ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

  7.2.2017 - (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)) - ***I

  Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  Докладчик: Симона Бонафе


  Процедура : 2015/0276(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0029/2017

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

  (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0596),

  –  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0385/2015),

  –  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Френската република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

  –  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2016 г.[1],

  –  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 15 юни 2016 г.[2],

  –  като взе предвид член 59 от своя правилник,

  –  като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0029/2017),

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение  1

  Предложение за директива

  Съображение -1 (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-1)  С оглед на зависимостта на ЕС от вноса на суровини и бързото изчерпване на значително количество природни ресурси в краткосрочен план, повторното използване на възможно най-много ресурси в рамките на Съюза и засилването на прехода към кръгова икономика представлява ключово предизвикателство.

  Обосновка

  Важно е да се подчертае по-широката рамка за преминаване към кръгова икономика и да се изтъкне възможността, която преразглеждането на Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки предлага за укрепването на този преход.

  Изменение    2

  Предложение за директива

  Съображение -1 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-1a)  Управлението на отпадъците следва да се превърне в устойчиво управление на материалите. Преразглеждането на Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета предлага възможност за постигането на тази цел.

   

  __________________

   

  1a  Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета oт 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).

  Обосновка

  Важно е да се подчертае по-широката рамка за преминаване към кръгова икономика и да се изтъкне възможността, която преразглеждането на Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки предлага за укрепването на този преход.

  Изменение    3

  Предложение за директива

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира внимателното и рационалното използване на природните ресурси и да се икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика.

  (1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира внимателното и ефективно използване на природните ресурси, да се насърчават принципите на кръговата икономика, да се засилва разпространението на енергията от възобновяеми източници, да се увеличава енергийната ефективност и да се намалява зависимостта на Съюза от вносни ресурси, като се предоставят нови икономически възможности и дългосрочна конкурентоспособност. С цел икономиката да стане действително кръгова е необходимо да се предприемат допълнителни мерки относно устойчивото производство и потребление, като акцентът се постави върху целия жизнен цикъл на продуктите по начин, който запазва ресурсите и затваря кръга. По-ефективното използване на ресурсите би довело също до значителни нетни икономии за предприятията в Съюза, публичните органи и потребителите, като в същото време се намалят общите годишни емисии на парникови газове.

  Изменение    4

  Предложение за директива

  Съображение 1 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1a)  Политическият и общественият стимул за насърчаване на възстановяването и рециклирането като устойчив начин за управление на природните ресурси в рамките на кръговата икономика следва да зачита йерархията на управление на отпадъците, определена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и стриктно да прилага подхода, при който предотвратяването има приоритет пред рециклирането.

   

  __________________

   

  Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

  Обосновка

  Без чисто производство не може да има кръгова икономика. Токсичните вещества следва да се избягват на етапа на разработване, така че продуктите и материалите да могат да се движат в затворен кръг, без да се излагат на риск качеството на материалите, здравето на гражданите и на работниците, както и околната среда. Това налага да се промени подходът към токсичните вещества, така че в кръговата икономика опасните вещества да не възпрепятстват процесите на повторна употреба, ремонт и рециклиране.

  Изменение    5

  Предложение за директива

  Съображение 1 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1б)  Замърсяването и неправилното обезвреждане на опаковки и отпадъци от опаковки имат отрицателно въздействие както върху морската околна среда, така и върху икономиката на Съюза, и създават ненужни рискове за общественото здраве. Много от най-често намираните предмети на плажовете включват отпадъци от опаковки, които имат дългосрочно въздействие върху околната среда, което от своя страна засяга туризма и общественото ползване на тези природни зони. Освен това отпадъците от опаковки, попаднали в морската околна среда, нарушават приоритетния ред в йерархията на отпадъците, по-специално чрез избягване на подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване преди неправилното им обезвреждане. С цел да се намали непропорционално големият принос на отпадъците от опаковки за замърсяването на морската среда, следва да се определи задължителна цел, подкрепена от целеви мерки, приети от държавите членки.

  Изменение    6

  Предложение за директива

  Съображение 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2)  Целите, определени в Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета13 за възстановяването и рециклирането на опаковки и отпадъци от опаковки, следва да бъдат изменени чрез увеличаване на подготовката за повторна употреба и на рециклирането на отпадъците от опаковки, за да се отрази по-добре стремежът на Съюза към изграждане на кръгова икономика.

  (2)  Целите, определени в Директива 94/62/ЕО за възстановяването и рециклирането на опаковки и отпадъци от опаковки, следва да бъдат изменени чрез увеличаване на рециклирането на отпадъците от опаковки, за да се отрази по-добре стремежът на Съюза към изграждане на кръгова икономика.

  __________________

   

  3  Директива 94/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета oт 20 декември 1994 г. относно опаковките и отпадъците от опаковки (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 10).

   

  Изменение    7

  Предложение за директива

  Съображение 2 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a)  Следва да се установят отделни количествени цели за повторна употреба, които държавите членки следва да се стремят да постигнат, с цел насърчаване на опаковки за многократна употреба, като в същото време се допринася за създаването на работни места и за спестяване на ресурси.

  Изменение    8

  Предложение за директива

  Съображение 2 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2б)  Увеличаването на повторната употреба на опаковките може да намали общите разходи по веригата на доставки и въздействието на отпадъците от опаковки върху околната среда. Държавите членки следва да подкрепят въвеждането на пазара на опаковки за многократна употреба, подлежащи на рециклиране в края на своя живот.

  Изменение    9

  Предложение за директива

  Съображение 2 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2в)  В определени случаи, като например в ресторантьорството, се изисква използването на опаковки за еднократна употреба, за да се гарантират хигиената на храните и здравето и безопасността на потребителите. Държавите членки следва да вземат това под внимание, когато разработват превантивни мерки, и следва да насърчават по-добрия достъп до рециклиране на такива опаковки.

  Обосновка

  Превантивните мерки трябва да отчитат необходимостта да се отдава приоритет на хигиената на храните и здравето и безопасността на потребителите. Има определени ситуации, при които хигиената на храните и безопасността на потребителите не позволяват използването на форми на опаковки за многократна употреба, като например храната за вкъщи. От друга страна, държавите членки трябва да полагат повече усилия в подкрепа на събирането на тези опаковки извън домовете и тяхното рециклиране.

  Изменение    10

  Предложение за директива

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3)  Освен това, за да се осигури по-голяма съгласуваност в областта на законодателството относно отпадъците, определенията в Директива 94/62/ЕО следва да се уеднаквят с тези от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета14, която се прилага по отношение на отпадъците като цяло.

  (3)  Освен това, за да се осигури по-голяма съгласуваност в областта на законодателството относно отпадъците, без да се засягат особеностите, свързани с опаковките и отпадъците от опаковки, определенията в Директива 94/62/ЕО следва да се уеднаквят, където е целесъобразно, с тези от Директива 2008/98/ЕО, която се прилага по отношение на отпадъците като цяло.

  __________________

   

  14 Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).

   

  Обосновка

  От особена важност е да се гарантира съгласуваност в рамките на цялото законодателство на ЕС относно отпадъците.

  Изменение    11

  Предложение за директива

  Съображение 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4)  Категорични екологични, икономически и социални ползи биха произтекли от допълнителното завишаване на целите, установени в Директива 94/62/ЕО, във връзка с подготовката за повторна употреба и с рециклирането на отпадъци от опаковки.

  (4)  Категорични екологични, икономически и социални ползи биха произтекли от допълнителното завишаване на целите, установени в Директива 94/62/ЕО, във връзка с рециклирането на отпадъци от опаковки.

  Изменение    12

  Предложение за директива

  Съображение 4 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4a)  Предотвратяването на отпадъците е най-ефективният начин за подобряване на ефективността на ресурсите, намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда и насърчаване на рециклирането на висококачествени материали. Поради това държавите членки следва да възприемат подход на жизнения цикъл, за да намалят въздействието на продуктите върху околната среда. Държавите членки следва да предприемат мерки за стимулиране на използването на опаковки за многократна употреба и да осъществят намаление на потреблението на опаковки, които не са рециклируеми, и на прекомерното опаковане. За тази цел държавите членки следва да използват подходящи икономически инструменти и други мерки, за да предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците. Държавите членки следва да могат да използват мерките, изброени в приложение ІVа към Директива 2008/98/ЕО. Освен това усилията за предотвратяване на отпадъците не следва да излагат на риск ролята на опаковките за опазване на хигиената или на безопасността за потребителите.

  Изменение    13

  Предложение за директива

  Съображение 4 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4б)  Държавите членки следва да въведат подходящи стимули за прилагането на йерархията на отпадъците, по-специално чрез финансови и данъчни стимули, насочени към постигането на целите по настоящата директива за предотвратяване и рециклиране на отпадъци от опаковки, като например такси за депониране и изгаряне, схеми на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“, режими на разширена отговорност на производителя и стимули за местните органи. Тези мерки следва да бъдат част от програмите за предотвратяване на отпадъци от опаковки във всички държави членки.

  Обосновка

  Държавите членки имат основна роля при осигуряването на прехода към кръгова икономика и е важно те да въведат подходящи финансови, данъчни и регулаторни стимули за предотвратяването и рециклирането на отпадъци от опаковки, в съответствие с целите на директивата. Предприетите мерки следва да представляват част от специфични програми за управление и предотвратяване на отпадъци от опаковки във всички държави членки.

  Изменение    14

  Предложение за директива

  Съображение 4 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4в)  В повечето случаи предоставянето на опаковки не зависи от крайния потребител и не се избира от него, а по-скоро от производителя. Режимите на разширена отговорност на производителя са подходящ начин за предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и създаване на системи, които гарантират връщането и/или събирането на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от потребителя, друг краен потребител, или от потока на отпадъците, както и повторното използване или възстановяване, включително рециклиране на опаковки и/или събрани отпадъци от опаковки.

  Изменение    15

  Предложение за директива

  Съображение 4 г (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4г)  С цел да повиши предотвратяването на отпадъци от опаковки и да намали тяхното въздействие върху околната среда, като в същото време насърчава висококачествени материали за рециклиране, основните изисквания на настоящата директива и на Приложение II към нея следва да бъдат преразгледани, и ако е необходимо – преработени, с цел засилване на изискванията, които ще подобрят проектирането за повторно използване и висококачественото рециклиране на опаковките.

  Изменение    16

  Предложение за директива

  Съображение 4 д (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4д)  Националните стратегии на държавите членки следва да включват повишаването на информираността на обществото под формата на различните стимули и ползи от продукти, създадени от рециклирани отпадъци, като по този начин се насърчават инвестициите в сектора на рециклирани продукти.

  Изменение    17

  Предложение за директива

  Съображение 4 e (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4е)  Насърчаването на устойчива биоикономика може да допринесе за намаляване на зависимостта на Европа от вносни суровини. Подобряването на пазарните условия за рециклируеми опаковки на биологична основа и позволяващи компостиране биоразградими опаковки, както и прегледът на действащото законодателство, което възпрепятства използването на тези материали, предоставя възможността за стимулиране на по-нататъшни научни изследвания и иновации, както и за заместване на основани на изкопаемите горива суровини с възобновяеми източници за производството на опаковки, в случаите, когато това е благоприятно от гледна точка на жизнения цикъл, и подкрепя по-нататъшното органично рециклиране.

  Изменение    18

  Предложение за директива

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5)  Чрез постепенно завишаване на съществуващите цели по отношение на подготовката за повторна употреба и рециклирането на отпадъците от опаковки следва да се гарантира, че икономически ценните отпадъчни материали се оползотворяват във все по-голяма степен и ефективно чрез подходящо управление на отпадъците и в съответствие с йерархията на отпадъците. По този начин следва да се гарантира, че ценните материали в отпадъците постъпват обратно в европейската икономика, като така се осъществява напредък по отношение на изпълнението на инициативата за суровините15 и към създаването на кръгова икономика.

  (5)  Чрез постепенно завишаване на съществуващите цели по отношение на рециклирането на отпадъците от опаковки следва да се гарантира, че икономически ценните отпадъчни материали се оползотворяват във все по-голяма степен и ефективно чрез подходящо управление на отпадъците и в съответствие с йерархията на отпадъците. По този начин следва да се гарантира, че ценните материали в отпадъците постъпват обратно в европейската икономика, като така се осъществява напредък по отношение на изпълнението на инициативата за суровините15 и към създаването на кръгова икономика, без да се засягат безопасността на храните, здравето на потребителите и законодателството относно материалите, влизащи в контакт с храни.

  __________________

  __________________

  15 COM(2013) 442.

  15 COM(2013) 442.

  Изменение    19

  Предложение за директива

  Съображение 5 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5a)  Чистата, ефективна и устойчива кръгова икономика изисква опасните вещества да се отстраняват от продуктите на етапа на разработване и във връзка с това кръговата икономика следва да приеме изричните разпоредби в Седмата програма за действие за околната среда, в която се призовава за развитието на цикли на нетоксични материали, така че рециклираните отпадъци да могат да се използват като основен и надежден източник на суровини за Съюза.

  Обосновка

  ЕС следва да се съсредоточи върху създаването на чиста кръгова икономика и да избягва евентуален сериозен риск от бъдеща загуба на обществено и пазарно доверие в рециклираните материали, като същевременно създава неизчерпаемо наследство. Основната тежест за лицата, които се занимават с рециклиране, е наличието на опасни вещества в материалите. ЕС следва да акцентира върху отстраняването на тези опасни вещества от продуктите и отпадъците, а не да излага на опасност общественото здраве и околната среда, като освобождава определени групи предприятия или продукти от изискванията за безопасност и като прави невъзможно установяването на тези замърсени материали в бъдеще.

  Изменение    20

  Предложение за директива

  Съображение 5 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5б)  В момента, в който рециклираният материал влезе обратно в икономиката, тъй като получава статус за край на отпадъка поради това, че отговаря на специфичните критерии за статус на край на отпадъка или че е станал част от нов продукт, той трябва да бъде в пълно съответствие със законодателството на Съюза относно химикалите.

  Обосновка

  Регламентът относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) не се прилага за отпадъците, както е посочено в член 2, параграф 2 от него: „Отпадък, по смисъла на Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, не е вещество, препарат или изделие по смисъла на член 3 от настоящия регламент“.

  Изменение    21

  Предложение за директива

  Съображение 5 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5в)  Между отпадъците от опаковки от домакинствата и търговските и промишлените отпадъци от опаковки има съществени разлики. За да се получи ясна и точна представа за двата потока, държавите членки следва да докладват поотделно за тях.

  Обосновка

  Белгия понастоящем е единствената държава членка, която има отделна система за събиране и докладване за отпадъци от опаковки от домакинствата и търговски и промишлени отпадъци от опаковки. Вярваме, че това е пример за най-добра практика, който има потенциала да бъде възпроизведен на равнището на ЕС. Икономическата реалност за опаковки от домакинствата се различава значително от икономическата реалност за търговски и промишлени опаковки. 1) касае се за различни продукти и следователно се изискват различни опаковки, което води до различни потоци от отпадъци; 2) търговското измерение е различно (модел „дружество-дружество“ за търговски и промишлени опаковки и модел „дружество-потребители“ за опаковки от домакинствата; 3) обемите на двата потока значително се различават. Това са трите най-основателни причини да се направи ясно разграничение между двата потока.

  Изменение    22

  Предложение за директива

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6)  Много държави членки все още не са изградили изцяло необходимата инфраструктура за управление на отпадъците. Ето защо е от основно значение да се определят ясни цели на политиката, за да се избегне блокирането на рециклируеми материали в долната част на йерархията на отпадъците.

  (6)  Много държави членки все още не са изградили изцяло необходимата инфраструктура за управление на отпадъците за рециклиране. Ето защо е от основно значение да се определят ясни цели на политиката за изграждането на инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци, необходими за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране, за да се избегне блокирането на рециклируеми материали в долната част на йерархията на отпадъците, както и да се създадат стимули за инвестиции в иновативна инфраструктура за управление на отпадъците за рециклиране.

  Изменение    23

  Предложение за директива

  Съображение 6 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (6a)  За да помогне за постигането на целите на настоящата директива и за насърчаването на прехода към кръгова икономика Комисията следва да поощрява координацията и обмена на информация и най-добри практики между държавите членки и между различните отрасли на икономиката. Този обмен може да бъде улеснен посредством комуникационни платформи, които биха могли да спомогнат за повишаване на информираността относно новите промишлени решения и да предоставят възможност за по-добър преглед на наличния капацитет, което ще допринесе за изграждането на връзки между промишлеността за преработка на отпадъци и другите сектори, както и за подпомагане на промишлената симбиоза.

  Изменение    24

  Предложение за директива

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7)  Като се комбинират целите за рециклирането и ограниченията за депонирането, определени в директиви 2008/98/ЕО и 1999/31/ЕО, повече няма да са необходими целите за Съюза по отношение на оползотворяването на енергия и рециклирането на отпадъци от опаковки по Директива 94/62/ЕО.

  (7)  Като се комбинират целите за рециклирането и ограниченията за депонирането, определени в директиви 2008/98/ЕО и 1999/31/ЕО на Съвета, повече няма да са необходими целите за Съюза по отношение на оползотворяването на енергия от отпадъци от опаковки по Директива 94/62/ЕО.

   

  __________________

   

  1a  Директива 1999/31/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно депонирането на отпадъци (ОВ L 182, 16.7.1999 г., стр. 1).

  Обосновка

  Целите по отношение на рециклирането остават основен инструмент за управление на прехода към кръгова икономика.

  Изменение    25

  Предложение за директива

  Съображение 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8)  С настоящата директива се определят дългосрочни цели за управлението на отпадъците в Съюза и се предоставят ясни насоки на икономическите оператори и държавите членки за инвестициите, необходими за постигането на целите по настоящата директива. При разработването на националните си стратегии за управление на отпадъците и при планирането на инвестициите в инфраструктура за управление на отпадъците, държавите членки следва да използват по разумен начин европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с йерархията на отпадъците, като насърчават предотвратяването, повторната употреба и рециклирането.

  (8)  С настоящата директива се определят дългосрочни цели за управлението на отпадъците в Съюза и се предоставят ясни насоки на икономическите оператори и държавите членки за инвестициите, необходими за постигането на целите по настоящата директива. При разработването на националните си стратегии за управление на отпадъците и при планирането на инвестициите в инфраструктура за управление на отпадъците и в кръговата икономика държавите членки следва да използват по разумен начин европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с йерархията на отпадъците и да разработват тези стратегии и инвестиционни планове така, че да са насочени преди всичко към насърчаване на предотвратяването и повторната употреба на отпадъците, а след това към рециклирането, в съответствие с йерархията на отпадъците.

  Изменение    26

  Предложение за директива

  Съображение 9 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (9a)  Правилата за допълнително повишаване на целите за рециклиране след 2030 г. следва да бъдат подложени на преглед в светлината на опита, придобит от прилагането на настоящата директива.

  Изменение    27

  Предложение за директива

  Съображение 10

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (10)  Отделни цели следва да се определят за рециклирането на черни метали и алуминий, за да се постигнат значителни икономически и екологични ползи, тъй като по-голямото количество рециклиран алуминий би довело до значителни икономии на енергия и недопускане на емисии от въглероден диоксид. Съществуващата цел за повторната употреба и рециклирането на металните опаковки следва да се раздели на отделни цели за тези два вида отпадъци.

  (10)  Отделни цели следва да се определят за рециклирането на черни метали и алуминий, за да се постигнат значителни икономически и екологични ползи, тъй като по-голямото количество рециклирани метали би довело до значителни икономии на енергия и недопускане на емисии от въглероден диоксид. Съществуващата цел за повторната употреба и рециклирането на металните опаковки следва да се раздели на отделни цели за тези два вида отпадъци.

  Обосновка

  Отделните цели не само спомагат за подобряване на степента на рециклиране на алуминия, но и на тази на стоманата, ето защо е подходящо да се използва думата „метали“ вместо „алуминий“.

  Изменение    28

  Предложение за директива

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11)  За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране, държавите членки следва да могат да вземат предвид продуктите и компонентите, които са подготвени за повторна употреба от признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и в рамките на признати схеми за обратно изкупуване. За да се осигурят хармонизирани условия за извършването на тези изчисления, Комисията ще приеме подробни правила относно определянето на признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и на признати схеми за обратно изкупуване, както и относно събирането, проверката и съобщаването на данните.

  (11)  За да се осигурят еднакви изчисления на данните относно целите за рециклиране, Комисията следва да приеме подробни правила относно определянето на оператори, извършващи рециклиране, както и относно събирането, проследимостта, проверката и съобщаването на данните. След приемането на хармонизираната методика държавите членки следва да могат, за целите на изчисляването на това дали са постигнати целите за рециклиране, да вземат предвид рециклирането на метали, осъществявано съвместно с изгаряне или комбинирано изгаряне.

  Изменение    29

  Предложение за директива

  Съображение 12

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12)  С цел да се гарантира надеждността на събраните данни за подготовката за повторна употреба от основно значение е да се установят общи правила за съобщаване на данните. По сходни причини е важно да се определят по-точни правила, съгласно които държавите членки следва да съобщават какво в действителност се рециклира и може да бъде взето предвид с оглед на постигането на целите за рециклиране. За тази цел по принцип съобщаването на информацията относно постигането на целите за рециклиране трябва да е въз основа на входящите материали, включвани в крайния процес на рециклиране. С цел да се ограничи административната тежест следва на държавите членки да се позволи, при спазването на строги условия, да отчитат процентите на рециклиране въз основа на изходните материали от съоръженията за сортиране. От теглото на отчетените като рециклирани отпадъци следва да не се приспада загубата на тегло на материалите или веществата, дължаща се на процеси на физическа и/или химическа преработка, присъщи на крайния процес на рециклиране.

  (12)  С цел да се гарантира надеждността на събраните данни за рециклирането, от основно значение е да се установят общи правила относно събирането, проследимостта, проверката и съобщаването на данните. По сходни причини е важно да се определят по-точни правила, съгласно които държавите членки следва да съобщават какво в действителност се рециклира и може да бъде взето предвид с оглед на постигането на целите за рециклиране. Изчислението на постигането на целите следва да е въз основа на хармонизиран метод, с който да се избегне изхвърлени отпадъци да се докладват като рециклирани отпадъци . За тази цел съобщаването на информацията относно постигането на целите за рециклиране трябва да е въз основа на входящите материали, включвани в крайния процес на рециклиране. От теглото на отчетените като рециклирани отпадъци следва да не се приспада загубата на тегло на материалите или веществата, дължаща се на процеси на физическа и/или химическа преработка, присъщи на крайния процес на рециклиране.

  Изменение    30

  Предложение за директива

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14)  Статистическите данни, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държавите членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на статистиката следва да се подобрят чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните.

  (14)  Данните и информацията, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държави членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на съобщаваните данни следва да се подобрят чрез създаването на обща методика за събиране и обработка на данни от надеждни източници и чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните.

  Изменение    31

  Предложение за директива

  Съображение 16

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16)  Надеждността на съобщаваните статистически данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между държавите членки. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите, определени в Директива 94/62/ЕО, от държавите членки следва да се изисква да използват най-актуалната методика, разработена от Комисията и от националните статистически служби на държавите членки.

  (16)  Надеждността на съобщаваните статистически данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между държавите членки. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите, определени в Директива 94/62/ЕО, от държавите членки следва да се изисква да използват обща методика за събиране и обработка на данни, разработена от Комисията в сътрудничество с националните статистически служби на държавите членки и националните, регионалните и местните органи, отговарящи за управлението на отпадъците.

  Изменение    32

  Предложение за директива

  Съображение 16 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (16a)  При поискване от страна на Комисията държавите членки следва да й предоставят незабавно всички сведения, необходими за оценката на изпълнението на настоящата директива като цяло и въздействието й върху околната среда и човешкото здраве.

  Изменение    33

  Предложение за директива

  Съображение 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (17)  За да се допълва или изменя Директива 94/62/EО, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на член 6а, параграфи 2 и 5, член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

  (17)  За да се допълва Директива 94/62/EО, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора по отношение на правилата относно изчисляването на постигането на целите за рециклиране, някои изключения, отнасящи се до максимално допустимите нива на концентрация на тежки метали в някои рециклирани материали, обвързани продукти и видове опаковки, относно общата методика за събиране и обработване на данни и формата за докладване на данни, отнасящи се до постигането на целите за рециклиране, и изменения на списъка на обяснителните примери за определението за опаковките и всички технически трудности при прилагането на разпоредбите на настоящата директива. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, като консултациите се проведат в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. В частност, за осигуряването на равно участие в изготвянето на делегираните актове, е необходимо Европейският парламент и Съветът да получават всички документи едновременно с експертите на държавите членки, а техните експерти систематично да имат достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, на които се разисква изготвянето на тези делегирани актове.

  Изменение    34

  Предложение за директива

  Съображение 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на Директива 94/62/ЕО, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на член 12, параграф 3г и член 19. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета16.

  (18)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на Директива 94/62/ЕО, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия по отношение на адаптиране към научния и техническия прогрес на системата за идентификация, отнасяща се до естеството на използваните опаковъчни материали. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета16.

  __________________

  __________________

  16 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

  16 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

  Изменение    35

  Предложение за директива

  Съображение 21 а (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (21a)  Държавите членки следва да гарантират, че за всички работещи в Съюза са въведени изисквания с високи равнища по отношение на безопасните и здравословни условия на труд в съответствие с действащото законодателство на Съюза и в съответствие със специфичните рискове, пред които са изправени работещите в някои сектори на производството, рециклирането и отпадъците.

  Изменение    36

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 1 – параграф 2

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1)   В член 1 параграф 2 се заменя със следното:

  „2.   За тази цел настоящата директива установява мерки, насочени приоритетно към предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и като допълнителни основни принципи към повторна употреба на опаковките, към рециклиране и други форми на възстановяване на отпадъците от опаковки, а оттук и към намаляване на окончателното обезвреждане на такива отпадъци.

  „2.   За тази цел настоящата директива установява мерки, насочени приоритетно към предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и като допълнителни основни принципи към повторна употреба на опаковките, към рециклиране и други форми на възстановяване на отпадъците от опаковки, а оттук и към намаляване на окончателното обезвреждане на такива отпадъци, с цел да се спомогне за прехода към кръгова икономика.“

  Обосновка

  Важно е при целите да се изтъкне значението на настоящата директива за прехода към кръгова икономика.

  Изменение    37

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б a (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 3 – точка 2 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  бa)  добавя се следната точка:

   

  „2a.  „опаковки на биологична основа“ означава всяка опаковка, получена от материал от биологичен произход, с изключение на материали, представляващи част от геоложки образувания и/или вкаменелости;“

  Изменение    38

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в

  Директива 94/62/ЕО

  Член 3 – точки 3–10

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в)  точки 3 10 се заличават;

  в)  точки 3, 4 и 6 – 10 се заличават;

  Обосновка

  Отново се въвежда определението за „повторна употреба“.

  Изменение    39

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква г

  Директива 94/62/ЕО

  Член 3 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „Освен това се прилагат определенията за „отпадък“, „причинител на отпадъци“, „притежател на отпадъци“, „управление на отпадъци“, „събиране“, „разделно събиране“, „предотвратяване“, „повторна употреба“, „третиране“, „оползотворяване“, „подготовка за повторна употреба“, „рециклиране“, „краен процес на рециклиране“ и „обезвреждане“ от член 3 от Директива 2008/98/ЕО.“;

  „Освен това се прилагат определенията за „отпадък“, „причинител на отпадъци“, „притежател на отпадъци“, „управление на отпадъци“, „събиране“, „разделно събиране“, „предотвратяване“, „сортиране“, „битови отпадъци“, „търговски и промишлени отпадъци“, „третиране“, „оползотворяване“, „рециклиране“, „органично рециклиране“, „краен процес на рециклиране“, „нерегламентирано изхвърлени отпадъци“ и „обезвреждане“ от член 3 от Директива 2008/98/ЕО.“;

  Изменение    40

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2

  Директива 94/62/ЕО

  Член 4 – параграф 1 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „Тези други мерки могат да се състоят в национални програми, в стимули, предоставяни чрез режимите на разширена отговорност на производителя, за намаляване до минимум на въздействието на опаковките върху околната среда или в други подобни действия, които се приемат след консултации със стопанските субекти, ако е целесъобразно, и са предназначени за обобщаване и възползване от опита от многобройните инициативи, подети в държавите членки, в областта на предотвратяването. Те трябва да са в съответствие с целите на настоящата директива, определени в член 1, параграф 1.“;

  „Държавите членки приемат мерки за намаляване до минимум на въздействието върху околната среда на опаковките и допринасят за постигането на целите на предотвратяването на образуването на отпадъци, залегнали в параграф -1 от член 9 от Директива 2008/98/ЕО. Тези мерки включват разширена отговорност на производителя, съгласно определението в третата алинея в член 8, параграф 1, както и стимули за използването на опаковки за многократна употреба.

   

  Държавите членки предприемат мерки за постигане на устойчиво намаление на потреблението на опаковки, които не са рециклируеми, както и на прекомерното опаковане. Тези мерки не излагат на риск хигиената или безопасността на храните.

   

  Освен това държавите членки могат да предприемат други действия, които се приемат след консултации със стопанските субекти и организациите на потребителите и екологичните организации, и са предназначени за обобщаване и възползване от опита от многобройните инициативи, подети в държавите членки, в областта на предотвратяването.

   

  Те трябва да са в съответствие с целите на настоящата директива, определени в член 1, параграф 1.

   

  Държавите членки използват подходящи икономически инструменти и други мерки, за да предоставят стимули за прилагането на йерархията на отпадъците. Тези инструменти и мерки могат да включват посочените в приложение ІVа към Директива 2008/98/ЕО.“

  Изменение    41

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 а (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 4 – параграф 3

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (2a)  в член 4 параграф 3 се заменя със следното:

  3.  Когато е целесъобразно, Комисията дава предложения за мерки, които да засилят и допълнят прилагането на основните изисквания, и да гарантират, че новите опаковки са пуснати на пазара само ако производителят е предприел всички необходими мерки за намаляване до минимум на тяхното въздействие върху околната среда, без да нарушава основните функции на опаковките.

  „3.  Не по-късно от 31 декември 2020 г. Комисията дава предложения за актуализиране на основните изисквания, за да се засили и допълни прилагането на тези изисквания, така че да гарантират, че новите опаковки са пуснати на пазара само ако производителят е предприел всички необходими мерки за намаляване до минимум на тяхното въздействие върху околната среда, без да нарушава основните функции на опаковките. Комисията, след консултация с всички заинтересовани лица, представя законодателно предложение за актуализиране на изискванията, по-специално за подобряване на проектирането за повторна употреба и висококачествено рециклиране.

  Изменение    42

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 4 – параграф 3 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2б)  в член 4 се добавя следният параграф:

   

  „3a.  Държавите членки поощряват, когато е полезно за околната среда от гледна точка на жизнения цикъл, използването на подлежащи на рециклиране опаковки на биологична основа и подлежащи на компостиране биоразградими опаковки, като предприемат мерки като:

   

  a)  насърчаване на използването им, наред с другото, чрез употребата на икономически инструменти;

   

  б)  подобряване на условията на пазара във връзка с тези продукти;

   

  в)  преразглеждане на съществуващото законодателство, което пречи на използването на такива материали.

  Изменение    43

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 в (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 5 – заглавие

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2в)  в член 5 се вмъква следното заглавие:

   

  „Повторна употреба“

  Изменение    44

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 г (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 5 – параграф 1

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (2г)  В член 5 параграф 1 се заменя със следното:

  „Държавите членки поощряват системите за повторно използване на опаковките, които могат да бъдат използвани по безопасен за околната среда начин в съответствие с Договора.

  1.  В съответствие с йерархията на отпадъците държавите членки поощряват системите за повторно използване на опаковките, които могат да бъдат използвани по безопасен за околната среда начин в съответствие с Договора, без да се излагат на опасност хигиената на храните и безопасността на потребителите.

  Изменение    45

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 д (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 5 – параграф 1 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2д)  В член 5 се добавя следният параграф:

   

  „1a.  Държавите членки се стремят да постигнат следните цели по отношение на повторната употреба на опаковки:

   

  a)  не по-късно от 31 декември 2025 г. минимум 5% от теглото на всички отпадъци от опаковки се употребяват повторно;

   

  б)  не по-късно от 31 декември 2030 г. минимум 10% от теглото на всички отпадъци от опаковки се употребяват повторно;

  Изменение    46

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 e (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 5 – параграф 1 б (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2е)  В член 5 се добавя следният параграф:

   

  „1б.  С цел да се насърчат операциите, свързани с повторната употреба, държавите членки могат да предприемат, наред с другото, следните мерки:

   

  -  използване на схеми за обратно изкупуване за опаковъчни продукти за многократна употреба;

   

  -  установяване на минимален процент за опаковките за многократна употреба, пускани на пазара всяка година за всеки поток от опаковки;

   

  -  подходящи икономически стимули за производителите на опаковки за многократна употреба.“

  Изменение    47

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 ж (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 5 – параграф 1 в (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2ж)  В член 5 се добавя следният параграф:

   

  1в. Опаковки и повторно употребявани опаковки, събрани чрез схема за обратно изкупуване, могат да бъдат включени в изчислението за постигането на целите за предотвратяване, определени от националните програми за предотвратяване.

  Изменение    48

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – заглавие

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a)  заглавието се заменя с „Оползотворяване, повторна употреба и рециклиране“;

  a)  заглавието се заменя с „Оползотворяване и рециклиране“;

  Изменение    49

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а a (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф -1 (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  aa)   в член 6 се вмъква следният параграф -1:

   

  „-1.  Държавите членки въвеждат системи за сортиране за всички опаковъчни материали.“

  Обосновка

  Разделното събиране и сортирането на всички опаковки трябва да бъде задължително, а не единствено насърчавано. Опаковки, които не са разделно събрани и сортирани не се рециклират. Само чрез въвеждането на ясно правно задължение за разделно събиране и сортиране на всички опаковки всички рециклируеми опаковъчни материали ще имат гарантиран достъп до схемите за събиране и рециклиране. Изискването държавите членки да създадат системи за събиране и сортиране на всички опаковки също така е необходимо, за да се гарантира постоянна доставка на материали, които могат да бъдат рециклирани, като по този начин се предлага предвидим сценарий за иновации и инвестиции в съществуващи и нови технологии и инфраструктури за събиране и сортиране.

  Изменение    50

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф 1 – буква е

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е)  не по-късно от 31 декември 2025 г. минимум 65 % от теглото на всички отпадъци от опаковки трябва да се подготвят за повторна употреба и рециклират;

  е)  не по-късно от 31 декември 2025 г. минимум 70% от теглото на всички генерирани отпадъци от опаковки трябва да се рециклират;

  Изменение    51

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф 1 – буква ж

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж)  не по-късно от 31 декември 2025 г. трябва да се изпълнят следните минимални цели, изразени в тегловни проценти, за подготовката за повторна употреба и рециклирането по отношение на долупосочените специфични материали, които се съдържат в отпадъците от опаковки:

  ж)  не по-късно от 31 декември 2025 г. трябва да се изпълнят следните минимални цели, изразени в тегловни проценти, за рециклирането по отношение на долупосочените специфични материали, които се съдържат в отпадъците от опаковки:

  i)  55 % за пластмасата,

  i)  60% за пластмасата,

  ii)  60 % за дървесината,

  ii)  65% за дървесината;

  iii)  75 % за черните метали,

  iii)  80% за черните метали,

  iv)  75 % за алуминия,

  iv)  80% за алуминия;

  v)  75 % за стъклото,

  v)  80% за стъклото,

  vi)  75 % за хартията и картона;

  vi)  90% за хартията и картона;

  Изменение    52

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф 1 – буква з

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з)  не по-късно от 31 декември 2030 г. минимум 75% от теглото на всички отпадъци от опаковки трябва да се подготвят за повторна употреба и рециклират;

  з)  не по-късно от 31 декември 2030 г. минимум 80% от теглото на всички генерирани отпадъци от опаковки трябва да се рециклират;

  Изменение    53

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф 1 – буква и

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  i)  не по-късно от 31 декември 2030 г. трябва да се изпълнят следните минимални цели, изразени в тегловни проценти, за подготовката за повторна употреба и рециклирането по отношение на долупосочените специфични материали, които се съдържат в отпадъците от опаковки:

  i)  не по-късно от 31 декември 2030 г. трябва да се изпълнят следните минимални цели, изразени в тегловни проценти, за рециклирането по отношение на долупосочените специфични материали, които се съдържат в отпадъците от опаковки:

  i)  75% за дървесината;

  i)  80% за дървесината;

  ii)  85% за черните метали,

  ii)  90% за черните метали;

  iii)  85% за алуминия;

  iii)  90% за алуминия;

  iv)  85 % за стъклото,

  iv)  90% за стъклото,

  v)  85 % за хартията и картона;

   

  Изменение  54

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Отпадъците от опаковки, изпращани към друга държава членка за целите на подготовка за повторна употреба, рециклиране или оползотворяване във въпросната друга държава членка, се вземат предвид с оглед на постигането на целите по параграф 1, букви е) — и) само от страна на държавата членка, в която отпадъците от опаковки са събрани.

  3.  Отпадъците от опаковки, изпращани към друга държава членка за целите на рециклиране във въпросната друга държава членка, се вземат предвид с оглед на постигането на целите по параграф 1, букви е) — и) само от страна на държавата членка, в която отпадъците от опаковки са събрани.

  Изменение    55

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в a (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф 4

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  вa)  в член 6 параграф 4 се заменя със следното:

  4.  Когато е целесъобразно, държавите членки поощряват използването на материали, които са получени от рециклирани отпадъци от опаковки за производството на опаковки и други продукти чрез:

  „4.   Държавите членки поощряват използването на материали, които са получени от рециклирани отпадъци, когато това е полезно за околната среда от гледна точка на цикъла на живот и в съответствие с йерархията на отпадъците, за производството на опаковки и други продукти чрез:

  a)  подобряване на условията на пазара за такива материали;

  a)  подобряване на условията на пазара за такива материали;

  б)  преразглеждане на съществуващите правила, които пречат на използването на такива материали.

  б)  преразглеждане на съществуващите правила, които пречат на използването на такива материали;

   

  бa)  използване на подходящи икономически инструменти, за да се стимулира използването на вторични суровини, които могат да включват мерки за насърчаване на съдържанието на рециклирани материали в продуктите и прилагане на устойчиви критерии за екологосъобразни обществени поръчки;

   

  бб)  насърчаване на материали, които, след като бъдат рециклирани, не застрашават човешкото здраве, когато са рециклирани в материали, предназначени за контакт с храни.“

  Обосновка

  Държавите членки следва да насърчават използването на материали от рециклирани отпадъци от опаковки за производството на опаковки и други продукти чрез подобряване на пазарните условия за такива материали и преразглеждане на съществуващото законодателство, което възпрепятства използването им, както и чрез създаване на стимули за използване на вторични суровини и насърчаване на материали, които, след като бъдат рециклирани, не вредят на човешкото здраве.

  Изменение    56

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграфи 5, 8 и 9

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г)   параграфи 5, 8 и 9 се заличават;

  г)   параграфи 5 и 9 се заличават;

  Изменение    57

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г a (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф 8

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  гa)  параграф 8 се заменя със следното:

  8.   Комисията, колкото е възможно по-скоро и не по-късно от 30 юни 2005 г., представя доклад на Европейския парламент и на Съвета относно напредъка при прилагането на настоящата директива и нейното въздействие върху околната среда, както и за функционирането на вътрешния пазар. Този доклад отчита индивидуалните обстоятелства във всяка държава членка. Той засяга следните области:

  „8.   За тази цел, до 31 декември 2024 г., Комисията проучва целите по член 6 и напредъка по тяхното постигане, като взема предвид най-добрите практики и мерки, използвани от държавите членки за постигането на тези цели.

   

  В своята оценка Комисията разглежда възможността за създаване на:

  a)   оценка на ефективността, приложението и налагането на основните изисквания;

  a)  цели за други потоци на отпадъци от опаковки;

  б)   допълнителни превантивни мерки за намаляване на въздействието върху околната среда, доколкото това е възможно, без да се нарушават нейните основни функции;

  б)  отделни цели за отпадъците от опаковки от домакинствата и търговските и промишлените отпадъци от опаковки.

  в)   възможното разработване на екологичен индикатор в областта на опаковките, с цел да се направи предотвратяването на отпадъците от опаковки по-ефективно и по-просто;

  За тази цел Комисията изготвя доклад, придружен по целесъобразност от законодателно предложение, който се представя на Европейския парламент и на Съвета.“

  г)   планове за предотвратяване на отпадъците от опаковки;

   

  д)   насърчаване на повторната употреба и по-специално сравнение на разходите и ползите при повторна употреба и рециклиране;

   

  е)   отговорността на производителя, включително финансовите аспекти на въпроса;

   

  ж)   усилия за по-нататъшно намаляване и по целесъобразност прекратяване изцяло на използването на тежки метали и други опасни вещества в опаковките до 2010 г.

   

  Този доклад, ако е целесъобразно, се придружава от предложения за ревизия на съответните разпоредби на настоящата директива, освен ако по това време вече са направени такива предложения.

   

  Изменение    58

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 4

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6a – параграф 1 – буква а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „1.   За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите по член 6, параграф 1, буква е) — и):

  „1.   За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите по член 6, параграф 1), букви е) — и), теглото на рециклираните отпадъци от опаковки се изчислява като теглото на входящите отпадъци, включвани в крайния процес на рециклиране за дадена година.

  a)  теглото на рециклираните отпадъци от опаковки се разбира като теглото на входящите отпадъци, включвани в крайния процес на рециклиране;

   

  б)  теглото на подготвените за повторна употреба отпадъци от опаковки се разбира като теглото на отпадъците от опаковки, които са оползотворени или събрани от признат оператор, осъществяващ подготовка за повторна употреба, и са били подложени на всички необходими дейности по проверка, почистване и ремонт, така че да е възможно да бъдат употребени повторно без допълнително сортиране или предварителна обработка;

   

  в)  държавите членки могат да включват продукти и компоненти, подготвени за повторна употреба от признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, или в рамките на признати схеми за обратно изкупуване. За изчисляването на коригирания процент на отпадъците от опаковки, подготвени за повторна употреба и рециклирани, като се отчита теглото на продуктите и компонентите, подготвени за повторна употреба, държавите членки използват предоставени от операторите проверени данни и прилагат формулата, посочена в приложение ІV.

   

  Изменение    59

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 4

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6а – параграф 1a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1a.  Не по-късно от 31 декември 2018 г. Комисията отправя искане към европейските организации по стандартизация да разработят основани на най-добрите налични практики европейски стандарти за качество за отпадъчните материали, включвани в крайния процес на рециклиране, и за вторични суровини, по-специално пластмаси.

  Изменение    60

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 4

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6a – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  За да се гарантират хармонизирани условия за прилагането на параграф 1, букви б) и в) и на приложение ІV, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 21а за установяване на минималните изисквания относно качеството и функционирането във връзка с определянето на признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и на признати схеми за обратно изкупуване, включително специфични правила относно събирането, проверката и съобщаването на данните.

  2.  За да се гарантират хармонизирани условия за прилагането на параграф 1, Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 21а, за да допълни настоящата директива чрез установяване на минималните изисквания относно качеството и функционирането във връзка с определянето на операторите, осъществяващи краен процес на рециклиране, включително специфични правила относно събирането, проследимостта, проверката и съобщаването на данните.

  Обосновка

  За да се гарантира еднообразното прилагане на параграф 1, буква а) от настоящата директива, Комисията следва да приема делегирани актове за установяване на минималните изисквания относно качеството и функционирането във връзка с определянето на операторите, осъществяващи краен процес на рециклиране.

  Изменение    61

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 4

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6а – параграф 2 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2a.  Комисията разглежда възможностите и ако е целесъобразно, предлага мерки за хармонизиране на отчитането на композитните опаковки със задълженията по настоящата директива.

  Изменение    62

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 4

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6a – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Чрез дерогация от параграф 1 теглото на изходните материали от каквато и да е дейност по сортиране може да бъде отчетено като тегло на рециклирани отпадъци от опаковки, при условие че:

  заличава се

  a)  тези изходни отпадъци се изпращат за включване в краен процес на рециклиране;

   

  б)  теглото на материалите или веществата, които не се подлагат на краен процес на рециклиране и които се обезвреждат или се подлагат на оползотворяване на енергия, остава под 10 % от общото тегло на отпадъците, които следва да бъдат съобщени като рециклирани.

   

  Обосновка

  В своята резолюция относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика, приета на 9 юли 2015 г., Европейският парламент призова изчисляването във връзка с целите за рециклиране да се извършва посредством единен хармонизиран метод във всички държави членки, основан на надежден метод на отчитане, като се предотвратява отчитането на изхвърлени отпадъци (депонирани или изгорени) като рециклирани отпадъци.

  Изменение    63

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 4

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6a – параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4.  Държавите членки създават ефективна система за качествен контрол и проследимост на отпадъците от опаковки, за да се гарантира спазването на условията по параграф 3, букви а) и б). Системата може да се състои в електронни регистри, създадени съгласно член 35, параграф 4 от Директива 2008/98/EО, в технически спецификации за изискванията относно качеството на сортираните отпадъци или в равностойна мярка за осигуряване на надеждността и точността на събраните данни относно рециклираните отпадъци.

  4.  В съответствие с делегираните актове, приети съгласно параграф 2, държавите членки създават ефективна система за качествен контрол и проследимост на отпадъците от опаковки, за да се гарантира спазването на правилата, предвидени в параграф 1 Системата може да се състои в електронни регистри, създадени съгласно член 35, параграф 4 от Директива 2008/98/EО, в технически спецификации за изискванията относно качеството на сортираните отпадъци или в равностойна мярка за осигуряване на надеждността и точността на събраните данни относно рециклираните отпадъци. Държавите членки уведомяват Комисията относно избраната система за качествен контрол и проследимост.

  Обосновка

  Важно е държавите членки да въведат система за мониторинг и проследимост на отпадъците от опаковки, за да се гарантира спазването на правилата, предвидени в член 1, параграф 1 от директивата, както и да уведомяват Комисията относно метода, избран за управлението на тази система.

  Изменение    64

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 4

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6a – параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите по член 6, параграф 1, букви е) и): държавите членки може да вземат предвид рециклирането на метали, осъществявано във връзка с изгаряне, в съотношение, съответстващо на дяла на изгорените отпадъци от опаковки, при условие че рециклираните метали отговарят на определени изисквания за качество. Държавите членки трябва да използват общата методика, установена в съответствие с член 11a, параграф 6 от Директива 2008/98/ЕО.“;

  5.  За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите по член 6, параграф 1, букви е) и) държавите членки може да вземат предвид рециклирането на метали, осъществявано съвместно с изгаряне или съвместно изгаряне, само при положение, че отпадъците са били сортирани преди изгарянето или е било изпълнено задължението за създаване на схеми за разделно събиране за хартия, метал, пластмаса, стъкло и биологични отпадъци, в съотношение, съответстващо на дела на изгорените или съвместно изгорените отпадъци от опаковки, при условие че рециклираните метали отговарят на определени изисквания за качество. Държавите членки трябва да използват общата методика, установена в съответствие с член 11a, параграф 6 от Директива 2008/98/ЕО.“;

  Изменение    65

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6б – параграф 1 – буква б a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  бa)  примери за най-добри практики, които се използват в целия Съюз и които могат да дадат насоки за стъпките към постигане на целите.

  Изменение    66

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6б – параграф 2 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2a.  Когато е необходимо, докладите, посочени в параграф 1, обхващат прилагането на изискванията на настоящата директива, които са различни от изискванията, посочени в параграф 1, включително прогнозиране на постигането на целите, съдържащи се в програмите за предотвратяване на отпадъци и процента и количеството битови отпадъци на глава от населението, които се обезвреждат или се подлагат на оползотворяване за енергия.

  Изменение    67

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5 а (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 7 – параграф 1

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (5a)  Член 7, параграф 1 се заменя със следния текст:

  „1.   Държавите членки предприемат необходимите мерки за гарантиране, че системите са създадени, за да осигурят:

  „1.   За да постигнат определените в настоящата директива цели, държавите членки предприемат необходимите мерки за гарантиране, че системите са създадени, за да осигурят и да стимулират:

  a)  връщане и/или събиране на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от потребителя, различен от крайния потребител, или от потока отпадъци, за да се насочат те към най-подходящите алтернативи за управление на отпадъците;

  a)  връщане и/или събиране на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от потребителя, различен от крайния потребител, или от потока отпадъци, за да се насочат те към най-подходящите алтернативи за управление на отпадъците;

  б)  повторното използване или възстановяване, включително и рециклиране на опаковки и/или събрани отпадъци от опаковки,

  б)  повторното използване или възстановяване, включително и рециклиране на опаковки и/или събрани отпадъци от опаковки,

  за да бъдат изпълнени целите, установени в настоящата директива.

   

  Тези системи са отворени за участието на икономическите оператори в засегнатите сектори и за участието на компетентните държавни органи. Системите се отнасят също и за внесени продукти съгласно недискриминиращи условия, включително и подробни мерки и митнически тарифи, наложени за достъп до системите, и са създадени така, че да не поставят бариери пред търговията или да нарушават конкуренцията в съответствие с Договора.“

  Тези системи са отворени за участието на икономическите оператори в засегнатите сектори и за участието на компетентните държавни органи. Системите се отнасят също и за внесени продукти съгласно недискриминиращи условия, включително и подробни мерки и митнически тарифи, наложени за достъп до системите, и са създадени така, че да не поставят бариери пред търговията или да нарушават конкуренцията в съответствие с Договора.“

  Изменение    68

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 7 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5б)   добавя се следният член:

   

  „Член 7а

   

  Специфични мерки за системите за връщане и събиране

   

  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да въведат:

   

  a)  разделно събиране най-малко на опаковки или отпадъци от опаковки, състоящи се от хартия, метал, пластмаса или стъкло, или всяка комбинация от тях, от остатъчните отпадъци;

   

  б)  композитните опаковки, определени в Решение 2005/270/ЕО на Комисията, се събират по съществуващите схеми за събиране, които отговарят на необходимите стандарти за качество на крайното рециклиране. „

  Обосновка

  За да се увеличи рециклирането, трябва да се събира повече и държавите членки трябва да гарантират, че всичко, което подлежи на рециклиране, се рециклира, особено опаковките. Изискването държавите членки да създадат системи за събиране на всички опаковки и отпадъци от опаковки ще осигури суровини, като ще се генерират инвестиции и ще се стимулират иновациите в областта на инфраструктурите за събиране и сортиране, като в резултат на това ще се създаде „тръбопровод за рециклиране“. За да се мобилизира наличната инфраструктура за събиране, композитни материали следва да бъдат събирани в съществуващите системи за събиране. Изискването за разделно събиране на отпадъците от опаковки ще приведе Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки в съответствие с Рамковата директива за отпадъците, която предлага в член 11 държавите членки да трябва да установят разделно събиране най-малко за следните отпадъчни продукти: хартия, метал, пластмаса и стъкло.

  Изменение    69

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 8 – параграф 2

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (5в)  В член 8 параграф 2 се заменя със следния текст:

  „2.   За да се улеснят събирането, повторната употреба и възстановяването, включително рециклирането, опаковките трябва да посочват вида на материала/ите, използван/и в опаковката въз основа на Решение 97/129/ЕО на Комисията[1], за целите на тяхното идентифициране и класифициране от съответните промишлени сектори.

  „2.   За да се улеснят събирането, повторната употреба и възстановяването, включително рециклирането, опаковките трябва да съдържат полезна информация за тази цел. По-специално опаковките посочват вида на материала/ите, използван/и в опаковката въз основа на Решение 97/129/ЕО на Комисията [1], за целите на тяхното идентифициране и класифициране от съответните промишлени сектори.

  [1] ОВ L 50, 20.2.1997 г., стр. 28.“

  [1] ОВ L 50, 20.2.1997 г., стр. 28.“

  Изменение    70

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г

  Директива 94/62/ЕО

  Член 12 – параграф 3а

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „3a.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно изпълнението на целите, определени в член 6, параграф 1, букви а) — и), за всяка календарна година. Те съобщават тези данни по електронен път в рамките на 18 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните.

  „3a.  Държавите членки съобщават на Комисията данните относно изпълнението на целите, определени в член 6, параграф 1, букви а) — и), за всяка календарна година. Те събират и обработват тези данни в съответствие с общата методика, посочена в параграф 3г, и ги съобщават по електронен път в рамките на 12 месеца от края на годината на докладване, за която се събират данните.

  Изменение    71

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г

  Директива 94/62/ЕО

  Член 12 – параграф 3а – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Данните се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 3г. Първото съобщаване на данни обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на влизане в сила на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на влизане в сила на настоящата директива + 1 година].

  Данните се събират и обработват, като се използва общата методика, посочена в параграф 3г, и се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 3г. Първото съобщаване на данни по отношение на целите по член 6, букви е) —и) обхваща данните за периода от 1 януари [впишете годината на влизане в сила на настоящата директива + 1 година] до 31 декември [впишете годината на влизане в сила на настоящата директива + 1 година].

  Обосновка

  Важно е съобщаваните данни да се основават на обща методика и се съобщават във формàта, определен от Комисията в съответствие с параграф 3г.

  Изменение    72

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г

  Директива 94/62/ЕО

  Член 12 – параграф 3в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.

  3в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. До установяването на общата методика за събиране и обработка на данни, посочена в параграф 3г, докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки. Комисията също така извършва оценка на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя в срок от девет месеца след първото съобщаване на данни от държавите членки и на всеки три години след това.

  Изменение    73

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г

  Директива 94/62/ЕО

  Член 12 – параграф 3в а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  3вa.  В доклада Комисията включва информация за прилагането на директивата като цяло и оценява нейното въздействие върху човешкото здраве, околната среда и вътрешния пазар. По целесъобразност, докладът може да бъде придружен от предложение за преразглеждане на директивата.

  Обосновка

  Въздействието на директивата следва да бъде оценявано редовно, за да се гарантира, че съществените елементи на директивата съответстват на целта.

  Изменение    74

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г

  Директива 94/62/ЕО

  Член 12 – параграф 3г

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3г.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 3а. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 21, параграф 2.“;

  3г.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 38а, за да допълни настоящата директива чрез установяване на общата методика за събиране и обработка на данни и формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 3а. “;

  Изменение    75

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 12

  Директива 94/62/ЕО

  Член 21a – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6а, параграф 2, член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [впишете датата на влизане в сила на настоящата директива].

  2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 6а, параграф 2, член 11, параграф 3, член 12, параграф 3г, член 19, параграф 2 и член 20, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [впишете датата на влизане в сила на настоящата директива].

  Изменение    76

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 12

  Директива 94/62/ЕО

  Член 21a – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6а, параграф 2, член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

  3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 6а, параграф 2, член 11, параграф 3, член 12, параграф 3г, член 19, параграф 2 и член 20, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

  Изменение    77

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 12

  Директива 94/62/ЕО

  Член 21a – параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  5.  Делегиран акт, приет съгласно член 6а, параграф 2, член 11, параграф 3, член 19, параграф 2 и член 20, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“;

  5.  Делегиран акт, приет съгласно член 6а, параграф 2, член 11, параграф 3, член 12, параграф 3г, член 19, параграф 2 и член 20, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по искане на Европейския парламент или на Съвета.“

  Изменение    78

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 12а (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Приложение ІI

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (12a)  Приложение II към Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки се заменя в съответствие с приложението към настоящата директива;

  Изменение    79

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14)  към Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки се добавя приложение IV в съответствие с приложението към настоящата директива.

  заличава се

  Обосновка

  Продуктите и компонентите, които не са отпадъци, не трябва да се отчитат към постигането на целите за рециклиране, тъй като въпросните дейности са дейности по оползотворяване на отпадъци. Повторната употреба на продукти и компоненти представлява обработка, която предотвратява образуването на отпадъци, така че в съответствие с йерархията на отпадъците следва да се разглежда като превантивна мярка. Параграф 6a, точка 1 вече определя метода за изчисляване на степента на подготовка за повторна употреба и рециклиране.

  Изменение    80

  Предложение за директива

  Приложение – параграф -1 (нов)

  Директива 94/62/ЕО

  Приложение II – точка 1 – тире 1

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1)  Първото тире в точка 1 на приложение II се изменя със следното:

  -  Опаковката е направена, произведена и пусната в търговски оборот по такъв начин, че да позволи повторната употреба или възстановяване, включително и рециклиране, и да се намали до минимум въздействието й върху околната среда, когато се обезвреждат отпадъци от опаковки или остатъчни вещества от операции с такива отпадъци.

  „-  Опаковката е направена, произведена и пусната в търговски оборот по такъв начин, че да позволи повторната употреба или възстановяване, включително и рециклиране, в съответствие с йерархията на отпадъците, и да се намали до минимум въздействието ѝ върху околната среда, когато се обезвреждат отпадъци от опаковки или остатъчни вещества от операции с такива отпадъци.“

  Изменение    81

  Предложение за директива

  Приложение – параграф -1 а (нов)

  Директива 94/62/ЕО

  Приложение ІI – точка 1 – тире 1 а (ново)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-1a)   в приложение II, точка 1 се добавя следното тире 1а:

   

  „-  Опаковките са произведени по такъв начин, че да се намали до минимум въглеродният им отпечатък, включително чрез използване на биоразградими материали и устойчиви материали на биологична основа.“

  Изменение    82

  Предложение за директива

  Приложение – параграф -1 б (нов)

  Директива 94/62/ЕО

  Приложение II – точка 3 – буква в

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1б)  В приложение ІІ, точка 3, буква в) се изменя както следва:

  в)   Опаковки, възстановими за друга употреба под формата на тор от отпадъци

  „в)   Опаковки, възстановими за друга употреба под формата на тор от отпадъци

  Отпадъците от опаковки, обработени с цел получаване на тор, са от такова биоразграждащо се естество, което не следва да пречи на отделното събиране и на процеса или дейността за биоразграждане, в които се въвежда.

  Отпадъците от опаковки, обработени с цел получаване на тор, са от такова биоразграждащо се естество, което не пречи на отделното събиране и на процеса или дейността за биоразграждане, в които се въвежда.

  Изменение    83

  Предложение за директива

  Приложение – параграф -1 в (нов)

  Директива 94/62/ЕО

  Приложение II – точка 3 – буква г

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1в)   В приложение ІІ, точка 3, буква г) се изменя както следва:

  г)   Биоразграждащи се опаковки

  „г)  Биоразграждащи се опаковки

  Биоразграждащите се отпадъци от опаковки са от такова естество, че са в състояние да претърпят физично, химично, термично или биологично разлагане от вид, при който по-голямата част от крайната получена тор в крайна сметка се разлага на въглероден двуокис, биомаса и вода.

  Биоразграждащите се отпадъци от опаковки са от такова естество, че са в състояние да претърпят физично, химично, термично или биологично разлагане от вид, при който по-голямата част от крайната получена тор в крайна сметка се разлага на въглероден двуокис, биомаса и вода. Разградимите чрез окисляване пластмасови опаковки не се считат за биоразграждащи се опаковки.

  Изменение    84

  Предложение за директива

  Приложение – параграф 2

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Добавя се следното приложение ІV:

  заличава се

  Приложение ІV

   

  Метод за изчисление във връзка с подготовката за повторна употреба на продукти и компоненти, използван за целите на член 6, параграф 1, букви е) — и)

   

  За изчисляването на коригирания процент на рециклиране и подготовка за повторна употреба в съответствие с член 6, параграф 1, букви е) — и) държавите членки трябва да използват следната формула:

   

  "E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"

   

  E: коригиран процент на рециклиране и подготовка за повторна употреба за дадена година;

   

  A: тегло на рециклираните или подготвени за повторна употреба отпадъци от опаковки за дадена година;

   

  R: тегло на подготвените за повторна употреба продукти и компоненти за дадена година;

   

  P: тегло на образуваните отпадъци от опаковки за дадена година.“

   

  Обосновка

  Продуктите и компонентите, които не са отпадъци, не трябва да се отчитат към постигането на целите за рециклиране, тъй като въпросните дейности са дейности по оползотворяване на отпадъци. Повторната употреба на продукти и компоненти представлява обработка, която предотвратява образуването на отпадъци, така че в съответствие с йерархията на отпадъците следва да се разглежда като превантивна мярка. Параграф 6a, точка 1 вече определя метода за изчисляване на степента на подготовка за повторна употреба и рециклиране.

  • [1]  ОВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 98
  • [2]  ОВ C 17, 18.1.2017 г., стр. 46

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Въведение

  Настоящият модел на линейно развитие, който може да бъде обобщен като „вземи, произведи, консумирай и изхвърли“, започва да показва признаци за това, че достига пределите си. Нашата планета се затопля и използваните ресурси, от които зависим, стават все по-оскъдни. Освен ако не бъдат взети структурни мерки, търсенето на суровини от световната икономика би могло да се увеличи с повече от 50% през следващите 15 години. За да обърнем тази тенденция, трябва да възприемем модел на кръгово развитие, който задържа материалите и тяхната стойност в обращение в икономическата система възможно най-дълго чрез оптимизиране на интегрирания цикъл на управление на отпадъци с цел постигане на ефективно използване на ресурсите. Повторната употреба, рециклирането и оползотворяването се превръщат в ключови думи, въз основата на които трябва да бъде изграден нов модел с цел насърчаване на устойчивостта, иновациите и конкурентоспособността, така че отпадъците да престанат да бъдат проблем и да се превърнат в ресурс.

  Поради това опаковките следва да се разглеждат в много по-широк контекст отколкото като просто преразглеждане на законодателството в областта на отпадъците. Докладчикът се стреми да насърчи Комисията по отношение на нейната цел за опазване на околната среда, за подобряване на конкурентоспособността на европейската икономика и за насърчаване на устойчива реиндустриализация. Повишаването на стойността на ресурсите означава намеса във всички фази от жизнения цикъл на продукта: от добива на суровини до продуктовото проектиране и от разпространението и потреблението до края на жизнения цикъл на продуктите.

  Ясната и стабилна законодателна рамка е първата стъпка в насърчаването на прехода.

  Подобна системна промяна се нуждае от амбициозни политики, подкрепени със законодателство, което може да изпраща правилни сигнали на инвеститорите. Ако европейското законодателство не включва ясни определения и обвързващи цели, то би могло да попречи на напредъка към изграждането на кръгова икономика.

  Като взема като основа йерархията на отпадъците, докладчикът си поставя за цел да измени предложението на Комисията основно от гледна точка на предотвратяването на образуването на отпадъци и насочването на отпадъците обратно в производствения процес. За да се намали количеството отпадъци, е необходимо нагоре по веригата да започне обновяване на производствените процеси и бизнес модели, които са в основата на кръговата икономика.

  Превръщането на Съюза в екологична, нисковъглеродна икономика, която използва ефективно ресурсите, вече е една от основните цели на Седмата европейска програма за действие за околната среда, като следва да се припомни, че Европа е поела ангажимент за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие.

  Директивата относно опаковките и отпадъците от опаковки

  Приблизителните оценки на Евростат сочат, че през 2013 г. в Европа са били образувани над 79 368 милиона тона отпадъци от опаковки, което е с около 500 000 тона повече от 2012 г. Процентът на рециклиране е бил 65,3%, което представлява слабо увеличение в сравнение с цифрите за 2012 г., като само за три държави членки този процент е под 50%. Очаква се през следващите няколко години количествата опаковки, пуснати на пазара, да продължават да нарастват.

  Директива 94/62/ЕО е била преразглеждана няколко пъти. През 2010 г., като част от работната програма на Комисията, директивата е била подложена на специална проверка за пригодност, резултатите от която са публикувани през 2014 г. в работния документ на службите на Комисията[1], който придружава първоначалния законодателен пакет относно кръговата икономика, оттеглен от Комисията през декември 2014 г.[2]

  Редица препоръки от работния документ на службите на Комисията, които имат за цел да подобрят ефективността и ефикасността на директивата, не са включени в новото предложение на Комисията. Поради това някои ключови елементи на директивата следва да бъде подобрени, по-специално за да бъдат приведени в съответствие с йерархията на управлението на отпадъците, която класифицира предотвратяването на отпадъците като най-важното равнище.

  Повишаването на целите за рециклиране, разширяването на задължителните режими за разширена отговорност на производителите по отношение на опаковките, по-добрата формулировка на текста и по-строгото прилагане на съществените изисквания, както и насърчаването на повторната употреба са сред инициативите, които докладчикът се стреми да представи с цел насърчаване на ефективното използване на ресурсите.

  Количествената цел за предотвратяване на отпадъците и подобряването на качеството на опаковките следва да бъдат основната цел на преразглеждането на директивата в съответствие с принципите, на които се основава кръговата икономика. За тази цел е необходимо да се премахнат стимулите за прекомерно използване на опаковки, наложено на потребителя, като се насърчава проектирането на опаковки, които могат да бъдат по-лесно рециклирани и/или повторно използвани. Освен това следва да се насърчават мерки в подкрепа на научноизследователската дейност и употребата и пускането на пазара на опаковки, които използват възобновяеми ресурси.

  Накрая, докладчикът включи същите изменения като измененията, които бяха интегрирани в Рамковата директива за отпадъците по отношение на определенията и методиката за изчисляване на количествата отпадъци, подложени на подготовка за повторна употреба и рециклиране.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (20.10.2016)

  на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

  относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки
  (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

  Докладчик по становище: Жуан Ферейра

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Необходима е известна гъвкавост по отношение на графика за изпълнение на целите като се отчитат различните стартови позиции на държавите членки по отношение на постепенното увеличаване на целите за рециклиране и подготовката за повторна употреба, което означава, че ще бъдат необходими различни равнища на усилия за постигане на поставените цели.

  Както се признава в предложението, много държави членки все още не са изградили изцяло необходимата инфраструктура за управление на отпадъците. Ето защо е от основно значение да се определят ясни цели на политиката, за да се избегне блокирането на рециклируеми материали в долната част на йерархията на отпадъците. Без да се поставят под въпрос самите цели, осъществимостта на изпълнението им изисква известна степен на гъвкавост по отношение на времето.

  Освен това съществуването на нови цели, преразгледани във възходяща посока, оправдава предоставянето на нови средства за тяхното постигане. Следователно е оправдано Европейският съюз да увеличи ресурсите, предоставени на разположение на държавите членки, за да ги подпомогне при осъществяването на необходимите инвестиции.

  Подходящите условия и стимули трябва да бъдат създадени и да стане привлекателна възможността промишлеността да включи отпадъците от опаковки в своя производствен процес, за да се произвеждат продукти с висока добавена стойност като същевременно се спестяват необработени суровини.

  Междувременно оползотворяването на енергия следва да остане жизнеспособна алтернатива за управление на опаковките и на отпадъците от опаковки, когато това е обосновано в технически, икономически и екологичен аспект.

  Режимите на разширена отговорност на производителя са подходящ начин за предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и създаване на системи, които гарантират връщане и/или събиране на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от потребителя, различен от крайния потребител, или от потока на отпадъците и повторното използване или възстановяване, включително рециклиране на опаковки и/или събрани отпадъци от опаковки.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да вземе предвид следните изменения:

  Изменение    1

  Предложение за директива

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира внимателното и рационалното използване на природните ресурси и да се насърчава икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика.

  (1)  Управлението на отпадъците в Съюза следва да се усъвършенства, с цел да се опазва, съхранява и подобрява качеството на околната среда, включително морската среда и дивата флора и фауна, да се опазва човешкото здраве, да се гарантира внимателното и рационалното използване на природните ресурси и да се насърчава икономика, доближаваща се в по-голяма степен до кръгова икономика, като се намали зависимостта от ресурси в Съюза и се повиши ефективното използване на ресурсите.

  Изменение    2

  Предложение за директива

  Съображение 1 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1а)  Държавите членки следва да насърчават устойчива биоикономика с цел използване на отпадъците като ресурс. В съответствие с тази цел предотвратяването на отпадъците е най-ефикасният начин за подобряване на ефективността на ресурсите и държавите членки следва да приемат мерки за предотвратяване на ненужните опаковки и да намалят производството и потреблението на опаковки за еднократна употреба. Държавите членки следва да са в състояние да въведат ограничения на пазара във връзка с излишните опаковки. Държавите членки следва да въведат изисквания всички опаковки на пазара да отговарят на минимални изисквания, насърчаващи разработването на опаковки с кръгов цикъл, което може да включва използването на рециклирано съдържание и материали с ниски равнища на емисии на парникови газове. Комисията следва да насърчи, ако е целесъобразно, изготвянето на стандарти и насоки на Съюза във връзка с основните изисквания, посочени в приложение II.

  Изменение    3

  Предложение за директива

  Съображение 1 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  1б)  Замърсяването и неправилното обезвреждане на опаковки и отпадъци от опаковки имат отрицателно въздействие както върху морската околна среда, така и върху икономиката на Съюза, и създават ненужни рискове за общественото здраве. По плажовете редовно се срещат отпадъци от опаковки, които имат дългосрочно въздействие върху околната среда, което от своя страна засяга туризма и общественото ползване на тези природни зони. Освен това отпадъците от опаковки, попаднали в морската околна среда, нарушават приоритетния ред в йерархията на отпадъците, по-специално чрез избягване на подготовката за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване преди неправилното им обезвреждане. С цел да се намали непропорционално големия принос на отпадъците от опаковки за замърсяването на морската среда, следва да се определи задължителна цел, подкрепена от целеви мерки, приети от държавите членки.

  Изменение    4

  Предложение за директива

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5)  Чрез постепенно завишаване на съществуващите цели по отношение на подготовката за повторна употреба и рециклирането на отпадъците от опаковки следва да се гарантира, че икономически ценните отпадъчни материали се оползотворяват във все по-голяма степен и ефективно чрез подходящо управление на отпадъците и в съответствие с йерархията на отпадъците. По този начин следва да се гарантира, че ценните материали в отпадъците постъпват обратно в европейската икономика, като така се осъществява напредък по отношение на изпълнението на инициативата за суровините15 и към създаването на кръгова икономика.

  (5)  Чрез постепенно завишаване на съществуващите цели по отношение на подготовката за повторна употреба и рециклирането на отпадъците от опаковки следва да се гарантира, че икономически ценните отпадъчни материали се оползотворяват във все по-голяма степен и ефективно чрез подходящо управление на отпадъците и в съответствие с йерархията на отпадъците. По този начин следва да се гарантира, че ценните материали в отпадъците постъпват обратно в европейската икономика, като така се осъществява напредък по отношение на изпълнението на инициативата за суровините15 и към създаването на кръгова икономика, а в случая с опаковъчните материали – без да се засяга безопасността на храните, здравето на потребителите и материалите, които са в контакт с храната.

  __________________

  __________________

  15 COM(2013) 442.

  15 COM(2013) 442.

  Изменение    5

  Предложение за директива

  Съображение 5 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5а)  Същевременно е необходимо също да се създадат условия и стимули, за да стане привлекателна възможността промишлеността да включи отпадъците от опаковки в своя производствен процес, за да се произвеждат продукти с висока добавена стойност като същевременно се спестяват необработени суровини.

  Изменение    6

  Предложение за директива

  Съображение 6

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (6)  Много държави членки все още не са изградили изцяло необходимата инфраструктура за управление на отпадъците. Ето защо е от основно значение да се определят ясни цели на политиката, за да се избегне блокирането на рециклируеми материали в долната част на йерархията на отпадъците.

  (6)  Много държави членки все още не са изградили изцяло необходимата инфраструктура за управление на отпадъците за рециклиране. Ето защо е от основно значение да се определят ясни цели на политиката за изграждане на инсталации и съоръжения за третиране на отпадъци, необходими за предотвратяване, повторна употреба и рециклиране, за да се избегне блокирането на рециклируеми материали в долната част на йерархията на отпадъците, както и да се създадат стимули за инвестиции в иновативна инфраструктура за управление на отпадъците за рециклиране.

  Изменение    7

  Предложение за директива

  Съображение 6 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  6а)  Събирането и рециклирането на отработени масла следва да имат значителни икономически и екологични ползи от гледна точка на осигуряването на доставките на суровини, напредъка към кръгова икономика и допринасянето за по-малка зависимост от доставките на петрол.

  Изменение    8

  Предложение за директива

  Съображение 7

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (7)  Като се комбинират целите за рециклирането и ограниченията за депонирането, определени в директиви 2008/98/ЕО и 1999/31/ЕО, повече няма да са необходими целите за Съюза по отношение на оползотворяването на енергия и рециклирането на отпадъци от опаковки по Директива 94/62/ЕО.

  (7)  Като се комбинират целите за рециклирането и ограниченията за депонирането, определени в директиви 2008/98/ЕО и 1999/31/ЕО, повече няма да са необходими целите за Съюза по отношение на оползотворяването на енергия и рециклирането на отпадъци от опаковки по Директива 94/62/ЕО. Оползотворяването на енергия обаче може да остане възможен вариант за управление на опаковките и на отпадъците от опаковки само когато е обосновано в технически, икономически и екологичен аспект, което ще изисква точна оценка на въздействието върху околната среда, в която ще се разглежда въздействието върху околната среда на опаковките на всички етапи.

  Изменение    9

  Предложение за директива

  Съображение 7 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  7а)  Информираността на обществото следва да бъде заложена в националните стратегии на държавите членки чрез различни стимули и ползи от продукти, създадени от рециклираните отпадъци, като по този начин се насърчават инвестициите в сектора на рециклирани продукти.

  Изменение    10

  Предложение за директива

  Съображение 8

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (8)  С настоящата директива се определят дългосрочни цели за управлението на отпадъците в Съюза и се предоставят ясни насоки на икономическите оператори и държавите членки за инвестициите, необходими за постигането на целите по настоящата директива. При разработването на националните си стратегии за управление на отпадъците и при планирането на инвестициите в инфраструктура за управление на отпадъците, държавите членки следва да използват по разумен начин европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с йерархията на отпадъците, като насърчават предотвратяването, повторната употреба и рециклирането.

  (8)  С настоящата директива се определят дългосрочни цели за управлението на отпадъците в Съюза и се предоставят ясни насоки на икономическите оператори и държавите членки за инвестициите, необходими за постигането на целите по настоящата директива. При разработването на националните си стратегии за управление на отпадъците и при планирането на инвестициите в инфраструктура за управление на отпадъците, държавите членки следва да използват по разумен начин европейските структурни и инвестиционни фондове в съответствие с йерархията на отпадъците, като насърчават приоритетно предотвратяването, повторната употреба и впоследствие рециклирането. Европейските структурни и инвестиционни фондове следва да не се използват за финансиране на инсинератори или депа за отпадъци.

  Изменение    11

  Предложение за директива

  Съображение 10 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  10а)  Разделното събиране също следва да бъде допълнително засилено по отношение на опаковките и отпадъците от опаковки. Когато обаче анализът на жизнения цикъл показва ползи за околната среда, може да се направят изключения.

  Изменение    12

  Предложение за директива

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11)  За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране, държавите членки следва да могат да вземат предвид продуктите и компонентите, които са подготвени за повторна употреба от признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и в рамките на признати схеми за обратно изкупуване. За да се осигурят хармонизирани условия за извършването на тези изчисления, Комисията ще приеме подробни правила относно определянето на признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и на признати схеми за обратно изкупуване, както и относно събирането, проверката и съобщаването на данните.

  (11)  За целите на изчисляването на това дали са постигнати целите за подготовка за повторна употреба и рециклиране, държавите членки следва да могат да вземат предвид продуктите и компонентите, които са подготвени за повторна употреба от признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и в рамките на признати схеми за обратно изкупуване, и от оператори, извършващи рециклиране. За да се осигурят хармонизирани условия за извършването на тези изчисления, Комисията ще приеме подробни правила относно определянето на признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, и на признати схеми за обратно изкупуване, както и относно събирането, проверката и съобщаването на данните.

  Изменение    13

  Предложение за директива

  Съображение 12

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12)  С цел да се гарантира надеждността на събраните данни за подготовката за повторна употреба от основно значение е да се установят общи правила за съобщаване на данните. По сходни причини е важно да се определят по-точни правила, съгласно които държавите членки следва да съобщават какво в действителност се рециклира и може да бъде взето предвид с оглед на постигането на целите за рециклиране. За тази цел по принцип съобщаването на информацията относно постигането на целите за рециклиране трябва да е въз основа на входящите материали, включвани в крайния процес на рециклиране. С цел да се ограничи административната тежест следва на държавите членки да се позволи, при спазването на строги условия, да отчитат процентите на рециклиране въз основа на изходните материали от съоръженията за сортиране. От теглото на отчетените като рециклирани отпадъци следва да не се приспада загубата на тегло на материалите или веществата, дължаща се на процеси на физическа и/или химическа преработка, присъщи на крайния процес на рециклиране.

  (12)  С цел да се гарантира надеждността на събраните данни за подготовката за повторна употреба от основно значение е да се установят общи правила за съобщаване на данните. Тези данни следва да се събират в съответствие със стандартите и спецификациите, които допринасят за постигане на целите за свободно достъпни данни, и следва да се предоставят като свободно достъпни данни. По сходни причини е важно да се определят по-точни правила, съгласно които държавите членки следва да съобщават какво в действителност се рециклира и може да бъде взето предвид с оглед на постигането на целите за рециклиране. За тази цел по принцип съобщаването на информацията относно постигането на целите за рециклиране трябва да е въз основа на входящите материали, включвани в крайния процес на рециклиране. С цел да се ограничи административната тежест следва на държавите членки да се позволи, при спазването на строги условия, да отчитат процентите на рециклиране въз основа на изходните материали от съоръженията за сортиране. От теглото на отчетените като рециклирани отпадъци следва да не се приспада загубата на тегло на материалите или веществата, дължаща се на процеси на физическа и/или химическа преработка, присъщи на крайния процес на рециклиране.

  Изменение    14

  Предложение за директива

  Съображение 14

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (14)  Статистическите данни, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държавите членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на статистиката следва да се подобрят чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните.

  (14)  Статистическите данни, съобщавани от държавите членки, са от основно значение за Комисията при оценката на спазването на законодателството в областта на отпадъците във всички държавите членки. Качеството, надеждността и съпоставимостта на статистиката следва да се подобрят чрез въвеждането на единна входна точка за всички данни за отпадъците, отмяната на неактуалните изисквания за съобщаване на данни, сравнителното оценяване на националните методики за съобщаване на данни и въвеждането на доклад за проверка на качеството на данните. Докладът за проверка на качеството следва да бъде изготвен в съответствие с хармонизиран формат.

  Изменение    15

  Предложение за директива

  Съображение 15 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  15а)  При възможност държавите членки следва да стимулират използването на трайни материали, които имат по-висока стойност за кръговата икономика, тъй като могат да се класифицират като материали, подлежащи на рециклиране без загуба на качество, независимо от честотата на рециклирането им.

  Изменение    16

  Предложение за директива

  Съображение 15 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  15б)  Важна цел на настоящата директива е подобряването на условията на вътрешния пазар. Ето защо съобщаването на информация от Комисията относно въздействието на настоящата директива върху функционирането на вътрешния пазар се счита за важна мярка.

  Изменение    17

  Предложение за директива

  Съображение 16

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16)  Надеждността на съобщаваните статистически данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между държавите членки. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите, определени в Директива 94/62/ЕО, от държавите членки следва да се изисква да използват най-актуалната методика, разработена от Комисията и от националните статистически служби на държавите членки.

  (16)  Надеждността на съобщаваните статистически данни относно управлението на отпадъците е от основно значение за ефикасното прилагане и за осигуряването на съпоставимост на данните между държавите членки. Поради това, при изготвяне на докладите за спазването на целите, определени в Директива 94/62/ЕО, от държавите членки следва да се изисква да използват обща методика за събиране и обработка на данни, разработена от Комисията в сътрудничество с националните статистически служби на държавите членки и националните органи, отговарящи за управлението на отпадъците.

  Изменение    18

  Предложение за директива

  Съображение 21

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (21)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно, от една страна, да се предотврати евентуално въздействие на опаковките и отпадъците от опаковки върху околната среда или такова въздействие да се намали, като по този начин се предостави високо ниво на опазване на околната среда и от друга страна, да се осигури функционирането на вътрешния пазар и да се предотвратят пречки пред търговията, нарушаването и ограничаването на конкуренцията в ЕС, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба на последиците от мерките могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

  (21)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се предотврати евентуално въздействие на опаковките и отпадъците от опаковки върху околната среда или такова въздействие да се намали, като по този начин се предостави високо ниво на опазване на околната среда, като се взема под внимание функционирането на вътрешния пазар, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба на последиците от мерките могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

  Изменение    19

  Предложение за директива

  Съображение 21 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  21а)  Държавите членки следва да гарантират, че за всички работещи в Съюза са въведени изисквания с високи равнища по отношение на безопасните и здравословни условия на труд в съответствие със съществуващото законодателство на Съюза и в съответствие със специфичните рискове, пред които са изправени работещите в някои сектори на производството, рециклирането и отпадъците.

  Изменение    20

  Предложение за директива

  Съображение 21 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  21б)  В повечето случаи предоставянето на опаковки не зависи от крайния потребител и не се избира от него, а по-скоро от производителя. Режимите на разширена отговорност на производителя са подходящ начин за предотвратяване на образуването на отпадъци от опаковки и създаване на системи, които гарантират връщане и/или събиране на използвани опаковки и/или отпадъци от опаковки от потребителя, друг краен потребител или от потока на отпадъците и повторното използване или възстановяване, включително рециклиране на опаковки и/или събрани отпадъци от опаковки.

  Изменение    21

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка - 1 (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 1 – параграф 1

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  (-1)  Член 1, параграф 1 се заменя със следното:

  1.  Настоящата директива има за цел да хармонизира националните мерки относно управлението на дейността, свързана с опаковките и отпадъците от опаковки, от една страна, за да предотврати въздействието им върху околната среда на държавите-членки, както и на трети страни, или да намали такова въздействие, като осигури високо ниво на опазване на околната среда, и от друга страна, да гарантира функционирането на вътрешния пазар и да избегне пречките за търговията и нарушаването и ограничаването на конкуренцията в рамките на Общността.

  1.  Настоящата директива има за цел да хармонизира националните мерки относно управлението на дейността, свързана с опаковките и отпадъците от опаковки, за да предотврати въздействието им върху околната среда на държавите членки, както и на трети страни, или да намали такова въздействие, като осигури високо ниво на опазване на околната среда при отчитане на функционирането на вътрешния пазар.“;

  Изменение    22

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б a (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 3 – точка 2 a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба)  добавя се следната точка:

   

  "2a.  „опаковка с биологичен произход“ означава всяка опаковка, получена от материал от биологичен произход, с изключение на материали, представляващи част от геоложки образувания и/или вкаменелости;“

  Изменение    23

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в а (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 3 – точка 12 a (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ва)  в член 3 се добавя следната точка:

   

  12а)  „многопластова опаковка“ означава опаковка, съставена от два или повече пласта материал.

  Изменение    24

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2

  Директива 94/62/ЕО

  Член 4 – параграф 1 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Тези други мерки могат да се състоят в национални програми, в стимули, предоставяни чрез режимите на разширена отговорност на производителя, за намаляване до минимум на въздействието на опаковките върху околната среда или в други подобни действия, които се приемат след консултации с икономическите оператори, ако е целесъобразно, и са предназначени за обобщаване и възползване от опита от многобройните инициативи, подети в държавите членки, в областта на предотвратяването. Те трябва да са в съответствие с целите на настоящата директива, определени в член 1, параграф 1.

  Тези други мерки са в съответствие с целите на настоящата директива, определени в член 1, параграф 1, и Директива 2008/98/ЕО, по-специално като допринасят за постигане на устойчиво намаляване на количеството отпадъци от опаковки, избягване на използването на опаковки и намаляването до минимум на въздействието на опаковките върху околната среда. Тези други мерки се състоят от режими на разширена отговорност на производителя, както е установено в Директива 2008/98/ЕО, и други национални програми, определени от държавите членки. Тези действия могат да бъдат приети, при целесъобразност, след консултации с икономическите оператори и НПО. Те са предназначени за обобщаване на инициативите, подети в държавите членки, и в областта на предотвратяването – възползване от опита от тези инициативи.

  Изменение    25

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 4 – параграф 1 – алинея 2 в (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  2а)  в член 4, параграф 1 се добавят следните алинеи:

   

  „Икономическите оператори, които произвеждат пластмасови опаковки, се ползват от следните финансови стимули, освен ако по отношение на конкретен вид опаковки компетентните органи са определили, че това е технически неосъществимо или представлява неразумен риск за общественото здраве:

   

  а)  производители на опаковки, които намаляват количеството на оцветителите, използвани в предлаганите от тях на пазара опаковки от твърда пластмаса, заплащат по-ниска такса, събирана в рамките на режима за разширена отговорност на производителя, в зависимост от количеството на оцветителите, влагани в нови опаковки от твърда пластмаса;

   

  б)  икономическите оператори, които използват пластмасови или стъклени опаковки за многократна употреба, заплащат по-ниска такса, събирана в рамките на режима за разширена отговорност на производителя, съобразно количеството на опаковките за многократна употреба, използвани от оператора в дейността му, когато е възможно.

   

  Комисията приема актовете за изпълнение, необходими за прилагането на настоящия параграф, до ... [осемнадесет месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 21, параграф 2.“;

  Изменение  26

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 4 – параграф 2

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  2б)  Член 4, параграф 2 се заменя със следното:

  2.   Комисията съдейства за насърчаването на превенцията чрез стимулиране на развитието на подходящи Европейски стандарти съгласно член 10. Стандартите имат за цел да намалят до минимум влиянието на опаковките върху околната среда, съгласно членове 9 и 10.

  2.  Комисията съдейства за насърчаването на превенцията чрез стимулиране на развитието на подходящи Европейски стандарти съгласно член 10. Стандартите имат за цел да намалят до минимум влиянието на опаковките върху околната среда, съгласно членове 9 и 10, да намалят количеството на опаковките и да сложат край на излишните опаковки.

  Изменение  27

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 в (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 4 – параграф 2 а (нов)

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  2в)  Член 4, параграф 3 се заменя със следното:

  3.   Когато е целесъобразно, Комисията дава предложения за мерки, които да засилят и допълнят прилагането на основните изисквания, и да гарантират, че новите опаковки са пуснати на пазара само ако производителят е предприел всички необходими мерки за намаляване до минимум на тяхното въздействие върху околната среда, без да нарушава основните функции на опаковките.

  3.  В срок до 31 декември 2018 г. Комисията дава предложения за мерки, които да засилят и допълнят прилагането на основните изисквания, и да гарантират, че новите опаковки са пуснати на пазара само ако производителят е предприел всички необходими мерки за намаляване до минимум на тяхното въздействие върху околната среда, без да нарушава основните функции на опаковките. По-специално, Комисията представя предложение за мерки, свързани с нерециклируемите опаковки, с опаковките, съдържащи опасни вещества, с опаковките за еднократна употреба и излишните опаковки, за да се намали количеството на опаковките, като се обмисля възможността за въвеждане на пазарни ограничения на равнището на Съюза.“

  Изменение    28

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 г (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 5

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  2г)  Член 5 се заменя със следното:

  Повторно използване

  (Не се отнася до българския текст.)

  Държавите-членки могат да поощряват системите за повторно използване на опаковките, които могат да бъдат използвани по безопасен за околната среда начин в съответствие с Договора.

  1.  Държавите членки поощряват системите за повторно използване на опаковките, които могат да бъдат използвани по безопасен за околната среда начин в съответствие с Договора.

   

  По-специално, държавите членки могат да подкрепят въвеждането на системи за обратно изкупуване, включително чрез режими на разширена отговорност на производителя, и предвиждат подходящи стимули за производителите на опаковки за повторно използване.

   

  2.  Използваните повторно опаковки, събрани чрез схема за обратно изкупуване, могат да бъдат включени в изчислението за постигането на целите за предотвратяване, определени от националните програми за предотвратяване, приети в съответствие с критериите по член 4.“

  Изменение    29

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф 1 – буква е

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е)  не по-късно от 31 декември 2025 г. минимум 65% от теглото на всички отпадъци от опаковки трябва да се подготвят за повторна употреба и рециклират;

  е)  не по-късно от 31 декември 2025 г. минимум 65% от теглото на всички отпадъци от опаковки трябва да се подготвят за повторна употреба или рециклират;

  Изменение    30

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф 1 – буква з

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  з)  не по-късно от 31 декември 2030 г. минимум 75% от теглото на всички отпадъци от опаковки трябва да се подготвят за повторна употреба и рециклират;

  з)  не по-късно от 31 декември 2030 г. минимум 75% от теглото на всички отпадъци от опаковки трябва да се подготвят за повторна употреба или рециклират;

  Изменение    31

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б a (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф 1 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба)  в член 6 се добавя следният параграф:

   

  „1а  За целите на изчисляването на съответствието с целите по параграф 1, когато е приложимо, входящото количество биоразградими отпадъци за аеробна или анаеробна обработка може да се отчита като рециклирано, когато тази обработка генерира компост, ферментационен продукт или друг материал, основната част от който след необходимата допълнителна обработка се използва като рециклиран продукт, материал или вещество.“

  Изменение    32

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2.  Отпадъците от опаковки, изнасяни извън Съюза, се вземат предвид с оглед на постигането на целите по параграф 1 от страна на държавата членка, в която отпадъците от опаковки са събрани, само ако са изпълнени изискванията по член 6а, параграф 4 и ако, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета(*), износителят може да докаже, че при превоза на отпадъци са спазени изискванията на посочения регламент и че третирането на отпадъците извън Съюза е било извършено при условия, които са равностойни на изискванията на съответното законодателство на Съюза в областта на околната среда.

  2.  Отпадъците от опаковки, изнасяни извън Съюза, се вземат предвид с оглед на постигането на целите по параграф 1 от страна на държавата членка, в която отпадъците от опаковки са събрани, само ако са изпълнени изискванията по член 6а, параграф 4 и ако, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1013/2006 на Европейския парламент и на Съвета(*), износителят доказва, че при превоза на отпадъци са спазени изискванията на посочения регламент и че третирането на отпадъците извън Съюза е в съответствие с изискванията на настоящата директива и цялото съответно законодателство в областта на околната среда и здравословните и безопасни условия на труд.

  Изменение    33

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в а (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф 3 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ва)  в член 6 се добавя следният параграф:

   

  „3а.  Държавите членки могат да изберат възможността за оползотворяване на енергия, когато е за предпочитане пред рециклирането на материали от екологични, технически и икономически съображения.“

  Изменение    34

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в б (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф 4

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  вб)  в член 6, параграф 4 се заменя със следното:

  4.  Когато е целесъобразно, държавите членки поощряват използването на материали, които са получени от рециклирани отпадъци от опаковки за производството на опаковки и други продукти чрез:

  4.  Държавите членки поощряват използването на материали, които са получени от рециклирани отпадъци от опаковки за производството на опаковки и други продукти чрез:

  а)  подобряване на условията на пазара за такива материали;

  а)  подобряване на условията на пазара и преразглеждане на законодателството, което може да създава пречки за използването на такива материали;

  б)  преразглеждане на съществуващите правила, които пречат на използването на такива материали.

  б)  преразглеждане на съществуващите правила, които пречат на използването на такива материали, като се гарантира висока степен на опазване на околната среда и защита на здравето на човека;

   

  ба)  въвеждане на фискални и икономически стимули за по-голямо използване на материали, получени от рециклирани опаковъчни материали, както и критерии за екологосъобразни обществени поръчки.

   

  бб)  насърчаване на използването на материали, които, ако бъдат рециклирани, не застрашават здравето на човека, когато се рециклират в материали, предназначени за контакт с храни.“

   

  бв)   насърчаване на използването на материали, които могат да бъдат повторно използвани или рециклирани без загуба на качество, независимо от честотата на повторното използване или рециклирането им.“

  Изменение    35

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф 8

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г)  параграфи 5, 8 и 9 се заличават;

  г)  параграфи 5 и 9 се заличават, а параграф 8 се замества със следното:

   

  „Като отчита конкретните обстоятелства във всяка държава членка, Комисията извършва оценка на изпълнението на настоящата директива по отношение на функционирането на вътрешния пазар. Посочената оценка се извършва най-малко на всеки три години, като на Европейския парламент и на Съвета се представя доклад за извършената оценка.“

  Изменение    36

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква г а (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 – параграф 11 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  га)  добавя се следният параграф 11а:

   

  „11а.  Без да се засягат разпоредбите на член 6б, държавите членки могат, в зависимост от тяхната специфична ситуация, да получат дерогации по отношение на графика за изпълнение на целите, определени в параграф 1, букви е) до и), при условие че се гарантира постепенното привеждане в съответствие с тези цели, и след като се вземат предвид препоръките, посочени в член 6б, параграф 2, буква б).

  Изменение    37

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 4

  Директива 94/62/ЕО

  Член 6 а – параграф 1 – буква в)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в)  държавите членки могат да включват продукти и компоненти, подготвени за повторна употреба от признати оператори, осъществяващи подготовка за повторна употреба, или в рамките на признати схеми за обратно изкупуване. За изчисляването на коригирания процент на отпадъците от опаковки, подготвени за повторна употреба и рециклирани, като се отчита теглото на продуктите и компонентите, подготвени за повторна употреба, държавите членки използват предоставени от операторите проверени данни и прилагат формулата, посочена в приложение ІV.

  заличава се

  Изменение    38

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 7 – параграф 1 – алинея 1

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  5а)  В член 7, параграф 1, първата алинея се заменя със следното:

  1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки за гарантиране, че системите са създадени, за да осигурят:

  1.  Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че са създадени системи, например за разширена отговорност на производителя, за да се осигури:

  Изменение    39

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5 б (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 7 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5б)  добавя се следният член:

   

  „Член 7a

   

  Намаляване на опаковките и отпадъците от опаковки в морската среда

   

  1.  Държавите членки предприемат всички необходими мерки за намаляване на отпадъците от опаковки на тяхна територия, които навлизат в морската среда. Тези мерки включват всяка от изброените по-долу мерки:

   

  а)  приемане на обвързваща цел за намаляване на отпадъците от опаковки с 50% до 2025 г. спрямо нивата през 2015 г.;

   

  б)  създаване и управление на програми за измерване и наблюдение на отпадъците от опаковки, навлизащи в морската среда;

   

  в)  приемане на специфични мерки за намаляване на основните източници на отпадъците от опаковки, срещани в морската среда и по плажовете по региони, включително програми за повишаване на обществената осведоменост, икономически инструменти и стимули и търговски ограничения.

   

  2.  До [x] всяка година държавите членки представят на Комисията доклади за напредъка си във връзка с намаляването на отпадъците от опаковки на тяхна територия, навлизащи в морската реда, включително описание на приетите по параграф 1 мерки и очакваните резултати.

   

  3.  Комисията приема актовете за изпълнение, необходими за прилагането на настоящия член, до ... [осемнадесет месеца след датата на влизане в сила на настоящата директива]. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 21, параграф 2.“;

  Изменение    40

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5 в (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 8 – параграф 2

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  5в)  Член 8, параграф 2 се заменя със следния текст:

  2.  За да се улеснят събирането, повторната употреба и възстановяването, включително рециклирането, опаковките трябва да посочват вида на материала/ите, използван/и в опаковката въз основа на Решение 97/129/ЕО на Комисията (*), за целите на тяхното идентифициране и класифициране от съответните промишлени сектори.

  2.  За да се улеснят събирането, повторната употреба и възстановяването, включително рециклирането, опаковките трябва да съдържат полезна информация за тази цел. По-специално, за целите на идентифицирането и класифицирането на опаковките от съответните промишлени сектори, на опаковката се посочват видът на материала/ите, използван/и в нея, въз основа на Решение 97/129/ЕО на Комисията (9)“;

  Изменение    41

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г

  Директива 92/64/ЕО

  Член 12 – параграф 3 б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3б.  Данните, съобщавани от държавите членки в съответствие с настоящия член, се придружават от доклад за проверка на качеството и от доклад за прилагането на член 6а, параграф 4.

  3б.  Данните, съобщавани от държавите членки в съответствие с настоящия член, се придружават от доклад за проверка на качеството и от доклад за прилагането на член 6а, параграф 4. Докладът за проверка на качеството се изготвя съгласно хармонизиран формат.

  Изменение    42

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г

  Директива 94/62/ЕО

  Член 12 – параграф 3 в

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.

  3в.  Комисията подлага на преглед данните, съобщени в съответствие с настоящия член, и публикува доклад относно резултатите от направения преглед. Докладът включва оценка на организацията на събирането на данните, на източниците на данните и на методиката, използвана в държавите членки, както и на пълнотата, надеждността, навременността и последователността на тези данни и наличието на свободно достъпни данни. В оценката може да се съдържат специфични препоръки с цел подобрение. Докладът се изготвя на всеки три години.

  Изменение    43

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква г

  Директива 94/62/ЕО

  Член 12 – параграф 3г

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3г.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 3а. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 21, параграф 2.

  3г.  Комисията приема актове за изпълнение за установяване на формàта, в който се съобщават данните в съответствие с параграф 3а, и за доклада за проверка на качеството, посочен в параграф 3б, в който се подкрепят целите за повторно използване на данни и за свободно достъпни данни. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по член 21, параграф 2.

  Изменение    44

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 a (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 15 – параграф 1

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  7а)  в член 15 параграф 1 се заменя със следното:

  Като действа на основата на съответните разпоредби от Договора, Съветът приема икономически инструменти за поощряване осъществяването на целите, определени в настоящата директива. В случай на липса на такива мерки държавите-членки могат в съответствие с принципите на политиката за околната среда на Общността и inter alia в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ и задълженията, породени от Договора, да приемат мерки за постигане на тези цели.

  Като действа на основата на съответните разпоредби от Договора, Съветът приема икономически инструменти за поощряване осъществяването на целите, определени в настоящата директива. В случай на липса на такива мерки държавите-членки могат в съответствие с принципите на политиката за околната среда на Общността и inter alia в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ и задълженията, породени от Договора, да приемат мерки за постигане на тези цели. Тези мерки могат да бъдат част от режимите на разширена отговорност на производителя, диференцирани такси за опаковки за еднократна употреба, схеми на принципа „плащаш повече, ако изхвърляш повече“ и схеми за обратно изкупуване.“

  Изменение    45

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 б (нова)

  Директива 94/62/ЕО

  Член 15 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  7б)  Добавя се следният член:

   

  „Член 15a

   

  Общи изисквания за режимите на разширена отговорност на производителя

   

  Държавите членки гарантират, че режимите на разширена отговорност на производителя, установени съгласно членове 8 и 8а от Директива 2008/98/EО*, се прилагат и за опаковките и отпадъците от опаковки.

   

  ________________

   

  *Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 21.11.2018 г., стр. 3).“

  Изменение    46

  Предложение за директива

  Приложение – параграф -1 (нов)

  Директива 94/62/ЕО

  Приложение II – раздел 1 – тире 1

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  Първото тире в точка 1 на приложение II се заменя със следното:

  - Опаковката е направена, произведена и пусната в търговски оборот по такъв начин, че да позволи повторната употреба или възстановяване, включително и рециклиране, и да се намали до минимум въздействието й върху околната среда, когато се обезвреждат отпадъци от опаковки или остатъчни вещества от операции с такива отпадъци.

  „- Опаковката е направена, произведена и пусната в търговски оборот по такъв начин, че да позволи повторната употреба или възстановяване, включително и рециклиране – в съответствие с принципа за йерархия за управление на отпадъците, и да се намали до минимум въздействието й върху околната среда, когато се обезвреждат отпадъци от опаковки или остатъчни вещества от операции с такива отпадъци.“

  Изменение    47

  Предложение за директива

  Приложение - параграф - 1 а (нов)

  Директива 94/62/ЕО

  Приложение II – точка 3 – буква а

   

  Текст в сила

  Изменение

   

  Буква а) в точка 3 на приложение II се заменя със следното:

  „а)  Опаковки, възстановими чрез рециклиране на материала

  „а)  Опаковки, възстановими чрез рециклиране на материала

  Опаковката трябва да е произведена по начин, който позволява рециклирането на определен процент от теглото на материала, използван за производството на продукти за продажба, в съответствие със съществуващите стандарти в Общността. Определянето на този процент може да варира в зависимост от вида на материала, от който е направена опаковката.

  Опаковката трябва да е произведена по начин, който от техническа, екологична и икономическа гледна точка – като се отчитат сортирането, почистването и наборът от използвани формати и материали – позволява рециклирането на определен процент от теглото на материала, използван за производството на продукти за продажба, в съответствие със съществуващите стандарти в Общността. Определянето на този процент може да варира в зависимост от вида на материала, от който е направена опаковката. Формати и материали, които са проектирани по такъв начин, че възпрепятстват сортирането или преработването, се заменят с известни и ефективни алтернативни варианти.“

  ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Директива за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

  Позовавания

  COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  14.12.2015

   

   

   

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  ITRE

  14.12.2015

  Докладчик по становище:

         Дата на назначаване

  João Ferreira

  25.2.2016

  Разглеждане в комисия

  14.6.2016

   

   

   

  Дата на приемане

  13.10.2016

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  47

  11

  4

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Albert Deß

  ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

  Заглавие

  Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки

  Позовавания

  COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  2.12.2015

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  14.12.2015

   

   

   

  Подпомагащи комисии

         Дата на обявяване в заседание

  ECON

  14.12.2015

  ITRE

  14.12.2015

  JURI

  14.12.2015

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  ECON

  17.12.2015

  JURI

  28.1.2016

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Simona Bonafè

  22.12.2015

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  15.6.2016

  29.9.2016

   

   

  Дата на приемане

  24.1.2017

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  58

  7

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Заместници, присъствали на окончателното гласуване

  Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

  Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

  Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones

  Дата на внасяне

  7.2.2017