IZVJEŠĆE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

7.2.2017 - (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)) - ***I

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane
Izvjestiteljica: Simona Bonafè


Postupak : 2015/0276(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0596),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0385/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje francuskog Senata, podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 27. travnja 2016.[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 15. lipnja 2016.[2],

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenje Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0029/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  S obzirom na ovisnost Unije o uvozu sirovina i brzo iscrpljivanje značajne količine prirodnih resursa u kratkoročnom razdoblju, glavni je izazov vratiti što više resursa na područje Unije te poticati prelazak na kružno gospodarstvo.

Obrazloženje

Važno je istaknuti širi okvir procesa prijelaza na kružno gospodarstvo i naglasiti mogućnost da se revizijom Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu intenzivira taj prijelaz.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1a)  Upravljanje otpadom trebalo bi pretvoriti u održivo upravljanje materijalima. Revizija Direktive 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a predstavlja mogućnost za ostvarivanje tog cilja.

 

__________________

 

1a  Direktiva 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.).

Obrazloženje

Važno je istaknuti širi okvir procesa prijelaza na kružno gospodarstvo i naglasiti mogućnost da se revizijom Direktive o ambalaži i ambalažnom otpadu intenzivira taj prijelaz.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguravanja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa te promicanja više kružnoga gospodarstva.

(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i učinkovite uporabe prirodnih resursa, promicanja načela kružnoga gospodarstva, poboljšanja širenja obnovljivih izvora energije, povećanja energetske učinkovitosti, smanjenja ovisnosti Unije o uvoznim resursima, pružanja novih gospodarskih prilika i dugoročne konkurentnosti. Kako bi gospodarstvo bilo zaista kružno, potrebno je poduzeti dodatne mjere u pogledu održive proizvodnje i potrošnje koje će biti usredotočene na cijeli životni vijek proizvoda tako da se očuvaju resursi i zatvori krug kružnog gospodarstva. Učinkovitijom uporabom resursa došlo bi do značajnih neto ušteda za poduzeća, javna tijela i potrošače u Uniji te bi se istodobno smanjile ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Političkim i društvenim poticajem za promicanje oporabe i recikliranja kao održivog načina postupanja s prirodnim resursima unutar kružnog gospodarstva trebalo bi poštovati hijerarhiju gospodarenja otpadom iz članka 4. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a i strogo primjenjivati pristup u kojem sprečavanje ima prednost pred reciklažom.

 

__________________

 

1a Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

Obrazloženje

Kružno gospodarstvo ne može funkcionirati bez čiste proizvodnje. Pri osmišljavanju proizvoda trebalo bi izbjegavati toksične tvari kako bi se omogućilo da proizvodi i materijali kruže u zatvorenoj petlji ne ugrožavajući pritom kvalitetu materijala i zdravlje građana, radnika i okoliša. Za to je potrebno promijeniti pristup toksičnim tvarima kako u kružnom gospodarstvu štetne tvari ne bi ugrozile postupke ponovne uporabe, popravka i reciklaže.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  Odlaganje otpada u okoliš i nepravilno odlaganje ambalaže i ambalažnog otpada imaju negativne učinke i na morski okoliš i na gospodarstvo Unije te predstavljaju nepotreban rizik za javno zdravlje. Mnogi predmeti koji se najčešće nalaze na plažama uključuju ambalažni otpad, koji ima dugotrajne posljedice za okoliš te utječe na turizam i uživanje građana u tim prirodnim područjima. Usto, ambalažni otpad koji dospije u morski okoliš narušava prioritete hijerarhije otpada, osobito izbjegavanjem pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine oporabe prije nego što dođe do njegova nepravilnog odlaganja. Kako bi se smanjio nerazmjerni udio ambalažnog otpada u morskom otpadu, trebalo bi utvrditi obvezujući cilj čija bi se provedba oslanjala na ciljane mjere usvojene od strane država članica.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Ciljeve utvrđene Direktivom 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu oporabe i recikliranja ambalaže i ambalažnog otpada trebalo bi izmijeniti povećanjem pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja ambalažnog otpada kako bi bolje odražavali nastojanja Unije da prijeđe na kružno gospodarstvo.

(2)  Ciljeve utvrđene Direktivom 94/62/EZ u pogledu oporabe i recikliranja ambalaže i ambalažnog otpada trebalo bi izmijeniti povećanjem recikliranja ambalažnog otpada kako bi bolje odražavali nastojanja Unije da prijeđe na kružno gospodarstvo.

__________________

 

  Direktiva 94/62/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 1994. o ambalaži i ambalažnom otpadu (SL L 365, 31.12.1994., str. 10.).

 

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  Zasebni kvantitativni ciljevi za ponovnu uporabu, koje bi države članice trebale postići, trebali bi se postaviti kako bi se promicala ponovno upotrebljiva ambalaža uz istovremen doprinos otvaranju radnih mjesta i uštedama resursa.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  Povećanje ponovne uporabe ambalaže moglo bi smanjiti sveukupni trošak unutar opskrbnog lanca i utjecaj ambalažnog otpada na okoliš. Države članice trebale bi podržavati inicijativu da se na tržište uvede ponovno upotrebljiva ambalaža koja se na kraju životnog ciklusa može reciklirati.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.c)  U određenim slučajevima, kao na primjer u slučaju prehrambenih usluga, jednokratna ambalaža nužna je kako bi se zajamčila higijena hrane te zdravlje i sigurnost potrošača. Države članice trebale bi voditi o tome računa prilikom izrade preventivnih mjera i promicati bolji pristup recikliranju za tu ambalažu.

Obrazloženje

Preventivnim mjerama mora se u obzir uzeti da su higijena hrane te zdravlje i sigurnost potrošača prioriteti. U određenim situacijama higijena hrane i sigurnost potrošača ne dozvoljavaju uporabu ponovno upotrebljive ambalaže, na primjer u slučaju hrane za van. S druge strane, države članice moraju više podupirati prikupljanje takve ambalaže izvan kućanstava i njezino recikliranje.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Nadalje, radi osiguranja bolje usklađenosti zakonodavstva u području otpada trebalo bi uskladiti definicije iz Direktive 94/62/EZ s onima iz Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća koje se primjenjuju na otpad općenito.

(3)  Nadalje, radi osiguranja bolje usklađenosti zakonodavstva u području otpada, ne dovodeći u pitanje posebnosti ambalaže i ambalažnog otpada, trebalo bi, gdje je to bitno, uskladiti definicije iz Direktive 94/62/EZ s onima iz Direktive 2008/98/EZ koje se primjenjuju na otpad općenito.

__________________

 

14 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

 

Obrazloženje

Ključno je osigurati usklađenost svih propisa EU-a o otpadu.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Iz daljnjeg povećanja ciljeva iz Direktive 94/62/EZ u pogledu ponovne uporabe i recikliranja ambalažnog otpada proizišle bi očite koristi za okoliš, gospodarstvo i društvo.

(4)  Iz daljnjeg povećanja ciljeva iz Direktive 94/62/EZ u pogledu recikliranja ambalažnog otpada proizišle bi očite koristi za okoliš, gospodarstvo i društvo.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Sprečavanje stvaranja otpada najučinkovitiji je način poboljšanja učinkovitosti uporabe resursa, smanjenja utjecaja otpada na okoliš te promicanja reciklažnih materijala visoke kvalitete. Iz tog bi razloga države članice trebale zauzeti pristup koji se temelji na životnom ciklusu i čiji je cilj smanjiti utjecaj proizvoda na okoliš. Države članice trebale bi poduzeti mjere kako bi potakle pokretanje sustava za ponovnu uporabu ambalaže i postigle smanjenje potrošnje ambalaže koja se ne može reciklirati i prekomjerne ambalaže. U tu svrhu države članice trebale bi se služiti adekvatnim ekonomskim instrumentima i drugima mjerama za poticanje primjene hijerarhije otpada. Države članice trebale bi imati mogućnost koristiti se instrumentima i mjerama navedenima u Prilogu IV.a Direktivi 2008/98/EZ. Nadalje, napori za sprečavanje stvaranja otpada ne bi smjeli ugroziti ulogu ambalaže u očuvanju higijene ili pružanju sigurnosti za potrošače.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.b)  Države članice trebale bi primjenjivati odgovarajuće poticaje za primjenu hijerarhije otpada, posebno financijske i fiskalne poticaje usmjerene na postizanje ciljeva iz ove Direktive koji se tiču sprečavanja stvaranja ambalažnog otpada i recikliranja, na primjer naknade za odlaganje na odlagalištu ili spaljivanje, programe „plati koliko baciš”, programe proširene odgovornosti proizvođača te poticaje za lokalna tijela. Te bi mjere trebale biti dio programa za sprečavanje stvaranja ambalažnog otpada u svim državama članicama.

Obrazloženje

Uloga država članica od temeljne je važnosti kako bi se zajamčio prijelaz na kružno gospodarstvo te je važno da one predvide, u skladu s ciljevima ove Direktive, odgovarajuće financijske, porezne i regulatorne poticaje za sprečavanje i recikliranje ambalažnog otpada. Poduzete mjere trebale bi biti dio specifičnih programa gospodarenja ambalažnim otpadom i sprečavanja njegova nastanka u svim državama članicama.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4.c)  U velikoj većini slučajeva dostupnost ambalaže ne ovisi o krajnjem potrošaču, niti je njegov izbor, već o proizvođaču. Programi proširene odgovornosti proizvođača prikladni su i za sprečavanje nastanka ambalažnog otpada i za uspostavu sustava kojima će se zajamčiti povrat i/ili prikupljanje iskorištene ambalaže i/ili ambalažnog otpada koji potječu od potrošača, bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika ili tokova otpada, kao i ponovna uporaba ili oporaba, uključujući recikliranje ambalaže i/ili prikupljenog ambalažnog otpada.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4d)  Da bi se potaknulo sprečavanje nastanka ambalažnog otpada i smanjio njegov utjecaj na okoliš uz istovremeno promicanje reciklažnih materijala visoke kvalitete, trebalo bi preispitati temeljne zahtjeve ove Direktive i Prilog II. Direktivi, te ih po potrebi revidirati kako bi se ojačali zahtjevi kojima će se poboljšali dizajn visokokvalitetne ambalaže za ponovnu uporabu i recikliranje.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4e)  Nacionalne strategije država članica trebale bi obuhvatiti senzibiliziranje javnosti u obliku raznih inicijativa i prednosti koje proizlaze iz proizvoda izrađenih od recikliranog otpada, kojima će se potaknuti ulaganja u sektor recikliranih proizvoda.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4f)  Poticanjem održivog biogospodarstva može se doprinijeti smanjenju ovisnosti Europe o uvoznim sirovinama. Poboljšanjem tržišnih uvjeta za ambalažu od bioloških sirovina koja se može reciklirati i za biorazgradivu ambalažu koja se može kompostirati te revidiranjem postojećeg zakonodavstva kojim se sprečava uporaba tih materijala nudi se prilika za poticanje daljnjeg istraživanja i inovacija te za zamjenu sirovina dobivenih uporabom fosilnih goriva obnovljivim izvorima u proizvodnji ambalaže, ako je to iz perspektive životnog ciklusa korisno i ako se time dodatno podržava organsko recikliranje.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Postupnim povećanjem postojećih ciljeva povezanih s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranjem ambalažnog otpada, trebalo bi se osigurati da se gospodarski vrijedni otpadni materijali postupno i učinkovito oporabljuju pravilnim gospodarenjem otpadom te u skladu s hijerarhijom otpada. Time bi se trebao osigurati povratak vrijednih materijala iz otpada u europsko gospodarstvo, što predstavlja napredak u provedbi Inicijative za sirovine i stvaranju kružnoga gospodarstva.

(5)  Postupnim povećanjem postojećih ciljeva povezanih s recikliranjem ambalažnog otpada, trebalo bi se osigurati da se gospodarski vrijedni otpadni materijali postupno i učinkovito oporabljuju pravilnim gospodarenjem otpadom te u skladu s hijerarhijom otpada. Time bi se trebao osigurati povratak vrijednih materijala iz otpada u europsko gospodarstvo, što predstavlja napredak u provedbi Inicijative za sirovine15 te u stvaranju kružnoga gospodarstva ne dovodeći u pitanje sigurnost hrane, zdravlje potrošača i zakonodavstvo o materijalima koji dolaze u dodir s hranom.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.a)  Za postizanje čistog, djelotvornog i održivog kružnog gospodarstva potrebno je ukloniti štetne tvari iz proizvoda prilikom njihova osmišljavanja i u tom bi kontekstu u okviru kružnog gospodarstva trebalo prepoznati jasne odredbe Sedmog programa djelovanja za okoliš, kojim se poziva na razvoj ciklusa netoksičnih materijala kako bi se reciklirani otpad mogao iskoristiti kao važan i pouzdan izvor sirovina za Uniju.

Obrazloženje

EU bi trebao biti usmjeren na stvaranje čistog kružnog gospodarstva i izbjegavati moguće velike rizike od budućeg gubitka povjerenja javnosti i tržišta u reciklirani materijal, stvarajući pritom trajnu ostavštinu. Glavni teret za subjekte koji recikliraju jest prisutnost štetnih tvari u materijalima. EU bi trebao težiti uklanjanju tih štetnih tvari iz proizvoda i otpada, a ne tome da dovodi u opasnost javno zdravlje i okoliš izuzimanjem određenih vrsta poduzeća ili proizvoda iz sigurnosnih zahtjeva i onemogućivanjem identifikacije tih kontaminiranih materijala u budućnosti.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.b)  Kada reciklirani materijal ponovno ulazi u gospodarstvo jer mu je priznat prestanak statusa otpada, bilo zbog ispunjenja konkretnih kriterija za prestanak statusa otpada bilo zbog toga što je postao dio novog proizvoda, mora biti u potpunosti u skladu sa zakonodavstvom Unije o kemikalijama.

Obrazloženje

Uredba o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničenju kemikalija ne primjenjuje se na otpad, kao što je navedeno u članku 2. stavku 2. „Otpad prema definiciji iz Direktive 2006/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća nije tvar, pripravak niti proizvod u smislu članka 3. ove Uredbe”.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5.c)  Postoje velike razlike između ambalažnog otpada iz kućanstava te trgovačkog i industrijskog ambalažnog otpada. Države članice trebale bi o njima zasebno izvješćivati kako bi se dobio jasan i točan pregled stanja.

Obrazloženje

Belgija je trenutno jedina država članica koja ima sustav odvojenog prikupljanja i izvještavanja o ambalažnom otpadu iz kućanstava te trgovačkom i industrijskom ambalažnom otpadu. Smatramo da je to primjer najbolje prakse koji bi se mogao replicirati na razini EU-a. Ekonomska stvarnost ambalaže iz kućanstava te trgovačke i industrijske ambalaže znatno se razlikuje: 1) bave se različitim proizvodima pa stoga trebaju različitu ambalažu, što dovodi do različitih tokova otpada; 2) trgovačka dimenzija je različita („od poduzeća do poduzeća” za trgovačku i industrijsku ambalažu, za razliku od modela „od poduzeća do potrošača” za ambalažu iz kućanstava); 3) volumeni tih dvaju tokova jako se razlikuju. Ovo su tri najuvjerljivija razloga da se napravi jasna razlika između dvaju spomenutih tokova.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Brojne države članice još nisu u potpunosti razvile potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom. Stoga je bitno postaviti jasne ciljeve politika kako bi se izbjeglo zadržavanje materijala koji se mogu reciklirati na dnu hijerarhije otpada.

(6)  Brojne države članice još nisu u potpunosti razvile potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom namijenjenu recikliranju. Stoga je bitno postaviti jasne ciljeve politika za izgradnju postrojenja za obradu otpada te instalacija potrebnih za sprečavanje, ponovnu uporabu i recikliranje kako bi se izbjeglo zadržavanje materijala koji se mogu reciklirati na dnu hijerarhije otpada te uvesti poticaje za ulaganja u inovativnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom namijenjenu recikliranju.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Kako bi se postigli ciljevi ove Direktive i pospješio prijelaz na kružno gospodarstvo, Komisija bi trebala poticati koordinaciju i razmjenu informacija i najboljih praksi među državama članicama i među različitim sektorima gospodarstva. Ta bi se razmjena mogla olakšati komunikacijskim platformama kojima bi se podigla razina osviještenosti o novim industrijskim rješenjima i omogućio bolji pregled raspoloživih kapaciteta te kojima bi se doprinijelo povezivanju sektora zbrinjavanja otpada s drugim sektorima i podržavanju industrijske simbioze.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kombiniranjem ciljeva za recikliranje i ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta utvrđenih direktivama 2008/98/EZ i 1999/31/EZ, ciljevi Unije u pogledu energetske oporabe i recikliranja utvrđeni Direktivom 94/62/EZ više nisu potrebni.

(7)  Kombiniranjem ciljeva za recikliranje i ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta utvrđenih direktivama 2008/98/EZ i 1999/31/EZ Vijeća1a, ciljevi Unije u pogledu energetske oporabe ambalažnog otpada utvrđeni Direktivom 94/62/EZ više nisu potrebni.

 

__________________

 

1a  Direktiva Vijeća 1999/31/EZ od 26. travnja 1999. o odlagalištima otpada (SL L 182, 16.7.1999., str. 1.)

Obrazloženje

Ciljevi recikliranja i dalje su osnovni instrument kojim se omogućava prijelaz na kružno gospodarstvo.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Ovom se Direktivom utvrđuju dugoročni ciljevi Unije za gospodarenje otpadom te se gospodarskim subjektima i državama članicama daju jasne smjernice za ulaganja potrebna za postizanje ciljeva ove Direktive. Države članice bi se pri izradi nacionalnih strategija gospodarenja otpadom i planiranja ulaganja u infrastrukturu za gospodarenje otpadom trebale razborito koristiti europskim strukturnim i investicijskim fondovima promicanjem sprečavanja, ponovne uporabe i recikliranja u skladu s hijerarhijom otpada.

(8)  Ovom se Direktivom utvrđuju dugoročni ciljevi Unije za gospodarenje otpadom te se gospodarskim subjektima i državama članicama daju jasne smjernice za ulaganja potrebna za postizanje ciljeva ove Direktive. Države članice bi se pri izradi nacionalnih strategija gospodarenja otpadom i planiranja ulaganja u infrastrukturu za gospodarenje otpadom i kružno gospodarstvo trebale razborito koristiti europskim strukturnim i investicijskim fondovima u skladu s hijerarhijom otpada te osmisliti strategije i planove ulaganja koji su ponajprije usmjereni na promicanje sprečavanja stvaranja otpada i njegove ponovne uporabe te potom recikliranja.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9.a)  Trebalo bi preispitati propise o daljnjem povećanju ciljeva u pogledu recikliranja od 2030. nadalje na osnovi iskustva stečenog u primjeni ove Direktive.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Za neobojene metale i aluminij trebalo bi utvrditi zasebne ciljeve za recikliranje kako bi se ostvarile znatne koristi za gospodarstvo i okoliš jer bi se recikliralo više aluminija, što bi rezultiralo znatnim uštedama energije i ugljikova dioksida. Postojeći cilj povezan s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranjem metalne ambalaže stoga bi se trebao podijeliti na zasebne ciljeve za te dvije vrste otpada.

(10)  Za neobojene metale i aluminij trebalo bi utvrditi zasebne ciljeve za recikliranje kako bi se ostvarile znatne koristi za gospodarstvo i okoliš jer bi se recikliralo više metala, što bi rezultiralo znatnim uštedama energije i ugljikova dioksida. Postojeći cilj povezan s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranjem metalne ambalaže stoga bi se trebao podijeliti na zasebne ciljeve za te dvije vrste otpada.

Obrazloženje

Zasebni ciljevi pomažu da se poboljšaju ciljevi za recikliranje ne samo aluminija već i čelika te bi stoga trebalo upotrijebiti riječ „metali” a ne „aluminij”.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi povezani s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranjem, države članice trebale bi moći uzeti u obzir proizvode i sastavne dijelove koje za ponovnu uporabu pripremaju priznati subjekti za pripremu za ponovnu uporabu ili se pripremaju u priznatim programima povrata pologa. Radi osiguranja ujednačenih uvjeta za te izračune, Komisija će donijeti detaljna pravila za utvrđivanje priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu i priznatih programa povrata pologa te za prikupljanje, provjeru i dostavu podataka.

(11)  Radi osiguranja ujednačenog izračuna podataka o ciljevima povezanima s recikliranjem, Komisija bi trebala donijeti detaljna pravila za utvrđivanje subjekata za recikliranje te za prikupljanje, sljedivost, provjeru i dostavu podataka. Države članice, nakon donošenja usklađene metodologije i za potrebe izračuna toga jesu li ostvareni ciljevi povezani s recikliranjem, trebale bi moći uzeti u obzir recikliranje metala koje se odvija u kombinaciji sa spaljivanjem ili suspaljivanjem.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Radi osiguranja pouzdanosti prikupljenih podataka o pripremi za ponovnu uporabu ključno je utvrditi zajednička pravila izvješćivanja. Isto tako, važno je utvrditi preciznija pravila prema kojima bi države članice trebale izvješćivati o učinkovito recikliranom otpadu koji se može računati kao napredak u ostvarenju ciljeva u pogledu recikliranja. Zato se, u pravilu, izvješćivanje o ostvarivanju ciljeva u pogledu recikliranja mora temeljiti na ulaznim količinama za konačni postupak recikliranja. U cilju ograničavanja administrativnog opterećenja, državama članicama trebalo bi u strogim uvjetima dopustiti izvješćivanje o stopama recikliranja na temelju izlaznih količina postrojenja za razvrstavanje. Gubitke u masi materijala ili tvari zbog postupaka fizičke i/ili kemijske transformacije koji su svojstveni konačnom postupku recikliranja ne bi trebalo oduzimati od mase otpada koji se prijavljuje kao recikliran.

(12)  Radi osiguranja pouzdanosti prikupljenih podataka o recikliranju ključno je utvrditi zajednička pravila o prikupljanju, sljedivosti i provjeri podataka te o njihovom izvješćivanju. Isto tako, važno je utvrditi preciznija pravila prema kojima bi države članice trebale izvješćivati o učinkovito recikliranom otpadu koji se može računati kao napredak u ostvarenju ciljeva u pogledu recikliranja. Izračun ostvarenih ciljeva trebao bi se temeljiti na jednoj usklađenoj metodi kojom se sprečava da se o odbačenom otpadu izvijesti kao o recikliranom otpadu. Zato se izvješćivanje o ostvarivanju ciljeva u pogledu recikliranja mora temeljiti na ulaznim količinama za konačni postupak recikliranja. Gubitke u masi materijala ili tvari zbog postupaka fizičke i/ili kemijske transformacije koji su svojstveni konačnom postupku recikliranja ne bi trebalo oduzimati od mase otpada koji se prijavljuje kao recikliran.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Statistički podatci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost statističkih podataka.

(14)  Podatci i informacije koje države članice dostavljaju neophodni su kako bi Komisija procijenila usklađenost sa zakonodavstvom o otpadu u državama članicama. Određivanjem zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka na temelju pouzdanih izvora te uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost dostavljenih podataka.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi od država članica pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima Direktivom 94/62/EZ trebalo zatražiti da upotrebljavaju najnoviju metodologiju koju su razvili Komisija i nacionalni statistički uredi država članica.

(16)  Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi od država članica pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima u Direktivi 94/62/EZ trebalo zatražiti da upotrebljavaju zajedničku metodologiju za prikupljanje i obradu podataka koju je izradila Komisija u suradnji s nacionalnim statističkim uredima država članica i nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima zaduženima za gospodarenje otpadom.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16.a)  Države članice trebale, na zahtjev i bez odgode, dostaviti Komisiji sve informacije potrebne za procjenu provedbe ove Direktive u cijelosti i njezina utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se dopunila ili izmijenila Direktiva 94/62/EZ, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu članka 6.a stavka 2., članka 6.a stavka 5., članka 11. stavka 3., članka 19. stavka 2. i članka 20. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, među ostalim i na razini stručnjaka. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobnu, pravodobnu i primjerenu dostavu relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(17)  Kako bi se dopunila Direktiva 94/62/EZ, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu pravila o izračunu ostvarenja ciljeva recikliranja, određenih iznimki u vezi s maksimalnim razinama koncentracije teških metala u određenim recikliranim materijalima, proizvodnih prstena i vrsta ambalaže, zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka i u pogledu formata za dostavu podataka o ostvarenju ciljeva povezanih s recikliranjem te izmjena popisa oglednih primjera za definiranje ambalaže i eventualnih tehničkih poteškoća pri primjeni ove Direktive. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, među ostalim i na razini stručnjaka, te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Konkretno, s ciljem osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koji se bave pripremom delegiranih akata.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Radi osiguravanja ujednačenih uvjeta za provedbu Direktive 94/62/EZ, Komisiji bi trebalo prenijeti ovlasti za provedbu u pogledu članka 12. stavka 3.d i članka 19. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

(18)  Radi osiguravanja ujednačenih uvjeta za provedbu Direktive 94/62/EZ, Komisiji bi trebalo prenijeti ovlasti u pogledu prilagodbe identifikacijskog sustava povezanog s vrstom upotrijebljenih ambalažnih materijala znanstvenom i tehnološkom napretku. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

__________________

__________________

16 Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)

16 Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21.a)  Države članice trebale bi osigurati da se za sve radnike u Uniji uvedu visoki uvjeti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, u skladu s postojećim pravom Unije te u skladu s konkretnim rizicima s kojima se suočavaju radnici u nekim sektorima proizvodnje, recikliranja i otpada.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 1. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)   U članku 1., stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   U tu svrhu ova Direktiva utvrđuje mjere kojima je osnovni cilj, sprečavanje proizvodnje ambalažnog otpada i kao dodatnim temeljnim načelima, oporabi ambalaže, recikliranju i drugim oblicima obnove ambalažnog otpada i, stoga, smanjenju konačnog odlaganja takvog otpada. ”

„2.   U tu svrhu ova Direktiva utvrđuje mjere kojima je osnovni cilj sprečavanje proizvodnje ambalažnog otpada, a dodatna temeljna načela ponovna uporaba ambalaže, recikliranje i drugi oblici oporabe ambalažnog otpada i, stoga, smanjenje konačnog odlaganja takvog otpada kako bi se doprinijelo prijelazu na kružno gospodarstvo.

Obrazloženje

Važno je u ciljevima naglasiti da je ova Direktiva bitna za prijelaz na kružno gospodarstvo.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ba (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 3. – točka 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  dodaje se sljedeća točka:

 

„2.a  ‘ambalaža od bioloških sirovina’ znači svaka ambalaža dobivena od materijala biološkog podrijetla, izuzimajući materijal koji je dio geoloških formacija i/ili je fosiliziran;”

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka c.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 3. – točke od 3. do 10.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  brišu se točke od 3. do 10.;

(c)  brišu se točke 3. i 4. te 6. do 10.;

Obrazloženje

Ponovno se uvodi definicija ponovne uporabe.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka d

Direktiva 94/62/EZ

Članak 3. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Usto se primjenjuju definicije ‚otpad’, ‚proizvođač otpada’, ‚posjednik otpada’, ‚gospodarenje otpadom’, ‚skupljanje’, ‚odvojeno skupljanje’, ‚sprečavanje’, ‚ponovna uporaba’, ‚obrada’, ‚oporaba’ ‚priprema za ponovnu uporabu’, ‚recikliranje’, ‚konačni postupak recikliranja’ i ‚zbrinjavanje’ utvrđene u članku 3. Direktive 2008/98/EZ.”;

„Usto se primjenjuju definicije ‚otpad’, ‚proizvođač otpada’, ‚posjednik otpada’, ‚gospodarenje otpadom’, ‚skupljanje’, ‚odvojeno skupljanje’, ‚sprečavanje’, ‚razvrstavanje’, ‚komunalni otpad’, ‚industrijski i trgovački otpad’, ‚obrada’, ‚oporaba’, ‚recikliranje’, ‚organsko recikliranje’, ‚konačni postupak recikliranja’, ,otpad u okolišu’ i ,bacanje otpada u okoliš’ utvrđene u članku 3. Direktive 2008/98/EZ.”;

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Te druge mjere mogu uključivati nacionalne programe, poticaje putem programa proširene odgovornosti proizvođača radi svođenja učinka ambalaže na okoliš na najmanju moguću mjeru ili slične mjere koje se donose, po potrebi, uz savjetovanje s gospodarskim subjektima, a koje su namijenjene objedinjavanju i iskorištavanju brojnih inicijativa poduzetih u državama članicama u pogledu sprečavanja. Te su mjere u skladu s ciljevima ove Direktive kako su definirani u članku 1. stavku 1.”;

„Države članice poduzimaju mjere kako bi svele učinak ambalaže na okoliš na najmanju moguću mjeru i doprinijele postizanju ciljeva povezanih sa sprečavanjem stvaranja otpada koji su utvrđeni u članku 9. stavku -1. Direktive 2008/98/EC. Takve mjere obuhvaćaju proširenu odgovornost proizvođača kao što je definirana u trećem podstavku članka 8. stavka 1. i poticaje za pokretanje sustava za ponovnu uporabu ambalaže.

 

Države članice poduzimaju mjere kako bi postigle značajno smanjenje potrošnje ambalaže koja se ne može reciklirati i prekomjerne ambalaže. Takvim se mjerama ne ugrožava higijena ni sigurnost hrane.

 

Osim toga, države članice mogu poduzeti druge mjere koje se donose u suradnji s gospodarskim subjektima te organizacijama za zaštitu potrošača i okoliša, a koje su namijenjene objedinjavanju i iskorištavanju brojnih inicijativa poduzetih u državama članicama u pogledu sprečavanja.

 

Te su mjere u skladu s ciljevima ove Direktive kako su definirani u članku 1. stavku 1.

 

Države članice primjenjuju odgovarajuće ekonomske instrumente i poduzimaju druge mjere kako bi osigurale poticaje za primjenu hijerarhije otpada. Ti instrumenti i mjere mogu obuhvaćati instrumente i mjere navedene u Prilogu IV.a Direktivi 2008/98/EZ.”

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2a)  u članku 4. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.  Komisija prema potrebi predlaže mjere kojima se jača i dopunjuje provedba osnovnih zahtjeva i osigurava da se nova ambalaža stavlja na tržište samo ako je proizvođač poduzeo sve nužne mjere kako bi smanjio njezin utjecaj na okoliš, a da pritom nije ugrozio osnovnu funkciju ambalaže.

3.  Najkasnije do 31. prosinca 2020. Komisija podnosi prijedloge za ažuriranje osnovnih zahtjeva kako bi se ojačala i dopunila provedba tih zahtjeva i osiguralo da se nova ambalaža stavlja na tržište samo ako je proizvođač poduzeo sve nužne mjere kako bi smanjio njezin utjecaj na okoliš, a da pritom nije ugrozio osnovnu funkciju ambalaže. Nakon savjetovanja s dionicima Komisija podnosi zakonodavni prijedlog ažuriranja zahtjeva, posebno kako bi se poboljšao dizajn za ponovnu uporabu i visokokvalitetno recikliranje.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.b (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b)  u članku 4. umeće se sljedeći stavak:

 

„3.a  Ako postoji ekološka korist iz perspektive životnog ciklusa, države članice potiču upotrebu ambalaže od bioloških sirovina koja se može reciklirati i biorazgradive ambalaže koja se može kompostirati tako što će poduzeti mjere poput:

 

(a)  poticanja njihove uporabe, među ostalim uporabom ekonomskih instrumenata;

 

(b)  poboljšanja tržišnih uvjeta za takve proizvode;

 

(c)  preispitivanja postojećeg zakonodavstva kojim se sprečava uporaba tih proizvoda.”

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.c (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 5. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.c)  U članak 5. umeće se sljedeći naslov:

 

,Ponovna uporaba’

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.d (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 5. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2.d)  U članku 5. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Države članice mogu poticati sustave za oporabu ambalaže, koja može biti u skladu sa Ugovorom oporabljena na za okoliš siguran način, u skladu s Ugovorom.

1.  U skladu s hijerarhijom otpada, države članice potiču sustave za ponovnu uporabu ambalaže, koja se može ponovno upotrijebiti na siguran način za okoliš u skladu s Ugovorom, ne ugrožavajući higijenu hrane ni sigurnost potrošača.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.e (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.e)  U članak 5. umeće se sljedeći stavak:

 

„1.a  Države članice nastojat će ostvariti sljedeće ciljeve za ponovnu uporabu ambalaže:

 

(a)  najkasnije do 31. prosinca 2025. najmanje 5% masenog udjela ukupnog ambalažnog otpada ponovo će se upotrebljavati;

 

(b)  najkasnije do 31. prosinca 2030. najmanje 10% masenog udjela ukupnog ambalažnog otpada ponovo će se upotrebljavati;

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.f (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 5. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.f)  U članak 5. umeće se sljedeći stavak:

 

„1b.  Kako bi se potaknule aktivnosti ponovne uporabe, države članice između ostalog mogu poduzeti sljedeće mjere:

 

–  uporabu programa povrata pologa za proizvode čija se ambalaža može ponovo uporabiti;

 

–  određivanje minimalnog postotka ambalaže plasirane na tržište koja se može ponovo uporabiti svake godine po ambalažnom toku;

 

–  pružanje odgovarajućih ekonomskih poticaja za proizvođače za ambalažu koja se može ponovo uporabiti.”

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.g (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 5. – stavak 1.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2.g)  U članak 5. umeće se sljedeći stavak:

 

1.c Ambalaža i ponovo uporabljena ambalaža prikupljena u okviru programa povrata pologa mogu se računati kao napredak prema ostvarenju ciljeva sprečavanja stvaranja ambalažnog otpada koji su određeni nacionalnim programima sprečavanja.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  naslov se zamjenjuje naslovom „Oporaba, ponovna uporaba i recikliranje”;

(a)  naslov se zamjenjuje naslovom „Oporaba i recikliranje”;

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka aa (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak -1. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)   U članak 6. umeće se stavak -1.:

 

„-1.  Države članice uspostavljaju sustave za razvrstavanje za sve ambalažne materijale.”

Obrazloženje

Zasebno prikupljanje i razvrstavanje za sve ambalažne potrebe, osim što ih je potrebno poticati, moraju također postati obvezni. Ambalaža koje se ne prikuplja zasebno i ne razvrstava neće se reciklirati. Pristup programima prikupljanja i razvrstavanja bit će zajamčen za sve ambalažne materijale koji se mogu reciklirati samo ako se uvede jasna zakonska obveza zasebnog prikupljanja i razvrstavanja za svu ambalažu. Tražiti od država članica da uspostave sustave za prikupljanje i razvrstavanje sve ambalaže isto tako je nužno kako bi se osigurala stalna opskrba materijalima koji se mogu reciklirati, a samim time i predvidljiv scenarij za inovacije i ulaganja u postojeće i nove tehnologije i infrastrukturu za prikupljanje i razvrstavanje.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak 1. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  najkasnije do 31. prosinca 2025. najmanje 65 % masenog udjela ukupnog ambalažnog otpada bit će pripremljeno za ponovnu uporabu i reciklirano;

(f)  najkasnije do 31. prosinca 2025. najmanje 70% masenog udjela ukupnog nastalog ambalažnog otpada bit će reciklirano;

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak 1. – točka g

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  najkasnije do 31. prosinca 2025. postići će se sljedeći minimalni ciljevi prema masenom udjelu za pripremu materijala sadržanih u ambalažnom otpadu za ponovnu uporabu i recikliranje:

(g)  najkasnije do 31. prosinca 2025. postići će se sljedeći minimalni ciljevi prema masenom udjelu za recikliranje za sljedeće materijale sadržane u ambalažnom otpadu:

i.  55 % plastike;

(i)  60 % plastike;

ii.  60% drveta;

ii.  65% drveta;

iii.  75 % neobojenih metala;

iii.  80% neobojenih metala;

iv.  75 % aluminija;

iv.  80% aluminija;

v.  75 % stakla;

v.  80 % stakla;

vi.  75 % papira i kartona;

vi.  90% papira i kartona;

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak 1. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  najkasnije do 31. prosinca 2030. najmanje 75% masenog udjela ukupnog ambalažnog otpada bit će pripremljeno za ponovnu uporabu i reciklirano;

(h)  najkasnije do 31. prosinca 2030. najmanje 80% masenog udjela ukupnog nastalog ambalažnog otpada bit će reciklirano;

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak 1. – točka i

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  najkasnije do 31. prosinca 2030. postići će se sljedeći minimalni ciljevi prema masenom udjelu za pripremu materijala sadržanih u ambalažnom otpadu za ponovnu uporabu i recikliranje:

(i)  najkasnije do 31. prosinca 2030. postići će se sljedeći minimalni ciljevi prema masenom udjelu za recikliranje za sljedeće materijale sadržane u ambalažnom otpadu:

i.  75 % drveta;

i.  80% drveta;

ii.  85% neobojenih metala;

ii.  90% neobojenih metala;

iii.  85% aluminija;

iii.  90% aluminija;

iv.  85 % stakla;

iv.  90% stakla;

v.  85 % papira i kartona.

 

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka c

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ambalažni otpad koji se šalje drugoj državi članici radi pripreme za ponovnu uporabu, recikliranja ili oporabe u toj državi članici smije se računati kao napredak prema ostvarenju ciljeva utvrđenih stavkom 1. točkama od (f) do (i) samo one države članice u kojoj je ambalažni otpad prikupljen.

3.  Ambalažni otpad koji se šalje drugoj državi članici radi recikliranja u toj državi članici smije se računati kao napredak prema ostvarenju ciljeva utvrđenih stavkom 1. točkama od (f) do (i) samo one države članice u kojoj je ambalažni otpad prikupljen.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ca (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ca)  u članku 6. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.  Države članice, prema potrebi, potiču upotrebu materijala koji se dobivaju od recikliranoga ambalažnog otpada za proizvodnju ambalaže i drugih proizvoda:

4.  Države članice potiču upotrebu materijala koji se dobivaju od recikliranoga ambalažnog otpada za proizvodnju ambalaže i drugih proizvoda onda kad je to korisno iz perspektive životnog ciklusa i kad je u skladu s hijerarhijom otpada:

(a)  poboljšanja tržišnih uvjeta za takve materijale;

(a)  poboljšanjem tržišnih uvjeta za takve materijale;

(b)  preispitivanjem postojećih odredaba koje sprečavaju uporabu tih materijala.

(b)  preispitivanjem postojećih odredaba koje sprečavaju uporabu tih materijala.

 

(ba)  upotrebom odgovarajućih ekonomskih instrumenata radi poticanja upotrebe sekundarnih sirovina, koji mogu obuhvaćati mjere kojima se promiče reciklirani sadržaj proizvoda te primjenu održivih kriterija javne nabave;

 

(bb)  promicanjem materijala koji kada ih se reciklira u materijale koji dolaze u kontakt s hranom nisu opasni za ljudsko zdravlje.

Obrazloženje

Države članice trebale bi poticati uporabu materijala dobivenih od recikliranog ambalažnog otpada za proizvodnju ambalaže i drugih proizvoda poboljšanjem tržišnih uvjeta za te materijale, preispitivanjem postojećeg zakonodavstva kojim se onemogućava njihova uporaba, te poticanjem uporabe sekundarnih sirovina i promicanjem materijala koji, jednom kad se recikliraju, ne štete ljudskom zdravlju.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka d

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavci 5., 8. i 9.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)   stavci 5., 8. i 9. brišu se;

(d)   stavci 5. i 9. brišu se;

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka da (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak 8.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(da)  stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

8.   Komisija što je moguće prije, ali najkasnije do 30. lipnja 2005., podnosi izvještaj Europskomu parlamentu i Vijeću o napretku provedbe ove Direktive i njezinom utjecaju na okoliš, kao i o funkcioniranju unutarnjega tržišta. Izvještaj uzima u obzir pojedinačne okolnosti u svakoj državi članici. Obuhvaća sljedeće:

„8.   U tu će svrhu Komisija najkasnije do 31. prosinca 2024. ispitati ciljeve utvrđene u članku 6. i napredak u njihovu ostvarivanju, uzimajući u obzir najbolje prakse i mjere koje države članice koriste kako bi postigle te ciljeve.

 

U svojoj ocjeni Komisija razmatra mogućnost uspostave:

(a)   ocjenu učinkovitosti, primjene i provedbe osnovnih zahtjeva;

(a)  ciljeva o drugim tokovima ambalažnog otpada;

(b)   dodatne preventivne mjere radi, koliko god je to moguće, smanjivanja utjecaja ambalaže na okoliš, bez ugrožavanja njezine osnovne funkcije;

(b)  zasebnih ciljeva za ambalažni otpad iz kućanstava te za trgovački i industrijski ambalažni otpad.

(c)   mogući razvoj ekološkoga ambalažnog indikatora, kako bi se sprečavanje nastajanja ambalažnoga otpada učinilo jednostavnijim i učinkovitijim;

U tu svrhu Komisija sastavlja izvješće, i prema potrebi mu prilaže zakonodavni prijedlog, te ga dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.”

(d)   planove za sprečavanje stvaranja ambalažnoga otpada;

 

(e)   poticaje za ponovnu uporabu, a pogotovo usporedbu troškova i koristi od ponovne uporabe i recikliranja;

 

(f)   odgovornost proizvođača uključujući i financijske aspekte;

 

(g)   napore da se i nadalje smanjuju i, ako je to potrebno, na kraju postupno do 2010. iz ambalaže uklone teški metali i ostale opasne tvari u ambalaži.

 

Uz taj se izvještaj, prema potrebi, podnose prijedlozi za reviziju odgovarajućih odredaba ove Direktive, ako takvi prijedlozi već nisu podneseni.

 

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6.a – stavak 1. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.   Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi utvrđeni člankom 6. stavkom 1. točkama od (f) do (i),

1.   Kako bi se izračunalo jesu li ostvareni ciljevi utvrđeni u članku 6. stavku 1. točkama od (f) do (i), masa recikliranog ambalažnog otpada računa se kao masa količine otpada koja ulazi u konačni postupak recikliranja u određenoj godini.

(a)  masa recikliranog ambalažnog otpada smatra se masom količine otpada koja ulazi u konačni postupak recikliranja;

 

(b)  masa ambalažnog otpada pripremljenog za ponovnu uporabu smatra se masom ambalažnog otpada koji je oporabio ili prikupio priznati subjekt za pripremu za ponovnu uporabu i koji je prošao sve potrebne postupke provjere, čišćenja i popravka kako bi se omogućila ponovna uporaba bez daljnjeg sortiranja ili prethodne obrade;

 

(c)  države članice mogu uključiti proizvode i sastavne dijelove koje su za ponovnu uporabu pripremili priznati subjekti za pripremu za ponovnu uporabu ili su pripremljeni u priznatim programima povrata pologa. Za izračun prilagođene stope ambalažnog otpada koji je pripremljen za ponovnu uporabu i recikliran, uzimajući u obzir masu proizvoda i sastavnih dijelova pripremljenih za ponovnu uporabu, države članice upotrebljavaju provjerene podatke subjekata i primjenjuju formulu utvrđenu u Prilogu IV.

 

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6a. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija do 31. prosinca 2018. od europskih organizacija za normizaciju traži da izrade standarde europske kvalitete za otpadne materijale koji ulaze u konačni postupak recikliranja i za sekundarne sirovine, pogotovo plastiku, na temelju najboljih dostupnih praksi.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kako bi osigurala usklađene uvjete za primjenu stavka 1. točaka (b) i (c) te Priloga IV., Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 21.a , čime utvrđuje minimalne zahtjeve u smislu kvalitete i operativne zahtjeve za određivanje priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu i priznatih programa povrata pologa, uključujući posebna pravila za prikupljanje, provjeru i dostavu podataka.

2.  Kako bi osigurala usklađene uvjete za primjenu stavka 1., Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 21.a kako bi dopunila ovu Direktivu utvrđivanjem minimalnih zahtjeva u smislu kvalitete i operativnih zahtjeva za određivanje subjekata koji provode konačni postupak recikliranja, uključujući posebna pravila za prikupljanje, sljedivost, provjeru i dostavu podataka.

Obrazloženje

Kako bi se zajamčilo da se stavak 1. ove Direktive provodi jednoobrazno, Komisija bi trebala donijeti delegirane akte kojima će se odrediti minimalni operativni zahtjevi i zahtjevi kvalitete za utvrđivanje subjekata koji provode konačni postupak recikliranja.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6.a – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Komisija mora ispitati mogućnosti i, po potrebi, predložiti mjere za usklađivanje prijavljivanja višeslojne (kompozitne) ambalaže s obvezama iz ove Direktive.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odstupajući od stavka 1., masa izlazne količine svih postupaka sortiranja može se prijaviti kao masa recikliranog ambalažnog otpada uz uvjet:

Briše se.

(a)  da se izlazna količina otpada pošalje u konačni postupak recikliranja;

 

(b)  da masa materijala ili tvari koje ne podliježu konačnom postupku recikliranja i koje se odlažu ili podliježu energetskoj oporabi ostane ispod 10 % ukupne mase koju će se prijaviti kao recikliranu.

 

Obrazloženje

Europski parlament tražio je u Rezoluciji o učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju, usvojenoj 9. srpnja 2015., da se ciljevi za recikliranje računaju prema jednoj metodi usklađenoj za sve države članice na temelju pouzdane metode izvješćivanja kojom bi se onemogućilo navođenje odbačenog otpada (odlaganjem na odlagališta ili spaljivanjem) kao recikliranog otpada.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice uspostavljaju učinkovit sustav kontrole kvalitete i sljedivosti ambalažnog otpada kako bi osigurale ispunjavanje uvjeta utvrđenih stavkom 3. točkama (a) i (b). Sustav se može sastojati od elektroničkih registara uspostavljenih u skladu s člankom 35. stavkom 4. Direktive 2008/98/EZ, tehničkih specifikacija za zahtjeve u pogledu kvalitete sortiranog otpada ili istovrijednih mjera za osiguranje pouzdanosti i točnosti prikupljenih podataka o recikliranom otpadu.

4.  U skladu s delegiranim aktima koji su doneseni u skladu sa stavkom 2. države članice uspostavljaju učinkovit sustav kontrole kvalitete i sljedivosti ambalažnog otpada kako bi osigurale da se poštuju pravila utvrđena stavkom 1. Sustav se može sastojati od elektroničkih registara uspostavljenih u skladu s člankom 35. stavkom 4. Direktive 2008/98/EZ, tehničkih specifikacija za zahtjeve u pogledu kvalitete sortiranog otpada ili istovrijednih mjera za osiguranje pouzdanosti i točnosti prikupljenih podataka o recikliranom otpadu. Države članice obavješćuju Komisiju o odabranoj metodi za kontrolu kvalitete i sljedivost.

Obrazloženje

Važno je da države članice uspostave sustav kontrole i sljedivosti ambalažnog otpada kako bi se osigurala usklađenost s pravilima iz članka 1. stavka 1. ove Direktive te da obavijeste Komisiju o metodi koju su odabrale za upravljanje tim sustavom.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6.a – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi utvrđeni člankom 6. stavkom 1. točkama od (f) do (i), države članice mogu uzeti u obzir recikliranje metala koje se odvija u kombinaciji sa spaljivanjem proporcionalno udjelu spaljenog ambalažnog otpada, uz uvjet da reciklirani metali ispunjavaju određene zahtjeve u pogledu kvalitete. Države članice upotrebljavaju zajedničku metodologiju utvrđenu u skladu s člankom 11.a stavkom 6. Direktive 2008/98/EZ.

5.  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi utvrđeni člankom 6. stavkom 1. točkama od (f) do (i) te člankom 6. stavkom 1., države članice mogu uzeti u obzir recikliranje metala koje se odvija u kombinaciji sa spaljivanjem ili suspaljivanjem samo ako je otpad razvrstan prije spaljivanja ili je ispunjena obveza o uvođenju odvojenog prikupljanja za papir, metal, plastiku, staklo i biološki otpad proporcionalno udjelu spaljenoga ili suspaljenog ambalažnog otpada, uz uvjet da reciklirani metali ispunjavaju određene zahtjeve u pogledu kvalitete. Države članice upotrebljavaju zajedničku metodologiju utvrđenu u skladu s člankom 11.a stavkom 6. Direktive 2008/98/EZ.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6b. – stavak 1. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  primjere dobre prakse koji se koriste diljem Unije i koji mogu poslužiti kao smjernica za napredovanje u ostvarenju ciljeva.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6.b – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Izvješća iz stavka 1. po potrebi se dotiču provedbe zahtjeva iz ove Direktive koji nisu spomenuti u stavku 1., uključujući predviđanja ostvarenja ciljeva sadržanih u programima za sprečavanje nastanka otpada te postotka i količine komunalnog otpada po stanovniku koja je odložena ili podložna energetskoj oporabi.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 7. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5.a)  Članak 7. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Države članice donose potrebne mjere kako bi osigurale da su uspostavljeni sustavi za:

„1.   Radi ostvarenja ciljeva utvrđenih ovom Direktivom države članice donose potrebne mjere kako bi osigurale da su uspostavljeni sustavi i poticaji za:

(a)  povrat i/ili prikupljanje uporabljene ambalaže i/ili ambalažnog otpada kod potrošača, drugog krajnjeg korisnika, ili nekih drugih ambalažnih tokova u želji da ju usmjere prema drugim najprikladnijim oblicima gospodarenja otpadom;

(a)  povrat i/ili prikupljanje uporabljene ambalaže i/ili ambalažnog otpada kod potrošača, drugog krajnjeg korisnika, ili nekih drugih ambalažnih tokova u želji da ju usmjere prema drugim najprikladnijim oblicima gospodarenja otpadom;

(b)  oporabu ili obnovu uključujući reciklažu ambalaže i /ili prikupljenog ambalažnog otpada,

(b)  oporabu ili obnovu uključujući reciklažu ambalaže i /ili prikupljenog ambalažnog otpada.

kako bi ispunile ciljeve iz ove Direktive.

 

Ti su sustavi otvoreni za sudjelovanje gospodarskim subjektima iz tih sektora, kao i za sudjelovanje nadležnih javnih tijela. Oni se pod nediskriminirajućim uvjetima također primjenjuju na uvozne proizvode, uključujući podrobne dogovore i cijene određene za pristup takvom sustavu, te su ti sustavi osnovani kako bi se izbjegle trgovačke zapreke ili ometanje natjecanja u skladu s Ugovorom.”

Ti su sustavi otvoreni za sudjelovanje gospodarskim subjektima iz tih sektora, kao i za sudjelovanje nadležnih javnih tijela. Oni se pod nediskriminirajućim uvjetima također primjenjuju na uvozne proizvode, uključujući podrobne dogovore i cijene određene za pristup takvom sustavu, te su ti sustavi osnovani kako bi se izbjegle trgovačke zapreke ili ometanje natjecanja u skladu s Ugovorom.”

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)   Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 7.a

 

Posebne mjere za sustave povrata i prikupljanja ambalaže

 

Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi uvele:

 

(a)  odvojeno prikupljanje barem za ambalažu ili ambalažni otpad koji čine papir, metal, plastika ili staklo, ili bilo koja kombinacija tih materijala, od preostalog otpada;

 

(b)  višeslojnu (kompozitnu) ambalažu definiranu u Odluci Komisije 2005/270/EZ prikuplja se u okviru postojećih sustava prikupljanja koji udovoljavaju normama kvalitete za konačno recikliranje. ”

Obrazloženje

Kako bi se recikliranje povećalo, mora se prikupljati više otpada, a države članice trebaju se pobrinuti da se reciklira sve što se može reciklirati, a posebno ambalaža. Zahtjevom da države članice uspostave sustave za prikupljanje sve ambalaže i ambalažnog otpada osigurat će sirovine te tako stvoriti ulaganja i potaknuti inovacije koji se odnose na infrastrukturu za prikupljanje i razvrstavanje, a to će zauzvrat dovesti do „stvaranja reciklažnog toka”. Kako bi se ojačala postojeća infrastruktura za prikupljanje, kompozitni materijal treba prikupljati u okviru postojećih sustava prikupljanja. Ako bi se tražilo odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada, Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu uskladila bi se s Okvirnom direktivom o otpadu u kojoj se u članku 11. predlaže da države članice moraju uvesti odvojeno skupljanje barem za sljedeće materijale: papir, metal, plastiku i staklo.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.c (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5c)  u članku 8. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Da bi se omogućilo skupljanje, ponovna uporaba i oporaba, uključujući i recikliranje, na temelju Odluke Komisije 97/129/EZ, na ambalaži mora biti naznačena vrsta uporabljenoga ambalažnog materijala radi njezine identifikacije i klasifikacije industrije na koju se odnosi[1].

„2.   Da bi se omogućilo skupljanje, ponovna uporaba i oporaba, uključujući i recikliranje, ambalaža mora sadržavati informacije korisne za tu svrhu. Konkretno, na ambalaži mora na temelju Odluke Komisije 97/129/EZ[1] biti naznačena vrsta uporabljenoga ambalažnog materijala radi njezine identifikacije i klasifikacije industrije na koju se odnosi[1].

[1] SL L 50, 20.2.1997., str. 28.”

[1] SL L 50, 20.2.1997., str. 28.”

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka d

Direktiva 94/62/EZ

Članak 12. – stavak 3.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3.a  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 6. stavkom 1. točkama od (a) do (i) za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci.

„3.a  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 6. stavkom 1. točkama od (a) do (i) za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke prikupljaju i obrađuju u skladu sa zajedničkom metodologijom iz stavka 3.d te ih dostavljaju elektroničkim putem u roku od 12 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka d

Direktiva 94/62/EZ

Članak 12. – stavak 3.a – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podatci se dostavljaju u formatu koji određuje Komisija u skladu sa stavkom 3.d. Prvim se izvješćem obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu stupanja na snagu ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu stupanja na snagu ove Direktive + jedna godina].

Podatci se prikupljaju i obrađuju primjenom zajedničke metodologije iz stavka 3.d te se dostavljaju u formatu koji je odredila Komisija u skladu sa stavkom 3.d. Prvim se izvješćem koje se odnosi na ciljeve iz članka 6. točaka od (f) do (i) obuhvaćaju podatci za razdoblje od 1. siječnja [unijeti godinu stupanja na snagu ove Direktive + jedna godina] do 31. prosinca [unijeti godinu stupanja na snagu ove Direktive + jedna godina].

Obrazloženje

Važno je da se dostavljeni podaci temelje na zajedničkoj metodologiji te da su u formatu koji je odredila Komisija, u skladu s člankom 3.d.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka d

Direktiva 94/62/EZ

Članak 12. – stavak 3.c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3c.  Komisija revidira dostavljene podatke u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u upotrebi u državama članicama te cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.

3c.  Komisija revidira dostavljene podatke u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Dok se ne odredi zajednička metodologija za prikupljanje i obradu podataka iz stavka 3.d, izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama. Komisija također procjenjuje cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost dostavljenih podataka i informacija. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje devet mjeseci nakon prvog izvješćivanja država članica o podacima i svake tri godine nakon toga.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka d

Direktiva 94/62/EZ

Članak 12. – stavak 3.ca (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3ca.  Komisija u izvješću navodi informacije o provedbi Direktive kao cjeline i procjenjuje njezin utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, okoliš i unutarnje tržište. Po potrebi se izvješću prilaže prijedlog izmjene ove Direktive.

Obrazloženje

Trebalo bi redovito provoditi procjenu utjecaja Direktive kako bi se zajamčilo da ključni elementi Direktive služe svrsi.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka d

Direktiva 94/62/EZ

Članak 12. – stavak 3.d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3d.  Komisija donosi provedbene akte o utvrđivanju formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 3.a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.”;

3d.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 38.a radi dopune ove Direktive tako što će se odrediti zajednička metodologija za prikupljanje i obradu podataka i format za dostavu podataka u skladu sa stavkom 3.a. ”;

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 21.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6.a stavka 2., članka 11. stavka 3., članka 19. stavka 2. i članka 20. prenosi se na Komisiju na neograničeno vrijeme od [unijeti datum stupanja na snagu ove Direktive].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 6.a stavka 2., članka 11. stavka 3., članka 12. stavka 3.d, članka 19. stavka 2. i članka 20. prenosi se na Komisiju na neograničeno vrijeme od [unijeti datum stupanja na snagu ove Direktive].

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 21.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6.a stavka 2., članka 11. stavka 3., članka 19. stavka 2. i članka 20. Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti koje je u toj odluci navedeno. Opozivom se proizvode učinci od dana nakon dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 6.a stavka 2., članka 11. stavka 3., članka 12. stavka 3.d, članka 19. stavka 2. i članka 20. Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti koje je u toj odluci navedeno. Opozivom se proizvode učinci od dana nakon dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 21.a – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 6.a stavkom 2., člankom 11. stavkom 3., člankom 19. stavkom 2. i člankom 20. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće na njega ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ili ako i Europski parlament i Vijeće prije isteka tog roka obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. To se razdoblje na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća produžuje za dva mjeseca.”;

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 6.a stavkom 2., člankom 11. stavkom 3., člankom 12. stavkom 3.d, člankom 19. stavkom 2. i člankom 20. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće na njega ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ili ako i Europski parlament i Vijeće prije isteka tog roka obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. To se razdoblje na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća produžuje za dva mjeseca.”

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.a (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Prilog II.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.a)  Prilog II. Direktivi 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu mijenja se kako je utvrđeno Prilogom ovoj Direktivi.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Direktivi 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu dodaje se Prilog IV. kako je utvrđeno Prilogom ovoj Direktivi.

Briše se.

Obrazloženje

Proizvodi i sastavni dijelovi koji nisu postali otpad ne smiju se uzimati u obzir kod postizanja ciljeva za recikliranje s obzirom na to da se radi o oporabi otpada. Ponovna uporaba proizvoda i sastojaka predstavlja obradu kojom se sprečava nastanak otpada te se sukladno hijerarhiji otpada treba smatrati preventivnom mjerom. U stavku 1. članka 6.a već je određena metoda izračuna stope recikliranja.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Prilog – stavak – 1. (novi)

Direktiva 94/62/EZ

Prilog II. – točka 1. – alineja 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  U Prilogu II. točki 1. prva alineja zamjenjuje se sljedećim:

  Ambalaža je osmišljena, proizvedena i komercijalizirana na takav način da dopušta ponovnu uporabu, obnovu, uključujući reciklažu, te da u najvećoj mogućoj mjeri smanji utjecaj na okoliš kad ambalažni otpad ili ostaci preostali nakon provedbe gospodarskih mjera upravljanja ambalažnim otpadom budu odloženi.

„–  Ambalaža je osmišljena, proizvedena i komercijalizirana na takav način da dopušta ponovnu uporabu, oporabu, uključujući reciklažu, u skladu s hijerarhijom otpada, te da u najvećoj mogućoj mjeri smanji utjecaj na okoliš kad ambalažni otpad ili ostaci preostali nakon provedbe gospodarskih mjera upravljanja ambalažnim otpadom budu odloženi.”

Amandman    81

Prijedlog direktive

Prilog – stavak -1.a (novi)

Direktiva 94/62/EZ

Prilog II. – točka 1. – alineja 1.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1a)   u Prilogu II. točki 1. umeće se sljedeća alineja 1.a:

 

„–  Ambalaža se proizvodi tako da se njezine emisije ugljika svedu na minimum, između ostalog uporabom biorazgradivih i održivih bioloških materijala.”

Amandman    82

Prijedlog direktive

Prilog – stavak -1.b (novi)

Direktiva 94/62/EZ

Prilog II. – točka 3. – točka c

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

(c)   Ambalaža oporabljiva putem kompostiranja

  

Ambalažni otpad obrađen radi kompostiranja mora biti takve biorazgradive prirode da ne smeta odvojenom prikupljanju i postupku kompostiranja ili pogonu u koji je ubačen.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Prilog – stavak -1.c (novi)

Direktiva 94/62/EZ

Prilog II. – točka 3. – točka d

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1c)   Podtočka (d) točke 3. Priloga II. mijenja se kako slijedi:

(d)   Biorazgradiva ambalaža

„(d)  Biorazgradiva ambalaža

Biorazgradivi ambalažni otpad mora biti takve prirode da može podnijeti fizičko, kemijsko, termalno ili biološko razlaganje, tako da se najveći dio gotovog komposta na kraju rastavlja na ugljikov dioksid, biomasu i vodu.

Biorazgradivi ambalažni otpad mora biti takve prirode da može podnijeti fizičko, kemijsko, termalno ili biološko razlaganje, tako da se najveći dio gotovog komposta na kraju rastavlja na ugljikov dioksid, biomasu i vodu. Oksorazgradiva plastična ambalaža ne smatra se biorazgradivom.”

Amandman    84

Prijedlog direktive

Prilog – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dodaje se Prilog IV.:

Briše se.

„PRILOG IV.

 

Metoda izračuna za pripremu proizvoda i sastavnih dijelova za ponovnu uporabu za potrebe članka 6. stavka 1. točaka od (f) do (i)

 

Za izračun prilagođene stope recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkama od (f) do (i) države članice upotrebljavaju sljedeću formulu:

 

"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"

 

E: prilagođena stopa recikliranja i ponovne uporabe u određenoj godini;

 

A: masa ambalažnog otpada recikliranog ili pripremljenog za ponovnu uporabu u određenoj godini;

 

R: masa proizvoda i sastavnih dijelova pripremljenih za ponovnu uporabu u određenoj godini;

 

P: masa ambalažnog otpada nastalog u određenoj godini.”

 

Obrazloženje

Proizvodi i sastavni dijelovi koji nisu postali otpad ne smiju se uzimati u obzir kod postizanja ciljeva za recikliranje s obzirom na to da se radi o oporabi otpada. Ponovna uporaba proizvoda i sastojaka predstavlja obradu kojom se sprečava nastanak otpada te se sukladno hijerarhiji otpada treba smatrati preventivnom mjerom. U stavku 1. članka 6.a već je određena metoda izračuna stope recikliranja.

  • [1]  SL C 264, 20.7.2016., str. 98.
  • [2]  SL C 17, 18.1.2017., str. 46.

OBRAZLOŽENJE

Uvod

Aktualni linearni model razvoja „uzmi, proizvedi, potroši i baci” počinje pokazivati ograničenja. Naš se planet zagrijava, a sve je manje resursa koje koristimo i o kojima ovisimo. Bez strukturnih mjera potražnja svjetske ekonomije za sirovinama mogla bi narasti za više od 50 % u narednih 15 godina. Da bi se taj trend promijenio, potrebno je prijeći na kružni model razvoja pri čemu materijali i njihova vrijednost što duže kruže unutar ekonomskog sustava zahvaljujući učinkovitoj uporabi resursa počevši od optimizacije integriranog ciklusa otpada. Ponovna uporaba, recikliranje i oporaba postaju ključne riječi oko kojih se treba stvoriti nova paradigma za poticaj održivosti, inovacija i konkurentnosti tako da otpad od problema postane resurs.

Paket stoga treba razmotriti u puno širem kontekstu od pukog preispitivanja zakonodavstva o otpadu. Izvjestiteljica namjerava poticati Komisiju u njezinim naporima da očuva okoliš, učini europsko gospodarstvo konkurentnijim i podrži proces održive reindustrijalizacije. Povećanje vrijednosti resursa podrazumijeva intervenciju u svim etapama životnog ciklusa proizvoda: od vađenja sirovina i dizajna proizvoda, od distribucije i potrošnje do kraja njihova životnog ciklusa.

Jasan i stabilan zakonski okvir prvi je korak prema poticanju prijelaza.

Takva sustavna promjena iziskuje ambiciozne politike iza kojih stoji zakonodavstvo koje ulagačima može dati prave signale. Europskim zakonodavstvom koje ne bi sadržavalo jasne definicije i obvezujuće ciljeve mogao bi se ugroziti napredak prema kružnom gospodarstvu.

Izvjestiteljica namjerava izmijeniti prijedlog Komisije počevši od hijerarhije otpada, posebno kada je riječ o sprečavanju nastanka i ponovnom ulasku otpada u proces proizvodnje. Da bi se smanjila količina otpada, potrebno je uzlazno pokrenuti inovacije procesa proizvodnje i poslovnih modela na kojima se temelji kružno gospodarstvo.

Preobražaj gospodarstva Unije u zeleno gospodarstvo s niskim emisijama ugljika u kojem se resursi učinkovito koriste predviđen je kao glavni cilj sedmog europskog akcijskog programa za okoliš pa treba podsjetiti da se Europa obvezala postići UN-ove ciljeve održivog razvoja.

Direktiva o ambalaži i ambalažnom otpadu

Prema procjenama Eurostata 2013. je godine u Europi nastalo više od 79,368 milijuna tona ambalažnog otpada, tj. oko 500 000 tona više u odnosu na 2012. Stopa recikliranja iznosi 65,3 %,, što je blagi porast u odnosu na 2012., a samo je u trima državama članicama ta stopa ispod 50 %. Predviđa se da će se narednih godina količina ambalaže koja će se plasirati na tržište i dalje povećavati.

Direktiva 94/62/EZ revidirana je nekoliko puta. U okviru radnog programa Komisije Direktiva je 2010. podvrgnuta posebnoj provjeri prikladnosti čiji su rezultati objavljeni 2014. u radnom dokumentu službi Komisije[1] priloženom originalnom zakonodavnom paketu o kružnom gospodarstvu koji je Komisija povukla u prosincu 2014.[2]

Razne preporuke iz radnog dokumenta službi Komisije za poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti Direktive nisu obuhvaćene novim prijedlogom Komisije. Stoga je potrebno poboljšati određene ključne elemente Direktive, posebice kako bi se uskladili s hijerarhijom gospodarenja otpadom u kojoj je sprečavanje najvažnija razina.

Povećanje ciljeva recikliranja, proširenje obveznih programa za povećanu odgovornost proizvođača na ambalažu, bolje formuliranje te stroža razina provedbe temeljnih zahtjeva i promicanje ponovne uporabe među inicijativama su koje izvjestiteljica namjerava podržati kako bi se poticala učinkovita uporaba resursa.

Kvantitativno sprečavanje i kvalitativno poboljšanje ambalaže moraju biti primarni cilj revizije Direktive u skladu s načelima kružnog gospodarstva. Zbog toga treba odvratiti od prekomjerne uporabe ambalaže koja je nametnuta potrošaču promicanjem izrade ambalaže koja se može lakše reciklirati i/ili ponovno uporabiti. Nadalje, treba poticati mjere kojima se podupiru istraživanje, primjena i puštanje u prodaju ambalaže uz uporabu obnovljivih resursa.

Naposljetku, kada je riječ o definicijama i metodologiji izračuna otpada podložnog pripremi za ponovnu uporabu i recikliranje izvjestiteljica uvodi iste izmjene koje su unesene u Okvirnu direktivu o otpadu.

MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (20.10.2016)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu
(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: João Ferreira

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Uzimajući u obzir različite polazišne točke država članica u pogledu postupnog povećanja ciljeva u pogledu recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu, koje podrazumijevaju da je potrebno uložiti različite količine truda kako bi se postigli određeni ciljevi, potrebna je određena fleksibilnost u pogledu vremenskog rasporeda za njihovo ostvarenje.

Kao što je navedeno u prijedlogu, brojne države članice još nisu u potpunosti razvile potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom. Stoga je bitno postaviti jasne ciljeve politika kako bi se izbjeglo zadržavanje materijala koji se mogu reciklirati na dnu hijerarhije otpada. Bez dovođenja u pitanje tih ciljeva, izvedivost njihova ostvarenja iziskuje određenu vremensku fleksibilnost.

Štoviše, postojanje novih, unaprijeđenih ciljeva opravdava pružanje novih sredstava kojima će se oni ostvariti. Stoga je za Europsku uniju opravdano povećanje sredstava koja pruža na raspolaganje državama članicama da bi ih poduprla u nužnim ulaganjima.

Također treba stvoriti prave uvjete i omogućiti poticaje kako bi se ideja o uvođenju ambalažnog otpada u proizvodne procese industriji učinila atraktivnom i tako proizvodili proizvodi s dodanom vrijednošću uz istovremene uštede sirovina.

U međuvremenu bi energetska oporaba trebala ostati održiva mogućnost za gospodarenje ambalažom i ambalažnim otpadom kada je opravdana iz tehničke, ekonomske i ekološke perspektive.

Programi proširene odgovornosti proizvođača prikladni su i za sprečavanje nastanka ambalažnog otpada i za uspostavu sustava kojima će se zajamčiti povrat i/ili prikupljanje iskorištene ambalaže i/ili ambalažnog otpada koji potječu od potrošača, bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika ili tokova otpada, kao i ponovna uporaba ili oporaba, uključujući recikliranje ambalaže i/ili prikupljenog ambalažnog otpada.

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguravanja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa te promicanja više kružnoga gospodarstva.

(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, uključujući morski okoliš i divlju floru i faunu, zaštite ljudskog zdravlja, osiguravanja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa i promicanja više kružnoga gospodarstva te smanjenja ovisnosti Unije o resursima i povećanja učinkovitosti resursa.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Države članice trebale bi poticati održivo biogospodarstvo s ciljem uporabe otpada kao resursa. U skladu s tim ciljem, sprečavanje nastanka otpada najučinkovitiji je način da se poboljša učinkovitost resursa, a države članice trebale bi poduzeti mjere za sprečavanje nepotrebne ambalaže te smanjenje proizvodnje i potrošnje jednokratne ambalaže. Države članice trebale bi imati mogućnost uvođenja tržišnih ograničenja za suvišnu ambalažu. Države članice trebale bi zahtijevati da sva ambalaža stavljena na tržište zadovoljava minimalne uvjete kojima se promiče dizajn cirkularne ambalaže, koji bi mogao uključiti uporabu recikliranog sadržaja i materijala s niskim emisijama stakleničkih plinova. Komisija bi, prema potrebi, trebala poticati pripremu normi i smjernica Unije koje se odnose na osnovne zahtjeve iz Priloga II.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b)  Odlaganje otpada u okoliš i nepravilno odlaganje ambalaže i ambalažnog otpada ima negativne učinke i na morski okoliš i na gospodarstvo Unije te predstavlja nepotreban rizik za javno zdravlje. Mnogi predmeti koji se najčešće nalaze na plažama također uključuju ambalažni otpad, koji ima dugoročne posljedice za okoliš te utječe na turizam i uživanje građana u tim prirodnim područjima. Usto, ambalažni otpad koji dospije u morski okoliš narušava prioritete hijerarhije otpada, osobito izbjegavanjem pripreme za ponovnu uporabu, recikliranje i druge načine oporabe prije nego što dođe do njegova nepravilnog odlaganja. Kako bi se smanjio nerazmjerni udio ambalažnog otpada u morskom otpadu, trebalo bi utvrditi obvezujući cilj čija bi se provedba oslanjala na ciljane mjere usvojene od strane država članica.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Postupnim povećanjem postojećih ciljeva povezanih s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranjem ambalažnog otpada, trebalo bi se osigurati da se gospodarski vrijedni otpadni materijali postupno i učinkovito oporabljuju pravilnim gospodarenjem otpadom te u skladu s hijerarhijom otpada. Time bi se trebao osigurati povratak vrijednih materijala iz otpada u europsko gospodarstvo, što predstavlja napredak u provedbi Inicijative za sirovine15 i stvaranju kružnoga gospodarstva.

(5)  Postupnim povećanjem postojećih ciljeva povezanih s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranjem ambalažnog otpada, trebalo bi se osigurati da se gospodarski vrijedni otpadni materijali postupno i učinkovito oporabljuju pravilnim gospodarenjem otpadom te u skladu s hijerarhijom otpada. Time bi se trebao osigurati povratak vrijednih materijala iz otpada u europsko gospodarstvo, što predstavlja napredak u provedbi Inicijative za sirovine15, stvaranju kružnoga gospodarstva i to, u slučaju ambalažnih materijala, ne dovodeći u pitanje sigurnost hrane, zdravlje potrošača i materijale koji dolaze u dodir s hranom.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Istovremeno također treba stvoriti prave uvjete i omogućiti poticaje kako bi se ideja o uvođenju ambalažnog otpada u proizvodne procese industriji učinila atraktivnom i tako proizvodili proizvodi s dodanom vrijednošću uz istovremene uštede sirovina.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Brojne države članice još nisu u potpunosti razvile potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom. Stoga je bitno postaviti jasne ciljeve politika kako bi se izbjeglo zadržavanje materijala koji se mogu reciklirati na dnu hijerarhije otpada.

(6)  Brojne države članice još nisu u potpunosti razvile potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom povezanu s recikliranjem. Stoga je bitno postaviti jasne ciljeve politika za izgradnju postrojenja za obradu otpada te instalacija potrebnih za sprečavanje, ponovnu uporabu i recikliranje kako bi se izbjeglo zadržavanje materijala koji se mogu reciklirati na dnu hijerarhije otpada te uvesti poticaje za ulaganja u inovativnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom namijenjenu recikliranju.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Prikupljanje i recikliranje otpadnih ulja donijeli bi znatnu korist za gospodarstvo i okoliš sa stajališta osiguranja opskrbe sirovinama, kretanja prema kružnom gospodarstvu i pridonošenja smanjenju ovisnosti o opskrbi sirovom naftom.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Kombiniranjem ciljeva za recikliranje i ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta utvrđenih direktivama 2008/98/EZ i 1999/31/EZ, ciljevi Unije u pogledu energetske oporabe i recikliranja utvrđeni Direktivom 94/62/EZ više nisu potrebni.

(7)  Kombiniranjem ciljeva za recikliranje i ograničenja za odlaganje otpada na odlagališta utvrđenih direktivama 2008/98/EZ i 1999/31/EZ, ciljevi Unije u pogledu energetske oporabe i recikliranja utvrđeni Direktivom 94/62/EZ više nisu potrebni. Energetska oporaba bi, međutim, mogla i dalje predstavljati jednu od mogućnosti za gospodarenje ambalažom i ambalažnim otpadom samo kada je to tehnički, ekonomski i ekološki opravdano, što će zahtijevati pomnu procjenu utjecaja na okoliš u kojoj će biti razmotren utjecaj ambalaže na okoliš u svim fazama.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7а)  Nacionalne strategije država članica trebale bi obuhvatiti podizanje razine osviještenosti u obliku raznih inicijativa i prednosti koje proizlaze iz proizvoda izrađenih od recikliranog otpada, kojima će se potaknuti ulaganja u sektoru recikliranih proizvoda.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Ovom se Direktivom utvrđuju dugoročni ciljevi Unije za gospodarenje otpadom te se gospodarskim subjektima i državama članicama daju jasne smjernice za ulaganja potrebna za postizanje ciljeva ove Direktive. Države članice bi se pri izradi nacionalnih strategija gospodarenja otpadom i planiranja ulaganja u infrastrukturu za gospodarenje otpadom trebale razborito koristiti europskim strukturnim i investicijskim fondovima promicanjem sprečavanja, ponovne uporabe i recikliranja u skladu s hijerarhijom otpada.

(8)  Ovom se Direktivom utvrđuju dugoročni ciljevi Unije za gospodarenje otpadom te se gospodarskim subjektima i državama članicama daju jasne smjernice za ulaganja potrebna za postizanje ciljeva ove Direktive. Države članice bi se pri izradi nacionalnih strategija gospodarenja otpadom i planiranja ulaganja u infrastrukturu za gospodarenje otpadom trebale razborito koristiti europskim strukturnim i investicijskim fondovima promicanjem ponajprije sprečavanja i ponovne uporabe te potom recikliranja u skladu s hijerarhijom otpada. Europski strukturni i investicijski fondovi ne bi se trebali koristiti za financiranje spalionica i odlagališta.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Trebalo bi također dodatno osnažiti odvojeno skupljanje u pogledu ambalaže i ambalažnog otpada. Međutim, kada analiza životnog ciklusa pokazuje prednosti za okoliš, mogle bi se učiniti iznimke.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi povezani s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranjem, države članice trebale bi moći uzeti u obzir proizvode i sastavne dijelove koje za ponovnu uporabu pripremaju priznati subjekti za pripremu za ponovnu uporabu ili se pripremaju u priznatim programima povrata pologa. Radi osiguranja ujednačenih uvjeta za te izračune, Komisija će donijeti detaljna pravila za utvrđivanje priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu i priznatih programa povrata pologa te za prikupljanje, provjeru i dostavu podataka.

(11)  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi povezani s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranjem, države članice trebale bi moći uzeti u obzir proizvode i sastavne dijelove koje za ponovnu uporabu pripremaju priznati subjekti za pripremu za ponovnu uporabu, subjekti za recikliranje ili se pripremaju u priznatim programima povrata pologa. Radi osiguranja ujednačenih uvjeta za te izračune, Komisija će donijeti detaljna pravila za utvrđivanje priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu i priznatih programa povrata pologa te za prikupljanje, provjeru i dostavu podataka.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Radi osiguranja pouzdanosti prikupljenih podataka o pripremi za ponovnu uporabu ključno je utvrditi zajednička pravila izvješćivanja. Isto tako, važno je utvrditi preciznija pravila prema kojima bi države članice trebale izvješćivati o učinkovito recikliranom otpadu koji se može računati kao napredak u ostvarenju ciljeva u pogledu recikliranja. Zato se, u pravilu, izvješćivanje o ostvarivanju ciljeva u pogledu recikliranja mora temeljiti na ulaznim količinama za konačni postupak recikliranja. U cilju ograničavanja administrativnog opterećenja, državama članicama trebalo bi u strogim uvjetima dopustiti izvješćivanje o stopama recikliranja na temelju izlaznih količina postrojenja za razvrstavanje. Gubitke u masi materijala ili tvari zbog postupaka fizičke i/ili kemijske transformacije koji su svojstveni konačnom postupku recikliranja ne bi trebalo oduzimati od mase otpada koji se prijavljuje kao recikliran.

(12)  Radi osiguranja pouzdanosti prikupljenih podataka o pripremi za ponovnu uporabu ključno je utvrditi zajednička pravila izvješćivanja. Ti podaci trebali bi se prikupljati u skladu sa standardima i specifikacijama kojima se podupiru ciljevi za otvorene podatke te bi se trebali učiniti dostupnima kao otvoreni podaci. Isto tako, važno je utvrditi preciznija pravila prema kojima bi države članice trebale izvješćivati o učinkovito recikliranom otpadu koji se može računati kao napredak u ostvarenju ciljeva u pogledu recikliranja. Zato se, u pravilu, izvješćivanje o ostvarivanju ciljeva u pogledu recikliranja mora temeljiti na ulaznim količinama za konačni postupak recikliranja. U cilju ograničavanja administrativnog opterećenja, državama članicama trebalo bi u strogim uvjetima dopustiti izvješćivanje o stopama recikliranja na temelju izlaznih količina postrojenja za razvrstavanje. Gubitke u masi materijala ili tvari zbog postupaka fizičke i/ili kemijske transformacije koji su svojstveni konačnom postupku recikliranja ne bi trebalo oduzimati od mase otpada koji se prijavljuje kao recikliran.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Statistički podatci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost statističkih podataka.

(14)  Statistički podatci koje države članice dostavljaju Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost statističkih podataka. Izvješće o potvrdi kvalitete trebalo bi biti sastavljeno u skladu s usklađenim formatom.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a)  Kada je to moguće, države članice trebale bi poticati uporabu materijala kao što su trajni materijali koji imaju veću vrijednost za kružno gospodarstvo jer se mogu razvrstati kao materijali koji se mogu reciklirati, a da ne izgube na kvaliteti, bez obzira na to koliko se često recikliraju.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15b)  Važan cilj ove Direktive poboljšanje je uvjeta na unutarnjem tržištu. Stoga se izvješćivanje o učincima ove Direktive na funkcioniranje unutarnjeg tržišta koje provodi Komisija smatra važnom mjerom.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi od država članica pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima Direktivom 94/62/EZ trebalo zatražiti da upotrebljavaju najnoviju metodologiju koju su razvili Komisija i nacionalni statistički uredi država članica.

(16)  Pouzdano izvješćivanje o statističkim podatcima o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi od država članica pri pripremi izvješća o usklađenosti s ciljevima utvrđenima u Direktivi 94/62/EZ trebalo zatražiti da upotrebljavaju zajedničku metodologiju za prikupljanje i obradu podataka koju je izradila Komisija u suradnji s nacionalnim statističkim uredima država članica i nacionalnim tijelima zaduženim za gospodarenje otpadom.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti ciljeve ove Direktive, tj., s jedne strane, spriječiti ili umanjiti utjecaj ambalaže i ambalažnog otpada na okoliš i time osigurati visoku razinu zaštite okoliša te, s druge strane, osigurati funkcioniranje unutarnjeg tržišta i izbjeći prepreke trgovini te remećenje i ograničavanje tržišnog natjecanja u Uniji, nego se ti ciljevi s obzirom na opseg ili učinke mjera mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ovom se Direktivom ne prelazi okvir potreban za ostvarenje tih ciljeva,

(21)  Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti ciljeve ove Direktive, tj. spriječiti ili umanjiti utjecaj ambalaže i ambalažnog otpada na okoliš i time osigurati visoku razinu zaštite okoliša imajući u vidu funkcioniranje unutarnjeg tržišta, nego se ti ciljevi s obzirom na opseg ili učinke mjera mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ovom se Direktivom ne prelazi okvir potreban za ostvarenje tih ciljeva,

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Države članice trebale bi osigurati da se za sve radnike u Uniji uvedu strogi uvjeti zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, u skladu s postojećim pravom Unije te u skladu s posebnim rizicima s kojima se suočavaju radnici u nekim sektorima proizvodnje, recikliranja i otpada.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21b)  U velikoj većini slučajeva dostupnost ambalaže ne ovisi o krajnjem potrošaču, niti je njegov izbor, već o proizvođaču. Programi proširene odgovornosti proizvođača prikladni su i za sprečavanje nastanka ambalažnog otpada, i za uspostavu sustava kojima se jamči povrat i/ili prikupljanje iskorištene ambalaže i/ili ambalažnog otpada koji potječu od potrošača, bilo kojeg drugog krajnjeg korisnika ili tokova otpada, kao i ponovna uporaba ili oporaba, uključujući recikliranje ambalaže i/ili prikupljenog ambalažnog otpada.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  Članak 1. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1.  Cilj ove Direktive jest usklađivanje nacionalnih propisa za gospodarenje ambalažom i ambalažnim otpadom kako bi, u jednu ruku, spriječila svaki njihov utjecaj na okoliš svih država članica jednako kao i na okoliš trećih zemalja ili kako bi smanjila takav utjecaj vodeći računa o visokom stupnju zaštite okoliša, i u drugu ruku, kako bi osigurala funkcioniranje unutarnjeg tržišta te izbjegla zapreke trgovini i ometanja i ograničenja natjecanja u Zajednici.

1.  Cilj ove Direktive jest usklađivanje nacionalnih propisa za gospodarenje ambalažom i ambalažnim otpadom kako bi spriječila svaki njihov utjecaj na okoliš svih država članica jednako kao i na okoliš trećih zemalja ili kako bi smanjila takav utjecaj i pružila visok stupanj zaštite okoliša, vodeći računa o funkcioniranju unutarnjeg tržišta.’;

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ba (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 3. – točka 2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  dodaje se sljedeća točka:

 

„2a.  ‘ambalaža od bioloških sirovina’ znači svaka ambalaža dobivena od materijala biološkog podrijetla, izuzimajući materijal koji je dio geoloških formacija i/ili je fosiliziran;”

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka ca (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 3. – točka 12.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  u članku 3. dodaje se sljedeća točka:

 

(12a)  ‘višeslojna ambalaža’ znači ambalaža koja ima više od jednog sloja materijala.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te druge mjere mogu uključivati nacionalne programe, programe proširene odgovornosti proizvođača radi svođenja učinka ambalaže na okoliš na najmanju moguću mjeru ili slične mjere koje se donose, po potrebi, uz savjetovanje s gospodarskim subjektima, a koje su namijenjene objedinjavanju i iskorištavanju brojnih inicijativa poduzetih u državama članicama u pogledu sprečavanja. Te su mjere u skladu s ciljevima ove Direktive kako su definirani u članku 1. stavku 1.

Te su druge mjere u skladu s ciljevima ove Direktive utvrđenima u članku 1. stavku 1. i Direktive 2008/98/EZ, ponajprije pridonošenjem postizanju trajnog smanjenja količine nastalog ambalažnog otpada, sprječavanjem uporabe ambalaže i svođenjem učinka ambalaže na okoliš na najmanju moguću mjeru. Takve mjere sastoje se od programa proširene odgovornosti proizvođača kako su definirani u Direktivi 2008/98/EZ i od drugih nacionalnih programa kako su ih utvrdile države članice. Te mjere se, po potrebi, mogu donositi uz savjetovanje s gospodarskim subjektima i nevladinim organizacijama. Osmišljene su kako bi objedinile, a u pogledu sprečavanja, iskoristile inicijative poduzete u državama članicama.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak 1. – podstavak 2.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2a)  u članku 4. stavku 1. dodaju se sljedeći podstavci:

 

„Gospodarski subjekti koji se bave proizvodnjom plastične ambalaže ostvaruju koristi od sljedećih financijskih poticaja, osim ako su nadležna tijela za bilo koju posebnu vrstu ambalaže utvrdila da je tehnički neizvediva ili predstavlja nerazumni rizik za javno zdravlje:

 

(a)  proizvođači ambalaže koji smanjuju količinu bojila korištenog u ambalažnim spremnicima od čvrste plastike koje stavljaju na tržište ostvaruju koristi u obliku smanjene razine financijskih doprinosa u okviru programa proširene odgovornosti proizvođača, koji se kategoriziraju u skladu s količinom bojila unesenog u ambalažu od izvorne čvrste plastike;

 

(b)  gospodarski subjekti koji koriste punjive plastične ili staklene spremnike ostvaruju koristi u obliku smanjene razine financijskih doprinosa u okviru programa proširene odgovornosti proizvođača, razmjerno količini punjivih spremnika koje subjekt koristi kada je to moguće unutar poduzeća.

 

Komisija donosi provedbene akte nužne za provedbu ovog stavka do ... [18 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Direktive]. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.”;

Amandman  26

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.b (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2b)  Članak 4. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.   Komisija pomaže poticanje sprečavanja tako da u skladu sa člankom 10. ove Direktive potiče razvoj odgovarajućih europskih normi. Norme imaju za cilj smanjenje utjecaja ambalaže na okoliš u skladu s člancima 9. i 10.

2.  Komisija pomaže poticanje sprečavanja tako da u skladu s člankom 10. ove Direktive potiče razvoj odgovarajućih europskih normi. Norme imaju za cilj smanjenje utjecaja ambalaže na okoliš u skladu s člancima 9. i 10., smanjenje količine ambalaže te iskorjenjivanje prekomjerne ambalaže.’

Amandman  27

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.c (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 4. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2c)  Članak 4. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.   Komisija prema potrebi predlaže mjere kojima se jača i dopunjuje provedba osnovnih zahtjeva i osigurava da se nova ambalaža stavlja na tržište samo ako je proizvođač poduzeo sve nužne mjere kako bi smanjio njezin utjecaj na okoliš, a da pritom nije ugrozio osnovnu funkciju ambalaže.

3.  Komisija do 31. prosinca 2018. mora predložiti mjere kojima se jača i dopunjuje provedba osnovnih zahtjeva i osigurava da se nova ambalaža stavlja na tržište samo ako je proizvođač poduzeo sve nužne mjere kako bi smanjio njezin utjecaj na okoliš, a da pritom nije ugrozio osnovnu funkciju ambalaže. Komisija posebice mora podnijeti prijedlog mjera o ambalaži koja nije pogodna za recikliranje, ambalaži koja sadrži opasne tvari, jednokratnoj i prekomjernoj ambalaži te o smanjenju ambalaže i procijeniti mogućnost tržišnih ograničenja za te artikle na razini Unije.’

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.d (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 5.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2d)  Članak 5. zamjenjuje se sljedećim:

Ponovna uporaba

„Ponovna uporaba

„Države članice mogu poticati sustave za oporabu ambalaže, koja može biti u skladu sa Ugovorom oporabljena na za okoliš siguran način, u skladu s Ugovorom.

1.  Države članice potiču sustave za ponovnu uporabu ambalaže, koja može biti ponovno uporabljena na siguran način za okoliš u skladu s Ugovorom.

 

Konkretno, države članice mogu podupirati uspostavu programa za povrat pologa za ponovno upotrebljivu ambalažu, pa i preko programa proširene odgovornosti proizvođača, te pružiti odgovarajuće poticaje proizvođačima ponovno upotrebljive ambalaže.

 

2.  Ponovo uporabljena ambalaža prikupljena u okviru programa povrata pologa može se računati kao napredak prema ostvarenju ciljeva sprečavanja stvaranja ambalažnog otpada koji su određeni nacionalnim programima sprečavanja u skladu s kriterijima utvrđenima u članku 4.”

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak 1. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  najkasnije do 31. prosinca 2025. najmanje 65 % masenog udjela ukupnog ambalažnog otpada bit će pripremljeno za ponovnu uporabu i reciklirano;

(f)  najkasnije do 31. prosinca 2025. najmanje 65 % masenog udjela ukupnog ambalažnog otpada bit će pripremljeno za ponovnu uporabu ili reciklirano;

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak 1. – točka h

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  najkasnije do 31. prosinca 2030. najmanje 75% masenog udjela ukupnog ambalažnog otpada bit će pripremljeno za ponovnu uporabu i reciklirano;

(h)  najkasnije do 31. prosinca 2030. najmanje 75 % masenog udjela ukupnog ambalažnog otpada bit će pripremljeno za ponovnu uporabu ili reciklirano;

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ba (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  u članku 6. umeće se sljedeći stavak:

 

„1a.  U svrhu izračuna ciljeva utvrđenih stavkom 1., kada je to primjenjivo, količina biorazgradivog otpada koji ulazi u aerobnu ili anaerobnu obradu može se računati kao recikliranje ako takva obrada stvara kompost, digestat ili neki drugi materijal, čiji se glavni dio, nakon daljnje prerade ukoliko je potrebna, koristi kao reciklirani proizvod, materijal ili tvar.”

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka c

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ambalažni otpad koji se izvozi iz Unije računa se kao napredak prema ostvarenju ciljeva utvrđenih stavkom 1. samo one države članice u kojoj je ambalažni otpad prikupljen ako su ispunjeni zahtjevi iz članka 6.a stavka 4. i ako, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(*), izvoznik može dokazati da pošiljka otpada ispunjava zahtjeve te Uredbe te da se obrada otpada izvan Unije odvijala u uvjetima koji su istovrijedni zahtjevima relevantnog zakonodavstva Unije u području okoliša.

2.  Ambalažni otpad koji se izvozi iz Unije računa se kao napredak prema ostvarenju ciljeva utvrđenih stavkom 1. samo one države članice u kojoj je ambalažni otpad prikupljen ako su ispunjeni zahtjevi iz članka 6.a stavka 4. i ako, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(*), izvoznik dokaže da pošiljka otpada ispunjava zahtjeve te Uredbe te da je obrada otpada izvan Unije usklađena sa zahtjevima ove Direktive i svim relevantnim zakonodavstvom u području okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ca (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  u članku 6. umeće se sljedeći stavak:

 

„3a.  Države članice mogu odabrati energetsku oporabu kada zbog ekoloških, tehničkih ili ekonomskih razloga ona ima prednost pred recikliranjem materijala.”

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka cb (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(cb)  u članku 6. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.  Države članice, prema potrebi, potiču upotrebu materijala koji se dobivaju od recikliranoga ambalažnog otpada za proizvodnju ambalaže i drugih proizvoda:

4.  Države članice potiču upotrebu materijala koji se dobivaju od recikliranoga ambalažnog otpada za proizvodnju ambalaže i drugih proizvoda:

(a)  poboljšanja tržišnih uvjeta za takve materijale;

(a)  poboljšanjem tržišnih uvjeta i preispitivanjem zakonodavstva koje bi moglo biti prepreka za uporabu takvih materijala;

(b)  preispitivanjem postojećih odredaba koje sprečavaju uporabu tih materijala.

(b)  preispitivanjem postojećih odredaba koje sprečavaju uporabu tih materijala, osiguravajući visoku razinu zaštite okoliša i ljudskog zdravlja;

 

(ba)  uvođenjem fiskalnih i ekonomskih poticaja za povećanje korištenja recikliranih ambalažnih materijala kao i za kriterije zelene javne nabave;

 

(bb)  promicanjem materijala koji, kada ih se reciklira u materijale koji dolaze u kontakt s hranom, nisu opasni za ljudsko zdravlje;

 

(bc)   promicanjem uporabe materijala koji se mogu ponovno uporabiti ili reciklirati, a da ne izgube na kvaliteti, bez obzira na to koliko se često ponovno uporabljuju ili recikliraju.”

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka d

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak 8.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  stavci 5., 8. i 9. brišu se;

(d)  stavci 5. i 9. brišu se, a stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

 

„Komisija, uzimajući u obzir pojedinačne okolnosti u svakoj državi članici, procjenjuje provedbu ove Direktive u pogledu funkcioniranja unutarnjeg tržišta. Ta se procjena provodi najmanje svake tri godine, a izvješće o toj procjeni podnosi se Europskom parlamentu i Vijeću.”

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka da (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6. – stavak 11.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  dodaje se sljedeći stavak 11.a:

 

‘11a.  Ne dovodeći u pitanje članak 6b., države članice mogu, ovisno o svojoj konkretnoj situaciji, dobiti izuzeća u pogledu rasporeda za postizanje ciljeva utvrđenih u stavku 1. točkama od (f) do (i), pod uvjetom da se osigura postupno usklađivanje s tim ciljevima, te nakon što se uzmu u obzir preporuke navedene u točki (b) članka 6b. stavka 2.’;

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Direktiva 94/62/EZ

Članak 6.a – stavak 1. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  države članice mogu uključiti proizvode i sastavne dijelove koje su za ponovnu uporabu pripremili priznati subjekti za pripremu za ponovnu uporabu ili su pripremljeni u priznatim programima povrata pologa. Za izračun prilagođene stope ambalažnog otpada koji je pripremljen za ponovnu uporabu i recikliran, uzimajući u obzir masu proizvoda i sastavnih dijelova pripremljenih za ponovnu uporabu, države članice upotrebljavaju provjerene podatke subjekata i primjenjuju formulu utvrđenu u Prilogu IV.

Briše se.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5a)  U članku 7. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

1.  Države članice donose potrebne mjere kako bi osigurale da su uspostavljeni sustavi za:

„1.  Države članice donose potrebne mjere kako bi osigurale da su sustavi, primjerice programi proširene odgovornosti proizvođača, uspostavljeni za:

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 7.a

 

Smanjenje količine ambalaže i ambalažnog otpada u morskom okolišu

 

1.  Države članice poduzimaju sve nužne mjere kako bi smanjile količinu ambalažnog otpada koji ulazi u morski okoliš na njihovu teritoriju. Te mjere sadržavaju sve od sljedećeg:

 

(a)  usvajanje obvezujućeg cilja u pogledu smanjenja količine ambalažnog otpada za 50 % do 2025. u usporedbi s količinom iz 2015.;

 

(b)  uspostavu i funkcioniranje programa za mjerenje praćenje ambalažnog otpada koji ulazi u morski okoliš;

 

(c)  usvajanje konkretnih mjera za smanjenje glavnih izvora ambalažnog otpada koji se nalazi u morskom okolišu i na plažama po regijama, uključujući programe za podizanje razine osviještenosti, ekonomske instrumente i poticaje te marketinška ograničenja.

 

2.  Do [x] svake godine države članice podnose izvješća Komisiji u kojima navode svoj napredak prema smanjenju količine ambalažnog otpada koji dolazi iz njihova teritorija i ulazi u morski okoliš, uključujući opise mjera koje su usvojene na temelju stavka 1. i očekivane ishode.

 

3.  Komisija donosi provedbene akte nužne za provedbu ovog članka do ... [18 mjeseci od dana stupanja na snagu ove Direktive]. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.”;

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.c (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 8. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5c)  Članak 8. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Da bi se omogućilo skupljanje, ponovna uporaba i oporaba, uključujući i recikliranje, na temelju Odluke Komisije 97/129/EZ, na ambalaži mora biti naznačena vrsta uporabljenoga ambalažnog materijala radi njezine identifikacije i klasifikacije industrije na koju se odnosi[9].

2.  Da bi se omogućilo skupljanje, ponovna uporaba i oporaba, uključujući i recikliranje, ambalaža mora sadržavati informacije korisne za tu svrhu. Konkretno, na ambalaži mora na temelju Odluke Komisije 97/129/EZ biti naznačena vrsta uporabljenoga ambalažnog materijala radi njezine identifikacije i klasifikacije industrije na koju se odnosi[9].’;

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka d

Direktiva 92/64/EZ

Članak 12. – stavak 3.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3b.  Podatcima o kojima države članice izvješćuju u skladu s ovim člankom prilaže se izvješće o provjeri kvalitete i izvješće o provedbi članka 6.a stavka 4.

3b.  Podatcima o kojima države članice izvješćuju u skladu s ovim člankom prilaže se izvješće o provjeri kvalitete i izvješće o provedbi članka 6.a stavka 4. Izvješće o provjeri kvalitete sastavlja se u skladu s usklađenim formatom.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka d

Direktiva 94/62/EZ

Članak 12. – stavak 3.c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3c.  Komisija revidira dostavljene podatke u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u upotrebi u državama članicama te cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.

3c.  Komisija revidira dostavljene podatke u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama te cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka te dostupnost otvorenih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka d

Direktiva 94/62/EZ

Članak 12. – stavak 3.d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3d.  Komisija donosi provedbene akte o utvrđivanju formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 3.a. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.

3d.  Komisija donosi provedbene akte o utvrđivanju formata za dostavu podataka u skladu sa stavkom 3.a i za izvješće o provjeri kvalitete navedeno u stavku 3.b, kojim se podupire ponovna uporaba podataka i ciljevi za otvorene podatke. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 21. stavka 2.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.a (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 15. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(7a)  u članku 15. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

‘Na temelju odgovarajućih odredaba Ugovora, Vijeće donosi gospodarske instrumente za poticanje postizanja ciljeva iz ove Direktive. U nedostatku takvih mjera, države članice smiju, u skladu sa načelima koja uređuju politiku u okolišu Zajednice, između ostalog, načelom onečišćivač plaća, te obvezama iz Ugovora, donijeti mjere za ostvarivanje ovih ciljeva.’

‘Na temelju odgovarajućih odredaba Ugovora, Vijeće donosi gospodarske instrumente za poticanje postizanja ciljeva iz ove Direktive. U nedostatku takvih mjera, države članice smiju, u skladu sa načelima koja uređuju politiku u okolišu Zajednice, između ostalog, načelom onečišćivač plaća, te obvezama iz Ugovora, donijeti mjere za ostvarivanje ovih ciljeva. Takve mjere mogu biti dio programa proširene odgovornosti proizvođača, različitih naknada za jednokratnu ambalažu, sustava „plati koliko baciš” i programa za povrat pologa.’

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.b (nova)

Direktiva 94/62/EZ

Članak 15.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7b)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 15.a

 

Opći zahtjevi za programe proširene odgovornosti proizvođača

 

Države članice pobrinut će se da se programi proširene odgovornosti proizvođača uspostavljeni u skladu s člancima 8. i 8.a Direktive 2008/98/EZ* također primjenjuju na ambalažu i ambalažni otpad.

 

________________

 

*Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 21.11.2008., str. 3.).

Amandman    46

Prijedlog direktive

Prilog – stavak -1. (novi)

Direktiva 94/62/EZ

Prilog II. – točka 1. – alineja 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

U Prilogu II. točki 1. prva alineja zamjenjuje se sljedećim:

-  Ambalaža je osmišljena, proizvedena i komercijalizirana na takav način da dopušta ponovnu uporabu, obnovu, uključujući reciklažu, te da u najvećoj mogućoj mjeri smanji utjecaj na okoliš kad ambalažni otpad ili ostaci preostali nakon provedbe gospodarskih mjera upravljanja ambalažnim otpadom budu odloženi.

‘–  Ambalaža je osmišljena, proizvedena i komercijalizirana na takav način da dopušta ponovnu uporabu, oporabu, uključujući reciklažu, u skladu s načelom hijerarhije gospodarenja otpadom, te da u najvećoj mogućoj mjeri smanji utjecaj na okoliš kad ambalažni otpad ili ostaci preostali nakon provedbe gospodarskih mjera upravljanja ambalažnim otpadom budu odloženi.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Prilog – stavak -1.a (novi)

Direktiva 94/62/EZ

Prilog II. – točka 3. – točka a

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

U Prilogu II. točki 3. podtočka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)  Ambalaža koja se može obnoviti kao materijal za recikliranje

„(a)  Ambalaža koja se može obnoviti kao materijal za recikliranje

Ambalaža mora biti proizvedena na takav način da omogući recikliranje određenog postotka od težine materijala iskorištenog u proizvodnji proizvoda za tržište, u skladu sa sadašnjim standardima u Zajednici. Određivanje tog postotka može varirati zavisno od vrste materijala od kojeg je ambalaža.”

Ambalaža mora biti proizvedena na takav način da njezino ponovno recikliranje bude tehnički moguće, ekonomično i izvedivo s obzirom na okoliš, uzimajući u obzir razvrstavanje, čišćenje i udio formata i materijala upotrijebljenih tako da se omogući recikliranje određenog postotka od težine materijala iskorištenog u proizvodnji proizvoda za tržište, u skladu sa sadašnjim standardima u Zajednici. Određivanje tog postotka može varirati zavisno od vrste materijala od kojeg je ambalaža. Formati i materijali koji onemogućavaju razvrstavanje ili ponovnu obradu zamjenjuju se poznatim i učinkovitim alternativama.”

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Direktiva o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

Referentni dokumenti

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

14.12.2015

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

João Ferreira

25.2.2016

Razmatranje u odboru

14.6.2016

 

 

 

Datum usvajanja

13.10.2016

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

11

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Albert Deß

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Direktiva o izmjeni Direktive 94/62/EZ o ambalaži i ambalažnom otpadu

Referentni dokumenti

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Datum podnošenja EP-u

2.12.2015

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

14.12.2015

ITRE

14.12.2015

JURI

14.12.2015

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ECON

17.12.2015

JURI

28.1.2016

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Razmatranje u odboru

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Datum usvajanja

24.1.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

58

7

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones

Datum podnošenja

7.2.2017