Förfarande : 2016/0262(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0024/2017

Ingivna texter :

A8-0024/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/02/2017 - 8.6

Antagna texter :

P8_TA(2017)0024

BETÄNKANDE     *
PDF 361kWORD 53k
3.2.2017
PE 597.450v03-00 A8-0024/2017

om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa

metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3 dimetylbutanoat (MDMB CHMICA) kontrollåtgärder

(12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter, samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Lorenzo Fontana

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa det nya psykoaktiva ämnet metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoat (MDMB-CHMICA) kontrollåtgärder

(12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av rådets utkast (12356/2016),

–  med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilka rådet har hört parlamentet (C8-0405/2016),

–  med beaktande av rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen(1), särskilt artikel 8.3,

–  med beaktande av artikel 78c i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0024/2017), och av följande skäl:

1.  Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.  Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.  Rådet uppmanas att höra Europaparlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet har godkänt.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

(1)

  EUT L 127, 20.5.2005, s. 32.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Att underställa det nya psykoaktiva ämnet metyl 2-[[1-(cyklohexylmetyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino]-3,3-dimetylbutanoat (MDMB-CHMICA) kontrollåtgärder

Referensnummer

12356/2016 – C8-0405/2016 – COM(2016)05482016/0262(NLE)

Remissdatum/begäran om godkännande

3.10.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

6.10.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

6.10.2016

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

13.10.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Lorenzo Fontana

12.1.2017

 

 

 

Behandling i utskott

24.1.2017

31.1.2017

 

 

Antagande

31.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Heinz K. Becker, Daniel Dalton, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Barbara Kudrycka, Monica Macovei, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ingivande

3.2.2017


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

34

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NLG

Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský,

VERTS/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

0

-

 

 

1

0

EFDD

Raymond Finch

Förklaring av symboler:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy