ДОКЛАД относно проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждането на мерки за контрол относно метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA)

3.2.2017 - (12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE)) - *

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Лоренцо Фонтана

Процедура : 2016/0262(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0024/2017
Внесени текстове :
A8-0024/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждането на мерки за контрол относно метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA)

(12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на Съвета (12356/2016),

–  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0405/2016),

–  като взе предвид Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества[1], и по-специално член 8, параграф 3 от него,

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0024/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента, отново да се консултира с него;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

  • [1]   OВ L 127, 20.5.2005 г, стр. 32.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Въвеждане на мерки за контрол на новото психоактивно вещество метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA)

Позовавания

12356/2016 – C8-0405/2016 – COM(2016)05482016/0262(NLE)

Дата на сезиране

3.10.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

6.10.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ENVI

13.10.2016

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Lorenzo Fontana

12.1.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

24.1.2017

31.1.2017

 

 

Дата на приемане

31.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Дата на внасяне

3.2.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NLG

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský,

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

EFDD

Raymond Finch

Легенда:

+  :  Гласове „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“