Procedura : 2016/0373(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0028/2017

Teksty złożone :

A8-0028/2017

Debaty :

PV 15/02/2017 - 4
CRE 15/02/2017 - 4

Głosowanie :

PV 15/02/2017 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0031

ZALECENIE     ***
PDF 583kWORD 49k
7.2.2017
PE 595.740v02-00 A8-0028/2017

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony

(14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE))

Komisja Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca: Charles Tannock

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZWIĘZŁE UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony

(14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (14765/2016),

–  uwzględniając projekt Umowy o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony (5368/2016),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 31 ust. 1 i art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 212 ust. 1, art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) i art. 218 ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0508/2016),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0028/2017),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Kanady.


ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Jak podkreślono we wspólnej deklaracji UE – Kanada z dnia 30 października 2016 r., a także w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 10 grudnia 2013 r., stosunki UE z Kanadą są oparte na wspólnych wartościach, czego dowodem jest wieloletnia ścisła współpraca polityczna i gospodarcza. Współpraca ta formalnie sięga 1976 r., kiedy to UE podpisała z Kanadą umowę ramową – pierwszą taką umowę z krajem należącym do OECD.

Kanada i UE podzielają głębokie zaangażowanie na rzecz demokracji, podstawowych wolności, ochrony praw człowieka, liberalnego i otwartego handlu oraz multilateralizmu. Kanada jest strategicznym partnerem UE od 1996 r. oraz ważnym sojusznikiem na scenie międzynarodowej. Kanada i UE współpracują ze sobą ściśle w kwestiach globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, prawa człowieka, bezpieczeństwo energetyczne, rozwiązywanie konfliktów, zwalczanie terroryzmu i przymusowa migracja. Kanada regularnie uczestniczy w unijnych misjach cywilnych i wojskowych w ramach WPBiO i jest ważnym sojusznikiem w NATO.

Kanada jest jednym z głównych podmiotów zaangażowanych w WPBiO od momentu jej powstania. Od 2003 r. ten partner przeznaczył zasoby finansowe lub ludzkie na dziesięć z trzydziestu czterech misji i operacji UE w ramach WPBiO, w ośmiu krajach i w trzech regionach. Kanada zaangażowana jest obecnie w misje EUAM Ukraine, EUPOL COPPS i EUTM Mali. To wsparcie dla unijnych wysiłków pokojowych i stabilizacyjnych jest wysoko cenione, zwłaszcza w kontekście obecnych zagrożeń dla multilateralizmu.

Umowa o partnerstwie strategicznym ma na celu zintensyfikowanie tej współpracy dwustronnej w obszarach takich jak polityka zagraniczna i bezpieczeństwa, zwalczanie terroryzmu, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zrównoważony rozwój, badania i kultura. Umowa ta, wraz z kompleksową umową gospodarczo-handlową (CETA), umożliwi jeszcze większe umocnienie stosunków między UE a Kanadą, zacieśnienie współpracy i intensyfikację kontaktów międzyludzkich ze wspólnym pożytkiem dla obywateli po obu stronach Atlantyku.

Niniejsza umowa przewiduje również dialog polityczny i mechanizmy konsultacji, np. Wspólny Komitet Ministerialny i Wspólny Komitet Współpracy, które są bardzo mile widziane. Kanada, będąca skonsolidowaną demokracją parlamentarną, powinna – wraz z UE i jej wartościami demokratycznymi – zadbać o to, by dialog polityczny mający na celu zajęcie się kwestiami będącymi przedmiotem wspólnego zainteresowania nie ograniczał się do współpracy na poziomie wykonawczym i był wzbogacany współpracą parlamentarną między obydwoma partnerami.

Z uwagi na strategiczne, polityczne i gospodarcze korzyści wynikające z zawarcia umowy o partnerstwie strategicznym oraz na jej pozytywny wpływ na multilateralizm, pokój i bezpieczeństwo na świecie, gospodarkę, zrównoważony rozwój, sprawiedliwość, wolność i bezpieczeństwo, sprawozdawca proponuje, by Komisja Spraw Zagranicznych zaleciła wyrażenie zgody na zawarcie tej umowy.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa o partnerstwie strategicznym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kanadą, z drugiej strony

Odsyłacze

14765/2016 – C8-0508/2016 – JOIN(2016)0056 – 2016/0373(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

6.12.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFET

15.12.2016

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

LIBE

15.12.2016

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

LIBE

24.1.2017

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Charles Tannock

13.12.2016

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.1.2017

 

 

 

Data przyjęcia

31.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

48

4

5

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Louis Aliot, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, Javier Couso Permuy, Andi Cristea, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, Alex Mayer, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Elena Valenciano, Hilde Vautmans

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Angel Dzhambazki, Mariya Gabriel, Mike Hookem, Othmar Karas, Antonio López-Istúriz White, Norica Nicolai, Urmas Paet, Soraya Post, Igor Šoltes

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Raymond Finch, Jasenko Selimovic

Data złożenia

7.2.2017


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO

48

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Jasenko Selimovic, Hilde Vautmans

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Angel Dzhambazki, Anna Elżbieta Fotyga

PPE

Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Othmar Karas, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Ramona Nicole Mănescu, Cristian Dan Preda, László Tőkés, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Victor Boştinaru, Andi Cristea, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Afzal Khan, Andrejs Mamikins, Alex Mayer, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Kati Piri, Soraya Post, Elena Valenciano

Verts/ALE

Barbara Lochbihler, Tamás Meszerics, Alyn Smith, Jordi Solé, Igor Šoltes

4

-

ENF

Louis Aliot, Mario Borghezio

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing

5

0

EFDD

Raymond Finch, Mike Hookem

NI

Georgios Epitideios, Janusz Korwin-Mikke

Verts/ALE

Klaus Buchner

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności