ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020

  3.2.2017 - (12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE)) - ***

  Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
  Sprawozdawca: Josef Weidenholzer

  Procedura : 2016/0247(NLE)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0025/2017
  Teksty złożone :
  A8-0025/2017
  Debaty :
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej, Umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020

  (12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

  (Zgoda)

  Parlament Europejski,

  uwzględniając projekt decyzji Rady (12852/2016),

  –  uwzględniając projekt umowy między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, na lata 2014–2020 (12881/2016),

  –  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 77 ust. 2 lit. a) i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) ppkt (v) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0515/2016),

  –  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci i art. 99 ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

  –  uwzględniając zalecenie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0025/2017),

  1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

  2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Księstwa Liechtensteinu.

  .

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  W roku 2014 Parlament Europejski i Rada przyjęły w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi oraz wspólnej polityki wizowej (Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy) na lata 2014–2020 (rozporządzenie (UE) 515/2014).

  Głównym celem Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii przy jednoczesnym ułatwieniu legalnego podróżowania dzięki jednolitej, wysokiej jakości kontroli granic zewnętrznych i dzięki skutecznemu rozpatrywaniu wniosków wizowych Schengen. Finansowanie w wysokości blisko 2,8 mld EUR do roku 2020 ma zostać wykorzystane – głównie za pośrednictwem programów krajowych – między innymi na zbudowanie potrzebnej infrastruktury na przejściach granicznych oraz na kontrolę granic, finansowanie systemów informatycznych wymaganych przez europejski system nadzorowania granic (EUROSUR), a także na działania służące ułatwieniu skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi, rozpatrywania wniosków wizowych i współpracy konsularnej.

  Artykuł 5 ust. 7 rozporządzenia (UE) 515/2014 stanowi, że państwa uczestniczące we wdrażaniu, stosowaniu i rozwijaniu dorobku Schengen uczestniczą w instrumencie zgodnie z tym rozporządzeniem oraz że należy zawrzeć porozumienia dotyczące wkładu finansowego tych państw oraz określić przepisy dodatkowe niezbędne dla takiego udziału. Celem wniosku dotyczącego projektu umowy z Liechtensteinem jest ustanowienie tych właśnie porozumień oraz umożliwienie Komisji przejęcia odpowiedzialności za wykonanie budżetu przeznaczonego na przedmiotowy instrument w tym państwie stowarzyszonym, a także ustalenie wkładu Liechtensteinu do budżetu Unii w odniesieniu do tego instrumentu (około 200 000 EUR rocznie).

  Sprawozdawca popiera ten wniosek. Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – granice i wizy ustanawia mechanizm solidarności, w ramach którego uczestniczące w nim państwa są związane tymi samymi europejskimi zasadami dotyczącymi kontroli granic zewnętrznych we wzajemnym interesie oraz na zasadzie wzajemnej reprezentacji. Sprawozdawca uważa, że wniosek ten będzie służyć osiągnięciu jednego z podstawowych celów dorobku Schengen, jakim jest podział odpowiedzialności za skuteczny, wysoki i jednolity poziom kontroli na granicach zewnętrznych, zgodnie z zaangażowaniem Unii na rzecz praw podstawowych i praw człowieka.

  PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

  Tytuł

  Umowa między Unią Europejską a Księstwem Liechtensteinu w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2014–2020

  Bibliografia

  12852/2016 – C8-0515/2016 – COM(2016)05042016/0247(NLE)

  Data konsultacji / wniosek o wyrażenie zgody

  9.12.2016

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  LIBE

  15.12.2016

   

   

   

  Komisje wyznaczone do wydania opinii

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  AFET

  15.12.2016

  DEVE

  15.12.2016

  BUDG

  15.12.2016

  EMPL

  15.12.2016

  Opinie niewydane

         Data wydania decyzji

  AFET

  13.12.2016

  DEVE

  31.1.2017

  BUDG

  31.8.2016

  EMPL

  1.9.2016

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Josef Weidenholzer

  13.9.2016

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  12.1.2017

  31.1.2017

   

   

  Data przyjęcia

  31.1.2017

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  42

  2

  5

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  Data złożenia

  3.2.2017

  WYNIKI GŁOSOWAŃ IMIENNYCH

  42

  +

  ALDE

  Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

  ECR

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

  PPE

  Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  Verts/ALE

  Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

  2

  -

  EFDD

  Raymond Finch

  NI

  Udo Voigt

  5

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  GUE/NGL

  Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

  Objaśnienie używanych znaków:

  +  :  za

  -  :  przeciw

  0  :  wstrzymali się