Procedura : 2016/2313(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0026/2017

Teksty złożone :

A8-0026/2017

Debaty :

PV 14/02/2017 - 17
CRE 14/02/2017 - 17

Głosowanie :

PV 15/02/2017 - 7.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0037

SPRAWOZDANIE     
PDF 626kWORD 64k
6.2.2017
PE 594.188v03-00 A8-0026/2017

w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Bośni i Hercegowiny

(2016/2313(INI))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Cristian Dan Preda

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie sprawozdania Komisji za rok 2016 dotyczącego Bośni i Hercegowiny

(2016/2313(INI))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony,

–  uwzględniając protokół w sprawie dostosowania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Bośnią i Hercegowiną, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej, parafowany w dniu 18 lipca 2016 r. i podpisany w dniu 15 grudnia 2016 r.,

–  uwzględniając wniosek Bośni i Hercegowiny o członkostwo w Unii Europejskiej złożony dnia 15 lutego 2016 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady Europejskiej w sprawie Bałkanów Zachodnich przyjęte w dniach 19–20 czerwca 2003 r. i załącznik do nich zatytułowany „Agenda z Salonik dla Bałkanów Zachodnich: w kierunku integracji europejskiej”,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wniosku Bośni i Hercegowiny o członkostwo w Unii Europejskiej,

–  uwzględniając konkluzje prezydencji UE z dnia 13 grudnia 2016 r.,

–  uwzględniając pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE–Bośnia i Hercegowina, które miało miejsce w Sarajewie w dniach 5–6 listopada 2015 r., oraz pierwsze posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia między Bośnią i Hercegowiną a UE, które miały miejsce, odpowiednio, w dniach 11 i 17 grudnia 2015 r.,

–  uwzględniając deklarację końcową przewodniczącego szczytu w sprawie Bałkanów Zachodnich, który odbył się dnia 4 lipca 2016 r. w Paryżu, oraz zalecenia organizacji społeczeństwa obywatelskiego na szczyt w Paryżu w 2016 r.,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie w sprawie porozumienia się władz Bośni i Hercegowiny co do kluczowych działań na drodze tego kraju do integracji z UE, wydane dnia 1 sierpnia 2016 r. przez wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel oraz komisarza do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia,

–  uwzględniając wspólne oświadczenie wydane dnia 17 września 2016 r. przez wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel oraz komisarza do spraw europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia w następstwie decyzji Trybunału Konstytucyjnego Bośni i Hercegowiny w sprawie Dnia Republiki Serbskiej,

–  uwzględniając komunikat Komisji z dnia 9 listopada 2016 r. zatytułowany „Komunikat w sprawie polityki rozszerzenia UE w 2016 r.” (COM(2016) 715) oraz towarzyszący mu dokument roboczy służb Komisji zatytułowany „Sprawozdanie na temat Bośni i Hercegowiny za 2016 r.” (SWD(2016)365),

–  uwzględniając sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego zatytułowane „Unijna pomoc przedakcesyjna na rzecz wzmocnienia zdolności administracyjnych na Bałkanach Zachodnich – meta-kontrola”(1),

–  uwzględniając 50. sprawozdanie wysokiego przedstawiciela ds. realizacji porozumienia pokojowego w sprawie Bośni i Hercegowiny przedłożone Radzie Bezpieczeństwa ONZ(2),

–  uwzględniając oświadczenie złożone w listopadzie 2016 r. w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich przez JE João Vale de Almeidę, szefa delegatury Unii Europejskiej przy ONZ, podczas debaty w Radzie Bezpieczeństwa na temat sytuacji w Bośni i Hercegowinie,

–  uwzględniając program reform dla Bośni i Hercegowiny na lata 2015–2018 przyjęty w lipcu 2015 r. oraz mechanizm koordynacji przyjęty przez Radę Ministrów Bośni i Hercegowiny oraz rządy Federacji Bośni i Hercegowiny i Republiki Serbskiej w dniu 23 sierpnia 2016 r.,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie tego kraju,

–  uwzględniając art. 52 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0026/2017),

A.  mając na uwadze, że UE jest nadal zaangażowana w działania na rzecz unijnej przyszłości Bośni i Hercegowiny (BiH), a także na rzecz jej integralności terytorialnej, suwerenności i jedności; mając na uwadze, że osiągnięto postępy na drodze do integracji z UE; mając na uwadze, że Rada zwróciła się do Komisji o przygotowanie opinii w sprawie wniosku BiH o członkostwo;

B.  mając na uwadze, że w dniu 9 grudnia 2016 r. w Sarajewie komisarz ds. europejskiej polityki sąsiedztwa i negocjacji w sprawie rozszerzenia przekazał władzom BiH kwestionariusz;

C.  mając na uwadze, że zawieszenie autonomicznych środków handlowych zostanie cofnięte po podpisaniu Protokołu w sprawie dostosowania układu o stabilizacji i stowarzyszeniu i rozpoczęciu jego tymczasowego stosowania;

D.  mając na uwadze, że przyjęcie programu reform dla BiH na lata 2013–2018 oznacza uznanie przez władze na wszystkich szczeblach pilnej potrzeby zapoczątkowania procesu odbudowy i modernizacji gospodarki z myślą o tworzeniu miejsc pracy i wspieraniu zrównoważonego, efektywnego, sprawiedliwego społecznie i stałego wzrostu gospodarczego; mając na uwadze, że BiH wykazała zaangażowanie i gotowość do zainicjowania dalszych reform społeczno-gospodarczych niezbędnych do ograniczenia wciąż zbyt wysokiego bezrobocia młodzieży;

E.  mając na uwadze, że niezależny, działający i stabilny wymiar sprawiedliwości ma istotne znaczenie dla zagwarantowania praworządności i postępów na drodze do przystąpienia do UE;

F.  mając na uwadze, że nadal utrzymują się poważne wyzwania pod względem trwałości procesu pojednania; mając na uwadze, że postępy w procesie przystąpienia do UE ułatwią dalsze pojednanie;

G.  mając na uwadze, że BiH wciąż nie wykonała wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w sprawach Sejdić-Finci, Zornić i Pilav;

H.  mając na uwadze, że nadal szerzy się korupcja, w tym na najwyższym szczeblu;

I.  mając na uwadze, że w BiH wciąż przebywają 74 000 uchodźców wewnętrznych, a znaczna liczba uchodźców z BiH przebywa w krajach ościennych, w całej Europie i na świecie, ponadto 6 808 osób uznaje się za zaginione;

J.  mając na uwadze, że edukacja ma zasadnicze znaczenie dla zbudowania i propagowania tolerancyjnego i pluralistycznego społeczeństwa, a także dla wspierania kulturowego, religijnego i etnicznego porozumienia w kraju;

K.  mając na uwadze, że BiH jest sygnatariuszem Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (konwencja z Espoo z 1991 r.);

L.  mając na uwadze, że (potencjalne) kraje kandydujące są oceniane na podstawie własnych osiągnięć, a harmonogram akcesji zależy od tempa i jakości niezbędnych reform;

1.  z zadowoleniem przyjmuje rozpatrzenie przez Radę wniosku BiH o członkostwo w UE i przekazanie kwestionariusza oraz oczekuje opinii Komisji dotyczącej merytorycznych aspektów wniosku o członkostwo; wzywa właściwe władze BiH na wszystkich szczeblach do aktywnego zaangażowania się w ten proces oraz do współpracy i uzgadniania działań przy uczestniczeniu w procesie wydawania opinii przez Komisję poprzez zapewnienie jednolitego i spójnego zbioru odpowiedzi na pytania Komisji; wskazuje, że ta procedura będzie także stanowić dowód funkcjonowania państwa; ponownie stwierdza, że proces przystąpienia do UE to proces pluralistyczny z udziałem wszystkich zainteresowanych stron;

2.  docenia i z zadowoleniem przyjmuje rolę potrójnej prezydencji, która odgrywa ważną rolę w tworzeniu zachęt dla wszystkich innych podmiotów instytucjonalnych na wszystkich szczeblach do zaangażowania się w działania mające na celu odegranie przypisanej im roli w ogólnym procesie zbliżania kraju do UE;

3.  z zadowoleniem przyjmuje postępy dokonane w realizacji programu reform na lata 2015–2018, a także zamiar podjęcia przez ten kraj dalszych reform instytucjonalnych i społeczno-ekonomicznych; przypomina, że nowe podejście UE do BiH jest spowodowane trudną sytuacją społeczno-ekonomiczną i rosnącym niezadowoleniem obywateli; zauważa, że obecnie sytuacja nieco się poprawiła, jednak podkreśla, że zharmonizowane i skuteczne wdrażanie programu reform zgodnie z planem działania jest niezbędne do osiągnięcia rzeczywistych zmian w całym kraju i wymiernej poprawy warunków życia wszystkich obywateli BiH;

4.  apeluje o utrzymanie tempa reform w celu przekształcenia BiH w całkowicie skuteczne, pluralistyczne i funkcjonalne państwo opierające się na praworządności, gwarantujące równość i demokratyczną reprezentację wszystkich jego narodów składowych i obywateli; wyraża ubolewanie, że wspólne wysiłki reformatorskie są nadal często hamowane przez podziały etniczne i polityczne spowodowane głęboko zakorzenionymi tendencjami do dezintegracji utrudniającymi normalny rozwój demokratyczny, a także przez dalsze upolitycznianie administracji publicznej; podkreśla także, że BiH nie stanie się pewnym kandydatem do członkostwa w UE, jeżeli nie zapewni odpowiednich warunków instytucjonalnych; wzywa wszystkich przywódców politycznych do pracy na rzecz wprowadzenia koniecznych zmian, w tym reformy ordynacji wyborczej, również przy uwzględnieniu zasad wyrażonych w poprzednich rezolucjach PE, w tym zasady federalizmu, decentralizacji i prawowitego przedstawicielstwa; uważa za niezbędne utrzymanie konsensusu w sprawie przystąpienia do UE i poczynienie postępów, w skoordynowany sposób, w zakresie praworządności, w tym w walce z korupcją i zorganizowaną przestępczością, a także w zakresie reformy sądownictwa i administracji publicznej; ponadto podkreśla, że w dalszym ciągu należy kłaść nacisk na skuteczne przeprowadzenie reform społeczno-gospodarczych, co powinno pozostać priorytetem;

5.  z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie ustanowienia mechanizmu koordynacji w kwestiach związanych z UE, którego celem jest poprawa funkcjonalności i skuteczności procesu akcesyjnego, między innymi w zakresie unijnej pomocy finansowej, oraz umożliwienie lepszego współdziałania z UE; wzywa do jego szybkiego wdrożenia; ponadto wzywa do skutecznej współpracy i komunikacji między wszystkimi szczeblami administracji rządowej oraz z UE w celu ułatwienia przyjęcia i wdrożenia unijnego dorobku prawnego i do udzielenia zadowalających odpowiedzi na pytania Komisji w całym procesie wydawania opinii; za niedopuszczalne uznaje to, że rząd Republiki Serbskiej, przyjmując przepisy o składaniu sprawozdań bezpośrednio do Komisji, usiłuje ustanowić równoległe kanały komunikacji; apeluje o dalsze wzmocnienie roli i możliwości Dyrekcji ds. Integracji Europejskiej, aby mogła ona w pełni sprawować swą funkcję koordynującą w ramach wdrażania Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu oraz, ogólnie rzecz biorąc, w procesie akcesyjnym;

6.  wyraża zadowolenie z podpisania Protokołu w sprawie dostosowania układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, który jest tymczasowo stosowany od dnia 1 lutego 2017 r. i który automatycznie przywraca autonomiczne środki handlowe zawieszone od dnia 1 stycznia 2016 r.; oczekuje szybkiej i sprawnej ratyfikacji tego protokołu;

7.  ubolewa, że wciąż nie przyjęto regulaminu Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia ze względu na próby wprowadzenia blokad etnicznych w regulaminie komitetu, w związku z czym BiH pozostaje jedynym krajem objętym procesem rozszerzenia, w którym nie udało się należycie ukonstytuować takiego organu; wzywa organy przewodniczące parlamentu BiH do bezzwłocznego znalezienia rozwiązania, tak aby spełnić wymogi instytucjonalnych i prawnych ram UE oraz zapewnić rzeczywisty nadzór parlamentarny nad procesem przystąpienia; przypomina, że układ o stabilizacji i stowarzyszeniu wymaga przyjęcia regulaminu, a jego nieprzyjęcie stanowi bezpośrednie naruszenie zasad wdrażania układu;

8.  z zadowoleniem przyjmuje pewną poprawę ordynacji wyborczej w zgodzie z zaleceniami OBWE/ODIHR; zauważa, że wybory samorządowe w dniu 2 października 2016 r. zostały przeprowadzone zasadniczo w sposób uporządkowany; wyraża ubolewanie, że po sześciu latach obywatele Mostaru wciąż nie mogą korzystać z demokratycznego prawa do wyboru swoich przedstawicieli do władz lokalnych ze względu na ciągłe spory między przywódcami politycznymi; wzywa do szybkiego wdrożenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Mostaru poprzez zmianę ordynacji wyborczej i statutu miasta; zdecydowanie potępia niedopuszczalne akty przemocy wobec urzędników wyborczych w Stolacu i wzywa właściwe instytucje do rozwiązania tego problemu poprzez poszanowanie praworządności, w tym przeprowadzenie dochodzeń w sprawie wszystkich aktów przemocy i nieprawidłowości wyborczych oraz ściganie sprawców; odnotowuje unieważnienie wyborów w Stolacu przez Centralną Komisję Wyborczą BiH oraz wzywa do przeprowadzenia ponownych wyborów z zachowaniem norm demokratycznych, w sposób pokojowy i w atmosferze tolerancji;

9.  ubolewa, że zadeklarowane zobowiązanie polityczne do zwalczania korupcji nie przełożyło się na namacalne rezultaty; podkreśla, że brak jest konkretnych wyników w głośnych sprawach, a prawne i instytucjonalne ramy zwalczania korupcji systemowej, np. w związku z finansowaniem partii politycznych, zamówieniami publicznymi, konfliktami interesów i oświadczeniami majątkowymi, są słabe i nieodpowiednie; dostrzega postępy w zakresie przyjmowania planów działania na rzecz zwalczania korupcji oraz tworzenia organów ds. zapobiegania korupcji na różnych szczeblach sprawowania rządów, a także apeluje o spójne i szybkie wdrożenie tych decyzji; zauważa z zaniepokojeniem, że rozdrobnienie i słaba współpraca między agencjami utrudniają skuteczność środków antykorupcyjnych; apeluje o większą specjalizację zawodową w policji i sądownictwie dzięki odpowiednim kanałom koordynacji; podkreśla potrzebę wykazania się dobrymi wynikami w skutecznym kontrolowaniu finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych, tak aby opracować przejrzyste procedury zatrudniania w szerzej rozumianym sektorze publicznym, a także by wyeliminować korupcję w cyklu zamówień publicznych;

10.  podkreśla, że wyniki spisu powszechnego z 2013 r. stanowią istotną podstawę do udzielenia właściwej odpowiedzi na kwestionariusz Komisji oraz mają duże znaczenie dla skutecznego planowania społeczno-gospodarczego; z zadowoleniem przyjmuje ostateczną ocenę wydaną przez międzynarodową operację monitorowania, z której wynika, że w ujęciu ogólnym spis ludności w BiH przeprowadzono zgodnie z normami międzynarodowymi; ubolewa nad faktem, że Republika Serbska nie uznała wyników spisu ludności za prawomocne, a jej władze opublikowały własne wyniki, różniące się od wyników potwierdzonych przez Agencję Statystyczną BiH; nalega na władze Republiki Serbskiej, by ponownie rozważyły swe podejście; apeluje do agencji statystycznych BiH, by dokonały znaczących postępów w tej istotnej dziedzinie oraz dostosowały swoje statystyki i metodologię do norm Eurostatu;

11.  przypomina, że profesjonalna, skuteczna i oparta na osiągnięciach administracja publiczna jest podstawą procesu integracji każdego kraju, który dąży do członkostwa w UE; wyraża zaniepokojenie z powodu utrzymującego się rozdrobnienia i upolitycznienia administracji publicznej, które hamuje reformy instytucjonalne i legislacyjne oraz powoduje, że świadczenie usług publicznych dla obywateli jest uciążliwe i kosztowne; apeluje, aby w trybie pilnym przyjąć bardziej zharmonizowane podejście do kształtowania i koordynowania polityki między wszystkimi szczeblami sprawowania rządów, odpolitycznić administrację publiczną i sektor publiczny, usprawnić planowanie średnioterminowe oraz opracować jasną strategię zarządzania finansami publicznymi;

12.  ponownie wyraża zaniepokojenie utrzymującym się podziałem na cztery różne systemy prawne; podkreśla potrzebę pilnego usunięcia wszelkich utrzymujących się nieprawidłowości w sądownictwie, zwiększenia wydajności i wzmocnienia niezawisłości sądowej, w tym przez odpolitycznienie sądownictwa, zwalczania korupcji w sądownictwie, a także wdrożenia odpowiednich procedur egzekwowania decyzji sądu; wzywa do szybkiego przyjęcia planu działania na rzecz wdrożenia reformy wymiaru sprawiedliwości na lata 2014–2018; wzywa do pełnego wdrożenia przepisów dotyczących ochrony dzieci i skutecznego dostępu dzieci do wymiaru sprawiedliwości; wyraża zadowolenie z przyjęcia ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej na szczeblu państwa, a także z wprowadzenia przez Wysoką Radę Sędziów i Prokuratorów wytycznych dotyczących zapobiegania konfliktom interesów, sporządzania planów na rzecz uczciwości i środków dyscyplinarnych;

13.  apeluje o zwiększenie ogólnej wydajności sądownictwa, przejrzystości i obiektywności procedury wyboru nowych sędziów i prokuratorów, a także o wzmocnienie mechanizmów rozliczalności i uczciwości w sądownictwie; podkreśla potrzebę umocnienia mechanizmów zapobiegania konfliktom interesów i wprowadzenia mechanizmów zapewniających przejrzystość sprawozdań finansowych i oświadczeń majątkowych w sądownictwie; zwraca uwagę na istotną rolę, jaką odgrywa usystematyzowany dialog na temat wymiaru sprawiedliwości w wyeliminowaniu nieprawidłowości w sądownictwie w BiH; apeluje o wypracowanie rozwiązania ustawodawczego umożliwiającego zbadanie wydajności rozpatrywania spraw sądowych na całym terytorium BiH;

14.  ubolewa nad tym, że liczne decyzje Trybunału Konstytucyjnego nie są wdrażane, w tym decyzja dotycząca poszanowania podstawowych praw demokratycznych obywateli Mostaru do głosowania w wyborach samorządowych; apeluje o szybkie wdrożenie wszystkich tych decyzji; zwraca szczególną uwagę na decyzję Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Dnia Republiki Serbskiej, która została zakwestionowana w referendum z dnia 25 września 2016 r., uważa, że stanowi to poważne naruszenie Ogólnej umowy ramowej na rzecz pokoju w Bośni i Hercegowinie oraz atak na wymiar sprawiedliwości i praworządność; podkreśla konieczność prowadzenia dialogu, a nie podejmowania jednostronnych inicjatyw; podkreśla, że nacjonalistyczna i populistyczna retoryka oraz działania stanowią poważną przeszkodę w rozwoju, a także zaznacza, że poszanowanie praworządności oraz krajowych ram konstytucyjnych ma fundamentalne znaczenie dla postępów na drodze do integracji z UE oraz dla utrzymania pokoju i stabilności w BiH;

15.  zdecydowanie potępia pozostającą wciąż w mocy ustawę o porządku publicznym w Republice Serbskiej, która podważa podstawową demokratyczną wolność zrzeszania się i zgromadzeń oraz wolność mediów, a także przepis dotyczący kary śmierci obowiązujący w Republice Serbskiej; apeluje o pilne wdrożenie ustawy o swobodzie dostępu do informacji; nalega, by władze szybko wdrożyły protokół dodatkowy do Konwencji o cyberprzestępczości Rady Europy, dotyczący kryminalizacji działań o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym popełnianych przy użyciu systemów komputerowych;

16.  apeluje do przywódców politycznych o powstrzymanie się od nacjonalistycznej i secesjonistycznej retoryki, która prowadzi do podziałów i polaryzuje społeczeństwo, oraz od działań, którego zagrażają spójności, suwerenności i integralności kraju; zamiast tego namawia do poważnego zaangażowania się w reformy, które poprawią sytuację społeczno-gospodarczą wszystkich obywateli BiH, stworzą demokratyczne, pluralistyczne i sprawnie funkcjonujące państwo, a także przybliżą je do UE;

17.  podkreśla znaczenie ostatniej decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zasady o składowym statusie i równości trzech współtworzących naród społeczności pod względem prawa wyboru ich własnych pełnoprawnych przedstawicieli politycznych w oparciu o pełnoprawną i proporcjonalną reprezentację w Izbie Narodów Zgromadzenia Parlamentarnego Federacji Bośni i Hercegowiny;

18.  odnotowuje zadowalającą współpracę z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii (MTKJ) przy sprawach dotyczących zbrodni wojennych i zachęca do zacieśnienia współpracy regionalnej w zakresie rozpatrywania tych spraw; wyraża zaniepokojenie faktem, że rozpoznawanie spraw dotyczących zbrodni wojennych odbywa się w oparciu o różne normy prawne; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że nadrabiane są zaległości w sprawach dotyczących zbrodni popełnionych w czasie wojny domowej i że poczyniono dalsze postępy w skutecznym ściganiu zbrodni wojennych obejmujących przemoc seksualną; z zadowoleniem przyjmuje porozumienie między delegaturą UE a Ministerstwem Finansów i Skarbu Państwa BiH w sprawie finansowania działalności prokuratur krajowych i sądów w BIH w zakresie sądzenia sprawców zbrodni wojennych;

19.  zdecydowanie potępia decyzję podjętą przez Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbskiej w październiku 2016 r., by wyrazić wdzięczność wobec byłych przywódców Republiki Serbskiej skazanych za zbrodnie wojenne; wzywa do pilnego promowania pojednania i szacunku dla ofiar zbrodni wojennych; przypomina o odpowiedzialności wszystkich przywódców politycznych i instytucji BiH za obiektywną ocenę wydarzeń z okresu wojny, w interesie prawdy i pojednania, tak aby uniknąć nadużywania wymiaru sprawiedliwości do celów politycznych;

20. docenia postępy poczynione w zakresie ścigania zbrodni wojennych, w tym przemocy seksualnej, a także wzywa odpowiednie organy, by w dalszym ciągu zwiększały dostęp ofiar przemocy seksualnej do wymiaru sprawiedliwości, w tym udostępniając im bezpłatną pomoc prawną, a także oferując większe wsparcie w postaci usług psychologicznych, socjalnych i zdrowotnych oraz większe odszkodowania i dalszą pomoc; wzywa do zagwarantowania spójnego uznawania praw takich ofiar do odszkodowania;

21.  odnotowuje pewne postępy w odniesieniu do uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych w wyniku wojny w Bośni, pod względem zwrotu mienia oraz praw zamieszkiwania, a także odbudowy domów; wzywa właściwe organy, by ułatwiły tym osobom trwały powrót, dostęp do opieki zdrowotnej, zatrudnienia, ochrony socjalnej i edukacji, oraz by zwracały w dalszym ciągu uwagę na odszkodowania za majątek, którego nie można przywrócić;

22.  jest zaniepokojony utrzymującą się wysoką liczbą osób zaginionych w wyniku wojny; wzywa właściwe organy do bardziej zdecydowanego zajęcia się kwestią nierozstrzygniętych losów tych osób, w tym poprzez zacieśnienie współpracy między obiema częściami składowymi państwa; podkreśla, że rozwiązanie tej kwestii ma zasadnicze znaczenie dla pojednania i stabilności w regionie;

23.  wyraża zaniepokojenie stanem służby zdrowia w BiH, będącej jednym z najbardziej skorumpowanych sektorów w kraju; zwraca się do władz o dopilnowanie, aby zapobiegano dyskryminacji w dostępie do opieki zdrowotnej;

24.  odnotowuje pewne postępy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej; jest jednak zaniepokojony brakiem spójnego podejścia do zwalczania przestępczości zorganizowanej, spowodowanym licznymi planami działania różnych organów ścigania na różnych poziomach; podkreśla potrzebę dalszego wzmocnienia ram współpracy między poszczególnymi agencjami; z zadowoleniem przyjmuje wspólne dochodzenia, jednak apeluje o bardziej skoordynowane działania oraz lepszą wymianę informacji; wzywa do wzmocnienia zdolności organów ścigania, w tym w zakresie zwalczania terroryzmu; wzywa właściwe organy do podjęcia środków na rzecz zwalczania finansowania terroryzmu i prania pieniędzy oraz do zwiększenia zdolności prowadzenia dochodzeń finansowych; z zadowoleniem przyjmuje podpisanie z Europolem umowy o współpracy strategicznej i operacyjnej mającej na celu zwalczanie przestępczości transgranicznej m.in. przez wymianę informacji i wspólne planowanie działań operacyjnych; zachęca do zawarcia porozumienia o współpracy również z Eurojustem;

25.  podkreśla konieczność lepszego zwalczania handlu ludźmi; apeluje do federacji o szybkie wprowadzenie zmian w kodeksie karnym w celu zakazania wszelkich form handlu ludźmi, którego ofiarami są w 80 % kobiety i dziewczęta;

26.  wzywa do doskonalenia mechanizmów zbierania, wymiany i analizy danych o migracji, gdyż dane statystyczne wskazują, że do BiH przybywa coraz większa liczba osób z krajów o wysokim ryzyku migracji; wzywa właściwe organy do traktowania wszystkich uchodźców i migrantów ubiegających się o azyl lub przemierzających tranzytem przez terytorium kraju zgodnie z prawem międzynarodowym i prawem UE, a także do dalszego rozwoju ram regulacyjnych dotyczących migracji i azylu, zwiększenia koordynacji między instytucjami i budowania koniecznych zdolności; wzywa Komisję do dalszej współpracy ze wszystkimi państwami Bałkanów Zachodnich w sprawach związanych z migracją, by zapewnić przestrzeganie norm europejskich i międzynarodowych;

27.  zauważa, że polaryzacja w kraju w połączeniu z pogarszającą się sytuacją społeczno-gospodarczą, zwłaszcza dla młodych ludzi, zwiększa niebezpieczeństwo szerzenia się radykalizmu; apeluje o pilne zwiększenie wysiłków na rzecz zwalczania radykalizacji i o dalsze środki mające na celu identyfikację napływu zagranicznych bojowników oraz kanałów przekazywania niewykrywalnych środków finansowych służących dalszej radykalizacji, zapobieganie tym zjawiskom i ich udaremnianie, w tym dzięki ścisłej współpracy z właściwymi służbami państw członkowskich i państw w tym regionie, a także poprzez wprowadzanie odpowiednich przepisów; apeluje o lepszą koordynację działań służb bezpieczeństwa i wywiadu oraz policji; wzywa do stanowczej reakcji na przypadki mowy nienawiści i rozpowszechniania ideologii ekstremistycznych za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz do karania sprawców; wzywa do szybkiego wprowadzenia programów na rzecz deradykalizacji i zapobiegania radykalizacji młodzieży we współpracy ze społeczeństwem obywatelskim, przez całościową edukację w dziedzinie praw człowieka, tak aby przyczynić się do zdekonstruowania narracji dotyczących radykalizacji oraz budować spójność społeczną wśród dzieci i młodzieży; w związku z tym zachęca do większego udziału młodzieży w demokratycznych procesach politycznych; wzywa właściwe organy do zwalczania ekstremizmu religijnego; odnotowuje z zaniepokojeniem występowanie w całym kraju zradykalizowanych społeczności oraz wskazuje na istotną rolę, jaką odgrywają w tej dziedzinie przywódcy religijni, nauczyciele i cały system edukacji; przypomina ponadto o konieczności zapewnienia narzędzi reintegracji i rehabilitacji jednostek w społeczeństwie oraz poprawy i wzmocnienia narzędzi służących deradykalizacji;

28.  odnotowuje aktywne zaangażowanie wspólnej komisji parlamentarnej ds. bezpieczeństwa i obrony w zapewnianiu demokratycznej kontroli nad siłami zbrojnymi BiH; odnotowuje z zaniepokojeniem znaczne zapasy niezarejestrowanej broni i amunicji przetrzymywanej nielegalnie przez obywateli oraz apeluje o całkowite wyeliminowanie takiej broni; jest również zaniepokojony nieodpowiednio przechowywanymi i znacznymi zapasami amunicji i broni pozostającymi we władaniu sił zbrojnych; podkreśla znaczenie walki z handlem bronią i wzywa do zacieśniania współpracy między UE a BiH w tej dziedzinie; apeluje o przyjęcie kompleksowego podejścia w celu zajęcia się nierozwiązanym problemem oczyszczenia kraju z min do 2019 r.;

29.  uważa, że należy koniecznie zwiększyć udział społeczeństwa, w tym młodzieży, w procesie decyzyjnym oraz skuteczniej zaangażować obywateli w proces akcesyjny; ponownie apeluje o wdrożenie na wszystkich szczeblach sprawowania rządów przejrzystych i pluralistycznych mechanizmów konsultacji społecznych z udziałem organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także o wprowadzenie przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur przyznawania funduszy publicznych organizacjom społeczeństwa obywatelskiego; zauważa, że społeczeństwo obywatelskie jest podzielone oraz instytucjonalnie i finansowo słabe, co odbija się na jego trwałości i niezależności; apeluje o dalsze wsparcie ze strony UE, lepsze mechanizmy współpracy między rządem a organizacjami społeczeństwa obywatelskiego, w tym o opracowanie strategicznych ram współpracy, a także o bardziej konkretne zaangażowanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w proces przystąpienia do UE; potępia powtarzające się oszczercze kampanie i gwałtowne ataki na przedstawicieli organizacji społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka;

30.  podkreśla potrzebę znaczącej poprawy ram strategicznych, prawnych, instytucjonalnych i politycznych dotyczących przestrzegania praw człowieka; wzywa do przyjęcia ogólnokrajowej strategii na rzecz praw człowieka i niedyskryminacji oraz apeluje o dalsze środki zapewniające rzeczywiste wdrożenie międzynarodowych instrumentów praw człowieka, które BiH podpisała i ratyfikowała; wzywa do szybkiego przyjęcia ustawy o reformie urzędu rzecznika praw obywatelskich BiH; wzywa do przestrzegania zaleceń Międzynarodowego Komitetu Koordynacyjnego i Komisji Weneckiej przy przyjmowaniu tej ustawy; jest zaniepokojony faktem, że urząd rzecznika praw obywatelskich nie funkcjonuje należycie, głównie z powodu braku odpowiednich zasobów ludzkich i poważnych ograniczeń finansowych; apeluje do władz BiH na szczeblu federacji oraz w Republice Serbskiej, by ułatwiały pracę rzecznika praw obywatelskich;

31.  wyraża zaniepokojenie utrzymującą się dyskryminacją osób niepełnosprawnych w dziedzinie zatrudnienia, edukacji i dostępu do opieki zdrowotnej; apeluje o przyjęcie jednego krajowego planu działań na rzecz praw osób niepełnosprawnych; wzywa do opracowania kompleksowej i zintegrowanej strategii włączenia społecznego i reprezentacji społeczności romskiej; apeluje o lepsze ukierunkowanie pomocy socjalnej, by docierała ona do społeczności najbardziej podatnych na zagrożenia; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że niektóre rządy i parlamenty rozpoczęły dyskusje o prawach osób LGBTI i opracowywanie konkretnych środków mających zapewnić im ochronę; wzywa do zagwarantowania bezpieczeństwa i prawa do zgromadzeń dla grup LGBTI; z zadowoleniem przyjmuje wprowadzone do ustawy antydyskryminacyjnej BiH zmiany rozszerzające wymienione rodzaje dyskryminacji o dyskryminację ze względu na wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną i tożsamość płciową; wzywa do stosownego wdrożenia tej ustawy; z zadowoleniem przyjmuje wprowadzenie w nowelizacji kodeksu karnego Federacji Bośni i Hercegowiny zakazu popełniania przestępstw z nienawiści; zachęca do włączenia kursów o przestępstwach z nienawiści do programów nauczania i szkoleń funkcjonariuszy policji, prokuratorów i sędziów oraz do pogłębionej współpracy między policją a organami sądowniczymi w ściganiu przypadków przestępstw z nienawiści; ponownie apeluje o wykreślenie z konstytucji Republiki Serbskiej zapisu o karze śmierci;

32. wzywa do dołożenia starań o dalszą poprawę systemów ochrony dzieci, by zapobiegać przemocy, nadużyciom, zaniedbywaniu i wykorzystywaniu dzieci; zaleca przyznawanie większych zasobów na prewencję oraz dalsze umacnianie koordynacji działań wspólnot i władz w ochronie dzieci; wzywa do wdrożenia planu działań BiH na rzecz dzieci na lata 2015–2018;

33.  zauważa, że ramy prawne ochrony mniejszości zostały w znacznej mierze wprowadzone i są zgodne z Konwencją ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych; z zadowoleniem przyjmuje reaktywowanie na szczeblu federacji Rady ds. Mniejszości Narodowych w BiH; wyraża zaniepokojenie faktem, że z powodu utrzymującego się braku koordynacji działań państwa i jego części składowych obowiązujące ustawy nie są wdrażane i nadal nie przyjęto na szczeblu państwa strategicznej platformy ds. mniejszości narodowych; ubolewa z powodu wciąż niewielkiej obecności i udziału mniejszości narodowych w debacie politycznej i publicznej oraz w mediach;

34.  wzywa do podjęcia dalszych wysiłków mających na celu wspieranie równouprawnienia płci i zwiększenie udziału kobiet w polityce, życiu publicznym i zatrudnieniu, poprawę ich sytuacji społeczno-gospodarczej oraz wzmocnienie praw kobiet w ogóle; zaznacza, że przepisy ustanawiające równouprawnienie kobiet i mężczyzn zostały w znacznym stopniu wprowadzone, jednak ich wdrażanie jest nadal nieskuteczne; odnotowuje z niepokojem utrzymującą się na rynku pracy dyskryminację powiązaną z macierzyństwem oraz fakt, że w częściach składowych i kantonach nie zharmonizowano przepisów o urlopie macierzyńskim i wychowawczym; podkreśla ponadto, że obowiązujące środki aktywnej polityki rynku pracy mające wspierać zatrudnienie długotrwale bezrobotnych i grup podatnych na zagrożenia, np. osób niepełnosprawnych, nie są skutecznie wdrażane; podkreśla, że należy podnosić odsetek dziewcząt, zwłaszcza ze społeczności romskiej, kończących szkołę podstawową i średnią;

35.  podkreśla znaczenie skutecznego wdrażania przepisów o zapobieganiu przemocy uwarunkowanej płcią i o ochronie przed nią, zgodnie z podpisanymi i ratyfikowanymi przez BiH konwencjami międzynarodowymi dotyczącymi zapobiegania przemocy domowej i ochrony przed nią; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie właściwych organów do wdrożenia Konwencji Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (konwencji stambulskiej); wzywa do dostosowania prawodawstwa i publicznych strategii politycznych do tej konwencji; wzywa do informowania kobiet, które przeżyły przemoc, o dostępnych formach wsparcia i pomocy oraz do utworzenia ośrodków kryzysowych dla ofiar gwałtu i innych form przemocy seksualnej; wyraża zaniepokojenie z powodu braku systematycznej ewidencji przemocy uwarunkowanej płcią;

36.  wyraża ubolewanie z powodu faktu, że BiH nadal narusza europejską konwencję praw człowieka, nie wykonując wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w sprawach Sejdić-Finci, Zornić oraz Pilav; stanowczo apeluje o pilne poczynienie postępów w tym zakresie w celu przyspieszenia perspektywy członkostwa tego kraju w UE; podkreśla, że wykonanie tych wyroków przyczyniłoby się do utworzenia demokratycznego i dobrze funkcjonującego społeczeństwa, w którym zagwarantowane zostałyby równe prawa dla wszystkich; przypomina, że niewykonanie tych wyroków pozwala na jawną dyskryminację obywateli w BiH i jest sprzeczne z wartościami UE;

37.  jest zaniepokojony przypadkami wywierania presji politycznej i zastraszania dziennikarzy, w tym atakami fizycznymi i werbalnymi, również popełnianymi przez urzędników wysokiego szczebla lub byłych urzędników, a także brakiem przejrzystości struktury własności mediów; jest również zaniepokojony wnoszeniem cywilnych pozwów o zniesławienie przeciwko mediom i dziennikarzom wyrażającym krytyczne opinie; podkreśla, że należy przeprowadzić dochodzenia w sprawie ataków na dziennikarzy i zapewnić właściwe sądowe działania następcze; domaga się, by władze jednoznacznie potępiły wszelkie przypadki ataków na dziennikarzy i media, a także dopilnowały, by tego rodzaju przypadki były dokładnie badane, a osoby za nie odpowiedzialne zostały postawione przed sądem; apeluje o podjęcie dalszych koniecznych środków na rzecz zagwarantowania pełnego poszanowania wolności słowa, prasy i dostępu do informacji zarówno w internecie, jak i poza nim; domaga się, by władze BiH podjęły pilne działania na rzecz ochrony mediów publicznych przed upadkiem; wzywa właściwe organy do zapewnienia niezależności i stabilności finansowej trzem nadawcom publicznym, jak również politycznej, operacyjnej i finansowej niezależności oraz przejrzystości urzędu regulacji komunikacji; wzywa właściwe organy do zagwarantowania pluralizmu mediów i nadawania we wszystkich językach urzędowych BiH; wzywa do sfinalizowania transformacji cyfrowej i ustanowienia strategii łączności szerokopasmowej;

38.  pozostaje zaniepokojony ciągłą fragmentacją, segregacją i złożonością systemu edukacji oraz brakiem jego skuteczności; domaga się przyjęcia ogólnokrajowych wspólnych podstawowych programów szkoleń, które przyczynią się do zapewnienia spójności w kraju; apeluje o lepszą koordynację między różnymi poziomami zarządzania szkolnictwem w celu promowania integracyjnego i niedyskryminującego systemu edukacji oraz wspierania współpracy w obrębie różnych kultur, wyznań i grup etnicznych; wzywa władze do promowania zasad tolerancji, dialogu i porozumienia międzykulturowego między poszczególnymi grupami etnicznymi; domaga się przyjęcia konkretnych środków w celu poprawy wydajności systemu kształcenia oraz wyeliminowania praktyk polegających na segregacji, przy jednoczesnym zagwarantowaniu prawa do równych szans edukacyjnych we wszystkich językach urzędowych BiH; wciąż niepokoi się wysokim odsetkiem osób zbyt wcześnie porzucających naukę i szkolenie oraz utrzymującym się wysokim odsetkiem romskich uczniów przedwcześnie kończących naukę; wyraża ubolewanie z powodu powolnych postępów w rozwiązywaniu problemu „dwóch szkół pod jednym dachem”, szkół monoetnicznych i innych form segregacji i dyskryminacji w szkołach;

39.  z zadowoleniem przyjmuje środki na rzecz modernizacji prawa pracy, poprawy otoczenia biznesu oraz wyeliminowania niedociągnięć w sektorze finansowym w ramach programu reform; pozytywnie odnosi się także do wzrostu rejestrowanego zatrudnienia oraz działań podjętych w celu wzmocnienia koordynacji polityki gospodarczej; z zadowoleniem przyjmuje trzyletni program rozszerzonego wsparcia finansowego uzgodniony z MFW, co do którego oczekuje się, że przyczyni się do dalszej poprawy klimatu biznesowego, zmniejszenia rozmiaru administracji rządowej oraz do ochrony sektora finansowego; nadal ubolewa nad brakiem jednolitego obszaru gospodarczego, gdyż brak ten utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej, ogranicza bezpośrednie inwestycje zagraniczne i szkodzi małym i średnim przedsiębiorstwom; domaga się rozwiązania tych kwestii za pomocą ujednoliconych i skoordynowanych ogólnokrajowych strategii politycznych na rzecz przemysłu oraz małych i średnich przedsiębiorstw; apeluje o pilne przedstawienie przez właściwe organy skoordynowanych działań mających na celu wzmacnianie praworządności, upraszczanie procedur egzekwowania umów i zwalczanie korupcji w gospodarce;

40.  z zadowoleniem przyjmuje niewielki spadek bezrobocia; jest jednak nadal zaniepokojony tym, że bezrobocie wciąż ma w dużej mierze charakter strukturalny i że bezrobocie młodzieży nadal jest wysokie, co powoduje bardzo wysokie poziomy „drenażu mózgów”; zachęca BiH do aktywnego udziału w różnych programach przeznaczonych dla młodzieży w regionie, np. w ramach pozytywnego programu na rzecz młodzieży na Bałkanach Zachodnich lub regionalnego biura ds. współpracy na rzecz młodzieży; wzywa właściwe organy do dalszego wzmacniania obowiązujących przepisów i do wprowadzenia aktywnych strategii rynku pracy, które będą ukierunkowane w szczególności na ludzi młodych, kobiety, grupy szczególnie wrażliwe, w tym Romów, i osoby długotrwale bezrobotne, a także będą umacniały zdolności służb zatrudnienia;

41.  ubolewa, że prawa pracy obu części składowych zostały przyjęte w trybie pilnym i bez stosownego dialogu z partnerami społecznymi; zauważa, że prawa pracownicze i związkowe są wciąż ograniczone, i podkreśla znaczenie dalszego wzmacniania i ujednolicania tych przepisów w całym kraju; przypomina, że BiH podpisała szereg konwencji MOP, które między innymi uznają zasady dialogu społecznego oraz znaczenie współpracy z partnerami społecznymi; podkreśla znaczenie dalszego wzmacniania i ujednolicania przepisów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa w całym kraju; podkreśla również potrzebę zharmonizowania i zreformowania rozdrobnionych systemów zabezpieczenia społecznego, promowania spójności społecznej i zapewnienia ochrony socjalnej osobom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji;

42. zwraca uwagę, że osiągnięto pewne postępy w dalszym dostosowaniu strategii politycznych i ustawodawstwa w zakresie ochrony środowiska; domaga się znacznych wysiłków na rzecz właściwego i systematycznego wdrażania i egzekwowania istniejących przepisów; podkreśla potrzebę przyjęcia ogólnokrajowej strategii na rzecz dostosowania przepisów w zakresie ochrony środowiska do unijnego dorobku prawnego, usprawnienia ram prawnych i zwiększenia potencjału administracyjnego oraz zdolności w zakresie monitorowania; zaznacza, że przepisy regulujące dostęp do informacji o środowisku oraz procesy podejmowania decyzji przy udziale społeczeństwa muszą zostać dostosowane do unijnego dorobku prawnego; pilnie domaga się dostosowania przepisów w zakresie ochrony środowiska do dorobku prawnego UE; podkreśla, że planowanie i budowa elektrowni wodnych oraz realizacja związanych z tym projektów wymagają zachowania zgodności z międzynarodowymi i unijnymi przepisami w dziedzinie ochrony środowiska; domaga się, by projekty elektrowni wodnych nie były realizowane na obszarach chronionych oraz by nie były szkodliwe dla środowiska; podkreśla potrzebę udziału publicznego i konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim w stosownych projektach; wyraża zaniepokojenie z powodu braku postępów na rzecz rozwiązania problemu nadmiernego transgranicznego zanieczyszczenia środowiska związanego z działalnością rafinerii Bosanski Brod;

43.  podkreśla, że uzgodnione priorytetowe projekty UE w zakresie połączenia przesyłu energii elektrycznej i gazu z sąsiadującymi krajami zostały wstrzymane z uwagi na brak politycznego porozumienia w sprawie ogólnokrajowej strategii energetycznej; w związku z tym wzywa do przyjęcia ogólnokrajowej strategii energetycznej oraz ram prawnych w zakresie gazu, zgodnych z trzecim pakietem energetycznym, w celu zniesienia sankcji nałożonych przez Europejską Wspólnotę Energetyczną; wzywa do przyjęcia ustawy o gazie ziemnym w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw, domaga się, by władze zapewniły zgodność z unijnymi oraz międzynarodowymi standardami i celami politycznymi w zakresie energii i zmiany klimatu;

44. zwraca uwagę na braki w infrastrukturze kraju i opowiada się za dalszymi inwestycjami w projekty służące poprawie połączeń transportowych w BiH oraz z państwami ościennymi; zachęca BiH do pełnego uczestnictwa we wdrażaniu unijnego programu dotyczącego sieci połączeń; wyraża uznanie z powodu przyjęcia w lipcu 2016 r. ogólnokrajowej ramowej strategii na rzecz transportu na lata 2015–2030; podkreśla, że umożliwi to BiH dostęp do finansowania z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II); domaga się, by władze dostosowały ramy prawne w zakresie transportu do stosownych przepisów unijnych, stworzyły dobrze funkcjonujące łańcuchy transportowe, wyeliminowały przeszkody w korytarzu Vc, a także przestrzegały przepisów dotyczących przetargów i zasady przejrzystości przy wyborze wykonawców w celu zapobiegania nadużyciom i korupcji;

45.  przyjmuje z zadowoleniem stałą konstruktywną i proaktywną rolę BiH w promowaniu współpracy dwustronnej i regionalnej; apeluje o dalsze wysiłki na rzecz rozwiązania nierozstrzygniętych problemów dwustronnych, takich jak wytyczenie granic z Serbią i Chorwacją oraz przypadki transgranicznego zanieczyszczenia środowiska; wyraża uznanie dla BiH za dalsze podniesienie poziomu dostosowania do odpowiednich oświadczeń i decyzji UE w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) z 62 % do 77 %; wyraża ubolewanie z powodu decyzji władz BiH, by nie popierać unijnych środków ograniczających wobec Rosji, wprowadzonych w następstwie nielegalnej aneksji Krymu przez Rosję; przypomina władzom BiH o potrzebie prowadzenia jednolitej polityki zagranicznej oraz o tym, że dostosowanie polityki zagranicznej to kluczowy element członkostwa w UE; uważa, że ważne jest koordynowanie polityki zagranicznej BiH z polityką zagraniczną UE oraz dalsze aktywne angażowanie się UE w utrzymywanie ochrony i bezpieczeństwa w BiH; z zadowoleniem odnosi się do ciągłej obecności operacji ALTHEA, która zachowuje zdolność do przyczyniania się do wzmacniania potencjału prewencyjnego władz BiH w zależności od wymogów sytuacji, jednocześnie kładąc nacisk na budowanie zdolności i szkolenie; z zadowoleniem przyjmuje także przedłużenie przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w listopadzie 2016 r. mandatu EUFOR o kolejny rok;

46.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel, Radzie, Komisji, Prezydium Bośni i Hercegowiny, Radzie Ministrów Bośni i Hercegowiny, Zgromadzeniu Parlamentarnemu Bośni i Hercegowiny, a także rządom i parlamentom Federacji Bośni i Hercegowiny i Republiki Serbskiej oraz Dystryktu Brczko, jak i samorządom dziesięciu kantonów.

(1)

ETO 2016 nr 21.

(2)

S/2016/911.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Data przyjęcia

31.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

45

11

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Angel Dzhambazki, Mike Hookem, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Jasenko Selimovic

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności