Eljárás : 2016/0262(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0024/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0024/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 14/02/2017 - 8.6

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0024

JELENTÉS     *
PDF 427kWORD 51k
3.2.2017
PE 597.450v03-00 A8-0024/2017

a metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Lorenzo Fontana

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről

(12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (12356/2016),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0405/2016),

–  tekintettel az új pszichoaktív anyagokra vonatkozó információcseréről, kockázatértékelésről és ellenőrzésről szóló, 2005. május 10-i 2005/387/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 8. cikke (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 78. cikkének c) pontjára,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0024/2017),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)

  HL L 127., 2005.5.20., 32. o.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A metil 2-[[1-(ciklohexilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoát (MDMB-CHMICA) új pszichoaktív anyag ellenőrzési intézkedéseknek való alávetése

Hivatkozások

12356/2016 – C8-0405/2016 – COM(2016)05482016/0262(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

3.10.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

6.10.2016

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

13.10.2016

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Lorenzo Fontana

12.1.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

24.1.2017

31.1.2017

 

 

Az elfogadás dátuma

31.1.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Benyújtás dátuma

3.2.2017

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat