SOOVITUS nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

7.2.2017 - (05748/2016– C8-0171/2016 – 2015/0292(NLE)) - ***

Väliskomisjon
Raportöör: Ramona Nicole Mănescu

Menetlus : 2015/0292(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0027/2017
Esitatud tekstid :
A8-0027/2017
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

nõukogu otsuse eelnõu kohta Euroopa – Vahemere piirkonna lepingule (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) Horvaatia Vabariigi Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

(05748/2016 – C8-0171/2016 – 2015/0292(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (05748/2016),

–  võttes arvesse eelnõu, mis käsitleb Euroopa–Vahemere piirkonna lepingu (assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Liibanoni Vabariigi vahel) protokolli, et võtta arvesse Horvaatia ühinemist Euroopa Liiduga (05750/2016),

–  võttes arvesse nõusoleku taotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 217 ning artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a (C8-0171/2016),

–  võttes arvesse kodukorra artikli 99 lõikeid 1 ja 4 ning artikli 108 lõiget 7,

–  võttes arvesse väliskomisjoni soovitust (A8-0027/2017),

1.  annab nõusoleku protokolli sõlmimiseks;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Liibanoni Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Liibanoni Vabariigi vaheline assotsiatsioon, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

Viited

05748/2016 – C8-0171/2016 – COM(2015)06412015/0292(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

3.5.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

AFET

12.5.2016

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

INTA

12.5.2016

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

INTA

25.1.2016

 

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Ramona Nicole Mănescu

24.5.2016

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

29.11.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

31.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

54

3

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Angel Dzhambazki, Mike Hookem, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, György Schöpflin, Igor Šoltes, Željana Zovko

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Raymond Finch, Jasenko Selimovic

Esitamise kuupäev

7.2.2017

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

54

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Elmar Brok, Arnaud Danjean, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, Jacek Saryusz-Wolski, György Schöpflin, László Tőkés, Željana Zovko, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Eugen Freund, Afzal Khan, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Klaus Buchner, Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Igor Šoltes

3

-

EFDD

Raymond Finch, Mike Hookem

NI

Georgios Epitideios

1

0

ENF

Mario Borghezio

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

-  :  vastu

0  :  erapooletu