POROČILO o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2016

3.2.2017 - (2016/2312(INI))

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalec: Knut Fleckenstein


Postopek : 2016/2312(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0023/2017
Predložena besedila :
A8-0023/2017
Sprejeta besedila :

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o poročilu Komisije o Albaniji za leto 2016

(2016/2312(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Albanijo na drugi strani,

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva Evropskega sveta v Solunu 19. in 20. junija 2003 glede možnosti pridružitve držav Zahodnega Balkana Evropski uniji,

–  ob upoštevanju sklepa Evropskega sveta z dne 26. in 27. junija 2014, da se Albaniji dodeli status kandidatke za članstvo v EU, ter njegovih sklepov z dne 15. decembra 2015,

–  ob upoštevanju sklepov predsedstva z dne 13. decembra 2016,

–  ob upoštevanju osmega srečanja stabilizacijsko-pridružitvenega sveta med Albanijo in EU, ki je potekalo 8. septembra 2016 v Bruslju,

–  ob upoštevanju končne izjave predsednika vrha o Zahodnem Balkanu, ki je potekal 4. julija 2016 v Parizu, in priporočil organizacij civilne družbe za ta vrh,

–  ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 9. novembra 2016 z naslovom Sporočilo o širitveni politiki EU za leto 2016 (COM(2016)0715), ki mu je priložen delovni dokument služb Komisije z naslovom Poročilo o Albaniji za leto 2016 (SWD(2016)0364),

–  ob upoštevanju skupnih sklepov šestega dialoga na visoki ravni o ključnih prednostnih nalogah, ki so bili sprejeti 30. marca 2016 v Tirani,

–  ob upoštevanju končnih poročil OVSE/ODIHR o parlamentarnih volitvah leta 2013 in lokalnih volitvah leta 2015,

–  ob upoštevanju poročila OVSE o spremljanju upravnih sodnih postopkov iz leta 2015,

–  ob upoštevanju priporočil, sprejetih na enajstem srečanju stabilizacijsko-pridružitvenega parlamentarnega odbora EU–Albanija, ki je potekalo 7. in 8. novembra 2016 v Bruslju,

–  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij o Albaniji,

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A8-0023/2017),

A.  ker je Albanija dosegla napredek pri izpolnjevanju političnih meril za članstvo in stalno napreduje pri izvajanju petih ključnih prednostnih nalog za začetek pristopnih pogajanj; ker je nadaljnje izvajanje reform, med drugim svežnja reform pravosodja, volilne reforme in t.i. zakona o dekriminalizaciji, nepogrešljivo za krepitev zaupanja državljanov v javne institucije in politične predstavnike;

B.  ker izzivi še obstajajo in se je treba nanje odzvati hitro in učinkovito v duhu dialoga, sodelovanja in kompromisa med vlado in opozicijo, da se zagotovi nadaljnji napredek Albanije na poti k članstvu v EU;

C.  ker je konstruktiven in trajen politični dialog med političnimi silami o reformah v zvezi z EU bistven za nadaljnji napredek v procesu pristopa k EU;

D.  ker ima proces pristopa k EU v Albaniji politično soglasje in široko javno podporo;

E.  ker so pristopna pogajanja močna spodbuda za sprejemanje in izvajanje reform, povezanih s pristopom;

F.  ker so reforme pravosodja še vedno ključne za napredovanje procesa pristopa Albanije k EU;

G.  ker bodo leta 2017 v Albaniji potekale predsedniške in parlamentarne volitve;

H.  ker so varstvo verske svobode in kulturne dediščine, pravice manjšin ter upravljanje premoženja temeljne vrednote Evropske unije;

I.  ker je EU poudarila, da je treba okrepiti ekonomsko upravljanje, pravno državo in zmogljivosti javne uprave v vseh državah Zahodnega Balkana;

J.  ker imajo albanske oblasti pozitiven pristop k regionalnemu sodelovanju za spodbujanje razvoja infrastruktur, ukrepov za boj proti terorizmu, trgovine in mobilnosti mladih;

1.  pozdravlja stalen napredek Albanije pri reformah v zvezi z EU, predvsem sporazumno sprejetje ustavnih sprememb julija 2016, ki so utrle pot temeljiti in celoviti reformi pravosodja; poudarja, da za nadaljnji napredek pri procesu pristopa k EU ni pomembno zgolj dosledno sprejemanje reform na področju petih ključnih prednostnih nalog, pač pa tudi njihovo popolno in pravočasno izvajanje in trajna politična zavezanost; spodbuja Albanijo, naj pri teh reformah doseže prepričljive rezultate;

2.  pozdravlja priporočilo Komisije o začetku pristopnih pogajanj z Albanijo; v celoti podpira pristop Albanije k EU in poziva, naj se pristopna pogajanja začnejo, takoj ko bo dosežen opazen in trajen napredek pri izvajanju celovite reforme pravosodja ter pri boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji, da se ohrani zagon pri reformah; pričakuje, da bo Albanija utrdila doseženi napredek in ohranila tempo pri izvajanju vseh ključnih prednostnih nalog;

3.  poudarja, da so konstruktiven dialog, trajnostno politično sodelovanje, vzajemno zaupanje in pripravljenost za sprejemanje kompromisov bistvenega pomena za uspešno izvedbo reform in celoten proces pristopa k EU; v zvezi s tem pozdravlja sprejetje zakonodaje o preprečevanju opravljanja javnih funkcij za storilce kaznivih dejanj; poziva vse politične stranke, naj si še nadalje prizadevajo vzpostaviti pristen politični dialog in doseči konstruktivno sodelovanje;

4.  pozdravlja sporazumno sprejetje ustavnih sprememb za reformo pravosodja in sprejetje zakonov o institucionalni reorganizaciji sodstva, tožilstva in ustavnega sodišča; poziva k hitremu sprejetju in prepričljivemu začetku izvajanja vseh ustreznih dopolnilnih zakonov in podzakonskih aktov, zlasti zakona o ponovnem ocenjevanju (preverjanju) sodnikov, tožilcev in pravnih svetovalcev ter svežnja osnutkov zakonov, potrebnih za izvedbo reforme pravosodnega sistema; je seznanjen s sodbo ustavnega sodišča o ustavnosti zakona o preverjanju, ki je sledila pozitivnemu mnenju Beneške komisije; poudarja, da je celovita reforma pravosodja pomembna zahteva albanskih državljanov za ponovno vzpostavitev zaupanja v politične predstavnike in javne institucije ter da sta verodostojnost in učinkovitost celotnega procesa reform, vključno z bojem proti korupciji in organiziranemu kriminalu, odvisni od uspešnosti postopka preverjanja in izvajanja reforme pravosodja; opozarja, da sta sprejetje in izvedba takšne reforme odločilna za boj proti korupciji in ključna za utrditev pravne države ter za boljše uveljavljanje temeljnih pravic v državi, kar bo prispevalo tudi k večjemu zaupanju v pravosodni sistem med vsemi državljani;

5.  pozdravlja novo strategijo za reformo pravosodja v obdobju 2017–2020, njen akcijski načrt, ki naj bi prispeval k doseganju večje strokovnosti, učinkovitosti in neodvisnosti pravosodnega sistema, vključno s sistemom sodišč in ponovno oceno vseh sodnikov, pa tudi povečanje proračunskih sredstev za izvajanje; obžaluje, da je pravosodje še vedno počasno in neučinkovito; ugotavlja, da ni bilo napredka pri zapolnjevanju prostih delovnih mest na vrhovnem in upravnih sodiščih, medtem ko se je enotni sistem za vodenje zadev uporabljal učinkovito; poziva, naj se podrobneje obravnavajo vse pomanjkljivosti pri delovanju pravosodnega sistema, vključno z odvisnostjo od političnega vpliva in drugih vej oblasti, selektivno pravičnostjo, omejeno odgovornostjo, neučinkovitimi nadzornimi mehanizmi, korupcijo, skupnim trajanjem sodnih postopkov in izvrševanja; obžaluje politično vmešavanje v preiskave in sodne primere, ter zato poziva, da se v praksi okrepi neodvisnost sodstva; poziva k nadaljnjim prizadevanjem na področju upravnega sodstva, in sicer zagotavljanju učinkovitega dostopa do sodišč in dodeljevanju virov za učinkovito delo teh sodišč; znova poudarja, da bi morala biti reforma kazenskopravnega sistema osredotočena na kaznovanje storilcev ter spodbujanje njihove rehabilitacije in ponovnega vključevanja, hkrati pa bi morala zagotoviti varstvo pravic žrtev in prič kaznivih dejanj;

6.  poziva ad hoc parlamentarni odbor za volilno reformo, naj hitro konča pregled volilnega zakonika, pri tem pa obravnava vsa prejšnja priporočila OVSE/ODIHR in poveča preglednost financiranja strank in integriteto volilnih postopkov; poziva pristojne organe, naj zagotovijo pravočasno izvajanje pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami junija 2017 ter nepristranskost in depolitizacijo volilne uprave; opozarja, da so vse politične stranke dolžne zagotoviti, da bodo demokratične volitve potekale v skladu z mednarodnimi standardi; poziva organe, naj spodbujajo organizacije civilne družbe k dejavni udeležbi pri pregledu celotnega volilnega postopka; opominja, da so svobodne in poštene volitve bistvenega pomena za napredek v pristopnem procesu pridruževanja EU; poudarja, da je treba obravnavati vprašanja glede financiranja političnih strank in odgovornega revizijskega sistema;

7.  poziva albanske politične stranke, naj pri oblikovanju seznama kandidatov za naslednje volitve spoštujejo duh in črko zakona, ki storilcem kaznivih dejanj preprečuje opravljanje javne funkcije; poziva k celovitemu izvajanju tega zakona;

8.  spodbuja albanske organe, naj sprejmejo ukrepe za spodbujanje možnosti za albanske državljane, ki prebivajo v tujini, da lahko volijo na albanskih volitvah zunaj države;

9.  pozdravlja izboljšano preglednost in vključenost parlamentarnih dejavnosti, vendar poziva, naj se poveča zmogljivost parlamenta, da bo mogoče spremljati izvajanje reform in njihovo skladnost s standardi EU ter bolje uporabiti različne nadzorne mehanizme in institucije, ki omogočajo zagotavljanje odgovornosti vlade; poziva, naj se odobri parlamentarni etični kodeks, poslovnik pa naj odraža zakon o vlogi parlamenta v procesu vključevanja v EU; ponuja, da bi v okviru podpornega programa Evropskega parlamenta za parlamente držav širitve preučil načine za tesnejše sodelovanje z albanskim parlamentom ter tako povečal njegovo zmogljivost za pripravo kakovostne zakonodaje, ki bi bila v skladu s pravnim redom EU, in izvajanje nadzorne vloge pri izvajanju reform;

10.  je seznanjen s prizadevanji za vzpostavljanje državljanom prijaznejše javne uprave in stalnim napredkom pri izvajanju njene reforme, pa tudi reforme javnega finančnega poslovodenja; poziva k nadaljnjemu napredku pri krepitvi izvajanja zakonov o javni upravi in upravnih postopkih, da bi izboljšali postopke zaposlovanja in napredovanja na podlagi zaslug in uspešnosti ter okrepili institucionalne in kadrovske zmogljivosti, s čimer bi utrdili dosežke pri zagotavljanju učinkovitejše, depolitizirane, pregledne in strokovne javne uprave, kar bo omogočilo tudi učinkovita pogajanja o pristopu k EU; poziva k povečanju pristojnosti, neodvisnosti in učinkovitosti struktur na področju človekovih pravic, kot je urad varuha človekovih pravic, in njihovih virov; izreka pohvalo nacionalnemu svetu za evropsko povezovanje za pobude o krepitvi zmogljivosti javne uprave in civilne družbe pri spremljanju izvajanja reform, povezanih s pristopom; poudarja, da je treba zagotoviti neodvisnost regulativnih in nadzornih organov;

11.  je seznanjen, da se izvaja teritorialna reforma; poudarja, da so potrebna precejšnja prizadevanja za povečanje finančne in upravne zmogljivosti novih oddelkov lokalne uprave;

12.  pozdravlja sprejetje najpomembnejših delov zakonodaje za boj proti korupciji, tudi dela o zaščiti prijaviteljev nepravilnosti; še vedno pa je zaskrbljen, da je korupcija zelo pogosta in razširjena na številnih področjih in je še vedno resen problem, ki spodkopava zaupanje ljudi v javne institucije; je zaskrbljen, da so osrednje institucije za boj proti korupciji še vedno tarča političnega vmešavanja in imajo omejene upravne zmogljivosti; ugotavlja, da slabo medinstitucionalno sodelovanje in izmenjava informacij še vedno ovirata proaktivne preiskave in učinkovit pregon korupcije; poudarja, da je potreben ustreznejši pravni okvir za urejanje navzkrižja interesov, lobiranja in boljšega medinstitucionalnega sodelovanja, zlasti med policijo in javnim tožilstvom, da bi izboljšali rezultate na področju preiskav, pregona in obsodb, tudi v odmevnejših primerih;

13.  pozdravlja stalno izvajanje strategije in akcijskega načrta za boj proti organiziranemu kriminalu ter okrepljeno mednarodno policijsko sodelovanje; prav tako poziva, naj se razbijejo organizirane kriminalne združbe in poveča število pravnomočnih obsodb v primerih organiziranega kriminala, in sicer z okrepitvijo sodelovanja med mednarodnimi organizacijami, policijo in tožilstvom ter povečanjem institucionalnih in operativnih zmogljivosti; je zaskrbljen, ker uspeh na področju zamrznitve in zaplembe nezakonito pridobljenega premoženja še vedno ni zadovoljiv; poziva k povečanju zmogljivosti in pogostejšim finančnim preiskavam za izboljšanje rezultatov na teh področjih; ugotavlja, da kljub povečanju števila preiskav o pranju denarja število pravnomočnih obsodb ostaja nizko;

14.  sicer pozdravlja nedavne operacije proti nasadom konoplje, vendar poziva k ostrejšim ukrepom za izkoreninjenje pridelave in proizvodnje drog ter nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami v Albaniji in s tem povezanih mrež organiziranega kriminala, vključno s poglobitvijo mednarodnega in regionalnega sodelovanja; ugotavlja pa, da policija in tožilstvo ne zmoreta odkriti kriminalnih mrež, ki pridelujejo droge;

15.  poziva k okrepljenim prizadevanjem za obvladovanje nenadzorovanega širjenja nedovoljenega prometa z orožjem, med drugim z okrepitvijo sodelovanja z EU ter z uničenjem preostalih zalog osebnega in lahkega orožja ter izboljšanjem pogojev za skladiščenje; je zaskrbljen zaradi izredno visoke stopnje ubojev s strelnim orožjem v Albaniji;

16.  poziva k povečanju vladnih zmogljivosti za odkrivanje, odvzem in zaplembo dobička od kibernetske kriminalitete in za preprečevanje pranja denarja prek interneta;

17.  spodbuja Albanijo, naj še izboljša svoj pravni okvir za podelitev statusa mednarodne zaščite beguncem; izraža pohvalo albanski policiji, ki si prizadeva za obsežnejšo izmenjavo informacij s Frontexom, in poziva k nadaljnjemu poglabljanju sodelovanja med EU in Albanijo, da bi zaščitili pravice beguncev v skladu z mednarodnimi standardi in temeljnimi vrednotami EU; je zaskrbljen zaradi nedavnega porasta primerov trgovine z ljudmi; poziva k okrepljenim prizadevanjem za preprečevanje trgovine z ljudmi, pri čemer naj posebno pozornost nameni glavnim žrtvam trgovine z ljudmi, zlasti mladoletnikom brez spremstva, ženskam in dekletom;

18.  izraža zaskrbljenost nad prenatrpanostjo zaporov in nad pomanjkljivo zdravstveno oskrbo v priporih (po poročanjih), pa tudi nad slabim ravnanjem z osumljenci na policijskih postajah; priporoča, da se pregleda pristop h kaznovanju, znova klasificira kazniva dejanja in pogosteje uporablja nadomestne možnosti za prestajanje kazni v zaporu;

19.  ugotavlja, da se je izboljšalo sodelovanje med državnimi institucijami in organizacijami civilne družbe v zvezi z zadevami EU, vključno s sodelovanjem teh organizacij na sestankih nacionalnega sveta za evropsko povezovanje; ugotavlja, da je opolnomočena civilna družba bistveni sestavni del vsakega demokratičnega sistema; zato poudarja, da je na vseh vladnih ravneh, tudi lokalni, potrebno še tesnejše sodelovanje z organizacijami civilne družbe; s tem v zvezi pozdravlja ustanovitev nacionalnega sveta za civilno družbo; poziva k učinkovitemu uresničevanju pravice do obveščanja in javnega posvetovanja ter k boljši pravni ureditvi fiskalnega okvira, ki velja za organizacije civilne družbe;

20.  opozarja, da je med ključnimi prednostnimi nalogami treba okrepiti varstvo človekovih pravic, manjšinskih pravic in protidiskriminacijske politike, vključno s spodbujanjem njihovega izvajanja; poziva pristojne oblasti, naj si še naprej prizadevajo za razmere, ki bodo spodbujale vključevanje in strpnost do vseh manjšin v državi v skladu s standardi varstva evropskih manjšin, tudi z okrepitvijo vloge državnega odbora za manjšine; pozdravlja prve ukrepe za izboljšanje pravnega okvira za varstvo manjšin; poziva Albanijo, naj sprejme okvirno zakonodajo o varstvu manjšin in ratificira Evropsko listino o regionalnih in manjšinskih jezikih; je seznanjen s postopkom obsežnega posvetovanja, ki je zajemalo neodvisne institucije, manjšinska združenja in civilno družbo; poudarja, da je treba izboljšati življenjske pogoje za Rome, Egipčane in druge etnične manjšine; poziva k nadaljnjim prizadevanjem za izboljšanje njihovega dostopa do zaposlitve ter vseh javnih in socialnih storitev, izobraževanja, zdravstva, socialnih stanovanj in pravne pomoči; je zaskrbljen, da ostaja vključevanje romskih otrok v izobraževalni sistem kljub izboljšavam najnižje v regiji;

21.  pozdravlja prizadevanja urada varuha človekovih pravic za izboljšanje zakonodaje o človekovih pravicah, zlasti v okviru reforme pravosodja; pozdravlja dejavno spodbujanje pravic ranljivih skupin in načel človekovega dostojanstva, svobode, enakosti in pravne države; obžaluje, da je delo urada varuha človekovih pravic še vedno omejeno zaradi pomanjkanja sredstev in osebja v njegovih centralnih in lokalnih uradih; poziva k okrepitvi pristojnosti, neodvisnosti, učinkovitosti in virov njegovega urada;

22.  je še vedno zaskrbljen zaradi diskriminacije žensk in deklet, ki pripadajo prikrajšanim in marginaliziranim skupinam, in pomanjkanja ustreznih ukrepov za njihovo zaščito kot tudi zaradi visokega števila primerov nasilja v družini nad ženskami in dekleti; poudarja potrebo po dodatnih prizadevanjih, da bi oblikovali evidenco primerov boja proti diskriminaciji; poziva pristojne organe, naj nadaljujejo dejavnosti za ozaveščanje in preprečevanje nasilja v družini ter izboljšajo podporo za žrtve tovrstnega nasilja; ponovno poziva k polnemu izvajanju Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima (Istanbulska konvencija); poziva organe, naj se s sistematičnim izobraževanjem, javno razpravo in vladnimi ukrepi spoprimejo s stereotipnimi predsodki na podlagi spola;

23.  poziva k boljšim institucionalnim mehanizmom za zaščito pravic otrok in odpravo dela otrok;

24.  ugotavlja, da so potrebna dodatna prizadevanja za zaščito pravic vseh manjšin v Albaniji prek celovitega izvajanja ustrezne zakonodaje; priporoča, naj se pravice pripadnikov bolgarske manjšine v pokrajinah Prespa, Golo Brdo in Gora uzakonijo in zagotavljajo v praksi;

25.  je seznanjen z izboljšanjem varstva pravic oseb LGBTI ter spodbuja vlado, naj še naprej izvaja ukrepe tega programa, ki mu bo Albanija sledila do leta 2020;

26.  obžaluje, da pristojni organi do zdaj niso izvedli učinkovite kazenske preiskave glede izgube življenj na demonstracijah 21. januarja 2011; poziva organe, naj brez nepotrebnega odlašanja nadaljujejo z zagotavljanjem pravice žrtvam dogodkov, ki so se pripetili na ta dan;

27.  želi pohvaliti versko strpnost in dobro sodelovanje med verskimi skupnostmi; spodbuja pristojne organe in verske skupnosti, naj sodelujejo pri ohranjanju in spodbujanju verskega sožitja v skladu z ustavo; meni, da je treba nujno preprečiti islamsko radikalizacijo z usmerjenim pristopom obveščevalne službe, organov pregona in pravosodnih institucij, tudi z odvračanjem in ponovnim vključevanjem vračajočih se tujih borcev, se zoperstaviti nasilnemu ekstremizmu s sodelovanjem z organizacijami civilne družbe in verskimi skupnostmi, ter okrepiti regionalno in mednarodno sodelovanje na tem področju; izraža pohvalo za celovit pravni okvir države za preprečevanje financiranja terorizma in boj proti njemu; poziva, da bi morali vsi ukrepi v vseh okoliščinah zagotavljati spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin v skladu z mednarodnimi standardi; poudarja pomen posebnih izobraževalnih programov za preprečevanje radikalizacije ter za rehabilitacijo in vključevanje posameznikov v družbo;

28.  obžaluje, da je bil lani na področju svobode medijev dosežen le omejen napredek; ponavlja, kako pomembni so strokovni ter neodvisni zasebni in javni mediji; je zaskrbljen zaradi političnega vpliva na medije in vsesplošne samocenzure med novinarji; je seznanjen s počasnim izvajanjem zakona o avdiovizualnih medijih in z zamudami pri zapolnjevanju prostih delovnih mest v uradu za avdiovizualne medije; poziva k ukrepom, s katerimi bi dvignili strokovne in etične standarde ter povečali pogostost rednih delovnih pogodb za novinarje, izboljšali preglednost vladnega oglaševanja v medijih ter zagotovili neodvisnost, nepristranskost in odgovornost regulativnega organa ter javne radiotelevizije, zlasti ob upoštevanju bližajočih se parlamentarnih volitev; ponovno poudarja, da je treba dokončati in sprejeti notranji statut javne radiotelevizije RTSH in dokončati postopek prehoda na digitalno radiodifuzijo;

29.  pozdravlja izboljšave pri fiskalni konsolidaciji, boljše rezultate pri poslovanju in prizadevanja za boj proti neformalni ekonomiji; vseeno ugotavlja, da stalno prihaja do pomanjkljivosti pri delovanju pravne države in da je regulativno okolje okorno, to pa odvrača naložbe; je zaskrbljen, ker nakazila migrantov pomembno spodbujajo notranje povpraševanje; poziva pristojne organe, naj sprejmejo ukrepe za boljše izvrševanje pogodb, pobiranje davkov in še naprej izvajajo reformo pravosodja, da bi izboljšali poslovno okolje; izraža zaskrbljenost zaradi visoke stopnje neposrednih javnih naročil in nekonkurenčnih razpisov ter oddaje dolgoročnih naročil podizvajalcem in javno-zasebnih partnerstev z vprašljivim učinkom na področju javnega interesa;

30.  priporoča organom, naj pospešijo gradnjo pomembnih infrastrukturnih projektov, kot sta železniška povezava in sodobna avtocesta med Tirano in Skopjem v sklopu koridorja VIII;

31.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je upravna zmogljivost za izvrševanje okoljske zakonodaje omejena in da sta ravnanje z odpadki in upravljanje voda neučinkovita, to pa pogosto povzroča kazniva dejanja zoper okolje, ki ogrožajo gospodarske vire Albanije in preprečujejo oblikovanje z viri gospodarnega gospodarstva; poudarja, da je treba povečati kakovost presoje okoljskega vpliva ter pri ustreznih projektih zagotoviti javno udeležbo in posvetovanje s civilno družbo; poudarja, kako pomembno je izpolniti cilje boja proti podnebnim spremembam, ne da bi to negativno vplivalo na biotsko raznovrstnost, pokrajino, vodne vire, živalske in rastlinske vrste ter prizadeto lokalno prebivalstvo;

32.  poudarja, da okoljski vpliv hidroelektrarn pogosto ni pravilno ocenjen, da bi zagotovili skladnost z mednarodnimi standardi in ustrezno naravovarstveno zakonodajo EU; svetuje vladi, naj ponovno razmisli o ustanovitvi nacionalnega parka Vjosa in opusti načrte za nove hidroelektrarne vzdolž reke Vjose in njenih pritokov; spodbuja večje usklajevanje z zakonodajo EU na področju energije, zlasti sprejetje nacionalne energetske strategije, da bi povečali energetsko neodvisnost in učinkovitost; pozdravlja nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2015–2020;

33.  ugotavlja, da uveljavljanje lastninskih pravic še vedno ni zagotovljeno na učinkovit način; odločno poziva, naj se konča postopek registracije in vračanja premoženja ter izplačevanja odškodnine, prav tako pa naj se posodobi in učinkovito izvaja strategija o lastninskih pravicah za obdobje 2012–2020; prav tako poziva organe, naj v zvezi s tem oblikujejo načrt z jasno opredeljenimi pristojnostmi in roki ter izvedejo javno informacijsko kampanjo, da bi nekdanje lastnike seznanili z njihovimi pravicami in dolžnostmi v zvezi z vračanjem premoženja; poziva k povečanju preglednosti, pravne gotovosti in enakosti obravnave v zvezi z zakonom o odškodnini za premoženje, ki je bilo zaseženo v komunističnem obdobju; poziva k imenovanju nacionalnega koordinatorja za lastninske pravice in k pospešitvi postopka registriranja in evidentiranja premoženja, vključno z digitalizacijo;

34.  poudarja, kako pomembne so preiskave v postopku odkrivanja zločinov nekdanjega komunističnega režima, in izpostavlja moralno, politično in pravno odgovornost državnih institucij pri tem postopku; poziva organe, naj pripravijo ustrezne zakonodajne ukrepe, s katerimi bi pomagali pri rehabilitaciji žrtev, vključno z nadomestilom za posameznike in njihove družine, in prekličejo vse politično motivirane sodbe, ki še vedno veljajo; poziva državne institucije, naj opravijo preiskave in storilce, ki so v obdobju komunistične diktature zagrešili zločin zoper človečnost, privedejo pred sodišče;

35.  ugotavlja, da je obravnava komunistične preteklosti izjemno pomembna pri soočanju s kršitvami človekovih pravic ter iskanju resnice in pravice za žrtve; pozdravlja zakon o ustanovitvi organa za odprtje arhivov Sigurimija; pozdravlja, da sta predsedstvo OVSE in nemško veleposlaništvo objavila anketo "Poznavanje in dojemanje komunistične preteklosti Albanije v javnosti ter pričakovanja v prihodnosti"; meni, da bo mogoče na podlagi teh prizadevanj vzpostaviti dialog o preteklosti in opredeliti pričakovanja za prihodnost;

36.  poudarja, kako pomembno je okrepiti socialni dialog, vključenost organizacij civilne družbe, zmogljivost socialnih partnerjev in mehanizme za uveljavljanje socialnih pravic; poziva vlado, naj posodobi izobraževalni sistem, da bi bilo mogoče vzpostaviti bolj vključujočo družbo, zmanjšati neenakost in diskriminacijo ter mladim bolje posredovati veščine in znanje; poudarja, kako pomembna je podpora iz instrumenta za predpristopno pomoč, namenjena izobraževanju, zaposlovanju in socialnim politikam;

37.  poziva albanske organe, naj okrepijo politiko, namenjeno invalidom, ki se še vedno soočajo s težavami pri dostopu do izobraževanja, zaposlovanja, zdravstvenega varstva, socialnih storitev in sprejemanja odločitev, vključno z ovirami, ki jim preprečujejo, da bi svobodno izvajali svojo glasovalno pravico;

38.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se je ponovno povečalo število neutemeljenih prošenj za azil, ki jih v državah članicah EU vlagajo Albanci; poziva vlado, naj sprejme takojšnje in odločne ukrepe za obravnavanje tega pojava in za krepitev ozaveščanja, socialno-ekonomske podpore in prizadevanj za preprečevanje na tem področju; poziva jo tudi, naj obravnava dejavnike za spodbujanje, povezane z brezposelnostjo in strukturnimi pomanjkljivostmi na področju socialne zaščite, izobraževanja in zdravstvenih politik; poudarja, da je treba generalnemu direktoratu za meje in migracije ter obmejni policiji zagotoviti zadostne človeške vire ter izboljšati ustrezno medinstitucionalno sodelovanje, da bi se bilo mogoče bolje zoperstaviti nezakoniti migraciji;

39.  želi pohvaliti Albanijo, da nenehno v celoti upošteva ustrezne izjave EU in sklepe Sveta, s čimer dokazuje jasno predanost evropskemu povezovanju in solidarnosti; poudarja pomen in nujnost stalnega konstruktivnega prispevka Albanije za politično stabilnost v regiji;

40.  pozdravlja odločitev albanskih organov, da zunanjo politiko uskladijo s Sklepom Sveta (SZVP) 2016/1671, ki podaljšuje restriktivne ukrepe EU zoper Rusijo;

41.  poudarja, kako pomembno je skrbeti za dobre sosedske odnose, ki ostajajo pomemben del procesa širitve in pogojevanja pri stabilizacijo-pridružitvenem procesu; pozdravlja konstruktivno in proaktivno vlogo Albanije pri spodbujanju regionalnega sodelovanja in dobrih sosedskih odnosov z drugimi državami širitve in sosednjimi državami članicami EU; pozdravlja udeležbo Albanije v pobudi zahodnobalkanske šesterice;

42.  želi pohvaliti Albanijo in Srbijo, da si nenehno prizadevata izboljšati dvostranske odnose in okrepiti regionalno sodelovanje na politični in družbeni ravni, na primer z regionalnim uradom za sodelovanje mladih s sedežem v Tirani; spodbuja obe državi, naj še naprej dobro sodelujeta ter spodbujata spravo v regiji, zlasti s programi za mlade, na primer tistimi, ki so na voljo v sklopu Pozitivne agende za mlade na Zahodnem Balkanu;

43.  je seznanjen z nedavnimi trenji v odnosih med Albanijo in Grčijo ter priporoča, da se obe strani vzdržita dejanj ali izjav, ki bi utegnile imeti negativne posledice za odnose;

44.  ponovno poziva Komisijo, naj v svoja poročila vključi informacije o podpori, ki je bila Albaniji zagotovljena z instrumentom za predpristopno pomoč, in učinkovitosti izvedenih ukrepov, zlasti v zvezi s podporo, ki je bila izplačana v okviru tega instrumenta in namenjena izvajanju ključnih prednostnih nalog in ustreznih projektov;

45.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter vladi in parlamentu Albanije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJAV PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

31.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

52

6

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Louis Aliot, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitidios (Georgios Epitideios), Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Mike Hookem, Sandra Kalniete, Manolis Kefalojanis (Manolis Kefalogiannis), Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Dimitris Papadakis (Demetris Papadakis), Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Doru-Claudian Frunzulică, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Raymond Finch, Jasenko Selimovic