Betänkande - A8-0029/2017Betänkande
A8-0029/2017

BETÄNKANDE om Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

7.2.2017 - (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Simona Bonafè


Förfarande : 2015/0276(COD)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0596),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0385/2015),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den franska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 27 april 2016[1],

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 15 juni 2016[2],

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (A8-0029/2017),

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv

Skäl -1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1)  Mot bakgrund av EU:s beroende av import av råvaror och den snabba utarmningen av en stor mängd naturresurser på kort sikt är det viktigt att återvinna så många resurser som möjligt inom unionen och att stärka övergången till en cirkulär ekonomi.

Motivering

Det är viktigt att belysa den vidare ramen av övergången till en cirkulär ekonomi och betona den möjlighet som översynen av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall ger för att förbättra denna övergång.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl -1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a)  Avfallshantering bör omvandlas till hållbar materialhantering. Översynen av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG1a ger en möjlighet till detta.

 

__________________

 

1a  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).

Motivering

Det är viktigt att belysa den vidare ramen av övergången till en cirkulär ekonomi och betona den möjlighet som översynen av direktivet om förpackningar och förpackningsavfall ger för att förbättra denna övergång.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt samt främja en mer cirkulär ekonomi.

(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och ändamålsenligt, främja principerna för den cirkulära ekonomin, förbättra spridningen av förnybar energi, öka energieffektiviteten, minska unionens beroende av importerade resurser samt åstadkomma nya ekonomiska möjligheter och konkurrenskraft på lång sikt. För att göra ekonomin verkligt cirkulär är det nödvändigt att vidta ytterligare åtgärder för hållbar produktion och konsumtion, med fokusering på produkters hela livscykel på ett sätt som bevarar resurser och sluter kretsloppet. En ändamålsenligare resursanvändning skulle också ge betydande nettobesparingar för unionens företag, myndigheter och konsumenter och samtidigt minska de sammanlagda årliga växthusgasutsläppen.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Ett politiskt och samhälleligt incitament att främja återvinning och materialåtervinning som ett hållbart sätt att hantera naturresurser inom en cirkulär ekonomi bör iaktta den hierarki för avfallshantering som föreskrivs i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG1a och strikt tillämpa en strategi där förebyggande prioriteras framför återvinning.

 

__________________

 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Motivering

En cirkulär ekonomi kan inte fungera om inte produktionen är ren. Giftiga ämnen bör undvikas redan på projekteringsstadiet för att produkter och material ska kunna cirkulera i ett slutet kretslopp, utan att det uppstår faror för materialkvaliteten, medborgarnas och arbetstagarnas hälsa och för miljön. Då måste man tänka om när det gäller giftiga ämnen så att inte farliga ämnen blir till hinders för återanvändning, reparation och materialåtervinning i en cirkulär ekonomi.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Nedskräpning och felaktigt bortskaffande av förpackningar och förpackningsavfall har negativa effekter på både den marina miljön och unionens ekonomi och utgör onödiga risker för folkhälsan. Många av de objekt som oftast hittas på stränder inkluderar förpackningsavfall, med långvariga effekter på miljön, vilket påverkar turismen och allmänhetens glädje av dessa naturområden. Dessutom undergräver förpackningsavfall som hamnar i den marina miljön avfallshierarkins prioritetsordning, särskilt genom att man undviker förberedelse för återanvändning, återvinning och andra återvinningsåtgärder före det felaktiga bortskaffande av avfallet. För att minska den oproportionerliga andelen förpackningsavfall i marint skräp bör ett bindande mål fastställas med stöd av riktade åtgärder som antas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  De mål som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG13 för återvinning och materialåtervinning av förpackningar och förpackningsavfall bör ändras genom utökad förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av förpackningsavfall i syfte att bättre återspegla EU:s ambition att göra ekonomin mer cirkulär.

(2)  De mål som anges i direktiv 94/62/EG13 för återvinning och materialåtervinning av förpackningar och förpackningsavfall bör ändras genom utökad materialåtervinning av förpackningsavfall i syfte att bättre återspegla EU:s ambition att göra ekonomin mer cirkulär.

__________________

 

3  Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG av den 20 december 1994 om förpackningar och förpackningsavfall (EGT L 365, 31.12.1994, s. 10).

 

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  Separata och kvantitativa mål för återanvändning, som medlemsstaterna bör sträva efter att uppnå, bör fastställas för att främja återanvändbara förpackningar och samtidigt bidra till nya arbetstillfällen och resursbesparingar.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  Ökad återanvändning av förpackningar kan minska de övergripande kostnaderna i leverantörskedjan och minska förpackningsavfallets miljöpåverkan. Medlemsstaterna bör stödja ett införande av återanvändningsbara förpackningar på marknaden, som kan återvinnas när de blivit uttjänta.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 2c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2c)  I vissa situationer, t.ex. i restaurangbranschen, behövs engångsförpackningar för att garantera livsmedelshygienen och konsumenternas hälsa och säkerhet. Medlemsstaterna bör ta hänsyn till detta när de utvecklar förebyggande åtgärder och främja större tillgång till materialåtervinning för sådana förpackningar.

Motivering

Förebyggande åtgärder måste ta hänsyn till behovet av att prioritera livsmedelshygien och konsumenternas hälsa och säkerhet. Det finns vissa situationer då livsmedelshygien och konsumentsäkerhet inte tillåter användning av återanvändbara förpackningsformer, exempelvis för hämtmat. Å andra sidan måste medlemsstaterna anstränga sig mer för att stödja insamling och materialåtervinning av sådana förpackningar utanför hemmet.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  För att göra avfallslagstiftningen mer enhetlig bör också definitionerna i direktiv 94/62/EG anpassas till de definitioner i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG14 som är tillämpliga på avfall i allmänhet.

(3)  För att göra avfallslagstiftningen mer enhetlig bör också definitionerna i direktiv 94/62/EG, utan att det påverkar förpackningens och förpackningsavfallets specifika karaktär och där så är relevant anpassas till de definitioner i direktiv 2008/98/EG som är tillämpliga på avfall i allmänhet.

__________________

 

14 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

 

Motivering

Det är nödvändigt att säkerställa konsekvens i all EU:s avfallslagstiftning.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  En ytterligare ökning av de mål som anges i direktiv 94/62/EG för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av förpackningsavfall skulle leda till tydliga miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar.

(4)  En ytterligare ökning av de mål som anges i direktiv 94/62/EG för materialåtervinning av förpackningsavfall skulle leda till tydliga miljömässiga, ekonomiska och sociala fördelar.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Förebyggande av avfall är det effektivaste sättet att förbättra resurseffektiviteten, minska avfallets miljöpåverkan och främja återvinning av material av hög kvalitet. Därför bör medlemsstaterna anta en livscykelstrategi som syftar till att minska produkters miljöpåverkan. Medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att främja användningen av återanvändbara förpackningar och minska förbrukningen av förpackningar som inte är återvinningsbara och onödiga förpackningar. För detta ändamål bör medlemsstaterna använda sig av lämpliga ekonomiska instrument för att ge incitament för tillämpning av avfallshierarkin. Medlemsstaterna bör kunna använda sig av de instrument som anges i bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG. Arbetet med att förebygga avfall bör vidare inte äventyra förpackningens roll att upprätthålla hygien och säkerhet för konsumenterna.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Medlemsstaterna bör införa lämpliga incitament för tillämpning av avfallshierarkin, särskilt ekonomiska och skattemässiga incitament som syftar till att uppnå målen för förebyggande av förpackningsavfall och materialåtervinning i detta direktiv, t.ex. deponerings- och förbränningsavgifter, volym- eller viktbaserade avfallstaxor, system för utökat producentansvar och incitament för lokala myndigheter. Dessa åtgärder bör ingå i programmen för förebyggande av förpackningsavfall i alla medlemsstater.

Motivering

Medlemsstaterna spelar en avgörande roll i övergången till den cirkulära ekonomin, och det är viktigt att de inför lämpliga ekonomiska, skattemässiga och rättsliga incitament för förebyggande av förpackningsavfall och materialåtervinning, i enlighet med målen i detta direktiv. De åtgärder som vidtas bör ingå i särskilda program för hantering och förebyggande av avförpackningsavfall i alla medlemsstater.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c)  I de flesta fall hänger inte tillhandahållandet av förpackning på konsumenten och är inte något som denne väljer, utan snarare producenten. System för utökat producentansvar är lämpliga både för att förebygga förpackningsavfall och för att skapa system som garanterar att använt förpackningsmaterial eller förpackningsavfall returneras eller samlas in från konsumenten, andra slutliga användare eller från avfallsflödet, och återanvändning eller återvinning, inbegripet materialåtervinning av förpackningar och/eller förpackningsavfall som samlas in.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 4d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4d)  För att främja förebyggandet av förpackningsavfall och minska dess påverkan på miljön och samtidigt främja återvinningsmaterial av hög kvalitet bör de väsentliga kraven i och bilaga II till detta direktiv ses över och vid behov revideras, för att skärpa kraven som förbättrar designen för återanvändning och materialåtervinning av hög kvalitet av förpackningar.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 4e (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4e)  Medlemsstaternas nationella strategier bör inbegripa åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet, i form av olika incitament och fördelar som härrör från produkter tillverkade av återvunnet avfall, vilket kommer att uppmuntra till investeringar i sektorn för återvinningsprodukter.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 4f (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4f)  Att främja en hållbar bioekonomi kan bidra till att minska EU:s beroende av importerade råmaterial. Att förbättra marknadsvillkoren för biobaserade återvinningsbara förpackningar och komposterbara och biologiskt nedbrytbara förpackningar och att se över befintlig lagstiftning som hindrar användningen av materialen, ger möjlighet att stimulera ytterligare forskning och innovation och ersätta råvaror baserade på fossila bränslen med förnybara källor vid produktion av förpackningar, när det är gynnsamt ur ett livscykelperspektiv, och stödja ytterligare återvinning av organiskt material.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Genom en successiv höjning av de befintliga målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av förpackningsavfall bör man säkerställa att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial successivt och effektivt återvinns genom god avfallshantering och i linje med avfallshierarkin. På detta sätt bör man garantera att värdefullt material som ingår i avfallet återförs till den europeiska ekonomin, vilket är steg på vägen mot att genomföra råvaruinitiativet15 och skapa en cirkulär ekonomi.

(5)  Genom en successiv höjning av de befintliga målen för materialåtervinning av förpackningsavfall bör man säkerställa att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial successivt och effektivt återvinns genom god avfallshantering och i linje med avfallshierarkin. På detta sätt bör man garantera att värdefullt material som ingår i avfallet återförs till den europeiska ekonomin, vilket är steg på vägen mot att genomföra råvaruinitiativet15 och skapa en cirkulär ekonomi, utan att det påverkar livsmedelssäkerheten, konsumenthälsan och lagstiftningen om material avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  En ren, effektiv och hållbar cirkulär ekonomi kräver att farliga ämnen avlägsnas från produkter vid utformningsskedet och i detta sammanhang bör en cirkulär ekonomi erkänna uttryckliga bestämmelser i det sjunde miljöhandlingsprogrammet som kräver utveckling av giftfria materialkretslopp så att återvunnet avfall kan användas som en viktig och tillförlitlig råvarukälla inom EU.

Motivering

EU bör inrikta sig på att skapa en ren cirkulär ekonomi och inte riskera att allmänheten och marknaden i framtiden kanske förlorar förtroendet för återvinningsmaterial eller att det skapas en avfallsbelastning som aldrig tar slut. Den stora svårigheten i samband med materialåtervinning är att det förekommer farliga ämnen i olika material. EU bör inrikta sig på att få bort dessa farliga ämnen från produkter och avfall, och bör inte riskera folkhälsan och miljön genom att undanta vissa kategorier av företag eller produkter från säkerhetskraven och genom att göra det omöjligt att i framtiden identifiera dessa kontaminerade material.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  När återvinningsmaterial kommer in i ekonomin på nytt eftersom det upphört att vara avfall, antingen genom att uppfylla särskilda kriterier för att så ska ske eller genom att tas med i en ny produkt, då måste unionens kemikalielagstiftning fullständigt efterlevas.

Motivering

Reach-förordningen gäller inte för avfall, såsom det står i artikel 2.2: ”Avfall enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG är inte ett ämne, en beredning eller en vara i den mening som avses i artikel 3 i denna förordning”.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c)  Det finns stora skillnader mellan hushållens förpackningsavfall och förpackningsavfall från affärer och industrier. För att få en tydlig och exakt inblick i båda avfallsströmmarna bör medlemsstaterna redovisa dem separat.

Motivering

Belgien är för närvarande den enda medlemsstaten som har ett separat insamlings- och rapporteringssystem för hushållens förpackningsavfall och förpackningsavfall från affärer och industrier. Vi anser att detta är ett exempel på bästa praxis som kan kopieras på EU-nivå. Den ekonomiska verkligheten för hushållsförpackningar kontra affärs- och industriförpackningar skiljer sig avsevärt åt: 1) Det handlar om olika produkter och därför krävs olika förpackningar, vilket leder till olika avfallsströmmar. 2) Den kommersiella aspekten är annorlunda (B2B-ram för affärs- och industriförpackningar kontra B2C-ram för hushållsförpackningar). 3) Volymerna för strömmarna skiljer sig kraftigt åt. Detta är de tre viktigaste skälen till att göra en tydlig åtskillnad mellan strömmarna.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Många medlemsstater har ännu inte helt byggt ut den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Det är därför viktigt att fastställa tydliga mål för att undvika att återvinningsbara material fastnar längst ned i avfallshierarkin.

(6)  Många medlemsstater har ännu inte helt byggt ut den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering som krävs för återvinning. Det är därför viktigt att fastställa tydliga politiska mål för byggandet av avfallsanläggningar och installationer för förebyggande, återanvändning och materialåtervinning i syfte att undvika att återvinningsbara material fastnar längst ned i avfallshierarkin och för att fastställa incitament för investeringar i en innovativ infrastruktur för avfallshantering.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  För att bidra till att uppnå målen i detta direktiv och främja övergången till en cirkulär ekonomi bör kommissionen främja samordning och utbyte av information och bästa praxis bland medlemsstater och olika sektorer i ekonomin. Detta utbyte skulle kunna underlättas med hjälp av kommunikationsplattformar som skulle kunna bidra till att öka medvetenheten om nya industriella lösningar och ge en bättre överblick över tillgänglig kapacitet samt bidra till att skapa kopplingar mellan avfallsindustrin och andra sektorer och till att stödja industriell symbios.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Till följd av den kombination av återvinningsmål och deponeringsbegränsningar som fastställs i direktiven 2008/98/EG och 1999/31/EG blir unionens mål för energiåtervinning och materialåtervinning av förpackningsavfall enligt direktiv 94/62/EG överflödiga.

(7)  Till följd av den kombination av återvinningsmål och deponeringsbegränsningar som fastställs i rådets direktiv 2008/98/EG och 1999/31/EG blir unionens mål för energiåtervinning av förpackningsavfall enligt direktiv 94/62/EG överflödiga.

 

__________________

 

1a  Rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av avfall (EGT L 182, 16.7.1999, s. 1).

Motivering

Återvinningsmålen är grundläggande i övergången till en cirkulär ekonomi.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Detta direktiv fastställer långsiktiga mål för unionens avfallshantering och ger de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna tydlig vägledning för de investeringar som krävs för att uppnå målen. När medlemsstaterna utarbetar sina nationella strategier för avfallshantering och planerar investeringar i infrastruktur för avfallshantering bör de på lämpligt sätt använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att, i linje med avfallshierarkin, främja förebyggande av avfall, återanvändning och materialåtervinning.

(8)  Detta direktiv fastställer långsiktiga mål för unionens avfallshantering och ger de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna tydlig vägledning för de investeringar som krävs för att uppnå målen. När medlemsstaterna utarbetar sina nationella strategier för avfallshantering och planerar investeringar i infrastruktur för avfallshantering och den cirkulära ekonomin bör de på lämpligt sätt använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna och utforma strategierna och investeringsplanerna så att de främst är inriktade på att främja förebyggande av avfall och återanvändning, följt av materialåtervinning, i linje med avfallshierarkin.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Bestämmelserna om att ytterligare höja återvinningsmålen från 2030 bör bedömas utifrån erfarenheterna av tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Separata återvinningsmål bör fastställas för järnmetaller och aluminium. Detta skulle leda till stora ekonomiska och miljömässiga fördelar, eftersom mer aluminium skulle återvinnas vilket innebär betydande energi- och koldioxidbesparingar. Det befintliga målet för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av metallförpackningar bör därför delas upp i separata mål för dessa båda typer av avfall.

(10)  Separata återvinningsmål bör fastställas för järnmetaller och aluminium. Detta skulle leda till stora ekonomiska och miljömässiga fördelar, eftersom mer metaller skulle återvinnas vilket innebär betydande energi- och koldioxidbesparingar. Det befintliga målet för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av metallförpackningar bör därför delas upp i separata mål för dessa båda typer av avfall.

Motivering

Separata mål bidrar inte bara till att förbättra återvinningstakten av aluminium, utan även återvinningstakten av stål. Det är därför lämpligt att använda ordet "metaller” snarare än ”aluminium”.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Vid beräkningen av om målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning uppnåtts, bör medlemsstaterna kunna räkna in produkter och komponenter som förberetts för återanvändning av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning eller genom erkända pantsystem. För att säkerställa harmoniserade villkor för dessa beräkningar kommer kommissionen att anta närmare bestämmelser om fastställande av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning och erkända pantsystem samt om insamling, kontroll och rapportering av uppgifter.

(11)  För en säkerställa en enhetlig beräkning av uppgifter om målen för materialåtervinning bör kommissionen anta närmare bestämmelser om fastställande av aktörer inom materialåtervinning samt om insamling, spårbarhet, kontroll och rapportering av uppgifter. Efter antagandet av denna harmoniserade metod bör medlemsstaterna vid beräkningen av om målen för materialåtervinning uppnåtts kunna räkna in materialåtervinning av metaller i samband med förbränning eller samförbränning.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att garantera tillförlitligheten hos de uppgifter som samlas in om förberedelse för återanvändning är det viktigt att fastställa gemensamma regler för rapportering. Det är också viktigt att fastställa mer exakta bestämmelser för medlemsstaternas rapportering om vad som verkligen materialåtervinns och som kan tillgodoräknas när det gäller uppnåendet av målen för materialåtervinning. I detta syfte måste rapporteringen om uppnåendet av målen för materialåtervinning i regel grundas på tillförseln till den slutliga materialåtervinningsprocessen. För att begränsa det administrativa arbetet bör medlemsstaterna, på strikta villkor, tillåtas att rapportera materialåtervinningsandelargrundval av produktionen vid sorteringsanläggningar. Viktförluster av material eller ämnen på grund av fysiska och/eller kemiska omvandlingsprocesser som ingår i den slutliga materialåtervinningsprocessen bör inte dras av från vikten av det avfall som rapporteras som återvunnet.

(12)  För att garantera tillförlitligheten hos de uppgifter som samlas in om materialåtervinning är det viktigt att fastställa gemensamma regler för insamling, spårbarhet, kontroll och rapportering av uppgifter. Det är också viktigt att fastställa mer exakta bestämmelser för medlemsstaternas rapportering om vad som verkligen materialåtervinns och som kan tillgodoräknas när det gäller uppnåendet av målen för materialåtervinning. Beräkningen av uppnåendet av målen bör grundas på en enda harmoniserad metod som förhindrar rapportering av kasserat avfall som avfallsåtervinning. Rapporteringen om uppnåendet av målen för materialåtervinning måste därför grundas på tillförseln till den slutliga materialåtervinningsprocessen. Viktförluster av material eller ämnen på grund av fysiska och/eller kemiska omvandlingsprocesser som ingår i den slutliga materialåtervinningsprocessen bör inte dras av från vikten av det avfall som rapporteras som återvunnet.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Kvaliteten, tillförlitligheten och jämförbarheten hos statistik bör förbättras genom att man inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport.

(14)  Medlemsstaternas rapportering av uppgifter och information är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. De rapporterade uppgifternas kvalitet, tillförlitlighet och jämförbarhet bör förbättras genom att man inför gemensamma metoder för insamling och behandling av uppgifter från vederhäftiga källor, och inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att se till att uppgifterna från olika medlemsstater är jämförbara. När medlemsstaterna utarbetar rapporter om hur målen i direktiv 94/62/EG har uppnåtts bör de åläggas att använda de senaste metoder som tagits fram av kommissionen och medlemsstaternas nationella statistikkontor.

(16)  Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att se till att uppgifterna från olika medlemsstater är jämförbara. När medlemsstaterna utarbetar rapporter om hur målen i direktiv 94/62/EG har uppnåtts bör de åläggas att använda en gemensam metod för insamling och behandling av uppgifter som tagits fram av kommissionen i samarbete med medlemsstaternas nationella statistikkontor och de nationella, regionala och lokala myndigheterna med ansvar för avfallshantering.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Medlemsstaterna bör på begäran och utan dröjsmål ge kommissionen all information som är nödvändig för att bedöma genomförandet av detta direktiv som helhet och dess påverkan på miljön och människors hälsa.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att komplettera eller ändra direktiv 94/62/EG bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på artiklarna 6a.2, 6a.5, 11.3, 19.2 och 20. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. När kommissionen utarbetar och upprättar delegerade akter bör den se till att relevanta handlingar överlämnas samtidigt, i god tid och på lämpligt sätt till Europaparlamentet och rådet.

(17)  För att komplettera direktiv 94/62/EG bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på reglerna för beräkning av om målen för materialåtervinning uppnåtts, vissa undantag avseende de högsta koncentrationerna av tungmetaller i vissa återvunna material, produktcykler och förpackningstyper, om den gemensamma metoden för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapporteringen av uppgifter om uppfyllandet av målen för materialåtervinning och ändringar i förteckningen över illustrativa exempel på definitionen av förpackningar och eventuella tekniska svårigheter i samband med tillämpningen av detta direktiv. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med de principer som fastställs i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i utarbetandet av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 94/62/EG bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på artiklarna 12.3d och 19. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201116.

(18)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av direktiv 94/62/EG, bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter med avseende på anpassning av identifieringssystemet rörande vilka förpackningsmaterial som använts till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201116.

__________________

__________________

16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

16 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Medlemsstaterna bör säkerställa att högt ställda krav på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen införs för samtliga arbetstagare inom unionen i linje med befintlig unionslagstiftning och i överensstämmelse med hänsyn till de risker som arbetstagare inom vissa sektorer för tillverkning, återvinning och avfallshantering utsätts för.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 1 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-1)   I artikel 1 skall punkt 2 ersättas med följande:

2.   I detta syfte fastställs i detta direktiv åtgärder som i första hand skall motverka uppkomsten av förpackningsavfall och som i enlighet med andra grundläggande principer avser återanvändning av förpackningar samt materialutnyttjande och andra former av återvinning av förpackningsavfall, för att begränsa det avfall som måste bortskaffas slutligt.

”2.   I detta syfte fastställs i detta direktiv åtgärder som i första hand skall motverka uppkomsten av förpackningsavfall och som i enlighet med andra grundläggande principer avser återanvändning av förpackningar samt materialutnyttjande och andra former av återvinning av förpackningsavfall, för att begränsa det avfall som måste bortskaffas slutligt för att bidra till övergången till en cirkulär ekonomi.

Motivering

Det är viktigt att i målen belysa hur viktigt detta direktiv är för övergången till en cirkulär ekonomi.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led ba (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 3 – led 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Följande led ska läggas till:

 

”2a.  biobaserad förpackning: varje förpackning som härrör från material av biologiskt ursprung, utom material som är inneslutet i geologiska formationer och/eller fossiliserat.”

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led c

Direktiv 94/62/EG

Artikel 3 – led 3–10

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Punkterna 3–10 ska utgå.

c)  Punkterna 3 och 4 och 6–10 ska utgå.

Motivering

Definitionen av återanvändning återinförs.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led d

Direktiv 94/62/EG

Artikel 3 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Dessutom ska de definitioner av avfall, avfallsproducent, avfallsinnehavare, avfallshantering, insamling, separat insamling, förebyggande, återanvändning, behandling, återvinning, förberedelse för återanvändning, materialåtervinning, slutlig materialåtervinningsprocess och bortskaffande som fastställs i artikel 3 i direktiv 2008/98/EG tillämpas.”

”Dessutom ska de definitioner av avfall, avfallsproducent, avfallsinnehavare, avfallshantering, insamling, separat insamling, förebyggande, sortering, kommunalt avfall, industri- och affärsavfall, behandling, återvinning, materialåtervinning, organisk materialåtervinning, slutlig materialåtervinningsprocess, skräp och bortskaffande som fastställs i artikel 3 i direktiv 2008/98/EG tillämpas.”

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 94/62/EG

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”Dessa andra åtgärder kan bestå av nationella program, incitament genom system för utökat producentansvar i syfte att minimera förpackningarnas miljöpåverkan, eller liknande insatser vilka vid behov kan antas i samråd med ekonomiska aktörer och vars syfte är att sammanföra och dra nytta av de många initiativ som tagits i medlemsstaterna för att förebygga avfall. Åtgärderna ska vara förenliga med detta direktivs syften, såsom de fastställs i artikel 1.1.

”Medlemsstaterna ska vidta åtgärder i syfte att minimera förpackningarna miljöpåverkan och bidra till att uppnå de mål för förebyggande av avfall som fastställs i artikel 9.1 i direktiv 2008/98/EG. Sådana åtgärder ska innefatta utökat producentansvar enligt definitionen i artikel 8.1 tredje stycket och incitament för användning av återanvändbara förpackningar.

 

Medlemsstaterna ska vidta åtgärder för att uppnå en varaktig minskning av förbrukningen av förpackningar som inte går att återvinna och onödiga förpackningar. Dessa åtgärder ska inte äventyra hygienen eller livsmedelssäkerheten.

 

Dessutom får medlemsstaterna vidta andra åtgärder i samråd med ekonomiska aktörer och konsument- och miljöorganisationer och vars syfte är att sammanföra och dra nytta av de många initiativ som tagits i medlemsstaterna för att förebygga avfall.

 

Åtgärderna ska vara förenliga med detta direktivs syften, såsom de fastställs i artikel 1.1.

 

Medlemsstaterna ska använda sig av lämpliga ekonomiska instrument och andra åtgärder för att ge incitament för tillämpning av avfallshierarkin. Dessa instrument och åtgärder får också innefatta de instrument och åtgärder som anges i bilaga IVa till direktiv 2008/98/EG.”

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 4 – punkt 3

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2a)  Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

3.  Kommissionen ska vid behov lägga fram förslag för att skärpa och komplettera tillsynen över att de väsentliga kraven efterlevs samt för att se till att inga nya förpackningar släpps ut på marknaden om inte producenten vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att minska deras påverkan på miljön, utan att äventyra deras viktiga funktion.

3.  Senast den 31 december 2020 ska kommissionen lägga fram förslag för att uppdatera de väsentliga kraven, för att skärpa och komplettera tillsynen över att dessa krav efterlevs och se till att inga nya förpackningar släpps ut på marknaden om inte producenten vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att minska deras påverkan på miljön, utan att äventyra deras viktiga funktion. Kommissionen ska efter samråd med samtliga berörda parter lägga fram ett lagstiftningsförslag för uppdatering av kraven, i synnerhet för att förbättra designen för återanvändning och återvinning av hög kvalitet.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2b (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b)  I artikel 4 ska följande punkt läggas till:

 

”3a.  Medlemsstaterna ska när det är fördelaktigt för miljön ur ett livscykelperspektiv uppmuntra användningen av biobaserade återvinningsbara förpackningar och komposterbara och biologiskt nedbrytbara förpackningar, genom att vidta åtgärder såsom att

 

a)  främja deras användning genom bland annat användning av ekonomiska instrument,

 

b)  förbättra marknadsvillkoren för sådana produkter,

 

c)  se över befintlig lagstiftning som lägger hinder i vägen för användningen av produkterna.”

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2c (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 5 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c)  I artikel 5 ska följande titel införas:

 

”Återanvändning”

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2d (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 5 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

2d)  Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

Medlemsstaterna får i enlighet med fördraget främja återanvändningssystem för förpackningar som kan återvändas på ett miljövänligt sätt.

1.  Medlemsstaterna ska i linje med avfallshierarkin och i enlighet med fördraget främja återanvändningssystem för förpackningar som kan återvändas på ett miljövänligt sätt, utan att det äventyrar livsmedelshygienen eller konsumentsäkerheten.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2e (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 5 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2e)  I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

 

”1a.  Medlemsstaterna ska sträva efter att uppnå följande mål för återanvändning av förpackningar:

 

a)  Senast den 31 december 2025 ska minst 5 viktprocent av allt förpackningsavfall återanvändas.

 

b)  Senast den 31 december 2030 ska minst 10 viktprocent av allt förpackningsavfall återanvändas.”

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2f (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 5 – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2f)  I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

 

”1b.  Medlemsstaterna får för att uppmuntra återanvändning vidta bl.a. följande åtgärder:

 

–  Använda pantsystem för återanvändbara förpackningsprodukter.

 

–  Fastställa en minimiandel återanvändningsbara förpackningar som släpps ut på marknaden varje år per förpackningsflöde.

 

–  Införa lämpliga ekonomiska incitament för producenter av återanvändningsbara förpackningar.”

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2g (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 5 – punkt 1c (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2g)  I artikel 5 ska följande punkt läggas till:

 

1c. Förpackningar och återanvända förpackningar och förpackningar som samlas in via ett pantsystem får räknas in i uppnåendet av de mål för förebyggande som fastställs i de nationella förebyggandeprogrammen.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led a

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – rubriken

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Rubriken ska ersättas med ”Återvinning, återanvändning och materialåtervinning”.

a)  Rubriken ska ersättas med ”Återvinning och materialåtervinning”.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led aa (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt -1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)   I artikel 6 ska följande punkt -1 införas:

 

”-1.  Medlemsstaterna ska införa sorteringssystem för alla förpackningsmaterial.”

Motivering

Separat insamling och sortering av alla förpackningar måste bli obligatoriskt och inte bara främjas. Förpackningar som inte samlas in och sorteras separat återvinns inte. Bara om en tydlig rättslig skyldighet att kräva separat insamling och sortering av alla förpackningar införs kan alla återvinningsbara förpackningsmaterial få garanterad tillgång till insamlings- och återvinningssystem. Att kräva att medlemsstaterna inför insamlings- och sorteringssystem är också nödvändigt för att säkra en kontinuerlig leverans av återvinningsbart material och därmed skapa ett förutsägbart scenario för innovation och investeringar i befintlig och ny teknik och infrastruktur för insamling och sortering.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led b

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Senast den 31 december 2025 ska minst 65 viktprocent av allt förpackningsavfall förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.

f)  Senast den 31 december 2025 ska minst 70 viktprocent av allt förpackningsavfall som genererats materialåtervinnas.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led b

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt 1 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g)  Senast den 31 december 2025 ska följande minimimål (i viktprocent) för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning vara uppfyllda när det gäller följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:

g)  Senast den 31 december 2025 ska följande minimimål (i viktprocent) för materialåtervinning vara uppfyllda när det gäller följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:

i)  55 % av plast.

i)  60 % av plast.

ii)  60 % av trä.

ii)  65 % av trä.

iii)  75 % av järnmetall.

iii)  80 % av järnmetall.

iv)  75 % av aluminium.

iv)  80 % av aluminium.

v)  75 % av glas.

v)  80 % av glas.

vi)  75 % av papper och kartong.

vi)  90 % av papper och kartong.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led b

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt 1 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  Senast den 31 december 2030 ska minst 75 viktprocent av allt förpackningsavfall förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.

h)  Senast den 31 december 2030 ska minst 80 viktprocent av allt förpackningsavfall som genererats materialåtervinnas.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led b

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt 1 – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  Senast den 31 december 2030 ska följande minimimål (i viktprocent) för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning vara uppfyllda när det gäller följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:

i)  Senast den 31 december 2030 ska följande minimimål (i viktprocent) för materialåtervinning vara uppfyllda när det gäller följande specifika material som ingår i förpackningsavfall:

i)  75% av trä.

i)  80% av trä.

ii)  85% av järnmetall.

ii)  90% av järnmetall.

iii)  85% av aluminium.

iii)  90% av aluminium.

iv)  85 % av glas.

iv)  90% av glas.

v)  85 % av papper och kartong.

 

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led c

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Förpackningsavfall som skickas till en annan medlemsstat för förberedelse för återanvändning, materialåtervinning eller återvinning i den andra medlemsstaten får tillgodoräknas för uppnåendet av de mål som anges i punkt 1 f–i endast av den medlemsstat där avfallet samlades in.

3.  Förpackningsavfall som skickas till en annan medlemsstat för materialåtervinning i den andra medlemsstaten får tillgodoräknas för uppnåendet av de mål som anges i punkt 1 f–i endast av den medlemsstat där avfallet samlades in.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led ca (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

ca)  Artikel 6.4 ska ersättas med följande:

4.  Medlemsstaterna ska i förekommande fall främja att material som erhållits från materialutnyttjande av förpackningsavfall används för tillverkning av förpackningar och andra produkter genom

4.  Medlemsstaterna ska främja att material som erhållits från materialutnyttjande av förpackningsavfall, när det är fördelaktigt för miljön ur ett livscykelperspektiv och i linje med avfallshierarkin, används för tillverkning av förpackningar och andra produkter genom

a)  att förbättra marknadsvillkoren för material av detta slag,

a)  att förbättra marknadsvillkoren för material av detta slag,

b)  att se över befintliga bestämmelser som lägger hinder i vägen för bruket av dessa material.

b)  att se över befintliga bestämmelser som lägger hinder i vägen för bruket av dessa material,

 

ba)  att utnyttja lämpliga ekonomiska instrument för att skapa incitament för användning av returråvaror, som kan omfatta åtgärder som främjar produkternas innehåll av återvunnet material och tillämpning av kriterierna för hållbar upphandling,

 

bb)  att främja material som, när de återvunnits, inte utgör en fara för människors hälsa när de återvinns till material avsedda att komma i kontakt med livsmedel.”

Motivering

Medlemsstaterna bör uppmuntra användningen av material som erhållits från återvunnet förpackningsavfall för tillverkning av förpackningar och andra produkter, genom att förbättra marknadsvillkoren för sådana material och se över befintlig lagstiftning som hindrar att de används samt skapa incitament för användning av returråvaror och främjande av material som, när de återvunnits, inte utgör en fara för människors hälsa.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led d

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkterna 5, 8 och 9

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)   Punkterna 5, 8 och 9 ska utgå.

d)   Punkterna 5 och 9 ska utgå.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3 – led da (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt 8

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

da)  Punkt 8 ska ersättas med följande:

8.   Kommissionen skall så snart som möjligt och senast den 30 juni 2005 till Europaparlamentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet av detta direktiv och dess konsekvenser för miljön och för den inre marknadens funktion. I rapporten skall hänsyn tas till de enskilda omständigheterna i varje medlemsstat. Den skall ta upp följande:

”8.   Senast den 31 december 2024 ska kommissionen undersöka målen i artikel 6 och framstegen mot att nå målen, med hänsyn tagen till vilken bästa praxis och vilka åtgärder medlemsstaterna tillämpar för att nå målen.

 

Kommissionen ska i sin bedömning överväga att fastställa följande:

a)   En utvärdering av de väsentliga kravens effektivitet, genomförande och efterlevnad.

a)  Mål för andra flöden av förpackningsavfall.

b)   Ytterligare förebyggande åtgärder för att minimera förpackningarnas konsekvenser för miljön så mycket som möjligt utan att äventyra deras viktiga funktion.

b)  Separata mål för hushållens förpackningsavfall, affärsavfall och industriellt förpackningsavfall.

c)   Eventuellt utarbetande av en miljöindikator för förpackningar för att göra det enklare och effektivare att förebygga förpackningsavfall.

För detta ändamål ska kommissionen utarbeta en rapport, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, som ska översändas till Europaparlamentet och rådet.”

d)   Eventuella planer för förebyggande av förpackningsavfall.

 

e)   Främjande av återanvändning och framför allt en jämförelse av kostnaden för och nyttan av återanvändning respektive materialutnyttjande.

 

f)   Producentansvar inbegripet dess finansiella aspekter.

 

g)   Satsningar på att ytterligare minska förekomsten av och, om så är lämpligt, slutligen fasa ut tungmetaller och andra farliga ämnen i förpackningar till 2010.

 

Rapporten skall när så är lämpligt åtföljas av förslag till översyn av de berörda bestämmelserna i detta direktiv, såvida inte sådana förslag redan har lagts fram.

 

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led 1

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6a – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1.   Vid beräkningen av om målen i artikel 6.1 f–i har uppnåtts gäller följande:

”1.   Vid beräkningen av om målen i artikel 6.1 f–i har uppnåtts ska vikten av återvunnet förpackningsavfall vara vikten av det avfall som når den slutliga materialåtervinningsprocessen under ett visst år.

a)  Vikten av återvunnet förpackningsavfall ska vara vikten av det avfall som når den slutliga materialåtervinningsprocessen.

 

b)  Vikten av förpackningsavfall som förberetts för återanvändning ska förstås som vikten av förpackningsavfall som har återvunnits eller samlats in av en erkänd aktör inom förberedelse för återanvändning och som har genomgått all nödvändig kontroll, rengöring och reparation för att möjliggöra återanvändning utan ytterligare sortering eller förbehandling.

 

c)  Medlemsstaterna får inbegripa produkter och komponenter som förberetts för återanvändning av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning eller genom erkända pantsystem. För beräkningen av den justerade andelen förpackningsavfall som förberetts för återanvändning eller materialåtervunnits, med beaktande av vikten av de produkter och komponenter som förberetts för återanvändning, ska medlemsstaterna använda kontrollerade uppgifter från aktörerna och tillämpa den formel som anges i bilaga IV.

 

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led 1

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6a – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska senast den 31 december 2018 anmoda de europeiska standardiseringsorganisationerna att utveckla europeiska kvalitetsstandarder för både avfall som förs in i den slutliga materialåtervinningsprocessen och för sekundära råvaror, i synnerhet för plast, utgående från bästa tillgängliga praxis.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led 2

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att säkerställa harmoniserade villkor för tillämpningen av punkt 1 b och c och bilaga IV ska kommissionen i enlighet med artikel 21a anta delegerade akter som fastställer lägstanivåer för kvalitetskrav och operativa krav för fastställande av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning och av erkända pantsystem, inklusive särskilda regler för insamling, kontroll och rapportering av uppgifter.

2.  För att säkerställa harmoniserade villkor för tillämpningen av punkt 1 ska kommissionen i enlighet med artikel 21a anta delegerade akter för att komplettera detta direktiv och fastställa lägstanivåer för kvalitetskrav och operativa krav för fastställande av aktörer inom slutlig materialåtervinning, inklusive särskilda regler för insamling, spårbarhet, kontroll och rapportering av uppgifter.

Motivering

För att punkt 1 a i detta direktiv ska tillämpas enhetligt bör kommissionen anta delegerade akter och fastställa lägstanivåer för kvalitetskrav och operativa krav för fastställande av aktörer inom slutlig materialåtervinning.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led 2

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6a – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska undersöka möjligheten att göra rapporteringen i fråga om kompositförpackningar förenlig med kraven i detta direktiv, och vid behov föreslå åtgärder för detta.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led 3

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Genom undantag från punkt 1 får vikten av utgående avfall efter sortering rapporteras som vikten av det materialåtervunna förpackningsavfallet, under förutsättning att

utgår

a)  sådant utgående avfall skickas till en slutlig materialåtervinningsprocess,

 

b)  vikten av de material eller ämnen som inte genomgår en slutlig materialåtervinningsprocess och som bortskaffas eller utnyttjas för energiåtervinning understiger 10 % av den totala vikt som redovisas som materialåtervunnen.

 

Motivering

Europaparlamentet har, i sin resolution ”Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle” av den 9 juli 2015, begärt att beräkningen av målen för materialåtervinning ska ske med en enda harmoniserad metod för alla medlemsstater, på grundval av en effektiv rapporteringsmetod som förhindrar att kasserat avfall (genom deponering eller förbränning) rapporteras som materialåtervunnet avfall.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led 4

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6a – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska inrätta ett effektivt system för kvalitetskontroll och spårbarhet av förpackningsavfall för att säkerställa att villkoren i punkt 3 a och b är uppfyllda. Detta system kan bestå av elektroniska register inrättade i enlighet med artikel 35.4 i direktiv 2008/98/EG, tekniska specifikationer av kvalitetskraven för sorterat avfall eller någon motsvarande åtgärd för att säkerställa tillförlitligheten och exaktheten hos insamlade uppgifter om återvunnet avfall.

4.  I enlighet med de delegerade akter som antagits enligt punkt 2 ska medlemsstaterna inrätta ett effektivt system för kvalitetskontroll och spårbarhet av kommunalt avfall för att säkerställa att bestämmelserna i punkt 1 följs. Detta system kan bestå av elektroniska register inrättade i enlighet med artikel 35.4 i direktiv 2008/98/EG, tekniska specifikationer av kvalitetskraven för sorterat avfall eller någon motsvarande åtgärd för att säkerställa tillförlitligheten och exaktheten hos insamlade uppgifter om återvunnet avfall. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om vilket system som valts för kvalitetskontroll och spårbarhet.

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna inrättar ett system för övervakning och spårning av förpackningsavfall för att säkerställa att bestämmelserna i artikel 1.1 i detta direktiv följs, och de ska underrätta kommissionen om vilken metod som valts för hanteringen av detta system.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led 5

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid beräkningen av om de mål som anges i artikel 6.1 f–i har uppnåtts får medlemsstaterna räkna in den materialåtervinning av metaller som sker i samband med förbränning, i förhållande till andelen förpackningsavfall som förbränns, under förutsättning att de återvunna metallerna uppfyller vissa kvalitetskrav. Medlemsstaterna ska använda den gemensamma metod som fastställts i enlighet med artikel 11a.6 i direktiv 2008/98/EG.

5.  Vid beräkningen av om de mål som anges i artikel 6.1 f–i har uppnåtts får medlemsstaterna räkna in den materialåtervinning av metaller som sker i samband med förbränning eller samförbränning endast om avfallet har sorterats innan förbränningen eller om skyldigheten att införa separat insamling av papper, metall, plast, glas och bioavfall har fullgjorts, i förhållande till andelen förpackningsavfall som förbränns eller samförbränns, under förutsättning att de återvunna metallerna uppfyller vissa kvalitetskrav. Medlemsstaterna ska använda den gemensamma metod som fastställts i enlighet med artikel 11a.6 i direktiv 2008/98/EG.”

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6b – punkt 1 – led ba (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Exempel på bästa praxis som används i hela unionen och som kan ge vägledning för arbetet med att uppnå målen.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6b – punkt 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Vid behov ska de rapporter som avses i punkt 1 behandla uppfyllandet av andra krav i detta direktiv än de som avses i punkt 1, inbegripet prognoser om hur det går med uppnåendet av målen i de avfallsförebyggande programmen och mängden kommunalt avfall, procentuellt sett och per capita, som bortskaffas eller blir föremål för energiåtervinning.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 7 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

5a)  Artikel 7.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska för att uppfylla de mål som fastställs i detta direktiv vidta de åtgärder som är nödvändiga för att införa system som säkerställer att

”1.   Medlemsstaterna ska för att uppfylla de mål som fastställs i detta direktiv vidta de åtgärder som är nödvändiga för att införa system som säkerställer och ger incitament för att

a)  använt förpackningsmaterial eller förpackningsavfall returneras eller samlas in från konsumenten, andra slutliga användare eller från avfallsflödet och kanaliseras till det lämpligaste alternativet för avfallshantering,

a)  använt förpackningsmaterial eller förpackningsavfall returneras eller samlas in från konsumenten, andra slutliga användare eller från avfallsflödet och kanaliseras till det lämpligaste alternativet för avfallshantering,

b)  insamlade förpackningar eller förpackningsavfall återanvänds eller återvinns, inbegripet materialutnyttjande,

b)  insamlade förpackningar eller förpackningsavfall återanvänds eller återvinns, inbegripet materialutnyttjande.

 

 

Dessa system skall vara öppna för de ekonomiska aktörerna i de berörda sektorerna och för de behöriga myndigheterna. De skall även gälla för importerade produkter på icke-diskriminerande villkor, inklusive de närmare bestämmelserna om tillgång till systemen och eventuella avgifter i samband härmed. Systemen skall vara så utformade att handelshinder eller snedvridning av konkurrensen undviks i enlighet med fördraget.”

Dessa system skall vara öppna för de ekonomiska aktörerna i de berörda sektorerna och för de behöriga myndigheterna. De skall även gälla för importerade produkter på icke-diskriminerande villkor, inklusive de närmare bestämmelserna om tillgång till systemen och eventuella avgifter i samband härmed. Systemen skall vara så utformade att handelshinder eller snedvridning av konkurrensen undviks i enlighet med fördraget.”

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5b (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b)   Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 7a

 

Särskilda åtgärder för retur- och insamlingssystem

 

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att inrätta

 

a)  separat insamling av åtminstone förpackningar eller förpackningsavfall som består av papper, metall, plast eller glas, eller en kombination av dessa, från restavfall,

 

b)  insamling av kompositförpackningar i den mening som avses i kommissionens beslut 2005/270/EG genom befintliga insamlingssystem som uppfyller kvalitetsstandarderna för slutlig materialåtervinning. ”

Motivering

För att öka återvinningen måste mer samlas in och medlemsstaterna måste också se till att allt som kan återvinnas också återvinns, särskilt när det gäller förpackningar. Att kräva att medlemsstaterna inför insamlingssystem för förpackningar och förpackningsavfall kommer att säkra råvaror och därmed leda till investeringar och innovation i insamlings- och sorteringsinfrastruktur och i sin tur en ”återvinningspipeline”. Den befintliga insamlingsinfrastrukturen bör utnyttjas genom att kompositmaterial samlas in genom befintliga insamlingssystem. Att kräva separat insamling av förpackningsavfall skulle anpassa direktivet om förpackningar och förpackningsavfall till avfallsdirektivet som i artikel 11 ålägger medlemsstaterna att inrätta separat insamling för åtminstone papper, metall, plast och glas.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5c (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 8 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

5c)  Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

”2.   I syfte att underlätta insamling, återanvändning och återvinning, inbegripet materialutnyttjande, ska förpackningar vara försedda med uppgift om vilka förpackningsmaterial som har använts, så att den berörda industrin kan identifiera och klassificera dem på grundval av kommissionens beslut 97/129/EG1.

”2.   I syfte att underlätta insamling, återanvändning och återvinning, inbegripet materialutnyttjande, ska förpackningar innehålla information som är användbar för detta syfte. I synnerhet ska förpackningar vara försedda med uppgift om vilka förpackningsmaterial som har använts, så att den berörda industrin kan identifiera och klassificera dem på grundval av kommissionens beslut 97/129/EG1.

1EGT L 50, 20.2.1997, s. 28.”

1EGT L 50, 20.2.1997, s. 28.”

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7 – led d

Direktiv 94/62/EG

Artikel 12 – punkt 3a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3a.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om uppnåendet av de mål som fastställs i artikel 6.1 a–i till kommissionen. De ska rapportera dessa uppgifter elektroniskt inom 18 månader från utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlats in.

”3a.  Medlemsstaterna ska för varje kalenderår rapportera uppgifter om uppnåendet av de mål som fastställs i artikel 6.1 a–i till kommissionen. De ska samla in och behandla uppgifterna i enlighet med den gemensamma metod som avses i punkt 3d och rapportera dem elektroniskt inom 12 månader från utgången av det rapporteringsår för vilket uppgifterna samlats in.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7 – led d

Direktiv 94/62/EG

Artikel 12 – punkt 3a – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppgifterna ska rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 3d. Den första rapporteringen ska omfatta uppgifter för perioden från och med den 1 januari [ange år då detta direktiv träder i kraft + 1 år] till och med den 31 december [ange år då detta direktiv träder i kraft + 1 år].

Uppgifterna ska samlas in och behandlas med hjälp av den gemensamma metoden som avses i punkt 3d och rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 3d. Den första rapporteringen om målen i artikel 6 f–i ska omfatta uppgifter för perioden från och med den 1 januari [ange år då detta direktiv träder i kraft + 1 år] till och med den 31 december [ange år då detta direktiv träder i kraft + 1 år].

Motivering

Det är viktigt att de rapporterade uppgifterna baseras på en gemensam metod och rapporteras i det format som fastställts av kommissionen i enlighet med punkt 3d.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7 – led d

Direktiv 94/62/EG

Artikel 12 – punkt 3c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3c.  Kommissionen ska granska de uppgifter rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och konsekvens. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.

3c.  Kommissionen ska granska de uppgifter rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultaten av granskningen. Tills den gemensamma metoden för insamling och behandling av uppgifter, som avses i punkt 3d, har fastställts ska rapporten omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad och av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna. Kommissionen ska också bedöma uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och enhetlighet. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas nio månader efter den första rapporteringen av uppgifter från medlemsstaterna och därefter vart tredje år.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7 – led d

Direktiv 94/62/EG

Artikel 12 – punkt 3ca (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3ca.  Kommissionen ska i rapporten inkludera information om genomförandet av direktivet som helhet och bedöma dess påverkan på människors hälsa, miljön och den inre marknaden. I förekommande fall ska rapporten åtföljas av ett förslag om översyn av detta direktiv.

Motivering

Direktivets påverkan bör regelbundet utvärderas för att säkerställa att de väsentliga delarna i direktivet är ändamålsenliga.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7 – led d

Direktiv 94/62/EG

Artikel 12 – punkt 3d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3d.  Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 3a. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21.2.”

3d.  Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 38a för att komplettera detta direktiv och fastställa den gemensamma metoden för insamling och behandling av uppgifter och formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 3a. ”

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12 – led 2

Direktiv 94/62/EG

Artikel 21a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6a.2, 11.3, 19.2 och 20 ska ges till kommissionen från och med den [ange dag då detta direktiv träder i kraft] och tills vidare.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 6a.2, 11.3, 12.3d, 19.2 och 20 ska ges till kommissionen från och med den [ange dag då detta direktiv träder i kraft] och tills vidare.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12 – led 3

Direktiv 94/62/EG

Artikel 21a – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6a.2, 11.3, 19.2 och 20 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 6a.2, 11.3, 12.3d, 19.2 och 20 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12 – led 5

Direktiv 94/62/EG

Artikel 21a – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6a.2, 11.3, 19.2 och 20 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

5.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 6a.2, 11.3, 12.3d, 19.2 och 20 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 12a (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Bilaga II

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

12a)  Bilaga II till direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall ska ersättas i enlighet med bilagan till det här direktivet.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

14)  En bilaga IV ska läggas till i direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, i enlighet med bilagan till det här direktivet.

utgår

Motivering

De produkter och komponenter som inte har blivit avfall får inte räknas med för uppnåendet av målen för materialåtervinning, eftersom de utgör åtgärder för materialåtervinning av avfall. Återanvändning av produkter och komponenter är en behandlingsåtgärd som förebygger uppkomsten av avfall och därför bör de i enlighet med avfallshierarkin betraktas som en förebyggande åtgärd. Redan i punkt 6a.1 definieras beräkningssätten för återvinningsnivån.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Bilaga – led -1 (ny)

Direktiv 94/62/EG

Bilaga II – led 1 – strecksats 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-1)  I punkt 1 i bilaga II ska första strecksatsen ändras enligt följande:

  Förpackningar skall utformas, framställas och saluföras på ett sådant sätt de kan återanvändas eller återvinnas, även materialutnyttjas, och så att inverkan på miljön minskas så mycket som möjligt i samband med bortskaffandet av förpackningsavfall eller restprodukter från hantering av förpackningsavfall.

”–  Förpackningar ska utformas, framställas och saluföras på ett sådant sätt de kan återanvändas eller återvinnas, även materialutnyttjas – i linje med avfallshierarkin – och så att inverkan på miljön minskas så mycket som möjligt i samband med bortskaffandet av förpackningsavfall eller restprodukter från hantering av förpackningsavfall.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Bilaga – led -1a (ny)

Direktiv 94/62/EG

Bilaga II – led 1 – strecksats 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a)   I bilaga II.1 ska följande strecksats 1a införas:

 

”–  – Förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att deras koldioxidavtryck minimeras, inbegripet genom användning av biologiskt nedbrytbara och hållbara biobaserade material.”

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Bilaga – led -1b (ny)

Direktiv 94/62/EG

Bilaga II – led 3 – led c

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-1b)  I bilaga II ska punkt 3 c ändras enligt följande:

c)   Förpackningar som kan återvinnas genom kompostering

(Berör inte den svenska versionen.)

Förpackningsavfall som bearbetas för kompostering skall vara biologiskt nedbrytbart i sådan grad att det inte hindrar separat insamling och den komposteringsprocess eller -aktivitet som avfallet underkastas.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Bilaga – led -1c (ny)

Direktiv 94/62/EG

Bilaga II – led 3 – led d

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-1c)   I bilaga II ska punkt 3 d ändras enligt följande:

d)   Biologiskt nedbrytbara förpackningar

”d)  Biologiskt nedbrytbara förpackningar

Biologiskt nedbrytbart förpackningsavfall skall vara av sådan art att det kan underkastas fysisk, kemisk, termisk eller biologisk nedbrytning på ett sådant sätt att det mesta av den färdiga komposten slutligen bryts ned till koldioxid, biomassa och vatten.

Biologiskt nedbrytbart förpackningsavfall skall vara av sådan art att det kan underkastas fysisk, kemisk, termisk eller biologisk nedbrytning på ett sådant sätt att det mesta av den färdiga komposten slutligen bryts ned till koldioxid, biomassa och vatten. Plastförpackningar som är nedbrytbara genom oxidation ska inte anses vara biologiskt nedbrytbara.”

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande bilaga ska läggas till som bilaga IV:

utgår

”BILAGA IV

 

Beräkningsmetod för förberedelse för återanvändning av produkter och komponenter, för tillämpning av artikel 6.1f–6.1i

 

För att beräkna den justerade andelen avfall som materialåtervunnits eller förberetts för återanvändning i enlighet med artikel 6.1f–6.1i ska medlemsstaterna använda följande formel:

 

”E=” ”(A+R)*100” /”(P+R)”

 

E = justerad andel avfall som materialåtervunnits eller återanvänts under ett visst år

 

A = vikten av förpackningsavfall som materialåtervunnits eller förberetts för återanvändning under ett visst år

 

R = vikten av produkter och komponenter som förberetts för återanvändning under ett visst år

 

P = vikten av förpackningsavfall som genererats under ett visst år”

 

Motivering

De produkter och komponenter som inte har blivit avfall får inte räknas med för uppnåendet av målen för materialåtervinning, eftersom de utgör åtgärder för materialåtervinning av avfall. Återanvändning av produkter och komponenter är en behandlingsåtgärd som förebygger uppkomsten av avfall och därför bör de i enlighet med avfallshierarkin betraktas som en förebyggande åtgärd. Redan i punkt 6a.1 definieras beräkningssätten för återvinningsnivån.

  • [1]  EUT C 264, 20.07.2016, s. 98.
  • [2]  EUT C 17, 18.01.2017, s. 46.

MOTIVERING

Inledning

Den nuvarande, enkla utvecklingsmodellen ”ta, producera, konsumera, kasta bort” börjar visa sina första begränsningar. Jorden blir varmare, och det finns allt mindre av de resurser vi är beroende av. Utan strukturella åtgärder kan världsekonomins behov av råvaror öka med över 50 % under de kommande 15 åren. För att ändra riktning måste man övergå till en modell med cirkulär utveckling där materialen och deras värde hålls i rörelse inom det ekonomiska systemet så länge som möjligt så att resurserna används effektivt genom att man börjar optimera integrerad avfallshantering. Återanvändning, materialåtervinning och tillvaratagande är nyckelord runt vilka man kan bygga upp en ny riktning som främjar hållbarhet, innovation och konkurrenskraft och där avfall förvandlas från problem till resurs.

Åtgärdspaketet ska alltså ses ur ett mycket bredare perspektiv än enbart som en enkel justering av avfallslagstiftningen. Föredraganden ämnar stärka kommissionens villighet att skydda miljön, göra Europas ekonomi mer konkurrenskraftig och främja en hållbar återindustrialiseringsprocess. Att öka värdet av resurser innebär ingrepp i alla etapper av produkternas livscykel: från råvaruutvinningen till produktens utformningsfas och från distributionen via förbrukningen till dess att produkterna blir uttjänta.

En tydlig och stabil regleringsram är ett första steg i att främja övergången.

Ett sådant systemskifte kräver en ambitiös politik som stöds av en tydlig rättslig ram som kan skicka rätt signaler till investerare. Unionens lagstiftning innehåller inga tydliga definitioner eller bindande mål och skulle kunna äventyra framskridandet mot cirkulär ekonomi.

Föredraganden har utgående från avfallshierarkin försökt ändra kommissionens förslag, i synnerhet på punkter som har att göra med förebyggande av uppkomsten av avfall och återförande av avfall till produktionsprocessen. En minskning av mängden avfall innebär att man i det inledande skedet av produktionen inlett innovation av produktprocesserna och sådana affärsmodeller som cirkulär ekonomi grundar sig på.

I omarbetningen av unionens ekonomi har en grön, koldioxidsnål ekonomi som använder resurser på ett effektivt sätt redan satts upp som det viktigaste målet i det sjunde allmänna verksamhetsprogrammet för unionens miljöområde, och det är bra att påpeka att Europa genom sina åtgärder försökt uppnå FN:s mål för hållbar utveckling.

Direktivet om förpackningar och förpackningsavfall

Eurostat uppskattar att det 2013 genererades 79 369 miljoner ton förpackningsavfall i EU, ca 500 000 ton mer än under 2012. Materialåtervinningsgraden uppgick till 65,3 procent, en liten ökning jämfört med 2012, med endast tre medlemsstater under 50 procent. Under de kommande åren förväntas mängden förpackningar som släpps ut på marknaden att fortsätta stiga.

Direktiv 94/62/EG har setts över flera gånger. Som en del av kommissionens arbetsprogram genomgick direktivet 2010 en särskild kontroll av ändamålsenligheten, och resultaten offentliggjordes 2014 i kommissionens arbetsdokument[1] som åtföljde det ursprungliga lagstiftningspaketet om den cirkulära ekonomin som kommissionen drog tillbaka i december 2014[2].

Flera olika rekommendationer i kommissionens arbetsdokument för att förbättra direktivets effektivitet och ändamålsenlighet har inte tagits med kommissionens nya förslag. Vissa nyckelelement i direktivet bör därför förbättras, särskilt för att anpassa dem till avfallshierarkin, enligt vilken förebyggande är den viktigaste nivån.

En höjning av materialåtervinningsmålen, en utvidgning av de obligatoriska systemen för utökat producentansvar för förpackningar, en bättre lydelse och mer stringent genomförande av väsentliga krav och främjande av återanvändning hör till de initiativ som föredraganden stöder för att främja en effektiv resursanvändning.

Kvantitativt förebyggande och kvalitativ förbättring av förpackningar bör vara det främsta målet för en översyn av direktivet i överensstämmelse med principerna som ligger till grund för den cirkulära ekonomin. Därför måste man motverka överdriven användning av förpackningar som föreläggs konsumenten och främja förpackningar som är lätta att materialåtervinna och/eller återanvända. Dessutom bör man främja åtgärder till stöd för forskning, tillämpning och saluföring av förpackningar som bygger på förnybara resurser.

Slutligen har föredraganden infogat samma ändringsförslag som infördes i ramdirektivet om avfall när det gäller definitionerna och metoderna för beräkning av mängden avfall som ska förberedas för återanvändning och materialåtervinning.

YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi (20.10.2016)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall
(COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))

Föredragande av yttrande: João Ferreira

KORTFATTAD MOTIVERING

Med tanke på de olika utgångslägena i medlemsstaterna när det gäller den gradvisa ökningen av målen för materialåtervinning och förberedelse för återanvändning, vilket innebär att olika nivåer av ansträngning kommer att krävas för att uppnå de fastställda målen, krävs en viss flexibilitet vad avser tidplanen för uppnåendet av målen.

Många medlemsstater har ännu inte helt byggt ut den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering, vilket konstateras i förslaget. Det är därför viktigt att fastställa tydliga mål för att undvika att återvinningsbara material fastnar längst ned i avfallshierarkin. Utan att ifrågasätta målen i sig behövs någon form av flexibilitet för att de över huvud taget ska kunna uppnås.

Dessutom rättfärdigar de nya målen, som reviderats uppåt, att nya medel ska tillhandahållas för att de ska kunna uppnås. Det är därför motiverat att Europeiska unionen ökar de medel som ställs till medlemsstaternas förfogande för stöd till nödvändiga investeringar.

Riktiga betingelser och incitament måste även skapas för att göra det attraktivt för industrin att införliva förpackningsavfallet i sina produktionsprocesser i syfte att tillverka produkter med mervärde samtidigt som oanvända råvaror sparas.

Energiåtervinning bör fortfarande vara ett alternativ för hantering av förpackningar och förpackningsavfall när det är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt motiverat.

System för utökat producentansvar är lämpliga både för att förebygga förpackningsavfall och för att skapa system som garanterar att använt förpackningsmaterial eller förpackningsavfall returneras eller samlas in från konsumenten, andra slutliga användare eller från avfallsflödet, och återanvändning eller återvinning, inbegripet materialåtervinning av förpackningar och/eller förpackningsavfall som samlas in.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott ta hänsyn till följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra miljön, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt samt främja en mer cirkulär ekonomi.

(1)  Avfallshanteringen i unionen bör förbättras, i syfte att skydda, bevara och förbättra miljön, däribland den marina miljön och vilda djur och växter, skydda människors hälsa, säkerställa att naturresurser utnyttjas varsamt och rationellt samt främja en mer cirkulär ekonomi, minska resursberoendet i unionen och öka resurseffektiviteten.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Medlemsstaterna bör främja en hållbar bioekonomi med målet att använda avfall som en resurs. I linje med detta mål är avfallsförebyggande det effektivaste sättet att förbättra resurseffektiviteten, och medlemsstaterna bör vidta åtgärder för att förebygga onödiga förpackningar och minska tillverkningen och förbrukningen av engångsförpackningar. Medlemsstaterna bör kunna införa marknadsbegränsningar för överflödiga förpackningar. Medlemsstaterna bör kräva att alla förpackningar som släpps ut på marknaden ska uppfylla minimikrav som främjar utformningen av kretsloppsförpackningar, vilket skulle kunna inbegripa användningen av återvunnet material och material med låga växthusgasutsläpp. Kommissionen ska vid behov främja utarbetandet av unionsnormer och unionsriktlinjer för de väsentliga krav som avses i bilaga II.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1b)  Nedskräpning och felaktigt bortskaffande av förpackningar och förpackningsavfall har negativa effekter på både den marina miljön och unionens ekonomi och utgör onödiga risker för folkhälsan. Många av de objekt som oftast hittas på stränder inkluderar även förpackningsavfall, med långvariga effekter på miljön, vilket påverkar turismen och allmänhetens glädje av dessa naturområden. Dessutom undergräver förpackningsavfall som hamnar i den marina miljön avfallshierarkins prioritetsordning, särskilt genom att man undviker förberedelse för återanvändning, återvinning och andra återvinningsåtgärder före det felaktiga bortskaffande av avfallet. För att minska den oproportionerliga andelen förpackningsavfall i marint skräp bör ett bindande mål fastställas med stöd av riktade åtgärder som antas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Genom en successiv höjning av de befintliga målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av förpackningsavfall bör man säkerställa att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial successivt och effektivt återvinns genom god avfallshantering och i linje med avfallshierarkin. På detta sätt bör man garantera att värdefullt material som ingår i avfallet återförs till den europeiska ekonomin, vilket är steg på vägen mot att genomföra råvaruinitiativet15 och skapa en cirkulär ekonomi.

(5)  Genom en successiv höjning av de befintliga målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av förpackningsavfall bör man säkerställa att ekonomiskt värdefulla avfallsmaterial successivt och effektivt återvinns genom god avfallshantering och i linje med avfallshierarkin. På detta sätt bör man garantera att värdefullt material som ingår i avfallet återförs till den europeiska ekonomin, vilket är steg på vägen mot att genomföra råvaruinitiativet15 och skapa en cirkulär ekonomi och, när det gäller förpackningsmaterial, utan att det påverkar livsmedelssäkerheten, konsumenthälsan och material avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

__________________

__________________

15 COM(2013) 442.

15 COM(2013) 442.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Samtidigt måste även betingelser och incitament skapas för att göra det attraktivt för industrin att införliva förpackningsavfallet i sina produktionsprocesser i syfte att tillverka produkter med mervärde samtidigt som oanvända råvaror sparas.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Många medlemsstater har ännu inte helt byggt ut den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering. Det är därför viktigt att fastställa tydliga mål för att undvika att återvinningsbara material fastnar längst ned i avfallshierarkin.

(6)  Många medlemsstater har ännu inte helt byggt ut den nödvändiga infrastrukturen för avfallshantering som krävs för återvinning. Det är därför viktigt att fastställa tydliga politiska mål för byggandet av avfallsanläggningar och installationer för förebyggande, återanvändning och materialåtervinning i syfte att undvika att återvinningsbara material fastnar längst ned i avfallshierarkin och för att fastställa incitament för investeringar i en innovativ infrastruktur för avfallshantering.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  Insamlingen och materialåtervinningen av avfallsoljor skulle medföra avsevärda ekonomiska och ekologiska fördelar med tanke på att säkerställa råvaruförsörjningen, övergå till en cirkulär ekonomi och bidra till att minska beroendet av råoljeförsörjningen.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Till följd av den kombination av återvinningsmål och deponeringsbegränsningar som fastställs i direktiven 2008/98/EG och 1999/31/EG blir unionens mål för energiåtervinning och materialåtervinning av förpackningsavfall enligt direktiv 94/62/EG överflödiga.

(7)  Till följd av den kombination av återvinningsmål och deponeringsbegränsningar som fastställs i direktiven 2008/98/EG och 1999/31/EG blir unionens mål för energiåtervinning och materialåtervinning av förpackningsavfall enligt direktiv 94/62/EG överflödiga. Energiåtervinning skulle emellertid fortfarande kunna vara ett alternativ för hantering av förpackningar och förpackningsavfall när det är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt motiverat, vilket skulle kräva en noggrann miljökonsekvensbedömning där förpackningarnas miljökonsekvenser ska ha granskats i alla skeden.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7а)  Medlemsstaternas nationella strategier bör inbegripa åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet, i form av olika incitament och fördelar som härrör från produkter tillverkade av återvunnet avfall, vilket kommer att uppmuntra till investeringar i sektorn för återvinningsprodukter.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Detta direktiv fastställer långsiktiga mål för unionens avfallshantering och ger de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna tydlig vägledning för de investeringar som krävs för att uppnå målen. När medlemsstaterna utarbetar sina nationella strategier för avfallshantering och planerar investeringar i infrastruktur för avfallshantering bör de på lämpligt sätt använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att, i linje med avfallshierarkin, främja förebyggande av avfall, återanvändning och materialåtervinning.

(8)  Detta direktiv fastställer långsiktiga mål för unionens avfallshantering och ger de ekonomiska aktörerna och medlemsstaterna tydlig vägledning för de investeringar som krävs för att uppnå målen. När medlemsstaterna utarbetar sina nationella strategier för avfallshantering och planerar investeringar i infrastruktur för avfallshantering bör de på lämpligt sätt använda de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att, i linje med avfallshierarkin, som ett prioriterat mål främja förebyggande av avfall och återanvändning som följs av återvinning. Europeiska struktur- och investeringsfonder ska inte användas för att finansiera förbränningsugnar eller deponier.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Separat insamling bör också förstärkas ytterligare när det gäller förpackningar och förpackningsavfall. När en livscykelanalys visar på miljövinster, kan emellertid undantag göras.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Vid beräkningen av om målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning uppnåtts, bör medlemsstaterna kunna räkna in produkter och komponenter som förberetts för återanvändning av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning eller genom erkända pantsystem. För att säkerställa harmoniserade villkor för dessa beräkningar kommer kommissionen att anta närmare bestämmelser om fastställande av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning och erkända pantsystem samt om insamling, kontroll och rapportering av uppgifter.

(11)  Vid beräkningen av om målen för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning uppnåtts, bör medlemsstaterna kunna räkna in produkter och komponenter som förberetts för återanvändning av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning eller genom erkända pantsystem och återvinningsaktörer. För att säkerställa harmoniserade villkor för dessa beräkningar kommer kommissionen att anta närmare bestämmelser om fastställande av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning och erkända pantsystem samt om insamling, kontroll och rapportering av uppgifter.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  För att garantera tillförlitligheten hos de uppgifter som samlas in om förberedelse för återanvändning är det viktigt att fastställa gemensamma regler för rapportering. Det är också viktigt att fastställa mer exakta bestämmelser för medlemsstaternas rapportering om vad som verkligen materialåtervinns och som kan tillgodoräknas när det gäller uppnåendet av målen för materialåtervinning. I detta syfte måste rapporteringen om uppnåendet av målen för materialåtervinning i regel grundas på tillförseln till den slutliga materialåtervinningsprocessen. För att begränsa det administrativa arbetet bör medlemsstaterna, på strikta villkor, tillåtas att rapportera materialåtervinningsandelar på grundval av produktionen vid sorteringsanläggningar. Viktförluster av material eller ämnen på grund av fysiska och/eller kemiska omvandlingsprocesser som ingår i den slutliga materialåtervinningsprocessen bör inte dras av från vikten av det avfall som rapporteras som återvunnet.

(12)  För att garantera tillförlitligheten hos de uppgifter som samlas in om förberedelse för återanvändning är det viktigt att fastställa gemensamma regler för rapportering. Dessa uppgifter bör samlas in i linje med normer och specifikationer som stöder målsättningen för öppna uppgifter, och bör göras tillgängliga som öppna uppgifter. Det är också viktigt att fastställa mer exakta bestämmelser för medlemsstaternas rapportering om vad som verkligen materialåtervinns och som kan tillgodoräknas när det gäller uppnåendet av målen för materialåtervinning. I detta syfte måste rapporteringen om uppnåendet av målen för materialåtervinning i regel grundas på tillförseln till den slutliga materialåtervinningsprocessen. För att begränsa det administrativa arbetet bör medlemsstaterna, på strikta villkor, tillåtas att rapportera materialåtervinningsandelar på grundval av produktionen vid sorteringsanläggningar. Viktförluster av material eller ämnen på grund av fysiska och/eller kemiska omvandlingsprocesser som ingår i den slutliga materialåtervinningsprocessen bör inte dras av från vikten av det avfall som rapporteras som återvunnet.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Kvaliteten, tillförlitligheten och jämförbarheten hos statistik bör förbättras genom att man inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport.

(14)  Medlemsstaternas rapportering av statistiska uppgifter är av avgörande betydelse för att kommissionen ska kunna bedöma hur avfallslagstiftningen efterlevs i medlemsstaterna. Kvaliteten, tillförlitligheten och jämförbarheten hos statistik bör förbättras genom att man inrättar en gemensam kontaktpunkt för samtliga avfallsuppgifter, tar bort obsoleta rapporteringskrav, riktmärker de nationella rapporteringsmetoderna och inför en kvalitetskontrollrapport. Kvalitetskontrollrapporten bör upprättas i enlighet med ett harmoniserat format.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Där det är möjligt bör medlemsstaterna ge incitament för användningen av material såsom permanenta material som har ett överlägset värde för den cirkulära ekonomin eftersom de kan klassificeras som material som kan återvinnas utan att kvaliteten försämras, oavsett hur ofta materialet återvinns.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 15b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15b)  Ett viktigt mål i detta direktiv är att förbättra villkoren på den inre marknaden. Därför betraktas rapporteringen från kommissionen om effekterna av detta direktiv på den inre marknadens funktion som en viktig åtgärd.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att se till att uppgifterna från olika medlemsstater är jämförbara. När medlemsstaterna utarbetar rapporter om hur målen i direktiv 94/62/EG har uppnåtts bör de åläggas att använda de senaste metoder som tagits fram av kommissionen och medlemsstaternas nationella statistikkontor.

(16)  Tillförlitlig rapportering av statistiska uppgifter om avfallshantering är av största vikt för ett effektivt genomförande av lagstiftningen och för att se till att uppgifterna från olika medlemsstater är jämförbara. När medlemsstaterna utarbetar rapporter om hur målen i direktiv 94/62/EG har uppnåtts bör de åläggas att använda en gemensam metod för insamling och behandling av uppgifter som tagits fram av kommissionen i samarbete med medlemsstaternas nationella statistikkontor och de nationella myndigheterna med ansvar för avfallshantering.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att å ena sidan förhindra att förpackningar och förpackningsavfall på något sätt påverkar miljön, eller minska sådan påverkan, och därigenom säkerställa en hög miljöskyddsnivå och, å andra sidan, säkerställa en fungerande inre marknad och undvika handelshinder och snedvridning och begränsning av konkurrensen inom unionen, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och de därför, på grund av åtgärdernas omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(21)  Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att förhindra att förpackningar och förpackningsavfall på något sätt påverkar miljön, eller minska sådan påverkan, och därigenom säkerställa en hög miljöskyddsnivå, med beaktande av en fungerande inre marknad , inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, och de därför, på grund av åtgärdernas omfattning eller verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a)  Medlemsstaterna bör säkerställa att högt ställda krav på hälsa och säkerhet på arbetsplatsen införs för samtliga arbetstagare inom unionen i linje med befintlig unionslagstiftning och i överensstämmelse med hänsyn till de risker som arbetstagare inom vissa sektorer för tillverkning, återvinning och avfallshantering utsätts för.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b)  I de flesta fall hänger inte tillhandahållandet av förpackning på konsumenten och är inte något som denne väljer, utan snarare producenten. System för utökat producentansvar är lämpliga både för att förebygga förpackningsavfall och för att skapa system som garanterar att använt förpackningsmaterial eller förpackningsavfall returneras eller samlas in från konsumenten, andra slutliga användare eller från avfallsflödet, och återanvändning eller återvinning, inbegripet materialåtervinning av förpackningar och/eller förpackningsavfall som samlas in.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 1 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1)  Artikel 1.1 ska ersättas med följande:

1.  Syftet med detta direktiv är att harmonisera nationella bestämmelser om hanteringen av förpackningar och förpackningsavfall för att å ena sidan förebygga och minska inverkan på miljön i samtliga medlemsstater och i tredje land och därmed säkerställa en hög miljöskyddsnivå, och å andra sidan och lika viktigt, säkerställa en fungerande inre marknad och undvika handelshinder samt snedvridning och begränsning av konkurrensen inom gemenskapen.”

”1.  Syftet med detta direktiv är att harmonisera nationella bestämmelser om hanteringen av förpackningar och förpackningsavfall för att förebygga och minska inverkan på miljön i samtliga medlemsstater och i tredje land och därmed säkerställa en hög miljöskyddsnivå, med hänsyn till en fungerande inre marknad.”

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led ba (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 3 – led 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  Följande led ska läggas till:

 

”2a.  biobaserad förpackning: varje förpackning som härrör från material av biologiskt ursprung, utom material som är inneslutet i geologiska formationer och/eller fossiliserat.”

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led ca (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 3 – led 12a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  I artikel 3 ska följande led läggas till:

 

12a.  flerskiktsförpackningar: förpackningar som består av fler än ett skikt av material.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 2

Direktiv 94/62/EG

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessa andra åtgärder kan bestå av nationella program, incitament genom system för utökat producentansvar i syfte att minimera förpackningarnas miljöpåverkan, eller liknande insatser vilka vid behov kan antas i samråd med ekonomiska aktörer och vars syfte är att sammanföra och dra nytta av de många initiativ som tagits i medlemsstaterna för att förebygga avfall. Åtgärderna ska vara förenliga med detta direktivs syften, såsom de fastställs i artikel 1.1.

Dessa andra åtgärder ska vara förenliga med detta direktivs syften, såsom de fastställs i artikel 1.1, och direktiv 2008/98/EG, nämligen att bidra till att uppnå en hållbar minskning av mängden genererat förpackningsavfall, förebygga användningen av förpackningar och minimera förpackningarnas miljöpåverkan. Åtgärderna ska inbegripa system för utökat producentansvar, i enlighet med direktiv 2008/98/EG, och andra nationella program som fastställts av medlemsstaterna. Dessa åtgärder får antas, om så är lämpligt, i samråd med ekonomiska aktörer och icke-statliga organisationer. De ska utformas för att sammanföra och dra nytta av de initiativ som tagits i medlemsstaterna för att förebygga avfall.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2c (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  I artikel 4.1 ska följande stycken läggas till:

 

”Ekonomiska aktörer som bedriver produktion av plastförpackningar ska gynnas av följande ekonomiska incitament, såvida de behöriga myndigheterna inte för någon specifik typ av förpackning beslutat att det är tekniskt omöjligt eller utgör en orimlig risk för folkhälsan:

 

a)  Förpackningsproducenter som minskar nivån av färgsättning som används i de hårdplastförpackningar de släpper ut på marknaden ska gynnas av en lägre nivå av finansiellt bidrag inom ramen för utökat producentansvar, beräknat baserat på nivån av färgtillförsel till oanvända hårdplastförpackningar.

 

b)  Ekonomiska aktörer som använder återfyllningsbara plast- eller glasbehållare ska gynnas av en lägre nivå av finansiellt bidrag inom ramen för utökat producentansvar, i proportion till nivån av återfyllningsbara behållare som används av aktören, om möjligt inom näringsverksamheten.

 

Kommissionen ska anta de genomförandeakter som krävs för genomförandet av detta stycke senast … [arton månader efter detta direktivs ikraftträdande]. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21.2.”

Ändringsförslag   26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 2b (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 4 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2b)  Artikel 4.2 ska ersättas med följande:

2.   Kommissionen skall, genom att uppmuntra till utveckling av lämpliga europeiska normer i enlighet med artikel 10, bidra till att främja arbetet med att förebygga förpackningsavfall. Normerna skall i enlighet med artiklarna 9 och 10 syfta till att miljöpåverkan från förpackningarna blir så liten som möjligt.

”2.   Kommissionen skall, genom att uppmuntra till utveckling av lämpliga europeiska normer i enlighet med artikel 10, bidra till att främja arbetet med att förebygga förpackningsavfall. Normerna skall i enlighet med artiklarna 9 och 10 syfta till att miljöpåverkan från förpackningarna blir så liten som möjligt, att antalet förpackningar minskas och att onödiga förpackningar elimineras.

Ändringsförslag   27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 2c (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2c)  Artikel 4.3 ska ersättas med följande:

3.   Kommissionen skall vid behov lägga fram förslag för att skärpa och komplettera tillsynen över att de väsentliga kraven efterlevs samt för att se till att inga nya förpackningar släpps ut på marknaden om inte producenten vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att minska deras påverkan på miljön, utan att äventyra deras viktiga funktion."

”3.  Kommissionen ska senast den 31 december 2018 lägga fram förslag för att skärpa och komplettera tillsynen över att de väsentliga kraven efterlevs samt för att se till att inga nya förpackningar släpps ut på marknaden om inte producenten vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att minska deras påverkan på miljön, utan att äventyra deras viktiga funktion. Kommissionen ska särskilt lägga fram ett förslag till åtgärder för icke återvinningsbara förpackningar, förpackningar som innehåller farliga ämnen, engångsförpackningar, förpackningar för engångsbruk, onödiga förpackningar och bedöma möjligheten till marknadsrestriktioner för dessa artiklar på unionsnivå.”

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 2d (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 5

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(2d)  Artikel 5 ska ersättas med följande:

Återanvändning

Återanvändning

Medlemsstaterna får i enlighet med fördraget främja återanvändningssystem för förpackningar som kan återvändas på ett miljövänligt sätt.

1.  Medlemsstaterna ska i enlighet med fördraget främja återanvändningssystem för förpackningar som kan återanvändas på ett miljövänligt sätt.

 

I synnerhet får medlemsstaterna stödja inrättandet av pantsystem för återanvändbara förpackningar, även inom ramen för utökat producentansvar, och tillhandahålla lämpliga incitament för producenter av återanvändningsbara förpackningar.

 

2.  Återanvända förpackningar som samlas in via ett pantsystem får räknas in i uppnåendet av de mål för förebyggande som fastställs i de nationella förebyggandeprogrammen, antagna i enlighet ned kriterierna i artikel 4.”

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 3 – led b

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f)  Senast den 31 december 2025 ska minst 65 viktprocent av allt förpackningsavfall förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 3 – led b

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt 1 – led h

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

h)  Senast den 31 december 2030 ska minst 75 viktprocent av allt förpackningsavfall förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 3 – led ba (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba)  I artikel 6 ska följande punkt införas:

 

“1a.  Vid den målberäkning som anges i stycke 1 får, där så är tillämpligt, mängden biologiskt nedbrytbart avfall som behandlas aerobt eller anaerobt räknas som återvunnet om behandlingen genererar kompost, rötrester eller annat material, vars huvuddel, då detta krävs efter ytterligare upparbetning, används som en materialåtervunnen produkt, material eller ämne.”

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 3 – led c

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Förpackningsavfall som exporteras från unionen får tillgodoräknas för uppnåendet av de mål som anges i punkt 1 av den medlemsstat där det samlades in endast om kraven i artikel 6a.4 är uppfyllda och om exportören, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006(*), kan bevisa att avfallstransporten uppfyller kraven i den förordningen och att behandlingen av avfallet utanför unionen skedde under förhållanden som motsvarar kraven i unionens tillämpliga miljölagstiftning.

2.  Förpackningsavfall som exporteras från unionen får tillgodoräknas för uppnåendet av de mål som anges i punkt 1 av den medlemsstat där det samlades in endast om kraven i artikel 6a.4 är uppfyllda och om exportören, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006(*), bevisar att avfallstransporten uppfyller kraven i den förordningen och att behandlingen av avfallet utanför unionen skedde i enlighet med kraven i detta direktiv och med all tillämplig miljölagstiftning och arbetsmiljölagstiftning.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 3 – led ca (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ca)  I artikel 6 ska följande punkt införas:

 

”3a.  Medlemsstaterna kan välja energiåtervinning när detta är att föredra framför materialåtervinning av miljömässiga, tekniska och ekonomiska skäl.”

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 3 – led cb (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt 4

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

cb)  Artikel 6.4 ska ersättas med följande:

4.  Medlemsstaterna skall i förekommande fall främja att material som erhållits från materialutnyttjande av förpackningsavfall används för tillverkning av förpackningar och andra produkter genom

4.  Medlemsstaterna ska främja att material som erhållits från materialutnyttjande av förpackningsavfall används för tillverkning av förpackningar och andra produkter genom

a)  att förbättra marknadsvillkoren för material av detta slag,

a)  att förbättra marknadsvillkoren och se över lagstiftning som kan utgöra hinder för bruket av material av detta slag,

b)  att se över befintliga bestämmelser som lägger hinder i vägen för bruket av dessa material.

b)  att se över befintliga bestämmelser som lägger hinder i vägen för bruket av dessa material, och säkerställa en hög skyddsnivå för miljön och människors hälsa,

 

ba)  att införa skattemässiga och ekonomiska incitament för att stimulera till användning av återvunnet förpackningsmaterial samt kriterier för grön offentlig upphandling,

 

bb)  främja material som efter återvinning inte utgör en fara för människors hälsa när de återvinns till material avsedda att komma i kontakt med livsmedel,

 

bc)   att främja användningen av material som kan återvinnas utan kvalitetsförlust, oavsett hur många gånger materialet återanvänds eller återvinns.”

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 3 – led d

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d)  Punkterna 5, 8 och 9 ska utgå.

d)  Punkterna 5 och 9 ska utgå och punkt 8 ersättas med följande:

 

”Kommissionen ska, med beaktande av enskilda omständigheter i varje medlemsstat, bedöma genomförandet av detta direktiv med avseende på den inre marknadens funktion. Denna bedömning ska genomföras minst vart tredje år, och en rapport om bedömningen ska lämnas till Europaparlamentet och till rådet.”

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 3 – led da (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6 – punkt 11a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da)  Följande ska läggas till som punkt 11a:

 

‘11a.  Medlemsstaterna kan, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6b och beroende på deras specifika situation, få undantag när det gäller tidplanen för att uppnå de mål som fastställts i punkt 1 f-i, förutsatt att en gradvis anpassning till dessa mål säkerställs och efter att ha beaktat de rekommendationer som avses i artikel 6b.2 b.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 4

Direktiv 94/62/EG

Artikel 6a – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c)  Medlemsstaterna får inbegripa produkter och komponenter som förberetts för återanvändning av erkända aktörer inom förberedelse för återanvändning eller genom erkända pantsystem. För beräkningen av den justerade andelen förpackningsavfall som förberetts för återanvändning eller materialåtervunnits, med beaktande av vikten av de produkter och komponenter som förberetts för återanvändning, ska medlemsstaterna använda kontrollerade uppgifter från aktörerna och tillämpa den formel som anges i bilaga IV.

utgår

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 5a (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(5a)  I artikel 7.1 ska första stycket ersättas med följande:

1.  Medlemsstaterna skall för att uppfylla de mål som fastställs i detta direktiv vidta de åtgärder som är nödvändiga för att införa system som säkerställer att

”1.   Medlemsstaterna ska för att uppfylla de mål som fastställs i detta direktiv vidta de åtgärder som är nödvändiga för att införa system, till exempel system för utökat producentansvar, som säkerställer att

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 5b (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 7a

 

Minskning av förpackningar och förpackningsavfall i havsmiljön

 

1.  Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att minska det förpackningsavfall i deras territorium som hamnar i havsmiljön. Dessa åtgärder ska omfatta samtliga av följande led:

 

a)  Antagande av ett bindande mål för en minskning på 50 % vad gäller förpackningsavfall fram till 2025, jämfört med 2015 års nivåer.

 

b)  Inrättande och drift av program för att mäta och övervaka förpackningsavfall som hamnar i havsmiljön.

 

c)  Antagande av särskilda åtgärder för att minska de huvudsakliga källorna till det förpackningsavfall som återfinns i havsmiljön och på stränder för varje region, inbegripet program för att öka allmänhetens medvetenhet, ekonomiska instrument och incitament samt marknadsföringsbegränsningar.

 

2.  Senast [x] varje år ska medlemsstaterna lämna in rapporter till kommissionen med information om deras framsteg i fråga om att minska den mängd förpackningsavfall med ursprung i deras territorium som hamnar i havsmiljön, inbegripet beskrivningar av de åtgärder som har antagits enligt punkt 1 och de förväntade resultaten.

 

3.  Kommissionen ska anta de genomförandeakter som krävs för genomförandet av detta stycke senast … [arton månader efter detta direktivs ikraftträdande]. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21.2.”

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 5c (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 8 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(5c)  Artikel 8.2 ska ersättas med följande:

2.  I syfte att underlätta insamling, återanvändning och återvinning, inbegripet materialutnyttjande, skall förpackningar vara försedda med uppgift om vilka förpackningsmaterial som har använts, så att den berörda industrin kan identifiera och klassificera dem på grundval av kommissionens beslut 97/129/EG(9).

”2.  I syfte att underlätta insamling, återanvändning och återvinning, inbegripet materialutnyttjande, ska förpackningar innehålla information som är användbar för detta syfte. I synnerhet ska förpackningar vara försedda med uppgift om vilka förpackningsmaterial som har använts, så att den berörda industrin kan identifiera och klassificera dem på grundval av kommissionens beslut 97/129/EG(9).

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 7 – led d

Direktiv 92/64/EG

Artikel 12 – punkt 3b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3b.  De uppgifter som medlemsstaterna rapporterar i enlighet med denna artikel ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport och en rapport om genomförandet av artikel 6a.4.

3b.  De uppgifter som medlemsstaterna rapporterar i enlighet med denna artikel ska åtföljas av en kvalitetskontrollrapport och en rapport om genomförandet av artikel 6a.4. Kvalitetskontrollrapporten ska upprättas enligt ett harmoniserat format.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 7 – led d

Direktiv 94/62/EG

Artikel 12 – punkt 3c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3c.  Kommissionen ska granska de uppgifter som rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultatet av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och enhetlighet. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.

3c.  Kommissionen ska granska de uppgifter som rapporteras i enlighet med denna artikel och offentliggöra en rapport om resultatet av granskningen. Rapporten ska omfatta en bedömning av hur insamlingen av uppgifter är organiserad, av de uppgiftskällor och metoder som används i medlemsstaterna samt av uppgifternas fullständighet, tillförlitlighet, aktualitet och enhetlighet samt tillgängligheten för öppna uppgifter. Bedömningen kan innefatta särskilda rekommendationer om förbättringar. Rapporten ska sammanställas vart tredje år.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 7 – led d

Direktiv 94/62/EG

Artikel 12 – punkt 3d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3d.  Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 3a. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21.2.

3d.  Kommissionen ska anta genomförandeakter som fastställer formatet för rapportering av uppgifter i enlighet med punkt 3a och för den kvalitetskontrollrapport som avses i punkt 3b, som stöder återanvändning av uppgifter och mål för öppna uppgifter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 21.2.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 7a (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 15 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(7a)  I artikel 1 ska stycke 1 ersättas med följande:

Rådet skall i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i fördraget besluta om ekonomiska styrmedel för att främja realiserandet av de mål som fastställs i detta direktiv. I avsaknad av sådana åtgärder får medlemsstaterna i enlighet med de principer som gäller för gemenskapens miljöpolitik, bl. a. principen "förorenaren betalar", och de förpliktelser som följer av fördraget vidta åtgärder för att realisera dessa mål.

Rådet ska i enlighet med de tillämpliga bestämmelserna i fördraget besluta om ekonomiska styrmedel för att främja realiserandet av de mål som fastställs i detta direktiv. I avsaknad av sådana åtgärder får medlemsstaterna i enlighet med de principer som gäller för gemenskapens miljöpolitik, bl. a. principen ”förorenaren betalar”, och de förpliktelser som följer av fördraget vidta åtgärder för att realisera dessa mål. Dessa åtgärder kan ingå som en del av system för utökat producentansvar, differentierade avgifter på engångsförpackningar, system med mängdbaserade avfallstaxor och pantsystem.”

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 7b (nytt)

Direktiv 94/62/EG

Artikel 15a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7b)  Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 15a

 

Allmänna krav för system för utökat producentansvar

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att system för utökat producentansvar som inrättas i enlighet med artiklarna 8 och 8a i direktiv 2008/98/EG* också gäller för förpackningar och förpackningsavfall.

 

________________

 

* Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 21.11.2018, s. 3).”

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt -1 (ny)

Direktiv 94/62/EG

Bilaga II – led 1 – indrag 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

I punkt 1 i bilaga II ska första indraget ersättas med följande:

–  Förpackningar skall utformas, framställas och saluföras på ett sådant sätt de kan återanvändas eller återvinnas, även materialutnyttjas, och så att inverkan på miljön minskas så mycket som möjligt i samband med bortskaffandet av förpackningsavfall eller restprodukter från hantering av förpackningsavfall.

–  Förpackningar ska utformas, framställas och saluföras på ett sådant sätt de kan återanvändas eller återvinnas, även materialutnyttjas – i enlighet med principen om avfallshierarki – och så att inverkan på miljön minskas så mycket som möjligt i samband med bortskaffandet av förpackningsavfall eller restprodukter från hantering av förpackningsavfall.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt -1a (ny)

Direktiv 94/62/EG

Bilaga II – punkt 3 – led a

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

I bilaga II ska punkt 3a ersättas med följande:

a)  Förpackningar som kan återvinnas genom materialutnyttjande

a)  Förpackningar som kan återvinnas genom materialutnyttjande

Förpackningar skall framställas på ett sådant sätt att det är möjligt att utnyttja en viss viktprocent av de material som används vid framställningen av säljbara produkter i enlighet med gällande standarder inom gemenskapen. Fastställandet av denna procentsats kan variera beroende på vilken typ av material förpackningen består av.

Förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att det är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt möjligt att återvinna dem, med tanke på den sortering, rengöring och skala i fråga om format och material som används, så att det är möjligt att utnyttja en viss viktprocent av de material som används vid framställningen av säljbara produkter i enlighet med gällande standarder inom gemenskapen. Fastställandet av denna procentsats kan variera beroende på vilken typ av material förpackningen består av. Format och materialutformningar som hindrar sortering eller upparbetning ska ersättas med kända, effektiva alternativ.”

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

Referensnummer

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

14.12.2015

Föredragande av yttrande

       Utnämning

João Ferreira

25.2.2016

Behandling i utskott

14.6.2016

 

 

 

Antagande

13.10.2016

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0.

47

11

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Albert Deß

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Direktiv om ändring av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall

Referensnummer

COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD)

Framläggande för parlamentet

2.12.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

14.12.2015

ITRE

14.12.2015

JURI

14.12.2015

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

17.12.2015

JURI

28.1.2016

 

 

Föredragande

       Utnämning

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Behandling i utskott

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Antagande

24.1.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

58

7

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Renata Briano, Herbert Dorfmann, James Nicholson, Stanislav Polčák, Gabriele Preuß, Keith Taylor, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Xabier Benito Ziluaga, Richard Corbett, Sander Loones

Ingivande

7.2.2017