Postopek : 2016/0247(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0025/2017

Predložena besedila :

A8-0025/2017

Razprave :

Glasovanja :

PV 02/03/2017 - 6.3

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0058

PRIPOROČILO     ***
PDF 512kWORD 54k
3.2.2017
PE 589.494v02-00 A8-0025/2017

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 v imenu Evropske unije

(12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalec: Josef Weidenholzer

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 KRATKA OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 IZIDI POIMENSKEGA GLASOVANJA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 v imenu Evropske unije

(12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12852/2016),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 (12881/2016),

–  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s točko (a) člena 77(2) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0515/2016),

–   ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0025/2017),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Kneževine Lihtenštajn.


KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski parlament in Svet sta leta 2014 sprejela instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 (Uredba (EU) št. 515/2014).

Glavni cilj instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov je zagotoviti visoko raven varnosti v Uniji, hkrati pa omogočiti zakonito potovanje s poenoteno in visoko ravnjo nadzora zunanjih meja ter učinkovito obdelavo schengenskih vizumov. Finančna sredstva v višini približno 2,8 milijarde EUR, ki bodo zagotovljena do leta 2020, večinoma prek nacionalnih programov, se bodo med drugim uporabila za vzpostavitev infrastrukture, potrebne na mejnih prehodih, in varovanje meje, financiranje sistemov IT, ki so potrebni za Evropski sistem varovanja meja (EUROSUR), ter ukrepe za lažje učinkovito upravljanje migracijskih tokov, obdelavo vlog za izdajo vizuma in konzularno sodelovanje.

Člen 5(7) Uredbe (EU) št. 515/2014 določa, da države, ki se pridružijo izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, sodelujejo v instrumentu v skladu z določbami Uredbe ter da se sklenejo dogovori o finančnih prispevkih teh držav in sprejmejo dopolnilna pravila, potrebna za tako sodelovanje. S tem predlogom, tj. osnutkom sporazuma z Lihtenštajnom, bodo vzpostavljene prav te ureditve, ki bodo Komisiji omogočile, da prevzame odgovornost za izvrševanje proračuna instrumenta v tej pridruženi državi, določen pa bo tudi prispevek Lihtenštajna k proračunu Unije za ta instrument (v višini približno 200 000 EUR na leto).

Poročevalec predlog podpira. Instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov vzpostavlja solidarnostni mehanizem, ki udeležene države zavezuje z istimi evropskimi pravili o nadzoru zunanjih meja v njihovem vzajemnem interesu in v imenu drugih sodelujočih držav. Poročevalec meni, da bo predlog prispeval k doseganju ključnega cilja schengenskega pravnega reda, in sicer k delitvi odgovornosti za učinkovito, visoko in enotno raven nadzora na zunanjih mejah v skladu z zavezanostjo Unije temeljnim svoboščinam in človekovim pravicam.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sporazum med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 v imenu Evropske unije

Referenčni dokumenti

12852/2016 – C8-0515/2016 – COM(2016)05042016/0247(NLE)

Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

9.12.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Odbori zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFET

15.12.2016

DEVE

15.12.2016

BUDG

15.12.2016

EMPL

15.12.2016

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

AFET

13.12.2016

DEVE

31.1.2017

BUDG

31.8.2016

EMPL

1.9.2016

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Josef Weidenholzer

13.9.2016

 

 

 

Obravnava v odboru

12.1.2017

31.1.2017

 

 

Datum sprejetja

31.1.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

42

2

5

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Datum predložitve

3.2.2017


IZIDI POIMENSKEGA GLASOVANJA

42

+

ALDE

Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

EFDD

Raymond Finch

NI

Udo Voigt

5

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov