Postup : 2015/0274(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0031/2017

Předložené texty :

A8-0031/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Hlasování :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Vysvětlení hlasování
PV 18/04/2018 - 12.10

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

ZPRÁVA     ***I
PDF 930kWORD 118k
7.2.2017
PE 580.563v02-00 A8-0031/2017

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Simona Bonafè

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0594),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0384/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené francouzským Senátem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 27. dubna 2016(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 15. června 2016(2),

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a stanovisko Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0031/2017),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh  1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  Vzhledem k závislosti Unie na dovozu surovin a k tomu, že v dohledné době dojde k rychlému vyčerpání značného množství přírodních zdrojů, mají navrácení co největšího množství těchto zdrojů v rámci Unie a urychlení přechodu k oběhovému hospodářství klíčový význam.

Odůvodnění

Je důležité poukázat na širší rámec přechodu k oběhovému hospodářství a zdůraznit, jaké možnosti poskytuje přepracování směrnice o skladování odpadu s ohledem na urychlení tohoto přechodu.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění -1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1a)  Nakládání s odpady je třeba změnit na udržitelné hospodaření s materiály. Přepracování směrnice o skladování odpadu k tomu poskytuje příležitost.

Odůvodnění

Je důležité poukázat na širší rámec přechodu k oběhovému hospodářství, zdůraznit, že je nutné, aby se z nakládání s odpady stalo udržitelné hospodaření s materiály, a podtrhnout, jaké možnosti poskytuje přepracování směrnice o skladování odpadu s ohledem na urychlení tohoto přechodu.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojůposílit oběhové hospodářství.

(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů, posílit oběhové hospodářství, zvýšit energetickou účinnost a snížit závislost Unie na zdrojích.

Odůvodnění

Cíle lepšího nakládání s odpady na evropské úrovni by měly kromě ochrany životního prostředí a lidského zdraví zahrnovat také lepší využívání zdrojů, zvýšení energetické účinnosti a snížení závislosti Unie na zdrojích, a přispívat tak k řešení problémů spojených se zásobováním těmito zdroji.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(1a)  Čisté, účinné a udržitelné oběhové hospodářství vyžaduje odstranění nebezpečných látek z výrobků ve fázi návrhu a v této souvislosti by mělo uznávat výslovná ustanovení sedmého akčního programu pro životní prostředí, který vyzývá k rozvíjení koloběhu netoxických materiálů, aby mohl být recyklovaný odpad využíván jako hlavní a spolehlivý zdroj surovin pro Unii.

Odůvodnění

EU by se měla soustředit na vytvoření čistého oběhového hospodářství a vyvarovat se možného značného rizika, že veřejnost a trh ztratí důvěru v recyklované materiály a mezitím se vytvoří nekonečné odpadové dědictví. Hlavní zátěž pro subjekty provádějící recyklaci představuje přítomnost nebezpečných látek v materiálech. EU by měla svoji pozornost soustředit na odstranění těchto nebezpečných látek z výrobků a odpadů a na to, aby neohrožovala veřejné zdraví a životní prostředí tím, že některým typům podniků nebo výrobků udělí výjimku, pokud jde o bezpečnostní požadavky, a že v budoucnu nebude možné zjistit, které materiály jsou kontaminované.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Cíle uvedené ve směrnici Rady 1999/31/ES14, která stanoví omezení skládkování odpadů, by měly být pozměněny, aby lépe zohledňovaly ambice Unie spojené s přechodem na oběhové hospodářství a aby bylo dosaženo pokroku v provádění iniciativy EU v oblasti surovin15 snížením skládkování odpadu určeného pro uložení na skládky u odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné.

(2)  Cíle uvedené ve směrnici Rady 1999/31/ES14, která stanoví omezení skládkování odpadů, by měly být posíleny, aby lépe zohledňovaly ambice Unie spojené s přechodem na oběhové hospodářství a aby bylo dosaženo pokroku v provádění iniciativy EU v oblasti surovin15 postupným omezením skládkování odpadu určeného pro uložení na skládky u odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné. Komise a členské státy by měly zajistit, aby byly tyto cíle v souladu s integrovanou politikou, jež zajistí řádné uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady, zlepší přechod k prevenci, opětovnému využití a recyklaci a zabrání tomu, aby se skládkování nahradilo spalováním.

________________

__________________

14 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).

14 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).

15 KOM(2008) 699 a COM(2014) 297.

15 KOM(2008) 699 a COM(2014) 297.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4)  V zájmu zajištění větší soudržnosti v právních předpisech o odpadech by měly být definice obsažené ve směrnici 1999/31/ES sladěny s definicemi uvedenými ve směrnici 2008/98/ES16.

(4)  V zájmu zajištění větší soudržnosti v právních předpisech o odpadech by měly být definice obsažené ve směrnici 1999/31/ES případně sladěny s definicemi uvedenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES16.

__________________

__________________

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby byla tato směrnice v souladu se všemi právními předpisy EU v oblasti odpadů. Za tímto účelem je nezbytné, aby v odpovídajících případech byly definice v této směrnici rovněž v souladu s ustanovením směrnice 1999/31/ES.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Z dalšího omezení skládkování odpadů, počínaje druhy odpadů, které se sbírají odděleně (např. plasty, kovy, sklo, papír, biologické odpady), by vyplývaly jednoznačné přínosy pro životní prostředí i přínosy hospodářské a sociální. Při provádění těchto omezení skládkování odpadů by se měla brátúvahu technická, environmentální nebo ekonomická proveditelnost recyklace nebo jiného využití zbytkových odpadů pocházejících z odděleně sbíraného odpadu.

(5)  Z dalšího omezení skládkování odpadů, počínaje druhy odpadů, které se sbírají odděleně (např. plasty, kovy, sklo, papír, biologické odpady) s cílem přijímat pouze zbytkový odpad, by vyplývaly jednoznačné přínosy pro životní prostředí i přínosy hospodářské a sociální. Při snižování množství zbytkových odpadů z odděleně sbíraného odpadu, jehož recyklace či jiné využití nejsousoučasnosti technicky, environmentálně nebo ekonomicky proveditelné, budou hrát klíčovou roli dlouhodobé investice do infrastruktury a do výzkumu a inovací.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a)  Politická a společenská pobídka zaměřená na další omezení skládkování odpadu jako udržitelného způsobu nakládání s přírodními zdroji v rámci oběhového hospodářství by měla dodržovat hierarchii při nakládání s odpadem, která je stanovena v článku 4 směrnice 2008/98/ES, a důsledně uplatňovat postup, kdy má prioritu předcházení vzniku odpadů a je dodržována zásada předběžné opatrnosti.

Odůvodnění

Přestože skládkování odpadů má řadu negativních stránek, nemělo by se v případě některých odpadů, např. PVC, úplně opomíjet. Může být nejbezpečnějším místem pro materiály obsahující nebezpečné chemikálie, přičemž v případě plastů analýza ukazuje, že pokud nejsou recyklovány, je nutné dávat z klimatických důvodů přednost jejich skládkování před spalováním. Je zřejmé, že recyklace je obvykle vhodnější možnost a veškeré skládkování musí probíhat za dodržování nejpřísnějších norem.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Velkou část komunálního odpadu představuje biologicky rozložitelný komunální odpad. Skládkování nezpracovaného biologicky rozložitelného odpadu má závažné negativní účinky, pokud jde o emise skleníkových plynů a znečištění povrchových vod, podzemních vod, půdy a ovzduší. Směrnice 1999/31/ES již stanoví cíle týkající se snížení množství biologicky rozložitelného odpadu na skládkách, avšak je nutné zavést další omezení na ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky tím, že se zakáže skládkování biologicky rozložitelných odpadů, které se sbírají odděleně v souladu s článkem 22 směrnice 2008/98/ES.

(6)  Velkou část komunálního odpadu představuje biologicky rozložitelný komunální odpad. Skládkování nezpracovaného biologicky rozložitelného odpadu má závažné negativní účinky na životní prostředí, pokud jde o emise skleníkových plynů a znečištění povrchových vod, podzemních vod, půdy a ovzduší. Směrnice 1999/31/ES již stanovuje cíle týkající se snížení množství biologicky rozložitelného odpadu na skládkách, avšak je nutné zavést další omezení na ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky tím, že se zakáže skládkování biologicky rozložitelných odpadů, které je třeba sbírat odděleně v souladu s článkem 22 směrnice 2008/98/ES .

Odůvodnění

Zákaz skládkování komunálního biologicky rozložitelného odpadu by se měl formulovat přísněji.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Mnoho členských států dosud zcela nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro nakládání s odpady. Stanovení cílů týkajících se snížení množství odpadů ukládaných na skládky dále usnadní oddělený sběr, třídění a recyklaci odpadů a zamezí zablokování potenciálně recyklovatelných materiálů ve spodní části hierarchie způsobů nakládání s odpady.

(7)  Mnoho členských států dosud zcela nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro nakládání s odpady. Stanovení jasných a ambiciózních cílů týkajících se snížení množství odpadů ukládaných na skládky dále podpoří investice do usnadnění odděleného sběru, třídění a recyklace odpadů a zamezí zablokování potenciálně recyklovatelných materiálů na nejnižší úrovni hierarchie způsobů nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Postupné snižování skládkování odpadů je nezbytné k tomu, aby se zamezilo škodlivým dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí a aby se zajistilo, že ekonomicky hodnotné odpadní materiály budou postupně a účinně využívány díky náležitému nakládání s odpady v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Toto snížení by mělo zamezit rozvoji nadbytečných kapacit zařízení pro zpracování zbytkových odpadů například cestou energetického využití nebo málo účinného mechanicko-biologického zpracování nezpracovaného komunálního odpadu, jež by mohly ohrožovat dosažení dlouhodobých cílů Unie týkajících se úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu stanovených v článku 11 směrnice 2008/98/ES. Stejně tak, s cílem zabránit škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, by členské státy měly přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl na skládky ukládán pouze odpad, který byl předmětem zpracování; splnění této povinnosti by však nemělo vést k vytváření nadměrných kapacit pro zpracování zbytkového komunálního odpadu. Aby se dále zajistila konzistentnost mezi cíli stanovenými v článku 11 směrnice 2008/98/ES a cílem týkajícím se snížení skládkování stanoveným v článku 5 této směrnice a aby se zajistilo koordinované plánování infrastruktur a investic potřebných pro splnění těchto cílů, by členské státy, kterým může být na dosažení cílů v oblasti recyklace komunálního odpadu poskytnuto více času, měly rovněž dostat více času na dosažení cíle týkajícího se snížení množství odpadů ukládaných na skládky do roku 2030, který stanoví tato směrnice.

(8)  Postupné omezování skládkování odpadů na minimum je nezbytné k tomu, aby se zamezilo škodlivým dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí a aby se zajistilo, že ekonomicky hodnotné odpadní materiály budou postupně a účinně využívány díky náležitému nakládání s odpady v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady stanovenou ve směrnici 2008/98/ES. Toto postupné omezení skládkování odpadů na minimum bude vyžadovat zásadní změny v nakládání s odpady v mnoha členských státech. Díky zdokonaleným statistikám týkajícím se sběru odpadů a nakládání s nimi a díky lepší sledovatelnosti jednotlivých druhů odpadů by mělo být možné zamezit rozvoji nadbytečných kapacit pro zpracování zbytkových odpadů například cestou energetického využití, jež by mohly ohrožovat dosažení dlouhodobých cílů Unie týkajících se úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu stanovených v článku 11 směrnice 2008/98/ES. Stejně tak, s cílem zabránit škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, by členské státy měly přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl na skládky ukládán pouze odpad, který byl předmětem zpracování; splnění této povinnosti by však nemělo vést k vytváření nadměrných kapacit pro zpracování zbytkového komunálního odpadu. S ohledem na nedávné investice některých členských států, které vedly k vytvoření nadměrných kapacit pro zpětné získávání energie nebo zavedení mechanického biologického zpracování, je velmi důležité, aby byl dán podnikům na zpracování odpadu a členským státům jasný signál, že je nutné vyhnout se investicím, které jsou v rozporu s dlouhodobými cíli stanovenými ve směrnici o skladování odpadu a v rámcové směrnici o odpadu. Z těchto důvodů by bylo možné uvažovat o zavedení hraniční hodnoty pro spalování komunálního odpadu v souladu s cíli týkajícími se přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu stanovenými v článku 11 směrnice 2008/98/ES a článku 5 směrnice 1999/31/ES. Aby se dále zajistila konzistentnost mezi cíli stanovenými v článku 11 směrnice 2008/98/ES a cílem týkajícím se snížení skládkování stanoveným v článku 5 této směrnice a aby se zajistilo koordinované plánování infrastruktur a investic potřebných pro splnění těchto cílů, by členské státy, kterým může být na dosažení cílů v oblasti recyklace komunálního odpadu poskytnuto více času, měly rovněž dostat více času na dosažení cíle týkajícího se snížení množství odpadů ukládaných na skládky do roku 2030, který stanoví tato směrnice.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Aby bylo možné dosáhnout cílů této směrnice a urychlit přechod k oběhovému hospodářství, měla by Komise podpořit koordinaci a výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy a nejrůznějšími hospodářskými odvětvími. Tuto výměnu by usnadnilo zavedení komunikačních platforem, které by mohly pomoci zvýšit povědomí o nových průmyslových řešeních, poskytnout lepší přehled o dostupných kapacitách, podpořit vazby mezi odvětvím nakládání s odpady a dalšími sektory a posílit průmyslovou součinnost.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Komise by měla podporovat koordinaci a výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy, regionálními a zejména místními orgány a zapojit všechny příslušné organizace občanské společnosti, včetně sociálních partnerů a environmentálních a spotřebitelských organizací.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8c)  Aby byly náležitě provedeny a prosazovány cíle této směrnice, je nezbytné zajistit, aby místní orgány území, na kterých se nacházejí skládky, byly uznávány jako příslušné subjekty, neboť tato území jsou přímo postižena důsledky skládkování. V místech a v oblastech přesahujících jednu obec, ve kterých bude zřízena skládka, by proto měly být předem zajištěny veřejné a demokratické konzultace a mělo by být stanoveno příslušné odškodnění pro místní obyvatelstvo.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8d)  V zájmu zajištění řádného provádění unijního a vnitrostátního práva by Komise měla zaručit, aby byly všechny skládky v Unii kontrolovány.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  V zájmu zajištění lepšího, včasnějšího a jednotnějšího provedení této směrnice a předjímání problémů při provádění by měl být zaveden systém včasného varování k odhalení nedostatků a přijetí opatření před uplynutím lhůt pro splnění cílů.

(9)  V zájmu zajištění lepšího, včasnějšího a jednotnějšího provedení této směrnice a předjímání problémů při provádění by měl být zaveden systém včasného varování k odhalení nedostatků a přijetí opatření před uplynutím lhůt pro splnění cílů a měla by se podporovat výměna osvědčených postupů mezi různými zainteresovanými stranami.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Statistické údaje oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. Předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady je nanejvýš důležité pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů, jež členské státy poskytují. Od členských států by se proto mělo vyžadovat, aby při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených ve směrnici 1991/31/ES používaly nejnovější metodiku, kterou vypracovala Komise a národní statistické úřady členských států.

(11)  Údaje a informace oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost oznámených údajů by mělo zlepšit zavedení společné metodiky pro sběr a zpracování údajů získaných ze spolehlivých zdrojů a zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. Předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady je nanejvýš důležité pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů, jež členské státy poskytují. Při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených ve směrnici 1991/31/ES by proto členské státy měly používat společnou metodiku, kterou vypracovala Komise ve spolupráci s národními statistickými úřady členských států a s vnitrostátními orgány odpovědnými za nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12)  Za účelem doplnění nebo změny směrnice 1999/31/ES, zejména za účelem přizpůsobení jejích příloh vědeckému a technického pokroku, by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o článek 16. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě. Veškeré změny příloh by měly být prováděny v souladu se zásadami uvedenými v této směrnici. Pokud jde o přílohu II, Komise zohlední za tímto účelem obecné zásady a obecné postupy pro ověřování a kritéria pro přijímání na skládku stanovené v příloze II. Pro každou kategorii skládek, případně včetně dalších typů skládek v rámci každé kategorie, a to i pokud jde o podzemní úložiště, by kromě toho měla být stanovena zvláštní kritéria a zkušební postupy a rovněž příslušné mezní hodnoty. Komise by měla do dvou let od vstupu této směrnice v platnost případně zvážit přijetí návrhů na normalizaci kontrolních postupů a metod odběru a rozboru vzorků ve vztahu k přílohám.

(12)  Za účelem změny směrnice 1999/31/ES by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud jde o přizpůsobení příloh vědeckému a technickému pokroku. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace byly vedeny v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci by měli mít automaticky přístup na setkání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci. Veškeré změny příloh by měly být prováděny v souladu se zásadami uvedenými v této směrnici. Pokud jde o přílohu II, Komise zohlední za tímto účelem obecné zásady a obecné postupy pro ověřování a kritéria pro přijímání na skládku stanovené v příloze II. Pro každou kategorii skládek, případně včetně dalších typů skládek v rámci každé kategorie, a to i pokud jde o podzemní úložiště, by kromě toho měla být stanovena zvláštní kritéria a zkušební postupy a rovněž příslušné mezní hodnoty. V případě potřeby by Komise měla do dvou let od vstupu této směrnice v platnost případně zvážit přijetí návrhů na normalizaci kontrolních postupů a metod odběru a rozboru vzorků ve vztahu k přílohám.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 13. dubna 2016.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění směrnice 1999/31/ES by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o čl. 3 odst. 3, bod 3.5 přílohy I bod 5 přílohy II. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201117.

(13)  Za účelem zajištění jednotných podmínek provádění směrnice 1999/31/ES by Komisi měly být svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o definici uložení nikoliv nebezpečného odpadu, metodu, která bude použita pro stanovení koeficientu propustnosti pro skládky za určitých podmínek, a protože odběr vzorků odpadů může představovat vážné problémy z hlediska jejich reprezentativnostitechnologie vzhledem k heterogenní povaze různých druhů odpadu, vypracování evropské normy pro odběr vzorků odpadů. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201117.

__________________

__________________

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Odůvodnění

Uvedení do souladu s Lisabonskou smlouvou.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Komise a členské státy by měly zajistit vypracování plánů pro udržitelnou obnovu a udržitelné alternativní využití skládek a oblastí poškozených skládkami.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16b)  Tato směrnice zohledňuje závazky stanovené v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 a měla by být prováděna a uplatňována v souladu s pokyny obsaženými v této dohodě.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod -1 (nový)

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 1 – odst. 1 -1 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(-1)  V článku 1 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

-1.   Postupné ukončení skládkování odpadů je základní podmínkou pro podporu přechodu Unie na oběhové hospodářství.

Odůvodnění

Je důležité zahrnout do celkového cíle směrnice význam postupného ukončení skládkování odpadů pro přechod na oběhové hospodářství.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a

Směrnice 1999/31/ES

Článek 2 – písm. a

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  použijí se definice „odpadu“, „komunálního odpadu“, „nebezpečného odpadu“, „původce odpadu“, „držitele odpadu“, „nakládání s odpady“, „tříděného sběru“, „využití“, „recyklace“ a „odstranění“ odpadu uvedené v článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES(*);

a)  použijí se definice „odpadu“, „komunálního odpadu“, „nebezpečného odpadu“, „nikoliv nebezpečného odpadu“, „původce odpadu“, „držitele odpadu“, „nakládání s odpady“, „tříděného sběru“, „využití“, „recyklace“ a „odstranění“ odpadu uvedené v článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES(*);

__________________

__________________

(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

(*) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

Odůvodnění

Vložení příslušných definicí z článku 3 směrnice 2008/98/ES, včetně definice „nikoliv nebezpečného odpadu“.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. a a (nové)

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 2 – písm. a a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)   vkládá se nové písmeno aa), které zní:

 

„aa)  „zbytkovým odpadem“ rozumí odpad pocházející ze zpracování nebo opětovného využití, včetně recyklace, který nelze dále využít a v důsledku toho musí být odstraněn;“

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)

Směrnice 1999/31/ES

Článek 2 – písm. m

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)   písmeno m) se mění takto:

m)   "biologicky rozložitelným odpadem "rozumí veškerý odpad podléhající anaerobnímu či aerobnímu rozkladu, jako jsou potravinářské a zahradní odpady a rovněž papír a lepenka;

„(m)   „biologicky rozložitelným odpadem“ rozumí potravinářské a zahradní odpady, papír, lepenka, dřevo a jakýkoli jiný odpad, který může podléhat anaerobnímu či aerobnímu rozkladu;“.

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 3 – odst. 3

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

1a)  V článku 3 se odstavec 3 mění takto:

3.  Aniž je dotčena směrnice 75/442/EHS, mohou členské státy na základě své volby prohlásit, že ukládání odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné, které budou definovány výborem zřízeným podle článku 17 této směrnice, jiných než inertních odpadů pocházejících z průzkumu a těžby, úpravy a skladování minerálních zdrojů a rovněž z povrchové těžby, které jsou uloženy tak, že nedochází ke znečištění životního prostředí nebo k škodlivým vlivům na lidské zdraví, lze vyjmout z ustanovení přílohy I bodů 2, 3.1, 3.2 a 3.3 této směrnice.

„3.  Aniž je dotčena směrnice 75/442/EHS, mohou členské státy na základě své volby prohlásit, že ukládání odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné, jiných než inertních odpadů pocházejících z průzkumu a těžby, úpravy a skladování minerálních zdrojů a rovněž z povrchové těžby, které jsou uloženy tak, že nedochází ke znečištění životního prostředí nebo k škodlivým vlivům na lidské zdraví, lze vyjmout z ustanovení přílohy I bodů 2, 3.1, 3.2 a 3.3 této směrnice. Komise přijme prováděcí akty, kterými stanoví, co představuje ukládání nikoliv nebezpečného odpadu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2.“

Odůvodnění

Uvedení do souladu s Lisabonskou smlouvou.

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. -a (nové)

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 5 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)  odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1.  Členské státy stanoví vnitrostátní strategii za účelem provádění omezení biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku nejpozději dva roky po dni stanoveném v čl. 18 odst. 1 a oznámí tuto strategii Komisi. Tato strategie by měla obsahovat opatření zaměřená na dosažení cílů stanovených v odstavci 2, zejména pomocí recyklace, kompostování, výroby bioplynu nebo materiálového a energetického využití. Ve lhůtě třiceti měsíců počínaje dnem stanoveným v čl. 18 odst. 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující syntézu vnitrostátních strategií.

1.  Členské státy ve spolupráci s regionálními a místními orgány odpovědnými za nakládání s odpady stanoví vnitrostátní strategii za účelem ukončení ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládku nejpozději dva roky po dni stanoveném v čl. 18 odst. 1 a oznámí tuto strategii Komisi. Tato strategie by měla obsahovat opatření zaměřená na dosažení cílů stanovených v odstavci 2, zejména pomocí recyklace, kompostování, výroby bioplynu, materiálového využití nebo – není-li nic z uvedeného možné – energetického využití. Ve lhůtě třiceti měsíců počínaje dnem stanoveným v čl. 18 odst. 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující syntézu vnitrostátních strategií.

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. b

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 5 – odst. 3 – písm. f

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  odpad, který byl sbírán odděleně podle čl. 11 odst. 1 a článku 22 směrnice 2008/98/ES.

f)  odpad, který byl sbírán odděleně podle čl. 11 odst. 1 a článku 22 směrnice 2008/98/ES, a obaly nebo obalové odpady ve smyslu článku 3 směrnice 94/62/ES.

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 5 – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se množství skládkovaného komunálního odpadu snížilo do roku 2030 na 10 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu.

5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se množství skládkovaného komunálního odpadu snížilo do roku 2030 na 5 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 5 – odst. 5 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.   Nejpozději k 31. prosinci 2030 přijímají členské státy na skládkách odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné pouze zbytkový komunální odpad.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U Estonska, Řecka, Chorvatska, Lotyšska, Malty, Rumunska a Slovenska mohou být lhůty pro dosažení cílů uvedených v odstavci 5 prodlouženy o pět let. Členský stát oznámí Komisi svůj záměr využít tohoto ustanovení nejpozději 24 měsíců před uplynutím lhůty stanovené v odstavci 5. V případě prodloužení přijme členský stát nezbytná opatření pro snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládku nejméně na 20 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu do roku 2030.

Členský stát může požádat o prodloužení lhůty pro dosažení cíle uvedeného v odstavci 5 o pět let, pokud skládkovalroce 2013 více než 65 % svého komunálního odpadu.

 

Členský stát předloží Komisi žádost o takové prodloužení do 31. prosince 2028.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

K oznámení se přiloží prováděcí plán s uvedením opatření, která je nutné přijmout pro dodržení cílů před uplynutím nové lhůty. Plán rovněž zahrnuje podrobný časový harmonogram pro provádění navrhovaných opatření a posouzení jejich očekávaných dopadů.

K žádosti o prodloužení se přiloží prováděcí plán s uvedením opatření, která je nutné přijmout pro dodržení cíle před uplynutím nové lhůty. Plán je vypracován na základě vyhodnocení stávajících plánů nakládání s odpady a rovněž zahrnuje podrobný časový harmonogram pro provádění navrhovaných opatření a posouzení jejich očekávaných dopadů.

 

Plán uvedený ve třetím pododstavci musí dále splňovat alespoň následující požadavky:

 

a)   využívá odpovídající ekonomické nástroje za účelem poskytnutí pobídek pro uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady uvedené v čl. 4 odst. 1 směrnice 2008/98/ES;

 

b)   prokazuje účinné a efektivní využívání strukturálních fondů a Fondu soudržnosti prostřednictvím prokazatelných dlouhodobých investic, které se zaměřují na financování rozvoje infrastruktury pro nakládání s odpady, jež je nezbytná pro splnění příslušných cílů;

 

c)   zajišťuje vysokou kvalitu statistik a vytváří jasné prognózy ohledně kapacit nakládání s odpady a cílů, které ještě zbývá splnit, uvedených v odstavci 5 tohoto článku, ve článcích 5 a 6 směrnice 94/62/ES a čl. 11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES;

 

d)   zřizuje programy předcházení vzniku odpadů, jak je uvedeno v článku 29 směrnice 2008/98/ES.

 

Komise posoudí, zda jsou požadavky stanovené v písmenech a) až d) čtvrtého pododstavce splněny.

 

Nevznese-li Komise vůči předloženému plánu námitky do pěti měsíců od jeho obdržení, považuje se žádost o prodloužení lhůty za schválenou.

 

Pokud Komise vznese námitky k předloženému plánu, požádá Komise dotčený členský stát, aby do dvou měsíců od obdržení námitek předložil revidovaný plán.

 

Komise posoudí revidovaný plán do dvou měsíců od jeho obdržení a žádost o prodloužení lhůty písemně schválí nebo zamítne. Pokud Komise v této lhůtě nereaguje, pokládá se žádost o prodloužení lhůty za schválenou.

 

Do dvou měsíců od data přijetí rozhodnutí informuje Komise Radu a Evropský parlament o přijetí těchto rozhodnutích.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 5 – odst. 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Nejpozději ke dni 31. prosince 2024 Komise přezkoumá cíl stanovený v odstavci 5, a to za účelem jeho sníženízavedení omezení na skládkování i jiných nikoliv nebezpečných odpadů než komunálního odpadu. Zpráva Komise spolu s případnými návrhy bude za tímto účelem zaslána Evropskému parlamentu a Radě.

7.  Nejpozději ke dni 31. prosince 2018 Komise přezkoumá možnost zavedení cíle a omezení na skládkování i jiných nikoliv nebezpečných odpadů než komunálního odpadu. Zpráva Komise spolu s případnými legislativními návrhy bude za tímto účelem zaslána Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c a (nové)

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 5 – odst. 7 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  v článku 5 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

7a.  Komise dále přezkoumá možnost navržení regulačního rámce pro tzv. dokonalejší vytěžování skládek, aby bylo možné získávat druhotné suroviny, které se na stávajících skládkách nacházejí. Členské státy do 31. prosince 2025 zmapují stávající skládky a určí jejich potenciál pro dokonalejší vytěžování skládek a sdílejí si informace.

Odůvodnění

Dokonalejší vytěžování skládek umožní nejen využití cenných materiálů, které mohou být vráceny do oběhu, ale také opětovné získání pozemkových ploch vzhledem k tomu, že se velká část z 500 000 starých skládek EU nachází v městských nebo příměstských oblastech.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 5 a – odst. 2 – návětí

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Zprávy uvedené v odstavci 1 obsahují tyto údaje:

2.  Zprávy uvedené v odstavci 1 se zveřejní a obsahují tyto údaje:

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 5 a – odst. 2 – písm. b a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

„ba)  příklady osvědčených postupů, které se používají v celé Unii a které při dosahování cílů stanovených v článku 5 mohou sloužit jako referenční rámec pro pokrok.“

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Směrnice 1999/31/ES

Článek 5 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a)  Vkládá se článek 5b, který zní:

 

Článek 5b

 

Výměny osvědčených postupů a informací

 

Komise vytvoří platformu pro pravidelnou a strukturovanou výměnu osvědčených postupů a informací mezi Komisí a členskými státy v otázkách praktického provádění požadavků této směrnice. Tato výměna přispěje k tomu, aby se zajistilo odpovídající řízení, prosazování, přeshraniční spolupráce a výměna osvědčených postupů, jako jsou dohody v oblasti inovací a vzájemná hodnocení. Kromě toho platforma podněcuje průkopníky a umožňuje přeskočení některých etap. Komise výsledky této platformy zpřístupní veřejnosti.

Odůvodnění

Výměna osvědčených postupů a informací je důležitá, aby všechny členské státy mohly dosáhnout stanovených cílů.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 b (nový)

Směrnice 1999/31/ES

Článek 6 – písm. a

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

3b)   V článku 6 se písmeno a) mění takto:

„a)  odpady byly ukládány na skládku pouze po předchozí úpravě. Toto ustanovení nelze vztahovat na inertní odpady, u kterých není úprava technicky proveditelná nebo na jakékoli jiné odpady, u nichž taková úprava nepřispívá k naplnění cílů této směrnice stanovených v článku 1 tím, že by došlo ke snížení množství odpadů nebo rizika pro zdraví lidí nebo životní prostředí“;

„a)  odpady byly ukládány na skládku pouze po předchozí úpravě. Toto ustanovení nelze vztahovat na inertní odpady, u kterých není úprava technicky proveditelná nebo na jakékoli jiné odpady, u nichž taková úprava nepřispívá k naplnění cílů této směrnice stanovených v článku 1 tím, že by došlo ke snížení množství odpadů nebo rizika pro zdraví lidí nebo životní prostředí, za předpokladu, že jsou příslušným členským státem naplňovány cíle pro snižování v čl. 5 odst. 2 této směrnice a cíle týkající se recyklace podle článku 11 směrnice 2008/98/EC;

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 6 – písm. a – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4)  V odst. 6 písm. a) se doplňuje tato věta:

4)  V odst. 6 písm. a) se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Členské státy zajistí, aby opatření přijatá v souladu s tímto písmenem neohrozily dosažení cílů směrnice 2008/98/ES, a sice cílů týkajících se zvýšení celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace stanovených v článku 11 uvedené směrnice.“

„Členské státy zajistí, aby opatření přijatá v souladu s tímto písmenem neohrozila dosažení cílů směrnice 2008/98/ES, a sice cílů týkajících hierarchie nakládání s odpady a zvýšení celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace stanovených v článku 11 uvedené směrnice.“

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 15 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 5 odst. 2 a 5 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 5. První zpráva bude zahrnovat údaje za období od 1. ledna [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok] do 31. prosince [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok].

1.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 5 odst. 2 a 5 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 12 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 5. První zpráva bude s ohledem na cíle stanovené v čl. 5 odst. 5 zahrnovat údaje za období od 1. ledna [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok] do 31. prosince [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok].

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Směrnice 1999/31/ES

Článek 15a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a)  Vkládá se článek, který zní:

 

„Článek 15a

 

Nástroje na podporu přechodu k hospodářství, které bude více oběhové

 

Ve snaze přispět ke plnění cílů stanovených v této směrnici, uplatní členské státy vhodné ekonomické nástroje či jiná opatření a přijmou další opatření s cílem poskytovat pobídky pro uplatňování hierarchie nakládání s odpady. Tyto nástroje a opatření mohou zahrnovat ty, které jsou uvedeny v příloze IVa směrnice 2008/98/ES.“

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 b (nový)

Směrnice 1999/31/ES

Článek 15 b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6b)  Vkládá se článek, který zní:

 

„Článek 15b

 

Stanovení koeficientu propustnosti skládek

 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů vypracuje a schválí metodu, která bude použita ke stanovení koeficientu propustnosti skládek, a to jak přímo na území skládky, tak i pro veškeré její rozšíření. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2.“

Odůvodnění

Uvedení do souladu s Lisabonskou smlouvou.

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 c (nový)

Směrnice 1999/31/ES

Článek 15 c (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6c)  Vkládá se článek 15c, který zní:

 

„Článek 15c

 

Evropská norma pro odběr vzorků odpadů

 

Komise prostřednictvím prováděcích aktů vypracuje evropskou normu pro odběr vzorků odpadů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 17 odst. 2. Dokud nebudou přijaty tyto prováděcí akty, mohou členské státy používat vnitrostátní normy a postupy.“

Odůvodnění

Uvedení do souladu s Lisabonskou smlouvou.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 17 a – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Před přijetím aktu v přenesené pravomoci vede Komise konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.

Odůvodnění

Uvedení do souladu s interinstitucionální dohodou ze dne 13. dubna 2016.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Směrnice 1999/31/ES

Příloha I – bod 3.5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a)  v příloze I se zrušuje bod 3.5

Odůvodnění

Uvedení do souladu s Lisabonskou smlouvou.

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 b (nový)

Směrnice 1999/31/ES

Příloha II – bod 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9b)  v příloze II se zrušuje bod 5

Odůvodnění

Uvedení do souladu s Lisabonskou smlouvou.

(1)

Úř. věst. C 264, 20.7.2016, s. 98.

(2)

Úř. věst. C 17, 18.1.2017, s. 46.


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodajka se rozhodla zaměřit se prostřednictvím horizontálního přístupu na oblasti, v nichž má rozměr EU jasnou přidanou hodnotu.

Za tímto účelem zpráva podporuje účinná opatření v zájmu účinného využívání zdrojů a snížení produkce odpadu a omezení jeho dopadu na životní prostředí, s cílem pobídnout praktickými způsoby k přechodu na oběhové hospodářství.

Oběhové hospodářství je především z hlediska zdrojů účinným hospodářským modelem, který zlepší a zároveň omezí jejich využívání a současně přispěje k řešení problémů spojených s dodávkami surovin. Tímto způsobem získá životní prostředí větší ochranu, přičemž bude rovněž podporována reindustrializace, zvýší se konkurenceschopnost Evropy v celosvětovém měřítku a bude podporováno vytváření kvalitních pracovních míst a nových obchodních příležitostí.

Taková systémová změna vyžaduje ambiciózní politiky, opírající se o jasný legislativní rámec, který by byl schopný vysílat investorům správné signály. Pokud se nepodaří do evropských právních předpisů zahrnout jasné definice a závazné cíle, mohlo by to ohrozit pokrok směrem k přechodu.

Zpravodajka by ráda připomněla, že hlavním cílem sedmého evropského akčního programu pro životní prostředí je transformovat Unii na ekologické, nízkouhlíkové hospodářství, které účinně využívá zdroje.

Je proto třeba změnit paradigma, které nás dovede nad rámec pouhého nakládání s odpady a bude znamenat přijetí politik, jež považují odpad za skutečný zdroj. K dosažení tohoto cíle je nezbytné plné provedení evropských právních předpisů o odpadech, čehož by mělo být dosaženo prostřednictvím přísného uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady a doplněním dalších opatření ke snížení produkce odpadu. Zpravodajka několikrát požaduje, aby se mělo na paměti, že oběhové hospodářství musí řešit problém nakládání s odpady především z hlediska předcházení jejich vzniku a následně jejich navracením zpět do výrobních procesů.

Směrnice o skládkách odpadů

Množství skládkovaného odpadu je silným ukazatelem a omezení skládkování mohou sloužit v rámci oběhového hospodářství jako páka. Cíle směrnice o skládkách odpadů a rámcové směrnice o odpadech jsou vzájemně propojeny; snížení množství skládkovaného odpadu lze dosáhnout pouze vyššími cíli pro sběr a recyklaci odpadů a v souladu s těmito cíli. Skládkování by mělo být pouze poslední možností v případě odpadů, kterým nelze zabránit, ani je recyklovat nebo využít či alespoň minimalizovat a dekontaminovat. Zpravodajka proto vítá návrh Komise na změnu směrnice o skládkách odpadů a další omezení skládkování komunálního odpadu.

Návrh Komise zavádí cíl omezit skládkování komunálního odpadu do roku 2030 až na úroveň 10 %. Poskytuje rovněž možnost dodatečného pětiletého přechodného období pro sedm konkrétně uvedených členských států. Dále zavádí systém včasného varování ve spolupráci s Evropskou agenturou pro životní prostředí a mění systém předkládání zpráv. Navíc se jím aktualizují ustanovení sekundárních právních předpisů.

Zpravodajka podporuje většinu zmíněných prvků, ale navrhuje pozměnit některé aspekty návrhu tak, aby byly soudržnější a ambicióznější, zejména:

Postupné ukončování skládkování namísto jeho snižování:

Jak je vysvětleno výše, v dlouhodobém horizontu by skládkování mělo být povoleno pouze tehdy, pokud neexistují žádné alternativy. Přestože to přímo neovlivňuje provádění, je nezbytné hovořit jasnou řečí v celém textu a signalizovat tak, že žádný kvantitativní cíl není cílem sám o sobě, ale měl by sloužit jako prostředek k vytvoření udržitelného řízení zdrojů. V důsledku toho by bylo potřeba v textu uvést, že skládkován bude pouze nezpracovaný odpad, který nelze již recyklovat.

Postupný přístup k ambicióznějšímu cíli pro rok 2030:

Zkušenosti ukazují, že provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí vyžaduje neustálé sledování. Zpravodajka stanoví ambicióznější cíl skládkování zbytkového odpadu ve výši 5 % namísto 10 % pro rok 2030, který lépe odráží myšlenku oběhového hospodářství.

Dodatečné přechodné období pro členské státy, které mají problémy s prováděním:

Přestože zpravodajka vítá flexibilní přístup, který Komise navrhuje, výčet sedmi vybraných členských států je svévolný, nespravedlivý a demotivující pro všechny zúčastněné strany. Zpravodajka navrhuje, aby byla lhůta odkladu založena na transparentních a srozumitelných kritériích a aby bylo pro jakoukoli odchylku stanoveno jednoznačné povolovací řízení.

Případné omezení skládkování nikoliv nebezpečného nekomunálního odpadu:

Zpravodajka vyjadřuje politování nad nedostatkem ambicí v návrhu Komise, pokud jde o odpad z jiných zdrojů, než jsou obce, a navrhuje mandát na přezkum a příslušný nepovinný cíl již v roce 2018.

Jednotná ustanovení pro stanovení koeficientu propustnosti skládek odpadů a pro odběr vzorků odpadů:

Zpravodajka konstatuje, že Komise upouští od dokončení svých úkolů stanovených v přílohách I a II. Tato ustanovení jsou však nezbytná pro bezpečný provoz skládky. Zpravodajka proto navrhuje velmi přesné znění s cílem umožnit Komisi, aby vypracovala a přijala požadovaná technická ustanovení.


STANOVISKO Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (8.11.2016)

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Navrhovatel: Pavel Telička

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Dne 2. prosince 2015 přijala Evropská komise nový balíček opatření pro oběhové hospodářství, jehož součástí je i akční plán pro oběhové hospodářství a čtyři legislativní návrhy o odpadech. Cílem tohoto legislativního návrhu je stanovit cíle pro snížení množství odpadu, včetně cílů pro skládky, opětovné použití a recyklaci, které mají být splněny do roku 2030. Součástí návrhu je i ambiciózní a přesvědčivý dlouhodobý plán pro nakládání s odpady a recyklaci.

Výbor ITRE se rozhodl rozdělit tento balíček do čtyř samostatných částí, které jsou ovšem úzce propojeny. Řadou změn týkajících se statistik a definic odpadu se zabývá rámcová směrnice o odpadech, zatímco cíle a povinnosti vycházející z těchto definic či statistik jsou zahrnuty do dalších tří směrnic. Z tohoto důvodu je třeba zajistit jednotnost všech dokumentů.

Navrhovatel vítá revidovaný návrh Komise, jelikož přináší širší, ucelenější a rovněž realističtější přístup. Pro zajištění rovných podmínek mezi členskými státy a pro účinné nakládání s odpady v EU je nanejvýš důležité předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady. V této oblasti je nepochybně třeba mnohé zlepšit. Cíle, které Evropská komise předkládá, musí být ambiciózní, ale zároveň realistické a dosažitelné pro všechny členské státy, v opačném případě hrozí, že dojde k roztříštění vnitřního trhu EU a že rozvoj v této oblasti bude neinkluzivní, a tedy nerovnoměrný. Správný přístup je založen na dlouhodobé vizi a dostatečně ambiciózních cílech. Navrhovatel má však i nadále pochybnosti ohledně metodiky pro stanovení cílů bez ohledu na jejich vhodnost. Poté, co budou shromážděny spolehlivé a srovnatelné údaje, bude rovněž nutné tyto cíle a ambice přezkoumat na odpovídající úroveň. Navrhovatel rovněž lituje toho, že celý návrh postrádá zaměření na vzdělávání a informace, které by měly být základem přeměny.

Cílem revidovaných směrnic o skládkách odpadů je zdokonalit nakládání s odpady v EU díky stanovení omezení pro skládky, která mají být splněna do roku 2030, a dalších omezení týkajících se odděleně shromažďovaného odpadu, včetně odpadu biologického. Tento návrh by měl vybízet k dalšímu třídění a recyklaci odpadu v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady (viz rámcová směrnice o odpadech). Navrhovatel návrh vítá a hájí stanovisko, podle nějž jsou definice a věcně správné statistiky klíčovým prvkem celé právní úpravy odpadů a jsou nevyhnutelné pro měření pokroku při dosahování cílů této legislativy a oběhového hospodářství.

Navrhovatel by rád zdůraznil význam výměny informací a osvědčených postupů, a to nejen na úrovni EU, ale také napříč různými odvětvími ekonomiky, včetně průmyslu zaměřeného na odpady, a ve finančním sektoru. Mohli bychom toho dosáhnout zavedením komunikačních platforem, které by mohly pomoci posílit povědomí o nových průmyslových řešeních, poskytnout lepší přehled o dostupných kapacitách a podpořit průmyslovou součinnost, což může výrazně podpořit přechod na hospodářství, které by bylo více oběhové. Navrhovatel je rovněž přesvědčen, že finanční prostředky, které Komise vyčlenila na tento přechod, by mohly být využívány také na výzkumné projekty v oblasti odpadu, a to zejména pokud jde o nebezpečný odpad.

Navrhovatel vítá návrh na zjednodušení ohlašovacích povinností členských států, ačkoli některé části znění předloženého Komisí nezajišťují jednoznačný výklad. Komise dále navrhuje systém podávání zpráv každé tři roky. Klade se nicméně otázka, jak budou tyto lhůty v praxi splněny a jak dlouho po datu provedení směrnice tento proces podávání zpráv začne, má-li být ponechán dostatek času na promýšlení problematiky a v případě potřeby na dodatečná opatření.

Navrhovatel podporuje omezení skládkování biologického odpadu, je však také přesvědčen, že biologický odpad by měl být povinně shromažďován odděleně a že potřeba povinného odděleného shromažďování biologického odpadu by měla být v rámcové směrnici o odpadech více zdůrazněna. Navrhovatel proto předloží dodatečné pozměňovací návrhy ohledně povinného odděleného shromažďování biologického odpadu v této rámcové směrnici s cílem vytvořit jednoznačnou vazbu mezi oběma spisy.

Mezi množstvími odpadu vyprodukovanými v jednotlivých členských státech a vyjádřenými v absolutních číslech panují značné rozdíly. Metoda pro výpočet cílů pro skládkování navržených Komisí (vyjádřených v procentních podílech) tyto rozdíly dostatečně neodráží. Navrhovatel je přesvědčen, že by Komise rovněž měla vyhodnotit zavedení dalšího cíle vycházejícího z celkového množství odpadů, které je možné skládkovat, a vyjádřeného v kilogramech na osobu a rok. Usnadnilo by se tím srovnávání mezi členskými státy a umožnilo lepší vyhodnocování toho, jak probíhá předcházení vzniku odpadu, které má v hierarchii nakládání s odpady tu nejvyšší prioritu. Rovněž by se tak tudíž napomohlo snižování celkového objemu odpadu, který je každoročně vyprodukován.

Navrhovatel by rád zdůraznil, že je rovněž třeba řádně provést a prosazovat stávající právní úpravu odpadu. Jakákoli další opatření přijatá Komisí by měla zohledňovat závazky stanovené v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů a posílit oběhové hospodářství.

(1)  Nakládání s odpady v Unii je třeba zlepšit, aby bylo možné zachovat, chránit a zlepšit kvalitu životního prostředí, chránit lidské zdraví, zajistit uvážlivé a racionální využívání přírodních zdrojů, podpořit transformaci energetiky a energetickou účinnost a posílit oběhové hospodářství, které umožní snížit závislost Unie v oblasti přírodních zdrojů.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2)  Cíle uvedené ve směrnici Rady 1999/31/ES14, která stanoví omezení skládkování odpadů, by měly být pozměněny, aby lépe zohledňovaly ambice Unie spojené s přechodem na oběhové hospodářství a aby bylo dosaženo pokroku v provádění iniciativy EU v oblasti surovin15 snížením skládkování odpadu určeného pro uložení na skládky u odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné.

(2)  Cíle uvedené ve směrnici Rady 1999/31/ES14, která stanoví omezení skládkování odpadů, by měly být přepracovány, aby lépe zohledňovaly ambice Unie spojené s přechodem na oběhové hospodářství a aby bylo dosaženo pokroku v provádění iniciativy EU v oblasti surovin15 postupně snížením skládkování odpadu určeného pro uložení na skládky u odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné, dokud se se skládkováním úplně neskončí.

__________________

__________________

14 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).

14 Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů (Úř. věst. L 182, 16.7.1999, s. 1).

15 COM(2008) 699 a COM(2014) 297.

15 COM(2008) 699 a COM(2014) 297.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Z dalšího omezení skládkování odpadů, počínaje druhy odpadů, které se sbírají odděleně (např. plasty, kovy, sklo, papír, biologické odpady), by vyplývaly jednoznačné přínosy pro životní prostředí i přínosy hospodářské a sociální. Při provádění těchto omezení skládkování odpadů by se měla brát v úvahu technická, environmentální nebo ekonomická proveditelnost recyklace nebo jiného využití zbytkových odpadů pocházejících z odděleně sbíraného odpadu.

(5)  Z dalšího omezení skládkování odpadů, počínaje druhy odpadů, které se sbírají odděleně (např. plasty, kovy, sklo, papír, biologické odpady), by vyplývaly jednoznačné přínosy pro životní prostředí i přínosy hospodářské a sociální. Mělo by se více podporovat zlepšování technické, environmentální nebo ekonomické proveditelnosti recyklace s cílem co nejvíce snížit množství zbytkových odpadů pocházejících z odděleně sbíraného odpadu.

Odůvodnění

Odpad, který byl sbírán odděleně a je recyklovatelný, by neměl končit na skládkách. Jsou zapotřebí další investice, které sníží množství zbytkového odpadu.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Velkou část komunálního odpadu představuje biologicky rozložitelný komunální odpad. Skládkování nezpracovaného biologicky rozložitelného odpadu má závažné negativní účinky, pokud jde o emise skleníkových plynů a znečištění povrchových vod, podzemních vod, půdy a ovzduší. Směrnice 1999/31/ES již stanoví cíle týkající se snížení množství biologicky rozložitelného odpadu na skládkách, avšak je nutné zavést další omezení na ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky tím, že se zakáže skládkování biologicky rozložitelných odpadů, které se sbírají odděleně v souladu s článkem 22 směrnice 2008/98/ES.

(6)  Velkou část komunálního odpadu představuje biologicky rozložitelný komunální odpad. Skládkování nezpracovaného biologicky rozložitelného odpadu má závažné negativní environmentální účinky, pokud jde o emise skleníkových plynů a znečištění povrchových vod, podzemních vod, půdy a ovzduší. Směrnice 1999/31/ES již stanoví cíle týkající se snížení množství biologicky rozložitelného odpadu na skládkách, avšak je nutné zavést další omezení na ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládky tím, že se zakáže skládkování biologicky rozložitelných odpadů, které by se měly sbírat odděleně v souladu s článkem 22 směrnice 2008/98/ES. Komise a členské státy by měly podpořit využívání alternativních opatření pro udržitelné zpracování biologicky rozložitelného odpadu v souladu s novými technologiemi a technikami, jako je kompostování za pomoci žížal nebo biologické trávení.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(7)  Mnoho členských států dosud zcela nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro nakládání s odpady. Stanovení cílů týkajících se snížení množství odpadů ukládaných na skládky dále usnadní oddělený sběr, třídění a recyklaci odpadů a zamezí zablokování potenciálně recyklovatelných materiálů ve spodní části hierarchie způsobů nakládání s odpady.

(7)  Mnoho členských států dosud zcela nevyvinulo potřebnou infrastrukturu pro nakládání s odpady. Stanovení jasných cílů týkajících se snížení množství odpadů ukládaných na skládky a vytvoření rámcového programu s harmonogramem pro splnění cílů dále podpoří a usnadní oddělený sběr, třídění a recyklaci odpadů. Tyto ambiciózní cíle by kromě toho měly zajistit náležitý kontext pro podnícení vyšších veřejných a soukromých investic do infrastruktury, výzkumu a dovedností a měly by zamezit zablokování potenciálně recyklovatelných materiálů ve spodní části hierarchie způsobů nakládání s odpady.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Postupné snižování skládkování odpadů je nezbytné k tomu, aby se zamezilo škodlivým dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí a aby se zajistilo, že ekonomicky hodnotné odpadní materiály budou postupně a účinně využívány díky náležitému nakládání s odpady v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Toto snížení by mělo zamezit rozvoji nadbytečných kapacit zařízení pro zpracování zbytkových odpadů například cestou energetického využití nebo málo účinného mechanicko-biologického zpracování nezpracovaného komunálního odpadu, jež by mohly ohrožovat dosažení dlouhodobých cílů Unie týkajících se úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu stanovených v článku 11 směrnice 2008/98/ES. Stejně tak, s cílem zabránit škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, by členské státy měly přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl na skládky ukládán pouze odpad, který byl předmětem zpracování; splnění této povinnosti by však nemělo vést k vytváření nadměrných kapacit pro zpracování zbytkového komunálního odpadu. Aby se dále zajistila konzistentnost mezi cíli stanovenými v článku 11 směrnice 2008/98/ES a cílem týkajícím se snížení skládkování stanoveným v článku 5 této směrnice a aby se zajistilo koordinované plánování infrastruktur a investic potřebných pro splnění těchto cílů, by členské státy, kterým může být na dosažení cílů v oblasti recyklace komunálního odpadu poskytnuto více času, měly rovněž dostat více času na dosažení cíle týkajícího se snížení množství odpadů ukládaných na skládky do roku 2030, který stanoví tato směrnice.

(8)  Postupné snižování skládkování odpadů je nezbytné k tomu, aby se zamezilo škodlivým dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí a aby se zajistilo, že ekonomicky hodnotné odpadní materiály budou postupně a účinně využívány díky náležitému nakládání s odpady v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady. Toto postupné snižování skládkování odpadů přinese zásadní změnu v nakládání s odpady v mnoha členských státech. Díky zdokonaleným statistikám týkajícím se sběru odpadů a nakládání s nimi by mělo být možné zamezit rozvoji nadbytečných kapacit zařízení pro zpracování zbytkových odpadů například cestou energetického využití nebo málo účinného mechanicko-biologického zpracování nezpracovaného komunálního odpadu, jež by mohly ohrožovat dosažení dlouhodobých cílů Unie týkajících se úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklace komunálního odpadu stanovených v článku 11 směrnice 2008/98/ES. Stejně tak, s cílem zabránit škodlivým dopadům na lidské zdraví a životní prostředí, by členské státy měly přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl na skládky ukládán pouze odpad, který byl předmětem zpracování; splnění této povinnosti by však nemělo vést k vytváření nadměrných kapacit pro zpracování zbytkového komunálního odpadu, přičemž přispěje k dosažení vysoké kvality tříděného materiálu. Za tím účelem je nezbytné, aby úsilí odstranit skládkování nevedlo ke zvýšení míry spalování a kapacit spalování a nadměrnému skladování. Aby se dále zajistila konzistentnost mezi cíli stanovenými v článku 11 směrnice 2008/98/ES a cílem týkajícím se snížení skládkování stanoveným v článku 5 této směrnice a aby se zajistilo koordinované plánování infrastruktur a investic potřebných pro splnění těchto cílů, by členské státy, kterým může být na dosažení cílů v oblasti recyklace komunálního odpadu poskytnuto více času, měly rovněž dostat více času na dosažení cíle týkajícího se snížení množství odpadů ukládaných na skládky do roku 2030, který stanoví tato směrnice. Je rovněž nezbytné zajistit, aby bylo při přepravě s odpadem zacházeno co nejúčinnějším a nejudržitelnějším způsobem v souladu se zásadami a požadavky nařízení (ES) č. 1013/2006 Evropského parlamentu a Rady1a, zejména se zásadami blízkosti, priority využívání a soběstačnosti, proto je třeba tuto přepravu řádně kontrolovat a koordinovat, čímž se zajistí, aby byla prováděna způsobem, který je v souladu se zásadami a předpoklady pro oběhové hospodářství.

 

_____________________

 

1aNařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2016 o přepravě odpadů (Úř. věst. L 190, 12.7.2006, s. 1).

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a)  Komise by měla vyhodnotit, zda je vhodné zavést cíl ustavující celkové množství odpadů, komunálního odpadu nebo veškerých typů odpadu bez ohledu na jejich původ, které je možné skládkovat, vyjádřený v kilogramech na osobu a rok. Stanovení takového cíle by usnadnilo srovnání mezi členskými státy a umožnilo lépe vyhodnotit předcházení vzniku odpadu, které se nachází na nejvyšším stupni hierarchie nakládání s odpady. Rovněž by se tím tak napomohlo snižování celkového objemu odpadu, který je každoročně vyprodukován.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8b)  Komise by měla podporovat koordinaci a výměnu informací a osvědčených postupů mezi členskými státy, orgány na nižší než vnitrostátní úrovni, zejména v případě, že tato úroveň vlády odpovídá za nakládání s odpady, a mezi jednotlivými hospodářskými odvětvími, včetně odvětví nakládání s odpady a finančního sektoru, s cílem pomoci dosáhnout cílů směrnice 1999/31/ES. Toho by bylo možné dosáhnout zavedením komunikačních platforem, které by pomohly posílit povědomí o nových průmyslových řešeních, poskytnout lepší přehled o dostupných kapacitách, podpořit vazby mezi odvětvím nakládání s odpady a finančním sektorem a posílit průmyslovou součinnost, a to vždy s vědomím, že je zásadní zachovat konkurenceschopnost evropského průmyslu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  V zájmu zajištění lepšího, včasnějšího a jednotnějšího provedení této směrnice a předjímání problémů při provádění by měl být zaveden systém včasného varování k odhalení nedostatků a přijetí opatření před uplynutím lhůt pro splnění cílů.

(9)  V zájmu zajištění lepšího, včasnějšího a jednotnějšího provedení této směrnice a předjímání problémů při provádění by měl být zaveden systém včasného varování k odhalení nedostatků a přijetí opatření před uplynutím lhůt pro splnění cílů a podporovat výměnu nejlepších postupů mezi různými zainteresovanými stranami.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Statistické údaje oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů. Předávání spolehlivých statistických údajů týkajících se nakládání s odpady je nanejvýš důležité pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů, jež členské státy poskytují. Od členských států by se proto mělo vyžadovat, aby při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených ve směrnici 1991/31/ES používaly nejnovější metodiku, kterou vypracovala Komise a národní statistické úřady členských států.

(11)  Statistické údaje oznámené členskými státy mají pro Komisi zásadní význam při posuzování dodržování právních předpisů o odpadech ve všech členských státech. Kvalitu, spolehlivost a srovnatelnost statistik by mělo zlepšit stanovením harmonizované metodiky sběru a zpracování údajů a zavedení jednotného kontaktního místa pro předávání veškerých údajů o odpadech, kterým by měl být Eurostat, a zrušení zastaralých požadavků na předkládání zpráv, porovnání vnitrostátních metodik vykazování a zavedení zprávy o kontrole kvality údajů, která by měla vycházet z harmonizovaného formátu. Předávání spolehlivých porovnatelných statistických údajů týkajících se nakládání s odpady je nanejvýš důležité pro účinné provádění a zajištění srovnatelnosti údajů, jež členské státy poskytují. Od členských států by se proto mělo vyžadovat, aby při přípravě zpráv o plnění cílů stanovených ve směrnici 1999/31/ES používaly nejnovější metodiku, kterou vypracovala Komise a národní statistické úřady členských států.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(12a)  Skládkování nebezpečného odpadu, který se sbírá společně s odpadem, jenž není klasifikován jako nebezpečný (komunální, průmyslový a jiný odpad), může přinášet riziko pro lidské zdraví a životní prostředí. Výzkumné programy zaměřené na nakládání s nebezpečným odpadem by pomohly takové skládkování omezit. Unijní prostředky, které jsou vyčleněny na podporu přechodu na oběhové hospodářství, by tudíž mohly být využity na takové programy.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a)  Tato směrnice zohledňuje závazky stanovené v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016 a měla by být prováděna a uplatňována v souladu s pokyny obsaženými v této dohodě.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)

Směrnice 1999/31/ES

Článek 2 – písm. m

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

ba)  písmeno m se nahrazuje tímto:

m)   „biologicky rozložitelným odpadem“ rozumíveškerý odpad podléhající anaerobnímu či aerobnímu rozkladu, jako jsou potravinářskézahradní odpady a rovněž papír a lepenka;

‚m)   „biologicky rozložitelným odpadem“ rozumí potraviny, zahradní odpad, papír a lepenka, dřevo a zemědělský odpad jiného než živočišného původu, jako je sláma,veškerý další odpad, který může podléhat anaerobnímu či aerobnímu rozkladu;

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. -a (nové)

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 5 – odst. 1

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

-a)   odstavec 1 se nahrazuje tímto:

1.  Členské státy stanoví vnitrostátní strategii za účelem provádění omezení biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku nejpozději dva roky po dni stanoveném v čl. 18 odst. 1 a oznámí tuto strategii Komisi. Tato strategie by měla obsahovat opatření zaměřená na dosažení cílů stanovených v odstavci 2, zejména pomocí recyklace, kompostování, výroby bioplynu nebo materiálového a energetického využití. Ve lhůtě třiceti měsíců počínaje dnem stanoveným v čl. 18 odst. 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující syntézu vnitrostátních strategií.

1.  Členské státy stanoví vnitrostátní strategii za účelem provádění urychleného omezení biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku nejpozději dva roky po dni stanoveném v čl. 18 odst. 1 a oznámí tuto strategii Komisi. Tato strategie by měla obsahovat opatření zaměřená na dosažení cílů stanovených v odstavci 2, zejména pomocí recyklace, kompostování, výroby bioplynu nebo materiálového a energetického využití. Ve lhůtě třiceti měsíců počínaje dnem stanoveným v čl. 18 odst. 1 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu obsahující syntézu vnitrostátních strategií.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 5 – odstavce 5 až 7

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se množství skládkovaného komunálního odpadu snížilo do roku 2030 na 10 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu.

5.  Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby se množství skládkovaného komunálního odpadu snížilo do roku 2030 na 10 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu.

 

5a.  Členské státy budou ke dni 31. prosince 2030 přijímat na skládkách určených pro odpad, který není nebezpečný, pouze zbytkový odpad z komunálního odpadu, odpadu z obchodů a průmyslového odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný.

6.  U Estonska, Řecka, Chorvatska, Lotyšska, Malty, Rumunska a Slovenska mohou být lhůty pro dosažení cílů uvedených v odstavci 5 prodlouženy o pět let. Členský stát oznámí Komisi svůj záměr využít tohoto ustanovení nejpozději 24 měsíců před uplynutím lhůty stanovené v odstavci 5. V případě prodloužení přijme členský stát nezbytná opatření pro snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládku nejméně na 20 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu do roku 2030.

6.  U Estonska, Řecka, Chorvatska, Lotyšska, Malty, Rumunska a Slovenska mohou být lhůty pro dosažení cílů uvedených v odstavci 5 prodlouženy o pět let. Členský stát oznámí Komisi svůj záměr využít tohoto ustanovení nejpozději 24 měsíců před uplynutím lhůty stanovené v odstavci 5. V případě prodloužení přijme členský stát nezbytná opatření pro snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládku nejméně na 20 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu do roku 2030.

K oznámení se přiloží prováděcí plán s uvedením opatření, která je nutné přijmout pro dodržení cílů před uplynutím nové lhůty. Plán rovněž zahrnuje podrobný časový harmonogram pro provádění navrhovaných opatření a posouzení jejich očekávaných dopadů.

K oznámení se přiloží prováděcí plán s uvedením opatření, která je nutné přijmout pro dodržení cílů před uplynutím nové lhůty. Plán rovněž zahrnuje podrobný časový harmonogram pro provádění navrhovaných opatření a posouzení jejich očekávaných dopadů.

7.  Nejpozději ke dni 31. prosince 2024 Komise přezkoumá cíl stanovený v odstavci 5, a to za účelem jeho snížení a zavedení omezení na skládkování i jiných nikoliv nebezpečných odpadů než komunálního odpadu. Zpráva Komise spolu s případnými návrhy bude za tímto účelem zaslána Evropskému parlamentu a Radě.

7.  Nejpozději ke dni 31. prosince 2024 Komise přezkoumá cíl stanovený v odstavci 5, a to za účelem jeho možného dalšího snížení na 5 % na základě posouzení dopadu a zavedení omezení na skládkování i jiných nikoliv nebezpečných odpadů než komunálního odpadu. Komise rovněž vyhodnotí, zda je vhodné zavést cíl stanovící celkové množství odpadů, které je možné skládkovat, vyjádřený např. v kilogramech na osobu a rok v povolené oblasti. Zpráva Komise spolu s případnými návrhy bude za tímto účelem v případě potřeby zaslána Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 8 – písm. a – bod iii

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

4a)  v čl. 8 písm. a) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)   skládka bude provozována takovým způsobem, aby byla přijata nezbytná opatření pro vyloučení havárií a omezení jejich důsledků;

iii)   skládka bude provozována takovým způsobem, aby byla neustále přijímána nezbytná preventivní opatření pro zmírnění hrozby havárií a jejich následných důsledků,

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Směrnice 1999/31/ES

Článek 14 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a)  Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 14a

 

Nástroje na podporu přechodu k hospodářství, které bude více oběhové

 

1.   Ve snaze přispět k plnění cílů stanovených v této směrnici uplatní členské státy vhodné ekonomické nástroje či jiná opatření. Za tímto účelem mohou členské státy využívat ekonomické nástroje nebo jiná opatření uvedená v příloze IIIa.

 

2.   O konkrétních ekonomických nástrojích nebo jiných opatřeních zavedených v souladu s tímto odstavcem 1 podají členské státy Komisi zprávu do ... [vložit datum osmnáct měsíců po vstupu této směrnice v platnost] a každých pět let po tomto datu.“

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Směrnice 1999/31/ES

Článek 15

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 5 odst. 2 a 5 za každý kalendářní rok. Předávají tyto údaje elektronicky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 5. První zpráva bude zahrnovat údaje za období od 1. ledna [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok] do 31. prosince [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok].

1.  Členské státy předávají Komisi údaje týkající se provádění čl. 5 odst. 2 a 5 za každý kalendářní rok. Shromažďují, zpracovávají a předávají tyto údaje elektronicky podle harmonizované metodiky před uplynutím 18 měsíců od konce vykazovaného roku, pro který byly údaje shromážděny. Údaje jsou předkládány ve formátu, který podpoří opětovné použití a cíle v oblasti veřejně přístupných údajů, který stanoví Komise v souladu s odstavcem 5. První zpráva bude zahrnovat údaje za období od 1. ledna [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok] do 31. prosince [uvést rok provedení této směrnice + 1 rok].

2.  Členské státy předávají údaje týkající se plnění cílů stanovených v čl. 5 odst. 2 až do 1. ledna 2025.

2.  Členské státy předávají údaje týkající se plnění cílů stanovených v čl. 5 odst. 2 až do 1. ledna 2025.

3.  K údajům předloženým členskými státy podle tohoto článku je připojena zpráva o kontrole kvality.

3.  K údajům předloženým členskými státy podle tohoto článku je připojena zpráva o kontrole kvality. Zpráva o kontrole kvality je vypracována v souladu s harmonizovaným formátem.

4.  Komise přezkoumá údaje předané jí v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva zahrnuje posouzení organizace sběru údajů, zdrojů údajů a metodiky použité v členských státech a rovněž posouzení úplnosti, spolehlivosti, včasnostikonzistentnosti těchto údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracovává každé tři roky.

4.  Komise přezkoumá údaje předané jí v souladu s tímto článkem a zprávu o výsledcích přezkumu zveřejní. Zpráva posoudí organizaci sběru údajů, zdrojů údajů a metodiku použitou v členských státech a rovněž úplnost, spolehlivost, včasnostkonzistentnost těchto údajů a dostupnost veřejně přístupných údajů. Posouzení může obsahovat konkrétní doporučení ke zlepšení. Tato zpráva se vypracuje devět měsíců po prvním předání údajů členskými státy a poté každé tři roky.

5.  Komise přijme prováděcí akty za účelem stanovení formátu pro vykazování údajů v souladu s odstavcem 1. Tyto prováděcí akty se přijímají postupem podle čl. 17 odst. 2 této směrnice.

5.  Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 17a za účelem stanovení formátu pro vykazování porovnatelných údajů a harmonizované metodiky v souladu s odstavcem 1 a pro zprávu o kontrole kvality uvedenou v odstavci 3.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 17 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 16 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [uvést datum vstupu této směrnice v platnost].

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 15 a 16 je svěřena Komisi na dobu neurčitou počínaje [uvést datum vstupu této směrnice v platnost].

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9

Směrnice 1999/31/ES

Čl. 17 a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 16 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5.  Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 15 a 16 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Směrnice 1999/31/ES

Příloha I – odst. 1 – bod 1.1 – písm. e

 

Platné znění

Pozměňovací návrh

 

9a)  v PŘÍLOZE I bodě e) se bod 1.1 nahrazuje tímto:

„e)  ochranu přírodního nebo kulturního bohatství oblasti.

„e)  riziko, které představuje pro místní ekosystémy a původní rostoucí rostliny a volně žijící živočichy a kulturní bohatství oblasti.“;

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Směrnice 1999/31/ES

Příloha III a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

10a)   Vkládá se příloha IIIa, jejíž znění je uvedeno v příloze této směrnice.

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Příloha (nová)

Směrnice 1999/31/ES

Příloha III a (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

PŘÍLOHA

 

Doplňuje se nová příloha IIIa, která zní:

 

„Příloha IIIa

 

Nástroje na podporu uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady a přechodu na oběhové hospodářství

 

1. Hospodářské nástroje:

 

1.1.  postupné zvýšení daní nebo poplatků za skládkování u všech kategorií odpadu (komunálního, inertního a jiného);

 

1.2.  zavedení nebo zvýšení daní či poplatků;

 

1.3.  systémy přímé podpory cen na podporu opětovného využití, opravy a recyklace;

 

1.4.  internalizace pozitivních a negativních externalit spojených s recyklací a primárními surovinami; 

 

1.5.  zavedení nízkého nebo nulového DPH na opravy, materiály na opravy a prodej použitých produktů;

 

1.6.  postupné rozšíření režimů platby podle množství odpadu na celé území členských států coby pobídek pro původce komunálního odpadu ke snižování množství odpadu, jeho opětovnému použití a recyklaci;

 

1.7.  ekologické poplatky nebo předem hrazené poplatky za likvidaci odpadu, které se použijí na výrobky, u nichž nejsou zavedeny programy rozšířené odpovědnosti výrobců;

 

1.8.  opatření na zlepšení nákladové efektivnosti stávajících a budoucích systémů odpovědnosti výrobců;

 

1.9.  investiční podpora projektům podporujícím uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady;

 

1.10.  rozšíření působnosti systémů odpovědnosti výrobce na nové toky odpadů;

 

1.11.  systémy vratných záloh a jiné systémy podněcující subjekty, které produkují komunální odpad, a hospodářské subjekty ke snižování, opětovnému používání a recyklaci jejich odpadu;

 

1.12.  ekonomické pobídky pro místní orgány, aby podporovaly prevenci, rozvoj a rozšiřování systémů odděleného sběru odpadu;

 

1.13.  opatření na podporu rozvoje odvětví opětovného použití;

 

1.14.  kritéria zelených veřejných zakázek na podporu hierarchie způsobů nakládání s odpady;

 

1.15.  opatření postupně utlumující škodlivé dotace, které nejsou v souladu s hierarchií nakládání s odpady;

 

1.16.  pobídky podporující návrh a uvádění na trh výrobků, které předcházejí vzniku odpadů, například opravitelného zboží.

 

2.  Další opatření:

 

2.1.  zvláštní zákaz spalování recyklovatelného odpadu;

 

2.2.  omezení uvádění na trh pro výrobky a obaly na jedno použití a nerecyklovatelné výrobky a obaly;

 

2.3.  technická a fiskální opatření na podporu rozvoje trhů pro opětovné využití výrobků a recyklovaných (včetně kompostovaných) materiálů a také na zlepšení kvality recyklovaných materiálů;

 

2.4.  opatření, včetně vrácení daně nebo osvobození od daně;

 

2.5.  opatření na zvýšení povědomí veřejnosti o řádném nakládání s odpady a snižování množství odpadů, mj. příležitostné kampaně usilující o snížení množství odpadů u zdroje a dosažení vysoké úrovně účasti na systémech odděleného sběru odpadu;

 

2.6.  opatření k zajištění náležité koordinace, mimo jiné i digitálními prostředky, mezi všemi příslušnými orgány veřejné správy, které působí v oblasti nakládání s odpady, jakož i zapojení dalších klíčových zúčastněných stran;

 

2.7.  využívání evropských strukturálních a investičních fondů k financování rozvoje infrastruktury nakládání s odpady potřebné k plnění příslušných cílů;

 

2.8.  využívání evropských strukturálních a investičních fondů pro financování prevence vzniku odpadů, přípravy k opětovnému použití a recyklace,

 

2.9.  vytvoření komunikačních platforem k výměně osvědčených postupů mezi průmyslovými odvětvími, sociálními partnery, místními orgány i členskými státy;

 

2.10.  zavedení minimálního obsahu recyklovaných materiálů v produktech;

 

2.11.  jakákoli relevantní alternativní nebo doplňující opatření sloužící k dosažení téhož účelu jako některého z těch, které jsou uvedeny v bodech 2.1 až 2.10.“.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Směrnice, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů

Referenční údaje

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

14.12.2015

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Pavel Telička

28.1.2016

Projednání ve výboru

14.6.2016

 

 

 

Datum přijetí

13.10.2016

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

10

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Směrnice, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů

Referenční údaje

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Datum předložení EP

2.12.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Datum přijetí

24.1.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

58

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Nicola Caputo, Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Datum předložení

7.2.2017

Právní upozornění - Ochrana soukromí