HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020

  3.2.2017 - (12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE)) - ***

  Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
  Ordfører: Josef Weidenholzer

  Procedure : 2016/0247(NLE)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0025/2017
  Indgivne tekster :
  A8-0025/2017
  Forhandlinger :
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020

  (12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

  (Godkendelse)

  Europa-Parlamentet,

  –  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (12852/2016),

  –  der henviser til udkast til aftale mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020 (12881/2016),

  –  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 77, stk. 2, litra a), og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a), nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C8-0515/2016),

  –  der henviser til forretningsordenens artikel 99, stk. 1, første og tredje afsnit, og stk. 2, og artikel 108, stk. 7,

  –  der henviser til henstilling fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0025/2017),

  1.  godkender indgåelsen af aftalen;

  2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Lichtensteins regering og parlament.

  KORT BEGRUNDELSE

  I 2014 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet som en del af Fonden for Intern Sikkerhed instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik (ISF — ydre grænser og fælles visumpolitik) for perioden 2014-2020 (forordning (EU) nr. 515/2014).

  Hovedformålet med Fonden for Intern Sikkerhed — ydre grænser og fælles visumpolitik er at sikre et højt sikkerhedsniveau i Den Europæiske Union og samtidig lette lovlig rejseaktivitet via et ensartet og højt niveau af kontrol ved de ydre grænser og effektiv behandling af Schengen-visa. Finansieringen på ca. 2,8 mia. EUR frem til 2020 skal – for det meste via nationale programmer – anvendes til bl.a. opbygning af infrastrukturer, der er nødvendige ved grænseovergangene, og til overvågning af grænserne, finansiering af de IT-systemer, som kræves i det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur), samt til foranstaltninger til fremme af en effektiv forvaltning af migrationsstrømme, behandling af visumansøgninger og konsulært samarbejde.

  Ifølge artikel 5, stk. 7, i forordning (EU) nr. 515/2014 deltager de lande, der er associeret i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, i instrumentet i overensstemmelse med dets bestemmelser, og der skal indgås aftaler om deres finansielle bidrag og de supplerende regler, der er nødvendige for denne deltagelse. Målet med dette forslag – udkastet til aftale med Liechtenstein – er at indføre netop de ordninger, der gør det muligt for Kommissionen at påtage sig sit ansvar for gennemførelsen af budgettet for dette instrument i det associerede land og fastsætte Liechtensteins bidrag til Unionens budget i forbindelse med dette instrument (ca. 200 000 EUR pr. år).

  Ordføreren tilslutter sig dette forslag. Formålet med Fonden for Intern Sikkerhed — ydre grænser og fælles visumpolitik er at etablere en solidaritetsmekanisme, der forpligter de deltagende stater til at overholde samme EU-regler for kontrol ved de ydre grænser i gensidig interesse og på hinandens vegne. Efter ordførerens mening bidrager det foreliggende forslag til at nå et centralt mål med Schengenreglerne, nemlig at deles om ansvaret for en effektiv, grundig og ensartet kontrol ved de ydre grænser i overensstemmelse med Unionens forpligtelser inden for grundlæggende frihedsrettigheder og menneskerettigheder.

  PPROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

  Titel

  Aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om supplerende regler vedrørende instrumentet for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed for perioden 2014-2020

  Referencer

  12852/2016 – C8-0515/2016 – COM(2016)05042016/0247(NLE)

  Dato for høring / anmodning om godkendelse

  9.12.2016

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  LIBE

  15.12.2016

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  AFET

  15.12.2016

  DEVE

  15.12.2016

  BUDG

  15.12.2016

  EMPL

  15.12.2016

  Ingen udtalelse

         Dato for afgørelse

  AFET

  13.12.2016

  DEVE

  31.1.2017

  BUDG

  31.8.2016

  EMPL

  1.9.2016

  Ordførere

         Dato for valg

  Josef Weidenholzer

  13.9.2016

   

   

   

  Behandling i udvalg

  12.1.2017

  31.1.2017

   

   

  Dato for vedtagelse

  31.1.2017

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  42

  2

  5

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

  Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  Dato for indgivelse

  3.2.2017

  RESULTAT AF AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

  42

  +

  ALDE

  Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

  ECR

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

  PPE

  Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  Verts/ALE

  Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

  2

  -

  EFDD

  Raymond Finch

  NI

  Udo Voigt

  5

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  GUE/NGL

  Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

  Tegnforklaring:

  +  :  for

  -  :  imod

  0  :  hverken/eller