Pranešimas - A8-0025/2017Pranešimas
A8-0025/2017

REKOMENDACIJA dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

3.2.2017 - (12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE)) - ***

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Josef Weidenholzer

Procedūra : 2016/0247(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0025/2017
Pateikti tekstai :
A8-0025/2017
Debatai :
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

(12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (12852/2016),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu projektą (12881/2016),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 77 straipsnio 2 dalies a punktą ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8-0515/2016),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 dalies pirmą ir trečią pastraipas ir 2 dalį, taip pat į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto rekomendaciją (A8-0025/2017),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Lichtenšteino Kunigaikštystės parlamentams ir vyriausybėms.

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2014 m. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonę kaip Vidaus saugumo fondo dalį 2014 – 2020 m. laikotarpiu (Reglamentas (ES) 515/2014).

Išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonės pagrindinis tikslas yra užtikrinti aukštą saugumo lygį Sąjungoje, kartu palengvinti teisėtą keliavimą, vykdant vienodo ir aukšto lygio išorės sienų kontrolę ir veiksmingą Šengeno vizų tvarkymą. Iki 2020 m., daugiausia įgyvendinant nacionalines programas, turi būti panaudota 2,8 mlrd. EUR lėšų, be kita ko, sienų perėjimo punktų ir sienų stebėjimo infrastruktūros kūrimui, pagal Europos sienų stebėjimo sistemą (EUROSUR) reikalaujamų IT sistemų paramai, taip pat veiksmams, kuriais būtų lengvinamas veiksmingas migrantų srautų valdymas, prašymų išduoti vizą tvarkymas ir konsulinis bendradarbiavimas.

Reglamento (ES) Nr. 515/2014 5 straipsnio 7 dalimi nustatoma, kad taikant priemonę pagal jos nuostatas dalyvauja šalys, susijusios su Šengeno acquis įgyvendinimu, taikymu ir plėtojimu, ir kad turi būti sudaromi jų finansinių įnašų susitarimai bei nustatomos tokiam dalyvavimui būtinos papildomos taisyklės. Šio pasiūlymo, susitarimo su Lichtenšteinu projektu, tikslas – sudaryti būtent šiuos susitarimus, leidžiančius Komisijai prisiimti atsakomybę už priemonei skirto biudžeto įgyvendinimą šioje asocijuotoje šalyje ir nustatyti Lichtenšteino indėlį į Sąjungos biudžetą pagal šią priemonę (apie 200 000 EUR per metus).

Pranešėjas pritaria šiam pasiūlymui. Išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone įdiegiamas solidarumo mechanizmas, kuris dalyvaujančias šalis, atsižvelgiant į tarpusavio interesus ir viena kitos vardu, įpareigoja laikytis tokių pačių Europos išorės sienų kontrolės taisyklių. Pranešėjo nuomone, pasiūlymas padės įgyvendinti pagrindinį Šengeno acquis tikslą – dalytis atsakomybe, kad būtų užtikrinta veiksminga, aukšto lygio ir vienoda kontrolė prie išorės sienų, laikantis Sąjungos įsipareigojimo gerbti pagrindines laisves ir žmogaus teises.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas dėl papildomų taisyklių, susijusių su išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemone kaip Vidaus saugumo fondo dalimi 2014–2020 m. laikotarpiu, sudarymo Europos Sąjungos vardu

Nuorodos

12852/2016 – C8-0515/2016 – COM(2016)05042016/0247(NLE)

Konsultacijos data / prašymas dėl pritarimo

9.12.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

15.12.2016

DEVE

15.12.2016

BUDG

15.12.2016

EMPL

15.12.2016

Nuomonė nepareikšta

       Paskyrimo data

AFET

13.12.2016

DEVE

31.1.2017

BUDG

31.8.2016

EMPL

1.9.2016

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Josef Weidenholzer

13.9.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

12.1.2017

31.1.2017

 

 

Priėmimo data

31.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

2

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Pateikimo data

3.2.2017

VARDINIO BALSAVIMO REZULTATAI

42

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

EFDD

Raymond Finch

NI

Udo Voigt

5

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Simbolių paaiškinimai:

+  :  balsavo už

-  :  prieš

0  :  susilaikė