Ziņojums - A8-0025/2017Ziņojums
A8-0025/2017

IETEIKUMS par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda

3.2.2017 - (12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE)) - ***

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Josef Weidenholzer

Procedūra : 2016/0247(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0025/2017
Iesniegtie teksti :
A8-0025/2017
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda

(12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes lēmuma projektu (12852/2016),

–  ņemot vērā projektu nolīgumam starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (12881/2016),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 77. panta 2. punkta a) apakšpunktu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunkta v) punktu (C8-0515/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punkta pirmo un trešo daļu un 99. panta 2. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ieteikumu (A8-0025/2017),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Lihtenšteinas Firstistes valdībai un parlamentam.

ĪSS PAMATOJUMS

Eiropas Parlaments un Padome 2014. gadā pieņēma finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām (IDF robežu un vīzu instruments), kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda (Regula (ES) Nr. 2014/2014).

IDF robežu un vīzu instrumenta galvenais mērķis ir garantēt augsta līmeņa drošību Savienībā, vienlaicīgi sekmējot likumīgu ceļošanu un izmantojot ārējo robežu vienotas un augsta līmeņa kontroles un Šengenas vīzu efektīvu apstrādi. Finansējums EUR 2,8 miljardu apmērā līdz 2020. gadam, galvenokārt ar valsts programmu palīdzību, cita starpā ir jāizmanto tādas infrastruktūras celšanai, kas nepieciešama robežšķērsošanas vietām un robežuzraudzībai, IT sistēmu finansēšanai, kas nepieciešamas Eiropas Robežu uzraudzības sistēmai (EUROSUR), kā arī darbībām, lai veicinātu migrācijas plūsmu efektīvu pārvaldību, vīzu pieteikumu apstrādei un konsulārajai sadarbībai.

Regulas (ES) Nr. 515/2014 5. panta 7. punktā ir noteikts, ka valstis, kas asociētas Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā, piedalās instrumentā saskaņā ar tā noteikumiem un ka ir jānoslēdz vienošanās par minēto valstu finansiālajām iemaksām un papildu noteikumiem, kas nepieciešami šādai līdzdalībai. Šim priekšlikumam, nolīguma projektam ar Lihtenšteinu, ir jānosaka tieši tādi nosacījumi, lai ļautu Komisijai uzņemties atbildību instrumenta budžeta īstenošanai šajā asociētajā valstī un noteiktu Lihtenšteinas ieguldījumu Savienības budžetā attiecībā uz šo instrumentu (apmēram EUR 200 000 apmērā gadā).

Referents atbalsta šo priekšlikumu. IDF robežu un vīzu instrumenta nolūks ir izveidot solidaritātes mehānismu, ar ko uz iesaistītajām valstīm attiecina vienus un tos pašus Eiropas noteikumus par ārējo robežu kontroli savstarpējās interesēs un viena otras vārdā. Referents uzskata, ka IDF priekšlikums kalpos tam, lai sasniegtu svarīgu Šengenas acquis mērķi, proti, kopīgi uzņemtos atbildību par efektīvu, intensīvu un vienota līmeņa kontroli pie ārējām robežām atbilstoši Savienības saistībām attiecībā uz pamatbrīvībām un cilvēktiesībām.

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Nolīgums starp ES un Lihtenšteinas Firstisti par papildu noteikumiem 2014.–2020. gada laikposmam saistībā ar finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām, kas ir daļa no Iekšējās drošības fonda

Atsauces

12852/2016 – C8-0515/2016 – COM(2016)05042016/0247(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

9.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

15.12.2016

DEVE

15.12.2016

BUDG

15.12.2016

EMPL

15.12.2016

Atzinumu nesniedza

       Lēmuma datums

AFET

13.12.2016

DEVE

31.1.2017

BUDG

31.8.2016

EMPL

1.9.2016

Ziņotāji

       Iecelšanas datums

Josef Weidenholzer

13.9.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

12.1.2017

31.1.2017

 

 

Pieņemšanas datums

31.1.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

42

2

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Iesniegšanas datums

3.2.2017

REZULTĀTI BALSOJUMIEM PĒC SARAKSTA

42

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

EFDD

Raymond Finch

NI

Udo Voigt

5

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Simbolu atšifrējums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas