Procedura : 2015/0274(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0031/2017

Teksty złożone :

A8-0031/2017

Debaty :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Głosowanie :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Wyjaśnienia do głosowania
PV 18/04/2018 - 12.10

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 977kWORD 127k
7.2.2017
PE 580.563v02-00 A8-0031/2017

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawczyni: Simona Bonafè

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0594),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0384/2015),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnioną opinię przedstawioną – na mocy Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez francuski Senat, w której stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 27 kwietnia 2016 r.(1),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 15 czerwca 2016 r.(2),

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (A8-0031/2017),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1)  Z uwagi na zależność Unii od importu surowców oraz szybkie wyczerpanie się w krótkiej perspektywie czasowej znacznych ilości zasobów naturalnych kluczowym wyzwaniem jest odzyskiwanie jak największych ilości zasobów na terytorium Unii oraz przyspieszenie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Uzasadnienie

Ważne jest, by uwypuklić szersze ramy przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz podkreślić, że zmiana dyrektywy w sprawie składowania odpadów stwarza okazję do intensyfikacji tego procesu.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(-1a)  Gospodarowanie odpadami należy przekształcić w zrównoważoną gospodarkę materiałami. Zmiana dyrektywy w sprawie składowania odpadów stwarza ku temu okazję.

Uzasadnienie

Ważne jest, by uwypuklić szersze ramy przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zwrócić uwagę na potrzebę przekształcenia gospodarowania odpadami w zrównoważoną gospodarkę materiałami, a także podkreślić, że zmiana dyrektywy w sprawie składowania odpadów stwarza okazję do intensyfikacji tego procesu.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym.

(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym, zwiększenia efektywności energetycznej oraz zmniejszenia zależności Unii od surowców.

Uzasadnienie

Sprawniejsze gospodarowanie odpadami na szczeblu europejskim powinno zmierzać nie tylko do ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego, lecz również do lepszego wykorzystania zasobów, zwiększenia efektywności energetycznej i ograniczenia zależności Unii od korzystania z tychże zasobów, by w ten sposób stawić czoła problemom związanym z ich dostępnością.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(1a)  Czysta, efektywna i zrównoważona gospodarka o obiegu zamkniętym wymaga usuwania niebezpiecznych substancji z produktów na etapie projektowania i w związku z tym w gospodarce o obiegu zamkniętym należy uznać wyraźne przepisy siódmego unijnego programu działań w zakresie środowiska, w którym wezwano do opracowywania nietoksycznych cykli materiałowych, aby odpady poddawane recyklingowi mogły być wykorzystywane jako ważne, pewne źródło surowców w Unii.

Uzasadnienie

UE powinna skupić się na tworzeniu czystej gospodarki o obiegu zamkniętym i unikać poważnego ewentualnego ryzyka utraty w przyszłości zaufania obywateli i rynku do materiałów pochodzących z recyklingu i tworzenia przy tym niekończącej się spuścizny. Głównym problemem podmiotów zajmujących się recyklingiem jest obecność w materiale substancji niebezpiecznych. UE powinna skupić się na usunięciu tych niebezpiecznych substancji z produktów i odpadów, aby nie narażać zdrowia publicznego i środowiska przez wprowadzanie zwolnień z wymogów bezpieczeństwa dla pewnych klas przedsiębiorstw lub produktów i uniemożliwienie identyfikacji takich zanieczyszczonych materiałów w przyszłości.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Cele określone w dyrektywie Rady 1999/31/WE14 dotyczące ograniczeń w zakresie składowania odpadów powinny zostać zmienione, aby lepiej odzwierciedlać unijną ambicję przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym i umożliwić postępy w realizacji inicjatywy na rzecz surowców15 poprzez ograniczenie ilości odpadów składowanych na składowiskach przeznaczonych dla odpadów innych niż niebezpieczne.

(2)  Cele określone w dyrektywie Rady 1999/31/WE14 dotyczące ograniczeń w zakresie składowania odpadów powinny zostać wzmocnione, aby lepiej odzwierciedlać unijną ambicję przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym i umożliwić postępy w realizacji inicjatywy na rzecz surowców15 poprzez stopniowe minimalizowanie ilości odpadów składowanych na składowiskach przeznaczonych dla odpadów innych niż niebezpieczne. Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić włączenie powyższego do zintegrowanej polityki zapewniającej stosowanie hierarchii postępowania z odpadami, sprzyjającej większemu zapobieganiu, ponownemu użyciu i recyklingowi oraz zapobiegającej zastępowaniu składowania odpadów ich spalaniem.

________________

__________________

14 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1).

14 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1).

15 COM(2008) 699 i COM(2014) 297.

15 COM(2008) 699 i COM(2014) 297.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4)  Aby zapewnić większą spójność przepisów dotyczących odpadów, definicje zawarte w dyrektywie 1999/31/WE należy dostosować do definicji zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE16.

(4)  Aby zapewnić większą spójność przepisów dotyczących odpadów, definicje zawarte w dyrektywie 1999/31/WE należy w razie potrzeby dostosować do definicji zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE16.

__________________

__________________

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

Uzasadnienie

Należy zapewnić spójność niniejszej dyrektywy z całym ustawodawstwem Unii w zakresie odpadów. Dlatego też w stosownych przypadkach również definicje zawarte w niniejszej dyrektywie powinny zostać dostosowane do definicji znajdujących się w dyrektywie 1999/31/WE.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Dalsze ograniczenia w zakresie składowania odpadów, począwszy od strumieni odpadów, które podlegają selektywnemu zbieraniu (np. tworzyw sztucznych, metali, szkła, papieru lub bioodpadów), przyniosłyby wyraźne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Przy wdrażaniu ograniczeń w zakresie składowania odpadów należy uwzględnić wykonalność pod względem technicznym, ekologicznym i ekonomicznym recyklingu lub innego rodzaju odzysku odpadów resztkowych powstających w ramach selektywnego zbierania.

(5)  Dalsze ograniczenia w zakresie składowania odpadów, począwszy od strumieni odpadów, które podlegają selektywnemu zbieraniu (np. tworzyw sztucznych, metali, szkła, papieru lub bioodpadów), aby ostatecznie przyjmować wyłącznie odpady resztkowe, przyniosłyby wyraźne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Długoterminowe inwestycje w infrastrukturę oraz badania i innowacje odegrają istotną rolę w zmniejszaniu ilości odpadów resztkowych w ramach selektywnego zbierania, których recykling lub inny odzysk nie jest obecnie wykonalny ze względów technicznych, środowiskowych bądź gospodarczych.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Polityczne i społeczne zachęty do dalszego ograniczania składowania jako zrównoważonej metody postępowania z surowcami naturalnymi w gospodarce o obiegu zamkniętym powinny respektować hierarchię postępowania z odpadami określoną w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE i rygorystycznie stosować podejście, w którym zapobieganie ma pierwszeństwo, a zasada ostrożności jest przestrzegana.

Uzasadnienie

Chociaż składowiska odpadów mają wiele negatywnych aspektów, nie należy ich całkowicie odrzucać jako miejsca docelowego dla niektórych odpadów, na przykład PVC. Składowiska mogą być najbezpieczniejszym miejscem dla materiałów zawierających niebezpieczne substancje chemiczne, a w odniesieniu do tworzyw sztucznych analizy pokazują, że jeżeli nie są one poddawane recyklingowi, to ze względów klimatycznych preferowane jest generalnie składowanie niż spalanie. Oczywiście recykling jest zwykle najlepszą opcją i wszelkie składowanie musi być prowadzone z zachowaniem najwyższych standardów.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Dużą część odpadów komunalnych stanowią odpady komunalne ulegające biodegradacji. Składowanie nieprzetworzonych odpadów ulegających biodegradacji powoduje poważne negatywne skutki dla środowiska w postaci emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, gleby oraz powietrza. Dyrektywa 1999/31/WE ustanawia już wprawdzie cele w zakresie odchodzenia od składowania odpadów w przypadku odpadów ulegających biodegradacji, jednak należy wprowadzić dalsze ograniczenia w zakresie składowania takich odpadów, zakazując składowania odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie zgodnie z art. 22 dyrektywy 2008/98/WE.

(6)  Dużą część odpadów komunalnych stanowią odpady komunalne ulegające biodegradacji. Składowanie nieprzetworzonych odpadów ulegających biodegradacji powoduje poważne negatywne skutki dla środowiska w postaci emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, gleby oraz powietrza. Dyrektywa 1999/31/WE ustanawia już wprawdzie cele w zakresie odchodzenia od składowania odpadów w przypadku odpadów ulegających biodegradacji, jednak należy wprowadzić dalsze ograniczenia w zakresie składowania takich odpadów, zakazując składowania odpadów ulegających biodegradacji, które mają być zbierane selektywnie zgodnie z art. 22 dyrektywy 2008/98/WE.

Uzasadnienie

Należy ściślej sformułować zakaz składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Wiele państw członkowskich nie utworzyło jeszcze w pełni infrastruktury koniecznej do gospodarowania odpadami. Ustalenie celów w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów jeszcze bardziej ułatwi selektywne zbieranie, sortowanie i recykling odpadów i będzie zapobiegać zablokowaniu potencjalnych materiałów nadających się do recyklingu na najniższym poziomie hierarchii postępowania z odpadami.

(7)  Wiele państw członkowskich nie utworzyło jeszcze w pełni infrastruktury koniecznej do gospodarowania odpadami. Ustalenie jasnych i ambitnych celów w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów jeszcze bardziej zachęci do inwestycji ułatwiających selektywne zbieranie, sortowanie i recykling oraz zapobiegnie blokowaniu potencjalnych materiałów nadających się do recyklingu na najniższym poziomie hierarchii postępowania z odpadami.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Stopniowe ograniczanie ilości składowanych odpadów jest konieczne w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz w celu zapewnienia stopniowego i skutecznego odzysku wartościowych dla gospodarki materiałów odpadowych, opierającego się na prawidłowym gospodarowaniu odpadami zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami. Ograniczenie to powinno zapobiec powstaniu nadmiernej liczby zakładów przetwarzania odpadów resztkowych, takich jak zakłady odzysku energii lub zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania nieprzetworzonych odpadów komunalnych niskiej jakości, gdyż może to doprowadzić do zagrożenia realizacji długofalowych unijnych celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, określonych w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE. Z podobnych względów oraz w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi i dla środowiska państwa członkowskie powinny wprawdzie podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, że składowane są jedynie odpady przetworzone, jednak przestrzeganie takiego obowiązku nie powinno prowadzić do powstania nadmiernej liczby zakładów przetwarzania resztkowych odpadów komunalnych. Ponadto, mając na względzie zapewnienie spójności pomiędzy celami określonymi w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE i celem w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów określonym w art. 5 niniejszej dyrektywy oraz zapewnienie skoordynowanego planowania infrastruktury i inwestycji potrzebnych do osiągnięcia tych celów, państwa członkowskie, które mogą uzyskać dodatkowy czas na realizację celów w zakresie recyklingu odpadów komunalnych, powinny również uzyskać dodatkowy czas na realizację celu w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów na rok 2030 określonego w niniejszej dyrektywie.

(8)  Stopniowe minimalizowanie ilości składowanych odpadów jest konieczne w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz w celu zapewnienia stopniowego i skutecznego odzysku wartościowych dla gospodarki materiałów odpadowych, opierającego się na prawidłowym gospodarowaniu odpadami zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami określoną w dyrektywie 2008/98/WE. To stopniowe minimalizowanie składowania odpadów będzie wymagać istotnych zmian w gospodarowaniu odpadami w wielu państwach członkowskich. Ulepszone statystyki dotyczące zbiórki i przetwarzania odpadów oraz większe możliwości śledzenia strumieni odpadów powinny pozwolić na uniknięcie powstania nadmiernego potencjału przetwarzania odpadów resztkowych, na przykład poprzez odzysk energii, gdyż może to doprowadzić do zagrożenia realizacji długofalowych unijnych celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, określonych w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE. Z podobnych względów oraz w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi i dla środowiska państwa członkowskie powinny wprawdzie podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, że składowane są jedynie odpady przetworzone, jednak przestrzeganie takiego obowiązku nie powinno prowadzić do powstania nadmiernej liczby zakładów przetwarzania resztkowych odpadów komunalnych. W świetle niedawnych inwestycji poczynionych w niektórych państwach członkowskich, które doprowadziły do powstania nadmiernego potencjału odzysku energii lub wprowadzenia przetwarzania mechaniczno-biologicznego, należy wyraźnie zalecić podmiotom gospodarującym odpadami oraz państwom członkowskim, by unikały inwestycji niedostosowanych do długoterminowych celów określonych w dyrektywie w sprawie składowania odpadów oraz dyrektywie ramowej w sprawie odpadów. Z tych powodów można rozważyć wprowadzenie ograniczeń w zakresie spalania odpadów komunalnych zgodnie z celami dotyczącymi przygotowań do ponownego wykorzystania oraz recyklingu, określonymi w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE i art. 5 dyrektywy 1999/31/WE. Ponadto, mając na względzie zapewnienie spójności pomiędzy celami określonymi w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE i celem w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów określonym w art. 5 niniejszej dyrektywy oraz zapewnienie skoordynowanego planowania infrastruktury i inwestycji potrzebnych do osiągnięcia tych celów, państwa członkowskie, które mogą uzyskać dodatkowy czas na realizację celów w zakresie recyklingu odpadów komunalnych, powinny również uzyskać dodatkowy czas na realizację celu w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów na rok 2030 określonego w niniejszej dyrektywie.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Aby przyczynić się do osiągnięcia celów niniejszej dyrektywy i zachęcić do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, Komisja powinna wspierać koordynację oraz wymianę informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi oraz poszczególnymi sektorami gospodarki. Wymianę tę można ułatwić za pomocą platform komunikacyjnych, które mogą pomóc w rozpowszechnianiu wiedzy o nowych rozwiązaniach przemysłowych oraz umożliwić lepszy ogląd dostępnych zdolności, a także przyczynić się do powiązania przemysłu odpadowego z innymi sektorami oraz do wspierania symbiozy przemysłowej.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Komisja powinna sprzyjać koordynacji oraz wymianie informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i w szczególności lokalnymi, w tym ze wszystkimi właściwymi organizacjami społeczeństwa informacyjnego, łącznie z partnerami społecznymi oraz organizacjami środowiskowymi i konsumenckimi.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8c)  Dla odpowiedniego wdrożenia i egzekwowania celów niniejszej dyrektywy konieczne jest dopilnowanie, by władze lokalne na obszarach, na których zlokalizowane są składowiska odpadów, były uznawane za istotne podmioty, gdyż są one bezpośrednio narażone na skutki składowania odpadów. Dlatego należy zapewnić przeprowadzenie wcześniejszych demokratycznych konsultacji społecznych w gminach i na obszarach szczebla ponadgminnego, gdzie mają powstać składowiska odpadów, oraz przewidzieć odpowiednią rekompensatę dla społeczności lokalnej.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8d)  Komisja powinna zadbać o to, by każde składowisko odpadów w Unii było poddawane kontroli w celu zapewnienia odpowiedniego wdrażania prawa unijnego i krajowego.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Aby zapewnić lepsze, bardziej terminowe i jednolite wdrożenie przepisów niniejszej dyrektywy oraz przewidzieć niedociągnięcia we wdrażaniu, należy utworzyć system wczesnego ostrzegania, umożliwiający wykrycie uchybień i podjęcie działań przed upływem terminów realizacji celów.

(9)  Aby zapewnić lepsze, bardziej terminowe i jednolite wdrożenie przepisów niniejszej dyrektywy oraz przewidzieć niedociągnięcia we wdrażaniu, należy utworzyć system wczesnego ostrzegania, umożliwiający wykrycie uchybień i podjęcie działań przed upływem terminów realizacji celów, jak również należy propagować wymianę najlepszych praktyk między poszczególnymi zainteresowanymi stronami.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Dane statystyczne zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność statystyk dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych. Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrażania przepisów i zapewnienia porównywalności danych ze wszystkich państw członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach dyrektywy 1999/31/WE państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stosowania najnowszej metody opracowanej przez Komisję i krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich.

(11)  Dane i informacje przekazywane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność przekazywanych danych dzięki ustanowieniu wspólnej metodologii gromadzenia i przetwarzania danych z wiarygodnych źródeł oraz dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych. Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrażania przepisów i zapewnienia porównywalności danych ze wszystkich państw członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach dyrektywy 1999/31/WE państwa członkowskie powinny stosować wspólną metodologię opracowaną przez Komisję we współpracy z krajowymi urzędami statystycznymi państw członkowskich oraz krajowymi organami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  W celu uzupełnienia lub zmiany dyrektywy 1999/31/WE, w szczególności w celu dostosowania jej załączników do postępu naukowego i technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w odniesieniu do art. 16. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Wszelkie zmiany do załączników powinny być wprowadzane wyłącznie zgodnie z zasadami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie. W tym celu, w odniesieniu do załącznika II, Komisja powinna brać pod uwagę ogólne zasady i ogólne procedury testowania oraz kryteria przyjmowania określone w załączniku II. Ponadto należy ustanowić szczegółowe kryteria i metody badań oraz powiązane z nimi wartości dopuszczalne dla każdego rodzaju składowiska odpadów, w tym – jeżeli zachodzi taka konieczność – dla poszczególnych typów składowisk w obrębie każdego rodzaju, łącznie ze składowiskami podziemnymi. W ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja powinna w stosownych przypadkach rozważyć przyjęcie wniosków dotyczących standaryzacji metod kontroli, pobierania próbek i analizy w związku z załącznikami.

(12)  W celu zmiany dyrektywy 1999/31/WE należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu w ramach dostosowania załączników do postępu naukowo-technicznego. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji powinni mieć możliwość systematycznego udziału w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych. Wszelkie zmiany do załączników powinny być wprowadzane wyłącznie zgodnie z zasadami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie. W tym celu, w odniesieniu do załącznika II, Komisja powinna brać pod uwagę ogólne zasady i ogólne procedury testowania oraz kryteria przyjmowania określone w załączniku II. Ponadto należy ustanowić szczegółowe kryteria i metody badań oraz powiązane z nimi wartości dopuszczalne dla każdego rodzaju składowiska odpadów, w tym – jeżeli zachodzi taka konieczność – dla poszczególnych typów składowisk w obrębie każdego rodzaju, łącznie ze składowiskami podziemnymi. W ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy Komisja powinna w stosownych przypadkach rozważyć przyjęcie wniosków dotyczących standaryzacji metod kontroli, pobierania próbek i analizy w związku z załącznikami.

Uzasadnienie

Dostosowanie do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonania dyrektywy 1999/31/WE, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do art. 3 ust. 3, załącznika I pkt 3.5 i załącznika II pkt 5. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201117.

(13)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonania dyrektywy 1999/31/WE, należy przyznać Komisji uprawnienia wykonawcze w odniesieniu do definicji składowania odpadów innych niż niebezpieczne, metody ustalania wskaźnika przepuszczalności dla składowisk w określonych warunkach oraz opracowania normy europejskiej pobierania próbek z odpadów, ponieważ reprezentatywność próbek i technika ich pobierania mogą nastręczać poważnych problemów z uwagi na różnorodny charakter poszczególnych rodzajów odpadów. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201117.

__________________

__________________

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

17 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Uzasadnienie

Dostosowanie do traktatu lizbońskiego.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Komisja i państwa członkowskie powinny zapewnić opracowanie planów dotyczących zrównoważonej regeneracji oraz zrównoważonego alternatywnego wykorzystania składowisk i zniszczonych obszarów poskładowiskowych.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16b)  Niniejsza dyrektywa została przyjęta z uwzględnieniem zobowiązań zawartych w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. i powinna być wdrożona i stosowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tymże porozumieniu.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 1 – ustęp -1 (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1)  w art. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

-1.   Stopniowe odchodzenie od składowania odpadów stanowi podstawowy warunek wsparcia przejścia Unii na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Uzasadnienie

Ważne jest, by ogólny cel dyrektywy uwzględniał znaczenie stopniowego odchodzenia od składowania odpadów dla przejścia w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 2 – litera a

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zastosowanie mają definicje »odpadów«, »odpadów komunalnych«, »odpadów niebezpiecznych«, »wytwórcy odpadów«, »posiadacza odpadów«, »gospodarowania odpadami«, »selektywnej zbiórki«, »odzysku«, »recyklingu« i »unieszkodliwiania«, określone w art. 3 dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(*);

a)  zastosowanie mają definicje »odpadów«, »odpadów komunalnych«, »odpadów niebezpiecznych«, »odpadów innych niż niebezpieczne«, »wytwórcy odpadów«, »posiadacza odpadów«, »gospodarowania odpadami«, »selektywnej zbiórki«, »odzysku«, »recyklingu« i »unieszkodliwiania«, określone w art. 3 dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(*);

__________________

__________________

(*) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).”;

(*) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).”;

Uzasadnienie

Dodano istotne definicje zawarte w art. 3 dyrektywy 2008/98/WE, m.in. definicję odpadów innych niż niebezpieczne.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 2 – litera a a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)   dodaje się lit. aa) w brzmieniu:

 

„aa)  »odpady resztkowe« oznaczają odpady będące wynikiem procesu przetwarzania lub odzysku, w tym recyklingu, w których przypadku niemożliwy jest dalszy odzysk, w związku z czym zachodzi konieczność ich unieszkodliwienia;”;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 2 – litera m

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

ba)   litera m) otrzymuje brzmienie:

m)   "odpady ulegające biodegradacji" oznaczają wszelkie odpady, które podlegają rozpadowi beztlenowemu lub tlenowemu, takie jak żywność lub odpady ogrodnicze, papier i tektura;

„m)   »odpady ulegające biodegradacji« oznaczają odpady żywnościowe i ogrodnicze, papier, tekturę, drewno oraz wszelkie inne odpady, które ulegają rozkładowi beztlenowemu lub tlenowemu;”;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 3 – ustęp 3

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

1a)  artykuł 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3.  Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 75/442/EWG, Państwa Członkowskie mogą oświadczyć na własny użytek, że składowanie odpadów innych niż odpady niebezpieczne, które mają być zdefiniowane przez Komitet ustanowiony na mocy art. 17 niniejszej dyrektywy, a które nie są odpadami obojętnymi, wynikające z robót poszukiwawczych, wydobycia, obróbki i składowania zasobów mineralnych oraz z działalności kamieniołomów i składowanych w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska lub zagrożeniu życia ludzkiego, może zostać zwolnione z przepisów wymienionych w pkt 2 ppkt 3.1, 3.2 i 3.3. załącznika I do niniejszej dyrektywy.

3.  Bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 75/442/EWG, państwa członkowskie mogą oświadczyć na własny użytek, że składowanie odpadów innych niż odpady niebezpieczne, które nie są odpadami obojętnymi, wynikające z robót poszukiwawczych, wydobycia, obróbki i składowania zasobów mineralnych oraz z działalności kamieniołomów i składowanych w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska lub zagrożeniu życia ludzkiego, może zostać zwolnione z przepisów wymienionych w pkt 2 ppkt 3.1, 3.2 i 3.3. załącznika I do niniejszej dyrektywy. Komisja określa w drodze aktów wykonawczych, co stanowi składowanie odpadów innych niż odpady niebezpieczne. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.”;

Uzasadnienie

Dostosowanie do traktatu lizbońskiego.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera -a (nowa)

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-a)  ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Państwa Członkowskie ustanawiają strategię krajową dotyczącą zmniejszenia ilości odpadów ulegających biodegradacji, które trafiają na składowiska nie później niż dwa lata po dacie ustanowionej w art. 18 ust. 1, i powiadamiają Komisję o tej strategii. Strategia taka powinna obejmować środki mające na celu osiągnięcie celów wymienionych w ust. 2, w szczególności poprzez recykling, kompostowanie, produkcję biogazu i odzyskiwanie materiałów/energii. W ciągu 30 miesięcy od daty ustanowionej w art. 18 ust. 1 Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przedstawiające zebrane strategie krajowe.

1.  Państwa Członkowskie, we współpracy z regionalnymi i lokalnymi organami odpowiedzialnymi za gospodarowanie odpadami, ustanawiają strategię krajową dotyczącą stopniowego odchodzenia od składowania odpadów ulegających biodegradacji nie później niż dwa lata po dacie ustanowionej w art. 18 ust. 1, i powiadamiają Komisję o tej strategii. Strategia taka powinna obejmować środki mające na celu osiągnięcie celów wymienionych w ust. 2, w szczególności poprzez recykling, kompostowanie, produkcję biogazu, odzyskiwanie materiałów lub – jeżeli zastosowanie tych metod nie jest możliwe – odzyskiwanie energii. W ciągu 30 miesięcy od daty ustanowionej w art. 18 ust. 1 Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przedstawiające zebrane strategie krajowe.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera f

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  odpady, które zostały selektywnie zebrane zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 22 dyrektywy 2008/98/WE.

f)  odpady, które zostały selektywnie zebrane zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 22 dyrektywy 2008/98/WE oraz opakowania lub odpady opakowaniowe zdefiniowane w art. 3 dyrektywy 94/62/WE.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 5 – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zagwarantowania, by do 2030 r. ilość składowanych odpadów komunalnych została zmniejszona do 10 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

5.  Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zagwarantowania, by do 2030 r. ilość składowanych odpadów komunalnych została zmniejszona do 5% całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 5 – ustęp 5 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.   Do dnia 31 grudnia 2030 r. państwa członkowskie wprowadzą zasadę akceptowania na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne wyłącznie resztkowych odpadów komunalnych.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Estonia, Grecja, Chorwacja, Łotwa, Malta, Rumunia i Słowacja mogą uzyskać przedłużenie terminu realizacji celu, o którym mowa w ust. 5, o dodatkowe pięć lat. Państwo członkowskie powiadamia Komisję o zamiarze skorzystania z tego przepisu najpóźniej 24 miesiące przed upływem terminu określonego w ust. 5. W przypadku przedłużenia terminu państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zmniejszenia do 2030 r. ilości składowanych odpadów komunalnych do 20 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

Państwo członkowskie może złożyć wniosek o przedłużenie terminu realizacji celu, o którym mowa w ust. 5, o dodatkowe pięć lat, jeżeli w 2013 r. na składowiska trafiło ponad 65 % jego odpadów komunalnych.

 

Państwo członkowskie kieruje do Komisji wniosek o takie przedłużenie do dnia 31 grudnia 2028 r.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 5 – ustęp 6 – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Do powiadomienia należy dołączyć plan wdrażania przedstawiający środki konieczne do zapewnienia zgodności z celami przed upływem nowego terminu. Plan powinien również zawierać szczegółowy harmonogram wdrażania proponowanych środków oraz ocenę ich oczekiwanych skutków.

Do wniosku o przedłużenie należy dołączyć plan wdrażania przedstawiający środki konieczne do zapewnienia zgodności z celem przed upływem nowego terminu. Plan powinien zostać opracowany na podstawie oceny dotychczasowych planów gospodarowania odpadami, jak również zawierać szczegółowy harmonogram wdrażania proponowanych środków oraz ocenę ich oczekiwanych skutków.

 

Ponadto plan, o którym mowa w akapicie trzecim musi spełniać co najmniej poniższe wymogi:

 

a)   wykorzystuje odpowiednie instrumenty ekonomiczne, aby stworzyć zachęty do stosowania hierarchii postępowania z odpadami zgodnie z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2008/98/WE;

 

b)   wykazuje skuteczne i wydajne wykorzystanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności za pośrednictwem wymiernych inwestycji długoterminowych, których celem jest finansowanie rozwoju infrastruktury gospodarowania odpadami potrzebnej do realizacji ustalonych celów;

 

c)   dostarcza wysokiej jakości danych statystycznych i generuje jednoznaczne prognozy dotyczące zdolności w zakresie gospodarowania odpadami i różnic w stosunku do celów określonych w ust. 5 niniejszego artykułu, art. 5 i 6 dyrektywy 94/62/WE oraz art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE;

 

d)   określił programy zapobiegania powstawaniu odpadów zgodnie z art. 29 dyrektywy 2008/98/WE.

 

Komisja ocenia, czy wymogi określone w akapicie czwartym lit. a)–d) zostały spełnione.

 

Wniosek o przedłużenie uważa się za przyjęty, jeżeli Komisja nie zgłosi zastrzeżeń do przedstawionego planu w ciągu pięciu miesięcy od jego otrzymania.

 

W przypadku zgłoszenia przez Komisję zastrzeżeń do przedstawionego planu zobowiązuje ona dane państwo członkowskie do przedłożenia poprawionego planu w terminie dwóch miesięcy od otrzymania jej zastrzeżeń.

 

Komisja ocenia poprawiony plan w terminie dwóch miesięcy od jego otrzymania i przyjmuje lub odrzuca w formie pisemnej wniosek o przedłużenie terminu. W przypadku braku decyzji ze strony Komisji w podanym terminie wniosek o przedłużenie terminu uważa się za przyjęty.

 

W terminie dwóch miesięcy od dnia wydania decyzji Komisja informuje o nich Radę i Parlament Europejski.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 5 – ustęp 7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja bada możliwość obniżenia wartości celu określonego w ust. 5 i wprowadzenia ograniczeń w zakresie składowania odpadów innych niż niebezpieczne innych niż odpady komunalne. W tym celu sprawozdanie Komisji, w stosownym przypadku z załączonym do niego wnioskiem, zostaje przesłane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

7.  Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r. Komisja bada możliwość wprowadzenia celu i ograniczeń w zakresie składowania odpadów innych niż niebezpieczne innych niż odpady komunalne. W tym celu sprawozdanie Komisji, w stosownym przypadku z załączonym do niego wnioskiem ustawodawczym, zostaje przesłane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – litera c a (nowa)

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 5 – ustęp 7 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  w art. 5 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

7a.  Komisja zbada ponadto wykonalność przedstawienia wniosku w sprawie ram regulacyjnych dotyczących usprawnionego wydobycia ze składowisk, by umożliwić odzyskiwanie surowców wtórnych występujących na składowiskach. Do 31 grudnia 2025 r. państwa członkowskie dokonają ewidencji istniejących składowisk, określą swój potencjał usprawnionego wydobycia ze składowisk i udzielą stosownych informacji.

Uzasadnienie

Usprawnione wydobycie ze składowisk umożliwia nie tylko odzyskanie cennych materiałów, które można ponownie wprowadzić do obiegu, ale również rekultywację terenu, zważywszy że znaczna liczba dotychczasowych 500 000 składowisk w UE znajduje się na obszarach (pod)miejskich.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 5 a – ustęp 2 – wprowadzenie

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, zawierają następujące elementy:

2.  Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są udostępniane publicznie i zawierają następujące elementy:

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 5 a – ustęp 2 – litera b a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

„ba)  przykłady najlepszych praktyk stosowanych w całej Unii, mogące być wskazówką na drodze do osiągnięcia celów określonych w art. 5.”;

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 5 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a)  dodaje się artykuł 5b w brzmieniu:

 

Artykuł 5b

 

Wymiana najlepszych praktyk i informacji

 

Komisja tworzy platformę regularnej i zorganizowanej wymiany najlepszych praktyk i informacji między Komisją a państwami członkowskimi dotyczących praktycznego wdrażania wymogów niniejszej dyrektywy. Wymiana ta przyczyni się do zapewnienia odpowiedniego zarządzania, egzekwowania, współpracy transgranicznej, wymiany najlepszych praktyk, takich jak umowy dotyczące innowacji i wzajemna weryfikacja. Ponadto platforma ta jest zachętą dla pionierów i umożliwia przechodzenie na wyższy etap rozwoju z pominięciem etapów pośrednich. Komisja udostępnia publicznie wyniki wymiany informacji prowadzonej na ten platformie.

Uzasadnienie

Wymiana najlepszych praktyk i informacji jest potrzebna, by umożliwić wszystkim państwom członkowskim osiągnięcie celów.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 3 b (nowy)

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 6 – litera a

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

3b)   artykuł 6 lit. a) otrzymuje brzmienie:

„a)  składowane są jedynie odpady, które zostały poddane obróbce. Przepisy te nie muszą znaleźć zastosowania do odpadów obojętnych w przypadku, których obróbka nie jest technicznie możliwa, ani też do innych rodzajów odpadów, których obróbka nie powoduje lepszego wypełniania przepisów niniejszej dyrektywy, określonych w art. 1, w zakresie redukcji ilości odpadów lub zagrożenia ludzkiego zdrowia lub środowiska;”

„a)  składowane są jedynie odpady, które zostały poddane obróbce. Przepisy te nie muszą znaleźć zastosowania do odpadów obojętnych w przypadku, których obróbka nie jest technicznie możliwa, ani też do innych rodzajów odpadów, których obróbka nie powoduje lepszego wypełniania przepisów niniejszej dyrektywy, określonych w art. 1, w zakresie redukcji ilości odpadów lub zagrożenia ludzkiego zdrowia lub środowiska, pod warunkiem że dane państwo członkowskie osiągnęło cele dotyczące redukcji ustanowione w art. 5 ust. 2 niniejszej dyrektywy i cele dotyczące recyklingu ustanowione w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE;”

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 5 – litera a – akapit 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4)  w art. 6 lit. a) dodaje się zdanie w brzmieniu:

4)  w art. 6 lit. a) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Państwa członkowskie zapewniają, aby środki podjęte zgodnie z niniejszą literą nie zagrażały realizacji celów dyrektywy 2008/98/WE, w szczególności dotyczących intensyfikacji działań w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, określonych w art. 11 tej dyrektywy.”

„Państwa członkowskie zapewniają, aby środki podjęte zgodnie z niniejszą literą nie zagrażały realizacji celów dyrektywy 2008/98/WE, w szczególności dotyczących hierarchii postępowania z odpadami i intensyfikacji działań w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, określonych w art. 11 tej dyrektywy.”

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 15 – ustęp 1

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 5 ust. 2 i 5 za każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 5. Pierwsze sprawozdanie obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r.

1.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 5 ust. 2 i 5 za każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 5. Pierwsze sprawozdanie dotyczące celu określonego w art. 5 ust. 5 obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 15a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 15a

 

Instrumenty wspierające przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym

 

Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne i podejmują inne środki stanowiące zachętę do stosowania hierarchii postępowania z odpadami. Takie instrumenty i środki mogą obejmować instrumenty i środki wskazane z załączniku IVa do dyrektywy 2008/98/WE.”;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 b (nowy)

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 15 b (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 15b

 

Ustalanie wskaźnika przepuszczalności dla składowisk

 

Komisja opracowuje i zatwierdza w drodze aktów wykonawczych metodę stosowaną do ustalenia wskaźnika przepuszczalności dla składowisk, na polu i dla całości obszaru składowiska. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2.”;

Uzasadnienie

Dostosowanie do traktatu lizbońskiego.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 c (nowy)

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 15 c (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6c)  dodaje się art. 15c w brzmieniu:

 

„Artykuł 15c

 

Norma europejska pobierania próbek z odpadów

 

Komisja opracowuje w drodze aktów wykonawczych normę europejską pobierania próbek z odpadów. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 17 ust. 2. Do czasu przyjęcia tych aktów wykonawczych państwa członkowskie mogą stosować normy i procedury krajowe.”;

Uzasadnienie

Dostosowanie do traktatu lizbońskiego.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 17a – ustęp 3 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Uzasadnienie

Dostosowanie do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)

Dyrektywa 1999/31/WE

Załącznik I – punkt 3.5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a)  w załączniku I skreśla się pkt 3.5

Uzasadnienie

Dostosowanie do traktatu lizbońskiego.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 b (nowy)

Dyrektywa 1999/31/WE

Załącznik II – punkt 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9b)  w załączniku II skreśla się pkt 5

Uzasadnienie

Dostosowanie do traktatu lizbońskiego.

(1)

Dz.U. C 264 z 20.7.2016, s. 98.

(2)

Dz.U. C 17 z 18.1.2017, s. 46.


UZASADNIENIE

Sprawozdawczyni przyjęła podejście horyzontalne i postanowiła się skupić na dziedzinach, w których wymiar unijny wnosi wyraźną wartość dodaną.

W związku z tym w sprawozdaniu popiera się skuteczne działania na rzecz efektywnego wykorzystania zasobów oraz ograniczenia wytwarzania odpadów i ich wpływu na środowisko, by przyczynić się w konkretny sposób do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi przede wszystkim efektywny z punktu widzenia zasobów model gospodarczy, który poprawia, a zarazem zmniejsza ich wykorzystanie, stawiając jednocześnie czoła problemom związanym z zaopatrzeniem w surowce. W ten sposób zwiększa się ochronę środowiska, wspomagając reindustrializację i wzrost europejskiej konkurencyjności w skali światowej oraz pobudzając tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy i nowych możliwości biznesowych.

Tego rodzaju zmiana systemowa wymaga ambitnych strategii politycznych opierających się na jasnych ramach prawnych, które będą w stanie dać właściwe sygnały inwestorom. Europejskie ustawodawstwo pozbawione jasnych definicji i wiążących celów mogłoby przeszkodzić w dokonywaniu się zmiany.

Sprawozdawczyni pragnie przypomnieć, że głównym celem siódmego unijnego programu działań na rzecz środowiska jest przekształcenie Unii w gospodarkę zieloną, niskoemisyjną i efektywną pod względem wykorzystania zasobów.

Dlatego potrzebna jest zmiana podejścia wykraczająca poza zwykłe gospodarowanie odpadami i wprowadzająca strategie polityczne, które postrzegają je jako prawdziwe zasoby. Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest całkowite wdrożenie przepisów dotyczących odpadów na szczeblu europejskim poprzez ścisłe stosowanie hierarchii odpadów i podejmowanie kolejnych inicjatyw na rzecz ograniczenia ich wytwarzania. Sprawozdawczyni wielokrotnie wzywa do zwrócenia uwagi na fakt, że gospodarka o obiegu zamkniętym musi zająć się kwestią odpadów najpierw pod kątem zapobiegania ich powstawaniu, a dopiero potem pod kątem zapewnienia ich powrotu do procesów produkcyjnych.

Dyrektywa w sprawie składowania odpadów

Ilość składowanych odpadów jest mocnym wskaźnikiem, a ograniczenia w zakresie składowania mogą zostać wykorzystane jako dźwignia w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. Cele dyrektywy w sprawie składowania odpadów i dyrektywy ramowej w sprawie odpadów są wzajemnie powiązane; zmniejszenie ilości składowanych odpadów można osiągnąć tylko dzięki określeniu ambitniejszych celów w zakresie zbiórki i recyklingu odpadów. Składowanie powinno być jedynie ostatecznością dla odpadów, których nie da się uniknąć, poddać recyklingowi ani odzyskać albo przynajmniej zminimalizować i odkazić. W związku z tym sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie składowania odpadów i dalszego ograniczenia składowania odpadów komunalnych.

Wniosek Komisji wprowadza cel zmniejszenia wytwarzanych odpadów komunalnych do maksymalnie 10 % do 2030 r. Przewiduje on również możliwość dodatkowego pięcioletniego okresu przejściowego dla siedmiu określonych państw członkowskich. Ponadto we wniosku wprowadzono we współpracy z Europejską Agencją Środowiska system wczesnego ostrzegania i zmieniono system sprawozdawczości. Oprócz tego zaktualizowano przepisy dotyczące prawa wtórnego.

Sprawozdawczyni popiera większość ww. elementów, ale proponuje zmianę kilku aspektów wniosku, aby go uspójnić i uczynić bardziej ambitnym, w tym:

Stopniowe odchodzenie od składowania odpadów zamiast ograniczenia.

Jak wyjaśniono powyżej, w perspektywie długoterminowej składowanie odpadów powinno być dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy nie ma innych alternatyw. Choć nie ma to może bezpośredniego wpływu na wdrażanie, istotne jest zachowanie jasnego języka w całym tekście i zasygnalizowanie, że cel ograniczenia ilościowego nie oznacza końca procesu, lecz powinien być środkiem służącym zapewnieniu zrównoważonego gospodarowania zasobami. W rezultacie we wniosku należy wskazać, że wolno składować tylko przetworzone odpady, których nie można już poddać recyklingowi.

Stopniowe przejście do bardziej ambitnego celu na rok 2030.

Doświadczenie pokazuje, że wdrażanie przepisów środowiskowych wymaga stałego monitorowania. Sprawozdawczyni wyznacza ambitniejszy cel dla składowania odpadów resztkowych na poziomie 5 % zamiast 10 % do 2030 r., co lepiej odpowiada koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dodatkowy okres przejściowy dla państw członkowskich, które mają problemy z wdrażaniem.

Choć sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje zaproponowane przez Komisję elastyczne podejście, to sporządzenie listy siedmiu wybranych państw członkowskich jest arbitralne, niesprawiedliwe i zniechęcające dla wszystkich zaangażowanych stron. Sprawozdawczyni proponuje, by podstawą dodatkowego okresu były przejrzyste i zrozumiałe kryteria oraz by opracować jednoznaczną procedurę zatwierdzania odstępstw.

Możliwe ograniczenie składowania odpadów innych niż niebezpieczne niebędących odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczyni ubolewa z powodu mało ambitnego podejścia we wniosku Komisji do odpadów pochodzących z innych źródeł niż gminy i proponuje upoważnienie Komisji już w 2018 r. do przeglądu i określenia odpowiedniego celu fakultatywnego.

Jednolite przepisy dotyczące ustalania wskaźnika przepuszczalności dla składowisk i pobierania próbek z odpadów.

Sprawozdawczyni zauważa, że Komisja nie wypełnia zadań określonych w załącznikach I i II. Przepisy te są jednak niezbędne do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania składowisk. W związku z tym sprawozdawczyni proponuje bardzo precyzyjne sformułowanie, aby umożliwić Komisji opracowanie i przyjęcie wymaganych przepisów technicznych.


OPINIA Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (8.11.2016)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pavel Telička

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2015 r. Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet poświęcony gospodarce o obiegu zamkniętym,

który zawiera plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym oraz cztery wnioski ustawodawcze dotyczące odpadów. Przedmiotowy wniosek ustawodawczy ma na celu określenie celów w zakresie ograniczenia odpadów, w tym celów w zakresie składowania, ponownego użycia i recyklingu, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. Wniosek ten wytycza również ambitną i wiarygodną długofalową ścieżkę działań w zakresie gospodarowania odpadami i recyklingu.

Choć komisja ITRE postanowiła podzielić pakiet na cztery osobne dossier, są one ściśle ze sobą powiązane. Wiele zmian dotyczących danych statystycznych i definicji odpadów znalazło się w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, podczas gdy cele i wymogi wynikające z tych definicji lub danych statystycznych zostały przedstawione w pozostałych trzech dyrektywach. Dlatego też konieczne jest zapewnienie spójności wszystkich tych aktów prawnych.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje zmieniony wniosek KE, gdyż prezentuje on szersze, bardziej wszechstronne, ale i bardziej realistyczne podejście. Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami jest absolutnie kluczowe dla zapewnienia wszystkim państwom członkowskim równych warunków oraz dla skutecznego gospodarowania odpadami w UE. Niewątpliwie potrzebne są dalsze usprawnienia w tej dziedzinie. Proponowane przez Komisję cele muszą być ambitne, lecz realistyczne i możliwe do osiągnięcia dla wszystkich państw członkowskich, gdyż w przeciwnym razie Unii zagraża rozdrobnienie rynku wewnętrznego oraz niesprzyjający udziałowi wszystkich podmiotów, a tym samym nierównomierny rozwój w tym obszarze. Długofalowa wizja i dostatecznie ambitne cele to właściwa droga postępowania. Niemniej sprawozdawca ma wciąż wątpliwości co do metody zastosowanej przy określaniu celów, nie przesądzając przy tym, czy są one odpowiednie. Ponadto po zebraniu wiarygodnych i porównywalnych danych konieczne będzie zrewidowanie celów i aspiracji do stosownych poziomów. Sprawozdawca ubolewa również, że w całym wniosku nie podkreślono roli edukowania i informowania, które powinny należeć do centralnych działań przy przechodzeniu na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Zmiana dyrektyw w sprawie składowania odpadów ma na celu udoskonalenie gospodarki odpadami w UE przez wprowadzenie ograniczeń dotyczących ich składowania, które mają zostać wprowadzone do 2030 r., oraz dodatkowych ograniczeń dotyczących odpadów zbieranych selektywnie, w tym bioodpadów. Przedmiotowy wniosek powinien jeszcze bardziej zachęcać do sortowania i recyklingu odpadów zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami (zob. dyrektywa ramowa w sprawie odpadów). Sprawozdawca przyjmuje wniosek z zadowoleniem i zgadza się, że definicje i dokładne dane statystyczne stanowią fundament przepisów dotyczących odpadów oraz są nieodzowne do pomiaru postępów w osiąganiu celów zawartych w tych przepisach i celów dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.

Sprawozdawca pragnie podkreślić znaczenie wymiany informacji i najlepszych praktyk nie tylko na poziomie UE, lecz również między poszczególnymi sektorami gospodarki, włącznie z przemysłem odpadowym i sektorem finansowym. Takie działania mogą być realizowane dzięki stworzeniu platform komunikacyjnych, które przyczynią się do rozpowszechniania wiedzy o nowych rozwiązaniach przemysłowych oraz umożliwią lepszy ogląd dostępnych zdolności, a także będą sprzyjać symbiozie przemysłowej, która może w znacznym stopniu przyczynić się do przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Sprawozdawca uważa także, że środki finansowe przyznawane przez Komisję na działania związane z tym przejściem mogłyby być również wykorzystywane do finansowania projektów badawczych ukierunkowanych na przetwarzanie odpadów, a w szczególności odpadów niebezpiecznych.

Sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem propozycję uproszczenia obowiązującego państwa członkowskie wymogu sprawozdawczości, choć niektóre części zaproponowanego przez Komisję tekstu nie pozwalają na jednoznaczną interpretację. Komisja proponuje ponadto wprowadzenie systemu składania sprawozdań co trzy lata, jednak rodzi się pytanie, jak te terminy będą dotrzymywane w praktyce i po jakim czasie od transpozycji dyrektywy rozpocznie się proces składania sprawozdań, tak aby było wystarczająco dużo czasu na refleksję i w razie potrzeby na podjęcie dalszych środków.

Sprawozdawca popiera ograniczenia w zakresie składowania bioodpadów, lecz sądzi, że bioodpady powinny być obowiązkowo zbierane w sposób selektywny i że w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów należy jeszcze bardziej uwypuklić potrzebę takiego obowiązkowego selektywnego zbierania bioodpadów. W związku z tym sprawozdawca zaproponuje dalsze poprawki mające na celu ujęcie obowiązku selektywnej zbiórki bioodpadów w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, aby stworzyć wyraźne powiązanie między oboma aktami.

Między poszczególnymi państwami członkowskimi występują znaczne różnice w bezwzględnej ilości wytwarzanych odpadów. Zaproponowana przez Komisję (procentowa) metoda wyliczeń na potrzeby określenia celów dotyczących składowania nie oddaje w dostateczny sposób tych różnic. Sprawozdawca uważa także, że Komisja powinna zbadać stosowność wprowadzenia dodatkowego celu opartego na łącznej ilości odpadów, które mogą być składowane, wyrażonego w kilogramach na osobę rocznie. Ułatwiłby on porównywanie wyników państw członkowskich i umożliwiłby lepszą ocenę zapobiegania powstawaniu odpadów znajdującego się na szczycie hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Przyczyni się on również do ograniczenia całkowitej ilości odpadów wytwarzanych każdego roku.

Na zakończenie sprawozdawca pragnie podkreślić potrzebę należytego wdrażania i egzekwowania obowiązujących przepisów dotyczących odpadów. Ponadto wszelkie dalsze środki, które zostaną podjęte przez Komisję, powinny uwzględniać zobowiązania zawarte w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym.

(1)  Gospodarowanie odpadami w Unii należy ulepszyć w celu ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska naturalnego, ochrony zdrowia ludzkiego, zapewnienia ostrożnego i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, sprzyjania transformacji sektora energetycznego i efektywności energetycznej oraz wspierania gospodarki o obiegu zamkniętym, która umożliwi zmniejszenie uzależnienia Unii od zasobów naturalnych.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Cele określone w dyrektywie Rady 1999/31/WE14 dotyczące ograniczeń w zakresie składowania odpadów powinny zostać zmienione, aby lepiej odzwierciedlać unijną ambicję przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym i umożliwić postępy w realizacji inicjatywy na rzecz surowców15 poprzez ograniczenie ilości odpadów składowanych na składowiskach przeznaczonych dla odpadów innych niż niebezpieczne.

(2)  Cele określone w dyrektywie Rady 1999/31/WE14 dotyczące ograniczeń w zakresie składowania odpadów powinny zostać zmienione, aby lepiej odzwierciedlać unijną ambicję przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym i umożliwić postępy w realizacji inicjatywy na rzecz surowców15 poprzez stopniowe ograniczenie ilości odpadów składowanych na składowiskach przeznaczonych dla odpadów innych niż niebezpieczne aż do osiągnięcia zerowego poziomu składowania.

__________________

__________________

14 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1).

14 Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1).

15 COM(2008) 699 i COM(2014) 297.

15 COM(2008) 699 i COM(2014) 297.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  Dalsze ograniczenia w zakresie składowania odpadów, począwszy od strumieni odpadów, które podlegają selektywnemu zbieraniu (np. tworzyw sztucznych, metali, szkła, papieru lub bioodpadów), przyniosłyby wyraźne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Przy wdrażaniu ograniczeń w zakresie składowania odpadów należy uwzględnić wykonalność pod względem technicznym, ekologicznym i ekonomicznym recyklingu lub innego rodzaju odzysku odpadów resztkowych powstających w ramach selektywnego zbierania.

(5)  Dalsze ograniczenia w zakresie składowania odpadów, począwszy od strumieni odpadów, które podlegają selektywnemu zbieraniu (np. tworzyw sztucznych, metali, szkła, papieru lub bioodpadów), przyniosłyby wyraźne korzyści środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Należy w dalszym ciągu wspierać poprawę wykonalności recyklingu pod względem technicznym, ekologicznym i ekonomicznym w celu ograniczenia w jak największym zakresie ilości odpadów resztkowych powstających z selektywnie zebranych odpadów.

Uzasadnienie

Odpady, które zostały zebrane selektywnie i podlegają recyklingowi, nie powinny trafiać na składowiska odpadów. Wymagane są dalsze inwestycje na rzecz ograniczenia ilości odpadów resztkowych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Dużą część odpadów komunalnych stanowią odpady komunalne ulegające biodegradacji. Składowanie nieprzetworzonych odpadów ulegających biodegradacji powoduje poważne negatywne skutki dla środowiska w postaci emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, gleby oraz powietrza. Dyrektywa 1999/31/WE ustanawia już wprawdzie cele w zakresie odchodzenia od składowania odpadów w przypadku odpadów ulegających biodegradacji, jednak należy wprowadzić dalsze ograniczenia w zakresie składowania takich odpadów, zakazując składowania odpadów ulegających biodegradacji zebranych selektywnie zgodnie z art. 22 dyrektywy 2008/98/WE.

(6)  Dużą część odpadów komunalnych stanowią odpady komunalne ulegające biodegradacji. Składowanie nieprzetworzonych odpadów ulegających biodegradacji powoduje poważne negatywne skutki dla środowiska w postaci emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych, gleby oraz powietrza. Dyrektywa 1999/31/WE ustanawia już wprawdzie cele w zakresie odchodzenia od składowania odpadów w przypadku odpadów ulegających biodegradacji, jednak należy wprowadzić dalsze ograniczenia w zakresie składowania takich odpadów, zakazując składowania odpadów ulegających biodegradacji, które powinny być zbierane selektywnie zgodnie z art. 22 dyrektywy 2008/98/WE. Komisja i państwa członkowskie powinny zachęcać do stosowania alternatywnych środków w celu zrównoważonego unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji z zastosowaniem najnowszych technologii i technik, takich jak kompostowanie z wykorzystaniem dżdżownic lub fermentacja beztlenowa.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Wiele państw członkowskich nie utworzyło jeszcze w pełni infrastruktury koniecznej do gospodarowania odpadami. Ustalenie celów w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów jeszcze bardziej ułatwi selektywne zbieranie, sortowanie i recykling odpadów i będzie zapobiegać zablokowaniu potencjalnych materiałów nadających się do recyklingu na najniższym poziomie hierarchii postępowania z odpadami.

(7)  Wiele państw członkowskich nie utworzyło jeszcze w pełni infrastruktury koniecznej do gospodarowania odpadami. Ustalenie jasnych celów w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów oraz stworzenie programu ramowego określającego terminy osiągnięcia poszczególnych celów powinno pobudzić i jeszcze bardziej ułatwić selektywne zbieranie, sortowanie i recykling odpadów. Ponadto te ambitne cele powinny stworzyć odpowiedni kontekst do pobudzenia większych inwestycji prywatnych i publicznych w infrastrukturę, badania naukowe i umiejętności oraz powinny zapobiegać zablokowaniu potencjalnych materiałów nadających się do recyklingu na najniższym poziomie hierarchii postępowania z odpadami.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Stopniowe ograniczanie ilości składowanych odpadów jest konieczne w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz w celu zapewnienia stopniowego i skutecznego odzysku wartościowych dla gospodarki materiałów odpadowych, opierającego się na prawidłowym gospodarowaniu odpadami zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami. Ograniczenie to powinno zapobiec powstaniu nadmiernej liczby zakładów przetwarzania odpadów resztkowych, takich jak zakłady odzysku energii lub zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania nieprzetworzonych odpadów komunalnych niskiej jakości, gdyż może to doprowadzić do zagrożenia realizacji długofalowych unijnych celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, określonych w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE. Z podobnych względów oraz w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi i dla środowiska państwa członkowskie powinny wprawdzie podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania, że składowane jedynie odpady przetworzone, jednak przestrzeganie takiego obowiązku nie powinno prowadzić do powstania nadmiernej liczby zakładów przetwarzania resztkowych odpadów komunalnych. Ponadto, mając na względzie zapewnienie spójności pomiędzy celami określonymi w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE i celem w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów określonym w art. 5 niniejszej dyrektywy oraz zapewnienie skoordynowanego planowania infrastruktury i inwestycji potrzebnych do osiągnięcia tych celów, państwa członkowskie, które mogą uzyskać dodatkowy czas na realizację celów w zakresie recyklingu odpadów komunalnych, powinny również uzyskać dodatkowy czas na realizację celu w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów na rok 2030 określonego w niniejszej dyrektywie.

(8)  Stopniowe ograniczanie ilości składowanych odpadów jest konieczne w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi i dla środowiska oraz w celu zapewnienia stopniowego i skutecznego odzysku wartościowych dla gospodarki materiałów odpadowych, opierającego się na prawidłowym gospodarowaniu odpadami zgodnym z hierarchią postępowania z odpadami ustanowioną w dyrektywie 2008/98/WE. To stopniowe ograniczenie składowania odpadów przyniesie istotną zmianę w gospodarowaniu odpadami w wielu państwach członkowskich. Dzięki lepszym danym statystycznym dotyczącym zbierania i unieszkodliwiania odpadów możliwe powinno być zapobieganie powstawaniu nadmiernej liczby zakładów przetwarzania odpadów resztkowych, takich jak zakłady odzysku energii lub zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania nieprzetworzonych odpadów komunalnych niskiej jakości, gdyż może to doprowadzić do zagrożenia realizacji długofalowych unijnych celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, określonych w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE. Z podobnych względów oraz w celu zapobieżenia szkodliwym skutkom dla zdrowia ludzi i dla środowiska państwa członkowskie powinny wprawdzie podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zadbania o to, by składowane były jedynie odpady przetworzone, jednak przestrzeganie takiego obowiązku nie powinno prowadzić do powstawania nadmiernej liczby zakładów przetwarzania resztkowych odpadów komunalnych i przyczyni się do uzyskania wysokiej jakości posortowanego materiału. W tym celu konieczne jest zadbanie o to, by dążenie do wyeliminowania składowania nie skutkowało wzrostem ilości spalanych odpadów i liczby spalarni ani nadmierną eksploatacją składowisk odpadów. Ponadto, mając na względzie zapewnienie spójności pomiędzy celami określonymi w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE i celem w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów określonym w art. 5 niniejszej dyrektywy oraz zapewnienie skoordynowanego planowania infrastruktury i inwestycji potrzebnych do osiągnięcia tych celów, państwa członkowskie, które mogą uzyskać dodatkowy czas na realizację celów w zakresie recyklingu odpadów komunalnych, powinny również uzyskać dodatkowy czas na realizację celu w zakresie ograniczenia ilości składowanych odpadów na rok 2030 określonego w niniejszej dyrektywie. Konieczne jest także zadbanie o to, by przemieszczanie odpadów w obrębie Unii odbywało się w najbardziej opłacalny i zrównoważony sposób zgodnie z zasadami i wymogami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1013/20061a, a zwłaszcza z zasadami bliskości geograficznej, priorytetu dla odzysku odpadów i samowystarczalności, a zatem to przemieszczanie odpadów powinno być odpowiednio monitorowane i koordynowane, tak by zagwarantować, że odbywa się w pełnej zgodności z zasadami i założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

_____________________

 

1a Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz.U. L 190 z 12.7.2006, s. 1).

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a)  Komisja powinna zbadać stosowność wprowadzenia celu dotyczącego łącznej ilości odpadów, odpadów komunalnych lub wszystkich rodzajów odpadów niezależnie od ich pochodzenia, które mogą być składowane, wyrażonego w kilogramach na osobę rocznie. Taki cel ułatwiłby porównywanie wyników osiąganych przez poszczególne państwa członkowskie i umożliwiłby lepszą ocenę zapobiegania powstawaniu odpadów, znajdującego się na szczycie hierarchii postępowania z odpadami. Przyczyniłby się on zatem do ograniczenia całkowitej ilości odpadów wytwarzanych każdego roku.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b)  Aby przyczynić się do osiągnięcia celów dyrektywy 1999/31/WE, Komisja powinna sprzyjać koordynacji oraz wymianie informacji i najlepszych praktyk między państwami członkowskimi, organami szczebla niższego niż krajowy, w szczególności w przypadku, gdy organy na tych szczeblach władzy są odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami, oraz między poszczególnymi sektorami gospodarki, włącznie z przemysłem odpadowym i z sektorem finansowym. Można by to osiągnąć dzięki stworzeniu platform komunikacyjnych, które przyczyniłyby się do rozpowszechniania wiedzy o nowych rozwiązaniach przemysłowych oraz umożliwiłyby lepszy ogląd dostępnych zdolności, a także przyczyniłyby się do powiązania przemysłu odpadowego z sektorem finansowym i do sprzyjania symbiozie przemysłowej, mając zawsze na względzie, jak istotne jest utrzymanie konkurencyjności przemysłu europejskiego.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Aby zapewnić lepsze, bardziej terminowe i jednolite wdrożenie przepisów niniejszej dyrektywy oraz przewidzieć niedociągnięcia we wdrażaniu, należy utworzyć system wczesnego ostrzegania, umożliwiający wykrycie uchybień i podjęcie działań przed upływem terminów realizacji celów.

(9)  Aby zapewnić lepsze, bardziej terminowe i jednolite wdrożenie przepisów niniejszej dyrektywy oraz przewidzieć niedociągnięcia we wdrażaniu, należy utworzyć system wczesnego ostrzegania, umożliwiający wykrycie uchybień i podjęcie działań przed upływem terminów realizacji celów, jak również należy propagować wymianę najlepszych praktyk między poszczególnymi zainteresowanymi stronami.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Dane statystyczne zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność statystyk dzięki wprowadzeniu jednego punktu wprowadzania wszystkich danych dotyczących odpadów, zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych. Przekazywanie wiarygodnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrażania przepisów i zapewnienia porównywalności danych ze wszystkich państw członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w przepisach dyrektywy 1999/31/WE państwa członkowskie powinny być zobowiązane do stosowania najnowszej metody opracowanej przez Komisję i krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich.

(11)  Dane statystyczne zgłaszane przez państwa członkowskie są niezbędne dla Komisji do oceny przestrzegania przepisów dotyczących odpadów w państwach członkowskich. Należy poprawić jakość, wiarygodność i porównywalność statystyk dzięki wprowadzeniu ujednoliconej metody gromadzenia i przetwarzania danych, dzięki ustaleniu jednego punktu przyjmowania wszystkich danych dotyczących odpadów, którym powinien być Eurostat, oraz dzięki zlikwidowaniu przestarzałych wymogów w zakresie sprawozdawczości, przeprowadzeniu analizy porównawczej krajowych metod sprawozdawczości i wprowadzeniu sprawozdania z kontroli jakości danych, które powinno mieć ujednolicony format. Przekazywanie wiarygodnych, porównywalnych danych statystycznych dotyczących gospodarowania odpadami ma zasadnicze znaczenie dla efektywnego wdrażania przepisów i zapewnienia porównywalności danych ze wszystkich państw członkowskich. W związku z tym podczas przygotowywania sprawozdań na temat zgodności z celami określonymi w dyrektywie 1999/31/WE państwa członkowskie powinny stosować najnowszą metodę opracowaną przez Komisję i krajowe urzędy statystyczne państw członkowskich.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(12a)  Składowanie odpadów niebezpiecznych zbieranych wraz z odpadami innymi niż niebezpieczne (komunalnymi, przemysłowymi, innymi) może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla środowiska. Programy badawcze dotyczące postępowania z odpadami niebezpiecznymi pomogłyby w ograniczeniu takiego składowania. Środki Unii przyznawane na wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym mogłyby zatem być wykorzystywane na potrzeby takich programów.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(16a)  Niniejsza dyrektywa została przyjęta z uwzględnieniem zobowiązań zawartych w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. i powinna być wdrożona i stosowana zgodnie z wytycznymi zawartymi w tymże porozumieniu.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 1 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 2 – litera m

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

ba)  lit. m) otrzymuje brzmienie:

m)   „odpady ulegające biodegradacji” oznaczają wszelkie odpady, które podlegają rozpadowi beztlenowemu lub tlenowemu, takie jak żywność lub odpady ogrodnicze, papier i tektura;

„m)   »odpady ulegające biodegradacji« oznaczają odpady żywnościowe i ogrodnicze, papier i tekturę, drewno i odpady z rolnictwa pochodzenia innego niż zwierzęce takie jak słoma oraz wszelkie inne odpady, które ulegają rozkładowi beztlenowemu lub tlenowemu;”;

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera -a (nowa)

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 5 – ustęp 1

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

-a)   ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1.  Państwa Członkowskie ustanawiają strategię krajową dotyczącą zmniejszenia ilości odpadów ulegających biodegradacji, które trafiają na składowiska nie później niż dwa lata po dacie ustanowionej w art. 18 ust. 1, i powiadamiają Komisję o tej strategii. Strategia taka powinna obejmować środki mające na celu osiągnięcie celów wymienionych w ust. 2, w szczególności poprzez recykling, kompostowanie, produkcję biogazu i odzyskiwanie materiałów/energii. W ciągu 30 miesięcy od daty ustanowionej w art. 18 ust. 1 Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przedstawiające zebrane strategie krajowe.

1.  Nie później niż dwa lata po dacie określonej w art. 18 ust. 1 państwa członkowskie ustanowią strategię krajową dotyczącą przyspieszonego ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji, które trafiają na składowiska, i powiadomią Komisję o tej strategii. Strategia taka powinna obejmować środki mające na celu osiągnięcie celów wymienionych w ust. 2, w szczególności poprzez recykling, kompostowanie, produkcję biogazu i odzyskiwanie materiałów/energii. W ciągu 30 miesięcy od daty ustanowionej w art. 18 ust. 1 Komisja przekazuje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie przedstawiające zebrane strategie krajowe.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2 – litera c

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 5 – ustępy 5–7

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zagwarantowania, by do 2030 r. ilość składowanych odpadów komunalnych została zmniejszona do 10 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

5.  Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zagwarantowania, by do 2030 r. ilość składowanych odpadów komunalnych została zmniejszona do 10 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

 

5a.  Do dnia 31 grudnia 2030 r. państwa członkowskie będą akceptować na składowiskach przeznaczonych dla odpadów innych niż niebezpieczne wyłącznie resztkowe odpady inne niż niebezpieczne pochodzące z odpadów komunalnych oraz handlowych i przemysłowych.

6.  Estonia, Grecja, Chorwacja, Łotwa, Malta, Rumunia i Słowacja mogą uzyskać przedłużenie terminu realizacji celu, o którym mowa w ust. 5, o dodatkowe pięć lat. Państwo członkowskie powiadamia Komisję o zamiarze skorzystania z tego przepisu najpóźniej 24 miesiące przed upływem terminu określonego w ust. 5. W przypadku przedłużenia terminu państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zmniejszenia do 2030 r. ilości składowanych odpadów komunalnych do 20 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

6.  Estonia, Grecja, Chorwacja, Łotwa, Malta, Rumunia i Słowacja mogą uzyskać przedłużenie terminu realizacji celu, o którym mowa w ust. 5, o dodatkowe pięć lat. Państwo członkowskie powiadamia Komisję o zamiarze skorzystania z tego przepisu najpóźniej 24 miesiące przed upływem terminu określonego w ust. 5. W przypadku przedłużenia terminu państwo członkowskie podejmuje niezbędne środki w celu zmniejszenia do 2030 r. ilości składowanych odpadów komunalnych do 20 % całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych.

Do powiadomienia należy dołączyć plan wdrażania przedstawiający środki konieczne do zapewnienia zgodności z celami przed upływem nowego terminu. Plan powinien również zawierać szczegółowy harmonogram wdrażania proponowanych środków oraz ocenę ich oczekiwanych skutków.

Do powiadomienia należy dołączyć plan wdrażania przedstawiający środki konieczne do zapewnienia zgodności z celami przed upływem nowego terminu. Plan powinien również zawierać szczegółowy harmonogram wdrażania proponowanych środków oraz ocenę ich oczekiwanych skutków.

7.  Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja bada możliwość obniżenia wartości celu określonego w ust. 5 i wprowadzenia ograniczeń w zakresie składowania odpadów innych niż niebezpieczne innych niż odpady komunalne. W tym celu sprawozdanie Komisji, w stosownym przypadku z załączonym do niego wnioskiem, zostaje przesłane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.”;

7.  Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r. Komisja zbada możliwość obniżenia wartości celu określonego w ust. 5 z zamiarem ewentualnego dalszego jej obniżenia do 5% na podstawie oceny skutków i wprowadzenia ograniczeń w zakresie składowania odpadów innych niż niebezpieczne innych niż odpady komunalne. Komisja oceni również, czy stosowne jest określenie celu dotyczącego łącznej ilości odpadów, które mogą być składowane, wyrażonego przykładowo w kilogramach na osobę rocznie w dozwolonym zakresie. W tym celu sprawozdanie Komisji, w razie potrzeby z załączonym do niego wnioskiem, zostanie przesłane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 4 a (nowy)

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 8 – litera a – podpunkt iii

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

4a)  w art. 8 lit. a) ppkt (iii) otrzymuje brzmienie:

„(iii)   składowisko odpadów jest obsługiwane w taki sposób, że podjęto konieczne środki zapobiegające wypadkom i ograniczające ich konsekwencje;

„(iii)   składowisko odpadów jest prowadzone w taki sposób, że stale są podejmowane niezbędne środki zapobiegawcze w celu zmniejszenia zagrożenia niepożądanymi zdarzeniami oraz ich dalszymi skutkami;”;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 5 a (nowy)

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 14 a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a)  dodaje się artykuł w brzmieniu:

 

„Artykuł 14a

 

Instrumenty wspierające przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym

 

1.   Aby przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w niniejszej dyrektywie, państwa członkowskie wykorzystują odpowiednie instrumenty ekonomiczne lub stosują inne środki. W tym celu państwa członkowskie wykorzystują instrumenty ekonomiczne lub stosują środki wymienione w załączniku IIIa.

 

2.   Do dnia ... [wstawić datę: osiemnaście miesięcy po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], a następnie co pięć lat poczynając od tej daty państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie dotyczące konkretnych instrumentów lub środków zastosowanych zgodnie z ust. 1.”;

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 6

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 15

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 5 ust. 2 i 5 za każdy rok kalendarzowy. Zgłaszają te dane drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w formacie określonym przez Komisję zgodnie z ust. 5. Pierwsze sprawozdanie obejmuje dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r.

1.  Państwa członkowskie zgłaszają Komisji dane dotyczące wdrażania art. 5 ust. 2 i 5 za każdy rok kalendarzowy. Gromadzą, przetwarzają i zgłaszają porównywalne dane według ujednoliconej metody drogą elektroniczną w terminie 18 miesięcy od zakończenia roku sprawozdawczego, którego dotyczą zebrane dane. Dane są zgłaszane w określonym przez Komisję zgodnie z ust. 5 formacie, który sprzyja celom dotyczącym ponownego wykorzystania i otwartości danych. Pierwsze sprawozdanie obejmie dane za okres od dnia 1 stycznia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r. do dnia 31 grudnia [enter year of transposition of this Directive + 1 year] r.

2.  Państwa członkowskie zgłaszają dane dotyczące realizacji celów określonych w art. 5 ust. 2 do dnia 1 stycznia 2025 r.

2.  Państwa członkowskie zgłaszają dane dotyczące realizacji celów określonych w art. 5 ust. 2 do dnia 1 stycznia 2025 r.

3.  Danym zgłaszanym przez państwo członkowskie zgodnie z niniejszym artykułem towarzyszy sprawozdanie z kontroli jakości.

3.  Danym zgłaszanym przez państwo członkowskie zgodnie z niniejszym artykułem towarzyszy sprawozdanie z kontroli jakości. Sprawozdanie z kontroli jakości sporządza się w ujednoliconym formacie.

4.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Sprawozdanie to obejmuje ocenę organizacji gromadzenia danych, źródeł danych i metody stosowanej przez państwa członkowskie, jak również kompletności, rzetelności, aktualności oraz spójności tych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane co trzy lata.

4.  Komisja dokonuje przeglądu danych zgłoszonych zgodnie z niniejszym artykułem i publikuje sprawozdanie dotyczące wyników tego przeglądu. Sprawozdanie to obejmuje ocenę organizacji gromadzenia danych, źródeł danych i metody stosowanej przez państwa członkowskie, jak również kompletności, rzetelności, aktualności, spójności tych danych, a także dostępności otwartych danych. Ocena może zawierać konkretne zalecenia dotyczące usprawnień. Sprawozdanie to jest sporządzane dziewięć miesięcy po pierwszym zgłoszeniu danych przez państwa członkowskie, a następnie co trzy lata.

5.  Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające format zgłaszania danych zgodnie z ust. 1. Takie akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 17 ust. 2 niniejszej dyrektywy.”;

5.  Komisja przyjmuje zgodnie z art. 17a akty delegowane ustanawiające format zgłaszania porównywalnych danych i ujednoliconą metodę zgodnie z ust. 1 oraz format sprawozdania z kontroli jakości, o którym mowa w ust. 3.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 17 a – ustęp 2

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 16, powierza się Komisji na czas nieokreślony od [enter date of entry into force of this Directive] r.

2.  Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 15 i 16, powierza się Komisji na czas nieokreślony od [enter date of entry into force of this Directive] r.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9

Dyrektywa 1999/31/WE

Artykuł 17 a – ustęp 5

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 16 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

5.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 15 i 16 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 9 a (nowy)

Dyrektywa 1999/31/WE

Załącznik I – punkt 1 – podpunkt 1.1 – litera e

 

Obowiązujący tekst

Poprawka

 

9a)  w ZAŁĄCZNIKU I pkt 1.1 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e)  ochrony przyrody lub dziedzictwa kulturalnego w okolicy.

„e)  ryzyka dla lokalnych ekosystemów oraz rodzimej dzikiej fauny, a także dla okolicznego dziedzictwa kulturowego.”;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 10 a (nowy)

Dyrektywa 1999/31/WE

Załącznik III a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a)   dodaje się załącznik IIIa zawarty w załączniku do niniejszej dyrektywy.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik (nowy)

Dyrektywa 1999/31/WE

Załącznik III a (nowy)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ZAŁĄCZNIK

 

Dodaje się załącznik IIIa w brzmieniu:

 

„Załącznik IIIa

 

Instrumenty wspierające stosowanie hierarchii postępowania z odpadami oraz przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym

 

1. Instrumenty ekonomiczne:

 

1.1.  stopniowe podniesienie podatków od składowania lub opłat za składowanie w odniesieniu do wszystkich kategorii odpadów (komunalnych, obojętnych i innych);

 

1.2.  wprowadzenie lub podniesienie podatków od spalania bądź opłat za spalanie;

 

1.3.  systemy bezpośredniego wsparcia cen w celu sprzyjania ponownemu użyciu, naprawie i recyklingowi;

 

1.4.  internalizacja pozytywnych i negatywnych efektów zewnętrznych związanych z recyklingiem i surowcami pierwotnymi;

 

1.5.  objęcie niską lub zerową stawką VAT naprawy, materiałów do naprawy i sprzedaży używanych produktów;

 

1.6.  stopniowe rozszerzenie na całe terytoria państw członkowskich systemów opłat proporcjonalnych do ilości wyrzucanych odpadów, by zachęcić wytwórców odpadów komunalnych do ograniczania ilości, do ponownego użycia i do recyklingu odpadów;

 

1.7.  zielone opłaty lub zaliczkowe opłaty za unieszkodliwianie odpadów mające zastosowanie do produktów, w odniesieniu do których nie funkcjonują programy rozszerzonej odpowiedzialności producenta;

 

1.8.  środki służące zwiększeniu opłacalności istniejących i przyszłych systemów odpowiedzialności producenta;

 

1.9.  pomoc inwestycyjna dla projektów wspierających stosowanie hierarchii postępowania z odpadami;

 

1.10  rozszerzenie zakresu systemów odpowiedzialności producenta na nowe strumienie odpadów;

 

1.11.  systemy zwrotu kaucji i inne systemy zachęcające wytwórców odpadów komunalnych i podmioty gospodarcze do ograniczenia ilości wytwarzanych przez nich odpadów oraz do ich ponownego użycia i recyklingu;

 

1.12.  zachęty ekonomiczne dla władz lokalnych do propagowania działań zapobiegawczych, rozwoju i intensyfikacji systemów selektywnego zbierania;

 

1.13.  środki wspierające rozwój sektorów ponownego użycia;

 

1.14.  kryteria zielonych zamówień publicznych sprzyjające stosowaniu hierarchii postępowania z odpadami;

 

1.15.  środki służące stopniowemu zniesieniu szkodliwych dopłat niezgodnych z hierarchią postępowania z odpadami;

 

1.16.  zachęty służące propagowaniu projektowania i wprowadzania do obrotu produktów pozwalających na uniknięcie wytworzenia odpadów, takich jak produkty nadające się do naprawy.

 

2.  Inne środki:

 

2.1.  szczegółowe zakazy dotyczące spalania odpadów nadających się do recyklingu;

 

2.2.  ograniczenia sprzedaży produktów i opakowań jednorazowego użytku oraz nienadających się do recyklingu;

 

2.3.  środki techniczne i środki polityki budżetowej wspierające rozwój rynków dla produktów wprowadzonych do ponownego użytku i materiałów pochodzących z recyklingu (w tym z kompostowania) oraz podnoszące jakość materiałów pochodzących z recyklingu;

 

2.4.  środki obejmujące zwrot podatku lub zwolnienie z podatku;

 

2.5.  środki mające na celu poszerzenie wiedzy społeczeństwa na temat prawidłowego gospodarowania odpadami i zmniejszania ilości odpadów, w tym kampanie ad hoc służące ograniczaniu ilości odpadów u źródła oraz zapewnieniu wysokiego poziomu uczestnictwa w systemach selektywnego zbierania odpadów;

 

2.6.  środki mające na celu zapewnienie odpowiedniej koordynacji, w tym z wykorzystaniem środków elektronicznych, między wszystkimi właściwymi organami publicznymi zaangażowanymi w gospodarowanie odpadami oraz zapewnienie zaangażowania innych kluczowych zainteresowanych podmiotów;

 

2.7.  wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do finansowania rozwoju infrastruktury gospodarowania odpadami potrzebnej do osiągnięcia odnośnych celów;

 

2.8.  wykorzystanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych do finansowania zapobiegania powstawaniu odpadów oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu;

 

2.9.  stworzenie platform komunikacyjnych sprzyjających wymianie najlepszych praktyk między sektorami przemysłu, partnerami społecznymi, władzami lokalnymi i między państwami członkowskimi;

 

2.10.  wprowadzenie minimalnej zawartości surowców pochodzących z recyklingu w produktach;

 

2.11.  wszelkie stosowne alternatywne lub dodatkowe środki zmierzające do osiągnięcia tych samych celów co którykolwiek z wymienionych w pkt 2.1–2.10.”.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów

Odsyłacze

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.12.2015

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Pavel Telička

28.1.2016

Rozpatrzenie w komisji

14.6.2016

 

 

 

Data przyjęcia

13.10.2016

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

52

10

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Dyrektywa zmieniająca dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów

Odsyłacze

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Data przedstawienia w PE

2.12.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Data przyjęcia

24.1.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

58

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Data złożenia

7.2.2017

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności