Pranešimas - A8-0029/2017Pranešimas
A8-0029/2017

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

7.2.2017 - (COM(2015) 0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėja: Simona Bonafè


Procedūra : 2015/0276(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0596),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0385/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdami į 2016 m. birželio 15 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A8-0029/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  atsižvelgiant į Sąjungos priklausomybę nuo žaliavų importo ir spartų didelio kiekio gamtos išteklių eikvojimą per trumpuoju laikotarpiu, pagrindinis uždavinys – kuo daugiau išteklių gauti Sąjungoje ir skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos;

Pagrindimas

Svarbu atkreipti dėmesį į platesnio masto perėjimo prie žiedinės ekonomikos sistemą ir pabrėžti galimybę, kurią suteikia Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos persvarstymas skatinant šį perėjimą.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1a)  atliekų tvarkymas turėtų būti pertvarkytas į tausų žaliavų valdymą. Tam suteikiama galimybė persvarstant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB 1a;

 

__________________

 

1a  1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).

Pagrindimas

Svarbu atkreipti dėmesį į platesnio masto perėjimo prie žiedinės ekonomikos sistemą ir pabrėžti galimybę, kurią suteikia Pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos persvarstymas skatinant šį perėjimą.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką ir gerinti jos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą;

(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką bei gerinti jos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir efektyvų gamtos išteklių naudojimą, propaguoti žiedinės ekonomikos principus, skatinti atsinaujinančių išteklių energijos sklaidą, didinti energijos vartojimo efektyvumą, mažinti Sąjungos priklausomybę nuo žaliavų importo, suteikti naujų ekonominių galimybių ir užtikrinti ilgalaikį konkurencingumą. Kad ekonomika taptų tikrai žiedinė, reikia imtis papildomų priemonių, susijusių su tvaria gamyba ir tvariu vartojimu, ypač daug dėmesio skiriant visam produktų gyvavimo ciklui, kad būtų išsaugomi ištekliai ir užtikrintas uždaras ciklas. Efektyvesnis išteklių naudojimas taip pat gerokai padidintų Sąjungos įmonių, viešojo sektoriaus institucijų ir vartotojų grynąsias santaupas ir sykiu padėtų sumažinti bendrą kasmet išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  politine ir socialine paskata propaguoti atliekų naudojimą ir perdirbimą kaip tvarų būdą gamtos ištekliams valdyti žiedinėje ekonomikoje turėtų būti laikomasi atliekų tvarkymo hierarchijos, nustatytos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB1a 4 straipsnyje ir griežtai taikomas požiūris, pagal kurį pirmenybė teikiama prevencijai, o ne perdirbimui;

 

__________________

 

1a 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

Pagrindimas

Žiedinė ekonomika negali veikti be švarios gamybos. Nuodingųjų medžiagų turėtų būti vengiama kūrimo etape siekiant, kad produktai ir medžiagos galėtų cirkuliuoti uždarajame cikle nekeldami pavojaus medžiagų kokybei ir piliečių, darbuotojų sveikatai bei aplinkai. Šiuo tikslu reikia keisti požiūrį į nuodingąsias medžiagas, kad žiedinėje ekonomikoje pavojingosios medžiagos netrukdytų pakartotinio naudojimo, taisymo ir perdirbimo procesų.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  šiukšlės ir netinkamas pakuočių ir pakuočių atliekų šalinimas neigiamai veikia ir jūros aplinką, ir Sąjungos ekonomiką, taip pat kelia nepagrįstą riziką visuomenės sveikatai. Didelę dažniausiai paplūdimiuose randamų daiktų dalį sudaro pakuočių atliekos, tai daro ilgalaikį poveikį aplinkai, kartu turizmui ir visuomenės galimybei mėgautis šiomis gamtinėmis zonomis. Be to, pakuočių atliekos, patekusios į jūros aplinką, pakeičia prioritetinę atliekų hierarchijos tvarką, pirmiausia išvengiama parengimo pakartotiniam naudojimui, perdirbimo ir kitų šalinimo būdų, naudotinų prieš netinkamą šalinimą. Siekiant sumažinti neproporcingą pakuočių atliekų dalį jūros šiukšlėse, reikėtų nustatyti privalomą tikslą, kurį valstybių narių patvirtintos tikslinės priemonės;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB13 nustatyti su pakuočių ir pakuočių atliekų naudojimu bei perdirbimu susiję tikslai turėtų būti iš dalies pakeisti – turėtų būti padidintas pakuočių parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslas, kad jis labiau derėtų su Sąjungos siekiu pereiti prie žiedinės ekonomikos;

(2)  Direktyvoje 94/62/EB13 nustatyti su pakuočių ir pakuočių atliekų naudojimu bei perdirbimu susiję tikslai turėtų būti iš dalies pakeisti – turėtų būti padidintas pakuočių atliekų perdirbimas, siekiant geriau atspindėti Sąjungos siekį pereiti prie žiedinės ekonomikos;

__________________

 

3  1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10).

 

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a)  valstybės narės turėtų siekti atskirų kiekybinių pakartotinio naudojimo tikslų, kurie turėtų būti nustatyti siekiant skatinti pakartotinio naudojimo pakuotę kartu prisidedant prie darbo vietų kūrimo ir išteklių taupymo;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2b)  pakartotinio pakuočių naudojimo didinimas gali sumažinti bendras tiekimo grandinės išlaidas ir sumažinti pakuočių atliekų poveikį aplinkai. Valstybės narės turėtų remti į daugkartinių pakuočių, kurios pasibaigus jų naudojimo laikui yra perdirbamos, pateikimą rinkai;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2c)  tam tikromis aplinkybėmis, pavyzdžiui, teikiant maitinimo paslaugas, reikalaujama vienkartinių pakuočių siekiant užtikrinti maisto produktų higieną ir vartotojų sveikatą bei saugą. Valstybės narės turėtų atsižvelgti į tai rengdamos prevencijos priemones ir turėtų skatinti sudaryti daugiau tokių pakuočių perdirbimo galimybių;

Pagrindimas

Rengiant prevencines priemones reikia atsižvelgti į tai, kad būtina teikti pirmenybę maisto produktų higienai ir vartotojų sveikatai bei saugai. Esama atvejų, kai paisant maisto produktų higienos ir vartotojų saugos neleidžiama naudoti daugkartinių pakuočių, pavyzdžiui, išsinešti skirtiems patiekalams. Kita vertus, valstybės narės turi dėti daugiau pastangų, siekdamos remti tokių pakuočių surinkimą iš namų ir jų perdirbimą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  be to, siekiant užtikrinti didesnį atliekų teisės aktų nuoseklumą, Direktyvoje 94/62/EB vartojamus terminus reikėtų suderinti su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB14 terminais, taikomais atliekoms apskritai;

(3)  be to, siekiant užtikrinti didesnį atliekų teisės aktų nuoseklumą, nepaliekant nuošalyje ypatingų pakuotės ir pakuočių atliekų savybių, Direktyvoje 94/62/EB vartojamus terminus, kur tinka, reikėtų suderinti su Direktyvos 2008/98/EB terminais, taikomais atliekoms apskritai;

__________________

 

14 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

 

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti nuoseklumą visuose ES atliekų teisės aktuose.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  akivaizdu, kad Direktyvoje 94/62/EB nustatytų pakuočių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslų padidinimas būtų palankus aplinkai ir turėtų ekonominės bei socialinės naudos;

(4)  akivaizdu, kad Direktyvoje 94/62/EB nustatytų pakuočių atliekų perdirbimo tikslų padidinimas būtų palankus aplinkai ir turėtų ekonominės bei socialinės naudos;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a)  atliekų prevencija – veiksmingiausias būdas didinti išteklių naudojimo efektyvumą, mažinti atliekų poveikį aplinkai ir skatinti naudoti aukštos kokybės perdirbimo medžiagas. Dėl minėtų priežasčių valstybės narės, siekdamos sumažinti produktų poveikį aplinkai, turėtų taikyti gyvenimo ciklo metodą. Valstybės narės turėtų imtis priemonių, siekdamos sukurti paskatų gaminti ir naudoti pakartotinio naudojimo pakuotes bei mažinti perdirbimui netinkamų pakuočių ir perteklinių pakuočių naudojimą. Tuo tikslu valstybės narės turėtų naudotis tinkamomis ekonominėmis priemonėmis ir imtis kitų priemonių, kad būtų skatinama taikyti atliekų hierarchiją. Valstybės narės turėtų galėti naudotis Direktyvos 2008/98/EB IVa Priede nurodytomis priemonėmis. Be to, atliekų prevencijos veiksmai neturėtų menkinti pakuočių vaidmens užtikrinant vartotojų higieną ir saugą;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b)  valstybės narės turėtų imtis tinkamų priemonių, skatinančių taikyti atliekų hierarchiją, visų pirma sukurti finansines ir fiskalines paskatas, skirtas šioje direktyvoje nustatytiems pakuočių atliekų prevencijos ir perdirbimo tikslams pasiekti, pavyzdžiui, nustatyti atliekų šalinimo sąvartyne ir deginimo mokesčius, susimokėjimo už daiktų išmetimą sistemas, didesnės gamintojų atsakomybės sistemas ir paskatas veikti vietos valdžiai. Tos priemonės turėtų būti įtrauktos į pakuočių atliekų prevencijos programas visose valstybėse narėse;

Pagrindimas

Valstybių narių vaidmuo labai svarbus siekiant užtikrinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, todėl svarbu, kad jos numatytų tinkamas finansines, mokesčių ir reguliavimo paskatas ir taip paskatintų pakavimo atliekų prevenciją bei perdirbimą, kaip numatyta šios direktyvos tiksluose. Naudojamos priemonės turėtų būti įtrauktos į specialias pakuočių atliekų tvarkymo ir prevencijos programas visose valstybėse narėse.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4c)  daugeliu atvejų tai, ar pakavimas naudojamas ir ar pasirenkamas, priklauso ne nuo galutinio vartotojo, o nuo gamintojo. Didesnės gamintojo atsakomybės sistemos yra tinkama priemonė, skirta užkirsti kelią pakuočių atliekų susidarymui ir skatinti sukurti sistemas, kurios užtikrintų panaudotų pakuočių ir (arba) pakuočių atliekų grąžinimą ir (arba) surinkimą iš vartotojų, kitų galutinių naudotojų ar iš atliekų srauto, ir skatintų naudoti arba pakartotinai naudoti, taip pat perdirbti pakuotes ir (arba) pakuočių atliekas, kurios buvo surinktos;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4d)  siekiant veiksmingiau vykdyti pakuotės atliekų prevenciją ir mažinti jų poveikį aplinkai kartu skatinant aukštos kokybės antrinį perdirbimą, reikėtų peržiūrėti būtinuosius reikalavimus, nurodytus šios direktyvos II Priede, o prireikus juos performuluoti, siekiant sugriežtinti reikalavimus, kuriais užtikrinama, kad pakuotės būtų projektuojamos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti ir labai kokybiškai perdirbti;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 e konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4e)  valstybių narių nacionalinėse strategijose turėtų būti numatyta didinti visuomenės informuotumą naudojant įvairias paskatas ir pranašumus, kuriuos suteikia iš perdirbtų atliekų pagaminti produktai, taip bus skatinamos investicijos į perdirbtų produktų sektorių;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 f konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4 f)  skatinant tvarią bioekonomiką galima padėti sumažinti Europos priklausomybę nuo importuojamų žaliavų. Gerinant biologinių perdirbamų pakuočių ir biologiškai skaidomų kompostuojamų pakuočių rinkos sąlygas bei peržiūrint esamus teisės aktus, kuriais trukdoma naudoti tokias medžiagas, suteikiama galimybė skatinti tolesnius mokslinius tyrimus ir inovacijas, o pakuotėms gaminti naudojamas iškastinio kuro žaliavas pakeisti atsinaujinančiaisiais ištekliais, kai tai būtų naudinga aplinkai iš gyvavimo ciklo perspektyvos, taip pat remti tolesnį organinį perdirbimą;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  laipsniškai didinant esamus pakuočių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslus reikėtų užtikrinti, kad ekonomiškai vertingos atliekose esančios medžiagos būtų laipsniškai ir veiksmingai regeneruojamos tinkamai tvarkant atliekas ir atsižvelgiant į atliekų hierarchiją. Kartu turėtų būti užtikrinama, kad atliekose esančios vertingos medžiagos būtų grąžinamos Europos ekonomikai, ir taip būtų prisidedama prie Žaliavų iniciatyvos15 įgyvendinimo ir žiedinės ekonomikos kūrimo;

(5)  laipsniškai didinant esamus pakuočių atliekų perdirbimo tikslus reikėtų užtikrinti, kad ekonomiškai vertingos atliekose esančios medžiagos būtų laipsniškai ir veiksmingai regeneruojamos tinkamai tvarkant atliekas ir atsižvelgiant į atliekų hierarchiją. Kartu turėtų būti užtikrinama, kad atliekose randamos vertingos medžiagos būtų grąžinamos Europos ekonomikai, ir taip būtų prisidedama prie Žaliavų iniciatyvos15 įgyvendinimo ir žiedinės ekonomikos kūrimo, nedarant poveikio teisės aktams maisto saugos, vartotojų sveikatos ir su maistu besiliečiančių medžiagų srityse;

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  siekiant švarios, veiksmingos ir tvarios žiedinės ekonomikos reikia iš produktų pašalinti pavojingas medžiagas projektavimo etapu ir šiomis aplinkybėmis žiedinėje ekonomikoje turėtų būti atsižvelgiama į išsamias Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos nuostatas, kuriomis raginama kurti nenuodingų medžiagų ciklus, kad perdirbtos atliekos galėtų būti naudojamos kaip svarbus ir patikimas Sąjungos žaliavų šaltinis;

Pagrindimas

ES turėtų pagrindinį dėmesį sutelkti į švarios žiedinės ekonomikos kūrimą ir ateityje vengti galimos didelės rizikos prarasti visuomenės ir rinkos pasitikėjimą perdirbtomis medžiagomis, tuo pačiu sukuriant amžiną palikimą. Pagrindinė perdirbėjams tenkanti našta yra tai, kad medžiagose yra pavojingųjų medžiagų. ES turėtų sutelkti savo pastangas siekdama pašalinti šias pavojingąsias medžiagas iš produktų bei atliekų ir nekelti grėsmės visuomenės sveikatai ir aplinkai, atleidžiant tam tikrų kategorijų įmones arba produktus nuo saugos reikalavimų ir užkertant bet kokias galimybes nustatyti tokias užterštas medžiagas ateityje.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5b)  kai perdirbta medžiaga, kuriai taikomas nebelaikymo atliekomis statusas, pakartotinai patenka į ekonomikos ciklą todėl, kad pagal specialius nebelaikymo atliekomis kriterijus ji nebelaikoma atliekomis arba yra įtraukiama į naujo produkto sudėtį, ji turi visiškai atitikti Sąjungos chemines medžiagas reglamentuojančius teisės aktus;

Pagrindimas

REACH netaikomas atliekoms, kaip nurodyta 2 straipsnio 2 dalyje „Direktyvoje 2006/12/EB apibrėžtos atliekos nėra laikomos chemine medžiaga, preparatu ar gaminiu, kaip apibrėžta šio reglamento 3 straipsnyje.“

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5c)  yra esminių skirtumų tarp buitinių pakuočių atliekų ir komercinių bei pramoninių pakuočių atliekų. Siekiant susidaryti aiškų ir tikslų abiejų srautų vaizdą, valstybės narės turėtų teikti ataskaitas apie juos atskirai;

Pagrindimas

Šiuo metu Belgija – tai vienintelė valstybė narė, kurioje buitinių pakuočių atliekos ir komercinių bei pramoninių pakuočių atliekos renkamos atskirai, apie jas taip pat teikiamos atskiros ataskaitos. Manome, kad tai pažangios patirties pavyzdys, turintis potencialą tam, kad būtų diegiamas ES lygmeniu. Ekonominiai buitinių pakuočių atliekų ir komercinių bei pramoninių pakuočių atliekų aspektai labai skiriasi: 1) kalbama apie skirtingus produktus, taigi reikalingi skirtingi pakuotės tipai, kurie sudaro skirtingus atliekų srautus; 2) komerciniai aspektai skiriasi (santykiai tarp įmonių komercinių bei pramoninių pakuočių atveju ir įmonių ir vartotojų santykiai buitinių pakuočių atveju); 3) abiejų srautų apimtys labai skirtingos. Tai tik svariausios priežastys, dėl kurių reikėtų aiškiai atskirti buitinių pakuočių atliekas ir komercinių bei pramoninių pakuočių atliekas.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  daugelis valstybių narių dar nėra visiškai išplėtojusios reikiamos atliekų tvarkymo infrastruktūros. Todėl, labai svarbu nustatyti aiškius politikos tikslus, kad medžiagos, kurias galima perdirbti, neliktų atliekų hierarchijos apačioje;

(6)  daugelis valstybių narių dar nėra visiškai išplėtojusios reikiamos atliekų tvarkymo infrastruktūros perdirbimo tikslais. Todėl labai svarbu nustatyti aiškius politikos tikslus, susijusius su atliekų tvarkymo infrastruktūra ir įrenginiais, reikalingais prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, kad medžiagos, kurias galima perdirbti, neliktų atliekų hierarchijos apačioje, ir sukurti paskatas investuoti į naujovišką atliekų tvarkymo infrastruktūrą, skirtą atliekoms perdirbti;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  siekdama padėti siekti šios direktyvos tikslų ir skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos, Komisija turėtų skatinti valstybių narių ir įvairių ekonomikos sektorių veiklos koordinavimą ir keitimąsi informacija bei geriausia praktika. Toks keitimasis galėtų būti palengvintas steigiant komunikacijos platformas, kurios galėtų padėti didinti informuotumą apie naujus pramoninius sprendimus ir suteikti galimybę geriau apžvelgti turimus pajėgumus, tai padėtų susieti atliekų pramonę ir kitus sektorius ir remti pramonės simbiozę;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  derinant šiame pasiūlyme nustatytus perdirbimo tikslus ir šalinimo sąvartynuose apribojimus, nustatytus direktyvose 2008/98/EB ir 1999/31/EB, Sąjungos energijos gavybos ir pakuočių atliekų perdirbimo tikslai, nustatyti Direktyvoje 94/62/EB, tampa nebereikalingi;

(7)  derinant šiame pasiūlyme nustatytus perdirbimo tikslus ir šalinimo sąvartynuose apribojimus, nustatytus Tarybos direktyvose 2008/98/EB ir 1999/31/EB1a, Sąjungos energijos gavybos pakuočių atliekų tikslai, nustatyti Direktyvoje 94/62/EB, tampa nebereikalingi;

 

__________________

 

1a  1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).

Pagrindimas

Antrinio perdirbimo tikslai vis dar yra labai svarbūs siekiant pereiti prie žiedinės ekonomikos.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  šioje direktyvoje nustatomi ilgalaikiai Sąjungos atliekų tvarkymo tikslai ir ekonominės veiklos vykdytojams bei valstybėms narėms aiškiai parodoma, kokios investicijos yra būtinos, kad būtų pasiekti direktyvos tikslai. Rengdamos nacionalinę atliekų tvarkymo strategiją ir planuodamos investicijas į atliekų tvarkymo infrastruktūrą, valstybės narės turėtų tinkamai naudotis Europos struktūriniais ir investicijų fondais, skatindamos atliekų prevenciją, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą pagal atliekų hierarchiją;

(8)  šioje direktyvoje nustatomi ilgalaikiai Sąjungos atliekų tvarkymo tikslai ir ekonominės veiklos vykdytojams bei valstybėms narėms aiškiai parodoma, kokios investicijos yra būtinos, kad būtų pasiekti direktyvos tikslai. Rengdamos nacionalinę atliekų tvarkymo strategiją ir planuodamos investicijas į atliekų tvarkymo infrastruktūrą ir žiedinę ekonomiką, valstybės narės turėtų tinkamai naudotis Europos struktūriniais ir investicijų fondais pagal atliekų hierarchiją ir tokiu būdu parengti tas strategijas ir investicijų planus, kad jie visų pirma skatintų atliekų prevenciją ir pakartotinį naudojimą bei vėlesnį perdirbimą pagal atliekų hierarchiją;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  taisyklės, kuriomis nustatomi dar ambicingesni perdirbimo tikslai po 2030 m., turėtų būti peržiūrėtos remiantis patirtimi, sukaupta taikant šia direktyvą;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  reikėtų nustatyti atskirus juodųjų metalų ir aliuminio perdirbimo tikslus – jie būtų labai naudingi ir aplinkai, ir ekonominiu atžvilgiu, nes, perdirbant daugiau aliuminio, sutaupoma daug energijos ir išmetama gerokai mažiau anglies dioksido. Todėl esamą metalo pakuočių parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslą reikėtų išskaidyti į atskirus šių dviejų tipų atliekoms taikytinus tikslus;

(10)  reikėtų nustatyti atskirus juodųjų metalų ir aliuminio perdirbimo tikslus – jie būtų labai naudingi ir aplinkai, ir ekonominiu atžvilgiu, nes, perdirbant daugiau metalų, sutaupoma daug energijos ir išmetama gerokai mažiau anglies dioksido. Todėl esamą metalo pakuočių parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslą reikėtų išskaidyti į atskirus šių dviejų tipų atliekoms taikytinus tikslus;

Pagrindimas

Atskiri tikslai padeda didinti ne tik aliuminio, bet ir plieno perdirbimo lygį, todėl reikėtų vartoti žodį „metalai“, o ne „aliuminis“.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  skaičiuodamos, ar parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai pasiekti, valstybės narės turėtų galėti įskaičiuoti produktus ir sudedamąsias dalis, kuriuos pakartotiniam naudojimui parengė pripažinti parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojai ir kurie pakartotiniam naudojimui parengti taikant užstato ir supirkimo sistemas. Siekdama užtikrinti, kad tie skaičiavimai būtų atliekami vienodai, Komisija priims išsamias taisykles dėl pripažintų parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojų ir užstato ir supirkimo sistemų nustatymo ir dėl duomenų rinkimo, tikrinimo ir pateikimo;

(11)  siekdama užtikrinti, kad duomenų apie perdirbimo tikslus skaičiavimas būtų atliekamas vienodai, Komisija turėtų priimti išsamias taisykles dėl atliekų perdirbimo veiklos vykdytojų nustatymo ir dėl duomenų rinkimo, atsekamumo, tikrinimo ir pateikimo. Priėmus šią suderintą metodiką, skaičiuodamos, ar perdirbimo tikslai pasiekti, valstybės narės turėtų galėti įskaičiuoti metalų perdirbimą, kuris vykdomas kartu su deginimu ar bendru deginimu;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant užtikrinti, kad renkami duomenys apie parengimą pakartotiniam naudojimui būtų patikimi, labai svarbu nustatyti bendras ataskaitų teikimo taisykles. Taip pat svarbu tiksliau nustatyti taisykles, pagal kurias valstybės narės turėtų pranešti, kas faktiškai perdirbama ir gali būti užskaityta siekiant perdirbimo tikslų. Tuo tikslu pagal bendrą taisyklę perdirbimo tikslų įgyvendinimo ataskaitos turi būti grindžiamos į galutinio perdirbimo procesą perduodamais atliekų kiekiais. Siekiant sumažinti administracinę naštą, laikantis griežtų sąlygų reikėtų valstybėms narėms leisti perdirbimo ataskaitas teikti remiantis rūšiavimo įrenginių išeiga. Ataskaitose nurodomas perdirbtų atliekų svoris neturėtų būti mažinamas atsižvelgiant į medžiagų svorio sumažėjimą fiziškai ir (arba) chemiškai transformuojant, kas būdinga galutinio perdirbimo procesui;

(12)  siekiant užtikrinti, kad renkami duomenys apie perdirbimą būtų patikimi, labai svarbu nustatyti bendras duomenų rinkimo, atsekamumo, tikrinimo ir ataskaitų teikimo taisykles. Taip pat svarbu tiksliau nustatyti taisykles, pagal kurias valstybės narės turėtų pranešti, kas faktiškai perdirbama ir gali būti užskaityta siekiant perdirbimo tikslų. Tikslų įgyvendinimo skaičiavimai turėtų būti grindžiami vienu suderintu metodu, pagal kurį būtų užtikrinta, kad išmestos atliekos ataskaitose nebūtų nurodomos kaip perdirbtos. Tuo tikslu perdirbimo tikslų įgyvendinimo ataskaitos turi būti grindžiamos į galutinio perdirbimo procesą perduodamais atliekų kiekiais. Ataskaitose nurodomas perdirbtų atliekų svoris neturėtų būti mažinamas atsižvelgiant į medžiagų svorio sumažėjimą fiziškai ir (arba) chemiškai transformuojant, kas būdinga galutinio perdirbimo procesui;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  valstybių narių teikiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas;

(14)  valstybių narių teikiami duomenys ir informacija yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Reikėtų pagerinti pateikiamų duomenų kokybę, patikimumą ir palyginamumą nustatant bendrą duomenų rinkimo ir tvarkymo metodiką, remiantis patikimais šaltiniais, visus atliekų duomenis teikiant pagal vieno langelio principą, panaikinant pasenusius ataskaitų teikimo reikalavimus, lyginant nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir taikant reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl valstybių narių turėtų būti reikalaujama rengiant Direktyvoje 94/62/EB nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas naudoti Komisijos ir valstybių narių nacionalinių statistikos biurų parengtą naujausią metodiką;

(16)  siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl valstybių narių turėtų būti reikalaujama rengiant Direktyvoje 94/62/EB nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas naudoti Komisijos bendradarbiaujant su valstybių narių nacionaliniais statistikos biurais ir už atliekų tvarkymą atsakingomis nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijomis parengtą bendrą duomenų rinkimo ir tvarkymo metodiką;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  valstybės narės turėtų nedelsdamos pateikti Komisijai, jai paprašius, bet kokią informaciją, kuri reikalinga norint įvertinti, kaip apskritai įgyvendinama ši direktyva, ir jos poveikį aplinkai bei žmonių sveikatai;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  kad būtų galima papildyti arba iš dalies pakeisti Direktyvą 94/62/EB, Komisijai pagal Sutarties 290 straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti aktus dėl 6a straipsnio 2 ir 5 dalių, 11 straipsnio 3 dalies, 19 straipsnio 2 dalies ir 20 straipsnio. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(17)  kad būtų galima papildyti Direktyvą 94/62/EB, Komisijai pagal Sutarties 290 straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti aktus dėl skaičiavimo, ar pasiekti perdirbimo tikslai, taisyklių, tam tikrų išimčių, susijusių su didžiausiais leistinais sunkiųjų metalų kiekiais tam tikrose perdirbtose medžiagose, dėl pasikartojančių uždarosios ir kontroliuojamos grandinės gaminių, dėl pakuotės tipų, dėl duomenų rinkimo ir tvarkymo metodikos ir duomenų apie tai, ar pasiekti perdirbimo tikslai, teikimo formos, dėl pakuočių apibūdinimo paaiškinamųjų pavyzdžių sąrašo pakeitimų ir bet kokių techninių sunkumų, kylančių taikant šią direktyvą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 94/62/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai dėl 12 straipsnio 3d dalies ir 19 straipsnio. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201116;

(18)  siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 94/62/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai dėl identifikavimo sistemos, susijusios su naudojamų pakuočių medžiagų rūšimi, derinimo su mokslo ir technikos pažanga. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201116;

__________________

__________________

16 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

16 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad griežti profesinės sveikatos ir saugos reikalavimai būtų nustatyti visiems Sąjungos darbuotojams laikantis esamų Sąjungos teisės aktų ir atsižvelgiant į konkrečią kai kuriuose gamybos, perdirbimo ir atliekų sektoriuose darbuotojų patiriamą riziką;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

1 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)   1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Šiuo tikslu direktyvoje nustatomos priemonės, skirtos svarbiausia tam, kad nebūtų gaminamos pakuočių atliekos ir būtų taikomi papildomi pagrindiniai principai - pakartotinis pakuočių naudojimas, perdirbimas ir kitos pakuočių atliekų utilizavimo formos, ir taip būtų sumažintas galutinis tokių šalintinų atliekų kiekis. "

„2.   Šiuo tikslu direktyvoje nustatomos priemonės, skirtos svarbiausia tam, kad nebūtų gaminamos pakuočių atliekos ir būtų taikomi papildomi pagrindiniai principai pakartotinis pakuočių naudojimas, perdirbimas ir kitos pakuočių atliekų utilizavimo formos, ir taip būtų sumažintas galutinis tokių šalintinų atliekų kiekis siekiant prisidėti prie perėjimo prie žiedinės ekonomikos.“

Pagrindimas

Tiksluose svarbu pabrėžti, kad ši direktyva yra svarbi pereinant prie žiedinės ekonomikos.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 94/62/EB

3 straipsnio 2 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  įterpiamas šis punktas:

 

„2a.  „biologinė pakuotė“ – tai pakuotė, pagaminta iš biologinės kilmės medžiagos, išskyrus geologinėse formacijose esančias ir (arba) iškastines medžiagas;“

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto c papunktis

Direktyva 94/62/EB

3 straipsnio 3–10 punktai

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  3–10 punktai išbraukiami;

c)  3 ir 4 ir 6–10 punktai išbraukiami;

Pagrindimas

Grąžinama „pakartotinio naudojimo“ apibrėžtis.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 1 punkto d papunktis

Direktyva 94/62/EB

3 straipsnio 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Taip pat taikomi šie Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnyje apibrėžti terminai: atliekos, atliekų gamintojas, atliekų turėtojas, atliekų tvarkymas, surinkimas, atskiras surinkimas, prevencija, pakartotinis naudojimas, apdorojimas, naudojimas, parengimas pakartotiniam naudojimui, perdirbimas, galutinis perdirbimo procesas ir šalinimas.“;

„Taip pat taikomi šie Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnyje apibrėžti terminai: atliekos, atliekų gamintojas, atliekų turėtojas, atliekų tvarkymas, surinkimas, atskiras surinkimas, prevencija, rūšiavimas, komunalinės atliekos, pramoninės ir komercinės atliekos, apdorojimas, naudojimas, perdirbimas, ekologiškas perdirbimas, galutinis perdirbimo procesas, šiukšlės ir šalinimas.“;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„Tokios kitos priemonės gali būti nacionalinės programos, pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemas vykdomos iniciatyvos, kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti pakuočių poveikį aplinkai, ar panašūs veiksmai, priimti, jei reikia, pasitarus su ekonominės veiklos vykdytojais ir skirti gausioms valstybėse narėse vykdomoms prevencijos iniciatyvoms sutelkti ir kuo geriau jomis pasinaudoti. Tos priemonės turi atitikti šios direktyvos tikslus, apibrėžtus 1 straipsnio 1 dalyje.“;

Valstybės narės imasi priemonių siekdamos kuo labiau sumažinti pakuočių poveikį aplinkai ir prisidėti prie Direktyvos 2008/98/EB 9 straipsnio -1 dalyje nustatytų atliekų prevencijos tikslų siekimo. Tokios priemonės gali apimti didesnę gamintojo atsakomybę, kaip apibrėžta 8 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje ir paskatas gaminti ir naudoti perdirbamą pakuotę.

 

Valstybės narės imasi priemonių, kuriomis siekiama ilgalaikio neperdirbamų ir perteklinių pakuočių naudojimo sumažinimo. Tokios priemonės neturi kelti pavojaus higienai ir maisto saugai.

 

Be to, valstybės narės gali imtis kitų priemonių, patvirtintų pasitarus su ekonominės veiklos vykdytojais, vartotojais bei aplinkosaugos organizacijomis, kurios skirtos gausioms valstybėse narėse vykdomoms prevencijos iniciatyvoms sutelkti ir kuo geriau jomis pasinaudoti.

 

Tos priemonės turi atitikti šios direktyvos tikslus, apibrėžtus 1 straipsnio 1 dalyje.

 

Valstybės narės tinkamomis ekonominėmis ir kitomis priemonėmis skatina laikytis atliekų hierarchijos. Tokios priemonės gali apimti Direktyvos 2008/98/EB IVa priede nurodytas priemones.“

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2a)  4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.  Komisija atitinkamai pateikia pasiūlymus dėl priemonių stiprinti ir papildyti esminių reikalavimų vykdymą ir užtikrinti, kad naujos pakuotės būtų pateiktos į rinką tik tuo atveju, jeigu gamintojas ėmėsi visų būtinų priemonių sumažinti jų poveikį aplinkai, nepažeisdamas pakuotės esminių funkcijų.

3.  Iki 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia pasiūlymus dėl esminių reikalavimų atnaujinimo, priemonių stiprinti ir papildyti šių reikalavimų vykdymą, siekiant užtikrinti, kad naujos pakuotės būtų pateiktos į rinką tik tuo atveju, jeigu gamintojas ėmėsi visų būtinų priemonių sumažinti jų poveikį aplinkai, nepažeisdamas pakuotės esminių funkcijų. Komisija, pasikonsultavusi su visais suinteresuotaisiais subjektais, pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl reikalavimų atnaujinimo, visų pirma siekiant užtikrinti, kad pakuotės būtų projektuojamos taip, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti ir labai kokybiškai perdirbti.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 b punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b)  4 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„3a.  Kai gyvavimo ciklo požiūriu tai laikoma naudinga aplinkai, valstybės narės skatina biologinių perdirbamų pakuočių ir biologiškai skaidomų kompostuojamų pakuočių panaudojimą, imdamosi šių priemonių:

 

a)  skatina jas naudoti, be kita ko, pasitelkiant ekonomines priemones;

 

b)  gerina rinkos sąlygas tokioms medžiagoms;

 

c)  peržiūri esamus teisės aktus, kuriais trukdoma naudoti tas medžiagas.“

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 c punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

5 straipsnio antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2c)  5 straipsnis papildomas šia antrašte:

 

„Pakartotinis naudojimas“

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 d punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

5 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2d)  5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Valstybės narės gali skatinti pakartotinio naudojimo sistemas tokių pakuočių, kurias, nepažeidžiant Sutarties, galima pakartotinai naudoti nekenkiant aplinkai.

1.  Valstybės narės pagal atliekų hierarchiją skatina pakartotinio naudojimo sistemas tokių pakuočių, kurias, nepažeidžiant Sutarties, galima pakartotinai naudoti nekenkiant aplinkai, nepažeidžiant maisto higienos ir vartotojų saugos.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 e punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2e)  5 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„1a.  Valstybės narės turi siekti šių pakartotinio pakuočių naudojimo tikslų:

 

a)  ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. turi būti pakartotinai naudojama mažiausiai 5 proc. visų pakuočių atliekų svorio;

 

b)  ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. turi būti pakartotinai naudojama mažiausiai 10 proc. visų pakuočių atliekų svorio .“

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 f punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

5 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2f)  5 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„1b.  Valstybės narės, siekdamos paskatinti pakartotinai naudoti pakuotes, gali imtis, be kita ko, šių priemonių:

 

  naudoti užstato už daugkartines pakuotes grąžinimo sistemas;

 

  nustatyti minimalią kiekvienais metais į rinką pateikiamų vienam pakuočių srautui tenkančią daugkartinių pakuočių procentinę dalį;

 

  teikti tinkamas ekonomines paskatas daugkartinių pakuočių gamintojams.“

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 2 g punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

5 straipsnio 1 c dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2g)  5 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

1c. Pakuotės ir pakartotinai panaudotos pakuotės, surinktos pagal užstato ir supirkimo sistemas, gali būti užskaitytos siekiant prevencijos tikslų, nustatytų nacionalinėse prevencijos programose.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto -a papunktis

Direktyva 94/62/EB

9 straipsnio antraštinė dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  antraštė pakeičiama žodžių junginiu „Naudojimas, pakartotinis naudojimas ir perdirbimas“;

a)  antraštė pakeičiama žodžių junginiu „Naudojimas ir perdirbimas“;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 94/62/EB

Article 6 – paragraph -1 (new)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)   6 straipsnyje įterpiama ši -1 dalis:

 

„-1.  Valstybės narės taiko visų pakuočių medžiagų rūšiavimo sistemas.“

Pagrindimas

Reikia ne tik skatinti vykdyti atskirą visų pakuočių surinkimą ir rūšiavimą, bet ir suteikti tam įgaliojimus. Atskirai nesurinktos ir nerūšiuotos pakuotės neperdirbamos. Tik numatant aiškų teisinį įpareigojimą suteikti įgaliojimus vykdyti atskirą visų pakuočių surinkimą ir rūšiavimą, bus užtikrinta galimybė, kad visoms perdirbamoms pakuočių medžiagoms bus taikomos surinkimo ir perdirbimo sistemos. Valstybėms narėms būtina nustatyti reikalavimą diegti visų pakuotės rūšių surinkimo ir rūšiavimo sistemas siekiant užtikrinti nenutrūkstamą perdirbamų medžiagų teikimą, tokiu būdu užtikrinant nuspėjamumą inovacijoms ir investicijoms į esamas ir naujas rinkimo ir rūšiavimo technologijas ir infrastruktūras.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 1 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 65 % visų pakuočių atliekų svorio bus parengiama pakartotiniam naudojimui ir perdirbama;

f)  ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 70% visų susidariusių pakuočių atliekų svorio bus perdirbama;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 1 dalies g punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. bus pasiekti šie minimalūs toliau nurodytų pakuočių atliekose esančių medžiagų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai:

g)  ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. bus pasiekti šie minimalūs toliau nurodytų pakuočių atliekose esančių medžiagų perdirbimo tikslai:

i)  55 % plastiko svorio;

i)  60 % plastiko svorio;

ii)  60 % medienos svorio;

ii)  65% medienos svorio;

iii)  75 % juodųjų metalų svorio;

iii)  80% juodųjų metalų svorio;

iv)  75 % aliuminio svorio;

iv)  80% aliuminio svorio;

v)  75 % stiklo svorio;

v)  80 % stiklo svorio;

vi)  75 % popieriaus ir kartono svorio;

vi)  90% popieriaus ir kartono svorio;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 75 % visų pakuočių atliekų svorio bus parengiama pakartotiniam naudojimui ir perdirbama;

h)  ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 80% visų susidariusių pakuočių atliekų svorio bus perdirbama;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto b papunktis

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 1 dalies i punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. bus pasiekti šie minimalūs toliau nurodytų pakuočių atliekose esančių medžiagų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai:

i)  ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. bus pasiekti šie minimalūs toliau nurodytų pakuočių atliekose esančių medžiagų perdirbimo tikslai:

i)  75% medienos svorio;

i)  80% medienos svorio;

ii)  85% juodųjų metalų svorio;

ii)  90% juodųjų metalų svorio;

iii)  85% aliuminio svorio;

iii)  90% aliuminio svorio;

iv)  85 % stiklo svorio;

iv)  90% stiklo svorio;

v)  85% popieriaus ir kartono svorio.“;

 

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c papunktis

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pakuočių atliekas, kurios išsiunčiamos į kitą valstybę narę, kad joje būtų parengtos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar naudojamos kaip užpildas, į 1 dalies f–i punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimo rodiklius gali įskaičiuoti tik tas atliekas surinkusi valstybė narė.

3.  Pakuočių atliekas, kurios išsiunčiamos į kitą valstybę narę, kad joje būtų perdirbamos, į 1 dalies f–i punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimo rodiklius gali įskaičiuoti tik tas atliekas surinkusi valstybė narė.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto c a papunktis (naujas)

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ca)  6 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4.  Tam tikrais atvejais valstybės narės skatina medžiagų, gautų perdirbus pakuočių atliekas, panaudojimą pakuočių ir kitų gaminių gamybai:

4.  Kai gyvavimo ciklo požiūriu tai laikoma naudinga aplinkai ir atitinka atliekų hierarchiją, valstybės narės skatina medžiagų, gautų perdirbus pakuočių atliekas, panaudojimą pakuočių ir kitų gaminių gamybai, imdamosi šių priemonių:

a)  pagerinus rinkos sąlygas tokioms medžiagoms;

a)  pagerindamos rinkos sąlygas tokioms medžiagoms;

b)  peržiūrint esamus reglamentus, kad būtų užkirstas kelias tokių medžiagų naudojimui.

b)  peržiūrėdamos esamus reglamentus, kuriais užkertamas kelias tokių medžiagų naudojimui;

 

ba)  naudodamosi tinkamomis ekonominėmis priemonėmis, kuriomis būtų skatinama naudoti perdirbtas žaliavas, pvz., produktų perdirbtos medžiagos kiekiu grindžiamos paskatos ir tvarumo kriterijų taikymas vykdant viešuosius pirkimus;

 

bb)  skatindamos naudoti medžiagas, kurios, jas perdirbus, nekelia pavojaus žmonių sveikatai, kai yra perdirbamos į su maistu besiliečiančias medžiagas.“

Pagrindimas

Valstybės narės turi skatinti medžiagų, gautų perdirbant pakavimo atliekas, naudojimą pakuočių ir kitų produktų gamybai bei gerinti rinkos sąlygas tokioms medžiagoms, peržiūrėti galiojančius teisės aktus, kuriais neleidžiama naudoti tokių medžiagų, taip pat skatinti antrinių žaliavų naudojimą ir populiarinti žmogaus sveikatai nekenkiančias perdirbtas medžiagas.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto d papunktis

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 5, 8 ir 9 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)   5, 8 ir 9 dalys išbraukiamos;

d)   5 ir 9 dalys išbraukiamos;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto d a papunktis (naujas)

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 8 dalys

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

da)  8 dalis pakeičiama taip:

8.   Komisija kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2005 m. birželio 30 d., pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie pažangą, pasiektą įgyvendinant šią direktyvą, ir jos poveikį aplinkai, taip pat vidaus rinkos veikimą. Ataskaitoje atsižvelgiama į kiekvienos valstybės narės atskiras aplinkybes. Ji apima:

„8.   Tuo tikslu Komisija iki 2024 m. gruodžio 31 d. išnagrinėja 6 straipsnyje išdėstytus tikslus ir jų įgyvendinimo pažangą, atsižvelgdama į valstybių narių pažangiausią praktiką ir šiems tikslams pasiekti panaudotas priemones.

 

Komisija savo vertinime svarsto galimybę nustatyti:

a)   esminių reikalavimų veiksmingumo, įgyvendinimo ir vykdymo vertinimą;

a)   kitiems atliekų srautams taikomus tikslus;

b)   papildomas prevencijos priemones kuo didesniam pakuočių poveikiui aplinkai sumažinti, nepažeidžiant jos esminių funkcijų;

b)  atskirus buitinių pakuočių atliekų ir komercinių bei pramoninių pakuočių atliekų tikslus.

c)   galimą pakuočių aplinkos indikatoriaus parengimą, kad pakuočių atliekų prevencija taptų paprastesnė ir veiksmingesnė;

Tuo tikslu Komisija parengia ataskaitą ir prireikus pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ir juos pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai.

d)   pakuočių atliekų prevencijos planus;

 

e)   pakartotinio naudojimo skatinimą, o svarbiausia – pakartotinio panaudojimo bei perdirbimo išlaidų ir naudos palyginimą;

 

f)   gamintojo atsakomybę, įskaitant jos finansinius aspektus;

 

g)   pastangas toliau mažinti, o kai kuriais atvejais – laipsniškai iki 2010 m. nutraukti sunkiųjų metalų ir kitų pavojingų medžiagų naudojimą pakuotėmis.

 

Prie šios ataskaitos atitinkamai pridedami pasiūlymai pataisyti šios direktyvos susijusias nuostatas, nebent iki to laiko tokie pasiūlymai buvo pateikti.

 

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 94/62/EB

6a straipsnio 1 dalies 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„1.   Skaičiuojant, ar 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose nustatyti tikslai pasiekti,

„1.   Skaičiuojant, ar 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose nustatyti tikslai pasiekti, perdirbtų pakuočių atliekų svoriu bus laikomas į galutinį perdirbimo procesą perduodamų atliekų svoris tais metais;

a)  perdirbtų pakuočių atliekų svoris – tai į galutinį perdirbimo procesą perduodamų atliekų svoris;

 

b)  pakartotiniam naudojimui parengtų pakuočių atliekų svoris – tai pakuočių atliekų, kurias regeneravo arba surinko pripažintas parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojas ir su kuriomis atliktos visos reikiamos tikrinimo, valymo ir taisymo operacijos, kad jas būtų galima pakartotinai naudoti be jokio tolesnio rūšiavimo ar išankstinio apdirbimo;

 

c)  valstybės narės gali įtraukti produktus ir sudėtines dalis, kurias pakartotiniam naudojimui parengia pripažinti parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojai arba kurios pakartotiniam naudojimui parengiamos taikant užstato ir supirkimo sistemas. Skaičiuodamos patikslintą pakartotiniam naudojimui parengtų ir perdirbtų pakuočių atliekų procentinę dalį, kuri patikslinama atsižvelgiant į pakartotiniam naudojimui parengtų produktų ir sudėtinių dalių svorį, valstybės narės naudoja patikrintus veiklos vykdytojų pateiktus duomenis ir taiko IV priede pateiktą formulę.

 

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 94/62/EB

6a straipsnio 1a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija paprašo Europos standartizacijos organizacijų parengti Europos kokybės standartus, taikomus į galutinio perdirbimo etapą patenkančių atliekų medžiagoms ir antrinėms žaliavoms, ypač plastikui, remiantis geriausiais turimais praktikos pavyzdžiais.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 94/62/EB

6a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekdama užtikrinti, kad 1 dalies b ir c punktų ir IV priedo taikymo sąlygos būtų vienodos, Komisija priima deleguotuosius aktus pagal 21a straipsnį, kuriais nustato būtinuosius kokybės ir veiklos reikalavimus, taikomus nustatant pripažintus parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojus ir užstato ir supirkimo sistemas, įskaitant konkrečias duomenų rinkimo, patikros ir ataskaitų teikimo taisykles.

2.  Siekdama užtikrinti, kad 1 dalies taikymo sąlygos būtų vienodos, Komisija priima deleguotuosius aktus pagal 21a straipsnį, kuriais papildoma ši direktyva nustatant būtinuosius kokybės ir veiklos reikalavimus, taikomus nustatant galutinio perdirbimo veiklos vykdytojus, įskaitant konkrečias duomenų rinkimo, atsekamumo, patikros ir ataskaitų teikimo taisykles.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodą šios direktyvos 1a dalies nuostatų taikymą, Komisija turėtų priimti deleguotuosius aktus, kuriuose būtų nustatyti būtini kokybės ir veiklos reikalavimai, pagal kuriuos nustatomi galutinį perdirbimą vykdantys operatoriai.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 94/62/EB

6a straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija nagrinėja galimybes, kaip supaprastinti ataskaitų apie kombinuotas pakuotes teikimą laikantis šioje direktyvoje nustatytų įpareigojimų, ir, prireikus, siūlo priemones.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 94/62/EB

6a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nukrypstant nuo 1 dalies, atliekų, su kuriomis atlikta bet kuri rūšiavimo operacija, svoris gali būti deklaruojamas kaip perdirbtų pakuočių atliekų svoris, jeigu:

Išbraukta.

a)  tokios atliekos siunčiamos galutinai perdirbti;

 

b)  medžiagų, kurios nebus galutinai perdirbtos ir kurios šalinamos arba naudojamos energijai gauti, dalis yra ne didesnė kaip 10 % bendro perdirbamų atliekų svorio.

 

Pagrindimas

Europos Parlamentas savo rezoliucijoje „Efektyvus išteklių naudojimas. Perėjimas prie žiedinės ekonomikos“, patvirtintoje 2015 m. liepos 9 d., pareikalavo, kad perdirbimo tikslai visose valstybėse narėse būtų nustatomi taikant vienodą suderintą metodą, paremtą ataskaitų teikimo metodu, kuriuo būtų neleidžiama sąvartynuose šalinamas ar deginamas atliekas nurodyti kaip perdirbtas.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 94/62/EB

6a straipsnio 4 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės sukuria veiksmingą kokybės kontrolės ir pakuočių atliekų atsekamumo sistemą, kad užtikrintų, jog laikomasi 3 dalies a ir b punktuose nustatytų sąlygų. Sistemą gali sudaryti pagal Direktyvos 2008/98/EB 35 straipsnio 4 dalį sukurti elektroniniai registrai, rūšiuotų atliekų kokybės reikalavimų techninės specifikacijos arba bet kuri kita lygiavertė priemonė, kuria užtikrinama, kad surinkti duomenys apie perdirbtas atliekas būtų patikimi ir tikslūs.

4.  Laikydamosi deleguotųjų aktų, priimtų pagal 2 dalies nuostatas, valstybės narės sukuria veiksmingą kokybės kontrolės ir komunalinių atliekų atsekamumo sistemą, kad užtikrintų, kad būtų laikomasi 1 dalyje nustatytų taisyklių. Sistemą gali sudaryti pagal Direktyvos 2008/98/EB 35 straipsnio 4 dalį sukurti elektroniniai registrai, rūšiuotų atliekų kokybės reikalavimų techninės specifikacijos arba bet kuri kita lygiavertė priemonė, kuria užtikrinama, kad surinkti duomenys apie perdirbtas atliekas būtų patikimi ir tikslūs. Valstybės narės praneša Komisijai apie pasirinktą kokybės kontrolės ir atsekamumo sistemą.

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybės narės nustatytų pakuočių atliekų kontrolės ir atsekamumo sistemą, kuria būtų užtikrinta šios direktyvos 1 dalyje nustatytų taisyklių atitiktis, taip pat informuotų Komisiją apie pasirinktą šios sistemos valdymo metodą.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Direktyva 94/62/EB

6a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Skaičiuodamos, ar 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose nustatyti tikslai yra įgyvendinti, valstybės narės gali įskaičiuoti vykdant deginimą perdirbtų metalų kiekį, proporcingą sudegintų pakuočių atliekų kiekiui, jei perdirbti metalai atitinka tam tikrus kokybės reikalavimus. Valstybės narės naudojasi bendra pagal Direktyvos 2008/98/EB 11a straipsnio 6 dalį sukurta metodika.

5.  Skaičiuodamos, ar 6 straipsnio 1 dalies f–i punktuose nustatyti tikslai yra įgyvendinti, valstybės narės gali įskaičiuoti metalų, perdirbtų kartu vykdant deginimą ar bendrą deginimą, kiekį, tik jei prieš deginimą atliekos buvo surūšiuotos, arba jei buvo laikytasi įpareigojimo įdiegti atskiro popieriaus, metalo, plastiko, stiklo ir biologinių atliekų surinkimo sistemą, proporcingą sudegintų ar kartu sudegintų pakuočių atliekų kiekiui, jei perdirbti metalai atitinka tam tikrus kokybės reikalavimus. Valstybės narės naudojasi bendra pagal Direktyvos 2008/98/EB 11a straipsnio 6 dalį sukurta metodika.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 94/62/EB

6b straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  geriausios praktikos, kuri taikoma visoje Sąjungoje ir kuria remiantis galima sėkmingai siekti tikslų, pavyzdžiai.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Direktyva 94/62/EB

6b straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Prireikus 1 dalyje nurodytose ataskaitose nagrinėjama, kaip įgyvendinami kiti, nei 1 dalyje nurodyti šios direktyvos reikalavimai, pavyzdžiui, atliekų prevencijos programų tikslų pasiekimo prognozės ir pašalintų arba energijos gamybai panaudotų komunalinių atliekų procentinė dalis ir vienam gyventojui tenkantis kiekis.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 a punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

7 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a)  7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės imasi reikiamų priemonių garantuoti, kad būtų sudarytos sistemos, kurios užtikrintų:

„1.   Kad pasiektų šioje direktyvoje nustatytus tikslus, valstybės narės imasi reikiamų priemonių garantuoti, kad būtų sudarytos sistemos, kuriomis būtų užtikrinama ir skatinama:

a)  kad panaudotos pakuotės ir (ar) pakuočių atliekos bus grąžinamos ir (ar) surenkamos iš vartotojų, kitų galutinių naudotojų ar iš atliekų srauto ir joms bus pritaikyti tinkamiausi atliekų tvarkymo būdai;

a)  kad panaudotos pakuotės ir (ar) pakuočių atliekos bus grąžinamos ir (ar) surenkamos iš vartotojų, kitų galutinių naudotojų ar iš atliekų srauto ir joms bus pritaikyti tinkamiausi atliekų tvarkymo būdai;

b)  kad pakuotės ir (ar) surinktos pakuočių atliekos bus naudojamos, pakartotinai naudojamos ir perdirbamos,

b)  kad pakuotės ir (ar) surinktos pakuočių atliekos bus naudojamos, pakartotinai naudojamos ir perdirbamos.

siekiant šioje direktyvoje nustatytų tikslų.

 

Šios sistemos yra atviros, kad jose galėtų dalyvauti atitinkamų sektorių ekonominės veiklos vykdytojai ir kompetentingos valstybinės institucijos. Jos taip pat taikomos importuotiems produktams nenustatant jokių diskriminacinių sąlygų, tokių kaip detalios taisyklės ar mokesčiai už naudojimąsi jomis; ir tos sistemos kuriamos taip, kad, laikantis Sutarties, būtų išvengta prekybos kliūčių ir konkurencijos iškraipymo.“

Šios sistemos yra atviros, kad jose galėtų dalyvauti atitinkamų sektorių ekonominės veiklos vykdytojai ir kompetentingos valstybinės institucijos. Jos taip pat taikomos importuotiems produktams nenustatant jokių diskriminacinių sąlygų, tokių kaip detalios taisyklės ar mokesčiai už naudojimąsi jomis; ir tos sistemos kuriamos taip, kad, laikantis Sutarties, būtų išvengta prekybos kliūčių ir konkurencijos iškraipymo.“

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 b punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

7 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b)   įterpiamas šis straipsnis:

 

„7a straipsnis

 

Konkrečios grąžinimo ir surinkimo sistemoms skirtos priemonės

 

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad sudarytų sąlygas:

 

a)  atskiram bent pakuočių arba pakuočių atliekų iš popieriaus, metalo, plastiko ar stiklo, arba bet kokių jų derinių surinkimui iš galutinių atliekų;

 

b)  Komisijos sprendime 2005/270/EB apibrėžtos kombinuotos pakuotės surenkamos pagal taikomas surinkimo sistemas laikantis galutinio perdirbimo kokybės standartų.“ '

Pagrindimas

Siekiant padidinti perdirbimo mastą, turi būti surenkama daugiau atliekų, o valstybės narės turi užtikrinti, kad viskas, ką galima perdirbti, būtų perdirbama, visų pirma pakuotės. Valstybėms narėms nustačius reikalavimą diegti visų pakuotės rūšių ir pakuotės atliekų surinkimo sistemas užtikrintų žaliavų teikimą, tokiu būdu būtų skatinamos investicijos ir inovacijos rinkimo ir rūšiavimo infrastruktūros srityje, o tai savo ruožtu „sukurtų antrinio perdirbimo ciklą“. Siekiant sustiprinti esamą surinkimo infrastruktūrą reikėtų rinkti sudėtines medžiagas naudojant turimas surinkimo sistemas. Direktyvoje dėl pakuočių ir pakuočių atliekų nustačius reikalavimą atskirai rinkti pakuočių atliekas užtikrintų, kad ji atitinka Atliekų pagrindų direktyvą, kurios 11 straipsnyje siūloma, kad valstybės narės privalo nustatyti atskirą surinkimo sistemą bent šioms medžiagoms: popieriui, metalui, plastikui ir stiklui.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 5 c punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

8 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5c)  8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, pakartotinį naudojimą, naudojimą, įskaitant ir perdirbimą, kad būtų lengviau tas pakuotes identifikuoti ir klasifikuoti pagal pramonės rūšis, ant pakuotės nurodoma naudotos(-ų) pakuotės medžiagos(-ų) rūšis remiantis Komisijos sprendimu 97/129/EB [1].

„2.   Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, pakartotinį naudojimą, naudojimą, įskaitant ir antrinį perdirbimą, ant pakuočių pateikiama tam tikslui reikalinga informacija. Visų pirma, kad būtų lengviau tas pakuotes identifikuoti ir klasifikuoti pagal pramonės rūšis, ant pakuotės nurodoma naudotos (-ų) pakuotės medžiagos (-ų) rūšis remiantis Komisijos sprendimu 97/129/EB [1].

[1] OL L 50, 1997 2 20, p. 28.“

[1] OL L 50, 1997 2 20, p. 28.“

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto d papunktis

Direktyva 94/62/EB

12 straipsnio 3a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

„3a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų metų duomenis apie 6 straipsnio 1 dalies a–i punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos.

„3a.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų kalendorinių metų duomenis apie 6 straipsnio 1 dalies a–i punktuose nustatytų tikslų įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos renka ir tvarko pagal šio straipsnio 3d dalyje nurodytą bendrą metodiką ir juos pateikia elektroniniu būdu per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto d papunktis

Direktyva 94/62/EB

12 straipsnio 3a dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenys teikiami Komisijos pagal 3d dalį nustatyta forma. Pirmoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos įsigaliojimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos įsigaliojimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.

Duomenys renkami ir apdorojami taikant bendrą metodiką, nurodytą 3d dalyje, ir pateikiami Komisijai 3d dalyje nustatyta forma. Pagal 6 straipsnio f–i punktuose nustatytus tikslus pirmoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos įsigaliojimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos įsigaliojimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.

Pagrindimas

Svarbu, kad duomenys būtų pagrįsti bendra metodika ir pateikiami Komisijos nustatytu formatu, remiantis 3d straipsnio nuostatomis.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto d papunktis

Direktyva 94/62/EB

12 straipsnio 3c dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas ir jų pateikimo terminų laikymasis. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.

3c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Kol nebus sukurta bendra 3d dalyje nurodyta duomenų rinkimo ir tvarkymo metodika, ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika. Komisija taip pat vertina pateiktų duomenų ir informacijos išsamumą, patikimumą, nuoseklumą ir jų pateikimo terminų laikymąsi. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita parengiama per devynis mėnesius nuo pirmosios valstybės narės duomenų ataskaitos, o vėliau – kas trejus metus.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto d papunktis

Direktyva 94/62/EB

12 straipsnio 3ca dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3ca.  Ataskaitoje Komisija pateikia informaciją apie tai, kaip apskritai įgyvendinama ši direktyva, ir apie jos poveikį žmonių sveikatai, aplinkai ir vidaus rinkai. Prireikus su ataskaita gali būti pateikiamas pasiūlymas dėl direktyvos peržiūros.

Pagrindimas

Turi būti reguliariai vertinamas direktyvos poveikis, siekiant užtikrinti, kad direktyvos esminės sąlygos būtų tinkamos.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 7 punkto d papunktis

Direktyva 94/62/EB

12 straipsnio 3d dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3d.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 3a dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“;

3d.  Komisija pagal 38a straipsnį priima deleguotuosius aktus, siekiant papildyti šią direktyvą, kuriuose nustatoma bendra duomenų rinkimo ir tvarkymo metodika ir nurodoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 3a dalį. “;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Direktyva 94/62/EB

21a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  6a straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 2 dalyje ir 20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [įrašykite šios direktyvos įsigaliojimo datą].

2.  6a straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 3d dalyje, 19 straipsnio 2 dalyje ir 20 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [įrašykite šios direktyvos įsigaliojimo datą].

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Direktyva 94/62/EB

21a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 6a straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 2 dalyje ir 20 straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti 6a straipsnio 2 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnio 3d dalyje, 19 straipsnio 2 dalyje ir 20 straipsnyje nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 12 punktas

Direktyva 94/62/EB

21a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal 6a straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 19 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“.

5.  Pagal 6a straipsnio 2 dalį, 11 straipsnio 3 dalį, 12 straipsnio 3d dalį, 19 straipsnio 2 dalį ir 20 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų, arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.“.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 12 a punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

II priedas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12a)  Direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų II priedas pakeičiamas pagal šios direktyvos priedą.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipos 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14)  Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų papildoma IV priedu, išdėstytu šios direktyvos priede.

Išbraukta.

Pagrindimas

Atliekomis netapę gaminiai ir medžiagos neturi būti įtraukiamos apskaičiuojant pažangą siekiant antriniam perdirbimui nustatytų tikslų, kadangi tai yra atliekų naudojimo veiksmai. Gaminių ir medžiagų pakartotinis naudojimas yra atliekų tvarkymo veiksmai, kuriais užkertamas kelias atliekų susidarymui, todėl, atsižvelgiant į atliekų hierarchiją, turi būti laikomas prevencijos priemone. 6a straipsnio 1 dalyje nustatyta antrinio perdirbimo lygio apskaičiavimo tvarka.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo -1 dalis (nauja)

Direktyva 94/62/EB

II priedo 1 punkto 1 įtrauka

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  II priedo 1 punkto pirmoji įtrauka pakeičiama taip:

„  Pakuotės turi būti taip projektuojamos, gaminamos ir parduodamos, kad būtų galima jas naudoti, pakartotinai naudoti, perdirbti ir sumažinti iki minimumo poveikį aplinkai, kai yra atsikratoma pakuočių atliekų ar pakuočių atliekų tvarkymo likučių.

–  Pakuotės turi būti taip projektuojamos, gaminamos ir parduodamos, kad būtų galima jas naudoti, pakartotinai naudoti, perdirbti, vadovaujantis atliekų hierarchija, ir sumažinti iki minimumo poveikį aplinkai, kai yra atsikratoma pakuočių atliekų ar pakuočių atliekų tvarkymo likučių.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo -1 a dalis (naujas)

Direktyva 94/62/EB

II priedo 1 punkto 1 a įtrauka (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1a)   II priedo 1 punktas papildomas šia 1a įtrauka:

 

„–   Pakuotės turi būti gaminamos taip, kad jų anglies dioksido išmetimo rodiklis būtų kuo mažesnis, be kita ko, naudojant biologiškai skaidžias ir tvarias biologines medžiagas.“

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo -1 b dalis (nauja)

Direktyva 94/62/EB

II priedo 3 punkto c papunktis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1b)  II priedo 3 punkto c punktas iš dalies pakeičiamas taip:

c)   Pakuotės, naudojamos kompostui

„c)   Pakuotės, naudojamos kompostui

Pakuočių atliekos, kurios apdorojamos jas kompostuojant, turi taip biologiškai skaidytis, kad jas būtų galima atskirai surinkti, ir jos netrukdytų kompostavimo procesui, kuriuo yra apdorojamos.

Pakuočių atliekos, kurios apdorojamos siekiant jas kompostuoti, turi taip biologiškai skaidytis, kad tai netrukdytų atskiram surinkimui ir kompostavimo, kuriuo yra apdorojamos, procesui arba veiklai.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo -1 c dalis (nauja)

Direktyva 94/62/EB

II priedo 3 punkto d papunktis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1c)   II priedo 3 punkto d punktas iš dalies pakeičiamas taip:

d)   Biologiškai skaidomos pakuotės

„d)   Biologiškai skaidomos pakuotės

Biologiškai skaidomos pakuočių atliekos turi būti tokios kilmės, kad galėtų fiziškai, chemiškai, termiškai ir biologiškai irti taip, kad dauguma pasigaminusio komposto galiausiai suskiltų į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį.

Biologiškai skaidomos pakuočių atliekos turi būti tokios kilmės, kad galėtų fiziškai, chemiškai, termiškai ir biologiškai irti taip, kad dauguma pasigaminusio komposto galiausiai suskiltų į anglies dioksidą, biomasę ir vandenį. Aerobiškai skaidžios plastikinės pakuotės nelaikomos biologiškai skaidžiomis.“

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įrašomas šis IV priedas:

Išbraukta.

„IV PRIEDAS

 

Pakartotiniam naudojimui parengtų produktų ir sudedamųjų dalių procentinės dalies apskaičiavimo metodas, taikomas pagal 6 straipsnio 1 dalies f–i punktus

 

Patikslintai perdirbimo ir pakartotinio naudojimo procentinei daliai apskaičiuoti pagal 6 straipsnio 1 dalies f–i punktus valstybės narės naudoja tokią formulę:

 

"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"

 

E – patikslinta atitinkamų metų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo procentinė dalis;

 

A – atitinkamais metais perdirbtų arba pakartotiniam naudojimui parengtų pakuočių atliekų svoris;

 

R – atitinkamais metais pakartotiniam naudojimui parengtų produktų ir sudedamųjų dalių svoris;

 

P – atitinkamais metais susidariusių pakuočių atliekų svoris.“

 

Pagrindimas

Atliekomis netapę gaminiai ir medžiagos neturi būti įtraukiamos apskaičiuojant pažangą siekiant perdirbimui nustatytų tikslų, kadangi tai yra atliekų naudojimo veiksmai. Gaminių ir medžiagų pakartotinis naudojimas yra atliekų tvarkymo veiksmai, kuriais užkertamas kelias atliekų susidarymui, todėl, atsižvelgiant į atliekų hierarchiją, turi būti laikomas prevencijos priemone. 6a straipsnio 1 dalyje nustatyta perdirbimo lygio apskaičiavimo tvarka.

  • [1]  OL C 264, 2016 7 20, p. 98.
  • [2]  OL C 17, 2017 1 18, p. 46.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanga

Jau pastebimi šiuo metu taikomo nuoseklus plėtros modelio, paremto gamybos ir vienkartinio naudojimo principu, trūkumai. Kyla mūsų planetos temperatūra, o naudojamų išteklių, nuo kurių esame priklausomi, vis mažėja. Jeigu nebus imamasi struktūrinių veiksmų, žaliavų poreikis pasaulio ekonomikoje per ateinančius 15 metų gali išaugti daugiau kaip 50 proc. Kad galėtume pakeisti šią padėtį, turime pereiti prie žiedinio plėtros modelio, kurį taikant galima kuo ilgiau naudoti medžiagas ir išlaikyti jų vertę ekonomikos sistemoje, taip pat veiksmingai naudoti išteklius bei optimizuoti atliekų tvarkymo sistemą. Pakartotinis naudojimas, antrinis perdirbimas ir atliekų naudojimas yra pagrindiniai žodžiai, kuriais turi būti paremtas naujas tvarumo, inovacijų ir konkurencingumo skatinimo modelis, pagal kurį atliekos būtų laikomos ne problema, o ištekliumi.

Todėl šis paketas turi būti vertinamas daug platesniu mastu, o ne tik kaip su atliekų tvarkymu susijusių teisės aktų tikslinimas. Pranešėjas siekia paskatinti Komisijos pasiryžimą išsaugoti aplinką, padaryti Europos ekonomiką konkurencingesnę ir paskatinti tvarų reindustrializacijos procesą. Norint padidinti išteklių vertę, reikia imtis veiksmų visais produktų gyvavimo ciklo etapais: išgaunant žaliavas, kuriant produktų dizainą, juos platinant ir naudojant iki jų gyvavimo pabaigos.

Aiški ir stabili reglamentavimo sistema yra pirmas žingsnis skatinant šiuos pokyčius.

Tokiems esminiams pokyčiams reikalinga plataus užmojo politika, paremta teisės aktais, kuriais būtų duotas tinkamas ženklas investuotojams. Europos teisės aktas, kuriame nenustatyta aiškių apibrėžčių ir įpareigojančių tikslų, galėtų pakenkti perėjimo prie žiedinės ekonomikos procesui.

Kalbant apie atliekų hierarchiją, pranešėjas siekia iš dalies pakeisti Komisijos pasiūlymą, visų pirma, kiek tai susiję su prevencijos planu ir atliekų grąžinimu į gamybos procesą. Labai sumažėjęs atliekų kiekis reiškia, kad pradėti inovatyvūs gamybos procesai, taip pat taikomi inovatyvūs verslo modeliai, kuriais paremta žiedinė ekonomika.

Sąjungos ekonomikos pertvarkymas į žaliąją ekonomiką, pagrįstą mažo anglies dioksido kiekio technologijomis ir veiksmingą išteklių naudojimo požiūriu, yra pagrindinis 7-osios aplinkosaugos veiksmų programos tikslas, tad derėtų prisiminti, kad Europa įsipareigojusi įgyvendinti JT nustatytus tvaraus vystymosi tikslus.

Direktyva dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

Remiantis Eurostato vertinimu, 2013 m. Europoje sudaryta 79,368 mln. tonų pakuočių atliekų, t. y. 500 000 tonų daugiau nei 2012 m. Perdirbamų atliekų kiekis sudaro 65,3 proc. visų atliekų ir yra šiek tiek didesnis nei 2012 m., ir tik trijose valstybėse narėse šis kiekis nesiekia 50 proc. Numatoma, kad per ateinančius keletą metų į rinką pateikiamų pakuočių kiekis toliau didės.

Direktyva 94/62/EB buvo tikslinama keletą kartų. Komisijos 2010 m. metinėje darbo programoje buvo atlikta šios direktyvos tinkamumo patikra, kurios rezultatai viešai paskelbti 2014 m. Komisijos tarnybų darbiniame dokumente[1], pridėtame prie žiedinės ekonomikos teisės aktų rinkinio, kurį Komisija atsiėmė 2014 m. gruodžio mėn.[2]

Į įvairias Komisijos tarnybų darbiniame dokumente pateiktas rekomendacijas dėl direktyvos efektyvumo ir veiksmingumo didinimo naujame Komisijos pasiūlyme nebuvo atsižvelgta. Todėl reikėtų tobulinti kai kuriuos pagrindinius šios direktyvos aspektus, visų pirma tam, kad ji būtų suderinta su atliekų tvarkymo hierarchija, kurioje prevencija yra svarbiausias aspektas.

Platesnio užmojo tikslų nustatymas antrinio perdirbimo srityje, privalomų pakuotėms taikomų didesnės gamintojo atsakomybės sistemų nustatymas, pagrindinių reikalavimų aiškesnės formuluotės ir griežtesnis įgyvendinimas, taip pat pakartotinio naudojimo skatinimas yra pranešėjo remiamos iniciatyvos, kuriomis skatinamas efektyvus išteklių naudojimas.

Kiekybinė atliekų prevencija ir pakuočių kokybės gerinimas laikantis svarbiausių žiedinės ekonomikos principų turi būti pagrindinis direktyvos tikslinimo tikslas. Todėl reikia skatinti atsisakyti vartotojams siūlomo perteklinio pakuočių naudojimo ir skatinti lengviau perdirbamų ir (arba) pakartotinai naudojamų pakuočių kūrimą. Be to, turi būti skatinamos priemonės, skirtos moksliniams tyrimams remti, taip pat iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminamų pakuočių naudojimas ir prekyba.

Galiausiai pranešėjas pateikia tuos pačius su apibrėžtimis ir atliekų, kurios turi būti paruoštos pakartotiniam naudojimui ir antriniam perdirbimui, apskaičiavimo metodika susijusius pakeitimus, kurie įtraukti į Atliekų pagrindų direktyvą.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (20.10.2016)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų
(COM(2015) 0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Nuomonės referentas: João Ferreira

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Siekiant numatytų tikslų bus pareikalauta skirtingų lygių pastangų, nes būtina atsižvelgti į skirtingą valstybių narių pradinę padėtį laipsniškai didėjančių perdirbimo ir parengimo pakartotiniam naudojimui tikslų atžvilgiu, ir todėl būtina užtikrinti tam tikrą lankstumą atsižvelgiant į tikslų įgyvendinimo tvarkaraštį.

Kaip konstatuojama pasiūlyme, daugelis valstybių narių dar nėra visiškai išplėtojusios reikiamos atliekų tvarkymo infrastruktūros. Todėl labai svarbu nustatyti aiškius politikos tikslus, kad medžiagos, kurias galima perdirbti, neliktų atliekų hierarchijos apačioje. Nepakenkiant patiems tikslams, bet siekiant juos įgyvendinti, būtinas tam tikras lankstumas laiko atžvilgiu.

Be to, naujų, griežtesnių tikslų nustatymas pateisina naujų išteklių, reikalingų šiems tikslams įgyvendinti, telkimą. Todėl yra pagrįsta, kad Europos Sąjunga padidintų valstybėms narėms skirtus išteklius, siekiant joms padėti atlikti reikiamas investicijas.

Taip pat būtina sukurti tinkamas sąlygas ir paskatas, siekiant tai patraukliai pateikti pramonės subjektams, kurie norėtų įtraukti pakuočių atliekas į gamybos procesus, siekiant sukurti pridėtinės vertės produktus, tuo pat metu taupant pirmines žaliavas.

Tuo tarpu šiluminės energijos gavyba iš atliekų turėtų išlikti perspektyvia galimybe, skirta pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymui, jeigu tai techniškai, ekonomiškai ir ekologiškai pateisinama.

Didesnės gamintojo atsakomybės sistemos yra tinkama priemonė, skirta užkirsti kelią pakuočių atliekų susidarymui ir skatinti sukurti sistemas, kurios užtikrintų panaudotų pakuočių ir (arba) pakuočių atliekų grąžinimą ir (arba) surinkimą iš vartotojų, kitų galutinių naudotojų ar iš atliekų srauto, ir skatintų naudoti arba pakartotinai naudoti pakuotes ir (arba) surinktas pakuočių atliekas, įskaitant jų perdirbimą.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką ir gerinti jos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą;

(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką, be kita ko, jūros aplinką ir laukinius augalus bei gyvūnus, ir gerinti jos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą, mažinant Sąjungos priklausomybę nuo išteklių ir didinant išteklių vartojimo efektyvumą;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  siekdamos naudoti atliekas kaip išteklių, valstybės narės turėtų skatinti tvarią bioekonomiką. Siekiant šio tikslo atliekų prevencija – veiksmingiausias būdas efektyviau naudoti išteklius; valstybės narės turėtų imtis priemonių ir užkirsti kelią nereikalingam pakavimui, mažinti vienkartinių pakuočių gamybą ir naudojimą. Valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti rinkos apribojimus dėl perteklinių pakuočių. Valstybės narės turėtų reikalauti, kad visos rinkai pateikiamos pakuotės atitiktų minimalius reikalavimus, kuriais skatinamas žiedinis pakavimo modelis, kurį taikant galėtų būti naudojamos perdirbtos medžiagos ir medžiagos, iš kurių išmetama mažai šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Komisija turėtų atitinkamai skatinti rengti Sąjungos standartus ir gaires, susijusius su II priede nurodytais esminiais reikalavimais;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1b)  šiukšlinimas ir netinkamas pakuočių ir pakuočių atliekų šalinimas neigiamai veikia ir jūros aplinką, ir Sąjungos ekonomiką, taip pat kelia nepagrįstą riziką visuomenės sveikatai. Didelę dažniausiai paplūdimiuose randamų daiktų dalį taip pat sudaro pakuočių atliekos, kurios daro ilgalaikį poveikį aplinkai, kartu turizmui ir visuomenės galimybėms mėgautis šiomis gamtinėmis zonomis. Be to, pakuočių atliekos, patekusios į jūros aplinką, pakeičia prioritetinę atliekų hierarchijos tvarką, visų pirma išvengiama parengimo pakartotiniam naudojimui, perdirbimo ir kitų šalinimo būdų, naudotinų prieš netinkamą šalinimą. Kad sumažintų neproporcingą pakuočių atliekų dalį į jūrą išmestose šiukšlėse, valstybės narės turėtų nustatyti privalomą tikslą ir jį remti tikslinėmis priemonėmis;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  laipsniškai didinant esamus pakuočių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslus reikėtų užtikrinti, kad ekonomiškai vertingos atliekose esančios medžiagos būtų laipsniškai ir veiksmingai regeneruojamos tinkamai tvarkant atliekas ir atsižvelgiant į atliekų hierarchiją. Kartu turėtų būti užtikrinama, kad atliekose esančios vertingos medžiagos būtų grąžinamos Europos ekonomikai, ir taip būtų prisidedama prie Žaliavų iniciatyvos15 įgyvendinimo ir žiedinės ekonomikos kūrimo;

(5)  laipsniškai didinant esamus pakuočių atliekų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslus reikėtų užtikrinti, kad ekonomiškai vertingos atliekose esančios medžiagos būtų laipsniškai ir veiksmingai regeneruojamos tinkamai tvarkant atliekas ir atsižvelgiant į atliekų hierarchiją. Kartu turėtų būti užtikrinama, kad atliekose randamos vertingos medžiagos būtų grąžinamos Europos ekonomikai, ir taip būtų prisidedama prie Žaliavų iniciatyvos15 įgyvendinimo ir žiedinės ekonomikos kūrimo, o tiek, kiek tai susiję su pakuočių medžiagomis, nedarant poveikio maisto saugos, vartotojų sveikatos ir su maistu besiliečiančių medžiagų reikalavimams;

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  tuo pačiu būtina sukurti sąlygas ir paskatas, siekiant tai patraukliai pateikti pramonei, kuri norėtų įtraukti pakuočių atliekas į gamybos procesus, siekiant sukurti pridėtinės vertės produktus, tuo pat metu taupant pirmines žaliavas;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  daugelis valstybių narių dar nėra visiškai išplėtojusios reikiamos atliekų tvarkymo infrastruktūros. Todėl, labai svarbu nustatyti aiškius politikos tikslus, kad medžiagos, kurias galima perdirbti, neliktų atliekų hierarchijos apačioje;

(6)  daugelis valstybių narių dar nėra visiškai išplėtojusios reikiamos atliekų tvarkymo infrastruktūros perdirbimo tikslais. Todėl labai svarbu nustatyti aiškius politikos tikslus, susijusius su atliekų tvarkymo infrastruktūra ir įrenginiais, reikalingais prevencijai, pakartotiniam naudojimui ir perdirbimui, kad medžiagos, kurias galima perdirbti, neliktų atliekų hierarchijos apačioje, ir sukurti paskatas investuoti į naujovišką atliekų tvarkymo infrastruktūrą, skirtą atliekoms perdirbti;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  alyvų atliekų rinkimas ir perdirbimas duotų didelės ekonominės ir ekologinės naudos, nes būtų užtikrintos žaliavų atsargos ir taip pereinama prie žiedinės ekonomikos bei padedama mažinti priklausomybę nuo žalios naftos tiekimo;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  derinant šiame pasiūlyme nustatytus perdirbimo tikslus ir šalinimo sąvartynuose apribojimus, nustatytus direktyvose 2008/98/EB ir 1999/31/EB, Sąjungos energijos gavybos ir pakuočių atliekų perdirbimo tikslai, nustatyti Direktyvoje 94/62/EB, tampa nebereikalingi;

(7)  derinant šiame pasiūlyme nustatytus perdirbimo tikslus ir šalinimo sąvartynuose apribojimus, nustatytus direktyvose 2008/98/EB ir 1999/31/EB, Sąjungos energijos gavybos ir pakuočių atliekų perdirbimo tikslai, nustatyti Direktyvoje 94/62/EB, tampa nebereikalingi. Vis dėlto, energijos gavyba iš atliekų turėtų išlikti perspektyvia galimybe, skirta pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymui, tik jei tai techniškai, ekonomiškai ir ekologiškai pateisinama – tam prireiks nuodugnaus poveikio aplinkai vertinimo, kuriame bus išnagrinėtas pakuočių poveikis aplinkai visais etapais;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7а)  valstybių narių nacionalinėse strategijose turėtų būti numatyta didinti visuomenės informuotumą pasitelkiant įvairias paskatas ir naudą, kurią teikia iš perdirbtų atliekų pagaminti produktai; taip bus skatinamos investicijos į perdirbtų produktų sektorių;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  šioje direktyvoje nustatomi ilgalaikiai Sąjungos atliekų tvarkymo tikslai ir ekonominės veiklos vykdytojams bei valstybėms narėms aiškiai parodoma, kokios investicijos yra būtinos, kad būtų pasiekti direktyvos tikslai. Rengdamos nacionalinę atliekų tvarkymo strategiją ir planuodamos investicijas į atliekų tvarkymo infrastruktūrą, valstybės narės turėtų tinkamai naudotis Europos struktūriniais ir investicijų fondais, skatindamos atliekų prevenciją, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą pagal atliekų hierarchiją;

(8)  šioje direktyvoje nustatomi ilgalaikiai Sąjungos atliekų tvarkymo tikslai ir ekonominės veiklos vykdytojams bei valstybėms narėms aiškiai parodoma, kokios investicijos yra būtinos, kad būtų pasiekti direktyvos tikslai. Rengdamos nacionalinę atliekų tvarkymo strategiją ir planuodamos investicijas į atliekų tvarkymo infrastruktūrą, valstybės narės turėtų tinkamai naudotis Europos struktūriniais ir investicijų fondais, pirmiausia pagal atliekų hierarchiją skatindamos atliekų prevenciją ir pakartotinį naudojimą, o tada – perdirbimą. Europos struktūrinių ir investicijų fondų lėšos neturėtų būti naudojamos deginimo įrenginiams arba sąvartynams finansuoti;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  taip pat reikėtų skatinti atskirą pakuočių ir pakuočių atliekų rinkimą. Tačiau galimos išimtys, jeigu, remiantis gyvavimo ciklo analize, tai naudinga aplinkai;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  skaičiuodamos, ar parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai pasiekti, valstybės narės turėtų galėti įskaičiuoti produktus ir sudedamąsias dalis, kuriuos pakartotiniam naudojimui parengė pripažinti parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojai ir kurie pakartotiniam naudojimui parengti taikant užstato ir supirkimo sistemas. Siekdama užtikrinti, kad tie skaičiavimai būtų atliekami vienodai, Komisija priims išsamias taisykles dėl pripažintų parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojų ir užstato ir supirkimo sistemų nustatymo ir dėl duomenų rinkimo, tikrinimo ir pateikimo;

(11)  skaičiuodamos, ar parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo tikslai pasiekti, valstybės narės turėtų galėti įskaičiuoti produktus ir sudedamąsias dalis, kuriuos pakartotiniam naudojimui parengė pripažinti parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojai bei perdirbimo veiklos vykdytojai ir kurie pakartotiniam naudojimui parengti taikant užstato ir supirkimo sistemas. Siekdama užtikrinti, kad tie skaičiavimai būtų atliekami vienodai, Komisija priims išsamias taisykles dėl pripažintų parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojų ir užstato ir supirkimo sistemų nustatymo ir dėl duomenų rinkimo, tikrinimo ir pateikimo;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  siekiant užtikrinti, kad renkami duomenys apie parengimą pakartotiniam naudojimui būtų patikimi, labai svarbu nustatyti bendras ataskaitų teikimo taisykles. Taip pat svarbu tiksliau nustatyti taisykles, pagal kurias valstybės narės turėtų pranešti, kas faktiškai perdirbama ir gali būti užskaityta siekiant perdirbimo tikslų. Tuo tikslu pagal bendrą taisyklę perdirbimo tikslų įgyvendinimo ataskaitos turi būti grindžiamos į galutinio perdirbimo procesą perduodamais atliekų kiekiais. Siekiant sumažinti administracinę naštą, laikantis griežtų sąlygų reikėtų valstybėms narėms leisti perdirbimo ataskaitas teikti remiantis rūšiavimo įrenginių išeiga. Ataskaitose nurodomas perdirbtų atliekų svoris neturėtų būti mažinamas atsižvelgiant į medžiagų svorio sumažėjimą fiziškai ir (arba) chemiškai transformuojant, kas būdinga galutinio perdirbimo procesui;

(12)  siekiant užtikrinti, kad renkami duomenys apie parengimą pakartotiniam naudojimui būtų patikimi, labai svarbu nustatyti bendras ataskaitų teikimo taisykles. Šie duomenys turėtų būti renkami pagal standartus ir specifikacijas, kuriais remiami atvirųjų duomenų tikslai, ir turėtų būti teikiami kaip atvirieji duomenys. Taip pat svarbu tiksliau nustatyti taisykles, pagal kurias valstybės narės turėtų pranešti, kas faktiškai perdirbama ir gali būti užskaityta siekiant perdirbimo tikslų. Tuo tikslu pagal bendrą taisyklę perdirbimo tikslų įgyvendinimo ataskaitos turi būti grindžiamos į galutinio perdirbimo procesą perduodamais atliekų kiekiais. Siekiant sumažinti administracinę naštą, laikantis griežtų sąlygų reikėtų valstybėms narėms leisti perdirbimo ataskaitas teikti remiantis rūšiavimo įrenginių išeiga. Ataskaitose nurodomas perdirbtų atliekų svoris neturėtų būti mažinamas atsižvelgiant į medžiagų svorio sumažėjimą fiziškai ir (arba) chemiškai transformuojant, kas būdinga galutinio perdirbimo procesui;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  valstybių narių teikiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas;

(14)  valstybių narių teikiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas. Kokybės patikros ataskaita turėtų būti rengiama pagal suderintą formą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  jeigu įmanoma, valstybės narės turėtų taikyti paskatas naudoti ilgalaikio naudojimo medžiagas, duodančias daugiau naudos žiedinei ekonomikai, nes jas galima priskirti prie medžiagų, kurias galima perdirbti neprarandant kokybės, kad ir kaip dažnai medžiaga būtų perdirbama;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15b)  svarbus šios direktyvos tikslas yra pagerinti vidaus rinkos sąlygas. Todėl Komisijos ataskaitos apie šios direktyvos poveikį vidaus rinkos veikimui yra laikomos svarbia priemone;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl valstybių narių turėtų būti reikalaujama rengiant Direktyvoje 94/62/EB nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas naudoti Komisijos ir valstybių narių nacionalinių statistikos biurų parengtą naujausią metodiką;

(16)  siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl valstybių narių turėtų būti reikalaujama rengiant Direktyvoje 94/62/EB nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas naudoti Komisijos bendradarbiaujant su valstybių narių nacionaliniais statistikos biurais ir už atliekų tvarkymą atsakingomis nacionalinės valdžios institucijomis parengtą bendrą duomenų rinkimo ir tvarkymo metodiką;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  kadangi šios direktyvos tikslų, t. y., pirma, išvengti pakuočių ir pakuočių atliekų poveikio aplinkai arba jį sumažinti ir taip užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą, ir, antra, užtikrinti vidaus rinkos veikimą, nesudaryti kliūčių prekybai ir neriboti bei neiškreipti konkurencijos Sąjungoje, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

(21)  kadangi šios direktyvos tikslų, t. y., išvengti pakuočių ir pakuočių atliekų poveikio aplinkai arba jį sumažinti ir taip užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą, atsižvelgiant į vidaus rinkos veikimą, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad griežti profesinės sveikatos ir saugos reikalavimai būtų nustatyti visiems Sąjungos darbuotojams laikantis esamų Sąjungos teisės aktų ir atsižvelgiant į konkrečią kai kuriuose gamybos, perdirbimo ir atliekų sektoriuose darbuotojų patiriamą riziką;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21b)  daugeliu atvejų tai, ar pakavimas naudojamas ir ar pasirenkamas, priklauso ne nuo galutinio vartotojo, o nuo gamintojo. Didesnės gamintojo atsakomybės sistemos yra tinkama priemonė, skirta užkirsti kelią pakuočių atliekų susidarymui ir skatinti kurti sistemas, kurios užtikrintų panaudotų pakuočių ir (arba) pakuočių atliekų grąžinimą ir (arba) surinkimą iš vartotojų, kitų galutinių naudotojų ar iš atliekų srauto ir pakuočių ir (arba) surinktų pakuočių atliekų naudojimą arba pakartotiną naudojimą, įskaitant jų perdirbimą;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

1 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1.  Šios direktyvos tikslas - suderinti pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo nacionalines priemones, kad, pirma, būtų galima užkirsti kelią daryti poveikį valstybių narių ir trečiųjų šalių aplinkai arba mažinti tą poveikį ir taip užtikrinti aukštą aplinkosaugos lygį, o antra, kad būtų galima užtikrinti vidaus rinkos funkcionavimą ir išvengti prekybos kliūčių bei konkurencijos iškraipymo ir apribojimo Bendrijoje.

1.  Šios direktyvos tikslas - suderinti pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo nacionalines priemones, kad būtų galima užkirsti kelią daryti poveikį valstybių narių ir trečiųjų šalių aplinkai arba mažinti tą poveikį ir taip užtikrinti aukštą aplinkosaugos lygį, atsižvelgti į vidaus rinkos funkcionavimą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 94/62/EB

3 straipsnio 2 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  įterpiamas šis punktas:

 

„2a.  „biologinė pakuotė“ – tai pakuotė, pagaminta iš biologinės kilmės medžiagos, išskyrus geologinėse formacijose esančias ir (arba) iškastines medžiagas;“

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto c a papunktis (naujas)

Direktyva 94/62/EB

3 straipsnio 12 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  3 straipsnis papildomas šiuo punktu:

 

12a)  „daugiasluoksnė pakuotė“ – pakuotė, kurią sudaro daugiau negu vienas medžiagos sluoksnis;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Tokios kitos priemonės gali būti nacionalinės programos, pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemas vykdomos iniciatyvos, kuriomis siekiama kuo labiau sumažinti pakuočių poveikį aplinkai, ar panašūs veiksmai, priimti, jei reikia, pasitarus su ekonominės veiklos vykdytojais ir skirti gausioms valstybėse narėse vykdomoms prevencijos iniciatyvoms sutelkti ir kuo geriau jomis pasinaudoti. Tos priemonės turi atitikti šios direktyvos tikslus, apibrėžtus 1 straipsnio 1 dalyje.

Tokios kitos priemonės turi atitikti šios direktyvos tikslus, apibrėžtus 1 straipsnio 1 dalyje ir Direktyvoje 2008/98/EB, visų pirma taip prisidedant prie tvaraus susidariusio pakuočių atliekų kiekio mažinimo, vengiant pakuočių naudojimo ir mažinant pakuočių poveikį aplinkai. Tokios priemonės apima didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, apibrėžtas Direktyvoje 2008/98/EB, ir kitas nacionalines programas, nustatytas valstybių narių. Tokie veiksmai gali būti priimti, jei reikia, pasitarus su ekonominės veiklos vykdytojais ir NVO. Jie parengiami siekiant valstybėse narėse vykdomoms prevencijos iniciatyvoms sutelkti ir kuo geriau jomis pasinaudoti.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio 1 dalies 2 c pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a)  4 straipsnio 1 dalis papildoma šiais punktais:

 

„Plastikines pakuotes gaminantys ekonominės veiklos vykdytojai naudojasi šiomis finansinėmis paskatomis, nebent kurios nors konkrečios rūšies pakuočių atžvilgiu kompetentingos institucijos yra nustačiusios, kad tai techniškai neįmanoma arba kad tai kelia nepagrįstą riziką visuomenės sveikatai:

 

a)  pakuočių gamintojai, sumažinę dažų, naudojamų rinkai teikiamų standaus plastiko pakavimo talpų sudėtyje, kiekį, naudojasi galimybe pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemas mokėti mažesnį finansinį įnašą, skaičiuojant pagal tai, kiek dažų panaudota pirminės standaus plastiko pakuotės sudėtyje;

 

b)  ekonominės veiklos vykdytojai, naudojantys pakartotinai pripildomas plastikines arba stiklines talpas, naudojasi galimybe pagal didesnės gamintojo atsakomybės sistemas mokėti mažesnį finansinį įnašą, skaičiuojant proporcingai tam, kokį pakartotinai pripildomų talpų kiekį ekonominės veiklos vykdytojas naudoja, jei toje verslo srityje tai įmanoma.

 

Komisija priima šiai daliai įgyvendinti reikalingus įgyvendinimo aktus iki ... [aštuoniolika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos]. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2b)  4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.   Komisija privalo padėti plėtoti prevenciją skatindama sudaryti tinkamus Europos standartus, atitinkančius 10 straipsnį. Standartais siekiama sumažinti pakuotės poveikį aplinkai pagal 9 ir 10 straipsnius.

2.  Komisija privalo padėti plėtoti prevenciją skatindama sudaryti tinkamus Europos standartus, atitinkančius 10 straipsnį. Standartais siekiama sumažinti pakuotės poveikį aplinkai pagal 9 ir 10 straipsnius, sumažinti pakuočių kiekį ir nutraukti perteklinių pakuočių naudojimą.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 c punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2c)  4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

3.   Komisija atitinkamai pateikia pasiūlymus dėl priemonių stiprinti ir papildyti esminių reikalavimų vykdymą ir užtikrinti, kad naujos pakuotės būtų pateiktos į rinką tik tuo atveju, jeigu gamintojas ėmėsi visų būtinų priemonių sumažinti jų poveikį aplinkai, nepažeisdamas pakuotės esminių funkcijų.

3.  Ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia pasiūlymus dėl priemonių stiprinti ir papildyti esminių reikalavimų vykdymą ir užtikrinti, kad naujos pakuotės būtų pateiktos į rinką tik tuo atveju, jeigu gamintojas ėmėsi visų būtinų priemonių sumažinti jų poveikį aplinkai, nepažeisdamas pakuotės esminių funkcijų. Komisija visų pirma pateikia pasiūlymą dėl priemonių, susijusių su neperdirbamomis pakuotėmis, pakuotėmis, kuriose yra pavojingųjų medžiagų, vienkartinėmis pakuotėmis, vienkartinėmis ir perteklinėmis pakuotėmis, taip pat pakuočių kiekio mažinimu, ir įvertina galimybę nustatyti rinkos apribojimus dėl tų pakuočių Sąjungos lygmeniu.“

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 d punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

5 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

2d)  5 straipsnis pakeičiamas taip:

Pakartotinis naudojimas

„Pakartotinis naudojimas

Valstybės narės gali skatinti pakartotinio naudojimo sistemas tokių pakuočių, kurias, nepažeidžiant Sutarties, galima pakartotinai naudoti nekenkiant aplinkai.

1.  Valstybės narės skatina pakartotinio naudojimo sistemas tokių pakuočių, kurias, nepažeidžiant Sutarties, galima pakartotinai naudoti nekenkiant aplinkai.

 

Visų pirma, valstybės narės gali remti daugkartinių pakuočių užstato ir supirkimo sistemų kūrimą, tam tikslui taip pat naudodamos didesnės gamintojo atsakomybės sistemas, ir teikti tinkamas paskatas daugkartinių pakuočių gamintojams.

 

2.  Pakartotinai naudojamos pakuotės, surinktos pagal užstato ir supirkimo sistemas, gali būti užskaitytos siekiant prevencijos tikslų, nustatytų pagal 4 straipsnyje nurodytus kriterijus priimtose nacionalinėse prevencijos programose.“

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 1 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 65 % visų pakuočių atliekų svorio bus parengiama pakartotiniam naudojimui ir perdirbama;

f)  ne vėliau kaip 2025 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 65 % visų pakuočių atliekų svorio bus parengiama pakartotiniam naudojimui arba perdirbama;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b papunktis

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 1 dalies h punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 75 % visų pakuočių atliekų svorio bus parengiama pakartotiniam naudojimui ir perdirbama;

h)  ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. mažiausiai 75% visų pakuočių atliekų svorio bus parengiama pakartotiniam naudojimui arba perdirbama;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  6 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„1a.  Kai tai aktualu, apskaičiuojant 1 dalyje nustatytus tikslus aerobiniu arba anaerobiniu būdu apdorojamų biologiškai skaidžių atliekų kiekį galima užskaityti kaip perdirbtas atliekas, jeigu po apdorojimo gaunamas kompostas, atliekų pūdymo liekanos arba kitos medžiagos, kurių didžioji dalis po viso tolesnio reikiamo perdirbimo yra naudojama kaip perdirbtas produktas arba medžiaga.“

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto c papunktis

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Iš Sąjungos eksportuojamas pakuočių atliekas jas surinkusios valstybės narės gali į 1 dalyje nustatytų tikslų įgyvendinimo rodiklius įskaičiuoti tik jei yra įvykdyti 6a straipsnio 4 dalies reikalavimai ir jei pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006(*) eksportuotojas gali įrodyti, kad atliekų siunta atitinka to reglamento reikalavimus ir kad tos atliekos už Sąjungos ribų buvo tvarkomos laikantis reikalavimų, kurie yra lygiaverčiai atitinkamuose Sąjungos aplinkos teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

2.  Iš Sąjungos eksportuojamas pakuočių atliekas jas surinkusios valstybės narės į 1 dalyje nustatytų tikslų įgyvendinimo rodiklius įskaičiuoja tik jei yra įvykdyti 6a straipsnio 4 dalies reikalavimai ir jei pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1013/2006(*) eksportuotojas įrodo, kad atliekų siunta atitinka to reglamento reikalavimus ir kad tos atliekos už Sąjungos ribų buvo tvarkomos laikantis šios direktyvos ir visų atitinkamų aplinkos, darbuotojų sveikatos ir saugos teisės aktų reikalavimų.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto c a papunktis (naujas)

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 3a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  6 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„3a.  Valstybės narės gali pasirinkti energijos iš atliekų naudojimą, jeigu tai yra tinkamesnis būdas medžiagoms perdirbti dėl aplinkosaugos, techninių ir ekonominių priežasčių.“

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto c b papunktis (naujas)

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 4 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

cb)  6 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

4.  Tam tikrais atvejais valstybės narės skatina medžiagų, gautų perdirbus pakuočių atliekas, panaudojimą pakuočių ir kitų gaminių gamybai.

4.  Valstybės narės skatina medžiagų, gautų perdirbus pakuočių atliekas, panaudojimą pakuočių ir kitų gaminių gamybai:

a)  pagerinus rinkos sąlygas tokioms medžiagoms;

a)  pagerinus rinkos sąlygas ir peržiūrint teisės aktus, dėl kurių gali kilti kliūčių norint naudoti tokias medžiagas;

b)  peržiūrint esamus reglamentus, kad būtų užkirstas kelias tokių medžiagų naudojimui.

b)  peržiūrint esamus reglamentus, dėl kurių tokių medžiagų negalima naudoti, užtikrinant aukšto lygio aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugą;

 

ba)  nustatant fiskalines ir ekonomines paskatas pradėti naudoti perdirbtas pakuočių medžiagas ir žaliojo viešojo pirkimo kriterijus;

 

bb)  skatinant naudoti medžiagas, kurios, jas perdirbus, nekelia pavojaus žmonių sveikatai, kai yra perdirbamos į su maistu besiliečiančias medžiagas;

 

bc)   skatinant naudoti medžiagas, kurias galima pakartotinai naudoti ar perdirbti neprarandant kokybės, kad ir kaip dažnai medžiaga būtų naudojama pakartotinai arba perdirbama.“

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto d papunktis

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 8 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  5, 8 ir 9 dalys išbraukiamos;

d)  5 ir 9 dalys išbraukiamos, o 8 dalis pakeičiama taip:

 

„Komisija, atsižvelgdama į konkrečias kiekvienos valstybės narės aplinkybes, įvertina, kokį poveikį šios direktyvos įgyvendinimas daro vidaus rinkos veikimui. Šis vertinimas turėtų būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per trejus metus, o vertinimo ataskaita turėtų būti pateikta Europos Parlamentui ir Tarybai.“

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punkto d a papunktis (naujas)

Direktyva 94/62/EB

6 straipsnio 11a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  įterpiama ši 11a dalis:

 

„11a.  Nedarant poveikio 6b straipsnyje išdėstytoms nuostatoms, valstybės narės gali, atsižvelgdamos į savo konkrečią padėtį, naudoti leidžiančias nukrypti nuostatas, taikomas tvarkaraščiui, siekiant 1 dalies f–i punktuose nustatytų tikslų, jei užtikrinamas laipsniškas derinimas su šiais tikslais, atsižvelgiant į rekomendacijas, nurodytas 6b straipsnio 2 dalies b punkte.“.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 94/62/EB

6a straipsnio 1 dalies c punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  valstybės narės gali įtraukti produktus ir sudėtines dalis, kurias pakartotiniam naudojimui parengia pripažinti parengimo pakartotiniam naudojimui veiklos vykdytojai arba kurios pakartotiniam naudojimui parengiamos taikant užstato ir supirkimo sistemas. Skaičiuodamos patikslintą pakartotiniam naudojimui parengtų ir perdirbtų pakuočių atliekų procentinę dalį, kuri patikslinama atsižvelgiant į pakartotiniam naudojimui parengtų produktų ir sudėtinių dalių svorį, valstybės narės naudoja patikrintus veiklos vykdytojų pateiktus duomenis ir taiko IV priede pateiktą formulę.

Išbraukta.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5a)  7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

1.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių garantuoti, kad būtų sudarytos sistemos, kurios užtikrintų:

„1.  Valstybės narės imasi reikiamų priemonių garantuoti, kad būtų sudarytos sistemos, pavyzdžiui, didesnės gamintojo atsakomybės sistemos, kurios užtikrintų:

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 b punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

7 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b)  įterpiamas šis straipsnis:

 

„7a straipsnis

 

Pakuočių ir pakuočių atliekų kiekio mažinimas jūros aplinkoje

 

1.  Valstybės narės imasi visų reikalingų priemonių, kad jų teritorijoje kuo mažiau pakuočių atliekų patektų į jūros aplinką. Imdamosi šių priemonių turi:

 

a)  patvirtinti privalomą tikslą iki 2025 m. 50 % sumažinti pakuočių atliekų kiekį, palyginti su 2015 m. lygiu;

 

b)  sukurti ir vykdyti į jūros aplinką patenkančių pakuočių atliekų kiekio skaičiavimo ir stebėsenos programas;

 

c)  patvirtinti specialias pagrindinių jūros aplinkoje ir to regiono paplūdimiuose randamų pakuočių atliekų šaltinių mažinimo priemones, įskaitant visuomenės informuotumo didinimo programas, ekonomines priemones, paskatas ir rinkodaros apribojimus.

 

2.  Iki kiekvienų metų [x] valstybės narės teikia Komisijai ataskaitas ir jose išsamiai aprašo padarytą pažangą mažinant jų teritorijoje susidarančių ir į jūros aplinką patenkančių pakuočių atliekų kiekį, taip pat aprašo, kokias priemones patvirtino pagal 1 dalį ir kokių rezultatų tikisi pasiekti.

 

3.  Komisija priima šiam straipsniui įgyvendinti reikalingus įgyvendinimo aktus iki ... [aštuoniolika mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos]. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 c punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

8 straipsnio 2 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

5c)  8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

2.  Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, pakartotinį naudojimą, naudojimą, įskaitant ir perdirbimą, kad būtų lengviau tas pakuotes identifikuoti ir klasifikuoti pagal pramonės rūšis, ant pakuotės nurodoma naudotos(-ų) pakuotės medžiagos(-ų) rūšis remiantis Komisijos sprendimu 97/129/EB [9].

2.  Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, pakartotinį naudojimą, naudojimą pakuotėje turi būti tam tikslui reikalinga informacija. Visų pirma, siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, pakartotinį naudojimą, naudojimą, įskaitant ir perdirbimą, kad būtų lengviau tas pakuotes identifikuoti ir klasifikuoti pagal pramonės rūšis, ant pakuotės nurodoma naudotos(-ų) pakuotės medžiagos(-ų) rūšis remiantis Komisijos sprendimu 97/129/EB [9].

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto d papunktis

Direktyva 92/64/EB

12 straipsnio 3 b dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3b.  Prie duomenų, kuriuos valstybė narė teikia pagal šį straipsnį, pridedama kokybės patikros ataskaita ir ataskaita apie 6a straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimą.

3b.  Prie duomenų, kuriuos valstybė narė teikia pagal šį straipsnį, pridedama kokybės patikros ataskaita ir ataskaita apie 6a straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimą. Kokybės patikros ataskaita rengiama pagal suderintą formą.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto d papunktis

Direktyva 94/62/EB

12 straipsnio 3 c dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas ir jų pateikimo terminų laikymasis. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.

3c.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas, jų pateikimo terminų laikymasis ir tai, ar teikiami atvirieji duomenys. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 punkto d papunktis

Direktyva 94/62/EB

12 straipsnio 3 d dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3d.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 3a dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“.

3d.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 3a dalį ir 3b dalyje nurodyta kokybės patikrinimo ataskaita, ir kuriai palaikomi pakartotinio duomenų panaudojimo ir atvirųjų duomenų tikslai. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.“.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 a punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

15 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

7a)  15 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

Remdamasi atitinkamomis Sutarties nuostatomis, Taryba priima ekonominius instrumentus, skatinančius šios direktyvos tikslų įgyvendinimą. Jei tokie instrumentai nepriimti, valstybės narės, laikydamosi Bendrijos aplinkosaugos principų ir, inter alia, principo "teršėjas moka" bei prievolių, atsirandančių iš Sutarties, gali imtis šių tikslų įgyvendinimui reikalingų priemonių.

Remdamasi atitinkamomis Sutarties nuostatomis, Taryba priima ekonomines priemones, skatinančias šios direktyvos tikslų įgyvendinimą. Jei tokios priemonės nepriimtos, valstybės narės, laikydamosi Bendrijos aplinkosaugos principų ir, inter alia, principo "teršėjas moka" bei prievolių, atsirandančių iš Sutarties, gali imtis šių tikslų įgyvendinimui reikalingų priemonių. Tokios priemonės gali būti didesnės gamintojo atsakomybės sistemų, diferencijuotų mokesčių už vienkartines pakuotes, sistemų „mokėk už tiek, kiek išmeti“, taip pat užstato ir supirkimo sistemų dalis.“

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 7 b punktas (naujas)

Direktyva 94/62/EB

15a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b)  įterpiamas šis straipsnis:

 

„15a straipsnis

 

Bendrieji didesnės gamintojo atsakomybės sistemų reikalavimai

 

Valstybės narės užtikrina, kad pagal Direktyvos 2008/98/EB 8 ir 8a straipsnius nustatytos didesnės gamintojo atsakomybės sistemos taip pat būtų taikomos pakuotėms ir pakuočių atliekoms.“

 

________________

 

* 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 21, p. 3).

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo -1 dalis (nauja)

Direktyva 94/62/EB

II priedo 1 punkto 1 įtrauka

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

II priedo 1 punkto pirmoji įtrauka pakeičiama taip:

–  Pakuotės turi būti taip projektuojamos, gaminamos ir parduodamos, kad būtų galima jas naudoti, pakartotinai naudoti, perdirbti ir sumažinti iki minimumo poveikį aplinkai, kai yra atsikratoma pakuočių atliekų ar pakuočių atliekų tvarkymo likučių.

–  Pakuotės turi būti taip projektuojamos, gaminamos ir parduodamos, kad būtų galima jas naudoti, pakartotinai naudoti, perdirbti, vadovaujantis atliekų tvarkymo hierarchijos principu, ir sumažinti iki minimumo poveikį aplinkai, kai yra atsikratoma pakuočių atliekų ar pakuočių atliekų tvarkymo likučių.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedo -1 a dalis (nauja)

Direktyva 94/62/EB

II priedo 3 punkto a papunktis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

II priedo 3 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)  Pakuotės, naudojamos perdirbant jų medžiagą

„a)  Pakuotės, naudojamos perdirbant jų medžiagą

Pakuotės turi būti taip gaminamos, kad tam tikrą jų medžiagų svorio dalį būtų galima perdirbti į komercinius produktus laikantis esamų Bendrijos standartų. Perdirbama medžiagų dalis gali svyruoti priklausomai nuo medžiagos, iš kurios pakuotė yra sudaryta, tipo.“

Pakuotės turi būti gaminamos, kad techniniu, aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriais jas būtų galima perdirbti, atsižvelgiant į rūšiavimo, valymo, formos ir naudotų medžiagų aspektus, ir kad tam tikrą jų medžiagų svorio dalį būtų galima perdirbti į komercinius produktus laikantis esamų Bendrijos standartų. Perdirbama medžiagų dalis gali svyruoti priklausomai nuo medžiagos, iš kurios pakuotė yra sudaryta, tipo. Suplanuota forma ir medžiagos, kurios trukdo atliekas rūšiuoti arba pakartotinai perdirbti, keičiamos žinomomis ir efektyviomis alternatyvomis.“

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyva, iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

Nuorodos

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

14.12.2015

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

João Ferreira

25.2.2016

Svarstymas komitete

14.6.2016

 

 

 

Priėmimo data

13.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

47

11

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Albert Deß

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyva, iš dalies keičianti Direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų

Nuorodos

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

2.12.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

14.12.2015

ITRE

14.12.2015

JURI

14.12.2015

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

17.12.2015

JURI

28.1.2016

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Priėmimo data

24.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

58

7

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones

Pateikimo data

7.2.2017