Procedure : 2015/0276(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0029/2017

Indgivne tekster :

A8-0029/2017

Forhandlinger :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Afstemninger :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Stemmeforklaringer
PV 18/04/2018 - 12.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

BETÆNKNING     ***I
PDF 900kWORD 129k
7.2.2017
PE 582.447v02-00 A8-0029/2017

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Ordfører: Simona Bonafè

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0596),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0385/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 15. juni 2016 fra Regionsudvalget(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed og udtalelse fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (A8-0029/2017),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til direktiv

Betragtning -1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1)  I betragtning af EU's afhængighed af importerede råstoffer og den hurtige udtynding af mange naturressourcer på kort sigt ligger der en afgørende udfordring i at genanvende så mange ressourcer som muligt inden for EU og styrke omstillingen til en cirkulær økonomi.

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve det bredere perspektiv i omstillingen til en cirkulær økonomi og understrege den mulighed, som revisionen af direktivet om emballage og emballageaffald giver for at styrke denne omstilling.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning -1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1a)  Affaldshåndtering bør omlægges til bæredygtig materialehåndtering. Revisionen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF1a giver en anledning hertil.

 

__________________

 

1a  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10).

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve det bredere perspektiv i omstillingen til en cirkulær økonomi og understrege den mulighed, som revisionen af direktivet om emballage og emballageaffald giver for at styrke denne omstilling.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme en mere cirkulær økonomi.

(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne, fremme den cirkulære økonomis principper, styrke udbredelsen af vedvarende energi, øge energieffektiviteten, mindske EU's afhængighed af importerede ressourcer og sikre nye økonomiske muligheder og den langsigtede konkurrenceevne. For at skabe en ægte cirkulær økonomi er det nødvendigt at tage supplerende skridt vedrørende bæredygtig produktion og bæredygtigt forbrug ved at fokusere på produkternes samlede livscyklus på en måde, der bevarer ressourcer og lukker kredsløbet. En mere effektiv ressourceanvendelse vil også medføre betydelige nettobesparelser for Unionens virksomheder, offentlige myndigheder og forbrugere og samtidig reducere de samlede årlige drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Et politisk og samfundsmæssigt incitament til at fremme nyttiggørelse og genanvendelse som en bæredygtig måde at håndtere naturressourcer på inden for den cirkulære økonomi bør respektere affaldshierarkiet, der er omhandlet i artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF1a, og strengt overholde princippet om, at forebyggelse går forud for genanvendelse.

 

__________________

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

Begrundelse

En cirkulær økonomi kan ikke fungere uden ren produktion. Giftige stoffer bør undgås i designfasen for at gøre det muligt for produkter og materialer at cirkulere i et lukket kredsløb uden at bringe kvaliteten af materialer og sundheden for borgere, arbejdstagere og miljøet i fare. Dette kræver ændring af tilgangen til giftige stoffer, så farlige stoffer ikke står i vejen for genbrug, reparation og nyttiggørelse i en cirkulær økonomi.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Henkastning af affald og uhensigtsmæssig bortskaffelse af emballage og emballageaffald har negative konsekvenser for både havmiljøet og EU's økonomi og skaber unødvendige risici for folkesundheden. Mange af de hyppigst forekommende genstande på strande er emballageaffald, hvilket har langsigtede konsekvenser for miljøet, der er til skade for turismen og offentlighedens nydelse af disse naturområder. Hertil kommer, at emballageaffald, der ender i havmiljøet, tilsidesætter den prioriterede rækkefølge i affaldshierarkiet, navnlig da det undgår forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse inden dets uhensigtsmæssige bortskaffelse. Med henblik på at reducere emballageaffalds uforholdsmæssigt store andel af havaffaldet bør der fastsættes et bindende mål understøttet af målrettede foranstaltninger, der vedtages af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Målene for nyttiggørelse og genanvendelse af emballage og emballageaffald i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF13 bør ændres ved at øge forberedelsen med henblik på genbrug samt genanvendelsen af emballageaffald for i højere grad at afspejle Unionens ambition om at bevæge sig i retning af en cirkulær økonomi.

(2)  Målene for nyttiggørelse og genanvendelse af emballage og emballageaffald i direktiv 94/62/EF13 bør ændres ved at øge genanvendelsen af emballageaffald for i højere grad at afspejle Unionens ambition om at bevæge sig i retning af en cirkulær økonomi.

__________________

 

3  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10).

 

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Der bør opstilles særskilte kvantitative mål for genbrug, som medlemsstaterne bør sigte på at nå for at fremme genbrugsemballage og samtidig bidrage til jobskabelse og ressourcebesparelse.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  Øget genbrug af emballage kan bidrage til at formindske de samlede omkostninger i forsyningskæden og reducere emballageaffaldets miljøvirkninger. Medlemsstaterne bør støtte indførelsen af genbrugsemballage, som kan genanvendes efter endt livscyklus, på markedet.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c)  I visse situationer, f.eks. i forbindelse med madlevering, er engangsemballage nødvendig af hensyn til fødevarehygiejnen og forbrugernes sundhed og sikkerhed. Medlemsstaterne bør tage hensyn til dette, når de træffer forebyggende foranstaltninger, og forbedre adgangen til genanvendelse af en sådan emballage.

Begrundelse

Forebyggelsestiltagene skal tage hensyn til behovet for at prioritere fødevarehygiejne og forbrugernes sundhed og sikkerhed. Der er visse situationer, hvor hensynet til fødevarehygiejne og forbrugersikkerhed ikke tillader brugen af genbrugsemballage, f.eks. i forbindelse med takeaway-mad. Medlemsstaterne skal til gengæld yde en større indsats for at støtte indsamling uden for hjemmet af sådan emballage og dens genanvendelse.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Endvidere bør definitionerne i direktiv 94/62/EF for at sikre større sammenhæng i affaldslovgivningen bringes i overensstemmelse med definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF14, der finder anvendelse på affald i almindelighed.

(3)  Endvidere bør definitionerne i direktiv 94/62/EF for at sikre større sammenhæng i affaldslovgivningen, med forbehold af emballagers og emballageaffalds specifikke beskaffenhed, i relevant omfang bringes i overensstemmelse med definitionerne i direktiv 2008/98/EF14, der finder anvendelse på affald i almindelighed.

__________________

 

14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

 

Begrundelse

Det er afgørende at sikre den tværgående sammenhæng i hele EU's affaldslovgivning.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  En forøgelse af de mål, der er fastsat i direktiv 94/62/EF for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af emballageaffald, vil give klare miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige gevinster.

(4)  En forøgelse af de mål, der er fastsat i direktiv 94/62/EF for genanvendelse af emballageaffald, vil give klare miljømæssige, økonomiske og samfundsmæssige gevinster.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a)  Affaldsforebyggelse er den mest effektive metode til at forbedre ressourceeffektiviteten, mindske affalds miljøvirkninger og fremme genanvendelse af materialer af høj kvalitet. Derfor bør medlemsstaterne indføre en livscyklustilgang med henblik på at mindske produkternes miljøvirkninger. Medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger, der kan give incitament til øget anvendelse af genbrugsemballage og opnå en reduktion i forbruget af emballage, som ikke er genanvendeligt, og unødvendig emballage. Med henblik herpå bør medlemsstaterne gøre brug af passende økonomiske instrumenter og andre foranstaltninger for at skabe incitamenter til anvendelse af affaldshierarkiet. Medlemsstaterne bør kunne anvende de instrumenter og foranstaltninger, som er nævnt i bilag IVa til direktiv 2008/98/EF. Endvidere bør bestræbelser på affaldsforebyggelse ikke forringe emballagens funktion i forbindelse med bibeholdelse af hygiejne og brugernes sikkerhed.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b)  Medlemsstaterne bør indføre passende incitamenter til at fremme anvendelsen af affaldshierarkiet, navnlig økonomiske og skattemæssige incitamenter med sigte på at opfylde målene om forebyggelse og genanvendelse af emballageaffald i dette direktiv, såsom deponerings- og forbrændingsgebyrer, ordninger med mængdebaseret afregning, ordninger for udvidet producentansvar og incitamenter for lokale myndigheder. Disse foranstaltninger bør være en del af programmerne for forebyggelse af emballageaffald i alle medlemsstaterne.

Begrundelse

Medlemsstaterne spiller en central rolle med hensyn til at sikre overgangen til den cirkulære økonomi, og det er vigtigt, at de skaber passende økonomiske, skattemæssige og lovgivningsmæssige incitamenter til forebyggelse og genanvendelse af emballageaffald i overensstemmelse med målene i dette direktiv. De trufne foranstaltninger bør indgå i specifikke programmer for håndtering og forebyggelse af emballageaffald i samtlige medlemsstater.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c)  I langt de fleste tilfælde er det ikke den endelige forbruger, men producenten, der er ansvarlig for og vælger emballeringen. Ordninger med udvidet producentansvar er et egnet middel, både til at forebygge produktion af emballageaffald og til at indføre systemer, der kan sikre tilbagetagelse og/eller indsamling af brugt emballage og/eller emballageaffald fra forbrugeren, en anden endelig bruger eller fra affaldsstrømmen samt genbrug eller nyttiggørelse, herunder genanvendelse, af indsamlet emballage og/eller emballageaffald.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4d)  Med henblik på at fremme forebyggelse af emballageaffald og mindske dets miljøvirkninger og samtidig fremme genanvendelse af materialer af høj kvalitet, bør de væsentlige krav i samt bilag II til dette direktiv gennemgås og om nødvendigt revideres for at styrke de krav, der kan fremme design til genbrug og emballagegenanvendelse af høj kvalitet.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 4 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4e)  Medlemsstaternes nationale strategier bør omfatte bevidstgørelse af offentligheden i form af forskellige incitamenter og fordele knyttet til produkter fremstillet af genanvendt affald, hvilket vil tilskynde til investeringer i sektoren for genanvendte produkter.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 4 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4 f)  Fremme af en bæredygtig bioøkonomi kan bidrage til at mindske Europas afhængighed af importerede råstoffer. En forbedring af markedsvilkårene for biobaseret genanvendelig emballage og komposterbar bionedbrydelig emballage samt en revision af den gældende lovgivning, der hæmmer anvendelsen af sådanne materialer, giver mulighed for at fremme yderligere forskning og innovation og erstatte råstoffer baseret på fossile brændstoffer med vedvarende energikilder med henblik på fremstilling af emballage, når dette er gavnligt ud fra et livscyklusperspektiv, samt støtte yderligere organisk genanvendelse.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Gennem en gradvis forøgelse af de nuværende mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af emballageaffald bør det sikres, at økonomisk værdifulde affaldsmaterialer gradvist og effektivt nyttiggøres gennem god affaldshåndtering og i overensstemmelse med affaldshierarkiet. På denne måde vil det kunne sikres, at de værdifulde materialer, som affaldet indeholder, kanaliseres tilbage i den europæiske økonomi, hvilket fremmer gennemførelsen af råstofinitiativet15 og skabelsen af en cirkulær økonomi.

(5)  Gennem en gradvis forøgelse af de nuværende mål for genanvendelse af emballageaffald bør det sikres, at økonomisk værdifulde affaldsmaterialer gradvist og effektivt nyttiggøres gennem god affaldshåndtering og i overensstemmelse med affaldshierarkiet. På denne måde vil det kunne sikres, at de værdifulde materialer, som affaldet indeholder, kanaliseres tilbage i den europæiske økonomi, hvilket fremmer gennemførelsen af råstofinitiativet15 og skabelsen af en cirkulær økonomi, uden at det berører lovgivningen om fødevaresikkerhed, forbrugersundhed og fødevarekontaktmaterialer.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  En ren, effektiv og bæredygtig cirkulær økonomi forudsætter fjernelse af farlige stoffer fra produkter i designfasen og bør i denne sammenhæng tage udgangspunkt i de udtrykkelige bestemmelser i det syvende miljøhandlingsprogram om udvikling af ikkegiftige materialekredsløb, således at genanvendt affald kan udnyttes som en væsentlig og pålidelig råstofkilde i Unionen.

Begrundelse

EU bør fokusere på at skabe en ren cirkulær økonomi og undgå den store potentielle risiko for tab i fremtiden af offentlighedens og markedets tillid til genanvendt materiale, samtidig med at der skabes en uendelig arv. Hovedbyrden for genanvendelsesvirksomheder er tilstedeværelsen af farlige stoffer i materiale. EU bør fokusere på at fjerne disse farlige stoffer fra produkter og affald og ikke bringe folkesundheden og miljøet i fare ved at undtage visse kategorier af virksomheder eller produkter fra sikkerhedskrav og ved at gøre det umuligt at identificere disse kontaminerede materialer i fremtiden.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b)  Når genanvendt materiale vender tilbage til det økonomiske kredsløb, fordi det er ophørt med at være affald, enten ved at opfylde kriterierne for affaldsfasens ophør eller ved at blive indarbejdet i et nyt produkt, skal det være i fuld overensstemmelse med EU's kemikalielovgivning.

Begrundelse

REACH finder ikke anvendelse på affald, jf. artikel 2, stk. 2: "Affald som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98 er ikke et stof, en blanding eller en artikel i henhold til artikel 3 i denne forordning".

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c)  Der er betydelige forskelle på emballageaffald fra henholdsvis husholdninger og handels- og industrivirksomheder. For at opnå et klart og præcist billede af begge affaldsstrømme bør medlemsstaterne rapportere om dem hver for sig.

Begrundelse

Belgien er i øjeblikket den eneste medlemsstat, der har særskilte indsamlings- og rapporteringssystemer for emballageaffald fra henholdsvis husholdninger og handels- og industrivirksomheder. Vi mener, at dette er et eksempel på bedste praksis, der har potentiale til at blive kopieret på EU-plan. De økonomiske realiteter for henholdsvis husholdningsemballage og handels- og industriemballage er væsensforskellige: 1) der er tale om forskellige produkter, som kræver forskellige emballager, hvilket fører til forskellige affaldsstrømme; 2) den kommercielle dimension er forskellig (B2B for handels- og industriemballage, B2C for husholdningsemballage); 3) volumenmæssigt er der meget stor forskel på de to affaldsstrømme. Dette er de tre vigtigste argumenter for at foretage en klar sondring mellem de to strømme.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige infrastruktur for affaldshåndtering fuldt ud. Det er derfor nødvendigt at opstille klare politiske mål for at undgå, at genanvendelige råmaterialer fastlåses nederst i affaldshierarkiet.

(6)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige affaldshåndteringsinfrastruktur for genanvendelse fuldt ud. Det er derfor nødvendigt at opstille klare politiske mål for bygning af de nødvendige affaldsbehandlingsanlæg til forebyggelse, genbrug og genanvendelse for at undgå, at genanvendelige materialer fastlåses nederst i affaldshierarkiet, og indføre incitamenter til investeringer i en innovativ affaldshåndteringsinfrastruktur for genanvendelse.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  For at medvirke til virkeliggørelsen af dette direktivs mål og sætte gang i omstillingen til en cirkulær økonomi bør Kommissionen fremme koordineringen og udvekslingen af oplysninger og bedste praksis blandt medlemsstaterne og de forskellige økonomiske sektorer. Denne udveksling kan fremmes gennem kommunikationsplatforme, som kan bidrage til at højne bevidstheden om nye industrielle løsninger og give et bedre overblik over tilgængelig kapacitet, hvilket kan bidrage til at forbinde affaldsindustrien med andre sektorer og fremme en industriel symbiose.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Som følge af den kombination af genanvendelsesmål og begrænsninger af deponering, der er fastlagt i direktiv 2008/98/EF og 1999/31/EF, er EU-målene for energiudnyttelse og målene for genanvendelse af emballageaffald i direktiv 94/62/EF ikke længere nødvendige.

(7)  Som følge af den kombination af genanvendelsesmål og begrænsninger af deponering, der er fastlagt i direktiv 2008/98/EF og Rådets direktiv 1999/31/EF1a, er EU-målene for energiudnyttelse af emballageaffald i direktiv 94/62/EF ikke længere nødvendige.

 

__________________

 

1a  Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald (EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1).

Begrundelse

Genanvendelsesmål er fortsat et grundlæggende instrument i forvaltningen af omstillingen til en cirkulær økonomi.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Dette direktiv fastsætter langsigtede mål for Unionens affaldshåndtering og giver økonomiske operatører og medlemsstaterne klare retningslinjer for de investeringer, der er nødvendige for at opfylde målene i dette direktiv. Medlemsstaterne bør ved udarbejdelsen af deres nationale strategier for affaldshåndtering og planlægning af investeringer i infrastrukturen for affaldshåndtering gøre fornuftig brug af de europæiske struktur- og investeringsfonde ved at fremme forebyggelse, genbrug og genanvendelse i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

(8)  Dette direktiv fastsætter langsigtede mål for Unionens affaldshåndtering og giver økonomiske operatører og medlemsstaterne klare retningslinjer for de investeringer, der er nødvendige for at opfylde målene i dette direktiv. Medlemsstaterne bør ved udarbejdelsen af deres nationale strategier for affaldshåndtering og planlægning af investeringer i infrastrukturen for affaldshåndtering og den cirkulære økonomi gøre fornuftig brug af de europæiske struktur- og investeringsfonde og indrette disse strategier og investeringsplaner på en sådan måde, at de i første række fremmer affaldsforebyggelse og genbrug og dernæst genanvendelse i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a)  Forskrifterne vedrørende forhøjelse af genanvendelsesmålene fra og med 2030 bør revideres i lyset af de erfaringer, der opnås med gennemførelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Med særskilte genanvendelsesmål for henholdsvis jernholdigt metal og aluminium kan der opnås væsentlige økonomiske og miljømæssige gevinster, fordi mere aluminium vil blive genanvendt, hvilket vil medføre væsentlige energi- og CO2-besparelser. Det eksisterende mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af metalemballage bør derfor opdeles i to særskilte mål for disse to typer affald.

(10)  Med særskilte genanvendelsesmål for henholdsvis jernholdigt metal og aluminium kan der opnås væsentlige økonomiske og miljømæssige gevinster, fordi flere metaller vil blive genanvendt, hvilket vil medføre væsentlige energi- og CO2-besparelser. Det eksisterende mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af metalemballage bør derfor opdeles i to særskilte mål for disse to typer affald.

Begrundelse

Adskilte mål bidrager ikke blot til at forbedre genanvendelsesprocenterne for aluminium, men også genanvendelsesprocenterne for stål. Det er derfor hensigtsmæssigt at bruge ordet "metaller" frem for "aluminium".

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Medlemsstaterne bør med henblik på beregningen af, om målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse er opfyldt, kunne medtage produkter og komponenter, der er forberedt med henblik på genbrug af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug og anerkendte pant- og retursystemer. Kommissionen vil med henblik på at sikre ensartede betingelser for en sådan beregning vedtage detaljerede regler for bestemmelse af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug og anerkendte pant- og retursystemer og for indsamling, kontrol og rapportering af data.

(11)  Kommissionen bør med henblik på at sikre en ensartet beregning af data for genanvendelsesmål vedtage detaljerede regler for bestemmelse af operatører inden for genanvendelse og regler for indsamlingen, sporbarheden, kontrollen og rapporteringen af data. Efter vedtagelsen af denne harmoniserede metode bør medlemsstaterne med henblik på beregningen af, hvorvidt genanvendelsesmålene er nået, kunne medregne den genanvendelse af metaller, der finder sted i forbindelse med forbrænding eller medforbrændning.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Af hensyn til pålideligheden af de data, der indsamles om forberedelse med henblik på genbrug, er det afgørende at fastlægge fælles rapporteringsregler. Det er ligeledes vigtigt at fastlægge mere præcise regler for medlemsstaternes rapportering af, hvad der rent faktisk genanvendes og kan regnes med i opfyldelsen af genanvendelsesmålene. Med dette for øje skal rapporteringen om opfyldelse af genanvendelsesmålene som hovedregel være baseret på input til den endelige genanvendelsesproces. For at begrænse de administrative byrder bør medlemsstaterne på strenge betingelser kunne rapportere genanvendelsesprocentengrundlag af sorteringsanlæggenes output. Materialers eller stoffers vægttab i forbindelse med fysiske og/eller kemiske omdannelsesprocesser, der er et naturligt led i den endelige genanvendelsesproces, bør ikke trækkes fra vægten af det affald, der rapporteres genanvendt.

(12)  Af hensyn til pålideligheden af de data, der indsamles om genanvendelse, er det afgørende at fastlægge fælles regler for indsamlingen, sporbarheden, kontrollen og rapporteringen af data. Det er ligeledes vigtigt at fastlægge mere præcise regler for medlemsstaternes rapportering af, hvad der rent faktisk genanvendes og kan regnes med i opfyldelsen af genanvendelsesmålene. Beregningen af opfyldelsen af målene bør være baseret på en fælles harmoniseret metode, der sikrer, at bortskaffet affald ikke rapporteres som genanvendt affald. Med dette for øje skal rapporteringen om opfyldelse af genanvendelsesmålene være baseret på input til den endelige genanvendelsesproces. Materialers eller stoffers vægttab i forbindelse med fysiske og/eller kemiske omdannelsesprocesser, der er et naturligt led i den endelige genanvendelsesproces, bør ikke trækkes fra vægten af det affald, der rapporteres genanvendt.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Medlemsstaternes rapportering af statistiske data er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten.

(14)  Medlemsstaternes rapportering af data og oplysninger er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. De rapporterede datas kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at indføre en fælles metode til indsamling og behandling af data, der er baseret på pålidelige kilder, og ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i direktiv 94/62/EF at anvende den nyeste metode, der er udviklet af Kommissionen og medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.

(16)  Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i direktiv 94/62/EF at anvende en fælles metode for dataindsamling og -behandling, der er udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaternes nationale statistiske kontorer og de nationale, regionale og lokale myndigheder, der er ansvarlige for affaldshåndtering.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Medlemsstaterne bør efter anmodning og uden forsinkelse give Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for evalueringen af gennemførelsen af dette direktiv som helhed og af dets indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Med henblik på at supplere eller ændre direktiv 94/62/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår artikel 6a, stk. 2 og 5, artikel 11, stk. 3, artikel 19, stk. 2, og artikel 20. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør ved forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(17)  Med henblik på at supplere direktiv 94/62/EF bør beføjelsen til at vedtage retsakter i overensstemmelse med traktatens artikel 290 delegeres til Kommissionen for så vidt angår reglerne for beregning af opfyldelsen af genanvendelsesmålene, visse undtagelser vedrørende de maksimale koncentrationsniveauer af tungmetaller i visse genanvendte materialer, produktcyklusser, emballagetyper, den fælles metode til dataindsamling og -behandling og formatet for rapportering af data vedrørende opnåelse af genanvendelsesmålene, ændringer i listen over illustrative eksempler på definitionen af emballage og eventuelle tekniske vanskeligheder i forbindelse med anvendelsen af dette direktiv. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 2016. Navnlig skal Europa-Parlamentet og Rådet for at sikre en lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtage alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter skal systematisk have adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at sikre, at der fastsættes ens vilkår for gennemførelsen af direktiv 94/62/EF, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår artikel 12, stk. 3d, og artikel 19. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201116.

(18)  For at sikre, at der fastsættes ens vilkår for gennemførelsen af direktiv 94/62/EF, bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser for så vidt angår tilpasning af identifikationssystemet vedrørende arten af de anvendte emballagematerialer til de videnskabelige og tekniske fremskridt. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201116.

__________________

__________________

16 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

16Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Medlemsstaterne bør sørge for, at der gælder strenge krav om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for alle arbejdstagere i EU i overensstemmelse med gældende EU-ret og under hensyn til de specifikke risici, som arbejdstagere i visse produktions-, genanvendelses- og affaldssektorer udsættes for.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 1 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

(-1)   Artikel 1, stk. 2, affattes således:

"2.   I den forbindelse fastsætter direktivet foranstaltninger rettet mod, som første prioritet, at forebygge produktion af emballageaffald, og som andre grundlæggende principper, genbrug af emballage samt genvinding og andre former for genanvendelse af emballageaffald samt, som følge heraf, reduktion af den endelige bortskaffelse af affaldet. "

"2.   I den forbindelse fastsætter direktivet foranstaltninger rettet mod, som første prioritet, at forebygge produktion af emballageaffald, og som andre grundlæggende principper, at genbruge emballage, at genanvende og på anden måde nyttiggøre emballageaffald samt, som følge heraf, at mindske den endelige bortskaffelse af sådant affald med det formål at bidrage til omstillingen til en cirkulær økonomi.

Begrundelse

I målene er det vigtigt at fremhæve dette direktivs betydning for omstillingen til en cirkulær økonomi.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 3 – nr. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  følgende nummer indsættes:

 

"2a.  "biobaseret emballage": emballage, der er baseret på materialer af biologisk oprindelse med undtagelse af materiale, der er indlejret i geologiske formationer, og/eller fossilt materiale"

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c

Direktiv 94/62/EF

Artikel 3 – nr. 3-10

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Nr. 3) til 10) udgår.

c)  Nr. 3) til 4) og 6) til 10) udgår.

Begrundelse

Definitionen af "genbrug" genindsættes.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d

Direktiv 94/62/EF

Artikel 3 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Derudover finder definitionerne af "affald", "affaldsproducent", "affaldsindehaver" "affaldshåndtering", "indsamling", "særskilt indsamling", "forebyggelse", "genbrug", "behandling", "nyttiggørelse", "forberedelse med henblik på genbrug", "genanvendelse", "endelig genanvendelsesproces" og "bortskaffelse" i artikel 3 i direktiv 2008/98/EF anvendelse."

"Derudover finder definitionerne af "affald", "affaldsproducent", "affaldsindehaver" "affaldshåndtering", "indsamling", "særskilt indsamling", "forebyggelse", "sortering", "kommunalt affald", "handels- og industriaffald", "behandling", "nyttiggørelse", "genanvendelse", "organisk genanvendelse", "endelig genanvendelsesproces", "henkastet affald", og "bortskaffelse" i artikel 3 i direktiv 2008/98/EF anvendelse."

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Disse kan bestå af nationale programmer, incitamenter via ordninger med udvidet producentansvar til minimering af emballages miljøvirkninger eller tilsvarende foranstaltninger, der eventuelt iværksættes i samråd med økonomiske operatører, og som tager sigte på at samle og udnytte de forskellige initiativer på forebyggelsesområdet, der tages i medlemsstaterne. De skal respektere formålet med dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 1."

"Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at minimere emballages miljøvirkninger og bidrage til at nå målene for affaldsforebyggelse, jf. artikel 9, stk. -1, i direktiv 2008/98/EF. Sådanne foranstaltninger skal omfatte udvidet producentansvar som defineret i artikel 8, stk. 1, tredje afsnit, og incitamenter til at fremme anvendelsen af emballage, der kan genbruges.

 

Medlemsstaterne træffer foranstaltninger til at opnå en varig reduktion i forbruget af emballage, som ikke kan genanvendes, og af overflødig emballage. Sådanne foranstaltninger må ikke bringe hygiejnen eller fødevaresikkerheden i fare.

 

Desuden kan medlemsstaterne træffe andre foranstaltninger i samråd med økonomiske operatører samt forbruger- og miljøorganisationer, som tager sigte på at samle og udnytte de forskellige initiativer på forebyggelsesområdet, der tages i medlemsstaterne.

 

De skal respektere formålet med dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 1.

 

Medlemsstaterne skal ved hjælp af passende økonomiske instrumenter andre foranstaltninger skabe incitamenter til anvendelse af affaldshierarkiet. Disse instrumenter og foranstaltninger kan omfatte dem, der er anført i bilag IVa til direktiv 2008/98/EF. "

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – stk. 3

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

2a)  Artikel 4, stk. 3, affattes således:

3.  Kommissionen forelægger i givet fald forslag til foranstaltninger, der skal styrke og supplere gennemførelsen af de væsentligste krav og sikre, at ny emballage kun kommer på markedet, hvis producenten har truffet enhver nødvendig foranstaltning med henblik på at reducere miljøindvirkningerne mest muligt, uden at det berører emballagens væsentlige funktioner.

3.  Kommissionen forelægger senest den 31. december 2020 forslag til ajourføring af de væsentligste krav, der skal styrke og supplere gennemførelsen af disse krav og således sikre, at ny emballage kun kommer på markedet, hvis producenten har truffet enhver nødvendig foranstaltning med henblik på at reducere miljøindvirkningerne mest muligt, uden at det berører emballagens væsentlige funktioner. Kommissionen forelægger efter høring af alle berørte parter et lovgivningsmæssigt forslag til ajourføring af kravene, især med henblik på at styrke design til genbrug og genanvendelse af høj kvalitet.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b)  I artikel 4 indsættes følgende stykke:

 

"3a.  Medlemsstaterne fremmer, hvor det er miljømæssigt gavnligt ud fra et livscyklusperspektiv, brugen af biobaseret genanvendelig emballage og bionedbrydelig komposterbar emballage ved at træffe foranstaltninger såsom følgende:

 

a)  fremme af deres anvendelse via bl.a. brugen af økonomiske instrumenter

 

b)  forbedring af markedsforholdene for sådanne produkter

 

c)  revision af gældende lovgivning, der hæmmer anvendelsen af sådanne produkter.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 5 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2c)  I artikel 5 indsættes følgende overskrift:

 

"Genbrug"

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 d (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 5 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

2d)  Artikel 5, stk. 1, affattes således:

Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med traktaten fremme genbrugssystemer for emballage, der kan genbruges på en miljømæssigt fornuftig måde.

1.  Medlemsstaterne fremmer i overensstemmelse med affaldshierarkiet og traktaten genbrugssystemer for emballage, der kan genbruges på en miljømæssigt fornuftig måde, uden at det indvirker negativt på fødevarehygiejnen og forbrugernes sikkerhed.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 e (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2e)  I artikel 5 indsættes følgende stykke:

 

"1a.  Medlemsstaterne sigter på at nå følgende mål for genbrug af emballage:

 

a)  senest den 31. december 2025 skal mindst 5 vægtprocent af alt emballageaffald genbruges

 

b)  senest den 31. december 2030 skal mindst 10 vægtprocent af alt emballageaffald genbruges."

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 f (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 5 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2f)  I artikel 5 indsættes følgende stykke:

 

"1b.  For at opmuntre til genbrug kan medlemsstaterne bl.a. træffe følgende foranstaltninger:

 

-  indførelse af pant- og retursystemer for emballageprodukter, der kan genbruges

 

-  fastlæggelse af en minimumsprocentdel af genbrugsemballage, som bringes på markedet hvert år pr. emballagestrøm

 

-  indførelse af passende økonomiske incitamenter for producenter af genbrugsemballage."

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 g (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 5 – stk. 1 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2g)  I artikel 5 indsættes følgende stykke:

 

1c. Emballage og genbrugt emballage, der indsamles via et pant- og retursystem, kan medregnes i opfyldelsen af målene for affaldsforebyggelse, der er fastsat i nationale forebyggelsesprogrammer.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – overskrift

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Overskriften affattes således: "Nyttiggørelse, genbrug og genanvendelse"

a)  Overskriften affattes således: "Nyttiggørelse og genanvendelse"

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra a a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. -1 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)   I artikel 6 indsættes følgende som stk. -1:

 

"-1.  Medlemsstaterne indfører sorteringssystemer for alle emballagematerialer."

Begrundelse

Det er nødvendigt at kræve, ikke blot fremme, særskilt indsamling og sortering af al emballage. Emballage, som ikke indsamles og sorteres særskilt, bliver ikke genanvendt. Kun ved at indføre en klar juridisk forpligtelse til at kræve særskilt indsamling og sortering for al emballage, får alle genanvendelige emballager garanteret adgang til indsamlings- og genanvendelsesordninger. Et krav om, at medlemsstaterne skal oprette systemer til at indsamle og sortere al emballage, er også nødvendigt for at sikre en konstant forsyning med genanvendelige materialer og således skabe et forudsigeligt scenario for innovation og investeringer i eksisterende og ny indsamlings- og sorteringsteknologi og -infrastruktur.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 1 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  senest den 31. december 2025 skal mindst 65 vægtprocent af alt emballageaffald forberedes med henblik på genbrug eller genanvendes

f)  senest den 31. december 2025 skal mindst 70 vægtprocent af alt produceret emballageaffald genanvendes

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 1 – litra g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  senest den 31. december 2025 skal følgende minimumsmål (i vægtprocent) for forberedelse med henblik på genbrug og for genanvendelse opfyldes for følgende specifikke materialer, der indgår i emballageaffaldet:

g)  senest den 31. december 2025 skal følgende minimumsmål (i vægtprocent) for genanvendelse opfyldes for følgende specifikke materialer, der indgår i emballageaffaldet:

i)  55 % af plast

i)  60 % af plast

ii)  60 % af træ

ii)  65 % af træ

iii)  75 % af jernholdigt metal

iii)  80 % af jernholdigt metal

iv)  75 % af aluminium

iv)  80 % af aluminium

v)  75 % af glas

v)  80 % af glas

vi)  75 % af papir og pap

vi)  90 % af papir og pap

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 1 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  senest den 31. december 2030 skal mindst 75 vægtprocent af alt emballageaffald forberedes med henblik på genbrug eller genanvendes

h)  senest den 31. december 2030 skal mindst 80 vægtprocent af alt produceret emballageaffald genanvendes

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 1 – litra i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  senest den 31. december 2030 skal følgende minimumsmål (i vægtprocent) for forberedelse med henblik på genbrug og for genanvendelse opfyldes for følgende specifikke materialer, der indgår i emballageaffaldet:

i)  senest den 31. december 2030 skal følgende minimumsmål (i vægtprocent) for genanvendelse opfyldes for følgende specifikke materialer, der indgår i emballageaffaldet:

i)  75% af træ

i)  80 % af træ

ii)  85% af jernholdigt metal

ii)  90 % af jernholdigt metal

iii)  85% af aluminium

iii)  90 % af aluminium

iv)  85 % af glas

iv)  90 % af glas

v)  85% af papir og pap

 

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Emballageaffald, der sendes til en anden medlemsstat for at blive forberedt med henblik på genbrug, genanvendt eller nyttiggjort i den anden medlemsstat, må kun regnes med i opfyldelsen af de mål, der er fastsat i stk. 1, litra f) til i), i den medlemsstat, hvor emballageaffaldet blev indsamlet.

3.  Emballageaffald, der sendes til en anden medlemsstat for at blive genanvendt i den anden medlemsstat, må kun regnes med i opfyldelsen af de mål, der er fastsat i stk. 1, litra f) til i), i den medlemsstat, hvor emballageaffaldet blev indsamlet.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 4

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

ca)  Artikel 6, stk. 4, affattes således:

4.  Medlemsstaterne tilskynder industrien til ved fremstilling af emballage og andre produkter at bruge materialer, der stammer fra genanvendt emballageaffald, hvis dette er hensigtsmæssigt; det kan ske ved at

"4.  Medlemsstaterne tilskynder i det omfang, det er gavnlig ud fra et livscyklusperspektiv og i overensstemmelse med affaldshierarkiet, til brug af materialer, der stammer fra genanvendt emballageaffald, ved fremstilling af emballage og andre produkter ved at

a)  forbedre markedsforholdene for sådanne materialer

a)  forbedre markedsforholdene for sådanne materialer

b)  revidere eksisterende bestemmelser, der hindrer sådanne materialers anvendelse.

b)  revidere eksisterende bestemmelser, der hindrer sådanne materialers anvendelse

 

ba)  gøre brug af passende økonomiske instrumenter, der kan skabe incitamenter til udbredelsen af sekundære råstoffer, herunder f.eks. skattemæssige incitamenter baseret på produkternes genanvendte indhold og kriterier for bæredygtige offentlige udbud

 

bb)  fremme materialer, der i forbindelse med genanvendelse ikke er til fare for menneskers sundhed, når de genanvendes som fødevarekontaktmaterialer."

Begrundelse

Medlemsstaterne bør tilskynde til anvendelsen af materialer, der stammer fra genanvendt emballageaffald, i forbindelse med produktionen af emballage og andre produkter ved at forbedre markedsforholdene for sådanne materialer og revidere eksisterende bestemmelser, der hindrer anvendelsen heraf, samt skabe incitamenter til at anvende sekundære råstoffer og fremme materialer, der i forbindelse med genanvendelse ikke skader menneskers sundhed.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 5, 8 og 9

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)   Stk. 5, 8 og 9 udgår.

d)   stk. 5 og 9 udgår.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 8

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

da)  stk. 8 affattes således:

8.   Kommissionen forelægger snarest muligt og senest den 30. juni 2005 en rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om dette direktivs gennemførelse og indvirkning på miljøet og om det indre markeds funktion. Rapporten skal tage hensyn til de særlige forhold i hver enkelt medlemsstat. Den skal omhandle følgende:

"8.   Kommissionen foretager med henblik herpå senest den 31. december 2024 en undersøgelse af målene i artikel 6 og de fremskridt, der er gjort med opfyldelsen af samme, under hensyntagen til de bedste praksisser og foranstaltninger, medlemsstaterne anvender for at nå disse mål.

 

I sin vurdering overvejer Kommissionen, om der skal fastsættes:

a)   en vurdering af effektiviteten, gennemførelsen og håndhævelsen af de væsentlige krav

a)  mål for andre emballageaffaldsstrømme

b)   yderligere forebyggelsesforanstaltninger med henblik på at begrænse emballagens miljøindvirkning mest muligt, uden at dens væsentlige funktioner berøres

b)  særskilte mål for emballageaffald fra henholdsvis husholdninger og handels- og industrivirksomheder.

c)   eventuel udvikling af en emballagemiljøindikator for at forenkle og effektivisere forebyggelsen af emballageaffald

Med henblik herpå udarbejder Kommissionen en rapport, i givet fald ledsaget af et lovgivningsforslag, som sendes til Europa-Parlamentet og Rådet.

d)   planer for forebyggelse af emballageaffald

 

e)   fremme af genbrug og navnlig sammenligning af omkostninger og fordele ved henholdsvis genbrug og genanvendelse

 

f)   producentansvar, herunder de finansielle aspekter

 

g)   bestræbelser på yderligere at nedsætte og, hvis det er hensigtsmæssigt, i sidste instans udfase tungmetaller og andre farlige stoffer i emballage inden 2010.

 

Rapporten ledsages, i givet fald, af forslag om revision af de relevante bestemmelser i dette direktiv, medmindre sådanne forslag er blevet forelagt på det tidspunkt.

 

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6a – stk. 1 – litra a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.   Med henblik på beregning af, om målene i artikel 6, stk. 1, litra f) til i), er opfyldt, gælder følgende:

1.   Med henblik på beregning af, om målene i artikel 6, stk. 1, litra f) til i), er opfyldt, skal vægten af det genanvendte emballageaffald beregnes som vægten af det affald, der er tilført den endelige genanvendelsesproces i et givet år.

a)  Ved vægten af det genanvendte affald forstås vægten af det affald, der tilføres den endelige genanvendelsesproces

 

b)  Ved vægten af det emballageaffald, der er forberedt med henblik på genbrug, forstås vægten af det emballageaffald, der er nyttiggjort eller indsamlet af en anerkendt operatør inden for forberedelse med henblik på genbrug og har gennemgået enhver nødvendig kontrol, rengøring og reparation, således at det kan genbruges uden yderligere sortering eller forbehandling

 

c)  Medlemsstaterne kan medtage produkter og komponenter, der er forberedt med henblik på genbrug af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug eller anerkendte pant- og retursystemer. I forbindelse med beregning af den justerede procentdel for emballageaffald, der er forberedt med henblik på genbrug eller er genanvendt, under hensyntagen til vægten af de produkter og komponenter, som er forberedt med henblik på genbrug, anvender medlemsstaterne verificerede data fra operatørerne og gør brug af den formel, der er anført i bilag IV.

 

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6a – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Kommissionen anmoder senest den 31. december 2018 de europæiske standardiseringsorganisationer om at udvikle kvalitetsstandarder både for affaldsmaterialer, der tilføres den endelige genanvendelsesproces, og for sekundære råstoffer, navnlig plast, på grundlag af bedste produktionspraksis på markedet.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Med henblik på at sikre harmoniserede betingelser for anvendelse af stk. 1, litra b) og c), og bilag IV vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a med henblik på at fastsætte af kvalitative og driftsmæssige minimumskrav for bestemmelsen af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug og anerkendte pant- og retursystemer, herunder specifikke regler for indsamling, kontrol og rapportering af data.

2.  Med henblik på at sikre harmoniserede betingelser for anvendelse af stk. 1 vedtager Kommissionen delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 21a med henblik på supplere dette direktiv ved at fastsætte kvalitative og driftsmæssige minimumskrav for bestemmelsen af anerkendte operatører inden for endelig genanvendelse, herunder specifikke regler for indsamling, sporbarhed, kontrol og rapportering af data.

Begrundelse

Med henblik på at sikre at stk. 1, litra a) og b), i dette direktiv anvendes ensartet, bør Kommissionen vedtage delegerede retsakter for at fastsætte kvalitative og driftsmæssige minimumskrav for bestemmelsen af anerkendte operatører inden for endelig genanvendelse.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6a – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen undersøger mulighederne for at strømline rapporteringen af kompositemballage med forpligtelserne i dette direktiv og foreslår i givet fald foranstaltninger med henblik herpå.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uanset stk. 1 kan vægten af outputtet fra enhver sorteringsoperation rapporteres som vægten af det genanvendte emballageaffald, forudsat at:

udgår

a)  dette outputaffald sendes i en endelig genanvendelsesproces

 

b)  vægten af materialer eller stoffer, der ikke gennemgår en endelig genanvendelsesproces, og som bortskaffes eller anvendes med henblik på energinyttiggørelse, forbliver under 10 % af den samlede vægt, der skal rapporteres som genanvendt.

 

Begrundelse

I sin beslutning med titlen "Ressourceeffektivitet: overgang til en cirkulær økonomi ", der blev vedtaget den 9. juli 2015, opfordrede Europa-Parlamentet til at beregne målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse ved hjælp af én enkelt harmoniseret metode i alle medlemsstaterne baseret på en velfunderet rapporteringsmetode, der kan forhindre, at bortskaffet (dvs. deponeret eller forbrændt) affald indrapporteres som genanvendt affald.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne indfører et effektivt system for kvalitetskontrol og sporing af emballageaffald for at sikre, at betingelserne i stk. 3, litra a) og b), opfyldes. Systemet kan bestå af elektroniske registre, der oprettes i henhold til artikel 35, stk. 4, i direktiv 2008/98/EF, tekniske specifikationer for kvalitetskravene til sorteret affald eller enhver tilsvarende foranstaltning for at sikre pålideligheden og nøjagtigheden af de data, der er indsamlet om genanvendt affald.

4.  Medlemsstaterne indfører i overensstemmelse med de delegerede retsakter, der vedtages i henhold til stk. 2, et effektivt system for kvalitetskontrol og sporing af emballageaffald for at sikre overholdelsen af reglerne i stk. 1. Systemet kan bestå af elektroniske registre, der oprettes i henhold til artikel 35, stk. 4, i direktiv 2008/98/EF, tekniske specifikationer for kvalitetskravene til sorteret affald eller enhver tilsvarende foranstaltning for at sikre pålideligheden og nøjagtigheden af de data, der er indsamlet om genanvendt affald. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om det system, de har valgt til kvalitetskontrol og sporbarhed.

Begrundelse

Det er vigtigt, at medlemsstaterne indfører et system til overvågning og sporing af emballageaffald for at sikre, at reglerne i artikel 1, stk. 1, i dette direktiv overholdes, og at de underretter Kommissionen om den metode, de har valgt til forvaltning af dette system.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Med henblik på beregningen af hvorvidt målene i artikel 6, stk. 1, litra f) til i), er opfyldt, kan medlemsstaterne medregne den genanvendelse af metaller, der finder sted i forbindelse med forbrænding, i forhold til den andel af emballageaffald, som forbrændes, forudsat at de genanvendte metaller opfylder bestemte kvalitetskrav. Medlemsstaterne anvender den fælles metode, som er fastlagt i overensstemmelse med artikel 11a, stk. 6, i direktiv 2008/98/EF.

5.  Med henblik på beregningen af hvorvidt målene i artikel 6, stk. 1, litra f) til i), er opfyldt, kan medlemsstaterne kun medregne den genanvendelse af metaller, der finder sted i forbindelse med forbrænding eller medforbrænding, hvis affaldet er blevet sorteret forud for forbrændingen, eller hvis forpligtelsen til at etablere særskilt indsamling af papir, metal, plast, glas og bioaffald er overholdt, i forhold til den andel af emballageaffald, som forbrændes eller medforbrændes, forudsat at de genanvendte metaller opfylder bestemte kvalitetskrav. Medlemsstaterne anvender den fælles metode, som er fastlagt i overensstemmelse med artikel 11a, stk. 6, i direktiv 2008/98/EF.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6b – stk. 1 – litra b a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  eksempler på bedste praksis, som anvendes i hele Unionen, og som kan give retningslinjer for fremskridt hen imod opnåelse af målene.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv 94/62/EF

Artikel 1 – stk. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Om nødvendigt skal den i stk. 1 nævnte rapport omhandle gennemførelsen af andre af dette direktivs krav end de i stk. 1 nævnte, herunder udarbejdelse af prognoser for opnåelse af målene i affaldsforebyggelsesprogrammer og den procentvise andel og mængde pr. indbygger af kommunalt affald, der bortskaffes eller energiudnyttes.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 7 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5a)  Artikel 7, stk. 1, affattes således:

"1.   Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at der indføres systemer til sikring af:

"1.   Medlemsstaterne træffer med henblik på at opfylde målsætningerne i dette direktiv de nødvendige foranstaltninger til, at der indføres systemer, der kan sikre og skabe incitamenter til:"

a)  tilbagetagelse og/eller indsamling af brugt emballage og/eller emballageaffald fra forbrugeren, fra enhver anden endelig bruger eller fra affaldsstrømmen, med henblik på håndtering af den brugte emballage eller emballageaffaldet på den mest hensigtsmæssige måde

a)  tilbagetagelse og/eller indsamling af brugt emballage og/eller emballageaffald fra forbrugeren, fra enhver anden endelig bruger eller fra affaldsstrømmen, med henblik på håndtering af den brugte emballage eller emballageaffaldet på den mest hensigtsmæssige måde

b)  genbrug eller genanvendelse, herunder genvinding af indsamlet emballage og/eller emballageaffald

b)  genbrug eller nyttiggørelse, herunder genanvendelse af indsamlet emballage og/eller emballageaffald.

for at opfylde målene i dette direktiv.

 

Sådanne systemer skal være åbne for deltagelse fra erhvervsdrivende i de berørte sektorer og for deltagelse fra de kompetente offentlige myndigheders side. De skal også gælde for importerede varer på ikke-diskriminerende betingelser, herunder med hensyn til reglerne for adgang til systemerne og eventuelle afgifter; systemerne skal udformes på en sådan måde, at handelshindringer eller konkurrenceforvridning undgås i overensstemmelse med traktaten."

Sådanne systemer skal være åbne for deltagelse fra erhvervsdrivende i de berørte sektorer og for deltagelse fra de kompetente offentlige myndigheders side. De skal også gælde for importerede varer på ikke-diskriminerende betingelser, herunder med hensyn til reglerne for adgang til systemerne og eventuelle afgifter; systemerne skal udformes på en sådan måde, at handelshindringer eller konkurrenceforvridning undgås i overensstemmelse med traktaten."

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 7 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b)   Følgende artikel tilføjes:

 

"Artikel 7a

 

Særlige foranstaltninger for retur- og indsamlingsordninger

 

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger med henblik på at indføre:

 

a)  indsamling af som minimum emballage eller emballageaffald af papir, metal, plast eller glas – eller en kombination heraf – adskilt fra restaffald

 

b)  indsamling af kompositemballage som defineret i Kommissionens beslutning 2005/270/EF inden for rammerne af eksisterende indsamlingsordninger, som opfylder de kvalitetsstandarder, der er nødvendige for den endelige genanvendelse. "

Begrundelse

Med henblik på at øge genanvendelsen skal indsamles mere, og medlemsstaterne må sørge for, at alt, hvad der kan genanvendes, rent faktisk bliver genanvendt, navnlig hvad angår emballage. Et krav om, at medlemsstaterne skal oprette ordninger til indsamling af alle former for emballage og emballageaffald vil sikre råstoffer og dermed skabe investeringer og fremme innovation inden for indsamlings- og sorteringsinfrastruktur og dermed skabe en "recycling pipeline". Den eksisterende indsamlingsinfrastruktur bør udnyttes ved at lade kompositmaterialer indsamles inden for eksisterende indsamlingsordninger. Et krav om særskilt indsamling af emballageaffald vil bringe direktivet om emballage og emballageaffald på linje med affaldsrammedirektivet, der i artikel 11 pålægger medlemsstaterne at etablere særskilt indsamling af som minimum følgende: papir, metal, plast og glas.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 8 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5c)  Artikel 8, stk. 2, affattes således:

"2.   For at fremme indsamling, genbrug og nyttiggørelse, herunder genanvendelse, angives det på emballagen med henblik på identifikation og klassificering i den berørte industri, hvad emballagematerialet/-materialerne består af, på grundlag af Kommissionens beslutning 97/129/EF[1]."

"2.   For at fremme indsamling, genbrug og nyttiggørelse, herunder genanvendelse, skal emballagen være forsynet med relevante oplysninger herom. Navnlig skal det på emballagen med henblik på identifikation og klassificering i den berørte industri være angivet, hvad emballagematerialet/-materialerne består af, på grundlag af Kommissionens beslutning 97/129/EF[1].

EFT L 50 af 20.2.1997, s. 28."

EFT L 50 af 20.2.1997, s. 28."

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d

Direktiv 94/62/EF

Artikel 12 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3a.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a) til i), til Kommissionen. Disse data rapporteres elektronisk senest 18 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet.

3a.  Medlemsstaterne rapporterer for hvert kalenderår dataene vedrørende opfyldelsen af de mål, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a) til i), til Kommissionen. De skal indsamle og behandle dataene i overensstemmelse med den fælles metode, der er omhandlet i stk. 3d, og rapportere dem elektronisk senest 12 måneder efter udgangen af det rapporteringsår, for hvilket dataene er indsamlet.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d

Direktiv 94/62/EF

Artikel 12 – stk. 3 a – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dataene rapporteres i det format, der er fastlagt af Kommissionen i henhold til stk. 3d. Den første rapport skal dække perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs ikrafttræden + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs ikrafttræden + 1 år].

Dataene indsamles og behandles ved hjælp af den fælles metode, der er omhandlet i stk. 3d, og rapporteres i det format, der er fastlagt af Kommissionen i henhold til stk. 3d. Den første rapport vedrørende de mål, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, litra a) til i), skal dække dataene for perioden fra den 1. januar [indsæt året for dette direktivs ikrafttræden + 1 år] til den 31. december [indsæt året for dette direktivs ikrafttræden + 1 år].

Begrundelse

Det er vigtigt, at de rapporterede data baseres på en fælles metode og rapporteres i det format, der er fastlagt af Kommissionen i henhold til stk. 3d.

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d

Direktiv 94/62/EF

Artikel 12 – stk. 3 c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Rapporten skal omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.

3c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Indtil den fælles metode til dataindsamling og -behandling, der er omhandlet i stk. 3d, er fastlagt, skal rapporten omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne. Kommissionen vurderer også de indrapporterede datas og oplysningers fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes ni måneder efter medlemsstaternes første rapportering af dataene og derefter hvert tredje år.

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d

Direktiv 94/62/EF

Artikel 12 – stk. 3 c a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3ca.  I rapporten medtager Kommissionen oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv som helhed og evaluerer dets indvirkning på menneskers sundhed, miljøet og det indre marked. Rapporten kan, hvis det er relevant, ledsages af et forslag om revision af dette direktiv.

Begrundelse

Direktivets indvirkning bør vurderes regelmæssigt for at sikre, at de væsentlige elementer i direktivet er egnede til formålet.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d

Direktiv 94/62/EF

Artikel 12 – stk. 3 d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3d.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet for rapportering af data i henhold til stk. 3a. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2."

3d.  Kommissionen vedtager delegerede retsakter i henhold til artikel 38a med henblik på at supplere dette direktiv ved at fastlægge den fælles metode til dataindsamling og -behandling og formatet for rapportering af data i henhold til stk. 3a. ";

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 94/62/EF

Artikel 21 a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, artikel 11, stk. 3, artikel 19, stk. 2, og artikel 20, stk. 20, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 6a, stk. 2, artikel 11, stk. 3, artikel 12, stk. 3d, artikel 19, stk. 2, og artikel 20, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 94/62/EF

Artikel 21 a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 7, stk. 2, artikel 11, stk. 3, artikel 19, stk. 2, og artikel 20 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerende retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 6a, stk. 2, artikel 11, stk. 3, artikel 12, stk. 3d, artikel 19, stk. 2, og artikel 20 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerende retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Direktiv 94/62/EF

Artikel 21 a – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 7, stk. 2, artikel 11, stk. 3, artikel 19, stk. 2, og artikel 20, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 6a, stk. 2, artikel 11, stk. 3, artikel 12, stk. 3d, artikel 19, stk. 2, og artikel 20, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ."

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Bilag II

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a)  Bilag II til direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald affattes som angivet i bilaget til dette direktiv.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

14)  Bilag IV tilføjes til direktiv 94/67/EF om emballage og emballageaffald som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

udgår

Begrundelse

Produkter og komponenter, der ikke er blevet til affald, må ikke medregnes i opfyldelsen af målene for genanvendelse, da de pågældende aktiviteter udgør nyttiggørelse af affald. Genbrug af produkter og komponenter udgør foranstaltninger, der hindrer affaldsproduktion, og følgelig bør dette i overensstemmelse med affaldshierarkiet betragtes som en forebyggende foranstaltning. Artikel 6a, stk. 1, fastlægger allerede metoden til beregning af procentdelen i forbindelse med genanvendelse.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Bilag – afsnit - 1 (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Bilag II, punkt 1, led 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1)  Bilag II, punkt 1, første led, affattes således:

-  Emballage skal udformes, fremstilles og markedsføres på en sådan måde, at den kan genbruges eller genanvendes, herunder genvindes, og således at miljøbelastningen herfra mindskes mest muligt i forbindelse med bortskaffelse af emballageaffald eller restprodukter fra emballageaffaldshåndtering.

"-  Emballage skal udformes, fremstilles og markedsføres på en sådan måde, at den kan genbruges eller nyttiggøres, herunder genanvendes - i overensstemmelse med affaldshierarkiet - og således at miljøbelastningen herfra mindskes mest muligt i forbindelse med bortskaffelse af emballageaffald eller restprodukter fra emballageaffaldshåndtering."

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Bilag – afsnit - 1 a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Bilag II, punkt 1, led 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a)   I bilag II, punkt 1, indsættes følgende som led 1a:

 

"-  Emballage skal fremstilles på en sådan måde, således at dens CO2-fodaftryk minimeres, bl.a. gennem anvendelsen af bionedbrydelige og bæredygtige biobaserede materialer."

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Bilag – afsnit -1 b (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Bilag II – punkt 3 – litra c

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1b)  Bilag II, punkt 3, litra c), ændres således:

c)   Genanvendelse i form af kompostering

"c)  Genanvendelse i form af kompostering

Emballageaffald, der forarbejdes med henblik på kompostering, skal være bionedbrydeligt i en sådan grad, at det ikke hindrer separat indsamling og den komposteringsproces eller -aktivitet, som affaldet underkastes.

Emballageaffald, der forarbejdes med henblik på kompostering, skal være bionedbrydeligt i en sådan grad, at det ikke hindrer separat indsamling og den komposteringsproces eller -aktivitet, som affaldet underkastes."

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Bilag –afsnit -1 c (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Bilag II – punkt 3 – litra d

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

-1c)   I bilag II, punkt 3, ændres litra d som følger:

d)   Bionedbrydelig emballage

"d)  Bionedbrydelig emballage

Bionedbrydeligt emballageaffald skal kunne nedbrydes fysisk, kemisk, termisk eller biologisk på en sådan måde, at det meste af komposten til slut nedbrydes til kuldioxid, biomasse og vand.

Bionedbrydeligt emballageaffald skal kunne nedbrydes fysisk, kemisk, termisk eller biologisk på en sådan måde, at det meste af komposten til slut nedbrydes til kuldioxid, biomasse og vand. Oxo-nedbrydelig plastemballage betragtes ikke som bionedbrydelig."

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Bilag – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Som bilag IV indsættes:

udgår

"BILAG IV

 

Beregningsmetode for forberedelse med henblik på genbrug af produkter og komponenter med henblik på artikel 6, stk. 1, litra f) til i)

 

Medlemsstaterne anvender nedenstående formel til at beregne den justerede procentdel i forbindelse med genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f) til i):

 

"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"

 

E: justeret genanvendelses- og genbrugsprocent i et givet år

 

A: vægten af emballageaffald, der er genanvendt eller forberedt med henblik på genbrug i et givet år

 

R: vægten af produkter og komponenter, der er forberedt med henblik på genbrug i et givet år

 

P: vægten af den mænge emballageaffald, der er produceret i et givet år"

 

Begrundelse

Produkter og komponenter, der ikke er blevet til affald, må ikke medregnes i opfyldelsen af målene for genanvendelse, da de pågældende aktiviteter udgør nyttiggørelse af affald. Genbrug af produkter og komponenter udgør foranstaltninger, der hindrer affaldsproduktion, og følgelig bør dette i overensstemmelse med affaldshierarkiet betragtes som en forebyggende foranstaltning. Artikel 6a, stk. 1, fastlægger allerede metoden til beregning af procentdelen i forbindelse med genanvendelse.

(1)

EUT C 264 af 20.7.2016, s. 98.

(2)

EUT C 17 af 18.1.2017, s. 46.


BEGRUNDELSE

Indledning

Den nuværende model med lineær udvikling, der kan sammenfattes som "tag, producer, forbrug og smid væk", begynder at vise tegn på at have nået sine begrænsninger. Vores planet opvarmes, og de ressourcer, som vi anvender, og som vi er afhængige af, bliver mere og mere knappe. Medmindre der træffes strukturelle foranstaltninger, kan verdensøkonomiens efterspørgsel efter råstoffer stige med over 50 % de næste 15 år. For at vende denne tendens må vi indføre en model for cirkulær udvikling, som holder materialer og deres værdi i omløb inden for det økonomiske system så længe som muligt, ved at optimere den integrerede affaldscyklus, således at ressourcerne kan udnyttes effektivt. Genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse bliver de centrale ord, hvorpå et nyt paradigme skal bygges for at fremme bæredygtighed, innovation og konkurrenceevne, således at affald ophører med at være et problem og bliver en ressource.

Pakken bør derfor ses i en langt bredere sammenhæng end som blot en revision af affaldslovgivningen. Ordføreren søger at støtte Kommissionen i dens mål om at bevare miljøet og således gøre den europæiske økonomi mere konkurrencedygtig og fremme bæredygtig genindustrialisering. En forøgelse af ressourcernes værdi indebærer, at man griber ind i alle faser af produkters livscyklus: lige fra udvinding af råmaterialer til produktdesign og fra distribution via forbrug til bortskaffelse af produkter.

Klare og stabile lovgivningsmæssige rammer er første skridt i retning af at fremme overgangen.

En sådan systemisk ændring kræver ambitiøse politikker, som er understøttet af lovgivning, der kan sende de rette signaler til investorer. Hvis EU-lovgivningen forsømmer at indarbejde klare definitioner og bindende mål, kan dette skade fremskridt hen imod en cirkulær økonomi.

Med affaldshierarkiet som grundlag har ordføreren fremsat forslag til ændring af Kommissionens forslag, hovedsagelig hvad angår affaldsforebyggelse og kanalisering af affaldet tilbage til produktionsprocessen. Med henblik på at reducere mængden af affald er det nødvendigt i de forudgående led at innovere produktionsprocesser og forretningsmodeller, som er grundlæggende for den cirkulære økonomi.

Omdannelsen af Unionen til en grøn lavemissionsøkonomi, der udnytter ressourcerne effektivt, er allerede et af hovedmålene i EU's syvende miljøhandlingsprogram, og det er værd at minde om, at EU har forpligtet sig til at opfylde FN's mål om bæredygtig udvikling.

Direktivet om emballage og emballageaffald

Eurostat anslår, at der i 2013 blev genereret over 79,368 mio. tons emballageaffald i Europa, hvilket er ca. 500 000 tons mere end i 2012. Genanvendelsesraten var på 65,3 %, hvilket er en lille stigning i forhold til 2012, med blot tre medlemsstater under 50 %. I de kommende år forventes det, at mængden af emballage på markedet fortsat vil stige.

Direktiv 94/62/EF er blevet revideret flere gange. I 2010 blev direktivet som led i Kommissionens arbejdsprogram genstand for en specifik kvalitetskontrol, hvis resultater blev offentliggjort i det arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene fra 2014(1), der ledsagede den oprindelige lovgivningspakke om den cirkulære økonomi, som Kommissionen trak tilbage i december 2014(2).

Arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene indeholder forskellige henstillinger, der har til formål at forbedre direktivets effektivitet, men som ikke er blevet medtaget i Kommissionens nye forslag. Visse centrale elementer i direktivet bør derfor forbedres, navnlig med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med affaldshåndteringshierarkiet, som fastlægger forebyggelse som det vigtigste niveau.

En forhøjelse af genanvendelsesmålene, en udvidelse af de obligatoriske ordninger for udvidet producentansvar til ligeledes at omfatte emballage, en bedre formulering og mere stringent gennemførelse af væsentlige krav og fremme af genbrug er blandt de initiativer, som ordføreren har søgt at forelægge med henblik på at fremme en effektiv anvendelse af ressourcerne.

Kvantitativ forebyggelse og kvalitativ forbedring af emballage bør være den primære målsætning for en revision af direktivet i overensstemmelse med de principper, hvorpå den cirkulære økonomi er baseret. Med henblik herpå er det nødvendigt at fjerne incitamenterne til den overdrevne brug af emballage, der pålægges forbrugeren, og at fremme et emballagedesign, der kan genanvendes og/eller genbruges lettere. Foranstaltninger bør endvidere fremmes for at støtte forskning i og anvendelse og markedsføring af emballage udarbejdet på grundlag af vedvarende ressourcer.

Endelig har ordføreren indarbejdet de samme ændringsforslag, som blev indsat i rammedirektivet om affald, for så vidt angår definitionerne og metoden til beregning af mængden af affald, der skal forberedes med henblik på genbrug og genanvendelse.

(1)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014SC0209.

(2)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52014PC0397.


UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (20.10.2016)

til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Ordfører for udtalelse: João Ferreira

KORT BEGRUNDELSE

I betragtning af, at medlemsstaterne har forskellige udgangspunkter med hensyn til den gradvise forhøjelse af målene for genanvendelse og forberedelse med henblik på genbrug, og at nogle derfor vil skulle gøre en større indsats end andre for at nå de opstillede mål, er der behov for en vis fleksibilitet med hensyn til fristerne for at nå målene.

Som det også anerkendes i forslaget, har mange medlemsstater endnu ikke udviklet den nødvendige infrastruktur for affaldshåndtering fuldt ud. Det er derfor nødvendigt at opstille klare politiske mål for at undgå, at genanvendelige råmaterialer fastlåses nederst i affaldshierarkiet. Uden at stille spørgsmålstegn ved målene i sig selv er der behov for en vis tidsmæssig fleksibilitet, hvis der skal være en realistisk mulighed for at opfylde dem.

Desuden gør eksistensen af nye, opjusterede mål det rimeligt, at der tilvejebringes nye ressourcer til opfyldelse heraf. Det vil derfor være rimeligt, at Den Europæiske Union stiller øgede ressourcer til rådighed for medlemsstaterne for at hjælpe dem med at foretage de nødvendige investeringer.

Det er også nødvendigt at tilvejebringe de rette betingelser og incitamenter for at gøre det attraktivt for industrien at inkorporere emballageaffald i produktionsprocessen, således at der kan fremstilles værdiforøgede produkter, samtidig med at der spares råstoffer.

I mellemtiden bør energiudnyttelse fortsat være en brugbar løsning til håndtering af emballage og emballageaffald i det omfang, det er teknisk, økonomisk og miljømæssigt velbegrundet.

Ordninger for udvidet producentansvar er et egnet middel, både til at forebygge produktion af emballageaffald og til at indføre systemer, der kan sikre tilbagetagelse og/eller indsamling af brugt emballage og/eller emballageaffald fra forbrugeren, en anden endelig bruger eller fra affaldsstrømmen og genbrug eller nyttiggørelse, herunder genanvendelse, af indsamlet emballage og/eller emballageaffald.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme en mere cirkulær økonomi.

(1)  Affaldshåndteringen i Unionen bør forbedres for at beskytte, bevare og forbedre miljøkvaliteten, herunder havmiljøet og vilde dyr og planter, beskytte menneskers sundhed, sikre en forsvarlig og rationel udnyttelse af naturressourcerne og fremme en mere cirkulær økonomi, mindske Unionens ressourceafhængighed og øge ressourceeffektiviteten.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Medlemsstaterne bør fremme en bæredygtig bioøkonomi med det formål at anvende affald som en ressource. I overensstemmelse med dette formål er affaldsforebyggelse den mest effektive metode til at forbedre ressourceeffektiviteten, og medlemsstaterne bør træffe foranstaltninger til at undgå unødvendig emballage og reducere produktionen og forbruget af engangsemballage. Medlemsstaterne bør kunne indføre markedsrestriktioner for overflødig emballage. Medlemsstaterne bør kræve, at al emballage, der bringes i omsætning, skal opfylde minimumskrav, der fremmer et cirkulært emballagedesign, og som kunne omfatte brug af genanvendt materiale og materiale med lave drivhusgasemissioner. Kommissionen bør i fornødent omfang fremme udarbejdelsen af EU-standarder og -retningslinjer i forbindelse med de væsentlige krav, som er omhandlet i bilag II.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1b)  Henkastning af affald og uhensigtsmæssig bortskaffelse af emballage og emballageaffald har negative konsekvenser for både havmiljøet og EU's økonomi og skaber unødvendige risici for folkesundheden. Mange af de hyppigst forekommende genstande på strande er også emballageaffald, hvilket har langsigtede konsekvenser for miljøet og påvirker turismen og den offentlige glæde ved disse naturområder. Emballageaffald, der kommer ind i havmiljøet, undergraver desuden den prioriterede rækkefølge af affaldshierarkiet, navnlig eftersom det undgår forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse og anden nyttiggørelse inden dets uhensigtsmæssige bortskaffelse. Med henblik på at reducere emballageaffalds uforholdsmæssigt store andel af havaffaldet, bør der fastsættes et bindende mål, som understøttes af målrettede foranstaltninger, der vedtages af medlemsstaterne.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Gennem en gradvis forøgelse af de nuværende mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af emballageaffald bør det sikres, at økonomisk værdifulde affaldsmaterialer gradvist og effektivt nyttiggøres gennem god affaldshåndtering og i overensstemmelse med affaldshierarkiet. På denne måde vil det kunne sikres, at de værdifulde materialer, som affaldet indeholder, kanaliseres tilbage i den europæiske økonomi, hvilket fremmer gennemførelsen af råstofinitiativet og skabelsen af en cirkulær økonomi.

(5)  Gennem en gradvis forøgelse af de nuværende mål for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af emballageaffald bør det sikres, at økonomisk værdifulde affaldsmaterialer gradvist og effektivt nyttiggøres gennem god affaldshåndtering og i overensstemmelse med affaldshierarkiet. På denne måde vil det kunne sikres, at de værdifulde materialer, som affaldet indeholder, kanaliseres tilbage i den europæiske økonomi, hvilket fremmer gennemførelsen af råstofinitiativet15 og skabelsen af en cirkulær økonomi, og hvad angår emballagematerialer, uden at dette påvirker fødevaresikkerheden, forbrugersundheden og materialer i kontakt med fødevarer.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a)  Samtidig er det nødvendigt at skabe betingelser og incitamenter for at gøre det attraktivt for industrien at inkorporere emballageaffald i produktionsprocessen, således at der kan fremstilles værdiforøgede produkter, samtidig med at der spares råstoffer.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige infrastruktur for affaldshåndtering fuldt ud. Det er derfor nødvendigt at opstille klare politiske mål for at undgå, at genanvendelige råmaterialer fastlåses nederst i affaldshierarkiet.

(6)  Mange medlemsstater har endnu ikke udviklet den nødvendige affaldshåndteringsinfrastruktur for genanvendelse fuldt ud. Det er derfor nødvendigt at opstille klare politiske mål for opførelsen af de affaldsbehandlingsanlæg, der er nødvendige med henblik på forebyggelse, genbrug og genanvendelse, for at undgå, at genanvendelige materialer fastlåses nederst i affaldshierarkiet, og indføre incitamenter til investeringer i en innovativ affaldshåndteringsinfrastruktur for genanvendelse.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Indsamling og genanvendelse af olieaffald ville indebære betydelige økonomiske og miljømæssige fordele med hensyn til at sikre forsyningen med råstoffer, bevæge sig i retning af omstillingen til en cirkulær økonomi og bidrage til at mindske afhængigheden af råolieforsyning.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Som følge af den kombination af genanvendelsesmål og begrænsninger af deponering, der er fastlagt i direktiv 2008/98/EF og 1999/31/EF, er EU-målene for energiudnyttelse og målene for genanvendelse af emballageaffald i direktiv 94/62/EF ikke længere nødvendige.

(7)  Som følge af den kombination af genanvendelsesmål og begrænsninger af deponering, der er fastlagt i direktiv 2008/98/EF og 1999/31/EF, er EU-målene for energiudnyttelse og målene for genanvendelse af emballageaffald i direktiv 94/62/EF ikke længere nødvendige. Energiudnyttelse kunne dog fortsat være en løsning til håndtering af emballage og emballageaffald, såfremt det er teknisk, økonomisk og miljømæssigt velbegrundet, hvilket vil kræve en nøje vurdering af miljøvirkningerne, som skal undersøge emballagens miljøvirkninger på alle stadier.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7а)  Medlemsstaternes nationale strategier bør omfatte offentlig bevidstgørelse i form af forskellige incitamenter og fordele, der hidrører fra produkter fremstillet af genanvendt affald, hvilket vil tilskynde til investeringer i sektoren for genanvendte produkter.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Dette direktiv fastsætter langsigtede mål for Unionens affaldshåndtering og giver økonomiske operatører og medlemsstaterne klare retningslinjer for de investeringer, der er nødvendige for at opfylde målene i dette direktiv. Medlemsstaterne bør ved udarbejdelsen af deres nationale strategier for affaldshåndtering og planlægning af investeringer i infrastrukturen for affaldshåndtering gøre fornuftig brug af de europæiske struktur- og investeringsfonde ved at fremme forebyggelse, genbrug og genanvendelse i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

(8)  Dette direktiv fastsætter langsigtede mål for Unionens affaldshåndtering og giver økonomiske operatører og medlemsstaterne klare retningslinjer for de investeringer, der er nødvendige for at opfylde målene i dette direktiv. Medlemsstaterne bør ved udarbejdelsen af deres nationale strategier for affaldshåndtering og planlægning af investeringer i infrastrukturen for affaldshåndtering gøre fornuftig brug af de europæiske struktur- og investeringsfonde ved at prioritere at fremme forebyggelse og genbrug og derefter genanvendelse i overensstemmelse med affaldshierarkiet. De europæiske struktur- og investeringsfonde bør ikke anvendes til finansiering af forbrændingsanlæg eller deponeringsanlæg.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Særskilt indsamling bør også styrkes yderligere for så vidt angår emballage og emballageaffald. Når livscyklusanalysen viser miljømæssige fordele, bør der imidlertid kunne gøres undtagelser.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Medlemsstaterne bør med henblik på beregningen af, om målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse er opfyldt, kunne medtage produkter og komponenter, der er forberedt med henblik på genbrug af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug og anerkendte pant- og retursystemer. Kommissionen vil med henblik på at sikre ensartede betingelser for en sådan beregning vedtage detaljerede regler for bestemmelse af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug og anerkendte pant- og retursystemer og for indsamling, kontrol og rapportering af data.

(11)  Medlemsstaterne bør med henblik på beregningen af, om målene for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse er opfyldt, kunne medtage produkter og komponenter, der er forberedt med henblik på genbrug af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug og anerkendte pant- og retursystemer og operatører inden for genanvendelse. Kommissionen vil med henblik på at sikre ensartede betingelser for en sådan beregning vedtage detaljerede regler for bestemmelse af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug og anerkendte pant- og retursystemer og for indsamling, kontrol og rapportering af data.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Af hensyn til pålideligheden af de data, der indsamles om forberedelse med henblik på genbrug, er det afgørende at fastlægge fælles rapporteringsregler. Det er ligeledes vigtigt at fastlægge mere præcise regler for medlemsstaternes rapportering af, hvad der rent faktisk genanvendes og kan regnes med i opfyldelsen af genanvendelsesmålene. Med dette for øje skal rapporteringen om opfyldelse af genanvendelsesmålene som hovedregel være baseret på input til den endelige genanvendelsesproces. For at begrænse de administrative byrder bør medlemsstaterne på strenge betingelser kunne rapportere genanvendelsesprocenten på grundlag af sorteringsanlæggenes output. Materialers eller stoffers vægttab i forbindelse med fysiske og/eller kemiske omdannelsesprocesser, der er et naturligt led i den endelige genanvendelsesproces, bør ikke trækkes fra vægten af det affald, der rapporteres genanvendt.

(12)  Af hensyn til pålideligheden af de data, der indsamles om forberedelse med henblik på genbrug, er det afgørende at fastlægge fælles rapporteringsregler. Disse data bør indsamles i overensstemmelse med de standarder og specifikationer, der understøtter målsætningerne om åbne data, og bør gøres tilgængelige som åbne data. Det er ligeledes vigtigt at fastlægge mere præcise regler for medlemsstaternes rapportering af, hvad der rent faktisk genanvendes og kan regnes med i opfyldelsen af genanvendelsesmålene. Med dette for øje skal rapporteringen om opfyldelse af genanvendelsesmålene som hovedregel være baseret på input til den endelige genanvendelsesproces. For at begrænse de administrative byrder bør medlemsstaterne på strenge betingelser kunne rapportere genanvendelsesprocenten på grundlag af sorteringsanlæggenes output. Materialers eller stoffers vægttab i forbindelse med fysiske og/eller kemiske omdannelsesprocesser, der er et naturligt led i den endelige genanvendelsesproces, bør ikke trækkes fra vægten af det affald, der rapporteres genanvendt.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Medlemsstaternes rapportering af statistiske data er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten.

(14)  Medlemsstaternes rapportering af statistiske data er afgørende for, at Kommissionen kan vurdere, hvorvidt medlemsstaterne overholder affaldslovgivningens bestemmelser. Statistikkernes kvalitet, pålidelighed og sammenlignelighed bør forbedres ved at indføre et enkelt kontaktpunkt for alle affaldsrelaterede data, ophæve forældede rapporteringskrav, gennemføre benchmarking af nationale rapporteringsmetoder og indføre en rapport om validering af datakvaliteten. Kvalitetskontrolrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med et harmoniseret format.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Når det er muligt, bør medlemsstaterne tilskynde til anvendelsen af materialer såsom permanente materialer, som har en højere værdi for den cirkulære økonomi, eftersom de kan klassificeres som materialer, der kan genanvendes, uden at kvaliteten forringes, uanset hvor mange gange materialet genanvendes.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 15 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15b)  En vigtig målsætning i dette direktiv er at forbedre betingelserne for det indre marked. Derfor betragtes Kommissionens rapportering om dette direktivs virkninger for det indre markeds funktion som en vigtig foranstaltning.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i direktiv 94/62/EF at anvende den nyeste metode, der er udviklet af Kommissionen og medlemsstaternes nationale statistiske kontorer.

(16)  Pålidelig rapportering af statistiske data om affaldshåndtering er altafgørende for en effektiv gennemførelse og sikring af, at medlemsstaternes data kan sammenlignes. Medlemsstaterne bør derfor pålægges ved udarbejdelsen af rapporterne om overholdelse af målene i direktiv 94/62/EF at anvende en fælles metode for dataindsamling og -behandling, der er udviklet af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaternes nationale statistiske kontorer og de nationale myndigheder, der har ansvaret for affaldshåndtering.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Målene for dette direktiv, nemlig på den ene side at forebygge alle miljøvirkninger af emballage og emballageaffald eller mindske sådanne virkninger og således sikre et højere miljøbeskyttelsesniveau og på den anden side at sikre det indre markeds funktion og undgå handelshindringer og forvridning og begrænsning af konkurrencen i Unionen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningernes omfang og virkninger bedre opnås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål

(21)  Målene for dette direktiv, nemlig at forebygge alle miljøvirkninger af emballage og emballageaffald eller mindske sådanne virkninger og således sikre et højere miljøbeskyttelsesniveau, under hensyntagen til det indre markeds funktion, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af foranstaltningernes omfang og virkninger bedre opnås på EU-plan; Unionen kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21a)  Medlemsstaterne bør sørge for, at der indføres en høj grad af regulering inden for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen for alle unionsarbejdstagere i overensstemmelse med gældende EU-ret og under iagttagelse af de specifikke risici, som arbejdstagerne udsættes for i nogle produktions-, genanvendelses- og affaldssektorer.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 21 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(21b)  I langt de fleste tilfælde er det ikke den endelige forbruger, men producenten, der er ansvarlig for og træffer afgørelse om emballering. Ordninger med udvidet producentansvar er et egnet middel, både til at forebygge produktion af emballageaffald og til at indføre systemer, der kan sikre tilbagetagelse og/eller indsamling af brugt emballage og/eller emballageaffald fra forbrugeren, en anden endelig bruger eller fra affaldsstrømmen og genbrug eller nyttiggørelse, herunder genanvendelse, af indsamlet emballage og/eller emballageaffald —

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 1 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

(-1)  Artikel 1, stk. 1, affattes således:

1.  Formålet med dette direktiv er at harmonisere medlemsstaternes foranstaltninger i forbindelse med håndtering af emballage og emballageaffald for på den ene side at forebygge og mindske miljøbelastningen herfra i samtlige medlemsstater samt i tredjelande og derved sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau, og for på den anden side at garantere det indre markeds funktion og undgå handelshindringer og forvridning og begrænsning af konkurrencen i Fællesskabet.

"1.  Formålet med dette direktiv er at harmonisere medlemsstaternes foranstaltninger i forbindelse med håndtering af emballage og emballageaffald for at forebygge og mindske miljøbelastningen herfra i samtlige medlemsstater samt i tredjelande og derved sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau under hensyn til det indre markeds funktion."

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 3 – nr. 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  Følgende nummer tilføjes:

 

"2a.  "biobaseret emballage": emballage, der er baseret på materialer af biologisk oprindelse, bortset fra materiale, der er indlejret i geologiske formationer og/eller fossilt materiale"

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra c a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 3 – nr. 12 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  I artikel 3 tilføjes følgende nummer:

 

"12a)  "flerlagsemballage": emballage, der består af mere end ét lag materiale.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

"Disse kan bestå af nationale programmer, incitamenter via ordninger med udvidet producentansvar til minimering af emballages miljøvirkninger eller tilsvarende foranstaltninger, der eventuelt iværksættes i samråd med økonomiske operatører, og som tager sigte på at samle og udnytte de forskellige initiativer på forebyggelsesområdet, der tages i medlemsstaterne. De skal respektere formålet med dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 1."

Disse skal respektere formålet med dette direktiv, jf. artikel 1, stk. 1, og direktiv 2008/98/EF, nemlig ved at bidrage til at opnå en varig reduktion i mængden af produceret emballageaffald, hindre anvendelsen af emballage og minimere emballages miljøvirkninger. Sådanne foranstaltninger skal bestå af ordninger med udvidet producentansvar som defineret i direktiv 2008/98/EF og andre nationale programmer som fastsat af medlemsstaterne. Disse foranstaltninger kan eventuelt iværksættes i samråd med økonomiske operatører og NGO'er. De skal udformes på en sådan måde, at de samler og for så vidt angår forebyggelse udnytter de initiativer, der tages i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 c (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  I artikel 4, stk. 1, tilføjes følgende afsnit:

 

"Økonomiske operatører, der producerer plastemballage, skal have fordel af følgende økonomiske incitamenter, medmindre de kompetente myndigheder for en bestemt emballagetype har konstateret, at den er teknisk umulig at anvende eller udgør en urimelig risiko for folkesundheden:

 

a)  emballageproducenter, som sænker farveniveauet i deres hårde plastemballagebeholdere, som de bringer i omsætning, skal i forbindelse med ordninger med udvidet producentansvar have fordel af et nedsat finansielt bidrag, der er klassificeret i henhold til det farveniveau, som er introduceret for den nye hårde plastemballage

 

b)  økonomiske operatører, der anvender genopfyldelige plast- eller glasbeholdere, skal i forbindelse med ordninger med udvidet producentansvar have fordel af et nedsat finansielt bidrag, som står i et rimeligt forhold til det antal genopfyldelige beholdere, der anvendes af operatøren, når det er muligt i virksomheden.

 

Kommissionen vedtager de gennemførelsesretsakter, der er nødvendige for gennemførelsen af dette stykke senest den … [18 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden]. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2."

Ændringsforslag  26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

2b)  Artikel 4, stk. 2, affattes således:

2.   Kommissionen bidrager til at fremme forebyggelse ved at tilskynde til udarbejdelse af egnede europæiske standarder i overensstemmelse med artikel 10. Målet med disse standarder er at begrænse emballagens miljøindvirkninger mest muligt i overensstemmelse med artikel 9 og 10.

"2.  Kommissionen bidrager til at fremme forebyggelse ved at tilskynde til udarbejdelse af egnede europæiske standarder i overensstemmelse med artikel 10. Målet med disse standarder er at begrænse emballagens miljøindvirkninger mest muligt i overensstemmelse med artikel 9 og 10, mindske mængden af emballage og ophøre med anvendelsen af overskydende emballage."

Ændringsforslag  27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 c (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

2c)  Artikel 4, stk. 3, affattes således:

3.   Kommissionen forelægger i givet fald forslag til foranstaltninger, der skal styrke og supplere gennemførelsen af de væsentligste krav og sikre, at ny emballage kun kommer på markedet, hvis producenten har truffet enhver nødvendig foranstaltning med henblik på at reducere miljøindvirkningerne mest muligt, uden at det berører emballagens væsentlige funktioner.

"3.  Kommissionen forelægger senest den 31. december 2018 forslag til foranstaltninger, der skal styrke og supplere gennemførelsen af de væsentligste krav og sikre, at ny emballage kun kommer på markedet, hvis producenten har truffet enhver nødvendig foranstaltning med henblik på at reducere miljøindvirkningerne mest muligt, uden at det berører emballagens væsentlige funktioner. Kommissionen forelægger navnlig et forslag til foranstaltninger vedrørende emballage, der ikke kan genanvendes, emballage, som indeholder farlige stoffer, engangsemballage, emballage til engangsbrug og overskydende emballage og indskrænkning af emballage og vurderer muligheden for markedsrestriktioner for disse artikler på EU-plan."

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 d (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 5

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

2d)  Artikel 5 affattes således:

Genbrug

"Genbrug

Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med traktaten fremme genbrugssystemer for emballage, der kan genbruges på en miljømæssigt fornuftig måde.

1.  Medlemsstaterne fremmer i overensstemmelse med traktaten genbrugssystemer for emballage, der kan genbruges på en miljømæssigt fornuftig måde.

 

Medlemsstaterne kan navnlig støtte indførelsen af pant- og retursystemer for emballage, der kan genbruges, bl.a. gennem ordninger med udvidet producentansvar, og skabe passende incitamenter til producenter af emballage, der kan genbruges.

 

2.  Genbrugt emballage, der indsamles via et pant- og retursystem, kan medregnes i opfyldelsen af målene for affaldsforebyggelse, der er fastsat af nationale forebyggelsesprogrammer, som er vedtaget i overensstemmelse med de i artikel 4 fastsatte kriterier."

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 1 – litra f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  senest den 31. december 2025 skal mindst 65 vægtprocent af alt emballageaffald forberedes med henblik på genbrug eller genanvendes

f)  senest den 31. december 2025 skal mindst 65 vægtprocent af alt emballageaffald forberedes med henblik på genbrug eller genanvendes

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr.– litra b

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 1 – litra h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  senest den 31. december 2030 skal mindst 75 vægtprocent af alt emballageaffald forberedes med henblik på genbrug eller genanvendes

h)  senest den 31. december 2030 skal mindst 75 vægtprocent af alt emballageaffald forberedes med henblik på genbrug eller genanvendes

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra b a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  I artikel 6 indsættes følgende stykke:

 

“1a.  Med henblik på beregningen af de mål, der er fastsat i stk. 1, kan mængden af bionedbrydeligt affald, der kommer i aerob eller anaerob behandling, i påkommende tilfælde regnes som genanvendt, hvis behandlingen fører til kompost, afgasset bioaffald eller andet materiale, hvis hovedpart om nødvendigt efter yderligere behandling anvendes som genanvendt produkt, materiale eller stof."

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Emballageaffald, der eksporteres fra Unionen, regnes kun med i opfyldelsen af de mål, der er fastsat i stk. 1, af den medlemsstat, hvor emballageaffaldet blev indsamlet, hvis kravene i artikel 6a, stk. 4, er opfyldt, og hvis eksportøren i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006(*) kan forelægge bevis for, at overførslen af affald opfylder kravene i nævnte forordning, og at behandlingen af affaldet uden for Unionen har fundet sted under forhold, der svarer til kravene i den relevante EU-miljølovgivning.

2.  Emballageaffald, der eksporteres fra Unionen, regnes kun med i opfyldelsen af de mål, der er fastsat i stk. 1, af den medlemsstat, hvor emballageaffaldet blev indsamlet, hvis kravene i artikel 6a, stk. 4, er opfyldt, og hvis eksportøren i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006(*) forelægger bevis for, at overførslen af affald opfylder kravene i nævnte forordning, og at behandlingen af affaldet uden for Unionen er i overensstemmelse med kravene i dette direktiv og al relevant lovgivning om miljø, sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 3a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  I artikel 6 indsættes følgende stykke:

 

"3a.  Medlemsstaterne kan vælge energiudnyttelse, såfremt dette af miljømæssige, tekniske og økonomiske grunde er at foretrække frem for materialegenanvendelse."

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra c b (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 4

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

cb)  Artikel 6, stk. 4, affattes således:

4.  Medlemsstaterne tilskynder industrien til ved fremstilling af emballage og andre produkter at bruge materialer, der stammer fra genanvendt emballageaffald, hvis dette er hensigtsmæssigt; det kan ske ved at

4.  Medlemsstaterne tilskynder industrien til ved fremstilling af emballage og andre produkter at bruge materialer, der stammer fra genanvendt emballageaffald; det kan ske ved at

a)  forbedre markedsforholdene for sådanne materialer

a)  forbedre markedsforholdene for sådanne materialer og revidere lovgivning, der eventuelt kan udgøre hindringer for sådanne materialers anvendelse

b)  revidere eksisterende bestemmelser, der hindrer sådanne materialers anvendelse.

b)  revidere eksisterende bestemmelser, der hindrer sådanne materialers anvendelse og samtidig sikre et højt niveau for beskyttelse af miljøet og menneskers sundhed

 

ba)  indføre skattemæssige og økonomiske incitamenter til udbredelse af anvendelsen af genanvendt emballagemateriale såvel som kriterier for grønne offentlige indkøb

 

bb)  fremme materialer, der i forbindelse med genanvendelse ikke er til fare for menneskers sundhed, når de genanvendes som materialer i kontakt med fødevarer

 

bc)   fremme anvendelsen af materialer, der kan genbruges eller genanvendes, uden at kvaliteten forringes, uanset hvor ofte materialet genbruges eller genanvendes."

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 8

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  Stk. 5, 8 og 9 udgår.

d)  Stk. 5 og 9 udgår, og stk. 8 affattes således:

 

"Kommissionen skal under hensyntagen til de enkelte forhold i hver enkelt medlemsstat vurdere gennemførelsen af dette direktiv med hensyn til det indre markeds funktion. Denne vurdering skal foretages mindst hvert tredje år, og en rapport om vurderingen skal forelægges Europa-Parlamentet og Rådet."

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 – litra d a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 – stk. 11a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  Følgende tilføjes som stk. 11a:

 

"11a.  Afhængigt af deres specifikke situation kan medlemsstaterne gøre undtagelser for så vidt angår fristerne for at nå målene i stk. 1, litra f)-i), såfremt en gradvis tilpasning til disse mål er sikret, og efter at der er taget hensyn til anbefalingerne i artikel 6b, stk. 2, litra b), jf. dog artikel 6b."

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv 94/62/EF

Artikel 6 a – stk. 1 – litra c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  Medlemsstaterne kan medtage produkter og komponenter, der er forberedt med henblik på genbrug af anerkendte operatører inden for forberedelse med henblik på genbrug eller anerkendte pant- og retursystemer. I forbindelse med beregning af den justerede procentdel for emballageaffald, der er forberedt med henblik på genbrug eller er genanvendt, under hensyntagen til vægten af de produkter og komponenter, som er forberedt med henblik på genbrug, anvender medlemsstaterne verificerede data fra operatørerne og gør brug af den formel, der er anført i bilag IV.

udgår

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5a)  Artikel 7, stk. 1, første afsnit, affattes således:

1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at der indføres systemer til sikring af:

"1.  Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til, at der indføres systemer, f.eks. ordninger med udvidet producentansvar, til sikring af: "

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 b (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 7 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 7a

 

Indskrænkning af emballage og emballageaffald i havmiljøet

 

1.  Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at hindre, at emballageaffaldet på deres område ender i havmiljøet. Disse foranstaltninger skal omfatte følgende:

 

a)  vedtagelsen af et bindende reduktionsmål på 50 % for emballageaffald senest i 2025 i forhold til 2015-niveauet

 

b)  oprettelse og drift af programmer, der skal måle og overvåge det emballageaffald, som ender i havmiljøet

 

c)  vedtagelse af specifikke foranstaltninger til at reducere de største kilder til emballageaffald, der findes i havmiljøet og på strande, efter region, bl.a. oplysnings- og bevidstgørelsesprogrammer, økonomiske instrumenter og incitamenter og handelsrestriktioner.

 

2.  Senest den [x] hvert år skal medlemsstaterne fremsende rapporter til Kommissionen om deres fremskridt med hensyn til at hindre, at emballageaffald, der kommer fra deres område, ender i havmiljøet, bl.a. beskrivelser af de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til stk. 1, og de forventede resultater.

 

3.  Kommissionen vedtager de gennemførelsesretsakter, der er nødvendige for gennemførelsen af denne artikel senest den … [18 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden]. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2."

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 c (nyt)

Direktiv 94/62/EU

Artikel 8 – stk. 2

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

5c)  Artikel 8, stk. 2, affattes således:

2.  For at fremme indsamling, genbrug og nyttiggørelse, herunder genanvendelse, angives det på emballagen med henblik på identifikation og klassificering i den berørte industri, hvad emballagematerialet/-materialerne består af, på grundlag af Kommissionens beslutning 97/129/EF.

"2.  For at fremme indsamling, genbrug og nyttiggørelse, herunder genanvendelse, skal emballagen være forsynet med relevante oplysninger herom. Navnlig skal det på emballagen med henblik på identifikation og klassificering i den berørte industri være angivet, hvad emballagematerialet/-materialerne består af, på grundlag af Kommissionens beslutning 97/129/EF(9)."

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d

Direktiv 92/64/EF

Artikel 12 – stk. 3 b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3b.  Data, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til denne artikel, ledsages af en kvalitetskontrolrapport og en rapport om gennemførelsen af artikel 6a, stk. 4.

3b.  Data, som medlemsstaterne rapporterer i henhold til denne artikel, ledsages af en kvalitetskontrolrapport og en rapport om gennemførelsen af artikel 6a, stk. 4. Kvalitetskontrolrapporten udarbejdes i overensstemmelse med et harmoniseret format.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d

Direktiv 94/62/EF

Artikel 12 – stk. 3 c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Rapporten skal omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.

3c.  Kommissionen gennemgår de data, som rapporteres i henhold til denne artikel, og offentliggør en rapport om resultaterne af sin gennemgang. Rapporten skal omfatte en vurdering af tilrettelæggelsen af dataindsamlingen, datakilder og den metode, der anvendes i medlemsstaterne, samt dataenes fuldstændighed, pålidelighed, aktualitet og ensartethed og tilgængeligheden af åbne data. Vurderingen kan indeholde specifikke henstillinger til forbedringer. Rapporten udarbejdes hvert tredje år.

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra d

Direktiv 94/62/EF

Article 12 – paragraph 3d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3d.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet for rapportering af data i henhold til stk. 3a. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2."

3d.  Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter, som fastlægger formatet for rapportering af data i henhold til stk. 3a og for den kvalitetskontrolrapport , som er omhandlet i stk. 3b, som støtter målene om genbrug af data og åbne data. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 15 – stk. 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

7a)  Artikel 15, stk. 1, affattes således:

Rådet, som træffer afgørelse på grundlag af de relevante artikler i traktaten, vedtager økonomiske instrumenter for at fremme realiseringen af dette direktivs mål. Så længe der ikke findes sådanne foranstaltninger, kan medlemsstaterne i overensstemmelse med de principper, der gælder for Fællesskabets politik på miljøområdet, bl. a. princippet om at forureneren betaler, og under overholdelse af de forpligtelser, som følger af traktaten, vedtage foranstaltninger med henblik på realiseringen af disse mål.

"Rådet, som træffer afgørelse på grundlag af de relevante artikler i traktaten, vedtager økonomiske instrumenter for at fremme realiseringen af dette direktivs mål. Så længe der ikke findes sådanne foranstaltninger, kan medlemsstaterne i overensstemmelse med de principper, der gælder for Fællesskabets politik på miljøområdet, bl.a. princippet om at forureneren betaler, og under overholdelse af de forpligtelser, som følger af traktaten, vedtage foranstaltninger med henblik på realiseringen af disse mål. Sådanne foranstaltninger kan indgå i ordninger med udvidet producentansvar, differentierede afgifter på engangsemballage, systemer med volumen- eller vægtbaserede afgifter (pay-as-you-throw) og pant- og retursystemer."

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 b (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Artikel 15a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b)  Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 15a

 

Generelle krav til ordninger med udvidet producentansvar

 

Medlemsstaterne sikrer, at de ordninger med udvidet producentansvar, der oprettes i overensstemmelse med artikel 8 og artikel 8a i direktiv 2008/98/EF*, også gælder for emballage og emballageaffald.

 

________________

 

* Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3)."

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Bilag 1 – stk. -1 (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Bilag II – punkt 1 – led 1

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

Bilag II, punkt 1, første led, affattes således:

-  Emballage skal udformes, fremstilles og markedsføres på en sådan måde, at den kan genbruges eller genanvendes, herunder genvindes, og således at miljøbelastningen herfra mindskes mest muligt i forbindelse med bortskaffelse af emballageaffald eller restprodukter fra emballageaffaldshåndtering.

"-  Emballage skal udformes, fremstilles og markedsføres på en sådan måde, at den kan genbruges eller nyttiggøres, herunder genanvendes - i overensstemmelse med affaldshierarkiets principper - og således at miljøbelastningen herfra mindskes mest muligt i forbindelse med bortskaffelse af emballageaffald eller restprodukter fra emballageaffaldshåndtering."

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Bilag – stk. -1 a (nyt)

Direktiv 94/62/EF

Bilag II – nr. 3 – litra a

 

Gældende tekst

Ændringsforslag

 

I bilag II, punkt 3, affattes litra a) således:

"a)  Genanvendelse i form af materialegenvinding

"a)  Genanvendelse i form af materialegenvinding

Emballage skal fremstilles på en sådan måde, at det er muligt at genvinde en vis vægtprocent af de anvendte materialer til fremstilling af salgbare produkter under hensyn til de gældende standarder i Fællesskabet. Fastsættelsen af denne procentdel kan variere afhængigt af, hvilken type materiale emballagen består af."

Emballage skal fremstilles på en sådan måde, at den er teknisk, miljømæssigt og økonomisk mulig at genanvende, idet der tages hensyn til sortering, rensning og omfanget af anvendte størrelser og materialer, således at det er muligt at genanvende en vis vægtprocent af de anvendte materialer til fremstilling af salgbare produkter under hensyn til de gældende standarder i Fællesskabet. Fastsættelsen af denne procentdel kan variere afhængigt af, hvilken type materiale emballagen består af. Formater og materialedesign, som hindrer sortering eller oparbejdning, skal erstattes med kendte og effektive alternativer."

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Referencer

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

14.12.2015

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

João Ferreira

25.2.2016

Behandling i udvalg

14.6.2016

 

 

 

Dato for vedtagelse

13.10.2016

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

47

11

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Albert Deß


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Referencer

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Dato for høring af EP

2.12.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

14.12.2015

ITRE

14.12.2015

JURI

14.12.2015

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

17.12.2015

JURI

28.1.2016

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Dato for vedtagelse

24.1.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

58

7

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones

Dato for indgivelse

7.2.2017

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik