SUOSITUS esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

3.2.2017 - (12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE)) - ***

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Josef Weidenholzer

Menettely : 2016/0247(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0025/2017
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0025/2017
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

esityksestä neuvoston päätökseksi ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevan Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon esityksen neuvoston päätökseksi (12852/2016),

–  ottaa huomioon luonnoksen ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskevaksi Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan sopimukseksi (12881/2016),

–  ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan v alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C8-0515/2016),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 99 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan, 99 artiklan 2 kohdan ja 108 artiklan 7 kohdan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan suosituksen (A8-0025/2017),

1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan hallituksille ja parlamenteille.

LYHYET PERUSTELUT

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät vuonna 2014 ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa kaudelle 2014–2020 (asetus (EU) N:o 515/2014).

Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen päätarkoituksena on varmistaa unionin turvallisuuden korkea taso, samalla kun helpotetaan laillista matkustamista, huolehtimalla ulkorajojen valvonnan yhtenäisen korkeasta tasosta sekä Schengen-viisumien tehokkaasta käsittelystä. Rahoitus on vuoteen 2020 asti noin 2,8 miljardia euroa, jotka saadaan lähinnä kansallisista ohjelmista ja jotka on määrä käyttää muun muassa rajanylityspaikkojen infrastruktuuriin, rajavalvontaan, Euroopan rajavalvontajärjestelmän (Eurosur) edellyttämiin tietotekniikkajärjestelmiin sekä toimiin, joilla edistetään muuttovirtojen tehokasta hallintaa, viisumihakemusten käsittelyä sekä yhteistyötä konsuliasioissa.

Asetuksen (EU) N:o 515/2014 5 artiklan 7 kohdassa säädetään, että Schengenin säännöstön määräysten täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen osallistuvat maat osallistuvat välineeseen kyseisen asetuksen säännösten mukaisesti ja että tehdään tarvittavat järjestelyt, jotka koskevat näiden maiden rahoitusosuuksia välineeseen ja rahoitukseen osallistumista koskevia täydentäviä sääntöjä. Liechtensteinin kanssa tehtävän sopimuksen tarkoituksena on tehdä kyseiset järjestelyt, antaa komissiolle vastuu välineen talousarvion toteuttamisesta tässä assosioituneessa maassa ja määrittää sen maksuosuus unionin talousarvioon tämän välineen osalta (noin 200 000 euroa vuodessa).

Esittelijä tukee tätä ehdotusta. Ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen tarkoituksena on sellaisen solidaarisuusmekanismin perustaminen, joka sitoo osallistujavaltiot samoihin ulkorajojen valvontaa koskeviin EU:n sääntöihin toistensa eduksi ja puolesta. Esittelijä katsoo, että ehdotuksella pyritään Schengenin säännöstön keskeiseen tavoitteeseen eli jakamaan vastuuta ulkorajojen valvonnan tehokkuudesta ja yhtenäisen korkeasta tasosta noudattaen unionin tekemiä sitoumuksia, jotka koskevat perusvapauksia ja ihmisoikeuksia.

ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä sääntöjä vuosiksi 2014–2020 koskeva Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan sopimus

Viiteasiakirjat

12852/2016 – C8-0515/2016 – COM(2016)05042016/0247(NLE)

Kuuleminen / hyväksyntäpyyntö (pvä)

9.12.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

15.12.2016

DEVE

15.12.2016

BUDG

15.12.2016

EMPL

15.12.2016

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

13.12.2016

DEVE

31.1.2017

BUDG

31.8.2016

EMPL

1.9.2016

Esittelijät:

       Nimitetty (pvä)

Josef Weidenholzer

13.9.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

12.1.2017

31.1.2017

 

 

Hyväksytty (pvä)

31.1.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

42

2

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

3.2.2017

NIMENHUUTOÄÄNESTYSTEN TULOKSET

42

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

EFDD

Raymond Finch

NI

Udo Voigt

5

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää