ДОКЛАД относно доклада на Комисията за Босна и Херцеговина за 2016 г.

6.2.2017 - (2016/2313(INI))

Комисия по външни работи
Докладчик: Кристиан Дан Преда


Процедура : 2016/2313(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0026/2017
Внесени текстове :
A8-0026/2017
Приети текстове :

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно доклада на Комисията за Босна и Херцеговина за 2016 г.

(2016/2313(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна,

–  като взе предвид Протокола за адаптиране на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз, който беше парафиран на 18 юли 2016 г. и подписан на 15 декември 2016 г.,

–  като взе предвид кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в Европейския съюз от 15 февруари 2016 г.,

–  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19 – 20 юни 2003 г. относно Западните Балкани и приложението към тях със заглавие „Програма от Солун за Западните Балкани: по пътя към европейска интеграция“,

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 септември 2016 г. относно кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в ЕС,

–  като взе предвид заключенията на председателството на ЕС от 13 декември 2016 г.,

–  като взе предвид първото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Босна и Херцеговина, проведено в Сараево на 5 – 6 ноември 2015 г., и първите заседания на Съвета за стабилизиране и асоцииране и на Комитета по стабилизиране и асоцииране между Босна и Херцеговина и ЕС, проведени съответно на 11 и 17 декември 2015 г.,

–  като взе предвид окончателната декларация на председателя от срещата на високо равнище за Западните Балкани, проведена в Париж на 4 юли 2016 г., и препоръките на организациите на гражданското общество за срещата на високо равнище в Париж през 2016 г.,

–  като взе предвид съвместното изявление от 1 август 2016 г., направено от заместник-председателя на Комисията и върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (заместник-председателя/върховен представител) и от члена на Комисията, отговарящ за европейската политика на съседство и преговорите по разширяването, относно съгласието на органите на Босна и Херцеговина за ключовите мерки по пътя на страната към ЕС,

–  като взе предвид съвместното изявление от 17 септември 2016 г., направено от заместник-председателя/върховен представител и от члена на Комисията, отговарящ за европейската политика на съседство и преговорите по разширяването, след решението на Конституционния съд на Босна и Херцеговина относно деня на Република Сръбска,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2016 г., озаглавено „Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването – 2016 г.“ (COM(2016)0715), придружено от работен документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Босна и Херцеговина за 2016 г.“ (SWD(2016)365),

–  като взе предвид Специалния доклад на Европейската сметна палата, озаглавен „Предприсъединителна помощ от ЕС за укрепване на административния капацитет в Западните Балкани метаодит“[1],

–  като взе предвид Петдесетия доклад до Съвета за сигурност на ООН на Върховния представител за изпълнението на мирното споразумение за Босна и Херцеговина[2],

–  като взе предвид изявлението от ноември 2016 г. на Негово превъзходителство г-н Жоао Вале де Алмейда, ръководител на делегацията на Европейския съюз в ООН, направено от името на Европейския съюз и неговите държави членки по време на дебата на Съвета за сигурност на тема „Положението в Босна и Херцеговина“,

–  като взе предвид програмата за реформи на Босна и Херцеговина за периода 2015 – 2018 г., приета през юли 2015 г., и механизма за координация, приет от Съвета на министрите на Босна и Херцеговина и правителствата на Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска на 23 август 2016 г.,

–  като взе предвид своите предходни резолюции относно тази държава,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0026/2017),

A.  като има предвид, че ЕС продължава да се ангажира в подкрепа на европейската перспектива на Босна и Херцеговина, както и на териториалната цялост, суверенитета и единството на страната; като има предвид, че е постигнат напредък по пътя към интеграцията в ЕС; като има предвид, че Съветът поиска от Комисията да изготви свое становище относно кандидатурата за членство на Босна и Херцеговина;

Б.  като има предвид, че на 9 декември 2016 г. в Сараево комисарят по въпросите на европейската политика за съседство и преговорите за разширяване връчи въпросника на органите на Босна и Херцеговина;

В.  като има предвид, че временното преустановяване на прилагането на автономните търговски мерки ще бъде отменено, когато протоколът относно адаптирането на споразумението за стабилизиране и асоцииране е подписан и започне да се прилага временно;

Г.  като има предвид, че с програмата за реформи за Босна и Херцеговина за периода 2013 – 2018 г. органите на всички равнища признаха спешната необходимост от започване на процес на възстановяване и модернизиране на икономиката с цел създаване на нови работни места и насърчаване на устойчив, ефикасен, социално справедлив и постоянен икономически растеж; като има предвид, че Босна и Херцеговина демонстрира ангажираност и готовност да предприеме допълнителни социално-икономически реформи, които са необходими за намаляване на все още твърде високия процент на младежката безработица;

Д.  като има предвид, че една независима, добре функционираща и стабилна съдебна система е от значение при гарантирането на принципите на правовата държава и напредъка по пътя към присъединяване към ЕС;

Е.  като има предвид, че продължават да съществуват предизвикателства, свързани с устойчивостта на процеса на помирение; като има предвид, че напредъкът в процеса на присъединяване към ЕС ще улесни по-нататъшно помирение;

Ж.  като има предвид, че Босна и Херцеговина все още не е изпълнила решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делата Сейдич-Финци, Зорнич и Пилав;

З.  като има предвид, че корупцията, включително на най-високо равнище, продължава да бъде широко разпространена;

И.  като има предвид, че все още има 74 000 вътрешно разселени лица и значителен брой бежанци от Босна и Херцеговина в съседни страни, в цяла Европа и в световен мащаб, както и 6 808 изчезнали лица;

Й.  като има предвид, че образование е от съществено значение за създаването и насърчаването на толерантно и приобщаващо общество, както и за насърчаване на културното, религиозното и етническото разбирателство в страната;

К.  като има предвид, че Босна и Херцеговина е подписала Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Еспо, 1991 г.),

Л.  като има предвид, че потенциалните страни кандидатки се оценяват според заслугите им, и като има предвид, че скоростта и качеството на необходимите реформи определят графика за присъединяването;

1.  приветства разглеждането на кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в ЕС от Съвета и връчването на въпросника, и очаква становището на Комисията относно основателността на кандидатурата за членство; призовава компетентните органи на Босна и Херцеговина на всички равнища да се ангажират активно с този процес и да си сътрудничат и да се координират по отношение на участието в процеса на изготвяне на становище от Комисията, като предоставят единен и съгласуван набор от отговори на въпросите на Комисията; посочва, че това ще послужи като доказателство за държавна функционалност; отново заявява, че процесът на присъединяване към ЕС е приобщаващ и включва всички заинтересовани страни;

2.  оценява и приветства ролята на тристранното председателство като играещо важна роля при създаването на стимул за всички други институционални актьори на всички равнища да положат усилия, за да изпълняват съответните си роли в цялостния процес на сближаване на страната с ЕС;

3.  приветства напредъка в изпълнението на програмата за реформи за периода 2015 – 2018 г., както и решимостта на държавата да предприеме допълнителни институционални и социално-икономически реформи; припомня, че обновеният подход на ЕС към Босна и Херцеговина е предизвикан от трудното социално-икономическо положение и нарастващото недоволство сред гражданите; отбелязва, че положението в момента е малко по-добро, но подчертава, че е необходимо хармонизирано и ефективно изпълнение на програмата за реформи в съответствие с плана за действие, за да бъде постигната реална промяна в цялата страна и осезаемо да бъде подобрен животът на всички граждани на Босна и Херцеговина;

4.  призовава за запазване на импулса за реформи, така че Босна и Херцеговина да се превърне в напълно ефективна, приобщаваща и функционираща държава, основана на принципите на правовата държава, гарантираща равенство и демократично представителство на всички съставляващи я народи и граждани; изразява съжаление, че общите усилия за реформи често продължават да бъдат възпрепятствани от етнически и политически разделения, предизвикани от дълбоко вкоренени разрушителни тенденции, които възпрепятстват нормалното демократично развитие, и чрез допълнителна политизация на публичната администрация; също така подчертава, че Босна и Херцеговина няма да бъде успешна кандидатка за членство в ЕС, докато не бъдат установени подходящи институционални условия; настоятелно приканва всички политически лидери да работят в областта на въвеждането на необходимите промени, включително реформата на изборния закон, също като отчитат принципите, изразени в предишните й резолюции, включително принципите на федерализъм, децентрализация и легитимно представителство; счита, че е от съществено значение да се запази консенсусът за интеграция в ЕС и по един съгласуван начин да се постигне напредък в областта на прилагането на принципите на правовата държава, включително борбата с корупцията и организираната престъпност, реформата на съдебната система и публичната администрация; изтъква също така необходимостта от трайно и ефективно съсредоточаване върху социални и икономически реформи, което следва да остане приоритет;

5.  приветства съгласието за създаване на механизъм за координация по въпросите, свързани с ЕС с цел подобряване на функционалността и ефикасността на процеса на присъединяване, включително по отношение на финансовата помощ от ЕС, и разкриване на възможности за по-добро взаимодействие с ЕС; призовава към бързо изпълнение; призовава, наред с това, към ефективно сътрудничество и комуникация между всички равнища на управление и с ЕС, за да се улесни привеждането в съответствие и прилагането на достиженията на правото на ЕС, както и да предоставят задоволителни отговори на въпросите на Комисията в рамките на целия процес на изготвяне на становището; счита за неприемливо, че правителството на Република Сръбска се опитва да установи паралелни канали за комуникация чрез приемане на разпоредби относно прякото докладване до Комисията; призовава за допълнително засилване на ролята и капацитета на дирекцията за европейска интеграция, така че тя да поеме своите координиращи функции напълно в рамките на изпълнението на Споразумението за стабилизиране и асоцииране и в процеса на присъединяване като цяло;

6.  изразява задоволство относно подписването на Протокола за изменение на ССА, който се прилага временно от 1 февруари 2017 г., автоматично възстановявайки автономните търговски мерки, преустановени от 1 януари 2016 г.; очаква бързо и безпроблемно ратифициране на протокола;

7.  изразява съжаление, че правилникът за дейността на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране все още не е приет заради опитите за въвеждане на възможност за блокиране на етническа основа в правилника за дейността на комитета, в следствие на което Босна и Херцеговина остана единствената страна, обхваната от процеса на разширяване, където такъв орган не е могъл да бъде надлежно учреден; настоятелно призовава ръководните органи на парламента на Босна и Херцеговина да намерят незабавно решение, за да се изпълнят изискванията на институционалната и правната рамка на ЕС и да се осигури истински парламентарен контрол върху процеса на присъединяване; припомня, че Споразумението за стабилизиране и асоцииране изисква приемането на правилник за дейността, като неговото неприемане води до пряко нарушение на изпълнението на ССА;

8.  приветства някои подобрения на изборното законодателство в съответствие с препоръките на ОССЕ—СДИПЧ; отбелязва, че местните избори на 2 октомври 2016 г. са протекли като цяло при добър порядък; изразява съжаление, че след шест години гражданите на Мостар все още не могат да упражняват своите демократични права да избират свои местни представители поради продължаващите разногласия между политическите лидери; настоятелно призовава за бързото изпълнение на решението на Конституционния съд за Мастар чрез изменение на изборното законодателството и устава на града; категорично осъжда неприемливата жестокост спрямо ангажирани с изборите служители в Столац и призовава компетентните органи да намерят решение на положението чрез зачитане на принципите на правовата държава, включително разследването на всички актове на насилие и изборните нередности, както и преследването на извършителите; отбелязва анулирането на изборите в Столац от Централната избирателна комисия на Босна и Херцеговина и призовава за провеждането на нови избори в съответствие с демократични стандарти, по мирен начин и при атмосфера на толерантност;

9.  изразява съжаление, че обявеният политически ангажимент за борба с корупцията не е довел до осезаеми резултати; подчертава, че липсва практика на наказателно преследване на високопоставени лица и че правната и институционалната рамка за борба със системната корупция, като например във връзка с финансирането на политическите партии, обществените поръчки, конфликтите на интереси и декларирането на активи е слаба и неподходяща; признава напредъка в приемането на планове за действие за борба с корупцията и създаването на органи за предотвратяване на корупцията на различните равнища на управление и призовава за последователно и бързо изпълнение на тези решения; отбелязва със загриженост, че разпокъсаността и слабото междуведомствено сътрудничество възпрепятстват ефективността на мерките за борба с корупцията; призовава за по-голяма професионална специализация в рамките на полицията и съдебната система посредством подходящи канали за координация; подчертава необходимостта от създаване на практика на ефективен контрол върху финансирането на политическите партии и предизборните кампании, от разработване на прозрачни процедури на наемане на работа в публичния сектор в по-широк смисъл, както и от премахване на корупцията в цикъла на възлагане на обществени поръчки;

10.  подчертава, че резултатите от преброяването на населението през 2013 г. са важна основа за предоставяне на адекватен отговор на въпросника на Комисията и са необходими за ефективното социално и икономическо планиране; приветства окончателната оценка на Международната операция за наблюдение, в която се заключава, че преброяването на населението в Босна и Херцеговина като цяло е било проведено в съответствие с международните стандарти; изразява съжаление, че Република Сръбска отказа да признае резултатите от преброяването за легитимни и че органите на Република Сръбска публикуваха свои резултати, различни от тези, потвърдени от статистическата агенция на Босна и Херцеговина; настоятелно призовава органите на Република Сръбска да преразгледат своя подход; призовава статистическите агенции на Босна и Херцеговина да постигнат значителен напредък в тази ключова област и да приведат статистическите си данни и методологии в съответствие със стандартите на Евростат;

11.  припомня, че една професионална, ефективна и основана на заслугите публична администрация е „гръбнакът“ на процеса на интеграция за всяка страна, която се стреми да стане членка на ЕС; изразява загриженост относно продължаващата разпокъсаност и политизиране на публичната администрация, което възпрепятства институционалните и законодателните реформи и прави предоставянето на обществени услуги на гражданите тромаво и скъпо; призовава за спешно възприемане на по-хармонизиран подход към разработването и координирането на политиките между всички равнища на управление, за деполитизация на публичната администрация и на публичния сектор, за по-добро средносрочно планиране и за ясна стратегия в областта на управлението на публичните финанси;

12.  отново изразява загриженост относно продължаващата разпокъсаност между четири различни правни системи; подчертава необходимостта от бързо предприемане на мерки по отношение на всякакви оставащи недостатъци на съдебната система, от укрепване на ефикасността и независимостта на съдебната власт, включително чрез деполитизиране на съдебната власт, както и необходимостта от борба с корупцията в съдебната система и от прилагането на подходящи процедури за изпълнение на съдебните решения; настоятелно призовава за бързо приемане на плана за действие за изпълнение на реформата в сектора на правосъдието за периода 2014 – 2018 г.; призовава за пълно прилагане на законите за закрила на децата, както и за ефективен достъп до правосъдие за деца; приветства приемането на Закона за безплатна правна помощ на държавно равнище и въвеждането от страна на Висшия съдебен и прокурорски съвет на насоки за предотвратяване на конфликти на интереси, изготвянето на планове за почтеност и дисциплинарни мерки;

13.  призовава за подобряване на цялостната ефикасност на съдебната система, повишаване на прозрачността и обективността в процеса на подбор на нови съдии и прокурори, както и за укрепването на механизмите за отчетност и почтеност в съдебната система; подчертава необходимостта от укрепване на механизмите за предотвратяване на конфликти на интереси и за установяване на механизми за прозрачност на финансовите отчети и имуществените декларации в съдебната система; отбелязва важната роля на структурирания диалог относно съдебната система за преодоляването на недостатъците в съдебната система на Босна и Херцеговина; призовава за законодателно решение, които би позволило проследяване на ефикасността на работата по дела на цялата територия на Босна и Херцеговина;

14.  изразява съжаление, че не се изпълняват голям брой решения на Конституционния съд, включително решението относно зачитането на основните демократични права на гражданите на Мостар да гласуват на местни избори; призовава за бързото изпълнение на всички тези решения; изтъква, в частност, решението на Конституционния съд относно деня на Република Сръбска, което беше оспорено на референдума, проведен на 25 септември 2016 г.; счита, че това е сериозно нарушение на Дейтънското мирно споразумение и атака срещу съдебната система и принципите на правовата държава; подчертава необходимостта от диалог, а не от едностранни инициативи; подчертава, че националистическата и популистка реторика и действия са сериозни пречки за развитието и че зачитането на принципите на правовата държава и на конституционната рамка на държавата са от първостепенно значение за постигането на напредък по пътя към членство в ЕС и за запазване на мира и стабилността в Босна и Херцеговина;

15.  остро осъжда Закона относно реда в Република Сръбска, който е все още в сила и подкопава основните демократични права на свобода на събранията, свобода на сдруженията и свобода на медиите, както и предвиждането на смъртно наказание в Република Сръбска; настоятелно призовава за пълно прилагане на Закона за свободата на достъп до информация; настоятелно призовава органите бързо да приложат допълнителния протокол към Конвенцията за престъпления в кибернетичното пространство относно криминализирането на деяния с расистки и ксенофобски характер, извършени чрез компютърна система;

16.  настоятелно призовава лидерите на всички страни да се въздържат от разединяваща националистическа и сепаратистка реторика, която поляризира обществото, и от действия, които представляват предизвикателство за единството, суверенитета и териториалната цялост на страната; настоятелно призовава вместо това да се ангажират сериозно с реформи, които ще подобрят социално-икономическото положение на всички граждани на Босна и Херцеговина, ще създадат демократична, приобщаваща и функционираща държава и ще доближат страната повече до ЕС;

17.  подчертава значението на неотдавнашното решение на Конституционния съд относно принципа на съставния статут и равенството на трите съставни народности да избират собствените си легитимни политически представители на базата на легитимно и пропорционално представителство в Камарата на народите в парламента на Федерация Босна и Херцеговина;

18.  отбелязва удовлетворителното сътрудничество по делата за военни престъпления с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) и насърчава засилването на регионалното сътрудничество при обработката на дела за военни престъпления; изразява загриженост, че се прилагат различни правни норми при разглеждането на делата за военни престъпления; приветства факта, че се вземат мерки относно броя на висящите дела за национални военни престъпления и че е постигнат известен допълнителен напредък по успешното наказателно преследване по дела за военни престъпления, включващи сексуално насилие; приветства споразумението между делегацията на Европейския съюз и Министерството на финансите на Босна и Херцеговина с цел финансиране на дейността на прокуратурите и съдилищата в Босна и Херцеговина във връзка с разглеждането на военни престъпления;

19.  решително осъжда решението на Народното събрание на Република Сръбска от октомври 2016 г., с което се изразява висока оценка за бивши лидери на Република Сръбска, осъдени за военни престъпления; призовава, като въпрос от неотложно естество, за уважение към жертвите на военни престъпления и за насърчаване на процеса на помирение; припомня на всички политически лидери и институции в Босна и Херцеговина, че те имат отговорността да направят обективна оценка на военновременните събития, в интерес на истината и помирението, както и за да се избегне злоупотреба със съдебната система за политически цели;

20.  приветства напредъка, постигнат във връзка с преследването на военни престъпления, включващи сексуално насилие, и настоятелно призовава компетентните органи да подобрят още повече достъпа до правосъдие за жертвите на сексуално насилие, включително чрез предоставяне на безплатна правна помощ, укрепване на психосоциалните и здравните услуги, както и по-добро обезщетяване и последващи мерки; призовава за гаранции, че правата на обезщетение на такива жертви са признати по последователен начин;

21.  отбелязва, че е постигнат известен напредък във връзка с бежанците и вътрешно разселените лица, които са били разселени в резултат на войната в Босна, по отношение на възстановяването на правата на собственост и владение, както и възстановяването на жилища; призовава компетентните органи да улеснят тяхното устойчиво завръщане, достъп до здравеопазване, заетост, социална закрила и образование и да отделят допълнително внимание на обезщетението за вреди върху имущество, което не може да бъде върнато;

22.  изразява загриженост относно все по-големия брой на лица, които липсват в резултат на войната; призовава компетентните органи да предприемат по-категорични мерки по въпроса за неясната им съдба, включително чрез засилване на сътрудничеството между двете структури; подчертава, че решаването на този въпрос е от изключително значение за постигането на помирение и стабилност в региона;

23.  изразява загрижеността си относно състоянието на системата на здравеопазване в Босна и Херцеговина, която е една от най-засегнатите от корупцията системи в държавата; призовава органите да проявяват бдителност, за да предотвратят дискриминацията по отношение на достъпа до медицински грижи;

24.  отбелязва, че е постигнат известен напредък в борбата срещу организираната престъпност; все пак изразява загриженост относно липсата на последователен подход в борбата с организираната престъпност вследствие на множеството планове за действие от страна на различните правоприлагащи органи на различни равнища; подчертава необходимостта от допълнително укрепване на рамката за междуведомствено сътрудничество; приветства съвместните разследвания, но призовава за по-координирани операции и по-добър обмен на информация; призовава за повишаване на капацитета на правоприлагащите органи, включително в областта на борбата с тероризма; призовава компетентните органи да вземат мерки за борба с финансирането на тероризма и изпирането на пари и за повишаване на капацитета за извършване на финансови разследвания; приветства подписването на споразумението за оперативно и стратегическо сътрудничество с Европол, насочено към борба с трансграничната престъпност, inter alia, чрез обмен на информация и съвместно планиране на оперативни дейности; насърчава сключването на споразумение за сътрудничество и с Евроюст;

25.  подчертава необходимостта от подобряване на борбата срещу трафика на хора; призовава Федерацията да бързо да направи промени в Наказателния кодекс, които да забранят всички форми на трафик на хора, 80% от чиито жертви са жени и момичета;

26.  призовава за укрепване на механизмите за събиране, обмен и анализ на данни за миграцията, тъй като статистическите данни показват тенденция към нарастване на броя на пристигащите в Босна и Херцеговина лица от държави с висок миграционен риск; призовава компетентните органи да третират всички бежанци и мигранти, които кандидатстват за убежище или преминават през територията на държавата, в съответствие с международното право и правото на ЕС, както и да разработят допълнително регулаторната рамка за миграцията и предоставянето на убежище, да засилят междуведомственото сътрудничество и да изградят необходимия капацитет; призовава Комисията да продължи работата по свързаните с миграцията въпроси с всички държави от Западните Балкани, за да гарантира спазването на европейските и международните норми и стандарти;

27.  посочва, че поляризирането на държавата заедно с влошаването на социално-икономическото положение, по-специално за младите хора, увеличава опасността от разпространяване на радикализъм; призовава за спешно засилване на усилията за борба с радикализацията и за по-нататъшни мерки за идентифициране, предотвратяване и преустановяване на потока от чуждестранни бойци, както и на каналите с непроследими парични средства, предназначени за задълбочаване на радикализацията, включително чрез тясно сътрудничество със съответните служби на държавите членки и държавите от региона, както и чрез укрепване на съответните закони; призовава за по-добра координация между службите за сигурност и разузнаване и полицията; насърчава твърдата решителност и санкционирането на изказвания, подбуждащи към омраза, и разпространяването на екстремистки идеологии чрез социалните медии; призовава за бързото въвеждане на програми за дерадикализация и предотвратяване на радикализацията сред младите хора в сътрудничество с гражданското общество чрез всеобхватно образование в областта на правата на човека, за да се спомогне за премахването на изказванията относно радикализацията, както и за да се постигне социално сближаване сред децата и младите хора; в тази връзка насърчава по-широкото участие на младите хора в демократичния политически процес; настоятелно призовава компетентните органи да се борят срещу религиозния екстремизъм; отбелязва с тревога съществуването на радикализирани общности в държавата и в тази връзка подчертава важната роля на религиозните лидери, учителите и като цяло на образователната система; освен това подчертава необходимостта да бъдат предоставени инструменти за повторна интеграция и рехабилитация в обществото и надграждане и разширяване на инструментите за дерадикализация;

28.  отбелязва активната ангажираност на Съвместния парламентарен комитет по въпросите на сигурността и отбраната за осигуряване на демократичен контрол над въоръжените сили на Босна и Херцеговина; отбелязва с тревога големите запаси от нерегистрирани оръжия и боеприпаси, притежавани незаконно от населението, и настоятелно призовава за пълното премахване на тези оръжия; изразява загриженост и поради наличието на съхранявани по неподходящ начин големи запаси от боеприпаси и оръжия под отговорността на въоръжените сили; подчертава значението на преодоляването на трафика на оръжия и призовава за засилване на сътрудничеството между ЕС и Босна и Херцеговина за тази цел; настоятелно призовава за всеобхватен подход за справяне с оставащите предизвикателства във връзка с разминирането на страната до 2019 г.;

29.  счита, че е от съществено значение да се засили общественото участие в процеса на вземане на решения и по-ефективно да се ангажират гражданите, включително младите хора, в процеса на присъединяване към ЕС; отново призовава на всички равнища на управление да бъдат приложени прозрачни и приобщаващи механизми за обществена консултация с организациите на гражданското общество (ОГО), както и да бъдат въведени прозрачни и недискриминационни процедури за разпределяне на публичното финансиране на ОГО; отбелязва, че гражданското общество е разпокъсано и институционално и финансово слабо, което оказва въздействие върху неговата устойчивост и независимост; призовава за допълнителна подкрепа от ЕС, по-добри механизми за сътрудничество между правителството и ОГО, включително за разработването на стратегическа рамка за сътрудничество, както и по-конкретно участие на ОГО в процеса на присъединяване към ЕС; осъжда непрекъснатите кампании за оклеветяване и насилствените атаки срещу представители на ОГО и защитници на правата на човека;

30.  подчертава необходимостта от съществено подобрение на стратегическата, правната, институционалната и политическата рамка за зачитането на правата на човека; призовава за приемането на общонационална стратегия за правата на човека и недопускане на дискриминация, както и за по-нататъшни мерки за гарантиране на ефективното прилагане на международните инструменти в областта на правата на човека, които Босна и Херцеговина е подписала и ратифицирала; призовава за бързо приемане на закона за реформа на службата на омбудсмана на Босна и Херцеговина; призовава за придържане към препоръките на Международния координационен комитет и Венецианската комисия при приемането на този закон; изразява загриженост, че службата на Омбудсмана не функционира добре, главно поради липса на подходящи човешки ресурси и сериозни финансови ограничения; призовава органите на Босна и Херцеговина на федерално равнище, както и в Република Сръбска, да улесняват работата на омбудсмана по правата на човека;

31.  изразява загриженост поради продължаващата дискриминация срещу лицата с увреждания в областта на заетостта, образованието и достъпа до здравеопазване; призовава за приемането на единен национален план за действие относно правата на лицата с увреждания; призовава за разработването на всеобхватна и интегрирана стратегия за социалното приобщаване и представителството на общността на ромите; призовава за по-добро насочване на социалното подпомагане, така че то да достигне до най-уязвимите групи от населението; приветства факта, че някои правителства и парламенти са започнали да обсъждат правата на ЛГБТИ и да изготвят специфични мерки за тяхната защита; призовава за гарантиране на сигурността на групите на ЛГБТИ и на правото им на събрания; приветства промените в Закона за борба с дискриминацията на Босна и Херцеговина, с които посочените основания за дискриминация вече включват възраст, увреждания, сексуална ориентация и полова идентичност; призовава към правилното изпълнение на този закон; приветства въвеждането на забраната за престъпленията от омраза чрез изменения към Наказателния кодекс на Федерация Босна и Херцеговина; насърчава включването на курсове относно престъпленията от омраза в учебните програми на полицаи, прокурори и съдии и призовава за подобряване на сътрудничеството между полицейските и съдебните органи при преследването по съдебен път във връзка със случаи на престъпления от омраза; отново призовава настоятелно за отмяна на разпоредбите относно смъртното наказание в Конституцията на Република Сръбска;

32.  призовава за полагането на усилия за по-нататъшно укрепване на системите за закрила на децата с цел предотвратяване и справяне с насилието, малтретирането, изоставянето и експлоатацията на деца; препоръчва разпределяне на повече ресурси за превенция, както и по-нататъшното засилване на координацията между общността и правителството във връзка със защитата на децата; призовава за прилагане на плана за действие на Босна и Херцеговина относно децата за периода 2015 – 2018 г.;

33.  отбелязва, че съществуващата правната рамка за защита на малцинствата до голяма степен съответства на Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на националните малцинства; приветства възобновяването на дейността на Съвета на националните малцинства на федеративната единица в Босна и Херцеговина; изразява загриженост, че поради продължаваща липса на координация между държавата и федеративните единици съществуващите закони не се прилагат и националната стратегическа платформа за националните малцинства все още не е приета; изразява съжаление за това, че националните малцинства продължават да имат слабо присъствие и участие в политическите и обществените дебати и в медиите;

34.  призовава да бъдат положени по-нататъшни усилия за насърчаване на равенството между половете и увеличаване на участието на жените в политическия и обществения живот и заетостта, за подобряване на тяхното социално-икономическо положение и за укрепване на правата на жените като цяло; отбелязва, че законовите разпоредби за установяване на равенство между жените и мъжете, като цяло са налице, но изпълнението им продължава да бъде неефективно; отбелязва със загриженост, че в сферата на заетостта все още съществува дискриминация, свързана с майчинството, и че федеративните единици и кантони имат нехармонизирано законодателство във връзка с отпуска по майчинство и родителския отпуск; освен това подчертава, че съществуващите активни мерки на пазара на труда, които целят подкрепа на заетостта за дългосрочно безработни и уязвими групи, например лицата с увреждания, не се прилагат ефективно; подчертава, че е важно да се увеличи процентът на завършване на основно и средно образование от момичетата, по-специално от общността на ромите;

35.  подчертава значението на ефективното прилагане на законодателството за превенция и защита от основано на пола насилие в съответствие с международните конвенции, свързани с превенцията и защитата от домашно насилие, които Босна и Херцеговина е подписала и ратифицирала; приветства ангажимента на компетентните органи за прилагането на Конвенцията от Истанбул на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие; призовава за хармонизиране на законодателството и публичните политики с тази конвенция; призовава да бъдат информирани жените, преживели насилие, относно наличните форми на подкрепа и помощ, както и да бъдат създавани кризисни центрове за жертвите на изнасилване или други форми на сексуално насилие; изразява загриженост относно липсата на системно регистриране на случаите на насилие, основано на пола;

36.  изразява съжаление относно факта, че Босна и Херцеговина продължава да е в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека поради това, че не е изпълнила решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делата Sejdić-Finci, Zornić и Pilav; решително призовава спешно да бъде осъществен напредък в това отношение с цел постигане на напредък относно перспективите на държавата за членство в ЕС; подчертава, че изпълнението на тези решения би допринесло за установяването на демократично и добре функциониращо общество, в което са гарантирани равни права за всички; отново заявява, че неизпълнението на тези решения води до възможности за явна дискриминация на гражданите в Босна и Херцеговина и че е несъвместимо с ценностите на ЕС;

37.  изразява загриженост относно случаите на политически натиск и сплашване на журналисти, включително физически и словесни нападения, включително извършвани от високопоставени или бивши служители, както и във връзка с липсата на прозрачност относно собствеността на медиите; също така изразява загриженост по отношение на използването на граждански дела за клевета срещу критични медии и журналисти; подчертава, че е необходимо да се разследват нападенията срещу журналисти и да се гарантират подходящи последващи съдебни мерки; призовава органите да осъждат недвусмислено всички нападения срещу журналисти и медии и да гарантират, че такива случаи са напълно разследвани и че отговорните лица са изправени пред правосъдието; призовава за вземане на допълнителни мерки, необходими за гарантиране на пълно зачитане на свободата на словото, свободата на печата и свободата на достъп до информация (онлайн и офлайн); призовава органите на Босна и Херцеговина да предприемат спешни мерки за спасяване на обществените медии от срив; призовава компетентните органи да гарантират независимостта и финансовата стабилност на трите обществени излъчващи оператори, както и политическата, оперативната и финансовата независимост и прозрачност на Органа за регулиране на съобщенията; призовава компетентните органи да гарантират медийния плурализъм и излъчването на всички официални езици на Босна и Херцеговина; призовава за завършване на процеса на преминаване към цифрова технология и за изготвянето на стратегия за широколентов достъп;

38.  отново изразява загриженост относно продължаващата разпокъсаност, сегрегация, неефективност и сложност на образователната система; призовава за приемането на общи основни учебни програми за цялата държава, които да допринесат за сближаването на държавата; призовава за по-добра координация между различните равнища на управление на образованието, за да се насърчава приобщаваща и недискриминационна образователна система и да се поощрява сътрудничеството в културния, религиозния и етническия контекст; призовава органите да насърчават принципите на толерантност, диалог и междукултурно разбирателство сред различните етнически групи; настоятелно призовава да се приемат конкретни мерки за подобряване на ефективността на образователната система и за отстраняване на практиките на сегрегация, като същевременно се гарантират равни възможности за образование на всички официални езици на Босна и Херцеговина; отново изразява загриженост относно високия дял на преждевременно напускащите училище, както и относно постоянно високия брой на преждевременно напусналите училище ромски деца; изразява съжаление относно бавния напредък по отношение на вземането на мерки и разрешаването на въпроса с наличието на „две училища под един покрив“, училищата, предназначени за деца само от една етническа група, и други форми на сегрегация и дискриминация в училищата;

39.  приветства мерките за осъвременяване на трудовото законодателство, подобряване на стопанската среда и преодоляване на слабостите във финансовия сектор в рамките на програмата за реформи; отбелязва положително също така увеличаването на декларираната заетост и стъпките, предприети за укрепване на координацията на икономическата политика; приветства 3-годишната програма по Разширения фонд за финансиране, договорена с МВФ, която се очаква допълнително да подобри бизнес климата, да намали числеността на държавната администрация и да защити финансовия сектор; отново изразява съжаление относно липсата на единно икономическо пространство, което се отразява неблагоприятно върху стопанската среда, преките чуждестранни инвестиции и МСП; призовава за преодоляването на тези проблеми чрез хармонизирани и координирани промишлени политики и политики за МСП за цялата държава; призовава компетентните органи спешно да очертаят координирани мерки с цел укрепване на принципите на правовата държава, опростяване на процедурите за изпълнение на договорните задължения и борба с корупцията в икономиката;

40.  приветства лекото намаляване на равнището на безработицата; все пак отново изразява загриженост поради факта, че безработицата до голяма степен продължава да е от структурно естество и че безработицата сред младите хора продължава да е висока, което води до много високи равнища на „изтичане на мозъци“; насърчава Босна и Херцеговина активно да участва в различните програми, насочени към младите хора в региона, като например програмите в рамките на положителната програма за младежта в Западните Балкани или Регионалната служба за младежко сътрудничество; призовава компетентните органи да продължават да укрепват действащото законодателство и да въведат активни политики за пазара на труда, които да са насочени по-специално към младите хора, жените, уязвимите групи, включително ромите, и трайно безработните лица, и които да засилват капацитета на службите по заетостта;

41.  изразява съжаление, че трудовото законодателство в двете единици е прието по спешната процедура и без провеждане на подходящ диалог със социалните партньори; отбелязва, че трудовите и синдикалните права все още са ограничени, и подчертава значението на по-нататъшното укрепване и хармонизиране на тези закони в цялата държава; припомня, че Босна и Херцеговина е подписала редица конвенции на МОТ, които, inter alia, признават принципите на социалния диалог и значението на сътрудничеството със социалните партньори; подчертава значението на по-нататъшното подобряване и хармонизиране на законите за здравеопазването и безопасността в цялата държава; също така подчертава необходимостта от реформиране и хармонизиране на фрагментираните системи за социална закрила, от насърчаване на социалното сближаване и от осигуряване на защита за най-уязвимите;

42.  отбелязва, че е постигнат известен напредък във връзка с по-нататъшното привеждане в съответствие на политиките и законодателството в областта на опазването на околната среда; призовава да се положат значителни усилия във връзка с правилното и систематично изпълнение и прилагане на съществуващото законодателство; подчертава необходимостта да се приеме общонационална стратегия за сближаване на достиженията на правото в областта на околната среда, да се укрепи правната рамка и да се засилят административният капацитет и капацитетът за наблюдение; посочва, че законодателството, което регламентира достъпа до информация, свързана с околната среда, и участието на обществеността в процесите на вземане на решения, трябва да бъде приведено в съответствие с достиженията на правото; призовава за спешно привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС в областта на опазването на природата; подчертава, че при планирането и изграждането на водноелектрически централи и проекти трябва да се спазват международното законодателство и законодателството на ЕС в областта на околната среда; настоятелно призовава проектите за изграждане на водноелектрически централи да не се изпълняват на места, където околната среда е защитена, както и да не вредят на природата; подчертава необходимостта от обществено участие и от консултиране с гражданското общество относно съответните проекти; изразява загриженост относно липсата на напредък за разрешаването на проблема, свързан с прекомерното трансгранично замърсяване на околната среда, причинено от експлоатацията на петролната рафинерия в Босански Брод;

43.  подчертава, че договорените приоритетни проекти на ЕС за междусистемни връзки за електропреносни и газопреносни системи със съседните държави са в застой поради липсата на политическо споразумение относно общонационална енергийна стратегия; в тази връзка настоятелно призовава за приемането на общонационална енергийна стратегия и на правна рамка за газа в съответствие с третия енергиен пакет, така че да бъдат отменени санкциите, наложени от Европейската енергийна общност; настоятелно призовава за приемането на закон относно природния газ с цел повишаване на сигурността на доставките; настоятелно призовава органите да гарантират съответствието със стандартите на ЕС и с международните стандарти, както и с политическите цели в областта на енергетиката и изменението на климата;

44.  отбелязва инфраструктурните недостатъци на държавата и се застъпва за продължаването на инвестициите в проекти, които подобряват транспортните връзки както в Босна и Херцеговина, така и със съседните държави; насърчава пълното участие на Босна и Херцеговина при изпълнението на програмата на ЕС за свързаност; приветства приемането през юли 2016 г. на общонационалната рамкова стратегия за транспорта за периода 2015 – 2030 г.; подчертава, че това би позволило на Босна и Херцеговина достъп до финансиране чрез Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II); призовава органите да приведат правната рамка относно транспорта в съответствие със съответното законодателство на ЕС, да създадат функционални транспортни вериги, да отстранят пречките за осъществяването на коридора Vв, както и да спазват тръжните правила и принципа на прозрачност в избора на изпълнители, с цел предотвратяване на злоупотреби и корупция;

45.  приветства трайно конструктивната и проактивна роля на Босна и Херцеговина за насърчаване на двустранното и регионалното сътрудничество; призовава за полагане на по-нататъшни усилия за разрешаване на неуредените двустранни въпроси, включително определянето на границите със Сърбия и Хърватия, както и за разрешаване на въпросите, свързани с трансграничното замърсяване; поздравява Босна и Херцеговина по повод на това, че допълнително е повишила от 62% на 77% степента на своето съответствие с приложимите декларации и решения на ЕС съгласно общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС); изразява съжаление относно решението на органите на Босна и Херцеговина да не подкрепят ограничителните мерки на ЕС срещу Русия, вследствие на незаконното анексиране на Крим от Русия; припомня на органите на Босна и Херцеговина необходимостта от единна външна политика, както и че привеждането в съответствие на външната политика представлява съществена част от членството в ЕС; счита, че е важно външната политика на Босна и Херцеговина да бъде координирана с външната политика на ЕС и ЕС да продължи да бъде активно ангажиран в запазването на безопасността и сигурността в Босна и Херцеговина; приветства постоянното присъствие на операция ALTHEA, която поддържа способността за подпомагане на възпиращия капацитет на органите на Босна и Херцеговина, ако обстоятелствата налагат това, като същевременно е насочена към изграждането на капацитет и осигуряването на обучение; приветства също така удължаването на мандата на EUFOR през ноември 2016 г. за още една година от страна Съвета за сигурност на ООН;

46.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя/върховен представител, на Съвета, Комисията, президентството на Босна и Херцеговина, на Съвета на министрите на Босна и Херцеговина, Парламентарната скупщина на Босна и Херцеговина и на правителствата и парламентите на федеративните единици Федерация Босна и Херцеговина и Република Сръбска и на окръг Бръчко, както и на правителствата на десетте кантона.

  • [1]  Специален доклад на ЕСП № 21/2016.
  • [2]  S/2016/911.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

31.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

11

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Angel Dzhambazki, Mike Hookem, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Raymond Finch, Jasenko Selimovic