PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 v imenu Evropske unije

  3.2.2017 - (12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE)) - ***

  Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
  Poročevalec: Josef Weidenholzer

  Postopek : 2016/0247(NLE)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0025/2017
  Predložena besedila :
  A8-0025/2017
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 v imenu Evropske unije

  (12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

  (Odobritev)

  Evropski parlament,

  –  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (12852/2016),

  –  ob upoštevanju osnutka sporazuma med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 (12881/2016),

  –  ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s točko (a) člena 77(2) in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0515/2016),

  –   ob upoštevanju prvega in tretjega pododstavka člena 99(1), člena 99(2) in člena 108(7) Poslovnika,

  –  ob upoštevanju priporočila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0025/2017),

  1.  odobri sklenitev sporazuma;

  2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Kneževine Lihtenštajn.

  KRATKA OBRAZLOŽITEV

  Evropski parlament in Svet sta leta 2014 sprejela instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 (Uredba (EU) št. 515/2014).

  Glavni cilj instrumenta za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov je zagotoviti visoko raven varnosti v Uniji, hkrati pa omogočiti zakonito potovanje s poenoteno in visoko ravnjo nadzora zunanjih meja ter učinkovito obdelavo schengenskih vizumov. Finančna sredstva v višini približno 2,8 milijarde EUR, ki bodo zagotovljena do leta 2020, večinoma prek nacionalnih programov, se bodo med drugim uporabila za vzpostavitev infrastrukture, potrebne na mejnih prehodih, in varovanje meje, financiranje sistemov IT, ki so potrebni za Evropski sistem varovanja meja (EUROSUR), ter ukrepe za lažje učinkovito upravljanje migracijskih tokov, obdelavo vlog za izdajo vizuma in konzularno sodelovanje.

  Člen 5(7) Uredbe (EU) št. 515/2014 določa, da države, ki se pridružijo izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, sodelujejo v instrumentu v skladu z določbami Uredbe ter da se sklenejo dogovori o finančnih prispevkih teh držav in sprejmejo dopolnilna pravila, potrebna za tako sodelovanje. S tem predlogom, tj. osnutkom sporazuma z Lihtenštajnom, bodo vzpostavljene prav te ureditve, ki bodo Komisiji omogočile, da prevzame odgovornost za izvrševanje proračuna instrumenta v tej pridruženi državi, določen pa bo tudi prispevek Lihtenštajna k proračunu Unije za ta instrument (v višini približno 200 000 EUR na leto).

  Poročevalec predlog podpira. Instrument za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov vzpostavlja solidarnostni mehanizem, ki udeležene države zavezuje z istimi evropskimi pravili o nadzoru zunanjih meja v njihovem vzajemnem interesu in v imenu drugih sodelujočih držav. Poročevalec meni, da bo predlog prispeval k doseganju ključnega cilja schengenskega pravnega reda, in sicer k delitvi odgovornosti za učinkovito, visoko in enotno raven nadzora na zunanjih mejah v skladu z zavezanostjo Unije temeljnim svoboščinam in človekovim pravicam.

  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Sporazum med Evropsko unijo in Kneževino Lihtenštajn o dopolnilnih pravilih v zvezi z instrumentom za finančno podporo na področju zunanjih meja in vizumov v okviru Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 v imenu Evropske unije

  Referenčni dokumenti

  12852/2016 – C8-0515/2016 – COM(2016)05042016/0247(NLE)

  Datum posvetovanja / Zahteva za odobritev

  9.12.2016

   

   

   

  Pristojni odbor

  Datum razglasitve na zasedanju

  LIBE

  15.12.2016

   

   

   

  Odbori zaprošeni za mnenje

  Datum razglasitve na zasedanju

  AFET

  15.12.2016

  DEVE

  15.12.2016

  BUDG

  15.12.2016

  EMPL

  15.12.2016

  Odbori, ki niso podali mnenja

  Datum sklepa

  AFET

  13.12.2016

  DEVE

  31.1.2017

  BUDG

  31.8.2016

  EMPL

  1.9.2016

  Poročevalec/-ka

  Datum imenovanja

  Josef Weidenholzer

  13.9.2016

   

   

   

  Obravnava v odboru

  12.1.2017

  31.1.2017

   

   

  Datum sprejetja

  31.1.2017

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  42

  2

  5

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

  Datum predložitve

  3.2.2017

  IZIDI POIMENSKEGA GLASOVANJA

  42

  +

  ALDE

  Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

  ECR

  Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

  PPE

  Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

  S&D

  Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

  Verts/ALE

  Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

  2

  -

  EFDD

  Raymond Finch

  NI

  Udo Voigt

  5

  0

  EFDD

  Kristina Winberg

  GUE/NGL

  Malin Björk, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

  Uporabljeni znaki:

  +  :  za

  -  :  proti

  0  :  vzdržani