Postup : 2015/0274(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0031/2017

Predkladané texty :

A8-0031/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Hlasovanie :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Vysvetlenie hlasovaní
PV 18/04/2018 - 12.10

Prijaté texty :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

SPRÁVA     ***I
PDF 977kWORD 107k
7.2.2017
PE 580.563v02-00 A8-0031/2017

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Spravodajkyňa: Simona Bonafè

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (COM(2015)0594),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0384/2015),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality francúzskym Senátom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 27. apríla 2016(1),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 15. júna 2016(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín a stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0031/2017),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Vzhľadom na závislosť Únie od dovozu surovín a rýchle ubúdanie značného množstva prírodných zdrojov v krátkodobom horizonte je hlavnou úlohou získať späť čo najviac zdrojov v rámci Únie a zlepšiť prechod na obehové hospodárstvo.

Odôvodnenie

Treba poukázať na širší rámec prechodu na obehové hospodárstvo a vyzdvihnúť príležitosti, ktoré ponúka revízia smernice o skládkach odpadov s cieľom intenzívnejšie podporiť tento prechod.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie -1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a)  Nakladanie s odpadom je nutné premeniť na udržateľné hospodárenie s materiálom. Revízia smernice o skládkach odpadov ponúka príležitosť, ako tento cieľ dosiahnuť.

Odôvodnenie

Treba poukázať na širší rámec prechodu na obehové hospodárstvo, zdôrazniť potrebu zmeny odpadového hospodárstva na udržateľné hospodárenie s materiálmi a vyzdvihnúť príležitosti, ktoré ponúka revízia smernice o skládkach odpadov s cieľom intenzívnejšie podporiť tento prechod.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory intenzívnejšieho obehového hospodárstva by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť.

(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí a rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory širšieho obehového hospodárstva, zvýšenia energetickej efektívnosti a zníženia závislosti Únie by sa malo nakladanie s odpadom v Únii zlepšiť.

Odôvodnenie

Lepšie nakladanie s odpadom na európskej úrovni sa musí zameriavať nielen na životné prostredie a ochranu zdravia ľudí, ale aj na lepšie využívanie zdrojov, zvyšovanie energetickej efektívnosti a zníženie závislosti Únie od zdrojov, a to s cieľom reagovať na problémy spojené s ich zásobovaním týmito zdrojmi.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  Čisté, účinné a udržateľné obehové hospodárstvo si vyžaduje odstránenie nebezpečných látok z výrobkov už v štádiu ich návrhu, a v tomto kontexte by obehové hospodárstvo malo uznávať jasné ustanovenia 7. environmentálneho akčného programu, ktorý požaduje vytvorenie cyklov netoxických materiálov, aby bolo možné využívať recyklovaný odpad ako významný a spoľahlivý zdroj surovín pre Úniu.

Odôvodnenie

EÚ by sa mala zamerať na vytvorenie čistého obehového hospodárstva a vyhnúť sa možnému hlavnému riziku, že verejnosť a trh v budúcnosti stratia dôveru k recyklovaným materiálom a medzitým sa vytvorí nekonečné odpadové dedičstvo. Hlavnou záťažou pre recyklačné zariadenia je prítomnosť nebezpečných látok v materiáloch. EÚ by mala klásť dôraz na odstránenie týchto nebezpečných látok z výrobkov a odpadov a nemala by ohrozovať verejné zdravie a životné prostredie zavádzaním výnimiek z bezpečnostných požiadaviek pre určité triedy podnikov alebo výrobkov a znemožňovaním identifikácie týchto kontaminovaných materiálov v budúcnosti.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Ciele, ktoré sú v smernici Rady 1999/31/ES14 stanovené pre obmedzenie skládkovania by sa mali zmeniť tak, aby lepšie zohľadňovali ambíciu Únie prejsť na obehové hospodárstvo a pokročiť s vykonávaním iniciatívy v oblasti surovín15 prostredníctvom zníženia objemu skládkovania odpadu určeného na skládky určené pre odpad, ktorý nie je nebezpečný.

(2)  Ciele, ktoré sú v smernici Rady 1999/31/ES14 stanovené pre obmedzenie skládkovania by sa mali posilniť tak, aby lepšie zohľadňovali ambíciu Únie prejsť na obehové hospodárstvo a pokročiť s vykonávaním iniciatívy v oblasti surovín15 prostredníctvom postupného zníženia na minimumobjemu skládkovania odpadu určeného na skládky určené pre odpad, ktorý nie je nebezpečný. Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť, aby táto správa zapadala do integrovanej politiky, čím sa zabezpečí riadne uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, podporí sa posun smerom k prevencii, opätovnému použitiu a recyklácii a predíde sa posunu od skládkovania k spaľovaniu.

________________

__________________

14 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

14 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

15 COM(2008)0699 a COM(2014)0297.

15 COM(2008)0699 a COM(2014)0297.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V záujme zabezpečenia vyššej miery vzájomnej prepojenosti predpisov o odpadoch by sa definície v smernici 1999/31/ES mali zosúladiť s vymedzeniami pojmov v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES16.

(4)  V záujme zabezpečenia vyššej miery vzájomnej prepojenosti predpisov o odpadoch by sa definície v smernici 1999/31/ES mali zosúladiť, tam kde je to vhodné, s vymedzeniami pojmov v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES16.

__________________

__________________

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť súlad tejto smernice s celým súborom právnych predpisov Únie v oblasti odpadu. Na tento účel je nutné, aby vymedzenia pojmov obsiahnuté v tejto smernici boli v súlade, tam kde je to vhodné, s vymedzeniami pojmov stanovenými v smernici 1999/31/ES.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Ďalšie obmedzenie skládkovania by prinieslo jasné environmentálne, ekonomické a sociálne výhody, pričom by sa malo začať tokmi odpadu, v prípade ktorých sa vykonáva triedený zber (napríklad plasty, kovy, sklo, papier, biologický odpad). Pri realizácii týchto obmedzení skládkovania by sa mala zohľadniť technická, environmentálna a hospodárska realizovateľnosť recyklácie alebo iných typov zhodnocovania zvyškového odpadu zo separovane vyzbieraného odpadu.

(5)  Ďalšie obmedzenie skládkovania by prinieslo jasné environmentálne, ekonomické a sociálne výhody, pričom by sa malo začať tokmi odpadu, v prípade ktorých sa vykonáva separovaný zber (napríklad plasty, kovy, sklo, papier, biologický odpad) s cieľom akceptovať iba zvyškový odpad. Dlhodobé investície do infraštruktúry a do výskumu a inovácií budú zohrávať kľúčovú úlohu pri znižovaní množstva zvyškového odpadu zo separovane vyzbieraného odpadu, recyklácii alebo inom zhodnocovaní, ktorý nie je v súčasnosti technicky, environmentálne alebo hospodársky realizovateľné.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Politický a spoločenský stimul na ďalšie obmedzenie skládkovania ako udržateľný spôsob nakladania s prírodnými zdrojmi v rámci obehového hospodárstva by mal rešpektovať hierarchiu odpadového hospodárstva stanovenú v článku 4 smernice 2008/98/ES a mal by sa pri ňom prísne uplatňovať prístup, v rámci ktorého má prednosť prevencia a dodržiava sa zásada predbežnej opatrnosti.

Odôvodnenie

Napriek tomu, že má skládka mnoho negatívnych aspektov, nemala by sa celkom odmietať ako úložisko niektorých odpadov, napríklad PVC. Môže byť tým najbezpečnejším miestom pre materiál obsahujúci nebezpečné chemikálie, pričom v prípade plastov z analýzy vyplýva, že pokiaľ sa nerecyklujú, skládkovanie je z klimatických dôvodov vo všeobecnosti vhodnejšie než spaľovanie. Samozrejme, za bežných okolností sa uprednostňuje recyklácia a každé skládkovanie by sa malo vykonávať v súlade s najvyššími normami.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Veľkú časť komunálneho odpadu predstavuje biologicky odbúrateľný komunálny odpad. Skládkovanie nespracovaného biologicky odbúrateľného odpadu má výrazne negatívny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Smernicou 1999/31/ES sa síce stanovujú ciele znižovania množstva biologicky odbúrateľného odpadu zo skládok, je však vhodné ešte viac obmedziť skládkovanie biologicky odbúrateľného odpadu, a to prostredníctvom zákazu skládkovania biologicky odbúrateľného odpadu, ktorý bol separovane vyzbieraný podľa článku 22 smernice 2008/98/ES.

(6)  Veľkú časť komunálneho odpadu predstavuje biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Skládkovanie nespracovaného biologicky rozložiteľného odpadu má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Smernicou 1999/31/ES sa síce stanovujú ciele znižovania množstva biologicky rozložiteľného odpadu zo skládok, je však vhodné ešte viac obmedziť skládkovanie biologicky rozložiteľného odpadu, a to prostredníctvom zákazu skládkovania biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa má separovane zbierať podľa článku 22 smernice 2008/98/ES.

Odôvodnenie

Zákaz skládkovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu by sa mal vyjadriť prísnejšie.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Mnohé členské štáty ešte nedobudovali potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Stanovením cieľov zníženia objemu skládkovania sa ešte viac zjednoduší triedený zber, triedenie a recyklácia odpadu a zabráni sa zablokovaniu recyklovateľných materiálov v spodnej časti hierarchie odpadového hospodárstva.

(7)  Mnohé členské štáty ešte nedobudovali potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Stanovením jasných a ambicióznych cieľov zníženia objemu skládkovania sa ešte viac podporia investície do uľahčenia separovaného zberu, triedenia a recyklácie odpadu a zabráni sa zablokovaniu recyklovateľných materiálov na najnižšej úrovni hierarchie odpadového hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Skládkovanie je potrebné postupne obmedziť, aby sa zamedzilo škodlivým vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie a aby sa hospodársky významné odpadové materiály postupne a účinne zhodnocovali prostredníctvom správneho nakladania s odpadom a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Vďaka tomuto obmedzeniu by sa malo predísť vzniku nadmerných kapacít zariadení na spracovanie zvyškového odpadu, napríklad prostredníctvom energetického zhodnocovania alebo kvalitatívne nízkeho mechanicko-biologického spracovania nespracovaného komunálneho odpadu, pretože by mohol ohroziť výsledky dosiahnuté v rámci dlhodobých cieľov Únie v oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu stanovených v článku 11 smernice 2008/98/ES. V záujme zamedzenia škodlivým vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie obdobne platí, že členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že sa bude skládkovať len spracovaný odpad, pričom plnenie takejto povinnosti by nemalo spôsobiť vznik nadmernej kapacity zariadení na spracovanie zvyškového komunálneho odpadu. V záujme zabezpečenia súladu medzi cieľmi stanovenými v článku 11 smernice 2008/98/ES a cieľom zníženia objemu skládkovania vymedzenom v článku 5 tejto smernice, ako aj v záujme zabezpečenia koordinovaného plánovania infraštruktúr a investícií potrebných na splnenie týchto cieľov by členské štáty, ktorým sa môže poskytnúť dodatočný čas na dosiahnutie cieľov v oblasti recyklácie komunálneho odpadu, by sa mal poskytnúť aj dodatočný čas na dosiahnutie cieľa zníženia objemu skládkovania do roku 2030 stanoveného v tejto smernici.

(8)  Skládkovanie je nutné postupne obmedziť na minimum, aby sa zamedzilo škodlivým vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie a aby sa hospodársky významné odpadové materiály postupne a účinne zhodnocovali prostredníctvom správneho nakladania s odpadom a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, ako je stanovené v smernici 2008/98/ES. Toto postupné obmedzenie skládkovania na minimum si bude vyžadovať zásadné zmeny v oblasti odpadového hospodárstva v mnohých členských štátoch. Vďaka lepším štatistikám o zbere a spracúvaní odpadu a lepšej vysledovateľnosti tokov odpadu by malo byť možné predchádzať vzniku nadmerných kapacít na spracovanie zvyškového odpadu, napríklad prostredníctvom energetického zhodnocovania, pretože by to mohlo ohroziť výsledky dosiahnuté v rámci dlhodobých cieľov Únie v oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu stanovených v článku 11 smernice 2008/98/ES. V záujme zamedzenia škodlivým vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie obdobne platí, že členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že sa bude skládkovať len spracovaný odpad, pričom plnenie takejto povinnosti by nemalo spôsobiť vznik nadmernej kapacity zariadení na spracovanie zvyškového komunálneho odpadu. Vzhľadom na nedávne investície v niektorých členských štátoch vedúce k nadmerným kapacitám na energetické zhodnocovanie alebo zriadeniu mechanického biologického spracovania, je nevyhnutné poskytnúť jasný signál prevádzkovateľom pôsobiacim v oblasti odpadu a členským štátom, aby sa zabránilo investíciám, ktoré nie sú v súlade s dlhodobými cieľmi stanovenými v smernici o skládkach odpadov a v rámcovej smernice o odpade. Z týchto dôvodov by sa mohol zvážiť limit pre spaľovanie komunálneho odpadu v súlade s cieľmi týkajúcimi sa prípravy na opätovného použitie a recyklácie uvedenými v článku 11 smernice 2008/98/ES a článku 5 smernice 1999/31/ES, . V záujme zabezpečenia súladu medzi cieľmi stanovenými v článku 11 smernice 2008/98/ES a cieľom zníženia objemu skládkovania vymedzenom v článku 5 tejto smernice, ako aj v záujme zabezpečenia koordinovaného plánovania infraštruktúr a investícií potrebných na splnenie týchto cieľov by členské štáty, ktorým sa môže poskytnúť dodatočný čas na dosiahnutie cieľov v oblasti recyklácie komunálneho odpadu, by sa mal poskytnúť aj dodatočný čas na dosiahnutie cieľa zníženia objemu skládkovania do roku 2030 stanoveného v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  V snahe pomôcť dosiahnuť ciele tejto smernice a posilniť prechod na obehové hospodárstvo by Komisia mala podporovať koordináciu a výmenu informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi a medzi rôznymi odvetviami hospodárstva. Táto výmena by sa mohla uľahčiť prostredníctvom komunikačných platforiem, ktoré by mohli pomôcť zvýšiť povedomie o nových priemyselných riešeniach a umožniť lepší prehľad o dostupných kapacitách a prispeli by k spájaniu odvetvia odpadového hospodárstva s ďalšími odvetviami a k podpore priemyselnej symbiózy.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  Komisia by mala podporovať koordináciu a výmenu najlepších postupov medzi členskými štátmi, regionálnymi a najmä miestnymi orgánmi vrátane všetkých významných organizácií občianskej spoločnosti, ako aj sociálnych partnerov a environmentálnych a spotrebiteľských organizácií.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8c)  V záujme primeraného vykonávania a presadzovania cieľov tejto smernice je nevyhnutné zabezpečiť, aby miestne orgány na územiach, na ktorých sa skládky nachádzajú, boli považované za zainteresované subjekty, keďže sú priamo vystavené dôsledkom skládkovania. Preto by sa mali dopredu zabezpečiť verejné a demokratické konzultácie na miestach a v oblastiach medzi obcami, kde sa má zriadiť skládka, a miestnemu obyvateľstvu by sa mala poskytnúť primeraná kompenzácia.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8d)  Komisia by mala zabezpečiť, aby každá skládka v EÚ bola podrobená auditu s cieľom zabezpečiť riadne vykonávanie práva EÚ a vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V záujme zabezpečenia lepšieho, včasnejšieho a jednotnejšieho vykonávania tejto smernice a aby sa vopred odhadli prípadné problémy, ktoré by pri vykonávaní mohli nastať, je potrebné zaviesť systém včasného varovania, pomocou ktorého bude ešte pred uplynutím lehôt na splnenie cieľov možné odhaliť nedostatky a podniknúť potrebné opatrenia.

(9)  V záujme zabezpečenia lepšieho, včasnejšieho a jednotnejšieho vykonávania tejto smernice a aby sa vopred odhadli prípadné problémy, ktoré by pri vykonávaní mohli nastať, je potrebné zaviesť systém včasného varovania, pomocou ktorého bude ešte pred uplynutím lehôt na splnenie cieľov možné odhaliť nedostatky a podniknúť potrebné opatrenia, a podporovať výmenu najlepších postupov medzi rôznymi zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Štatistické údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a mala by sa zaviesť správa o kontrole kvality údajov. Spoľahlivé nahlasovanie štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov od členských štátov. Preto by členské štáty mali byť povinné používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v smernici 1991/31/ES najnovšiu metodiku, ktorú vypracovala Komisia a národné štatistické úrady členských štátov.

(11)  Údaje a informácie, ktoré členské štáty nahlasujú, majú pre Komisiu kľúčový význam z hľadiska posúdenia, či sa v členských štátoch dodržiavajú právne predpisy o odpade. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť nahlasovaných údajov, a to zavedením spoločnej metodiky získavania a spracúvania údajov zo spoľahlivých zdrojov, vytvorením jedného vstupného miesta pre všetky údaje o odpadoch, vypustením zastaraných požiadaviek na podávanie správ, stanovením referenčného porovnávania vnútroštátnych metodík podávania správ a zavedením správy o kontrole kvality údajov. Spoľahlivé nahlasovanie štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov od členských štátov. Preto by mali členské štáty používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v smernici 1991/31/ES spoločnú metodiku, ktorú vypracovala Komisia v spolupráci s národnými štatistickými úradmi členských štátov a vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za nakladanie s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  S cieľom doplniť alebo zmeniť smernicu 1999/31/ES, najmä s cieľom prispôsobenia jej príloh vedeckému a technickému pokroku, by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty vo vzťahu k článku 16. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a navrhovaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postúpenie relevantných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade. Každá zmena príloh by sa mala uskutočniť len v súlade so zásadami stanovenými v tejto smernici. Na tento účel by Komisia mala v súvislosti s prílohou II zohľadniť všeobecné zásady a všeobecné postupy pre testovanie a prijímanie odpadu stanovené v prílohe II. Okrem toho by sa mali pre každú kategóriu skládok stanoviť zvláštne kritériá a skúšobné metódy a s nimi súvisiace limitné hodnoty pre každú triedu skládok, v prípade potreby aj vrátane zvláštnych druhov skládok v rámci každej kategórie skládok, vrátane podzemných skládok. V prípade potreby by sa do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice malo zvážiť, či Komisia prijme návrhy na štandardizáciu metód kontroly, odberu vzoriek a vykonávania analýz v súvislosti s predmetnými prílohami.

(12)  S cieľom zmeniť smernicu 1999/31/ES, by sa v súlade s článkom 290 zmluvy mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty, pokiaľ ide o prispôsobenie príloh vedeckému a technickému pokroku. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a aby sa tieto konzultácie vykonávali v súlade s princípmi stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. Predovšetkým by sa Európskemu parlamentu a Rade mali poskytnúť všetky dokumenty v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a to s cieľom zabezpečiť rovnakú účasť na príprave delegovaných aktov, pričom by sa ich expertom mal systematicky zabezpečiť prístup na rokovania expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov. Každá zmena príloh by sa mala uskutočniť len v súlade so zásadami stanovenými v tejto smernici. Na tento účel by Komisia mala v súvislosti s prílohou II zohľadniť všeobecné zásady a všeobecné postupy pre testovanie a prijímanie odpadu stanovené v prílohe II. Okrem toho by sa mali pre každú kategóriu skládok stanoviť zvláštne kritériá a skúšobné metódy a s nimi súvisiace limitné hodnoty pre každú triedu skládok, v prípade potreby aj vrátane zvláštnych druhov skládok v rámci každej kategórie skládok, vrátane podzemných skládok. V prípade potreby by sa do dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice malo zvážiť, či Komisia prijme návrhy na štandardizáciu metód kontroly, odberu vzoriek a vykonávania analýz v súvislosti s predmetnými prílohami.

Odôvodnenie

Zosúladenie s medziinštitucionálnou dohodou z 13. apríla 2016.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 1999/31/ES by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci vo vzťahu k článku 3 ods. 3, prílohe I bodu 3.5 a bodu 5 prílohy II. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201117.

(13)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania smernice 1999/31/ES by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o vymedzenie ukladania odpadu, ktorý nie je nebezpečný, metódu, ktorá sa má používať pre určovanie koeficientu priepustnosti pre skládky za určitých podmienok a – pretože odber vzoriek odpadu môže predstavovať vážne problémy, čo sa týka reprezentatívnosti a techník odberu z dôvodu heterogénnej povahy rôznych druhov odpadu – vývoj európskej normy pre odber vzoriek odpadu. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201117.

__________________

__________________

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

17 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Odôvodnenie

Zosúladenie s Lisabonskou zmluvou.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť vypracovanie plánov na udržateľnú obnovu a udržateľné alternatívne používanie skládok a oblastí poškodených skládkou.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16b)  Táto smernica bola prijatá s ohľadom na záväzky stanovené v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 a mala by sa vykonávať a uplatňovať v súlade s usmerneniami obsiahnutými v danej dohode.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod -1 (nový)

Smernica 1999/31/ES

Článok 1 – odsek -1 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  V článku 1 sa dopĺňa tento odsek:

 

-1.   Postupné ukončenie skládkovania je základnou podmienkou podpory prechodu EÚ na obehové hospodárstvo.

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa do celkového cieľa smernice zahrnul význam postupného ukončenia skládkovania, ktoré je potrebné na prechod na obehové hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a

Smernica 1999/31/ES

Článok 2 – písmeno a

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Uplatňujú sa vymedzenia pojmov „odpad“, „komunálny odpad“, „nebezpečný odpad“, „pôvodca odpadu“, „držiteľ odpadu“, „nakladanie s odpadom“, „triedený zber“, „zhodnotenie“, „recyklácia“ a „zneškodnenie“ uvedené v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES(*).

a)  Uplatňujú sa vymedzenia pojmov „odpad“, „komunálny odpad“, „nebezpečný odpad“, „odpad, ktorý nie je nebezpečný“, „pôvodca odpadu“, „držiteľ odpadu“, „nakladanie s odpadom“, „triedený zber“, „zhodnotenie“, „recyklácia“ a „zneškodnenie“ uvedené v článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES(*).

__________________

__________________

(*) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

(*) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc (Ú. v. EÚ L 312, 22.11.2008, s. 3).

Odôvodnenie

Vkladajú sa príslušné vymedzenia uvedené v článku 3 smernice 2008/98/ES vrátane vymedzenia pojmu „odpad, ktorý nie je nebezpečný“.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno a a (nové)

Smernica 1999/31/ES

Článok 2 – písmeno a a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)   vkladá sa toto písmeno aa):

 

„aa)  „zvyškový odpad“ je odpad pochádzajúci zo spracovania alebo zhodnotenia vrátane recyklácie, ktorý sa už nemôže ďalej zhodnocovať a v dôsledku toho sa musí zneškodniť;“

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)

Smernica 1999/31/ES

Článok 2 – písmeno m

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)   písmeno m) sa mení takto:

m)   „biologicky odbúrateľný odpad“ znamená odpad, ktorý môže byť anaeróbne alebo aeróbne rozložený, ako napríklad odpad z potravín, rastlinný odpad, papier a lepenka;

„m)  „biologicky rozložiteľný odpad“ je odpad z potravín, rastlinný odpad, papier, lepenka, drevo a akýkoľvek iný odpad, ktorý môže byť anaeróbne alebo aeróbne rozložený;“

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Smernica 1999/31/ES

Článok 3 – odsek 3

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(1a)  V článku 3 sa odsek 3 mení takto:

3.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 75/442/EHS, môžu členské štáty na základe svojho vlastného uváženia vyhlásiť, že na ukladanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný a ktorý zadefinuje výbor zriadený podľa článku 17 tejto smernice, ktorý nie je inertným odpadom pochádzajúcim z vyhľadávania ložísk, ťažby spracovania a uskladnenia nerastných surovín, ako aj z prevádzky kameňolomov a ktorý je uložený takým spôsobom, že nemôže dôjsť k znečisteniu životného prostredia alebo ohrozeniu zdravia ľudí, sa nemusia uplatňovať ustanovenia uvedené v bodoch 2, 3.1., 3.2. a 3.3. prílohy I tejto smernice.

3.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 75/442/EHS, môžu členské štáty na základe svojho vlastného uváženia vyhlásiť, že na ukladanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný a ktorý nie je inertným odpadom pochádzajúcim z vyhľadávania ložísk, ťažby spracovania a uskladnenia nerastných surovín, ako aj z prevádzky kameňolomov a ktorý je uložený takým spôsobom, že nemôže dôjsť k znečisteniu životného prostredia alebo ohrozeniu zdravia ľudí, sa nemusia uplatňovať ustanovenia uvedené v bodoch 2, 3.1., 3.2. a 3.3. prílohy I tejto smernice. Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví, čo predstavuje ukladanie odpadu, ktorý nie je nebezpečný. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.“

Odôvodnenie

Zosúladenie s Lisabonskou zmluvou.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno -a (nové)

Smernica 1999/31/ES

Článok 5 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

–a)  odsek 1 sa nahrádza takto:

1.  Najneskôr do dvoch rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 členské štáty vypracujú národné stratégie pre realizáciu redukcie množstva biologicky odbúrateľného odpadu idúceho na skládky a túto stratégiu oznámia Komisii. Táto stratégia by mala obsahovať opatrenia na dosiahnutie cieľov ustanovených v odseku 2 najmä prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkcie bioplynu alebo zhodnocovania materiálu/energetického zhodnocovania. Do 30 mesiacov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 poskytne Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu všetky národné stratégie.

1.  Najneskôr do dvoch rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 členské štáty v spolupráci s regionálnymi a miestnymi orgánmi zodpovednými za nakladanie s odpadom vypracujú národné stratégie pre postupné ukončenie odvážania biologicky rozložiteľného odpadu na skládky a túto stratégiu oznámia Komisii. Táto stratégia by mala obsahovať opatrenia na dosiahnutie cieľov ustanovených v odseku 2 najmä prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkcie bioplynu, zhodnocovania materiálov alebo, ak uvedené metódy nie sú možné, prostredníctvom energetického zhodnocovania. Do 30 mesiacov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 poskytne Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu všetky národné stratégie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno b

Smernica 1999/31/ES

Článok 5 – odsek 3 – písmeno f

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  odpad, ktorý bol vyzbieraný separovane podľa článku 11 ods. 1 a článku 22 smernice 2008/98/ES.

f)  odpad, ktorý sa vyzbieral separovane podľa článku 11 ods. 1 a článku 22 smernice 2008/98/ES, a obaly alebo odpady z obalov, ako sa vymedzujú v článku 3 smernice 94/62/ES.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Smernica 1999/31/ES

Článok 5 – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že do roku 2030 sa množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládkach zníži na 10 % celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.

5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že do roku 2030 sa množstvo komunálneho odpadu vzniknutého za rok ukladaného na skládkach zníži na 5 % celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Smernica 1999/31/ES

Článok 5 – odsek 5 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.   Do 31. decembra 2030 členské štáty prijímajú na skládkach pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, len zvyškový komunálny odpad.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Smernica 1999/31/ES

Článok 5 – odsek 6 – pododsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Estónsku, Grécku, Chorvátsku, Lotyšsku, Malte, Rumunsku a Slovensku sa na dosiahnutie cieľa uvedeného v odseku 5 môže poskytnúť ďalších päť rokov. Členský štát oznámi Komisii svoj úmysel využiť toto ustanovenie najneskôr 24 mesiacov pred konečným termínom stanoveným v odseku 5. V prípade takéhoto predĺženia lehoty členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom znížiť do roku 2030 množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládkach na 20 % celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.

Členský štát môže požiadať o päťročné predĺženie tohto obdobia na dosiahnutie cieľa uvedeného v odseku 5, ak na skládkach uložil viac ako 65 % svojho komunálneho odpadu v roku 2013.

 

Členský štát predloží Komisii žiadosť o takéto predĺženie do 31. decembra 2028.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Smernica 1999/31/ES

Článok 5 – odsek 6 – pododsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

K oznámeniu členský štát pripojí plán vykonávania, v ktorom sa uvedú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s cieľmi do nového termínu. Plán musí obsahovať aj podrobný harmonogram na vykonanie navrhovaných opatrení a posúdenie ich očakávaných vplyvov.

K žiadosti o predĺženie členský štát pripojí plán vykonávania, v ktorom sa uvedú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s cieľom do nového termínu. Plán musí byť vypracovaný na základe vyhodnotenia existujúcich programov odpadového hospodárstva a musí obsahovať aj podrobný harmonogram na vykonanie navrhovaných opatrení a posúdenie ich očakávaných vplyvov.

 

Okrem toho plán uvedený v treťom pododseku musí spĺňať aspoň tieto požiadavky:

 

a)   používa primerané ekonomické nástroje na poskytovanie stimulov pre uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva, ako je uvedené v článku 4 ods. 1 smernice 2008/98/ES;

 

b)   preukazuje efektívne a účinné využívanie štrukturálnych a kohéznych fondov prostredníctvom preukázateľných dlhodobých investícií, ktoré majú za cieľ financovanie rozvoja infraštruktúry odpadového hospodárstva nevyhnutnej na splnenie príslušných cieľov.

 

c)   poskytuje veľmi kvalitné štatistické údaje a vytvára jasné prognózy kapacít odpadového hospodárstva a miery plnenia cieľov uvedených v tomto článku ods. 5, článkoch 5 a 6 smernice 94/62/ES a v článku 11 ods. 2 smernice 2008/98/ES;

 

d)   stanovujú sa v ňom programy predchádzania vzniku odpadu uvedené v článku 29 smernice 2008/98/ES.

 

Komisia posúdi, či požiadavky stanovené v písmenách a) až d) štvrtého pododseku sú splnené.

 

Ak Komisia nevznesie námietky proti predloženému plánu do piatich mesiacov odo dňa doručenia, považuje sa žiadosť o predĺženie lehoty za prijatú.

 

Ak Komisia vznesie námietky proti predloženému plánu, požaduje, aby príslušný členský štát predložil revidovaný plán do dvoch mesiacov od prijatia týchto námietok.

 

Komisia posúdi revidovaný plán do dvoch mesiacov od jeho doručenia a prijme alebo zamietne žiadosť o predĺženie lehoty v písomnej forme. Ak Komisia v tejto lehote neprijme rozhodnutie, považuje sa žiadosť o predĺženie lehoty za prijatú.

 

Komisia informuje Radu a Európsky parlament o svojich rozhodnutiach v lehote dvoch mesiacov od prijatia týchto rozhodnutí.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Smernica 1999/31/ES

Článok 5 – odsek 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Najneskôr do 31. decembra 2024 Komisia preskúma cieľ stanovený v odseku 5 s cieľom sprísniť ho a zaviesť obmedzenia skládkovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný a nie je komunálnym odpadom. Na tento účel Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade svoju správu, ku ktorej sa v prípade potreby pripojí návrh.

7.  Najneskôr do 31. decembra 2018 Komisia preskúma možnosť zaviesť cieľ a obmedzenia skládkovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný a nie je komunálnym odpadom. Na tento účel Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade svoju správu, ku ktorej sa v prípade potreby pripojí legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno c a (nové)

Smernica 1999/31/ES

Článok 5 – odsek 7 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

 

7a.  Komisia ďalej preskúma uskutočniteľnosť navrhnutia regulačného rámca pre intenzívnejšie získavanie surovín zo skládok odpadu, s cieľom umožniť spätné získavanie druhotných surovín, ktoré sú uskladnené na existujúcich skládkach. Členské štáty do 31. decembra 2025 zmapujú existujúce skládky a určia ich potenciál pre intenzívnejšie získavanie surovín zo skládok odpadu a podelia sa o svoje informácie.

Odôvodnenie

Intenzívnejšie získavanie surovín zo skládok odpadu umožní nielen zhodnotenie cenných materiálov, ktoré možno opäť dostať do obehu, ale tiež umožní opätovné získanie pozemných plôch, keďže veľká časť z 500 000 starých skládok EÚ sa nachádza v (prí)mestských oblastiach.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 1999/31/ES

Článok 5 a – odsek 2 – úvodná veta

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Správa uvedená v odseku 1 musí obsahovať:

2.  Správa uvedená v odseku 1 musí byť verejne prístupná a musí obsahovať:

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3

Smernica 1999/31/ES

Článok 5 a – odsek 2 – písmeno b a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

„ba)  príklady najlepších postupov, ktoré sa používajú v celej Únii a ktoré môžu poskytnúť usmernenie k pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 5.“

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 a (nový)

Smernica 1999/31/ES

Článok 5 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a)  Dopĺňa sa tento článok 5b:

 

Článok 5b

 

Výmena najlepších postupov a informácií

 

Komisia vytvorí platformu na pravidelnú a štruktúrovanú výmenu najlepších postupov a informácií medzi Komisiou a členskými štátmi o praktickom vykonávaní požiadaviek tejto smernice. Táto výmena prispeje k zabezpečeniu primeraného riadenia, presadzovania právnych predpisov, cezhraničnej spolupráce a výmeny najlepších postupov, ako sú dohody o inováciách a partnerské preskúmania. Platforma navyše stimuluje lídrov a umožňuje ich napredovanie. Komisia sprístupní výsledky z platformy verejnosti.

Odôvodnenie

Výmena najlepších postupov a informácií je dôležitá, aby mohli všetky členské štáty dosiahnuť stanovené ciele.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 b (nový)

Smernica 1999/31/ES

Článok 6 – písmeno a

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

3b)   V článku 6 sa písmeno a) mení takto:

„a)  na skládku bude ukladaný len taký odpad, ktorý bol upravený. Toto ustanovenie sa nemusí vzťahovať na inertný odpad, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možné, ani na akýkoľvek iný odpad, u ktorého by takáto úprava neprispela k dosahovaniu cieľov tejto smernice, ktoré sú uvedené v článku 1;“

„a)  na skládku bude ukladaný len taký odpad, ktorý bol upravený. Toto ustanovenie sa nemusí vzťahovať na inertný odpad, ktorého úprava s cieľom zníženia množstva odpadu alebo jeho nebezpečenstva pre zdravie ľudí alebo pre životné prostredie nie je technicky možné, ani na akýkoľvek iný odpad, u ktorého by takáto úprava neprispela k dosahovaniu cieľov tejto smernice, ktoré sú uvedené v článku 1, za predpokladu, že ciele znižovania emisií uvedené v článku 5 ods. 2 tejto smernice a recyklačné ciele uvedené v článku 11 smernice 2008/98/ES sú splnené príslušným členským štátom;“

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4

Smernica 1999/31/ES

Článok 6 – písmeno a – druhý pododsek

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V článku 6 písm. a) sa dopĺňa táto veta:

(4)  V článku 6 písm. a) sa dopĺňa tento pododsek:

„Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia prijaté v súlade s týmto písmenom neohrozili plnenie cieľov smernice 2008/98/ES, a najmä nie zvýšenie náročnosti cieľa v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu v zmysle článku 11 danej smernice.“

„Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia prijaté v súlade s týmto písmenom neohrozili plnenie cieľov smernice 2008/98/ES, a najmä pokiaľ ide o hierarchiu odpadového hospodárstva a zvýšenie náročnosti cieľa v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu v zmysle článku 11 danej smernice.“

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 1999/31/ES

Článok 15 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 5 ods. 2 a 5 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 5. Prvá správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok] do 31. decembra [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok].

1.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 5 ods. 2 a 5 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 12 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 5. Prvá správa sa v súlade s cieľom stanoveným v článku 5 ods. 5 sa vzťahuje na obdobie od 1. januára [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok] do 31. decembra [vložiť rok transpozície tejto smernice + 1 rok].

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 a (nový)

Smernica 1999/31/ES

Článok 15 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 15a

 

Nástroje na podporu prechodu k obehovejšiemu hospodárstvu

 

S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici členské štáty využijú primerané hospodárske nástroje a prijmú ďalšie opatrenia na poskytnutie stimulov na uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva. Takéto nástroje a opatrenia môžu zahŕňať nástroje a opatrenia uvedené v prílohe IVa k smernici 2008/98/ES.“

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 b (nový)

Smernica 1999/31/ES

Článok 15 b (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 15b

 

Určovanie koeficientu priepustnosti skládok

 

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vypracuje a schváli metódu, ktorá sa použije na určovanie koeficientu priepustnosti skládok, a to na mieste a pre celú lokalitu skládky. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2.“

Odôvodnenie

Zosúladenie s Lisabonskou zmluvou.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6 c (nový)

Smernica 1999/31/ES

Článok 15 c (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6c.  Vkladá sa tento článok 15c:

 

„Článok 15c

 

Európska norma pre odber vzoriek odpadu

 

Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vypracuje európsku normu pre odber vzoriek odpadu. Tieto vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 17 ods. 2. Kým nebudú prijaté tieto vykonávacie akty, členské štáty môžu používať vnútroštátne normy a postupy.“

Odôvodnenie

Zosúladenie s Lisabonskou zmluvou.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 1999/31/ES

Článok 17a – odsek 3 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi určenými každým členským štátom v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016.

Odôvodnenie

Zosúladenie s medziinštitucionálnou dohodou z 13. apríla 2016.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Smernica 1999/31/ES

Príloha I – bod 3.5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a)  V prílohe I sa vypúšťa bod 3.5.

Odôvodnenie

Zosúladenie s Lisabonskou zmluvou.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 b (nový)

Smernica 1999/31/ES

Príloha II – bod 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9b)  V prílohe II sa vypúšťa bod 5.

Odôvodnenie

Zosúladenie s Lisabonskou zmluvou.

(1)

Ú. v. EÚ C 264, 20.7.2016, s. 98.

(2)

Ú. v. EÚ C 17, 18.1.2017, s. 46.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajkyňa sa prostredníctvom horizontálneho prístupu rozhodla zamerať na oblasti, v ktorých rozmer EÚ má jasnú pridanú hodnotu.

Na tento účel sa v správe podporujú účinné opatrenia na podporu efektívneho využívania zdrojov a zníženia miery vzniku odpadu a jeho vplyvu na životné prostredie s cieľom účinne stimulovať prechod na obehové hospodárstvo.

Obehové hospodárstvo predstavuje v prvom rade efektívny hospodársky model z hľadiska zdrojov, čo zlepšuje a zároveň znižuje jeho využitie, keďže zároveň čelí problémom spojeným s dodávkami surovín. Zabezpečí sa tým posilnenie ochrany životného prostredia a zároveň podpora opätovnej industrializácie a zvýšenia európskej konkurencieschopnosti na globálnej úrovni, ako aj podpora vytvárania kvalitných pracovných miest a nových obchodných príležitostí.

Takáto systémová zmena si vyžaduje ambicióznu politiku podporovanú jasným právnym rámcom. ktorý je schopný poskytnúť správne signály pre investorov. Európska legislatíva, ktorá by nestanovovala jasné vymedzenia pojmov a záväzné ciele, by mohla ohroziť priebeh prechodu.

Spravodajkyňa chce pripomenúť hlavný cieľ siedmeho environmentálneho akčného programu, ktorým je transformácia Únie na zelené a nízkouhlíkové hospodárstvo s efektívnym využívaním zdrojov.

K tomu je potrebná zmena paradigmy, ktorá nás zavedie nad rámec obyčajného spracovania odpadu, a to prijatím politík, ktoré považujú odpad za reálny zdroj. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné plné uplatňovanie právnych predpisov o odpadoch na európskej úrovni, ktoré by sa malo dosiahnuť prostredníctvom dôsledného uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva a byť doplnené ďalšími iniciatívami na zníženie miery vzniku odpadu. Spravodajkyňa viackrát pripomína, že v rámci obehového hospodárstva je potrebné vyriešiť problematiku nakladania s odpadom najprv z hľadiska prevencie a následne sa zaoberať zabezpečením návratu odpadu do výrobných procesov.

Smernica o skládkach odpadov

Množstvo skládkovaného odpadu je silným ukazovateľom a zníženie miery skládkovania sa môže využiť ako nástroj v rámci obehového hospodárstva. Ciele smernice o skládkach odpadov a rámcovej smernice o odpadoch sú vzájomne prepojené; zníženie množstva skládkovaného odpadu možno dosiahnuť len spoločne s vyššími cieľmi pre zber a recykláciu odpadu. Skládkovanie by sa malo využívať iba v krajnom prípade, ak odpad nemožno recyklovať ani zhodnotiť, alebo aspoň minimalizovať a dekontaminovať. Spravodajkyňa preto víta návrh Komisie na zmenu smernice o skládkach odpadov a ďalšie obmedzenie skládkovania komunálneho odpadu.

V návrhu Komisie sa stanovuje cieľ vo výške maximálne 10 % komunálneho odpadu, ktorý sa má skládkovať v roku 2030. Návrhom sa tiež stanovuje prípadné ďalšie päťročné prechodné obdobie pre sedem výslovne uvedených členských štátov. Okrem toho sa ním zavádza systém včasného varovania v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou a mení systém podávania správ. Tiež sa v ňom aktualizujú ustanovenia o sekundárnych právnych predpisoch.

Spravodajkyňa schvaľuje väčšinu z uvedených prvkov, ale navrhuje zmenu niektorých aspektov návrhu s cieľom zabezpečiť, aby bol tento návrh súdržnejší a ambicióznejší, a to najmä pokiaľ ide o:

Postupné odstraňovanie skládkovania namiesto znižovania jeho objemu:

Ako je uvedené vyššie, v dlhodobom horizonte by skládkovanie malo byť povolené len v prípade, že neexistujú žiadne alternatívy. I keď to nemusí mať okamžitý vplyv na realizáciu, je dôležité hovoriť jasnou rečou v celom texte a naznačiť, že akýkoľvek kvantitatívny cieľ zníženia nie je samoúčelný a mal by slúžiť ako prostriedok smerom k udržateľnému riadeniu zdrojov. V texte by sa preto malo uviesť, že skládkovať možno iba spracovaný odpad, ktorý už nemožno recyklovať.

Postupné priblíženie sa k ambicióznejšiemu cieľu na rok 2030:

Skúsenosti ukazujú, že vykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia si vyžaduje trvalé monitorovanie. Spravodajkyňa stanovuje ambicióznejší cieľ skládkovania vo výške 5 % namiesto 10 % v roku 2030, ktorý lepšie odráža myšlienku obehového hospodárstva.

Dodatočné prechodné obdobie pre členské štáty s problémami pri vykonávaní:

Hoci spravodajkyňa víta flexibilný prístup navrhovaný Komisiou, uvedenie siedmich vybraných členských štátov je svojvoľné, nespravodlivé a demotivujúce pre všetky zúčastnené strany. Spravodajkyňa navrhuje určiť obdobie odkladu na základe transparentných a zrozumiteľných kritérií a zaviesť jednoznačné povoľovacie konania pre akékoľvek odchýlky.

Prípadné obmedzenie skládkovania iného ako komunálneho odpadu, ktorý nie je nebezpečný:

spravodajkyňa vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom ambícií v návrhu Komisie, pokiaľ ide o odpad z iných zdrojov, než sú obce, a navrhuje mandát na preskúmanie a príslušné voliteľné ciele už v roku 2018.

Jednotné ustanovenia pre určenie koeficientu priepustnosti skládok a pre odber vzoriek odpadu:

spravodajkyňa konštatuje, že Komisia sa zdržala plnenia svojich úloh, stanovených v prílohách I a II. Tieto ustanovenia sú však nevyhnutné pre bezpečnú prevádzku skládky. Spravodajkyňa preto navrhuje veľmi presné znenie s cieľom umožniť Komisii, aby vypracovala a prijala požadované technické ustanovenia.


STANOVISKO Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (8.11.2016)

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov

(COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pavel Telička

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska komisia prijala 2. decembra 2015 nový balík predpisov o obehovom hospodárstve,

ktorý obsahuje akčný plán obehového hospodárstva a štyri legislatívne návrhy o odpade. Cieľom tohto legislatívneho návrhu je stanoviť ciele znižovania množstva odpadu určeného na skládkovanie, opätovné používanie a recykláciu, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030. V návrhu sa okrem toho stanovuje ambiciózne a dôveryhodné dlhodobé smerovanie odpadového hospodárstva a recyklácie.

Hoci výbor ITRE sa rozhodol rozdeliť balík do štyroch samostatných spisov, tieto spisy vzájomne úzko súvisia. Mnohé zmeny týkajúce sa štatistík a vymedzenia odpadu sú uvedené v rámcovej smernici o odpadoch, pričom ciele a záväzky vychádzajúce z týchto vymedzení alebo štatistík sú uvedené v ďalších troch smerniciach. Preto je potrebné zabezpečiť jednotnosť medzi všetkými spismi.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta revidovaný návrh Európskej komisie, ktorý predstavuje širší, celistvejší a tiež realistickejší prístup. Spoľahlivé vykazovanie štatistických údajov týkajúcich sa odpadového hospodárstva má zásadný význam z hľadiska zabezpečenia rovnakých podmienok medzi členskými štátmi a efektívneho nakladania s odpadom v EÚ. Niet pochýb o tom, že v tejto oblasti je potrebné dosiahnuť ďalšie zlepšenie. Ciele navrhnuté Európskou komisiou musia byť ambiciózne, ale zároveň realistické a dosiahnuteľné pre všetky členské štáty, inak EÚ hrozí riziko rozdrobenia vnútorného trhu a neinkluzívneho, a teda nerovnomerného vývoja v tejto oblasti. Správnym spôsobom, ako postupovať, je dlhodobá vízia s dostatočne ambicióznymi cieľmi. Spravodajca má však naďalej pochybnosti o metodike použitej na stanovenie cieľov bez ohľadu na to, či sú vhodné. Okrem toho bude po zbere spoľahlivých a porovnateľných údajov potrebné revidovať ciele a ambície na primerané úrovne. Spravodajca takisto vyjadruje poľutovanie nad tým, že celému návrhu chýba zameranie na vzdelávanie a informovanie, ktoré by mali byť podstatou transformácie.

Cieľom pozmeňujúcich smerníc o skládkach odpadov je zlepšiť nakladanie s odpadom v EÚ stanovením obmedzení skládkovania, ktoré sa majú splniť do roku 2030, a ďalších obmedzení pre separovane vyzbieraný odpad vrátane biologického odpadu. Tento návrh by mal podnietiť ďalšie triedenie a recykláciu odpadu v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva (pozri rámcovú smernicu o odpadoch). Spravodajca víta návrh a zastáva názor, že základom všetkých právnych predpisov o odpadoch sú vymedzenia pojmov a presné štatistiky, ktoré sú nevyhnutné na meranie pokroku pri dosahovaní cieľov právnych predpisov týkajúcich sa odpadu a obehového hospodárstva.

Spravodajca by chcel zdôrazniť význam výmeny informácií a osvedčených postupov nielen na úrovni EÚ, ale aj medzi rôznymi sektormi hospodárstva vrátane odvetvia odpadového hospodárstva a finančného sektora. Toto by sa mohlo dosiahnuť prostredníctvom zriadenia komunikačných platforiem, ktoré by pomohli zvýšiť informovanosť o nových priemyselných riešeniach, získať lepší prehľad o dostupných kapacitách a podporovať priemyselnú symbiózu, ktorá môže významne prispieť k prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva. Spravodajca sa tiež domnieva, že finančné prostriedky, ktoré Komisia vyčlenila na prechod, by sa mohli použiť aj na výskumné projekty v oblasti spracúvania odpadu, najmä čo sa týka nebezpečného odpadu.

Spravodajca víta návrh na zjednodušenie povinnosti členských štátov podávať správy, hoci niektoré časti, ktoré Komisia navrhla, neumožňujú jednoznačný výklad. Komisia takisto navrhuje systém podávania správ každé tri roky, pričom otázka znie, ako sa tieto lehoty budú dodržiavať v praxi a kedy sa začne postup podávania správ po transpozícii tejto smernice, aby bol v prípade potreby k dispozícii dostatočný čas na zváženie a ďalšie opatrenia.

Spravodajca podporuje obmedzenia skládkovania biologického odpadu, ale je presvedčený, že biologický odpad by sa mal povinne zbierať separovane a povinnosti separovaného zberu biologického odpadu by sa mali ďalej zdôrazniť v rámcovej smernici o odpadoch. Spravodajca preto v rámcovej smernici o odpadoch navrhne ďalšie pozmeňujúce návrhy týkajúce sa povinného separovaného zberu biologického odpadu, aby medzi obidvoma spismi bola jednoznačná súvislosť.

V absolútnom množstve odpadu vyprodukovanom v jednotlivých členských štátoch existujú veľké rozdiely. Metóda výpočtu cieľov pre skládky navrhovaná Komisiou (v percentách) dostatočne neodráža tieto rozdiely. Spravodajca sa domnieva, že Komisia by mala tiež posúdiť ďalší cieľ založený na celkovom množstve odpadu, ktorý možno skládkovať, a vypočítaný na kilogram na osobu za rok. Uľahčilo by sa tak porovnávanie medzi členskými štátmi a umožnilo by sa lepšie hodnotenie predchádzania vzniku odpadu, čo je najvyššia úroveň v hierarchii odpadového hospodárstva. Takisto by tento cieľ prispel k zníženiu celkového množstva každoročne vyprodukovaného odpadu.

Spravodajca by chcel zdôrazniť potrebu správneho vykonávania a presadzovania existujúcich právnych predpisov týkajúcich sa odpadu. Akékoľvek ďalšie opatrenia prijaté Komisiou by mali zohľadňovať záväzky uvedené v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí, zabezpečenia rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov a podpory intenzívnejšieho obehového hospodárstva by sa v Únii malo zlepšiť nakladanie s odpadom.

(1)  V záujme ochrany, zachovania a zvýšenia kvality životného prostredia, ochrany zdravia ľudí, zabezpečenia rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov, posilnenia transformácie energetiky a energetickej efektívnosti a podpory intenzívnejšieho obehového hospodárstva, ktoré umožní znížiť závislosť Únie od prírodných zdrojov, by sa v Únii malo zlepšiť nakladanie s odpadom.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Ciele, ktoré sú v smernici Rady 1999/31/ES14 stanovené pre obmedzenie skládkovania by sa mali zmeniť tak, aby lepšie zohľadňovali ambíciu Únie prejsť na obehové hospodárstvo a pokročiť s vykonávaním iniciatívy v oblasti surovín15 prostredníctvom zníženia objemu skládkovania odpadu určeného na skládky určené pre odpad, ktorý nie je nebezpečný.

(2)  Ciele, ktoré sú v smernici Rady 1999/31/ES14 stanovené pre obmedzenie skládkovania by sa mali revidovať tak, aby lepšie zohľadňovali ambíciu Únie prejsť na obehové hospodárstvo a pokročiť s vykonávaním iniciatívy v oblasti surovín15 prostredníctvom postupného znižovania objemu skládkovania odpadu určeného na skládky určené pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, až kým sa so skládkovaním úplne neskončí.

__________________

__________________

14 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

14 Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov (Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1).

15 COM(2008)0699 a COM(2014)0297.

15 COM(2008)0699 a COM(2014)0297.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Ďalšie obmedzenie skládkovania by prinieslo jasné environmentálne, ekonomické a sociálne výhody, pričom by sa malo začať tokmi odpadu, v prípade ktorých sa vykonáva triedený zber (napríklad plasty, kovy, sklo, papier, biologický odpad). Pri realizácii týchto obmedzení skládkovania by sa mala zohľadniť technická, environmentálna a hospodárska realizovateľnosť recyklácie alebo iných typov zhodnocovania zvyškového odpadu zo separovane vyzbieraného odpadu.

(5)  Ďalšie obmedzenie skládkovania by prinieslo jasné environmentálne, ekonomické a sociálne výhody, pričom by sa malo začať tokmi odpadu, v prípade ktorých sa vykonáva triedený zber (napríklad plasty, kovy, sklo, papier, biologický odpad). Malo by sa viac podporovať zlepšovanie technickej, environmentálnej a hospodárskej realizovateľnosti recyklácie, aby sa čo najviac znížilo množstvo zvyškového odpadu zo separovane vyzbieraného odpadu.

Odôvodnenie

Odpad, ktorý bol vyzbieraný separovane a je recyklovateľný, by nemal skončiť na skládke. Na zníženie množstva zvyškového odpadu sú potrebné ďalšie investície.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Veľkú časť komunálneho odpadu predstavuje biologicky odbúrateľný komunálny odpad. Skládkovanie nespracovaného biologicky odbúrateľného odpadu má výrazne negatívny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Smernicou 1999/31/ES sa síce stanovujú ciele znižovania množstva biologicky odbúrateľného odpadu zo skládok, je však vhodné ešte viac obmedziť skládkovanie biologicky odbúrateľného odpadu, a to prostredníctvom zákazu skládkovania biologicky odbúrateľného odpadu, ktorý bol separovane vyzbieraný podľa článku 22 smernice 2008/98/ES.

(6)  Veľkú časť komunálneho odpadu predstavuje biologicky odbúrateľný komunálny odpad. Skládkovanie nespracovaného biologicky odbúrateľného odpadu má výrazne negatívny environmentálny vplyv z hľadiska emisií skleníkových plynov a znečisťovania povrchových vôd, podzemných vôd, pôdy a ovzdušia. Smernicou 1999/31/ES sa síce stanovujú ciele znižovania množstva biologicky odbúrateľného ukladaného na skládky, je však vhodné ešte viac obmedziť skládkovanie biologicky odbúrateľného odpadu, a to prostredníctvom zákazu skládkovania biologicky odbúrateľného odpadu, ktorý by sa mal zbierať separovane v súlade s článkom 22 smernice 2008/98/ES. Komisia a členské štáty by mali podporovať využívanie alternatívnych opatrení na udržateľné spracovanie biologicky odbúrateľného odpadu v súlade s novými technológiami a metódami, ako sú vermikompostovanie alebo anaeróbna digescia.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Mnohé členské štáty ešte nedobudovali potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Stanovením cieľov zníženia objemu skládkovania sa ešte viac zjednoduší triedený zber, triedenie a recyklácia odpadu a zabráni sa zablokovaniu recyklovateľných materiálov v spodnej časti hierarchie odpadového hospodárstva.

(7)  Mnohé členské štáty ešte nedobudovali potrebnú infraštruktúru odpadového hospodárstva. Stanovením jasných cieľov zníženia objemu skládkovania a vytvorením rámcového programu s časovým plánom plnenia týchto cieľov by sa mal ešte viac podporiť a zjednodušiť triedený zber, triedenie a recyklácia odpadu. Ďalej by tieto ambiciózne ciele mali poskytnúť primeraný rámec na stimuláciu zvýšenia verejných a súkromných investícií do infraštruktúry, výskumu a odbornej prípravy a mali by zabrániť zablokovaniu recyklovateľných materiálov v spodnej časti hierarchie odpadového hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Skládkovanie je potrebné postupne obmedziť, aby sa zamedzilo škodlivým vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie a aby sa hospodársky významné odpadové materiály postupne a účinne zhodnocovali prostredníctvom správneho nakladania s odpadom a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. Vďaka tomuto obmedzeniu by sa malo predísť vzniku nadmerných kapacít zariadení na spracovanie zvyškového odpadu, napríklad prostredníctvom energetického zhodnocovania alebo kvalitatívne nízkeho mechanicko-biologického spracovania nespracovaného komunálneho odpadu, pretože by mohol ohroziť výsledky dosiahnuté v rámci dlhodobých cieľov Únie v oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu stanovených v článku 11 smernice 2008/98/ES. V záujme zamedzenia škodlivým vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie obdobne platí, že členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že sa bude skládkovať len spracovaný odpad, pričom plnenie takejto povinnosti by nemalo spôsobiť vznik nadmernej kapacity zariadení na spracovanie zvyškového komunálneho odpadu. V záujme zabezpečenia súladu medzi cieľmi stanovenými v článku 11 smernice 2008/98/ES a cieľom zníženia objemu skládkovania vymedzenom v článku 5 tejto smernice, ako aj v záujme zabezpečenia koordinovaného plánovania infraštruktúr a investícií potrebných na splnenie týchto cieľov by členské štáty, ktorým sa môže poskytnúť dodatočný čas na dosiahnutie cieľov v oblasti recyklácie komunálneho odpadu, by sa mal poskytnúť aj dodatočný čas na dosiahnutie cieľa zníženia objemu skládkovania do roku 2030 stanoveného v tejto smernici.

(8)  Skládkovanie je potrebné postupne obmedziť, aby sa zamedzilo škodlivým vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie a aby sa hospodársky významné odpadové materiály postupne a účinne zhodnocovali prostredníctvom správneho nakladania s odpadom a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva, ako je stanovené v smernici 2008/98/ES. Toto postupné obmedzovanie skládkovania prinesie veľké zmeny v oblasti odpadového hospodárstva v mnohých členských štátoch. Vďaka zlepšeným štatistikám týkajúcim sa zberu a spracúvania odpadu by malo byť možné predchádzať vzniku nadmerných kapacít zariadení na spracovanie zvyškového odpadu, napríklad prostredníctvom energetického zhodnocovania alebo kvalitatívne nízkeho mechanicko-biologického spracovania nespracovaného komunálneho odpadu, pretože by mohol ohroziť výsledky dosiahnuté v rámci dlhodobých cieľov Únie v oblasti prípravy na opätovné použitie a recyklácie komunálneho odpadu stanovených v článku 11 smernice 2008/98/ES. V záujme zamedzenia škodlivým vplyvom na ľudské zdravie a životné prostredie obdobne platí, že členské štáty by mali prijať všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že sa bude skládkovať len spracovaný odpad, pričom plnenie takejto povinnosti by nemalo spôsobiť vznik nadmernej kapacity zariadení na spracovanie zvyškového komunálneho odpadu a pomôže dosiahnuť vysokú kvalitu triedeného materiálu. Na tento účel je nevyhnutné, aby snaha o ukončenie skládkovania nemala za následok zvýšenie objemu a kapacít spaľovania a nadmerné skládkovanie. V záujme zabezpečenia súladu medzi cieľmi stanovenými v článku 11 smernice 2008/98/ES a cieľom zníženia objemu skládkovania vymedzenom v článku 5 tejto smernice, ako aj v záujme zabezpečenia koordinovaného plánovania infraštruktúr a investícií potrebných na splnenie týchto cieľov by členské štáty, ktorým sa môže poskytnúť dodatočný čas na dosiahnutie cieľov v oblasti recyklácie komunálneho odpadu, by sa mal poskytnúť aj dodatočný čas na dosiahnutie cieľa zníženia objemu skládkovania do roku 2030 stanoveného v tejto smernici. Je tiež nevyhnutné zabezpečiť, aby sa so zásielkami odpadu zaobchádzalo nákladovo najefektívnejším a udržateľným spôsobom v súlade so zásadami a požiadavkami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/20061a, najmä v súlade so zásadami blízkosti, prednosti zhodnotenia a sebestačnosti, a preto by sa tieto zásielky mali riadne monitorovať a koordinovať, čím sa zaručí, že sa budú vykonávať spôsobom, ktorý je v súlade so zásadami a predpokladmi obehového hospodárstva.

 

_____________________

 

1a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 zo 14. júna 2016 o preprave odpadu (Ú. v. ES L 190, 12.7.2006, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  Komisia by mala posúdiť vhodnosť zavedenia cieľa týkajúceho sa celkového množstva odpadu, komunálneho odpadu alebo všetkých druhov odpadu bez ohľadu na pôvod, ktorý možno skládkovať, vypočítaného na kilogram na osobu a rok. Takýto cieľ by uľahčil porovnávanie medzi členskými štátmi a umožnil lepšie posúdiť predchádzanie vzniku odpadu, ktoré predstavuje najvyššiu úroveň v hierarchii odpadového hospodárstva. Takisto by tento cieľ prispel k zníženiu celkového množstva každoročne vyprodukovaného odpadu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8b)  V záujme podpory dosiahnutia cieľov smernice 1999/31/ES by Komisia mala podporovať koordináciu a výmenu informácií a najlepších postupov medzi členskými štátmi a miestnymi a regionálnymi orgánmi, a to najmä ak sú tieto úrovne verejnej správy zodpovedné za nakladanie s odpadom, a medzi rozličnými odvetviami hospodárstva vrátane odpadového hospodárstva a finančného sektora. To by bolo možné dosiahnuť zriadením komunikačných platforiem, ktoré by pomohli zvyšovať informovanosť o nových priemyselných riešeniach a ktoré by poskytli lepší prehľad dostupných kapacít a prispievali by k prepojeniu odpadového hospodárstva s finančným sektorom a podpore priemyselnej symbiózy, a to vždy s vedomím, že je nevyhnutné zachovať konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V záujme zabezpečenia lepšieho, včasnejšieho a jednotnejšieho vykonávania tejto smernice a aby sa vopred odhadli prípadné problémy, ktoré by pri vykonávaní mohli nastať, je potrebné zaviesť systém včasného varovania, pomocou ktorého bude ešte pred uplynutím lehôt na splnenie cieľov možné odhaliť nedostatky a podniknúť potrebné opatrenia.

(9)  V záujme zabezpečenia lepšieho, včasnejšieho a jednotnejšieho vykonávania tejto smernice a aby sa vopred odhadli prípadné problémy, ktoré by pri vykonávaní mohli nastať, je potrebné zaviesť systém včasného varovania, pomocou ktorého bude ešte pred uplynutím lehôt na splnenie cieľov možné odhaliť nedostatky a podniknúť potrebné opatrenia, a podporovať výmenu najlepších postupov medzi rôznymi zainteresovanými stranami.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Štatistické údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, sú pre Komisiu zásadné na účely posúdenia dodržiavania právnych predpisov o odpadoch vo všetkých členských štátoch. Mala by sa zlepšiť kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť štatistík a na tento účel by sa malo vytvoriť jedno vstupné miesto pre všetky údaje o odpadoch, mali by sa vypustiť zastarané požiadavky na podávanie správ, malo by sa stanoviť referenčné porovnávanie vnútroštátnych metodík podávania správ a zaviesť správa o kontrole kvality údajov. Spoľahlivé nahlasovanie štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov od členských štátov. Preto by členské štáty mali byť povinné používať pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v smernici 1991/31/ES najnovšiu metodiku, ktorú vypracovala Komisia a národné štatistické úrady členských štátov.

(11)  Štatistické údaje, ktoré členské štáty nahlasujú, sú pre Komisiu zásadné na účely posúdenia dodržiavania právnych predpisov o odpadoch vo všetkých členských štátoch. Kvalita, spoľahlivosť a porovnateľnosť štatistík by sa mala zlepšiť stanovením harmonizovanej metodiky zberu a spracovania údajov a vytvorením jedného vstupného miesta pre všetky údaje o odpadoch, ktorým by mal byť Eurostat, a vypustením zastaraných požiadaviek na podávanie správ, referenčným porovnávaním vnútroštátnych metodík vykazovania a zavedením správy o kontrole kvality údajov, ktorá by mala vychádzať z harmonizovaného formátu. Spoľahlivé nahlasovanie porovnateľných štatistických údajov o odpadovom hospodárstve má zásadný význam z hľadiska efektívneho vykonávania a zabezpečenia porovnateľnosti údajov od členských štátov. Preto by členské štáty mali pri vypracúvaní správ o plnení cieľov stanovených v smernici 1999/31/ES používať najnovšiu metodiku, ktorú vypracovala Komisia a národné štatistické úrady členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a)  Skládkovanie nebezpečného odpadu, ktorý sa zbiera spolu s odpadom, ktorý nie je nebezpečný (komunálny, priemyselný a iný), môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Výskumné programy v oblasti spracúvania nebezpečného odpadu by pomohli obmedziť tento druh skládkovania. Preto by sa na tieto programy mohli použiť finančné prostriedky Únie, ktoré sú pridelené na podporu prechodu na obehové hospodárstvo.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Táto smernica bola prijatá s ohľadom na záväzky stanovené v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016 a mala by sa vykonávať a uplatňovať v súlade s usmerneniami obsiahnutými v danej dohode.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)

Smernica 1999/31/ES

Článok 2 – písmeno m

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  písmeno m) sa nahrádza takto:

m)   „biologicky odbúrateľný odpad“ znamená odpad, ktorý môže byť anaeróbne alebo aeróbne rozložený, ako napríklad odpad z potravín, rastlinný odpad, papier a lepenka;

„m)   „biologicky odbúrateľný odpad“ je odpad z potravín, záhradný odpad, odpad z papiera a lepenky, odpad z dreva a poľnohospodársky odpad neživočíšneho pôvodu, napríklad slama, a každý iný odpad, ktorý možno anaeróbne alebo aeróbne rozložiť;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno -a (nové)

Smernica 1999/31/ES

Článok 5 – odsek 1

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

–a)   odsek 1 sa nahrádza takto:

1.  Najneskôr do dvoch rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 členské štáty vypracujú národné stratégie pre realizáciu redukcie množstva biologicky odbúrateľného odpadu idúceho na skládky a túto stratégiu oznámia Komisii. Táto stratégia by mala obsahovať opatrenia na dosiahnutie cieľov ustanovených v odseku 2 najmä prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkciu bioplynu alebo využitia odpadu ako zdroja druhotných surovín a energie. Do 30 mesiacov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 poskytne Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu všetky národné stratégie.

1.  Najneskôr do dvoch rokov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 členské štáty vypracujú národné stratégie na realizáciu urýchlenej redukcie množstva biologicky odbúrateľného odpadu idúceho na skládky a túto stratégiu oznámia Komisii. Táto stratégia by mala obsahovať opatrenia na dosiahnutie cieľov ustanovených v odseku 2 najmä prostredníctvom recyklácie, kompostovania, produkciu bioplynu alebo využitia odpadu ako zdroja druhotných surovín a energie. Do 30 mesiacov odo dňa ustanoveného v článku 18 ods. 1 poskytne Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu všetky národné stratégie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 – písmeno c

Smernica 1999/31/ES

Článok 5 – odseky 5 až 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že do roku 2030 sa množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládkach zníži na 10 % celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.

5.  Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že do roku 2030 sa množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládkach zníži na 10 % celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.

 

5a.  Členské štáty budú najneskôr od 31. decembra 2030 prijímať na skládky určené pre odpad, ktorý nie je nebezpečný, len zvyškový odpad z komunálneho, komerčného a priemyselného odpadu, ktorý nie je nebezpečný.

6.  Estónsku, Grécku, Chorvátsku, Lotyšsku, Malte, Rumunsku a Slovensku sa na dosiahnutie cieľa uvedeného v odseku 5 môže poskytnúť ďalších päť rokov. Členský štát oznámi Komisii svoj úmysel využiť toto ustanovenie najneskôr 24 mesiacov pred konečným termínom stanoveným v odseku 5. V prípade takéhoto predĺženia lehoty členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom znížiť do roku 2030 množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládkach na 20 % celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.

6.  Estónsku, Grécku, Chorvátsku, Lotyšsku, Malte, Rumunsku a Slovensku sa na dosiahnutie cieľa uvedeného v odseku 5 môže poskytnúť ďalších päť rokov. Členský štát oznámi Komisii svoj úmysel využiť toto ustanovenie najneskôr 24 mesiacov pred konečným termínom stanoveným v odseku 5. V prípade takéhoto predĺženia lehoty členský štát prijme potrebné opatrenia s cieľom znížiť do roku 2030 množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládkach na 20 % celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.

K oznámeniu členský štát pripojí plán vykonávania, v ktorom sa uvedú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s cieľmi do nového termínu. Plán musí obsahovať aj podrobný harmonogram na vykonanie navrhovaných opatrení a posúdenie ich očakávaných vplyvov.

K oznámeniu členský štát pripojí plán vykonávania, v ktorom sa uvedú opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s cieľmi do nového termínu. Plán musí obsahovať aj podrobný harmonogram na vykonanie navrhovaných opatrení a posúdenie ich očakávaných vplyvov.

7.  Najneskôr do 31. decembra 2024 Komisia preskúma cieľ stanovený v odseku 5 s cieľom sprísniť ho a zaviesť obmedzenia skládkovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný a nie je komunálnym odpadom. Na tento účel Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade svoju správu, ku ktorej sa v prípade potreby pripojí návrh.

7.  Najneskôr do 31. decembra 2024 Komisia preskúma cieľ stanovený v odseku 5 s cieľom jeho možného ďalšieho sprísnenia na 5 % na základe posúdenia vplyvov a zavedenia obmedzení skládkovania odpadu, ktorý nie je nebezpečný a nie je komunálnym odpadom. Komisia takisto posúdi, či je vhodné zaviesť cieľ týkajúci sa celkového množstva odpadu, ktorý možno skládkovať, vypočítaný napríklad v kilogramoch na osobu za rok v povolenej oblasti. Na tento účel Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade svoju správu, ku ktorej v prípade potreby pripojí návrh.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 4 a (nový)

Smernica 1999/31/ES

Článok 8 – písmeno a – bod iii

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  v článku 8 písm. a) sa bod iii) nahrádza takto:

„iii)  skládka bude prevádzkovaná takým spôsobom, aby sa prijali potrebné opatrenia na predchádzanie vzniku havárií a obmedzenie ich následkov;

iii)   skládka sa prevádzkuje tak, že sa priebežne prijímajú potrebné preventívne opatrenia na zmiernenie hrozby havárií a ich súvisiacich následkov;“;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 5 a (nový)

Smernica 1999/31/ES

Článok 14 a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 14a

 

Nástroje na podporu prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva

 

1.   V snahe prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici členské štáty využívajú primerané hospodárske nástroje alebo iné opatrenia. Na tento účel môžu členské štáty využiť hospodárske nástroje alebo iné opatrenia uvedené v prílohe IIIa.

 

2.   Členské štáty oznámia Komisii konkrétne hospodárske nástroje alebo iné opatrenia zavedené v súlade s odsekom 1 do ...[vložiť dátum osemnásť mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] a následne každých päť rokov po uvedenom dátume.“

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Smernica 1999/31/ES

Článok 15

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 5 ods. 2 a 5 za každý kalendárny rok. Tieto údaje zasielajú elektronicky do 18 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 5. Prvá správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára [enter year of transposition of this amending act + 1 year] do 31. decembra [enter year of transposition of this amending act + 1 year].

1.  Členské štáty nahlasujú Komisii údaje o vykonávaní článku 5 ods. 2 a 5 za každý kalendárny rok. Porovnateľné údaje zbierajú, spracúvajú a zasielajú v súlade s harmonizovanou metodikou elektronicky do 18 mesiacov od konca roka nahlasovania, za ktorý sa údaje zbierajú. Údaje sa nahlasujú vo formáte, ktorý podporuje opätovné použitie a ciele v oblasti otvorených údajov, stanovenom Komisiou v súlade s odsekom 5. Prvá správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára [enter year of transposition of this amending act + 1 year] do 31. decembra [enter year of transposition of this amending act + 1 year].

2.  Členské štáty nahlasujú údaje o plnení cieľov stanovených v článku 5 ods. 2 do 1. januára 2025.

2.  Členské štáty nahlasujú údaje o plnení cieľov stanovených v článku 5 ods. 2 do 1. januára 2025.

3.  K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s týmto článkom, musí byť pripojená správa o kontrole kvality.

3.  K údajom, ktoré členské štáty nahlasujú v súlade s týmto článkom, musí byť pripojená správa o kontrole kvality. Správa o kontrole kvality sa vypracuje v súlade s harmonizovaným formátom.

4.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch svojho preskúmania. Táto správa musí obsahovať posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch, ako aj úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracúva každé tri roky.

4.  Komisia preskúma údaje nahlásené v súlade s týmto článkom a uverejní správu o výsledkoch svojho preskúmania. Táto správa obsahuje posúdenie systému zberu údajov, zdrojov údajov a metodiky použitej v členských štátoch, ako aj úplnosti, spoľahlivosti, včasnosti a konzistentnosti údajov a dostupnosti otvorených údajov. Posúdenie môže obsahovať aj konkrétne odporúčania na zlepšenie. Správa sa vypracuje deväť mesiacov po tom, ako členské štáty prvýkrát nahlásia údaje, a následne každé tri roky.

5.  Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví formát na nahlasovanie údajov podľa odseku 1. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 17 ods. 2 tejto smernice.

5.  Komisia prijme v súlade s článkom 17a delegované akty, ktorými sa stanoví formát na nahlasovanie porovnateľných údajov a harmonizovaná metodika podľa odseku 1, ako aj formát správy o kontrole kvality uvedenej v odseku 3.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 1999/31/ES

Článok 17a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 16 Komisii sa udeľuje na dobu neurčitú od [enter date of entry into force of this Directive].

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 15 a 16 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od [vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9

Smernica 1999/31/ES

Článok 17a – odsek 5

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 16 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

5.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 15 a 16 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 9 a (nový)

Smernica 1999/31/ES

Príloha 1 – odsek 1 – bod 1.1 – písmeno e

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  V prílohe I bode 1.1 sa písmeno e) nahrádza takto:

„e)  ochranu prírodného alebo kultúrneho dedičstva v danej oblasti.

„e)  rizika, ktoré predstavuje pre miestne ekosystémy a pôvodné voľne žijúce organizmy, ako aj kultúrne dedičstvo danej oblasti.“;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – bod 10 a (nový)

Smernica 1999/31/ES

Príloha IIIa (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)   Dopĺňa sa príloha IIIa, ktorej znenie je uvedené v prílohe k tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Príloha (nová)

Smernica 1999/31/ES

Príloha IIIa (nová)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

PRÍLOHA

 

Dopĺňa sa táto príloha IIIa:

 

„Príloha IIIa

 

Nástroje na podporu uplatňovania hierarchie odpadového hospodárstva a prechodu na obehové hospodárstvo

 

1. Hospodárske nástroje:

 

1.1.  progresívne zvyšovanie daní a/alebo poplatkov za ukladanie na skládkach pre všetky kategórie odpadu (komunálny, inertný a iný);

 

1.2.  zavedenie alebo zvýšenie daní a/alebo poplatkov za spaľovanie;

 

1.3.  systémy priamej podpory cien na podporu opätovného použitia, opravy a recyklácie;

 

1.4.  internalizácia pozitívnych a negatívnych externalít spojených s recykláciou a prvotnými surovinami;

 

1.5.  zavedenie nízkej alebo nulovej DPH na opravu, materiály na opravu a predaj použitých výrobkov;

 

1.6.  postupné rozšírenie systémov platby podľa množstva odpadu, ktoré pôvodcov komunálneho odpadu motivujú k zníženiu množstva odpadu, jeho opätovnému používaniu a recyklácii, na celé územie členských štátov;

 

1.7.  ekologické poplatky alebo vopred hradené poplatky za likvidáciu odpadu uplatňované na výrobky, pri ktorých nie sú zavedené programy rozšírenej zodpovednosti výrobcov;

 

1.8.  opatrenia na zvýšenie nákladovej efektívnosti existujúcich a plánovaných systémov zodpovednosti výrobcov;

 

1.9.  investičná pomoc na projekty presadzujúce uplatňovanie hierarchie odpadového hospodárstva;

 

1.10  rozšírenie pôsobnosti systémov zodpovednosti výrobcov na nové toky odpadov;

 

1.11.  zálohové systémy a iné systémy podnecujúce pôvodcov komunálneho odpadu a hospodárske subjekty, aby znižovali množstvo odpadu, opätovne ho používali a recyklovali;

 

1.12.  hospodárske stimuly pre miestne orgány na propagáciu prevencie a na rozvoj a posilnenie systémov separovaného zberu;

 

1.13.  opatrenia na podporu rozvoja odvetví opätovného používania;

 

1.14.  ekologické kritériá pri verejnom obstarávaní, ktoré podporujú hierarchiu odpadového hospodárstva;

 

1.15.  opatrenia na postupné zrušenie škodlivých subvencií, ktoré nie sú v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva;

 

1.16.  stimuly podporujúce dizajn a uvádzanie na trh výrobkov, ktoré zabraňujú vzniku odpadu, napríklad opraviteľných výrobkov.

 

2.  Iné opatrenia:

 

2.1.  osobitné zákazy spaľovania recyklovateľného odpadu;

 

2.2.  trhové obmedzenia pre výrobky na jedno použitie a nerecyklovateľné výrobky a obaly;

 

2.3.  technické a fiškálne opatrenia na podporu rozvoja trhov s opätovne používanými výrobkami a recyklovanými materiálmi (vrátane kompostovaných) a na zvýšenie kvality recyklovaných materiálov;

 

2.4.  opatrenia zahŕňajúce vrátenie dane a/alebo oslobodenie od dane;

 

2.5.  opatrenia na zvýšenie verejného povedomia o riadnom odpadovom hospodárstve a znižovaní množstva odpadu vrátane ad hoc kampaní na zabezpečenie znižovania objemu odpadu pri zdroji a vysokej miery zapojenia sa do systémov separovaného zberu;

 

2.6.  opatrenia na zabezpečenie náležitej koordinácie, a to aj digitálnymi prostriedkami, medzi všetkými príslušnými verejnými orgánmi zapojenými do odpadového hospodárstva a na zabezpečenie zapojenia ďalších kľúčových zainteresovaných strán;

 

2.7.  využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov s cieľom financovať rozvoj infraštruktúry odpadového hospodárstva potrebnej na splnenie príslušných cieľov;

 

2.8.  využívanie európskych štrukturálnych a investičných fondov na financovanie prevencie vzniku odpadov, prípravy na opätovné použitie a recyklácie;

 

2.9.  vytvorenie komunikačných platforiem na podporu výmeny najlepších postupov medzi odvetviami, sociálnymi partnermi, miestnymi orgánmi, ako aj členskými štátmi;

 

2.10.  zavedenie minimálneho recyklovaného obsahu vo výrobkoch;

 

2.11.  akékoľvek relevantné alternatívne alebo doplňujúce opatrenia s rovnakým účelom, ako ktorékoľvek z opatrení uvedených v bodoch 2.1 až 2.10.“.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Smernica, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov

Referenčné čísla

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.12.2015

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Pavel Telička

28.1.2016

Prerokovanie vo výbore

14.6.2016

 

 

 

Dátum prijatia

13.10.2016

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

52

10

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nikolay Barekov, Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Angelika Mlinar, Nadine Morano, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Sergei Stanishev, Neoklis Sylikiotis, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Michał Boni, Rosa D’Amato, Esther de Lange, Francesc Gambús, Jens Geier, Benedek Jávor, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Marian-Jean Marinescu, Clare Moody, Maria Spyraki


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Smernica, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov

Referenčné čísla

COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD)

Dátum predloženia v EP

2.12.2015

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.12.2015

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.12.2015

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Simona Bonafè

22.12.2015

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

15.6.2016

29.9.2016

 

 

Dátum prijatia

24.1.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

58

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Julia Reid, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Estefanía Torres Martínez, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Fredrick Federley, Martin Häusling, James Nicholson, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Nicola Caputo, Mary Honeyball, Monika Smolková, Helga Stevens

Dátum predloženia

7.2.2017

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia