Betänkande - A8-0025/2017Betänkande
A8-0025/2017

REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020

3.2.2017 - (12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE)) - ***

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande av yttrande: Josef Weidenholzer

Förfarande : 2016/0247(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0025/2017
Ingivna texter :
A8-0025/2017
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020

(12852/2016 – C8-0515/2016 – 2016/0247(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12852/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020 (12881/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0515/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0025/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Furstendömet Liechtenstein.

KORTFATTAD MOTIVERING

Europaparlamentet och rådet antog 2014 – som en del av fonden för inre säkerhet – instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (nedan kallat instrumentet för gränser och visering) för perioden 2014–2020 (förordning (EU) nr 515/2014).

Det huvudsakliga syftet med instrumentet för gränser och visering är att säkerställa en hög säkerhetsnivå i unionen samtidigt som man underlättar lagligt resande, detta genom en enhetlig och hög nivå på kontrollen av de yttre gränserna och en ändamålsenlig handläggning av Schengenvisum. Finansieringen på cirka 2,8 miljarder euro fram till 2020 ska – till största delen genom nationella program – användas bl.a. till att upprätta den infrastruktur som krävs vid gränsövergångar, till gränsövervakning, till finansiering av de it-system som krävs för det europeiska gränsövervakningssystemet (Eurosur) och till åtgärder för att underlätta en effektiv förvaltning av migrationsströmmarna, handläggning av viseringsansökningar och konsulärt samarbete.

Enligt artikel 5.7 i förordning (EU) nr 515/2014 ska de länder som är associerade till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket delta i instrumentet i enlighet med den förordningen och avtal ska ingås om de finansiella bidrag som dessa länder ska lämna till instrumentet och de kompletterande bestämmelser som behövs för dessa länders deltagande. Syftet med detta förslag – utkastet till avtal med Liechtenstein – är att fastställa exakt de bestämmelser som avses, för att ge kommissionen möjlighet att axla ansvaret för hur instrumentets budget genomförts i detta associerade land samt att fastställa hur mycket Liechtenstein ska bidra till unionens budget avseende instrumentet (cirka 200 000 euro per år).

Föredraganden stöder detta förslag. Genom instrumentet för gränser och visering inrättas en solidaritetsmekanism som binder de deltagande staterna med samma europeiska regler om kontrollen av de yttre gränserna, för deltagarnas ömsesidiga intressen och för alla deltagares räkning. Enligt föredraganden kommer förslaget att bidra till att ett av nyckelmålen med Schengenregelverket uppnås, nämligen ett delat ansvar för en effektiv, hög och enhetlig nivå på kontrollen vid de yttre gränserna, i överensstämmelse med unionens åtagande avseende de grundläggande friheterna och de mänskliga rättigheterna.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om kompletterande bestämmelser om instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering som är en del av fonden för inre säkerhet för perioden 2014–2020

Referensnummer

12852/2016 – C8-0515/2016 – COM(2016)05042016/0247(NLE)

Framläggande för parlamentet

9.12.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

  Tillkännagivande i kammaren

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

  Tillkännagivande i kammaren

AFET

15.12.2016

DEVE

15.12.2016

BUDG

15.12.2016

EMPL

15.12.2016

Inget yttrande avges

  Beslut

AFET

13.12.2016

DEVE

31.1.2017

BUDG

31.8.2016

EMPL

1.9.2016

Föredragande

  Utnämning

Josef Weidenholzer

13.9.2016

 

 

 

Behandling i utskott

12.1.2017

31.1.2017

 

 

Antagande

31.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

2

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Frank Engel, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Monika Flašíková Beňová, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Alessandra Mussolini, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Kostas Chrysogonos, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Josep-Maria Terricabras, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Ingivande

3.2.2017

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

42

+

ALDE

Filiz Hyusmenova, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld

ECR

Daniel Dalton, Jussi Halla-aho, Monica Macovei, Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Frank Engel, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Alessandra Mussolini, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Dietmar Köster, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Verts/ALE

Eva Joly, Jean Lambert, Josep-Maria Terricabras, Bodil Valero

2

-

EFDD

Raymond Finch

NI

Udo Voigt

5

0

EFDD

Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Kostas Chrysogonos, Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster