Procedure : 2016/0373(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0028/2017

Ingediende teksten :

A8-0028/2017

Debatten :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Stemmingen :

PV 15/02/2017 - 7.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0031

AANBEVELING     ***
PDF 366kWORD 54k
7.2.2017
PE 595.740v02-00 A8-0028/2017

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds

(14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: Charles Tannock

PR_NLE-AP_Agreement

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
   KORTE TOELICHTING
 PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de strategische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds

(14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (14765/2016),

–  gezien de ontwerpovereenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds (5368/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 31, lid 1, en artikel 37 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, alsmede krachtens artikel 212, lid 1, artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en artikel 218, lid 8, tweede alinea, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8‑0508/2016),

–  gezien artikel 99, lid 1 en lid 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A8‑0028/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van Canada.


  KORTE TOELICHTING

Zoals is benadrukt in de gezamenlijke verklaring EU-Canada van 30 oktober 2016 en aangegeven in de resolutie van het Europees Parlement van 10 december 2013 zijn de betrekkingen tussen de EU en Canada gebaseerd op gedeelde waarden, hetgeen geïllustreerd wordt door een lange geschiedenis van uitgebreide politieke en economische samenwerking. Deze samenwerking dateert formeel van 1976, toen de EU een kaderovereenkomst met Canada ondertekende, de allereerste met een OESO-land.

Canada en de EU hechten beide zeer veel waarde aan democratie, fundamentele vrijheden, de bescherming van de mensenrechten, liberale en open handel en multilateralisme. Canada is sinds 1996 een strategische partner van de EU en is een belangrijke bondgenoot op het internationale toneel. Canada en de EU hebben nauw samengewerkt in het kader van mondiale uitdagingen zoals klimaatverandering, mensenrechten, energieveiligheid, conflictresolutie, terrorismebestrijding en gedwongen migratie. Canada neemt regelmatig deel aan de civiele en militaire GVDB-missies van de EU en is een belangrijke bondgenoot binnen de NAVO.

Canada is sinds het begin van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB) één van de meest consequente contribuanten geweest. Deze partner heeft sinds 2003 voor 10 van de 34 GVDB-missies/operaties van de EU, in 8 landen en in 3 regio's, financiële en/of personele middelen beschikbaar gesteld. Thans dient Canada in EUAM Ukraine, EUPOL COPPS en EUTM Mali. Deze steun aan de inspanningen van de EU met het oog op vrede en stabilisering wordt zeer gewaardeerd, met name in de actuele context van bedreigd multilateralisme.

Met deze overeenkomst inzake een strategisch partnerschap (SPA), wordt beoogd deze bilaterale samenwerking op te voeren op gebieden als buitenlands en veiligheidsbeleid, terrorismebestrijding, de strijd tegen de georganiseerde misdaad, duurzame ontwikkeling, onderzoek en cultuur. Samen met CETA zal deze overeenkomst het mogelijk maken de betrekkingen tussen de EU en Canada en het contact tussen mensen verder te versterken, in het gedeelde belang van burgers aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

Deze overeenkomst voorziet tevens in politieke dialoog en raadplegingsmechanismen, zoals het interministerieel comité en het gemengd samenwerkingscomité, die zeer gewenst zijn. Canada is een bestendige parlementaire democratie en moet in die hoedanigheid samen met de EU, met haar democratische waarden, erop toezien dat een politieke dialoog gericht op de aanpak van kwesties van gemeenschappelijk belang niet beperkt blijft tot samenwerking op uitvoerend niveau en verrijkt wordt door parlementaire samenwerking tussen de twee partners.

Gezien de strategische, politieke en economische voordelen die zullen voortvloeien uit de succesvolle sluiting van deze overeenkomst inzake een strategisch partnerschap en de positieve bijdrage ervan aan multilateralisme, internationale vrede en veiligheid, economische en duurzame ontwikkeling, justitie, vrijheid en veiligheid, stelt de rapporteur voor dat de Commissie buitenlandse zaken aanbeveelt de overeenkomst goed te keuren.


PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Overeenkomst inzake een strategisch partnerschap tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Canada, anderzijds

Document- en procedurenummers

14765/2016 – C8-0508/2016 – JOIN(2016)0056 – 2016/0373(NLE)

Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring

6.12.2016

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

AFET

15.12.2016

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Geen advies

       Datum besluit

LIBE

24.1.2017

 

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Charles Tannock

13.12.2016

 

 

 

Behandeling in de commissie

24.1.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

31.1.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

48

4

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Louis Aliot, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Mike Hookem, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Raymond Finch, Jasenko Selimovic

Datum indiening

7.2.2017


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga

PPE

Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Afzal Khan, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

ENF

Louis Aliot, Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

5

0

EFDD

Raymond Finch, Mike Hookem

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Juridische mededeling - Privacybeleid