ПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.

3.2.2017 - (12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE)) - ***

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Йозеф Вайденхолцер

Процедура : 2016/0247(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0025/2017
Внесени текстове :
A8-0025/2017
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.

(12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

–  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12852/2016),

–  като взе предвид проекта на Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г. (12881/2016),

–  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 77, параграф 2, буква a) , както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на ЕС (C8-0515/2016),

–  като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинеи и член 99, параграф 2, както и член 108, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0025/2017),

1.  одобрява сключването на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Княжество Лихтенщайн.

КРАТКА ОБОСНОВКА

През 2014 г. Европейският парламент и Съветът приеха, като част от фонд „Вътрешна сигурност“, инструмента за финансово подпомагане (ИФП) за външните граници и визите за периода 2014 – 2020 г. (Регламент (ЕС) № 515/2014).

Основната цел на ИФП за външните граници и визите е осигуряването на високо равнище на сигурност в Съюза, като същевременно се улеснява законното пътуване чрез еднакво и високо равнище на контрол на външните граници и ефективно обработване на шенгенските визи. Финансирането от около 2,8 милиарда евро до 2020 г. трябва да бъде използвано – основно чрез национални програми – наред с другото, за изграждане на необходимата на граничните контролно-пропускателни пунктове инфраструктура и за наблюдение на границите, за финансиране на информационните системи, необходими за Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR), както и за действия по улесняване на ефикасното управление на миграционните потоци, обработването на заявленията за издаване на визи и консулското сътрудничество.

В член 5, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 515/2014 се предвижда, че държавите, асоциирани в прилагането, изпълнението и развитието на достиженията на правото от Шенген, участват в инструмента в съответствие с разпоредбите му и че трябва да се сключат договорености за финансовия им принос и допълнителните правила, необходими за такова участие. С настоящото предложение – проекта за споразумение с Лихтенщайн, трябва да се установят именно тези договорености, за да може Комисията да поеме отговорност за изпълнението на бюджета на инструмента в тази асоциирана държава, и трябва да се определи финансовият принос на Лихтенщайн към бюджета на Съюза по този инструмент (около 200 000 EUR годишно).

Докладчикът подкрепя това предложение. С ИФП за външните граници и визите се създава механизъм за солидарност, който обвързва участващите държави с едни и същи европейски правила относно контрола на външните граници, които са от взаимен интерес и се прилагат от името на всяка една от държавите. Според докладчика предложението ще служи за постигането на ключова цел на достиженията на правото от Шенген, а именно споделянето на отговорността за ефективно, високо и еднакво ниво на контрол на външните граници в съответствие с ангажимента на Съюза по отношение на основните свободи и права на човека.

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 г.

Позовавания

12852/2016 – C8-0515/2016 – COM(2016)05042016/0247(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

9.12.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

15.12.2016

DEVE

15.12.2016

BUDG

15.12.2016

EMPL

15.12.2016

Неизказано становище

       Дата на решението

AFET

13.12.2016

DEVE

31.1.2017

BUDG

31.8.2016

EMPL

1.9.2016

Докладчици

       Дата на назначаване

Josef Weidenholzer

13.9.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

12.1.2017

31.1.2017

 

 

Дата на приемане

31.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

42

2

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Дата на внасяне

3.2.2017

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ

42

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

EFDD

Raymond Finch

NI

Udo Voigt

5

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“