SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

7.2.2017 - (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)) - ***I

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Spravodajkyňa: Simona Bonafè


NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0596),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0385/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2016[1],

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 15. júna 2016[2],

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0029/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Vzhľadom na závislosť Únie od dovozu surovín a rýchle ubúdanie značného množstva prírodných zdrojov v krátkodobom horizonte je hlavnou úlohou získať späť čo najviac zdrojov v rámci Únie a zlepšiť prechod na obehové hospodárstvo.

Odôvodnenie

Je dôležité zvýrazniť širší rámec posunu smerom k obehovému hospodárstvu a zdôrazniť možnosť zlepšenia tejto situácie, ktorú revízia smernice o obaloch a odpadoch z obalov ponúka.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a)  Nakladanie s odpadom by sa malo premeniť na udržateľné hospodárenie s materiálom. Revízia smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES1a ponúka príležitosť na tento účel.

 

__________________

 

1a  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 365, 31.12.1994, s. 10).

Odôvodnenie

Je dôležité zvýrazniť širší rámec posunu smerom k obehovému hospodárstvu a zdôrazniť možnosť zlepšenia tejto situácie, ktorú revízia smernice o obaloch a odpadoch z obalov ponúka.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory intenzívnejšieho obehového hospodárstva by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť.

(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí, zabezpečenia rozvážneho a efektívneho využívania prírodných zdrojov, podpory zásad obehového hospodárstva, posilnenia šírenia obnoviteľných zdrojov energie, zvýšenia energetickej efektívnosti, zníženia závislosti Únie od dovážaných zdrojov, poskytovania nových hospodárskych príležitostí a zabezpečenia dlhodobej konkurencieschopnosti by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť. V záujme skutočného obehového hospodárstva je nutné prijať ďalšie opatrenia týkajúce sa udržateľnej výroby a spotreby a zamerať sa pritom na celý životný cyklus výrobkov spôsobom, ktorý chráni zdroje a uzatvára kruh. Používanie zdrojov efektívnejším spôsobom by tiež prinieslo významné čisté úspory úniovým podnikom, verejným orgánom a spotrebiteľom, pričom by sa zároveň znížili celkové ročné emisie skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V rámci politických a sociálnych stimulov na podporu zhodnocovania a recyklácie ako udržateľného spôsobu nakladania s prírodnými zdrojmi v obehovom hospodárstve by sa mala dodržiavať hierarchia odpadového hospodárstva uvedená v článku 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES1a a striktne uplatňovať prístup, ktorým sa prevencia uprednostňuje pred recykláciou.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

Odôvodnenie

Obehové hospodárstvo nemôže fungovať bez čistej výroby. Toxickým látkam by sa malo vyhýbať už v štádiu návrhu, aby výrobky a materiály mohli obiehať v uzatvorenom systéme bez ohrozovania kvality materiálov a zdravia občanov, pracovníkov a životného prostredia. To si vyžaduje zmenu prístupu k toxickým látkam, aby v obehovom hospodárstve nebezpečné látky nebrzdili proces opätovného použitia, opráv a recyklácie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Znečisťovanie odpadom a nesprávne zneškodňovanie obalov a odpadov z obalov má negatívne vplyvy na morské prostredie, ako aj na hospodárstvo Únie a predstavuje zbytočné riziká pre verejné zdravie. Mnoho predmetov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú na plážach, obsahuje odpady z obalov s dlhodobým vplyvom na životné prostredie, čo ovplyvňuje cestovný ruch a využívanie týchto prírodných oblastí verejnosťou. Okrem toho odpady z obalov, ktoré sa dostávajú do morského prostredia, rozvracajú poradie priorít hierarchie odpadového hospodárstva najmä tým, že pred ich nesprávnym zneškodňovaním nedochádza k ich príprave na opätovné použitie, recyklácii a inému spôsobu zhodnocovania. Na účely zníženia neprimeranej miery, ktorou sa odpady z obalov podieľajú na vzniku morského odpadu, by sa mal stanoviť záväzný cieľ podporovaný cielenými opatreniami prijatými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Ciele stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES13 pre zhodnocovanie a recykláciu obalov a odpadov z obalov by sa mali zmeniť tak, aby sa zvýšila miera prípravy na opätovné použitie a recyklácie odpadov z obalov a aby vernejšie odrážali ambície Únie prejsť na obehové hospodárstvo.

(2)  Ciele stanovené v smernici 94/62/ES3 pre zhodnocovanie a recykláciu obalov a odpadov z obalov by sa mali zmeniť tak, aby sa zvýšila miera recyklácie odpadov z obalov a aby vernejšie odrážali ambície Únie prejsť na obehové hospodárstvo.

__________________

 

3  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov (Ú. v. EÚ L 365, 31.12.1994, s. 10).

 

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Samostatné kvantitatívne ciele pre opätovné použitie, ktoré by sa členské štáty mali snažiť dosiahnuť, by sa mali stanoviť na podporu opätovne použiteľných obalov a na prispievanie k vytváraniu pracovných miest a k úsporám zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  Zvýšenie objemu opätovného využívania obalov môže znížiť celkové náklady v dodávateľskom reťazci a znížiť vplyv odpadov z obalov na životné prostredie. Členské štáty by mali podporovať zavádzanie takých opätovne použiteľných obalov na trh, ktoré sú na konci svojej životnosti recyklovateľné.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 2 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2c)  V niektorých situáciách, napríklad v potravinárskych službách, sa obal na jedno použitie vyžaduje, aby sa zaručila potravinová hygiena a zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Členské štáty by to pri príprave prevenčných opatrení mali zohľadniť a mali by presadzovať väčšiu dostupnosť recyklácie pre tieto obaly.

Odôvodnenie

Prevenčné opatrenia musia zohľadňovať potrebu prioritne riešiť potravinovú hygienu a zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. V niektorých situáciách potravinová hygiena a bezpečnosť spotrebiteľov neumožňujú využívanie opätovne použiteľných foriem obalov, napríklad v prípade jedál balených na odnos. Na druhej strane musia členské štáty vyvinúť väčšie úsilie na podporu zberu týchto obalov mimo domov a ich recyklácie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  V záujme zabezpečenia vyššej miery vzájomnej prepojenosti predpisov o odpadoch by sa definície v smernici 94/62/ES mali zosúladiť s vymedzením pojmov v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES14, ktoré sa týkajú odpadov vo všeobecnosti.

(3)  V záujme zabezpečenia vyššej miery vzájomnej prepojenosti právnych predpisov o odpadoch a bez toho, aby sa to dotklo špecifík obalov a odpadov z obalov, by sa definície v smernici 94/62/ES mali tam, kde to má význam, zosúladiť s vymedzením pojmov v smernici 2008/98/ES14, ktoré sa týkajú odpadov vo všeobecnosti.

__________________

 

14 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

 

Odôvodnenie

Zaistenie konzistentnosti právnych predpisov EÚ v oblasti odpadov je zásadne dôležité.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Ďalšie zvyšovanie náročnosti cieľov stanovených v smernici 94/62/ES pre prípravu odpadov na opätovné použitie a recykláciu odpadov, bude mať jasné environmentálne, hospodárske a sociálne prínosy.

(4)  Ďalšie zvyšovanie náročnosti cieľov stanovených v smernici 94/62/ES pre recykláciu odpadov, bude mať jasné environmentálne, hospodárske a sociálne prínosy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Predchádzanie vzniku odpadu je najefektívnejším spôsobom zlepšovania efektívneho využívania zdrojov, znižovania vplyvu odpadu na životné prostredie a podpory recyklácie kvalitných materiálov. Preto by členské štáty mali zaujať prístup založený na životnom cykle a zameraný na zníženie environmentálneho vplyvu výrobkov. Členské štáty by mali prijať opatrenia zamerané na využívanie opakovane použiteľných obalov a na dosiahnutie zníženia spotreby obalov, ktoré nie sú recyklovateľné, a nadmerných obalov. Na tento účel by mali členské štáty využívať primerané hospodárske nástroje a ďalšie opatrenia na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. Členské štáty by mali mať možnosť využívať takéto nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa k smernici 2008/98/ES. Úsilie o predchádzanie vzniku odpadu by navyše nemalo oslabiť funkciu obalov pri zachovávaní hygieny alebo bezpečnosti pre spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Členské štáty by mali zaviesť vhodné stimuly na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, a to najmä finančné a daňové stimuly zamerané na dosiahnutie cieľov predchádzania vzniku odpadu z obalov a jeho recyklácie podľa tejto smernice, ako napríklad poplatky za skládkovanie a spaľovanie, režimy platieb podľa množstva zvyškového odpadu, systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu a stimuly pre miestne samosprávy. Tieto opatrenia by mali byť súčasťou programov predchádzania vzniku odpadu z obalov vo všetkých členských štátoch.

Odôvodnenie

Členské štáty majú kľúčovú úlohu pri zabezpečení prechodu na obehové hospodárstvo a je dôležité, aby poskytovali primerané finančné, fiškálne a regulačné stimuly s cieľom uľahčiť predchádzanie vzniku odpadu z obalov a jeho recykláciu v súlade s cieľmi uvedenými v tejto smernici. Prijaté opatrenia by mali byť súčasťou osobitných programov nakladania s odpadom z obalov a predchádzania jeho vzniku vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4c)  V prevažnej väčšine prípadov poskytnutie obalu nezávisí ani tak od rozhodnutia konečného spotrebiteľa, ako skôr od výrobcu. Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov sú vhodné z hľadiska predchádzania vzniku odpadu z obalov aj z hľadiska vytvárania systémov, ktoré zaručia návrat a/alebo zber použitých obalov a/alebo odpadov z obalov od spotrebiteľa, iného konečného používateľa alebo z toku odpadov, a opätovné použitie alebo zhodnotenie vrátane recyklácie obalov a/alebo odpadov z obalov, ktoré sa zozbierajú.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4d)  S cieľom posilniť predchádzanie vzniku odpadov z obalov a znížiť ich vplyv na životné prostredie a zároveň podporovať recykláciu kvalitných materiálov by sa mali preskúmať základné požiadavky smernice a príloha II k tejto smernici a v prípade potreby by sa mali revidovať, aby sa posilnili požiadavky na dizajn, ktoré umožnia zvýšiť mieru opätovného použitia a vysokokvalitnej recyklácie obalov.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4e)  Vnútroštátne stratégie členských štátov by mali zahŕňať zvyšovanie informovanosti verejnosti v podobe rôznych stimulov a výhod vyplývajúcich z výrobkov vyrobených z recyklovaného odpadu, čo podporí investície do odvetvia recyklovaných výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 4 f (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4)  Podpora udržateľného biohospodárstva môže prispievať ku znižovaniu závislosti Európy na dovážaných surovinách. Zlepšenie trhových podmienok pre recyklovateľné obaly z biologických materiálov a kompostovateľné biologicky rozložiteľné obaly a revízia existujúcich právnych predpisov obmedzujúcich používanie týchto materiálov ponúkajú príležitosť na stimulovanie ďalšieho výskumu a inovácií a na nahradenie surovín na báze fosílnych palív obnoviteľnými zdrojmi na výrobu obalov tam, kde je to prospešné z hľadiska perspektívy životného cyklu, a podporujú ďalšiu organickú recykláciu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Postupným zvyšovaním náročnosti existujúcich cieľov pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadov z obalov by sa malo zabezpečiť, že sa hospodársky významné odpadové materiály budú postupne a účinne zhodnocovať prostredníctvom správneho nakladania s odpadom a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Takto by sa malo zabezpečiť, že sa hodnotné materiály nachádzajúce sa v odpade vrátia späť do európskeho hospodárstva, čím sa dosiahne pokrok pri vykonávaní iniciatívy v oblasti surovín15 a budovaní obehového hospodárstva.

5.  Postupným zvyšovaním náročnosti existujúcich cieľov recykláciu odpadov z obalov by sa malo zabezpečiť, že sa hospodársky významné odpadové materiály budú postupne a účinne zhodnocovať prostredníctvom správneho nakladania s odpadom a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Takto by sa malo zabezpečiť, že sa hodnotné materiály nachádzajúce sa v odpade vrátia späť do európskeho hospodárstva, čím sa dosiahne pokrok pri vykonávaní iniciatívy v oblasti surovín15 a budovaní obehového hospodárstva, a to bez toho, aby bola dotknutá bezpečnosť potravín, zdravie spotrebiteľov a právne predpisy o materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Čisté, účinné a udržateľné obehové hospodárstvo si vyžaduje odstránenie nebezpečných látok z výrobkov už v štádiu ich návrhu, a v tomto kontexte by obehové hospodárstvo malo uznávať jasné ustanovenia 7. environmentálneho akčného programu, ktorý požaduje vytvorenie cyklov netoxických materiálov, aby bolo možné využívať recyklovaný odpad ako významný a spoľahlivý zdroj surovín pre Úniu.

Odôvodnenie

EÚ by sa mala zamerať na vytvorenie čistého obehového hospodárstva a vyhnúť sa možnému hlavnému riziku, že verejnosť a trh v budúcnosti stratia dôveru k recyklovaným materiálom a medzitým sa vytvorí nekonečné odpadové dedičstvo. Hlavnou záťažou pre recyklačné zariadenia je prítomnosť nebezpečných látok v materiáloch. EÚ by mala klásť dôraz na odstránenie týchto nebezpečných látok z výrobkov a odpadov a nemala by ohrozovať verejné zdravie a životné prostredie zavádzaním výnimiek z bezpečnostných požiadaviek pre určité triedy podnikov alebo výrobkov a znemožňovaním identifikácie týchto kontaminovaných materiálov v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  Keď recyklovaný materiál opätovne vstúpi do hospodárstva tým, že stratí status odpadu, a to tým, že splní konkrétne kritériá pre stav, keď prestáva byť odpadom, alebo tým, že sa začlení do nového výrobku, musí v plnej miere spĺňať požiadavky právnych predpisov Únie v oblasti chemických látok.

Odôvodnenie

Nariadenie REACH, ako sa uvádza v jeho článku 2 ods. 2, sa na odpad nevzťahuje: „Odpad, ako je vymedzený v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/12/ES, nie je látkou, zmesou alebo výrobkom v zmysle článku 3 tohto nariadenia“.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c)  Existujú podstatné rozdiely medzi odpadom z obalov v domácnostiach a odpadom z obalov v komerčnej a priemyselnej sfére. V záujme získania jednoznačného a presného prehľadu o obidvoch tokoch by členské štáty mali podávať správy o nich oddelene.

Odôvodnenie

Belgicko je v súčasnosti jediným členským štátom, ktorý má oddelené systémy zberu a podávania správ pre odpad z obalov z domácností a pre komerčný a priemyselný odpad z obalov. Domnievame sa, že toto je najlepší praktický príklad, ktorý má potenciál, aby sa využil na úrovni EÚ. Ekonomická realita, pokiaľ ide o obaly z domácností a komerčné a priemyselné obaly sa výrazne líši: 1) stretávajú sa s rôznymi výrobkami, a preto si vyžadujú rôzne obaly, ktoré vedú k rôznym tokom odpadov; 2) komerčný rozmer je odlišný – na jednej strane kontext podnik-podnik v prípade komerčných a priemyselných obalov a na druhej strane kontext podnik-spotrebiteľ v prípade obalov z domácností; 3) objem oboch tokov sa veľmi líši. Toto sú tri najnaliehavejšie dôvody na to, aby sa jasne rozlišovalo medzi oboma tokmi.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Mnohé členské štáty ešte nedobudovali potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Je preto veľmi dôležité stanoviť jasné politické ciele, aby sa predišlo zablokovaniu recyklovateľných materiálov v spodnej časti hierarchie odpadového hospodárstva.

(6)  Mnohé členské štáty ešte nedobudovali potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva určenú na recykláciu. Je preto veľmi dôležité stanoviť jasné ciele politiky v oblasti budovania zariadení na spracovanie odpadov a zariadení potrebných na predchádzanie vzniku odpadu, jeho opätovné používanie a recykláciu, aby sa predišlo zablokovaniu recyklovateľných materiálov v spodnej časti hierarchie odpadového hospodárstva a aby sa stanovili stimuly pre investície do inovatívnej infraštruktúry na nakladanie s odpadom určenej na recykláciu.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  V snahe pomôcť dosiahnuť ciele tejto smernice a posilniť prechod na obehové hospodárstvo by Komisia mala podporovať koordináciu a výmenu informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi a medzi rôznymi odvetviami hospodárstva. Táto výmena by sa mohla uľahčiť prostredníctvom komunikačných platforiem, ktoré by mohli pomôcť zvýšiť povedomie o nových priemyselných riešeniach a umožniť lepší prehľad o dostupných kapacitách a prispeli by k spájaniu odvetvia odpadového hospodárstva s ďalšími odvetviami a k podpore priemyselnej symbiózy.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Vďaka kombinácii cieľov stanovených 2008/98 a smernici 1999/31/ES pre recykláciu a obmedzenie skládkovania už nie sú potrebné ciele Únie týkajúce sa energetického zhodnocovania a recyklácie, ktoré sú stanovené pre odpady z obalov v smernici 94/62/ES.

(7)  Vďaka kombinácii cieľov stanovených v smernici 2008/98 a smernici Rady 1999/31/ES1a pre recykláciu a obmedzenie skládkovania už nie sú potrebné ciele Únie týkajúce sa energetického zhodnocovania, ktoré sú stanovené pre odpady z obalov v smernici 94/62/ES.

 

__________________

 

1a  Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

Odôvodnenie

Ciele pre recykláciu predstavujú aj naďalej zásadné páky na prechod na obehové hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V tejto smernici sa stanovujú dlhodobé ciele odpadového hospodárstva Únie a prevádzkovateľom a členským štátom sa ňou vytyčuje jasné smerovanie investícií potrebných na dosiahnutie cieľov tejto smernice. V rámci rozvoja vnútroštátnych stratégií odpadového hospodárstva a plánovania investícií do jeho infraštruktúry by mali členské štáty riadne využívať európske štrukturálne a investičné fondy v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, a konkrétne/a na tento účel podporovať predchádzanie vzniku odpadu, jeho prípravy na opätovné použitie a recyklácie.

(8)  V tejto smernici sa stanovujú dlhodobé ciele odpadového hospodárstva Únie a prevádzkovateľom a členským štátom sa ňou vytyčuje jasné smerovanie investícií potrebných na dosiahnutie cieľov tejto smernice. V rámci rozvoja vnútroštátnych stratégií odpadového hospodárstva a plánovania investícií do jeho infraštruktúry a obehového hospodárstva by mali členské štáty riadne využívať európske štrukturálne a investičné fondy v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva a pripraviť tieto stratégie a investičné plány tak, aby sa primárne zameriavali na podporu predchádzania vzniku odpadu a jeho opätovného využívania, a až následne na recykláciu, a to v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Predpisy o ďalšom zvyšovaní cieľov v oblasti recyklácie od roku 2030 by sa mali preskúmať na základe skúseností s uplatňovaním tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Mali by sa stanoviť samostatné ciele v oblasti recyklácie železných kovov a hliníka s cieľom dosiahnuť výrazný hospodársky a environmentálny prínos, pretože by sa recyklovalo viac hliníka, čo by viedlo k značným úsporám energie a zníženiu produkcie oxidu uhličitého. Existujúci cieľ pre opätovné používanie a recykláciu kovových obalov by sa teda mal rozčleniť na samostatné ciele pre tieto dve skupiny odpadu.

(10)  Mali by sa stanoviť samostatné ciele v oblasti recyklácie železných kovov a hliníka s cieľom dosiahnuť výrazný hospodársky a environmentálny prínos, pretože by sa recyklovalo viac kovov, čo by viedlo k značným úsporám energie a zníženiu produkcie oxidu uhličitého. Existujúci cieľ pre opätovné používanie a recykláciu kovových obalov by sa teda mal rozčleniť na samostatné ciele pre tieto dve skupiny odpadu.

Odôvodnenie

Samostatné ciele pomáhajú zlepšovať nielen mieru recyklácie hliníka, ale aj ocele, a je preto vhodné použiť namiesto slova „hliník“ slovo „kovy“.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Členské štáty by na účely výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného použitia a recyklácie, mali byť schopné zohľadniť výrobky a zložky, ktoré na opätovné použitie pripravili uznaní prevádzkovatelia prípravy na opätovného použitie alebo sa na takého použitie pripravili v rámci systémov vratných záloh. V záujme zabezpečenia harmonizovaných podmienok pre dané výpočty Komisia prijme podrobné pravidlá určovania uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie a systémov vratných záloh a zberu, overovania a nahlasovania údajov.

(11)  V záujme zabezpečenia jednotného výpočtu údajov o cieľoch v oblasti recyklácie by Komisia mala prijať podrobné pravidlá určovania prevádzkovateľov recyklácie, ako aj pravidlá zberu, vysledovateľnosti, overovania a nahlasovania údajov. Na účely výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele recyklácie, a po stanovení harmonizovanej metodiky výpočtu by členské štáty mali byť schopné zohľadniť recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva v súvislosti so spaľovaním alebo spoluspaľovaním.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na zabezpečenie spoľahlivosti údajov získavaných o príprave na opätovné použitie je potrebné stanoviť spoločné pravidlá podávania správ. Rovnako je dôležité presnejšie stanoviť pravidlá, podľa ktorých majú členské štáty podávať správy o tom, čo sa v skutočnosti recykluje a čo možno pripočítať k dosahovaniu cieľov recyklácie. Na tento účel platí všeobecné pravidlo, že správy o dosahovaní cieľov recyklácie musia byť založené na vstupoch do konečného procesu recyklácie. Členským štátom by sa v záujme obmedzenia administratívnej záťaže malo povoliť za prísnych podmienok podávať správy o recyklácii založené na výstupoch triediacich zariadení. Straty hmotnosti materiálov alebo látok v dôsledku fyzikálnych a/alebo chemických zmien spojených s konečným procesom recyklácie by sa nemali odpočítavať od hmotnosti odpadu nahláseného ako recyklovaného.

(12)  Na zabezpečenie spoľahlivosti údajov získavaných o recyklácii je nutné stanoviť spoločné pravidlá zberu, vysledovateľnosti, overovania a nahlasovania údajov. Rovnako je dôležité presnejšie stanoviť pravidlá, podľa ktorých majú členské štáty podávať správy o tom, čo sa v skutočnosti recykluje a čo možno pripočítať k dosahovaniu cieľov recyklácie. Výpočet dosahovania cieľov by mal byť založený na jednej harmonizovanej metóde, ktorá zabráni vykazovaniu vyradeného odpadu ako recyklovaného odpadu. Na tento účel správy o dosahovaní cieľov recyklácie musia byť založené na vstupoch do konečného procesu recyklácie. Straty hmotnosti materiálov alebo látok v dôsledku fyzikálnych a/alebo chemických zmien spojených s konečným procesom recyklácie by sa nemali odpočítavať od hmotnosti odpadu nahláseného ako recyklovaného.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Štatistické údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a mala by sa zaviesť správa o kontrole kvality údajov.

(14)  Údaje a informácie, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť nahlasovaných údajov, a to zavedením spoločnej metodiky získavania a spracúvania údajov zo spoľahlivých zdrojov, vytvorením jedného vstupného miesto pre všetky údaje o odpadoch, vypustením zastaraných požiadaviek na podávanie správ, stanovením referenčného porovnávania vnútroštátnych metodík podávania správ a zavedením správy o kontrole kvality údajov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Spoľahlivé nahlasovanie štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov od členských štátov. Preto by členské štáty mali byť povinné používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v smernici 94/62/ES najnovšiu metodiku, ktorú vypracovala Komisia a národné štatistické úrady členských štátov.

(16)  Spoľahlivé nahlasovanie štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov od členských štátov. Preto by členské štáty mali byť povinné používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v smernici 94/62/ES spoločnú metodiku zberu a spracovania údajov, ktorú vypracovala Komisia v spolupráci s národnými štatistickými úradmi členských štátov a národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi zodpovednými za nakladanie s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Členské štáty by mali na požiadanie bezodkladne predložiť Komisii všetky informácie potrebné na hodnotenie vykonávania tejto smernice ako celku a jej vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  S cieľom doplniť alebo zmeniť smernicu 94/62/ES by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty vo vzťahu k článku 6a ods. 2, článku 6a ods. 5, článku 11 ods. 3, článku 19 ods. 2 a článku 20. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postúpenie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(17)  S cieľom doplniť smernicu 94/62/ES by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty vo vzťahu k pravidlám týkajúcim sa výpočtu dosahovania cieľov recyklácie, určitým výnimkám týkajúcim sa maximálnych hladín koncentrácie ťažkých kovov v určitých recyklovaných materiáloch, reťazcoch výrobkov a druhoch obalov, k spoločnej metodike pre zber a spracovanie údajov a k formátu na nahlasovanie údajov o dosahovaní cieľov recyklácie, k zmenám v zozname názorných príkladov vymedzenia obalov a prípadným technickým ťažkostiam pri uplatňovaní tejto smernice. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade s princípmi stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým sa Európskemu parlamentu a Rade poskytujú všetky dokumenty v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a to s cieľom zabezpečiť rovnakú účasť na príprave delegovaných aktov, pričom sa ich expertom systematicky zabezpečí prístup na rokovania expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 94/62/ES by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci vo vzťahu k článku 12 ods. 3d a článku 19. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201116.

(18)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 94/62/ES by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o na prispôsobenie identifikačného systému týkajúceho sa povahy použitých obalových materiálov vedeckému a technickému pokroku. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201116.

__________________

__________________

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

16 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa pre všetkých pracovníkov v Únii zaviedla vysoká úroveň požiadaviek v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s existujúcimi predpismi EÚ a v súlade s osobitnými rizikami, ktorým sú vystavení pracovníci v niektorých odvetviach výroby, recyklácie a nakladania s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 1 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)   V článku 1 sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Na tento účel táto smernica stanovuje opatrenia s cieľom znížiť produkciu odpadov z obalov a to prioritne, predchádzaním vzniku takýchto odpadov a dodatočne, stanovuje základný princíp opätovného použitia, recyklácie alebo iného spôsobu zhodnotenia odpadov z obalov a tak redukuje konečné zneškodňovanie takýchto odpadov. “

„2.   Na tento účel táto smernica stanovuje opatrenia s cieľom znížiť produkciu odpadov z obalov, a to prioritne predchádzaním vzniku takýchto odpadov, a dodatočne stanovuje základný princíp opätovného použitia, recyklácie alebo iného spôsobu zhodnotenia odpadov z obalov a tak redukuje konečné zneškodňovanie takýchto odpadov s cieľom prispieť k prechodu na obehové hospodárstvo.“

Odôvodnenie

V rámci cieľov je dôležité zdôrazniť význam tejto smernice pre prechod na obehové hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)

Smernica 94/62/ES

Článok 3 – bod 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  dopĺňa sa tento bod:

 

„2a.  „Obal z biologického materiálu“ je každý obal vyrobený z materiálov biologického pôvodu okrem materiálov, ktoré sú súčasťou geologických útvarov a/alebo skamenelé;“

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c

Smernica 94/62/ES

Článok 3 – body 3 až 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  Odseky 3 až 10 sa vypúšťajú.

c)  Odseky 3 a 4 a odseky 6 až 10 sa vypúšťajú.

Odôvodnenie

Obnovuje sa vymedzenie pojmu „opakované použitie“.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno d

Smernica 94/62/ES

Článok 3 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Okrem toho sa uplatňuje vymedzenie pojmov „odpad“, „pôvodca odpadu“ a „držiteľ odpadu“, „nakladanie s odpadom“, „zber“, „triedený zber“, „predchádzanie vzniku“, „opätovné použitie“ „spracovanie“, „zhodnocovanie“, „príprava na opätovné použitie“, „recyklácia“, „konečný proces recyklácie“ a „zneškodňovanie“ stanovené v článku 3 smernice 2008/98/ES.“

„Okrem toho sa uplatňuje vymedzenie pojmov ,odpad‘, ,pôvodca odpadu‘ a ,držiteľ odpadu‘, ,nakladanie s odpadom‘, ,zber‘, ,separovaný zber‘, ,predchádzanie vzniku‘, ,triedenie‘, ,komunálny odpad‘, ,priemyselný a komerčný odpad‘, ,spracovanie‘, ,zhodnocovanie‘, ,recyklácia‘, ,organická recyklácia‘, ,konečný proces recyklácie‘, ,znečisťujúci odpad‘ a ,zneškodňovanie‘ stanovené v článku 3 smernice 2008/98/ES.“

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„Takéto ďalšie opatrenia môžu pozostávať z národných programov, stimulov prostredníctvom programov rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom minimalizovať environmentálny vplyv obalov alebo z podobných prijatých opatrení, ktoré sa v prípade potreby odkonzultujú s hospodárskymi subjektmi a ktoré sú koncipované tak, aby prepojili a využili výhody mnohých iniciatív zameraných na prevenciu, ktoré boli prijaté v členských štátoch. Musia byť v súlade s cieľmi tejto smernice vymedzenými v článku 1 ods. 1.“

„Členské štáty prijmú opatrenia na minimalizáciu vplyvu obalov na životné prostredie a prispievajú k dosiahnutiu cieľov predchádzania vzniku odpadu, ktoré sú ustanovené v článku 9 ods, -1 smernice 2008/98/ES. Takéto opatrenia zahŕňajú rozšírenú zodpovednosť výrobcu vymedzenú v článku 8 ods. 1 pododsek 3 a stimuly na využívanie opakovane použiteľných obalov.

 

Členské štáty prijmú opatrenia na dosiahnutie trvalého zníženia spotreby obalov, ktoré nie sú recyklovateľné, a nadmerných obalov. Takéto opatrenia nesmú ohroziť hygienu ani bezpečnosť potravín.

 

Okrem toho môžu členské štáty prijať iné opatrenia prijímané po konzultácii s hospodárskymi subjektmi, organizáciami spotrebiteľov a environmentálnymi organizáciami, ktoré sú koncipované tak, aby prepojili a využili výhody mnohých iniciatív zameraných na prevenciu, ktoré boli prijaté v členských štátoch.

 

Opatrenia musia byť v súlade s cieľmi tejto smernice vymedzenými v článku 1 ods. 1.

 

Členské štáty využívajú primerané hospodárske nástroje a ďalšie opatrenia na poskytovanie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. Takéto nástroje a opatrenia môžu zahŕňať nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa k smernici 2008/98/ES.“

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  V článku 4 sa odsek 3 nahrádza takto:

3.  Komisia vo vhodných prípadoch predstaví návrhy opatrení na posilnenie a doplnenie presadzovania základných požiadaviek a zaistí, že nové obaly sa uvedú na trh len ak výrobca prijal všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu ich vplyvu na životné prostredie bez toho, aby to bolo na úkor základných funkcií obalu.

3.  Do 31. decembra 2020 Komisia predstaví návrhy aktualizácie základných požiadaviek a návrhy opatrení na posilnenie a doplnenie presadzovania týchto požiadaviek s cieľom zaistiť, že nové obaly sa uvedú na trh len ak výrobca prijal všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu ich vplyvu na životné prostredie bez toho, aby to bolo na úkor základných funkcií obalu. Komisia po porade so všetkými zainteresovanými stranami predloží legislatívny návrh na aktualizáciu požiadaviek, najmä s cieľom posilniť navrhovanie (dizajn) pre opätovné použitie a recykláciu vysokej kvality.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  V článku 4 sa vkladá tento odsek:

 

„3a.  V prípadoch, keď je to z hľadiska životného cyklu environmentálne prospešné, členské štáty podporujú využívanie recyklovateľných obalov z biologických materiálov a biologicky rozložiteľné kompostovateľné obaly prostredníctvom opatrení, ako sú:

 

a)  podpora ich používania, a to okrem iného prostredníctvom hospodárskych nástrojov;

 

b)  zlepšenie trhových podmienok pre takéto výrobky;

 

c)  preskúmanie existujúcich právnych predpisov obmedzujúcich používanie týchto materiálov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 5 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2c)  Do článku 5 sa vkladá tento nadpis:

 

„Opätovné použitie“

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 d (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 5 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

2d)  V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:

Členské štáty môžu podporovať systémy opätovného použitia obalov, ktoré môžu byť opätovne použité environmentálne vhodným spôsobom v súlade so zmluvou.

1.  V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva členské štáty podporujú systémy opätovného použitia obalov, ktoré môžu byť opätovne použité environmentálne vhodným spôsobom podľa zmluvy, a to bez ohrozenia potravinovej hygieny a bezpečnosti spotrebiteľov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 e (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2e)  V článku 5 sa vkladá tento odsek:

 

„1a.  Členské štáty sa snažia dosiahnuť tieto ciele pre opätovné použitie obalov:

 

a)  najneskôr do 31. decembra 2025 dosiahnuť opätovné použitie minimálne 5 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov;

 

b)  najneskôr do 31. decembra 2030 dosiahnuť opätovné použitie minimálne 10 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov.“

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 f (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 5 odsek 1 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2f)  V článku 5 sa vkladá tento odsek:

 

„1b.  S cieľom podporovať činnosti opätovného použitia môžu členské štáty prijať okrem iného tieto opatrenia:

 

-  využívanie systémov vratných záloh v prípade opätovne použiteľných obalov,

 

-  stanovenie minimálneho ročného percentuálneho podielu opätovne použiteľných obalov uvedených na trh v rámci jedného toku obalov,

 

-  stanovenie dostatočných hospodárskych stimulov pre výrobcov opakovane použiteľných obalov.“

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 g (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 5 – odsek 1 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2g)  V článku 5 sa vkladá tento odsek:

 

1c. Obaly a opätovne použité obaly, ktoré sa vyzbierajú v systéme vratných záloh, sa môžu započítať na dosiahnutie preventívnych cieľov stanovených vo vnútroštátnych programoch predchádzania vzniku odpadu.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – nadpis

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Nadpis sa nahrádza takto: „Zhodnotenie, opätovné opätovné použitie a recyklácia“.

a)  Nadpis sa nahrádza takto: „Zhodnotenie a recyklácia“.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno a a (nové)

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)   Do článku 6 sa vkladá tento odsek -1:

 

„-1.  Členské štáty zavedú systémy triedenia všetkých obalových materiálov.“

Odôvodnenie

Separovaný zber a triedenie všetkých obalov musia byť povinné, nielen podporované. Obal, ktorý nie je separovane zbieraný a triedený, nie je recyklovaný. Len ak sa zavedie jednoznačná právna povinnosť zaistiť separovaný zber a triedenie všetkých obalov, budú mať všetky recyklovateľné obalové materiály zaručený prístup do systémov zberu a recyklácie. Požadovanie od členských štátov, aby zriadili systémy zberu a triedenia všetkých obalov je taktiež nevyhnutné na zabezpečenie nepretržitých dodávok recyklovateľných materiálov, čím sa zabezpečí predvídateľný scenár pre inovácie a investície do existujúcich a nových technológií a infraštruktúr zberu a triedenia.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  najneskôr do 31. decembra 2025 sa bude pripravovať na opätovné použitie a recyklovať 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov;

f)  najneskôr do 31. decembra 2025 sa bude recyklovať 70 % hmotnosti všetkých vzniknutých odpadov z obalov;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek 1 – písmeno g

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  najneskôr do 31. decembra 2025 budú v prípade týchto konkrétnych materiálov, ktoré sa nachádzajú v odpadoch z obalov, splnené tieto minimálne hmotnostné ciele v oblasti prípravy na opätovné použitie:

g)  najneskôr do 31. decembra 2025 budú v prípade týchto konkrétnych materiálov, ktoré sa nachádzajú v odpadoch z obalov, splnené tieto minimálne hmotnostné ciele v oblasti recyklácie:

i)  55 % plastu;

i)  60 % plastu;

ii)  60 % dreva;

ii)  65 % dreva;

iii)  75 % železných kovov;

iii)  80 % železných kovov;

iv)  75 % hliníka;

iv)  80 % hliníka;

v)  75 % skla;

v)  80 % skla;

vi)  75 % papiera a lepenky;

vi)  90 % papiera a lepenky;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek 1 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  najneskôr do 31. decembra 2030 sa bude pripravovať na opätovné použitie a recyklovať 75 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov;

h)  najneskôr do 31. decembra 2030 sa bude recyklovať 80 % hmotnosti všetkých vzniknutých odpadov z obalov;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek 1 – bod i

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  najneskôr do 31. decembra 2030 budú v prípade týchto konkrétnych materiálov, ktoré sa nachádzajú v odpadoch z obalov, splnené tieto minimálne hmotnostné ciele v oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie:

i)  najneskôr do 31. decembra 2030 budú v prípade týchto konkrétnych materiálov, ktoré sa nachádzajú v odpadoch z obalov, splnené tieto minimálne hmotnostné ciele v oblasti recyklácie:

i)  75 % dreva;

i)  80 % dreva;

ii)  85 % železných kovov;

ii)  90 % železných kovov;

iii)  85 % hliníka;

iii)  90 % hliníka;

iv)  85 % skla;

iv)  90 % skla;

v)  85 % papiera a lepenky.

 

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odpady z obalov zaslané do iného členského štátu na účely prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo zhodnotenia v danom inom členskom štáte možno započítať k dosahovaniu cieľov stanovených v odseku 1 písm f) až i) len v členskom štáte, v ktorom sa odpady vyzbierali.

3.  Odpady z obalov zaslané do iného členského štátu na účel recyklácie v danom inom členskom štáte možno započítať k dosahovaniu cieľov stanovených v odseku 1 písm f) až i) len v členskom štáte, v ktorom sa odpady vyzbierali.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c a (nové)

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  v článku 6 sa odsek 4 nahrádza takto:

4.  Členské štáty podporujú, tam kde je to vhodné, používanie materiálov získaných z recyklovaných odpadov z obalov na výrobu obalov a ďalších výrobkov prostredníctvom:

4.  Členské štáty podporujú používanie materiálov získaných z recyklovaných odpadov z obalov, ak sú prospešné z hľadiska životného cyklu a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, na výrobu obalov a ďalších výrobkov prostredníctvom:

a)  zlepšenia trhových podmienok pre takéto materiály;

a)  zlepšenia trhových podmienok pre takéto materiály;

b)  preskúmaním existujúcich predpisov zabraňujúcich používanie takých materiálov;

b)  preskúmaním existujúcich predpisov zabraňujúcich používaniu takých materiálov;

 

ba)  využitím primeraných hospodárskych nástrojov s cieľom stimulovať zavádzanie druhotných surovín, ktoré môžu zahŕňať opatrenia podporujúce recyklovaný obsah výrobkov a uplatňovanie kritérií udržateľného verejného obstarávania;

 

bb)  propagáciou materiálov, ktoré neohrozujú ľudské zdravie, ak sú recyklované na materiály prichádzajúce do styku s potravinami.“

Odôvodnenie

Členské štáty by mali podporovať používanie materiálov získaných z recyklovaného odpadu z obalov na výrobu obalov a ďalších výrobkov tým, že zlepšia podmienky na trhu pre takéto materiály, preskúmajú existujúce právne predpisy, ktoré bránia používaniu takýchto materiálov, vytvoria stimuly na využívanie druhotných surovín a budú propagovať materiály, ktoré neohrozujú ľudské zdravie, keď sú recyklované.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odseky 5, 8 a 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)   Odseky 5, 8 a 9 sa vypúšťajú.

d)   Odseky 5 a 9 sa vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové)

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek 8

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

da)  Odsek 8 sa nahrádza takto:

8.   Komisia čo najskôr a najneskôr 30. júna 2005 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o pokroku pri zavádzaní tejto smernice a jej vplyve na životné prostredie ako aj na fungovanie vnútorného trhu. Správa zohľadní individuálne okolnosti každého členského štátu. Bude obsahovať nasledujúce:

8.   Na tento účel Komisia do 31. decembra 2024 preskúma ciele stanovené v článku 6 a pokrok v ich dosahovaní, pričom zohľadní najlepšie postupy a opatrenia, ktoré členské štáty používajú na dosiahnutie týchto cieľov.

 

Vo svojom posúdení Komisia zváži stanovenie:

a)   vyhodnotenie účinnosti, zavádzania a presadzovania základných požiadaviek;

a)  cieľov týkajúcich sa iných tokov odpadov z obalov;

b)   dodatočné preventívne opatrenia na zníženie vplyvu na životné prostredie obalov v čo najväčšej možnej miere bez obmedzenia ich základných funkcií;

b)  samostatných cieľov pre odpad z obalov z domácností a pre komerčný a priemyselný odpad z obalov.

c)   možný vývoj environmentálnych ukazovateľov obalov pre jednoduchšiu a účinnejšiu prevenciu odpadov z obalov;

Na tento účel Komisia vypracuje správu doplnenú v prípade potreby o legislatívny návrh, ktorý zašle Európskemu parlamentu a Rade.“

d)   plány prevencie odpadov z obalov;

 

e)   podporu opätovného používania a najmä porovnanie nákladov a prínosov pri opätovnom používaní a pri recyklácii;

 

f)   zodpovednosť výrobcu vrátane jej finančných aspektov;

 

g)   úsilie ďalej znižovať a ak je vhodné, napokon vylúčiť ťažké kovy a iné nebezpečné látky v obaloch do roku 2010.

 

K tejto správe budú pripojené, ak je to vhodné, návrhy na revíziu príslušných ustanovení tejto smernice, pokiaľ už takéto návrhy neboli v tom čase prestavené.

 

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 94/62/ES

Článok 6a – odsek 1 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„1.   Na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. f) až i),

„1.   Na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. f) až i), hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov sa vypočíta ako hmotnosť vstupného odpadu privádzaného do konečného procesu recyklácie v danom roku.

a)  je hmotnosť odpadov z obalov hmotnosťou vstupného odpadu privádzaného do konečného procesu recyklácie;

 

b)  je hmotnosť odpadov z obalov pripravených na opätovné použitie hmotnosťou odpadov z obalov, ktoré zhodnotil alebo vyzbieral uznaný prevádzkovateľ prípravy na opätovné použitie a pri ktorom sa vykonali všetky potrebné činnosti súvisiace s kontrolou, čistením alebo opravou, aby sa umožnilo opätovné použitie bez potreby ďalšieho triedenia alebo iného predbežného spracovania;

 

c)  členské štáty môžu zahrnúť výrobky a zložky, ktoré na opätovné použitie pripravili uznaní prevádzkovatelia prípravy na opätovné použitie alebo sa naň pripravili v rámci systémov vratných záloh. Členské štáty na výpočet upravenej miery odpadov z obalov pripravených na opätovné použitie a recyklovaných odpadov z obalov pri zohľadnení hmotnosti výrobkov a zložiek pripravených na opätovné použitie použijú overené údaje od prevádzkovateľov a vzorec stanovený v prílohe VI.

 

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 94/62/ES

Článok 6a – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia do 31. decembra 2018 požiada európske normalizačné organizácie, aby na základe osvedčených postupov, ktoré sú k dispozícii, vypracovali európske normy pre odpadové materiály vstupujúce do konečného procesu recyklácie, ako aj pre druhotné suroviny, najmä pre plasty.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 94/62/ES

Článok 6a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia s cieľom zabezpečiť harmonizované podmienky uplatňovania odseku 1 písm. b) a c) a prílohy IV prijme v súlade s článkom 21a delegované akty, v ktorých stanoví minimálne kvalitatívne a prevádzkové požiadavky na určenie uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie alebo systémov vratných záloh vrátane osobitných pravidiel zberu, overovania a nahlasovania údajov.

2.  Komisia s cieľom zabezpečiť harmonizované podmienky uplatňovania odseku 1 prijme v súlade s článkom 21a delegované akty na doplnenie tejto smernice stanovením minimálnych kvalitatívnych a prevádzkových požiadaviek na určenie prevádzkovateľov konečnej recyklácie, vrátane osobitných pravidiel zberu, vysledovateľnosti, overovania a nahlasovania údajov.

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie odseku 1 písm. a) tejto smernice by Komisia mala prijať delegované akty, ktoré ustanovia minimálne kvalitatívne a prevádzkové požiadavky na určenie prevádzkovateľov konečnej recyklácie.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 94/62/ES

Článok 6a – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia preskúma možnosti zefektívnenia nahlasovania údajov o obaloch zložených z rôznych materiálov v súvislosti s povinnosťami stanovenými v tejto smernici a ak je to vhodné, navrhne ďalšie opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 94/62/ES

Článok 6a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odchylne od odseku 1 možno hmotnosť výstupu triediacich činností nahlásiť ako hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov za predpokladu, že:

vypúšťa sa

a)  sa takýto výstupný odpad privádza do konečného procesu recyklácie;

 

b)  hmotnosť materiálov alebo látok, pri ktorých sa nevykonáva konečný proces recyklácie a ktoré sa zneškodňujú alebo energeticky zhodnocujú, zostáva pod úrovňou 10 % celkovej hmotnosti, ktorá sa má nahlásiť ako recyklovaná.

 

Odôvodnenie

Európsky parlament vo svojom uznesení s názvom Efektívne využívanie zdrojov: prechod na obehové hospodárstvo, prijatom 9. júla 2015, žiadal, aby sa na výpočet cieľov recyklácie použila rovnaká harmonizovaná metodika pre všetky členské štáty na základe spoľahlivého spôsobu vykazovania, ktorý zabráni vykazovaniu vyradeného odpadu (skládkovaného alebo spaľovaného) ako recyklovaného odpadu.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 94/62/ES

Článok 6a – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zavedú účinný systém kontrol kvality a vysledovateľnosti komunálneho odpadu v záujme zabezpečenia spĺňania podmienok stanovených v odseku 3 písm. a) a b). Systém môže pozostávať buď z elektronických registrov vytvorených podľa článku 35 ods. 4), technických špecifikácií požiadaviek na kvalitu vytriedeného odpadu alebo rovnocenného opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti a presnosti zhromaždených údajov o recyklovanom odpade.

4.  V súlade s delegovanými aktmi prijatými podľa odseku 2 členské štáty zavedú účinný systém kontrol kvality a vysledovateľnosti odpadu z obalov v záujme zabezpečenia súladu s pravidlami stanovenými v odseku 1. Systém môže pozostávať buď z elektronických registrov vytvorených podľa článku 35 ods. 4) smernice 2008/98/ES, technických špecifikácií požiadaviek na kvalitu vytriedeného odpadu alebo rovnocenného opatrenia na zabezpečenie spoľahlivosti a presnosti údajov zhromaždených o recyklovanom odpade. Členské štáty informujú Komisiu o systéme kontroly kvality a vysledovateľnosti, ktorý si zvolia.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby členské štáty zaviedli systém kontroly a vysledovateľnosti odpadu z obalov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie pravidiel uvedených v odseku 1 tejto smernice a aby informovali Komisiu o metóde riadenia tohto systému.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 94/62/ES

Článok 6a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty môžu na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. f) až i) zohľadniť recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva v súvislosti so spaľovaním, v pomere k podielu spaľovaných odpadov z obalov, za predpokladu, že recyklované kovy spĺňajú určité požiadavky na kvalitu. Členské štáty použijú rovnakú metodiku stanovenú v súlade s článkom 11a ods. 6 smernice 2008/98/ES.

5.  Členské štáty môžu na účely výpočtu, či sa dosiahli ciele stanovené v článku 6 ods. 1 písm. f) až i) zohľadniť recykláciu kovov, ktorá sa vykonáva v súvislosti so spaľovaním alebo spoluspaľovaním, iba ak sa odpad triedi pred spaľovaním alebo ak bola dodržaná povinnosť zriadiť separovaný zber papiera, kovov, plastu, skla a biologického odpadu, v pomere k podielu spaľovaných alebo spoluspaľovaných odpadov z obalov, za predpokladu, že recyklované kovy spĺňajú určité požiadavky na kvalitu. Členské štáty použijú rovnakú metodiku stanovenú v súlade s článkom 11a ods. 6 smernice 2008/98/ES.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 94/62/ES

Článok 6b – odsek 1 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  príklady najlepších postupov, ktoré sa používajú v celej Únii a ktoré môžu usmerniť napredovanie smerom k dosiahnutiu cieľov.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5

Smernica 94/62/ES

Článok 6b – odsek 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Správy uvedené v odseku 1 sa v prípade potreby budú týkať vykonávania požiadaviek tejto smernice, okrem požiadaviek, ktoré sú uvedené v odseku 1, vrátane prognóz dosiahnutia cieľov obsiahnutých v programoch predchádzania vzniku odpadu a dosiahnutia percentuálneho podielu a množstva komunálneho odpadu v prepočte na obyvateľa, ktorý je zneškodňovaný alebo podlieha energetickému zhodnocovaniu.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 7 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Článok 7 ods. 1 sa nahrádza takto:

„1.   Členské štáty urobia potrebné opatrenia, aby zabezpečili vytvorenie systémov, ktoré zabezpečia:

„1.   Na dosiahnutie cieľov stanovených touto smernicou urobia členské štáty potrebné opatrenia, aby zabezpečili vytvorenie systémov, ktoré zabezpečia a podnietia:

a)  návrat a/alebo zber použitých obalov a/alebo odpadov z obalov od spotrebiteľa, iného konečného užívateľa alebo z prúdu odpadov s cieľom ukončiť ho najvhodnejšou alternatívou odpadového hospodárstva;

a)  návrat a/alebo zber použitých obalov a/alebo odpadov z obalov od spotrebiteľa, iného konečného užívateľa alebo z prúdu odpadov s cieľom ukončiť ho najvhodnejšou alternatívou odpadového hospodárstva;

b)  opätovné použitie alebo zhodnotenie vrátane recyklácie zozbieraných obalov a/alebo odpadov z obalov,

b)  opätovné použitie alebo zhodnotenie vrátane recyklácie zozbieraných obalov a/alebo odpadov z obalov,

aby dosiahli ciele stanovené touto smernicou.

 

Systémy sú otvorené pre účasť hospodárskych operátorov dotknutých sektorov a pre účasť príslušných verejných inštitúcií. Takisto sa vzťahujú na dovážané výrobky, nediskriminujú ich ani podrobnými opatreniami ani poplatkami za prístup do systému a sú navrhnuté tak, aby nevytvárali bariéry v obchode alebo nedeformovali hospodársku súťaž v súlade so zmluvou.

Systémy sú otvorené pre účasť hospodárskych operátorov dotknutých sektorov a pre účasť príslušných verejných inštitúcií. Takisto sa vzťahujú na dovážané výrobky, nediskriminujú ich ani podrobnými opatreniami ani poplatkami za prístup do systému a sú navrhnuté tak, aby nevytvárali bariéry v obchode alebo nedeformovali hospodársku súťaž v súlade so zmluvou.“

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b)   Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 7a

 

Osobitné opatrenia zamerané na vratné a zberné systémy

 

Členské štáty prijmú nasledujúce potrebné opatrenia na zavedenie do praxe:

 

a)  separovaného zberu zvyškového odpadu prinajmenšom z obalov alebo odpadu z obalov z papiera, kovov, plastov alebo skla alebo akejkoľvek ich kombinácie;

 

b)  kompozity, ktoré sú vymedzené v rozhodnutí Komisie 2005/270/ES, sa zbierajú v rámci existujúcich systémov zberu a spĺňajú normy kvality potrebné na konečnú recykláciu. “

Odôvodnenie

S cieľom zvýšiť mieru recyklácie je nutné zvýšiť zber a členské štáty musia zabezpečiť, že všetky recyklovateľné materiály sa recyklujú, a to platí najmä pre obaly. Požiadavkou, aby členské štáty zriadili systémy na zber všetkých obalov a odpadov z obalov, sa zabezpečia suroviny, čím sa vytvoria investície a podporia inovácie týkajúce sa infraštruktúry zberu a triedenia, a teda sa vytvorí odvetvie recyklácie. V záujme posilnenia existujúcej infraštruktúry zberu by sa kompozitné materiály mali zbierať v existujúcich systémoch zberu. Požiadavka separovaného zberu odpadu z obalov by zosúladila smernicu o obaloch a odpadoch z obalov s rámcovou smernicou o odpade, ktorá v článku 11 navrhuje stanoviť povinnosť členských štátov zriadiť separovaný zber minimálne pre: papier, kov, plast a sklo.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 8 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

5c)  V článku 8 sa ods. 2 nahrádza takto:

„2.   Aby sa umožnil zber, opätovné používanie a zhodnotenie vrátane recyklácie, obal musí uvádzať na účely svojej identifikácie a zatriedenia klasifikácie príslušným priemyslom charakteristiku použitého obalového materiálu (obalových materiálov) na základe rozhodnutia komisie 97/129/ES[1].

„2.   Aby sa umožnil zber, opätovné používanie a zhodnotenie vrátane recyklácie, obal musí obsahovať informácie, ktoré sú na tento účel užitočné. Na obale sa najmä musí uvádzať na účely svojej identifikácie a zatriedenia klasifikácie príslušným priemyslom charakteristika použitého obalového materiálu (obalových materiálov) na základe rozhodnutia komisie 97/129/ES[1].

[1] Ú. v. ES L 50, 20.2.1997, s. 28.“

[1] Ú. v. ES L 50, 20.2.1997, s. 28.“

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d

Smernica 94/62/ES

Článok 12 – odsek 3a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

„3a.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o plnení cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. a) až i) za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú.

„3a.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o plnení cieľov stanovených v článku 6 ods. 1 písm. a) až i) za každý kalendárny rok. Tieto údaje zbierajú a spracúvajú na základe spoločnej metodiky uvedenej v odseku 3d a zasielajú ich elektronicky do 12 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d

Smernica 94/62/ES

Článok 12 – odsek 3a – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 3d. Prvá správa sa vzťahuje na údaje za obdobie od 1. januára [enter year of transposition of this amending act + 1 year] do 31. decembra [enter year of transposition of this amending act + 1 year].

Údaje sa zbierajú a spracúvajú s použitím spoločnej metodiky uvedenej v odseku 3d a nahlasujú sa vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 3d. Prvá správa, – pokiaľ ide o ciele uvedené v článku 6 písm. f) až i) – sa vzťahuje na údaje za obdobie od 1. januára [vložte rok nadobudnutia účinnosti tejto smernice + 1 rok] do 31. decembra [vložte rok nadobudnutia účinnosti tejto smernice + 1 rok].

Odôvodnenie

Je dôležité, aby zasielané údaje boli založené na spoločnej metodike a vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s ustanoveniami článku 3d.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d

Smernica 94/62/ES

Článok 12 – odsek 3c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3c.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch preskúmania. Táto správa musí obsahovať posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch, ako aj úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva každé tri roky.

3c.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch preskúmania. Kým sa nestanoví spoločná metodika zberu a spracovania údajov uvedená v odseku 3d, správa obsahuje posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch. Komisia tiež posúdi úplnosť, spoľahlivosť, včasnosť a konzistentnosť údajov a informácií. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva deväť mesiacov po tom, ako členské štáty nahlásia údaje a následne každé tri roky.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d

Smernica 94/62/ES

Článok 12 – odsek 3 c a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3ca.  Do správy Komisia zahrnie informácie o vykonávaní tejto smernice ako celku a posúdi jej vplyv na ľudské zdravie, životné prostredie a vnútorný trh. Ak je to vhodné, k správe sa pripojí návrh na preskúmanie tejto smernice.

Odôvodnenie

Vplyv smernice by sa mal pravidelne hodnotiť, aby sa zabezpečila vhodnosť základných prvkov smernice na daný účel.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d

Smernica 94/62/ES

Článok 12 – odsek 3d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3d.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 3a. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

3d.  Komisia prijme v súlade s článkom 38a delegované akty na doplnenie tejto smernice, ktorými sa stanoví spoločná metodika pre zber a spracovanie údajov a formát pre nahlasovanie údajov podľa odseku 3a. “;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 94/62/ES

Článok 21a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6a ods. 2, článku 11 ods. 3, článku 19 ods. 2 a článku 20 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [enter date of entry into force of this Directive].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 6a ods. 2, článku 11 ods. 3, článku 12 ods. 3d, článku 19 ods. 2 a článku 20 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [vložte dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 94/62/ES

Článok 21a – odsek 3

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6a ods. 2, článku 11 ods. 3, článku 19 ods. 2 a článku 20 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 6a ods. 2, článku 11 ods. 3, článku 12 ods. 3d, článku 19 ods. 2 a článku 20 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12

Smernica 94/62/ES

Článok 21a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6a ods. 2, článku 11 ods. 3, článku 19 ods. 2 a článku 20 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 6a ods. 2, článku 11 ods. 3, článku 12 ods. 3d, článku 19 ods. 2 a článku 20 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.“

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 12 a (nový)

Smernica 94/62/ES

Príloha II

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

12a)  Príloha II k smernici 94/62/ES o obaloch a odpadov z obalov sa nahrádza, ako je to stanovené v prílohe k tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

14)  V smernici 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov sa dopĺňa príloha IV v znení, ktoré je uvedené v prílohe k tejto smernici.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Výrobky a zložky, ktoré sa nestali odpadom, nesmú byť súčasťou výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele recyklácie, lebo sú jedným zo spôsobov zhodnocovania odpadu. Opakované použitie výrobkov a zložiek je činnosť spracovania, ktorá zabraňuje vzniku odpadu, a preto by sa malo považovať za opatrenie na predchádzanie vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Odsek 6a (1) už stanovuje metódu výpočtu miery recyklácie.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Príloha – odsek 1 (nový)

Smernica 94/62/ES

Príloha II – bod 1 – zarážka 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1)  V bode 1 prílohy II sa prvá zarážka mení takto:

-  Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opätovné použitie, zhodnocovanie, vrátane recyklácie a aby sa minimalizoval ich vplyv na životné prostredie v prípade, že sa odpad z obalov alebo zvyšky zo spracovania odpadov z obalov zneškodňujú.

„-  Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opätovné použitie, zhodnocovanie, vrátane recyklácie – v súlade so zásadou hierarchie odpadového hospodárstva – a aby sa minimalizoval ich vplyv na životné prostredie v prípade, že sa odpad z obalov alebo zvyšky zo spracovania odpadov z obalov zneškodňujú.“

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Príloha – odsek -1 a (nový)

Smernica 94/62/ES

Príloha II – bod 1 – zarážka 1 a (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1a)   Do prílohy II bodu 1 sa vkladá zarážka 1a:

 

„-  Obaly sa vyrábajú tak, aby sa minimalizovala ich emisná stopa, a to aj použitím biologicky rozložiteľných a udržateľných biologických materiálov.“

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Príloha – odsek -1 b (nový)

Smernica 94/62/ES

Príloha II – bod 3 – písmeno c

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1b)  V prílohe II sa bod 3 písm. c) mení takto:

c)   Obaly zhodnocovateľné kompostovaním

„c)  Obaly zhodnocovateľné kompostovaním

Vzniknuté odpady z obalov určené na kompostovanie sú biodegradovateľné spôsobom, ktorý by nemal brániť ich separovanému zberu, procesu kompostovania alebo činnostiam, do ktorých vstupuje.

Vzniknuté odpady z obalov určené na kompostovanie sú biologicky rozložiteľné spôsobom, ktorý nebráni ich separovanému zberu, procesu kompostovania alebo činnostiam, do ktorých vstupuje.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Príloha – odsek -1 c (nový)

Smernica 94/62/ES

Príloha II – bod 3 – písmeno d

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

-1c)   V prílohe II sa bod 3 písm. d) mení takto:

d)   Biodegradovateľné obaly

„d)  Biologicky rozložiteľné obaly

Biodegradovateľný odpad z obalov je schopný fyzikálneho, chemického, tepelného alebo biologického rozkladu tak, že väčšina hotového kompostu sa napokon rozkladá na oxid uhličitý, biomasu a vodu.

Biologicky rozložiteľný z obalov je schopný fyzikálneho, chemického, tepelného alebo biologického rozkladu tak, že väčšina hotového kompostu sa napokon rozkladá na oxid uhličitý, biomasu a vodu. Plastové obaly rozkladajúce sa na vzduchu sa nepovažujú za biologicky rozložiteľné.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Príloha – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dopĺňa sa táto príloha IV:

vypúšťa sa

„PRÍLOHA IV

 

Metóda výpočtu prípravy výrobkov a zložiek na opätovné použitie na účely článku 6 ods. 1 písm. f) až i)

 

Členské štáty na výpočet upravenej miery recyklácie a prípravy na opätovné použitie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) až i) používajú tento vzorec:

 

„E =“ „(A + R) * 100“/„(P + R)“

 

E: upravená miera recyklácie a opätovného použitia v danom roku,

 

A: hmotnosť recyklovaných odpadov z obalov pripravených na opätovné použitie v danom roku,

 

R: hmotnosť výrobkov a zložiek pripravených na opätovné použitie v danom roku,

 

P: hmotnosť vzniknutého odpadu z obalov v danom roku.“

 

Odôvodnenie

Výrobky a zložky, ktoré sa nestali odpadom, nesmú byť súčasťou výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného použitia a recyklácie, lebo sú jedným zo spôsobov zhodnocovania odpadu. Opakované použitie výrobkov a zložiek je činnosť spracovania, ktorá zabraňuje vzniku odpadu, a preto by sa malo považovať za opatrenie na predchádzanie vzniku odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Odsek 6a (1) už stanovuje metódu výpočtu miery recyklácie.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 98.
  • [2]  Ú. v. EÚ C 17, 18.1.2017, s. 46.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Súčasný model lineárneho vývoja „vezmi, vyrob, spotrebuj a odhoď“ začína ukazovať svoje hranice. Naša planéta sa otepľuje a využívané zdroje, od ktorých sme závislí, sú stále vzácnejšie. Bez štrukturálnych zásahov by dopyt po surovinách v rámci svetového hospodárstva mohol vzrásť o viac ako 50 % v priebehu nasledujúcich 15 rokov. Ak chceme tento trend zvrátiť, musíme prejsť na model obehového hospodárstva, ktorý si zachováva materiály a ich hodnotu v obehu v hospodárstve tak dlho, ako je to možné, a to prostredníctvom efektívneho využívania zdrojov začínajúc optimalizáciou integrovaného cyklu odpadu. Opakované použitie, recyklácia a zhodnocovanie sa stávajú kľúčovými slovami, okolo ktorých sa buduje nová paradigma podpory udržateľnosti, inovácií a konkurencieschopnosti, v rámci ktorej sa odpad stáva zdrojom, a nie problémom.

Balík by sa teda mal posudzovať v oveľa širších súvislostiach, než len preskúmaním právnych predpisov v oblasti odpadu. Spravodajkyňa chce podporiť cieľ Komisie, ktorým je chrániť životné prostredie, zabezpečiť väčšiu konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a podporovať udržateľný proces reindustrializácie. Zvýšenie hodnoty zdrojov znamená zásah vo všetkých fázach životného cyklu výrobku: od ťažby surovín po dizajn výrobku, od distribúcie ku spotrebiteľovi a až ku koncu životnosti.

Jasný a stabilný regulačný rámec je prvým krokom k podpore tohto prechodu.

Takáto systémová zmena v skutočnosti predstavuje ambicióznu politiku podporovanú legislatívou, ktorá môže dať správne signály pre investorov. Európske právne predpisy, ktoré by nestanovovali jasné vymedzenia pojmov a záväzné ciele, by mohli ohroziť pokrok smerom k obehovému hospodárstvu.

Vnímajúc hierarchiu odpadového hospodárstva ako základ sa spravodajkyňa usilovala o zmenu návrhu Komisie, najmä pokiaľ ide o predchádzanie vzniku odpadu a návrat odpadu do výrobného procesu. Nato, aby sa znížilo množstvo odpadu je nutné začať rozvíjať inovácie výrobných procesov a modelov podnikania, na ktorých sa zakladá obehové hospodárstvo.

Transformácia hospodárstva EÚ na zelené a nízkouhlíkové hospodárstvo s efektívnym využívaním zdrojov je už naplánovaná ako hlavný cieľ siedmeho environmentálneho akčného programu a je dobré mať na pamäti, ako sa Európa zaviazala k dosiahnutiu cieľa udržateľného rozvoja stanoveného OSN.

Smernica o obaloch o odpadoch z obalov

Eurostat odhaduje, že v roku 2013 vzniklo viac ako 79,368 milióna ton odpadu z obalov v Európe, čo je o 500 000 viac než v roku 2012. Miera recyklácie predstavovala 65,3 %, čo je mierny nárast oproti roku 2012, pričom len tri členské štáty neprekročili 50 %. Očakáva sa, že v najbližších rokoch bude množstvo obalov uvádzaných na trh aj naďalej stúpať.

Smernica 94/62/ES prešla niekoľkými revíziami. V roku 2010 bola v rámci pracovného programu Komisie predmetom osobitnej kontroly vhodnosti, ktorej výsledky boli zverejnené prostredníctvom pracovného dokumentu útvarov Komisie[1] z roku 2014, ktorý bol prílohou k pôvodnému legislatívnemu balíku o obehovom hospodárstve, ktorý Komisia stiahla v decembri 2014.[2]

Niektoré odporúčania uvedené v pracovnom dokumente útvarov Komisie týkajúce sa zlepšenia účinnosti a efektivity smernice neboli zahrnuté do nového návrhu Komisie. Zdá sa preto vhodné zlepšiť niektoré kľúčové prvky tejto smernice, a to najmä s cieľom zosúladiť ju s hierarchiou odpadového hospodárstva, v rámci ktorej má predchádzanie vzniku odpadu najvýznamnejšie postavenie.

Medzi iniciatívy, ktoré spravodajkyňa presadzuje s cieľom podporovať efektívne využívanie zdrojov, patrí zvýšenie cieľov pre recykláciu, rozšírenie povinných systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu na oblasť obalov, lepšie vyjadrenie základných požiadaviek a prísnejšia úroveň ich uplatňovania a podpora opätovného použitia.

Kvantitatívna prevencia a kvalitatívne zlepšovanie obalov musia byť hlavným cieľom revízie smernice v súlade so základnými zásadami obehového hospodárstva. Na tento účel je vhodné odrádzať od nadmerného používania obalov pre spotrebiteľov a podporovať navrhovanie recyklovateľných a/alebo opätovne použiteľných obalov. Musia sa tiež podporovať opatrenia na podporu výskumu a používania obalov z obnoviteľných zdrojov a ich uvádzania na trh.

Zmeny, ktoré navrhuje spravodajkyňa, sú zhodné s navrhnutými zmenami rámcovej smernice o odpade, pokiaľ ide o vymedzenia pojmov a spôsob výpočtu odpadov, ktoré sú predmetom prípravy na opätovné použitie a recyklácie.

STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (20.10.2016)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov
(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: João Ferreira

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Vzhľadom na to, že členské štáty majú rôzne východiskové pozície, pokiaľ ide o postupné sprísňovanie cieľov v oblasti recyklácie a prípravy na opätovné používanie, a teda aj potreba ich úsilia na dosiahnutie stanovených cieľov je rôzna, je potrebné poskytnúť im istú časovú pružnosť pri ich dosahovaní.

Ako sa konštatuje v návrhu, mnohé členské štáty ešte celkom nedobudovali potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Je preto veľmi dôležité stanoviť jasné ciele politiky, aby sa predišlo zablokovaniu recyklovateľných materiálov v spodnej časti hierarchie odpadového hospodárstva. Samotné ciele sa síce nespochybňujú, ale ich uskutočniteľnosť si vyžaduje určitú časovú pružnosť.

Okrem toho je existencia nových, náročnejších cieľov dobrým dôvodom na to, aby sa na ich dosiahnutie poskytli nové prostriedky. Je preto vhodné, aby Európska únia posilnila prostriedky, ktoré členským štátom poskytuje ako podporu pri realizácii potrebných investícií.

Je potrebné vytvoriť aj podmienky a stimuly, aby priemysel považoval za atraktívne začleniť odpady z obalov do svojich výrobných procesov s cieľom vyrábať produkty s pridanou hodnotou a zároveň šetriť prvotné suroviny.

Energetické zhodnocovanie by však v rámci hospodárenia s obalmi a s odpadom z obalov malo zostať reálnou možnosťou, pokiaľ je to opodstatnené z technického, ekonomického a environmentálneho hľadiska.

Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov sú vhodné z hľadiska predchádzania vzniku odpadu z obalov aj z hľadiska vytvárania systémov, ktoré zaručia návrat a/alebo zber použitých obalov a/alebo odpadov z obalov od spotrebiteľa, iného konečného používateľa alebo z toku odpadov a opätovné použitie alebo zhodnotenie vrátane recyklácie obalov a/alebo odpadov zo zozbieraných obalov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory širšieho obehového hospodárstva by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť.

(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia vrátane morského prostredia a voľne žijúcich organizmov, ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory širšieho obehového hospodárstva, zníženia závislosti od zdrojov v Únii a zvýšenia efektívneho využívania zdrojov by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Členské štáty by mali podporovať udržateľné biohospodárstvo s cieľom využívať odpad ako zdroj. V súlade s uvedeným cieľom je predchádzanie vzniku odpadu najefektívnejším spôsobom zlepšovania efektívneho využívania zdrojov a členské štáty by mali prijať opatrenia s cieľom predchádzať zbytočným obalom a znížiť výrobu a spotrebu jednorazových obalov. Členské štáty by mali mať možnosť zahrnúť trhové obmedzenia pre nadbytočné obaly. Členské štáty by mali vyžadovať, aby všetky obaly uvedené na trh spĺňali minimálne požiadavky, ktoré podporujú koncepciu obehových obalov, ktoré by mohli zahŕňať využitie recyklovaného materiálu a materiálu s nízkymi emisiami skleníkových plynov. Komisia by mala podľa potreby podporovať prípravu noriem a usmernení Únie týkajúcich sa základných požiadaviek uvedených v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b)  Znečisťovanie odpadom a nesprávne zneškodňovanie obalov a odpadov z obalov má negatívne vplyvy na morské prostredie, ako aj na hospodárstvo Únie a predstavuje zbytočné riziká pre verejné zdravie. Mnohé z predmetov najčastejšie nachádzaných na plážach obsahujú aj odpady z obalov s dlhodobými vplyvmi na životné prostredie, čo ovplyvňuje cestovný ruch a využívanie týchto prírodných oblastí verejnosťou. Okrem toho odpady z obalov, ktoré sa dostávajú do morského prostredia, rozvracajú poradie priorít hierarchie odpadového hospodárstva najmä tým, že pred ich nesprávnym zneškodňovaním nedochádza k ich príprave na opätovné použitie, recyklácii a inému spôsobu zhodnocovania. Na účely zníženia neprimeranej miery, ktorou sa odpady z obalov podieľajú na vzniku morského odpadu, by sa mal stanoviť záväzný cieľ podporovaný cielenými opatreniami prijatými členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Postupným zvyšovaním náročnosti existujúcich cieľov pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadov z obalov by sa malo zabezpečiť, že sa hospodársky významné odpadové materiály budú postupne a účinne zhodnocovať prostredníctvom správneho nakladania s odpadom a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Takto by sa malo zabezpečiť, že sa hodnotné materiály nachádzajúce sa v odpade vrátia späť do európskeho hospodárstva, čím sa dosiahne pokrok pri vykonávaní iniciatívy v oblasti surovín15 a budovaní obehového hospodárstva.

(5)  Postupným zvyšovaním náročnosti existujúcich cieľov pre prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadov z obalov by sa malo zabezpečiť, že sa hospodársky významné odpadové materiály budú postupne a účinne zhodnocovať prostredníctvom správneho nakladania s odpadom a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Takto by sa malo zabezpečiť, že sa hodnotné materiály nachádzajúce sa v odpade vrátia späť do európskeho hospodárstva, čím sa dosiahne pokrok pri vykonávaní iniciatívy v oblasti surovín15 a budovaní obehového hospodárstva, a to v prípade obalových materiálov bez toho, aby bola dotknutá bezpečnosť potravín, zdravie spotrebiteľov a materiály prichádzajúce do styku s potravinami.

__________________

__________________

15 KOM(2013)0442.

15 KOM(2013)0442.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Zároveň treba vytvoriť aj podmienky a stimuly, aby sa začlenenie spracovania odpadov z obalov do výrobných procesov stalo pre priemysel atraktívne, s cieľom vyrábať produkty s pridanou hodnotou a šetriť pritom prvotné suroviny.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Mnohé členské štáty ešte nedobudovali potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Je preto veľmi dôležité stanoviť jasné politické ciele, aby sa predišlo zablokovaniu recyklovateľných materiálov v spodnej časti hierarchie odpadového hospodárstva.

(6)  Mnohé členské štáty ešte nedobudovali potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva určenú na recykláciu. Je preto veľmi dôležité stanoviť jasné ciele politiky v oblasti budovania zariadení na spracovanie odpadov a zariadení potrebných na predchádzanie vzniku odpadu, jeho opätovné používanie a recykláciu, aby sa predišlo zablokovaniu recyklovateľných materiálov v spodnej časti hierarchie odpadového hospodárstva a aby sa stanovili stimuly pre investície do inovatívnej infraštruktúry na nakladanie s odpadom určenej na recykláciu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Zber a recyklácia odpadových olejov by mali značný hospodársky a ekologický prínos z hľadiska zabezpečenia dodávok surovín, predstavovali by krok smerom k obehovému hospodárstvu a pomohli by znížiť závislosť od dodávok ropy.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Vďaka kombinácii cieľov stanovených 2008/98 a smernici 1999/31/ES pre recykláciu a obmedzenie skládkovania už nie sú potrebné ciele Únie týkajúce sa energetického zhodnocovania a recyklácie, ktoré sú stanovené pre odpady z obalov v smernici 94/62/ES.

(7)  Vďaka kombinácii cieľov stanovených 2008/98 a smernici 1999/31/ES pre recykláciu a obmedzenie skládkovania už nie sú potrebné ciele Únie týkajúce sa energetického zhodnocovania a recyklácie, ktoré sú stanovené pre odpady z obalov v smernici 94/62/ES. Energetické zhodnocovanie by však stále mohlo byť jednou z možností nakladania s obalmi a odpadom z obalov, ak je to technicky, ekonomicky a ekologicky odôvodnené, čo si bude vyžadovať dôkladné posúdenie vplyvu na životné prostredie, ktoré preskúma environmentálny vplyv obalov na všetkých stupňoch.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7а)  Vnútroštátne stratégie členských štátov by mali zahŕňať zvyšovanie informovanosti verejnosti v podobe rôznych stimulov a výhod vyplývajúcich z výrobkov vyrobených z recyklovaného odpadu, čo podporí investície do odvetvia recyklovaných výrobkov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V tejto smernici sa stanovujú dlhodobé ciele odpadového hospodárstva Únie a prevádzkovateľom a členským štátom sa ňou vytyčuje jasné smerovanie investícií potrebných na dosiahnutie cieľov tejto smernice. V rámci rozvoja vnútroštátnych stratégií odpadového hospodárstva a plánovania investícií do jeho infraštruktúry by mali členské štáty riadne využívať európske štrukturálne a investičné fondy v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, a konkrétne/a na tento účel podporovať predchádzanie vzniku odpadu, jeho prípravy na opätovné použitie a recyklácie.

(8)  V tejto smernici sa stanovujú dlhodobé ciele odpadového hospodárstva Únie a prevádzkovateľom a členským štátom sa ňou vytyčuje jasné smerovanie investícií potrebných na dosiahnutie cieľov tejto smernice. V rámci rozvoja vnútroštátnych stratégií odpadového hospodárstva a plánovania investícií do jeho infraštruktúry by mali členské štáty riadne využívať európske štrukturálne a investičné fondy v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, a na tento účel ako prioritu podporovať predchádzanie vzniku odpadu a jeho opätovné použitie, a potom recykláciu. Európske štrukturálne a investičné fondy by sa nemali použiť na financovanie spaľovní alebo skládok.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Separovaný zber by sa tiež mal ďalej posilňovať, pokiaľ ide o obaly a odpady z obalov. Výnimky by sa však mohli povoliť v prípade, že sa analýzou životného cyklu preukáže prínos pre životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Členské štáty by na účely výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného použitia a recyklácie, mali byť schopné zohľadniť výrobky a zložky, ktoré na opätovné použitie pripravili uznaní prevádzkovatelia prípravy na opätovného použitie alebo sa na takého použitie pripravili v rámci systémov vratných záloh. V záujme zabezpečenia harmonizovaných podmienok pre dané výpočty Komisia prijme podrobné pravidlá určovania uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie a systémov vratných záloh a zberu, overovania a nahlasovania údajov.

(11)  Členské štáty by na účely výpočtu, či sa podarilo dosiahnuť ciele opätovného použitia a recyklácie, mali mať možnosť zohľadniť výrobky a zložky, ktoré na opätovné použitie pripravili uznaní prevádzkovatelia prípravy na opätovného použitie a prevádzkovatelia recyklačných stredísk alebo sa na takéto použitie pripravili v rámci systémov vratných záloh. V záujme zabezpečenia harmonizovaných podmienok pre dané výpočty Komisia prijme podrobné pravidlá určovania uznaných prevádzkovateľov prípravy na opätovné použitie a systémov vratných záloh a zberu, overovania a nahlasovania údajov.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Na zabezpečenie spoľahlivosti údajov získavaných o príprave na opätovné použitie je potrebné stanoviť spoločné pravidlá podávania správ. Rovnako je dôležité presnejšie stanoviť pravidlá, podľa ktorých majú členské štáty podávať správy o tom, čo sa v skutočnosti recykluje a čo možno pripočítať k dosahovaniu cieľov recyklácie. Na tento účel platí všeobecné pravidlo, že správy o dosahovaní cieľov recyklácie musia byť založené na vstupoch do konečného procesu recyklácie. Členským štátom by sa v záujme obmedzenia administratívnej záťaže malo povoliť za prísnych podmienok podávať správy o recyklácii založené na výstupoch triediacich zariadení. Straty hmotnosti materiálov alebo látok v dôsledku fyzikálnych a/alebo chemických zmien spojených s konečným procesom recyklácie by sa nemali odpočítavať od hmotnosti odpadu nahláseného ako recyklovaného.

(12)  Na zabezpečenie spoľahlivosti údajov získavaných o príprave na opätovné použitie je potrebné stanoviť spoločné pravidlá podávania správ. Tieto údaje by sa mali zbierať v súlade s normami a špecifikáciami, ktoré podporujú ciele v oblasti otvorených údajov, a mali by sa sprístupňovať ako otvorené údaje. Rovnako je dôležité presnejšie stanoviť pravidlá, podľa ktorých majú členské štáty podávať správy o tom, čo sa v skutočnosti recykluje a čo možno pripočítať k dosahovaniu cieľov recyklácie. Na tento účel platí všeobecné pravidlo, že správy o dosahovaní cieľov recyklácie musia byť založené na vstupoch do konečného procesu recyklácie. Členským štátom by sa v záujme obmedzenia administratívnej záťaže malo povoliť za prísnych podmienok podávať správy o recyklácii založené na výstupoch triediacich zariadení. Straty hmotnosti materiálov alebo látok v dôsledku fyzikálnych a/alebo chemických zmien spojených s konečným procesom recyklácie by sa nemali odpočítavať od hmotnosti odpadu nahláseného ako recyklovaného.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Štatistické údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, sú pre Komisiu zásadné na účely posúdenia dodržiavania právnych predpisov o odpadoch vo všetkých členských štátoch. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a zaviesť správa o kontrole kvality údajov.

(14)  Štatistické údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, sú pre Komisiu nevyhnutné na posúdenie dodržiavania právnych predpisov o odpadoch vo všetkých členských štátoch. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a zaviesť správa o kontrole kvality údajov. Správa o kontrole kvality údajov by sa mala vypracovať podľa harmonizovaného formátu.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15a)  Členské štáty by mali podľa možností stimulovať používanie materiálov, ako sú trvanlivé materiály, ktoré majú vyššiu hodnotu pre obehové hospodárstvo, pretože môžu byť klasifikované ako materiály, ktoré možno recyklovať bez straty kvality, a to bez ohľadu na to, ako často sa materiál recykluje.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 15 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(15b)  Významným cieľom tejto smernice je zlepšiť podmienky na vnútornom trhu. Podávanie správ Komisiou o účinkoch tejto smernice na fungovanie vnútorného trhu sa preto považuje za dôležité opatrenie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Spoľahlivé nahlasovanie štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov od členských štátov. Preto by členské štáty mali byť povinné používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v smernici 94/62/ES najnovšiu metodiku, ktorú vypracovala Komisia a národné štatistické úrady členských štátov.

(16)  Spoľahlivé nahlasovanie štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov od členských štátov. Preto by členské štáty mali byť povinné používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v smernici 94/62/ES spoločnú metodiku zberu a spracovania údajov, ktorú vypracovala Komisia v spolupráci s národnými štatistickými úradmi členských štátov a národnými orgánmi zodpovednými za nakladanie s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Ciele tejto smernice, a to predísť každému negatívnemu vplyvu obalov a odpadov z obalov na životné prostredie alebo takýto vplyv znížiť a poskytnúť tak vysokú mieru ochrany životného prostredia, a zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a zamedziť prekážky obchodu a narušenie a obmedzenie hospodárskej súťaže v rámci Únie, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, a z dôvodu rozsahu alebo účinkov daných opatrení, ich skôr možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, a preto môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity v zmysle článku 5 Zmluvy o Európskej únii.. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

(21)  Keďže ciele tejto smernice, a to predísť každému negatívnemu vplyvu obalov a odpadov z obalov na životné prostredie alebo takýto vplyv znížiť a poskytnúť tak vysokú mieru ochrany životného prostredia a zároveň zohľadniť fungovanie vnútorného trhu, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodu rozsahu alebo účinkov daných opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov,

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa pre všetkých pracovníkov v Únii zaviedla vysoká úroveň požiadaviek v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v súlade s existujúcimi predpismi EÚ a v súlade s osobitnými rizikami, ktorým sú vystavení pracovníci v niektorých odvetviach výroby, recyklácie a nakladania s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 21 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(21b)  V prevažnej väčšine prípadov poskytnutie obalu nezávisí ani tak od rozhodnutia konečného spotrebiteľa, ako skôr výrobcu. Systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov sú vhodné z hľadiska predchádzania vzniku odpadu z obalov aj z hľadiska vytvárania systémov, ktoré zaručia návrat a/alebo zber použitých obalov a/alebo odpadov z obalov od spotrebiteľa, iného konečného používateľa alebo z toku odpadov a opätovné použitie alebo zhodnotenie vrátane recyklácie obalov a/alebo odpadov z obalov, ktoré sa zozbierajú.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 1 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Článok 1 ods. 1 sa nahrádza takto:

1.  Cieľom tejto smernice je zharmonizovať vnútroštátne opatrenia týkajúce sa hospodárenia s obalmi a s odpadmi z obalov, aby sa na jednej strane zabránilo ich vplyvu na životné prostredie všetkých členských štátov ako aj iných krajín alebo sa takýto vplyv znížil a to vysokou úrovňou ochrany životného prostredia a na druhej strane, aby sa zabezpečil funkčný vnútorný trh, aby sa vyhlo prekážkam v obchodovaní a deformácii a obmedzeniu hospodárskej súťaže v spoločenstve.

1.  Cieľom tejto smernice je zharmonizovať vnútroštátne opatrenia týkajúce sa nakladania s obalmi a s odpadmi z obalov, aby sa zabránilo každému ich vplyvu na životné prostredie všetkých členských štátov, ako aj iných krajín, alebo sa takýto vplyv znížil, a tým sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany životného prostredia, pričom sa zohľadní fungovanie vnútorného trhu.“;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)

Smernica 94/62/ES

Článok 3 – bod 2 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  dopĺňa sa tento bod:

 

„2a.  „Obal z biologického materiálu“ je každý obal vyrobený z materiálov biologického pôvodu okrem materiálov, ktoré sú súčasťou geologických útvarov a/alebo skamenelé;“

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno c a (nové)

Smernica 94/62/ES

Článok 3 – bod 12 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  v článku 3 sa dopĺňa tento bod:

 

(12a)  „Viacvrstvové obaly“ sú obaly zložené z viac ako jednej vrstvy materiálu.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Takéto ďalšie opatrenia môžu pozostávať z národných programov, stimulov prostredníctvom programov rozšírenej zodpovednosti výrobcu s cieľom minimalizovať environmentálny vplyv obalov alebo z podobných prijatých opatrení, ktoré sa v prípade potreby odkonzultujú s hospodárskymi subjektmi a ktoré sú koncipované tak, aby prepojili a využili výhody mnohých iniciatív zameraných na prevenciu, ktoré boli prijaté v členských štátoch. Musia byť v súlade s cieľmi tejto smernice vymedzenými v článku 1 ods. 1.“

Takéto ďalšie opatrenia sú v súlade s cieľmi tejto smernice stanovenými v článku 1 ods. 1 a cieľmi smernice 2008/98/ES, a to najmä tým, že prispievajú k dosiahnutiu trvalého zníženia množstva odpadu z obalov, k prevencii používania obalov a k minimalizácii environmentálneho vplyvu obalov. Takéto opatrenia pozostávajú zo systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov vymedzených v smernici 2008/98/ES a ďalších národných programov určených členskými štátmi. Uvedené opatrenia sa podľa potreby môžu prijať po porade s hospodárskymi subjektmi a MVO. Navrhnú sa tak, aby spájali iniciatívy prijaté v rámci členských štátov a využili ich z hľadiska prevencie.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 2 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  v článku 4 ods. 1 sa dopĺňajú tieto pododseky:

 

„Hospodárske subjekty zaoberajúce sa výrobou plastových obalov majú prospech z týchto finančných stimulov, pokiaľ príslušné orgány nedospeli k záveru, že konkrétny typ obalu je technicky neuskutočniteľný alebo predstavuje neprimerané riziko pre verejné zdravie:

 

a)  na výrobcov obalov, ktorí znižujú stupeň zafarbenia používaného vo svojich pevných plastových obalových nádobách umiestňovaných na trh, sa vzťahuje znížený finančný príspevok vyplývajúci zo systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov odstupňovaný v závislosti od stupňa zafarbenia číreho pevného plastového obalu;

 

b)  na hospodárske subjekty, ktoré používajú opätovne použiteľné plastové alebo sklenené nádoby, sa vzťahuje znížený finančný príspevok vyplývajúci zo systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov úmerný množstvu opätovne použiteľných nádob, ktoré subjekt podľa možnosti využíva v rámci svojho podnikania.

 

Komisia prijme vykonávacie akty potrebné na vykonanie tohto odseku do ... [osemnásť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.“;

Pozmeňujúci návrh  26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 b (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2b)  Článok 4 ods. 2 sa nahrádza takto:

2.   Komisia pomôže podporovať prevenciu podnecovaním vývoja vhodných európskych noriem v súlade s článkom 10. Normy budú mať za cieľ znižovať vplyv obalov na životné prostredie v súlade s článkami 9 a 10.

2.  Komisia pomôže podporovať prevenciu podnecovaním vývoja vhodných európskych noriem v súlade s článkom 10. Cieľom noriem je znižovať vplyv obalov na životné prostredie v súlade s článkami 9 a 10, znižovať množstvo obalov a ukončiť používanie nadbytočných obalov.

Pozmeňujúci návrh  27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 c (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2c)  Článok 4 ods. 3 sa nahrádza takto:

3.   Komisia vo vhodných prípadoch predstaví návrhy opatrení na posilnenie a doplnenie presadzovania základných požiadaviek a zaistí, že nové obaly sa uvedú na trh len ak výrobca prijal všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu ich vplyvu na životné prostredie bez toho, aby to bolo na úkor základných funkcií obalu.

3.  Komisia do 31. decembra 2018 predstaví návrhy opatrení na posilnenie a doplnenie presadzovania základných požiadaviek a zaistí, že nové obaly sa uvedú na trh, len ak výrobca prijal všetky potrebné opatrenia na minimalizáciu ich vplyvu na životné prostredie bez toho, aby to bolo na úkor základných funkcií obalu. Komisia najmä predloží návrh opatrení týkajúcich sa nerecyklovateľných obalov, obalov obsahujúcich nebezpečné látky, jednorazových obalov, nevratných obalov a nadbytočných obalov a obmedzenia množstva obalov a posúdi možnosť trhových obmedzení pre tieto položky na úrovni Únie.“

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 d (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 5

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(2d)  Článok 5 sa nahrádza takto:

Opakované použitie

„Opakované používanie

Členské štáty môžu podporovať systémy opätovného použitia obalov, ktoré môžu byť opätovne použité environmentálne vhodným spôsobom v súlade so zmluvou.

1.  Členské štáty podporujú systémy opätovného použitia obalov, ktoré môžu byť opätovne použité environmentálne vhodným spôsobom, v súlade so zmluvou.

 

Členské štáty môžu najmä podporovať vytvorenie systémov vratných záloh pre opakovane použiteľné obaly, a to aj prostredníctvom systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov, a poskytovať primerané stimuly výrobcom opakovane použiteľných obalov.

 

2.  Opätovne použité obaly, ktoré sa vyzbierajú v systéme vratných záloh, sa môžu započítať na účely dosiahnutia cieľov v oblasti prevencie stanovených vo vnútroštátnych programoch predchádzania vzniku odpadu, ktoré boli prijaté v súlade s kritériami uvedenými v článku 4.“

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek 1 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  najneskôr do 31. decembra 2025 sa bude pripravovať na opätovné použitie a recyklovať 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov;

f)  najneskôr do 31. decembra 2025 sa bude pripravovať na opätovné použitie alebo recyklovať 65 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek 1 – písmeno h

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  najneskôr do 31. decembra 2030 sa bude pripravovať na opätovné použitie a recyklovať 75 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov;

h)  najneskôr do 31. decembra 2030 sa bude pripravovať na opätovné použitie alebo recyklovať 75 % hmotnosti všetkých odpadov z obalov;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno b a (nové)

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  v článku 6 sa vkladá tento odsek:

 

„1a.  Na účely výpočtu cieľov stanovených v odseku 1 sa v príslušných prípadoch množstvo biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa spracúva aeróbne alebo anaeróbne, môže považovať za recyklované, ak v dôsledku takéhoto spracovania vzniká kompost, digestát alebo iný materiál, ktorého hlavná časť sa po ďalšom potrebnom spracovaní používa ako recyklovaný výrobok, materiál alebo látka.“

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odpady z obalov vyvezené z Únie určené na prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu možno započítať k dosahovaniu cieľov stanovených v odseku 1 len v členskom štáte, v ktorom sa vyzbierali, ak sú splnené podmienky článku 6a ods. 4 a ak vývozca v súlade s nariadením (ES) č. 1013/2006 môže dokázať, že zásielka odpadu spĺňa požiadavky uvedeného nariadenia a že spracovanie odpadu mimo Únie sa uskutočnilo za podmienok, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami relevantných právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia.

2.  Odpady z obalov vyvezené z Únie určené na prípravu na opätovné použitie alebo recykláciu možno započítať k dosahovaniu cieľov stanovených v odseku 1 len v členskom štáte, v ktorom sa vyzbierali, ak sú splnené podmienky článku 6a ods. 4 a ak vývozca v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady(*) (ES) č. 1013/2006 dokáže, že zásielka odpadu spĺňa požiadavky uvedeného nariadenia a že spracovanie odpadu mimo Únie je v súlade s požiadavkami tejto smernice a všetkými príslušnými právnymi predpismi v oblasti životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pri práci.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c a (nové)

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek 3a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  v článku 6 sa vkladá tento odsek:

 

„3a.  Členské štáty sa môžu rozhodnúť pre energetické zhodnocovanie, ak je z environmentálnych, technických a hospodárskych dôvodov vhodnejšie než materiálová recyklácia.“

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno c b (nové)

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek 4

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  v článku 6 sa odsek 4 nahrádza takto:

4.  Členské štáty podporujú, tam kde je to vhodné, používanie materiálov získaných z recyklovaných odpadov z obalov na výrobu obalov a ďalších výrobkov prostredníctvom:

4.  Členské štáty podporujú používanie materiálov získaných z recyklovaných odpadov z obalov na výrobu obalov a ďalších výrobkov prostredníctvom:

a)  zlepšenia trhových podmienok pre takéto materiály;

a)  zlepšenia trhových podmienok a preskúmania právnych predpisov, ktoré by mohli predstavovať prekážky pre využívanie takýchto materiálov;

b)  preskúmaním existujúcich predpisov zabraňujúcich používanie takých materiálov.

b)  preskúmania existujúcich predpisov zabraňujúcich používaniu takých materiálov, zabezpečenia vysokej úrovne ochrany životného prostredia a ľudského zdravia;

 

ba)  zavedenia daňových a hospodárskych stimulov na začatie používania recyklovaných obalových materiálov, ako aj ekologických kritérií pri verejnom obstarávaní;

 

bb)  propagácie materiálov, ktoré neohrozujú ľudské zdravie, keď sa recyklujú na materiály prichádzajúce do styku s potravinami;

 

bc)   propagácie využívania materiálov, ktoré možno opätovne použiť alebo recyklovať bez straty kvality bez ohľadu na to, ako často sa materiál opätovne použije alebo recykluje.“

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  Odseky 5, 8 a 9 sa vypúšťajú.

d)  odseky 5 a 9 sa vypúšťajú a odsek 8 sa nahrádza takto:

 

„Komisia s prihliadnutím na individuálne okolnosti v každom členskom štáte posúdi vykonávanie tejto smernice vzhľadom na fungovanie vnútorného trhu. Toto posúdenie sa uskutoční aspoň raz za tri roky a správa o posúdení sa predloží Európskemu parlamentu a Rade.“

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 – písmeno d a (nové)

Smernica 94/62/ES

Článok 6 – odsek 11a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  dopĺňa sa tento odsek 11a:

 

„11a.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 6b, môžu členské štáty v závislosti od ich konkrétnej situácie dostať výnimky týkajúce sa časového rozvrhu dosiahnutia cieľov stanovených v odseku 1 písm. f) až i) za predpokladu, že sa zaručí postupné približovanie k týmto cieľom, a so zreteľom na odporúčania uvedené v článku 6b ods. 2 písm. b).“;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 94/62/ES

Článok 6a – odsek 1 – písmeno c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  členské štáty môžu zahrnúť výrobky a zložky, ktoré na opätovné použitie pripravili uznaní prevádzkovatelia opätovného použitia alebo sa naň pripravili v rámci systémov vratných záloh. Členské štáty na výpočet upravenej miery odpadov z obalov pripravených na opätovné použitie a recyklovaných odpadov z obalov pri zohľadnení hmotnosti výrobkov a zložiek pripravených na opätovné použitie použijú overené údaje od prevádzkovateľov a vzorec stanovený v prílohe VI.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  V článku 7 ods. 1 sa prvý pododsek nahrádza takto:

1.  Členské štáty urobia potrebné opatrenia, aby zabezpečili vytvorenie systémov, ktoré zabezpečia:

„1.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili vytvorenie systémov, napríklad systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktoré zabezpečia:“ “

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 b (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b)  vkladá sa tento článok:

 

„Článok 7a

 

Zníženie objemu obalov a odpadov z obalov v morskom prostredí

 

1.  Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zníženie objemu odpadov z obalov na svojom území, ktorý sa dostáva do morského prostredia. Uvedené opatrenia zahrnú všetky tieto opatrenia:

 

a)  prijatie záväzného cieľa zníženia objemu odpadov z obalov o 50 % do roku 2025 v porovnaní s úrovňami z roku 2015;

 

b)  zriadenie a prevádzkovanie programov na meranie a sledovanie prenikania odpadov z obalov do morského prostredia;

 

c)  prijatie osobitných opatrení na obmedzenie hlavných zdrojov odpadov z obalov nachádzajúcich sa v morskom prostredí a na plážach podľa jednotlivých regiónov vrátane programov zameraných na zvýšenie informovanosti obyvateľstva, hospodárskych nástrojov a stimulov a trhových obmedzení.

 

2.  Členské štáty každoročne do [x] predložia Komisii správy o svojom pokroku v oblasti znižovania objemu odpadov z obalov s pôvodom na ich území, ktorý preniká do morského prostredia, vrátane opisu opatrení prijatých podľa odseku 1, ako aj očakávaných výsledkov.

 

3.  Komisia prijme vykonávacie akty potrebné na vykonanie tohto článku do ... [osemnásť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice]. Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.“;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 c (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 8 – odsek 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(5c)  V článku 8 sa odsek 2 nahrádza takto:

2.  Aby sa umožnil zber, opätovné používanie a zhodnotenie vrátane recyklácie, obal musí uvádzať na účely svojej identifikácie a zatriedenia klasifikácie príslušným priemyslom charakteristiku použitého obalového materiálu (obalových materiálov) na základe rozhodnutia komisie 97/129/ES [9].

2.  Aby sa umožnil zber, opätovné používanie a zhodnotenie vrátane recyklácie, obal musí obsahovať informácie, ktoré sú na tento účel užitočné. Obaly musia konkrétne uvádzať na účely svojej identifikácie a klasifikácie príslušným priemyslom charakteristiku použitého obalového materiálu (obalových materiálov) na základe rozhodnutia Komisie 97/129/ES[9].“;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d

Smernica 92/64/ES

Článok 12 – odsek 3 b

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3b.  K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s týmto článkom, musí byť pripojená správa o kontrole kvality a správa o vykonávaní článku 6a ods. 4.

3b.  K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s týmto článkom, musí byť pripojená správa o kontrole kvality a správa o vykonávaní článku 6a ods. 4. Správa o kontrole kvality sa vypracuje v súlade s harmonizovaným formátom.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d

Smernica 94/62/ES

Článok 12 – odsek 3 c

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3c.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch svojho preskúmania. Táto správa obsahuje posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch, ako aj úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva každé tri roky.

3c.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch svojho preskúmania. Táto správa obsahuje posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch, ako aj úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov a dostupnosti otvorených údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva každé tri roky.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 – písmeno d

Smernica 94/62/ES

Článok 12 – odsek 3 d

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3d.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 3a. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

3d.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 3a a formát správy o kontrole kvality uvedenej v odseku 3b, ktoré podporujú opakované používanie údajov a ciele v oblasti otvorených údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom uvedeným v článku 21 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 a (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 15 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  V článku 15 sa odsek 1 nahrádza takto:

„Rada prijme na základe príslušných ustanovení zmluvy hospodárske nástroje na podporu vykonania cieľov stanovených touto smernicou. Ak takéto opatrenia neexistujú, členské štáty môžu v súlade s princípmi, ktorými sa riadi environmentálna politika spoločenstva, medzi inými princíp „znečisťovateľ platí“, prijať opatrenia na vykonanie týchto cieľov.“

„Rada prijme na základe príslušných ustanovení zmluvy hospodárske nástroje na podporu vykonania cieľov stanovených touto smernicou. Ak takéto opatrenia neexistujú, členské štáty môžu v súlade so zásadami, ktorými sa riadi environmentálna politika Spoločenstva, medzi inými zásadou „znečisťovateľ platí“, prijať opatrenia na vykonanie týchto cieľov. Takéto opatrenia môžu byť súčasťou systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcov, diferencovaných poplatkov za jednorazové obaly, systémov platieb podľa množstva odpadu a systémov vratných záloh.“

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 7 b (nový)

Smernica 94/62/ES

Článok 15a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 15a

 

Všeobecné požiadavky na systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov

 

Členské štáty zabezpečia, aby sa systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov stanovené v súlade s článkom 8 a článkom 8a smernice 2008/98/ES* vzťahovali aj na obaly a odpady z obalov.

 

________________

 

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Príloha – odsek - 1 (nový)

Smernica 94/62/ES

Príloha II – bod 1 – zarážka 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

V bode 1 prílohy II sa prvá zarážka nahrádza takto:

-  Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opätovné použitie, zhodnocovanie, vrátane recyklácie a aby sa minimalizoval ich vplyv na životné prostredie v prípade, že sa odpad z obalov alebo zvyšky zo spracovania odpadov z obalov zneškodňujú.

–  Obaly sa navrhujú, vyrábajú a obchoduje sa s nimi tak, aby sa umožnilo ich opätovné použitie alebo zhodnocovanie vrátane recyklácie – v súlade so zásadou hierarchie odpadového hospodárstva – a aby sa minimalizoval ich vplyv na životné prostredie v prípade, že sa odpad z obalov alebo zvyšky zo spracovania odpadov z obalov zneškodňujú.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Príloha – odsek - 1 a (nový)

Smernica 94/62/ES

Príloha II – bod 3 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

V prílohe II bode 3 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)  Obaly zhodnocovateľné materiálovou recykláciou

„a)  Obaly zhodnocovateľné materiálovou recykláciou

Obaly sa vyrábajú takým spôsobom, aby umožnili recykláciu určitého percenta z váhy materiálu použitého na výrobu predajného výrobku v súlade so súčasnými normami spoločenstva. Toto percento sa môže meniť v závislosti od typu materiálu, z ktorého sa obal skladá.“

Obaly sa vyrábajú takým spôsobom, aby bola ich recyklácia technicky, environmentálne a hospodársky uskutočniteľná s ohľadom na triedenie, čistenie a druhy formátov a použitých materiálov tak, aby umožnili recykláciu určitého percenta z váhy materiálu použitého na výrobu predajného výrobku v súlade so súčasnými normami Spoločenstva. Toto percento sa môže meniť v závislosti od typu materiálu, z ktorého sa obal skladá. Formáty a materiálové prevedenie, ktoré bránia triedeniu alebo opätovnému spracovaniu, sa nahradia známymi a účinnými alternatívami.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Smernica, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

Referenčné čísla

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.12.2015

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

João Ferreira

25.2.2016

Prerokovanie vo výbore

14.6.2016

 

 

 

Dátum prijatia

13.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

47

11

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Albert Deß

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Smernica, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

Referenčné čísla

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Dátum predloženia v EP

2.12.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ECON

14.12.2015

ITRE

14.12.2015

JURI

14.12.2015

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

ECON

17.12.2015

JURI

28.1.2016

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Dátum prijatia

24.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

58

7

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones

Dátum predloženia

7.2.2017