată, inclusiv printr-o mai bună cooperare internațională și regională; constată, însă, că poliția și procurorii nu reușesc să identifice rețelele criminale răspunzătoare de cultivarea drogurilor;

15.  cere amplificarea eforturilor de combatere a proliferării necontrolate a traficului ilicit de arme, inclusiv prin intensificarea cooperării cu UE în acest sens, precum și prin distrugerea stocului rămas de arme de calibru mic și de armament ușor și îmbunătățirea condițiilor din locurile de depozitare; este îngrijorat de rata foarte ridicată a omuciderilor comise prin utilizarea armelor de foc în Albania;

16.  cere consolidarea capacității guvernului de a căuta, sechestra și confisca sumele provenite din criminalitatea cibernetică și de a preveni spălarea banilor pe internet;

17.  încurajează Albania să-și îmbunătățească și mai mult cadrul juridic pentru determinarea statutului refugiaților în ceea ce privește protecția internațională; felicită poliția albaneză pentru eforturile depuse în intensificarea schimbului de informații cu Frontex și cere o mai bună consolidare a cooperării între UE și Albania, pentru a proteja drepturile refugiaților, în conformitate cu standardele internaționale și valorile fundamentale ale UE; își exprimă îngrijorarea privind creșterea recentă a numărului de cazuri de trafic de ființe umane; cere să se intensifice eforturile de prevenire a traficului de ființe umane, acordând o atenție deosebită principalelor victime ale acestui trafic, mai ales minorii neînsoțiți, femeile și fetele;

18.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu supraaglomerarea din penitenciare și cu (relatările privind) insuficiența îngrijirilor medicale în locurile de detenție, precum și cu relele tratamente aplicate suspecților la secțiile de poliție; recomandă revizuirea abordării punitive, reclasificarea infracțiunilor penale, precum și recurgerea într-o mai mare măsură la alternativele la pedeapsa cu închisoarea;

19.  remarcă îmbunătățirea cooperării dintre instituțiile statului și organizațiile societății civile în domeniile de politică legate de UE, inclusiv participarea acestor organizații la reuniunile Consiliului național pentru integrarea europeană NCEI; observă că o societate civilă puternică reprezintă o componentă crucială a oricărui sistem democratic; subliniază, în consecință, că este nevoie de o coordonare și mai strânsă între organizațiile societății civile și autoritățile publice de la toate nivelurile, inclusiv de la nivel local; salută, în această privință, înființarea Consiliului Național pentru Societatea Civilă (CNSC); solicită să se garanteze că sunt respectate în mod efectiv dreptul cetățenilor la informare și dreptul lor de a fi consultați și să se asigure o mai bună reglementare a normelor fiscale aplicabile organizațiilor societății civile;

20.  reamintește, printre prioritățile esențiale, necesitatea de a consolida protecția drepturilor omului, a drepturilor minorităților și a politicilor de combatere a discriminării, inclusiv printr-o mai bună asigurare a respectării lor; îndeamnă autoritățile competente să îmbunătățească în continuare climatul de incluziune și toleranță pentru toate minoritățile din țară, conform standardelor europene privind protecția minorităților, inclusiv prin întărirea rolului Comisiei pentru minorități a statului; salută măsurile inițiale care vizează îmbunătățirea cadrului legal pentru protecția minorităților și invită Albania să adopte legea-cadru privind protecția minorităților și să ratifice Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare; ia act de procesul de consultare amplă care a inclus instituțiile independente, asociațiile pentru drepturile minorităților și societatea civilă; subliniază că trebuie îmbunătățite condițiile de trai pentru romi, egipteni și alte minorități etnice; solicită să se depună eforturi susținute pentru a îmbunătăți accesul acestora la locuri de muncă și la toate serviciile publice și sociale, la educație, servicii de sănătate, locuințe sociale și la consiliere juridică; este preocupat de faptul că, în pofida îmbunătățirilor, incluziunea copiilor romi în sistemul educațional înregistrează în continuare cel mai scăzut nivel din regiune;

21.  salută eforturile biroului Avocatului poporului îmbunătățirea legislației în domeniul drepturilor omului, în special în cadrul reformei sistemului judiciar; salută promovarea activă a drepturilor grupurilor vulnerabile și a principiilor demnității umane, libertății, egalității și statului de drept; regretă că activitatea biroului Avocatului poporului este în continuare marcată de lipsa de fonduri și de personal, în birourile sale centrale și locale; cere să se consolideze autoritatea, autonomia, eficiența și resursele alocate biroului acestei instituții;

22.  continuă să fie preocupat de discriminarea femeilor și a fetelor care aparțin grupurilor dezavantajate și marginalizate, de lipsa unor măsuri adecvate de protecție a acestora, precum și de cazurile numeroase de violență domestică împotriva femeilor și fetelor; subliniază necesitatea unor eforturi suplimentare pentru a mări numărul de cazuri de combatere a discriminării; invită autoritățile competente să continue campaniile de conștientizare și de prevenire a violenței domestice și să acorde mai mult sprijin victimelor violenței domestice; cere din nou implementarea integrală a Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice (Convenția de la Istanbul); îndeamnă autoritățile să combată ideile preconcepute care au la bază stereotipuri de gen prin educație sistematică, dezbateri publice și măsuri guvernamentale;

23.  cere adoptarea mai multor mecanisme instituționale pentru protecția drepturilor copilului;

24.  constată că sunt necesare eforturi suplimentare pentru a proteja drepturile tuturor minorităților din Albania, prin implementarea integrală a legislației aplicabile; recomandă ca drepturile persoanelor de etnie bulgară din regiunile Prespa, Golo Brdo și Gora să fie consfințite prin legislație și garantate în practică;

25.  ia act de îmbunătățirea protecției drepturilor persoanelor LGBTI și încurajează guvernul să continue să aplice măsuri din programul pe care Albania îl va pune în aplicare până în 2020;

26.  regretă că autoritățile competente nu au reușit până acum să efectueze o cercetare penală eficientă în cazul pierderilor de vieți omenești la demonstrația din 21 ianuarie 2011 invită autoritățile competente să adopte fără întârziere măsurile necesare pentru a face dreptate victimelor evenimentelor de atunci;

27.  apreciază foarte mult climatul de toleranță religioasă și buna cooperare între comunitățile religioase din țară; încurajează autoritățile competente și comunitățile religioase să coopereze pentru menținerea și promovarea armoniei religioase, în spiritul constituției; consideră că este esențial să se adopte măsuri pentru a preveni radicalizarea islamică, printr-o abordare centrată din partea serviciilor de informații, a autorităților de asigurare a respectării legii și a instituțiilor judiciare, precum și prin programe de dezangajare și de reintegrare a luptătorilor străini care se întorc în țară; consideră, de asemenea esențial să se contracareze extremismul violent în cooperare cu organizațiile societății civile și cu comunitățile religioase și să se intensifice cooperarea regională și internațională în acest domeniu; salută cadrul legal cuprinzător al Albaniei pentru prevenirea și combaterea finanțării terorismului; solicită ca toate măsurile să asigure, în orice împrejurare, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, în conformitate cu standardele internaționale; subliniază importanța programelor speciale de educație în programele de prevenire a radicalizării, precum și în reintegrarea socială și reabilitarea persoanelor respective;

28.  regretă că anul trecut s-au înregistrat progrese reduse în domeniul libertății de exprimare; reiterează importanța deosebită a unor servicii mass-media publice și private profesioniste și independente; își exprimă îngrijorarea cu privire la influențele politice în mass-media și la autocenzura generalizată în rândul jurnaliștilor; remarcă implementarea lentă a legii privind mass-media audiovizuală și întârzierile înregistrate în ocuparea posturilor vacante în cadrul Autorității pentru mass-media audiovizuală (AMA); cere să se adopte măsuri pentru a consolida standardele profesionale și etice ale jurnaliștilor și pentru a asigura că un număr mai mare de jurnaliști beneficiază de contracte de muncă standard; solicită, de asemenea, să se îmbunătățească transparența publicității guvernamentale în mass-media și să se garanteze independența, imparțialitatea și răspunderea autorității de reglementare și a radiodifuziunii publice, în special în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare; reiterează necesitatea de a finaliza și adopta statutul intern al serviciului public de radiodifuziune RTSH, precum și de a încheia trecerea la transmisii digitale;

29.  salută progresele înregistrate în consolidarea fiscală și îmbunătățirea rezultatelor obținute de firme, precum și eforturile de combatere a economiei informale; remarcă, însă, deficiențele existente în ceea ce privește statul de drept și rigiditatea cadrului de reglementare aplicabil, care descurajează investițiile; este preocupat de faptul că remitențele migranților constituie un stimulent important al cererii interne; îndeamnă autoritățile competente să ia măsuri pentru a asigura o mai bună execuție a contractelor, o mai bună colectare a impozitelor și să continue să aplice reforma sistemului judiciar pentru a îmbunătăți mediul de afaceri; este preocupat de nivelul ridicat de achiziții publice directe și de licitații necompetitive, precum și de atribuirea de contracte de externalizare și de contracte PPP pe termen lung, care au un impact discutabil din perspectiva interesului public;

30.  recomandă autorităților să accelereze realizarea proiectelor majore de infrastructură, precum legăturile feroviare și autostrada modernă între Tirana și Skopje, ca parte a coridorului VIII;

31.  remarcă cu îngrijorare capacitățile administrative reduse în asigurarea respectării legislației privind mediul, precum și gestionarea defectuoasă a deșeurilor și a apei, care conduce adesea la infracțiuni ecologice ce amenință resursele economice ale Albaniei și împiedică dezvoltarea unei economii eficiente din punctul de vedere al resurselor; subliniază că este necesar să se îmbunătățească calitatea studiilor de impact asupra mediului, precum și să se garanteze participarea publicului și consultarea societății civile pentru proiectele relevante; subliniază că este extrem de importantă respectarea obiectivelor legate de schimbările climatice, fără a se produce un impact negativ asupra biodiversității, peisajului, resurselor de apă, faunei, florei și populației locale afectate;

32.  subliniază că impactul ecologic al centralelor hidroenergetice nu este deseori evaluat în mod corespunzător pentru a se asigura respectarea standardelor internaționale și a legislației relevante a UE privind mediul înconjurător; recomandă guvernului să ia în considerare crearea Parcului național Vjosa și să abandoneze planurile de construcție a unor noi centrale hidroelectrice de-a lungul râului Vjosa și al afluenților săi; îndeamnă Albania să facă eforturi mai mare de armonizare cu legislația UE în domeniul energiei și, în special, să adopte o strategie națională în domeniul energiei pentru a consolida independența și eficiența energetică; salută planul național de acțiune pentru sursele regenerabile de energie pentru perioada 2015-2020;

33.  observă că asigurarea respectării drepturilor de proprietate trebuie garantată într-un mod mai eficient; îndeamnă să se încheie procesul de înregistrare și restituire a proprietăților și de acordare de compensații pentru acestea, precum și să se actualizeze și să se aplice efectiv strategia 2012-2020 privind drepturile de proprietate; de asemenea, îndeamnă autoritățile să elaboreze o foaie de parcurs cu responsabilități și termene clare în acest sens și să desfășoare o campanie de informare publică pentru a informa foștii proprietari cu privire la drepturile și obligațiile lor în ceea ce privește restituirea proprietăților; solicită îmbunătățirea transparenței, a certitudinii juridice și a egalității de tratament în legea privind compensarea proprietăților confiscate în perioada comunistă; cere să se numească un coordonator național al drepturilor de proprietate și să se accelereze procesul de înregistrare și de cartografiere a proprietăților, inclusiv digitalizarea proprietăților;

34.  subliniază importanța cercetărilor în procesul de dezvăluire a crimelor comise de fostul regim comunist și subliniază responsabilitatea morală, politică și juridică a instituțiilor statului în acest proces; invită autoritățile să elaboreze măsuri legislative adecvate pentru a contribui la reabilitarea victimelor, inclusiv compensarea persoanelor și a familiilor acestora, precum și să revoce toate deciziile judecătorești motivate politic, care sunt încă în vigoare; îndeamnă instituțiile statului să cerceteze și să aducă în fața justiției persoanele care au comis crime împotriva umanității în timpul dictaturii comuniste;

35.  remarcă că confruntarea cu trecutul comunist este extrem de importantă pentru combaterea încălcărilor drepturilor omului și aflarea adevărului și în înfăptuirea dreptății în cazul victimelor; salută Legea privind înființarea unei autorități pentru deschiderea dosarelor de securitate (Sigurimi); salută publicarea sondajului „Cunoașterea de către public și percepțiile publicului asupra trecutului comunist și așteptările viitoare”, elaborat sub egida Prezenței în Albania a OSCE și a Ambasadei Germaniei; consideră că aceste eforturi vor contribui la crearea unui dialog despre trecut și vor modela așteptările de viitor;

36.  subliniază importanța consolidării dialogului social, a implicării organizațiilor din societatea civilă, precum și a capacităților partenerilor sociali și a mecanismelor de aplicare a drepturilor sociale; îndeamnă guvernul să modernizeze sistemul educațional, pentru a construi o societate mai incluzivă, pentru a reduce inegalitățile și discriminarea și pentru a le conferi tinerilor mijloace mai bune pentru dobândirea de aptitudini și cunoștințe; subliniază importanța sprijinului acordat prin IPA (Instrumentul de asistență pentru preaderare) pentru educație, ocuparea forței de muncă și politicile sociale;

37.  invită autoritățile albaneze să își îmbunătățească politicile pentru persoanele cu dizabilități, care continuă să se confrunte cu dificultăți în accesul la educație, la un loc de muncă, la asistență medicală, servicii sociale și la poziții de decizie, inclusiv cu obstacole care îi împiedică să își exercite în mod liber dreptul de vot;

38.  remarcă cu îngrijorare că a crescut din nou numărul cererilor de azil considerate neîntemeiate, transmise de cetățenii albanezi autorităților competente din statele membre ale UE; îndeamnă guvernul să acționeze rapid și hotărât pentru a rezolva această situație și să depună mai multe eforturi pentru conștientizare, sprijin și prevenție; de asemenea, îndeamnă guvernul ă se concentreze asupra rezolvării factorilor de presiune legați de deficiențele structurale în politicile ce vizează protecția socială, educația și sănătatea; subliniază că trebuie oferite resurse umane suficiente pentru Direcția generală Frontiere și migrație și poliția de frontieră, precum și că trebuie îmbunătățită cooperarea interinstituțională relevantă, pentru o combatere mai bună a migrației neregulamentare;

39.  felicită Albania pentru eforturile sale neîntrerupte de a-și asuma pe deplin declarațiile relevante ale UE și concluziile Consiliului, demonstrând astfel angajamentul clar față de integrarea europeană și solidaritate; subliniază importanța și necesitatea contribuției constructive continue a Albaniei la stabilitatea politică în regiune;

40.  salută decizia autorităților albaneze de a alinia politica externă a Albaniei la Decizia Consiliului (PESC) 2016/1671 privind reînnoirea sancțiunilor UE împotriva Rusiei;

41.  subliniază importanța menținerii unor relații de bună vecinătate, acest fapt fiind esențial ca parte integrantă a procesului de extindere, precum și a condițiilor impuse de procesul de stabilizare și asociere; salută rolul constructiv și activ al Albaniei în promovarea cooperării regionale și a relațiilor de bună vecinătate cu alte țări implicate în procesul de aderare și cu statele membre UE vecine; salută participarea Albaniei la inițiativa Grupului celor șase din Balcanii de Vest;

42.  felicită Albania și Serbia pentru angajamentul continuu de care au dat dovadă în eforturile lor de îmbunătățire a relațiilor bilaterale și de consolidare a cooperării regionale la nivel politic și societal, de exemplu prin intermediul Biroului de Cooperare Regională a Tinerilor (RYCO), cu sediul la Tirana; încurajează ambele țări să continue această cooperare fructuoasă, în scopul de a promova reconcilierea în regiune, în special prin programe pentru tineri, cum ar fi cele disponibile în cadrul Agendei pozitive pentru tineret în Balcanii de Vest

43.  ia act de recentele fricțiuni în relațiile dintre Albania și Grecia și recomandă ambelor părți să se abțină de la acțiuni sau declarații care ar putea avea un efect negativ asupra relațiilor dintre ele;

44.  își reiterează solicitarea adresată Comisiei de a include în rapoartele sale informații despre sprijinul acordat Albaniei prin intermediul IPA și eficacitatea aplicate, acordând o atenție deosebită sprijinului furnizat prin IPA pentru implementarea priorităților principale și a proiectelor relevante;

45.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și Guvernului și Parlamentului Albaniei.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ ÎN FOND

Data adoptării

31.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

52

6

4

Membri titulari prezenți la votul final

Louis Aliot, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boștinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Mike Hookem, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Membri supleanți prezenți la votul final

Angel Dzhambazki, Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Raymond Finch, Jasenko Selimovic