ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

7.2.2017 - (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)) - ***I

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Zpravodajka: Simona Bonafè


Postup : 2015/0276(COD)
Průběh na zasedání

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0596),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0385/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené francouzským Senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2016[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 15. června 2016[2],

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a na stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0029/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh  1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Vzhledem k závislosti Unie na dovozu surovin a k tomu, že v dohledné době dojde k rychlému vyčerpání značného množství přírodních zdrojů, má klíčový význam navrácení co největšího množství těchto zdrojů v rámci Unie a urychlení přechodu k oběhovému hospodářství.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit širší rámec přechodu na oběhové hospodářství a příležitost, již pro pokrok v tomto přechodu nabízí přezkum směrnice o obalech a obalových odpadech.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1a)  Nakládání s odpady by se mělo přeměnit na udržitelné nakládání s materiály. Přezkum směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES 1a k tomuto účelu skýtá příležitost.

 

__________________

 

1a  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit širší rámec přechodu na oběhové hospodářství a příležitost, již pro pokrok v tomto přechodu nabízí přezkum směrnice o obalech a obalových odpadech.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů a posílit oběhové hospodářství.

(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a účelné využívání přírodních zdrojů, posílit zásady oběhového hospodářství, zlepšit rozšířenost obnovitelné energie, zvýšit energetickou účinnost, snížit závislost Unie na dovážených zdrojích a poskytovat přitom nové ekonomické příležitosti a dlouhodobou konkurenceschopnost. Aby se hospodářství stalo skutečně oběhovým, je nezbytné přijmout dodatečná opatření v oblasti udržitelné výroby a spotřeby zaměřená na celý životní cyklus výrobků, a to způsobem, který zachová zdroje a uzavře okruh. Účinnější využívání zdrojů by také přineslo podstatné čisté úspory podnikům Unie, veřejným orgánům a spotřebitelům a současně snížilo celkové roční emise skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Politický a společenský stimul k podpoře opětovného využití a recyklace, která představuje udržitelný způsob hospodaření s přírodními zdroji v rámci oběhového hospodářství, by měl ctít hierarchii způsobů nakládání s odpady stanovenou v článku 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES1a a důsledně uplatňovat přístup, kdy má předcházení vzniku odpadu přednost před jeho recyklací.

 

__________________

 

1aSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

Odůvodnění

Oběhové hospodářství nemůže fungovat bez čisté výroby. Toxickým látkám je nutné se vyhnout už ve fázi návrhu, a tím umožnit, aby koloběh výrobků a materiálů probíhal v rámci uzavřeného cyklu, aniž by došlo k ohrožení kvality materiálů, zdraví občanů a pracovníků a životního prostředí. K tomu je zapotřebí změnit přístup k toxickým látkám tak, aby v oběhovém hospodářství nebezpečné látky nebránily opětovnému využívání, opravám a recyklaci.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Vytváření odpadků a nevhodné odstraňování obalů a obalových odpadů má negativní dopady jak na mořské životní prostředí, tak na hospodářství Unie a představuje zbytečná rizika pro veřejné zdraví. K nejčastěji nacházeným předmětům na plážích patří velkou měrou obalové odpady, což má dlouhodobé dopady na životní prostředí a ovlivňuje cestovní ruch a požitek veřejnosti z těchto přírodních oblastí. Kromě toho obalové odpady, které se dostanou do mořského prostředí, podrývají hierarchii způsobů nakládání s odpady, zejména tím, že se zabrání jejich přípravě k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití, dříve než dojde k tomuto nesprávnému odstranění. V zájmu snížení tohoto nepoměrného podílu obalových odpadů na odpadcích v moři by měl být stanoven závazný cíl, který by podporovala cílená opatření přijatá členskými státy.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Cíle stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES13 týkající se využití a recyklace obalů a obalových odpadů by měly být pozměněny zvýšením celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových odpadů, aby lépe zohledňovaly ambici Unie spojené s přechodem na oběhové hospodářství.

(2)  Cíle stanovené ve směrnici 94/62/ES týkající se využití a recyklace obalů a obalových odpadů by měly být pozměněny zvýšením celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových odpadů, aby lépe zohledňovaly ambici Unie spojené s přechodem na oběhové hospodářství.

__________________

 

3  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech a obalových odpadech (Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10).

 

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  Měly by být zavedeny zvláštní kvantitativní cíle pro opětovné použití, o jejichž dosažení by měly členské státy usilovat, k šíření opětovně použitelných obalů a současně k tvorbě pracovních míst a úsporám zdrojů.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  Zvýšení opětovného používání obalů by mohlo vést ke snížení celkových nákladů v celém dodavatelském řetězci a snížit dopad obalového odpadu na životní prostředí. Členské státy by měly podporovat uvádění opětovně použitelných obalů, které jsou na konci své životnosti recyklovatelné, na trh.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2c)  V některých situacích, jako ve stravovacích službách, jsou vyžadovány obaly na jedno použití k zaručení hygieny potravin a zdraví a bezpečnosti spotřebitelů. Členské státy by to při vytváření preventivních opatření měly zohledňovat a podporovat pro tyto obaly větší přístup k recyklaci.

Odůvodnění

Preventivní opatření musí zohledňovat potřebu upřednostňovat hygienu potravin a zdraví a bezpečnosti spotřebitelů. V některých situacích hygiena potravin a zdraví a bezpečnost spotřebitelů neumožňují používat opakovaně použitelné druhy obalů, jako např. u jídel k odnesení s sebou. Na druhé straně se členské státy musí více snažit podporovat sběr těchto obalů z domovů a jejich recyklaci.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  V zájmu zajištění větší soudržnosti právních předpisů o odpadech by definice obsažené ve směrnici 94/62/ES měly být rovněž sladěny s definicemi uvedenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES14, které jsou použitelné na odpad celkově.

(3)  V zájmu zajištění větší soudržnosti právních předpisů o odpadech, aniž by byla dotčena specifičnost obalů a obalových odpadů, by definice obsažené ve směrnici 94/62/ES měly být případně rovněž sladěny s definicemi uvedenými ve směrnici 2008/98/ES, které jsou použitelné na odpad celkově.

__________________

 

14 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

 

Odůvodnění

Je zásadně důležité zajistit soudržnost mezi všemi právními předpisy EU o odpadech.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  Z dalšího zvýšení cílů stanovených ve směrnici 94/62/ES, které se týkají přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových odpadů, by vyplývaly jednoznačné přínosy pro životní prostředí i přínosy hospodářské a sociální.

(4)  Z dalšího zvýšení cílů stanovených ve směrnici 94/62/ES, které se týkají recyklace obalových odpadů, by vyplývaly jednoznačné přínosy pro životní prostředí i přínosy hospodářské a sociální.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a)  Předcházení vzniku odpadů je nejúčinnějším způsobem zvyšování účinnosti využívání zdrojů, snižování dopadu odpadů na životní prostředí a podpory velmi kvalitních recyklovaných materiálů. Z toho důvodu by členské státy měly přijmout přístup založený na životním cyklu, aby snížily dopad produktů na životní prostředí. Členské státy by měly přijmout opatření k podpoře pro systémy přebírání opakovaně použitelných obalů a dosáhnout snížení spotřeby nerecyklovatelných obalů a nadměrných obalů. Za tímto účelem uplatní členské státy vhodné ekonomické nástroje či jiná opatření a přijmou další opatření s cílem poskytovat pobídky pro uplatňování hierarchie nakládání s odpady. Členské státy by měly být schopny použít nástroje a opatření, které jsou uvedeny v příloze IVa směrnice 2008/98/ES. Úsilí o zabránění vzniku odpadů by kromě toho nemělo narušit úlohu obalů v ochraně hygieny a bezpečnosti spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b)  Členské státy by měly zavést přiměřené pobídky pro uplatňování hierarchie nakládání s odpady, a to zejména prostřednictvím finančních a daňových pobídek zaměřených na dosažení cílů této směrnice v oblasti předcházení vzniku obalových odpadů a recyklace, například formou poplatků za ukládání na skládkách a poplatků za spalování, režimů platby podle množství odpadu, systémů rozšířené odpovědnosti výrobce a pobídek pro místní orgány. Tato opatření by měla být částí programů předcházení vzniku obalových odpadů ve všech členských státech.

Odůvodnění

Členské státy mají hrát hlavní roli při zajištění přechodu na oběhové hospodářství a je důležité, aby vytvořily přiměřené finanční, daňové a regulační pobídky pro předcházení vzniku obalového odpadu a pro recyklaci v souladu s cíli této směrnice. Přijatá opatření by měla být částí specifických programů pro nakládání s obalovým odpadem a předcházení jeho vzniku ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4c)  Ve valné většině případů nezávisí poskytování obalů na koncovém zákazníkovi, který si je ani nevybírá, ale spíše na výrobci. Systémy rozšířené odpovědnosti výrobců jsou vhodnými prostředky jak pro prevenci vytváření obalového odpadu, tak i pro vývoj systémů, které zaručí návrat nebo sběr použitých obalů či obalového odpadu od zákazníků, jiných koncových uživatelů nebo z odpadkových toků a opakované použití nebo využití, včetně recyklace, sebraných obalů nebo obalového odpadu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4d)  Aby se podpořilo předcházení vzniku obalových odpadů, snížil jejich dopad na životní prostředí a přitom se podporovala vysoce kvalitní recyklace materiálů, by měly základní požadavky přílohy II této směrnice být přezkoumány a případně revidovány s cílem posílit požadavky, které zlepší navrhování pro opakované použití a vysoce kvalitní recyklaci obalů.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4e)  Součástí vnitrostátních strategií členských států by mělo být zvyšování informovanosti v podobě různých pobídek a výhod plynoucích z produktů vyrobených z recyklovaných odpadů, což povzbudí investice do odvětví recyklovaných produktů.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4f)  Podpora udržitelného biohospodářství může přispět ke snižování závislosti Evropy na dovážených surovinách. Zlepšování tržních podmínek pro udržitelné biologické obaly a pro kompostovatelné biologicky rozložitelné obaly a přezkum stávajících předpisů bránících používání těchto materiálů může nabídnout při výrobě obalů příležitost dále stimulovat výzkum a inovace a nahradit vstupní suroviny založené na fosilních palivech obnovitelnými zdroji, když je to z hlediska životního cyklu přínosné, a dále podporovat organickou recyklaci.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Postupným navyšováním stávajících cílů týkajících se přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových obalů by mělo být zajištěno postupné a účinné využívání ekonomicky hodnotných odpadních materiálů díky náležitému nakládání s odpady v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Tím by mělo být zajištěno, aby hodnotné materiály nacházející se v odpadech byly vráceny do evropského hospodářství, a aby tak bylo dosaženo pokroku při provádění iniciativy v oblasti surovin15 a vytváření oběhového hospodářství.

(5)  Postupným navyšováním stávajících cílů týkajících se přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových obalů by mělo být zajištěno postupné a účinné využívání ekonomicky hodnotných odpadních materiálů díky náležitému nakládání s odpady v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Tím by mělo být zajištěno, aby hodnotné materiály nacházející se v odpadech byly vráceny do evropského hospodářství, a aby tak bylo dosaženo pokroku při provádění iniciativy v oblasti surovin15 a vytváření oběhového hospodářství, aniž by byly dotčeny právní předpisy týkající se bezpečnosti potravin, zdraví spotřebitelů a bezpečnosti materiálů, které se dostávají do styku s potravinami.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Čisté, účinné a udržitelné oběhové hospodářství vyžaduje odstranění nebezpečných látek z výrobků ve fázi návrhu a v této souvislosti by mělo uznávat výslovná ustanovení sedmého akčního programu pro životní prostředí, který vyzývá k rozvíjení koloběhu netoxických materiálů, aby mohl být recyklovaný odpad využíván jako hlavní a spolehlivý zdroj surovin pro Unii.

Odůvodnění

EU by se měla soustředit na vytvoření čistého oběhového hospodářství a vyvarovat se možného značného rizika, že veřejnost a trh ztratí důvěru v recyklované materiály a mezitím se vytvoří nekonečné odpadové dědictví. Hlavní zátěž pro subjekty provádějící recyklaci představuje přítomnost nebezpečných látek v materiálech. EU by měla svoji pozornost soustředit na odstranění těchto nebezpečných látek z výrobků a odpadů a na to, aby neohrožovala veřejné zdraví a životní prostředí tím, že některým typům podniků nebo výrobků udělí výjimku, pokud jde o bezpečnostní požadavky, a že v budoucnu nebude možné zjistit, které materiály jsou kontaminované.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Jednou recyklovaný materiál, který je znovu uveden do hospodářství v důsledku toho, že se dostal do stavu, kdy odpad přestává být odpadem, neboť splnil specifická kritéria stanovující, kdy odpad přestává být odpadem, nebo byl použit v novém výrobku, musí být plně v souladu s právními předpisy Unie týkajícími se chemických látek.

Odůvodnění

Nařízení REACH se nevztahuje na odpady, jak je uvedeno v čl. 2 odst. 2: „Látkou, přípravkem ani předmětem ve smyslu článku 3 tohoto nařízení není odpad, jak je vymezen směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES“.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5c)  Jsou podstatné rozdíly mezi domácím obalovým odpadem a obchodním a průmyslovým obalovým odpadem. Aby o nich získaly jasné a přesné informace, měly by členské státy podávat zprávy o obou tocích odděleně.

Odůvodnění

V současnosti je Belgie jediným členským státem, jenž má oddělené systémy sběru a vykazování pro domácí a pro obchodní a průmyslový obalový odpad. Jsme přesvědčeni, že to je příklad osvědčeného postupu, který má potenciál k tomu, aby byl převzat na úrovni EU. Ekonomická realita se pro domácí a pro obchodní a průmyslový obalový odpad značně liší: 1) domácnosti a podniky nakládají s různými produkty, a vyžadují tudíž rozdílné obaly, což vede k různým tokům odpadů; 2) liší se obchodní rozměr (u obchodních a průmyslových obalů jde o vztahy firma–firma, kdežto u domácích obalů jde o vztah firma–zákazník); 3) velmi se liší objemy těchto toků. To jsou tři hlavní důvody, proč by se oba toky měly jasně rozlišovat.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Mnoho členských států dosud zcela nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro nakládání s odpady. Je proto nutné stanovit jednoznačné cíle politiky, aby se zamezilo zablokování recyklovatelných surovin ve spodní části hierarchie způsobů nakládání s odpady.

(6)  Mnoho členských států dosud zcela nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro nakládání s odpady k recyklování. Je proto nutné stanovit jednoznačné cíle politiky k vybudování vybavení a zařízení k nakládání s odpady, které jsou nezbytné pro prevenci vzniku odpadů, přípravu k opětovnému použití a recyklaci, aby se zamezilo zablokování recyklovatelných surovin ve spodní části hierarchie způsobů nakládání s odpady a vytvořily se pobídky k investicím do inovativní infrastruktury nakládání s odpady pro recyklování.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Aby bylo možné dosáhnout cílů této směrnice a urychlit přechod k oběhovému hospodářství, měla by Komise podpořit koordinaci a výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy a nejrůznějšími hospodářskými odvětvími. Tuto výměnu by usnadnilo zavedení komunikačních platforem, které by mohly pomoci zvýšit povědomí o nových průmyslových řešeních, poskytnout lepší přehled o dostupných kapacitách, podpořit vazby mezi odvětvím nakládání s odpady a dalšími sektory a posílit průmyslovou součinnost.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Vzhledem ke kombinaci cílů v oblasti recyklace a omezení skládkování, jež jsou obsaženy ve směrnicích 2008/98/ES a 1999/31/ES, již nejsou nutné cíle vztahující se na celou Unii, pokud jde o energetické využití, a maximální cíle pro recyklaci obalového odpadu, které jsou stanoveny ve směrnici 94/62/ES.

(7)  Vzhledem ke kombinaci cílů v oblasti recyklace a omezení skládkování, jež jsou obsaženy ve směrnicích Rady 2008/98/ES a 1999/31/ES1a, již nejsou nutné cíle vztahující se na celou Unii, pokud jde o energetické využití, které jsou stanoveny ve směrnici 94/62/ES.

 

__________________

 

1a  Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).

Odůvodnění

Cíle pro recyklaci jsou i nadále základním nástrojem k použití při řízení přechodu na oběhové hospodářství.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Tato směrnice stanoví dlouhodobé cíle týkající se nakládání s odpady v Unii a poskytuje hospodářským provozovatelům a členským státům jasné vodítko pro směrování investic, které jsou nezbytné pro dosažení cílů této směrnice. Při přípravě vnitrostátních strategií pro nakládání s odpady a plánování investic do infrastruktury pro nakládání s odpady by členské státy měly náležitě využívat evropské strukturální a investiční fondy v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, a to prostřednictvím podpory předcházení vzniku odpadů, opětovného použití a recyklace.

(8)  Tato směrnice stanoví dlouhodobé cíle týkající se nakládání s odpady v Unii a poskytuje hospodářským provozovatelům a členským státům jasné vodítko pro směrování investic, které jsou nezbytné pro dosažení cílů této směrnice. Při přípravě vnitrostátních strategií pro nakládání s odpady a plánování investic do infrastruktury pro nakládání s odpady a oběhové hospodářství by členské státy měly náležitě využívat evropské strukturální a investiční fondy v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a navrhnout dané strategie a investiční plány, aby byly primárně uzpůsobené podpoře předcházení vzniku odpadů a opětovného použití, po nichž následuje recyklace.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a)  Pravidla pro další zvyšování cílů pro recyklaci po roce 2030 by měla být přezkoumána ve světle zkušeností získaných při uplatňování této směrnice.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10)  K dosažení významných přínosů ekonomických a přínosů pro životní prostředí by měly být stanoveny samostatné cíle týkající se recyklace železných kovů a hliníku, neboť by bylo recyklováno více hliníku, což by vedlo k významným úsporám energie a snížení emisí oxidu uhličitého. Stávající cíl týkající se opětovného použití a recyklace kovových obalů by se proto měl rozdělit na zvláštní cíle pro tyto dva druhy odpadů.

(10)  K dosažení významných přínosů ekonomických a přínosů pro životní prostředí by měly být stanoveny samostatné cíle týkající se recyklace železných kovů a hliníku, neboť by bylo recyklováno více kovů, což by vedlo k významným úsporám energie a snížení emisí oxidu uhličitého. Stávající cíl týkající se opětovného použití a recyklace kovových obalů by se proto měl rozdělit na zvláštní cíle pro tyto dva druhy odpadů.

Odůvodnění

Zvláštní cíle nejenom pomáhají zlepšit míru recyklace hliníku, ale též oceli, je tudíž vhodné používat slovo „kovy“ namísto „hliník“.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Pro účely výpočtu toho, zda bylo dosaženo cílů týkajících se celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace, by členské státy měly být schopny brát v úvahu výrobky a části, které jsou uznanými provozovateli zařízení pro přípravu k opětovnému použití a v rámci systémů zálohování a zpětného odběru připraveny k opětovnému použití. S cílem zajistit harmonizované podmínky pro tyto výpočty přijme Komise podrobná pravidla pro určování úrovně přípravy k opětovnému použití uznanými provozovateli zařízení pro přípravu k opětovnému použití a v rámci systémů zálohování a zpětného odběru a pro sběr, ověřování a vykazování údajů.

(11)  S cílem zajistit harmonizovaný výpočet údajů o cílech recyklace by Komise měla přijmout podrobná pravidla pro určování uznaných provozovatelů zařízení pro přípravu k opětovnému použití a pro provozovatele recyklace a pro sběr, sledovatelnost, ověřování a vykazování údajů. Po přijetí této harmonizované metodiky by členské státy měly být schopny pro účely výpočtů, zda jsou cíle recyklace splněny, zohlednit recyklaci kovů, která se provádí společně se spalováním nebo spoluspalováním.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby se zajistila spolehlivost shromažďovaných údajů o přípravě k opětovnému použití, je nezbytné stanovit společná pravidla pro podávání zpráv. Podobně je důležité stanovit přesnější pravidla, podle nichž by měly členské státy podávat zprávy o tom, co je účinně recyklováno a může být započteno pro dosažení cílů týkajících se recyklace. Obecné pravidlo je, že za tímto účelem se musí dosažení cílů týkajících se recyklace vykazovat na bázi vstupu do procesu konečné recyklace. S cílem snížit administrativní zátěž by členským státům mělo být umožněno, aby při dodržení přísných podmínek mohly dosažení cílů týkajících se recyklace vykazovat na bázi výstupu z třídicích zařízení. Ztráty materiálů či látek na váze v důsledku fyzikálních procesů a/nebo procesů chemické přeměny, které jsou procesu konečné recyklace vlastní, by neměly být odečítány od hmotnosti odpadu, který se vykazuje jako recyklovaný.

(12)  Aby se zajistila spolehlivost shromažďovaných údajů o recyklaci, je nezbytné stanovit společná pravidla v oblasti shromažďování údajů, sledovatelnosti, ověřování a předávání údajů. Podobně je důležité stanovit přesnější pravidla, podle nichž by měly členské státy podávat zprávy o tom, co je účinně recyklováno a může být započteno pro dosažení cílů týkajících se recyklace. Výpočet dosažení cílů by měl vycházet z jedné harmonizované metody, která zabraňuje tomu, aby byly odstraněné odpady vykazovány jako recyklované odpady. Za tímto účelem se musí dosažení cílů týkajících se recyklace vykazovat na bázi vstupu do procesu konečné recyklace. Ztráty materiálů či látek na váze v důsledku fyzikálních procesů a/nebo procesů chemické přeměny, které jsou procesu konečné recyklace vlastní, by neměly být odečítány od hmotnosti odpadu, který se vykazuje jako recyklovaný.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Statistické údaje oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech v členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů.

(14)  Údaje a informace oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost oznámených údajů by mělo zlepšit zavedení společné metodiky pro sběr a zpracování údajů získaných ze spolehlivých zdrojů a zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů od členských států je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady. Při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených ve směrnici 94/62/ES by se proto mělo od členských států požadovat, aby používaly nejnovější metodiku, kterou vypracovala Komise a národní statistické úřady členských států.

(16)  Pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů od členských států je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady. Při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených ve směrnici 94/62/ES by se proto mělo od členských států požadovat, aby používaly společnou metodiku pro shromažďování a zpracovávání údajů, kterou vypracovala Komise ve spolupráci s národními statistickými úřady členských států a vnitrostátními, regionálními a místními orgány odpovědnými za nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Členské státy by Komisi měly na požádání neodkladně poskytnout veškeré informace nezbytné k posouzení provádění této směrnice jako celku a jejího dopadu na životní prostředí a lidské zdraví.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17)  Za účelem doplnění nebo změny směrnice 94/62/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o čl. 6a odst. 2 a 5, čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článku 20. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(17)  Za účelem doplnění nebo změny směrnice 94/62/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o pravidla pro výpočet dosažení cílů pro využití, opětovné použití a recyklaci, některé výjimky týkající se maximálních úrovní koncentrace těžkých kovů v některých recyklovaných materiálech, cykly výrobků a typy obalů, společnou metodiku pro sběr a zpracování údajů a formát pro vykazování údajů týkajících se uskutečňování cílů recyklace a změny seznamu ilustrativních příkladů týkajících se definic obalů a jakýchkoli odborných problémů při uplatňování této směrnice. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace byly vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Zejména pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají systematicky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění směrnice 94/62/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o čl. 12 odst. 3d a článek 19. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201116.

(18)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění směrnice 94/62/ES by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o přizpůsobování systému určování povahy použitých obalových materiálů vědeckému a technickému pokroku. Tyto pravomoci by měly být vykonávány

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201116.

__________________

__________________

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

16 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Členské státy by měly zajistit, aby byly zavedeny vysoké úrovně požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny pracovníky v Unii v souladu se stávajícími právními předpisy Unie a podle zvláštních rizik, kterým čelí pracovníci v některých odvětvích výroby, recyklace a odpadu.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 1 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1)   V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Za tímto účelem stanoví tato směrnice opatření, jejichž první prioritou je prevence vzniku obalových odpadů a dalšími doplňujícími hlavními zásadami je opakované používání obalů, recyklace a další formy využití obalových odpadů, jimiž se omezí množství těchto odpadů určených ke konečnému odstranění.

„2.   Za tímto účelem stanoví tato směrnice opatření, jejichž první prioritou je prevence vzniku obalových odpadů a dalšími doplňujícími hlavními zásadami je opakované používání obalů, recyklace a další formy využití obalových odpadů, jimiž se omezí množství těchto odpadů určených ke konečnému odstranění s cílem přispět k přechodu na oběhové hospodářství.

Odůvodnění

V cílech je důležité zdůraznit význam, jaký má tato směrnice pro přechod na oběhové hospodářství.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 3 – bod 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  doplňuje se nový bod, který zní:

 

„2a.  „biologickými obaly“ se rozumí veškeré obaly, které pocházejí z materiálů biologického původu s výjimkou materiálů tvořících součást geologických útvarů a/nebo fosilních zdrojů;“

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. c

Směrnice 94/62/ES

Čl. 3 – body 3 až 10

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  body 3 až 10 se zrušují;

c)  body 3 a 4 a 6 až 10 se zrušují.

Odůvodnění

Je znovu uvedena definice „opětovného použití“.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. d

Směrnice 94/62/ES

Čl. 3 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Dále se použijí definice pojmů „odpad“, „původce odpadu“, „držitel odpadu“, „nakládání s odpady“, „sběr“, „tříděný sběr“, „předcházení vzniku“, „opětovné použití“, „zpracování“, „využití“, „příprava k opětovnému použití", „recyklace“, „proces konečné recyklace“ a „odstranění“ stanovené v článku 3 směrnice 2008/98/ES.“

„Dále se použijí definice pojmů „odpad“, „původce odpadu“, „držitel odpadu“, „nakládání s odpady“, „sběr“, „tříděný sběr“, „předcházení vzniku“, „třídění“, „komunální odpad“, „průmyslový a obchodní odpad“, „zpracování“, „využití“, „recyklace“, „organická recyklace“, „proces konečné recyklace“, „drobný odpad“, „vyhazování drobného odpadu“ a „odstranění“ stanovené v článku 3 směrnice 2008/98/ES.“

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„Těmito dalšími opatřeními mohou být vnitrostátní programy, pobídky prostřednictvím systémů rozšířené odpovědnosti výrobce za minimalizaci vlivu obalů na životní prostředí nebo podobné akce, schvalované podle potřeby po konzultaci s hospodářskými subjekty a zaměřené na koordinaci a využívání řady podnětů rozvíjených v rámci členských států v oblasti prevence. Tyto akce musí být v souladu s cíli této směrnice určenými v čl. 1 odst. 1.

Členské státy přijmou opatření k minimalizaci dopadu obalů na životní prostředí, jež budou přispívat k dosažení cílů pro předcházení vzniku odpadů, které jsou stanoveny v odstavci -1 článku 9 směrnice 2008/98/ES. Tato opatření by měla zahrnovat rozšířenou odpovědnost výrobce, jak je definována ve třetím pododstavci čl. 8 odst. 1, a pobídky pro přebírání opakovaně použitelných obalů.

 

Členské státy přijmou opatření k dosažení trvalého snížení spotřeby nerecyklovatelných a nadměrných obalů. Tato opatření nesmí ohrozit hygienu ani bezpečnost potravin.

 

Kromě toho mohou členské státy podniknout další akce schvalované podle potřeby po konzultaci s hospodářskými subjekty, organizacemi spotřebitelů a organizacemi na ochranu životního prostředí a zaměřené na koordinaci a využívání řady podnětů rozvíjených v rámci členských států v oblasti prevence.

 

Tyto akce musí být v souladu s cíli této směrnice určenými v čl. 1 odst. 1.

 

Členské státy využívají odpovídající hospodářské nástroje a další opatření s cílem poskytnout pobídky pro uplatňování hierarchie nakládání s odpady. Tyto nástroje a opatření mohou zahrnovat ty, které jsou uvedeny v příloze IVa směrnice 2008/98/ES.“

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(2a)  V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.  Komise podle potřeby předloží návrhy opatření, jimiž se posílí a dokončí prosazování základních požadavků a zajistí, že nový obal je uveden na trh pouze tehdy, přijal-li výrobce všechna nezbytná opatření k minimalizaci jeho vlivu na životní prostředí, aniž by to ovlivnilo základní funkce obalu.

„3.  Komise do 31. prosince 2020 předloží návrhy na aktualizaci základních požadavků, aby se posílilo a doplnilo prosazování těchto požadavků s cílem zajistit, že nový obal je uveden na trh pouze tehdy, přijal-li výrobce všechna nezbytná opatření k minimalizaci jeho vlivu na životní prostředí, aniž by to ovlivnilo základní funkce obalu. Komise po konzultaci všech zúčastněných stran předloží legislativní návrh na aktualizaci požadavků, zejména na posílení navrhování k opětovnému použití a vysoce kvalitní recyklace.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2b)  V článku 4 se doplňuje odstavec, který zní:

 

„3.  Členské státy tam, kde je to environmentálně přínosné z hlediska životního cyklu, podporují používání biologických recyklovatelných obalů a biologicky rozložitelných kompostovatelných obalů tak, že přijímají opatření, jako jsou tato:

 

a)  prosazování jejich používání mimo jiné prostřednictvím ekonomických nástrojů;

 

b)  zlepšování tržních podmínek pro tyto produkty;

 

c)  přezkum stávajících právních předpisů, které brání používání těchto produktů.“

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 5 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2c)  V článku 5 se vkládá nový nadpis, který zní:

 

„Opětovné použití“

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 d (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 5 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

2d)  V článku 5 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

Členské státy mohou v souladu se Smlouvou podporovat systémy opakovaného použití těch obalů, které lze opakovaně použít způsobem příznivým pro životní prostředí.

1.  „Členské státy v souladu se Smlouvou a hierarchií způsobů nakládání s odpady podporují systémy opakovaného použití těch obalů, které lze opakovaně použít způsobem příznivým pro životní prostředí, aniž by byla ohrožena hygiena potravin a bezpečnost spotřebitelů.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 e (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2e)  V článku 5 se doplňuje odstavec, který zní:

 

„1a.  Členské státy budou usilovat o dosažení těchto cílů pro opětovně použitelné obaly:

 

a)  nejpozději do 31. prosince 2025 opětovně použít alespoň 5 % hmotnosti veškerých obalových odpadů;

 

b)  nejpozději do 31. prosince 2030 opětovně použít alespoň 10 % hmotnosti veškerých obalových odpadů.“

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 f (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 5 – odst. 1 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2f)  V článku 5 se doplňuje odstavec, který zní:

 

„1b.  S cílem podpořit činnosti související s opětovným použitím mohou členské státy přijmout mimo jiné následující opatření:

 

  použití systémů zálohování a zpětného odběru pro opětovně použitelné obalové výrobky;

 

  stanovení minimálního procentního podílu opětovně použitelných obalů uváděných na trh každý rok v rámci jednoho toku obalů;

 

  zavedení přiměřených ekonomických pobídek pro výrobce opětovně použitelných obalů.“

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 g (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 5 – odst. 1 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2g)  V článku 5 se doplňuje odstavec, který zní:

 

1c. Opětovně použité obaly a obaly shromážděné v systému zálohování a zpětného odběru se mohou započítat v rámci plnění preventivních cílů stanovených ve vnitrostátních preventivních programech.

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – název

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  nadpis se nahrazuje tímto: „Využití, opětovné použití a recyklace“;

a)  nadpis se nahrazuje tímto: „Využití a recyklace“;

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. a a (nové)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)   V článku 6 se vkládá nový odstavec -1, který zní:

 

„-1.  Členské státy zavedou systémy třídění všech obalových materiálů.“

Odůvodnění

Oddělený sběr a třídění všech obalů je třeba stanovit jako povinnost a nikoli jen podporovat. Obaly, které nejsou odděleně sbírány a tříděny, se nerecyklují. Pouze v případě, že bude zavedena jasná povinnost odděleného sběru a třídění všech obalů, bude zaručen přístup všech obalových materiálů k systémům sběru a recyklace. Stanovení požadavku, aby členské státy zavedly systémy sběru a třídění všech obalů, je také důležité pro zabezpečení stálých zásob recyklovatelných materiálů, což nabídne předvídatelný vývoj inovací a investic v oblasti stávajících a nových technologií sběru a třídění a rovněž související infrastruktury.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  nejpozději 31. prosince 2025 bude alespoň 65 % hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému použití a recyklováno;

f)  nejpozději 31. prosince 2025 bude alespoň 70 % hmotnosti veškerých vytvořených obalových odpadů recyklováno;

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 1 – písm. g

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  nejpozději 31. prosince 2025 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci, pokud jde o níže uvedené konkrétní materiály obsažené v obalovém odpadu:

g)  nejpozději 31. prosince 2025 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro recyklaci, pokud jde o níže uvedené konkrétní materiály obsažené v obalovém odpadu:

i)  55 % plastů;

i)  60 % plastů;

ii)  60 % dřeva;

ii)  65 % dřeva;

iii)  75 % železných kovů;

iii)  80 % železných kovů;

iv)  75 % hliníku;

iv)  80 % hliníku;

v)  75 % skla;

v)  80 % skla;

vi)  75 % papíru a lepenky;

vi)  90 % papíru a lepenky;

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 1 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  nejpozději 31. prosince 2030 bude alespoň 75% hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému použití a recyklováno;

h)  nejpozději 31. prosince 2030 bude alespoň 80 % hmotnosti veškerých vytvořených obalových odpadů recyklováno;

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 1 – písm. i

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  nejpozději 31. prosince 2030 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci, pokud jde o níže uvedené konkrétní materiály obsažené v obalovém odpadu:

i)  nejpozději 31. prosince 2030 bude dosaženo těchto minimálních cílů v hmotnostním vyjádření pro recyklaci, pokud jde o níže uvedené konkrétní materiály obsažené v obalovém odpadu:

i)  75 % dřeva;

i)  80 % dřeva;

ii)  85 % železných kovů;

ii)  90 % železných kovů;

iii)  85 % hliníku;

iii)  90 % hliníku;

iv)  85 % skla;

iv)  90 % skla;

v)  85% papíru a lepenky;

 

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Obalový odpad odeslaný do jiného členského státu za účelem přípravy k opětovnému použití, recyklace nebo využití v tomto jiném členském státě může započítat do dosažení cílů stanovených v odst. 1 bodech f) až i) pouze členský stát, v němž byl tento obalový odpad sbírán.

3.  Obalový odpad odeslaný do jiného členského státu za účelem recyklace v tomto jiném členském státě může započítat do dosažení cílů stanovených v odst. 1 bodech f) až i) pouze členský stát, v němž byl tento obalový odpad sbírán.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c a (nové)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ca)  V článku 6 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4.  Členské státy případně podporují používání materiálů získaných recyklací obalových odpadů k výrobě obalů a dalších výrobků:

„4.  „Členské státy podporují používání materiálů získaných recyklací obalových odpadů, pokud je to přínosné z hlediska jejich životního cyklu a v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, k výrobě obalů a dalších výrobků:

a)  zlepšováním tržních podmínek pro takové materiály,

a)  zlepšováním tržních podmínek pro takové materiály,

b)  přezkoumáním stávajících předpisů, které brání použití těchto materiálů.

b)  přezkoumáním stávajících předpisů, které brání použití těchto materiálů,

 

ba)  používáním vhodných ekonomických nástrojů ke zintenzivnění využívání druhotných surovin, jež mohou zahrnovat opatření k prosazování recyklovaného obsahu výrobků a uplatňování kritérií udržitelnosti v rámci veřejných zakázek,

 

bb)  prosazováním materiálů, které po recyklaci do materiálů přicházejících do styku s potravinami neškodí lidskému zdraví.“

Odůvodnění

Členské státy by měly vybízet k používání materiálů z recyklovaného obalového odpadu k výrobě obalů a dalších výrobků tím, že pro tyto materiály zlepší tržní podmínky a provedou přezkum stávajících právních předpisů, jež brání jejich používání, a dále tím, že vytvoří pobídky k používání druhotných surovin a budou prosazovat materiály, které po recyklaci neškodí lidskému zdraví.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 5, 8 a 9

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)   odstavce 5, 8 a 9 se zrušují;

d)   odstavce 5 a 9 se zrušují;

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 8

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

da)  Odstavec 8 se nahrazuje tímto:

8.   Komise co nejdříve, a nejpozději 30. června 2005, předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku při provádění této směrnice a o jejím vlivu na životní prostředí a na fungování vnitřního trhu. Zpráva zohlední individuální situaci v každém členském státě. Bude obsahovat toto:

„8.   Za tímto účelem Komise nejpozději do 31. prosince 2024 vyhodnotí cíle stanovené v článku 6 a pokrok dosažený při jejich plnění a zohlední při tom osvědčené postupy a opatření přijatá členskými státy za účelem plnění těchto cílů.

 

V rámci svého hodnocení Komise zváží, zda stanoví:

a)   hodnocení účinnosti, plnění a prosazování základních požadavků;

a)  cíle pro jiné toky obalového odpadu;

b)   další preventivní opatření, aby se co nejvíce omezil vliv obalu na životní prostředí, aniž by to ovlivnilo základní funkce obalu;

b)  oddělené cíle pro domácí obalový odpad a obchodní a průmyslový obalový odpad;

c)   možný vývoj obalového environmentálního ukazatele s cílem jednodušeji a účinněji provádět prevenci vzniku obalových odpadů;

Za tímto účelem Komise vypracuje zprávu případně doplněnou o legislativní návrh, kterou zašle Evropskému parlamentu a Radě.“

d)   plány prevence vzniku obalových odpadů;

 

e)   podporu opakovaného použití, a zejména srovnání nákladů a přínosů opakovaného použití a nákladů a přínosů recyklace;

 

f)   odpovědnost výrobce včetně souvisejících finančních aspektů;

 

g)   úsilí dále snižovat a popřípadě vyloučit těžké kovy a jiné nebezpečné látky z používání v obalech do roku 2010.

 

K této zprávě jsou podle potřeby připojeny návrhy na přezkum odpovídajících ustanovení této směrnice, pokud již takové návrhy nebyly předloženy.

 

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 a – odst. 1 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„1.   Pro účely výpočtu, zda bylo dosaženo cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i),

„1.   Pro účely výpočtu, zda bylo dosaženo cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i), se hmotnost recyklovaného obalového odpadu počítá jako hmotnost odpadu vstupujícího do procesu konečné recyklace v daném roce.

a)  se hmotností recyklovaného obalového odpadu rozumí hmotnost odpadu vstupujícího do procesu konečné recyklace;

 

b)  se hmotností obalového odpadu připraveného k opětovnému použití rozumí hmotnost obalového odpadu, který byl využit nebo sebrán uznaným provozovatelem zařízení pro přípravu k opětovnému použití a byl předmětem všech nezbytných kontrol, čištění a oprav umožňujících opětovné použití bez dalšího třídění nebo předzpracování;

 

c)  členské státy mohou do výpočtu zahrnout výrobky a části připravené k opětovnému použití uznanými zpracovateli pro přípravu k opětovnému použití nebo v rámci systémů zálohování a zpětného odběru. Pro výpočet očištěné míry obalového odpadu připraveného k opětovnému použití a recyklovaného odpadu, která zohledňuje hmotnost výrobků a částí připravených k opětovnému použití, použijí členské státy ověřené údaje od provozovatelů a uplatní vzorec uvedený v příloze IV.

 

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 a – odst. 1a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Do 31. prosince 2018 Komise požádá evropské normalizační organizace, aby na základě dostupných osvědčených postupů vypracovaly evropské normy kvality pro odpadní materiály vstupující do procesu konečné recyklace a rovněž pro druhotné suroviny, zejména plasty.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  K zajištění harmonizovaných podmínek pro uplatňování ustanovení odst. 1 písm. b) a c) a přílohy IV přijme Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem stanovení minimálních kvalitativníchprovozních požadavků pro určování uznaných provozovatelů zařízení pro přípravu k opětovnému použití a systémů zálohování a zpětného odběru, včetně konkrétních pravidel pro sběr, ověřování a vykazování údajů.

2.  K zajištění harmonizovaných podmínek pro uplatňování ustanovení odst. 1 přijme Komise akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 21a za účelem doplnění teto směrnice o stanovení minimálních kvalitativníchprovozních požadavků pro určování koncových provozovatelů recyklace, včetně konkrétních pravidel pro sběr, sledovatelnost a ověřování a vykazování údajů.

Odůvodnění

Aby se zajistilo jednotné uplatňování odst. 1 písm. a) této směrnice, měla by Komise přijmout akty v přenesené pravomoci stanovující minimální požadavky na kvalitu a provoz pro určení koncových provozovatelů recyklace.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 a – odst. 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise prozkoumá možnosti a případně navrhne opatření k zefektivnění vykazování kompozitních obalů s ohledem na povinnosti stanovené touto směrnicí.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odchylně od odstavce 1 lze hmotnost výstupu z jakéhokoli způsobu třídění vykazovat jako hmotnost recyklovaného obalového odpadu, pokud:

vypouští se

a)  tento výstup je odeslán do procesu konečné recyklace;

 

b)  hmotnost materiálů nebo látek, které nejsou předmětem procesu konečné recyklace a které byly odstraněny nebo jsou předmětem energetického využití, zůstává nižší než 10 % celkové hmotnosti odpadu, který má být vykázán jako recyklovaný.

 

Odůvodnění

Ve svém usnesení s názvem „O účinném využívání zdrojů: směrem k oběhovému hospodářství“, přijatém dne 9. července 2015 vyzval Evropský parlament k tomu, aby byly výpočty cílů týkajících se recyklace prováděny ve všech členských státech za použití jedné harmonizované metody založené na jednoznačné metodě podávání zpráv, která zabrání vykazování zlikvidovaného odpadu (na skládkách nebo ve spalovně) jako recyklovaného odpadu.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 a – odst. 4

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zavedou účinný systém kontroly kvality a sledovatelnosti obalového odpadu, který zajistí, že podmínky stanovenéodst. 3 písm. a) a b) budou splněny. Tento systém mohou tvořit elektronické registry zřízené podle čl. 35 odst. 4 směrnice 2008/98/ES, technické specifikace ke kvalitativním požadavkům na tříděný odpad nebo jiné odpovídající opatření, jež zajistí spolehlivost a přesnost shromážděných údajů o recyklovaném odpadu.

4.  Členské státy v souladu s akty v přenesené pravomoci přijatými na základě odstavce 2 zavedou účinný systém kontroly kvality a sledovatelnosti obalového odpadu s cílem zajistit dodržování podmínek stanovenýchodstavci 1. Tento systém mohou tvořit elektronické registry zřízené podle čl. 35 odst. 4 směrnice 2008/98/ES, technické specifikace ke kvalitativním požadavkům na tříděný odpad nebo jiné odpovídající opatření, jež zajistí spolehlivost a přesnost shromážděných údajů o recyklovaném odpadu. Členské státy budou Komisi informovat o zvoleném systému kontroly kvality a sledovatelnosti.

Odůvodnění

Je důležité, aby členské státy zavedly systém kontroly kvality a sledovatelnosti obalového odpadu, který zajistí dodržování pravidel stanovených v čl. 1 odst. 1 této směrnice, a aby informovaly Komisi o zvolené metodě pro řízení tohoto systému.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pro účely výpočtu toho, zda bylo dosaženo cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i), mohou členské státy zohlednit recyklaci kovů, k níž dochází v souvislosti se spalováním, v poměru k podílu spalovaného obalového odpadu, pokud tyto recyklované kovy splňují určité kvalitativní požadavky. Členské státy používají společnou metodiku vypracovanou v souladu s čl. 11a odst. 6 směrnice 2008/98/ES.

5.  Pro účely výpočtu toho, zda bylo dosaženo cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. f) až i), mohou členské státy zohlednit recyklaci kovů, k níž dochází v souvislosti se spalováním nebo společným spalováním, avšak pouze pokud byl odpad před spalováním roztříděn nebo byla dodržena povinnost zavést tříděný sběr papíru, kovů, plastů, skla a biologického odpadu, a to v poměru k podílu spalovaného nebo společně spalovaného obalového odpadu, pokud tyto recyklované kovy splňují určité kvalitativní požadavky. Členské státy používají společnou metodiku vypracovanou v souladu s čl. 11a odst. 6 směrnice 2008/98/ES.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 b – odst. 1 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  příklady osvědčených postupů, které se používají v celé Unii a které mohou ve vztahu k pokroku při dosahování stanovených cílů sloužit jako vodítko.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 b – odst. 2 a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  V případě potřeby se budou zprávy uvedené v odstavci 1 zabývat také prováděním požadavků stanovených touto směrnicí a odlišných od těch, které jsou uvedeny v odstavci 1, včetně prognózy dosahování cílů obsažených v programech předcházení vzniku odpadů a procentuálního množství obecního odpadu, který byl odstraněn nebo byl energeticky využit, a jeho množství v přepočtu na jednoho obyvatele.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 7 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5a)  V článku 7 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Za účelem plnění cílů stanovených touto směrnicí přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily vytvoření systémů pro:

„1.   Za účelem plnění cílů stanovených touto směrnicí přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily vytvoření a intenzivnější využívání systémů pro:

a)  zpětný odběr nebo sběr použitých obalů nebo obalových odpadů od spotřebitelů a jiných konečných uživatelů nebo z toků odpadů za účelem jejich usměrnění do nejvhodnějších alternativ nakládání s odpady;

a)  zpětný odběr nebo sběr použitých obalů nebo obalových odpadů od spotřebitelů a jiných konečných uživatelů nebo z toků odpadů za účelem jejich usměrnění do nejvhodnějších alternativ nakládání s odpady;

b)  opakované použití nebo využití, včetně recyklace obalů nebo sebraných obalových odpadů,

b)  opakované použití nebo využití, včetně recyklace obalů nebo sebraných obalových odpadů.

za účelem plnění cílů stanovených touto směrnicí.

 

Tyto systémy musí být otevřeny účasti hospodářských subjektů ze zúčastněných odvětví a příslušných orgánů veřejné moci. Rovněž se musí vztahovat na dovážené výrobky za nediskriminačních podmínek, včetně podrobných provozních podmínek a veškerých tarifů stanovených pro přístup k těmto systémům, a musí být navrženy tak, aby v souladu se Smlouvou nezpůsobovaly překážky obchodu nebo narušování hospodářské soutěže.“

Tyto systémy musí být otevřeny účasti hospodářských subjektů ze zúčastněných odvětví a příslušných orgánů veřejné moci. Rovněž se musí vztahovat na dovážené výrobky za nediskriminačních podmínek, včetně podrobných provozních podmínek a veškerých tarifů stanovených pro přístup k těmto systémům, a musí být navrženy tak, aby v souladu se Smlouvou nezpůsobovaly překážky obchodu nebo narušování hospodářské soutěže.“

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Směrnice 94/62/ES

Článek 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b)   Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 7a

 

Zvláštní opatření pro systémy zpětného odběru a sběru

 

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zavedení:

 

a)  tříděného shromažďování alespoň obalů a obalového odpadu vyrobených z papíru, kovu, plastu nebo skla či jakékoliv kombinace těchto materiálů ze zbytkového odpadu;

 

b)  kompozitních obalů, jak jsou vymezeny v rozhodnutí Komise 2005/270/ES, které musí být shromažďovány v rámci stávajících systémů sběru splňujících normy kvality vyžadované pro konečnou recyklaci. “

Odůvodnění

Za účelem zvýšení míry recyklace musí být shromažďováno více odpadu a vlády musí zajistit, aby vše, co lze recyklovat, recyklováno skutečně bylo, což se týká zejména obalů. Stanovení požadavku, aby členské státy zavedly systémy sběru všech obalů a obalových odpadů, zajistí suroviny, což povede k vytváření investic a stimulaci inovací v oblasti sběrné a třídící infrastruktury a na druhé straně k „vytvoření recyklačního řetězce“. Za účelem využití stávající sběrné infrastruktury by měl být kompozitní materiál shromažďován v rámci stávajících systémů sběru. Stanovení požadavku na oddělený sběr obalového odpadu by sblížilo směrnici o obalech a obalových odpadech s rámcovou směrnicí o odpadech, která v článku 11 stanoví, že členské státy musí zavést povinnost odděleného sběru nejméně pro odpady z: papíru, kovu, plastu a skla.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 8 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

5c)  V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.   Aby se usnadnil sběr, opakované použití a využití, včetně recyklace, obaly se označí, aby je daný průmysl mohl identifikovat a třídit podle typu použitého obalového materiálu nebo materiálů na základě rozhodnutí Komise 97/129/ES[1].

„2.   Aby se usnadnil sběr, opakované použití a využití, včetně recyklace, obaly budou obsahovat informace užitečné pro tento účel. Obaly se zejména označí, aby je daný průmysl mohl identifikovat a třídit podle typu použitého obalového materiálu nebo materiálů na základě rozhodnutí Komise 97/129/ES[1].

[1] Úř. věst. L 50, 20.2.1997, s. 28.“

[1] Úř. věst. L 50, 20.2.1997, s. 28.“

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d

Směrnice 94/62/ES

Čl. 12 – odst. 3 a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

„3a.  Členské státy předkládají Komisi údaje týkající se dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až i) za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny

„3a.  Členské státy předkládají Komisi údaje týkající se dosažení cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 písm. a) až i) za každý kalendářní rok. Sbírají a zpracovávají tyto údaje podle společné metodiky uvedené v odstavci 3d a předávají je elektronicky před uplynutím 12 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny.

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d

Směrnice 94/62/ES

Čl. 12 – odst. 3 a – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 3d. První zpráva bude zahrnovat údaje za období od 1. ledna [uvést rok vstupu této směrnice v platnost + 1 rok] do 31. prosince [uvést rok vstupu této směrnice v platnost + 1 rok].

Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za využití společné metodiky uvedené v odstavci 3d a předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 3d. První zpráva bude s ohledem na cíle uvedené v čl. 6 písm. f) až i) zahrnovat údaje za období od 1. ledna [uvést rok vstupu této směrnice v platnost + 1 rok] do 31. prosince [uvést rok vstupu této směrnice v platnost + 1 rok].

Odůvodnění

Je důležité, aby údaje vycházely ze společné metodiky a byly předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 3d.

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d

Směrnice 94/62/ES

Čl. 12 – odst. 3 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3c.  Komise přezkoumá údaje předané jí v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva zahrnuje posouzení organizace sběru údajů, zdrojů údajů a metodiky použité v členských státechrovněž posouzení úplnosti, spolehlivosti, včasnostikonzistentnosti těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.

3c.  Komise přezkoumá údaje předané jí v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Dokud nebude stanovena společná metodika pro sběr a zpracování dat uvedená v odstavci 3d, zpráva posoudí organizaci sběru údajů, zdrojů údajů a metodiku použitou v členských státech. Komise rovněž posoudí úplnost, spolehlivost, včasnostkonzistentnost těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává devět měsíců po prvním předložení údajů členskými státy a poté každé tři roky.

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d

Směrnice 94/62/ES

Čl. 12 – odst. 3 c a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3ca.  Komise do zprávy zahrnuje informace týkající se provádění této směrnice jako celku a posouzení jejího dopadu na lidské zdraví, životní prostředí a vnitřní trh. V případě potřeby je ke zprávě přiložen návrh na přezkum této směrnice.

Odůvodnění

Dopady této směrnice by měly být pravidelně posuzovány s cílem zajistit, aby její základní prvky odpovídaly jejímu účelu.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d

Směrnice 94/62/ES

Čl. 12 – odst. 3 d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3d.  Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formátu pro vykazování údajů podle odstavce 3a. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.“;

3d.  Komise přijme v souladu s článkem 38a akty v přenesené pravomoci s cílem doplnit tuto směrnici o stanovení společné metodiky pro shromažďování a zpracovávání údajů a formátu pro vykazování údajů podle odstavce 3a. “;

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Směrnice 94/62/ES

Čl. 21 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6a odst. 2, čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článku 20 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [uvést datum vstupu této směrnice v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 6a odst. 2, čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 3d, čl. 19 odst. 2 a článku 20 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [uvést datum vstupu této směrnice v platnost].

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Směrnice 94/62/ES

Čl. 21 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6a odst. 2, čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článku 20 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3.  Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 6a odst. 2, čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 3d, čl. 19 odst. 2 a článku 20 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Směrnice 94/62/ES

Čl. 21 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 16a odst. 2, čl. 11 odst. 3, čl. 19 odst. 2 a článku vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 6a odst. 2, čl. 11 odst. 3, čl. 12 odst. 3d, čl. 19 odst. 2 a článku vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Směrnice 94/62/ES

Příloha II

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12a)  Příloha II směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech se nahrazuje, jak je stanoveno v příloze této směrnice.

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Čl. 1 – bod 1 – bod 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  K směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech se doplňuje příloha IV, jak je stanoveno v příloze této směrnice.

vypouští se

Odůvodnění

Výrobky a součásti, které se nestaly odpadem, se nesmějí v rámci plnění cílů pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci započítávat, neboť se v jejich případě jedná o využití odpadu. Opětovné použití výrobků a součástí představuje způsob zpracování, který předchází vzniku odpadu, takže by podle hierarchie nakládání s odpady měl být považován za preventivní opatření. Odstavec 6a pododstavec 1 již definuje metodu výpočtu míry recyklace.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Příloha – bod - 1 (nový)

Směrnice 94/62/ES

Příloha II – bod 1 – odrážka 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1)  V příloze II se bod 1, první odrážka nahrazuje tímto:

–  Obaly se musí být navrženy, vyrobeny a uváděny na trh způsobem, který umožní jejich opakované použití nebo využití, včetně recyklace, a omezí na minimum jejich vliv na životní prostředí, když se obalové odpady nebo zbytky po operacích nakládání s odpady odstraňují.

„–  Obaly musí být navrženy, vyrobeny a uváděny na trh způsobem, který v souladu se zásadou hierarchie způsobů nakládání s odpady umožní jejich opakované použití nebo využití včetně recyklace a omezí na minimum jejich vliv na životní prostředí, když se obalové odpady nebo zbytky po operacích nakládání s odpady odstraňují.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Příloha – bod -1 a (nový)

Směrnice 94/62/ES

Příloha II – bod 1– odrážka 1 a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-1a)   V bodu 1 přílohy II se vkládá nová odrážka 1a, která zní:

 

„–   Obaly musí být vyrobeny tak, aby byla minimalizována jejich uhlíková stopa, mimo jiné za použití biologicky rozložitelných a udržitelných biologických materiálů.“

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Příloha – bod -1 b (nový)

Směrnice 94/62/ES

Příloha II – bod 3 – písm. c

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1b)  V příloze II se bod 3, písm. c) mění takto:

c)   Obaly využitelné formou kompostování

„c)   Obaly využitelné formou kompostování

Obalové odpady určené ke kompostování musí mít takovou schopnost biologického rozkladu, která by nebránila jeho oddělenému sběru a procesu kompostování nebo působení, jemuž by byl vystaven.

Obalové odpady určené ke kompostování musí mít takovou schopnost biologického rozkladu, která nebrání jeho oddělenému sběru a procesu kompostování nebo působení, jemuž je vystaven.

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Příloha – bod -1 c (nový)

Směrnice 94/62/ES

Příloha II – bod 3 – písm. d

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-1c)   V příloze II se bod 3, písm. d) mění takto:

d)   Biologicky rozložitelné obaly

„d)   Biologicky rozložitelné obaly

Biologicky rozložitelné obaly musí být takové povahy, aby byly schopné se podrobit fyzikálnímu, chemickému, tepelnému nebo biologickému rozkladu, umožňujícímu, aby se převážná část vzniklého kompostu nakonec rozložila na oxid uhličitý, biomasu a vodu.

Biologicky rozložitelné obaly musí být takové povahy, aby byly schopné se podrobit fyzikálnímu, chemickému, tepelnému nebo biologickému rozkladu, umožňujícímu, aby se převážná část vzniklého kompostu nakonec rozložila na oxid uhličitý, biomasu a vodu. Plastové oxo-rozložitelné obaly nebudou považovány za obaly biologicky rozložitelné.“

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Příloha – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Doplňuje se nová příloha IV, která zní:

vypouští se

„PŘÍLOHA IV

 

Metoda výpočtu pro přípravu k opětovnému použití výrobků a jejich částí pro účely čl. 6 odst. 1 písm. f) až i)

 

Pro výpočet upravené míry recyklace a přípravy k opětovnému použití v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) až i) použijí členské státy tento vzorec:

 

"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"

 

E: upravená míra recyklace a opětovného použití v daném roce,

 

A: hmotnost obalových odpadů recyklovaných nebo připravených k opětovnému použití v daném roce,

 

R: hmotnost výrobků a jejich částí připravených k opětovnému použití v daném roce,

 

P: hmotnost obalových odpadů vyprodukovaných v daném roce.“

 

Odůvodnění

Výrobky a součásti, které se nestaly odpadem, se nesmějí v rámci dosahování cílů pro přípravu k opětovnému použití a recyklaci započítávat, neboť se v jejich případě jedná o využití odpadu. Opětovné použití výrobků a součástí představuje způsob zpracování, který předchází vzniku odpadu, takže by podle hierarchie nakládání s odpady měl být považován za preventivní opatření. Odstavec 6a pododstavec 1 již definuje metodu výpočtu míry recyklace.

  • [1]  Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
  • [2]  Úř. věst. C 17, 18.01.2017, s.46

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod

Současný lineární model vývoje, který lze shrnout slovy „vzít, vyrobit, spotřebovat a vyhodit“, již začíná ukazovat známky toho, že dosahuje svých limitů. Naše planeta se otepluje a využívané zdroje, na nichž závisíme, se stávají čím dál vzácnějšími. Pokud by nebyla přijata strukturální opatření, poptávka světového hospodářství po surovinách by se během následujících 15 let mohla zvýšit o více než 50 %. Abychom tento trend zvrátili, musíme přijmout oběhový model vývoje, který udržuje materiály a jejich hodnotu v oběhu v hospodářském systému, dokud to je možné, tak, že optimalizuje integrovaný odpadový cyklus s cílem efektivního využívání zdrojů. Opětovné použití, recyklace a využití se stávají klíčovými slovy, kolem nichž je potřebné vytvořit nové paradigma k šíření udržitelnosti, inovací a konkurenceschopnosti tak, aby již odpad nebyl problémem a stal se zdrojem.

Balíček by tedy měl být nazírán v daleko širším kontextu, než je jen pouhý přezkum právních předpisů o odpadech. Zpravodajka zamýšlí povzbudit Komisi v jejím záměru chránit životní prostředí, učinit evropskou ekonomiku konkurenceschopnější a prosazovat udržitelnou reindustrializaci. Zvýšení hodnoty zdrojů znamená zásah do všech fází životního cyklu produktu: od vytěžení surovin k návrhu produktu a od distribuce přes spotřebu až ke konci životnosti produktů.

Jasný a stabilní právní rámec představuje první krok v prosazování tohoto přechodu.

Taková systémová změna si žádá ambiciózní politiky podporované právními předpisy, jež jsou s to vyslat investorům správné signály. Pokud se nepodaří do evropských právních předpisů zahrnout jasné definice a závazné cíle, mohlo by to pokrok směrem k oběhovému hospodářství poškodit.

Za základ považuje zpravodajka hierarchii způsobů nakládání s odpady a usiluje o to pozměnit návrh Komise zejména s ohledem na předcházení vzniku odpadu a jeho převádění nazpět do výrobního procesu. Aby se množství odpadu snížilo, je nezbytné zahájit přímo u zdroje inovace výrobních procesů a základních obchodních modelů oběhového hospodářství.

Přeměna Unie na zelené nízkouhlíkové hospodářství, které využívá zdroje efektivně, je již jedním z hlavních cílů 7. evropského akčního programu pro životní prostředí a je na místě připomenout, že se Evropa zavázala dosáhnout cílů udržitelného rozvoje OSN.

Směrnice o obalech a obalových odpadech

Podle odhadů Eurostatu bylo v Evropě v roce 2013 vyprodukováno více než 79 368 milionů tun obalového odpadu, což je zhruba o 500 000 tun více než v roce 2012. Míra recyklace byla 65,3 %, což představovalo mírné zvýšení oproti roku 2012, a pouhé tři členské státy nedosáhly 50 %. Pro několik následujících let se očekává, že množství obalů uváděných na trh bude nadále narůstat.

Směrnice 94/62/ES byla předmětem řady revizí. V roce 2010 byla tato směrnice v rámci pracovního programu Komise podrobena specifické kontrole účinnosti, jejíž výsledky byly zveřejněny v pracovním dokumentu útvarů Komise[1] z roku 2014, jenž doprovázel původní legislativní balíček o oběhovém hospodářství, který Komise v prosinci 2014 stáhla.[2]

Různá doporučení z tohoto pracovního dokumentu útvarů Komise, jež usilují o zlepšení účinnosti a účelnosti směrnice, nebyla do nového návrhu Komise zahrnuta. Měly by tudíž být zlepšeny některé klíčové prvky této směrnice, zejména s cílem uvést je do lepšího souladu s hierarchií nakládání s odpady, jež pokládá za nejdůležitější úroveň předcházení jejich vzniku.

Mezi iniciativy, které se zpravodajka snažila navrhnout s cílem prosazovat účinné využívání zdrojů, patří zvýšení cílů pro recyklaci, rozšíření povinných systémů rozšířené odpovědnosti výrobců na obaly, lepší formulace a přísnější uplatňování základních požadavků a prosazování opětovného používání.

Primárním cílem přezkumu této směrnice by mělo být kvantitativní předcházení a kvalitativní zlepšení v souladu se zásadami, na kterých je založeno oběhové hospodářství. Za tímto účelem je nezbytné odstranit pobídky k nadměrnému používání obalů, které je vnucováno spotřebitelům, a prosazovat takové návrhy obalů, které mohou být snáze recyklovány, či opětovně použity. Dále by měla být prosazována opatření na podporu výzkumu, využití a uvádění na trh obalů používajících obnovitelné zdroje.

Nakonec zpravodajka zahrnula tytéž pozměňovací návrhy, jež byly vloženy do rámcové směrnice o odpadech, pokud jde o definice a metodiku výpočtu množství odpadů, které má být připraveno k opětovnému použití a recyklováno.

STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (20.10.2016)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech
(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Navrhovatel: João Ferreira

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Při zohlednění různých výchozích pozic členských států, pokud jde o postupné zvyšování cílů týkajících se recyklace a přípravy k opětovnému použití, se ukazuje, že k dosažení stanovených cílů budou potřebné různé úrovně úsilí, a je tudíž nutná určitá pružnost ohledně časového harmonogramu pro dosahování těchto cílů.

Jak návrh uznává, mnoho členských států dosud zcela nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro nakládání s odpady. Je proto nutné stanovit jednoznačné cíle politiky, aby se zamezilo zablokování recyklovatelných surovin ve spodní části hierarchie způsobů nakládání s odpady. Aniž bychom zpochybňovali cíle samotné, jejich splnitelnost si vyžaduje určitou mírou časové flexibility.

Na druhé straně existence nových cílů, které byly zvýšeny, poskytuje ospravedlnění vynaložení nových zdrojů na jejich dosažení. Je tedy na místě, aby Evropská unie zvýšila zdroje přidělené členským státům na jejich podporu při uskutečňování nezbytných investic.

Musí být také vytvořeny správné podmínky a pobídky k tomu, aby bylo pro průmysl atraktivní začlenit do svých výrobních procesů obalové odpady s cílem vyrábět produkty s přidanou hodnotou a přitom šetřit primární suroviny.

Mezitím zůstává proveditelnou možností pro nakládání s obaly a obalovým odpadem energetické využití, kdykoli je to ospravedlněno z technického, ekonomického a ekologického hlediska.

Systémy rozšířené odpovědnosti výrobců jsou vhodnými prostředky jak pro prevenci vytváření obalového odpadu, tak i pro vývoj systémů, které zaručí návrat nebo sběr použitých obalů či obalového odpadu od zákazníků, jiných koncových uživatelů nebo z odpadkových toků a opakované použití nebo využití, včetně recyklace, sebraných obalů nebo obalového odpadu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů a posílit oběhové hospodářství.

(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí včetně mořského prostředí a volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů a posílit oběhové hospodářství, snížit závislost na zdrojích a zvýšit účinnost využívání zdrojů.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Členské státy by měly podporovat udržitelné biohospodářství s cílem využívat odpad jako zdroj. V souladu s tímto cílem je předcházení vzniku odpadů nejúčinnějším způsobem, jak zvýšit účinné využívání zdrojů, a členské státy by měly přijmout opatření k předcházení nadbytečného používání obalů a snížit výrobu a spotřebu jednorázových obalů. Členské státy by měly mít možnost uplatnit tržní omezení, pokud jde o nadbytečné obaly. Členské státy by měly vyžadovat, aby veškeré obaly uváděné na trh splňovaly minimální požadavky, jež podporují design oběhových odpadů, jež by mohly zahrnovat používání recyklovaného obsahu a materiálů s nízkými emisemi skleníkových plynů. Komise by měla v případě potřeby podpořit přípravu norem a pokynů Unie týkajících se základních požadavků uvedených v příloze II.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1b)  Vytváření odpadků a nevhodné odstraňování obalů a obalových odpadů má negativní dopady jak na mořské životní prostředí, tak na hospodářství Unie a představuje zbytečná rizika pro veřejné zdraví. K nejčastěji nacházeným předmětům na plážích patří velkou měrou také obalové odpady, což má dlouhodobé dopady na životní prostředí a ovlivňuje cestovní ruch a požitek veřejnosti z těchto přírodních oblastí. Kromě toho obalové odpady, které se dostanou do mořského prostředí, podrývají hierarchii způsobů nakládání s odpady, zejména tím, že se zabrání jejich přípravě k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu využití, dříve než dojde k tomuto nesprávnému odstranění. V zájmu snížení tohoto nepoměrného podílu obalových odpadů na odpadcích v moři by měl být stanoven závazný cíl, který by podporovala cílená opatření přijatá členskými státy.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Postupným navyšováním stávajících cílů týkajících se přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových obalů by mělo být zajištěno postupné a účinné využívání ekonomicky hodnotných odpadních materiálů díky náležitému nakládání s odpady v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Tím by mělo být zajištěno, aby hodnotné materiály nacházející se v odpadech byly vráceny do evropského hospodářství, a aby tak bylo dosaženo pokroku při provádění iniciativy v oblasti surovin15 a vytváření oběhového hospodářství.

(5)  Postupným navyšováním stávajících cílů týkajících se přípravy k opětovnému použití a recyklace obalových obalů by mělo být zajištěno postupné a účinné využívání ekonomicky hodnotných odpadních materiálů díky náležitému nakládání s odpady v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Tím by mělo být zajištěno, aby hodnotné materiály nacházející se v odpadech byly vráceny do evropského hospodářství, a aby tak bylo dosaženo pokroku při provádění iniciativy v oblasti surovin15 a vytváření oběhového hospodářství, aniž by – v případě obalových materiálů – byla dotčena bezpečnost potravin, zdraví spotřebitelů a bezpečnost materiálů, které se dostávají do styku s potravinami.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Zároveň musí být také vytvořeny správné podmínky a pobídky k tomu, aby bylo pro průmysl atraktivní začlenit do svých výrobních procesů obalové odpady s cílem vyrábět produkty s přidanou hodnotou a přitom šetřit primární suroviny.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Mnoho členských států dosud zcela nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro nakládání s odpady. Je proto nutné stanovit jednoznačné cíle politiky, aby se zamezilo zablokování recyklovatelných surovin ve spodní části hierarchie způsobů nakládání s odpady.

(6)  Mnoho členských států dosud zcela nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro nakládání s odpady k recyklování. Je proto nutné stanovit jednoznačné cíle politiky k vybudování vybavení a zařízení k nakládání s odpady, které jsou nezbytné pro prevenci vzniku odpadů, přípravu k opětovnému použití a recyklaci, aby se zamezilo zablokování recyklovatelných surovin ve spodní části hierarchie způsobů nakládání s odpady a vytvořily se pobídky k investicím do inovativní infrastruktury nakládání s odpady pro recyklování.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  Sběr a recyklace odpadních olejů by měly značné hospodářské a ekologické přínosy z hlediska zajištění dodávek surovin, pokročení k oběhovému hospodářství a přispění ke snížení závislosti na dodávkách surové ropy.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Vzhledem ke kombinaci cílů v oblasti recyklace a omezení skládkování, jež jsou obsaženy ve směrnicích 2008/98/ES a 1999/31/ES, již nejsou nutné cíle vztahující se na celou Unii, pokud jde o energetické využití, a maximální cíle pro recyklaci obalového odpadu, které jsou stanoveny ve směrnici 94/62/ES.

(7)  Vzhledem ke kombinaci cílů v oblasti recyklace a omezení skládkování, jež jsou obsaženy ve směrnicích 2008/98/ES a 1999/31/ES, již nejsou nutné cíle vztahující se na celou Unii, pokud jde o energetické využití, a maximální cíle pro recyklaci obalového odpadu, které jsou stanoveny ve směrnici 94/62/ES. Energetické využití by však stále mohlo představovat možnost pro nakládání s obaly a obalovým odpadem jen tehdy, kdy bude ospravedlněno z technického, ekonomického a ekologického hlediska, což bude vyžadovat pečlivé posuzování vlivu obalů na životní prostředí ve všech fázích.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7а)  Součástí vnitrostátních strategií členských států by mělo být zvyšování informovanosti v podobě různých pobídek a výhod plynoucích z produktů vyrobených z recyklovaných odpadů, což povzbudí investice do odvětví recyklovaných produktů.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Tato směrnice stanoví dlouhodobé cíle týkající se nakládání s odpady v Unii a poskytuje hospodářským provozovatelům a členským státům jasné vodítko pro směrování investic, které jsou nezbytné pro dosažení cílů této směrnice. Při přípravě vnitrostátních strategií pro nakládání s odpady a plánování investic do infrastruktury pro nakládání s odpady by členské státy měly náležitě využívat evropské strukturální a investiční fondy v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, a to prostřednictvím podpory předcházení vzniku odpadů, opětovného použití a recyklace.

(8)  Tato směrnice stanoví dlouhodobé cíle týkající se nakládání s odpady v Unii a poskytuje hospodářským provozovatelům a členským státům jasné vodítko pro směrování investic, které jsou nezbytné pro dosažení cílů této směrnice. Při přípravě vnitrostátních strategií pro nakládání s odpady a plánování investic do infrastruktury pro nakládání s odpady by členské státy měly náležitě využívat evropské strukturální a investiční fondy v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady, a to prostřednictvím přednostní podpory předcházení vzniku odpadů a opětovného použití, po nichž následuje recyklace. Evropské strukturální a investiční fondy by se neměly využívat k financování spaloven ani skládek.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a)  Měl by být dále podporován také tříděný sběr obalů a obalových odpadů. Nicméně pokud analýza životního cyklu ukáže přínosy pro životní prostředí, mohly by být učiněny výjimky.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Pro účely výpočtu toho, zda bylo dosaženo cílů týkajících se celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace, by členské státy měly být schopny brát v úvahu výrobky a části, které jsou uznanými provozovateli zařízení pro přípravu k opětovnému použití a v rámci systémů zálohování a zpětného odběru připraveny k opětovnému použití. S cílem zajistit harmonizované podmínky pro tyto výpočty přijme Komise podrobná pravidla pro určování úrovně přípravy k opětovnému použití uznanými provozovateli zařízení pro přípravu k opětovnému použití a v rámci systémů zálohování a zpětného odběru a pro sběr, ověřování a vykazování údajů.

(11)  Pro účely výpočtu toho, zda bylo dosaženo cílů týkajících se celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace, by členské státy měly být schopny brát v úvahu výrobky a části, které jsou uznanými provozovateli zařízení pro přípravu k opětovnému použití, v rámci systémů zálohování a zpětného odběru a provozovateli recyklace připraveny k opětovnému použití. S cílem zajistit harmonizované podmínky pro tyto výpočty přijme Komise podrobná pravidla pro určování úrovně přípravy k opětovnému použití uznanými provozovateli zařízení pro přípravu k opětovnému použití a v rámci systémů zálohování a zpětného odběru a pro sběr, ověřování a vykazování údajů.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Aby se zajistila spolehlivost shromažďovaných údajů o přípravě k opětovnému použití, je nezbytné stanovit společná pravidla pro podávání zpráv. Podobně je důležité stanovit přesnější pravidla, podle nichž by měly členské státy podávat zprávy o tom, co je účinně recyklováno a může být započteno pro dosažení cílů týkajících se recyklace. Obecné pravidlo je, že za tímto účelem se musí dosažení cílů týkajících se recyklace vykazovat na bázi vstupu do procesu konečné recyklace. S cílem snížit administrativní zátěž by členským státům mělo být umožněno, aby při dodržení přísných podmínek mohly dosažení cílů týkajících se recyklace vykazovat na bázi výstupu z třídicích zařízení. Ztráty materiálů či látek na váze v důsledku fyzikálních procesů a/nebo procesů chemické přeměny, které jsou procesu konečné recyklace vlastní, by neměly být odečítány od hmotnosti odpadu, který se vykazuje jako recyklovaný.

(12)  Aby se zajistila spolehlivost shromažďovaných údajů o přípravě k opětovnému použití, je nezbytné stanovit společná pravidla pro podávání zpráv. Tyto údaje by měly být shromažďovány v souladu s normami a specifikacemi, které podporují cíle veřejně přístupných dat, a měly by být zpřístupněny jakožto veřejně přístupná data. Podobně je důležité stanovit přesnější pravidla, podle nichž by měly členské státy podávat zprávy o tom, co je účinně recyklováno a může být započteno pro dosažení cílů týkajících se recyklace. Obecné pravidlo je, že za tímto účelem se musí dosažení cílů týkajících se recyklace vykazovat na bázi vstupu do procesu konečné recyklace. S cílem snížit administrativní zátěž by členským státům mělo být umožněno, aby při dodržení přísných podmínek mohly dosažení cílů týkajících se recyklace vykazovat na bázi výstupu z třídicích zařízení. Ztráty materiálů či látek na váze v důsledku fyzikálních procesů a/nebo procesů chemické přeměny, které jsou procesu konečné recyklace vlastní, by neměly být odečítány od hmotnosti odpadu, který se vykazuje jako recyklovaný.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14)  Statistické údaje oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech v členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů.

(14)  Statistické údaje oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech v členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. Zpráva o kontrole kvality údajů by měla být vypracována na základě harmonizovaného formátu.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a)  Pokud je to možné, měly by členské státy poskytovat pobídky k využívání materiálů, jako jsou trvalé materiály, které mají pro oběhové hospodářství vyšší hodnotu, protože je možné je považovat za materiály, jež lze recyklovat bez ztráty kvality bez ohledu na to, jak často jsou recyklovány.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15b)  Důležitým cílem této směrnice je zlepšení podmínek na vnitřním trhu. Proto je za významné opatření považováno podávání zpráv ze strany Komise o dopadech směrnice na fungování vnitřního trhu.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16)  Pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů od členských států je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady. Při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených ve směrnici 94/62/ES by se proto mělo od členských států požadovat, aby používaly nejnovější metodiku, kterou vypracovala Komise a národní statistické úřady členských států.

(16)  Pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů od členských států je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady. Při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených ve směrnici 94/62/ES by se proto mělo od členských států požadovat, aby používaly společnou metodiku pro shromažďování a zpracovávání údajů, kterou vypracovala Komise ve spolupráci s národními statistickými úřady členských států a vnitrostátními orgány odpovědnými za nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21)  Jelikož cílů této směrnice, totiž zamezení jakémukoli dopadu z obalů a obalového odpadu na životní prostředí nebo omezení takového dopadu a tím zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí na jedné straně a zajištění fungování vnitřního trhu a zamezení překážek obchodu a omezení hospodářské soutěže v Unii na straně druhé, nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu účinků opatření může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

(21)  Jelikož cílů této směrnice, totiž zamezení jakémukoli dopadu z obalů a obalového odpadu na životní prostředí nebo omezení takového dopadu a tím zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a zohlednění fungování vnitřního trhu nemůže být dosaženo uspokojivě členskými státy, ale spíše jich z důvodu rozsahu účinků opatření může být lépe dosaženo na úrovni Unie, může Unie přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů,

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21a)  Členské státy by měly zajistit, aby byly zavedeny vysoké úrovně požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny pracovníky v Unii v souladu se stávajícími právními předpisy Unie a podle zvláštních rizik, kterým čelí pracovníci v některých odvětvích výroby, recyklace a odpadu.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(21b)  Ve valné většině případů nezávisí poskytování obalů na koncovém zákazníkovi, který si je ani nevybírá, ale spíše na výrobci. Systémy rozšířené odpovědnosti výrobců jsou vhodnými prostředky jak pro prevenci vytváření obalového odpadu, tak i pro vývoj systémů, které zaručí návrat nebo sběr použitých obalů či obalového odpadu od zákazníků, jiných koncových uživatelů nebo z odpadkových toků a opakované použití nebo využití, včetně recyklace, sebraných obalů nebo obalového odpadu.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod - 1 (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 1 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(-1)  V článku 1 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1.  Účelem této směrnice je harmonizovat vnitrostátní opatření týkající se nakládání s obaly a obalovými odpady, aby se jednak zabránilo jakýmkoli jejich vlivům na životní prostředí všech členských států i třetích zemí anebo aby se tyto účinky zmenšily, a tím se dosáhlo vysoké úrovně ochrany životního prostředí, a jednak aby se zabezpečilo fungování vnitřního trhu, zabránilo se překážkám obchodu a omezování a narušování hospodářské soutěže v rámci Společenství.

1.  Účelem této směrnice je harmonizovat vnitrostátní opatření týkající se nakládání s obaly a obalovými odpady, aby se zabránilo jakýmkoli jejich vlivům na životní prostředí všech členských států i třetích zemí anebo aby se tyto účinky zmenšily, a tím se dosáhlo vysoké úrovně ochrany životního prostředí, s ohledem na fungování vnitřního trhu.“;

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – point 1 – písm. b a (nové)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 3 – bod 2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  Doplňuje se nový bod, který zní:

 

„2a.  „biologickými obaly“ se rozumí veškeré obaly, které pocházejí z materiálů biologického původu s výjimkou materiálů tvořících součást geologických útvarů a/nebo fosilních zdrojů;“

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – point 1 – písm. c a (nové)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 3 – bod 12 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  V článku 3 se doplňuje nový bod, který zní:

 

(12a)  „vícevrstvými obaly“ obaly složené z více než jedné vrstvy materiálu.“;

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Těmito dalšími opatřeními mohou být vnitrostátní programy, pobídky prostřednictvím systémů rozšířené odpovědnosti výrobce za minimalizaci vlivu obalů na životní prostředí nebo podobné akce, schvalované podle potřeby po konzultaci s hospodářskými subjekty a zaměřené na koordinaci a využívání řady podnětů rozvíjených v rámci členských států v oblasti prevence. Tyto akce musí být v souladu s cíli této směrnice určenými v čl. 1 odst. 1.

Tato další opatření budou v souladu s cíli této směrnice stanovenými ve čl. 1 odst. 1 a směrnice 2008/98/ES, a to tím, že přispějí k omezení vzniku obalových odpadů, budou předcházet používání obalů a minimalizovat vliv obalů na životní prostředí. Tato opatření budou sestávat ze systémů rozšířené odpovědnosti výrobce, jak jsou definovány ve směrnici 2008/98/ES, a dalších vnitrostátních programů, jak budou určeny členskými státy. Tato opatření mohou být případně přijímána za konzultace s hospodářskými subjekty a nevládními organizacemi. Budou navrhována, aby spojovala iniciativy prováděné ve členských státech, a k jejich využívání v oblasti prevence.

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a)  V čl. 4 odst. 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

 

„Hospodářské subjekty zapojené do výroby plastových obalů mají prospěch z následujících finančních pobídek, pokud příslušné orgány ohledně určitého druhu obalů nerozhodly, že to je technicky neproveditelné nebo to představuje neodůvodněné riziko pro veřejné zdraví:

 

a)  výrobci obalů, kteří snižují množství barviv použitých v jejich pevných plastových obalových nádobách uváděných na trh, mají prospěch z nižšího finančního příspěvku v rámci systémů rozšířené odpovědnosti výrobce, který je odstupňován podle množství barviv používaných v pevných plastových obalech z původních materiálů;

 

b)  hospodářské subjekty, které používají opětovně plnitelné plastové nebo skleněné nádoby, mají prospěch z nižšího finančního příspěvku v rámci systémů rozšířené odpovědnosti výrobce úměrně míře, v jaké subjekt používá opětovně plnitelné produkty tam, kde to je v rámci podniku možné.

 

Komise přijme prováděcí akty potřebné k provádění tohoto odstavce do... [osmnáct měsíců po datu vstupu této směrnice v platnost]. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2.“;

Pozměňovací návrh  26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 b (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(2b)  V článku 4 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.   Komise je v souladu s článkem 10 nápomocna při podpoře prevence tím, že podporuje vývoj vhodných evropských norem. Cílem těchto norem je minimalizace vlivu obalů na životní prostředí v souladu s články 9 a 10.

2.  Komise je v souladu s článkem 10 nápomocna při podpoře prevence tím, že podporuje vývoj vhodných evropských norem. Cílem těchto norem je minimalizace vlivu obalů na životní prostředí v souladu s články 9 a 10, snížení množství obalů a ukončení nadměrného používání obalů.

Pozměňovací návrh  27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 c (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(2c)  V článku 4 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

3.   Komise podle potřeby předloží návrhy opatření, jimiž se posílí a dokončí prosazování základních požadavků a zajistí, že nový obal je uveden na trh pouze tehdy, přijal-li výrobce všechna nezbytná opatření k minimalizaci jeho vlivu na životní prostředí, aniž by to ovlivnilo základní funkce obalu.

3.  Komise do 31. prosince 2018 předloží návrhy opatření, jimiž se posílí a dokončí prosazování základních požadavků a zajistí, že nový obal je uveden na trh pouze tehdy, přijal-li výrobce všechna nezbytná opatření k minimalizaci jeho vlivu na životní prostředí, aniž by to ovlivnilo základní funkce obalu. Komise předloží zejména návrh opatření týkajících se nerecyklovatelných obalů, obalů obsahujících nebezpečné látky, jednorázových obalů, odstranitelných a nadbytečných obalů a omezení množství obalů a posoudí možnost tržních omezení pro tyto předměty na úrovni Unie.“;

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 d (nový)

Směrnice 94/62/ES

Článek 5

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(2d)  Článek 5 se nahrazuje tímto:

Opětovné použití

„Opětovné použití

Členské státy mohou v souladu se Smlouvou podporovat systémy opakovaného použití těch obalů, které lze opakovaně použít způsobem příznivým pro životní prostředí.

1.  Členské státy v souladu se Smlouvou podporují systémy opakovaného použití těch obalů, které lze opakovaně použít způsobem příznivým pro životní prostředí.

 

Členské státy mohou zejména podporovat zavádění systémů zálohování pro opětovně používané obaly, i prostřednictvím systémů rozšířené odpovědnosti výrobce, a poskytovat přiměřené pobídky výrobcům opětovně použitelných obalů.

 

2.  Opakovaně používané obaly shromážděné v systému zálohování a zpětného odběru se mohou započítat v rámci plnění preventivních cílů stanovených ve vnitrostátních preventivních programech, které byly přijaty v souladu s kritérii stanovenými v článku 4.“

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 1 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  nejpozději 31. prosince 2025 bude alespoň 65 % hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému použití a recyklováno;

f)  nejpozději 31. prosince 2025 bude alespoň 65 % hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému použití nebo recyklováno;

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – point 3 – písm. b

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 1 – písm. h

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  nejpozději 31. prosince 2030 bude alespoň 75 % hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému použití a recyklováno;

h)  nejpozději 31. prosince 2030 bude alespoň 75 % hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému použití nebo recyklováno;

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – point 3 – písm. b a (nové)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  V článku 6 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„1a.  Pro účely výpočtu cílů stanovených v čl. 6 odst. 1 lze v případě potřeby množství biologicky rozložitelného odpadu, který je vstupuje do aerobního nebo anaerobního zpracování, započítat jako recyklovaný odpad, pokud při takovém zpracování vznikne kompost, produkt vyhnívání nebo jiný materiál, jehož převážná část se – po dalším zpracování, je-li to nutné – použije jako recyklovaný výrobek, materiál nebo látka.“;

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Obalový odpad vyvážený z Unie započítává do dosažení cílů stanovených v odstavci 1 pouze členský stát, v němž byl obalový odpad sebrán, jsou-li splněny požadavky čl. 6a odst. 4 a může-li vývozce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006(*) prokázat, že přeprava odpadů splňuje požadavky uvedeného nařízení a že ke zpracování odpadů mimo Unii došlo v podmínkách, které odpovídají požadavkům příslušných právních předpisů Unie na ochranu životního prostředí.

2.  Obalový odpad vyvážený z Unie započítává do dosažení cílů stanovených v odstavci 1 pouze členský stát, v němž byl obalový odpad sebrán, jsou-li splněny požadavky čl. 6a odst. 4 a vývozce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006(*) prokáže, že přeprava odpadů splňuje požadavky uvedeného nařízení a že ke zpracování odpadů mimo Unii je v souladu s požadavky této směrnice a všech příslušných právních předpisů v oblasti životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c a (nové)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 3a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  V článku 6 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„3a.  Členské státy se mohou rozhodnout pro energetické využití tam, kde je vhodnější než recyklace materiálů z ekologických, technických a ekonomických důvodů.“

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. c b (nové)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 4

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

cb)  V článku 6 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

4.  Členské státy případně podporují používání materiálů získaných recyklací obalových odpadů k výrobě obalů a dalších výrobků:

4.  Členské státy podporují používání materiálů získaných recyklací obalových odpadů k výrobě obalů a dalších výrobků:

a)  zlepšováním tržních podmínek pro takové materiály;

a)  zlepšováním tržních podmínek a přezkoumáním právních předpisů, jež by mohly představovat překážku používání takových materiálů;

b)  přezkoumáním stávajících předpisů, které brání použití těchto materiálů.

b)  přezkoumáním stávajících předpisů, které brání použití těchto materiálů, při zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví;

 

ba)  zavedením daňových a ekonomických pobídek pro používání recyklovaných obalových materiálů, jakož i ekologických kritérií u veřejných zakázek;

 

bb)  podporováním materiálů, které, jsou-li recyklovány do materiálů přicházejících do styku s potravinami, neohrožují lidské zdraví;

 

bc)   podporováním používání materiálů, které lze opětovně použít nebo recyklovat bez ztráty kvality bez ohledu na to, jak často jsou opětovně používány nebo recyklovány.“

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 8

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  odstavce 5, 8 a 9 se zrušují.

d)  odstavce 5 a 9 se zrušují a odstavec 8 se nahrazuje tímto:

 

„Komise s ohledem na individuální okolnosti v jednotlivých členských státech posoudí provádění této směrnice, pokud jde o fungování vnitřního trhu. Toto posouzení by mělo být prováděno alespoň každé tři roky a zpráva o posouzení by měla být předložena Evropskému parlamentu a Radě.“

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. d a (nové)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 – odst. 11 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  Doplňuje se nový odstavec 11a, který zní:

 

„11a.  Aniž by byl dotčen článek 6b mohou členské státy v závislosti na své konkrétní situaci obdržet výjimky, pokud jde o časový harmonogram pro dosažení cílů uvedených v odst. 1 písm. f) – i), pokud bude zajištěno postupné sladění s těmito cíli, a po zohlednění doporučení uvedených v čl. 6b odst. 2 písm. b)“;

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 94/62/ES

Čl. 6 a – odst. 1 – písm. c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  členské státy mohou do výpočtu zahrnout výrobky a části připravené k opětovnému použití uznanými zpracovateli pro přípravu k opětovnému použití nebo v rámci systémů zálohování a zpětného odběru. Pro výpočet očištěné míry obalového odpadu připraveného k opětovnému použití a recyklovaného odpadu, která zohledňuje hmotnost výrobků a částí připravených k opětovnému použití, použijí členské státy ověřené údaje od provozovatelů a uplatní vzorec uvedený v příloze IV.

vypouští se

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(5a)  V čl. 7 odst. 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

1.  Za účelem plnění cílů stanovených touto směrnicí přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily vytvoření systémů pro:

„1.  Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, že budou zavedeny systémy, například systémy rozšířené odpovědnosti výrobce, pro: ”

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 b (nový)

Směrnice 94/62/ES

Článek 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 7a

 

Snížení množství obalů a obalových odpadů v mořském prostředí

 

1.  Členské státy přijmou všechna opatření nezbytná ke snížení množství obalových odpadů, které se na jejich území dostávají do mořského prostředí. Tato opatření zahrnují všechny následující body:

 

a)  přijetí závazného cíle snížení pro obalové odpady o 50 % do roku 2025 v porovnání s úrovněmi v roce 2015;

 

b)  zavedení a provádění programů měření a sledování obalových odpadů, které se dostávají do mořského prostředí;

 

c)  přijetí zvláštních opatření k omezení hlavních zdrojů obalových odpadů nacházených v mořském prostředí a na plážích v jednotlivých regionech, včetně programů zvyšování informovanosti, ekonomických nástrojů a pobídek a tržních omezení.

 

2.  Členské státy každým rokem do [x] předloží Komisi zprávy objasňující jejich pokrok při snižování množství obalových odpadů pocházejících z jejich území, které se dostávají do mořského prostředí, včetně popisu opatření přijatých podle odstavce 1 a očekávaných výsledků.

 

3.  Komise přijme prováděcí akty potřebné k provádění tohoto článku do... [osmnáct měsíců po datu vstupu této směrnice v platnost]. Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu s postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2.“;

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 c (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 8 – odst. 2

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(5c)  V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

2.  Aby se usnadnil sběr, opakované použití a využití, včetně recyklace, obaly se označí, aby je daný průmysl mohl identifikovat a třídit podle typu použitého obalového materiálu nebo materiálů na základě rozhodnutí Komise 97/129/ES [9].

2.  Aby se usnadnil sběr, opakované použití a využití, včetně recyklace, obaly obsahují informace užitečné za tímto účelem. Obaly se zejména označí, aby je daný průmysl mohl identifikovat a třídit podle typu použitého obalového materiálu nebo materiálů na základě rozhodnutí Komise 97/129/ES [9].“;

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d

Směrnice 92/64/ES

Čl. 12 – odst. 3 b

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3b.  K údajům předloženým členským státem podle tohoto článku je připojena zpráva o kontrole kvality a zpráva o provádění čl. 6a odst. 4.

3b.  K údajům předloženým členským státem podle tohoto článku je připojena zpráva o kontrole kvality a zpráva o provádění čl. 6a odst. 4. Zpráva o kontrole kvality se vypracovává v souladu s harmonizovaným formátem.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d

Směrnice 94/62/ES

Čl. 12 – odst. 3 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3c.  Komise přezkoumá údaje předané jí v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva zahrnuje posouzení organizace sběru údajů, zdrojů údajů a metodiky použité v členských státech a rovněž posouzení úplnosti, spolehlivosti, včasnosti a konzistentnosti těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.

3c.  Komise přezkoumá údaje předané jí v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva zahrnuje posouzení organizace sběru údajů, zdrojů údajů a metodiky použité v členských státech a rovněž posouzení úplnosti, spolehlivosti, včasnosti a konzistentnosti těchto údajů a dostupnost veřejně přístupných dat. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. d

Směrnice 94/62/ES

Čl. 12 – odst. 3 d

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3d.  Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formátu pro vykazování údajů podle odstavce 3a. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.

3d.  Komise přijme prováděcí akty, které stanoví formát pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 3a a pro podávání zpráv o kontrole kvality uvedené v odstavci 3b, které budou podporovat cíle týkající se opakovaného využívání údajů a veřejně přístupných údajů. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 a (nový)

Směrnice 94/62/ES

Čl. 15 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

(7a)  V článku 15 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„V souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zavede Rada ekonomické nástroje na podporu plnění cílů stanovených touto směrnicí. Pokud taková opatření nebudou existovat, mohou členské státy, v souladu se zásadami, jimiž se řídí politika Společenství týkající se životního prostředí, mimo jiné se zásadou „znečišťovatel platí“, a se závazky vyplývajícími ze Smlouvy, přijmout svá opatření k plnění uvedených cílů.“

„V souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy zavede Rada ekonomické nástroje na podporu plnění cílů stanovených touto směrnicí. Pokud taková opatření nebudou existovat, mohou členské státy, v souladu se zásadami, jimiž se řídí politika Společenství týkající se životního prostředí, mimo jiné se zásadou „znečišťovatel platí“, a se závazky vyplývajícími ze Smlouvy, přijmout svá opatření k plnění uvedených cílů. Taková opatření mohou být částí systémů rozšířené odpovědnosti výrobce, rozdílných poplatků za používání jednorázových obalů, systémů plateb podle množství odpadu a systémů zálohování a zpětného odběru.“

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 b (nový)

Směrnice 94/62/ES

Článek 15 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7b)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 15a

 

Všeobecné požadavky na systémy rozšířené odpovědnosti výrobce

 

Členské státy zajistí, aby se systémy rozšířené odpovědnosti výrobce vytvořené podle článku 8 a 8a směrnice 2008/98/ES* vztahovaly rovněž na obaly a obalový odpad.

 

________________

 

*Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).“

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Příloha – bod - 1 (nový)

Směrnice 94/62/ES

Příloha II – bod 1 – odrážka 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

V příloze II se bod 1, první odrážka nahrazuje tímto:

-  Obaly se musí být navrženy, vyrobeny a uváděny na trh způsobem, který umožní jejich opakované použití nebo využití, včetně recyklace, a omezí na minimum jejich vliv na životní prostředí, když se obalové odpady nebo zbytky po operacích nakládání s odpady odstraňují.

-  Obaly se musí být navrženy, vyrobeny a uváděny na trh způsobem, který umožní jejich opakované použití nebo využití včetně recyklace – v souladu se zásadou hierarchie způsobů nakládání s odpady – a omezí na minimum jejich vliv na životní prostředí, když se obalové odpady nebo zbytky po operacích nakládání s odpady odstraňují.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Příloha – bod -1 a (nový)

Směrnice 94/62/ES

Příloha II – bod 3 – písm. a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

V příloze II bodu 3 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)  Obaly využitelné formou recyklace materiálu

„a)  Obaly využitelné formou recyklace materiálu

Obaly se musí být vyrobeny způsobem, který umožní recyklaci určitého podílu hmotnosti materiálů použitých při výrobě výrobků určených k prodeji, v souladu s platnými normami Společenství. Velikost tohoto podílu se může různit v závislosti na druhu materiálu, z něhož se obal skládá.

Obaly se musí být vyrobeny takovým způsobem, aby byly z technického, environmentálního a hospodářského hlediska recyklovatelné, a s ohledem na třídění, čištění a rozsah rozměrů a použitých materiálů tak, aby byla možná recyklace určitého podílu hmotnosti materiálů použitých při výrobě výrobků určených k prodeji, v souladu s platnými normami Společenství. Velikost tohoto podílu se může různit v závislosti na druhu materiálu, z něhož se obal skládá. Formáty a materiálové provedení, které budou bránit třídění nebo přepracování, musí být nahrazeny známými a účinnými alternativami.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Směrnice, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Referenční údaje

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

14.12.2015

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

João Ferreira

25.2.2016

Projednání ve výboru

14.6.2016

 

 

 

Datum přijetí

13.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

47

11

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Albert Deß

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Směrnice, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Referenční údaje

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Datum předložení EP

2.12.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

14.12.2015

ITRE

14.12.2015

JURI

14.12.2015

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

17.12.2015

JURI

28.1.2016

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Datum přijetí

24.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

58

7

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones

Datum předložení

7.2.2017