BETÆNKNING om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste methyl-2-[[1‑(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-carbonyl]amino]-3,3‑dimethylbutanoat (MDMB-CHMICA) kontrolforanstaltninger

3.2.2017 - (12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE)) - *

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Lorenzo Fontana

Procedure : 2016/0262(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0024/2017
Indgivne tekster :
A8-0024/2017
Forhandlinger :
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoat (MDMB-CHMICA) kontrolforanstaltninger

(12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))

(Høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets udkast (12356/2016),

–  der henviser til artikel 39, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union, som ændret ved Amsterdamtraktaten, og artikel 9 i protokol nr. 36 om overgangsbestemmelser, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0405/2016),

–  der henviser til Rådets afgørelse 2005/387/RIA af 10. maj 2005 om udveksling af oplysninger om, risikovurdering af og kontrol med nye psykoaktive stoffer[1], særlig artikel 8, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0024/2017),

1.  godkender Rådets udkast;

2.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

3.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet har godkendt, i væsentlig grad;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

  • [1]   EUT L 127 af 20.5.2005, s. 32.

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

At underkaste det nye psykoaktive stof methyl-2-[[1-(cyclohexylmethyl)-1H-indol-3-carbonyl]amino]-3,3-dimethylbutanoat (MDMB-CHMICA) kontrolforanstaltninger

Referencer

12356/2016 – C8-0405/2016 – COM(2016)05482016/0262(NLE)

Dato for høring / anmodning om godkendelse

3.10.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

6.10.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

13.10.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Lorenzo Fontana

12.1.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

24.1.2017

31.1.2017

 

 

Dato for vedtagelse

31.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Dato for indgivelse

3.2.2017

RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

34

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NLG

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský,

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

EFDD

Raymond Finch

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller