RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta

7.2.2017 - (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)) - ***I

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
Raportöör: Simona Bonafè


EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2015)0596),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 114, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0385/2015),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Prantsusmaa Senati poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamust, mille kohaselt seadusandliku akti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 27. aprilli 2016. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 15. juuni 2016. aasta arvamust[2],

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit ning tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni arvamust (A8-0029/2017),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek  1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus -1 (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1)  Võttes arvesse liidu sõltuvust tooraine impordist ja maavarade ammendumist märkimisväärses ulatuses lühikese aja jooksul, on peamine ülesanne võita liidus tagasi võimalikult palju ressursse ja lihtsustada üleminekut ringmajandusele.

Selgitus

Oluline on tuua välja laiaulatuslikum raamistik – liikumine ringmajanduse suunas – ja toonitada pakendite ja pakendijäätmete direktiivi läbivaatamisega seoses avanenud võimalust seda üleminekut soodustada.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus -1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 a)  Jäätmekäitlus tuleks kujundada ümber materjalide säästvaks majandamiseks. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 94/62/EÜ1a muutmine annab selleks võimaluse.

 

__________________

 

1a  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 1994. aasta direktiiv 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10).

Selgitus

Oluline on tuua välja laiaulatuslikum raamistik – liikumine ringmajanduse suunas – ja toonitada pakendite ja pakendijäätmete direktiivi läbivaatamisega seoses avanenud võimalust seda üleminekut soodustada.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek  

(1)  Liidus tuleks jäätmekäitlust parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, tagada loodusvarade heaperemehelik ja mõistlik kasutamine ning edendada ringmajandust.

(1)  Liidus tuleks jäätmekäitlust parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, tagada loodusvarade heaperemehelik ja tõhus kasutamine, edendada ringmajanduse põhimõtteid, edendada taastuvenergia jaotust, suurendada energiatõhusust, vähendada liidu sõltuvust imporditud ressurssidest, pakkudes uusi majanduslikke võimalusi ja pikaajalist konkurentsivõimet. Tõelise ringmajanduse loomiseks on vaja võtta lisameetmeid säästva tootmise ja tarbimise osas, pöörates tähelepanu toodete kogu olelusringile viisil, mis need ressursid säilitab ja ahela sulgeb. Ressursside tõhusam kasutamine annaks liidu äriühingutele, avaliku sektori asutustele ja tarbijatele ka märkimisväärset puhassäästu, vähendades samal ajal ka kasvuhoonegaaside koguheidet aasta kohta.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Seoses poliitilise ja ühiskondliku stiimuliga edendada taaskasutamist ja ringlussevõttu kui loodusvarade säästvat majandamist ringmajanduses tuleks järgida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ1a artiklis 4 sätestatud jäätmehierarhiat ja kohaldada rangelt lähenemisviisi, mille puhul jäätmetekke vältimine on ringlussevõtust tähtsam.

 

__________________

 

1a Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

Selgitus

Ringmajandus ei saa toimida ilma keskkonnasõbraliku tootmiseta. Mürgiseid aineid tuleks vältida juba planeerimisel, et tooted ja materjalid saaksid ringelda suletud ahelas ilma materjalide kvaliteeti ning kodanike ja töötajate tervist ja keskkonda ohustamata. Selleks on vaja muuta mürgiste ainete käsitust, nii et ohtlikud ained ei takistaks ringmajanduses korduskasutamise, parandamise ja ringlussevõtu protsesse.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Prügistamine ning pakendite ja pakendijäätmete nõuetele mittevastav kõrvaldamine mõjutab negatiivselt merekeskkonda ja Euroopa Liidu majandust ning põhjustab põhjendamatuid riske rahvatervisele. Paljud randadel kõige sagedamini leitavad objektid on pakendijäätmed, mis avaldab pikaajalist mõju keskkonnale, mis mõjutab omakorda turismi ja avalikkuse võimet nautida kõnealuseid loodusalasid. Pakendijäätmed, mis jõuavad merekeskkonda, kahjustavad ka jäätmehierarhia tähtsusjärjekorda, eelkõige kuna enne nende nõuetele mittevastavat kõrvaldamist on ära jäänud ettevalmistus korduskasutamiseks, ringlussevõtuks ja muuks taaskasutuseks. Pakendijäätmete ebaproportsionaalselt suure osakaalu vähendamiseks mereprügis tuleks kehtestada siduv eesmärk, mida toetavad liikmesriikide võetavad sihipärased meetmed.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 94/62/EÜ13 pakendite ja pakendijäätmete taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks sätestatud sihtarve tuleks muuta ning suurendada pakendite korduskasutamiseks ettevalmistamist ja ringlussevõttu, et paremini kajastada Euroopa Liidu ringmajanduse edendamise püüdlusi.

(2)  Direktiivis 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete taaskasutamiseks ja ringlussevõtuks sätestatud sihtarve tuleks muuta ning suurendada pakendite ringlussevõttu, et paremini kajastada Euroopa Liidu ringmajanduse edendamise püüdlusi.

__________________

 

3  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 94/62/EÜ, 20. detsember 1994, pakendite ja pakendijäätmete kohta (EÜT L 365, 31.12.1994, lk 10).

 

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Korduskasutatavate pakendite edendamiseks tuleks kehtestada eraldi kvantitatiivsed korduskasutamise eesmärgid, mida liikmesriigid peaksid püüdma saavutada, kusjuures see aitaks kaasa ka töökohtade loomisele ja ressursside säästmisele.

Muudatusettepanek  8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Pakendite korduskasutamise suurendamine võib vähendada üldkulusid kogu tarneahelas ja vähendada pakendijäätmete keskkonnamõju. Liikmesriigid peaksid toetama selliste korduskasutatavate pakendite toomist turule, mis oma olelusringi lõpul on ringlussevõetavad.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 c)  Teatavates olukordades, näiteks toitlustusteenused, on vaja toiduhügieeni ja tarbijate ohutuse tagamiseks ühekordseid pakendeid. Liikmesriigid peaksid seda jäätmetekke vältimise meetmete väljatöötamiseks arvesse võtma ja selliste pakendite ringlussevõtu võimalusi suurendama.

Selgitus

Jäätmetekke vältimise meetmetes tuleb võtta arvesse vajadust seada tähtsuselt esikohale toiduhügieen ning tarbijate tervis ja ohutus. On olemas teatavad olukorrad, kus toiduhügieen ja tarbijate ohutus ei luba korduskasutatavaid pakendeid kasutada, näiteks kaasavõetavad toidud. Teisest küljest peavad liikmesriigid tegema rohkem pingutusi selleks, et toetada selliste pakendite kodust väljaspool toimuvat kogumist ja ringlussevõttu.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Selleks et tagada jäätmealaste õigusaktide suurem sidusus, tuleks direktiivi 94/62/EÜ mõisted viia kooskõlla Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ14 mõistetega, mida kohaldatakse jäätmete suhtes üldiselt.

(3)  Selleks et tagada jäätmealaste õigusaktide suurem sidusus, ilma et see piiraks pakendite ja pakendijäätmete eripära, tuleks direktiivi 94/62/EÜ mõisted, kui see on asjakohane, viia kooskõlla direktiivi 2008/98/EÜ14 mõistetega, mida kohaldatakse jäätmete suhtes üldiselt.

__________________

 

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/98/EÜ, 19. november 2008, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 22.11.2008, lk 3).

 

Selgitus

Kõigi ELi jäätmealaste õigusaktide ühtsuse tagamine on väga oluline.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4)  Direktiivis 94/62/EÜ pakendijäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamiseks ja ringlussevõtuks sätestatud sihtarvude suurendamine annaks selget keskkonnaalast, majanduslikku ja sotsiaalset kasu.

(4)  Direktiivis 94/62/EÜ pakendijäätmete ringlussevõtuks sätestatud sihtarvude suurendamine annaks selget keskkonnaalast, majanduslikku ja sotsiaalset kasu.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a)  Jäätmeteket vältides saab kõige tõhusamalt parandada ressursitõhusust, vähendada jäätmete keskkonnamõju ja edendada kvaliteetseid ringlussevõetavaid materjale. Seetõttu peaksid liikmesriigid võtma toodete keskkonnamõju vähendamiseks kasutusele olelusringipõhise käsituse. Liikmesriigid peaksid võtma meetmeid korduskasutatavate pakendite kasutamise stimuleerimiseks ja saavutama, et ringlussevõetamatute pakendite kasutus ja ülemäärane pakendikasutus väheneks. Liikmesriigid peaksid selleks kasutama asjakohaseid majandushoobasid ja muid meetmeid, et pakkuda stiimuleid jäätmehierarhia rakendamiseks. Liikmesriigid peaksid saama kasutada direktiivi 2008/98/EÜ IVa lisas loetletud stiimuleid. Lisaks ei tohiks jäätmetekke vältimise meetmed kahjustada pakendite rolli hügieeni või tarbijate ohutuse tagamisel.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 b)  Liikmesriigid peaksid kehtestama asjakohased stiimulid jäätmehierarhia rakendamiseks, eelkõige finants- ja maksualased stiimulid, mis aitavad saavutada käesoleva direktiivi kohaseid pakendijäätmete tekke vältimise ja ringlussevõtu eesmärke, nt jäätmete prügilasse ladestamise ja põletamise tasud, jäätmete kogusest sõltuvate tasude süsteemid (nn pay as you throw schemes), laiendatud tootjavastutuse süsteemid ja stiimulid kohalikele omavalitsustele. Need meetmed peaksid kuuluma iga liikmesriigi pakendijäätmete tekke vältimise programmidesse.

Selgitus

Liikmesriikidel on põhiroll ringmajandusele ülemineku tagamisel ning on oluline, et nad looksid käesoleva direktiivi eesmärke järgides piisavaid finants-, maksualaseid ja õiguslikke stiimuleid pakendijäätmete vältimiseks ja ringlussevõtuks. Võetavad meetmed peaksid kuuluma iga liikmesriigi pakendijäätmete käitlemise ja jäätmetekke vältimise eriprogrammidesse.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 c)  Enamikul juhtudest ei sõltu pakendamise võimalus ja valik mitte lõpptarbijast, vaid pigem tootjast. Laiendatud tootjavastutuse süsteemid on sobivad vahendid nii pakendijäätmete tekke vältimiseks kui ka selliste süsteemide loomiseks, millega tagatakse kasutatud pakendite ja/või pakendijäätmete tagastamine ja/või kogumine tarbijalt, teistelt lõppkasutajatelt või jäätmevoost ning kogutud pakendite ja/või pakendijäätmete korduskasutamine või taaskasutamine, kaasa arvatud ringlussevõtt.

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 d)  Selleks et suurendada pakendijäätmete tekke vältimist ja vähendada selle mõju keskkonnale, edendades samal ajal kvaliteetseid ringlussevõetavaid materjale, tuleks läbi vaadata käesoleva direktiivi olulised nõuded ja II lisa ja neid vajaduse korral muuta, et tugevdada nõudeid, mis suurendavad korduskasutamise kavandamist ja pakendijäätmete ringlussevõtu kõrget kvaliteeti.

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 e)  Liikmesriikide strateegiad peaksid hõlmama üldsuse teadlikkuse suurendamist ringlussevõetud jäätmetest tehtud toodetest tulenevate erinevate algatuste ja eeliste abil, millega innustatakse investeerimist ringlussevõetud toodete sektorisse.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 f (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 f)  Jätkusuutliku biomajanduse toetamine võib aidata vähendada Euroopa sõltuvust imporditavatest toorainetest. Biotoorainel põhinevate pakendite ja kompostitavate biolagunevate pakendite turutingimuste parandamine ja selliste materjalide kasutamist takistavate olemasolevate õigusaktide läbivaatamine pakub võimalust stimuleerida edasisi teadusuuringuid ja innovatsiooni ning asendada pakendite tootmiseks vajalikud fossiilkütustel põhinevad lähteained juhul, kui see on olelusringi seisukohast kasulik, taastuvate energiaallikatega, ning toetada orgaanilise ringlussevõtu suurendamist.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Pakendijäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu sihtarvude järkjärguline suurendamine peaks tagama, et majanduslikult väärtuslikud jäätmematerjalid võetakse järkjärgult ja tõhusalt taaskasutusse jäätmete nõuetekohase käitlemise kaudu ja kooskõlas jäätmehierarhiaga. Nii peaks olema tagatud, et jäätmetes leiduvad väärtuslikud materjalid suunatakse tagasi Euroopa majandusse, mis tähendab seega edusammude tegemist tooraineid käsitleva algatuse15 rakendamisel ja ringmajanduse loomisel.

(5)  Pakendijäätmete ringlussevõtu sihtarvude järkjärguline suurendamine peaks tagama, et majanduslikult väärtuslikud jäätmematerjalid võetakse järkjärgult ja tõhusalt taaskasutusse jäätmete nõuetekohase käitlemise kaudu ja kooskõlas jäätmehierarhiaga. Nii peaks olema tagatud, et jäätmetes leiduvad väärtuslikud materjalid suunatakse tagasi Euroopa majandusse, mis tähendab seega edusammude tegemist tooraineid käsitleva algatuse rakendamisel ja ringmajanduse loomisel, ilma et see piiraks toiduohutust, tarbijate tervist ning toiduga kokkupuutuvaid materjale käsitlevaid õigusakte.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Puhas, tõhus ja säästev ringmajandus nõuab ohtlike ainete kõrvaldamist toodetest nende väljatöötamise etapis ning sellega seoses tuleks ringmajanduses arvestada seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi selgeid sätteid, milles nõutakse mürgivabade materjalitsüklite väljakujundamist, et ringlussevõetud jäätmeid saaks liidus kasutada olulise ja usaldusväärse tooraineallikana.

Selgitus

EL peaks keskenduma puhta ringmajanduse loomisele ja vältima võimalikku suurt ohtu seoses sellega, et kodanikud ja turg võivad kaotada usalduse ringlussevõetud materjalide vastu, mis võib kaasa tuua nõiaringi. Ringlussevõtjate peamine probleem on ohtlike ainete sisaldus materjalis. ELi tähelepanu keskmes peaks olema nende ohtlike ainete eemaldamine toodetest ja jäätmetest ning see, et inimeste tervist ja keskkonda ei ohustataks, vabastades teatavat liiki ettevõtjad või tooted ohutusnõuetest ning muutes võimatuks saastatud materjalide tuvastamise tulevikus.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)  Kui ringlussevõetud materjal jäätmeksoleku lakkamise staatuse saamise tõttu uuesti majandusse siseneb, kuna materjal kas täidab konkreetseid jäätmeksoleku lakkamise kriteeriume või sisaldub uues tootes, peab see olema täielikus kooskõlas kemikaale käsitlevate liidu õigusaktidega.

Selgitus

Kemikaalimäärust REACH ei kohaldata jäätmete suhtes, nagu on osutatud artikli 2 lõikes 2: „Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2006/12/EÜ määratletud jäätmeid ei loeta aineks, valmistiseks või tooteks käesoleva määruse artikli 3 tähenduses“.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 c)  Kodumajapidamiste pakendijäätmed ning kaubandus- ja tööstuspakendijäätmed erinevad üksteisest oluliselt. Selleks et saada selge ja täpne ülevaade mõlemast jäätmevoost, peaksid liikmesriigid nende kohta eraldi aru andma.

Selgitus

Belgia on praegu ainus liikmesriik, kus on kodumajapidamiste pakendijäätmete ning kaubandus- ja tööstuspakendijäätmete jaoks on eraldi kogumis- ja aruandlussüsteemid. Usume, et see on näide heast tavast, mida on võimalik korrata ka ELi tasandil. Kodumajapidamiste pakendijäätmete ning kaubandus- ja tööstuspakendijäätmete olukord on majanduses tegelikult väga erinev: 1) need puudutavad erinevaid tooteid ning seetõttu on vaja erinevaid pakendeid, mis toob kaasa erinevad jäätmevood; 2) kaubanduslik mõõde on erinev (ettevõtete vaheline mõõde kaubandus- ja tööstuspakendijäätmete puhul ning ettevõtete ja tarbijate vaheline mõõde kodumajapidamiste pakendijäätmete puhul; 3) kummagi jäätmevoo maht on väga erinev. Need on kolm kõige kaalukamat põhjust teha nendel kahel jäätmevool selget vahet.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Paljud liikmesriigid ei ole vajalikku jäätmekäitlustaristut veel täielikult välja arendanud. Seepärast on oluline seada selged poliitilised eesmärgid, et ringlussevõetavad materjalid ei jääks jäätmehierarhia kõige alumisele astmele.

(6)  Paljud liikmesriigid ei ole ringlussevõtuks vajalikku jäätmekäitlustaristut veel täielikult välja arendanud. Seepärast on oluline seada selged poliitilised eesmärgid jäätmekäitluskohtade ja -käitiste ehitamiseks, mis on vajalikud jäätmetekke vältimiseks, jäätmete korduskasutamiseks ja ringlussevõtuks, et ringlussevõetavad materjalid ei jääks jäätmehierarhia kõige alumisele astmele, ning luua stiimulid uuenduslikku ringlussevõtu jäätmekäitlustaristusse investeerimiseks.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Selleks et aidata kaasa käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamisele ning kiirendada üleminekut ringmajandusele, peaks komisjon edendama teabe ja parimate tavade vahetamist ja kooskõlastamist nii liikmesriikide kui ka eri majandussektorite vahel. Teabevahetust võiksid hõlbustada suhtlusplatvormid, mis võiksid aidata suurendada teadlikkust uutest tööstuslahendustest, võimaldaksid parema ülevaate saamist olemasolevast võimsusest, aitaksid ühendada jäätmetööstust ja muid sektoreid ning toetada tööstussümbioosi.

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Direktiivis 2008/98/EÜ ja direktiivis 1999/31/EÜ sätestatud ringlussevõtu sihtarvudest ja prügilasse ladestamise piirangutest tulenevalt ei ole direktiivis 94/62/EÜ sätestatud jäätmete energiakasutuse ega pakendijäätmete ringlussevõtu ELi sihtarvud enam vajalikud.

(7)  Direktiivis 2008/98/EÜ ja nõukogu direktiivis 1999/31/EÜ1a sätestatud ringlussevõtu sihtarvudest ja prügilasse ladestamise piirangutest tulenevalt ei ole direktiivis 94/62/EÜ sätestatud pakendijäätmete energiakasutuse ELi sihtarvud enam vajalikud.

 

__________________

 

1a.  Nõukogu 26. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/31/EÜ prügilate kohta (EÜT L 182, 16.7.1999, lk 1).

Selgitus

Ringlussevõtu sihtarvud on endiselt oluline vahend, et võimaldada üleminekut ringmajandusele.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Käesolevas direktiivis sätestatakse liidu jäätmekäitluse pikaajalised eesmärgid ning antakse ettevõtjatele ja liikmesriikidele selge suund kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vajalike investeeringute tegemiseks. Oma riiklike jäätmekäitlusstrateegiate ja jäätmekäitlustaristusse tehtavate investeeringute kavandamisel peaksid liikmesriigid kasutama ära Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde kooskõlas jäätmehierarhiaga ning suurendama seega jäätmetekke vältimist, jäätmete korduskasutamist ja ringlussevõttu.

(8)  Käesolevas direktiivis sätestatakse liidu jäätmekäitluse pikaajalised eesmärgid ning antakse ettevõtjatele ja liikmesriikidele selge suund kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vajalike investeeringute tegemiseks. Oma riiklike jäätmekäitlusstrateegiate ning jäätmekäitlustaristusse ja ringmajandusse tehtavate investeeringute kavandamisel peaksid liikmesriigid kasutama ära Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde ning kujundama need strateegiad ja investeerimiskavad nii, et nendega edendatakse kooskõlas jäätmehierarhiaga esmalt jäätmetekke vältimist ja jäätmete korduskasutamist, millele järgneb ringlussevõtt.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(9 a)  Eeskirjad edasise ringlussevõtu sihtarvude suurendamise kohta alates 2030. aastast tuleks läbi vaadata, pidades silmas käesoleva direktiivi kohaldamisel omandatud kogemusi.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(10)  Mustmetallide ja alumiiniumi ringlussevõtu jaoks tuleks kehtestada eraldi sihtarvud, et saavutada märkimisväärset majanduslikku ja keskkonnakasu, kuna alumiiniumi suurem ringlussevõtt aitaks märkimisväärselt säästa energiat ja vähendada süsinikdioksiidi heidet. Kehtiv metallpakendite korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu sihtarv tuleks seega jagada kaheks eraldi sihtarvuks nende kahe jäätmeliigi jaoks.

(10)  Mustmetallide ja alumiiniumi ringlussevõtu jaoks tuleks kehtestada eraldi sihtarvud, et saavutada märkimisväärset majanduslikku ja keskkonnakasu, kuna metallide suurem ringlussevõtt aitaks märkimisväärselt säästa energiat ja vähendada süsinikdioksiidi heidet. Kehtiv metallpakendite korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu sihtarv tuleks seega jagada kaheks eraldi sihtarvuks nende kahe jäätmeliigi jaoks.

Selgitus

Eraldiseisvad eesmärgid ei aita mitte ainult parandada alumiiniumi ringlussevõtu määra, vaid ka terase ringlussevõtu määra, ning seega on asjakohane kasutada sõna „metallid“, mitte „alumiinium“.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Selleks et arvutada, kas korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu sihtarvud saavutatakse, peaks liikmesriikidel olema võimalik arvesse võtta tooteid ja komponente, mida valmistatakse korduskasutamiseks ette korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegelevate tunnustatud ettevõtjate poolt ja tunnustatud tagatisrahasüsteemide raames. Selliste arvutuste jaoks ühtlustatud tingimuste tagamiseks võtab komisjon vastu üksikasjalikud eeskirjad, mille põhjal määratakse kindlaks korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegelevad tunnustatud ettevõtjad ja tunnustatud tagatisrahasüsteemid ning mille alusel kogutakse, tõendatakse ja esitatakse andmeid.

(11)  Ringlussevõtu sihtarvude kohta käivate andmete ühetaolise arvutamise tagamiseks peaks komisjon võtma vastu üksikasjalikud eeskirjad ringlussevõtuga tegelevate ettevõtjate kindlaksmääramise ning andmete kogumise, jälgimise, kontrollimise ja esitamise kohta. Pärast sellise ühtlustatud arvutusmeetodi vastuvõtmist peaks liikmesriikidel ringlussevõtu sihtarvude saavutamise arvutamisel olema õigus võtta arvesse jäätmete põletamise või koospõletamise tulemusel ringlusse võetud metalli koguseid.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Korduskasutamiseks ettevalmistamise kohta kogutavate andmete usaldusväärsuse tagamiseks on vaja kehtestada ühised aruandluseeskirjad. Samuti on tähtis sätestada täpsemad eeskirjad, mille alusel liikmesriigid peaksid aru andma selle kohta mida on tegelikult ringlusse võetud ja võib arvesse võtta ringlussevõtu sihtarvude saavutamisel. Selleks peab ringlussevõtu sihtarvude saavutamist käsitlev aruandlus üldreeglina põhinema lõpliku ringlussevõtuprotsessi sisendil. Halduskoormuse piiramiseks peaks liikmesriikidel olema rangetel tingimustel lubatud anda ringlussevõtu määra kohta aru sortimiskeskuste väljundi põhjal. Materjalide või ainete massi kadu sellise füüsilise ja/või keemilise muundumise tõttu, mis kuulub paratamatult lõpliku ringlussevõtuprotsessi juurde, ei tuleks ringlussevõetuna märgitud jäätmete massist maha arvata.

(12)  Ringlussevõtu kohta kogutavate andmete usaldusväärsuse tagamiseks on vaja kehtestada ühised eeskirjad andmete kogumise, jälgimise, kontrollimise ja esitamise kohta. Samuti on tähtis sätestada täpsemad eeskirjad, mille alusel liikmesriigid peaksid aru andma selle kohta mida on tegelikult ringlusse võetud ja võib arvesse võtta ringlussevõtu sihtarvude saavutamisel. Sihtarvude saavutamise arvutused peaksid põhinema ühel ühtlustatud meetodil, mis takistab kõrvaldatud jäätmete aruandlust ringlussevõetud jäätmetena. Selleks peab ringlussevõtu sihtarvude saavutamist käsitlev aruandlus põhinema lõpliku ringlussevõtuprotsessi sisendil. Materjalide või ainete massi kadu sellise füüsilise ja/või keemilise muundumise tõttu, mis kuulub paratamatult lõpliku ringlussevõtuprotsessi juurde, ei tuleks ringlussevõetuna märgitud jäätmete massist maha arvata.

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Liikmesriikide esitatud statistilised andmed on komisjoni jaoks olulised, et hinnata jäätmealaste õigusaktide järgimist liikmesriikides. Statistiliste andmete kvaliteeti, usaldusväärsust ja võrreldavust tuleks parandada. Selleks tuleks kehtestada üks ühine koht kõigi jäätmeandmete sisestamiseks, jätta välja aegunud aruandlusnõuded, hinnata liikmesriikide aruandlusmeetodid ja võtta kasutusele andmekvaliteedi kontrolli aruanne.

(14)  Liikmesriikide esitatud andmed ja teave on komisjoni jaoks olulised, et hinnata jäätmealaste õigusaktide järgimist liikmesriikides. Esitatud andmete kvaliteeti, usaldusväärsust ja võrreldavust tuleks parandada. Selleks tuleks kasutusele võtta usaldusväärsetest allikatest pärit andmete kogumise ja töötlemise ühtne metoodika ning kasutusele võtta üks ühine koht kõigi jäätmeandmete sisestamiseks, jätta välja aegunud aruandlusnõuded, hinnata liikmesriikide aruandlusmeetodeid ja võtta kasutusele andmekvaliteedi kontrolli aruanne.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Jäätmekäitluse statistiliste andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et tagada tõhus rakendamine ja andmete võrreldavus liikmesriikide vahel. Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid kasutaksid direktiivis 94/62/EÜ sätestatud sihtarvude järgimist käsitlevate aruannete koostamisel kõige uuemat metoodikat, mille on välja töötanud komisjon ja liikmesriikide statistikaametid.

(16)  Jäätmekäitluse statistiliste andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et tagada tõhus rakendamine ja andmete võrreldavus liikmesriikide vahel. Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid kasutaksid direktiivis 94/62/EÜ sätestatud sihtarvude järgimist käsitlevate aruannete koostamisel andmete kogumise ja töötlemise ühtset metoodikat, mille on välja töötanud komisjon koostöös liikmesriikide statistikaametite ja jäätmekäitluse eest vastutavate riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutustega.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(16 a)  Liikmesriigid peaksid esitama komisjonile taotluse korral ja viivitamata mis tahes teabe, mida on vaja, et hinnata käesoleva direktiivi rakendamist tervikuna ning selle mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17)  Direktiivi 94/62/EÜ täiendamiseks või muutmiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas aluslepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte artikli 6a lõigete 2 ja 5, artikli 11 lõike 3, artikli 19 lõike 2 ja artikli 20 kohta. Eriti tähtis on, et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(17)  Direktiivi 94/62/EÜ täiendamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas aluslepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad ringlussevõtu sihtarvude saavutamise arvutamist, teatavates ringlussevõetud materjalides raskmetallide maksimaalset lubatavat sisaldust käsitlevaid teatavaid erandeid, tooteringluse ja pakenditüüpide, ringlussevõtu eesmärkide saavutamist käsitlevate andmete kogumist ja töötlemist ning aruannete esitamise vormingu ühtset metoodikat ning pakendite määratlemist illustreerivate näidete loetelu muudatusi ja käesoleva direktiivi kohaldamisel esinenud mis tahes tehnilisi probleeme. Eriti tähtis on, et komisjon korraldaks oma ettevalmistava töö käigus asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil, ja et kõnealused konsultatsioonid viidaks läbi kooskõlas põhimõtetega, mis on sätestatud 13. aprilli 2016. aasta institutsioonidevahelises kokkuleppes parema õigusloome kohta. Eelkõige selleks, et tagada võrdne osalemine delegeeritud õigusaktide ettevalmistamises, peaksid Euroopa Parlament ja nõukogu saama kõik dokumendid liikmesriikide ekspertidega samal ajal ning nende ekspertidel peaks olema pidev juurdepääs komisjoni eksperdirühmade koosolekutele, kus arutatakse delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 18

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(18)  Selleks et tagada direktiivi 94/62/EÜ rakendamise ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused seoses artikli 12 lõikega 3d ja artikliga 19. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201116.

(18)  Selleks et tagada direktiivi 94/62/EÜ rakendamise ühtsed tingimused, tuleks komisjonile anda rakendusvolitused kasutatud pakkematerjalide iseloomu identifitseerimissüsteemi teaduse ja tehnika arenguga kohandamiseks. Neid volitusi tuleks teostada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/201116.

__________________

__________________

16 Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

16 Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, 16. veebruar 2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  Liikmesriigid peaksid tagama, et kõigi liidu töötajate suhtes kehtivad ELi õigusaktide kohased kõrgel tasemel töötervishoiu ja -ohutuse nõuded, mis vastavad konkreetsetele riskidele, millega töötajad mõnes tootmis-, ringlussevõtu- ja jäätmesektoris kokku puutuvad.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 1 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1)   Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Selleks sätestatakse käesoleva direktiiviga meetmed, mille eesmärk on kõigepealt pakendijäätmete vältimine ning lisaks pakendite korduvkasutamine, ringlussevõtt ning muud pakendijäätmete taaskasutamise viisid ning selliste jäätmete lõplik kõrvaldamine

.

„2.   Selleks sätestatakse käesoleva direktiiviga meetmed, mille eesmärk on kõigepealt pakendijäätmete vältimine ning lisaks pakendite korduvkasutamine, ringlussevõtt ning muud pakendijäätmete taaskasutamise viisid ning selliste jäätmete lõplik kõrvaldamine

, et aidata kaasa ringmajandusele üleminekule.“

Selgitus

Eesmärkides on oluline rõhutada, kui oluline on kõnealune direktiiv üleminekuks ringmajandusele.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 3 – punkt 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  lisatakse järgmine punkt:

 

„2a.  biotoorainel põhinevad pakendid – mis tahes pakendid, mis on saadud bioloogilist päritolu materjalidest, v.a geoloogilistes formatsioonides sisalduv ja/või fossiilne materjal;“

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 3 – punktid 3–10

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  punktid 3 kuni 10 jäetakse välja;

(c)  punktid 3 ja 4 ning 6 kuni 10 jäetakse välja;

Selgitus

Lisatakse uuesti korduskasutamise määratlus.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt d

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 3 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Lisaks kohaldatakse direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 3 sätestatud mõisteid „jäätmed”, „jäätmetekitaja”, „jäätmevaldaja”, „jäätmekäitlus”, „kogumine”, „liigiti kogumine”, „vältimine”, „korduskasutamine”, „töötlemine”, „ringlussevõtt”, „korduskasutamiseks ettevalmistamine”, „lõplik ringlussevõtuprotsess” ja „kõrvaldamine”.”.

„Lisaks kohaldatakse direktiivi 2008/98/EÜ artiklis 3 sätestatud mõisteid „jäätmed”, „jäätmetekitaja”, „jäätmevaldaja”, „jäätmekäitlus”, „kogumine”, „liigiti kogumine”, „vältimine”, „sortimine“, „olmejäätmed“, „tööstus- ja kaubandusjäätmed“, „töötlemine”, „taaskasutamine“, „ringlussevõtt”, „orgaaniline ringlussevõtt“, „lõplik ringlussevõtuprotsess”, „prügi“ ja „kõrvaldamine”.”.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„Sellised muud meetmed võivad sisaldada riiklikke programme, algatusi laiendatud tootjavastutuse süsteemide kaudu pakendite keskkonnamõju minimeerimiseks või samalaadseid meetmeid, mis on liikmesriikides vajaduse korral ettevõtjatega konsulteerides tarvitusele võetud ning kavandatud paljude jäätmetekke vältimise algatuste koondamiseks ja kasutamiseks. Need meetmed peavad olema kooskõlas käesoleva direktiivi eesmärkidega, mis on määratletud artikli 1 lõikes 1.”.

„Liikmesriigid võtavad meetmeid, et vähendada pakendite keskkonnamõju ning aidata saavutada jäätmetekke vältimise eesmärke, mis on sätestatud direktiivi 2008/98/EÜ artikli 9 lõikes -1. Sellised meetmed hõlmavad tootja laiendatud vastutust, nagu on määratletud artikli 8 lõike 1 kolmandas lõigus, ning korduskasutatavate pakendite kasutuselevõtu stiimuleid.

 

Liikmesriigid võtavad meetmeid, et pidevalt vähendada ringlussevõetamatute pakendite tarbimist ja ülemäärast pakendikasutust. Need meetmed ei tohi ohustada hügieeni või toidu ohutust.

 

Lisaks võivad liikmesriigid võtta muid meetmeid, mis on ettevõtjatega ja keskkonnaorganisatsioonidega konsulteerides tarvitusele võetud ning kavandatud liikmesriikides paljude jäätmetekke vältimise algatuste koondamiseks ja kasutamiseks.

 

Need meetmed peavad olema kooskõlas käesoleva direktiivi eesmärkidega, mis on määratletud artikli 1 lõikes 1.

 

Liikmesriigid kasutavad asjakohaseid majandushoobasid ja muid meetmeid, et stimuleerida jäätmehierarhia kohaldamist. Selliste vahendite ja meetmete hulka võivad kuuluda direktiivi 2008/98/EÜ IVa lisas loetletud vahendid ja meetmed.“

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige 3

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 a)  Artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3.  Kui see on asjakohane, esitab komisjon ettepanekud meetmete kohta oluliste nõuete tugevdamiseks ja jõustamiseks ning selleks, et tagada uue pakendi turuletoomine ainult siis, kui tootja on võtnud kõik vajalikud meetmed keskkonnamõju vähendamiseks järeleandmiseta pakendi oluliste funktsioonide osas.

„3.  Komisjon esitab 31. detsembriks 2020 ettepanekud oluliste nõuete ajakohastamiseks, et tugevdada ja täiendada nende nõuete jõustamist, et tagada uue pakendi turuletoomine ainult siis, kui tootja on võtnud kõik vajalikud meetmed keskkonnamõju vähendamiseks järeleandmiseta pakendi oluliste funktsioonide osas. Komisjon esitab pärast sidusrühmadega konsulteerimist seadusandliku ettepaneku nõuete ajakohastamise kohta, eelkõige et tugevdada korduskasutamise ja kvaliteetse ringlussevõtu kavandamist.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b)  Artiklisse 4 lisatakse järgmine lõige:

 

„3a.  Liikmesriigid edendavad, kui see on olelusringi seisukohast keskkonnale kasulik, biotoorainel põhinevate ringlussevõetavate pakendite ja biolagunevate kompostitavate pakenditekasutamist, võttes näiteks järgmisi meetmeid:

 

a)  edendades nende kasutamist, muu hulgas majandushoobade kasutamise kaudu;

 

b)  parandades selliste toodete turutingimusi;

 

c)  vaadates läbi nende toodete kasutamist takistavad olemasolevad õigusaktid.“

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 5 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 c)  Artiklisse 5 lisatakse järgmine pealkiri:

 

„Korduskasutamine“

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 d (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 5 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(2 d)  Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

Liikmesriigid võivad vastavalt asutamislepingule soodustada selliste pakendite korduvkasutamise süsteeme, mida saab korduvkasutada keskkonnasõbralikul viisil.

1.  Liikmesriigid soodustavad vastavalt aluslepingule jäätmehierarhiaga kooskõlas selliste pakendite korduvkasutamise süsteeme, mida saab korduvkasutada keskkonnasõbralikul viisil, kahjustamata toiduhügieeni ja tarbijate ohutust.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 e (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 5 – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 e)  Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:

 

„1a.  Liikmesriigid püüavad saavutada järgmised pakendite korduskasutamise sihtarvud:

 

a)  hiljemalt 31. detsembriks 2025 korduskasutatakse vähemalt 5 % kogu pakendijäätmete massist;

 

b)  hiljemalt 31. detsembriks 2025 korduskasutatakse vähemalt 10 % kogu pakendijäätmete massist.“

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 f (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 5 – lõige 1b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 f)  Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:

 

„1b.  Korduskasutamise soodustamiseks võivad liikmesriigid võtta muu hulgas järgmisi meetmeid:

 

-  tagatisrahasüsteemide kasutamine korduskasutatavate pakendite puhul;

 

-  igal aastal turule viidavate korduskasutatavate pakendite minimaalse protsendimäära kehtestamine pakendivoo kohta;

 

-  korduskasutatavate pakendite tootjatele asjakohaste majanduslike stiimulite kehtestamine.“

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 g (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 5 – lõige 1c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 g)  Artiklisse 5 lisatakse järgmine lõige:

 

1c. Tagatisrahasüsteemi raames kogutud pakendeid ja korduskasutatud pakendeid võib arvesse võtta riiklikes jäätmetekke vältimise programmides kehtestatud jäätmetekke vältimise sihtarvude saavutamisel.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – pealkiri

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  pealkiri asendatakse järgmisega: „Taaskasutus, korduskasutamine ja ringlussevõtt”;

a)  pealkiri asendatakse järgmisega: „Taaskasutus ja ringlussevõtt“;

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige -1 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)   Artiklisse 6 lisatakse lõige -1:

 

„-1.  Liikmesriigid kehtestavad kõikide pakendimaterjalide sortimise süsteemid.“

Selgitus

Kõikide pakendite liigiti kogumine ja sortimine peab olema kohustuslik, mitte üksnes soovitatud. Pakendeid, mis ei ole eraldi kogutud ja sorditud, ringlusse ei võeta. Üksnes siis, kui kehtestatakse selge õiguslik kohustus kõigi pakendite liigiti kogumise ja sortimise kohta, on tagatud kõigi ringlussevõetavate pakendimaterjalide kaasamine kogumis- ja ringlussevõtusüsteemidesse. Nõue, et liikmesriigid kehtestaksid kõikide pakendite kogumiseks ja sortimiseks süsteemid, on vajalik ka selleks, et tagada pidev varustamine ringlussevõetavate materjalidega, andes nii prognoositava stsenaariumi innovatsioonile ja investeeringutele olemasolevatesse ja uutesse kogumise ja sortimise tehnoloogiatesse ja taristutesse.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 –punkt 3 – alapunkt b

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  hiljemalt 31. detsembriks 2025 valmistatakse vähemalt 65 % kogu pakendijäätmete massist ette korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

f)  hiljemalt 31. detsembriks 2025 võetakse ringlusse vähemalt 70 % kogu tekkinud pakendijäätmete massist;

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 –punkt 3 – alapunkt b

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt g

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

g)  hiljemalt 31. detsembriks 2025 valmistatakse korduskasutamiseks ette ja võetakse ringlusse pakendijäätmetes sisalduvate järgmiste materjalide massist vähemalt:

g)  hiljemalt 31. detsembriks 2025 võetakse ringlusse pakendijäätmetes sisalduvate järgmiste materjalide massist vähemalt:

i)  plast: 55 %;

i)  plast: 60 %;

ii)  puit: 60 %;

ii)  puit: 65 %;

iii)  mustmetall: 75 %;

iii)  mustmetall: 80 %;

iv)  alumiinium: 75 %;

iv)  alumiinium: 80 %;

v)  klaas: 75 %;

v)  klaas: 80 %;

vi)  paber ja kartong: 75 %;

vi)  paber ja kartong: 90 %;

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 –punkt 3 – alapunkt b

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  hiljemalt 31. detsembriks 2030 valmistatakse vähemalt 75 % kogu pakendijäätmete massist ette korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

h)  hiljemalt 31. detsembriks 2025 võetakse ringlusse vähemalt 80 % kogu tekkinud pakendijäätmete massist;

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 –punkt 3 – alapunkt b

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt i

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

i)  hiljemalt 31. detsembriks 2030 valmistatakse korduskasutamiseks ette ja võetakse ringlusse pakendijäätmetes sisalduvate järgmiste materjalide massist vähemalt:

i)  hiljemalt 31. detsembriks 2025 võetakse ringlusse pakendijäätmetes sisalduvate järgmiste materjalide massist vähemalt:

i)  puit: 75%;

i)  puit: 80%;

ii)  mustmetall: 85%;

ii)  mustmetall: 90%;

iii)  alumiinium: 85%;

iii)  alumiinium: 90%;

iv)  klaas: 85 %;

iv)  klaas: 90%;

v)  paber ja kartong: 85%.

 

Muudatusettepanek      54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Pakendijäätmeid, mis saadeti teise liikmesriiki kõnealuses teises liikmesriigis korduskasutamiseks ettevalmistamiseks, ringlussevõtmiseks või taaskasutamiseks, võib lõike 1 punktides f kuni i sätestatud sihtarvude saavutamisel arvesse võtta üksnes see liikmesriik, kus pakendijäätmed koguti.

3.  Pakendijäätmeid, mis saadeti teise liikmesriiki kõnealuses teises liikmesriigis ringlussevõtmiseks, võib lõike 1 punktides f kuni i sätestatud sihtarvude saavutamisel arvesse võtta üksnes see liikmesriik, kus pakendijäätmed koguti.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

c a)  Artikli 6 lõige 4 asendatakse järgmisega:

4.  Kui on asjakohane, siis liikmesriigid soodustavad pakendijäätmetest toodetud materjalide kasutamist pakendite ja muude toodete valmistamisel:

„4.  „Liikmesriigid soodustavad pakendijäätmetest toodetud materjalide kasutamist pakendite ja muude toodete valmistamisel, kui see on kasulik olelusringi seisukohast ja kooskõlas jäätmehierarhiaga:

a)  parandades selliste materjalide turutingimusi;

a)  parandades selliste materjalide turutingimusi;

b)  vaadates läbi nende materjalide kasutamist takistavad olemasolevad määrused;

b)  vaadates läbi nende materjalide kasutamist takistavad olemasolevad määrused;

 

ba)  võttes teisese tooraine kasutamise stimuleerimiseks kasutusele asjakohased majandushoovad, näiteks meetmed, millega edendatakse ringlusmaterjali määra toodetes ja keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumide kasutamist;

 

bb)  soodustades materjale, mis ei sea ringlusse võetuna ohtu inimeste tervist, kui need töödeldakse ümber toiduga kokkupuutuvateks materjalideks.“

Selgitus

Liikmesriigid peaksid soodustama ringlussevõetud pakendijäätmetest saadud materjalide kasutamist pakendite ja muude toodete valmistamiseks, parandades selliste materjalide turutingimusi, vaadates läbi nende kasutamist takistavad olemasolevad õigusaktid, luues stiimuleid teisese tooraine kasutamiseks ja soodustades materjale, mis ei sea ringlusse võetuna ohtu inimeste tervist.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõiked 5, 8 ja 9

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)   lõiked 5, 8 ja 9 jäetakse välja.

d)   lõiked 5 ja 9 jäetakse välja.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 8

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

d a)  lõige 8 asendatakse järgmisega:

8.   Komisjon esitab nii kiiresti kui võimalik, hiljemalt 30. juunil 2005 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva direktiivi rakendamise käigust ja selle mõjust keskkonnale, samuti siseturu toimimisele. Aruanne võtab arvesse individuaalsed asjaolud igas liikmesriigis. See hõlmab järgmist:

„8.   Komisjon kontrollib sellel eesmärgil 31. detsembriks 2024 artiklis 6 sätestatud sihtarve ´ja nende saavutamisel tehtud edusamme ning, võttes arvesse parimaid tavasid ja meetmeid, mida liikmesriigid nende sihtarvude saavutamiseks kasutavad.

 

Komisjon kaalub oma hinnangus, kas kehtestada:

a)   tõhususe, rakendamise ja oluliste nõuete jõustamise hinnangut;

a)  sihtarvud muude pakendijäätmevoogude kohta;

b)   ennetavaid lisameetmeid pakendite keskkonnamõju vähendamiseks nii palju kui võimalik, järeleandmisteta selle oluliste funktsioonide osas;

b)  eraldi sihtarvud kodumajapidamiste pakendijäätmete ning kaubandus- ja tööstuspakendijäätmete kohta.

c)   pakendite keskkonnamõju märgendi võimalikku arendamist, et pakendijäätmete vältimine oleks lihtsam ja efektiivsem;

Selleks koostab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatava aruande ja lisab sellele vajaduse korral seadusandliku ettepaneku.“

d)   pakendijäätmete tekkimise vältimisplaane;

 

e)   korduvkasutamise soodustamist, eriti korduvkasutamise ja ringlussevõtu maksumuse ja eeliste võrdlemist;

 

f)   tootjavastutust koos finantsaspektidega;

 

g)   edasist raskmetallide ja muude ohtlike ainete kasutamise vähendamist ja lõppetapis kasutamise lõpetamist pakendites aastaks 2010.

 

Sellele aruandele lisatakse juurde asjakohased ettepanekud käesoleva direktiivi tingimuste muutmise kohta, kui selliseid ettepanekuid on selleks ajaks esitatud.

 

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6a – lõige 1 – punkt a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„1.   Selleks et arvutada, kas artikli 6 lõike 1 punktides f kuni i sätestatud sihtarvud on saavutatud, tuleb arvesse võtta järgmist:

„1.   Selleks et arvutada, kas artikli 6 lõike 1 punktides f kuni i sätestatud sihtarvud on saavutatud, arvutatakse ringlussevõetud pakendijäätmete mass kui lõplikku ringlussevõtuprotsessi sisenenud jäätmete mass konkreetsel aastal.

a)  ringlussevõetud pakendijäätmete mass on lõplikku ringlussevõtuprotsessi sisenenud jäätmete mass;

 

b)  korduskasutamiseks ette valmistatud pakendijäätmete mass on selliste pakendijäätmete mass, mis on taaskasutatud või kogutud korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegelevate tunnustatud ettevõtjate poolt ja mis on läbinud kõik vajalikud kontrolli, puhastus- ja parandustoimingud, et jäätmeid saaks korduskasutada ilma täiendava sortimise või eeltöötluseta;

 

c)  liikmesriigid võivad arvesse võtta tooteid ja komponente, mida valmistatakse korduskasutamiseks ette korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegelevate tunnustatud ettevõtjate poolt või tunnustatud tagatisrahasüsteemide raames. Liikmesriigid kasutavad korduskasutamiseks ette valmistatud ja ringlusse võetud pakendijäätmete kohandatud määra arvutamiseks ettevõtjate tõendatud andmeid ning IV lisas esitatud valemit, võttes arvesse korduskasutamiseks ette valmistatud toodete ja komponentide massi.

 

Muudatusettepanek  59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6a – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1a.  Komisjon esitab 31. detsembriks 2018 Euroopa standardiorganisatsioonidele nõude töötada välja Euroopa kvaliteedistandardid nii lõplikku ringlussevõtuprotsessi siseneva jäätmematerjali kui ka teisese toorme, eriti plasti jaoks, tuginedes parimatele olemasolevatele tavadele.

Muudatusettepanek  60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Selleks et tagada ühtlustatud tingimused IV lisa punkti 1 alapunktide b ja c kohaldamiseks, võtab komisjon kooskõlas artikliga 21a vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse miinimumnõuded korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegelevate tunnustatud ettevõtjate ja tunnustatud tagatisrahasüsteemide kindlaksmääramiseks, sealhulgas erieeskirjad andmete kogumise, tõendamise ja esitamise kohta.

2.  Selleks et tagada ühtlustatud tingimused lõike 1 kohaldamiseks, võtab komisjon kooskõlas artikliga 21a käesoleva direktiivi täiendamiseks vastu delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse kvaliteedi ja tegevusalased miinimumnõuded lõpliku ringlussevõtuga tegelevate ettevõtjate kindlaksmääramiseks, sealhulgas erieeskirjad andmete kogumise, jälgimise, kontrollimise ja esitamise kohta.

Selgitus

Selleks et tagada käesoleva direktiivi punkti 1 alapunkti a ühetaoline kohaldamine, peaks komisjon vastu võtma delegeeritud õigusaktid, millega kehtestatakse kvaliteedi ja tegevusalased miinimumnõuded lõpliku ringlussevõtuga tegelevate ettevõtjate kindlaksmääramiseks.

Muudatusettepanek  61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6a – lõige 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjon uurib võimalusi ja teeb vajadusel ettepanekud meetmete võtmiseks, et viia aruandlus liitpakendite kohta käesolevas direktiivis sätestatud kohustustega kooskõlla.

Muudatusettepanek  62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Erandina lõikest 1 võib esitada mis tahes sortimistoimingu väljundi massi ringlussevõetud pakendijäätmete massina tingimusel, et:

välja jäetud

a)  sellise toimingu väljund saadetakse lõplikku ringlussevõtuprotsessi;

 

b)  selliste materjalide või ainete mass, mida ei saadeta lõplikku ringlussevõtuprotsessi ja mis kõrvaldatakse või millest toodetakse energiat, jääb alla 10 % ringlussevõetud jäätmetena märgitud jäätmete kogumassist.

 

Selgitus

Euroopa Parlament nõudis oma 9. juulil 2015. aastal heaks kiidetud resolutsioonis ressursitõhususe ja ringmajandusele ülemineku kohta, et ringlussevõtu sihtarve arvutataks kõikides liikmesriikides sama ühtlustatud meetodi abil, mis põhineb tõhusal aruandlusmeetodil, mis takistab kasutuselt kõrvaldatud (prügilasse ladestatud või põletatud) jäätmete dokumenteerimist ringlussevõetud jäätmetena.

Muudatusettepanek  63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6a – lõige 4

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid kehtestavad tõhusa süsteemi pakendijäätmete kvaliteedi kontrollimiseks ja jälgimiseks, et tagada lõike 3 punktides a ja b sätestatud tingimuste täitmine. Süsteem võib koosneda kas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 35 lõike 4 kohaselt loodud elektroonilisest registrist, sorditud jäätmete kvaliteeti käsitlevate nõuete tehnilistest kirjeldustest või mis tahes muust samalaadsest meetmest, millega tagatakse ringlussevõetud jäätmete kohta kogutud andmete usaldusväärsus ja täpsus.

4.  Liikmesriigid kehtestavad vastavalt lõikele 2 vastu võetud delegeeritud õigusaktidega tõhusa süsteemi pakendijäätmete kvaliteedi kontrollimiseks ja jälgimiseks, et tagada vastavus lõikes 1 sätestatud eeskirjadele. Süsteem võib koosneda kas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 35 lõike 4 kohaselt loodud elektroonilisest registrist, sorditud jäätmete kvaliteeti käsitlevate nõuete tehnilistest kirjeldustest või mis tahes muust samalaadsest meetmest, millega tagatakse ringlussevõetud jäätmete kohta kogutud andmete usaldusväärsus ja täpsus. Liikmesriigid teavitavad komisjoni kvaliteedi kontrollimiseks ja jälgimise tagamiseks valitud süsteemist.

Selgitus

Oluline on, et liikmesriigid võtavad kasutusele pakendijäätmete kontrollimise ja jälgimise süsteemi, et käesoleva direktiivi artikli 1 lõikes 1 sätestatud tingimused oleksid täidetud, ning nad peaksid teavitama komisjoni nimetatud süsteemi haldamiseks valitud meetodist.

Muudatusettepanek  64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6a – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Selleks et arvutada, kas artikli 6 lõike 1 punktides f kuni i sätestatud sihtarvud on saavutatud, võivad liikmesriigid võtta arvesse jäätmete põletamise tulemusel ringlussevõetud metalli koguseid vastavalt põletatud pakendijäätmete osakaalule tingimusel, et ringlussevõetud metallid vastavad teatavatele kvaliteedinõuetele. Liikmesriigid kasutavad ühtset metoodikat, mis on kehtestatud kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11a lõikega 6.

5.  Selleks et arvutada, kas artikli 6 lõike 1 punktides f kuni i sätestatud sihtarvud on saavutatud, võivad liikmesriigid võtta arvesse jäätmete põletamise või koospõletamise tulemusel ringlussevõetud metalli koguseid vastavalt põletatud pakendijäätmete osakaalule üksnes siis, kui jäätmed on enne põletamist sorditud või kui kohustus kehtestada eraldi paberi, metalli, plasti, klaasi ja biojäätmete kogumine on täidetud, tingimusel et ringlussevõetud metallid vastavad teatavatele kvaliteedinõuetele. Liikmesriigid kasutavad ühtset metoodikat, mis on kehtestatud kooskõlas direktiivi 2008/98/EÜ artikli 11a lõikega 6.

Muudatusettepanek  65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6b – lõige 1 – punkt ba (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

ba)  näited headest tavadest, mida kasutatakse kogu liidus ja millest võiks olla abi sihtarvude saavutamisel.

Muudatusettepanek  66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6b – lõige 2a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2a.  Vajaduse korral käsitletakse lõikes 1 osutatud aruannetes ka käesoleva direktiivi muude nõuete täitmist kui need, millele osutatakse lõikes 1, sealhulgas jäätmetekke vältimise programmides sisalduvate sihtarvude saavutamise prognoosimine ning kõrvaldatavate või energia tootmiseks kasutatavate olmejäätmete protsent ja kogus inimese kohta.

Muudatusettepanek  67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 7 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Artikli 7 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid peavad võtma vajalikke meetmeid selliste süsteemide kasutuselevõtuks, millega tagatakse:

„1.   Liikmesriigid peavad võtma käesolevas direktiivis kehtestatud eesmärkide saavutamiseks vajalikke meetmeid selliste süsteemide kasutuselevõtuks, millega tagatakse ja stimuleeritakse järgmist:

a)  kasutatud pakendite ja/või pakendijäätmete tagastamine ja/või kogumine tarbijalt, teistelt lõppkasutajatelt või jäätmevoost, et suunata need kõige sobivamasse käitlusse;

a)  kasutatud pakendite ja/või pakendijäätmete tagastamine ja/või kogumine tarbijalt, teistelt lõppkasutajatelt või jäätmevoost, et suunata need kõige sobivamasse käitlusse;

b)  kogutud pakendite ja/või pakendijäätmete korduvkasutamine või taaskasutamine, kaasa arvatud ringlussevõtt,

b)  kogutud pakendite ja/või pakendijäätmete korduvkasutamine või taaskasutamine, kaasa arvatud ringlussevõtt;

et täita käesolevas direktiivis sätestatud eesmärke.

 

Need süsteemid peavad olema osavõtuks avatud asjaomaste sektorite ettevõtjatele ja pädevatele ametivõimudele. Mittediskrimineerivatel tingimustel kohaldatakse neid ka imporditud toodete suhtes, kaasa arvatud süsteemidele juurdepääsu üksikasjalik kord ja kehtestatud maksud, ja kavandatakse nii, et vastavalt asutamislepingule vältida kaubandustõkkeid või konkurentsi moonutamist.

Need süsteemid peavad olema osavõtuks avatud asjaomaste sektorite ettevõtjatele ja pädevatele ametivõimudele. Mittediskrimineerivatel tingimustel kohaldatakse neid ka imporditud toodete suhtes, kaasa arvatud süsteemidele juurdepääsu üksikasjalik kord ja kehtestatud maksud, ja kavandatakse nii, et vastavalt asutamislepingule vältida kaubandustõkkeid või konkurentsi moonutamist.“

Muudatusettepanek  68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 7a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 b)   Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 7a

 

Erimeetmed tagastamis- ja kogumissüsteemide kohta

 

Liikmesriigid võtavad asjakohaseid meetmeid, et kehtestada:

 

a)  vähemalt paber-, metall-, plast- ja klaaspakendite või -pakendijäätmete või nende mis tahes kombinatsiooni jäätmejääkidest eraldi kogumine;

 

b)  et liitpakendid, nagu on määratletud komisjoni otsuses 2005/270/EÜ, kogutakse olemasolevate kogumissüsteemide raames, mis vastavad lõpliku ringlussevõtu kvaliteedistandarditele. “

Selgitus

Selleks et suurendada ringlussevõttu, tuleb kogumist suurendada ja valitsused peavad tagama, et kõik, mida saab ringlusse võtta, võetakse ringlusse, eriti pakendid. Nõue, et liikmesriigid kehtestaksid süsteemid kõigi pakendite ja pakendijäätmete kogumiseks, tagab lähteained, edendades nii investeeringuid ja innovatsiooni kogumis- ja sortimistaristute valdkonnas, mis omakorda tähendab ringlussevõtu soodustamist. Olemasolevate kogumistaristute edendamiseks tuleks liitmaterjale koguda olemasolevates kogumissüsteemides. Pakendijäätmete eraldi kogumise nõudmine viiks pakendite ja pakendijäätmete direktiivi kooskõlla jäätmete raamdirektiiviga, mille artiklis 11 sätestatakse, et liikmesriigid peavad kehtestama eraldi kogumise vähemalt järgmisele: paber, metall, plast ja klaas.

Muudatusettepanek  69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 c (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 8 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(5 c)  Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Kogumise, korduvkasutamise ja taaskasutamise, sealhulgas ringlussevõtu hõlbustamiseks tuleb pakenditel näidata kasutatud pakendimaterjali(de) laad, et asjaomane tööstus saaks neid komisjoni otsuse 97/129/EÜ [1] põhjal identifitseerida ja liigitada.

„2.   Kogumise, korduskasutamise ja taaskasutamise, sealhulgas ringlussevõtu hõlbustamiseks märgitakse pakendile selleks otstarbeks kasulik teave. Eelkõige tuleb pakenditel näidata kasutatud pakendimaterjali(de) laad, et asjaomane tööstus saaks neid komisjoni otsuse 97/129/EÜ [1] põhjal identifitseerida ja liigitada.

[1]EÜT L 50, 14.1.1997, lk 28.“

[1]EÜT L 50, 14.1.1997, lk 28.“

Muudatusettepanek  70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 8 – lõige 3a

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

„3a.  Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta andmed, mis kajastavad artikli 6 lõike 1 punktides a kuni i sätestatud sihtarvude saavutamist. Nad esitavad need andmed elektrooniliselt 18 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse.

„3a.  Liikmesriigid esitavad komisjonile iga kalendriaasta kohta andmed, mis kajastavad artikli 6 lõike 1 punktides a kuni i sätestatud sihtarvude saavutamist. Nad koguvad ja töötlevad neid andmeid lõikes 3d osutatud ühtse metoodika kohaselt ja esitavad need elektrooniliselt 12 kuu jooksul pärast selle aruandeaasta lõppu, mille kohta andmeid kogutakse.

Muudatusettepanek  71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 12 – lõige 3a – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Andmed tuleb esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 3d. Esimene aruanne hõlmab ajavahemikku alates 1. jaanuarist [sisestage käesoleva direktiivi jõustumiste aasta + 1 aasta] kuni 31. detsembrini [sisestage käesoleva direktiivi jõustumise aasta + 1 aasta].

Andmed tuleb koguda ja töödelda lõikes 3d osutatud ühtset metoodikat kasutades ning esitada vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 3d. Esimene aruanne artikli 6 punktides f–i kehtestatud sihtarvude kohta hõlmab ajavahemikku alates 1. jaanuarist [sisestage käesoleva direktiivi jõustumiste aasta + 1 aasta] kuni 31. detsembrini [sisestage käesoleva direktiivi jõustumise aasta + 1 aasta].

Selgitus

Oluline on, et andmete esitamisel tuginetakse ühtsele metoodikale ning need esitatakse vormis, mille komisjon on kehtestanud vastavalt lõikele 3d.

Muudatusettepanek  72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 12 – lõige 3c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruanne hõlmab hinnangut liikmesriigi andmekogumise korralduse, andmeallikate ja metoodika, samuti andmete täielikkuse, usaldusväärsuse, ajakohasuse ja järjepidevuse kohta. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse iga kolme aasta tagant.

3c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Kuni lõikes 3d osutatud andmete kogumise ja töötlemise ühtse metoodika kehtestamiseni hõlmab aruanne hinnangut liikmesriigi andmekogumise korralduse, andmeallikate ja metoodika kohta. Komisjon annab ühtlasi hinnangu esitatud andmete ja teabe täielikkuse, usaldusväärsuse, ajakohasuse ja järjepidevuse kohta. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse üheksa kuu möödumisel liikmesriigi poolt andmete esmakordsest teatamisest ja seejärel iga kolme aasta tagant.

Muudatusettepanek  73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 12 – lõige 3ca (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3ca.  Komisjon lisab aruandesse teabe direktiivi rakendamise kohta tervikuna ning hindab selle mõju inimeste tervisele, keskkonnale ja siseturule. Vajaduse korral lisatakse aruandele ettepanek käesoleva direktiivi läbivaatamiseks.

Selgitus

Direktiivi mõju tuleks korrapäraselt hinnata, et tagada direktiivi oluliste osade asjakohasus.

Muudatusettepanek  74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 12 – lõige 3d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3d.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse vorm andmete esitamiseks lõike 3a kohaselt. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud menetlusega.”;

3d.  Komisjon võtab kooskõlas artikliga 38a vastu delegeeritud õigusaktid, et täiendada käesolevat direktiivi andmete kogumise ja töötlemise ühtse metoodika ning lõike 3 d kohase aruandluse vormi kehtestamise teel. “;

Muudatusettepanek  75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 21a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Artikli 6a lõikes 2, artikli 11 lõikes 3, artikli 19 lõikes 2 ja artiklis 20 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [sisestada käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].

2.  Artikli 6a lõikes 2, artikli 11 lõikes 3, artikli 13 lõikes 3d, artikli 19 lõikes 2 ja artiklis 20 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates [sisestada käesoleva direktiivi jõustumise kuupäev].

Muudatusettepanek  76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 21a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6a lõikes 2, artikli 11 lõikes 3, artikli 19 lõikes 2 ja artiklis 20 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3.  Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 6a lõikes 2, artikli 11 lõikes 3, artikli 12 lõikes 3d, artikli 19 lõikes 2 ja artiklis 20 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek  77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 21a – lõige 5

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Artikli 6a lõike 2, artikli 11 lõike 3, artikli 19 lõike 2 ja artikli 20 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.”.

5.  Artikli 6a lõike 2, artikli 11 lõike 3, artikli 12 lõike 3d, artikli 19 lõike 2 ja artikli 20 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.“

Muudatusettepanek  78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

II lisa

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(12 a)  Pakendeid ja pakendijäätmeid käsitleva direktiivi 94/62/EÜ II lisa asendatakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Muudatusettepanek  79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevale direktiivile 94/62/EÜ lisatakse IV lisa vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

välja jäetud

Selgitus

Tooteid ja komponente, mis ei ole veel jäätmed, ei tohiks võtta arvesse ringlussevõtu sihtarvude saavutamise arvestamisel, sest need tegevused on jäätmete taaskasutamine. Toodete ja nende komponentide korduskasutamine on töötlustoiming, mis takistab jäätmeteket, mistõttu jäätmehierarhia kohaselt tuleb seda pidada vältimismeetmeks. Artikli 6a lõikes 1 määratakse kindlaks ringlussevõtu määra arvestamise tingimused.

Muudatusettepanek  80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – lõige???? -1 (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

II lisa – punkt 1 – taane 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1)  II lisa punkti 1 esimest taanet muudetakse järgmiselt:

  Pakend kavandatakse, toodetakse ja turustatakse viisil, mis võimaldab selle korduv- ja taaskasutamist ning ringlussevõttu ja selle keskkonnamõju vähendamist miinimumini pakendijäätmete ja pakendijäätmete käitlemise jääkide kõrvaldamisel.

„–  Pakend kavandatakse, toodetakse ja turustatakse viisil, mis võimaldab selle kordus- ja taaskasutamist ning ringlussevõttu – vastavalt jäätmekäitluse hierarhiale – ja selle keskkonnamõju vähendamist miinimumini pakendijäätmete ja pakendijäätmete käitlemise jääkide kõrvaldamisel.

Muudatusettepanek  81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

II lisa – punkt 1 – taane 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-1 a)   II lisa punkti 1 lisatakse järgmine taane 1a:

 

„–  Pakendid toodetakse selliselt, et minimeerida nende CO2-jalajälg, kasutades sealhulgas biolagunevaid ja säästvaid biotoorainel põhinevaid materjale.“

Muudatusettepanek  82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – lõige -1 b (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

II lisa – punkt 3 – alapunkt c

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1b)  II lisa punkti 3 alapunkti c muudetakse järgmiselt:

c)   Kompostimise teel korduskasutatav pakend

„c)   Kompostimise teel korduskasutatav pakend

Kompostimise eesmärgil töödeldavate pakendijäätmete biolagundatavus peaks võimaldama eraldi kogumist ja kompostimist või tegevust, milleks neid jäätmeid kasutatakse.

Kompostimise eesmärgil töödeldavate pakendijäätmete biolagundatavus võimaldab eraldi kogumist ja kompostimist või tegevust, milleks neid jäätmeid kasutatakse.

Muudatusettepanek  83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – lõige -1 c (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

II lisa – punkt 3 – alapunkt d

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(-1 c)   II lisa punkti 3 alapunkti d muudetakse järgmiselt:

d)   Biolagundatav pakend

„d)   Biolagundatav pakend

Biolagundatavad pakendijäätmed peavad lagunema nii füüsikaliselt, keemiliselt, soojuslikult kui bioloogiliselt, nii et suurem osa lõppkompostist laguneb lõpuks süsinikdioksiidiks, biomassiks ja veeks.

Biolagundatavad pakendijäätmed peavad lagunema nii füüsikaliselt, keemiliselt, soojuslikult kui bioloogiliselt, nii et suurem osa lõppkompostist laguneb lõpuks süsinikdioksiidiks, biomassiks ja veeks. Oksüdantide toimel lagunevaid plastpakendeid ei loeta biolagundatavateks.“

Muudatusettepanek  84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – lõige??? 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lisatakse IV lisa:

välja jäetud

„IV lisa

 

Toodete ja komponentide korduskasutamiseks ettevalmistamise määra arvutamise meetod artikli 6 lõike 1 punktide f–i kohaldamisel

 

Liikmesriigid kasutavad artikli 6 lõike 1 punktides f–i osutatud ringlussevõtu ja korduskasutamiseks ettevalmistamise kohandatud määra arvutamiseks järgmist valemit:

 

"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"

 

E: ringlussevõtu ja korduskasutamise kohandatud määr asjaomasel aastal;

 

A: asjaomasel aastal ringlusse võetud või korduskasutamiseks ette valmistatud pakendijäätmete mass;

 

R: asjaomasel aastal korduskasutamiseks ette valmistatud toodete ja komponentide mass;

 

P: asjaomasel aastal tekitatud pakendijäätmete mass.”

 

Selgitus

Tooteid ja nende komponente, mis ei ole veel jäätmed, ei tohi võtta arvesse korduskasutamiseks ja ringlussevõtuks ettevalmistamise sihtarvude saavutamise arvestamisel, sest need tegevused on jäätmete taaskasutamine. Toodete ja nende komponentide korduskasutamine on töötlustoiming, mis takistab jäätmeteket, mistõttu jäätmehierarhia kohaselt tuleb seda pidada vältimismeetmeks. Artikli 6a lõikes 1 määratakse kindlaks ringlussevõtu määra arvestamise tingimused.

SELETUSKIRI

Sissejuhatus

Praegune lineaarne arengumudel, mida võiks kokku võtta sõnadega „võta, valmista, tarbi ja viska ära“, ilmutab ammendumise märke. Meie planeedi kliima soojeneb ja ressursse, millest sõltume, jääb üha vähemaks. Kui ei võeta struktuurimeetmeid, võib maailmamajanduse toorainevajadus järgmise 15 aasta jooksul kasvada üle 50 %. Kursi muutmiseks tuleb meil võtta ringmajanduse arengumudel, mis hoiab materjalid ja nende väärtuse võimalikult kaua majandussüsteemis ringluses, optimeerides ressursside tõhusa kasutamise eesmärgil kogu jäätmetsükli. Korduskasutamine, ringlussevõtt ja taaskasutamine on märksõnad, millele tuginedes on säästvuse, innovatsiooni ja konkurentsivõimete edendamiseks vaja luua uus paradigma, mille puhul jäätmed ei ole enam probleem, vaid ressurss.

Kogu paketti tuleks seepärast käsitleda palju laiemas kontekstis, mitte lihtsalt jäätmealaste õigusaktide läbivaatamisena. Raportööri soov on veelgi toetada komisjoni eesmärki kaitsta keskkonda, muuta Euroopa majandus konkurentsivõimelisemaks ja soodustada säästvat taasindustrialiseerimist. Ressursside väärtuse suurendamine tähendab sekkumist kõigis toote olelusringi järkudes – tooraine ammutamisest tootedisainini ning jaotusvõrgust ja tarbimisest toote olelusringi lõpuni.

Selge ja kindel õigusraamistik on esimene samm sellise ülemineku suunas.

Selline süsteemne muudatus nõuab kaugeleulatuvat poliitikat koos toetavate õigusaktidega, mis näitavad investoritele kätte õige suuna. Kui liidu õigusaktidega ei nähta ette selgeid määratlusi ja siduvaid eesmärke, võib see takistada üleminekut ringmajandusele.

Raportöör on püüdnud jäätmehierarhia alusel parandada komisjoni ettepanekut, eriti jäätmetekke vältimise ja jäätmete tootmisprotsessi tagasisuunamise osas. Jäätmekoguste vähendamiseks tuleb alustada innovatsiooni ringmajanduse aluseks olevate tootmisprotsesside ja ärimudelite algjärgus.

Liidu üleminek ressursse tõhusalt kasutavale süsinikuvaesele rohelisele majandusele on juba üks seitsmenda keskkonnaalase tegevusprogrammi eesmärke ja tasub meelde tuletada, et Euroopa on võtnud kohustuse saavutada ÜRO säästva arengu eesmärgid.

Pakendite ja pakendijäätmete direktiiv

Eurostati hinnangul tekitati Euroopas 2013. aastal rohkem kui 79 368 miljonit tonni pakendijäätmeid, umbes 500 000 tonni rohkem kui 2012. aastal. Ringlussevõtu osakaal oli 65,3 %, mis on 2012. aastaga võrreldes pisut suurenenud, ainult kolmes liikmesriigis oli see alla 50 %. Lähiaastateks prognoositakse turule viidavate pakendite hulga suurenemist.

Direktiivi 94/62/EÜ on muudetud mitmel korral. 2010. aastal viidi komisjoni tööprogrammi raames läbi spetsiaalne direktiivi toimivuskontroll, mille tulemused avaldati komisjoni talituste 2014. aasta töödokumendis[3], mis oli lisatud ringmajandust käsitlevale algsele seadusandlikule paketile[4], mille komisjon võttis tagasi 2014. aasta detsembris.

Paljusid komisjoni talituste töödokumendi soovitusi, mille eesmärk oli parandada direktiivi tõhusust ja tulemuslikkust, ei ole komisjoni uude ettepanekusse üle võetud. Seetõttu tuleks parandada direktiivi teatavaid olulisi aspekte, eeskätt selleks, et viia need kooskõlla jäätmekäitluse hierarhiaga, milles jäätmetekke vältimist peetakse kõige olulisemaks tasandiks.

Ringlussevõtu sihtarvude suurendamine, kohustuslike laiendatud tootjavastutuse süsteemide reguleerimisala laiendamine pakenditele, parem sõnastus, oluliste nõuete rangem kohaldamine ja korduskasutuse soodustamine on algatused, mida raportöör on soovinud toetada, et edendada tõhusat ressursikasutust.

Jäätmetekke koguseline vältimine ja pakendite kvaliteedi parandamine peaks olema direktiivi läbivaatamise peamine eesmärk kooskõlas põhimõtetega, millele ringmajandus tugineb. Sel eesmärgil on oluline pärssida tarbija üleujutamist üleliigsete pakenditega, soodustades selliselt disainitud pakendeid, mida saab hõlpsamalt ringlusse võtta ja/või korduskasutada. Lisaks tuleks soodustada meetmeid, millega toetatakse taastuvatel ressurssidel põhinevate pakendite kasutamist ja turustamist ning sellealaseid teadusuuringuid.

Raportöör on ettepanekusse üle võtnud samad muudatused, mis olid lisatud jäätmete raamdirektiivi korduskasutamiseks ettevalmistamiseks ja ringlussevõtuks ettenähtud jäätmekoguse arvutamise määratlemise ja meetodi osas.

TÖÖSTUSE, TEADUSUURINGUTE JA ENERGEETIKAKOMISJONI ARVAMUS (20.10.2016)

keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta
(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Arvamuse koostaja: João Ferreira

LÜHISELGITUS

Võttes arvesse asjaolu, et liikmesriikidel on seoses ringlussevõtu ja korduskasutamise sihtarvude järkjärgulise suurendamisega erinev lähtepositsioon, ehk seatud eesmärkide saavutamiseks on vaja teha erineval tasemel pingutusi, tuleb eesmärkide saavutamise ajakava suhtes kohaldada mõningast paindlikkust.

Nagu ettepanekus tunnistatakse, ei ole paljud liikmesriigid vajalikku jäätmekäitlustaristut veel täielikult välja arendatud. Seepärast on oluline seada selged poliitilised eesmärgid, et ringlussevõetavad materjalid ei jääks jäätmehierarhia kõige alumisele astmele. Kõnealuseid sihtarve kahtluse alla seadmata on vaja nende saavutamise võimalikkuse nimel kohaldada teatavat ajalist paindlikkust.

Peale selle on uute ülespoole korrigeeritud sihtarvude tõttu põhjendatud uute ressursside eraldamine, et aidata neid saavutada. Seega on põhjendatud, et Euroopa Liit suurendab liikmesriikide käsutusse antud ressursse, et toetada neid vajalike investeeringute tegemisel.

Samal ajal tuleb luua ka õiged tingimused ja stiimulid, et muuta tööstuse jaoks atraktiivseks pakendijäätmetega arvestamine tootmisprotsessides, et toota lisandväärtusega tooteid, hoides samas kokku uusi toormaterjale.

Seni peaks jäätmete energiakasutus olema jätkuvalt pakendite ja pakendijäätmete käitlemiseks arvestatav võimalus tingimusel, et see on tehniliselt, majanduslikult ja keskkonnaalaselt põhjendatud.

Laiendatud tootjavastutuse süsteemid on sobivad vahendid nii pakendijäätmete tekke vältimiseks kui ka selliste süsteemide loomiseks, millega tagatakse kasutatud pakendite ja/või pakendijäätmete tagastamine ja/või kogumine tarbijalt, teistelt lõppkasutajatelt või jäätmevoost, ning pakendite ja/või pakendijäätmete korduskasutamine või taaskasutamine, kaasa arvatud ringlussevõtt.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(1)  Liidus tuleks jäätmekäitlust parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist, tagada loodusvarade heaperemehelik ja mõistlik kasutamine ning edendada ringmajandust.

(1)  Liidus tuleks jäätmekäitlust parandada, et kaitsta, säilitada ja parandada keskkonna kvaliteeti, k.a merekeskkond ja elusloodus, kaitsta inimeste tervist, tagada loodusvarade heaperemehelik ja mõistlik kasutamine ning edendada ringmajandust, vähendades liidus ressurssidest sõltuvust ja suurendades ressursitõhusust.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 a)  Liikmesriigid peaksid soodustama kestlikku biomajandust, seades eesmärgiks kasutada jäätmeid ressursina. Sellele eesmärgile vastavalt on jäätmetekke vältimine kõige tõhusam viis ressursitõhususe suurendamiseks ning liikmesriigid peaksid võtma meetmeid, et vältida tarbetut pakendamist, ja vähendama ühekordselt kasutatavate pakendite tootmist ja tarbimist. Liikmesriikidel peaks olema võimalik kehtestada turupiiranguid ülemäärastele pakenditele. Liikmesriigid peaksid nõudma, et kõik turule lastud pakendid vastaksid miinimumnõuetele, mis edendavad ringmajanduse pakendite kavandamist, mis võiks hõlmata ringlussevõetud sisu kasutamist, ja vähese kasvuhoonegaaside heitega materjale. Komisjon peaks vajaduse korral edendama II lisas nimetatud oluliste nõuetega seotud Euroopa Liidu standardite ja suuniste ettevalmistamist.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(1 b)  Prügistamine ning pakendite ja pakendijäätmete nõuetele mittevastav kõrvaldamine mõjutab negatiivselt merekeskkonda ja Euroopa Liidu majandust ning kujutab endast põhjendamatut riski rahvatervisele. Paljud randadel kõige sagedamini leitavad objektid on ka pakendijäätmed, mis avaldab pikaajalist mõju keskkonnale, mis mõjutab omakorda turismi ja avalikkuse võimet nautida kõnealuseid loodusalasid. Pakendijäätmed, mis jõuavad merekeskkonda, kahjustavad samuti jäätmehierarhia tähtsusjärjekorda, eelkõige vältides korduskasutamiseks, ringlussevõtuks ja muuks taaskasutuseks ettevalmistamist enne nende nõuetele mittevastavat kõrvaldamist. Mereprügis pakendijäätmete ebaproportsionaalselt suure osakaalu vähendamiseks tuleks kehtestada siduv eesmärk, mida toetavad liikmesriikide võetavad sihipärased meetmed.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Pakendijäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu sihtarvude järkjärguline suurendamine peaks tagama, et majanduslikult väärtuslikud jäätmematerjalid võetakse järkjärgult ja tõhusalt taaskasutusse jäätmete nõuetekohase käitlemise kaudu ja kooskõlas jäätmehierarhiaga. Nii peaks olema tagatud, et jäätmetes leiduvad väärtuslikud materjalid suunatakse tagasi Euroopa majandusse, mis tähendab seega edusammude tegemist tooraineid käsitleva algatuse15 rakendamisel ja ringmajanduse loomisel.

(5)  Pakendijäätmete korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu sihtarvude järkjärguline suurendamine peaks tagama, et majanduslikult väärtuslikud jäätmematerjalid võetakse järkjärgult ja tõhusalt taaskasutusse jäätmete nõuetekohase käitlemise kaudu ja kooskõlas jäätmehierarhiaga. Nii peaks olema tagatud, et jäätmetes leiduvad väärtuslikud materjalid suunatakse tagasi Euroopa majandusse, mis tähendab seega edusammude tegemist tooraineid käsitleva algatuse15 rakendamisel ja ringmajanduse loomisel, ning pakendimaterjalide puhul, ilma et see piiraks toiduohutust, tarbijate tervist ning toiduga kokkupuutuvaid materjale.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  Samal ajal tuleb luua ka tingimused ja stiimulid, et muuta tööstuse jaoks atraktiivseks pakendijäätmetega arvestamine tootmisprotsessides, et toota lisandväärtusega tooteid, hoides samas kokku uusi toormaterjale.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Paljud liikmesriigid ei ole vajalikku jäätmekäitlustaristut veel täielikult välja arendanud. Seepärast on oluline seada selged poliitilised eesmärgid, et ringlussevõetavad materjalid ei jääks jäätmehierarhia kõige alumisele astmele.

(6)  Paljud liikmesriigid ei ole ringlussevõtuks vajalikku jäätmekäitlustaristut veel täielikult välja arendanud. Seepärast on oluline seada selged poliitilised eesmärgid jäätmekäitluskohtade ja -käitiste ehitamiseks, mis on vajalikud jäätmetekke vältimiseks, jäätmete korduskasutamiseks ja ringlussevõtuks, et ringlussevõetavad materjalid ei jääks jäätmehierarhia kõige alumisele astmele ning luua stiimulid uuenduslikku ringlussevõtu jäätmekäitlustaristusse investeerimiseks.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Vanaõli kogumisel ja ringlussevõtul on märkimisväärsed majanduslikud ja ökoloogilised eelised toorainevarude tagamise, ringmajanduse poole liikumise ja toornaftavarudest sõltuvuse vähendamise seisukohast.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(7)  Direktiivis 2008/98/EÜ ja direktiivis 1999/31/EÜ sätestatud ringlussevõtu sihtarvudest ja prügilasse ladestamise piirangutest tulenevalt ei ole direktiivis 94/62/EÜ sätestatud jäätmete energiakasutuse ega pakendijäätmete ringlussevõtu ELi sihtarvud enam vajalikud.

(7)  Direktiivis 2008/98/EÜ ja direktiivis 1999/31/EÜ sätestatud ringlussevõtu sihtarvudest ja prügilasse ladestamise piirangutest tulenevalt ei ole direktiivis 94/62/EÜ sätestatud jäätmete energiakasutuse ega pakendijäätmete ringlussevõtu ELi sihtarvud enam vajalikud. Jäätmete energiakasutus võiks aga jätkuvalt olla pakendite ja pakendijäätmete käitlemise võimalus ainult siis, kui see on tehniliselt, majanduslikult ja keskkonnaalaselt põhjendatud, milleks on vaja hoolikat keskkonnamõju hinnangut, milles on uuritud pakendite keskkonnamõju kõikides etappides.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 а)  Liikmesriikide strateegiad peaksid hõlmama üldsuse teadlikkuse suurendamist ringlussevõetud jäätmetest tehtud toodetest tulenevate erinevate algatuste ja eeliste abil, millega innustatakse investeerimist ringlussevõetud toodete sektorisse.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Käesolevas direktiivis sätestatakse liidu jäätmekäitluse pikaajalised eesmärgid ning antakse ettevõtjatele ja liikmesriikidele selge suund kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vajalike investeeringute tegemiseks. Oma riiklike jäätmekäitlusstrateegiate ja jäätmekäitlustaristusse tehtavate investeeringute kavandamisel peaksid liikmesriigid kasutama ära Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde kooskõlas jäätmehierarhiaga ning suurendama seega jäätmetekke vältimist, jäätmete korduskasutamist ja ringlussevõttu.

(8)  Käesolevas direktiivis sätestatakse liidu jäätmekäitluse pikaajalised eesmärgid ning antakse ettevõtjatele ja liikmesriikidele selge suund kõnealuste eesmärkide saavutamiseks vajalike investeeringute tegemiseks. Oma riiklike jäätmekäitlusstrateegiate ja jäätmekäitlustaristusse tehtavate investeeringute kavandamisel peaksid liikmesriigid kasutama ära Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde kooskõlas jäätmehierarhiaga ning suurendama seega esmatähtsana jäätmetekke vältimist ja jäätmete korduskasutamist, millele järgneb ringlussevõtt. Euroopa struktuuri- ja investeerimisfonde ei tohiks kasutada jäätmepõletusseadmete ega prügilate rahastamiseks.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(10 a)  Samuti tuleks täiendavalt tugevdada pakendite ja pakendijäätmete eraldi kogumist. Samas võib teha erandeid, kui olelusringi hindamisest ilmneb keskkonnakasu.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Selleks et arvutada, kas korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu sihtarvud saavutatakse, peaks liikmesriikidel olema võimalik arvesse võtta tooteid ja komponente, mida valmistatakse korduskasutamiseks ette korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegelevate tunnustatud ettevõtjate poolt ja tunnustatud tagatisrahasüsteemide raames. Selliste arvutuste jaoks ühtlustatud tingimuste tagamiseks võtab komisjon vastu üksikasjalikud eeskirjad, mille põhjal määratakse kindlaks korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegelevad tunnustatud ettevõtjad ja tunnustatud tagatisrahasüsteemid ning mille alusel kogutakse, tõendatakse ja esitatakse andmeid.

(11)  Selleks et arvutada, kas korduskasutamiseks ettevalmistamise ja ringlussevõtu sihtarvud saavutatakse, peaks liikmesriikidel olema võimalik arvesse võtta tooteid ja komponente, mida valmistatakse korduskasutamiseks ette korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegelevate tunnustatud ettevõtjate ja ringlussevõtu ettevõtjate poolt ja tunnustatud tagatisrahasüsteemide raames. Selliste arvutuste jaoks ühtlustatud tingimuste tagamiseks võtab komisjon vastu üksikasjalikud eeskirjad, mille põhjal määratakse kindlaks korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegelevad tunnustatud ettevõtjad ja tunnustatud tagatisrahasüsteemid ning mille alusel kogutakse, tõendatakse ja esitatakse andmeid.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12)  Korduskasutamiseks ettevalmistamise kohta kogutavate andmete usaldusväärsuse tagamiseks on vaja kehtestada ühised aruandluseeskirjad. Samuti on tähtis sätestada täpsemad eeskirjad, mille alusel liikmesriigid peaksid aru andma selle kohta mida on tegelikult ringlusse võetud ja võib arvesse võtta ringlussevõtu sihtarvude saavutamisel. Selleks peab ringlussevõtu sihtarvude saavutamist käsitlev aruandlus üldreeglina põhinema lõpliku ringlussevõtuprotsessi sisendil. Halduskoormuse piiramiseks peaks liikmesriikidel olema rangetel tingimustel lubatud anda ringlussevõtu määra kohta aru sortimiskeskuste väljundi põhjal. Materjalide või ainete massi kadu sellise füüsilise ja/või keemilise muundumise tõttu, mis kuulub paratamatult lõpliku ringlussevõtuprotsessi juurde, ei tuleks ringlussevõetuna märgitud jäätmete massist maha arvata.

(12)  Korduskasutamiseks ettevalmistamise kohta kogutavate andmete usaldusväärsuse tagamiseks on vaja kehtestada ühised aruandluseeskirjad. Neid andmeid tuleks koguda kooskõlas standardite ja spetsifikatsioonidega, mis toetavad avatud andmete eesmärke, ja need andmed tuleks teha kättesaadavaks avatud andmetena. Samuti on tähtis sätestada täpsemad eeskirjad, mille alusel liikmesriigid peaksid aru andma selle kohta mida on tegelikult ringlusse võetud ja võib arvesse võtta ringlussevõtu sihtarvude saavutamisel. Selleks peab ringlussevõtu sihtarvude saavutamist käsitlev aruandlus üldreeglina põhinema lõpliku ringlussevõtuprotsessi sisendil. Halduskoormuse piiramiseks peaks liikmesriikidel olema rangetel tingimustel lubatud anda ringlussevõtu määra kohta aru sortimiskeskuste väljundi põhjal. Materjalide või ainete massi kadu sellise füüsilise ja/või keemilise muundumise tõttu, mis kuulub paratamatult lõpliku ringlussevõtuprotsessi juurde, ei tuleks ringlussevõetuna märgitud jäätmete massist maha arvata.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14)  Liikmesriikide esitatud statistilised andmed on komisjoni jaoks olulised, et hinnata jäätmealaste õigusaktide järgimist liikmesriikides. Statistiliste andmete kvaliteeti, usaldusväärsust ja võrreldavust tuleks parandada. Selleks tuleks kehtestada üks ühine koht kõigi jäätmeandmete sisestamiseks, jätta välja aegunud aruandlusnõuded, hinnata liikmesriikide aruandlusmeetodid ja võtta kasutusele andmekvaliteedi kontrolli aruanne.

(14)  Liikmesriikide esitatud statistilised andmed on komisjoni jaoks olulised, et hinnata jäätmealaste õigusaktide järgimist liikmesriikides. Statistiliste andmete kvaliteeti, usaldusväärsust ja võrreldavust tuleks parandada. Selleks tuleks kehtestada üks ühine koht kõigi jäätmeandmete sisestamiseks, jätta välja aegunud aruandlusnõuded, hinnata liikmesriikide aruandlusmeetodid ja võtta kasutusele andmekvaliteedi kontrolli aruanne. Kvaliteedikontrolli aruanne peaks olema koostatud vastavalt ühtlustatud vormile.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Liikmesriigid peaksid võimaluse korral stimuleerima selliste materjalide kasutamist nagu püsivad materjalid, millel on ringmajanduse jaoks suurem väärtus, kuna neid on võimalik liigitada ilma kvaliteedi kaotamiseta ringlussevõetavate materjalidena, olenemata sellest, kui tihti materjal ringlusse võetakse.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 b)  Käesoleva direktiivi oluline eesmärk on parandada siseturu tingimusi. Seetõttu on komisjoni aruandlus käesoleva direktiivi mõju kohta siseturu toimimisele oluline meede.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Jäätmekäitluse statistiliste andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et tagada tõhus rakendamine ja andmete võrreldavus liikmesriikide vahel. Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid kasutaksid direktiivis 94/62/EÜ sätestatud sihtarvude järgimist käsitlevate aruannete koostamisel kõige uuemat metoodikat, mille on välja töötanud komisjon ja liikmesriikide statistikaametid.

(16)  Jäätmekäitluse statistiliste andmete usaldusväärne esitamine on äärmiselt oluline, et tagada tõhus rakendamine ja andmete võrreldavus liikmesriikide vahel. Seepärast tuleks nõuda, et liikmesriigid kasutaksid direktiivis 94/62/EÜ sätestatud sihtarvude järgimist käsitlevate aruannete koostamisel andmete kogumise ja töötlemise ühtset metoodikat, mille on välja töötanud komisjon koostöös liikmesriikide statistikaametite ja jäätmekäitluse eest vastutavate riiklike ametiasutustega.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(21)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, nimelt ühest küljest ennetada pakendite ja pakendijäätmete mõju keskkonnale või sellist mõju vähendada, kaitstes seega keskkonda kõrgel tasemel, ning teisest küljest tagada siseturu toimimine ja vältida kaubandustõkkeid ning konkurentsimoonutusi ja -piiranguid liidus, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning tulenevalt meetmete ulatusest või mõjust on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

(21)  Kuna käesoleva direktiivi eesmärke, nimelt ennetada pakendite ja pakendijäätmete mõju keskkonnale või sellist mõju vähendada, kaitstes seega keskkonda kõrgel tasemel, võttes arvesse siseturu toimimist, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada ning tulenevalt meetmete ulatusest või mõjust on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev direktiiv nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale,

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 a)  Liikmesriigid peaksid tagama, et kõigi liidu töötajate suhtes kehtivad ELi õigusaktide kohased kõrgel tasemel töötervishoiu ja -ohutuse nõuded kooskõlas konkreetsete riskidega, millega puutuvad kokku töötajad mõnes tootmis-, ringlussevõtu- ja jäätmesektoris.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 21 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(21 b)  Enamikul juhtudest ei sõltu pakendamise võimalus ja valik mitte lõpptarbijast, vaid pigem tootjast. Laiendatud tootjavastutuse süsteemid on sobivad vahendid nii pakendijäätmete tekke vältimiseks kui ka selliste süsteemide loomiseks, millega tagatakse kasutatud pakendite ja/või pakendijäätmete tagastamine ja/või kogumine tarbijalt, teistelt lõppkasutajatelt või jäätmevoost, ning kogutud pakendite ja/või pakendijäätmete korduskasutamine või taaskasutamine, kaasa arvatud ringlussevõtt.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt -1 (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 1 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

-1)  Artikli 1 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.  Käesoleva direktiivi eesmärk on pakendite ja pakendijäätmete käitlemist käsitlevate siseriiklike meetmete ühtlustamine, et ühelt poolt vältida või leevendada pakendite ja pakendijäätmete mõju keskkonnale kõikides liikmesriikides ja tagada keskkonnakaitse kõrge tase ning teiselt poolt tagada siseturu toimimine ja vältida kaubandustõkkeid ning konkurentsi moonutamist ja piiramist ühenduses.

„1.  Käesoleva direktiivi eesmärk on pakendite ja pakendijäätmete käitlemist käsitlevate siseriiklike meetmete ühtlustamine, et vältida või leevendada pakendite ja pakendijäätmete mõju keskkonnale kõikides liikmesriikides ja tagada keskkonnakaitse kõrge tase, võttes arvesse siseturu toimimist.“;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 3 – punkt 2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  lisatakse järgmine punkt:

 

„2 a.  biotoorainel põhinevad pakendid – mis tahes pakendid, mis on saadud bioloogilist päritolu materjalidest, v.a geoloogilistes formatsioonides sisalduv ja/või fossiilne materjal;“

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 3 – punkt 12 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  artiklisse 3 lisatakse järgmine punkt:

 

12 a.  mitmekihilised pakendid – rohkem kui ühest materjalikihist koosnevad pakendid.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Sellised muud meetmed võivad sisaldada riiklikke programme, algatusi laiendatud tootjavastutuse süsteemide kaudu pakendite keskkonnamõju minimeerimiseks või samalaadseid meetmeid, mis on liikmesriikides vajaduse korral ettevõtjatega konsulteerides tarvitusele võetud ning kavandatud paljude jäätmetekke vältimise algatuste koondamiseks ja kasutamiseks. Need meetmed peavad olema kooskõlas käesoleva direktiivi eesmärkidega, mis on määratletud artikli 1 lõikes 1.

Sellised muud meetmed peavad olema kooskõlas käesoleva direktiivi eesmärkidega, mis on sätestatud artikli 1 lõikes 1, ja direktiiviga 2008/98/EÜ, aidates eelkõige kaasa tekitatud pakendijäätmete koguse püsiva vähendamise saavutamisele, hoides ära pakendite kasutamist ning minimeerides pakendite keskkonnamõju. Sellised meetmed peavad koosnema laiendatud tootjavastutuse süsteemidest, mis on määratletud direktiivis 2008/98/EÜ ja liikmesriikide poolt kindlaksmääratud teistes riiklikes programmides. Vajaduse korral võib neid meetmeid võtta ettevõtjate ja vabaühendustega konsulteerides. Need meetmed kavandatakse liikmesriikides jäätmetekke vältimiseks tehtud algatuste koondamiseks ja ära kasutamiseks.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige 1 – lõik 2 c (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a)  Artikli 4 lõikesse 1 lisatakse järgmised lõigud:

 

„Plastpakendeid tootvatele ettevõtjatele antakse järgmisi toetusi, v.a juhul, kui mis tahes konkreetse pakendiliigi puhul on pädevad asutused kindlaks teinud, et see ei ole tehniliselt otstarbekas või tekitab põhjendamatu riski rahvatervisele:

 

a)  pakenditootjad, kes vähendavad turule lastavates jäikades plastpakendites kasutatavate värvainete taset, saavad laiendatud tootjavastutuse süsteemide raames tasuda väiksema rahalise osamakse, mida hinnatakse vastavalt uude jäika plastpakendisse lisatud värvainete tasemele;

 

b)  ettevõtjad, kes kasutavad uuesti täidetavaid plast- või klaasmahuteid, saavad laiendatud tootjavastutuse süsteemide raames tasuda väiksema rahalise osamakse kooskõlas ettevõtja poolt võimaluse korral äritegevuses kasutatava mahuti uuesti täitmise määraga.

 

Komisjon võtab vastu käesoleva lõike rakendamiseks vajalikud rakendusaktid … [18 kuu möödumisel käesoleva direktiivi jõustumisest]. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud menetlusega.“;

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2 b)  Artikli 4 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.   Komisjon aitab vältimist edendada, soodustades asjakohaste Euroopa standardite väljatöötamist artikli 10 kohaselt. Standardite eesmärk on pakendite keskkonnamõju minimeerimine vastavalt artiklitele 9 ja 10.

2.  Komisjon aitab vältimist edendada, soodustades asjakohaste Euroopa standardite väljatöötamist artikli 10 kohaselt. Standardite eesmärk on pakendite keskkonnamõju minimeerimine vastavalt artiklitele 9 ja 10, pakendite koguse vähendamine ning ülemäärasele pakendikasutusele lõpu tegemine.

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 c (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 4 – lõige 2 a (uus)

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2 c)  Artikli 4 lõige 3 asendatakse järgmisega:

3.   Kui see on asjakohane, esitab komisjon ettepanekud meetmete kohta oluliste nõuete tugevdamiseks ja jõustamiseks ning selleks, et tagada uue pakendi turuletoomine ainult siis, kui tootja on võtnud kõik vajalikud meetmed keskkonnamõju vähendamiseks järeleandmiseta pakendi oluliste funktsioonide osas.

3.  Komisjon esitab 31. detsembriks 2018 ettepanekud meetmete kohta oluliste nõuete tugevdamiseks ja jõustamiseks ning selleks, et tagada uue pakendi turuletoomine ainult siis, kui tootja on võtnud kõik vajalikud meetmed keskkonnamõju vähendamiseks järeleandmiseta pakendi oluliste funktsioonide osas. Komisjon esitab eelkõige ettepaneku meetmete võtmiseks ringlussevõetamatute pakendite, ohtlikke aineid sisaldavate pakendite, ühekordseks kasutamiseks mõeldud pakendite ja ülemäärase pakendikasutuse ning pakendite vähendamise kohta, ja uurib võimalust kehtestada nimetatud toodetele turupiiranguid liidu tasandil.“

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 d (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 5

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

2 d)  Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

Korduskasutamine

Korduskasutamine

Liikmesriigid võivad vastavalt asutamislepingule soodustada selliste pakendite korduvkasutamise süsteeme, mida saab korduvkasutada keskkonnasõbralikul viisil.

1.  Liikmesriigid soodustavad vastavalt aluslepingule selliste pakendite korduskasutamise süsteeme, mida saab korduskasutada keskkonnasõbralikul viisil.

 

Liikmesriigid võivad eelkõige toetada korduskasutatavate pakendite tagatisrahasüsteemide kehtestamist, sealhulgas laiendatud tootjavastutuse süsteemide abil, ja näha ette piisavad stiimulid korduskasutatavate pakendite tootjatele.

 

2.  Tagatisrahasüsteemi raames kogutud korduskasutatavaid pakendeid võib arvesse võtta artiklis 4 sätestatud kriteeriumite kohaselt vastu võetud riiklikes jäätmetekke vältimise programmides kehtestatud jäätmetekke vältimise sihtarvude saavutamisel.“

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt f

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  hiljemalt 31. detsembriks 2025 valmistatakse vähemalt 65 % kogu pakendijäätmete massist ette korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

f)  hiljemalt 31. detsembriks 2025 valmistatakse vähemalt 65 % kogu pakendijäätmete massist ette korduskasutamiseks või võetakse ringlusse;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 1 – punkt h

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  hiljemalt 31. detsembriks 2030 valmistatakse vähemalt 75 % kogu pakendijäätmete massist ette korduskasutamiseks ja võetakse ringlusse;

h)  hiljemalt 31. detsembriks 2030 valmistatakse vähemalt 75 % kogu pakendijäätmete massist ette korduskasutamiseks või võetakse ringlusse;

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt b a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  artiklile 6 lisatakse järgmine lõige:

 

„1 a.  Lõikes 1 kehtestatud sihtarvude arvutamiseks võib vajaduse korral aeroobsesse või anaeroobsesse töötlusse minevate biolagunevate jäätmete kogust arvestada ringlussevõetuna, kui kõnealune töötlus tekitab komposti, kääritussaadusi või muud materjali, millest peamist osa kasutatakse pärast mis tahes täiendavat vajalikku ümbertöötlemist ringlussevõetud toote, materjali või ainena.“

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 2 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liidust eksporditud pakendijäätmeid võetakse lõikes 1 sätestatud sihtarvude [direktiivis mujal kasutatud ka sõna „eesmärk”] saavutamisel arvesse liikmesriigis, kus pakendijäätmed koguti, kui artikli 6a lõikes 4 sätestatud nõuded on täidetud ja kui eksportija suudab vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1013/2006(*) tõendada, et jäätmesaadetis vastab kõnealuse määruse nõuetele ning jäätmete töötlemine väljaspool liitu toimus tingimustes, mis vastavad asjakohastele ELi keskkonnaalastele õigusaktidele.

2.  Liidust eksporditud pakendijäätmeid võetakse lõikes 1 sätestatud sihtarvude [direktiivis mujal kasutatud ka sõna „eesmärk“] saavutamisel arvesse liikmesriigis, kus pakendijäätmed koguti, kui artikli 6a lõikes 4 sätestatud nõuded on täidetud ja kui eksportija tõendab vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1013/2006(*), et jäätmesaadetis vastab kõnealuse määruse nõuetele ning jäätmete töötlemine väljaspool liitu toimub kooskõlas käesoleva direktiivi nõuetega ja kõigi asjakohaste keskkonnaalaste, töötervishoiu ja -ohutuse õigusaktidega.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  artiklile 6 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a.  Liikmesriigid võivad valida jäätmete energiakasutuse, kui seda eelistatakse materjali ringlussevõtule keskkonnaalastel, tehnilistel ja majanduslikel põhjustel.“

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt c b (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 4

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

c b)  Artikli 6 lõige 4 asendatakse järgmisega:

4.  Kui on asjakohane, siis liikmesriigid soodustavad pakendijäätmetest toodetud materjalide kasutamist pakendite ja muude toodete valmistamisel:

4.  Liikmesriigid soodustavad pakendijäätmetest toodetud materjalide kasutamist pakendite ja muude toodete valmistamisel:

a)  parandades selliste materjalide turutingimusi;

a)  parandades selliste materjalide turutingimusi ning vaadates läbi õigusaktid, mis võivad selliste materjalide kasutamist takistada;

b)  läbi vaadates nende materjalide kasutamist takistavad olemasolevad määrused.

b)  läbi vaadates nende materjalide kasutamist takistavad olemasolevad määrused, tagades keskkonna ja inimeste kaitse kõrge taseme;

 

b a)  kehtestades fiskaal- ja majandusstiimulid ringlussevõetud pakendimaterjalide kasutuselevõtu jaoks ning roheliste riigihangete kriteeriumid;

 

b b)  soodustades materjale, mis ei sea ringlussevõetuna ohtu inimeste tervist, kui need töödeldakse ümber toiduga kokkupuutuvateks materjalideks;

 

b c)   edendades selliste materjalide kasutamist, mida saab ilma kvaliteedi kaotamiseta korduskasutada või ringlusse võtta, hoolimata korduskasutamise või ringlussevõtu kordade arvust.“

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 8

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  lõiked 5, 8 ja 9 jäetakse välja.

d)  lõiked 5 ja 9 jäetakse välja ning lõige 8 asendatakse järgmisega:

 

„Komisjon hindab iga liikmesriigi individuaalset olukorda arvesse võttes käesoleva direktiivi rakendamist seoses siseturu toimimisega. See hindamine viiakse läbi vähemalt iga kolme aasta tagant ning hindamisaruanne esitatakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule.“

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 3 – alapunkt d a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6 – lõige 11 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  lisatakse lõige 11 a:

 

„11 a.  Piiramata artikli 6b kohaldamist võivad liikmesriigid olenevalt oma olukorrast teha erandeid lõike 1 punktides f–i sätestatud sihtmärkide ajakava osas tingimusel, et tagatakse järkjärguline vastavusseviimine nimetatud sihtarvudega ning võetakse arvesse artikli 6b lõike 2 punktis b osutatud soovitusi.“;

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 6a – lõige 1 – punkt c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  liikmesriigid võivad arvesse võtta tooteid ja komponente, mida valmistatakse korduskasutamiseks ette korduskasutamiseks ettevalmistamisega tegelevate tunnustatud ettevõtjate poolt või tunnustatud tagatisrahasüsteemide raames. Liikmesriigid kasutavad korduskasutamiseks ette valmistatud ja ringlusse võetud pakendijäätmete kohandatud määra arvutamiseks ettevõtjate tõendatud andmeid ning IV lisas esitatud valemit, võttes arvesse korduskasutamiseks ette valmistatud toodete ja komponentide massi.

välja jäetud

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 7 – lõige 1 – lõik 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

5 a)  Artikli 7 lõike 1 esimene lõik asendatakse järgmisega:

1.  Liikmesriigid peavad võtma vajalikke meetmeid selliste süsteemide kasutuselevõtuks, millega tagatakse:

1.  Liikmesriigid peavad võtma vajalikke meetmeid selliste süsteemide – näiteks laiendatud tootjavastutuse süsteemide – kasutuselevõtuks, millega tagatakse:

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 b (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 7 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 7 a

 

Merekeskkonnas pakendite ja pakendijäätmete vähendamine

 

1.  Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed, et vähendada oma territooriumil pakendijäätmete merekeskkonda sattumist. Need meetmed hõlmavad kõike järgmist:

 

a)  2025. aastaks 2015. aasta tasemega võrreldes pakendijäätmete 50% vähendamise siduva eesmärgi vastuvõtmine;

 

b)  pakendijäätmete merekeskkonda sattumise mõõtmise ja järelevalve programmide loomine ja rakendamine;

 

c)  konkreetsete meetmete võtmine, et vähendada piirkonna randadel ja merekeskkonnas leiduvate pakendite peamisi allikaid, k.a avalikkuse teadlikkuse parandamise programmid, majanduslikud vahendid ja stiimulid ning turustamispiirangud.

 

2.  Liikmesriigid esitavad igal aastal [kuupäevaks] komisjonile aruande, milles kirjeldatakse nende edusamme oma territooriumilt pärinevate pakendijäätmete merekeskkonda sattumise vähendamisel, sh lõike 1 alusel võetud meetmete kirjeldusi ja eeldatud tulemusi.

 

3.  Komisjon võtab vastu käesoleva artikli rakendamiseks vajalikud rakendusaktid … [18 kuu möödumisel käesoleva direktiivi jõustumisest]. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud menetlusega.”;

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 c (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 8 – lõige 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

5 c)  Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

2.  Kogumise, korduvkasutamise ja taaskasutamise, sealhulgas ringlussevõtu hõlbustamiseks tuleb pakenditel näidata kasutatud pakendimaterjali(de) laad, et asjaomane tööstus saaks neid komisjoni otsuse 97/129/EÜ [9] põhjal identifitseerida ja liigitada."

2.  Kogumise, korduskasutamise ja taaskasutamise, sealhulgas ringlussevõtu hõlbustamiseks märgitakse pakendile selleks otstarbeks kasulik teave. Eelkõige näidatakse pakenditel kasutatud pakendimaterjali(de) laadi, et asjaomane tööstus saaks neid komisjoni otsuse 97/129/EÜ [9] põhjal identifitseerida ja liigitada.“;

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 12 – lõige 3 b

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 b.  Käesoleva artikli kohaselt liikmesriikide esitatud andmetele lisatakse kvaliteedikontrolli aruanne ja aruanne artikli 6a lõike 4 rakendamise kohta.

3 b.  Käesoleva artikli kohaselt liikmesriikide esitatud andmetele lisatakse kvaliteedikontrolli aruanne ja aruanne artikli 6a lõike 4 rakendamise kohta. Kvaliteedikontrolli aruanne koostatakse ühtlustatud vormi alusel.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 12 – lõige 3 c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruanne hõlmab hinnangut liikmesriigi andmekogumise korralduse, andmeallikate ja metoodika, samuti andmete täielikkuse, usaldusväärsuse, ajakohasuse ja järjepidevuse kohta. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse iga kolme aasta tagant.

3 c.  Komisjon vaatab käesoleva artikli kohaselt esitatud andmed üle ja avaldab aruande selle ülevaatuse tulemuste kohta. Aruanne hõlmab hinnangut liikmesriigi andmekogumise korralduse, andmeallikate ja metoodika, samuti andmete täielikkuse, usaldusväärsuse, ajakohasuse ja järjepidevuse kohta ja avatud andmete kättesaadavuse kohta. Hinnang võib sisaldada konkreetseid soovitusi olukorra parandamiseks. Aruanne koostatakse iga kolme aasta tagant.

Muudatusettepanek      43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 – alapunkt d

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 12 – lõige 3 d

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3 d.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse vorm andmete esitamiseks lõike 3a kohaselt. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud menetlusega.

3 d.  Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse vorm andmete esitamiseks lõike 3a kohaselt ja lõikes 3b osutatud kvaliteedikontrolli aruande vorm, mis toetavad andmete korduskasutuse ja avatud andmete eesmärke. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 21 lõikes 2 osutatud menetlusega.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 15 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

7 a)  Artikli 15 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„Nõukogu võtab käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamise edendamise majandushoovad vastu asutamislepingu vastavate sätete alusel. Selliste meetmete puudumisel võivad liikmesriigid ühenduse keskkonnapoliitikat reguleerivate põhimõtete (muu hulgas põhimõte "saastaja maksab") ja asutamislepingust tulenevate kohustuste kohaselt võtta vastu meetmed nimetatud eesmärkide saavutamiseks.

„Nõukogu võtab käesolevas direktiivis sätestatud eesmärkide saavutamise edendamise majandushoovad vastu asutamislepingu vastavate sätete alusel. Selliste meetmete puudumisel võivad liikmesriigid ühenduse keskkonnapoliitikat reguleerivate põhimõtete (muu hulgas põhimõte "saastaja maksab") ja asutamislepingust tulenevate kohustuste kohaselt võtta vastu meetmed nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Sellised meetmed võivad olla osa laiendatud tootjakasutuse süsteemidest, ühekordseks kasutamiseks mõeldud pakendite diferentseeritud tasudest, jäätmete kogusest sõltuvate tasude süsteemidest ja tagatisrahasüsteemidest.“

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7 b (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

Artikkel 15 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 b)  Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 15 a

 

Laiendatud tootjavastutuse süsteemide suhtes kehtivad üldnõuded

 

Liikmesriigid tagavad, et direktiivi 2008/98/EÜ* artiklite 8 ja 8a alusel loodud laiendatud tootjavastutuse süsteeme kohaldatakse ka pakendite ja pakendijäätmete suhtes.

 

________________

 

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. novembri 2008. aasta direktiiv 2008/98/EÜ, mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid (ELT L 312, 21.11.2018, lk 3).“

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – punkt -1 (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

II lisa – punkt 1 – taane 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

II lisa punkti 1 esimene taane asendatakse järgmisega:

  Pakend kavandatakse, toodetakse ja turustatakse viisil, mis võimaldab selle korduv- ja taaskasutamist ning ringlussevõttu ja selle keskkonnamõju vähendamist miinimumini pakendijäätmete ja pakendijäätmete käitlemise jääkide kõrvaldamisel.

„–  Pakend kavandatakse, toodetakse ja turustatakse viisil, mis võimaldab selle kordus- ja taaskasutamist ning ringlussevõttu – vastavalt jäätmekäitluse hierarhia põhimõttele – ja selle keskkonnamõju vähendamist miinimumini pakendijäätmete ja pakendijäätmete käitlemise jääkide kõrvaldamisel.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Lisa – punkt -1 a (uus)

Direktiiv 94/62/EÜ

II lisa – punkt 3 – alapunkt a

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

II lisa punktis 3 asendatakse alapunkt a järgmisega:

„(a)  Materjali ringlussevõtu teel korduvkasutatav pakend

„(a)  Materjali ringlussevõtu teel korduvkasutatav pakend

Pakend peab olema valmistatud viisil, mis võimaldab kasutatud materjalide massist teatava protsendi ringlussevõttu turustatavate toodete valmistamiseks vastavalt ühenduses kehtivatele standarditele. See protsent võib muutuda olenevalt selle materjali tüübist, millest pakend koosneb.“

Pakend peab olema valmistatud viisil, mis võimaldab tehniliselt, keskkonnaalaselt ja majanduslikult otstarbekat ringlussevõttu, arvestades sorteerimist, puhastamist ja vormingute ulatust ning kasutatud materjale, et võimaldada kasutatud materjalide massist teatava protsendi ringlussevõttu turustatavate toodete valmistamiseks vastavalt ühenduses kehtivatele standarditele. See protsent võib muutuda olenevalt selle materjali tüübist, millest pakend koosneb. Vormingud ja materjali kavandid, mis takistavad sorteerimist või ümbertöötlemist, tuleb asendada teadaolevate ja tulemuslike alternatiividega.“

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ (pakendid ja pakendijäätmed)

Viited

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

14.12.2015

Arvamuse koostaja

       nimetamise kuupäev

João Ferreira

25.2.2016

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

14.6.2016

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

13.10.2016

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

47

11

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Albert Deß

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Direktiiv, millega muudetakse direktiivi 94/62/EÜ (pakendid ja pakendijäätmed)

Viited

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

EP-le esitamise kuupäev

2.12.2015

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

14.12.2015

ITRE

14.12.2015

JURI

14.12.2015

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ECON

17.12.2015

JURI

28.1.2016

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

24.1.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

58

7

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones

Esitamise kuupäev

7.2.2017