Процедура : 2016/2144(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0033/2017

Внесени текстове :

A8-0033/2017

Разисквания :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Гласувания :

PV 14/03/2017 - 6.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0075

ДОКЛАД     
PDF 790kWORD 82k
8.2.2017
PE 594.036v02-00 A8-0033/2017

относно средствата от ЕС за равенството между половете

(2016/2144(INI))

Комисия по правата на жените и равенството между половете

Докладчик: Клеър Муди

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно средствата от ЕС за равенството между половете

(2016/2144(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 2 и член 3, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–  като взе предвид член 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка (МФР) за годините 2014 – 2020 г.(1),

–  като взе предвид междуинституционалната съвместна декларация, приложена към МФР, относно интегрирането на принципа на равенство между половете,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1304/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 на Съвета(2),

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3),

–  като взе предвид съобщението на Комисията „Междинен преглед/междинно преразглеждане на многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. – Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“ (COM (2016)0603),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Годишен мониторингов доклад за „Хоризонт 2020“ 2014 г.“ (SWD(2016)0123),

–  като взе предвид работния документ на Комисията относно „Програмни справки за оперативните разходи за проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година“ (COM(2016)0300),

–  като взе предвид съвместния работен документ, озаглавен „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016 – 2020 г. (SWD(2015) 0182),

–  като взе предвид работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.“ (SWD(2015)0278),

–  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2016 г. относно създаването на условия на пазара на труда, благоприятстващи равновесието между личния и професионалния живот(4),

–  като взе предвид проучването, озаглавено „Бюджетът на ЕС за равенство между половете“, публикувано през 2015 г. от Тематичен отдел „Г“ на Парламента, както и последващото проучване относно употребата на финансови средства за равенство между половете в избрани държави членки, публикувано през 2016 г. от Тематичен отдел „В“ на Парламента,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 21 септември 2010 г., озаглавено „Стратегия за равенство между жените и мъжете 2010—2015 г.“ (COM(2010)0491),

–  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2016 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент(5),

–  като взе предвид доклада на Съвета на Европа „Бюджетиране, съобразено с равенството между половете: окончателен доклад на Групата на специалистите по бюджетиране, съобразено с равенството между половете“ – Страсбург, 2005 г.,

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете и становищата на комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол (А8-0033/2017),

А.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основна ценност на Европейския съюз, залегнала в Договорите; като има предвид, че член 8 от ДФЕС установява принципа за интегриран подход на равно третиране, като постановява, че „във всички свои дейности Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените“;

Б.  като има предвид 17-те цели на ООН за устойчивото развитие, които да бъдат постигнати до 2030 г., № 5 от които е равенство между половете, прилагаща се за всички 17 цели;

В.  като има предвид, че в Стратегическия ангажимент на Комисията за равенство между половете за периода 2016—2019 г., публикуван през декември 2015 г., се подчертава ключовата роля на финансирането от ЕС в подкрепа на равенството между половете; като има предвид, че никоя институция на ЕС не прилага последователно съобразеното с равенството между половете бюджетиране;

Г.  като има предвид, че решенията за разходите и приходите засягат по различен начин жените и мъжете;

Д.  като има предвид, че в своята резолюция от 6 юли 2016 г. относно подготовката за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията, Парламентът подкрепя ефективното интегриране на принципа на равенство между половете;

Е.  като има предвид, че въпросите, свързани с равенството между половете, обикновено се разглеждат по-често в рамките на „меките“ области на политика, като например развитието на човешките ресурси, отколкото в „твърди“ области на политика, като например инфраструктура и ИКТ, които получават повече финансова подкрепа;

Ж.  като има предвид, че за съвместяването на професионалния и личния живот трябва да бъде предоставена добре обмислена система на свързан с полагането на грижи отпуск заедно с висококачествени, достъпни услуги за полагане на грижи на достъпни цени, като разходите за тези инфраструктури трябва да се разглеждат като част от инфраструктурните инвестиции; като има предвид, че тези два фактора са предпоставка за участието на жените на пазара на труда, на ръководни длъжности, в областта на науката и научноизследователската дейност и по този начин за постигане на равенство между половете;

З.  като има предвид, че Съвместната декларация на Европейския парламент, Европейската комисия и Европейския съвет призовава за това годишните бюджетни процедури, прилагани за МФР за периода 2014—2020 г., да включват по целесъобразност елементи, свързани с равенството между половете, като се отчитат начините, по които общата финансова рамка на Съюза допринася за повишаване на равенството между половете и гарантира интегрирането на принципа на равенство между половете; като има предвид, че въпреки този факт съществува необходимост от засилване на твърдия ангажимент за интегриране на принципа на равенство между половете, тъй като е налице минимално изпълнение на действащите политики и недостатъчно бюджетни средства са отделени за въпросите, свързани с равенството между половете;

И.  като има предвид, че от началото кризата през 2008 г. стана очевидно подкопаването на равенството между половете в публичния дебат и програмата на политиките, както на равнище ЕС, така и на национално равнище; като има предвид, че наложените от кризата фискална консолидация и бюджетни ограничения вероятно ще доведат до допълнително намаляване на наличните ресурси за стратегиите и органите за постигане на равенство между половете;

Й.  като има предвид, че в момент на криза на доверието в ЕС за всички европейски институции следва да бъде приоритет да гарантират, че финансите на Съюза са напълно прозрачни, и това е нещо, което те не трябва да пренебрегват;

К.  като има предвид, че съгласно Индекса за равенство между половете за 2015 г., публикуван от Европейския институт за равенство между половете, целта за равенството между жените и мъжете в Европа все още далеч не е постигната;

Л.  като има предвид, че един от най-показателните количествени критерии за равенството между половете е равното заплащане; като има предвид, че при все това също толкова важни са и усилията на ЕС и резултатите от тях за увеличаване на участието на жените на пазара на труда и равната степен на икономическа независимост на жените и мъжете, за насърчаване на равенството между жените и мъжете в процеса на вземане на решения, борба с основаното на пола насилие и защита и подкрепа за жертвите, както и насърчаване на равенството между половете и утвърждаване на правата на жените в целия свят;

М.  като има предвид, че през 1995 г. в рамките на Пекинската платформа за действие на ООН беше отправен призив за съобразен с пола подход към бюджетния процес;

Общи наблюдения

1.  приветства планираното включване на равенството между половете в съответствие с член 8 от ДФЕС като хоризонтална цел на политиката на бюджета на ЕС във фондовете и програмите на ЕС;

2.  въпреки това изразява съжаление, че политическият ангажимент на ЕС на високо равнище по отношение на равенството между половете и интегрирането на принципа на равенството между половете все още не се е изцяло отразен в решенията за разпределяне на бюджетните средства и за разходите в областите на политики на ЕС като част от методологията на съобразеното с равенството между половете бюджетиране;

3.  отбелязва, че съобразеното с равенството между половете бюджетиране е част от обща стратегия относно равенството между половете и следователно подчертава, че ангажиментът на институциите на ЕС в тази област е от основно значение; в този контекст изразява съжаление, че не е приета стратегия на ЕС за равенство между половете за периода 2016 – 2020 г., и призовава Комисията да повиши статута на своя Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г., като го приеме като съобщение, отразявайки Заключенията на Съвета относно равенството между половете от 16 юни 2016 г.;

4.  подчертава значението на структурите и процесите, свързани с изготвянето на бюджета, и необходимостта да се променят тези, за които е доказано, че подкрепят или неволно насърчават неравнопоставеността между половете;

5.  отбелязва, че повишаването на осведомеността и обучението относно интегрирането на принципа на равенство между половете и съобразеното с равенството между половете бюджетиране са необходими за разработването на чувствителни към аспектите на пола структури и процедури;

6.  отбелязва, че някои програми на ЕС (напр. Европейският социален фонд (ЕСФ), програмата „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014-2020 г. (ПРГ), „Хоризонт 2020“, Инструментът за предприсъединителна помощ ІІ (ИПП II), в областта на хуманитарната помощ, Инструментът за сътрудничество за развитие (ИСР) и Европейският инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ)) включват специфични дейности, свързани с равенството между половете, докато други (например Програмата на Съюза за заетост и социални иновации (ЗиСИ), Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПННЛ), Европейският фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), и Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)) съдържат позовавания на общите принципи на равенство между половете, но много малко програми всъщност определят ясни цели и целеви ресурси, или предвиждат системното прилагане и контрол;

7.  изразява съжаление, че няколко програми включват равенството между половете само като трансверсална цел, което не само води до по-ниска подкрепа за специфични за пола действия, но също така прави почти невъзможна оценката на определените средства за свързани с равенството между половете въпроси(6);

8.  изразява съжаление, че повечето финансирани от ЕС програми нямат конкретни целенасочени действия с конкретни бюджетни средства във връзка с равенството между половете; отбелязва, че равенството между половете следва да се признава като цел на политиката в дяловете от бюджета на ЕС, като при това размерът на средствата, отпускани за отделните цели и действията на политиките следва да бъдат уточнени, така че да бъдат по-прозрачни и да не засенчват свързаните с измерението на пола цели; също така счита, че задачите, свързани с бюджетния контрол, следва да посочват степента, до която бюджетът на ЕС и неговото изпълнение подпомагат или възпрепятстват политиките за равенство;

9.  изразява съжаление, че инструментите за интегриране на принципа на равенство между половете, каквито са свързаните с пола показатели, оценките на въздействието върху половете (ОВП) и съобразеното с фактора пол бюджетиране (ПБ), се използват много рядко при разработването и прилагането на политиките, независимо дали на равнището на ЕС или от националните институции; изразява съжаление относно липсата на всеобхватни показатели по отношение на пола към настоящия момент и подчертава факта, че EIGE следва да събира всички специфични показатели по отношение на пола, както и да събира данни, разбити по полов признак, за да направи възможна последователната оценка на въздействието на политиките на ЕС върху равенството между половете; подчертава фундаменталната роля на EIGE за попълването на пропуските в сътрудничество между статистиците и лицата, определящи политиките, с оглед повишаване на осведомеността по отношение на предизвикателствата при събирането на чувствителни данни; поради това повтаря своя призив показателите и статистическите данни относно равенството между половете да бъдат допълнително разработени, за да станат възможни оценка на бюджета на ЕС от гледна точка на пола, както и наблюдение на бюджетирането, съобразено с фактора пол;

10.  изразява съжаление, че въпреки приложената към МФР съвместна декларация относно интегрирането на принципа на равенство между половете, не е постигнат голям напредък в тази област;

11.  изразява дълбоко съжаление по повод на факта, че в контекста на МФР за периода 2014—2020 г. липсва ясна стратегия за равенство между половете със специфични цели и конкретни запланирани резултати и средства;

12.  изразява съжаление, че съобщението на Комисията относно междинния преглед на МФР, публикувано през септември 2016 г., не споменава прилагането на интегрирането на принципа на равенство между половете;

13.  призовава стратегията за равенство между половете и нейното интегриране да станат част от европейския семестър;

14.  подчертава, че прозрачността и достъпът до информация относно действителните постижения в областта на равенството между половете, а не само относно изпълнението, следва да бъдат действителни приоритети за Европейския съюз;

15.  призовава за приемането на разпоредби относно интегрирането на принципа на равенство между половете също така в области на политиката, които не се считат за непосредствено свързани с равенството между половете, като например ИКТ, транспорт, бизнес и инвестиционна подкрепа или изменението на климата;

16.  счита, че мрежа от външни експерти и организации следва да участва във всички етапи на бюджетния процес, за да подобри прозрачността и демократичното му качество, особено по отношение на прилагането на подход на бюджетиране, съобразен с фактора пол;

Финансиране на ЕС за равенството между половете в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване чрез европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове)

17.  изтъква, че европейските структурни и инвестиционни фондове представляват най-важната финансова подкрепа за прилагането на политиката за равенство между половете в ЕС, по-специално в случая на ЕСФ, който има за цел да насърчава пълното интегриране на жените на пазара на труда; подчертава, че Регламент 1304/2013 превръща интегрирането на принципа за равенство между половете в задължителна част от всички етапи на програмите и проектите, финансирани от ЕСФ, включително подготовка, прилагане, мониторинг и оценка;

18.  подчертава важната роля на обществените услуги при насърчаването на равенството между половете; призовава Комисията и държавите членки да работят за постигането на целите от Барселона, за да се превърне съвместяването на професионалния и личния живот в реалност за всички, както и да се използват подходящите инструменти и стимули, включително европейски фондове като ЕСФ, Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), при осигуряване на необходимото финансиране за социална инфраструктура за предоставянето на достъпни и качествени грижи за деца и други зависими лица, в това число зависими възрастни хора и членове на семейството с увреждания; отбелязва, че това ще доведе до повишаване на участието на жените на пазара на труда и икономическата независимост на жените;

19.  изразява съжаление, че жените все още страдат от неравенство на работното място като например по-нисък процент на участие в заетостта, разлика в заплащането, по-чести случаи на нетипична или непълна заетост, по-малки пенсии, кариерна сегрегация и по-ниски нива на развитие; подчертава значението на ЕСФ при предоставянето на възможности за финансиране за борба с дискриминацията и насърчаване на равенството между половете на работното място;

20.  отбелязва, че неплатеният труд е важен елемент от икономическата ефективност, както и че традиционният подход не взема под внимание неплатения труд като например грижите за децата и грижите за възрастните хора при осигурителните плащания;

21.  отбелязва, че съгласно Работния документ на службите на Комисията за стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г. 5.85 милиарда евро ще бъдат инвестирани в мерки за насърчаване на равенството между половете за периода 2014—2020 г., от които 1,6 % са по линията на ЕСФ за специфичен инвестиционен приоритет „Равенство между мъжете и жените във всички области, включително достъпа до заетост, напредъка в кариерата, съчетаване на професионалния и личния живот и насърчаване на равно заплащане за равен труд“;

22.  отбелязва, че ЕФРР следва да продължи да подкрепя инвестициите в детски заведения, грижи за възрастните хора и друга обществена и частна социална инфраструктура, за да се насърчава, наред с други резултати, по-добро съвместяване на професионалния и личния живот;

23.  подчертава важната роля на ЕЗФРСР при гарантирането на необходимото финансиране за подкрепа на обществените услуги и социалната инфраструктура в селските райони и насърчаването на достъпа до земя и инвестиции за жени;

24.  призовава Комисията да предложи нови целенасочени действия за насърчаване на участието на жените на пазара на труда, като например специална програма, финансирана от ЕЗФРСР, с цел подпомагане на предприемачеството сред жените;

25.  призовава Комисията, държавите членки, регионалните и местните правителства да използват потенциала на хоризонталните финансови възможности в рамките на ЕСИ фондовете за подкрепа на проекти, насочени към насърчаване на равенството между половете; подчертава значението на принципа за партньорство, прилаган в рамките на ЕСИ фондовете, който има положителен принос за интегрирането на принципа на равенство между половете на местно равнище;

26.  припомня значението на изискването за включване на разбити по полов признак показатели при наблюдението и оценката на оперативните програми, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1303/2013 за определяне на общоприложими разпоредби на европейските структурни и инвестиционни фондове, с оглед постигането на съответствие с целта за равенство между половете на етапа на изпълнение;

27.  изразява съжаление, че въпреки усилията за създаване на „стандарт“ в тази област, все още не е установен систематичен метод за прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете в рамките на ЕСИ фондовете, нито целенасочени действия, свързани с цялостната стратегия за интегриране на принципа на равенство между половете; призовава Комисията и държавите членки да увеличат ресурсите за оценка на равенството между половете, когато това е необходимо, както и да следят последователно прилагането на интегрирането на принципа на равенство между половете;

28.  припомня, че ЕСИ фондовете са предмет на предварителни условия относно пола, което изисква мерки за обучение на съответния персонал и за участието на органите, отговарящи за равенството между половете през цялото време на подготовката и изпълнението на програмите; призовава Комисията да гарантира, че това изискване е изпълнено; призовава за ефективното използване на действащите постоянни органи за равенство между половете на равнището на държавите членки; в този контекст решително приветства добрите национални практики, като например мрежата Европейска общност за практическо интегриране на принципа на равенство между половете (Gender CoP) в Швеция; настоятелно призовава държавите членки да гарантират независимостта, ефективността, както и достатъчни правомощия и ресурси за отговарящите за равенството органи, така че да им бъде дадена възможност да изпълнят основните си задачи;

29.  припомня значението на това да се отделя специално внимание и приоритет за мерките на ЕСИФ в подкрепа на инвестиции в образователни, социални и здравни услуги, в допълнение към детските заведения, като се има предвид, че тези услуги са изправени пред съкращения на публичното финансиране на национално, регионално и местно равнище и че това ще увеличи броя работни места;

30.  препоръчва разпределянето на повече финансови средства в рамките на МФР за социална инфраструктура и услуги за грижи за деца и възрастни хора;

31.  изразява съжаление, че бюджетните редове в рамките на програма „Права, равенство и гражданство“ (ПРГ) не определят ресурсите, разпределяни за всяка от целите на програмата, което много затруднява анализирането на разходите, посветени на равенството между половете и борбата с насилието над жените;

Финансиране на ЕС за равенството между половете в областта на основните права, равенството и гражданството чрез програма „Права, равенство и гражданство“ (ПРГ) за периода 2014—2020 г.

32.  отбелязва, че според работния документ на службите на Комисията относно стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г., двете цели, свързани с равенството между половете и за програмата „Дафне“ за борба с насилието над жените, възлизат на около 35 % от средствата по ПРГ, докато общият бюджет за равенство между половете в областта на основните права, равенството и гражданството по линията на програмата ПРГ за периода 2014—2020 г. възлиза на 439,5 милиона евро; отбелязва, че по-голямата част от средствата ще бъдат разпределени за целта на програмата „Дафне“, в сравнение с целта за равенство между половете; въпреки това изразява съжаление, че програмата „Дафне“ не разполага с отделен бюджетен ред, като се има предвид фактът, че понастоящем тя представлява една от специфичните цели на програмата ПРГ; подчертава необходимостта да бъде предоставена достатъчна финансова подкрепа за програмата „Дафне“ и за поддържане на нейната видимост и големия ѝ успех;

33.  подчертава, че за периода 2014—2020 г., обявените в рамките на програмата „Дафне“ конкурси имат за цел премахването на всички форми на насилие срещу жени и/или деца; отбелязва, че по-голяма част от средствата бяха заделени за борба и предотвратяване на насилието, свързано с вредни практики (39 %) и за подкрепа на жертвите на основаното на пола насилие, домашното насилие или насилието в рамките на интимните връзки, предоставяна от специализирани услуги за подкрепа, насочени към жените (24 %);

34.  отбелязва, че в рамките на целта за равенство между половете бяха третирани следните приоритети: равна степен на икономическа независимост на жените и мъжете и равновесието между професионалния и личния живот (44 % от заделените средства); насърчаване на добри практики по отношение на ролите на половете и преодоляването на свързаните с пола стереотипи в областта на образованието и обучението, както и на работното място (44 %) и подкрепа за мрежи на равнището на ЕС, работещи по въпросите на равенството между половете (12 %);

35.  подчертава, че създаването на гражданско съзнание следва да бъде асоциирано не само със защитата и разширяването на правата, но и с благосъстоянието и благоденствието, с образованието и обучението без свързани с пола стереотипи, както и с достъпа до социални и здравни услуги, включително относно сексуалното и репродуктивното здраве;

36.  при все това изразява съжаление по отношение на намаляването на средствата за специфична цел „Дафне“; посочва, че през 2013 г. бюджетни кредитите на „Дафне“ за поети задължения възлизаха на 18 млн. евро, в сравнение с 19,5 милиона евро през 2012 г. и над 20 млн. евро през 2011 г.; освен това отбелязва, че през 2016 г. в работна програма ПРГ са предвидени малко повече от 14 милиона евро за целта;

37.  призовава Комисията, при изготвянето на годишната работна програма, да се придържа към подходящо и справедливо разпределение на финансовото подпомагане между различните области, обхванати от специфичните цели на програмата ПРГ, като отчита равнището на вече разпределеното финансиране в рамките на предишния програмен период (2007 – 2013 г.);

38.  призовава Комисията да увеличи подкрепата за европейските мрежи по въпросите на равенството между половете, като по-този начин увеличи възможностите за повече партньорско обучение, най-вече сред поднационалните органи; отбелязва по-специално, че е необходима специфична подкрепа за увеличаване на участието на жените във вземането на решения;

39.  призовава за по-голяма яснота относно начина, по който се осъществяват целите за борба с насилието в рамките на програмата ПРГ; подчертава значението на това да се гарантира, че финансовите средства ще стигнат до местните организации и местните и регионалните органи, за да се осигури ефективно прилагане; призовава за даването на приоритет на организации, които работят за предотвратяване на насилието и подкрепа на жертвите на всички форми на насилие;

40.  признава необходимостта да се осигури подкрепа за изпълнението на съществуващите местни и регионални инициативи, свързани с равенството между половете, например Европейската харта за равнопоставеност на мъжете и жените в живота на местно ниво;

41.  призовава Комисията да засили изискванията относно събирането на разбити по полов признак данни при изпълнението на тази програма, като основен инструмент за ефективен анализ на съобразеното с фактора пол бюджетиране;

Финансиране на ЕС за равенството между половете в областта на научните изследвания и иновациите чрез „Хоризонт 2020“

42.  подчертава факта, че програмата „Хоризонт 2020“ (наричана по-долу „тази програма“), в съответствие с изискванията на член 16 от регламента за нея, интегрира равенството между половете и измерението на пола в научноизследователската дейност като хоризонтален въпрос във всяка от различните части на работната програма;

43.  обръща внимание на трите цели на интегрирането по тази програма, а именно: насърчаване на равните възможности и равновесието между половете в екипите по проекти; осигуряване на балансирано представителство на половете в процеса на вземане на решения; и включване на свързаното с пола измерение в съдържанието на научните изследвания;

44.  приветства факта, че тази програма предоставя подкрепа за научноизследователски организации в прилагането на планове за равенство между половете; също така приветства съвместния проект на Комисията и Европейския институт за равенство между половете за създаването на онлайн инструмент за планове за равенство между половете като средство за определяне и обмен на най-добрите практики със съответните заинтересовани страни;

45.  приветства факта, че кандидатите имат възможност да включат обучението и специфичните проучвания, свързани с пола, като допустими разходи в своите предложения;

46.  приветства факта, че равенството между половете сред персонала е един от факторите за класиране в критериите за оценка в тази програма, както и че начинът, по който свързаните с пола и/или половата идентичност анализи се вземат предвид в дадено предложение, се оценява от оценителите заедно с други важни аспекти от предложението;

47.  приветства специфичните показатели, използвани за наблюдение на изпълнението на перспектива за равенство между половете в тази програма, както и факта, че по въпроса за баланса между половете в консултативни групи по „Хоризонт 2020“ през 2014 г. участието на жените е било 52 %(7);

48.  счита, че е необходим допълнителен преглед, за да се оценят резултатите, въз основа също така на специфични показатели, като например процента на жените участници и жените координатори на проекти по тази програма, и при необходимост да бъдат предложени корекции на специфичните действия;

49.  призовава интегрирането на принципа на равенство между половете да бъдат допълнително укрепено в рамките на програмата, както и за разработването на цели за равенство между половете в стратегиите, програмите и проектите на всички етапи от научноизследователския цикъл;

50.  призовава за запазване на независим бюджетен ред за финансиране на проектите за структурни промени, имащи отношение към равенството между половете ( като например „Равенство между половете в областта на научните изследвания и иновациите“ (GERI) за периода 2014—2016 г.), както и на други теми, свързани с равенството между половете в областта на научните изследвания и иновациите;

51.  приветства факта, че една от целите на „Наука със и за обществото“ е гарантиране на равенство между половете както в научноизследователските процеси, така и в съдържанието на научните изследвания; приветства също така безвъзмездните средства „Подкрепа за научноизследователските организации с цел изпълняване на плановете за равенство между половете“ и „Насърчаване на равенството между половете в рамките на „Хоризонт 2020“ и европейското научноизследователско пространство“; изразява обаче съжаление, че няма конкретни бюджетни редове за определените в тази програма цели;

Други програми и фондове, включващи конкретни цели в областта на равенството между половете

52.  изразява съжаление, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) не включва перспективата на равенството между половете; подчертава, че не е възможен успешен процес на възстановяване без преодоляване на въздействието на кризата върху жените;

53.  подчертава, че природните бедствия имат голямо въздействие върху инфраструктурите, свързани с обществените услуги, и че следователно жените са особено засегнати; призовава Комисията да въведе във фонд „Солидарност“ на ЕС изискване за анализ, чувствителен към аспектите на пола, при оценяването на въздействието върху населението;

54.  отбелязва, че в областта на външните действия и сътрудничеството за развитие, Планът за действие относно равенството между половете (GAP) за периода 2016—2020 г. обхваща дейностите на ЕС в трети страни, както и че съществуват различни инструменти за външна помощ в подкрепа на целите за равенство между половете;

55.  подчертава, че жените и момичетата, които са жертви на въоръжени конфликти, имат право да получават необходимите медицински грижи, включително достъп до контрацепция, спешна контрацепция и услуги за аборт; припомня, че хуманитарната помощ на ЕС трябва да подкрепя правата на момичетата и жените съгласно международното хуманитарно право и не следва да подлежи на ограничения, налагани от други партньори донори, както е отбелязвано в бюджета на ЕС за 2016 г.; приветства подхода на ЕС в тази връзка; насърчава Комисията да запази своята позиция;

56.  подчертава, че интегрирането на принципа на равенство между половете също е включено сред основополагащите принципи на неотдавна създадения фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ); подновява своя призив за отчитане на измерението на пола в рамките на политиките в областта на миграцията и убежището, като на жените се гарантират достъп до безопасни пространства, специална медицинска грижа, свързана със сексуалното и репродуктивното здраве и права, както и да бъде обърнато специално внимание на специфичните нужди на уязвимите лица, като например претърпели насилие жени, включително сексуално насилие, непридружени малолетни и непълнолетни лица и други изложени на риск групи, включително ЛГБТИ лица;

57.  призовава за всеобхватен набор от валидни за целия ЕС насоки по отношение на половете, който да бъде приет към политиката в областта на миграцията и убежището с подходящо финансиране за всеобхватни програми за обучение за професионалисти, които е възможно да влязат в контакт с бежанци и кандидати за убежище; подчертава, че това следва да бъдат чувствителни към аспектите на пола специфични нужди на жените бежанци и съпътстващи полово обусловени вреди, например трафикът на жени и момичета;

58.  подчертава продължаващите проблеми, свързани с пренаселеността в приемните центрове за бежанци, и въздействието, което има това върху безопасността на жените; призовава за по-широка употреба на ФУМИ с цел подобряване на центровете за приемане чрез отделни спални помещения и санитарни възли за жените и мъжете, както и за предоставянето на достъп до чувствителни към аспектите на пола здравни услуги, включително предродилни и следродилни грижи;

59.  счита, че държавите членки следва да бъдат окуражавани едновременно с ФУМИ да използват повече кохезионните фондове и структурните инвестиционни фондове, за да се насърчава интегрирането на бежанците на пазара на труда, като се обръща специално внимание на възможностите за намиране на работа, които предоставят на жените бежанци достъпните грижи за деца;

60.  призовава за преглед на увеличеното финансиране и за по-широк обхват на програмите „Дафне“ и „Одисей“, като бъде оценена възможността за разширяването им с цел отстраняване на сериозната уязвимост на жените бежанци и предоставяне на по-голяма подкрепа при преодоляването на тези полово обусловени вреди;

61.  подчертава, че други фондове, като например фондът „Вътрешна сигурност“ (ФВС), специалните финансови инструменти, какъвто е Инструментът за спешна подкрепа, както и други специални инструменти и безвъзмездни средства, са мобилизирани за посрещане на нуждите в контекста на настоящата криза с бежанците; посочва трудностите при проследяването на използването на тези средства, по-специално от гледна точка на равенството между половете, и призовава за това използването на средствата на ЕС в тази област да бъде координирано, ефикасно, прозрачно и съобразено с равенството между половете;

62.  призовава за специфично финансиране в подкрепа на целеви мерки, включващи организациите на местно равнище и местни и регионални органи, за да се гарантира, че основните нужди, правата на човека, сигурността и безопасността на търсещите убежище жени и момичета бежанци и мигранти, включително бременните и жените в напреднала възраст, както и ЛГБТИ лица, биват защитени;

Политически препоръки

63.  отново отправя своето искане съобразеното с принципа на равенство между половете бюджетиране да бъде използвано на всички равнища на бюджетната процедура на ЕС; призовава, за последователно използване на съобразеното с принципа на равенство между половете бюджетиране по време на бюджетната процедура, така че бюджетните разходи да могат да се използват като средство за насърчаване на равенството между половете;

64.  призовава при изготвянето на програми на ЕС за периода след 2020 г. да се въведат и прилагат по решителен и ефективен начин съобразено с фактора пол бюджетиране и принципът на равенство между половете с оглед увеличаването на финансирането от ЕС на мерките за борба с основаната на пола дискриминация, като същевременно се обърне внимание на следните аспекти:

  i) идентифициране на скритите и явните аспекти на проблематиката, свързана с равенството между половете;

  ii) определяне, когато е възможно, на съответното разпределение на ресурсите; както и

  iii) оценка на това дали програмите за финансиране от ЕС ще допуснат съществуващите неравенства между жените и мъжете (и групи от жени и мъже), момичетата и момчетата и моделите на отношения между половете да се запазят, или ще доведат до промяна;

65.  призовава за преследването на еднакво високи цели за равенство между половете и стандарти за интегриране на принципа на равенството между половете в рамките на всички бюджетни дялове на ЕС;

66.  призовава за това разпределяните за отделни цели на политиките и действия, посветени на равенството между половете да бъдат ясно определени, с оглед повишаване на прозрачността и отчетността;

67.  припомня, че съобразеното с принципа на равенство между половете бюджетиране е методика, която е необходимо да бъде прилагана във всички бюджетни линии на ЕС, а не само за програмите, в които вероятността за въздействие върху половете изглежда най-важна;

68.  отбелязва, че интегрирането на принципа на равенство между половете не е еднократна задача и че съобразеното с принципа на равенството между половете бюджетиране изисква постоянни усилия за разбиране на половете, което включва анализи, консултации и постоянни корекции в бюджета, за да се вземат предвид променящите се нужди на жените, мъжете, момчетата и момичетата;

69.  счита, че финансирането на равнище ЕС в размер на 6,17 милиарда евро в рамките на текущата МФР, предназначено за постигане на целите на стратегическата по отношение на равенството между половете ангажираност, представлява първа стъпка в тази насока, и изисква увеличаване на тази сума в следващата МФР;

70.  счита, че средносрочният преглед на МФР можеше да бъде възможност за подобряване на резултатите, постигнати от бюджета на ЕС в стремежа за равенство между половете, както и да изтъкне тези постижения пред широката общественост;

71.  ето защо изразява съжаление по повод решението на Комисията да не разгледа въпроса за интегрирането на принципа на равенство между половете в средносрочния преглед на МФР, и призовава за по-конкретни действия за отстраняване на този пропуск;

72.  призовава за включването на специфични за пола показатели, които трябва да се прилагат при подбора на проекти, мониторинга и оценката на всички действия, които получават финансиране от бюджета на ЕС; в допълнение призовава за задължителна оценка на въздействието върху половете като част от общи ex ante условия, както и за систематично събиране на разбити по полов признак данни относно бенефициерите и участниците;

73.  настоятелно препоръчва предоставянето на разположение на обществеността на разбити по полов признак данни с оглед осигуряването на финансова отчетност и прозрачност;

74.  призовава за приемане на методологията на доклада „Индекс за равенството между половете за 2015 г. – Измерване на равенството между половете в Европейския съюз 2005 – 2012 г.“, публикуван от Европейския институт за равенство между половете през 2015 г., за измерване на неравенството между половете като основа за планиране и изпълнение на програмите на ЕС за финансиране.

75.  призовава институциите на ЕС и държавите членки да организират редовни обучения и програми за техническа помощ относно интегрирането на принципа на равенство между половете за всички служители, участващи в изготвянето на политиките и в бюджетните процедури; призовава да бъде насърчено използването на съобразеното с фактора пол бюджетиране както в националните стратегии, така и в тези на равнище ЕС, за да бъде поощрявано по-ефективно равенството между половете;

76.  призовава Комисията да следи отблизо ефективността на националните органи и процедури за разглеждане на жалби в контекста на изпълнението на директивите в областта на равенството между половете;

77.  изисква Европейската сметна палата също да включи измерението на пола при оценката на изпълнението на бюджета на Съюза, както във връзка със специфичните цели на политиките за равенство на ЕС, така и с хоризонталните аспекти на тези политики, в нейните препоръки и специални доклади; изисква от държавите членки аналогично да въведат аспектите на пола в своите бюджети, за да се извърши анализ на правителствените програми и политики, на въздействието им върху разпределението на ресурсите, и на приноса им за равенството между жените и мъжете;

78.  изразява своята загриженост относно очевидната липса на баланс между половете в условията на извънредна отдалеченост между всички институции на ЕС, която се наблюдава и сред членовете на Сметната палата, наброяващи понастоящем 28 мъже и само три жени (с две по-малко от началото на 2016 г.); призовава Съвета от сега нататък и до постигането на приемлив баланс да предлага на Парламента двама кандидати, мъж и жена, за всяко бъдещо назначение;

79.  призовава за наблюдение и оценяване на националния план за действие за равно третиране за периода 2013 – 2016 г. в Полша; изразява своята загриженост поради факта, че държавната администрация не е заделила от централния бюджет за изпълнението на националния план за действие отделни средства, посветени на равенството между половете; призовава за постигането на равновесие при създаването на органа за наблюдение, включително за участието на експерти и представители на правата на жените и неправителствени организации, чиято дейност е свързана с равенството между половете;

80.  приветства работата на комисаря по правата на човека в Полша, който съгласно законодателството за равно третиране оглавява органа по въпросите на равенството, отговорен за прилагането на равното третиране; изразява своята дълбока загриженост относно последните бюджетни съкращения, които засягат комисаря по правата на човека; припомня, че националният орган по въпросите на равенството следва да разполага с подходящ персонал и финансиране и че неговата независимост следва да бъде спазвана и поддържана;

°

°  °

81.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 470.

(3)

ОВ С 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

Приети текстове, P8_TA(2016)0338.

(5)

Приети текстове, P8_TA(2016)0072.

(6)

работен документ на Комисията относно „Програмни справки за оперативните разходи за проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година“ (COM(2016)300), стр. 15.

(7)

Европейска комисия, Генерална дирекция за научни изследвания и иновации, „Годишен мониторингов доклад за „Хоризонт 2020“ 2014 г.“ , ISBN 978-92-79-57749-9, стр. 44.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Равенството между мъжете и жените е основна ценност на Европейския съюз, залегнала в Договорите. Равенството между половете бе разгледано също така в 15 директиви, които са приети от ЕС и е изрична цел за някои части от бюджета на ЕС. Въпреки това, независимо от мярката, която се използва, за да се определи равенството между половете все още сме далеч от постигането на тази цел. Ето защо настоящият доклад призовава за това бюджетът да бъде използван по много по-проактивен и целеви начин за постигане на целта за равенство между половете.

Финансирането от ЕС вече има значителен положителен принос за насърчаването на равенството между половете.

Някои програми на ЕС (като например ЕСФ, ПРГ и „Хоризонт 2020“) включват специфични действия, свързани с равенството между половете, докато други само се позовават на общите принципи на равенството между половете. Въпреки това много малко програми предвиждат ясни цели и специални ресурси, а също и системно прилагане и контрол. Като цяло, равенството между половете обикновено бива разглеждано по-често в рамките на „меките“ области на политики, като политиката за развитие на човешките ресурси, отколкото в „твърди“ такива, като например транспорта, климата или ИКТ.

В този доклад се прави оценка на това как се прилага интегрирането на принципа на равенство между половете при разпределянето на средствата на ЕС, с акцент върху финансирането от ЕС за грижите за децата в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове, интегрирането на принципа на равенство между половете в използването на финансирането по „Хоризонт 2020“, както и интегрирането на принципа на равенство между половете в използването на програмата ПРГ (акцент върху целта за равенство между половете и проследяването на програмата „Дафне“ относно насилието срещу жени). Той дава политически препоръки за това как по-добре да бъде интернализиран заявеният от ЕС принцип на равенството между половете и интегрирането на принципа на равенство между половете в разпределението на бюджета и вземането на решения относно разходването на средства в областите на политики на ЕС.

В рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове, в съответствие с оперативните европейски програми, договорени с държавите членки, регионите и Комисията, приблизително 5.85 милиарда евро ще бъдат изразходени през периода 2014—2020 г. за мерки за насърчаване на равенството между половете. По този начин европейските структурни и инвестиционни фондове са най-важната финансова подкрепа за прилагането на политиката за равенство между половете в ЕС, по-специално EST, която си поставя за цел да насърчава пълното интегриране на жените на пазара на труда; милиарда евро ще бъдат инвестирани в мерки за насърчаване на равенството между половете за периода 2014—2020 г., от които 1,6% по линията на ЕСФ за специфичен инвестиционен приоритет „Равенство между мъжете и жените във всички области, включително достъпа до заетост, напредъка в кариерата, съчетаване на професионалния и личния живот и насърчаване на равно заплащане за равен труд“. Действия могат да бъдат предприето и отвъд тези специфични мерки, например финансиране от ЕФРР следва да се използва също така за подпомагане на инвестициите в грижи за деца и друга социална инфраструктура. Проучването посочва, че инвестициите в услуги за полагане на грижи ще създаде почти толкова работни места за мъже, колкото и инвестирането в строителната промишленост, и ще създаде почти четири пъти повече работни места за жените.

Програма ПРГ за периода 2014—2020 г. (която заменя предишните програми — „Прогрес, основни права и гражданство“ и „Дафне III“) има общ бюджет от 439,5 милиона евро за периода 2014—2020 г., от които 35 % се заделят за две целите, свързани с равенството между половете в рамките на настоящата програма („Насърчаване на равенството между мъжете и жените и интегрирането на принципа на равенство между половете“ и „Предотвратяване на насилието срещу деца, младежи, жени и други рискови групи (Дафне)“. Налице е обаче липса на разбити по полов признак данни във фазата на изпълнение на тази програма. Освен това, докладчикът изразява съжаление относно намалението на средствата за специфичната цел на „Дафне“ и препоръчва подходящо и справедливо разпределение на финансовото подпомагане между различните области и по-голяма яснота за това как целта за борба с насилието бива разглеждана в рамките на програма ПРГ.

В областта на „Хоризонт 2020“, докладчикът приветства подхода за интегриране на принципа на равенството между половете като хоризонтален въпрос във всяка една от различните части на работната програма, в съответствие с изискванията на член 16 от регламента за програмата; Въпреки това е необходим допълнителен преглед с цел основана на показателите оценка на резултатите, а интегрирането на принципа на равенство между половете следва да се засили допълнително във всички стълбове на програмата. Докладчикът подчертава, че независимите линии за финансиране на структурните промени, свързани с пола, (като GERI за периода 2014—2016 г.) следва да се запазят, докато предвидените изменения за включване на финансирането на равенството между половете в една по-обща позиция не би следвало да се допуска.

Докладчикът обаче счита, че за постигането на тази цел ЕС би могъл да използва бюджетните средства по много по-добър начин. Изследване на Службата на ЕП за парламентарни изследвания стигна до заключението, че в МФР за периода 2014—2020 г. не присъства ясна стратегия за равенство между половете, с специфични цели, задачи или разпределени финансови средства. Съобразеното с фактора пол бюджетиране не се прилага систематично в общия бюджет на ЕС. Често не е възможно да се определи какви средства се отпускат – и дали въобще се отпускат – за постигане на целите за равенство между половете в рамките на програмите. За много от програмите информацията от гледна точка на равенството между половете относно финансовите средства, изпълнението и резултатите, липсва или е непълна. Важни инструменти за интегриране на принципа на равенство между половете, каквито са свързаните с пола показатели, оценките на въздействието върху половете (ОВП) и бюджетирането, съобразеното с фактора пол бюджетиране (ПБ) биват твърде рядко приемани, както от институциите на ЕС, така и от националните институции. Съществуват обаче изключения от това правило, като например Рамковата програма „Хоризонт 2020“, която включва интегрирането на принципа на равенство между половете и подходящи показатели.

През последните години бе наблюдавано също така достойно за съжаление отдалечаване от прилагането на политики в областта на равенството между половете. Целевите програми в областта на равенството между също не са имунизирани срещу тази тенденция, като програмата „Дафне“ е един пример на равнище ЕС за намаляване на финансирането с течение на времето на специфичните политики в областта на равенството между половете.

Интегрирането на принципа на равенство между половете в бюджета на ЕС предоставя възможност за по-добро осведомяване и целеви действия за възстановяване на напредъка по заявения път на постигането на равенство между половете. Вземайки това широко схващане за положителната роля, която бюджетът на ЕС може да играе в преследването на тази основна цел, ние може да преобърнем актуалната тенденция за непредприемане на действия.

Докладчикът изразява съжаление, че средносрочният преглед на Европейската комисия на многогодишната рамка не представи предложения в тази област и не се позовава на интегрирането на принципа на равенство между половете. Докладчикът счита, че само по себе си съобразеното с фактора пол бюджетиране като действие повишава осведомеността за необходимостта от третиране на неравенството. При правилното му прилагане със свързани с пола показатели следва то би следвало също така да покаже, къде е налице положително въздействие като последица от бюджета на ЕС и къде има пропуски в изпълнението на бюджета. Чрез ясно измерване на положителната добавена стойност, постигната чрез изпълнението на програми на ЕС, ще бъдем в състояние да докажем на нашите граждани значимите резултати по отношение на равенството между половете, които се постигат чрез бюджета.

Ето защо настоящият доклад призовава за това бюджетът да бъде използван по много по-проактивен начин за постигане на целта за равенство между половете, която е от основно значение за работата на ЕС от самото начало.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (16.12.2016)

на вниманието на комисията по правата на жените и равенството между половете

относно средствата от ЕС за равенството между половете

(2016/2144(INI))

Докладчик по становище: Ейдер Гардиасабал Рубиал

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по правата на жените и равенството между половете да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че в Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г., публикуван през декември 2015 г., се подчертава ключовата роля на финансирането от ЕС в подкрепа на равенството между половете – една от основополагащите ценности на Европейския съюз;

Б.  като има предвид, че член 8 от ДФЕС гласи, че във всички свои дейности Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените;

В.  като има предвид, че в доклада си относно преразглеждането на МФР за периода 2014 – 2020 г.(1) Парламентът трябва да предостави по-голяма подкрепа за ефективното интегриране на принципа на равенство между половете, така че да се бори с всички форми на дискриминация;

Г.  като има предвид, че съгласно Индекса за равенство между половете за 2015 г., публикуван от Европейския институт за равенство между половете, целта за равенството между жените и мъжете в Европа все още далеч не е постигната;

Д.  като има предвид, че съобразеното с фактора пол бюджетиране включва въвеждането на призмата на равенството между половете във всички равнища на бюджетната процедура – от планирането и изготвянето до одитирането и оценяването, както и необходимостта от увеличаване на финансирането от ЕС за насърчаване на равенството между половете;

Е.  като има предвид, че липсата на специфични показатели по отношение на пола и на разбивки по полов признак при събирането на данни, както и недостатъчните стратегии за прилагане, за съжаление не позволяват да се постигне прецизна финансова и бюджетна отчетност за оценяване на въздействието на политиките на ЕС върху равенството между половете;

Ж.  като има предвид, че Индексът за равенството между половете за 2015 г. – Измерване на равенството между половете в Европейския съюз 2005 – 2012 г., публикуван от Европейския институт за равенство между половете през 2015 г., предлага подробна оценка и надеждна методология за измерване на неравенството между половете в пълно съответствие с принципа на интегриране на измерението на равенство между половете;

З.  като припомня Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество между Парламента, Съвета и Комисията от 13 април 2016 г., по-специално членове 20 – 24 от него относно последващата оценка на действащото законодателство, като основа за по-нататъшни действия;

И.  като приветства усилията за въвеждане на специфични показатели по отношение на пола и събиране на данни с разбивки по полов признак в рамките на някои законодателни мерки и политики на ЕС, като например в рамките на Европейския социален фонд (ЕСФ);

1.  изразява съжаление, че изпълнението на бюджета на ЕС понастоящем не съответства на високата степен на ангажираност на ЕС спрямо равенството между половете;

2.  призовава за преследването на амбициозни и ясни цели за равенство между половете и стандарти за интегриране на принципа на равенството между половете в рамките на всички бюджетни дялове, както и за определяне на сумите, които ще бъдат отпуснати за отделните цели на политиките и действията, за да станат те по-прозрачни и да не бъдат засенчвани целите за равенство между половете; счита, че равенството между половете следва да бъде заложено като отделна цел на политика в рамките на всички бюджетни дялове на бюджета на ЕС;

3.  призовава за включването, по целесъобразност, на специфични показатели и критерии по отношение на пола, които трябва да се прилагат при подбора на проекти, мониторинга и оценката на всички действия, които получават финансиране от бюджета на ЕС, както и за систематично събиране на разбити по полов признак данни относно бенефициентите и участниците, включително относно подпомаганите от бюджета на ЕС инструменти, като обаче не се допуска свръхрегулиране;

4.  счита, че финансирането на равнище ЕС в размер на 6,17 милиарда евро в рамките на текущата МФР, предназначено за постигане на целите на стратегическата по отношение на равенството между половете ангажираност, представлява първа стъпка в тази насока, и призовава за увеличаване на тази сума в следващата МФР; счита, че това увеличение следва да се основава на оценката на действащото законодателство, както е договорено в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество между Парламента, Съвета и Комисията;

5.  призовава при изготвянето на програми на ЕС за периода след 2020 г. да се въведат и прилагат по решителен и ефективен начин съобразено с фактора пол бюджетиране и принципът на равенство между половете с оглед на увеличаването на финансирането от ЕС на мерки за борба с основаната на пола дискриминация, като същевременно се обърне внимание на следните аспекти:

  i) идентифициране на скритите и явните аспекти на проблематиката, свързана с равенството между половете;

  ii) определяне, –когато е възможно,– на съответното разпределение на ресурсите; както и

  iii) оценка на това дали програмите на ЕС за финансиране ще продължат или ще променят съществуващите неравенства между жените и мъжете (и групи от жени и мъже), момичетата и момчетата и моделите на отношения между половете;

6.  призовава за приемане на методологията на Индекса за равенството между половете за 2015 г. – Измерване на равенството между половете в Европейския съюз 2005 – 2012 г., публикуван от Европейския институт за равенство между половете през 2015 г., за измерване на неравенството между половете като основа за планиране и изпълнение на програмите на ЕС за финансиране.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВ ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

8.12.2016

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

5

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Derek Vaughan

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Nils Torvalds

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0309.


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджетен контрол (19.1.2017)

на вниманието на комисията по правата на жените и равенството между половете

относно средствата от ЕС за равенството между половете

(2016/2144(INI))

Докладчик по становище: Люк Минг Фланаган

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по бюджетен контрол приканва водещата комисия по правата на жените и равенството между половете да включи в предложението си за резолюция следните предложения:

–  като взе предвид доклада на Съвета на Европа „Бюджетиране, съобразено с равенството между половете: окончателен доклад на Групата на специалистите по бюджетиране, съобразено с равенството между половете“ – Страсбург, 2005 г.,

A.  като има предвид, че равенството между жените и мъжете е основна ценност на ЕС, залегнала в договорите; като има предвид, че стратегията на ЕС за равенство между жените и мъжете за периода 2010 – 2015 г. скоро ще приключи, което дава възможност да се направи преглед на постигнатото;

Б.  като има предвид, че Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетните въпроси и доброто финансово управление призовава в годишната бюджетна процедура, прилагана по отношение на МФР за периода 2014 – 2020 г., да се включат по целесъобразност елементи, свързани с равенството между половете, като се отчитат начините, по които общата финансова рамка на Съюза допринася за по-голямото равенство между половете, и се гарантира интегрирането на принципа на равенство между половете;

В.  като има предвид, че стратегическият ангажимент на Комисията за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г., публикуван през декември 2015 г. потвърждава отново ангажимента да продължи да се работи по насърчаване на равенството между мъжете и жените и изтъква значението на финансирането от ЕС в подкрепа на равенството между половете;

Г.  като има предвид, че финансирането от страна на ЕС за равенството между половете в областта на основните права, равенството и гражданството чрез програма „Права, равенство и гражданство“ (ПРГ) за периода 2014—2020 г. разполага с общ бюджет от 439,5 милиона евро, от които 35% са предназначени за двете цели, свързани с равенството между половете и с програмата „Дафне” за борба с насилието над жените;

Д.  като има предвид, че в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) близо 5,85 милиарда евро ще бъдат инвестирани за периода 2014-2020 г. в мерки за насърчаване на равенството между половете, от които 1,6% по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) за специфичен инвестиционен приоритет „Равенство между мъжете и жените във всички области, включително достъпа до заетост, напредъка в кариерата, съчетаване на професионалния и личния живот и насърчаване на равно заплащане за равен труд“;

Е.  като има предвид, че в рамките на собствената институция на ЕС за бюджетен надзор – Сметната палата, съществува значителен дисбаланс между половете, който се запазва при всеки нов кандидат през 2016 г.;

Ж.  като има предвид, че една от най-показателните мерки за равенството между половете е равното заплащане, но също толкова важни са и усилията на ЕС и резултатите от тях за увеличаване на участието на жените на пазара на труда и равната степен на икономическа независимост на жените и мъжете, за насърчаване на равенството между жените и мъжете в процеса на вземане на решения, борба с основаното на пола насилие и защитата и подкрепата за жертвите, както и насърчаване на равенството между половете и утвърждаването на правата на жените в целия свят;

З.  като има предвид, че Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно по-добро законотворчество от 13 април 2016 г., което подкрепя създаването на изисквания за мониторинг, включващи измерими показатели като основа за събирането на данни за последиците от законодателството по места и в подкрепа на по-нататъшни действия, като същевременно се избягва прекомерната административна тежест;

И.  като има предвид, че през 1995 г. в рамките на Пекинската платформа за действие на ООН беше отправен призив за съобразен с пола подход към бюджетния процес;

1.  отбелязва, че бюджетирането, съобразено с равенството между половете, следва да бъде инструмент за демократично управление, спомагащ да се гарантира реално установяване на равенство между половете; също така счита, че задачите, свързани с бюджетния контрол, следва да посочват до каква степен бюджета на ЕС и неговото изпълнение подпомагат или възпрепятстват политиките за равенство; счита, че настоящата огромна разлика между заплащането на мъжете и жените за равен труд е напълно недопустима;

2.  отбелязва, че бюджетирането с цел стимулиране на равни възможности за мъжете и жените се взема под внимание в някои области на политиките (заетост, социални въпроси и приобщаване, вътрешни работи, правосъдие, развитие и сътрудничество, научни изследвания и иновации, образование и култура), но е на мнение, че то трябва да бъде включено във всички области на политиките, където това е уместно, и че то трябва да спомогне да се гарантира достъпа на жените както на пазара на труда, така и до отговорни и ръководни длъжности при същите условия като мъжете, както и да спомогне да се премахне огромна разлика в заплащането за една и съща работа;

3.  подчертава важността от включването на интегрирането на принципа на равенство между половете като категория за анализ в бюджетния процес чрез гарантиране на наличието на качествен анализ за осъществяване на контрол и в крайна сметка премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете, като по този начин се постигне пълно равенство между половете;

4.  счита, че правилно изпълненото бюджетиране, съобразено с равенството между половете, има положителен ефект, като подобрява като цяло възможностите за заетост и възнаграждение за жените и същевременно води до увеличаване на числеността на работната сила;

5.  счита, че следва да се обърне особено внимание на мерките на ЕСИФ в подкрепа на инвестициите в образователни, социални и здравни услуги, като се има предвид, че тези услуги са изправени пред намаляване на публичното финансиране на национално и местно равнище;

6.  изразява съжаление, че целите за равенство между половете прекалено често остават на заден план спрямо други политически цели, които се финансират по същата бюджетна линия;

7.  изразява съжаление поради липсата на данни, обобщени по полов признак, и на специфични свързани с пола показатели, необходими за извършването на мониторинг и оценка на финансираните от бюджета на ЕС дейности с цел осигуряване на равенство между половете; приветства усилията за въвеждане на специфични за половете показатели и събиране на данни с разбивки по пол в рамките на някои законодателни актове и политики на ЕС, като например в ЕСФ; счита за важно да се увеличат усилията за разработване на тези индикатори с цел наблюдение на всички ключови области на политиката за равенство между половете на ЕС; приветства и подкрепя усилията за подобряване на събирането на данни по отношение на „Стратегическия ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г.“ с подкрепата на Евростат, Европейския институт за равенство между половете (EIGE), Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, Съвета на Европа и Агенцията за основните права на Европейския съюз (FRA);

8.  изразява своята загриженост относно огромната липса на баланс между половете в условията на извънредна отдалеченост между всички институции на ЕС, която се наблюдава и сред членовете на Сметната палата, наброяващи понастоящем 28 мъже и само три жени (с две по-малко от началото на 2016 г.); призовава Съвета от сега нататък до постигането на приемлив баланс да предлага на Парламента двама кандидати, мъж и жена, за всяко бъдещо назначение;

9.  призовава Европейската сметна палата с оглед новата процедура на ЕС за бюджет, ориентиран към постигане на резултати, да предостави данни относно въздействието върху бюджета и Европейските програми както на специфичните цели на политиките за равенство на ЕС, така и на хоризонталните аспекти на тези политики в неговите препоръки и специални доклади;

10.  отправя искане към Комисията и държавите членки да насърчат всеобхватни дебати относно политиките и определянето на бюджета с цел укрепване на политиките, допринасящи за равенството между половете, и постигане на крайната цел за равно заплащане за равен труд за всички;

11.  с оглед принципа на отговорно използване на бюджетните средства на ЕС призовава за извършване на подробен анализ на разходите и приходите с цел премахване на бюджетните кредити за интегриране на принципа на равенство между половете, които се оказа, че са неефективни;

12.  осъжда всички форми на дискриминация и насилие срещу мъже и жени.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

9.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Dan Nica, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Clare Moody


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

25.1.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

4

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Catherine Bearder, Biljana Borzan, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Forenza, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Sorin Moisă


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

GUE/NGL

Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Iratxe García Pérez, Sorin Moisă, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

4

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Правна информация - Политика за поверителност