MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta

  7.2.2017 - (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)) - ***I

  Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
  Esittelijä: Simona Bonafè


  Menettely : 2015/0276(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A8-0029/2017

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta

  (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0596),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0385/2015),

  –  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –  ottaa huomioon Ranskan senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

  –  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. huhtikuuta 2016 antaman lausunnon[1],

  –  ottaa huomioon alueiden komitean 15. kesäkuuta 2016 antaman lausunnon[2],

  –  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

  –  ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan mietinnön sekä teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan lausunnon (A8-0029/2017),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan -1 kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (-1)  Koska unioni on riippuvainen raaka-aineiden tuonnista ja koska huomattava määrä luonnonvaroja on nopeasti ehtymässä lyhyellä aikavälillä, keskeisenä haasteena on ottaa talteen mahdollisimman paljon resursseja unionissa ja tehostaa siirtymistä kohti kiertotaloutta.

  Perustelu

  On tärkeää korostaa kiertotalouteen siirtymistä koskevaa laajempaa kehystä ja painottaa niitä mahdollisuuksia, joita pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin tarkistaminen tarjoaa tämän siirtymisen tehostamiseksi.

  Tarkistus    2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan -1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (-1a)  Jätehuolto on muutettava kestäväksi materiaalien hallinnaksi. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 94/62/EY1a tarkistaminen tarjoaa siihen mahdollisuuden.

   

  __________________

   

  1a  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).

  Perustelu

  On tärkeää korostaa kiertotalouteen siirtymistä koskevaa laajempaa kehystä ja painottaa niitä mahdollisuuksia, joita pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin tarkistaminen tarjoaa tämän siirtymisen tehostamiseksi.

  Tarkistus    3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi ja sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön varmistamiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi.

  (1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi sekä sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja tehokkaan käytön varmistamiseksi, kiertotalouden periaatteiden edistämiseksi, uusiutuviin energialähteisiin perustuvan energian jakelun tehostamiseksi, energiatehokkuuden parantamiseksi, unionin tuontiresurssiriippuvuuden vähentämiseksi, uusien taloudellisten mahdollisuuksien luomiseksi ja pitkän aikavälin kilpailukyvystä huolehtimiseksi. Todellisen kiertotalouden aikaansaamiseksi on toteutettava kestävää tuotantoa ja kulutusta koskevia lisätoimenpiteitä, joissa keskitytään tuotteiden koko elinkaareen siten, että voidaan säästää resursseja ja tehdä kierrosta suljettu. Resurssien tehokkaampi käyttö tuottaisi myös tuntuvia nettosäästöjä unionin yrityksille, viranomaisille ja kuluttajille, samalla kun vähennettäisiin vuosittaisia kasvihuonekaasupäästöjä.

  Tarkistus    4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a)  Hyödyntämistä ja kierrätystä kestävänä keinona luonnonvarojen käsittelemiseksi kiertotaloudessa edistävien poliittisten ja yhteiskunnallisten kannustimien olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY1a 4 artiklassa säädettyä jätehuollon hierarkiaa, ja niissä olisi sovellettava ehdottomasti lähestymistapaa, jonka mukaan jätteen syntymisen ehkäiseminen on kierrätykseen nähden etusijalla.

   

  __________________

   

  1a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

  Perustelu

  Kiertotalous ei voi toimia ilman puhdasta tuotantoa. Myrkyllisiä aineita olisi vältettävä suunnitteluvaihteessa, jotta tuotteet ja materiaalit voivat kiertää suljetussa kierrossa vaarantamatta materiaalien laatua tai kansalaisten, työntekijöiden ja ympäristön terveyttä. Tämä edellyttää myrkyllisiä aineita koskevan lähestymistavan muuttamista siten, että vaaralliset aineet eivät estä jälleenkäyttöä, korjausta ja kierrätystä.

  Tarkistus    5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 b)  Roskaamisella sekä pakkausten ja pakkausjätteiden epäasianmukaisella loppukäsittelyllä on kielteisiä vaikutuksia sekä meriympäristöön että unionin talouteen, ja se muodostaa tarpeettomia riskejä kansanterveydelle. Moniin rannoilta yleisimmin löytyneisiin esineisiin sisältyy pakkausjätettä, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia ympäristöön, mikä puolestaan vaikuttaa matkailuun ja ihmisten mahdollisuuteen nauttia näistä luonnonalueista. Lisäksi meriympäristöön päätyvä pakkausjäte kumoaa jätehierarkian ensisijaisuusjärjestyksen, erityisesti koska vältetään uudelleenkäytön valmistelu, kierrätys ja muu talteenotto ennen sen epäasianmukaista loppukäsittelyä. Jotta voidaan vähentää pakkausjätteiden suhteettoman suurta osuutta merien roskaantumisesta, olisi asetettava sitova tavoite, jota tuetaan jäsenvaltioiden kohdennetuilla toimilla.

  Tarkistus    6

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/62/EY13 vahvistettuja pakkausten ja pakkausjätteiden hyödyntämistä ja kierrätystä koskevia tavoitteita olisi muutettava lisäämällä pakkausjätteiden valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä, jotta voidaan paremmin ilmentää unionin halua siirtyä kiertotalouteen.

  (2)  Direktiivissä 94/62/EY13 vahvistettuja pakkausten ja pakkausjätteiden hyödyntämistä ja kierrätystä koskevia tavoitteita olisi muutettava lisäämällä pakkausjätteiden kierrätystä, jotta voidaan paremmin ilmentää unionin halua siirtyä kiertotalouteen.

  __________________

   

  13  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 94/62/EY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1994, pakkauksista ja pakkausjätteistä (EYVL L 365, 31.12.1994, s. 10).

   

  Tarkistus    7

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 a)  Olisi asetettava erillisiä uudelleenkäyttöä koskevia määrällisiä tavoitteita, jotka jäsenvaltioiden olisi pyrittävä saavuttamaan edistääkseen uudelleenkäytettäviä pakkauksia edistäen samalla työpaikkojen luomista ja resurssien säästöä.

  Tarkistus    8

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 b)  Pakkausten uudelleenkäytön lisääminen voisi vähentää toimitusketjun yleisiä kustannuksia sekä pakkausjätteiden ympäristövaikutuksia. Jäsenvaltioiden olisi tuettava sellaisten uudelleenkäytettävien pakkausten markkinoille saattamista, jotka voidaan kierrättää elinkaarensa lopussa.

  Tarkistus    9

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (2 c)  Tietyissä tilanteissa, kuten elintarvikepalveluissa, tarvitaan kertakäyttöisiä pakkauksia elintarvikehygienian ja kuluttajien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi otettava tämä huomioon ehkäisevien toimien kehittämisessä ja edistettävä tällaisten pakkausten kierrättämisen helpottamista.

  Perustelu

  Ehkäisevissä toimissa on otettava huomioon, että elintarvikehygienia ja kuluttajien terveys ja turvallisuus on asetettava etusijalle. Tietyissä tilanteissa elintarvikehygienia ja kuluttajien turvallisuus eivät mahdollista uudelleenkäytettävien pakkausten käyttöä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi noutoateriat. Toisaalta jäsenvaltioiden on ryhdyttävä lisäponnisteluihin tällaisten pakkausten keräämiseksi kotitalouksista ja kierrättämiseksi.

  Tarkistus    10

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (3)  Jätelainsäädännön yhdenmukaistamiseksi olisi direktiivin 94/62/EY määritelmät yhdenmukaistettava jätteisiin yleisesti sovellettavan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY14 määritelmien kanssa.

  (3)  Jätelainsäädännön yhdenmukaistamiseksi olisi direktiivin 94/62/EY määritelmät tarvittaessa yhdenmukaistettava jätteisiin yleisesti sovellettavan direktiivin 2008/98/EY määritelmien kanssa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pakkausten ja pakkausjätteiden erityispiirteitä.

  __________________

   

  14 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

   

  Perustelu

  EU:n koko jätelainsäädännön yhtenäisyyden varmistaminen on keskeisen tärkeää.

  Tarkistus    11

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (4)  Direktiivissä 94/62/EY asetettujen pakkausjätteiden valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevien tavoitteiden tiukentamisesta saataisiin selkeitä ympäristöön liittyviä, taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä.

  (4)  Direktiivissä 94/62/EY asetettujen pakkausjätteiden kierrätystä koskevien tavoitteiden tiukentamisesta saataisiin selkeitä ympäristöön liittyviä, taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä.

  Tarkistus    12

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 a)  Jätteen syntymisen ehkäiseminen on tehokkain tapa parantaa resurssitehokkuutta, vähentää jätteiden ympäristövaikutuksia ja edistää korkealaatuisia kierrätysmateriaaleja. Siksi jäsenvaltioiden olisi noudatettava elinkaariajattelua, jonka tavoitteena on vähentää tuotteiden ympäristövaikutuksia. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimenpiteitä kannustaakseen uudelleenkäytettävien pakkausten käyttöön ja vähentääkseen sellaisten pakkausten kulutusta, joita ei voi kierrättää, ja liiallisia pakkauksia. Tätä varten jäsenvaltioiden olisi hyödynnettävä riittäviä taloudellisia välineitä ja muita toimenpiteitä jätehierarkian soveltamisen kannustamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää direktiivin 2008/98/EY liitteessä IV a olevia toimenpiteitä. Jätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevilla ponnisteluilla ei myöskään pidä vaarantaa pakkausten tehtävää suojella kuluttajien hygieniaa tai turvallisuutta.

  Tarkistus    13

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 b)  Jäsenvaltioiden olisi luotava riittävät kannustimet jätehierarkian noudattamiseen, erityisesti taloudellisilla ja verotuksellisilla kannustimilla, joilla pyritään edistämään tässä direktiivissä vahvistettujen, pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä ja kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamista. Näitä taloudellisia kannustimia ovat kaatopaikka- ja jätteenpolttomaksut, ”maksa itse omat jätekustannuksesi” -järjestelmät, laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät ja paikallisviranomaisille suunnatut kannustimet. Näiden toimenpiteiden olisi oltava osa kaikkien jäsenvaltioiden jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia.

  Perustelu

  Jäsenvaltioilla on perustavanlaatuinen rooli kiertotalouteen siirtymisen varmistamisessa, ja on tärkeää, että ne ottavat käyttöön asianmukaisia taloudellisia, verotuksellisia ja lainsäädännöllisiä kannustimia pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemisen ja pakkausjätteiden kierrätyksen edistämiseksi tässä direktiivissä säädettyjen edellytysten mukaisesti. Toteutettavien toimenpiteiden olisi oltava osa erityisiä pakkausjätehuoltoa ja pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevia ohjelmia kaikissa jäsenvaltioissa.

  Tarkistus    14

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 c)  Valtaosassa tapauksista pakkausten käyttäminen ja valitseminen riippuu pikemminkin tuottajasta kuin loppukäyttäjästä. Laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät ovat asianmukaisia sekä ehkäistäessä pakkausjätteiden muodostumista että luotaessa järjestelmiä, joilla varmistetaan kuluttajilta, muilta loppukäyttäjiltä tai jätevirroista saatavien käytettyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden palauttaminen ja/tai keruu sekä kerättyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys.

  Tarkistus    15

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 d kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 d)  Jotta voidaan tehostaa pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä ja vähentää niiden ympäristövaikutuksia edistäen samalla korkealaatuisia kierrätysmateriaaleja, tämän direktiivin liitteessä II vahvistettuja perusvaatimuksia olisi tarkasteltava uudestaan ja tarvittaessa muutettava, jotta voidaan lujittaa vaatimuksia, jotka parantavat uudelleenkäytettäväksi suunnittelua ja pakkausten korkealaatuista kierrätystä.

  Tarkistus    16

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 e kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 e)  Jäsenvaltioiden kansallisiin strategioihin olisi kuuluttava yleisen tietoisuuden lisääminen ja erilaiset kierrätetystä jätteestä valmistettujen tuotteiden kannustimet ja tuet, joilla kannustetaan investoimaan kierrätysteollisuuteen.

  Tarkistus    17

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 f kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (4 f)  Kestävän biotalouden edistäminen voi vähentää Euroopan riippuvuutta raaka-aineiden tuonnista. Biopohjaisten kierrätettävien pakkausten ja kompostoitavien biologisesti hajoavien pakkausten markkinaolosuhteiden parantaminen ja kyseisten materiaalien käyttöä vaikeuttavan voimassa olevan lainsäädännön tarkistaminen tarjoaa mahdollisuuden edistää tutkimusta ja innovointia ja korvata fossiilisiin polttoaineisiin perustuvat raaka-aineet uusiutuvilla lähteillä pakkausten tuotannossa, kun se on hyödyllistä elinkaarinäkökulmasta katsottuna, ja tukea orgaanisen kierrätyksen jatkamista.

  Tarkistus    18

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Pakkausjätteiden valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevien voimassa olevien tavoitteiden vaiheittaisella tiukentamisella olisi varmistettava, että taloudellisesti arvokkaat jätemateriaalit hyödynnetään vaiheittain ja tehokkaasti asianmukaisen jätehuollon avulla ja jätehierarkian mukaisesti. Näin olisi varmistettava, että jätteen sisältämät arvokkaat materiaalit syötetään takaisin Euroopan talouteen ja edistetään näin raaka-ainealoitteen täytäntöönpanoa15 ja kiertotalouden muodostumista.

  (5)  Pakkausjätteiden kierrätystä koskevien voimassa olevien tavoitteiden vaiheittaisella tiukentamisella olisi varmistettava, että taloudellisesti arvokkaat jätemateriaalit hyödynnetään vaiheittain ja tehokkaasti asianmukaisen jätehuollon avulla ja jätehierarkian mukaisesti. Näin olisi varmistettava, että jätteen sisältämät arvokkaat materiaalit syötetään takaisin Euroopan talouteen ja edistetään näin raaka-ainealoitteen täytäntöönpanoa15 ja kiertotalouden muodostumista, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta elintarviketurvallisuutta, kuluttajien terveyttä ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevan lainsäädännön soveltamiseen.

  __________________

  __________________

  15 COM(2013)0442.

  15 COM(2013)0442

  Tarkistus    19

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Puhtaan, tehokkaan ja kestävän kiertotalouden edellytyksenä on vaarallisten aineiden poistaminen tuotteista suunnitteluvaiheessa, ja kiertotaloudessa olisi tunnustettava siksi seitsemännen ympäristöä koskevan toimintaohjelman nimenomaiset säännökset, joissa kehotetaan kehittämään myrkyttömiä materiaalikierron järjestelmiä, jotta kierrätettyä jätettä voidaan käyttää unionissa merkittävänä ja luotettavana raaka-aineiden lähteenä.

  Perustelu

  EU:n olisi keskityttävä luomaan puhdas kiertotalous ja torjuttava mahdollinen merkittävä riski siitä, että yleisö ja markkinat menettäisivät luottamuksensa kierrätettyihin materiaaleihin ja samalla jäteongelmasta syntyisi loputon perintö. Kierrättäjien suurimpia ongelmia ovat materiaalien sisältämät vaaralliset aineet. EU:n olisi keskityttävä näiden vaarallisten aineiden poistamiseen tuotteista ja jätteistä eikä vaarannettava kansanterveyttä ja ympäristöä vapauttamalla tietynlaiset yritykset tai tuotteet turvallisuusvaatimuksista ja tekemällä tällaisten saastuneiden materiaalien tunnistamisesta mahdotonta tulevaisuudessa.

  Tarkistus    20

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 b)  Kierrätetyn materiaalin on täytettävä kaikki unionin kemikaalilainsäädännön vaatimukset sen jälkeen, kun se palautetaan taloudelliseen käyttöön sen perusteella, että sitä ei enää luokitella jätteeksi, joko siksi, että se täyttää tietyt jätteeksi luokittelun päättymistä koskevat vaatimukset, tai siksi, että se sisällytetään osaksi uutta tuotetta.

  Perustelu

  REACH-asetusta ei sovelleta jätteisiin, kuten 2 artiklan 2 kohdassa säädetään: ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2006/12/EY määritelty jäte ei ole tämän asetuksen 3 artiklassa tarkoitettu aine, seos tai esine”.

  Tarkistus    21

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 c)  Kotitalouksien pakkausjätteet eroavat merkittävällä tavalla kaupan ja teollisuuden pakkausjätteistä. Jäsenvaltioiden olisi raportoitava molemmista jätevirroista erikseen, jotta niistä saadaan selkeä ja tarkka kuva.

  Perustelu

  Belgia on tätä nykyä ainoa jäsenvaltio, jolla on erillinen keräys- ja raportointijärjestelmä kotitalouksien pakkausjätteille ja kaupan ja teollisuuden pakkausjätteille. Tämä on mielestämme esimerkki parhaasta käytänteestä, ja siitä voitaisiin ottaa mallia unionin tasolla. Kotitalouksien pakkausjätteet ja kaupan ja teollisuuden pakkausjätteet eroavat toisistaan taloudellisen todellisuuden kannalta merkittävästi: 1) niiden pakkauksiin pakataan erilaisia tuotteita, jotka edellyttävät erilaisia pakkauksia, mikä johtaa erilaisiin jätevirtoihin, 2) niillä on erilainen kaupallinen ulottuvuus (kaupan ja teollisuuden pakkausten kohdalla yritysten välinen; kotitalouksien pakkausten kohdalla yrityksen ja kuluttajan välinen) ja 3) jätevirtojen määrät ovat hyvin erilaiset. Nämä ovat suurimmat syyt, miksi kyseisten jätevirtojen välillä on tehtävä selkeä ero.

  Tarkistus    22

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä saaneet tarvittavaa jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. Näin ollen on tärkeää asettaa selkeät toimintapoliittiset tavoitteet sen välttämiseksi, että kierrätettävät materiaalit jäävät alimmaksi jätehierarkiassa.

  (6)  Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä saaneet kierrätyksen edellyttämää jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. Näin ollen on tärkeää asettaa selkeät toimintapoliittiset tavoitteet jätteiden syntymisen ehkäisemisen sekä jätteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellyttämien jätteenkäsittelylaitosten ja -laitteiden rakentamiselle sen välttämiseksi, että kierrätettävät materiaalit jäävät alimmaksi jätehierarkiassa, ja asettaa kannustimia kierrätykseen liittyvään innovatiiviseen jätehuoltoinfrastruktuuriin tehtäville investoinneille.

  Tarkistus    23

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a)  Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi ja kiertotalouteen siirtymisen vauhdittamiseksi komission olisi edistettävä koordinointia ja tiedon ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa jäsenvaltioiden ja talouden eri alojen välillä. Vaihtoa voitaisiin helpottaa viestintäfoorumeilla, joiden avulla voitaisiin tiedottaa uusista teollisista ratkaisuista ja mahdollistaa paremman yleiskuvan saaminen käytettävissä olevasta kapasiteetista ja jotka edistäisivät myös yhteyksien luomista jätealan ja muiden alojen välille ja tukisivat alojen symbioosia.

  Tarkistus    24

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Direktiivissä 2008/98/EY ja direktiivissä 1999/31/EY vahvistettujen kierrätystavoitteiden ja kaatopaikalle sijoittamista koskevien rajoitusten yhdistelmän johdosta direktiivissä 94/62/EY säädetyt unionin laajuiset pakkausjätteiden hyödyntämistä energiana ja kierrätystä koskevat tavoitteet eivät ole enää tarpeen.

  (7)  Direktiivissä 2008/98/EY ja neuvoston direktiivissä 1999/31/EY1a vahvistettujen kierrätystavoitteiden ja kaatopaikalle sijoittamista koskevien rajoitusten yhdistelmän johdosta direktiivissä 94/62/EY säädetyt unionin laajuiset pakkausjätteiden hyödyntämistä energiana koskevat tavoitteet eivät ole enää tarpeen.

   

  __________________

   

  1a  Neuvoston direktiivi 1999/31/EY, annettu 26 päivänä huhtikuuta 1999, kaatopaikoista (EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1).

  Perustelu

  Kierrätystavoitteet ovat edelleenkin keskeinen tekijä pyrittäessä siirtymään kiertotalouteen.

  Tarkistus    25

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Tässä direktiivissä vahvistetaan unionin jätehuollon pitkän aikavälin tavoitteet ja annetaan taloudellisille toimijoille ja jäsenvaltioille selkeä suunta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia investointeja varten. Jäsenvaltioiden olisi kehittäessään kansallisia jätehuoltostrategioitaan ja suunnitellessaan investointeja jätehuoltoinfrastruktuuriin hyödynnettävä asianmukaisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastoja jätehierarkian mukaisesti edistämällä jätteen syntymisen ehkäisemistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

  (8)  Tässä direktiivissä vahvistetaan unionin jätehuollon pitkän aikavälin tavoitteet ja annetaan taloudellisille toimijoille ja jäsenvaltioille selkeä suunta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia investointeja varten. Jäsenvaltioiden olisi kehittäessään kansallisia jätehuoltostrategioitaan ja suunnitellessaan investointeja jätehuoltoinfrastruktuuriin ja kiertotalouteen hyödynnettävä asianmukaisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastoja jätehierarkian mukaisesti ja suunniteltava nämä strategiat ja investointisuunnitelmat siten, että ne suunnataan pääasiassa edistämään jätteen syntymisen ehkäisemistä ja jätteen uudelleenkäyttöä ja sen jälkeen kierrätystä jätehierarkian mukaisesti.

  Tarkistus    26

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (9 a)  Säännöksiä kierrätystavoitteiden nostamisesta vuodesta 2030 alkaen on tarkistettava tämän direktiivin soveltamisesta saatujen kokemusten perusteella.

  Tarkistus    27

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (10)  Rautametalleille ja alumiinille olisi asetettava erilliset kierrätystavoitteet, jotta saataisiin merkittäviä taloudellisia ja ympäristöhyötyjä; tällä tavoin alumiinin kierrätys lisääntyisi, mikä puolestaan johtaisi merkittäviin energiasäästöihin ja hiilidioksidipäästövähennyksiin. Voimassaoleva metallipakkausten valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskeva tavoite olisi näin ollen eriytettävä näitä kahta jätetyyppiä koskeviksi erillisiksi tavoitteiksi.

  (10)  Rautametalleille ja alumiinille olisi asetettava erilliset kierrätystavoitteet, jotta saataisiin merkittäviä taloudellisia ja ympäristöhyötyjä; tällä tavoin metallien kierrätys lisääntyisi, mikä puolestaan johtaisi merkittäviin energiasäästöihin ja hiilidioksidipäästövähennyksiin. Voimassaoleva metallipakkausten valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskeva tavoite olisi näin ollen eriytettävä näitä kahta jätetyyppiä koskeviksi erillisiksi tavoitteiksi.

  Perustelu

  Erilliset tavoitteet auttaisivat lisäämään alumiinin kierrätyksen lisäksi myös teräksen kierrätystä, minkä vuoksi on asianmukaista käyttää sanaa ”metallien” sanan ”alumiinin” sijasta.

  Tarkistus    28

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Sen laskemiseksi, onko valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat tavoitteet saavutettu, jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa huomioon tuotteet ja osat, jotka hyväksytyt uudelleenkäyttöä valmistelevat toiminnanharjoittajat ja panttijärjestelmät valmistelevat uudelleenkäyttöä varten. Näiden laskelmien yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat hyväksyttyjen uudelleenkäyttöä valmistelevien toiminnanharjoittajien ja panttijärjestelmien määrittämistä sekä tietojen keräämistä, todentamista ja toimittamista koskevat säännöt.

  (11)  Kierrätystä koskevien tietojen yhdenmukaisen laskennan varmistamiseksi komission olisi hyväksyttävä yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat kierrätyksen toiminnanharjoittajien määrittämistä sekä tietojen keräämistä, jäljitettävyyttä, todentamista ja toimittamista. Yhdenmukaistetun menetelmän hyväksymisen jälkeen jäsenvaltioiden olisi voitava sen laskemiseksi, onko kierrätystä koskevat tavoitteet saavutettu, ottaa huomioon jätteenpolton tai rinnakkaispolton yhteydessä tapahtuva metallien kierrätys.

  Tarkistus    29

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Valmistelua uudelleenkäyttöön koskevien tietojen luotettavuuden varmistamiseksi on oleellista vahvistaa tietojen toimittamista koskevat yhteiset säännöt. Vastaavasti on tärkeää säätää tarkemmin säännöistä, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot siitä, mitä on tosiasiallisesti kierrätetty ja voidaan ottaa huomioon kierrätystavoitteen saavuttamisessa. Tästä syystä kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevan raportoinnin on pääsääntöisesti perustuttava lopulliseen kierrätysprosessiin sijoitettavan jätteen määrään. Hallinnollisen taakan rajoittamiseksi jäsenvaltioiden olisi tiukkoja ehtoja soveltaen voitava toimittaa kierrätysasteita koskevat tiedot lajittelulaitosten tuotoksen perusteella. Kierrätetyksi jätteeksi ilmoitetun jätteen painosta ei pitäisi vähentää materiaalien tai aineiden painohävikkiä, joka johtuu lopulliseen kierrätysprosessiin sisältyvistä mekaanisista ja/tai kemiallisista muuntamisprosesseista.

  (12)  Kierrätystä koskevien tietojen luotettavuuden varmistamiseksi on oleellista vahvistaa tietojen keräämistä, jäljitettävyyttä, todentamista ja toimittamista koskevat yhteiset säännöt. Vastaavasti on tärkeää säätää tarkemmin säännöistä, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot siitä, mitä on tosiasiallisesti kierrätetty ja voidaan ottaa huomioon kierrätystavoitteen saavuttamisessa. Tavoitteiden saavuttamisen laskennan olisi perustuttava yhteen yhdenmukaiseen menetelmään, jolla estetään hylätyn jätteen ilmoittaminen kierrätetyksi. Tätä varten kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevan raportoinnin on perustuttava lopulliseen kierrätysprosessiin sijoitettavan jätteen määrään. Kierrätetyksi jätteeksi ilmoitetun jätteen painosta ei pitäisi vähentää materiaalien tai aineiden painohävikkiä, joka johtuu lopulliseen kierrätysprosessiin sisältyvistä mekaanisista ja/tai kemiallisista muuntamisprosesseista.

  Tarkistus    30

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Jäsenvaltioiden toimittamat tilastotiedot ovat välttämättömiä, jotta komissio voi arvioida jätelainsäädännön noudattamista kaikissa jäsenvaltioissa. Tilastojen laatua, luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste kaikelle jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laaduntarkastusraportti.

  (14)  Jäsenvaltioiden toimittamat tiedot ovat välttämättömiä, jotta komissio voi arvioida jätelainsäädännön noudattamista kaikissa jäsenvaltioissa. Ilmoitettujen tietojen laatua, luotettavuutta ja vertailtavuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yhteinen menetelmä luotettaviin lähteisiin perustuvan tiedon keräämistä ja käsittelemistä varten sekä yksi vastaanottopiste jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laadun tarkastuksia koskeva raportointi.

  Tarkistus    31

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  Jätehuollon tilastotietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon ja jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden kannalta. Tästä syystä olisi vaadittava, että jäsenvaltiot direktiivissä 94/51/EY vahvistettujen tavoitteiden noudattamista koskevia kertomuksia laatiessaan käytettävät uusinta komission ja kansallisten tilastotoimistojen kehittämää menetelmää.

  (16)  Jätehuollon tilastotietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon ja jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden kannalta. Tästä syystä olisi vaadittava, että jäsenvaltiot direktiivissä 94/51/EY vahvistettujen tavoitteiden noudattamista koskevia kertomuksia laatiessaan käyttävät yhteistä tietojen keruu- ja käsittelymenetelmää, jonka komissio on kehittänyt yhteistyössä jäsenvaltioiden kansallisten, alueellisten ja paikallisten tilastotoimistojen ja jätehuollosta vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa.

  Tarkistus    32

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (16 a)  Jäsenvaltioiden olisi toimitettava pyydettäessä viipymättä komissiolle kaikki tiedot, joiden avulla voidaan arvioida tämän direktiivin täytäntöönpanoa kokonaisuudessaan sekä vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveyteen.

  Tarkistus    33

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (17)  Direktiivin 94/62/EY täydentämiseksi tai muuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 mukaisesti valta antaa 6 a artiklan 2 ja 5 kohtaa, 11 artiklan 3 kohtaa, 19 artiklan 2 kohtaa ja 20 artiklaa koskevia säädöksiä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

  (17)  Direktiivin 94/62/EY täydentämiseksi komissiolle olisi siirrettävä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 mukaisesti valta antaa säädöksiä kierrätystavoitteiden saavuttamisen laskentasäännöistä, tietyistä poikkeuksista tiettyjen kierrätettävien materiaalien raskasmetallien enimmäispitoisuuksissa, tuotekierroista ja pakkaustyypeistä, tietojen keruuta ja käsittelyä koskevasta yhteisestä menetelmästä ja kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevien tietojen toimittamismuodosta sekä pakkauksen määritelmästä laadittuun kuvaavien esimerkkien luetteloon tehtävistä muutoksista ja tämän direktiivin soveltamisessa havaituista vaikeuksista. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

  Tarkistus    34

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (18)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset direktiivin 94/62/EC täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa 12 artiklan 3 d kohdan ja 19 artiklan osalta. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201116 mukaisesti.

  (18)  Jotta voidaan varmistaa yhdenmukaiset edellytykset direktiivin 94/62/EY täytäntöönpanolle, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa mukautusten tekemiseksi käytettyjen pakkausmateriaalien luonnetta koskevaan tunnistamisjärjestelmään teknisen ja tieteellisen kehityksen johdosta. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201116 mukaisesti.

  __________________

  __________________

  16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

  16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

  Tarkistus    35

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (21 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käyttöön otetaan kaikkia unionin työntekijöitä koskevia korkean tason työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksia unionin nykyisten säännösten mukaisesti ja tavalla, joka vastaa joidenkin tuotanto-, kierrätys- ja jätealojen työntekijöihin kohdistuvia erityisiä riskejä.

  Tarkistus    36

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  1 artikla – 2 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  (-1)   Korvataan 1 artiklan 2 kohta seuraavasti:

  ”2.   Tätä varten tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on pakkausjätteiden syntymisen ehkäiseminen ja muina perusperiaatteina pakkausten uudelleenkäyttö, kierrätys ja muunlainen pakkausjätteiden hyödyntäminen sekä sitä kautta näiden jätteiden loppusijoituksen vähentäminen. ”

  ”2.   Tätä varten tässä direktiivissä säädetään toimenpiteistä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on pakkausjätteiden syntymisen ehkäiseminen ja muina perusperiaatteina pakkausten uudelleenkäyttö, kierrätys ja muunlainen pakkausjätteiden hyödyntäminen sekä sitä kautta näiden jätteiden loppusijoituksen vähentäminen, jotta voidaan edistää siirtymistä kohti kiertotaloutta.”

  Perustelu

  Tavoitteissa on tärkeää korostaa tämän direktiivin merkitystä siirtymiselle kohti kiertotaloutta.

  Tarkistus    37

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  3 artikla – 2 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  Lisätään kohta seuraavasti:

   

  ”2a.  ’biopohjaisella pakkauksella’ pakkausta, joka on valmistettu biologisista materiaaleista lukuun ottamatta geologisiin muodostumiin sisältyviä aineksia ja/tai fossiileja;”

  Tarkistus    38

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  3 artikla – 3-10 kohdat

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  Poistetaan 3–10 kohta;

  c)  Poistetaan 3 ja 4 kohta sekä 6–10 kohta;

  Perustelu

  Palautetaan uudelleenkäytön määritelmä.

  Tarkistus    39

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – d alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  3 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”Lisäksi sovelletaan direktiivin 2008/98/EY 3 artiklassa vahvistettuja ’jätteen’, ’jätteen tuottajan’, ’jätteen haltijan’, ’jätehuollon’, ’keräyksen’, ’erilliskeräyksen’, ’ehkäisemisen’, ’uudelleenkäytön’, ’käsittelyn’, ’hyödyntämisen’, ’uudelleenkäytön valmistelun’, ’kierrätyksen’, ’lopullisen kierrätysprosessin’ ja ’loppukäsittelyn’ määritelmiä.”;

  ”Lisäksi sovelletaan direktiivin 2008/98/EY 3 artiklassa vahvistettuja ’jätteen’, ’jätteen tuottajan’, ’jätteen haltijan’, ’jätehuollon’, ’keräyksen’, ’erilliskeräyksen’, ’ehkäisemisen’, ’lajittelun’, ’yhdyskuntajätteen’, ’teollisuuden ja kaupan jätteen’, ’käsittelyn’, ’hyödyntämisen’, ’kierrätyksen’, ’orgaanisen kierrätyksen’, ’lopullisen kierrätysprosessin’ ’roskien’ ja ’loppukäsittelyn’ määritelmiä.”;

  Tarkistus    40

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ”Tällaisiin muihin toimenpiteisiin voivat kuulua kansalliset ohjelmat, laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät aloitteet pakkausten ympäristövaikutusten minimoimiseksi tai niitä vastaavat toimenpiteet, joista päätetään tarvittaessa taloudellisia toimijoita kuullen, ja joiden avulla pyritään kokoamaan yhteen ja hyödyntämään jäsenvaltioissa toteutetut erilaiset pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat aloitteet. Kyseisten toimenpiteiden on oltava tämän direktiivin tarkoituksen mukaisia, sellaisena kuin se on määriteltynä 1 artiklan 1 kohdassa.”;

  ”Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä pakkausten ympäristövaikutuksen minimoimiseksi ja direktiivin 2008/98/EY 9 artiklan -1 kohdassa säädettyjen jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien tavoitteiden saavuttamisen edistämiseksi. Tällaisiin toimenpiteisiin on kuuluttava 8 artiklan 1 kohdan kolmannessa alakohdassa määritelty laajennettu tuottajan vastuu sekä kannustimet uudelleenkäytettävien pakkausten käytölle.

   

  Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä vähentääkseen pysyvästi kierrätyskelvottomien ja liiallisten pakkausten kulutusta. Tällaisilla toimenpiteillä ei saa vaarantaa elintarvikehygieniaa tai -turvallisuutta.

   

  Lisäksi jäsenvaltiot voivat toteuttaa muita toimenpiteitä, joista päätetään taloudellisia toimijoita sekä kuluttaja- ja ympäristöjärjestöjä kuullen ja joiden avulla pyritään kokoamaan yhteen ja hyödyntämään jäsenvaltioissa toteutetut erilaiset pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat aloitteet.

   

  Kyseisten toimenpiteiden on oltava tämän direktiivin tarkoituksen mukaisia, sellaisena kuin se on määriteltynä 1 artiklan 1 kohdassa.

   

  Jäsenvaltioiden on hyödynnettävä riittäviä taloudellisia välineitä ja toimenpiteitä jätehierarkian soveltamisen kannustamiseksi. Tällaisia välineitä ja toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi direktiivin 2008/98/EY liitteessä IV a luetellut välineet ja toimenpiteet.”

  Tarkistus    41

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  4 artikla – 3 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  2 a)  Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

  3.  Komissio antaa tarvittaessa ehdotuksia toimenpiteistä, joilla lujitetaan ja täydennetään olennaisten vaatimusten täytäntöönpanon valvontaa ja joilla varmistetaan, että uusi pakkaus saatetaan markkinoille vain, jos tuottaja on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet sen ympäristövaikutusten minimoimiseksi pakkauksen perustehtäviä vaarantamatta.

  3.  Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 ehdotuksia toimenpiteistä, joilla saatetaan olennaiset vaatimukset ajan tasalle, lujitetaan ja täydennetään näiden vaatimusten täytäntöönpanon valvontaa, jotta varmistetaan, että uusi pakkaus saatetaan markkinoille vain, jos tuottaja on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet sen ympäristövaikutusten minimoimiseksi pakkauksen perustehtäviä vaarantamatta. Komissio esittää kaikkia sidosryhmiä kuultuaan säädösehdotuksen vaatimusten saattamiseksi ajan tasalle ja erityisesti uudelleenkäytettäväksi suunnittelun ja korkealaatuisen kierrätyksen parantamiseksi.”

  Tarkistus    42

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  4 artikla – 3 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 b)  Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

   

  ”3 a.  Jäsenvaltioiden on kannustettava, kun se on elinkaarinäkökulmasta ympäristölle hyödyllistä, biopohjaisten kierrätettävien pakkausten ja biologisesti hajoavien kompostoitavien pakkausten käyttöä toteuttamalla esimerkiksi seuraavia toimia:

   

  a)  tällaisten pakkausten käytön edistäminen muun muassa taloudellisia välineitä hyödyntämällä;

   

  b)  tällaisten tuotteiden markkinaolosuhteiden parantaminen;

   

  c)  näiden tuotteiden käyttöä haittaavan voimassaolevan lainsäädännön tarkistaminen.”

  Tarkistus    43

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  5 artikla – otsikko

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 c)  Lisätään 5 artiklaan otsikko seuraavasti:

   

  ”Uudelleenkäyttö”

  Tarkistus    44

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  5 artikla – 1 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  2 d)  Korvataan 5 artiklan 1 kohta seuraavasti:

  Jäsenvaltiot voivat perustamissopimuksen mukaisesti edistää sellaisten pakkausten uudelleenkäyttöön liittyviä järjestelmiä, joita voidaan käyttää uudelleen aiheuttamatta vahinkoa ympäristölle.

  ”1.  Jätehierarkian mukaisesti jäsenvaltioiden on edistettävä perustamissopimuksen mukaisesti sellaisten pakkausten uudelleenkäyttöön liittyviä järjestelmiä, joita voidaan käyttää uudelleen aiheuttamatta vahinkoa ympäristölle ja vaarantamatta elintarvikehygieniaa tai kuluttajien turvallisuutta.

  Tarkistus    45

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 e alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  5 artikla – 1 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 e)  Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

   

  ”1a.  Jäsenvaltioiden on pyrittävä saavuttamaan seuraavat pakkausten uudelleenkäyttöä koskevat tavoitteet:

   

  a)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 käytetään uudelleen vähintään 5 prosenttia kaikkien pakkausjätteiden painosta;

   

  b)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030 käytetään uudelleen vähintään 10 prosenttia kaikkien pakkausjätteiden painosta.”

  Tarkistus    46

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 f alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  5 artikla – 1 b kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 f)  Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

   

  ”1 b.  Uudelleenkäyttötoimien kannustamiseksi jäsenvaltiot voivat toteuttaa muun muassa seuraavia toimia:

   

    uudelleenkäytettävien pakkaustuotteiden pantillisen palautusjärjestelmän käyttö;

   

    vuosittain markkinoille saatettavien uudelleenkäytettävien pakkausten pakkausvirtakohtaisen vähimmäisosuuden asettaminen;

   

    asianmukaisten taloudellisten kannustimien vahvistaminen uudelleenkäytettävien pakkausten valmistajille.”

  Tarkistus    47

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 g alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  5 artikla – 1 c kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 g)  Lisätään 5 artiklaan kohta seuraavasti:

   

  ”1 c. Pakkaukset ja uudelleenkäytetyt pakkaukset, jotka on kerätty pantillisen palautusjärjestelmän avulla, voidaan ottaa huomioon laskettaessa kansallisten jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien tavoitteiden täyttymistä.”

  Tarkistus    48

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – otsikko

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  a)  Korvataan otsikko otsikolla ”Hyödyntäminen, uudelleenkäyttö ja kierrätys”;

  a)  Korvataan otsikko otsikolla ”Hyödyntäminen ja kierrätys”;

  Tarkistus    49

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – a a alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – -1 kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  a a)   Lisätään 6 artiklaan -1 kohta seuraavasti:

   

  ”-1.  Jäsenvaltioiden on perustettava lajittelujärjestelmät kaikille pakkausmateriaaleille.”

  Perustelu

  Kaikkien pakkausten erilliseen keruuseen ja lajitteluun on määrättävä. Pelkkä edistäminen ei riitä. Pakkauksia, joita ei ole kerätty ja lajiteltu erikseen, ei kierrätetä. Kaikkien kierrätettävien materiaalien pääsy keruu- ja kierrätysjärjestelmiin voidaan taata vain sisällyttämällä selvä oikeudellinen velvollisuus määrätä erillinen keruu ja lajittelu kaikille pakkauksille. Jäsenvaltiot on velvoitettava perustamaan järjestelmät kaikkien pakkausten keräykselle ja lajittelulle myös siksi, että voidaan varmistaa kierrätettävien materiaalien jatkuvat toimitukset ja näin tarjota ennakoitavissa olevat näkymät innovoinneille ja investoinneille olemassa oleviin ja uusiin lajittelutekniikkoihin ja -infrastruktuureihin.

  Tarkistus    50

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 1 kohta – f alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 on valmisteltava uudelleenkäyttöön ja kierrätettävä vähintään 65 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

  f)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 on kierrätettävä vähintään 70 prosenttia syntyneiden pakkausjätteiden painosta;

  Tarkistus    51

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 1 kohta – g alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  g)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 on täytettävä valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat painoon perustuvat vähimmäistavoitteet seuraavien pakkausjätteiden sisältämien erityismateriaalien osalta seuraavasti:

  g)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 on täytettävä kierrätystä koskevat painoon perustuvat vähimmäistavoitteet seuraavien pakkausjätteiden sisältämien erityismateriaalien osalta seuraavasti:

  i)  muovi: 55 prosenttia

  i)  muovi: 60 prosenttia

  ii)  puu: 60 prosenttia

  ii)  puu: 65 prosenttia

  iii)  rautametallit: 75 prosenttia

  iii)  rautametallit: 80 prosenttia

  iv)  alumiini: 75 prosenttia

  iv)  alumiini: 80 prosenttia

  v)  lasi: 75 prosenttia

  v)  lasi: 80 prosenttia

  vi)  paperi ja kartonki: 75 prosenttia;

  vi)  paperi ja kartonki: 90 prosenttia;

  Tarkistus    52

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 1 kohta – h alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  h)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030 on valmisteltava uudelleenkäyttöön ja kierrätettävä vähintään 75 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

  h)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030 on kierrätettävä vähintään 80 prosenttia syntyneiden pakkausjätteiden painosta;

  Tarkistus    53

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 1 kohta – i alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  i)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030 on täytettävä valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat vähimmäistavoitteet seuraavien pakkausjätteen sisältämien erityismateriaalien osalta seuraavasti:

  i)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030 on täytettävä kierrätystä koskevat painoon perustuvat vähimmäistavoitteet seuraavien pakkausjätteen sisältämien erityismateriaalien osalta seuraavasti:

  i)  puu: 75 prosenttia

  i)  puu: 80 prosenttia

  ii)  rautametallit: 85 prosenttia

  ii)  rautametallit: 90 prosenttia

  iii)  alumiini: 85 prosenttia

  iii)  alumiini: 90 prosenttia

  iv)  lasi: 85 prosenttia

  iv)  lasi: 90 prosenttia

  v)  paperi ja kartonki: 85 prosenttia.

   

  Tarkistus    54

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Pakkausjätteen, joka on toimitettu toiseen jäsenvaltioon uudelleenkäyttöön valmisteltavaksi, kierrätettäväksi tai hyödynnettäväksi kyseisessä jäsenvaltiossa, voi ottaa huomioon 1 kohdan f–i alakohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ainoastaan se jäsenvaltio, jossa pakkausjätteet kerättiin.

  3.  Pakkausjätteen, joka on toimitettu toiseen jäsenvaltioon kierrätettäväksi kyseisessä jäsenvaltiossa, voi ottaa huomioon 1 kohdan f–i alakohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ainoastaan se jäsenvaltio, jossa pakkausjätteet kerättiin.

  Tarkistus    55

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c a alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 4 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  c a)  Korvataan 6 artiklan 4 kohta seuraavasti:

  4.  Jäsenvaltioiden on tarvittaessa edistettävä kierrätetyistä pakkausjätteistä saatavien materiaalien käyttöä pakkausten ja muiden tuotteiden tuotannossa

  4.  Jäsenvaltioiden on edistettävä kierrätetyistä pakkausjätteistä saatavien materiaalien käyttöä, kun se on elinkaarinäkökulmasta hyödyllistä ja jätehierarkian mukaista, pakkausten ja muiden tuotteiden tuotannossa

  a)  parantamalla kyseisten materiaalien markkinaedellytyksiä;

  a)  parantamalla kyseisten materiaalien markkinaedellytyksiä;

  b)  tarkistamalla nykyisiä säännöksiä, jotka estävät kyseisten materiaalien käytön.

  b)  tarkistamalla nykyisiä säännöksiä, jotka estävät kyseisten materiaalien käytön;

   

  b a)  käyttämällä uusioraaka-aineiden käyttöön kannustavia asianmukaisia taloudellisia välineitä, joista voidaan mainita tuotteiden kierrätettyä sisältöä edistävät toimenpiteet ja kestävien julkisten hankintojen kriteereiden soveltaminen;

   

  b b)  edistämällä materiaaleja, jotka eivät kierrätettyinä vaaranna ihmisten terveyttä, kun niitä kierrätetään elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa oleviksi materiaaleiksi.”

  Perustelu

  Jäsenvaltioiden on edistettävä pakkausten ja muiden tuotteiden tuotantotarkoituksessa kierrätetyistä pakkausjätteistä saatujen materiaalien käyttöä ja näin parannettava tällaisten materiaalien markkinaolosuhteita ja tarkistettava nykyistä lainsäädäntöä, joka estää näiden materiaalien käytön. Niiden on myös edistettävä uusioraaka-aineiden käyttöä ja materiaaleja, jotka eivät kierrätyksen jälkeen aiheuta haittaa ihmisten terveydelle.

  Tarkistus    56

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 5, 8 ja 9 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)   Poistetaan 5, 8 ja 9 kohta;

  d)   Poistetaan 5 ja 9 kohta;

  Tarkistus    57

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d a alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 8 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  d a)  Korvataan 8 kohta seuraavasti:

  8.   Komissio antaa mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2005 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanon edistymisestä ja vaikutuksista ympäristöön sekä sisämarkkinoiden toiminnasta. Kertomuksessa otetaan huomioon kussakin jäsenvaltiossa vallitsevat olosuhteet. Kertomus kattaa seuraavat asiat:”

  8.   Tätä varten komissio tarkastelee 31 päivään joulukuuta 2024 mennessä 6 artiklassa vahvistettuja tavoitteita ja niiden saavuttamisessa tapahtunutta edistymistä ottaen huomioon jäsenvaltioiden näiden tavoitteiden saavuttamiseksi toteuttamat parhaat käytännöt ja toimenpiteet.

   

  Arviossaan komissio harkitsee seuraavien asettamista:

  a)   olennaisten vaatimusten tehokkuuden, täytäntöönpanon ja noudattamisen arviointi;

  a)  muiden pakkausten jätevirtoja koskevat tavoitteet;

  b)   pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat lisätoimenpiteet pakkausten ympäristövaikutusten mahdollisimman tehokkaaksi vähentämiseksi vaarantamatta kuitenkaan niiden perustehtäviä;

  b)  erilliset tavoitteet kotitalouksien pakkausjätteille ja kaupan ja teollisuuden pakkausjätteille.

  c)   ympäristöä koskevan pakkausindikaattorin mahdollinen kehittäminen pakkausjätteiden ehkäisemisen yksinkertaistamiseksi ja tehostamiseksi;

  Komissio laatii tätä varten kertomuksen, jonka liitteenä on tarvittaessa lainsäädäntöehdotus ja joka toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”

  d)   pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat suunnitelmat;

   

  e)   uudelleenkäytön edistäminen ja etenkin uudelleenkäytön ja kierrätyksen kustannusten ja hyödyn vertailu;

   

  f)   tuottajan vastuu sen rahoitukselliset näkökohdat mukaan lukien;

   

  g)   pyrkimykset vähentää entisestään ja tarvittaessa viime kädessä poistaa raskasmetallit ja muut vaaralliset aineet pakkauksista vuoteen 2010 mennessä.

   

  Kertomukseen liitetään tarpeen mukaan ehdotuksia tämän direktiivin asiaan liittyvien säännösten tarkistamiseksi, jollei tällaisia ehdotuksia siihen mennessä ole annettu.

   

  Tarkistus    58

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 a artikla – 1 kohta – a alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  '1.   Sen laskemiseksi, onko 6 artiklan 1 kohdan f–i alakohdassa asetetut tavoitteet saavutettu

  1.   Sen laskemiseksi, onko 6 artiklan 1 kohdan f–i alakohdassa asetetut tavoitteet saavutettu, kierrätetyn pakkausjätteen paino lasketaan lopulliseen kierrätysprosessiin tiettynä vuonna toimitetun jätteen painona.

  a)  kierrätetyn pakkausjätteen painona pidetään lopulliseen kierrätysprosessiin toimitetun jätteen painoa;

   

  b)  uudelleenkäyttöön valmistellun jätteen painona pidetään sellaisen hyväksytyn uudelleenkäyttöön valmistelevan toiminnanharjoittajan talteenottaman tai keräämän pakkausjätteen painoa, jolle on tehty kaikki tarvittavat tarkistus-, puhdistus- ja korjaustoimenpiteet, jotka mahdollistavat uudelleenkäytön ilman muuta lajittelua tai esikäsittelyä;

   

  c)  jäsenvaltiot voivat sisällyttää laskelmiin tuotteet ja osat, jotka hyväksytty uudelleenkäyttöön valmisteleva toiminnanharjoittaja tai panttijärjestelmä on valmistellut uudelleenkäyttöön. Jäsenvaltioiden on laskettava uudelleenkäyttöön valmistellun ja kierrätetyn jätteen mukautettu määrä toiminnanharjoittajilta saatujen todennettujen tietojen sekä liitteessä IV esitetyn kaavan perusteella ottaen tässä yhteydessä huomioon uudelleenkäyttöön valmisteltujen tuotteiden ja osien painon.

   

  Tarkistus    59

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 a artikla – 1 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a.  Komissio pyytää 31 päivään joulukuuta 2018 mennessä eurooppalaisia standardointijärjestöjä kehittämään eurooppalaisia laatustandardeja lopulliseen kierrätysprosessiin saapuvia jätemateriaaleja sekä uusioraaka-aineita, etenkin muoveja, varten parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

  Tarkistus    60

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 a artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Varmistaakseen yhdenmukaiset edellytykset 1 kohdan b ja c alakohdan ja liitteen IV soveltamiselle komissio antaa 21 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa säädetään hyväksyttyjen uudelleenkäyttöön valmistelevien toiminnanharjoittajien ja panttijärjestelmien määrittämiseen sovellettavista laadullisista ja toiminnallisista vähimmäisvaatimuksia, mukaan lukien tietojen keräämistä, todentamista ja toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

  2.  Varmistaakseen yhdenmukaiset edellytykset 1 kohdan soveltamiselle komissio antaa 21 a artiklan mukaisesti tämän direktiivin täydentämiseksi delegoituja säädöksiä, joissa säädetään lopullisen kierrätyksen toiminnanharjoittajien määrittämiseen sovellettavista laadullisista ja toiminnallisista vähimmäisvaatimuksia, mukaan lukien tietojen keräämistä, jäljitettävyyttä, todentamista ja toimittamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

  Perustelu

  Varmistaakseen tämän direktiivin 1 kohdan a alakohdan yhdenmukaisen soveltamisen komission olisi annettava delegoituja säädöksiä, joissa säädetään lopullisen kierrätyksen toiminnanharjoittajien määrittämiseen sovellettavista laadullisista ja toiminnallisista vähimmäisvaatimuksista.

  Tarkistus    61

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 a artikla – 2 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Komissio tarkastelee mahdollisuuksia mukauttaa yhdistelmämateriaalipakkausten ilmoittaminen vastaamaan tämän direktiivin velvoitteita ja ehdottaa tarvittaessa sitä koskevia toimenpiteitä.

  Tarkistus    62

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 a artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Edellä olevasta 1 kohdasta poiketen lajittelutoiminnan tuotoksen painona voidaan ilmoittaa kierrätettyjen pakkausjätteiden paino edellyttäen, että

  Poistetaan.

  a)  kyseinen tuotos toimitettiin lopulliseen kierrätysprosessin;

   

  b)  niiden materiaalien tai aineiden paino, joita ei toimiteta lopulliseen kierrätysprosessiin vaan loppukäsitellään tai jotka hyödynnetään energiana, on alle 10 prosenttia kierrätetyksi ilmoittavan jätteen kokonaispainosta.

   

  Perustelu

  Euroopan parlamentti kehotti aiheesta ”Resurssitehokkuus: siirtyminen kohti kiertotaloutta” 9. heinäkuuta 2015 antamassaan päätöslauselmassa, että kierrätystä koskevia tavoitteita laskettaessa sovellettaisiin kaikkiin jäsenvaltioihin samaa yhdenmukaistettua menetelmää käyttäen toimivaa raportointimenetelmää, jolla estetään käytöstä poistetun (kaatopaikoille viedyn tai poltetun) jätteen ilmoittaminen kierrätetyksi jätteeksi.

  Tarkistus    63

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6a artikla – 4 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  4.  Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tehokas järjestelmä pakkausjätteiden laadun valvomiseksi ja pakkausjätteiden jäljittämiseksi, jotta voidaan varmistaa 3 kohdan a ja b alakohdassa vahvistettujen edellytysten täyttyminen. Järjestelmä voi koostua direktiivin 2008/98/EY 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustetuista sähköisistä rekistereistä, lajitellun jätteen laatuvaatimuksia koskevista teknisistä eritelmistä tai vastaavista toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa kierrätetystä jätteestä kerättyjen tietojen luotettavuus ja oikeellisuus.

  4.  Edellä 2 kohdan mukaisesti hyväksyttyjen delegoitujen säädösten mukaisesti jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tehokas järjestelmä pakkausjätteiden laadun valvomiseksi ja pakkausjätteiden jäljittämiseksi, jotta voidaan varmistaa 1 kohdassa vahvistettujen sääntöjen noudattaminen. Järjestelmä voi koostua direktiivin 2008/98/EY 35 artiklan 4 kohdan mukaisesti perustetuista sähköisistä rekistereistä, lajitellun jätteen laatuvaatimuksia koskevista teknisistä eritelmistä tai vastaavista toimenpiteistä, joilla voidaan varmistaa kierrätetystä jätteestä kerättyjen tietojen luotettavuus ja oikeellisuus. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle valitsemastaan laadunvalvontaa ja jäljitettävyyttä koskevasta järjestelmästä.

  Perustelu

  On tärkeää, että jäsenvaltiot ottavat käyttöön tehokkaan järjestelmän pakkausjätteiden laadun valvomiseksi ja pakkausjätteiden jäljittämiseksi, jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa vahvistettujen sääntöjen noudattaminen. Niiden on myös ilmoitettava komissiolle järjestelmän hallinnointiin valitsemansa menetelmä.

  Tarkistus    64

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 a artikla – 5 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Sen laskemiseksi, onko 6 artiklan 1 kohdan f–i alakohdassa vahvistetut tavoitteet saavutettu, jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon jätteenpolton yhteydessä tapahtuvan metallien kierrätyksen, sen mukaan, mikä on pakkausjätteiden osuus poltetusta jätteestä, mikäli kierrätetyt metallit täyttävät tietyt laatuvaatimukset. Jäsenvaltioiden on käytettävä direktiivin 2008/98/EY 11 a artiklan 6 kohdan mukaisesti vahvistettua yhteistä menetelmää.”;

  5.  Sen laskemiseksi, onko 6 artiklan 1 kohdan f–i alakohdassa vahvistetut tavoitteet saavutettu, jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon jätteenpolton tai rinnakkaispolton yhteydessä tapahtuvan metallien kierrätyksen vain, jos jätteet on lajiteltu ennen polttamista tai jos paperin, metallin, muovin, lasin ja biojätteen erilliskeräyksen käyttöönottoa koskevat velvoitteet on täytetty, sen mukaan, mikä on pakkausjätteiden osuus poltetusta tai rinnakkaispoltetusta jätteestä, mikäli kierrätetyt metallit täyttävät tietyt laatuvaatimukset. Jäsenvaltioiden on käytettävä direktiivin 2008/98/EY 11 a artiklan 6 kohdan mukaisesti vahvistettua yhteistä menetelmää.”;

  Tarkistus    65

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 b artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  esimerkkejä parhaista käytännöistä, joita käytetään eri puolilla unionia ja jotka voivat auttaa etenemään kohti tavoitteiden saavuttamista.

  Tarkistus    66

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 b artikla – 2 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a.  Tarvittaessa 1 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa on käsiteltävä myös sitä, miten on saavutettu tämän direktiivin muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut vaatimukset, kuten jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien tavoitteiden saavuttamisen ennustaminen sekä loppukäsiteltävän tai energiana hyödynnettävän yhdyskuntajätteen prosentuaalinen ja henkeä kohti laskettu määrä.

  Tarkistus    67

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  7 artikla – 1 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  5 a)  Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

  "1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sellaisten järjestelmien käyttöön ottamiseksi, joilla varmistetaan:

  1.   Jäsenvaltioiden on tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi toteutettava tarvittavat toimenpiteet sellaisten järjestelmien käyttöön ottamiseksi, joilla varmistetaan seuraavat ja kannustetaan niihin:

  a)  kuluttajilta, muilta loppukäyttäjiltä tai jätevirroista saatavien käytettyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden palauttaminen ja/tai keruu, jotta ne voitaisiin käsitellä tarkoituksenmukaisimpien jätehuoltoratkaisujen mukaisesti,

  a)  kuluttajilta, muilta loppukäyttäjiltä tai jätevirroista saatavien käytettyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden palauttaminen ja/tai keruu, jotta ne voitaisiin käsitellä tarkoituksenmukaisimpien jätehuoltoratkaisujen mukaisesti,

  b)  kerättyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys,

  b)  kerättyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys.

  tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi.

   

  Asianomaisten alojen taloudellisten toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten on voitava osallistua näihin järjestelmiin. Järjestelmiä on sovellettava syrjintää harjoittamatta myös tuontituotteisiin, myös järjestelmiin pääsyä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja siitä mahdollisesti perittävien maksujen osalta, ja ne on suunniteltava siten, että vältetään kaupan esteet ja kilpailun vääristyminen perustamissopimuksen mukaisesti.

  Asianomaisten alojen taloudellisten toimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten on voitava osallistua näihin järjestelmiin. Järjestelmiä on sovellettava syrjintää harjoittamatta myös tuontituotteisiin, myös järjestelmiin pääsyä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen ja siitä mahdollisesti perittävien maksujen osalta, ja ne on suunniteltava siten, että vältetään kaupan esteet ja kilpailun vääristyminen perustamissopimuksen mukaisesti.

  Tarkistus    68

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  7 a artikla (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 b)   Lisätään artikla seuraavasti:

   

  ”7 a artikla

   

  Palautus- ja keruujärjestelmiä koskevat toimenpiteet

   

  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta

   

  a)  varmistetaan ainakin paperista, metallista, muovista tai lasista – tai niiden yhdistelmistä – koostuvien pakkausten tai pakkausjätteiden ja jäännösjätteen erilliskeräys;

   

  b)  komission päätöksessä 2005/270/EY tarkoitetut yhdistelmämateriaalipakkaukset kerätään olemassa olevien ja loppukierrätyksen edellyttämät laatuvaatimukset täyttävien keruujärjestelmien mukaisesti. ”

  Perustelu

  Kierrätyksen lisäämiseksi keräystä on lisättävä ja hallitusten on varmistettava, että kaikki kierrätettävissä oleva myös kierrätetään etenkin pakkausten osalta. Sillä, että jäsenvaltiot velvoitetaan luomaan järjestelmiä kaikkien pakkausten ja pakkausjätteiden keräämiseksi, varmistetaan raaka-aineet ja luodaan näin investointeja keräys- ja lajitteluinfrastruktuuriin ja edistetään niitä koskevaa innovointia ja luodaan ”kierrätysputki”. Nykyisen keräysinfrastruktuurin hyödyntämiseksi yhdistelmämateriaalit olisi kerättävä olemassa olevissa keräysjärjestelmissä. Pakkausjätteiden erilliskeräyksen vaatiminen yhdenmukaistaisi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin jätepuitedirektiivin kanssa, jonka 11 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on perustettava erilliskeräysjärjestelmät ainakin seuraaville: paperi, metalli, muovi ja lasi.

  Tarkistus    69

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  8 artikla – 2 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  5 c)  Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

  ”2.   Pakkauksiin on niiden keräyksen, uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, mukaan lukien kierrätys, helpottamiseksi merkittävä niissä käytetyt materiaalit, jotta ne voidaan tunnistaa ja luokitella kyseisellä teollisuuden alalla komission päätöksen 97/129/EY(1) perusteella."

  ”2.   Pakkauksissa on niiden keräyksen, uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, mukaan lukien kierrätys, helpottamiseksi annettava tähän tarkoitukseen hyödyllistä tietoa. Pakkauksiin on merkittävä erityisesti niissä käytetyt materiaalit, jotta ne voidaan tunnistaa ja luokitella kyseisellä teollisuuden alalla komission päätöksen 97/129/EY (1) perusteella.”

  [1] EYVL L 50, 20.2.1997, s. 28.

  [1] EYVL L 50, 20.2.1997, s. 28.

  Tarkistus    70

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  12 artikla – 1 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  ’3 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 6 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on toimitettava nämä tiedot sähköisesti 18 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty.

  ’3 a.  Jäsenvaltioiden on toimitettava 6 artiklan 1 kohdan a–i alakohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamista koskevat tiedot kultakin kalenterivuodelta. Niiden on kerättävä ja käsiteltävä nämä tiedot 3 d kohdassa tarkoitetun yhteisen menetelmän mukaisesti ja toimitettava ne sähköisesti 12 kuukauden kuluessa sen raportointivuoden päättymisestä, jolta tiedot on kerätty.

  Tarkistus    71

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  12 artikla – 3 a kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tiedot on toimitettava komission 3 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen raportoinnin on katettava tiedot 1 päivän tammikuuta [tämän direktiivin voimaantulovuosi + 1 vuosi] ja 31 päivän joulukuuta [tämän direktiivin voimaantulovuosi + 1 vuosi] väliseltä ajalta.

  Tiedot on kerättävä ja käsiteltävä 3 d kohdassa tarkoitettua yhteistä menetelmää soveltaen ja toimitettava komission 3 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa. Ensimmäisen 6 artiklan f–i kohdassa vahvistettujen tavoitteiden mukaisen raportoinnin on katettava tiedot 1 päivän tammikuuta [tämän direktiivin voimaantulovuosi + 1 vuosi] ja 31 päivän joulukuuta [tämän direktiivin voimaantulovuosi + 1 vuosi] väliseltä ajalta.

  Perustelu

  On tärkeää, että toimitettavat tiedot perustuvat yhteisiin menetelmiin ja ovat komission 3 d kohdan mukaisesti vahvistamassa muodossa.

  Tarkistus    72

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  12 artikla – 3 c kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelunsa tuloksista kertomuksen. Kyseinen kertomus kattaa arvioinnin tietojenkeruun järjestämisestä, tietolähteistä ja jäsenvaltioissa käytetyistä menetelmistä sekä kyseisten tietojen täydellisyydestä, luotettavuudesta, ajankohtaisuudesta ja johdonmukaisuudesta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.

  3 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelunsa tuloksista kertomuksen. Kyseinen kertomus kattaa arvioinnin tietojenkeruun järjestämisestä, tietolähteistä ja jäsenvaltioissa käytetyistä menetelmistä, kunnes käyttöön otetaan 3 d kohdassa tarkoitettu yhteinen menetelmä tietojen keruuta ja käsittelyä varten. Komissio arvioi myös kyseisten tietojen ja informaation täydellisyyttä, luotettavuutta, ajankohtaisuutta ja johdonmukaisuutta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan yhdeksän kuukautta jäsenvaltioiden ensimmäisen kertomuksen jälkeen ja sen jälkeen kolmen vuoden välein.

  Tarkistus    73

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  12 artikla – 3 c a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 c a.  Komissio sisällyttää kertomukseen tietoja koko direktiivin täytäntöönpanosta kokonaisuudessaan ja arvioi sen vaikutuksia ihmisten terveyteen, ympäristöön ja sisämarkkinoihin. Kertomukseen voidaan liittää ehdotus tämän direktiivin muuttamiseksi.

  Perustelu

  Direktiivin vaikutuksia olisi arvioitava säännöllisesti, jotta varmistetaan, että direktiivin keskeiset elementit ovat tarkoituksenmukaisia.

  Tarkistus    74

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  12 artikla – 3 d kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3 d.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan muoto tietojen toimittamiselle 3 a kohdan mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”;

  3 d.  Komissio hyväksyy 38 a artiklan mukaisesti tämän asetuksen täydentämiseksi delegoituja säädöksiä, joissa vahvistetaan yhteinen menetelmä tietojen keruuta ja käsittelyä varten sekä malli 3 a kohdassa tarkoitettujen tietojen toimittamista varten. ”;

  Tarkistus    75

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  21 a artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Siirretään komissiolle [tämän direktiivin voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 a artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 2 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

  2.  Siirretään komissiolle [tämän direktiivin voimaantulopäivästä] määräämättömäksi ajaksi 6 a artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 3 d kohdassa, 19 artiklan 2 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

  Tarkistus    76

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  21 a artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 a artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 2 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

  3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 a artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 3 kohdassa, 12 artiklan 3 d kohdassa, 19 artiklan 2 kohdassa ja 20 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

  Tarkistus    77

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  21 a artikla – 5 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  5.  Edellä olevien 6 a artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 19 artiklan 2 kohdan ja 20 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”.

  5.  Edellä olevien 6 a artiklan 2 kohdan, 11 artiklan 3 kohdan, 12 artiklan 3 d kohdan, 19 artiklan 2 kohdan ja 20 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”.

  Tarkistus    78

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  Liite II

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  12 a)  Korvataan pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiiviin 94/62/EY liite II tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

  Tarkistus    79

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 14 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  14)  Lisätään pakkauksista ja pakkausjätteestä annettuun direktiiviin 94/62/EY liite IV tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Sellaisia tuotteita ja osia, joista ei ole tullut jätettä, ei tule ottaa lukuun kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi, koska ne ovat jätteiden hyödyntämistoimia. Tuotteiden ja osien uudelleenkäsittely on toimenpide, joka estää jätteiden syntymisen ja joka näin ollen on jätehierarkian mukaisesti katsottava ehkäisytoimenpiteeksi. 6 a kohdan 1 alakohdassa määritellään jo menetelmä, jolla lasketaan kierrätyksen määrä.

  Tarkistus    80

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite – -1 kohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  Liite II – 1 kohta – 1 luetelmakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  -1)  Muutetaan liitteessä II olevan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

  –  Pakkaus on suunniteltava, valmistettava ja pidettävä kaupan siten, että sen uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys, on mahdollista, ja että sen vaikutukset ympäristöön pakkausjätteiden ja pakkausjätteistä huolehtimiseen liittyvistä toimista syntyvien jäännösten hävittämisen yhteydessä ovat mahdollisimman vähäiset.

  ”–  Pakkaus on suunniteltava, valmistettava ja pidettävä kaupan siten, että sen uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys, on jätehierarkian mukaisesti mahdollista, ja että sen vaikutukset ympäristöön pakkausjätteiden ja pakkausjätteistä huolehtimiseen liittyvistä toimista syntyvien jäännösten hävittämisen yhteydessä ovat mahdollisimman vähäiset.

  Tarkistus    81

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite – -1 a kohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  Liite II – 1 kohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  -1 a)   Lisätään liitteessä II olevaan 1 kohtaan 1 a luetelmakohta seuraavasti:

   

  ”–   Pakkaus on tuotettava siten, että minimoidaan sen hiilijalanjälki, myös käyttämällä biopohjaisia ja kestäviä biohajoavia materiaaleja.”

  Tarkistus    82

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite – -1 b kohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  Liite II – 3 kohta – c alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  (Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

  c)   Kompostoimalla hyödynnettävä pakkaus

    

  Kompostointia varten käsiteltävien pakkausjätteiden on oltava riittävän helposti biologisesti hajoavia, jotta ne eivät haittaa erillistä keräämistä, kompostointiprosessia tai toimintaa, johon ne käytetään.

  Tarkistus    83

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite – -1 c kohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  Liite II – 3 kohta – d alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  -1 c)   Muutetaan liitteessä II olevan 3 kohdan d alakohta seuraavasti:

  d)   Biologisesti hajoava pakkaus

  d)   Biologisesti hajoava pakkaus

  Biologisesti hajoavien pakkausjätteiden on hajottava fyysisesti, kemiallisesti, termisesti tai biologisesti siten, että suurin osa syntyneestä kompostista hajoaa lopulta hiilidioksidiksi, biomassaksi ja vedeksi.

  Biologisesti hajoavien pakkausjätteiden on hajottava fyysisesti, kemiallisesti, termisesti tai biologisesti siten, että suurin osa syntyneestä kompostista hajoaa lopulta hiilidioksidiksi, biomassaksi ja vedeksi. Oxo-hajoavaa muovipakkausta ei pidetä biohajoavana.”

  Tarkistus    84

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Lisätään liite IV seuraavasti:

  Poistetaan.

  "LIITE IV

   

  Tuotteiden ja osien uudelleenkäytön valmistelua koskeva laskentamenetelmä 6 artiklan 1 kohdan f–i alakohdan soveltamiseksi

   

  Kierrätyksen ja uudelleenkäytön valmistelun mukautetun määrän laskemiseksi 6 artiklan 1 kohdan f–i alakohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on käytettävä seuraavaa kaavaa:

   

  "E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"

   

  E: mukautettu kierrätys- ja uudelleenkäyttöaste tiettynä vuotena;

   

  A: kierrätetyn tai uudelleenkäyttöön valmistellun pakkausjätteen paino tiettynä vuotena;

   

  R: uudelleenkäyttöön valmisteltujen tuotteiden tai osien paino tiettynä vuotena;

   

  P: tiettynä vuotena syntyneen pakkausjätteen määrä.

   

  Perustelu

  Sellaisia tuotteita ja osia, joista ei ole tullut jätettä, ei tule ottaa lukuun kierrätystä koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi, koska ne ovat jätteiden hyödyntämistoimia. Tuotteiden ja osien uudelleenkäsittely on toimenpide, joka estää jätteiden syntymisen ja joka näin ollen on jätehierarkian mukaisesti katsottava ehkäisytoimenpiteeksi. 6 a kohdan 1 alakohdassa määritellään jo menetelmä, jolla lasketaan kierrätyksen määrä.

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2]  EUVL C 17, 18.1.2017, s. 46.

  PERUSTELUT

  Johdanto

  Nykyinen lineaarinen kehitysmalli ”osta, käytä ja heitä pois” on piakkoin tullut tiensä päähän. Maapallo lämpiää, ja käyttämämme resurssit, joista olemme riippuvaisia, alkavat olla vähissä. Ilman rakenteellisia toimenpiteitä maailmantalouden tarvitsemien raaka-aineiden määrä saattaa kasvaa yli 150 prosentilla seuraavien 15 vuoden aikana. Kehityksen suunnan kääntämiseksi meidän on siirryttävä kiertomalliin, jossa materiaalit ja niiden arvo kiertävät talousjärjestelmässä mahdollisimman pitkään, sekä optimoitava integroitu jätteiden kierto, jotta resursseja voidaan käyttää tehokkaasti. Uudelleenkäyttö, kierrätys ja hyödyntäminen ovat avainsanoja, joiden ympärille rakentuu uusi kestävyyttä, innovointia ja kilpailukykyä tukeva malli, jossa jätteestä tulee ongelman sijaan resurssi.

  Tätä pakettia on siis tarkasteltava paljon laajemmasta näkökulmasta kuin vain jätelainsäädännön tarkistamisen kannalta. Esittelijä haluaa vahvistaa komission halua suojella ympäristöä, tehdä unionin taloudesta kilpailukykyisempi ja tukea kestävää uudelleenteollistamisprosessia. Resurssien arvon nostaminen edellyttää toimia tuotteiden elinkaaren kaikissa vaiheissa aina raaka-aineiden tuottamisesta tuotteen suunnitteluun ja kulutukseen jakelusta tuotteiden elinkaaren loppuun saakka.

  Selkeä ja pysyvä sääntelykehys on ensimmäinen askel tämän siirtymän edistämisessä.

  Tällainen systeeminen muutos edellyttääkin kunnianhimoista toimintapolitiikkaa, jota tuetaan lainsäädäntökehyksellä, jonka avulla investoijille voidaan antaa oikeanlaiset signaalit. Jos unionin lainsäädäntö ei sisällä selkeitä määritelmiä ja sitovia tavoitteita, se voi haitata edistymistä siirtymisessä kiertotalouteen.

  Esittelijä on halunnut muuttaa komission ehdotusta jätehierarkian pohjalta, ennen kaikkea mitä tulee jätteiden syntymisen ehkäisemiseen ja jätteen uudelleenkäyttöön tuotantoprosesseissa. Jätteiden määrän vähentäminen edellyttää, että innovoidaan alkupään tuotantoprosesseja ja liiketoimintamalleja, joihin kiertotalous perustuu.

  Unionin muuttaminen vihreäksi ja vähähiiliseksi taloudeksi, jossa resursseja käytetään tehokkaasti, on jo päätavoitteena seitsemännessä ympäristöalan toimintaohjelmassa. On myös syytä muistaa, että Eurooppa on sitoutunut YK:n kestävän kehitysten tavoitteiden saavuttamiseen.

  Pakkauksista ja pakkausjätteistä annettu direktiivi

  Eurostatin arvion mukaan Euroopassa tuotettiin vuonna 2013 yli 79,368 miljoonaa tonnia pakkausjätettä, noin 500 000 tonnia enemmän kuin vuonna 2012. Kierrätyksen osuus oli 65,3 prosenttia eli hiukan enemmän kuin vuonna 2012, ja ainoastaan kolmessa jäsenvaltiossa se oli alle 50 prosenttia. Markkinoille saatettavien pakkausten määrän ennustetaan lisääntyvän myös lähivuosina.

  Direktiiviä 94/62/EY on muutettu useaan otteeseen. Vuonna 2010 direktiiville tehtiin komission työohjelman puitteissa toimivuustarkastus, jonka tulokset julkaistiin vuonna 2014 komission valmisteluasiakirjassa[1], joka oli alkuperäisen kiertotaloutta koskevan komission lainsäädäntöpaketin liitteenä. Komissio veti pois paketin joulukuussa 2014.[2]

  Useat valmisteluasiakirjaan sisältyneet, direktiivin tehostamista ja vaikuttavuuden parantamista koskeneet suositukset on jätetty pois komission uudesta ehdotuksesta. Näin ollen on aiheellista parantaa joitakin direktiivin avainelementtejä – ennen kaikkea, jotta se noudattaisi jätehuollon hierarkiaa, jossa jätteen syntymisen ehkäiseminen on korkeimmalla tasolla.

  Kierrätystavoitteiden nostaminen, laajennettua tuottajan vastuuta koskevien pakollisten järjestelmien laajentaminen koskemaan pakkauksia, uudelleenkäytön keskeisten vaatimusten täytäntöönpanon tason tiukentaminen ja uudelleenkäytön edistäminen ovat ne kolme aloitetta, joita esittelijä aikoo tukea resurssien tehokkaan käytön edistämiseksi.

  Pakkausten määrän kasvun ehkäisemisen ja laadun parantamisen on oltava direktiivin tarkistamisen ensisijaisena tavoitteena kiertotalouden perustana olevien periaatteiden mukaisesti. Näin ollen olisi ehkäistävä kuluttajille tarjottavien pakkausten liiallista käyttöä ja edistettävä helpommin kierrätettävien ja/tai uudelleenkäytettävien pakkausten suunnittelua. Lisäksi olisi tuettava uusiutuvista resursseista valmistettavia pakkauksia koskevaa tutkimusta, sen soveltamista käytännössä ja markkinoille saattamista.

  Lisäksi esittelijä on tehnyt määritelmiin ja jätteiden uudelleenkäyttöön valmistelua ja kierrätystä koskeviin laskentamenetelmiin samat muutokset kuin jätealan puitedirektiiviin.

  TEOLLISUUS-, TUTKIMUS- JA ENERGIAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (20.10.2016)

  ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta
  (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

  Valmistelija: João Ferreira

  LYHYET PERUSTELUT

  Jäsenvaltioiden lähtökohdat ovat erilaisia kierrätystä ja uudelleenkäytön valmistelua koskevien tavoitteiden asteittaisen tiukentamisen suhteen. Siksi asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan eritasoisia toimenpiteitä ja tavoitteiden saavuttamisen aikatauluun liittyvä tietynlainen jousto on tarpeen.

  Kuten ehdotuksessa todetaan, monet jäsenvaltiot eivät ole vielä saaneet tarvittavaa jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. Näin ollen on tärkeää asettaa selkeät toimintapoliittiset tavoitteet sen välttämiseksi, että kierrätettävät materiaalit jäävät alimmaksi jätehierarkiassa. Asettamatta näitä tavoitteita kyseenalaisiksi tarvitaan kuitenkin tiettyä tulosten toteuttamiseen liittyvää joustavuutta.

  Lisäksi uusien ja entistä tiukempien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää uusia resursseja. Näin ollen on perusteltua, että unioni vahvistaa jäsenvaltioiden käytössä olevia resursseja tukeakseen niitä tarpeellisissa investoinneissa.

  On myös luotava oikeat olosuhteet ja kannustimet, jotta teollisuuden kannalta olisi houkuttelevaa sisällyttää pakkausjäte tuotantoprosesseihin niin, että voidaan tuottaa lisäarvoa tarjoavia tuotteita ja säästää ensiöraaka-aineita.

  Samalla energiana hyödyntäminen on säilytettävä toteuttamiskelpoisena pakkausten ja pakkausjätteiden käsittelyn vaihtoehtona, jos se on perusteltua teknisestä, taloudellisesta ja ympäristöön liittyvästä näkökulmasta.

  Laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelyt ovat asianmukaisia sekä pakkausjätteiden muodostumisen ehkäisemisessä että sellaisten järjestelmien luomisessa, joilla varmistetaan kuluttajilta, muilta loppukäyttäjiltä tai jätevirroista saatavien käytettyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden palauttaminen ja/tai keruu sekä kerättyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys.

  TARKISTUS

  Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus    1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 1 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi ja sen laadun parantamiseksi, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön varmistamiseksi sekä kiertotalouden edistämiseksi.

  (1)  Unionin jätehuoltoa olisi parannettava ympäristön suojelemiseksi ja säilyttämiseksi ja sen laadun parantamiseksi meriympäristö ja luonnonvaraiset kasvit ja eläimet mukaan lukien, ihmisten terveyden suojelemiseksi sekä luonnonvarojen harkitun ja järkevän käytön varmistamiseksi, kiertotalouden edistämiseksi, unionin resurssiriippuvuuden vähentämiseksi sekä resurssitehokkuuden parantamiseksi.

  Tarkistus    2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 a)  Jäsenvaltioiden olisi edistettävä kestävää biotaloutta ja pyrittävä jätteen hyödyntämiseen resurssina. Tämän tavoitteen mukaisesti jätteiden syntymisen ehkäiseminen on tehokkain tapa parantaa resurssitehokkuutta, ja jäsenvaltioiden olisi toteutettava toimia tarpeettomien pakkausten estämiseksi sekä kertakäyttöpakkausten valmistuksen ja kulutuksen vähentämiseksi. Jäsenvaltioiden olisi voitava rajoittaa tarpeettomien pakkausten pitämistä kaupan. Jäsenvaltioiden olisi vaadittava, että kaikki markkinoille saatettavat pakkaukset täyttävät vähimmäisvaatimukset, joilla edistetään sellaisten kierrätyspakkausten suunnittelua, joissa voidaan käyttää kierrätettyjä materiaaleja ja vain vähän kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavia materiaaleja. Komission olisi tarvittaessa edistettävä liitteessä II tarkoitettuja perusvaatimuksia koskevien unionin standardien ja suuntaviivojen valmistelua.

  Tarkistus    3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 1 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (1 b)  Roskaamisella sekä pakkausten ja pakkausjätteen epäasianmukaisella loppukäsittelyllä on kielteisiä vaikutuksia sekä meriympäristöön että unionin talouteen, ja se muodostaa tarpeettomia riskejä kansanterveydelle. Moniin rannoilta yleisimmin löytyneisiin esineisiin sisältyy myös pakkausjätettä, jolla on pitkäaikaisia vaikutuksia ympäristöön, mikä puolestaan vaikuttaa matkailuun ja ihmisten mahdollisuuteen nauttia näistä luonnonalueista. Lisäksi meriympäristöön päätyvä pakkausjäte kumoaa jätehierarkian ensisijaisuusjärjestyksen, erityisesti koska vältetään uudelleenkäytön valmistelu, kierrätys ja muu talteenotto ennen sen epäasianmukaista loppukäsittelyä. Jotta voitaisiin vähentää pakkausjätteen suhteettoman suurta osuutta merien roskaantumisesta olisi asetettava sitova tavoite, jota tuetaan jäsenvaltioiden kohdennetuilla toimilla.

  Tarkistus    4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (5)  Pakkausjätteiden valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevien voimassa olevien tavoitteiden vaiheittaisella tiukentamisella olisi varmistettava, että taloudellisesti arvokkaat jätemateriaalit hyödynnetään vaiheittain ja tehokkaasti asianmukaisen jätehuollon avulla ja jätehierarkian mukaisesti. Näin olisi varmistettava, että jätteen sisältämät arvokkaat materiaalit syötetään takaisin Euroopan talouteen ja edistetään näin raaka-ainealoitteen täytäntöönpanoa15 ja kiertotalouden muodostumista.

  (5)  Pakkausjätteiden valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevien voimassa olevien tavoitteiden vaiheittaisella tiukentamisella olisi varmistettava, että taloudellisesti arvokkaat jätemateriaalit hyödynnetään vaiheittain ja tehokkaasti asianmukaisen jätehuollon avulla ja jätehierarkian mukaisesti. Näin olisi varmistettava, että jätteen sisältämät arvokkaat materiaalit syötetään takaisin Euroopan talouteen ja edistetään näin raaka-ainealoitteen15 täytäntöönpanoa ja kiertotalouden muodostumista pakkausmateriaalien osalta sanotun kuitenkaan vaikuttamatta elintarviketurvallisuutta, kuluttajien terveyttä ja elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevaan lainsäädäntöön.

  __________________

  __________________

  15  KOM(2013) 442.

  15  KOM(2013) 442.

  Tarkistus    5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (5 a)  Samalla on myös luotava oikeat olosuhteet ja kannustimet, jotta teollisuuden kannalta olisi houkuttelevaa sisällyttää pakkausjäte tuotantoprosesseihin niin, että voidaan tuottaa lisäarvoa tarjoavia tuotteita ja säästää ensiöraaka-aineita.

  Tarkistus    6

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (6)  Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä saaneet tarvittavaa jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. Näin ollen on tärkeää asettaa selkeät toimintapoliittiset tavoitteet sen välttämiseksi, että kierrätettävät materiaalit jäävät alimmaksi jätehierarkiassa.

  (6)  Useat jäsenvaltiot eivät ole vielä saaneet kierrätyksen edellyttämää jätehuoltoinfrastruktuuria täysin valmiiksi. Näin ollen on tärkeää asettaa selkeät toimintapoliittiset tavoitteet jätteiden syntymisen ehkäisemisen sekä jätteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellyttämien jätteenkäsittelylaitosten ja -laitteiden rakentamiselle sen välttämiseksi, että kierrätettävät materiaalit jäävät alimmaksi jätehierarkiassa, ja asettaa kannustimia kierrätykseen liittyvään innovatiiviseen jätehuoltoinfrastruktuuriin tehtäville investoinneille.

  Tarkistus    7

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (6 a)  Jäteöljyjen keräyksellä ja kierrättämisellä on merkittävä taloudellinen ja ympäristöön liittyvä etu, sillä niiden avulla varmistetaan raaka-aineiden saanti, siirrytään kohti kiertotaloutta ja edistetään öljynsaannin riippuvuuden vähentämistä.

  Tarkistus    8

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (7)  Direktiivissä 2008/98/EY ja direktiivissä 1999/31/EY vahvistettujen kierrätystavoitteiden ja kaatopaikalle sijoittamista koskevien rajoitusten yhdistelmän johdosta direktiivissä 94/62/EY säädetyt unionin laajuiset pakkausjätteiden hyödyntämistä energiana ja kierrätystä koskevat tavoitteet eivät ole enää tarpeen.

  (7)  Direktiivissä 2008/98/EY ja direktiivissä 1999/31/EY vahvistettujen kierrätystavoitteiden ja kaatopaikalle sijoittamista koskevien rajoitusten yhdistelmän johdosta direktiivissä 94/62/EY säädetyt unionin laajuiset pakkausjätteiden hyödyntämistä energiana ja kierrätystä koskevat tavoitteet eivät ole enää tarpeen. Energiana hyödyntäminen voi olla pakkausten ja pakkausjätteen käsittelyn vaihtoehtona vain, kun se on teknisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta perusteltua, ja se edellyttää huolellista ympäristövaikutusten arviointia, jossa otetaan huomioon pakkausten ympäristövaikutus kaikissa vaiheissa.

  Tarkistus    9

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (7 а)  Kansalaistiedotuksen tulisi yhdessä erilaisten kierrätetystä jätteestä valmistettujen tuotteiden tukien ja kannustimien kanssa kuulua jäsenvaltioiden kansallisiin strategioihin, jotta voidaan edistää kierrätysteollisuuteen tehtäviä investointeja.

  Tarkistus    10

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (8)  Tässä direktiivissä vahvistetaan unionin jätehuollon pitkän aikavälin tavoitteet ja annetaan taloudellisille toimijoille ja jäsenvaltioille selkeä suunta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia investointeja varten. Jäsenvaltioiden olisi kehittäessään kansallisia jätehuoltostrategioitaan ja suunnitellessaan investointeja jätehuoltoinfrastruktuuriin hyödynnettävä asianmukaisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastoja jätehierarkian mukaisesti edistämällä jätteen syntymisen ehkäisemistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä.

  (8)  Tässä direktiivissä vahvistetaan unionin jätehuollon pitkän aikavälin tavoitteet ja annetaan taloudellisille toimijoille ja jäsenvaltioille selkeä suunta tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavia investointeja varten. Jäsenvaltioiden olisi kehittäessään kansallisia jätehuoltostrategioitaan ja suunnitellessaan investointeja jätehuoltoinfrastruktuuriin hyödynnettävä asianmukaisesti Euroopan rakenne- ja investointirahastoja jätehierarkian mukaisesti edistämällä ensisijaisesti jätteen syntymisen ehkäisemistä ja uudelleenkäyttöä ja sen jälkeen kierrätystä. Euroopan rakenne- ja investointirahastoja ei saisi käyttää polttolaitosten tai kaatopaikkojen rahoitukseen.

  Tarkistus    11

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (10 a)  Myös pakkausten ja pakkausjätteen erilliskeräystä olisi edelleen vahvistettava. Tästä voitaisiin poiketa, kun elinkaariarviointi osoittaa, että sillä saavutetaan hyötyjä ympäristöalalla.

  Tarkistus    12

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (11)  Sen laskemiseksi, onko valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat tavoitteet saavutettu, jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa huomioon tuotteet ja osat, jotka hyväksytyt uudelleenkäyttöä valmistelevat toiminnanharjoittajat ja panttijärjestelmät valmistelevat uudelleenkäyttöä varten. Näiden laskelmien yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat hyväksyttyjen uudelleenkäyttöä valmistelevien toiminnanharjoittajien ja panttijärjestelmien määrittämistä sekä tietojen keräämistä, todentamista ja toimittamista koskevat säännöt.

  (11)  Sen laskemiseksi, onko valmistelua uudelleenkäyttöön ja kierrätystä koskevat tavoitteet saavutettu, jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa huomioon tuotteet ja osat, jotka hyväksytyt uudelleenkäyttöä valmistelevat toiminnanharjoittajat ja panttijärjestelmät sekä kierrätyksen toiminnanharjoittajat valmistelevat uudelleenkäyttöä varten. Näiden laskelmien yhdenmukaisten edellytysten varmistamiseksi komissio hyväksyy yksityiskohtaiset säännöt, jotka koskevat hyväksyttyjen uudelleenkäyttöä valmistelevien toiminnanharjoittajien ja panttijärjestelmien määrittämistä sekä tietojen keräämistä, todentamista ja toimittamista koskevat säännöt.

  Tarkistus    13

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (12)  Valmistelua uudelleenkäyttöön koskevien tietojen luotettavuuden varmistamiseksi on oleellista vahvistaa tietojen toimittamista koskevat yhteiset säännöt. Vastaavasti on tärkeää säätää tarkemmin säännöistä, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot siitä, mitä on tosiasiallisesti kierrätetty ja voidaan ottaa huomioon kierrätystavoitteen saavuttamisessa. Tästä syystä kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevan raportoinnin on pääsääntöisesti perustuttava lopulliseen kierrätysprosessiin sijoitettavan jätteen määrään. Hallinnollisen taakan rajoittamiseksi jäsenvaltioiden olisi tiukkoja ehtoja soveltaen voitava toimittaa kierrätysasteita koskevat tiedot lajittelulaitosten tuotoksen perusteella. Kierrätetyksi jätteeksi ilmoitetun jätteen painosta ei pitäisi vähentää materiaalien tai aineiden painohävikkiä, joka johtuu lopulliseen kierrätysprosessiin sisältyvistä mekaanisista ja/tai kemiallisista muuntamisprosesseista.

  (12)  Valmistelua uudelleenkäyttöön koskevien tietojen luotettavuuden varmistamiseksi on oleellista vahvistaa tietojen toimittamista koskevat yhteiset säännöt. Tiedot olisi kerättävä avointa dataa koskevia tavoitteita tukevien standardien ja eritelmien mukaisesti, ja ne olisi annettava saataville avoimena datana. Vastaavasti on tärkeää säätää tarkemmin säännöistä, joiden mukaisesti jäsenvaltioiden olisi toimitettava tiedot siitä, mitä on tosiasiallisesti kierrätetty ja voidaan ottaa huomioon kierrätystavoitteen saavuttamisessa. Tästä syystä kierrätystavoitteiden saavuttamista koskevan raportoinnin on pääsääntöisesti perustuttava lopulliseen kierrätysprosessiin sijoitettavan jätteen määrään. Hallinnollisen taakan rajoittamiseksi jäsenvaltioiden olisi tiukkoja ehtoja soveltaen voitava toimittaa kierrätysasteita koskevat tiedot lajittelulaitosten tuotoksen perusteella. Kierrätetyksi jätteeksi ilmoitetun jätteen painosta ei pitäisi vähentää materiaalien tai aineiden painohävikkiä, joka johtuu lopulliseen kierrätysprosessiin sisältyvistä mekaanisista ja/tai kemiallisista muuntamisprosesseista.

  Tarkistus    14

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (14)  Jäsenvaltioiden toimittamat tilastotiedot ovat välttämättömiä, jotta komissio voi arvioida jätelainsäädännön noudattamista kaikissa jäsenvaltioissa. Tilastojen laatua, luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste kaikelle jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laaduntarkastusraportti.

  (14)  Jäsenvaltioiden toimittamat tilastotiedot ovat välttämättömiä, jotta komissio voi arvioida jätelainsäädännön noudattamista kaikissa jäsenvaltioissa. Tilastojen laatua, luotettavuutta ja vertailukelpoisuutta olisi parannettava ottamalla käyttöön yksi vastaanottopiste kaikelle jätetiedolle, poistamalla tarpeettomat raportointivaatimukset, vertaamalla kansallisia raportointimenetelmiä sekä ottamalla käyttöön tiedon laaduntarkastusraportti. Laaduntarkastusraportti olisi laadittava yhdenmukaistetussa muodossa.

  Tarkistus    15

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (15 a)  Jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan kannustettava esimerkiksi sellaisten pysyvien materiaalien käyttöön, joilla on kiertotaloudessa korkeampi arvo, koska ne voidaan luokitella materiaaleiksi, joita voidaan kierrättää laadun kärsimättä riippumatta siitä, kuinka monta kertaa materiaali kierrätetään.

  Tarkistus    16

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (15 b)  Yksi tämän direktiivin merkittävistä tavoitteista on olosuhteiden parantaminen sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi on tärkeää, että komissio raportoi tämän direktiivin vaikutuksista sisämarkkinoiden toimintaan.

  Tarkistus    17

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (16)  Jätehuollon tilastotietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon ja jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden kannalta. Tästä syystä olisi vaadittava, että jäsenvaltiot direktiivissä 94/51/EY vahvistettujen tavoitteiden noudattamista koskevia kertomuksia laatiessaan käytettävät uusinta komission ja kansallisten tilastotoimistojen kehittämää menetelmää.

  (16)  Jätehuollon tilastotietojen raportoinnin luotettavuus on erittäin tärkeää tehokkaan täytäntöönpanon ja jäsenvaltioiden tietojen vertailukelpoisuuden kannalta. Tästä syystä olisi vaadittava, että jäsenvaltiot direktiivissä 94/51/EY vahvistettujen tavoitteiden noudattamista koskevia kertomuksia laatiessaan käyttävät yhteistä tietojen keruu- ja käsittelymenetelmää, jonka komissio on kehittänyt yhteistyössä jäsenvaltioiden kansallisten tilastotoimistojen ja jätehuollosta vastaavien kansallisten viranomaisten kanssa.

  Tarkistus    18

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  (21)  Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, jotka ovat yhtäältä pakkauksista ja pakkausjätteistä ympäristölle aiheutuvien vaikutusten estäminen tai niiden vähentäminen ja sen myötä korkeatasoinen ympäristönsuojelu sekä toisaalta sisämarkkinoiden toiminnan varmistaminen ja kaupan esteiden sekä kilpailun vääristymien ja rajoitusten välttäminen unionissa, vaan ne voidaan niiden laajuuden tai vaikutusten takia saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä perussopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuuperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

  (21)  Koska jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitteita, jotka ovat pakkauksista ja pakkausjätteistä ympäristölle aiheutuvien vaikutusten estäminen tai niiden vähentäminen ja sen myötä korkeatasoinen ympäristönsuojelu siten, että otetaan huomioon sisämarkkinoiden toiminta, vaan ne voidaan niiden laajuuden tai vaikutusten takia saavuttaa paremmin unionin tasolla, unioni voi toteuttaa toimenpiteitä perussopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi,

  Tarkistus    19

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (21 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käyttöön otetaan kaikkia unionin työntekijöitä koskevia korkean tason työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksia unionin nykyisten säännösten mukaisesti ja niiden erityisten riskien mukaisesti, joita työntekijöillä on joillakin tuotanto-, kierrätys- ja jätealoilla.

  Tarkistus    20

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 21 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (21 b)  Valtaosassa tapauksista pakkausten käyttäminen ja valitseminen riippuu pikemminkin tuottajasta kuin loppukäyttäjästä. Laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät ovat asianmukaisia sekä pakkausjätteiden muodostumisen ehkäisemisessä että sellaisten järjestelmien luomisessa, joilla varmistetaan kuluttajilta, muilta loppukäyttäjiltä tai jätevirroista saatavien käytettyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden palauttaminen ja/tai keruu sekä kerättyjen pakkausten ja/tai pakkausjätteiden uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys.

  Tarkistus    21

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  1 artikla – 1 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  (-1)  Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

  1.  Tämän direktiivin tarkoituksena on pakkauksista ja pakkausjätteistä huolehtimista koskevien kansallisten toimenpiteiden yhdenmukaistaminen, jotta voitaisiin toisaalta ehkäistä ja lieventää niiden vaikutuksia jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden ympäristöön ja varmistaa näin ympäristönsuojelun korkea taso ja toisaalta taata sisämarkkinoiden toiminta ja ehkäistä kaupan esteiden syntyminen sekä kilpailun vääristyminen ja rajoittuminen yhteisössä.

  ”1.  Tämän direktiivin tarkoituksena on pakkauksista ja pakkausjätteistä huolehtimista koskevien kansallisten toimenpiteiden yhdenmukaistaminen, jotta voitaisiin ehkäistä ja lieventää niiden vaikutuksia jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden ympäristöön ja varmistaa näin ympäristönsuojelun korkea taso ja ottaa huomioon sisämarkkinoiden toiminta.

  Tarkistus    22

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  3 artikla – 2 a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  Lisätään alakohta seuraavasti:

   

  ”2 a.  ’biopohjaisella pakkauksella’ pakkausta, joka on valmistettu biologisista materiaaleista lukuun ottamatta geologisiin muodostumiin sisältyviä aineksia ja/tai fossiileja;”

  Tarkistus    23

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  3 artikla – 12 a alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  Lisätään 3 artiklaan alakohta seuraavasti:

   

  12 a.  ’monikerroksisella pakkauksella’ pakkausta, joka koostuu useammasta kuin yhdestä materiaalikerroksesta;

  Tarkistus    24

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  4 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tällaisiin muihin toimenpiteisiin voivat kuulua kansalliset ohjelmat, laajennettuun tuottajan vastuuseen liittyvät aloitteet pakkausten ympäristövaikutusten minimoimiseksi tai niitä vastaavat toimenpiteet, joista päätetään tarvittaessa taloudellisia toimijoita kuullen, ja joiden avulla pyritään kokoamaan yhteen ja hyödyntämään jäsenvaltioissa toteutetut erilaiset pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä koskevat aloitteet. Kyseisten toimenpiteiden on oltava tämän direktiivin tarkoituksen mukaisia, sellaisena kuin se on määriteltynä 1 artiklan 1 kohdassa.”;

  Tällaisten muiden toimenpiteiden on vastattava tämän direktiivin 1 artiklan 1 kohdassa sekä direktiivissä 2008/98/EY asetettuja tavoitteita niin, että ne edistävät pakkausjätteen syntymisen pysyvää vähentämistä, estävät pakkausten käyttöä ja minimoivat pakkausten ympäristövaikutuksen. Tällaisiin toimenpiteisiin kuuluvat direktiivissä 2008/98/EY määritetyt laajennettua tuottajan vastuuta koskevat järjestelmät sekä muut jäsenvaltioiden määrittämät kansalliset ohjelmat. Näiden toimenpiteiden hyväksymisen yhteydessä voidaan tarvittaessa kuulla talouden toimijoita ja kansalaisjärjestöjä. Ne olisi suunniteltava niin, että niiden avulla voidaan koota yhteen ja ennaltaehkäisyn suhteen hyödyntää jäsenvaltioissa esitettyjä aloitteita.

  Tarkistus    25

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  4 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a)  Lisätään 4 artiklan 1 kohtaan alakohdat seuraavasti:

   

  ”muovipakkausten tuotantoon osallistuville talouden toimijoille tarjotaan seuraavia taloudellisia kannustimia elleivät toimivaltaiset viranomaiset ole tietyn pakkaustyypin osalta todenneet, että toteuttaminen on teknisesti mahdotonta tai muodostaa kohtuuttoman kansanterveyteen kohdistuvan riskin:

   

  a)  pakkausten valmistajiin, jotka vähentävät väriaineiden käyttöä jäykästä muovista valmistetuissa markkinoille saattamissaan pakkauksissa, sovelletaan alennettua laajennettua tuottajan vastuuta koskevan järjestelmän maksua, joka porrastetaan uusiin jäykästä muovista valmistettuihin pakkauksiin lisätyn värimäärän mukaan;

   

  b)  talouden toimijoihin, jotka käyttävät uudelleentäytettäviä muovi- tai lasipakkauksia, sovelletaan alennettua laajennettua tuottajan vastuuta koskevan järjestelmän maksua, joka on oikeassa suhteessa toimijan mahdollisuuksien mukaan toiminnassaan käyttämien uudelleenkäytettävien pakkausten määrään.

   

  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä tämän kohdan täytäntöönpanemiseksi viimeistään ... . [18 kuukautta kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä]. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

  Tarkistus  26

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  4 artikla – 2 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  2 b)  Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

  2.   Komissio edistää pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä kannustamalla asianmukaisten eurooppalaisten standardien kehittämistä 10 artiklan mukaisesti. Standardeilla pyritään minimoimaan pakkausten ympäristövaikutukset 9 ja 10 artiklan mukaisesti.

  2.  Komissio edistää pakkausjätteiden syntymisen ehkäisemistä kannustamalla asianmukaisten eurooppalaisten standardien kehittämistä 10 artiklan mukaisesti. Standardeilla pyritään minimoimaan pakkausten ympäristövaikutukset 9 ja 10 artiklan mukaisesti, vähentämään pakkausten määrää ja luopumaan tarpeettomista pakkauksista.

  Tarkistus  27

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 c alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  4 artikla – 2 a kohta (uusi)

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  2 c)  Korvataan 4 artiklan 3 kohta seuraavasti:

  3.   Komissio antaa tarvittaessa ehdotuksia toimenpiteistä, joilla lujitetaan ja täydennetään olennaisten vaatimusten täytäntöönpanon valvontaa ja joilla varmistetaan, että uusi pakkaus saatetaan markkinoille vain, jos tuottaja on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet sen ympäristövaikutusten minimoimiseksi pakkauksen perustehtäviä vaarantamatta.

  3.  Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2018 ehdotuksia toimenpiteistä, joilla lujitetaan ja täydennetään olennaisten vaatimusten täytäntöönpanon valvontaa ja joilla varmistetaan, että uusi pakkaus saatetaan markkinoille vain, jos tuottaja on toteuttanut kaikki tarvittavat toimenpiteet sen ympäristövaikutusten minimoimiseksi pakkauksen perustehtäviä vaarantamatta. Komissio antaa erityisesti ehdotuksen toimenpiteistä, jotka liittyvät pakkauksiin, joita ei voida kierrättää, vaarallisia aineita sisältäviin pakkauksiin, kertakäyttöisiin pakkauksiin, hävitettäviin pakkauksiin ja tarpeettomiin pakkauksiin ja pakkausten vähentämiseen, sekä arvioi mahdollisuutta ottaa käyttöön näitä koskevia markkinarajoituksia unionin tasolla.”

  Tarkistus    28

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 d alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  5 artikla

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  2 d)  Korvataan 5 artikla seuraavasti:

  Uudelleenkäyttö

  ”Uudelleenkäyttö

  Jäsenvaltiot voivat perustamissopimuksen mukaisesti edistää sellaisten pakkausten uudelleenkäyttöön liittyviä järjestelmiä, joita voidaan käyttää uudelleen aiheuttamatta vahinkoa ympäristölle.

  1.  Jäsenvaltioiden on edistettävä perustamissopimuksen mukaisesti sellaisten pakkausten uudelleenkäyttöön liittyviä järjestelmiä, joita voidaan käyttää uudelleen aiheuttamatta vahinkoa ympäristölle.

   

  Jäsenvaltiot voivat erityisesti tukea uudelleenkäytettävien pakkausten panttijärjestelmien perustamista esimerkiksi laajennettua tuottajan vastuuta koskevilla järjestelmillä ja tarjota riittäviä kannustimia uudelleenkäytettävien pakkausten valmistajille.

   

  2.  Uudelleenkäytettävät, jotka kerätään panttijärjestelmän avulla, voidaan ottaa huomioon laskettaessa 4 artiklan kriteerien pohjalta hyväksyttyjen kansallisten jätteen syntymisen ehkäisemistä koskevien ohjelmien tavoitteiden täyttymistä.

  Tarkistus    29

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 1 kohta – f alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  f)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 on valmisteltava uudelleenkäyttöön ja kierrätettävä vähintään 65 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

  f)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2025 on valmisteltava uudelleenkäyttöön tai kierrätettävä vähintään 65 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

  Tarkistus    30

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 1 kohta – h alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  h)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030 on valmisteltava uudelleenkäyttöön ja kierrätettävä vähintään 75 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

  h)  viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2030 on valmisteltava uudelleenkäyttöön tai kierrätettävä vähintään 75 prosenttia pakkausjätteiden painosta;

  Tarkistus    31

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – b a alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 1 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  b a)  Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

   

  ”1 a.  Edellä 1 kohdassa asetettujen tavoitteiden laskemiseksi aerobiseen tai anaerobiseen käsittelyyn siirrettävän biohajoavan jätteen määrä voidaan tarvittaessa sisällyttää kierrätetyn jätteen määrään, silloin kun käsittelyn tuloksena saadaan kompostia, mädätettä tai muuta materiaalia, josta suurinta osaa käytetään tarvittavan uudelleenkäsittelyn jälkeen kierrätettynä tuotteena, materiaalina tai aineena.”

  Tarkistus    32

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 2 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  2.  Unionista viedyn pakkausjätteen voi ottaa huomioon 1 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ainoastaan se jäsenvaltio, jossa pakkausjätteet kerättiin, jos 6 a artiklan 4 kohdan vaatimukset täyttyvät ja jos viejä voi asetuksen (EY) N:o 1013/2006(*) mukaisesti osoittaa, että jätteen kuljetus on mainitun asetuksen vaatimusten mukaista ja että jätteen käsittely unionin ulkopuolella on tapahtunut asiaa koskevan unionin ympäristölainsäädännön vaatimuksia vastaavien edellytysten mukaisesti.

  2.  Unionista viedyn pakkausjätteen voi ottaa huomioon 1 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ainoastaan se jäsenvaltio, jossa pakkausjätteet kerättiin, jos 6 a artiklan 4 kohdan vaatimukset täyttyvät ja jos viejä asetuksen (EY) N:o 1013/2006(*) mukaisesti osoittaa, että jätteen kuljetus on mainitun asetuksen vaatimusten mukaista ja että jätteen käsittely unionin ulkopuolella on tämän direktiivin vaatimusten ja kaiken sovellettavan ympäristöä sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan lainsäädännön mukaista.

  Tarkistus    33

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c a alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 3 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  c a)  Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

   

  ”3 a.  Jäsenvaltiot voivat valita jätteen hyödyntämisen energiantuotannossa silloin, kun se on ympäristö- ja kustannustehokkuussyistä materiaalien kierrättämistä parempi vaihtoehto.”

  Tarkistus    34

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – c b alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 4 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  c b)  Korvataan 6 artiklan 4 kohta seuraavasti:

  4.  Jäsenvaltioiden on tarvittaessa edistettävä kierrätetyistä pakkausjätteistä saatavien materiaalien käyttöä pakkausten ja muiden tuotteiden tuotannossa

  4.  Jäsenvaltioiden on edistettävä kierrätetyistä pakkausjätteistä saatavien materiaalien käyttöä pakkausten ja muiden tuotteiden tuotannossa

  a)  parantamalla kyseisten materiaalien markkinaedellytyksiä;

  a)  parantamalla kyseisten materiaalien markkinaedellytyksiä ja tarkistamalla lainsäädäntöä, joka voi estää niiden käyttöä;

  b)  tarkistamalla nykyisiä säännöksiä, jotka estävät kyseisten materiaalien käytön.

  b)  tarkistamalla nykyisiä säännöksiä, jotka estävät kyseisten materiaalien käytön, varmistaen samalla ympäristön ja ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun;

   

  b a)  ottamalla käyttöön taloudellisia kannustimia ja verokannustimia kierrätetyn pakkausmateriaalin käyttöönoton edistämiseksi sekä vihreitä julkisia hankintoja koskevia vaatimuksia;

   

  b b)  edistämällä materiaaleja, jotka eivät kierrätettyinä vaaranna ihmisten terveyttä, kun niitä kierrätetään elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa oleviksi materiaaleiksi;

   

  b c)   edistämällä sellaisten materiaalien käyttöä, joita voidaan käyttää uudelleen tai kierrättää laadun kärsimättä riippumatta siitä, kuinka monta kertaa materiaali käytetään uudelleen tai kierrätetään.”

  Tarkistus    35

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 8 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  d)  Poistetaan 5, 8 ja 9 kohta;

  d)  Poistetaan 5 ja 9 kohta ja korvataan 8 kohta seuraavasti:

   

  ”Komissio arvioi tämän direktiivin täytäntöönpanoa sisämarkkinoiden toiminnan kannalta ottaen huomioon kussakin jäsenvaltiossa vallitsevat olosuhteet. Arviointi on suoritettava vähintään joka kolmas vuosi, ja arviointikertomus on toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”

  Tarkistus    36

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – d a alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  6 artikla – 11 a kohta (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  d a)  Lisätään 11 a kohta seuraavasti:

   

  ”11 a.  Jäsenvaltioille voidaan niiden erityistilanteesta riippuen myöntää poikkeuksia 1 kohdan f–i alakohdassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiselle asetetusta aikataulusta, edellyttäen että näiden tavoitteiden asteittainen mukauttaminen varmistetaan, ja kun on otettu huomioon 6 b artiklan 2 kohdan b alakohdassa vahvistetut suositukset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 6 b artiklan soveltamista.’

  Tarkistus    37

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  6 a artikla – 1 kohta – c alakohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  c)  jäsenvaltiot voivat sisällyttää laskelmiin tuotteet ja osat, jotka hyväksytty uudelleenkäyttöön valmisteleva toiminnanharjoittaja tai panttijärjestelmä on valmistellut uudelleenkäyttöön. Jäsenvaltioiden on laskettava uudelleenkäyttöön valmistellun ja kierrätetyn jätteen mukautettu määrä toiminnanharjoittajilta saatujen todennettujen tietojen sekä liitteessä IV esitetyn kaavan perusteella ottaen tässä yhteydessä huomioon uudelleenkäyttöön valmisteltujen tuotteiden ja osien painon.

  Poistetaan.

  Tarkistus    38

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  7 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  5 a)  Korvataan 7 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

  1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sellaisten järjestelmien käyttöön ottamiseksi, joilla varmistetaan:

  1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sellaisten järjestelmien, esimerkiksi laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien, käyttöön ottamiseksi, joilla varmistetaan:” "

  Tarkistus    39

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 b alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  7 a artikla (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 b)  Lisätään artikla seuraavasti:

   

  ”7 a artikla

   

  Pakkausten ja pakkausjätteen vähentäminen meriympäristöstä

   

  1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet vähentääkseen alueellaan meriympäristöön päätyvää pakkausjätettä. Näiden toimenpiteiden on sisällettävä kaikki seuraavat:

   

  a)  sitovan 50 prosentin tavoitteen asettaminen pakkausjätteen vähentämiselle vuoteen 2025 mennessä verrattuna vuoden 2015 tasoon;

   

  b)  ohjelmien perustaminen ja toteuttaminen meriympäristöön päätyvän pakkausjätteen mittaamiseksi ja seuraamiseksi;

   

  c)  erityisten toimenpiteiden toteuttaminen alueittain meriympäristöstä ja rannoilta pääasiallisesti löydetyn pakkausjätteen vähentämiseksi sen lähteellä, myös ohjelmat yleisen tietoisuuden lisäämiseksi, taloudelliset välineet ja kannustimet sekä markkinoille saattamisen rajoitukset.

   

  2.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle vuosittain [x] mennessä raportit, joissa kuvataan niiden edistymistä alueeltaan peräisin olevan meriympäristöön päätyvän pakkausjätteen vähentämisessä sekä 1 kohdan mukaisesti toteutettuja toimenpiteitä ja odotettuja tuloksia.

   

  3.  Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä tämän artiklan täytäntöönpanemiseksi viimeistään ... . [18 kuukautta kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä]. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.”

  Tarkistus    40

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 5 c alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  8 artikla – 2 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  5 c)  Korvataan 8 artiklan 2 kohta seuraavasti:

  2.  Pakkauksiin on niiden keräyksen, uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, mukaan lukien kierrätys, helpottamiseksi merkittävä niissä käytetyt materiaalit, jotta ne voidaan tunnistaa ja luokitella kyseisellä teollisuuden alalla komission päätöksen 97/129/EY perusteella.

  2.  Pakkauksissa on niiden keräyksen, uudelleenkäytön ja hyödyntämisen, mukaan lukien kierrätys, helpottamiseksi annettava tähän tarkoitukseen hyödyllistä tietoa. Pakkauksiin on merkittävä erityisesti niissä käytetyt materiaalit, jotta ne voidaan tunnistaa ja luokitella kyseisellä teollisuuden alalla komission päätöksen 97/129/EY (9) perusteella.”

  Tarkistus    41

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta

  Direktiivi 92/64/EY

  12 artikla – 3 b kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3 b.  Jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti toimittamiin tietoihin on liitettävä laaduntarkastusraportti ja 6 a artiklan 4 kohdan täytäntöönpanoa koskeva kertomus.

  3 b.  Jäsenvaltioiden tämän artiklan mukaisesti toimittamiin tietoihin on liitettävä laaduntarkastusraportti ja 6 a artiklan 4 kohdan täytäntöönpanoa koskeva kertomus. Laaduntarkastusraportti on laadittava yhdenmukaisessa muodossa.

  Tarkistus    42

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  12 artikla – 3 kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelunsa tuloksista kertomuksen. Kyseinen kertomus kattaa arvioinnin tietojenkeruun järjestämisestä, tietolähteistä ja jäsenvaltioissa käytetyistä menetelmistä sekä kyseisten tietojen täydellisyydestä, luotettavuudesta, ajankohtaisuudesta ja johdonmukaisuudesta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.

  3 c.  Komissio tarkastelee tämän artiklan mukaisesti toimitettuja tietoja ja julkaisee tarkastelunsa tuloksista kertomuksen. Kyseinen kertomus kattaa arvioinnin tietojenkeruun järjestämisestä, tietolähteistä ja jäsenvaltioissa käytetyistä menetelmistä sekä kyseisten tietojen täydellisyydestä, luotettavuudesta, ajankohtaisuudesta ja johdonmukaisuudesta sekä avoimen datan saatavuudesta. Arviointiin voi sisältyä erityisiä parannussuosituksia. Kertomus laaditaan kolmen vuoden välein.

  Tarkistus    43

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – d alakohta

  Direktiivi 94/62/EY

  12 artikla – 3 d kohta

   

  Komission teksti

  Tarkistus

  3 d.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan muoto tietojen toimittamiselle 3 a kohdan mukaisesti. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

  3 d.  Komissio antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan muoto tietojen toimittamiselle 3 a kohdan mukaisesti sekä 3 b kohdassa tarkoitetulle laaduntarkastusraportille niin, että tuetaan datan uudelleenkäyttöä ja avointa dataa koskevia tavoitteita. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

  Tarkistus    44

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 7 a alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  15 artikla – 1 kohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  7 a)  Korvataan 15 artiklan 1 kohta seuraavasti:

  Neuvosto päättää tässä direktiivissä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisen edistämiseen käytettävistä taloudellisista ohjauskeinoista asiaa koskevien perustamissopimuksen määräysten mukaisesti. Jos tällaisia toimenpiteitä ei toteuteta, jäsenvaltiot voivat yhteisön ympäristöpolitiikan periaatteiden, kuten ”saastuttaja maksaa” -periaatteen, mukaisesti ja perustamissopimuksesta johtuvia velvoitteita noudattaen toteuttaa toimenpiteitä kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

  Neuvosto päättää tässä direktiivissä määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisen edistämiseen käytettävistä taloudellisista ohjauskeinoista asiaa koskevien perustamissopimuksen määräysten mukaisesti. Jos tällaisia toimenpiteitä ei toteuteta, jäsenvaltiot voivat yhteisön ympäristöpolitiikan periaatteiden, kuten ”saastuttaja maksaa” -periaatteen, mukaisesti ja perustamissopimuksesta johtuvia velvoitteita noudattaen toteuttaa toimenpiteitä kyseisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Tällaiset toimenpiteet voivat muodostaa osan laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä, kertakäyttöpakkauksiin sovellettavia eriytettyjä maksuja, ”maksa itse omat jätekustannuksesi” -järjestelmiä ja panttijärjestelmiä.

  Tarkistus    45

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 7 b alakohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  15 a artikla (uusi)

   

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 b)  Lisätään artikla seuraavasti:

   

  ”15 a artikla

   

  Laajennettua tuottajan vastuuta koskevien järjestelmien yleisvaatimukset

   

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2008/98/EY 8 artiklan ja 8 a artiklan mukaisesti perustettuja laajennettua tuottajan vastuuta koskevia järjestelmiä sovelletaan myös pakkauksiin ja pakkausjätteeseen.

   

  ________________

   

  *  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2018, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 21.11.2008, s. 3).”

  Tarkistus    46

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite 1 (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  Liite II – 1 kohta – 1 luetelmakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  Korvataan liitteessä II olevan 1 kohdan ensimmäinen luetelmakohta seuraavasti:

    Pakkaus on suunniteltava, valmistettava ja pidettävä kaupan siten, että sen uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys, on mahdollista, ja että sen vaikutukset ympäristöön pakkausjätteiden ja pakkausjätteistä huolehtimiseen liittyvistä toimista syntyvien jäännösten hävittämisen yhteydessä ovat mahdollisimman vähäiset.

    Pakkaus on suunniteltava, valmistettava ja pidettävä kaupan siten, että sen uudelleenkäyttö tai hyödyntäminen, mukaan lukien kierrätys, on jätehierarkian periaatteen mukaisesti mahdollista, ja että sen vaikutukset ympäristöön pakkausjätteiden ja pakkausjätteistä huolehtimiseen liittyvistä toimista syntyvien jäännösten hävittämisen yhteydessä ovat mahdollisimman vähäiset.

  Tarkistus    47

  Ehdotus direktiiviksi

  Liite – -1 a kohta (uusi)

  Direktiivi 94/62/EY

  Liite II – 3 kohta – a alakohta

   

  Nykyinen teksti

  Tarkistus

   

  Korvataan liitteessä II olevan 3 kohdan a alakohta seuraavasti:

  ”a)  Materiaaleja kierrättämällä hyödynnettävä pakkaus

  ”a)  Materiaaleja kierrättämällä hyödynnettävä pakkaus

  Pakkaus on valmistettava siten, että tietty prosenttiosuus siinä käytettyjen materiaalien painosta voidaan kierrättää kaupan pidettävien hyödykkeiden tuotannossa yhteisössä voimassa olevien standardien mukaisesti. Tämä prosenttiosuus voi vaihdella sen materiaalityypin mukaan, josta pakkaus on valmistettu.

  Pakkaus on valmistettava siten, että sen kierrätys on teknisesti, ympäristön kannalta ja taloudellisesti toteutettavissa ottaen huomioon käytettyjen kokojen ja materiaalien lajittelu, puhdistaminen ja määrä, jotta tietty prosenttiosuus siinä käytettyjen materiaalien painosta voidaan kierrättää kaupan pidettävien hyödykkeiden tuotannossa yhteisössä voimassa olevien standardien mukaisesti. Tämä prosenttiosuus voi vaihdella sen materiaalityypin mukaan, josta pakkaus on valmistettu. Muodot ja materiaalien suunnittelu, jotka haittaavat lajittelua tai uudelleenkäsittelyä, on korvattava tunnetuilla ja tehokkailla vaihtoehdoilla.”

  ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Direktiivi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta

  Viiteasiakirjat

  COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  14.12.2015

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ITRE

  14.12.2015

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  João Ferreira

  25.2.2016

  Valiokuntakäsittely

  14.6.2016

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  13.10.2016

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  47

  11

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Albert Deß

  ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

  Otsikko

  Direktiivi pakkauksista ja pakkausjätteistä annetun direktiivin 94/62/EY muuttamisesta

  Viiteasiakirjat

  COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  2.12.2015

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ENVI

  14.12.2015

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  ECON

  14.12.2015

  ITRE

  14.12.2015

  JURI

  14.12.2015

   

  Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

         Päätös tehty (pvä)

  ECON

  17.12.2015

  JURI

  28.1.2016

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Simona Bonafè

  22.12.2015

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  15.6.2016

  29.9.2016

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  24.1.2017

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  58

  7

  1

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

  Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  7.2.2017