Διαδικασία : 2016/2144(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0033/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0033/2017

Συζήτηση :

PV 13/03/2017 - 13
CRE 13/03/2017 - 13

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2017 - 6.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0075

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 806kWORD 85k
8.2.2017
PE 594.036 A8-0033/2017

σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

(2016/2144(INI))

Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Εισηγήτρια: Clare Moody

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

(2016/2144(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και το άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική κοινή δήλωση περί ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου που προσαρτήθηκε στο ΠΔΠ,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενδιάμεση επανεξέταση/αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 – Ένας προϋπολογισμός της ΕΕ που θα εστιάζεται στα αποτελέσματα» (COM(2016)0603),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Horizon 2020 Annual Monitoring Report 2014» («Ορίζοντας 2020» – ετήσια έκθεση παρακολούθησης 2014) (SWD(2016)0123),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Programme Statements of operational expenditure for the Draft General Budget of the European Union for the financial year 2017» (Προγραμματικές δηλώσεις σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017) (COM(2016)0300),

–  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» (Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση των γυναικών: αλλάζοντας τη ζωή των κοριτσιών και των γυναικών μέσω των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ 2016-2020) (SWD(2015)0182),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Strategic engagement for gender equality 2016-2019» (Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων την περίοδο 2016-2019) (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής(4),

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη με τίτλο «The EU Budget for Gender Equality» (Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για την ισότητα των φύλων), που δημοσιεύθηκε το 2015 από το Θεματικό Τμήμα Δ του Κοινοβουλίου, καθώς και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης σχετικά με τη χρήση των κονδυλίων για την ισότητα των φύλων σε επιλεγμένα κράτη μέλη, που δημοσιεύθηκαν το 2016 από το Θεματικό Τμήμα Γ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, με τίτλο «Στρατηγική για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015» (COM(2010)0491),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(5),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού: τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού – Στρασβούργο 2005,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A8-0033/2017),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών συνιστά θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατοχυρώνεται στις Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3, παράγραφος 8, της ΣΛΕΕ καθιερώνει την αρχή της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ισότητας ορίζοντας ότι σε όλες τις δράσεις που προωθεί, η Ένωση επιδιώκει την εξάλειψη των ανισοτήτων και την προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών,

B.  έχοντας υπόψη τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που ορίστηκαν από τον ΟΗΕ προς επίτευξη μέχρι το 2030, εκ των οποίων ο στόχος αριθ. 5 είναι η ισότητα των φύλων με εγκάρσια ισχύ στο σύνολο των 17 στόχων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στη στρατηγική δέσμευση της Επιτροπής για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019, η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2015, υπογραμμίζεται ο καίριος ρόλος της χρηματοδότησης της ΕΕ για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι κανένα θεσμικό όργανο της ΕΕ δεν έχει εφαρμόσει με συνέπεια την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις περί δαπανών και εσόδων επιδρούν διαφορετικά στις γυναίκες και τους άνδρες·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του με ημερομηνία 6 Ιουλίου 2016 σχετικά με την «Προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020: η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ενόψει της πρότασης της Επιτροπής», υποστηρίζει περισσότερο την πραγματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ζητήματα φύλου εξετάζονται συνήθως συχνότερα σε τομείς «ήπιας πολιτικής», όπως είναι η ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, παρά σε τομείς «σκληρής πολιτικής», όπως οι υποδομές και οι ΤΠΕ, οι οποίοι και λαμβάνουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, πρέπει να εξασφαλιστεί ένα καλά σχεδιασμένο σύστημα αδειών για παροχή φροντίδας σε συνδυασμό με ποιοτικές, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες υποδομές φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων δημόσιων υποδομών, και λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι οι δαπάνες για τις υποδομές αυτές πρέπει να θεωρούνται μέρος των επενδύσεων σε υποδομές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο αυτοί παράγοντες αποτελούν προϋπόθεση για τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, σε ηγετικές θέσεις, στην επιστήμη και την έρευνα και, ως εκ τούτου, για την ισότητα των φύλων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ζητείται, οι ετήσιες διαδικασίες του προϋπολογισμού οι οποίες εφαρμόζονται για το ΠΔΠ 2014-2020, να περιλαμβάνουν, εφόσον είναι σκόπιμο, στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη διάσταση του φύλου, λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους με τους οποίους το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων και διασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός αυτό, υπάρχει η ανάγκη να ενισχυθεί η σταθερή δέσμευση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, δεδομένου ότι υπήρξε ελάχιστη εφαρμογή των υφιστάμενων πολιτικών και έχουν διατεθεί ανεπαρκείς δημοσιονομικοί πόροι για θέματα ισότητας των φύλων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την κρίση του 2008 και μετά, διαπιστώνεται εμφανής υποβάθμιση της ισότητας των φύλων στον δημόσιο διάλογο και στο θεματολόγιο πολιτικής τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιονομική εξυγίανση και οι δημοσιονομικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν λόγω της κρίσης ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση των πόρων που διατίθενται για τις στρατηγικές ισότητας των φύλων και τους σχετικούς φορείς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μία συγκυρία κατά την οποία υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης στην ΕΕ, η διασφάλιση πλήρους διαφάνειας για τα οικονομικά της θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και είναι κάτι που δεν πρέπει να αγνοούν·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον δείκτη του 2015 για την Ισότητα των Φύλων που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), ο στόχος της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη απέχει ακόμη πολύ από την επίτευξή του·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα από τα πιο εύστοχα μέτρα υπέρ της ισότητας των φύλων είναι η ίση αμοιβή· λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη ότι εξίσου σημαντικές είναι οι προσπάθειες της ΕΕ και τα αποτελέσματά τους όσον αφορά την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της ίσης οικονομικής ανεξαρτησίας γυναικών και ανδρών, την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο και την προστασία και υποστήριξη των θυμάτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 1995 η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου των Ηνωμένων Εθνών διατύπωσε το αίτημα μιας προσέγγισης των δημοσιονομικών διαδικασιών που να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου·

Γενικές παρατηρήσεις

1.  επικροτεί την επιδιωκόμενη ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, ως εγκάρσιου στόχου πολιτικής του προϋπολογισμού της ΕΕ, στα ταμεία και τα προγράμματα της ΕΕ·

2.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι η δέσμευση της ΕΕ σε υψηλό πολιτικό επίπεδο υπέρ της ισότητας των φύλων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου δεν αντανακλάται ακόμα πλήρως στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και στις αποφάσεις σχετικά με τις δαπάνες στους τομείς πολιτικής της ΕΕ ως τμήμα μίας μεθοδολογίας για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό·

3.  επισημαίνει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό εντάσσεται σε μία συνολική στρατηγική ισότητας των φύλων και τονίζει επομένως ότι η δέσμευση των θεσμικών οργάνων τη ΕΕ σε αυτό τον τομέα είναι θεμελιώδης· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη λύπη του διότι δεν έχει θεσπιστεί στρατηγική για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ για την περίοδο 2016-2020 και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει το καθεστώς της στρατηγικής της δέσμευσης για την ισότητα των φύλων την περίοδο 2016-2019 εκδίδοντας σχετική ανακοίνωση που να αντανακλά τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ισότητα των φύλων της 16ης Ιουνίου 2016·

4.  τονίζει τη σημασία των δομών και διαδικασιών που σχετίζονται με την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την ανάγκη να αλλάξουν όσες έχει αποδειχθεί ότι στηρίζουν ή ακούσια προωθούν την ανισότητα των φύλων·

5.  επισημαίνει ότι η ευαισθητοποίηση και η κατάρτιση σε θέματα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου και συνεκτίμησής της στον προϋπολογισμό είναι αναγκαίες προκειμένου να αναπτυχθούν δομές και διαδικασίες με ευαισθησία σε θέματα φύλου·

6.  επισημαίνει ότι σε ορισμένα προγράμματα της ΕΕ (όπως π.χ. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC), «Ορίζοντας 2020», Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (ΜΠΒ II), προγράμματα στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, Μέσο Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ) και Ευρωπαϊκό μέσο για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου (ΕΜΔΔΑ)) περιλαμβάνονται συγκεκριμένες δράσεις που σχετίζονται με την ισότητα των δύο φύλων, ενώ σε άλλα προγράμματα (π.χ. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), Ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους απόρους (FEAD), Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑΑ) και Ευρωπαϊκό ταμείο προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)) περιλαμβάνονται αναφορές στις γενικές αρχές της ισότητας των δύο φύλων, αλλά είναι ελάχιστα τα προγράμματα στα οποία ορίζονται σαφείς στόχοι και ειδικοί πόροι ή προβλέπονται διατάξεις για τη συστηματική εφαρμογή και παρακολούθηση·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι πολλά προγράμματα περιλαμβάνουν την ισότητα των φύλων μόνο ως εγκάρσιο στόχο, πράγμα που όχι μόνο έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται η στήριξη για δράσεις που αφορούν τη διάσταση του φύλου αλλά που καθιστά επίσης αδύνατο τον υπολογισμό των ποσών που διατίθενται σε ζητήματα ισότητας των φύλων(6)·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα προγράμματα που χρηματοδοτεί η ΕΕ δεν διαθέτουν ειδικές στοχευμένες δράσεις με ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού για την ισότητα των φύλων· επισημαίνει ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να αναγνωρίζεται ως στόχος πολιτικής στους τίτλους του προϋπολογισμού της ΕΕ και ότι, σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να διευκρινίζεται το ποσό που διατίθεται σε μεμονωμένους στόχους και δράσεις πολιτικής, ώστε να είναι πιο διαφανείς και να μην επισκιάζουν τους στόχους που αφορούν θέματα φύλου· θεωρεί, επίσης, ότι τα καθήκοντα δημοσιονομικού ελέγχου θα πρέπει να είναι ενδεικτικά του βαθμού στον οποίο ο προϋπολογισμός της ΕΕ και η εφαρμογή του ευνοούν ή παρεμποδίζουν τις πολιτικές για την ισότητα·

9.  εκφράζει τη λύπη του διότι τα εργαλεία για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, όπως είναι οι δείκτες ανά φύλο, η εκτίμηση επιπτώσεων ως προς το φύλο (GIA) και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού (GB), χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια κατά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών, είτε σε επίπεδο ΕΕ είτε από τα εθνικά θεσμικά όργανα· εκφράζει τη λύπη του για την σημερινή έλλειψη δεδομένων ανά φύλο και ειδικών δεικτών ανά φύλο και επισημαίνει το γεγονός ότι το EIGE πρέπει να συγκεντρώσει όλους τους δείκτες για τα φύλα και να συλλέξει δεδομένα ξεχωριστά για κάθε φύλο, ούτως ώστε να καταστεί δυνατή η διαμόρφωση συνεκτικής εικόνας του αντίκτυπου των πολιτικών της ΕΕ στην ισότητα των φύλων και να επιτευχθεί ορθή οικονομική και δημοσιονομική λογοδοσία εν προκειμένω· τονίζει τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζει το EIGE στην κάλυψη των κενών που χαρακτηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ στατιστικολόγων και φορέων χάραξης πολιτικής, με στόχο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τις προκλήσεις που ανακύπτουν κατά τη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων· ως εκ τούτου, επαναλαμβάνει την έκκλησή του να αναπτυχθούν περαιτέρω οι δείκτες και τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων, προκειμένου να καταστεί δυνατή τόσο η εκτίμηση του προϋπολογισμού της ΕΕ από τη σκοπιά του φύλου όσο και η παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό·

10.  εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά την κοινή δήλωση περί ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου που προσαρτήθηκε στο ΠΔΠ, μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί στον τομέα αυτό·

11.  εκφράζει βαθιά αποδοκιμασία για το γεγονός ότι από το ΠΔΠ 2014-2020 δεν έχει προκύψει καμία σαφής στρατηγική για την ισότητα των φύλων η οποία να περιλαμβάνει συγκεκριμένες επιδιώξεις, σαφείς στόχους και πιστώσεις·

12.  εκφράζει αποδοκιμασία για το γεγονός ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ, που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, δεν γίνεται καμία αναφορά στην εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

13.  ζητεί να χαραχθεί στρατηγική για την ισότητα των φύλων και να γίνει η ενσωμάτωσή της μέρος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

14.  υπογραμμίζει ότι η διαφάνεια και η πρόσβαση στην πληροφόρηση σχετικά με πραγματικά επιτεύγματα ως προς την ισότητα των φύλων και όχι μόνο ως προς την εφαρμογή πρέπει να αποτελούν πραγματική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση·

15.  ζητεί να εγκριθούν επίσης διατάξεις για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και σε τομείς πολιτικής που δεν θεωρούνται άμεσα συνδεδεμένοι με την ισότητα των φύλων, όπως η ΤΠΕ, οι μεταφορές, η στήριξη της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων ή η κλιματική αλλαγή·

16.  θεωρεί ότι πρέπει να συμμετέχει ένα δίκτυο εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και οργανώσεων σε όλα τα στάδια της δημοσιονομικής διαδικασίας, για να αυξηθεί η διαφάνεια και η δημοκρατική της ποιότητα, ιδίως όταν πρόκειται για την εφαρμογή μίας προσέγγισης συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό·

Χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στην απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη μέσω των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ)

17.  επισημαίνει ότι τα ΕΔΕΤ αποτελούν τη σημαντικότερη χρηματοδοτική στήριξη για την εφαρμογή της πολιτικής για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ, και ιδίως το ΕΚΤ, το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση της πλήρους ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας· υπογραμμίζει ότι, με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου καθίσταται υποχρεωτική συνιστώσα σε κάθε στάδιο των προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης, της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης·

18.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο των δημόσιων υπηρεσιών στην προώθηση της ισότητας των φύλων· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης, ώστε να καταστεί η εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής πραγματικότητα για όλους, καθώς και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία και κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ταμείων όπως το ΕΚΤ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία χρηματοδότηση της υποδομής για την παροχή ποιοτικών, οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων υπηρεσιών μέριμνας για παιδιά και άλλα εξαρτώμενα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων και μελών της οικογένειας με αναπηρία· σημειώνει ότι αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της οικονομικής τους ανεξαρτησίας·

19.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται ανισότητες στην εργασία, όπως χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, χάσμα αμοιβών, συχνότερη συμμετοχή σε άτυπη ή μερική απασχόληση, λιγότερα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, διακρίσεις στη σταδιοδρομία και χαμηλότερους ρυθμούς επαγγελματικής εξέλιξης· τονίζει τη σημασία του ΕΚΤ στην εξασφάλιση ευκαιριών χρηματοδότησης για την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας στην εργασία·

20.  επισημαίνει ότι η μη αμειβόμενη εργασία είναι σημαντικό στοιχείο της οικονομικής αποδοτικότητας και ότι η παραδοσιακή προσέγγιση δεν λαμβάνει υπόψη την μη αμειβόμενη, όπως η φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων, κατά την καταβολή κοινωνικών επιδομάτων·

21.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019», 5,85 δισεκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν την περίοδο 2014-2020 σε μέτρα που προωθούν την ισότητα των φύλων, εκ των οποίων το 1,6 % θα δαπανηθεί, στο πλαίσιο του ΕΚΤ, για τη συγκεκριμένη επενδυτική προτεραιότητα «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία»·

22.  επισημαίνει ότι με τη χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να υποστηρίζονται οι επενδύσεις σε υποδομές παιδικής μέριμνας, φροντίδας για τους ηλικιωμένους και άλλες κοινωνικές υποδομές, για να βελτιωθεί, μεταξύ άλλων, η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής·

23.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο του ΕΓΤΑΑ για τη διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοδότησης για τη στήριξη των δημόσιων υπηρεσιών και των κοινωνικών υποδομών στις αγροτικές περιοχές και την προώθηση της πρόσβασης των γυναικών στη γη και στις επενδύσεις·

24.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει νέες στοχευμένες δράσεις που έχουν σκοπό να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, όπως ένα ειδικό πρόγραμμα που θα χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ για τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας·

25.  καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές να κάνουν χρήση του δυναμικού που ενέχουν οι εγκάρσιες επενδυτικές ευκαιρίες που παρέχουν τα ΕΔΕΤ, για να στηρίξουν έργα που στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας των φύλων· τονίζει τη σημασία της αρχής της εταιρικής σχέσης που εφαρμόζεται στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ και η οποία συνεισφέρει στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε τοπικό επίπεδο·

26.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η απαίτηση να περιλαμβάνονται ειδικοί ανά φύλο δείκτες στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, ο οποίος θεσπίζει κοινές διατάξεις για τα ΕΔΕΤ, προκειμένου να εκπληρωθεί ο στόχος της ισότητας των φύλων κατά το στάδιο της υλοποίησης·

27.  εκφράζει τη λύπη του διότι, παρά τις προσπάθειες για τη δημιουργία ενός «προτύπου» στον τομέα αυτό, δεν έχει ακόμα καθιερωθεί ούτε μια συστηματική μέθοδος για την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ ούτε στοχευμένες δράσεις που να συνδέονται με μία γενική στρατηγική ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αυξήσουν τους πόρους για την αξιολόγηση της ισότητας των φύλων εφόσον είναι αναγκαίο και να παρακολουθούν συστηματικά την εφαρμογή της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

28.  υπενθυμίζει ότι τα ΕΔΕΤ υπόκεινται σε όρους που έχουν τεθεί εκ των προτέρων όσον αφορά τη διάσταση του φύλου, πράγμα που απαιτεί ρυθμίσεις για την κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού και τη συμμετοχή φορέων αρμόδιων για τη ισότητα των φύλων καθ' όλη την προετοιμασία και υλοποίηση των προγραμμάτων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την τήρηση αυτής της απαίτησης· ζητεί την αποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων μόνιμων φορέων για την ισότητα των φύλων σε επίπεδο κρατών μελών· επιδοκιμάζει ένθερμα, στο πλαίσιο αυτό, τις εθνικές βέλτιστες πρακτικές όπως το δίκτυο Ευρωπαϊκή Κοινότητα Πρακτικών για τη Συνεκτίμηση των Θεμάτων Φύλου (Gender CοP) στη Σουηδία· προτρέπει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια εξουσιών και πόρων για τους φορείς ισότητας των φύλων, ώστε να μπορούν να εκτελούν τα βασικά καθήκοντά τους·

29.  επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και προτεραιότητα σε μέτρα ΕΔΕΤ που στηρίζουν τις επενδύσεις σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες, σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης και σε δομές παιδικής μέριμνας, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες αυτές υπόκεινται σε μειωμένη δημόσια χρηματοδότηση σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης·

30.  συνιστά αύξηση των χρηματοδοτικών κονδυλίων στο πλαίσιο του ΠΔΠ για κοινωνικές υποδομές και υπηρεσίες μέριμνας για παιδιά και ηλικιωμένους·

31.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι στις γραμμές του προϋπολογισμού του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020» (REC), δεν προσδιορίζονται οι πόροι που διατίθενται για κάθε έναν από τους στόχους του προγράμματος, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολο να αναλυθεί η δαπάνη που αφορά την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

Χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ισότητας και της ιθαγένειας μέσω του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020» (REC)

32.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019», οι δύο στόχοι που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων και το πρόγραμμα Daphne για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών αντιστοιχούν επί του παρόντος στο 35 % περίπου των κονδυλίων του REC, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός για την ισότητα των φύλων στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ισότητας και της ιθαγένειας μέσω του προγράμματος REC έχει συνολικό προϋπολογισμό 439,5 εκατομμυρίων ευρώ· επισημαίνει ότι η πλειονότητα των κονδυλίων θα διατεθούν για τον στόχο του προγράμματος Daphne, σε σύγκριση με τον στόχο για την ισότητα των φύλων· λυπάται, ωστόσο, για το γεγονός ότι το Daphne δεν έχει χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού, δεδομένου ότι είναι σήμερα ένας από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος REC· τονίζει την ανάγκη για επαρκή χρηματοδοτική στήριξη του προγράμματος Daphne και για διατήρηση της προβολής του και της άκρως επιτυχημένης εικόνας του·

33.  υπογραμμίζει ότι για την περίοδο 2014-2020 οι προσκλήσεις που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του στόχου του προγράμματος Daphne αφορούν όλες τις μορφές βίας κατά γυναικών και/ή παιδιών· επισημαίνει ότι η πλειονότητα των πόρων έχουν διατεθεί για την καταπολέμηση και την πρόληψη της βίας που συνδέεται με επιβλαβείς πρακτικές (39 %) και για τη στήριξη των θυμάτων βίας λόγω φύλου, ενδοοικογενειακής βίας ή βίας στο πλαίσιο στενής σχέσης, στήριξη η οποία παρέχεται από εξειδικευμένες υπηρεσίες που απευθύνονται σε γυναίκες (24 %)·

34.  επισημαίνει ότι στο πλαίσιο του στόχου για την ισότητα των φύλων, αντμετωπίστηκαν οι ακόλουθες προτεραιότητες: ισότιμη οικονομική ανεξαρτησία γυναικών και ανδρών, και ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής (44 % των διατεθέντων πόρων)· προώθηση ορθών πρακτικών σχετικά με τους ρόλους των φύλων και την καταπολέμηση των στερεοτύπων που αφορούν το φύλο στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στον χώρο εργασίας (44 %), καθώς και παροχή στήριξης σε δίκτυα για την ισότητα των φύλων σε επίπεδο ΕΕ (12 %)·

35.  υπογραμμίζει ότι η διαμόρφωση της ταυτότητας του πολίτη πρέπει να συνδέεται, πέρα από την υπεράσπιση και την επέκταση των δικαιωμάτων, με την ευημερία, με την ευεξία, με την εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς στερεότυπα περί φύλου, καθώς και με την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας·

36.  εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για τη μείωση των κονδυλίων που διατίθενται για τον ειδικό στόχο «Δάφνη»· επισημαίνει ότι οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα Daphne ανήλθαν σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 18 εκατομμυρίων ευρώ το 2013, σε σύγκριση με 19,5 εκατομμύρια ευρώ το 2012 και περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ το 2011· επισημαίνει επίσης ότι, για το 2016, στο πρόγραμμα εργασίας του REC έχουν προβλεφθεί μόλις λίγο περισσότερα από 14 εκατομμύρια ευρώ για τον εν λόγω στόχο·

37.  καλεί την Επιτροπή, κατά την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας, να τηρήσει την κατάλληλη και δίκαιη κατανομή της χρηματοδοτικής στήριξης προς τους διαφορετικούς τομείς που καλύπτουν οι ειδικοί στόχοι του REC, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της χρηματοδότησης που έχει ήδη διατεθεί στο πλαίσιο της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού (2007-2013)·

38.  καλεί την Επιτροπή να αυξήσει τη στήριξη των ευρωπαϊκών δικτύων σε θέματα ισότητας των φύλων, ενισχύοντας, κατ΄ αυτόν τον τρόπο, τις ευκαιρίες για αύξηση της ανταλλαγής εμπειρίας μεταξύ ομολόγων, και κυρίως μεταξύ των υποεθνικών αρχών· σημειώνει ειδικότερα ότι χρειάζεται ειδική στήριξη για να αυξηθεί η συμμετοχή των γυναικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων·

39.  ζητεί μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με τον επιδιωκόμενο τρόπο υλοποίησης του στόχου της καταπολέμησης της βίας στο πλαίσιο του προγράμματος REC· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ότι τα κονδύλια φτάνουν στις οργανώσεις βάσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο διακυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αξιοποίησή τους· ζητεί να δοθεί προτεραιότητα σε εκείνες τις οργανώσεις που ασχολούνται με την πρόληψη της βίας και την υποστήριξη των θυμάτων όλων των μορφών βίας·

40.  αναγνωρίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η στήριξη για την εφαρμογή των υφιστάμενων τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών για την προώθηση της ισότητας των φύλων, όπως η Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των φύλων στις τοπικές κοινωνίες·

41.  καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την απαίτηση για συλλογή δεδομένων ανά φύλο κατά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος, ως βασικό εργαλείο για μια ουσιαστική εκτίμηση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό·

Χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

42.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» (εφεξής «το εν λόγω πρόγραμμα»), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 του κανονισμού του, ενσωματώνει την ισότητα των φύλων και τη διάσταση του φύλου στην έρευνα, ως εγκάρσιο ζήτημα, σε κάθε συνιστώσα του προγράμματος εργασίας·

43.  εφιστά την προσοχή στους τρεις στόχους ενσωμάτωσης στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, οι οποίοι είναι οι εξής: προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε ομάδες έργου· διασφάλιση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· και ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο της έρευνας·

44.  επικροτεί το γεγονός ότι το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει υποστήριξη σε ερευνητικούς φορείς κατά την υλοποίηση σχεδίων για την ισότητα των φύλων· επαινεί επίσης το κοινό έργο της Επιτροπής και του EIGE το οποίο αφορά τη δημιουργία ενός διαδικτυακού εργαλείου για σχέδια σχετικά με την ισότητα των φύλων, ως μέσο εντοπισμού και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς·

45.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι υποψήφιοι έχουν την ευκαιρία να περιλαμβάνουν κατάρτιση και ειδικές μελέτες για το φύλο ως επιλέξιμες δαπάνες στις προτάσεις τους·

46.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ισορροπία των φύλων στη σύνθεση του προσωπικού είναι ένας από τους παράγοντες κατάταξης όσον αφορά τα κριτήρια αξιολόγησης στο εν λόγω πρόγραμμα, και για το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνεται υπόψη το φύλο σε μια πρόταση εξετάζεται από τους αξιολογητές, παράλληλα με τις άλλες σχετικές πτυχές της πρότασης·

47.  εκφράζει ικανοποίηση για τη χρήση ειδικών δεικτών μέσω των οποίων θα παρακολουθείται η εφαρμογή της πτυχής για την ισότητα των φύλων στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και για το γεγονός ότι, όσον αφορά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στις συμβουλευτικές ομάδες του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», το 2014 η συμμετοχή των γυναικών ανήλθε σε 52 %(7)·

48.  θεωρεί ότι απαιτείται περαιτέρω εξέταση προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα με βάση επίσης ειδικούς δείκτες όπως το ποσοστό των γυναικών που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και το ποσοστό των γυναικών που συντονίζουν έργα στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, και να προταθούν, εφόσον απαιτείται, αναπροσαρμογές των συγκεκριμένων δράσεων·

49.  ζητεί να ενισχυθεί περαιτέρω η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, καθώς και να αναπτυχθούν στόχοι για την ισότητα των φύλων σε στρατηγικές, προγράμματα και έργα σε όλα τα στάδια του ερευνητικού κύκλου·

50.  ζητεί να διατηρηθεί μια ανεξάρτητη γραμμή χρηματοδότησης για έργα διαρθρωτικών αλλαγών που σχετίζονται με το φύλο (όπως το πρόγραμμα για την ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία (GERI) για την περίοδο 2014-2016), καθώς και για άλλα θέματα που αφορούν την ισότητα των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία·

51.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι ένας από τους στόχους του προγράμματος «Επιστήμη υπέρ της κοινωνίας και μαζί με την κοινωνία » είναι να εξασφαλιστεί η ισότητα των φύλων, τόσο στην ερευνητική διαδικασία όσο και στο περιεχόμενο της έρευνας· εκφράζει, επιπλέον, την ικανοποίησή του, για τις επιχορηγήσεις για την «Υποστήριξη ερευνητικών οργανισμών για την υλοποίηση σχεδίων για την ισότητα των φύλων» και την «Προώθηση της ισότητας των φύλων στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας»· εκφράζει τη λύπη του, ωστόσο, για το γεγονός ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες γραμμές του προϋπολογισμού για τους στόχους που περιγράφονται στο εν λόγω πρόγραμμα·

Άλλα προγράμματα και ταμεία στα οποία συμπεριλαμβάνονται ειδικοί στόχοι για την ισότητα των φύλων

52.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου· τονίζει ότι μια επιτυχής διαδικασία ανάκαμψης δεν είναι δυνατή εάν δεν αντιμετωπισθούν οι επιπτώσεις της κρίσης στις γυναίκες·

53.  τονίζει ότι οι φυσικές καταστροφές έχουν μεγάλο αντίκτυπο στις υποδομές που συνδέονται με τις δημόσιες υπηρεσίες και ότι, ως εκ τούτου, οι γυναίκες πλήττονται ιδιαίτερα· καλεί την Επιτροπή να εισαγάγει στο Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ απαίτηση για μια ευαίσθητη ως προς τα φύλα ανάλυση κατά την αξιολόγηση των επιπτώσεων στον πληθυσμό·

54.  επισημαίνει ότι, στον τομέα των εξωτερικών δράσεων και της αναπτυξιακής συνεργασίας, το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (GAP), το οποίο θεσπίστηκε για την περίοδο 2016-2020, καλύπτει τις δραστηριότητες της ΕΕ στις τρίτες χώρες, καθώς και ότι υπάρχουν διάφορα μέσα εξωτερικής βοήθειας που στηρίζουν τους στόχους για την ισότητα των φύλων·

55.  τονίζει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια θύματα ένοπλων συγκρούσεων έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν την αναγκαία ιατρική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην αντισύλληψη, στην αντισύλληψη έκτακτης ανάγκης και σε υπηρεσίες αμβλώσεων· υπενθυμίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ οφείλει να σέβεται τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών στο πλαίσιο του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και δεν θα πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς που επιβάλλονται από άλλους χορηγούς εταίρους, όπως σημειώνεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2016· χαιρετίζει την προσέγγιση της ΕΕ στο θέμα αυτό· ενθαρρύνει την Επιτροπή να διατηρήσει τη θέση της·

56.  υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συγκαταλέγεται επίσης μεταξύ των θεμελιωδών αρχών του προσφάτως συσταθέντος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF)· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου στο πλαίσιο των πολιτικών μετανάστευσης και ασύλου, εξασφαλίζοντας ότι οι γυναίκες θα έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς χώρους, εξειδικευμένη υγειονομική περίθαλψη σε σχέση με την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα, και ότι θα δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές ανάγκες των ευάλωτων ατόμων, όπως οι γυναίκες, που έχουν υποστεί βία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βία, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και άλλες ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο, περιλαμβανομένων των ΛΟΑΔΜ·

57.  ζητεί να εφαρμοστεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τα φύλα σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο της πολιτικής για τη μετανάστευση και το άσυλο, με επαρκή χρηματοδότηση για ολοκληρωμένα προγράμματα κατάρτισης για τους επαγγελματίες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο· τονίζει ότι αυτά τα μέτρα θα πρέπει να είναι ευαίσθητα ως προς τις ειδικές ανάγκες των γυναικών προσφύγων και τις ταλαιπωρίες που έχουν υποστεί λόγω φύλου, όπως η εμπορία γυναικών και κοριτσιών·

58.  επισημαίνει το μόνιμο πρόβλημα του υπερπληθυσμού στα κέντρα υποδοχής προσφύγων και τις επιπτώσεις για την ασφάλεια των γυναικών· ζητεί να γίνει μεγαλύτερη χρήση του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) για τη βελτίωση των κέντρων υποδοχής με ξεχωριστούς χώρους ύπνου και εγκαταστάσεις υγιεινής για τις γυναίκες και τους άνδρες, καθώς και πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας ευαίσθητες ως προς το φύλο, συμπεριλαμβανομένης της προγεννητικής και μεταγεννητικής φροντίδας·

59.  φρονεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να κάνουν μεγαλύτερη χρήση των κονδυλίων συνοχής και των ΕΔΕΤ παράλληλα με το ΤΑΜΕ, με σκοπό την προώθηση της ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή προσιτής παιδικής μέριμνας στις γυναίκες πρόσφυγες·

60.  ζητεί να επανεξεταστεί η αύξηση της χρηματοδότησης και η ευρύτερη εμβέλεια των προγραμμάτων Daphne και Odysseus μέσω μιας αξιολόγησης με στόχο την επέκτασή τους ώστε να διερευνηθούν τα σοβαρά προβλήματα που βιώνουν οι γυναίκες πρόσφυγες, και να παρασχεθεί μεγαλύτερη στήριξη για την αντιμετώπιση αυτών των σχετιζόμενων με το φύλο προβλημάτων·

61.  τονίζει ότι και άλλα ταμεία, όπως το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ειδικά χρηματοδοτικά μέσα, όπως το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης, καθώς και άλλα ad hoc μέσα και επιχορηγήσεις, έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση των αναγκών στο πλαίσιο της τρέχουσας προσφυγικής κρίσης· επισημαίνει τη δυσκολία όσον αφορά την παρακολούθηση της χρήσης των κονδυλίων των ταμείων αυτών, ιδίως από την άποψη του φύλου, και ζητεί η χρήση της χρηματοδότησης της ΕΕ στον τομέα αυτό να είναι συντονισμένη, αποτελεσματική, διαφανής και να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου·

62.  ζητεί την παροχή ειδικής χρηματοδότησης για τη στήριξη στοχευμένων μέτρων στα οποία θα συμμετέχουν οργανώσεις βάσης, και τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των βασικών αναγκών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας των γυναικών και κοριτσιών προσφύγων και μεταναστριών, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων και των ηλικιωμένων καθώς και των ΛΟΑΜΔ που ζητούν άσυλο·

Συστάσεις πολιτικής

63.  επαναλαμβάνει το αίτημά του για συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας προϋπολογισμού της ΕΕ· ζητεί τη συνεπή συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, προκειμένου να χρησιμοποιούνται οι δαπάνες του προϋπολογισμού ως μέσο για την προώθηση της ισότητας των φύλων·

64.  ζητεί την αυστηρή και αποτελεσματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη γενιά των μετά το 2020 χρηματοδοτικών προγραμμάτων της ΕΕ, με σκοπό να αυξηθεί η χρηματοδότηση της ΕΕ για μέτρα κατά των διακρίσεων μεταξύ φύλων, παράλληλα με τα εξής:

  i) τον εντοπισμό των σιωπηρών ή εμφανών προβλημάτων σχετικά με την ισότητα των φύλων·

  ii)τον εντοπισμό -όπου είναι δυνατόν- της σχετικής κατανομής των πόρων· και

  iii) την αξιολόγηση του κατά πόσον τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ θα επιτρέψουν τη διατήρηση των υφιστάμενων ανισοτήτων ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες (και ομάδες γυναικών και ανδρών), κορίτσια και αγόρια, καθώς και των προτύπων σχέσεων μεταξύ των φύλων ή θα οδηγήσουν σε αλλαγές·

65.  ζητεί να επιδιώκονται με την ίδια προσήλωση σε όλους τους τίτλους του προϋπολογισμού της ΕΕ οι στόχοι για το φύλο και τα πρότυπα για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

66.  ζητεί να προσδιοριστεί με σαφήνεια το ποσό που πρόκειται να διατεθεί σε μεμονωμένους στόχους και δράσεις πολιτικής που στοχεύουν στην ισότητα των φύλων, προκειμένου να αυξηθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία·

67.  υπενθυμίζει ότι ο συνυπολογισμός της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό είναι μια μεθοδολογία που πρέπει να εφαρμοστεί σε όλες τις γραμμές του προϋπολογισμού της ΕΕ, και όχι μόνο στα προγράμματα όπου φαίνεται να υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες επιπτώσεων στα δύο φύλα·

68.  σημειώνει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου δεν είναι μια εφάπαξ πρακτική και ότι ο συνυπολογισμός της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό προϋποθέτει μια συνεχή δέσμευση για την κατανόηση του φύλου, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση και τη διαβούλευση, και συνεχείς δημοσιονομικές αναπροσαρμογές για να ληφθούν υπόψη οι μεταβαλλόμενες ανάγκες των γυναικών και των ανδρών, των αγοριών και των κοριτσιών·

69.  θεωρεί την ενωσιακή χρηματοδότηση ύψους 6,17 δισ. ευρώ στο τρέχον ΠΔΠ για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων ως πρώτο βήμα, και ζητεί να αυξηθεί το ποσό αυτό στο επόμενο ΠΔΠ·

70.  θεωρεί ότι η ενδιάμεση επανεξέταση του ΠΔΠ θα μπορούσε να είχε αποτελέσει ευκαιρία για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στο πεδίο της ισότητας των φύλων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και για την επίδειξη των επιτευγμάτων αυτών στο κοινό·

71.  εκφράζει, ως εκ τούτου, τη λύπη του για την απόφαση της Επιτροπής να μην εξετάσει το ζήτημα της έμπρακτης εφαρμογής της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του ΠΔΠ, και ζητεί να ληφθούν πιο συγκεκριμένα μέτρα υπέρ αυτής·

72.  ζητεί να εφαρμοσθούν ειδικοί δείκτες ανά φύλο κατά την επιλογή των έργων, την παρακολούθηση και τη φάση της αξιολόγησης όλων των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ· ζητεί, επιπλέον, υποχρεωτική διενέργεια εκτιμήσεων του αντικτύπου στα δύο φύλα ως γενική εκ των προτέρων προϋπόθεση, και συλλογή δεδομένων ανά φύλο σχετικά με τους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες·

73.  συνιστά ένθερμα να καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό τα δεδομένα ανά φύλο, προκειμένου να διασφαλίζονται η οικονομική λογοδοσία και η διαφάνεια·

74.  ζητεί να υιοθετηθεί η μεθοδολογία της έκθεσης «Δείκτης του 2015 για την ισότητα των φύλων — Μέτρηση της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2005-2012», που δημοσιεύθηκε από το EIGE το 2015, για τη μέτρηση της ανισότητας μεταξύ των φύλων, ως βάσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων·

75.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να οργανώνουν τακτικά προγράμματα κατάρτισης και τεχνικής υποστήριξης σχετικά με εργαλεία ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου για όλα τα μέλη του προσωπικού που συμμετέχουν σε διαδικασίες χάραξης πολιτικής και κατάρτισης του προϋπολογισμού· ζητεί να ενθαρρυνθεί η χρήση της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό σε επίπεδο ΕΕ και στις εθνικές στρατηγικές, ούτως ώστε να προωθηθεί με πιο ουσιαστικό τρόπο η ισότητα των φύλων·

76.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την αποτελεσματικότητα των εθνικών φορέων που χειρίζονται τις καταγγελίες και των σχετικών διαδικασιών, στο πλαίσιο της εφαρμογής των οδηγιών περί ισότητας των φύλων·

77.  ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να ενσωματώσει επίσης τη διάσταση του φύλου κατά την αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Ένωσης, σε σχέση τόσο με τους ειδικούς στόχους των πολιτικών της ΕΕ για την ισότητα όσο και με τις οριζόντιες πτυχές των εν λόγω πολιτικών, σε αμφότερες τις συστάσεις του και τις ειδικές εκθέσεις του· ζητεί ομοίως από τα κράτη μέλη, την εισαγωγή της διάστασης του φύλου στους προϋπολογισμούς τους, προκειμένου να αναλύσουν τα κυβερνητικά προγράμματα και τις πολιτικές, τις επιπτώσεις τους στην κατανομή των πόρων και τη συμβολή τους στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών·

78.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την τεράστια έλλειψη ισορροπίας των φύλων που παρατηρείται μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διαφορά από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και επί του παρόντος αποτελείται από 28 άνδρες και μόνο τρεις γυναίκες (δύο λιγότερες απ’ ό, τι στις αρχές του 2016)· καλεί το Συμβούλιο, από τώρα και έως ότου επιτευχθεί αποδεκτή ισορροπία, να προτείνει δύο υποψηφίους στο Κοινοβούλιο, μία γυναίκα και έναν άνδρα, για κάθε μελλοντικό διορισμό·

79.  ζητεί την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για την Ίση Μεταχείριση 2013-2016 στην Πολωνία· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι δεν διατέθηκαν χωριστά κεφάλαια για την ισότητα των φύλων από τον κεντρικό προϋπολογισμό για την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου κατανομής από την πλευρά της δημόσιας διοίκησης· ζητεί να επιτευχθεί ισορροπία στη συγκρότηση του οργάνου παρακολούθησης με εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους των δικαιωμάτων των γυναικών και ΜΚΟ για την ισότητα των φύλων·

80.  επαινεί το έργο του Επιτρόπου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Πολωνία, ο οποίος σύμφωνα με το Νόμο για την Ίση Μεταχείριση, είναι επικεφαλής του φορέα ισότητας που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της ίσης μεταχείρισης· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις πρόσφατες περικοπές του προϋπολογισμού που επηρεάζουν τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι ο εθνικός φορέας ισότητας πρέπει να στελεχώνεται και να χρηματοδοτείται επαρκώς και ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή και να διατηρείται η ανεξαρτησία του·

°

°  °

81.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών συνιστά θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατοχυρώνεται στις Συνθήκες. Το ζήτημα της ισότητας των φύλων έχει εξεταστεί επίσης σε 15 οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την ΕΕ και αποτελεί ρητό στόχο ορισμένων τμημάτων του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ωστόσο, ανεξαρτήτως του μέτρου που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ισότητας των φύλων, απέχουμε πολύ ακόμη από την επίτευξη αυτού του στόχου. Με την παρούσα έκθεση ζητείται, ως εκ τούτου, να χρησιμοποιηθεί ο προϋπολογισμός με πολύ περισσότερο προορατικό τρόπο και να στοχεύσει στην επίτευξη του στόχου της ισότητας των φύλων.

Τα κονδύλια της ΕΕ συμβάλλουν ήδη σημαντικά στην προώθηση της ισότητας των φύλων.

Ορισμένα προγράμματα της ΕΕ (όπως τα ΕΚΤ, REC και «Ορίζοντας 2020») συμπεριλαμβάνουν συγκεκριμένες δράσεις που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων, ενώ άλλα περιέχουν μόνο αναφορές σε γενικές αρχές σχετικά με την ισότητα των φύλων. Ωστόσο, είναι ελάχιστα τα προγράμματα όπου προβλέπονται σαφείς στόχοι και ειδικοί πόροι, καθώς και η συστηματική εφαρμογή και παρακολούθηση. Γενικά, τα ζητήματα φύλου εξετάζονται συνήθως περισσότερο σε τομείς «ήπιας πολιτικής» όπως είναι η ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων, παρά σε τομείς «σκληρής πολιτικής», όπως οι μεταφορές, το κλίμα και οι ΤΠΕ.

Στην παρούσα έκθεση αξιολογείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζεται η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις κατανομές κονδυλίων της ΕΕ, με έμφαση στη χρηματοδότηση της ΕΕ για υποδομές παιδικής μέριμνας στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, στη χρήση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», και στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο πλαίσιο της χρήσης του προγράμματος REC (εστίαση στον στόχο ισότητας των φύλων και στην παρακολούθηση του προγράμματος Daphne για τη βία κατά των γυναικών). Διατυπώνονται επιπλέον συστάσεις πολιτικής σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο ενσωμάτωσης της διακηρυγμένης σε επίπεδο ΕΕ αρχής της ισότητας των φύλων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στις πιστώσεις του προϋπολογισμού και στις αποφάσεις σχετικά με τις δαπάνες σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ.

Στο πλαίσιο των ΕΔΕΤ, σύμφωνα με τα επιχειρησιακά προγράμματα της ΕE που συμφωνήθηκαν μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειών και της Επιτροπής, περίπου 5,85 δισεκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν την περίοδο 2014-2020 σε μέτρα που προωθούν την ισότητα των φύλων. Ως εκ τούτου, τα ΕΔΕΤ αποτελούν τη σημαντικότερη χρηματοδοτική στήριξη για την εφαρμογή της πολιτικής για την ισότητα των φύλων στην ΕΕ, ιδίως το ΕΚΤ το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση της πλήρους ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας· ποσό 5,85 δισεκατομμυρίων ευρώ θα δαπανηθεί την περίοδο 2014-2020 σε μέτρα που προωθούν την ισότητα των φύλων, εκ των οποίων το 1,6% θα δαπανηθεί στο πλαίσιο του ΕΚΤ για την επενδυτική προτεραιότητα «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, την συμφιλίωση της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία». Θα μπορούσαν να αναληφθούν ενέργειες πέραν των συγκεκριμένων αυτών μέτρων· για παράδειγμα, η χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη των επενδύσεων σε υποδομές παιδικής μέριμνας και άλλες κοινωνικές υποδομές. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι η επένδυση σε υπηρεσίες μέριμνας θα δημιουργούσε σχεδόν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για άνδρες όσο και οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, και σχεδόν τετραπλάσιο αριθμό θέσεων εργασίας για γυναίκες.

Το πρόγραμμα REC 2014-2020 (το οποίο αντικαθιστά τα προηγούμενα προγράμματα Progress, «Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια» και Daphne III) έχει συνολικό προϋπολογισμό 439,5 εκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2014-2020, εκ των οποίων το 35 % έχει διατεθεί για τους δύο στόχους σχετικά με την ισότητα των φύλων στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού («προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών και της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου» και «πρόληψη της βίας κατά των παιδιών, των νέων, των γυναικών και άλλων ομάδων που διατρέχουν κίνδυνο (Daphne)». Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη δεδομένων ανά φύλο στο στάδιο υλοποίησης αυτού του προγράμματος. Επιπλέον, η εισηγήτρια εκφράζει την αποδοκιμασία της για τη μείωση των κονδυλίων που διατίθενται στον ειδικό στόχο του προγράμματος Daphne και συνιστά μια κατάλληλη και δίκαιη κατανομή της χρηματοδοτικής στήριξης μεταξύ των διαφόρων τομέων, καθώς και μεγαλύτερη σαφήνεια όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκεται ο στόχος καταπολέμησης της βίας στο πλαίσιο του προγράμματος REC.

Όσον αφορά το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», η εισηγήτρια επικροτεί την προσέγγιση που προβλέπει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως εγκάρσιου ζητήματος σε κάθε συνιστώσα του προγράμματος εργασίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 του κανονισμού του· επισημαίνει ωστόσο ότι απαιτείται περαιτέρω εξέταση προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα βάσει των δεικτών, ενώ η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω σε όλους τους πυλώνες του προγράμματος. Η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να διατηρηθούν ανεξάρτητες γραμμές του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση έργων διαρθρωτικών αλλαγών που σχετίζονται με το φύλο (όπως το πρόγραμμα GERI για την περίοδο 2014-2016), ενώ θα πρέπει να αποφευχθούν οι προβλεπόμενες αλλαγές σχετικά με την ένταξη της χρηματοδότησης για την ισότητα των φύλων σε μια γενικότερη κατηγορία του προϋπολογισμού.

Ωστόσο, η εισηγήτρια πιστεύει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να κάνει πολύ καλύτερη χρήση των δημοσιονομικών της πόρων για την επίτευξη αυτού του στόχου. Σε μελέτη της Υπηρεσίας Ερευνών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPRS) διαπιστώθηκε ότι στο ΠΔΠ 2014-2020 δεν περιλαμβάνεται σαφής στρατηγική για το φύλο, με συγκεκριμένες επιδιώξεις, στόχους ή πιστώσεις. Η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού δεν εφαρμόζεται συστηματικά στον γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Συχνά δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ποιοι πόροι διατίθενται ενδεχομένως για την επίτευξη των στόχων που σχετίζονται με το φύλο στο πλαίσιο προγραμμάτων. Όσον αφορά πολλά προγράμματα, είναι ανύπαρκτες ή ελλιπείς οι πληροφορίες από τη σκοπιά του φύλου σχετικά με τα χρηματοδοτικά κονδύλια, καθώς και σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα. Σημαντικά εργαλεία για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, όπως είναι οι δείκτες ανά φύλο, η εκτίμηση επιπτώσεων ως προς το φύλο (GIA) και η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού (GB) χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια τόσο στα ενωσιακά όσο και στα εθνικά θεσμικά όργανα. Υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζοντας 2020», στο οποίο περιλαμβάνονται η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου και κατάλληλοι δείκτες.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια διαπιστώνεται δυστυχώς μια απομάκρυνση από την εφαρμογή πολιτικών για την ισότητα των φύλων. Τα στοχευμένα προγράμματα που σχετίζονται με το φύλο δεν έμειναν αλώβητα από την τάση αυτή, ενώ το πρόγραμμα Daphne αποτελεί παράδειγμα σε επίπεδο ΕΕ της σταδιακής μείωσης της χρηματοδότησης μιας πολιτικής που αφορά τα φύλα.

Η ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στον προϋπολογισμό της ΕΕ αποτελεί ευκαιρία για τη διευκόλυνση της ενημέρωσης και, εν συνεχεία, της λήψης στοχευμένων μέτρων ώστε να επανέλθουμε στην πορεία προόδου προς την επίτευξη της ισότητας των φύλων. Υιοθετώντας την ευρύτερη αυτή θεώρηση του θετικού ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει ο προϋπολογισμός της ΕΕ στην επίτευξη του εν λόγω θεμελιώδους στόχου, μπορούμε να αντιστρέψουμε την πρόσφατη τάση κατά της λήψης μέτρων.

Η εισηγήτρια εκφράζει την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι στην ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς πλαισίου από την Επιτροπή δεν διατυπώνονται προτάσεις στον τομέα αυτό και δεν γίνεται αναφορά στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου. Η εισηγήτρια πιστεύει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού ως αυτοτελής δράση αυξάνει την ευαισθητοποίηση ως προς την ανάγκη αντιμετώπισης της ανισότητας. Όταν εφαρμόζεται ορθά σε συνδυασμό με δείκτες ανά φύλο, καταδεικνύει επίσης τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει θετικός αντίκτυπος ως αποτέλεσμα του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και εκείνες στις οποίες ενδέχεται να υπάρχουν αστοχίες στη χρήση του προϋπολογισμού. Μετρώντας με ακρίβεια τη θετική προστιθέμενη αξία που αποφέρει η υλοποίηση των προγραμμάτων της ΕΕ, θα είμαστε σε θέση να αποδείξουμε στους πολίτες μας τη σημαντική διαφορά που κάνει ο προϋπολογισμός στην ισότητα των φύλων.

Ως εκ τούτου, με την παρούσα έκθεση ζητείται να χρησιμοποιηθεί ο προϋπολογισμός με πολύ περισσότερο προορατικό τρόπο, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της ισότητας των φύλων ο οποίος κατέχει εξαρχής κεντρική θέση στο έργο της ΕΕ.

(1)

  ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 470.

(3)

  ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0338.

(5)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0072.

(6)

Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Programme Statements of operational expenditure for the Draft General Budget of the European Union for the financial year 2017» (Προγραμματικές δηλώσεις σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες στο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017) (COM(2016)300), σελ. 15.

(7)

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας, «Ορίζοντας 2020, ετήσια έκθεση παρακολούθησης 2014», ISBN 978-92-79-57749-9, σελ. 44.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (16.12.2016)

προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

(2016/2144(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Eider Gardiazabal Rubial

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019 που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο 2015, τονίζει τον κεντρικό ρόλο της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στην υποστήριξη της ισότητας των φύλων, μιας από τις θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι: «Σε όλες τις δράσεις της, η Ένωση επιδιώκει να εξαλειφθούν οι ανισότητες και να προαχθεί η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών»·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του σχετικά με την αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020(1), το Κοινοβούλιο οφείλει να υποστηρίξει περισσότερο την πραγματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, προκειμένου να καταπολεμηθεί κάθε μορφή διάκρισης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων στην Ευρώπη ως στόχος απέχει ακόμη πολύ από του να επιτευχθεί, σύμφωνα με τον δείκτη του 2015 για την Ισότητα των Φύλων, που δημοσίευσε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό συνεπάγεται τη συνεκτίμησή της σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας του προϋπολογισμού, από το σχεδιασμό και την προπαρασκευή μέχρι το λογιστικό έλεγχο και την αξιολόγηση, όπως συνεπάγεται και την ανάγκη αυξημένης ευρωπαϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ειδικών δεικτών ανά φύλο και η μη συλλογή δεδομένων ξεχωριστά για κάθε φύλο, όπως και οι ανεπαρκείς στρατηγικές υλοποίησης, καθιστούν ατυχώς αδύνατο το να επιτευχθεί μια ορθή οικονομική και δημοσιονομική λογοδοσία εν όψει της αξιολόγησης των επιπτώσεων των πολιτικών της ΕΕ στο θέμα της ισότητας των φύλων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης του 2015 για την ισότητα των φύλων — Μέτρηση της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2005-2012, που δημοσιεύθηκε από το EIGE το 2015, παραθέτει μια λεπτομερή αξιολόγηση και μια ορθή μεθοδολογία μέτρησης της ανισότητας των φύλων, πλήρως ευθυγραμμισμένη με την αρχή της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου·

Η.  υπενθυμίζοντας τη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, και ειδικότερα τα άρθρα 20 έως 24 για την εκ των υστέρων αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως βάσης για την ανάληψη περαιτέρω δράσης·

Θ.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την εισαγωγή, σε ορισμένα νομοθετικά μέτρα και πολιτικές της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ/ESF), ειδικών δεικτών ανά φύλο και για τη συλλογή δεδομένων ξεχωριστά ανά φύλο·

1.  θεωρεί λυπηρό το ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν ανταποκρίνεται σήμερα στη δέσμευση που η ΕΕ έχει αναλάβει σε υψηλό επίπεδο για την ισότητα των φύλων·

2.  ζητεί να επιδιώκουν όλοι οι τίτλοι του προϋπολογισμού φιλόδοξους και σαφείς στόχους σε θέματα φύλου και πρότυπα ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου, και να διευκρινίζουν το ποσό που θα κατανεμηθεί σε επιμέρους πολιτικούς στόχους και δράσεις, ώστε να είναι πιο διαφανείς και να μην επισκιάζουν τους στόχους που αφορούν θέματα φύλου· θεωρεί ότι η ισότητα των φύλων πρέπει να ενσωματωθεί ως χωριστός στόχος πολιτικής σε όλους τους τίτλους του προϋπολογισμού της ΕΕ·

3.  ζητεί να εφαρμόζονται ειδικοί δείκτες και κριτήρια ανά φύλο, όπου είναι δυνατόν, κατά τις φάσεις επιλογής των έργων, παρακολούθησης και αξιολόγησης, σε όλες τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και να συλλέγονται συστηματικά δεδομένα ανά φύλο σχετικά με τους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών μέσων που υποστηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και συγχρόνως να αποφευχθεί η υπερβολική ρυθμιστική δραστηριότητα·

4.  αναμένει από την ΕΕ χρηματοδότηση ύψους 6,17 δισ. ευρώ στο τρέχον ΠΔΠ για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής δέσμευσης για την ισότητα των φύλων ως πρώτο βήμα, και ζητεί να αυξηθεί το ποσό αυτό στο επόμενο ΠΔΠ· εκτιμά πως η αύξηση αυτή θα πρέπει να βασιστεί στην αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως συμφωνήθηκε στη διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου·

5.  ζητεί την αυστηρή και αποτελεσματική ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό και την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη γενιά των μετά το 2020 ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, με σκοπό να αυξηθεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για μέτρα κατά των διακρίσεων μεταξύ φύλων, παράλληλα με τα εξής:

  i) τον εντοπισμό των σιωπηρών ή εμφανών προβλημάτων στα θέματα του φύλου·

  ii) τον εντοπισμό -όπου είναι δυνατόν- της σχετικής κατανομής πόρων· και

  iii) την αξιολόγηση του κατά πόσον τα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ θα διατηρήσουν ή θα αλλάξουν τις υπάρχουσες ανισότητες ανάμεσα σε γυναίκες και άντρες (και ομάδες γυναικών και ανδρών), κορίτσια και αγόρια, καθώς και τα πρότυπα των σχέσεων μεταξύ των φύλων·

6.  ζητεί να υιοθετηθεί η μεθοδολογία του δείκτη του 2015 για την ισότητα των φύλων — Μέτρηση της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2005-2012, που δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την ισότητα των φύλων το 2015, για τη μέτρηση της ανισότητας μεταξύ των φύλων, ως βάσης για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

8.12.2016

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

5

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Richard Ashworth, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Clare Moody, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Monika Vana, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Bill Etheridge, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Derek Vaughan

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Edouard Ferrand, Valentinas Mazuronis, Claudia Schmidt, Nils Torvalds

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0309.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (19.1.2017)

προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων

(2016/2144(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Luke Ming Flanagan

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

–  λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού: τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού – Στρασβούργο 2005·

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών συνιστά θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, η οποία κατοχυρώνεται στις Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη λήξη της στρατηγικής της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών 2010-2015, η οποία προσφέρει ευκαιρία απολογισμού·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση ζητείται, η ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού οι οποία εφαρμόζεται για το ΠΔΠ 2014-2020, να περιλαμβάνει, εφόσον είναι σκόπιμο, στοιχεία που θα ανταποκρίνονται στη διάσταση του φύλου, λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους με τους οποίους το συνολικό δημοσιονομικό πλαίσιο της Ένωσης συμβάλλει στην ενίσχυση της ισότητας των φύλων και διασφαλίζει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019, η οποία δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο 2015, επαναβεβαιώνεται η δέσμευση για συνέχιση του έργου της προώθησης της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και τονίζεται η σημασία της χρηματοδότησης της ΕΕ για την υποστήριξη της ισότητας των φύλων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ισότητας και της ιθαγένειας μέσω του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια 2014-2020» (REC) έχει συνολικό προϋπολογισμό 439,5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων το 35 % έχει διατεθεί για τους δύο στόχους που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων και το πρόγραμμα Daphne για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕT) σχεδόν 5,85 δισεκατομμύρια ευρώ θα δαπανηθούν κατά την περίοδο 2014-2020 για μέτρα που προωθούν την ισότητα των φύλων, εκ των οποίων το 1,6 % αναλογεί στο Ευρωπαϊκό Kοινωνικό Tαμείο (ΕΚΤ) για την ειδική επενδυτική προτεραιότητα «Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλους τους τομείς, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, τον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την προώθηση της ίσης αμοιβής για ίση εργασία»·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο εσωτερικό του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, του θεσμικού οργάνου δημοσιονομικής εποπτείας της ΕΕ υπάρχει μεγάλη ανισορροπία μεταξύ των δύο φύλων, η οποία παρατάθηκε επ’ αόριστον με κάθε νέο υποψήφιο το 2016·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και ένα από τα πιο εύστοχα μέτρα υπέρ της ισότητας των δύο φύλων είναι η ίση αμοιβή, εξίσου σημαντικές είναι οι προσπάθειες της ΕΕ και τα αποτελέσματά τους όσον αφορά την αύξηση της γυναικείας συμμετοχής στην αγορά εργασίας και την ίση οικονομική ανεξαρτησία γυναικών και ανδρών, την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλο και την προστασία και υποστήριξη των θυμάτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου υποστηρίζει τη θέσπιση απαιτήσεων παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων μετρήσιμων δεικτών, ως βάση για την συλλογή στοιχείων που να αποδεικνύουν τα επιτόπια αποτελέσματα της νομοθεσίας και για την υποστήριξη περαιτέρω δράσης με ταυτόχρονη αποφυγή του διοικητικού φόρτου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου των Ηνωμένων Εθνών διατύπωσε το 1995 το αίτημα μιας προσέγγισης των δημοσιονομικών διαδικασιών που να λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου·

1.  σημειώνει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού θα έπρεπε να αποτελέσει μέσο δημοκρατικής διακυβέρνησης που θα συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου να υλοποιηθεί η ισότητα των φύλων· θεωρεί, επίσης, ότι τα καθήκοντα δημοσιονομικού ελέγχου θα πρέπει να είναι ενδεικτικά του βαθμού στον οποίο ο προϋπολογισμός της ΕΕ και η εφαρμογή του ευνοούν ή παρεμποδίζουν τις πολιτικές για την ισότητα· είναι της άποψης ότι το σημερινό μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την αμοιβή για την ίδια εργασία είναι εντελώς απαράδεκτο·

2.  σημειώνει ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών λαμβάνεται υπόψη σε ορισμένους τομείς της πολιτικής (απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και ένταξη, εσωτερικές υποθέσεις, δικαιοσύνη, ανάπτυξη και συνεργασία, έρευνα και καινοτομία, παιδεία και πολιτισμός), αλλά πιστεύει ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους εκείνους τους τομείς πολιτικής στους οποίους είναι σκόπιμη και ότι θα πρέπει να συμβάλει στην εξασφάλιση της πρόσβασης των γυναικών τόσο στην αγορά εργασίας όσο και σε θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων με τους ίδιους όρους με αυτούς που ισχύουν για τους άνδρες και να βοηθήσει στην εξάλειψη του χάσματος των αμοιβών που καταβάλλονται για την ίδια εργασία·

3.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενταχθεί η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου ως κατηγορία ανάλυσης στη διαδικασία του προϋπολογισμού, μέσω της εξασφάλισης της διαθεσιμότητας ποιοτικής ανάλυσης για την παρακολούθηση και την τελική εξάλειψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων και, κατά συνέπεια, για την επίτευξη προόδου στην πορεία προς την πλήρη ισότητα των φύλων·

4.  εκφράζει την πεποίθηση ότι η συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, εφόσον εφαρμοστεί δεόντως, οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα, βελτιώνοντας τις προοπτικές απασχόλησης και αμοιβής των γυναικών γενικά, και διευρύνοντας ταυτόχρονα τη βάση του εργατικού δυναμικού·

5.  προτείνει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε μέτρα των ΕΔΕΤ που στηρίζουν τις επενδύσεις σε εκπαιδευτικές και κοινωνικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, έχοντας κατά νου ότι οι υπηρεσίες αυτές υπόκεινται σε μειωμένη δημόσια χρηματοδότηση σε εθνικό και τοπικό επίπεδο·

6.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι οι στόχοι της ισότητας των φύλων υποτάσσονται πολύ συχνά σε άλλους στόχους πολιτικής οι οποίοι καλύπτονται από την ίδια γραμμή του προϋπολογισμού·

7.  εκφράζει τη λύπη του για την έλλειψη δεδομένων ανά φύλο και ειδικών δεικτών ανά φύλο που χρειάζονται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την προώθηση της ισότητας των φύλων· χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την θέσπιση ειδικών δεικτών ανά φύλο και τη συγκέντρωση δεδομένων ανά φύλο σε ορισμένες ενωσιακές νομοθετικές πράξεις και πολιτικές, όπως π.χ. το ΕΚΤ· πιστεύει ότι είναι σημαντικό να ενταθούν οι προσπάθειες για ανάπτυξη των εν λόγω δεικτών ούτως ώστε να παρακολουθούνται όλοι οι βασικοί τομείς της πολιτικής της ΕΕ για την ισότητα των φύλων· εκφράζει την ικανοποίησή του και την υποστήριξή του για την δέσμευση που αναλήφθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής δέσμευση για την ισότητα των φύλων 2016-2019 για βελτίωση της συλλογής δεδομένων με την υποστήριξη της Eurostat, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), του Eurofound, του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (FRA) της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

8.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του για την τεράστια έλλειψη ισορροπίας των φύλων που παρατηρείται μεταξύ των μελών του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διαφορά από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και επί του παρόντος αποτελείται από 28 άνδρες και μόνο τρεις γυναίκες (δύο λιγότερες απ’ ό, τι στις αρχές του 2016)· καλεί το Συμβούλιο, από τώρα και έως ότου επιτευχθεί αποδεκτή ισορροπία, να προτείνει δύο υποψηφίους στο Κοινοβούλιο, μία γυναίκα και έναν άνδρα, για κάθε μελλοντικό διορισμό·

9.  ζητεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό το πρίσμα της νέας διαδικασίας της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει αποτελεσμάτων της ΕΕ να παράσχει στοιχεία για τον αντίκτυπο του προϋπολογισμού και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σε σχέση με αμφότερους τους ειδικούς στόχους των πολιτικών της ΕΕ για την ισότητα και τις οριζόντιες πτυχές των εν λόγω πολιτικών, τόσο στις συστάσεις του όσο και στις ειδικές εκθέσεις του·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν μια ολιστική συζήτηση για τις πολιτικές και τις δημοσιονομικές επιλογές με σκοπό να ενισχυθούν οι πολιτικές που συμβάλλουν στην ισότητα των φύλων και να επιτευχθεί ενδεχομένως ο απώτερος στόχος της ίσης αμοιβής για ίση εργασία για όλους.

11.  ζητεί, βάσει της αρχής της υπεύθυνης χρήσης των πόρων του προϋπολογισμού, να διενεργηθεί διεξοδική ανάλυση κόστους-οφέλους, με στόχο να καταργηθούν οι δαπάνες που έχουν αποδειχτεί αναποτελεσματικές στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου·

12.  καταδικάζει όλες τις μορφές διακρίσεων και βίας κατά των ανδρών και των γυναικών·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

9.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Ryszard Czarnecki, Dennis de Jong, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Verónica Lope Fontagné, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Cătălin Sorin Ivan, Benedek Jávor, Dan Nica, Julia Pitera, Miroslav Poche, Patricija Šulin

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clare Moody


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

25.1.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

4

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Florent Marcellesi, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Ángela Vallina, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Catherine Bearder, Biljana Borzan, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Forenza, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Sorin Moisă


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar

GUE/NGL

Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina

PPE

Anna Maria Corazza Bildt, Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Iratxe García Pérez, Sorin Moisă, Maria Noichl, Liliana Rodrigues, Julie Ward

VERTS/ALE

Florent Marcellesi, Terry Reintke, Ernest Urtasun

4

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská

ENF

Mylène Troszczynski

2

0

PPE

Marijana Petir, Michaela Šojdrová

Υπόμνημα χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου