Pranešimas - A8-0031/2017Pranešimas
A8-0031/2017

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų

7.2.2017 - (COM(2015) 0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėja: Simona Bonafè


Procedūra : 2015/0274(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų

(COM(2015) 0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0594),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0384/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–  atsižvelgdamas į 2016 m. birželio 15 d. Regionų komiteto nuomonę[2],

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (A8-0031/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1)  atsižvelgiant į ES priklausomybę nuo žaliavų importo ir spartų didelio gamtos išteklių kiekio išeikvojimą trumpuoju laikotarpiu, svarbiausias iššūkis – susigrąžinti kuo daugiau išteklių ES ir skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos;

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti platesnį perėjimo prie žiedinės ekonomikos aspektą ir atkreipti dėmesį į šio perėjimo gerinimo galimybes, kurias suteikia Sąvartynų direktyvos peržiūra.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

-1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1a)  atliekų tvarkymas turi būti pakeistas tvariu medžiagų tvarkymu. Tam galimybę suteikia Sąvartynų direktyvos peržiūra;

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti platesnį perėjimo prie žiedinės ekonomikos aspektą, taip pat tai, kad atliekų tvarkymą reikia pakeisti tvariu medžiagų tvarkymu ir atkreipti dėmesį į šio perėjimo gerinimo galimybes, kurias suteikia Sąvartynų direktyvos peržiūra.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą;

(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti ir išsaugoti aplinką ir gerinti jos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą, skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą, didinti energijos vartojimo efektyvumą ir mažinti Sąjungos priklausomybę nuo išteklių;

Pagrindimas

Geresnio atliekų tvarkymo tikslai ES lygmeniu be aplinkos ir žmonių sveikatos apsaugos turėtų apimti racionalesnį gamtos išteklių naudojimą, energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir Sąjungos priklausomybės nuo išteklių mažinimą, tokiu būdų sprendžiant su išteklių tiekimu susijusias problemas.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  siekiant švarios, veiksmingos ir tvarios žiedinės ekonomikos reikia iš produktų pašalinti pavojingas medžiagas projektavimo etapu ir tomis aplinkybėmis žiedinėje ekonomikoje turėtų būti atsižvelgiama į išsamias Septintosios aplinkosaugos veiksmų programos nuostatas, kuriomis raginama kurti nenuodingų medžiagų ciklus, kad perdirbtos atliekos galėtų būti naudojamos kaip svarbus ir patikimas Sąjungos žaliavų šaltinis;

Pagrindimas

ES turėtų sutelkti dėmesį į švarios žiedinės ekonomikos kūrimą ir vengti galimo didelio pavojaus ateityje prarasti visuomenės ir rinkos pasitikėjimą perdirbtomis medžiagomis ir kartu sukurti nesibaigiantį atliekų srautą. Didžiausia perdirbėjams tenkanti problema – pavojingų medžiagų buvimas žaliavose. ES turėtų stengtis pašalinti šias pavojingas medžiagas iš produktų ir atliekų ir nekelti pavojaus visuomenės sveikatai bei aplinkai, t. y. netaikyti saugos reikalavimų išimčių tam tikroms įmonių ar gaminių klasėms ir nesudaryti tokių sąlygų, kad ateityje nebūtų įmanoma nustatyti šių užterštų medžiagų.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Tarybos direktyvoje 1999/31/EB14 nustatytos atliekų šalinimo sąvartynuose ribojimo užduotys turėtų būti iš dalies pakeistos, kad geriau atitiktų Sąjungos siekį kurti žiedinę ekonomiką ir sparčiau įgyvendinti Žaliavų iniciatyvą15 mažiau šalinant sąvartynuose tų atliekų, kurios skirtos šalinti nepavojingų atliekų sąvartynuose;

(2)  Tarybos direktyvoje 1999/31/EB14 nustatyti atliekų šalinimo sąvartynuose apribojimai turėtų būti sugriežtinti, kad geriau atitiktų Sąjungos siekį kurti žiedinę ekonomiką ir sparčiau įgyvendinti Žaliavų iniciatyvą15, palaipsniui mažinant atliekų, kurios skirtos šalinti nepavojingų atliekų sąvartynuose, kiekį. Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šis klausimas būtų įtrauktas į integruotą politiką, kuria būtų užtikrintas deramas atliekų hierarchijos taikymas, pagerintas perėjimas prie prevencijos, pakartotinio naudojimo ir perdirbimo ir būtų užkirstas kelias perėjimui nuo atliekų šalinimo sąvartynuose prie deginimo;

________________

__________________

14 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).

14 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).

15 COM(2008) 699 ir COM(2014) 297.

15 COM(2008) 699 ir COM(2014) 297.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  siekiant užtikrinti didesnį atliekų teisės aktų nuoseklumą, Direktyvoje 1999/31/EB vartojamus terminus reikėtų suderinti su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB16 terminais;

(4)  siekiant užtikrinti didesnį atliekų teisės aktų nuoseklumą, Direktyvoje 1999/31/EB vartojamus terminus, kai tinkama, reikėtų suderinti su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB16 terminais;

__________________

__________________

16 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

16 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti šios direktyvos suderinamumą su ES atliekų teisės aktais kaip visuma. Šiuo tikslu būtina suderinti šios direktyvos apibrėžtis su Direktyvos 1999/31/EB apibrėžtimis, kur tinkama.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  akivaizdu, kad dar didesnis atliekų šalinimo sąvartynuose, pradedant nuo atliekų, kurios turėtų būti renkamos atskirai (pvz., plastikų, metalų, stiklo, popieriaus, biologinių atliekų) srautų, ribojimas būtų palankus aplinkai ir turėtų ekonominės bei socialinės naudos. Įgyvendinant šiuos atliekų šalinimo sąvartynuose apribojimus reikėtų atsižvelgti į tai, ar techniniu, aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu įmanoma perdirbti arba kitaip naudoti iš atskirai surinktų atliekų gautas galutines atliekas;

(5)  akivaizdu, kad dar didesnis atliekų šalinimo sąvartynuose, pradedant nuo atliekų, kurios turėtų būti renkamos atskirai (pvz., plastikų, metalų, stiklo, popieriaus, biologinių atliekų), srautų, ribojimas, kai šalinamos tik galutinės atliekos, būtų palankus aplinkai ir turėtų ekonominės bei socialinės naudos. Ilgalaikėms investicijoms į infrastruktūrą, mokslinius tyrimus ir inovacijas teks itin svarbus vaidmuo mažinant galutinių atliekų, kurios lieka atskirai renkant atliekas ir kurių šiuo metu neįmanoma perdirbti arba kitaip pakartotinai panaudoti dėl techninių, aplinkosaugos ar ekonominių priežasčių, kiekį;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  politinės ir pilietinės paskatos labiau riboti tolesnį atliekų šalinimą sąvartynuose, kaip tvarus būdas tvarkyti gamtos išteklius žiedinėje ekonomikoje, turėtų būti taikomos laikantis atliekų tvarkymo hierarchijos, kuri išdėstyta Direktyvos 2008/98/EB 4 straipsnyje, ir griežtai laikantis pirmenybės prevencijai strategijos ir atsargumo principo;

Pagrindimas

Nors sąvartynai turi daugybę neigiamų aspektų, nereikėtų visiškai atmesti galimybės juose šalinti tam tikras atliekas, pvz., polivinilchloridą. Sąvartynai gali būti saugiausia vieta medžiagai, kurios sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų, o plastikų atveju tyrimai rodo, kad jeigu jie nėra perdirbami, dėl su klimatu susijusių priežasčių paprastai teikiama pirmenybė šalinimui sąvartynuose, o ne deginimui. Akivaizdu, kad perdirbimas paprastai yra geriausias variantas, o bet koks atliekų šalinimas sąvartyne turėtų būti vykdomas laikantis aukščiausių standartų.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  biologiškai skaidžios komunalinės atliekos sudaro didelę komunalinių atliekų dalį. Neapdorotų biologiškai skaidžių atliekų šalinimas sąvartynuose daro didelį neigiamą poveikį aplinkai, nes didina šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį ir teršia paviršinį bei požeminį vandenį, dirvožemį ir orą. Nors Direktyvoje 1999/31/EB jau nustatytos biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotys, tikslinga apribojimus išplėsti uždraudžiant sąvartynuose šalinti biologiškai skaidžias atliekas, kurios atskirai surinktos pagal Direktyvos 2008/98/EB 22 straipsnį;

(6)  biologiškai skaidžios komunalinės atliekos sudaro didelę komunalinių atliekų dalį. Neapdorotų biologiškai skaidžių atliekų šalinimas sąvartynuose daro didelį neigiamą poveikį aplinkai, nes didina šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį ir teršia paviršinį bei požeminį vandenį, dirvožemį ir orą. Nors Direktyvoje 1999/31/EB jau nustatytos biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotys, tikslinga apribojimus išplėsti uždraudžiant sąvartynuose šalinti biologiškai skaidžias atliekas, kurios turi būti atskirai surenkamos pagal Direktyvos 2008/98/EB 22 straipsnį;

Pagrindimas

Draudimas biologiškai skaidžias atliekas šalinti sąvartynuose turėtų būti griežčiau suformuluotas.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  daug valstybių narių dar nėra visiškai išplėtojusios reikiamos atliekų tvarkymo infrastruktūros. Nustačius šalinimo sąvartynuose mažinimo tikslus dar palengvės atliekų atskiras rinkimas, rūšiavimas ir perdirbimas ir bus mažiau rizikos, kad potencialiai tinkamos perdirbti medžiagos liks atliekų hierarchijos apačioje;

(7)  daug valstybių narių dar nėra visiškai išplėtojusios reikiamos atliekų tvarkymo infrastruktūros. Nustačius aiškius ir plataus užmojo šalinimo sąvartynuose mažinimo tikslus bus dar labiau skatinamos investicijos, palengvinsiančios atliekų atskirą rinkimą, rūšiavimą ir perdirbimą, ir bus mažiau rizikos, kad potencialiai tinkamos perdirbti medžiagos liks atliekų hierarchijos žemiausiame lygmenyje;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  progresyviai mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį yra būtina siekiant užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai ir užtikrinti, kad ekonomiškai vertingos atliekose esančios medžiagos būtų laipsniškai ir veiksmingai naudojamos tinkamai tvarkant atliekas ir atsižvelgiant į atliekų hierarchiją. Mažinant atliekų šalinimą sąvartynuose reikėtų vengti pernelyg išplėsti galutinių atliekų apdorojimo – energijos gavybos iš atliekų arba neapdorotų komunalinių atliekų paprastesnio mechaninio biologinio apdorojimo – įrenginių pajėgumą, nes tai gali pakenkti ilgalaikiam Sąjungos pasirengimui įgyvendinti Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytus komunalinių atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo tikslus. Dėl tos pačios priežasties ir taip pat siekiant užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai – nors valstybės narės turėtų imtis visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos atliekos, šiam įpareigojimui laikytis neturėtų būti telkiama pernelyg daug komunalinių galutinių atliekų apdorojimo pajėgumų. Be to, siekiant suderinti Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytus tikslus ir šios direktyvos 5 straipsnyje apibrėžtą atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotį ir užtikrinti koordinuotą šiems tikslams pasiekti ir šiai užduočiai įvykdyti būtinos infrastruktūros ir investicijų planavimą, valstybėms narėms, kurioms gali būti skirtas papildomas laikas komunalinių atliekų perdirbimo tikslams pasiekti, turėtų būti skirtas papildomas laikas ir šioje direktyvoje nustatytai 2030 m. atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduočiai pasiekti;

(8)  progresyviai mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį yra būtina siekiant užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai ir užtikrinti, kad ekonomiškai vertingos atliekose esančios medžiagos būtų laipsniškai ir veiksmingai naudojamos tinkamai tvarkant atliekas ir atsižvelgiant į atliekų hierarchiją, kaip nurodyta Direktyvoje 2008/98/EB. Kad būtų galima įgyvendinti tokį progresyvų atliekų šalinimo sąvartynuose minimizavimą reikės iš esmės pakeisti atliekų tvarkymą daugelyje valstybių narių. Turint geresnę atliekų rinkimo ir tvarkymo statistiką ir geresnį atliekų srautų atsekamumą turėtų būti įmanoma išvengti pernelyg didelio galutinių atliekų apdorojimo pajėgumo plėtojimo, pvz., energijos gavybos iš atliekų, nes tai gali pakenkti ilgalaikiam Sąjungos pasirengimui įgyvendinti Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytus komunalinių atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo tikslus. Dėl tos pačios priežasties ir taip pat siekiant užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai – nors valstybės narės turėtų imtis visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos atliekos, šiam įpareigojimui laikytis neturėtų būti telkiama pernelyg daug komunalinių galutinių atliekų apdorojimo pajėgumų. Atsižvelgiant į kai kuriose valstybėse narėse neseniai atliktas investicijas, kurios lėmė pernelyg didelius energijos gavybos iš atliekų arba mechaninio biologinio apdorojimo pajėgumus, būtina duoti aiškų signalą atliekų tvarkymo veiklos vykdytojams ir valstybėms narėms vengti investicijų, kurios nesuderinamos su Sąvartynų direktyvoje ir Atliekų pagrindų direktyvoje išdėstytais ilgalaikiais tikslais. Dėl šių priežasčių galima apsvarstyti galimybę nustatyti sudeginamų komunalinių atliekų kiekio ribą, atitinkančią pasirengimo įgyvendinti Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje ir Direktyvos 1999/31/EB 5 straipsnyje nustatytus komunalinių atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo tikslus. Be to, siekiant suderinti Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytus tikslus ir šios direktyvos 5 straipsnyje apibrėžtą atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotį ir užtikrinti koordinuotą šiems tikslams pasiekti ir šiai užduočiai įvykdyti būtinos infrastruktūros ir investicijų planavimą, valstybėms narėms, kurioms gali būti skirtas papildomas laikas komunalinių atliekų perdirbimo tikslams pasiekti, turėtų būti skirtas papildomas laikas ir šioje direktyvoje nustatytai 2030 m. atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduočiai pasiekti;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  norėdama padėti siekti šios direktyvos tikslų ir pagerinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos Komisija turėtų skatinti koordinavimą ir keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi tarp valstybių narių ir skirtingų ekonomikos sektorių. Toks keitimasis galėtų būti palengvintas steigiant komunikacijos platformas, kurios padėtų didinti informuotumą apie naujus pramoninius sprendimus ir suteiktų galimybę geriau apžvelgti turimus pajėgumus, taip pat padėtų susieti atliekų pramonę ir kitus sektorius ir remti pramonės simbiozę;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  Komisija turėtų skatinti valstybių narių, regionų ir ypač vietos valdžios institucijų, taip pat visų susijusių pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant socialinius partnerius ir aplinkosaugos ir vartotojų organizacijas, veiklos koordinavimą ir keitimąsi informacija ir geriausia patirtimi;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8c)  siekiant tinkamai įgyvendinti šios direktyvos tikslus ir užtikrinti, kad jų būtų siekiama, būtina užtikrinti, kad vietovių, kur yra įkurti sąvartynai, vietos valdžios institucijos būtų pripažintos susijusiais subjektais, kadangi jos tiesiogiai susiduria su atliekų šalinimo sąvartynuose padariniais. Atitinkamai reikėtų užtikrinti, kad teritorijose ir viršmunicipalinio lygmens vietovėse, kuriose planuojama įrengti sąvartynus, prieš tai būtų rengiamos viešos ir demokratiškos konsultacijos, o vietos gyventojams būtų numatytos tinkamos kompensacijos;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8d)  Komisija turėtų užtikrinti, kad kiekvienas sąvartynas Sąjungoje būtų tikrinamas siekiant užtikrinti deramą Sąjungos ir nacionalinės teisės įgyvendinimą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant užtikrinti geresnį, punktualesnį ir vienodesnį šios direktyvos įgyvendinimą ir prognozuoti įgyvendinimo sunkumus, reikėtų sukurti ankstyvojo perspėjimo sistemą, kuria būtų galima nustatyti trūkumus, kad būtų galima imtis veiksmų dar nesuėjus užduočių įvykdymo terminams;

(9)  siekiant užtikrinti geresnį, punktualesnį ir vienodesnį šios direktyvos įgyvendinimą ir prognozuoti įgyvendinimo sunkumus, reikėtų sukurti ankstyvojo perspėjimo sistemą, kuria būtų galima nustatyti trūkumus, kad būtų galima imtis veiksmų dar nesuėjus užduočių įvykdymo terminams, o įvairius suinteresuotuosius subjektus skatinti keistis geriausia patirtimi;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  valstybių narių teikiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas; siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl valstybių narių turėtų būti reikalaujama rengiant Direktyvoje 1991/31/EB nustatytų užduočių vykdymo ataskaitas naudoti Komisijos ir valstybių narių nacionalinių statistikos biurų parengtą naujausią metodiką;

(11)  valstybių narių teikiami duomenys ir informacija yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Teikiamų duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų nustatyti bendrą duomenų rinkimo iš patikimų šaltinių ir tvarkymo metodiką, taip pat visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas. Siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl, teikdamos Direktyvoje 1991/31/EB nustatytų tikslų įgyvendinimo ataskaitas, valstybės narės turėtų naudoti Komisijos bendradarbiaujant su valstybių narių nacionaliniais statistikos biurais ir už atliekų tvarkymą atsakingomis nacionalinės valdžios institucijomis parengtą bendrą metodiką;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  kad būtų galima papildyti arba iš dalies pakeisti Direktyvą 1999/31/EB, ypač siekiant jos priedus suderinti su mokslo ir technikos pažanga, Komisijai pagal Sutarties 290 straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti aktus dėl 16 straipsnio. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdamatekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai. Visi priedų pakeitimai turėtų būti daromi griežtai laikantis šioje direktyvoje nustatytų principų. Todėl Komisija turėtų atsižvelgti į II priede nustatytus bendruosius principus ir bendrąją tyrimo ir priėmimo tvarką. Be to, konkretūs kriterijai, tyrimo metodai ir susijusios ribinės vertės turėtų būti nustatomi kiekvienai sąvartynų klasei, įskaitant, prireikus, specifines kiekvienos klasės sąvartynų rūšis, taip pat ir požemines saugyklas. Su priedais susijusius pasiūlymus dėl kontrolės, mėginių ėmimo ir tyrimo metodų standartizavimo Komisija prireikus turėtų numatyti priimti per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo;

(12)  kad būtų galima iš dalies pakeisti Direktyvą 1999/31/EB siekiant jos priedus suderinti su mokslo ir technikos pažanga, Komisijai pagal Sutarties 290 straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti aktus dėl 16 straipsnio. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, oekspertams sistemingai turėtų būti suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose. Visi priedų pakeitimai turėtų būti daromi griežtai laikantis šioje direktyvoje nustatytų principų. Todėl Komisija turėtų atsižvelgti į II priede nustatytus bendruosius principus ir bendrąją tyrimo ir priėmimo tvarką. Be to, konkretūs kriterijai, tyrimo metodai ir susijusios ribinės vertės turėtų būti nustatomi kiekvienai sąvartynų klasei, įskaitant, prireikus, specifines kiekvienos klasės sąvartynų rūšis, taip pat ir požemines saugyklas. Kai tinkama, su priedais susijusius pasiūlymus dėl kontrolės, mėginių ėmimo ir tyrimo metodų standartizavimo Komisija prireikus turėtų numatyti priimti per dvejus metus nuo šios direktyvos įsigaliojimo;

Pagrindimas

Suderinama su 2016 m. balandžio 13 d. tarpinstitucinio susitarimo nuostatomis.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 1999/31/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai dėl 3 straipsnio 3 dalies, I priedo 3.5 punkto ir II priedo 5 punkto. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201117;

(13)  siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 1999/31/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, kad ji galėtų nustatyti nepavojingų atliekų šalinimo apibrėžtį, sąvartyno pralaidumo koeficiento nustatymo metodą tam tikromis sąlygomis ir parengti Europos atliekų mėginių ėmimo standartą, kadangi atliekų mėginių ėmimas gali kelti rimtų sunkumų atsižvelgiant į tipiškumą ir technologijas, nes įvairių rūšių atliekos gali būti labai skirtingos sudėties. Šiais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/201117;

__________________

__________________

17 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

17 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pagrindimas

Suderinama su Lisabonos sutartimi.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  Komisija ir valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų rengiami tvaraus atliekų naudojimo ir tvaraus alternatyvaus sąvartynų ir sąvartynų pažeistų teritorijų naudojimo planai;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16b)  ši direktyva priimta atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros išdėstytus įsipareigojimus ir ji turėtų būti įgyvendinama ir taikoma pagal tame susitarime nurodytas gaires;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

1 straipsnio -1 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1)  1 straipsnyje pridedama ši dalis:

 

-1.   Laipsniškas sąvartynuose šalinamų atliekų kiekio mažinimas yra būtina sąlyga siekiant remti Sąjungos perėjimą prie žiedinės ekonomikos.

Pagrindimas

Svarbu į bendrą direktyvos tikslą įtraukti nuostatą, kad pereinant prie žiedinės ekonomikos reikės laipsniškai mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Direktyva 1999/31/EB

2 straipsnio a punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  taikomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB(*) 3 straipsnyje nustatytos terminų „atliekos“, „komunalinės atliekos“, „pavojingos atliekos“, „atliekų gamintojas“, „atliekų turėtojas“, „atliekų tvarkymas“, „atskiras surinkimas“, „naudojimas“, „perdirbimas“ ir „šalinimas“ apibrėžtys;

a)  taikomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB(*) 3 straipsnyje nustatytos terminų „atliekos“, „komunalinės atliekos“, „pavojingos atliekos“, „nepavojingos atliekos“, „atliekų gamintojas“, „atliekų turėtojas“, „atliekų tvarkymas“, „atskiras surinkimas“, „naudojimas“, „perdirbimas“ ir „šalinimas“ apibrėžtys;

__________________

__________________

(*) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).“;

(*) 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3).“;

Pagrindimas

Įtraukiamos Direktyvos 2008/98/EB 3 straipsnyje nustatytos apibrėžtys, įskaitant termino „nepavojingos atliekos“ apibrėžtį.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

2 straipsnio a a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)   įterpiamas aa papunktis:

 

aa)   „galutinės atliekos“ – atliekos, susidariusios tvarkymo ir naudojimo, įskaitant perdirbimą, operacijų metu, kurių negalima toliau naudoti ir kurios dėl šios priežasties turi būti pašalintos;“

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

2 straipsnio m punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)   m punktas keičiamas taip:

m)   biologiškai skaidomos atliekos - bet kokios atliekos, kurios gali būti suskaidytos anaerobiniu ir aerobiniu būdu, pavyzdžiui, maisto ir sodo (daržo) atliekos, popierius ir kartonas;

m)   biologiškai skaidomos atliekos – maisto ir sodo (daržo) atliekos, popierius, kartonas, medis ir bet kokios kitos atliekos, kurios gali būti suskaidytos anaerobiniu ir aerobiniu būdu;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 a punktas (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

3 straipsnio 3 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

1a)  3 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

3.  Nepažeisdamos Direktyvos 75/442/EEB, valstybės narės gali savo nuožiūra paskelbti, kad šios direktyvos I priedo 2, 3.1, 3.2 ir 3.3 punktų nuostatos netaikomos, kai šalinamos neteršiant aplinkos ir nekenkiant žmonių sveikatai žvalgymo ir kasybos, mineralinių išteklių apdorojimo ir saugojimo bei karjerų nepavojingos atliekos, kurias turi apibrėžti pagal 17 straipsnį įkurtas komitetas, išskyrus inertines atliekas.

3.  Nepažeisdamos Direktyvos 75/442/EEB, valstybės narės gali savo nuožiūra paskelbti, kad šios direktyvos I priedo 2, 3.1, 3.2 ir 3.3 punktų nuostatos gali būti netaikomos, kai neteršiant aplinkos ir nekenkiant žmonių sveikatai šalinamos žvalgymo ir kasybos, mineralinių išteklių apdorojimo ir saugojimo bei vykdant karjerų veiklą susidariusios nepavojingos atliekos, išskyrus inertines atliekas. Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatoma, kas yra nepavojingų atliekų šalinimas. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Pagrindimas

Suderinama su Lisabonos sutartimi.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

5 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)  1 dalis pakeičiama taip:

1.  Nė vėliau kaip per dvejus metus nuo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos valstybės narės sukuria nacionalinę strategiją, kaip sumažinti sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidomų atliekų kiekį, ir apie ją praneša Komisijai. Strategijoje nurodomos priemonės, kaip panaudojant antriniu būdu, kompostuojant, gaminant biologines dujas ar regeneruojant medžiagas bei energiją vykdyti šio straipsnio 2 dalyje numatytas užduotis. Per 30 mėnesių nuo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia nacionalines strategijas apibendrinančią ataskaitą.

1.  Nė vėliau kaip per dvejus metus nuo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos valstybės narės, bendradarbiaudamos su regiono ir vietos valdžios institucijomis, atsakingomis už atliekų tvarkymą, sukuria nacionalinę strategiją, kaip laipsniškai nutraukti biologiškai skaidomų atliekų šalinimą sąvartynuose, ir apie ją praneša Komisijai. Strategijoje turėtų būti nurodomos priemonės, kaip panaudojant antriniu būdu, kompostuojant, gaminant biologines dujas, regeneruojant medžiagas arba, kai tai neįmanoma, energiją vykdyti šio straipsnio 2 dalyje numatytas užduotis. Per 30 mėnesių nuo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia nacionalines strategijas apibendrinančią ataskaitą.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis

Direktyva 1999/31/EB

5 straipsnio 3 dalies f punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  atliekos, surinktos atskirai pagal Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnį.

f)  atliekos, surinktos atskirai pagal Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 1 dalį ir 22 straipsnį, ir pakuotės ar pakuočių atliekos, kaip apibrėžta Direktyvos 94/62/EB 3 straipsnyje.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Direktyva 1999/31/EB

5 straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad iki 2030 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis būtų sumažintas iki 10 % visų susidarančių komunalinių atliekų.

5.  Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad iki 2030 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis būtų sumažintas iki 5 proc. visų susidarančių komunalinių atliekų.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Direktyva 1999/31/EB

5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.   Iki 2030 m. gruodžio 31 d. valstybės narės užtikrina, kad į nepavojingų atliekų sąvartynus būtų priimamos tik galutinės komunalinės atliekos.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Direktyva 1999/31/EB

5 straipsnio 6 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Estijai, Graikijai, Kroatijai, Latvijai, Maltai, Rumunijai ir Slovakijai 5 dalyje nurodytos užduoties įvykdymo laikotarpis gali būti pratęstas dar penkeriais metais. Apie savo ketinimą pasinaudoti šia nuostata valstybė narė informuoja Komisiją ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki 5 dalyje nustatyto termino. Papildomus penkerius metus gavusios valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad iki 2030 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis būtų sumažintas iki 20 % visų susidarančių komunalinių atliekų kiekio.

Valstybė narė, kurios sąvartynuose šalinamų atliekų kiekis 2013 m. sudaro daugiau kaip 65 proc. komunalinių atliekų, gali paprašyti 5 dalyje nurodytos užduoties įvykdymo laikotarpį pratęsti dar penkeriais metais.

 

Kad gautų tokį pratęsimą, valstybė narė ne vėliau kaip 2028 m. gruodžio 31 d. pateikia prašymą Komisijai.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Direktyva 1999/31/EB

5 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prie minėto pranešimo pridedamas įgyvendinimo planas, kuriame išdėstomos priemonės, reikalingos užtikrinti, kad užduotys būtų įvykdytos iki naujo termino. Plane taip pat pateikiamas išsamus siūlomų priemonių įgyvendinimo grafikas ir numatomo jų poveikio vertinimas.

Kartu su prašymu pratęsti pateikiamas įgyvendinimo planas, kuriame išdėstomos priemonės, būtinos tikslui įgyvendinti iki naujojo termino. Planas parengiamas remiantis dabartinių atliekų tvarkymo planų vertinimu ir jame taip pat pateikiamas išsamus siūlomų priemonių įgyvendinimo grafikas ir numatomo jų poveikio vertinimas.

 

Be to, trečioje pastraipoje nurodytas planas turi atitikti bent šiuos reikalavimus:

 

a)   jame naudojamos tinkamos ekonominės priemonės, kuriomis skatinama taikyti atliekų hierarchiją, kaip nurodyta Direktyvos 2008/98/EB 4 straipsnio 1 dalyje;

 

b)   juo įrodomas veiksmingas ir efektyvus Struktūrinių ir sanglaudos fondų naudojimas pasitelkiant akivaizdžias ilgalaikes investicijas, kuriomis siekiama finansuoti atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtojimą, kad būtų pasiekti atitinkami tikslai;

 

c)   jame pateikiami aukštos kokybės statistiniai duomenys ir parengiamos aiškios atliekų tvarkymo pajėgumų ir atotrūkio nuo šio straipsnio 5 dalyje, Direktyvos 94/62/EB 5 ir 6 straipsniuose ir Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnio 2 dalyje nustatytų tikslų prognozės;

 

d)   jame pateikiamos atliekų prevencijos programos, kaip nurodyta Direktyvos 2008/98/EB 29 straipsnyje.

 

Komisija įvertina, ar įgyvendinami ketvirtos pastraipos a–d punktuose nustatyti reikalavimai.

 

Jei Komisija per penkis mėnesius nuo pateikto plano gavimo dienos dėl jo nepareiškia prieštaravimų, pratęsimo prašymas laikomas patenkintu.

 

Jei Komisija dėl pateikto plano pareiškia prieštaravimų, ji iš atitinkamos valstybės narės reikalauja per du mėnesius nuo tų prieštaravimų gavimo dienos pateikti patikslintą planą.

 

Komisija įvertina patikslintą planą per du mėnesius nuo jo gavimo dienos ir raštu praneša apie pratęsimo prašymo patenkinimą arba atmetimą. Jei per šį laikotarpį Komisija sprendimo nepateikia, pratęsimo prašymas laikomas patenkintu.

 

Komisija per du mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja Tarybą ir Europos Parlamentą apie savo sprendimus per du mėnesius nuo jų priėmimo.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Direktyva 1999/31/EB

5 straipsnio 7 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Vėliausiai iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija apsvarsto 5 dalyje nustatytą užduotį ketindama ją sumažinti ir įvesti kitų nepavojingų atliekų (ne komunalinių) šalinimo sąvartynuose apribojimus. Tuo tikslu Europos Parlamentui ir Tarybai nusiunčiama Komisijos ataskaita, jei reikia, su pasiūlymu.

7.  Vėliausiai iki 2018 m. gruodžio 31 d. Komisija apsvarsto galimybę nustatyti tikslą ir įvesti kitų nepavojingų atliekų (ne komunalinių) šalinimo sąvartynuose apribojimus. Tuo tikslu Europos Parlamentui ir Tarybai nusiunčiama Komisijos ataskaita, jei reikia, kartu su pasiūlymu dėl teisės akto.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

5 straipsnio 7 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  5 straipsnyje pridedama ši dalis:

 

7a.  Komisija toliau nagrinėja galimybę pasiūlyti reglamentavimo sistemą dėl geresnės sąvartynų kasybos, kad būtų galima išgauti antrines žaliavas, esančias dabartiniuose sąvartynuose. Iki 2025 m. gruodžio 31 d. valstybės narės turi sudaryti esamų sąvartynų žemėlapius ir nurodyti jų geresnės kasybos galimybes bei dalytis šia informacija.

Pagrindimas

Geresnė sąvartynų kasyba ne tik suteikia galimybę išgauti vertingas medžiagas, kurias galima sugrąžinti į ciklą, bet ir atkurti teritorijas, atsižvelgiant į tai, kad didelė dalis iš ES esančių 500 000 istorinių sąvartynų įrengti (pusiau) miesto aplinkoje.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 1999/31/EB

5 a straipsnio 2 dalies įžanginis sakinys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytose ataskaitose pateikiama ši informacija:

2.  1 dalyje nurodytos ataskaitos skelbiamos viešai ir jose pateikiama ši informacija:

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 1999/31/EB

5 a straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

„ba)  geriausios patirties, kuri taikoma visoje Sąjungoje ir kuria remiantis būtų galima sėkmingai siekti 5 straipsnyje nurodyto tikslo, pavyzdžiai.“

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

5 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a)  Pridedamas šis 5 b straipsnis:

 

5 b straipsnis

 

Keitimasis geriausia patirtimi ir informacija

 

Komisija įsteigia reguliaraus ir struktūrizuoto Komisijos ir valstybių narių keitimosi geriausia patirtimi ir informacija, susijusiomis su praktiniu šios direktyvos reikalavimų įgyvendinimu, platformą. Tas keitimasis prisidės prie tinkamo valdymo, įgyvendinimo, tarpvalstybinio bendradarbiavimo, keitimosi geriausia patirtimi, pvz. inovacijų susitarimais ir tarpusavio vertinimais, užtikrinimo. Be to, platforma turi skatinti pirmaujančias valstybes nares ir sudaryti sąlygas daryti sparčią pažangą. Komisija šios platformos rezultatus skelbia viešai.

Pagrindimas

Svarbu keistis geriausia patirtimi ir informacija, kad visos valstybės narės galėtų pasiekti tikslus.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

6 straipsnio a punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3b)   6 straipsnio a punktas iš dalies keičiamas taip:

„a)  sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos atliekos. Šios nuostatos galima netaikyti inertinėms atliekoms, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, ir visoms kitoms atliekoms, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ar aplinkai ir nepadeda siekti šios direktyvos 1 straipsnyje numatytų tikslų;“

„a)  sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos atliekos. Šios nuostatos galima netaikyti inertinėms atliekoms, kurių apdoroti techniškai neįmanoma, ir visoms kitoms atliekoms, kurių apdorojimas nemažina jų kiekio arba pavojaus žmonių sveikatai ar aplinkai ir nepadeda siekti šios direktyvos 1 straipsnyje numatytų tikslų, jei atitinkama valstybė narė yra pasiekusi šios direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje nustatytus mažinimo tikslus ir Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytus perdirbimo tikslus;“

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Direktyva 1999/31/EB

6 straipsnio a punktas 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4)  6 straipsnio a punktas papildomas šiuo sakiniu:

4)  6 straipsnio a punktas papildomas šia pastraipa:

„Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį punktą priimtos priemonės netrukdytų siekti Direktyvos 2008/98/EB tikslų, visų pirma didinti produktų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo mastą, kaip nustatyta tos direktyvos 11 straipsnyje.“

„Valstybės narės užtikrina, kad pagal šį punktą priimtos priemonės netrukdytų siekti Direktyvos 2008/98/EB tikslų, visų pirma taikyti atliekų hierarchiją ir didinti produktų parengimo pakartotiniam naudojimui ir perdirbimo mastą, kaip nustatyta tos direktyvos 11 straipsnyje.“

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Direktyva 1999/31/EB

15 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų kalendorinių metų duomenis apie 5 straipsnio 2 ir 5 dalių įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal 5 dalį nustatyta forma. Pirmojoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.

1.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų kalendorinių metų duomenis apie 5 straipsnio 2 ir 5 dalių įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 12 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal 5 dalį nustatyta forma. Pirmojoje ataskaitoje, susijusioje su 5 straipsnio 5 dalyje nurodytu tikslu, pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

15a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a)  įterpiamas šis straipsnis:

 

„15 a straipsnis

 

Perėjimo prie labiau žiedinės ekonomikos skatinimo priemonės

 

Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje išdėstytų tikslų, valstybės narės naudojasi tinkamomis ekonominėmis priemonėmis ir imasi kitų priemonių, kad būtų skatinama taikyti atliekų hierarchiją. Tokios priemonės gali apimti Direktyvos 2008/98/EB IVa priede nurodytas priemones.“

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 b punktas (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

15 b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b)  įterpiamas šis straipsnis:

 

„15 b straipsnis

 

Sąvartyno pralaidumo koeficiento nustatymas

 

Komisija įgyvendinimo aktais parengia ir patvirtina metodą, kuris taikomas nustatant sąvartyno pralaidumo koeficientą, taikomą lauke ir visame sąvartyno plote. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.“

Pagrindimas

Suderinama su Lisabonos sutartimi.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 c punktas (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

15 c straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6c.  įterpiamas šis 15 c straipsnis:

 

„15 c straipsnis

 

Europos atliekų mėginių ėmimo standartas

 

Komisija įgyvendinimo aktais parengia Europos atliekų mėginių ėmimo standartą. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros. Kol nepriimti tie įgyvendinimo aktai, valstybės narės gali taikyti nacionalinius standartus ir procedūras.“

Pagrindimas

Suderinama su Lisabonos sutartimi.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 1999/31/EB

17a straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.

Pagrindimas

Suderinama su 2016 m. balandžio 13 d. tarpinstitucinio susitarimo nuostatomis.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

I priedo 3.5 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a)  I priedo 3.5 punktas išbraukiamas.

Pagrindimas

Suderinama su Lisabonos sutartimi.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

II priedo 5 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9b)  II priedo 5 punktas išbraukiamas.

Pagrindimas

Suderinama su Lisabonos sutartimi.

  • [1]  OL C 264, 2016 7 20, p. 98.
  • [2]  OL C 17, 2017 1 18, p. 46.

AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešėjas, taikydamas horizontalųjį požiūrį, nusprendė dėmesį skirti toms sritims, kuriose ES matmuo suteikia aiškios papildomos naudos.

Šiuo tikslu pranešime remiami efektyvūs veiksmai siekiant skatinti veiksmingai naudoti išteklius ir sumažinti atliekų kiekį ir jų poveikį aplinkai, siekiant praktinėmis priemonėmis skatinti pereiti prie žiedinės ekonomikos.

Žiedinė ekonomika – tai visų pirma išteklių požiūriu veiksmingas ekonomikos modelis, kuris pagerins ir drauge sumažins jų naudojimą, o kartu bus sprendžiamos ir su žaliavų tiekimu susijusios problemos. Tokiu būdu aplinka bus geriau apsaugota, o pramonės pertvarkymas taip pat bus skatinamas ir bus padidintas Europos konkurencingumas pasaulio mastu, be to, bus skatinamas kokybiškų darbo vietų kūrimas ir naujos verslo galimybės.

Tokiems esminiams pokyčiams reikalinga plataus užmojo politika, paremta aiškia teisine sistema, kurią taikant būtų galima investuotojams siųsti teisingus signalus. Jei į Europos teisės aktus nepavyks įtraukti aiškių apibrėžčių ir privalomų tikslų, tai gali pakenkti perėjimo pažangai.

Pranešėjas norėtų priminti, kad svarbiausias Septintosios ES aplinkosaugos veiksmų programos tikslas yra paversti Sąjungą ekologiška, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika, kurioje būtų veiksmingai naudojami ištekliai.

Todėl būtinos esminės permainos, kurios neleistų apsiriboti vien atliekų tvarkymu, bet apimtų ir politikos, kurią taikant atliekos būtų laikomos savarankišku tikru ištekliumi, formavimą. Norint pasiekti šį tikslą, būtina visapusiškai įgyvendinti Europos taisykles, reglamentuojančias atliekas; to turėtų būti siekiama griežtai taikant atliekų tvarkymo hierarchiją ir papildant šias taisykles tolesnėmis priemonėmis, kurios padėtų mažinti atliekų susidarymą. Ne vienu atveju pranešėjas ragina nepamiršti, kad žiedinė ekonomika turėtų spręsti atliekų tvarkymo problemą visų pirma laikantis prevencijos požiūrio, o po to perkeliant atliekas atgal į gamybos procesus.

Sąvartynų direktyva

Atliekų kiekis sąvartynuose yra svarbus rodiklis, o šalinimo sąvartynuose apribojimai gali būti naudojami kaip svertas įgyvendinant žiedinę ekonomiką. Sąvartynų direktyvoje ir Atliekų pagrindų direktyvoje nustatyti tikslai yra tarpusavyje susiję; tikslas sumažinti sąvartyne šalinamų atliekų kiekį gali būti įgyvendintas tik siekiant didesnių atliekų surinkimo ir perdirbimo tikslų ir turi būti nuo jų neatsiejamas. Atliekų šalinimas sąvartynuose turėtų būti paskutinė išeitis, taikoma tik toms atliekoms, kurių negalima perdirbti, pakartotinai panaudoti ar kaip nors kitaip išvengti, taip pat turėtų būti kiek įmanoma siekiama sumažinti jų kiekį ir jas nukenksminti. Todėl pranešėjas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą iš dalies pakeisti Sąvartynų direktyvą ir dar labiau riboti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį.

Komisijos pasiūlyme pateikiamas tikslas iki 2030 m. sąvartynuose šalinti ne daugiau kaip 10 proc. komunalinių atliekų. Jame taip pat numatytas septynioms konkrečiai išvardytoms valstybėms narėms neprivalomas papildomas penkerių metų pereinamasis laikotarpis. Be to, bendradarbiaujant su Europos aplinkos agentūra, juo nustatoma išankstinio perspėjimo sistema ir iš dalies keičiama ataskaitų teikimo sistema. Galiausiai juo atnaujinamos nuostatos dėl antrinės teisės aktų.

Pranešėja pritaria daugumai minėtų nuostatų, bet siūlo keletą pasiūlymo aspektų pakeisti, siekiant jį padaryti nuoseklesnį ir platesnio užmojo, visų pirma

atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose užuot jį mažinus.

Kaip minėta pirmiau, ilgainiui atliekas šalinti sąvartynuose turėtų būti leidžiama tik tais atvejais, kai nėra kitų alternatyvų. Nors tai galbūt neturės tiesioginės įtakos įgyvendinimui, labai svarbu aiškiai išdėstyti visą tekstą nurodant, kad bet koks kiekybinis mažinimo tikslas nėra savaiminis tikslas, bet turėtų pasitarnauti tik kaip priemonė siekiant tvaraus išteklių valdymo. Todėl tekste turėtų būti nurodyta, kad sąvartynuose galima šalinti tik apdorotas atliekas, kurių nebegalima perdirbti.

Taikyti laipsnišką požiūrį siekiant platesnio užmojo 2030 m. tikslo

Patirtis rodo, kad aplinkos apsaugos teisės aktų įgyvendinimui būtina nuolatinė stebėsena. Pranešėja siūlo 2030 m. nustatyti ambicingesnį, 5, o ne 10 proc., galutinių atliekų šalinimo sąvartynuose tikslą, nes jis geriau atspindi žiedinės ekonomikos idėją.

Taikyti papildomą pereinamąjį laikotarpį valstybėms narėms, susiduriančioms su įgyvendinimo problemomis

Nors pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlytą lankstų požiūrį, septynių atrinktų valstybių narių sąrašas yra šališkas, neteisingas ir nuviliantis visas susijusias šalis. Pranešėja siūlo, taikant skaidrius ir visiems suprantamus kriterijus, nustatyti lengvatinį laikotarpį ir aiškią leidimų nukrypti suteikimo procedūrą.

Galbūt apriboti nekomunalinių nepavojingų atliekų šalinimą sąvartynuose

Pranešėja apgailestauja, kad Komisijos pasiūlymas neambicingas atliekų iš kitų šaltinių nei savivaldybės atžvilgiu, ir siūlo suteikti įgaliojimus jau 2018 m. persvarstyti ir nustatyti atitinkamus neprivalomus tikslus.

Taikyti vienodas nuostatas nustatant sąvartynų pralaidumo koeficientą ir imant atliekų mėginius

Pranešėja atkreipia dėmesį į tai, kad Komisija neketina įgyvendinti I ir II prieduose nustatytų tikslų. Tačiau šios nuostatos yra būtinos saugiai sąvartyno veiklai. Todėl pranešėjas siūlo labai tikslią formuluotę, kad Komisija galėtų parengti ir patvirtinti būtinas technines nuostatas.

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto NUOMONĖ (8.11.2016)

pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų
(COM(2015) 0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Nuomonės referentas: Pavel Telička

TRUMPAS PAGRINDIMAS

2015 m. gruodžio 2 d. Europos Komisija patvirtino naują žiedinės ekonomikos dokumentų

rinkinį, kurį sudaro Žiedinės ekonomikos veiksmų planas ir keturi teisėkūros pasiūlymai dėl atliekų. Šio pasiūlymo dėl teisės akto tikslas – nustatyti atliekų mažinimo tikslus, įskaitant su sąvartynais, pakartotiniu naudojimu ir antriniu perdirbimu susijusius tikslus, kuriuos reikia pasiekti iki 2030 m. Be to, pasiūlymu nustatomas plataus užmojo ir įtikimas ilgalaikis atliekų tvarkymo ir perdirbimo veiklos planas.

Nors ITRE komitetas nusprendė padalinti dokumentų rinkinį į keturis atskirus dokumentus, jie yra glaudžiai susiję. Daugelis su statistika ir atliekų apibrėžtimis susijusių pokyčių pateikiami Atliekų pagrindų direktyvoje, o šiomis apibrėžtimis ir statistika grindžiami tikslai ir įsipareigojimai išdėstomi kitose trijose direktyvose. Todėl būtina užtikrinti visų dokumentų suderinamumą.

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos persvarstytą pasiūlymą, kadangi jame išdėstytas platesnis, labiau holistinis ir realistiškesnis požiūris. Patikimas su atliekų valdymu susijusių statistinių duomenų pateikimas yra iš tiesų labai svarbus siekiant užtikrinti vienodas sąlygas visoms valstybėms narėms ir veiksmingą atliekų tvarkymą ES. Neabejotinai šioje srityje dar yra ką tobulinti. Europos Komisijos pasiūlyti tikslai turi būti plataus užmojo, bet realistiški ir įmanomi įgyvendinti visose valstybėse narėse, nes kitu atveju ES gali kilti vidaus rinkos susiskaidymo ir ne visa apimančios, taigi ir nevienodos pažangos šioje srityje pavojus. Tinkama tolesnės veiklos vykdymo kryptis – tai ilgalaikė vizija su pakankamai plataus užmojo tikslais. Vis dėlto, nuomonės referentas vis dar abejoja dėl tikslų nustatymo metodikos, nepaisant jų tinkamumo. Be to, surinkus patikimus ir palyginamus duomenis, bus būtina atitinkamu lygmeniu persvarstyti tikslus ir užmojus. Nuomonės referentas taip pat apgailestauja, kad visame pasiūlyme trūksta dėmesio švietimui ir informacijai, kurie turėtų sudaryti patį pertvarkos pagrindą.

Iš dalies keičiančių direktyvų dėl atliekų sąvartynų tikslas – pagerinti atliekų tvarkymą ES nustatant sąvartynų apribojimus, kuriuos reikia įdiegti iki 2030 m., taip pat papildomus atskirai surenkamų atliekų, įskaitant biologines atliekas, apribojimus. Šiuo pasiūlymu turėtų būti skatinamas tolesnis atliekų rūšiavimas ir perdirbimas vadovaujantis atliekų hierarchija (žr. Atliekų pagrindų direktyvą). Nuomonės referentas palankiai vertina pasiūlymą ir mano, kad apibrėžtys ir tiksli statistika yra visų atliekų srities teisės aktų kertiniai elementai ir yra būtini norint įvertinti pažangą siekiant atliekų srities teisės aktų ir žiedinės ekonomikos tikslų.

Jis norėtų pabrėžti keitimosi informacija ir geriausia patirtimi svarbą ne tik ES lygmeniu, bet ir tarp įvairių ekonomikos sektorių, įskaitant atliekų pramonę ir finansinį sektorių. To galima pasiekti steigiant komunikacijos platformas, kurios padėtų ugdyti informuotumą apie naujus pramoninius sprendimus ir leistų geriau apžvelgti turimus pajėgumus bei remti pramonės simbiozę, kuri gali labai padėti pereiti prie labiau žiedinės ekonomikos. Nuomonės referentas taip pat mano, kad Komisijos skirti finansiniai ištekliai perėjimui prie tokios ekonomikos taip pat galėtų būti panaudoti mokslinių tyrimų projektams, kurių objektas – atliekų, ypač pavojingų, tvarkymas.

Jis palankiai vertina pasiūlymą supaprastinti valstybėms narėms nustatytą ataskaitų teikimo prievolę, nors kai kuriose Komisijos siūlomose dalyse nėra vienareikšmio aiškinimo. Komisija taip pat siūlo ataskaitų teikimo kas trejus metus sistemą, bet kyla klausimas, kaip šie terminai bus įgyvendinami praktiškai ir kada tas ataskaitų teikimo procesas prasidės po direktyvos perkėlimo, kad būtų suteikta pakankamai laiko svarstymams ir tolesnėms priemonėms, jei jų reikės.

Nuomonės referentas remia biologinių atliekų šalinimo sąvartynuose apribojimus, bet mano, kad biologinės atliekos turėtų būti privalomai renkamos atskirai ir kad būtinybė šias atliekas rinkti atskirai privaloma tvarka turėtų būti dar labiau pabrėžta Atliekų pagrindų direktyvoje. Todėl jis siūlys papildomus Atliekų pagrindų direktyvos pakeitimus dėl privalomo biologinių atliekų rinkimo atskirai, kad abu teisės aktai būtų aiškiai susieti.

Absoliutus pagamintų atliekų kiekis valstybėse narėse labai skiriasi. Komisijos siūlomas su sąvartynais susijusių rodiklių apskaičiavimo metodas (išreiškiamas procentine dalimi) nepakankamai atspindi šiuos skirtumus. Nuomonės referentas mano, kad Komisija taip pat turėtų įvertinti dar vieną rodiklį, paremtą bendru atliekų, kurios gali būti šalinamos sąvartyne, kiekiu, apskaičiuotu kilogramais vienam asmeniui per metus. Tai leistų palyginti padėtį valstybėse narėse ir geriau įvertinti atliekų prevenciją, kuriai atliekų hierarchijoje suteikiamas aukščiausias laipsnis. Tokiu būdu būtų prisidėta ir prie bendro per metus pagaminto atliekų kiekio mažinimo.

Nuomonės referentas norėtų pabrėžti būtinybę tinkamai įgyvendinti esamus atliekų srities teisės aktus ir užtikrinti jų vykdymą. Komisija, numatydama bet kokias kitas priemones, turėtų atsižvelgti į Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros išdėstytus įsipareigojimus.

PAKEITIMAS

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti žiedinės ekonomikos kūrimą;

(1)  atliekų tvarkymą Sąjungoje reikėtų tobulinti siekiant apsaugoti, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę, apsaugoti žmonių sveikatą, užtikrinti apdairų ir racionalų gamtos išteklių naudojimą ir skatinti perėjimą prie kitokio energetikos modelio ir energijos vartojimo efektyvumą, žiedinės ekonomikos kūrimą, kad būtų sudarytos sąlygos mažinti Sąjungos priklausomybę nuo gamtos išteklių;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  Tarybos direktyvoje 1999/31/EB14 nustatytos atliekų šalinimo sąvartynuose ribojimo užduotys turėtų būti iš dalies pakeistos, kad geriau atitiktų Sąjungos siekį kurti žiedinę ekonomiką ir sparčiau įgyvendinti Žaliavų iniciatyvą15 mažiau šalinant sąvartynuose tų atliekų, kurios skirtos šalinti nepavojingų atliekų sąvartynuose;

(2)  Tarybos direktyvoje 1999/31/EB14 nustatytos atliekų šalinimo sąvartynuose ribojimo užduotys turėtų būti iš dalies peržiūrėtos, kad geriau atitiktų Sąjungos siekį kurti žiedinę ekonomiką ir sparčiau įgyvendinti Žaliavų iniciatyvą15 palaipsniui mažiau šalinant sąvartynuose tų atliekų, kurios skirtos šalinti nepavojingų atliekų sąvartynuose, ir galiausiai visai nustoti jas šalinti sąvartynuose;

__________________

__________________

14 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).

14 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, p. 1).

15 COM(2008) 699 ir COM(2014) 297.

15 COM(2008) 699 ir COM(2014) 297.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  akivaizdu, kad dar didesnis atliekų šalinimo sąvartynuose, pradedant nuo atliekų, kurios turėtų būti renkamos atskirai (pvz., plastikų, metalų, stiklo, popieriaus, biologinių atliekų) srautų, ribojimas būtų palankus aplinkai ir turėtų ekonominės bei socialinės naudos. Įgyvendinant šiuos atliekų šalinimo sąvartynuose apribojimus reikėtų atsižvelgti į tai, ar techniniu, aplinkos apsaugos ir ekonominiu požiūriu įmanoma perdirbti arba kitaip naudoti iš atskirai surinktų atliekų gautas galutines atliekas;

(5)  akivaizdu, kad dar didesnis atliekų šalinimo sąvartynuose, pradedant nuo atliekų, kurios turėtų būti renkamos atskirai (pvz., plastikų, metalų, stiklo, popieriaus, biologinių atliekų) srautų, ribojimas būtų palankus aplinkai ir turėtų ekonominės bei socialinės naudos. Siekiant kiek galima labiau sumažinti iš atskirai surinktų atliekų gautų galutinių atliekų kiekį, reikėtų toliau remti techninių, aplinkosauginių ir ekonominių perdirbimo galimybių gerinimą;

Pagrindimas

Atskirai surinktos atliekos, kurias galima perdirbti, neturėtų patekti į sąvartynus. Kad būtų galima sumažinti galutinių atliekų kiekį, reikia papildomų investicijų.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  biologiškai skaidžios komunalinės atliekos sudaro didelę komunalinių atliekų dalį. Neapdorotų biologiškai skaidžių atliekų šalinimas sąvartynuose daro didelį neigiamą poveikį aplinkai, nes didina šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį ir teršia paviršinį bei požeminį vandenį, dirvožemį ir orą. Nors Direktyvoje 1999/31/EB jau nustatytos biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotys, tikslinga apribojimus išplėsti uždraudžiant sąvartynuose šalinti biologiškai skaidžias atliekas, kurios atskirai surinktos pagal Direktyvos 2008/98/EB 22 straipsnį;

(6)  biologiškai skaidžios komunalinės atliekos sudaro didelę komunalinių atliekų dalį. Neapdorotų biologiškai skaidžių atliekų šalinimas sąvartynuose daro didelį neigiamą poveikį aplinkai, nes didina šiltnamio efektą sukeliančių išmetamųjų dujų kiekį ir teršia paviršinį bei požeminį vandenį, dirvožemį ir orą. Nors Direktyvoje 1999/31/EB jau nustatytos biologiškai skaidžių atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotys, tikslinga apribojimus išplėsti uždraudžiant sąvartynuose šalinti biologiškai skaidžias atliekas, kurios turėtų būti atskirai surinktos pagal Direktyvos 2008/98/EB 22 straipsnį. Komisija ir valstybės narės turėtų skatinti naudoti alternatyvias tvaraus biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo priemones taikant naujas technologijas ir metodus, pvz., vermikompostavimą arba biologinių atliekų fermentavimą;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  daug valstybių narių dar nėra visiškai išplėtojusios reikiamos atliekų tvarkymo infrastruktūros. Nustačius šalinimo sąvartynuose mažinimo tikslus dar palengvės atliekų atskiras rinkimas, rūšiavimas ir perdirbimas ir bus mažiau rizikos, kad potencialiai tinkamos perdirbti medžiagos liks atliekų hierarchijos apačioje;

(7)  daug valstybių narių dar nėra visiškai išplėtojusios reikiamos atliekų tvarkymo infrastruktūros. Nustačius aiškius šalinimo sąvartynuose mažinimo tikslus ir sukūrus bendrąją programą, kurioje būtų pateiktas tikslų įgyvendinimo kalendorius, turėtų būti dar labiau paskatintas ir palengvintas atliekų atskiras rinkimas, rūšiavimas ir perdirbimas ir bus mažiau rizikos, kad potencialiai tinkamos perdirbti medžiagos liks atliekų hierarchijos apačioje. Be to, šie plataus užmojo tikslai turėtų užtikrinti deramas sąlygas didesnėms viešosioms ir privačioms investicijoms į infrastruktūrą, mokslinius tyrimus ir įgūdžių plėtojimą ir jų siekiant turėtų būti mažiau rizikos, kad potencialiai tinkamos perdirbti medžiagos liks atliekų hierarchijos apačioje;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  progresyviai mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį yra būtina siekiant užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai ir užtikrinti, kad ekonomiškai vertingos atliekose esančios medžiagos būtų laipsniškai ir veiksmingai naudojamos tinkamai tvarkant atliekas ir atsižvelgiant į atliekų hierarchiją. Mažinant atliekų šalinimą sąvartynuose reikėtų vengti pernelyg išplėsti galutinių atliekų apdorojimo – energijos gavybos iš atliekų arba neapdorotų komunalinių atliekų paprastesnio mechaninio biologinio apdorojimo – įrenginių pajėgumą, nes tai gali pakenkti ilgalaikiam Sąjungos pasirengimui įgyvendinti Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytus komunalinių atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo tikslus. Dėl tos pačios priežasties ir taip pat siekiant užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai – nors valstybės narės turėtų imtis visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos atliekos, šiam įpareigojimui laikytis neturėtų būti telkiama pernelyg daug komunalinių galutinių atliekų apdorojimo pajėgumų. Be to, siekiant suderinti Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytus tikslus ir šios direktyvos 5 straipsnyje apibrėžtą atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotį ir užtikrinti koordinuotą šiems tikslams pasiekti ir šiai užduočiai įvykdyti būtinos infrastruktūros ir investicijų planavimą, valstybėms narėms, kurioms gali būti skirtas papildomas laikas komunalinių atliekų perdirbimo tikslams pasiekti, turėtų būti skirtas papildomas laikas ir šioje direktyvoje nustatytai 2030 m. atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduočiai pasiekti;

(8)  progresyviai mažinti sąvartynuose šalinamų atliekų kiekį yra būtina siekiant užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai ir užtikrinti, kad ekonomiškai vertingos atliekose esančios medžiagos būtų laipsniškai ir veiksmingai naudojamos tinkamai tvarkant atliekas ir atsižvelgiant į atliekų hierarchiją, kaip nurodyta Direktyvoje 2008/98/EB. Toks progresyvus atliekų šalinimas sąvartynuose iš esmės pakeis atliekų tvarkymą daugelyje valstybių narių. Turint geresnę atliekų rinkimo ir tvarkymo statistiką turėtų būti įmanoma išvengti pernelyg didelio galutinių atliekų apdorojimo – energijos gavybos iš atliekų arba neapdorotų komunalinių atliekų paprastesnio mechaninio biologinio apdorojimo – įrenginių pajėgumo išplėtimo, nes tai gali pakenkti ilgalaikiam Sąjungos pasirengimui įgyvendinti Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytus komunalinių atliekų pakartotinio naudojimo ir perdirbimo tikslus. Dėl tos pačios priežasties ir taip pat siekiant užkardyti žalingą poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai – nors valstybės narės turėtų imtis visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad sąvartynuose būtų šalinamos tik apdorotos atliekos, šiam įpareigojimui laikytis neturėtų būti telkiama pernelyg daug komunalinių galutinių atliekų apdorojimo pajėgumų ir jis padės pasiekti geresnę išrūšiuotos medžiagos kokybę. Todėl būtina užtikrinti, kad siekiant atsisakyti atliekų šalinimo sąvartynuose nepadidėtų atliekų deginimo mastai. Be to, siekiant suderinti Direktyvos 2008/98/EB 11 straipsnyje nustatytus tikslus ir šios direktyvos 5 straipsnyje apibrėžtą atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduotį ir užtikrinti koordinuotą šiems tikslams pasiekti ir šiai užduočiai įvykdyti būtinos infrastruktūros ir investicijų planavimą, valstybėms narėms, kurioms gali būti skirtas papildomas laikas komunalinių atliekų perdirbimo tikslams pasiekti, turėtų būti skirtas papildomas laikas ir šioje direktyvoje nustatytai 2030 m. atliekų šalinimo sąvartynuose mažinimo užduočiai pasiekti. Taip pat būtina užtikrinti, kad atliekos būtų tvarkomos ekonomiškai efektyviausiu ir tvariausiu būdu, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/20061a principų ir reikalavimų, visų pirma laikantis artumo, naudojimo prioriteto ir pakankamumo principų, todėl atliekų vežimas turėtų būti tinkamai stebimas ir koordinuojamas siekiant užtikrinti, kad jis būtų vykdomas visapusiškai laikantis žiedinės ekonomikos principų ir prielaidų;

 

_____________________

 

1a 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (OL L 190, 2006 7 12, p. 1).

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  Komisija turėtų įvertinti, ar reikia nustatyti dar vieną tikslą – bendrą atliekų, komunalinių atliekų ar bet kokios rūšies atliekų, nepaisant jų kilmės, kurios gali būti šalinamos sąvartyne, kiekį, apskaičiuotą kilogramais vienam asmeniui per metus. Toks tikslas leistų palyginti padėtį valstybėse narėse ir geriau įvertinti atliekų prevenciją, kuriai atliekų hierarchijoje suteikiamas aukščiausias laipsnis. Tokiu būdu būtų prisidėta ir prie bendro per metus susidarančio atliekų kiekio mažinimo;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8b)  siekdama padėti siekti Direktyvos 1999/31/EB tikslų, Komisija turėtų skatinti valstybių narių, subnacionalinių valdžios institucijų, ypač jei šio lygmens valdžios institucijos yra atsakingos už atliekų tvarkymą, ir įvairių ekonomikos sektorių, įskaitant atliekų pramonę ir finansinį sektorių, veiklos koordinavimą ir keitimąsi informacija ir geriausia praktika. To būtų galima pasiekti steigiant komunikacijos platformas, kurios padėtų didinti informuotumą apie naujus pramoninius sprendimus ir leistų geriau apžvelgti turimus pajėgumus, taip pat padėtų susieti atliekų pramonę ir finansinį sektorių ir remti pramonės simbiozę, visada turint mintyje, kad tai svarbu siekiant išlaikyti Europos pramonės konkurencingumą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  siekiant užtikrinti geresnį, punktualesnį ir vienodesnį šios direktyvos įgyvendinimą ir prognozuoti įgyvendinimo sunkumus, reikėtų sukurti ankstyvojo perspėjimo sistemą, kuria būtų galima nustatyti trūkumus, kad būtų galima imtis veiksmų dar nesuėjus užduočių įvykdymo terminams;

(9)  siekiant užtikrinti geresnį, punktualesnį ir vienodesnį šios direktyvos įgyvendinimą ir prognozuoti įgyvendinimo sunkumus, reikėtų sukurti ankstyvojo perspėjimo sistemą, kuria būtų galima nustatyti trūkumus, kad būtų galima imtis veiksmų dar nesuėjus užduočių įvykdymo terminams, ir skatinti keistis geriausia įvairių suinteresuotųjų subjektų patirtimi;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  valstybių narių teikiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą, panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas. siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys. Todėl valstybių narių turėtų būti reikalaujama rengiant Direktyvoje 1991/31/EB nustatytų užduočių vykdymo ataskaitas naudoti Komisijos ir valstybių narių nacionalinių statistikos biurų parengtą naujausią metodiką;

(11)  valstybių narių teikiami statistiniai duomenys yra labai svarbūs Komisijai vertinant, kaip valstybėse narėse laikomasi atliekų teisės aktų. Statistinių duomenų kokybei, patikimumui ir palyginamumui pagerinti reikėtų nustatyti suderintą duomenų rinkimo ir tvarkymo metodiką ir visus atliekų duomenis teikti pagal vieno langelio principą – šią funkciją turėtų atlikti Eurostatas, taip pat panaikinti nereikalingus ataskaitų teikimo reikalavimus, standartizuoti nacionalines ataskaitų teikimo metodikas ir įvesti reikalavimą rengti duomenų kokybės patikrų ataskaitas, kurios turėtų būti grindžiamos suderintu formatu. siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir galimybę palyginti valstybių narių duomenis, svarbiausia, kad būtų teikiami patikimi atliekų tvarkymo statistiniai duomenys, kuriuos būtų galima palyginti. Todėl valstybių narių turėtų būti reikalaujama rengiant Direktyvoje 1991/31/EB nustatytų užduočių vykdymo ataskaitas naudoti Komisijos ir valstybių narių nacionalinių statistikos biurų parengtą naujausią metodiką;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  pavojingų atliekų, surenkamų kartu su nepavojingomis atliekomis (komunalinėmis, pramoninėmis ir kt.), šalinimas sąvartynuose gali kelti pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai. Sumažinti tokių atliekų šalinimą sąvartyne padėtų pavojingų atliekų tvarkymo mokslinių tyrimų programos. Todėl tokioms programoms remti galėtų būti naudojamos Sąjungos lėšos, skirtos perėjimui prie žiedinės ekonomikos;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  ši direktyva priimta atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros išdėstytus įsipareigojimus ir ji turėtų būti įgyvendinama ir taikoma pagal tame susitarime nurodytas gaires;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto b a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

2 straipsnio m punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

ba)  m punktas pakeičiamas taip:

m)   biologiškai skaidomos atliekos - bet kokios atliekos, kurios gali būti suskaidytos anaerobiniu ir aerobiniu būdu, pavyzdžiui, maisto ir sodo (daržo) atliekos, popierius ir kartonas;

„m)   biologiškai skaidomos atliekos – maistas, sodo ir daržo atliekos, popierius ir kartonas, mediena ir negyvulinės kilmės žemės ūkio atliekos, pvz., šiaudai, ir bet kokios kitos atliekos, kurios gali būti suskaidytos anaerobiniu ir aerobiniu būdu;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto -a papunktis (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

5 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-a)   1 dalis pakeičiama taip:

1.   vėliau kaip per dvejus metus nuo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos valstybės narės sukuria nacionalinę strategiją, kaip sumažinti sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidomų atliekų kiekį, ir apie ją praneša Komisijai. Strategijoje nurodomos priemonės, kaip panaudojant antriniu būdu, kompostuojant, gaminant biologines dujas ar regeneruojant medžiagas bei energiją vykdyti šio straipsnio 2 dalyje numatytas užduotis. Per 30 mėnesių nuo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia nacionalines strategijas apibendrinančią ataskaitą.

1.  Ne vėliau kaip per dvejus metus nuo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos valstybės narės sukuria nacionalinę strategiją, kaip sparčiau sumažinti sąvartynuose šalinamų biologiškai skaidomų atliekų kiekį, ir apie ją praneša Komisijai. Strategijoje nurodomos priemonės, kaip panaudojant antriniu būdu, kompostuojant, gaminant biologines dujas ar regeneruojant medžiagas bei energiją vykdyti šio straipsnio 2 dalyje numatytas užduotis. Per 30 mėnesių nuo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytos datos Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia nacionalines strategijas apibendrinančią ataskaitą.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

5 straipsnio 5–7 dalys

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad iki 2030 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis būtų sumažintas iki 10 % visų susidarančių komunalinių atliekų.

5.  Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad iki 2030 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis būtų sumažintas iki 10 % visų susidarančių komunalinių atliekų.

 

5a.  Valstybės narės iki 2030 m. gruodžio 31 d. užtikrina, kad į nepavojingų atliekų sąvartynus būtų priimamos tik nepavojingos galutinės komunalinės, komercinės ir pramonės atliekos.

6.  Estijai, Graikijai, Kroatijai, Latvijai, Maltai, Rumunijai ir Slovakijai 5 dalyje nurodytos užduoties įvykdymo laikotarpis gali būti pratęstas dar penkeriais metais. Apie savo ketinimą pasinaudoti šia nuostata valstybė narė informuoja Komisiją ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki 5 dalyje nustatyto termino. Papildomus penkerius metus gavusios valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad iki 2030 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis būtų sumažintas iki 20 % visų susidarančių komunalinių atliekų kiekio.

6.  Estijai, Graikijai, Kroatijai, Latvijai, Maltai, Rumunijai ir Slovakijai 5 dalyje nurodytos užduoties įvykdymo laikotarpis gali būti pratęstas dar penkeriais metais. Apie savo ketinimą pasinaudoti šia nuostata valstybė narė informuoja Komisiją ne vėliau kaip likus 24 mėnesiams iki 5 dalyje nustatyto termino. Papildomus penkerius metus gavusios valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad iki 2030 m. sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekis būtų sumažintas iki 20 % visų susidarančių komunalinių atliekų kiekio.

Prie minėto pranešimo pridedamas įgyvendinimo planas, kuriame išdėstomos priemonės, reikalingos užtikrinti, kad užduotys būtų įvykdytos iki naujo termino. Plane taip pat pateikiamas išsamus siūlomų priemonių įgyvendinimo grafikas ir numatomo jų poveikio vertinimas.

Prie minėto pranešimo pridedamas įgyvendinimo planas, kuriame išdėstomos priemonės, reikalingos užtikrinti, kad užduotys būtų įvykdytos iki naujo termino. Plane taip pat pateikiamas išsamus siūlomų priemonių įgyvendinimo grafikas ir numatomo jų poveikio vertinimas.

7.  Vėliausiai iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija apsvarsto 5 dalyje nustatytą užduotį ketindama ją sumažinti ir įvesti kitų nepavojingų atliekų (ne komunalinių) šalinimo sąvartynuose apribojimus. Tuo tikslu Europos Parlamentui ir Tarybai nusiunčiama Komisijos ataskaita, jei reikia, su pasiūlymu.

7.  Vėliausiai iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija apsvarsto 5 dalyje nustatytą užduotį ketindama ją galbūt dar labiau sumažinti – iki 5 % , priklausomai nuo poveikio vertinimo, ir įvesti kitų nepavojingų atliekų (ne komunalinių) šalinimo sąvartynuose apribojimus. Be to, Komisija įvertina, ar reikia nustatyti bendro atliekų, kurios gali būti šalinamos sąvartyne, kiekio, apskaičiuoto kilogramais vienam asmeniui per metus, tikslą. Tuo tikslu Europos Parlamentui ir Tarybai nusiunčiama Komisijos ataskaita, jei reikia, su pasiūlymu.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 4 a punktas (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

8 straipsnio a punkto iii papunktis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

4a)  8 straipsnio a punkto iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)   sąvartyną eksploatuojant bus imamasi būtinų priemonių nelaimingiems atsitikimams išvengti ir jų padariniams apriboti;

iii)   sąvartyną eksploatuojant bus nuolat imamasi būtinų prevencinių priemonių siekiant sumažinti nelaimingų atsitikimų grėsmę ir vėlesnius jų padarinius;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

14 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a)  Įterpiamas šis straipsnis:

 

„14a straipsnis

 

Perėjimo prie labiau žiedinės ekonomikos skatinimo priemonės

 

1.   Siekdamos prisidėti prie šioje direktyvoje išdėstytų tikslų, valstybės narės naudojasi atitinkamomis ekonominėmis ir kitokiomis priemonėmis. Šiuo tikslu valstybės narės gali naudotis ekonominėmis ir kitokiomis priemonėmis, išvardytomis IIIa priede.

 

2.   Valstybės narės praneša Komisijai apie konkrečias ekonomines ir kitokias priemones, kurias jos taiko pagal 1 dalį, iki ... [įrašyti datą: aštuoniolika mėnesių po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir po to kas penkerius metus.“

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Direktyva 1999/31/EB

15 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų kalendorinių metų duomenis apie 5 straipsnio 2 ir 5 dalių įgyvendinimą. Šiuos duomenis jos pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal 5 dalį nustatyta forma. Pirmojoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.

1.  Valstybės narės Komisijai teikia kiekvienų kalendorinių metų duomenis apie 5 straipsnio 2 ir 5 dalių įgyvendinimą. Palyginamus duomenis jos renka, tvarko ir pagal suderintą metodiką pateikia elektroniniu būdu per 18 mėnesių nuo ataskaitinių metų, kurių duomenys renkami, pabaigos. Duomenys teikiami Komisijos pagal 5 dalį nustatyta forma, kuria remiami pakartotinio naudojimo ir atvirųjų duomenų tikslai. Pirmojoje ataskaitoje pateikiami [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] sausio 1 d. – [įrašykite metus, gautus prie šios direktyvos perkėlimo metų pridėjus vienus metus] gruodžio 31 d. duomenys.

2.  Valstybės narės iki 2025 m. sausio 1 d. pateikia duomenis, apie 5 straipsnio 2 dalyje nustatytų užduočių vykdymą.

2.  Valstybės narės iki 2025 m. sausio 1 d. pateikia duomenis, apie 5 straipsnio 2 dalyje nustatytų užduočių vykdymą.

3.  Prie duomenų, kuriuos valstybė narė teikia pagal šį straipsnį, pridedama kokybės patikros ataskaita.

3.  Prie duomenų, kuriuos valstybė narė teikia pagal šį straipsnį, pridedama kokybės patikros ataskaita. Kokybės patikros ataskaita parengiama pagal suderintą formatą.

4.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas ir jų pateikimo terminų laikymasis. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama kas trejus metus.

4.  Komisija peržiūri pagal šį straipsnį pateiktus duomenis ir paskelbia peržiūros rezultatų ataskaitą. Ataskaitoje įvertinamas duomenų rinkimo organizavimas, duomenų šaltiniai ir valstybių narių naudota metodika, taip pat duomenų išsamumas, patikimumas, nuoseklumas, jų pateikimo terminų laikymasis ir atvirųjų duomenų prieinamumas. Toje ataskaitoje gali būti teikiamos konkrečios tobulinimo rekomendacijos. Ataskaita rengiama praėjus devyniems mėnesiams nuo pirmojo valstybių narių duomenų perdavimo ir po to kas trejus metus.

5.  Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys pagal 1 dalį. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis šios direktyvos 17 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros.

5.  Komisija pagal 17a straipsnį priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustatoma, kokia forma turi būti teikiami duomenys ir suderinta metodika pagal 1 dalį ir 3 dalyje nurodyta kokybės patikros ataskaita.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 1999/31/EB

17a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  16 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [įrašykite šios direktyvos įsigaliojimo datą].

2.  15 ir 16 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [įrašykite šios direktyvos įsigaliojimo datą].

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 punktas

Direktyva 1999/31/EB

17a straipsnio 5 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal 16 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5.  Pagal 15 ir 16 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

I priedo 1 dalies 1.1 punkto e papunktis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

9a)  I PRIEDO 1.1 punkto e papunktis pakeičiamas taip:

„e)  gamtos ir kultūros paveldo apsauga rajone.“

„e)  vietos ekosistemoms ir vietos laukinei gamtai, taip pat to rajono kultūros paveldui keliama rizika.“;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies 10 a punktas (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

IIIa priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a)   Pridedamas IIIa priedas, kurio tekstas išdėstytas šios direktyvos priede.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

Priedas (naujas)

Direktyva 1999/31/EB

IIIa priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

PRIEDAS

 

Pridedamas šis IIIa priedas:

 

„IIIa priedas

 

Priemonės, kuriomis skatinama taikyti atliekų hierarchijos principą ir pereiti prie žiedinės ekonomikos

 

1. Ekonominės priemonės:

 

1.1.  laipsniškas visų kategorijų atliekų (komunalinių, inertinių ir kt.) šalinimo sąvartynuose mokesčių ir (arba) rinkliavų didinimas;

 

1.2.  atliekų deginimo mokesčių ir (arba) rinkliavų nustatymas arba didinimas;

 

1.3.  tiesioginio kainų rėmimo sistemos siekiant skatinti pakartotinį naudojimą, taisymą ir perdirbimą;

 

1.4.  teigiamų ir neigiamų išorės veiksnių, susijusių su perdirbimu ir pirminėmis žaliavomis, internalizavimas;

 

1.5.  mažo ar nulinio PVM tarifo nustatymas naudotų gaminių taisymui ir pardavimui;

 

1.6.  laipsniškas sistemų „mokėk už tiek, kiek išmeti“, kuriomis komunalinių atliekų gamintojai skatinami mažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti savo atliekas, išplėtimas visoje valstybių narių teritorijoje;

 

1.7.  aplinkosaugos mokesčiai ar pažangaus atliekų šalinimo mokesčiai, taikomi produktams, kuriems negalioja didesnės gamintojo atsakomybės programos;

 

1.8.  priemonės, kuriomis didinamas esamų ir būsimų gamintojo atsakomybės sistemų išlaidų veiksmingumas;

 

1.9.   investicinė pagalba projektams, kuriais skatinamas atliekų hierarchijos principo taikymas;

 

1.10  gamintojo atsakomybės sistemų taikymo srities išplėtimas įtraukiant naujus atliekų srautus;

 

1.11.  depozitų grąžinimo ir kitos sistemos, kuriomis komunalinių atliekų gamintojai ir ekonominės veiklos vykdytojai skatinami mažinti, pakartotinai naudoti ir perdirbti savo atliekas;

 

1.12.  vietos valdžios institucijoms skirtos ekonominės paskatos, kuriomis siekiama skatinti prevenciją, rengti ir intensyviau įgyvendinti atskiro surinkimo sistemas;

 

1.13.  pakartotinio naudojimo sektorių plėtojimo rėmimo priemonės;

 

1.14.  žaliojo viešojo pirkimo kriterijai, kuriais skatinama taikyti atliekų hierarchijos principą;

 

1.15.  atliekų hierarchijos neatitinkančių kenksmingų subsidijų laipsniško panaikinimo priemonės;

 

1.16.  paskatos projektuoti ir teikti rinkai produktus, kuriais siekiama išvengti atliekų, kaip antai taisomas prekes;

 

2.  Kitos priemonės:

 

2.1.  specialūs draudimai deginti perdirbti tinkamas atliekas;

 

2.2.  rinkos apribojimai vienkartiniams ir neperdirbamiems produktams ir pakuotėms;

 

2.3.  techninės ir fiskalinės priemonės, kuriomis skatinamas rinkų, skirtų pakartotinai naudojamiems produktams ir perdirbtoms (taip pat į kompostą paverstoms) medžiagoms, plėtojimas ir kuriomis gerinama perdirbtų medžiagų kokybė;

 

2.4.  priemonės, apimančios mokesčių grąžinimą ir (arba) atleidimą nuo mokesčių;

 

2.5.  priemonės, kuriomis didinamas visuomenės informuotumas apie tinkamą atliekų tvarkymą ir šiukšlių kiekio mažinimą, įskaitant ad hoc kampanijas, kuriomis siekiama užtikrinti atliekų mažinimą vietoje ir aktyvų dalyvavimą atskiro surinkimo sistemose;

 

2.6.  priemonės, įskaitant skaitmenines priemones, kuriomis užtikrinamas tinkamas visų atliekų tvarkyme dalyvaujančių kompetentingų institucijų veiklos derinimas, taip pat kitų svarbiausių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas;

 

2.7.  Europos struktūrinių ir investicijų fondų naudojimas finansuojant atliekų tvarkymo infrastruktūros, kurios reikia siekiant įgyvendinti atitinkamus tikslus, plėtojimą;

 

2.8.  Europos struktūrinių ir investicijų fondų naudojimas, siekiant finansuoti atliekų prevenciją, parengimą pakartotiniam naudojimui ir perdirbimą;

 

2.9.  komunikacijos platformų kūrimas siekiant skatinti pramonės sektorių, socialinių partnerių, vietos valdžios institucijų ir valstybių narių keitimąsi geriausia patirtimi;

 

2.10.  minimalaus perdirbtos medžiagos kiekio produktuose nustatymas;

 

2.11.  bet kokios kitos alternatyvios arba papildomos priemonės, kuriomis siekiama to paties tikslo kaip ir 2.1.–2.10. punktuose nurodyti tikslai.“.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/13/EB dėl atliekų sąvartynų

Nuorodos

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

14.12.2015

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Pavel Telička

28.1.2016

Svarstymas komitete

14.6.2016

 

 

 

Priėmimo data

13.10.2016

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

52

10

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyva, kuria iš dalies keičiama Direktyva 1999/13/EB dėl atliekų sąvartynų

Nuorodos

COM(2015) 0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

2.12.2015

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Priėmimo data

24.1.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

58

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Nicola Caputo, Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Pateikimo data

7.2.2017