VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

7.2.2017 - (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)) - ***I

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
Rapporteur: Simona Bonafè


Procedure : 2015/0276(COD)
Stadium plenaire behandeling

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2015)0596),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0385/2015),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de Franse Senaat, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 27 april 2016[1],

–  gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 15 juni 2016[2],

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie (A8-0029/2017),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1)  Gezien de afhankelijkheid van de Unie van de invoer van grondstoffen en het feit dat een aanzienlijk aantal natuurlijke hulpbronnen op korte termijn uitgeput zal raken, is het van cruciaal belang om zoveel mogelijk hulpbronnen in de Unie terug te winnen en de overgang naar een circulaire economie te bevorderen.

Motivering

Het is belangrijk te wijzen op het bredere kader van de overgang naar een circulaire economie en de kans die de herziening van de richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval biedt om die overgang te bevorderen.

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging -1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1 bis)  Afvalstoffenbeheer moet worden omgevormd tot duurzaam materiaalbeheer. De herziening van Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad1bis biedt daar een mogelijkheid toe.

 

__________________

 

1 bis.  Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10).

Motivering

Het is belangrijk te wijzen op het bredere kader van de overgang naar een circulaire economie en de kans die de herziening van de richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval biedt om die overgang te bevorderen.

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Het afvalstoffenbeheer in de Unie moet worden verbeterd met het oog op de bescherming, het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens, het behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en de bevordering van een meer circulaire economie.

(1)  Het afvalstoffenbeheer in de Unie moet worden verbeterd met het oog op de bescherming, het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens, het behoedzaam en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de bevordering van de beginselen van de circulaire economie, de bredere verspreiding van hernieuwbare energie, de verhoging van de energie-efficiëntie en de vermindering van de afhankelijkheid van de Unie van ingevoerde hulpbronnen, zodat er nieuwe economische kansen ontstaan en het concurrentievermogen op lange termijn bevorderd wordt. Om de economie werkelijk circulair te maken, moeten er aanvullende maatregelen worden genomen ten behoeve van duurzame productie en consumptie die gericht zijn op de totale levenscyclus van producten, en wel op zodanige wijze dat hulpbronnen behouden blijven en de kringloop wordt gesloten. Een efficiënter gebruik van hulpbronnen zou ook aanzienlijke nettobesparingen met zich meebrengen voor ondernemingen, overheden en consumenten in de Unie, evenals een vermindering van de totale jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis)  Een politieke en maatschappelijke stimulans om nuttige toepassing en recycling te bevorderen als duurzame manier om in een circulaire economie met natuurlijke hulpbronnen om te gaan, moet stroken met de afvalhiërarchie als vastgesteld in artikel 4 van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad1bis en strikt de benadering volgen waarin preventie voorrang heeft op recycling.

 

__________________

 

1bis Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).

Motivering

Voor een circulaire economie is schone productie een vereiste. Toxische stoffen moeten in de ontwerpfase vermeden worden, zodat producten en materialen in een gesloten kringloop kunnen circuleren zonder de kwaliteit van de materialen en de gezondheid van burgers, werknemers en het milieu in gevaar te brengen. Daarom moet de aanpak van toxische stoffen zodanig gewijzigd worden dat gevaarlijke stoffen de goede werking van de processen van hergebruik, reparatie en recycling in de circulaire economie niet belemmeren.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter)  Tot zwerfafval verworden en incorrect verwijderde verpakking en verpakkingsafval heeft negatieve gevolgen voor zowel het mariene milieu als de economie van de Unie en houdt onnodige risico's in voor de volksgezondheid. Verpakkingsafval behoort tot de meest voorkomende materialen waarmee stranden zijn verontreinigd en brengt langdurig schade toe aan het milieu, wat afbreuk doet aan het toerisme en aan het plezier dat het publiek in deze natuurgebieden kan beleven. Bovendien verstoort verpakkingsafval dat in het mariene milieu terechtkomt de prioriteitsvolgorde van de afvalhiërarchie, met name doordat het voorafgaand aan de incorrecte verwijdering niet wordt voorbereid voor hergebruik of gerecycleerd of anderszins nuttig wordt toegepast. Om het buitensporige aandeel van verpakkingsafval in het zwerfvuil op zee te beperken, dient een bindende doelstelling te worden vastgesteld en dienen de lidstaten de nodige gerichte maatregelen te nemen om die doelstelling te verwezenlijken.

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2)  De bij Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad13 vastgestelde doelstellingen voor de terugwinning en recycling van verpakking en verpakkingsafval moeten worden gewijzigd om de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van verpakkingsafval te verhogen, teneinde beter aan te sluiten bij de ambitie van de Unie om tot een circulaire economie te komen.

(2)  De bij Richtlijn 94/62/EG vastgestelde doelstellingen voor de nuttige toepassing en recycling van verpakking en verpakkingsafval moeten worden gewijzigd om de doelstellingen voor de recycling van verpakkingsafval te verhogen, teneinde beter aan te sluiten bij de ambitie van de Unie om tot een circulaire economie te komen.

__________________

 

13.  Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 1994 betreffende verpakking en verpakkingsafval (PB L 365 van 31.12.1994, blz. 10).

 

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis)  Er moeten afzonderlijke kwantitatieve doelstellingen voor hergebruik worden vastgesteld die de lidstaten moeten proberen te verwezenlijken om herbruikbare verpakking te bevorderen en daarmee bij te dragen aan banengroei en grondstoffenbesparing.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 ter)  Een toename van het hergebruik van verpakking kan leiden tot vermindering van de totale kosten in de toeleveringsketen en van de milieueffecten van verpakkingsafval. De lidstaten moeten het op de markt brengen van herbruikbare verpakking, die aan het einde van zijn levenscyclus recycleerbaar is, ondersteunen.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 quater)  In bepaalde situaties, zoals de verkoop van levensmiddelen, is voor eenmalig gebruik bestemde verpakking nodig om voedselhygiëne en de gezondheid en veiligheid van de consument te waarborgen. De lidstaten moeten hiermee rekening houden bij de opstelling van preventiemaatregelen en betere toegang tot recycling voor dergelijke verpakking bevorderen.

Motivering

Preventiemaatregelen moeten rekening houden met het feit dat voedselhygiëne en de gezondheid en veiligheid van consumenten prioritair zijn. Er zijn bepaalde situaties waarin het gebruik van herbruikbare verpakkingsvormen met het oog op voedselhygiëne en consumentenveiligheid niet toegelaten is, zoals bijvoorbeeld afhaalmaaltijden. Anderzijds moeten de lidstaten inspanningen leveren om de inzameling aan huis en recycling van deze verpakkingen te steunen.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Voorts moeten, met het oog op een grotere samenhang van de afvalwetgeving, de definities van Richtlijn 94/62/EG in overeenstemming worden gebracht met die van Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad14, die van toepassing is op afval in het algemeen.

(3)  Voorts moeten, met het oog op een grotere samenhang van de afvalwetgeving en onverminderd de specifieke kenmerken van verpakking en verpakkingsafval, de definities van Richtlijn 94/62/EG in voorkomend geval in overeenstemming worden gebracht met die van Richtlijn 2008/98/EG, die van toepassing is op afval in het algemeen.

__________________

 

14 Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3).

 

Motivering

Consistentie in alle EU-afvalwetgeving moet worden gegarandeerd.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4)  Er zouden duidelijke economische, sociale en milieuvoordelen verbonden zijn aan een verdere verhoging van de bij Richtlijn 94/62/EG vastgestelde doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van verpakkingsafval.

(4)  Er zouden duidelijke economische, sociale en milieuvoordelen verbonden zijn aan een verdere verhoging van de bij Richtlijn 94/62/EG vastgestelde doelstellingen voor de recycling van verpakkingsafval.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis)  Afvalpreventie is de efficiëntste manier om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, het milieueffect van afval te verkleinen en recycling van hoogwaardige materialen te bevorderen. Daarom moeten de lidstaten een op de levenscyclus gebaseerde benadering volgen teneinde de milieueffecten van producten te beperken. De lidstaten moeten maatregelen nemen om het gebruik van herbruikbare verpakking te stimuleren en te bereiken dat minder gebruik wordt gemaakt van niet-recycleerbare en overtollige verpakking. Te dien einde moeten de lidstaten zich bedienen van passende economische instrumenten en andere maatregelen om prikkels te bieden voor de toepassing van de afvalhiërarchie. Daartoe moeten de lidstaten gebruik kunnen maken van de in bijlage IV bis bij Richtlijn 2008/98/EG opgesomde maatregelen. Bovendien mag het streven naar afvalpreventie de rol van verpakking voor het behoud van de hygiëne of de veiligheid voor de consument niet in gevaar brengen.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 ter)  De lidstaten moeten zorgen voor passende prikkels voor de toepassing van de afvalhiërarchie, met name financiële en fiscale prikkels gericht op de doelstellingen van deze richtlijn inzake de preventie en recycling van afval, zoals stort- en verbrandingsheffingen, gedifferentieerde tarieven voor afval, regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid en stimuleringsmaatregelen voor lokale overheden. Die maatregelen moeten in alle lidstaten deel uitmaken van de afvalpreventieprogramma's.

Motivering

Aangezien de lidstaten een cruciale rol spelen voor de overgang naar een circulaire economie, is het belangrijk dat zij voorzien in passende financiële, fiscale en wetgevingsprikkels om de preventie en recycling van verpakkingsafval te bevorderen in overeenstemming met de in deze richtlijn vastgelegde doelstellingen. De maatregelen moeten deel uitmaken van specifieke programma's voor het beheer en de preventie van verpakkingsafval in alle lidstaten.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quater)  In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt het aanbrengen van de verpakking niet bepaald en niet gekozen door de eindgebruiker maar door de producent. Regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn een geschikte manier om zowel het ontstaan van verpakkingsafval te voorkomen als systemen te creëren die garanderen dat het gebruikte verpakkingsmateriaal en/of het verpakkingsafval wordt opgehaald en/of ingezameld bij de consument of een andere eindgebruiker of uit de afvalstroom wordt verwijderd, en dat het ingezamelde verpakkingsmateriaal en/of verpakkingsafval wordt hergebruikt of nuttig wordt toegepast, onder meer via recycling.

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 quinquies)  Om de preventie van verpakkingsafval te stimuleren en de milieueffecten ervan te verkleinen en tegelijkertijd te bevorderen dat hoogwaardige materialen worden gerecycleerd, moeten de essentiële eisen van en bijlage II bij deze richtlijn worden geëvalueerd en zo nodig herzien, teneinde de eisen aan te scherpen die tot meer ontwerp voor hergebruik en hoogwaardige recycling van verpakking zullen zorgen.

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 sexies)  De nationale strategieën van de lidstaten moeten onder meer gericht zijn op bewustmaking van het publiek met betrekking tot de diverse stimuleringsmaatregelen en de voordelen die uit gerecycleerd afval vervaardigde producten met zich meebrengen, wat investeringen in de sector van de gerecycleerde producten zal stimuleren.

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 4 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 septies)  Het stimuleren van een duurzame bio-economie kan ertoe bijdragen dat Europa minder afhankelijk wordt van ingevoerde grondstoffen. Wanneer de marktsituatie van biogebaseerde, recycleerbare verpakking en composteerbare, biologisch afbreekbare verpakking verbeterd wordt en bestaande wetgeving die het gebruik van dergelijke materialen belemmert, wordt herzien, biedt dat de mogelijkheid om meer onderzoek en innovatie te stimuleren en bij de productie van verpakking op fossiele brandstoffen gebaseerde grondstoffen te vervangen door hernieuwbare bronnen wanneer dit vanuit een levenscyclusperspectief voordelig is, alsook om verdere organische recycling te ondersteunen.

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Een geleidelijke verhoging van de bestaande doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van verpakkingsafval moet waarborgen dat economisch waardevolle afvalmaterialen geleidelijk en doeltreffend nuttig worden toegepast door middel van een adequaat afvalstoffenbeheer en in overeenstemming met de afvalhiërarchie. Op die manier moet ervoor worden gezorgd dat waardevolle materialen uit afval terugvloeien naar de Europese economie, waardoor vooruitgang wordt geboekt met de uitvoering van het grondstoffeninitiatief15 en de ontwikkeling van een circulaire economie.

(5)  Een geleidelijke verhoging van de bestaande doelstellingen voor de recycling van verpakkingsafval moet waarborgen dat economisch waardevolle afvalmaterialen geleidelijk en doeltreffend nuttig worden toegepast door middel van een adequaat afvalstoffenbeheer en in overeenstemming met de afvalhiërarchie. Op die manier moet ervoor worden gezorgd dat waardevolle materialen uit afval terugvloeien naar de Europese economie, waardoor vooruitgang wordt geboekt met de uitvoering van het grondstoffeninitiatief15 en de ontwikkeling van een circulaire economie, onverminderd de wetgeving inzake voedselveiligheid, consumentengezondheid en voedselcontactmateriaal.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis)  Een schone, effectieve en duurzame circulaire economie vereist dat gevaarlijke stoffen al in de ontwerpfase uit producten worden verwijderd, en in dit verband moet de circulaire economie in overeenstemming zijn met uitdrukkelijke bepalingen in het zevende milieuactieprogramma, waarin wordt gepleit voor de ontwikkeling van niet-toxische materiaalcycli, zodat gerecycleerd afval als belangrijke, betrouwbare bron van grondstoffen voor de Unie kan worden gebruikt.

Motivering

De EU moet zich concentreren op de totstandbrenging van een schone circulaire economie en het eventuele grote risico voorkomen dat het publiek en de markt hun vertrouwen in gerecycleerd materiaal in de toekomst verliezen terwijl er een eindeloze afvalerfenis ontstaat. De grootste last voor recyclers is de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in materialen. De EU moet zich concentreren op het verwijderen van deze gevaarlijke stoffen uit producten en afval, en mag de volksgezondheid en het milieu niet in gevaar brengen door bepaalde soorten bedrijven of producten vrij te stellen van veiligheidsbepalingen en door het onmogelijk te maken om in de toekomst vast te stellen welke materialen gecontamineerd zijn.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter)  Wanneer gerecycleerd materiaal de economie opnieuw binnenkomt doordat het de einde-afvalfase heeft bereikt, hetzij omdat het beantwoordt aan de specifieke criteria voor de einde-afvalfase, hetzij omdat het wordt opgenomen in een nieuw product, moet het volledig in overeenstemming zijn met de EU-wetgeving inzake chemische stoffen.

Motivering

REACH is niet van toepassing op afval, zoals bepaald in artikel 2, lid 2: "Afvalstoffen als omschreven in Richtlijn 2006/12/EG van het Europees Parlement en de Raad zijn geen stof, mengsel of voorwerp in de zin van artikel 3 van deze verordening".

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 quater)  Er zijn aanzienlijke verschillen tussen huishoudelijk verpakkingsafval en commercieel en industrieel verpakkingsafval. Om een duidelijk en nauwkeurig beeld te krijgen van beide stromen, moeten de lidstaten hierover apart rapporteren.

Motivering

België is momenteel de enige lidstaat met een gescheiden afvalinzameling en -rapportagesysteem voor huishoudelijk en commercieel en industrieel verpakkingsafval. Dat is een voorbeeld van een goede werkwijze die navolging verdient op EU-niveau. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen de economische realiteit van huishoudelijke verpakking en commerciële en industriële verpakking: 1) het gaat om verschillende producten die verschillende verpakkingen vereisen, waardoor ook de afvalstromen verschillen; 2) de commerciële dimensie verschilt (b2b voor commerciële en industriële verpakking, b2c voor huishoudelijke verpakking); 3) de omvang van beide stromen verschilt aanzienlijk. Dit zijn de drie meest dwingende redenen om een duidelijk onderscheid te maken tussen beide stromen.

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  In veel lidstaten is de nodige infrastructuur voor afvalstoffenbeheer nog niet volledig uitgebouwd. Het is daarom van groot belang duidelijke beleidsdoelstellingen te bepalen om te voorkomen dat recycleerbare materialen onderaan de afvalhiërarchie blijven vastzitten.

(6)  In veel lidstaten is de nodige afvalbeheerinfrastructuur voor recycling nog niet volledig uitgebouwd. Het is daarom van groot belang duidelijke beleidsdoelstellingen te bepalen voor de bouw van afvalverwerkingsvoorzieningen en -installaties die nodig zijn voor preventie, hergebruik en recycling, om te voorkomen dat recycleerbare materialen onderaan de afvalhiërarchie blijven vastzitten, en om prikkels te bieden voor investeringen in innovatieve afvalbeheerinfrastructuur voor recycling.

Amendement    23

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  Om de doelstellingen van deze richtlijn te helpen verwezenlijken en de overgang naar een circulaire economie te stimuleren, moet de Commissie de coördinatie en de uitwisseling van informatie en beste praktijken tussen de lidstaten en tussen de verschillende sectoren van de economie bevorderen. Die uitwisseling kan worden gefaciliteerd door communicatieplatforms die nieuwe industriële oplossingen onder de aandacht kunnen brengen en een beter overzicht van de beschikbare capaciteiten kunnen geven, wat ertoe zou bijdragen dat de afvalindustrie in contact wordt gebracht met andere sectoren en industriële symbiose zou bevorderen.

Amendement    24

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Door de samenvoeging van de bij de Richtlijnen 2008/98/EG en 1999/31/EG vastgestelde recyclingdoelstellingen en stortbeperkingen zijn de bij Richtlijn 94/62/EG vastgestelde doelstellingen van de Unie voor energieterugwinning en de recyclingdoelstellingen van de Unie voor verpakkingsafval niet langer nodig.

(7)  Door de samenvoeging van de bij de Richtlijnen 2008/98/EG en 1999/31/EG van de Raad1bis vastgestelde recyclingdoelstellingen en stortbeperkingen zijn de bij Richtlijn 94/62/EG vastgestelde doelstellingen van de Unie voor energieterugwinning voor verpakkingsafval niet langer nodig.

 

__________________

 

1 bis.  Richtlijn 1999/31/EG van de Raad van 26 april 1999 betreffende het storten van afvalstoffen (PB L 182 van 16.7.1999, blz. 1).

Motivering

Recyclingdoelstellingen blijven een fundamenteel instrument voor het beheer van de transitie naar een circulaire economie.

Amendement    25

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Deze richtlijn stelt langetermijndoelstellingen vast voor het afvalstoffenbeheer van de Unie en geeft ondernemingen en de lidstaten een duidelijke richting voor de investeringen die nodig zijn om die doelstellingen te verwezenlijken. Bij het ontwikkelen van hun nationale strategieën voor afvalstoffenbeheer en het plannen van investeringen in de infrastructuur voor afvalstoffenbeheer moeten de lidstaten, in overeenstemming met de afvalhiërarchie, terdege gebruikmaken van de Europese structuur- en investeringsfondsen door preventie, hergebruik en recycling te bevorderen.

(8)  Deze richtlijn stelt langetermijndoelstellingen vast voor het afvalstoffenbeheer van de Unie en geeft ondernemingen en de lidstaten een duidelijke richting voor de investeringen die nodig zijn om die doelstellingen te verwezenlijken. Bij het ontwikkelen van hun nationale strategieën voor afvalstoffenbeheer en het plannen van investeringen in de infrastructuur voor afvalstoffenbeheer en de circulaire economie moeten de lidstaten, in overeenstemming met de afvalhiërarchie, terdege gebruikmaken van de Europese structuur- en investeringsfondsen en deze strategieën en investeringsplannen zo opstellen dat zij, in overeenstemming met de afvalhiërarchie, in de eerste plaats gericht zijn op de bevordering van afvalpreventie en hergebruik, gevolgd door recycling.

Amendement    26

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis)  De voorschriften betreffende een verdere verhoging van de recyclingdoelstellingen vanaf 2030 dienen te worden getoetst aan de ervaringen die met de toepassing van deze richtlijn worden opgedaan.

Amendement    27

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10)  Voor ferrometalen en aluminium moeten afzonderlijke recyclingdoelstellingen worden bepaald om aanzienlijke economische en ecologische voordelen te behalen; meer recycling van aluminium zorgt immers voor de besparing van een aanzienlijke hoeveelheid energie en koolstofdioxide. De bestaande doelstelling voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van metalen verpakking moet daarom worden gesplitst in afzonderlijke doelstellingen voor deze twee soorten afvalstoffen.

(10)  Voor ferrometalen en aluminium moeten afzonderlijke recyclingdoelstellingen worden bepaald om aanzienlijke economische en ecologische voordelen te behalen; meer recycling van metalen zorgt immers voor de besparing van een aanzienlijke hoeveelheid energie en koolstofdioxide. De bestaande doelstelling voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van metalen verpakking moet daarom worden gesplitst in afzonderlijke doelstellingen voor deze twee soorten afvalstoffen.

Motivering

Afzonderlijke doelstellingen dragen niet alleen bij tot een verbetering van de recyclingpercentages van aluminium, maar ook van die van staal. Daarom kan beter de term "metalen" worden gebruikt dan "aluminium".

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Om te berekenen of de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling worden verwezenlijkt, moeten de lidstaten rekening kunnen houden met producten en componenten die voor hergebruik zijn voorbereid door erkende bedrijven voor de voorbereiding voor hergebruik en in het kader van erkende statiegeldsystemen. Om voor deze berekeningen geharmoniseerde voorwaarden te verzekeren, zal de Commissie gedetailleerde regels vaststellen voor de bepaling van erkende bedrijven voor de voorbereiding voor hergebruik en erkende statiegeldsystemen, alsmede voor de verzameling en verificatie van gegevens en de verslaglegging hierover.

(11)  Om een eenvormige berekening van de gegevens over recyclingdoelstellingen te waarborgen, moet de Commissie gedetailleerde regels vaststellen voor de bepaling van recyclingbedrijven, alsook voor de verzameling, traceerbaarheid en verificatie van gegevens en de verslaglegging hierover. Nadat deze geharmoniseerde methode is vastgesteld, moeten de lidstaten, om te berekenen of de doelstellingen voor recycling worden bereikt, rekening kunnen houden met de recycling van metalen die plaatsvindt in samenhang met verbranding of meeverbranding.

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Om de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens over de voorbereiding voor hergebruik te verzekeren, is het essentieel om gemeenschappelijke verslagleggingsregels vast te stellen. Het is tevens van belang preciezere regels vast te stellen die de lidstaten moeten volgen bij het aangeven van wat daadwerkelijk is gerecycleerd en kan worden meegerekend voor de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen. Hiertoe moet als algemene regel het verslag over de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen worden gebaseerd op de input in het eindproces van recycling. Om de administratieve lasten te verminderen, moet het de lidstaten, onder strikte voorwaarden, worden toegestaan hun verslag over de recyclingpercentages op de output van sorteerinrichtingen te baseren. Het gewichtsverlies van materialen of stoffen te wijten aan fysieke en/of chemische transformatieprocessen eigen aan het eindproces van recycling moet niet worden afgetrokken van het gewicht aan afvalstoffen dat in het verslag als gerecycleerd wordt aangegeven.

(12)  Om de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens over recycling te verzekeren, is het essentieel om gemeenschappelijke regels vast te stellen inzake de verzameling, traceerbaarheid en verificatie van gegevens en de verslaglegging hierover. Het is tevens van belang preciezere regels vast te stellen die de lidstaten moeten volgen bij het aangeven van wat daadwerkelijk is gerecycleerd en kan worden meegerekend voor de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen. De berekening om vast te stellen of de doelstellingen worden bereikt, moet gebaseerd zijn op een geharmoniseerde methode die voorkomt dat verwijderd afval als gerecycleerd afval wordt gerapporteerd. Te dien einde moet het verslag over de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen worden gebaseerd op de input in het eindproces van recycling. Het gewichtsverlies van materialen of stoffen te wijten aan fysieke en/of chemische transformatieprocessen eigen aan het eindproces van recycling moet niet worden afgetrokken van het gewicht aan afvalstoffen dat in het verslag als gerecycleerd wordt aangegeven.

Amendement    30

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Door de lidstaten ingediende statistische gegevens zijn voor de Commissie essentieel om de naleving van de afvalwetgeving in alle lidstaten te kunnen beoordelen. De kwaliteit, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken moet worden verbeterd door één toegangspunt voor alle gegevens over afvalstoffen in te stellen, achterhaalde verslagleggingsvereisten te schrappen, nationale verslagleggingsmethoden af te wegen en een kwaliteitscontroleverslag over de gegevens in te voeren.

(14)  Door de lidstaten ingediende gegevens en informatie zijn voor de Commissie essentieel om de naleving van de afvalwetgeving in alle lidstaten te kunnen beoordelen. De kwaliteit, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van de ingediende gegevens moet worden verbeterd door een gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens op basis van betrouwbare bronnen in te voeren, één toegangspunt voor alle gegevens over afvalstoffen in te stellen, achterhaalde verslagleggingsvereisten te schrappen, nationale verslagleggingsmethoden af te wegen en een kwaliteitscontroleverslag over de gegevens in te voeren.

Amendement    31

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Betrouwbare verslaglegging over statistische gegevens betreffende afvalstoffenbeheer is van wezenlijk belang voor een doeltreffende uitvoering en voor het waarborgen van de vergelijkbaarheid van gegevens tussen de lidstaten. Bij de voorbereiding van de verslagen over de naleving van de in Richtlijn 94/62/EG bepaalde doelstellingen zouden de lidstaten gebruik moeten maken van de recentste methode die door de Commissie en de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten is ontwikkeld.

(16)  Betrouwbare verslaglegging over statistische gegevens betreffende afvalstoffenbeheer is van wezenlijk belang voor een doeltreffende uitvoering en voor het waarborgen van de vergelijkbaarheid van gegevens tussen de lidstaten. Bij de voorbereiding van de verslagen over de naleving van de in Richtlijn 94/62/EG bepaalde doelstellingen zouden de lidstaten gebruik moeten maken van een gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens die door de Commissie in samenwerking met de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten en de met het afvalstoffenbeheer belaste nationale, regionale en lokale autoriteiten is ontwikkeld.

Amendement    32

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(16 bis)  De lidstaten moeten de Commissie op dier verzoek onverwijld alle gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de tenuitvoerlegging van deze richtlijn in haar geheel en het effect ervan op het milieu en de volksgezondheid.

Amendement    33

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(17)  Met het oog op de aanvulling of wijziging van Richtlijn 94/62/EG moet overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag de bevoegdheid om handelingen vast te stellen ten aanzien van artikel 6 bis, leden 2 en 5, artikel 11, lid 3, artikel 19, lid 2, en artikel 20 aan de Commissie worden overgedragen. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden tot passende raadpleging overgaat, onder meer op deskundigenniveau. De Commissie moet bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

(17)  Met het oog op de aanvulling van Richtlijn 94/62/EG moet aan de Commissie de bevoegdheid worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag handelingen vast te stellen ten aanzien van de regels voor de berekening van de recyclingdoelstellingen, van bepaalde uitzonderingen betreffende het maximum gehalte aan zware metalen in bepaalde gerecycleerde materialen, productketens en soorten verpakking, van de gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens en het formaat voor de indiening van gegevens over de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen, alsook wijzigingen in de lijst van illustratieve voorbeelden inzake de definitie van verpakking en eventuele technische moeilijkheden bij de toepassing van deze richtlijn. Het is van bijzonder belang dat de Commissie bij haar voorbereidende werkzaamheden zorgt voor passende raadpleging, onder meer op deskundigenniveau, en dat die raadplegingen plaatsvinden in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgelegd in het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven van 13 april 2016. Om met name te zorgen voor gelijke deelname aan de voorbereiding van gedelegeerde handelingen ontvangen het Europees Parlement en de Raad alle documenten op hetzelfde moment als de deskundigen van de lidstaten, en hebben hun deskundigen systematisch toegang tot de vergaderingen van de deskundigengroepen van de Commissie die zich bezighouden met de voorbereiding van de gedelegeerde handelingen.

Amendement    34

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18)  Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Richtlijn 94/62/EG te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend in verband met artikel 12, lid 3 quinquies, en artikel 19. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad16.

(18)  Om eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van Richtlijn 94/62/EG te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend in verband met de aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang en het systeem voor de vaststelling van de aard van het gebruikte verpakkingsmateriaal. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad16.

__________________

__________________

16 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

16 Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement    35

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(21 bis)  De lidstaten moeten ervoor zorgen dat voor alle werknemers in de Unie strikte normen voor gezondheid en veiligheid op het werk gelden, die beantwoorden aan de bestaande Unie-wetgeving en rekening houden met de specifieke risico's die werknemers lopen in bepaalde productie-, recycling- en afvalverwerkingssectoren.

Amendement    36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 1 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-1)   Artikel 1, lid 2, wordt vervangen door:

"2.   Daartoe worden bij deze richtlijn maatregelen vastgesteld die op de eerste plaats gericht zijn op de preventie van verpakkingsafval en, als verdere fundamentele beginselen, op het hergebruik van verpakkingen en de recycling en terugwinning van verpakkingsafval, teneinde de definitieve verwijdering van dergelijk afval te verminderen. "

"2.   Daartoe worden bij deze richtlijn maatregelen vastgesteld die op de eerste plaats gericht zijn op de preventie van verpakkingsafval en, als verdere fundamentele beginselen, op het hergebruik van verpakkingen en de recycling en terugwinning van verpakkingsafval, teneinde de definitieve verwijdering van dergelijk afval te verminderen om bij te dragen tot de overgang naar een circulaire economie."

Motivering

Het is belangrijk om in de doelstellingen het belang van deze richtlijn voor de overgang naar een circulaire economie te benadrukken.

Amendement    37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  het volgende punt wordt ingevoegd:

 

"2 bis.  "biogebaseerde verpakking": verpakking vervaardigd van materialen van biologische oorsprong, met uitzondering van materialen die zich in geologische formaties bevinden en/of gefossiliseerd zijn;"

Amendement    38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – punten 3 t/m 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  de punten 3 tot en met 10 worden geschrapt;

c)  de punten 3, 4 en 6 tot en met 10 worden geschrapt;

Motivering

De definitie van "hergebruik" wordt weer opgenomen.

Amendement    39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter d

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Voorts zijn de in artikel 3 van Richtlijn 2008/98/EG vastgestelde definities van "afvalstof", "afvalstoffenproducent", "afvalstoffenhouder", "afvalstoffenbeheer", "inzameling", "gescheiden inzameling", "preventie", "hergebruik", "verwerking", "nuttige toepassing", "voorbereiding voor hergebruik", "recycling", "eindproces van recycling" en "verwijdering" van toepassing.";

"Voorts zijn de in artikel 3 van Richtlijn 2008/98/EG vastgestelde definities van "afvalstof", "afvalstoffenproducent", "afvalstoffenhouder", "afvalstoffenbeheer", "inzameling", "gescheiden inzameling", "preventie", "sortering", "stedelijk afval", "industrieel en commercieel afval", "verwerking", "nuttige toepassing", "recycling", "organische recycling", "eindproces van recycling", "zwerfafval" en "verwijdering" van toepassing."

Amendement    40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Richtlijn 2004/12/EG

Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Dergelijke maatregelen kunnen bestaan uit nationale programma's, stimulansen via regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid om de effecten van verpakking op het milieu te beperken en soortgelijke maatregelen die, zo nodig in overleg met ondernemingen, worden genomen en opgezet om de vele initiatieven op het gebied van preventie in de lidstaten te bundelen en te benutten. Zij moeten stroken met de doelstellingen van deze richtlijn zoals omschreven in artikel 1, lid 1.";

"De lidstaten nemen maatregelen om het milieueffect van verpakking te minimaliseren en bij te dragen tot de verwezenlijking van de afvalpreventiedoelstellingen van artikel 9, lid 1, van Richtlijn 2008/98/EG. Die maatregelen houden onder meer uitgebreide producentenverantwoordelijkheid in als gedefinieerd in artikel 8, lid 1, derde alinea, alsook prikkels voor het gebruik van herbruikbare verpakking.

 

De lidstaten nemen maatregelen om te bereiken dat blijvend minder gebruik wordt gemaakt van niet-recycleerbare en overtollige verpakking. Dergelijke maatregelen brengen de hygiëne of de voedselveiligheid niet in gevaar.

 

Daarnaast kunnen de lidstaten andere maatregelen nemen die in overleg met marktdeelnemers en consumenten- en milieuorganisaties worden vastgesteld en die tot doel hebben de vele initiatieven op het gebied van preventie in de lidstaten te bundelen en te benutten.

 

Die maatregelen stroken met de doelstellingen van deze richtlijn zoals omschreven in artikel 1, lid 1.

 

De lidstaten maken gebruik maken van passende economische instrumenten en andere maatregelen om prikkels te bieden voor de toepassing van de afvalhiërarchie. Hierbij kan het gaan om de instrumenten en maatregelen die zijn opgesomd in bijlage IV bis bij Richtlijn 2008/98/EG."

Amendement    41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 2004/12/EG

Artikel 4 – lid 3

 

Bestaande tekst

Amendement

 

2 bis)  artikel 4, lid 3, wordt vervangen door:

3.  De Commissie dient, indien passend, voorstellen in voor maatregelen ter versterking en aanvulling van de handhaving van de essentiële eisen en om ervoor te zorgen dat verpakkingsmateriaal alleen op de markt wordt gebracht wanneer de producent alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om de milieugevolgen te beperken zonder afbreuk te doen aan de essentiële functies van de verpakking.

"3.  Uiterlijk op 31 december 2020 dient de Commissie voorstellen in voor de bijwerking van de essentiële eisen teneinde de handhaving van die eisen te versterken en aan te vullen en er zo voor te zorgen dat verpakkingsmateriaal alleen op de markt wordt gebracht wanneer de producent alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om de milieugevolgen te beperken zonder afbreuk te doen aan de essentiële functies van de verpakking. Na alle belanghebbenden geraadpleegd te hebben, dient de Commissie een wetgevingsvoorstel in tot bijwerking van de eisen, met name om het ontwerp voor hergebruik en hoogwaardige recycling te versterken.

Amendement    42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)

Richtlijn 2004/12/EG

Artikel 4 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter)  In artikel 4 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"3 bis.  Wanneer zulks vanuit een levenscyclusperspectief voordelig is, moedigen de lidstaten het gebruik van biogebaseerde recycleerbare verpakking en biologisch afbreekbare composteerbare verpakking aan door middel van maatregelen als:

 

a)  de bevordering van het gebruik door onder meer economische instrumenten aan te wenden;

 

b)  de verbetering van de marktvoorwaarden voor die producten;

 

c)  de herziening van bestaande wetgeving die het gebruik van die producten belemmert."

Amendement    43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quater (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 5 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 quater)  In artikel 5 wordt de volgende titel ingevoegd:

 

"Hergebruik"

Amendement    44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quinquies (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 5 – alinea 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

2 quinquies)  artikel 5, alinea 1, wordt vervangen door:

De Lid-Staten mogen overeenkomstig het Verdrag systemen bevorderen voor het hergebruik van verpakkingen die op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt.

1.  In overeenstemming met de afvalhiërarchie bevorderen de lidstaten overeenkomstig het Verdrag systemen voor het hergebruik van verpakkingen die op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt, zonder de voedselhygiëne en de veiligheid van consumenten in gevaar te brengen.

Amendement    45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 sexies (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 5 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 sexies)  In artikel 5 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"1 bis.  De lidstaten streven ernaar de volgende doelstellingen voor hergebruik van verpakking te verwezenlijken:

 

a)  uiterlijk op 31 december 2025 wordt ten minste 5 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval hergebruikt;

 

b)  uiterlijk op 31 december 2030 wordt ten minste 10 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval hergebruikt;

Amendement    46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 septies (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 5 – lid 1 ter (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 septies)  In artikel 5 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

"1 ter.  Om hergebruikverrichtingen aan te moedigen, kunnen de lidstaten onder meer de volgende maatregelen nemen:

 

-  het gebruik van statiegeldregelingen voor herbruikbare verpakking;

 

-  de vaststelling van een minimumpercentage herbruikbare verpakking dat elk jaar per verpakkingsstroom op de markt wordt gebracht;

 

-  de vaststelling van passende economische stimulansen voor producenten van herbruikbare verpakking."

Amendement    47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 octies (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 5 – lid 1 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 octies)  In artikel 5 wordt het volgende lid ingevoegd:

 

1 quater. Verpakkingen en hergebruikte verpakkingen die via een statiegeldregeling worden ingezameld, kunnen worden meegeteld voor de verwezenlijking van de in de nationale preventieprogramma's vastgestelde preventiedoelstellingen.

Amendement    48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 – titel

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de titel wordt vervangen door "Nuttige toepassing, hergebruik en recycling";

a)  de titel wordt vervangen door "Nuttige toepassing en recycling";

Amendement    49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter a bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 – lid -1 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)   Aan artikel 6 wordt het volgende lid -1 toegevoegd:

 

"-1.  De lidstaten voeren sorteersystemen in voor alle verpakkingsmaterialen.

Motivering

Gescheiden inzameling en sortering moet voor alle verpakking verplicht worden en niet alleen aanbevolen. Verpakking die niet gescheiden ingezameld en gesorteerd wordt, wordt niet gerecycleerd. Alleen door een duidelijke wettelijke verplichting om gescheiden inzameling en sortering voor alle verpakkingen te mandateren, zullen alle recycleerbare verpakkingsmaterialen gegarandeerd toegang hebben tot inzamelings- en recyclingsystemen. Voorschrijven dat de lidstaten systemen invoeren voor het inzamelen en sorteren van alle verpakkingen is ook noodzakelijk om de aanvoer van recycleerbaar materiaal te verzekeren en dus een voorspelbaar scenario te bieden voor innovatie en investering in bestaande en nieuwe inzamelings- en sorteertechnologieën en -infrastructuur.

Amendement    50

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Richtlijn 2004/12/EG

Artikel 6 – lid 1 – letter f

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  uiterlijk op 31 december 2025 wordt ten minste 65 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval voorbereid voor hergebruik en gerecycleerd;

f)  uiterlijk op 31 december 2025 wordt ten minste 70 gewichtsprocent van al het gegenereerde verpakkingsafval gerecycleerd;

Amendement    51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Richtlijn 2004/12/EG

Artikel 6 – lid 1 – letter g

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

g)  uiterlijk op 31 december 2025 worden de volgende minimumdoelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling verwezenlijkt voor de volgende specifieke in verpakkingsafval aanwezige materialen:

g)  uiterlijk op 31 december 2025 worden de volgende minimumdoelstellingen voor recycling verwezenlijkt voor de volgende specifieke in verpakkingsafval aanwezige materialen:

i)  55 gewichtsprocent van het kunststof;

i)  60 gewichtsprocent van het kunststof;

ii)  60 gewichtsprocent van het hout;

ii)  65 gewichtsprocent van het hout;

iii)  75 gewichtsprocent van de ferrometalen;

iii)  80 gewichtsprocent van de ferrometalen;

iv)  75 gewichtsprocent van het aluminium;

iv)  80 gewichtsprocent van het aluminium;

v)  75 gewichtsprocent van het glas;

v)  80 gewichtsprocent van het glas;

vi)  75 gewichtsprocent van het papier en karton;

vi)  90 gewichtsprocent van het papier en karton;

Amendement    52

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Richtlijn 2004/12/EG

Artikel 6 – lid 1 – letter h

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  uiterlijk op 31 december 2030 wordt ten minste 75 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval voorbereid voor hergebruik en gerecycleerd;

h)  uiterlijk op 31 december 2030 wordt ten minste 80 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval gerecycleerd;

Amendement    53

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 – lid 1 – letter i

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

i)  uiterlijk op 31 december 2030 worden de volgende minimumdoelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling verwezenlijkt voor de volgende specifieke in verpakkingsafval aanwezige materialen:

i)  uiterlijk op 31 december 2030 worden de volgende minimumdoelstellingen voor de recycling verwezenlijkt voor de volgende specifieke in verpakkingsafval aanwezige materialen:

i)  75 gewichtsprocent van het hout;

i)  80 gewichtsprocent van het hout;

ii)  85 gewichtsprocent van de ferrometalen;

ii)  90 gewichtsprocent van de ferrometalen;

iii)  85 gewichtsprocent van het aluminium;

iii)  90 gewichtsprocent van het aluminium;

iv)  85 gewichtsprocent van het glas;

iv)  90 gewichtsprocent van het glas;

v)  85 gewichtsprocent van het papier en karton.";

 

Amendement    54

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Verpakkingsafval dat naar een andere lidstaat wordt overgebracht met het oog op voorbereiding voor hergebruik, recycling of nuttige toepassing ervan in die andere lidstaat, mag alleen worden meegerekend voor de verwezenlijking van de in lid 1, onder f) tot en met i), vastgestelde doelstellingen door de lidstaat waarin het verpakkingsafval is verzameld.

3.  Verpakkingsafval dat naar een andere lidstaat wordt overgebracht met het oog op recycling ervan in die andere lidstaat, mag alleen worden meegerekend voor de verwezenlijking van de in lid 1, onder f) tot en met i), vastgestelde doelstellingen door de lidstaat waarin het verpakkingsafval is verzameld.

Amendement    55

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c bis (nieuw)

Richtlijn 2004/12/EG

Artikel 6 – lid 4

 

Bestaande tekst

Amendement

 

c bis)  Artikel 6, lid 4, wordt vervangen door:

4.  De lidstaten bevorderen, waar passend, dat bij de productie van verpakkingen en andere producten materialen verkregen uit gerecycleerd verpakkingsafval worden gebruikt door:

"4  De lidstaten bevorderen, wanneer dat vanuit een levenscyclusperspectief voordelig is en in overeenstemming is met de afvalhiërarchie, dat bij de productie van verpakkingen en andere producten materialen verkregen uit gerecycleerd verpakkingsafval worden gebruikt door:

a)  verbetering van de marktvoorwaarden voor die materialen;

a)  verbetering van de marktvoorwaarden voor die materialen;

b)  bestaande voorschriften die het gebruik van die materialen verbieden, te herzien.

b)  herziening van de bestaande voorschriften die het gebruik van die materialen belemmeren;

 

b bis)  gebruikmaking van passende economische instrumenten om het gebruik van secundaire grondstoffen te stimuleren, eventueel ook door maatregelen om het gerecycleerde gehalte van de producten te bevorderen en de toepassing van duurzaamheidscriteria bij openbare aanbestedingen;

 

b ter)  bevordering van materialen die na recycling de menselijke gezondheid niet in gevaar brengen wanneer ze worden gebruikt in materialen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen."

Motivering

De lidstaten moeten het gebruik van uit gerecycleerd verpakkingsafval en gerecycleerde andere producten verkregen materialen bevorderen door de marktvoorwaarden voor dergelijke materialen te verbeteren en bestaande wetgeving die het gebruik ervan in de weg staat, te herzien, alsook door stimuleringsmaatregelen te treffen voor het gebruik van secundaire grondstoffen en de bevordering van materialen die na recycling geen gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid.

Amendement    56

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 – leden 5, 8 en 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)   de leden 5, 8 en 9 worden geschrapt;

d)   de leden 5 en 9 worden geschrapt;

Amendement    57

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d bis (nieuw)

Richtlijn 2004/12/EG

Artikel 6 – lid 8

 

Bestaande tekst

Amendement

 

d bis)  lid 8 wordt vervangen door:

8.   De Commissie legt zo spoedig mogelijk en uiterlijk op 30 juni 2005 het Europees Parlement en de Raad een verslag voor over de vorderingen met de uitvoering van deze richtlijn en over de gevolgen ervan voor het milieu en de werking van de interne markt. In het verslag wordt rekening gehouden met de verschillende omstandigheden in elke lidstaat. In dit verslag worden de volgende kwesties behandeld:"

"8   Te dien einde evalueert de Commissie uiterlijk op 31 december 2024 de in artikel 6 vermelde doelstellingen en de vorderingen met betrekking tot de verwezenlijking ervan, rekening houdend met de beste praktijken en maatregelen waarvan de lidstaten zich bedienen om die doelstellingen te halen.

 

In haar evaluatie overweegt de Commissie de vaststelling van:

a)   een evaluatie van de doeltreffendheid, de uitvoering en de naleving van de essentiële eisen;

a)  doelstellingen voor andere verpakkingsafvalstromen;

b)   aanvullende preventieve maatregelen om de milieugevolgen van verpakking zoveel mogelijk te beperken, zonder de essentiële functies ervan in het gedrang te brengen;

b)  aparte doelstellingen voor huishoudelijk verpakkingsafval en commercieel en industrieel verpakkingsafval.

c)   de mogelijke ontwikkeling van een verpakkingsmilieu-indicator om verpakkingsafvalpreventie eenvoudiger en doeltreffender te maken;

Hiertoe stelt de Commissie een verslag op dat, zo nodig vergezeld van een wetgevingsvoorstel, aan het Europees Parlement en de Raad wordt toegezonden."

d)   plannen voor verpakkingsafvalpreventie;

 

e)   stimulering van hergebruik en met name vergelijking van de kosten en voordelen van hergebruik met die van recycling;

 

f)   verantwoordelijkheid van de producent met inbegrip van de financiële aspecten;

 

g)   inspanningen om het gebruik van zware metalen en andere gevaarlijke stoffen in verpakkingen verder te verminderen en als dat passend is vóór 2010 volledig te beëindigen.

 

Het verslag dient, waar passend, te worden vergezeld van voorstellen tot herziening van de desbetreffende bepalingen van de richtlijn, tenzij dergelijke voorstellen op dat moment al zijn ingediend.

 

Amendement    58

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 bis – lid 1 – letter a

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"1.   Om te berekenen of de in artikel 6, lid 1, onder f) tot en met i), vastgestelde doelstellingen zijn verwezenlijkt:

"1.   Om te berekenen of de in artikel 6, lid 1, onder f) tot en met i), vastgestelde doelstellingen zijn verwezenlijkt, wordt het gewicht van gerecycleerd verpakkingsafval berekend als het gewicht van afvalstoffen die in een gegeven jaar als input in het eindproces van recycling dienen.

a)  wordt onder het gewicht van gerecycleerd verpakkingsafval verstaan het gewicht van afvalstoffen die als input in het eindproces van recycling dienen;

 

b)  wordt onder het gewicht van voor hergebruik voorbereid verpakkingsafval verstaan het gewicht van verpakkingsafval dat door een erkend bedrijf voor de voorbereiding voor hergebruik nuttig is toegepast of is ingezameld en alle nodige controle-, schoonmaak- en reparatiehandelingen heeft ondergaan om hergebruik mogelijk te maken zonder verdere sortering of voorbehandeling;

 

c)  mogen lidstaten producten en componenten die voor hergebruik zijn voorbereid door erkende bedrijven voor de voorbereiding voor hergebruik of in het kader van erkende statiegeldsystemen, meerekenen. Voor de berekening van het aangepaste percentage verpakkingsafval dat voor hergebruik is voorbereid en gerecycleerd, waarbij rekening wordt gehouden met de voor hergebruik voorbereide producten en componenten, gebruiken de lidstaten geverifieerde gegevens van de bedrijven en passen zij de in bijlage IV vastgestelde formule toe.

 

Amendement    59

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 bis – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Uiterlijk op 31 december 2018 verzoekt de Commissie de Europese normalisatie-instellingen om op basis van de beste beschikbare praktijken Europese kwaliteitsnormen te ontwikkelen voor afvalstoffen die in het eindproces van recycling belanden en voor secundaire grondstoffen, met name kunststoffen.

Amendement    60

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Om voor de toepassing van lid 1, onder b) en c), en bijlage IV geharmoniseerde voorwaarden te verzekeren, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast die kwalitatieve en operationele minimumvereisten opleggen voor de bepaling van erkende bedrijven voor de voorbereiding voor hergebruik en erkende statiegeldsystemen, met inbegrip van specifieke regels voor de verzameling en verificatie van gegevens en de verslaglegging hierover.

2.  Om voor de toepassing van lid 1 geharmoniseerde voorwaarden te verzekeren, stelt de Commissie overeenkomstig artikel 21 bis gedelegeerde handelingen vast teneinde deze richtlijn aan te vullen met kwalitatieve en operationele minimumvereisten voor de bepaling van recycling-eindbedrijven, met inbegrip van specifieke regels voor de verzameling, traceerbaarheid en verificatie van gegevens en de verslaglegging hierover.

Motivering

Om te waarborgen dat lid 1 bis van deze richtlijn op eenvormige wijze wordt toegepast, moet de Commissie gedelegeerde handelingen vaststellen waarbij kwalitatieve en operationele minimumvereisten worden vastgesteld voor de bepaling van recycling-eindbedrijven.

Amendement    61

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 bis – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Commissie onderzoekt de mogelijkheden om de verslaglegging over samengestelde verpakking op één lijn te brengen met de verplichtingen die zijn vastgesteld in deze richtlijn en stelt, indien nodig, daartoe strekkende maatregelen voor.

Amendement    62

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In afwijking van lid 1 mag in het verslag het outputgewicht van een sorteerhandeling als het gewicht van het gerecycleerde verpakkingsafval worden aangegeven, op voorwaarde dat:

Schrappen

a)  deze outputafvalstoffen als input in het eindproces van recycling dienen;

 

b)  het gewicht van de materialen of stoffen die geen eindproces van recycling ondergaan en worden verwijderd of worden gebruikt voor energieterugwinning, minder dan 10 % bedraagt van het totale gewicht dat in het verslag als gerecycleerd wordt aangegeven.

 

Motivering

In zijn resolutie van 9 juli 2015 over "Hulpbronnenefficiëntie: op weg naar een circulaire economie" had het Europees Parlement gevraagd om de doelstellingen voor recycling te berekenen aan de hand van één geharmoniseerde methode in alle lidstaten, op basis van een deugdelijke rapportagemethode die voorkomt dat verwijderd afval (gestort of verbrand) als gerecycleerd afval wordt gerapporteerd.

Amendement    63

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 bis – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten moeten een doeltreffend systeem voor de kwaliteitscontrole en traceerbaarheid van verpakkingsafval instellen om te waarborgen dat aan de in lid 3, onder a) en b), vastgestelde voorwaarden wordt voldaan. Het systeem kan bestaan uit krachtens artikel 35, lid 4, van Richtlijn 2008/98/EG opgezette elektronische registers, technische specificaties voor de kwaliteitsvereisten voor gesorteerde afvalstoffen of gelijkwaardige maatregelen om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens over gerecycleerde afvalstoffen te verzekeren.

4.  Overeenkomstig de krachtens lid 2 vastgestelde gedelegeerde handelingen zetten de lidstaten een doeltreffend systeem op voor de kwaliteitscontrole en traceerbaarheid van verpakkingsafval om te waarborgen dat aan de in lid 1 vastgestelde voorschriften wordt voldaan. Het systeem kan bestaan uit krachtens artikel 35, lid 4, van Richtlijn 2008/98/EG opgezette elektronische registers, technische specificaties voor de kwaliteitsvereisten voor gesorteerde afvalstoffen of gelijkwaardige maatregelen om de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de verzamelde gegevens over gerecycleerde afvalstoffen te verzekeren. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van het gekozen systeem voor kwaliteitscontrole en traceerbaarheid.

Motivering

Het is van belang dat de lidstaten een systeem voor de controle en traceerbaarheid van verpakkingsafval opzetten om te waarborgen dat wordt voldaan aan de regels van artikel 1, lid 1, van deze richtlijn, en dat zij de Commissie in kennis stellen van de methode die zij voor het beheer van dat systeem hebben gekozen.

Amendement    64

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 bis – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Om te berekenen of de in artikel 6, lid 1, onder f) tot en met i), vastgestelde doelstellingen zijn verwezenlijkt, mogen de lidstaten rekening houden met de met verbranding gecombineerde recycling van metalen in verhouding tot het aandeel verbrand verpakkingsafval, op voorwaarde dat de gerecycleerde metalen voldoen aan bepaalde kwaliteitsvereisten. De lidstaten maken gebruik van de overeenkomstig artikel 11 bis, lid 6, van Richtlijn 2008/98/EG vastgestelde gemeenschappelijke methode.

5.  Om te berekenen of de in artikel 6, lid 1, onder f) tot en met i), vastgestelde doelstellingen zijn verwezenlijkt, mogen de lidstaten slechtsrekening houden met de met verbranding of meeverbranding gecombineerde recycling van metalen indien het afval voorafgaand aan de verbranding gesorteerd is of indien is voldaan aan de verplichting tot gescheiden inzameling van papier, metaal, kunststoffen, glas en bioafval, in verhouding tot het aandeel verbrand of meeverbrand verpakkingsafval, op voorwaarde dat de gerecycleerde metalen voldoen aan bepaalde kwaliteitsvereisten. De lidstaten maken gebruik van de overeenkomstig artikel 11 bis, lid 6, van Richtlijn 2008/98/EG vastgestelde gemeenschappelijke methode.

Amendement    65

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 ter – alinea1 – letter b bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  voorbeelden van beste praktijken die worden aangewend in de Unie en als leidraad kunnen dienen voor het boeken van vorderingen ten aanzien van de verwezenlijking van de doelstellingen.

Amendement    66

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 bis – lid 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Waar nodig wordt in de in lid 1 bedoelde verslagen ingegaan op de tenuitvoerlegging van andere dan de in lid 1 bedoelde vereisten van deze richtlijn, zoals de raming van de verwezenlijking van de doelstellingen van de afvalpreventieprogramma's en het percentage en de hoeveelheid stedelijk afval per hoofd van de bevolking dat wordt verwijderd of energieterugwinning ondergaat.

Amendement    67

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 7 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

5 bis)  artikel 7, lid 1, wordt vervangen door:

"1.   De Lid-Staten nemen de nodige maatregelen om te zorgen voor systemen voor:

"1.   Teneinde aan de in deze richtlijn vastgelegde doelstellingen te voldoen, nemen de lidstaten de nodige maatregelen om te zorgen voor systemen die het volgende bewerkstelligen en stimuleren:

a)  de terugname en/of inzameling van gebruikte verpakkingen en/of verpakkingsafval van de consumenten of andere eindgebruikers of uit de afvalstroom, teneinde ze naar de meest geschikte beheersalternatieven toe te leiden;

a)  de terugname en/of inzameling van gebruikte verpakkingen en/of verpakkingsafval van de consumenten of andere eindgebruikers of uit de afvalstroom, teneinde ze naar de meest geschikte beheersalternatieven toe te leiden;

b)  het hergebruik of de terugwinning, met inbegrip van recycling, van ingezamelde verpakkingen en/of verpakkingsafval,

b)  het hergebruik of de terugwinning, met inbegrip van recycling, van ingezamelde verpakkingen en/of verpakkingsafval;

om te voldoen aan de doelstellingen van deze richtlijn.

 

Deze systemen staan open voor deelneming van de ondernemingen van de betrokken sectoren en voor de deelneming van de bevoegde overheidsinstanties. Zij gelden ook voor ingevoerde produkten onder niet-discriminerende voorwaarden, waaronder de regels en eventuele tarieven voor toegang tot de systemen, en worden zo opgezet dat handelsbelemmeringen of concurrentieverstoringen overeenkomstig het Verdrag voorkomen worden.

Deze systemen staan open voor deelneming van de ondernemingen van de betrokken sectoren en voor de deelneming van de bevoegde overheidsinstanties. Zij gelden ook voor ingevoerde producten onder niet-discriminerende voorwaarden, waaronder de regels en eventuele tarieven voor toegang tot de systemen, en worden zo opgezet dat handelsbelemmeringen of concurrentieverstoringen overeenkomstig het Verdrag voorkomen worden.

Amendement    68

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter)   Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 7 bis

 

Specifieke maatregelen voor terugname- en inzamelingssystemen

 

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om het volgende mogelijk te maken:

 

a)  de gescheiden inzameling uit restafval van ten minste verpakking die/verpakkingsafval dat bestaat uit papier, metaal, kunststof of glas, of een combinatie hiervan;

 

b)  de inzameling van samengestelde verpakking zoals gedefinieerd in Beschikking 2005/270/EG van de Commissie door middel van bestaande inzamelingsregelingen die voldoen aan de kwaliteitsnormen voor de eindfase van recycling. "

Motivering

Om meer te recyclen moet er meer worden ingezameld, en de lidstaten moeten er dus voor zorgen dat alles dat kan worden gerecycleerd, wordt gerecycleerd, met name in het geval van verpakkingen. Door te eisen dat de lidstaten systemen opzetten voor de inzameling van alle verpakkingen en verpakkingsmaterialen wordt gezorgd voor grondstoffenaanvoer, wat zal aanzetten tot investeringen en innovatie op het gebied van inzamelings- en sorteerinfrastructuur en daarmee tot de totstandbrenging van de "recyclingpijplijn". Om de bestaande inzamelingsinfrastructuur op te krikken moet ook samengesteld materiaal ingezameld worden in de bestaande inzamelingssystemen. Door gescheiden inzameling voor te schrijven wordt de richtlijn verpakking en verpakkingsafval afgestemd op de kaderrichtlijn afval, waarin in artikel 11 wordt voorgesteld dat de lidstaten gescheiden inzameling moeten organiseren voor ten minste papier, metaal, kunststof en glas.

Amendement    69

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 quater (nieuw)

Richtlijn 2004/12/EG

Artikel 8 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

(5 quater)  artikel 8, lid 2, wordt vervangen door:

"2.   Teneinde de inzameling, hergebruik en terugwinning, met inbegrip van recycling, te vergemakkelijken, geeft de betrokken industrie op de verpakking ten behoeve van identificatie en classificatie de aard van de gebruikte verpakkingsmaterialen aan op basis van Beschikking 97/129/EG van de Commissie[1].

"2.   Teneinde inzameling, hergebruik en nuttige toepassing, met inbegrip van recycling, te vergemakkelijken, bevat verpakking informatie die voor dat doeleinde nuttig is. De betrokken industrie geeft op de verpakking ten behoeve van de identificatie en classificatie met name de aard van de gebruikte verpakkingsmaterialen aan op basis van Beschikking 97/129/EG van de Commissie[1]..

PB L 50 van 20.2.1997, blz. 28."

PB L 50 van 20.2.1997, blz. 28."

Amendement    70

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 12 – lid 3 bis

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"3 bis.  De lidstaten dienen bij de Commissie voor elk kalenderjaar een verslag in met de gegevens betreffende de verwezenlijking van de in artikel 6, lid 1, onder a) tot en met i), vastgestelde doelstellingen. Zij dienen deze gegevens uiterlijk 18 maanden na het einde van het verslagjaar waarvoor de gegevens zijn verzameld elektronisch in.

"3 bis.  De lidstaten dienen bij de Commissie voor elk kalenderjaar een verslag in met de gegevens betreffende de verwezenlijking van de in artikel 6, lid 1, onder a) tot en met i), vastgestelde doelstellingen. Zij verzamelen en verwerken de gegevens volgens de in lid 3 quinquies bedoelde gemeenschappelijke methode en dienen ze uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar waarvoor de gegevens zijn verzameld elektronisch in.

Amendement    71

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 12 – lid 3 bis – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De gegevens worden ingediend in het formaat dat door de Commissie overeenkomstig lid 3 quinquies is vastgesteld. Het eerste verslag omvat de gegevens voor de periode van 1 januari [enter year of entry into force of this Directive + 1 year] tot en met 31 december [enter year of entry into force of this Directive + 1 year].

De gegevens worden verzameld en verwerkt volgens de in lid 3 quinquies bedoelde gemeenschappelijke methode en ingediend in het formaat dat door de Commissie overeenkomstig lid 3 quinquies is vastgesteld. Het eerste verslag over de in artikel 6, onder f) tot en met i), vermelde doelstellingen omvat de gegevens voor de periode van 1 januari [enter year of entry into force of this Directive + 1 year] tot en met 31 december [enter year of entry into force of this Directive + 1 year].

Motivering

Het is belangrijk dat de gegevens worden verzameld en verwerkt volgens een gemeenschappelijke methode en toegezonden in de vorm die door de Commissie overeenkomstig lid 3 quinquies is vastgesteld.

Amendement    72

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 12 – lid 3 quater

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 quater.  De Commissie beoordeelt de overeenkomstig dit artikel ingediende gegevens en publiceert een verslag met de resultaten van haar beoordeling. Dit verslag omvat een beoordeling van de manier waarop de gegevensverzameling wordt georganiseerd, van de gegevensbronnen en van de in de lidstaten gebruikte methode, alsook van de volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en consistentie van de gegevens. De beoordeling kan specifieke aanbevelingen voor verbetering omvatten. Er wordt om de drie jaar een verslag opgesteld.

3 quater.  De Commissie beoordeelt de overeenkomstig dit artikel ingediende gegevens en publiceert een verslag met de resultaten van haar beoordeling. Totdat de in lid 3 quinquies bedoelde gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens is vastgesteld, omvat dit verslag een beoordeling van de manier waarop de gegevensverzameling wordt georganiseerd, van de gegevensbronnen en van de in de lidstaten gebruikte methode. De Commissie beoordeelt ook de volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en consistentie van de ingediende gegevens en informatie. De beoordeling kan specifieke aanbevelingen voor verbetering omvatten. Er wordt negen maanden na de eerste rapportering van gegevens door de lidstaten en vervolgens om de drie jaar een verslag opgesteld.

Amendement    73

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 12 – lid 3 quater bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quater bis.  In het verslag neemt de Commissie informatie op over de tenuitvoerlegging van de richtlijn in haar geheel en evalueert zij de gevolgen ervan voor de menselijke gezondheid, het milieu en de interne markt. Zo nodig kan dit verslag vergezeld gaan van een voorstel tot wijziging van deze richtlijn.

Motivering

Het effect van de richtlijn moet regelmatig worden beoordeeld om ervoor te zorgen dat de essentiële onderdelen ervan beantwoorden aan het beoogde doel.

Amendement    74

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 12 – lid 3 quinquies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3d.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast die het formaat bepalen voor de verslaglegging over de gegevens overeenkomstig lid 3 bis. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 21, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.";

3d.  De Commissie stelt overeenkomstig artikel 38 bis gedelegeerde handelingen vast om deze richtlijn aan te vullen met de gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens en het formaat voor de verslaglegging overeenkomstig lid 3 bis.";

Amendement    75

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 21 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De bevoegdheid om de in artikel 6 bis, lid 2, artikel 11, lid 3, artikel 19, lid 2, en artikel 20 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt met ingang van [enter date of entry into force of this Directive] voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend.

2.  De bevoegdheid om de in artikel 6 bis, lid 2, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 3 quinquies, artikel 19, lid 2, en artikel 20 bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt met ingang van [enter date of entry into force of this Directive] voor onbepaalde tijd aan de Commissie verleend.

Amendement    76

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 21 bis – lid 3

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 6 bis, lid 2, artikel 11, lid 3, artikel 19, lid 2, en artikel 20 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere daarin genoemde datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 6 bis, lid 2, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 3 quinquies, artikel 19, lid 2, en artikel 20 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Een besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een latere daarin genoemde datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Amendement    77

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 21 bis – lid 5

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Een overeenkomstig artikel 6 bis, lid 2, artikel 11, lid 3, artikel 19, lid 2, en artikel 20 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad met twee maanden verlengd.";

5.  Een overeenkomstig artikel 6 bis, lid 2, artikel 11, lid 3, artikel 12, lid 3 quinquies, artikel 19, lid 2, en artikel 20 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad voor het verstrijken van de termijn van twee maanden de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad met twee maanden verlengd.";

Amendement    78

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Bijlage II

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

12 bis)  bijlage II bij Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval wordt vervangen overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Amendement    79

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

14)  aan Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval wordt bijlage IV toegevoegd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Schrappen

Motivering

Producten en componenten die geen afval zijn geworden, mogen niet in rekening worden gebracht voor het verwezenlijken van de doelstellingen voor recycling, aangezien het hierbij om de nuttige toepassing van afval gaat. Het hergebruik van producten en componenten is een afvalverwerkingsoperatie waarbij de productie van afval wordt verhinderd en die dus volgens de afvalhiërarchie als een preventiemaatregel moet worden beschouwd. In artikel 6 bis, lid 1, is de methode voor de berekening van het recyclingpercentage reeds vastgesteld.

Amendement    80

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage – alinea -1 (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Bijlage II – punt 1 – streepje 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-1)  In bijlage II, punt 1, wordt het eerste streepje als volgt gewijzigd:

-  Verpakking moet zodanig worden ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht dat hergebruik of terugwinning, met inbegrip van recycling, mogelijk is en dat het milieu-effect bij het verwijderen van verpakkingsafval of reststoffen van afvalbeheerverrichtingen zoveel mogelijk wordt beperkt.

"-  Verpakking moet zodanig worden ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht dat hergebruik of nuttige toepassing, met inbegrip van recycling, in overeenstemming met de afvalhiërarchie, mogelijk is en dat het milieueffect bij het verwijderen van verpakkingsafval of reststoffen van afvalbeheerverrichtingen zoveel mogelijk wordt beperkt."

Amendement    81

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage – alinea -1 bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Bijlage II – punt 1 – streepje 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-1 bis)   In bijlage II, punt 1 wordt het volgende streepje 1 bis ingevoegd:

 

"-   Verpakking moet zodanig worden vervaardigd dat de koolstofvoetafdruk ervan tot een minimum wordt beperkt, onder meer door gebruikmaking van biologisch afbreekbare en duurzame biogebaseerde materialen."

Amendement    82

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage – alinea -1 ter (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Bijlage II – punt 3 – letter c

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-1 ter)  Bijlage II, punt 3, wordt als volgt gewijzigd:

c)   Terugwinning in de vorm van compostering

"c)  Nuttige toepassing van verpakking in de vorm van compostering

Verpakkingsafval dat wordt verwerkt met het oog op compostering moet zodanig biologisch afbreekbaar zijn dat het de gescheiden inzameling en het composteringsproces of de composteringsactiviteit waarin het wordt ingebracht niet hindert.

Verpakkingsafval dat wordt verwerkt met het oog op compostering moet zodanig biologisch afbreekbaar zijn dat het de gescheiden inzameling en het composteringsproces of de composteringsactiviteit waarin het wordt ingebracht niet hindert.

Amendement    83

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage – alinea -1 quater (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Bijlage II – punt 3 – letter d

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-1 quater)   Bijlage II, punt 3, onder d), wordt als volgt gewijzigd:

d)   Biologisch afbreekbare verpakking

"d)  Biologisch afbreekbare verpakking

Biologisch afbreekbaar verpakkingsafval moet zodanig fysisch, chemisch, thermisch of biologisch afbreekbaar zijn dat het grootste deel van de resulterende compost uiteindelijk uiteenvalt in kooldioxyde, biomassa en water.

Biologisch afbreekbaar verpakkingsafval moet zodanig fysisch, chemisch, thermisch of biologisch afbreekbaar zijn dat het grootste deel van de resulterende compost uiteindelijk uiteenvalt in kooldioxide, biomassa en water. Onder invloed van zuurstof afbreekbare kunststofverpakking wordt niet als biologisch afbreekbaar beschouwd."

Amendement    84

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De volgende bijlage IV wordt toegevoegd:

Schrappen

"BIJLAGE IV

 

Berekeningsmethode voor de voorbereiding voor hergebruik van producten en componenten voor de toepassing van artikel 6, lid 1, onder f) tot en met i)

 

Voor het berekenen van het aangepaste percentage van recycling en voorbereiding op hergebruik overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder c) en d), en artikel 11, lid 3, gebruiken de lidstaten de volgende formule:

 

E= (A+R)*100 / (P+R)

 

E: aangepast percentage van recycling en hergebruik in een bepaald jaar;

 

A: gewicht van het in een bepaald jaar gerecycleerd of voor hergebruik voorbereid stedelijk afval;

 

R: gewicht van de in een bepaald jaar voor hergebruik voorbereide producten en componenten;

 

P: gewicht van het in een bepaald jaar geproduceerd stedelijk afval.

 

Motivering

Producten en componenten die geen afval zijn geworden, mogen niet in rekening worden gebracht voor het verwezenlijken van de doelstellingen voor recycling, aangezien het hierbij om de nuttige toepassing van afval gaat. Het hergebruik van producten en componenten is een afvalverwerkingsoperatie waarbij de productie van afval wordt verhinderd en die dus volgens de afvalhiërarchie als een preventiemaatregel moet worden beschouwd. In artikel 6 bis, lid 1, is de methode voor de berekening van het recyclingpercentage reeds vastgesteld.

  • [1]  PB C 264 van 20.7.2016, blz. 98.
  • [2]  PB C 17 van 18.1.2017, blz. 46.

TOELICHTING

Inleiding

Het huidige lineaire ontwikkelingsmodel (neem, produceer, consumeer en werp weg) begint uit zijn voegen te barsten. Onze planeet warmt op en de gebruikte hulpmiddelen, waarvan wij afhankelijk zijn, worden steeds schaarser. Als er geen structurele maatregelen worden genomen, zou de vraag van de wereldeconomie naar grondstoffen de komende 15 jaar met meer dan 50 % kunnen stijgen. Om deze trend te keren moeten wij overgaan naar een circulair ontwikkelingsmodel waarin materialen en hun waarde zo lang mogelijk binnen het economisch systeem in circulatie worden gehouden door middel van de optimalisering van de geïntegreerde afvalcyclus, teneinde de hulpbronnen doeltreffend te gebruiken. Hergebruik, recycling en terugwinning worden de sleutelwoorden van een nieuw te bouwen model om duurzaamheid, innovatie en concurrentievermogen te bevorderen, zodat afval een hulpbron wordt in plaats van een probleem.

Het pakket moet daarom in een context worden geplaatst die veel breder is dan alleen een herziening van de afvalwetgeving. De rapporteur de Commissie aanmoedigen in haar streven om het milieu te beschermen, de Europese economie concurrerender te maken en een duurzame herindustrialisering te bevorderen. De waarde van de hulpbronnen kan worden verhoogd door in te grijpen in alle fasen van de levenscyclus van een product: van de winning van grondstoffen tot het ontwerp van het product en van de distributie via de consument tot het einde van de levensduur van een product.

Een duidelijk en stabiel wetgevingskader is de eerste stap om de overgang te bevorderen.

Een dergelijke systeemomslag vergt ambitieuze beleidskeuzen die ondersteund worden door een wetgeving die aan investeerders de juiste signalen kan geven. Een Europese wetgeving waarin geen duidelijke definities en bindende doelstellingen worden vastgesteld, kan de vooruitgang naar de circulaire economie op het spel zetten.

Met de afvalhiërarchie als uitgangspunt heeft de rapporteur zich voorgenomen het voorstel van de Commissie vooral op het vlak van preventie en het herinjecteren van afval in het productieproces te wijzigen. Om de hoeveelheid afval te verkleinen moet de innovatie van productieprocessen en zakenmodellen waarop de circulaire economie kan worden gebaseerd, aan de basis wordt ingevoerd.

In het zevende milieuactieprogramma werd de overgang van de Europese Unie naar een groene, koolstofarme en hulpbronnenefficiënte economie overigens als voornaamste doel gesteld, en er zij aan herinnerd dat Europa zich ertoe heeft verbonden de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling te verwezenlijken.

Richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval

Volgens ramingen van Eurostat werd er in Europa in 2013 meer dan 79 368 miljoen verpakkingsafval gegenereerd, zo'n 500 000 ton meer dan in 2012. Het recyclingpercentage bedroeg 65,3 %, een lichte verhoging ten opzichte van 2012, en slechts drie lidstaten bleven onder de 50 %. De hoeveelheid verpakking zal volgens de verwachtingen de komende jaren blijven toenemen.

Richtlijn 94/62/EG is een aantal malen gewijzigd. In 2010 werd de richtlijn in het kader van het werkprogramma van de Commissie aan een specifieke "gezondheidstest" onderworpen, waarvan de resultaten werden gepubliceerd in het werkdocument van de diensten van de Commissie van 2014[1] bij het oorspronkelijke wetgevingspakket inzake de circulaire economie, dat de Commissie in 2014 introk[2].

Diverse aanbevelingen uit dat werkdocument die bedoeld waren om de doeltreffendheid en doelmatigheid van de richtlijn te vergroten zijn niet opgenomen in het nieuwe Commissievoorstel. Bepaalde kernpunten van de richtlijn moeten daarom worden verbeterd, vooral om ze in overeenstemming te brengen met de afvalbeheerhiërarchie, waarin preventie op de eerste plaats komt.

De verhoging van de recyclingdoelstellingen, de uitbreiding van verplichte regelingen inzake uitgebreide producentenverantwoordelijkheid tot verpakkingen, een betere formulering en striktere tenuitvoerlegging van essentiële vereisten en de bevordering van hergebruik behoren tot de initiatieven die de rapporteur heeft willen nemen om efficiënt hulpmiddelengebruik te bevorderen.

Kwantitatieve beperking en kwalitatieve verbetering van verpakkingen moeten het hoofddoel vormen van een herziening van de richtlijn overeenkomstig de beginselen waarop de circulaire economie steunt. Met het oog daarop moeten factoren die ertoe aanzetten om de consument op te zadelen met buitensporig veel verpakkingen worden weggenomen en moet het ontwerpen van verpakkingen die gemakkelijker kunnen worden hergebruikt en/of gerecycleerd, worden gestimuleerd. Daarnaast moet worden gestimuleerd dat er maatregelen worden genomen om het onderzoek naar en de afzet van verpakkingen waarbij hernieuwbare hulbronnen worden gebruikt, te ondersteunen.

Tot slot heeft de rapporteur dezelfde amendementen ingediend als die welke in de kaderrichtlijn afval waren opgenomen in verband met de definities en de methode voor de berekening van hoeveelheden afval dat wordt voorbereid voor hergebruik en recycling.

ADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie (20.10.2016)

aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en verpakkingsafval
(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Rapporteur voor advies: João Ferreira

KORTE TOELICHTING

Rekening houdend met de verschillende uitgangsposities in de lidstaten met betrekking tot steeds hogere de doelstellingen voor recycling en voorbereiding voor hergebruik, wat inhoudt dat er verschillende inspanningen moeten worden geleverd om die doelstellingen te halen, is enige flexibiliteit noodzakelijk met betrekking tot het tijdschema voor de verwezenlijking van de doelen.

Zoals wordt erkend in het voorstel, hebben veel lidstaten de nodige infrastructuur voor afvalstoffenbeheer nog niet volledig uitgebouwd. Het is daarom van groot belang duidelijke beleidsdoelstellingen te bepalen om te voorkomen dat recycleerbare materialen onderaan de afvalhiërarchie blijven vastzitten. Zonder de doelstellingen zelf ter discussie te willen stellen, is er een bepaalde mate van flexibiteit nodig met betrekking tot het tijdschema om ze te halen.

Bovendien zouden er nieuwe middelen moeten worden voorzien omdat er nieuwe, naar boven bijgestelde doelstellingen zijn bijgekomen. Het is daarom gerechtvaardigd dat de Europese Unie de middelen die ter beschikking van de lidstaten worden gesteld, verhoogt zodat zij de nodige investeringen kunnen doen.

Ook moeten de juiste voorwaarden worden gecreëerd en de juiste prikkels worden gegeven om het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk te maken om verpakkingsafval in het productieproces te verwerken om producten met toegevoegde waarde te produceren en om ongebruikte grondstoffen te besparen.

Ondertussen zou energieterugwinning een haalbare optie moeten blijven voor het beheer van verpakking en verpakkingsafval wanneer dat technisch, economisch en ecologisch verantwoord is.

Regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn een geschikte manier om zowel het ontstaan van verpakkingsafval te voorkomen als systemen te creëren die garanderen dat de gebruikte verpakking en/of het verpakkingsafval wordt opgehaald en/of verzameld bij de consument, andere eindgebruiker, of uit de afvalstroom wordt verwijderd, en dat het verzamelde verpakkingsmateriaal en/of het verpakkingsafval wordt hergebruikt of herwonnen inclusief recyclage.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1)  Het afvalstoffenbeheer in de Unie moet worden verbeterd met het oog op de bescherming, het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mens, het behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen, en de bevordering van een meer circulaire economie.

(1)  Het afvalstoffenbeheer in de Unie moet worden verbeterd met het oog op de bescherming, het behoud en de verbetering van de kwaliteit van het milieu, met inbegrip van het mariene milieu en de mariene flora en fauna, de bescherming van de gezondheid van de mens, het behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de bevordering van een meer circulaire economie, de vermindering van de afhankelijkheid van grondstoffen in de Unie en een effectiever gebruik hulpbronnen.

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis)  De lidstaten moeten een duurzame bio-economie bevorderen met als doel afval als grondstof te gebruiken. In overeenstemming met die doelstelling is afvalpreventie de doeltreffendste manier is om de hulpbronnenefficiëntie te verbeteren, en de lidstaten moeten maatregelen treffen om onnodige verpakkingen te voorkomen en de productie en het gebruik van wegwerpverpakkingen verminderen. De lidstaten dienen beperkingen te kunnen stellen aan het in de handel brengen van overbodige verpakkingen. De lidstaten moeten voorschrijven dat alle verpakkingen die in de handel worden gebracht voldoen aan minimumvereisten, zodat het ontwerpen van kringloopverpakkingen wordt bevorderd, wat zou kunnen inhouden dat gerecycleerd materiaal wordt toegepast, en materiaal met lage broeikasgasemissie. De Commissie dient waar nodig de ontwikkeling van Europese normen en richtsnoeren te bevorderen ten aanzien van de in bijlage II bedoelde essentiële eisen.

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter)  De verspreiding en ongepaste verwijdering van verpakkingen en verpakkingsafval heeft negatieve gevolgen voor het mariene milieu en de economie van de Unie en houdt onnodige risico's in voor de volksgezondheid. Verpakkingsafval behoort tot de meest voorkomende materialen waarmee stranden zijn verontreinigd en brengt langdurig schade toe aan het milieu, wat afbreuk doet aan het toerisme en aan het plezier dat het publiek in deze natuurgebieden kan beleven. Bovendien ondermijnt verpakkingsafval dat in het mariene milieu terechtkomt de prioriteitsvolgorde van de afvalhiërarchie, met name doordat het voor de ongeoorloofde verwijdering ervan niet geschikt wordt gemaakt voor hergebruik, gerecycleerd of op andere wijze wordt teruggewonnen. Om het buitensporige aandeel van verpakkingsafval in het zwerfvuil op zee te beperken, dient een bindend streefdoel te worden vastgesteld en dienen de lidstaten de nodige gerichte maatregelen te nemen om dat doel te verwezenlijken.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  Een geleidelijke verhoging van de bestaande doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van verpakkingsafval moet waarborgen dat economisch waardevolle afvalmaterialen geleidelijk en doeltreffend nuttig worden toegepast door middel van een adequaat afvalstoffenbeheer en in overeenstemming met de afvalhiërarchie. Op die manier moet ervoor worden gezorgd dat waardevolle materialen uit afval terugvloeien naar de Europese economie, waardoor vooruitgang wordt geboekt met de uitvoering van het grondstoffeninitiatief15 en de ontwikkeling van een circulaire economie.

(5)  Een geleidelijke verhoging van de bestaande doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling van verpakkingsafval moet waarborgen dat economisch waardevolle afvalmaterialen geleidelijk en doeltreffend nuttig worden toegepast door middel van een adequaat afvalstoffenbeheer en in overeenstemming met de afvalhiërarchie. Op die manier moet ervoor worden gezorgd dat waardevolle materialen uit afval terugvloeien naar de Europese economie, waardoor vooruitgang wordt geboekt met de uitvoering van het grondstoffeninitiatief15 en de ontwikkeling van een circulaire economie, waarbij in het geval van verpakkingsmateriaal de wetgeving inzake voedselveiligheid, consumentengezondheid en materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, onverlet blijft.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis)  Tevens moeten de juiste voorwaarden worden gecreëerd en de juiste prikkels worden gegeven om het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk te maken om verpakkingsafval in het productieproces te verwerken om producten met toegevoegde waarde te produceren en om ongebruikte grondstoffen te besparen.

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  In veel lidstaten is de nodige infrastructuur voor afvalstoffenbeheer nog niet volledig uitgebouwd. Het is daarom van groot belang duidelijke beleidsdoelstellingen te bepalen om te voorkomen dat recycleerbare materialen onderaan de afvalhiërarchie blijven vastzitten.

(6)  In veel lidstaten is de nodige infrastructuur voor afvalstoffenbeheer voor recycling nog niet volledig uitgebouwd. Het is daarom van groot belang duidelijke beleidsdoelstellingen te bepalen voor de bouw van afvalverwerkingsvoorzieningen en -installaties die nodig zijn voor preventie, hergebruik en recycling, om te voorkomen dat recycleerbare materialen onderaan de afvalhiërarchie blijven vastzitten, en om prikkels te bieden voor investeringen in innovatieve infrastructuur voor afvalbeheer voor recycling.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

6 bis)  Het inzamelen en recyclen van afvalolie kan aanzienlijke economische en ecologische voordelen opleveren, namelijk met betrekking tot het garanderen van de bevoorrading met grondstoffen, het evolueren naar een circulaire economie en het verminderen van de afhankelijkheid van ruwe olie.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(7)  Door de samenvoeging van de bij de Richtlijnen 2008/98/EG en 1999/31/EG vastgestelde recyclingdoelstellingen en stortbeperkingen zijn de bij Richtlijn 94/62/EG vastgestelde doelstellingen van de Unie voor energieterugwinning en de recyclingdoelstellingen van de Unie voor verpakkingsafval niet langer nodig.

(7)  Door de samenvoeging van de bij de Richtlijnen 2008/98/EG en 1999/31/EG vastgestelde recyclingdoelstellingen en stortbeperkingen zijn de bij Richtlijn 94/62/EG vastgestelde doelstellingen van de Unie voor energieterugwinning en de recyclingdoelstellingen van de Unie voor verpakkingsafval niet langer nodig. Energieterugwinning kan echter nog steeds een optie zijn voor het beheer van verpakkingen en verpakkingsafval, alleen wanneer het technisch, economisch en ecologisch verantwoord is, wat met zich mee zal brengen dat er een zorgvuldige milieu-effectbeoordeling moet worden verricht waarin rekening wordt gehouden met het milieu-effect in alle stadia.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 bis)  De nationale strategieën van de lidstaten moeten onder meer gericht zijn op de bewustmaking van het publiek, in de vorm van verscheidene stimuleringsmaatregelen en voordelen die van gerecycled afval gemaakte producten met zich meebrengen, wat investeringen in de sector van gerecyclede producten zal stimuleren.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Deze richtlijn stelt langetermijndoelstellingen vast voor het afvalstoffenbeheer van de Unie en geeft ondernemingen en de lidstaten een duidelijke richting voor de investeringen die nodig zijn om die doelstellingen te verwezenlijken. Bij het ontwikkelen van hun nationale strategieën voor afvalstoffenbeheer en het plannen van investeringen in de infrastructuur voor afvalstoffenbeheer moeten de lidstaten, in overeenstemming met de afvalhiërarchie, terdege gebruikmaken van de Europese structuur- en investeringsfondsen door preventie, hergebruik en recycling te bevorderen.

(8)  Deze richtlijn stelt langetermijndoelstellingen vast voor het afvalstoffenbeheer van de Unie en geeft ondernemingen en de lidstaten een duidelijke richting voor de investeringen die nodig zijn om die doelstellingen te verwezenlijken. Bij het ontwikkelen van hun nationale strategieën voor afvalstoffenbeheer en het plannen van investeringen in de infrastructuur voor afvalstoffenbeheer moeten de lidstaten, in overeenstemming met de afvalhiërarchie, terdege gebruikmaken van de Europese structuur- en investeringsfondsen door in de eerste plaats preventie en hergebruik, maar ook recycling te bevorderen. De Europese structuur- en investeringsfondsen mogen niet worden gebruikt voor de financiering van vuilverbrandingsinstallaties of stortplaatsen.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

10 bis)  De gescheiden inzameling van afvalstoffen moet wat betreft verpakkingen en verpakkingsafval worden verbeterd. Er kunnen echter uitzonderingen worden gemaakt, indien dit volgens een levenscyclusanalyse milieuvoordelen oplevert.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Om te berekenen of de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling worden verwezenlijkt, moeten de lidstaten rekening kunnen houden met producten en componenten die voor hergebruik zijn voorbereid door erkende bedrijven voor de voorbereiding voor hergebruik en in het kader van erkende statiegeldsystemen. Om voor deze berekeningen geharmoniseerde voorwaarden te verzekeren, zal de Commissie gedetailleerde regels vaststellen voor de bepaling van erkende bedrijven voor de voorbereiding voor hergebruik en erkende statiegeldsystemen, alsmede voor de verzameling en verificatie van gegevens en de verslaglegging hierover.

(11)  Om te berekenen of de doelstellingen voor de voorbereiding voor hergebruik en de recycling worden verwezenlijkt, moeten de lidstaten rekening kunnen houden met producten en componenten die voor hergebruik zijn voorbereid door erkende bedrijven voor de voorbereiding voor hergebruik en recyclingbedrijven en in het kader van erkende statiegeldsystemen. Om voor deze berekeningen geharmoniseerde voorwaarden te verzekeren, zal de Commissie gedetailleerde regels vaststellen voor de bepaling van erkende bedrijven voor de voorbereiding voor hergebruik en erkende statiegeldsystemen, alsmede voor de verzameling en verificatie van gegevens en de verslaglegging hierover.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12)  Om de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens over de voorbereiding voor hergebruik te verzekeren, is het essentieel om gemeenschappelijke verslagleggingsregels vast te stellen. Het is tevens van belang preciezere regels vast te stellen die de lidstaten moeten volgen bij het aangeven van wat daadwerkelijk is gerecycleerd en kan worden meegerekend voor de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen. Hiertoe moet als algemene regel het verslag over de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen worden gebaseerd op de input in het eindproces van recycling. Om de administratieve lasten te verminderen, moet het de lidstaten, onder strikte voorwaarden, worden toegestaan hun verslag over de recyclingpercentages op de output van sorteerinrichtingen te baseren. Het gewichtsverlies van materialen of stoffen te wijten aan fysieke en/of chemische transformatieprocessen eigen aan het eindproces van recycling moet niet worden afgetrokken van het gewicht aan afvalstoffen dat in het verslag als gerecycleerd wordt aangegeven.

(12)  Om de betrouwbaarheid van de verzamelde gegevens over de voorbereiding voor hergebruik te verzekeren, is het essentieel om gemeenschappelijke verslagleggingsregels vast te stellen. De gegevens moeten worden verzameld in overeenstemming met normen en specificaties die doelstellingen inzake open gegevens bevorderen, en moeten in de vorm van open gegevens beschikbaar worden gemaakt. Het is tevens van belang preciezere regels vast te stellen die de lidstaten moeten volgen bij het aangeven van wat daadwerkelijk is gerecycleerd en kan worden meegerekend voor de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen. Hiertoe moet als algemene regel het verslag over de verwezenlijking van de recyclingdoelstellingen worden gebaseerd op de input in het eindproces van recycling. Om de administratieve lasten te verminderen, moet het de lidstaten, onder strikte voorwaarden, worden toegestaan hun verslag over de recyclingpercentages op de output van sorteerinrichtingen te baseren. Het gewichtsverlies van materialen of stoffen te wijten aan fysieke en/of chemische transformatieprocessen eigen aan het eindproces van recycling moet niet worden afgetrokken van het gewicht aan afvalstoffen dat in het verslag als gerecycleerd wordt aangegeven.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(14)  Door de lidstaten ingediende statistische gegevens zijn voor de Commissie essentieel om de naleving van de afvalwetgeving in alle lidstaten te kunnen beoordelen. De kwaliteit, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken moet worden verbeterd door één toegangspunt voor alle gegevens over afvalstoffen in te stellen, achterhaalde verslagleggingsvereisten te schrappen, nationale verslagleggingsmethoden af te wegen en een kwaliteitscontroleverslag over de gegevens in te voeren.

(14)  Door de lidstaten ingediende statistische gegevens zijn voor de Commissie essentieel om de naleving van de afvalwetgeving in alle lidstaten te kunnen beoordelen. De kwaliteit, betrouwbaarheid en vergelijkbaarheid van statistieken moet worden verbeterd door één toegangspunt voor alle gegevens over afvalstoffen in te stellen, achterhaalde verslagleggingsvereisten te schrappen, nationale verslagleggingsmethoden af te wegen en een kwaliteitscontroleverslag over de gegevens in te voeren. Het verslag over de kwaliteitscontrole moet worden opgesteld volgens een uniform formaat.

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

15 bis)  Waar mogelijk dienen de lidstaten prikkels te bieden voor het gebruik van materialen zoals duurzame materialen die van grotere waarde zijn voor de kringloopeconomie, doordat zij kunnen worden geclassificeerd als materialen die zonder kwaliteitsverlies kunnen worden gerecycleerd, ongeacht hoe vaak dit gebeurt.

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

15 ter)  Een belangrijke doelstelling van deze richtlijn is verbetering van de voorwaarden op de interne markt. De verslaglegging door de Commissie over het effect van deze richtlijn op de werking van de interne markt wordt in dit verband als een belangrijke maatregel beschouwd.

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 16

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(16)  Betrouwbare verslaglegging over statistische gegevens betreffende afvalstoffenbeheer is van wezenlijk belang voor een doeltreffende uitvoering en voor het waarborgen van de vergelijkbaarheid van gegevens tussen de lidstaten. Bij de voorbereiding van de verslagen over de naleving van de in Richtlijn 94/62/EG bepaalde doelstellingen zouden de lidstaten gebruik moeten maken van de recentste methode die door de Commissie en de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten is ontwikkeld.

(16)  Betrouwbare verslaglegging over statistische gegevens betreffende afvalstoffenbeheer is van wezenlijk belang voor een doeltreffende uitvoering en voor het waarborgen van de vergelijkbaarheid van gegevens tussen de lidstaten. Bij de voorbereiding van de verslagen over de naleving van de in Richtlijn 94/62/EG bepaalde doelstellingen zouden de lidstaten gebruik moeten maken van een gemeenschappelijke methode voor de verzameling en verwerking van gegevens die door de Commissie in samenwerking met de nationale bureaus voor de statistiek van de lidstaten en de met het afvalbeheer belaste nationale autoriteiten is ontwikkeld.

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21)  Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk enerzijds elk effect van verpakking en verpakkingsafval op het milieu te voorkomen of te beperken en aldus een hoog milieubeschermingsniveau te waarborgen, en anderzijds de werking van de interne markt te garanderen en handelsbelemmeringen, concurrentieverstoring en concurrentiebeperking in de Unie te voorkomen, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt maar vanwege de omvang en de gevolgen beter op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Europese Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken,

(21)  Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk elk effect van verpakking en verpakkingsafval op het milieu te voorkomen of te beperken en aldus een hoog milieubeschermingsniveau te waarborgen, rekening houdend met de werking van de interne markt, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt maar vanwege de omvang en de gevolgen beter op het niveau van de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Europese Unie overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan wat nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken,

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

21 bis)  De lidstaten moeten ervoor zorgen dat voor alle Unie-werknemers strikte normen voor gezondheid en veiligheid op het werk gelden, die aansluiten bij de bestaande Unie-wetgeving en rekening houden met de specifieke risico's die werknemers lopen in bepaalde productie-, recycling- en afvalverwerkingssectoren.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 21 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

21 ter)  In de ruime meerderheid van de gevallen wordt het aanbrengen van de verpakking niet bepaald en niet gekozen door de eindgebruiker maar door de producent. Regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zijn een geschikte manier om zowel het ontstaan van verpakkingsafval te voorkomen als systemen te creëren die garanderen dat het gebruikte verpakkingsmateriaal en/of het verpakkingsafval wordt opgehaald en/of verzameld bij de consument, andere eindgebruiker, of uit de afvalstroom wordt verwijderd, en dat het verzamelde verpakkingsmateriaal en/of het verpakkingsafval wordt hergebruikt of herwonnen inclusief recyclage.

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt -1 (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 1 – lid 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

-1)  Artikel 1, lid 1, wordt vervangen door:

1.  Deze richtlijn heeft tot doel de nationale maatregelen betreffende het beheer van verpakking en verpakkingsafval te harmoniseren, enerzijds om elk effect daarvan op het milieu van de Lid-Staten en derde landen te voorkomen of te beperken en aldus een hoog milieubeschermingsniveau te waarborgen, en anderzijds om de werking van de interne markt te garanderen en handelsbelemmeringen, concurrentieverstoring en concurrentiebeperking in de Gemeenschap te voorkomen.

 

1.  Deze richtlijn heeft tot doel de nationale maatregelen betreffende het beheer van verpakking en verpakkingsafval te harmoniseren om elk effect daarvan op het milieu van de lidstaten en derde landen te voorkomen of te beperken en aldus een hoog milieubeschermingsniveau te waarborgen, rekening houdend met de werking van de interne markt.’;

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter b bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – punt 2 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  het volgende punt wordt ingevoegd:

 

"2 bis.  "verpakking van biologische oorsprong": verpakking vervaardigd van uit biomassa gewonnen materialen van biologische oorsprong, met uitzondering van materialen die zich in geologische formaties bevinden en/of gefossiliseerd zijn;"

Amendement    23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 3 – punt 12 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  aan artikel 3 wordt het volgende punt toegevoegd:

 

12 bis)  "meerlaagse verpakking": verpakking bestaand uit meer dan één materiaallaag.

Amendement    24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 – alinea 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Dergelijke maatregelen kunnen bestaan uit nationale programma's, stimulansen via regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid om de effecten van verpakking op het milieu te beperken en soortgelijke maatregelen die, zo nodig in overleg met ondernemingen, worden genomen en opgezet om de vele initiatieven op het gebied van preventie in de lidstaten te bundelen en te benutten. Zij moeten stroken met de doelstellingen van deze richtlijn zoals omschreven in artikel 1, lid 1.

Dergelijke maatregelen voldoen aan de doelstellingen van deze richtlijn als vermeld in artikel 1, lid 1, en Richtlijn 2008/98/EG, namelijk door bij te dragen aan de totstandbrenging van een duurzame vermindering van de hoeveelheid gegenereerd verpakkingsafval, daarbij het gebruik van verpakking te voorkomen en de effecten van verpakking op het milieu te beperken. Dergelijke maatregelen bestaan uit regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid zoals gedefinieerd in Richtlijn 2008/98/EG en andere nationale programma's als bepaald door de lidstaten. Dergelijke maatregelen kunnen worden genomen, zo nodig in overleg met ondernemingen en NGO's. Zij zijn erop gericht de vele initiatieven op het gebied van preventie in de lidstaten te bundelen en te benutten.

Amendement    25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – lid 1 – alinea 2 quater (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis)  aan artikel 4, lid 1, worden de volgende alinea's toegevoegd:

 

"Ondernemingen die plastic verpakking produceren, profiteren van de volgende financiële stimulansen, tenzij de bevoegde autoriteiten voor een specifieke soort verpakking hebben bepaald dat het technisch niet haalbaar is of een onredelijk risico voor de volksgezondheid inhoudt:

 

(a)  verpakkingsproducenten die de hoeveelheid kleurstoffen in de harde plastic verpakkingen die zij op in de handel brengen verminderen, profiteren van een verlaging van de bijdrage in het kader van regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, waarbij zij worden ingeschaald naargelang de hoeveelheid kleurstoffen die door hen aan de onbewerkte grondstoffen voor de harde plastic verpakkingen worden toegevoegd;

 

(b)  ondernemingen die navulbare recipiënten van plastic of glas gebruiken, profiteren van een verlaging van de bijdrage in het kader van regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid die overeenkomt met de hoeveelheid navulbare verpakkingen die, voor zover mogelijk, door de onderneming wordt gebruikt;

 

De Commissie stelt uiterlijk ... [achttien maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn] de nodige uitvoeringshandelingen vast voor de toepassing van dit lid. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 21, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.";

Amendement  26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – alinea 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

2 ter)  Artikel 4, lid 2, wordt vervangen door:

2.   De Commissie draagt tot de bevordering van de preventie bij door de ontwikkeling van passende Europese normen overeenkomstig artikel 10 te stimuleren. Het doel van deze normen is de gevolgen voor het milieu van verpakkingen overeenkomstig de artikelen 9 en 10 zoveel mogelijk te beperken.

"2.  De Commissie draagt tot de bevordering van de preventie bij door de ontwikkeling van passende Europese normen overeenkomstig artikel 10 te stimuleren. Het doel van deze normen is de gevolgen voor het milieu van verpakkingen overeenkomstig de artikelen 9 en 10 zoveel mogelijk te beperken, de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te verminderen en een einde te maken aan overtollige verpakkingen."

Amendement  27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 ter (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 4 – punt 2 bis (nieuw)

 

Bestaande tekst

Amendement

 

2 quater)  Artikel 4, lid 3, wordt vervangen door:

3.   De Commissie dient, indien passend, voorstellen in voor maatregelen ter versterking en aanvulling van de handhaving van de essentiële eisen en om ervoor te zorgen dat nieuw verpakkingsmateriaal alleen op de markt wordt gebracht wanneer de producent alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om de milieugevolgen te beperken zonder afbreuk te doen aan de essentiële functies van de verpakking.";

3.  De Commissie dient, uiterlijk op 31 december 2018, voorstellen in voor maatregelen ter versterking en aanvulling van de handhaving van de essentiële eisen en om ervoor te zorgen dat nieuw verpakkingsmateriaal alleen op de markt wordt gebracht wanneer de producent alle noodzakelijke maatregelen heeft getroffen om de milieugevolgen te beperken zonder afbreuk te doen aan de essentiële functies van de verpakking. De Commissie dient met name een voorstel in voor maatregelen inzake niet-recycleerbare verpakkingen, verpakkingen die gevaarlijke stoffen bevatten en overtollige wegwerpverpakkingen, met het oog op een beperking van deze verpakkingen, en beoordeelt de mogelijkheid voor marktrestricties voor die artikelen op het niveau van de Unie."

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 2 quinquies (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 5

 

Bestaande tekst

Amendement

 

2 quinquies)  artikel 5 wordt vervangen door:

Hergebruik

"Hergebruik

De lidstaten mogen overeenkomstig het Verdrag systemen bevorderen voor het hergebruik van verpakkingen die op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt.

1.  De lidstaten bevorderen overeenkomstig het Verdrag systemen voor het hergebruik van verpakkingen die op een milieuhygiënisch verantwoorde wijze kunnen worden hergebruikt.

 

De lidstaten mogen met name statiegeldregelingen invoeren voor herbruikbare verpakkingen, tevens via regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, en adequate prikkels geven aan producenten van herbruikbare verpakkingen.

 

2.  Herbruikbare verpakkingen die via een statiegeldregeling worden verzameld, kunnen worden meegeteld voor de verwezenlijking van de preventiedoelstellingen van overeenkomstig de criteria van artikel 4 vastgestelde nationale preventieprogramma's."

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 – lid 1 – letter f

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  uiterlijk op 31 december 2025 wordt ten minste 65 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval voorbereid voor hergebruik en gerecycleerd;

f)  uiterlijk op 31 december 2025 wordt ten minste 65 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval voorbereid voor hergebruik of gerecycleerd;

Amendement    30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 – lid 1 – letter h

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  uiterlijk op 31 december 2030 wordt ten minste 75 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval voorbereid voor hergebruik en gerecycleerd;

h)  uiterlijk op 31 december 2030 wordt ten minste 75 gewichtsprocent van alle verpakkingsafval voorbereid voor hergebruik of gerecycleerd;

Amendement    31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter b bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 – lid 1 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

b bis)  aan artikel 6 wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"1 bis.  Bij de berekening van de in lid 1, bedoelde streefcijfers kan, in voorkomend geval, de hoeveelheid biologisch afbreekbaar afval die aan een aerobe of anaerobe behandeling wordt onderworpen, als gerecycleerd worden meegeteld indien die behandeling een compost of digestaat oplevert dat grotendeels, na de eventueel noodzakelijke verdere opwerking, als gerecycleerd product, gerecycleerd materiaal of gerecycleerde stof wordt gebruikt."

Amendement    32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Verpakkingsafval dat uit de Unie wordt uitgevoerd, wordt alleen meegerekend voor de verwezenlijking van de in lid 1 vastgestelde doelstellingen door de lidstaat waarin het is ingezameld als aan de voorschriften van artikel 6 bis, lid 4, wordt voldaan en als de exporteur overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad(*) kan aantonen dat de overbrenging van de afvalstoffen voldoet aan de voorschriften van die verordening en dat de verwerking van de afvalstoffen buiten de Unie heeft plaatsgevonden onder voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan de voorschriften van de desbetreffende milieuwetgeving van de Unie.

2.  Verpakkingsafval dat uit de Unie wordt uitgevoerd, wordt alleen meegerekend voor de verwezenlijking van de in lid 1 vastgestelde doelstellingen door de lidstaat waarin het is ingezameld als aan de voorschriften van artikel 6 bis, lid 4, wordt voldaan en als de exporteur overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad(*) aantoont dat de overbrenging van de afvalstoffen voldoet aan de voorschriften van die verordening en dat de verwerking van de afvalstoffen buiten de Unie in overeenstemming is met de vereisten van deze richtlijn en met alle toepasselijke wettelijke voorschriften inzake milieubescherming en veiligheid en gezondheid op het werk.

Amendement    33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  aan artikel 6 wordt het volgende punt toegevoegd:

 

"3 bis.  De lidstaten kunnen kiezen voor energieterugwinning wanneer dat de voorkeur heeft boven het recyclen van materiaal om ecologische, technische en economische redenen."

Amendement    34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter c ter (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 – lid 4

 

Bestaande tekst

Amendement

 

c ter)  in artikel 6 wordt lid 4 vervangen door:

4.  De lidstaten bevorderen, waar passend, dat bij de productie van verpakkingen en andere producten materialen verkregen uit gerecycleerd verpakkingsafval worden gebruikt voor:

4.  De lidstaten bevorderen dat bij de productie van verpakkingen en andere producten materialen verkregen uit gerecycleerd verpakkingsafval worden gebruikt door:

a)  verbetering van de marktvoorwaarden voor die materialen;

a)  verbetering van de marktvoorwaarden en herziening van de wetgeving die het gebruik van die materialen zou kunnen dwarsbomen;

b)  herziening van de bestaande voorschriften die het gebruik van die materialen belemmeren;

b)  herziening van de bestaande voorschriften die het gebruik van die materialen verbieden, teneinde een hoog niveau van bescherming van het milieu en van de gezondheid van de mens te waarborgen;

 

b bis)  invoering van fiscale en economische stimulansen om het gebruik van gerecycleerde verpakkingsmaterialen te bevorderen, alsmede criteria voor groene overheidsopdrachten;

 

b ter)  bevordering van materialen die na recycling de menselijke gezondheid niet in gevaar brengen wanneer ze worden gebruikt in materialen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen;

 

b quater)   bevordering van het gebruik van materialen die zonder kwaliteitsverlies kunnen worden hergebruikt of gerecycleerd, ongeacht hoe vaak dit gebeurt."

Amendement    35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 – lid 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de leden 5, 8 en 9 worden geschrapt;

d)  de leden 5 en 9 worden geschrapt en lid 8 wordt vervangen door het volgende:

 

"Rekening houdend met de verschillende omstandigheden in elke lidstaat evalueert de Commissie de tenuitvoerlegging van deze richtlijn wat betreft de werking van de interne markt. De Commissie voert ten minste om de drie jaar een dergelijke evaluatie uit en legt een desbetreffend verslag voor aan het Europees Parlement en aan de Raad."

Amendement    36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 – letter d bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 – lid 11 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  de volgende tweede alinea wordt toegevoegd:

 

"11 bis.  Onverminderd artikel 6 ter, mogen lidstaten naar gelang hun specifieke situatie, afwijkingen bedingen met betrekking tot het tijdsschema voor het verwezenlijken van de doelstellingen als vastgesteld in lid 1, f) t/m i), mits er gezorgd wordt voor een geleidelijke aanpassing aan die doelstellingen, en nadat rekening gehouden is met de aanbevelingen als bedoeld in punt b) van artikel 6 ter, lid 2.';

Amendement    37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 4

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 6 bis – lid 1 – letter c

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  mogen lidstaten producten en componenten die voor hergebruik zijn voorbereid door erkende bedrijven voor de voorbereiding voor hergebruik of in het kader van erkende statiegeldsystemen, meerekenen. Voor de berekening van het aangepaste percentage verpakkingsafval dat voor hergebruik is voorbereid en gerecycleerd, waarbij rekening wordt gehouden met de voor hergebruik voorbereide producten en componenten, gebruiken de lidstaten geverifieerde gegevens van de bedrijven en passen zij de in bijlage IV vastgestelde formule toe.

Schrappen

Amendement    38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 7 – lid 1 – alinea 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

5 bis)  In artikel lid 7, lid 1, wordt de eerste alinea vervangen door:

1.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te zorgen voor systemen voor:

"1.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te zorgen voor systemen, zoals regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, voor:"

Amendement    39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 7 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 ter)  het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 7 bis.

 

Vermindering van verpakkingen en verpakkingsafval in het mariene milieu

 

1.  De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat op hun grondgebied minder verpakkingsafval in het mariene milieu terechtkomt. Deze maatregelen bevatten alle onderstaande elementen:

 

a)  de vaststelling van de bindende doelstelling om de hoeveelheid verpakkingsafval tegen 2025 met 50 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 2015;

 

b)  de instelling en uitvoering van programma's voor het meten en monitoren van verpakkingsafval dat in het mariene milieu terechtkomt;

 

c)  de vaststelling van specifieke maatregelen om het uit de per regio vastgestelde belangrijkste bronnen afkomstige verpakkingsafval dat in het mariene milieu en op stranden aanwezig is, te verminderen, met inbegrip van voorlichtingscampagnes, economische instrumenten en handelsbeperkingen.

 

2.  Jaarlijks dienen de lidstaten uiterlijk op [x] een verslag in bij de Commissie waarin uitvoerig is beschreven welke vorderingen zij hebben gemaakt bij de vermindering van het van hun grondgebied afkomstige verpakkingsafval dat in het mariene milieu terechtkomt, met inbegrip van een beschrijving van de overeenkomstig lid 1 getroffen maatregelen en de verwachte resultaten daarvan.

 

3.  De Commissie stelt uiterlijk [achttien maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn] de nodige uitvoeringshandelingen vast voor de toepassing van dit artikel. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 21, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.";

Amendement    40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 5 ter (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 8 – lid 2

 

Bestaande tekst

Amendement

 

5 ter)  Artikel 8, lid 2, wordt vervangen door:

2.  Teneinde inzameling, hergebruik en terugwinning, met inbegrip van recycling, te vergemakkelijken, geeft de betrokken industrie op de verpakking ten behoeve van de identificatie en classificatie de aard van de gebruikte verpakkingsmaterialen aan op basis van Beschikking 97/129/EG van de Commissie(9).

2.  Teneinde inzameling, hergebruik en terugwinning, met inbegrip van recycling, te vergemakkelijken, bevatten verpakkingen informatie die voor dat doeleinde nuttig is. Met name geeft de betrokken industrie op de verpakking ten behoeve van de identificatie en classificatie de aard van de gebruikte verpakkingsmaterialen aan op basis van Beschikking 97/129/EG van de Commissie(9).’;

Amendement    41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 12 – lid 3 ter

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 ter.  De overeenkomstig dit artikel door de lidstaten ingediende gegevens gaan vergezeld van een kwaliteitscontroleverslag en een verslag over de uitvoering van artikel 6 bis, lid 4.

3 ter.  De overeenkomstig dit artikel door de lidstaten ingediende gegevens gaan vergezeld van een kwaliteitscontroleverslag en een verslag over de uitvoering van artikel 6 bis, lid 4. Het kwaliteitscontroleverslag wordt opgesteld in een geharmoniseerd formaat.

Amendement    42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 12 – lid 3 quater

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 quater.  De Commissie beoordeelt de overeenkomstig dit artikel ingediende gegevens en publiceert een verslag met de resultaten van haar beoordeling. Dit verslag omvat een beoordeling van de manier waarop de gegevensverzameling wordt georganiseerd, van de gegevensbronnen en van de in de lidstaten gebruikte methode, alsook van de volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en consistentie van de gegevens. De beoordeling kan specifieke aanbevelingen voor verbetering omvatten. Er wordt om de drie jaar een verslag opgesteld.

3 quater.  De Commissie beoordeelt de overeenkomstig dit artikel ingediende gegevens en publiceert een verslag met de resultaten van haar beoordeling. Dit verslag omvat een beoordeling van de manier waarop de gegevensverzameling wordt georganiseerd, van de gegevensbronnen en van de in de lidstaten gebruikte methode, alsook van de volledigheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en consistentie van de gegevens en de beschikbaarheid van open gegevens. De beoordeling kan specifieke aanbevelingen voor verbetering omvatten. Er wordt om de drie jaar een verslag opgesteld.

Amendement    43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 – letter d

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 12 – lid 3 quinquies

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3 quinquies.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast die het formaat bepalen voor de verslaglegging over de gegevens overeenkomstig lid 3 bis. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 21, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

3 quinquies.  De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast die het formaat bepalen voor de verslaglegging over de gegevens overeenkomstig lid 3 bis en voor het kwaliteitscontroleverslag als bedoeld in 3 ter, die de doelstellingen met betrekking tot hergebruik van gegevens en open gegevens ondersteunen. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 21, lid 2, bedoelde procedure vastgesteld.

Amendement    44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 15 – alinea 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

7 bis)  in artikel 15 wordt lid 1 vervangen door:

"De Raad stelt op basis van de betreffende bepalingen van het Verdrag economische instrumenten vast om de verwezenlijking van de doelstellingen van deze richtlijn te bevorderen. Bij ontstentenis van dergelijke maatregelen, kunnen de lidstaten, overeenkomstig de beginselen van het communautaire milieubeleid, zoals het beginsel "de vervuiler betaalt", en met inachtneming van hun Verdragsverplichtingen, maatregelen ter bereiking van deze doelstellingen nemen.

"De Raad stelt op basis van de betreffende bepalingen van het Verdrag economische instrumenten vast om de verwezenlijking van de doelstellingen van deze richtlijn te bevorderen. Bij ontstentenis van dergelijke maatregelen, kunnen de lidstaten, overeenkomstig de beginselen van het communautaire milieubeleid, zoals het beginsel "de vervuiler betaalt", en met inachtneming van hun Verdragsverplichtingen, maatregelen ter bereiking van deze doelstellingen nemen. Dergelijke maatregelen mogen deel uitmaken van regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, gedifferentieerde tarieven voor wegwerpverpakkingen, toepassing van het beginsel "de vervuiler betaalt" en statiegeldregelingen."

Amendement    45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1 – punt 7 ter (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Artikel 15 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

7 ter)  Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

"Artikel 15 bis.

 

Algemene vereisten voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

 

De lidstaten zien erop toe dat de overeenkomstig de artikelen 8 en 8 bis van Richtlijn 2008/98/EG ingestelde regelingen voor uitgebreide producentenverantwoordelijkheid eveneens van toepassing zijn op verpakking en verpakkingsafval."

 

________________

 

* Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3)."

Amendement    46

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage – alinea -1 (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Bijlage II – lid 1 – streepje 1

 

Bestaande tekst

Amendement

 

In bijlage II, punt 1, wordt het eerste streepje vervangen door:

-  Verpakking moet zodanig worden ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht dat hergebruik of terugwinning, met inbegrip van recycling, mogelijk is en dat het milieu-effect bij het verwijderen van verpakkingsafval of reststoffen van afvalbeheerverrichtingen zoveel mogelijk wordt beperkt.

-  Verpakking moet zodanig worden ontworpen, vervaardigd en in de handel gebracht dat hergebruik of terugwinning, met inbegrip van recycling - in overeenstemming met het beginsel van hiërarchie van afvalbeheer - mogelijk is en dat het milieu-effect bij het verwijderen van verpakkingsafval of reststoffen van afvalbeheerverrichtingen zoveel mogelijk wordt beperkt.

Amendement    47

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage – alinea -1 bis (nieuw)

Richtlijn 94/62/EG

Bijlage II – lid 3 – letter a

 

Bestaande tekst

Amendement

 

In bijlage II wordt punt 3, onder a), vervangen door:

"a)  Terugwinning in de vorm van recycling van materialen

"a)  Terugwinning in de vorm van recycling van materialen

Verpakking moet zodanig worden vervaardigd dat een bepaald gewichtspercentage van de gebruikte materialen opnieuw kan worden toegevoegd aan het productieproces van verhandelbare producten, met inachtneming van de in de Gemeenschap geldende regels. Dit percentage kan variëren naar gelang het soort materiaal waaruit de verpakking bestaat.

Verpakking moet zodanig worden vervaardigd dat het, rekening houdend met de sortering, de zuivering, het formaat en de gebruikte materialen, technisch, ecologisch en economisch haalbaar is om haar te recyclen, zodat een bepaald gewichtspercentage van de gebruikte materialen opnieuw kan worden toegevoegd aan het productieproces van verhandelbare producten, met inachtneming van de in de Gemeenschap geldende regels. Dit percentage kan variëren naar gelang het soort materiaal waaruit de verpakking bestaat. Formaten en materiaalontwerpen die het sorteren of opnieuw verwerken bemoeilijken, worden vervangen door bekende en doeltreffende alternatieven."

PROCEDURE VAN DE MEDEADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG over verpakking en verpakkingsafval

Document- en procedurenummers

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ITRE

14.12.2015

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

João Ferreira

25.2.2016

Behandeling in de commissie

14.6.2016

 

 

 

Datum goedkeuring

13.10.2016

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

47

11

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Albert Deß

PROCEDURE VAN DE TEN PRINCIPALE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG over verpakking en verpakkingsafval

Document- en procedurenummers

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Datum indiening bij EP

2.12.2015

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

ECON

14.12.2015

ITRE

14.12.2015

JURI

14.12.2015

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

17.12.2015

JURI

28.1.2016

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Behandeling in de commissie

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Datum goedkeuring

24.1.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

58

7

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones

Datum indiening

7.2.2017