Procedūra : 2016/0373(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0028/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0028/2017

Debates :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Balsojumi :

PV 15/02/2017 - 7.3
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0031

IETEIKUMS     ***
PDF 582kWORD 55k
7.2.2017
PE 595.740v02-00 A8-0028/2017

par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses

(14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE))

Ārlietu komiteja

Referents: Charles Tannock

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ĪSS PAMATOJUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par projektu Padomes Lēmumam par to, lai Savienības vārdā noslēgtu Stratēģiskās partnerības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses

(14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā projektu Padomes lēmumam (14765/2016),

–  ņemot vērā projektu Stratēģiskās partnerības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses (5368/2016),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 31. panta 1. punktu un 37. punktu un Līguma par Eiropas Savienības darbību 212. punkta 1. pantu, 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu un 218. panta 8. punkta otro daļu (C8-0508/2016),

–  ņemot vērā Reglamenta 99. panta 1. punktu un 4. punktu, kā arī 108. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu (A8-0028/2017),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma slēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei, Komisijai, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, kā arī Kanādas valdībai un parlamentam.


ĪSS PAMATOJUMS

ES un Kanādas 2016. gada 30. oktobrī pieņemtajā kopīgajā deklarācijā un Eiropas Parlamenta 2013. gada 10. decembra rezolūcijā ir uzsvērts, ka ES attiecības ar Kanādu pamatojas uz kopīgām vērtībām, kuras redzamas ilgajā plašās politiskās un ekonomiskās sadarbības vēsturē. Šī sadarbība oficiāli aizsākās 1976. gadā, kad ES parakstīja pamatnolīgumu ar Kanādu, kas bija pirmais šāds nolīgums ar kādu no ESAO valstīm.

Gan Kanāda, gan ES apņēmīgi atbalsta demokrātiju, pamatbrīvības, cilvēktiesību aizsardzību, liberālu un atklātu tirdzniecību un daudzpusējas attiecības. Kanāda ir ES stratēģiskā partnere kopš 1996. gada un ir svarīga tās sabiedrotā starptautiskā līmenī. Kanāda un ES cieši kopā strādā pie pasaules mēroga jautājumiem, piemēram, klimata pārmaiņām, cilvēktiesībām, energoapgādes drošības, konfliktu risināšanas, terorisma apkarošanas un piespiedu migrācijas. Kanāda sniedz regulāru ieguldījumu ES KDAP civilajās un militārajās misijās un ir arī svarīga sabiedrotā NATO.

Kanāda ir viena no viskonsekventākajām kopējās drošības un aizsardzības politikas (KDAP) dalībniecēm kopš šis politikas aizsākumiem. Kopš 2003. gada šī partnere ir ieguldījusi finanšu resursus un/vai cilvēkresursus 10 no 34 ES KDAP misijām/operācijām 8 valstīs un 3 reģionos. Kanāda pašlaik piedalās Eiropas Savienības padomdevēja misijā civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine), Eiropas Savienības Policijas misijā palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) un Eiropas Savienības militārajā misijā, lai palīdzētu Mali bruņoto spēku apmācībā (EUTM Mali). Šāds atbalsts ES miera un stabilizācijas centieniem tiek augstu vērtēts, īpaši pašreizējā situācijā, kad pastāv draudi daudzpusējām attiecībām.

Šā Stratēģiskās partnerības nolīguma (SPN) mērķis ir pastiprināt divpusējo sadarbību tādās jomās kā ārpolitika un drošības politika, terorisma apkarošana, cīņa pret organizēto noziedzību, ilgtspējīga attīstība, pētniecība un kultūra. Šis nolīgums kopā ar CETA ļaus ES un Kanādas attiecībām kļūt vēl stiprākām, palīdzēs tuvināt sadarbību un palielināt cilvēku savstarpējos kontaktus, sniedzot ieguvumus iedzīvotājiem abās Atlantijas okeāna pusēs.

Šajā nolīgumā ir paredzēti arī politiskā dialoga un konsultāciju mehānismi, piemēram, Apvienotā ministru komiteja un Apvienotā sadarbības komiteja, kuras tiek ļoti atzinīgi vērtētas. Kanādai, kura ir konsolidēta parlamentārā demokrātija, kopā ar ES, kura ievēro demokrātiskās vērtības, ir jānodrošina, lai politiskais dialogs, kura mērķis ir kopīgu interešu jautājumu izskatīšana, neaprobežojas ar sadarbību izpildu līmenī, bet tiek bagātināts arī ar abu partneru parlamentāro sadarbību.

Ņemot vērā stratēģiskos, politiskos un ekonomiskos ieguvumus pēc veiksmīgas šīs Stratēģiskās partnerības nolīguma noslēgšanas un šā nolīguma pozitīvo devumu daudzpusējām attiecībām, starptautiskajam mieram un drošībai, ekonomiskajai un ilgtspējīgajai attīstībai, tiesiskumam, brīvībai un drošībai, referents iesaka, lai Ārlietu komiteja ierosina sniegt piekrišanu šim nolīgumam.


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Stratēģiskās partnerības nolīgums starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Kanādu, no otras puses

Atsauces

14765/2016 – C8-0508/2016 – JOIN(2016)0056 – 2016/0373(NLE)

Apspriešanās / piekrišanas pieprasījuma datums

6.12.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

15.12.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

LIBE

24.1.2017

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Charles Tannock

13.12.2016

 

 

 

Izskatīšana komitejā

24.1.2017

 

 

 

Pieņemšanas datums

31.1.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

48

4

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Louis Aliot, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Mike Hookem, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Raymond Finch, Jasenko Selimovic

Iesniegšanas datums

7.2.2017


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga

PPE

Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Afzal Khan, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

ENF

Louis Aliot, Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

5

0

EFDD

Raymond Finch, Mike Hookem

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Juridisks paziņojums - Privātuma politika