Procedură : 2016/0247(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0025/2017

Texte depuse :

A8-0025/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 02/03/2017 - 6.3

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0058

RECOMANDARE     ***
PDF 515kWORD 55k
3.2.2017
PE 589.494v02-00 A8-0025/2017

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

(12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportor: Josef Weidenholzer

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 JUSTIFICARE SUCCINTĂ
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND
 REZULTATELE VOTURILOR PRIN APEL NOMINAL

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

(12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12852/2016),

–  având în vedere acordul dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020 (12881/2016),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 77 alineatul (2) litera (a) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0515/2016),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0025/2016),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Principatului Liechtenstein.


JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În 2014, Parlamentul European și Consiliul au adoptat, ca parte a Fondului pentru securitate internă, instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize (FSI - Frontiere și vize) pentru perioada 2014-2020 (Regulamentul (UE) 515/2014).

Obiectivul principal al FSI - Frontiere și vize este de a asigura un nivel înalt de securitate în cadrul Uniunii, facilitând totodată deplasările legitime, prin intermediul unui nivel uniform și ridicat de control al frontierelor externe și prin prelucrarea eficientă a vizelor Schengen. Finanțarea în cuantum de aproximativ 2,8 miliarde de euro până în anul 2020 urmează să fie utilizată - în principal prin intermediul programelor naționale - inter alia, pentru construirea infrastructurii necesare la punctele de trecere a frontierelor și pentru supravegherea frontierelor, pentru finanțarea sistemelor informatice de care are nevoie Sistemul european de supraveghere a frontierelor (EUROSUR), precum și pentru acțiuni care să faciliteze gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație, prelucrarea cererilor de viză și cooperarea consulară.

Articolul 5 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 515/2014 prevede participarea la instrument a țărilor asociate la implementarea, punerea în aplicare și dezvoltarea acquis-ului Schengen în conformitate cu dispozițiile regulamentului respectiv și încheierea de acorduri privind contribuțiile lor financiare și normele suplimentare necesare unei asemenea participări. Obiectivul acestei propuneri, proiectul de acord cu Principatul Liechtenstein, este de a stabili în mod exact aceste mecanisme, pentru a permite Comisiei să își asume responsabilitatea pentru execuția bugetului instrumentului în această țară asociată și să determine contribuția acestei țări la bugetul Uniunii alocată acestui instrument (circa 200 000 EUR/an).

Raportorul sprijină această propunere. FSI - Frontiere și vize instituie un mecanism de solidaritate obligatoriu care să prevadă respectarea de către statele participante, fiecare în interesul și în numele celuilalt, a acelorași norme europene privind controlul la frontierele externe. În opinia raportorului, propunerea va contribui la îndeplinirea unui obiectiv esențial al acquis-ului Schengen, și anume la asumarea în comun a responsabilității asigurării unui control eficace, de înalt nivel și uniform la frontierele externe, în conformitate cu angajamentul Uniunii în ceea ce privește libertățile fundamentale și drepturile omului.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE ÎN FOND

Titlu

Acordul dintre Uniunea Europeană și Principatul Liechtenstein privind normele suplimentare referitoare la Instrumentul de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize, ca parte a Fondului pentru securitate internă pentru perioada 2014-2020

Referințe

12852/2016 – C8-0515/2016 – COM(2016)05042016/0247(NLE)

Data sesizării

9.12.2016

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

15.12.2016

DEVE

15.12.2016

BUDG

15.12.2016

EMPL

15.12.2016

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

AFET

13.12.2016

DEVE

31.1.2017

BUDG

31.8.2016

EMPL

1.9.2016

Raportori

Data numirii

Josef Weidenholzer

13.9.2016

 

 

 

Examinare în comisie

12.1.2017

31.1.2017

 

 

Data adoptării

31.1.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

2

5

Membri titulari prezenți la votul final

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Data depunerii

3.2.2017


REZULTATELE VOTURILOR PRIN APEL NOMINAL

42

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

EFDD

Raymond Finch

NI

Udo Voigt

5

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Aviz juridic - Politica de confidențialitate