POROČILO o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA)

  3.2.2017 - (12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE)) - *

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  Poročevalec: Lorenzo Fontana

  Postopek : 2016/0262(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0024/2017
  Predložena besedila :
  A8-0024/2017
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA)

  (12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))

  (Posvetovanje)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju osnutka Sveta (12356/2016),

  –  ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola št. 36 o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0405/2016),

  –  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/387/PNZ z dne 10. maja 2005 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru nad novimi psihoaktivnimi snovmi[1] in zlasti člena 8(3) Sklepa,

  –  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

  –  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0024/2017),

  1.  odobri osnutek Sveta;

  2.  poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

  3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

  4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]   UL L 127, 20.5.2014, str. 32.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Uvedba nadzornih ukrepov za novo psihoaktivno snov metil 2-[[1-(cikloheksilmetil)-1H-indol-3-karbonil]amino]-3,3-dimetilbutanoat (MDMB-CHMICA)

  Referenčni dokumenti

  12356/2016 – C8-0405/2016 – COM(2016)05482016/0262(NLE)

  Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

  3.10.2016

   

   

   

  Pristojni odbor

         Datum razglasitve na zasedanju

  LIBE

  6.10.2016

   

   

   

  Odbori, zaprošeni za mnenje

         Datum razglasitve na zasedanju

  ENVI

  6.10.2016

   

   

   

  Odbori, ki niso podali mnenja

         Datum sklepa

  ENVI

  13.10.2016

   

   

   

  Poročevalec/-ka

         Datum imenovanja

  Lorenzo Fontana

  12.1.2017

   

   

   

  Obravnava v odboru

  24.1.2017

  31.1.2017

   

   

  Datum sprejetja

  31.1.2017

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  34

  0

  1

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  Datum predložitve

  3.2.2017

  POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

  34

  +

  ALDE

  Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

  ECR

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

  GUE/NLG

  Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

  NI

  Udo Voigt

  PPE

  Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský,

  VERTS/ALE

  Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

  0

  -

   

   

  1

  0

  EFDD

  Raymond Finch

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani