Postupak : 2015/0275(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0034/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0034/2017

Rasprave :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.6
CRE 14/03/2017 - 6.6
Objašnjenja glasovanja
PV 18/04/2018 - 12.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0070
P8_TA(2018)0114

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1680kWORD 317k
9.2.2017
PE 580.497v02-00 A8-0034/2017

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća  o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestiteljica: Simona Bonafè

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE MANJINE
 MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0595),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0382/2015),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja francuskog Senata i austrijskog Saveznog vijeća podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 27. travnja 2016.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 15. lipnja 2016.(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane i mišljenje Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (A8-0034/2017),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1. (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1)  Cilj je ove Direktive utvrditi mjere za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja sprečavanjem ili smanjenjem štetnih učinaka nastalih proizvodnjom otpada i njegovim gospodarenjem, smanjenjem ukupnog utjecaja uporabe resursa i povećanjem učinkovitosti takve uporabe te jamčenjem vrednovanja otpada kao resursa u cilju pridonošenja kružnom gospodarstvu u Europskoj uniji.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1a)  S obzirom na ovisnost Unije o uvozu sirovina i brzo iscrpljivanje značajne količine prirodnih resursa u kratkoročnom razdoblju, glavni je izazov vratiti što više resursa na područje Unije te poticati prelazak na kružno gospodarstvo.

Obrazloženje

Važno je istaknuti širi plan prelaska na kružno gospodarstvo i naglasiti mogućnost koju revizija Okvirne direktive o otpadu nudi za poticanje tog prelaska.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1b)  Kružno gospodarstvo nudi značajne mogućnosti za lokalna gospodarstva i potencijal za stvaranje situacija od koje imaju koristi svi uključeni dionici.

Obrazloženje

Važno je istaknuti širi plan prelaska na kružno gospodarstvo i naglasiti mogućnost koju revizija Okvirne direktive o otpadu nudi za poticanje tog prelaska.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1c) Gospodarenje otpadom mora se transformirati u održivo upravljanje materijalima. Revizija Direktive 2008/98/EZ predstavlja mogućnost za ostvarivanje tog cilja.

Obrazloženje

Važno je istaknuti širi plan prelaska na kružno gospodarstvo i naglasiti mogućnost koju revizija Okvirne direktive o otpadu nudi za poticanje tog prelaska.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1d)   Za uspješan prelazak na kružno gospodarstvo potrebna je, uz reviziju i cjelovitu provedbu direktiva o otpadu, potpuna provedba akcijskog plana izloženog u dokumentu „Zatvaranje kruga – akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo”. Provedbom akcijskog plana trebale bi se također povećati usklađenost, dosljednost i sinergije između kružnog gospodarstva i politika koje se odnose na energiju, klimu, poljoprivredu, industriju i istraživanje.

Obrazloženje

Postoji jasna potreba za jamčenjem usklađenosti, dosljednosti i sinergija između različitih politika.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava -1.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1e)  Europski parlament usvojio je 9. srpnja 2015. rezoluciju naslovljenu „Učinkovita upotrebi resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju”1a u kojoj je naglasio potrebu da se postave obvezujući ciljevi smanjenja otpada, razviju mjere za sprečavanje nastanka otpada te jasne i nedvosmislene definicije.

 

_______________

 

1aUsvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0266.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa te promicanja više kružnoga gospodarstva.

(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i učinkovite uporabe prirodnih resursa, promicanja načela kružnoga gospodarstva, poboljšanja širenja obnovljivih izvora energije, povećanja energetske učinkovitosti, smanjenja ovisnosti Unije o uvoznim resursima, pružanja novih gospodarskih prilika i dugoročne konkurentnosti. Kako bi gospodarstvo bilo zaista kružno, potrebno je poduzeti dodatne mjere u pogledu održive proizvodnje i potrošnje koje će biti usredotočene na cijeli životni vijek proizvoda tako da se očuvaju resursi i zatvori krug kružnog gospodarstva. Učinkovitijom uporabom resursa došlo bi do značajnih neto ušteda za poduzeća Unije, javna tijela i potrošače te bi se istodobno smanjile ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a)  Povećani napori za prelazak na kružno gospodarstvo mogli bi dovesti do smanjenja emisija stakleničkih plinova od dva do četiri posto godišnje, što je jasan poticaj za ulaganje u kružno gospodarstvo. Povećanje produktivnosti resursa unapređenjem učinkovitosti i manjim rasipanjem resursa može uvelike smanjiti konzumaciju resursa i emisije stakleničkih plinova. Stoga bi kružno gospodarstvo trebalo biti sastavni dio klimatske politike jer se njegovom provedbom stvaraju sinergije, kao što je i istaknuto u izvješćima međunarodne stručne skupine za resurse.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b) U okviru kružnog gospodarstva trebalo bi uzeti u obzir izričite odredbe Sedmog programa djelovanja za okoliš, u kojima se poziva na razvoj kruženja netoksičnih materija kako bi se reciklirani otpad mogao koristiti kao glavni i pouzdan izvor sirovina za Uniju.

Obrazloženje

EU bi se trebao usredotočiti na stvaranje čistog kružnog gospodarstva i izbjeći mogući veliki rizik od budućeg gubitka povjerenja javnosti i tržišta u reciklirane materijale, uz istodobno stvaranje beskrajnog nasljeđa. Najveći teret za one koji provode recikliranje jest prisutnost opasnih tvari u materijalu. EU bi se trebao usredotočiti na izdvajanje tih opasnih tvari iz proizvoda i otpada te na to da se ne ugrožava javno zdravlje i okoliš izuzimanjem određenih vrsta poduzeća ili proizvoda iz sigurnosnih uvjeta i onemogućivanjem identificiranja tih zagađenih materijala u budućnosti.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Ciljeve utvrđene Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje otpada trebalo bi izmijeniti kako bi se njima bolje odražavala nastojanja Unije da prijeđe na kružno gospodarstvo.

(2)  Ciljeve utvrđene Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća14 u pogledu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje otpada trebalo bi postrožiti kako bi se njima bolje odražavala nastojanja Unije da prijeđe na resursno učinkovito kružno gospodarstvo poduzimanjem potrebnih mjera kojima bi se osiguralo da se taj otpad može smatrati korisnim resursom.

__________________

__________________

14 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

14 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Brojne države članice tek trebaju razviti potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom. Stoga je ključno utvrditi dugoročne ciljeve politika u cilju usmjeravanja mjera i ulaganja, posebno sprečavanjem izgradnje prekomjernih strukturnih kapaciteta za obradu preostalog otpada i zadržavanja materijala koji se mogu reciklirati na dnu hijerarhije otpada.

(3)  Brojne države članice tek trebaju razviti potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom. Stoga je ključno utvrditi dugoročne ciljeve politika i pružiti financijsku i političku podršku u cilju usmjeravanja mjera i ulaganja, posebno sprečavanjem izgradnje prekomjernih strukturnih kapaciteta za obradu preostalog otpada i zadržavanja materijala koji se mogu reciklirati na nižim razinama hijerarhije otpada. U tom je kontekstu, da bi se postigli relevantni ciljevi, nužno koristiti sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova za financiranje razvoja infrastrukture gospodarenja otpadom potrebne za sprečavanje, ponovnu uporabu i recikliranje. Također je nužno da države članice izmijene svoje postojeće programe za sprečavanje stvaranja otpada u skladu s ovom Direktivom te da na odgovarajući način prilagode svoja ulaganja.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Unatoč tome što komunalni otpad čini samo između 7 % i 10 % ukupnog otpada koji se stvara u EU-u, no to je jedan od tokova otpada kojima se najteže gospodari, a način gospodarenja, u pravilu, pouzdano upućuje na kvalitetu općeg sustava gospodarenja otpadom u nekoj zemlji. Izazovi gospodarenja komunalnim otpadom proizlaze iz njegova vrlo složenog i mješovitog sastava, neposredne blizine građana stvorenom otpadu i vrlo velike javne vidljivosti. Kao posljedica toga, za gospodarenje tim otpadom potreban je vrlo složen sustav koji obuhvaća učinkovit program prikupljanja otpada, aktivno uključivanje građana i poduzeća, infrastrukturu prilagođenu specifičnom sastavu otpada i razrađen sustav financiranja. Zemlje koje su razvile učinkovite sustave gospodarenja komunalnim otpadom općenito postižu bolje rezultate u cjelokupnom gospodarenju otpadom.

(4)  Unatoč tome što komunalni otpad čini samo između 7 % i 10 % ukupnog otpada koji se stvara u EU-u, no to je jedan od tokova otpada kojima se najteže gospodari, a način gospodarenja, u pravilu, pouzdano upućuje na kvalitetu općeg sustava gospodarenja otpadom u nekoj zemlji. Izazovi gospodarenja komunalnim otpadom proizlaze iz njegova vrlo složenog i mješovitog sastava, neposredne blizine građana stvorenom otpadu, vrlo velike javne vidljivosti te iz njegova utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Kao posljedica toga, za gospodarenje tim otpadom potreban je vrlo složen sustav koji obuhvaća učinkovit program prikupljanja otpada, učinkovit sustav sortiranja, prikladno praćenje tokova otpada, aktivno uključivanje građana i poduzeća, infrastrukturu prilagođenu specifičnom sastavu otpada i razrađen sustav financiranja. Zemlje koje su razvile učinkovite sustave gospodarenja komunalnim otpadom općenito postižu bolje rezultate u cjelokupnom gospodarenju otpadom, uključujući ostvarivanje ciljeva recikliranja. Međutim, ispravno upravljanje komunalnim otpadom nije samo po sebi dovoljno da potakne prelazak na kružno gospodarstvo u kojemu bi se otpad smatrao resursom. Potreban je pristup proizvodima i otpadu temeljen na životnom vijeku kako bi se pokrenuo taj prelazak.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a)  Iskustvo je pokazalo da i javni i privatni sustavi mogu pomoći u ostvarivanju sustava kružnog gospodarstva, a odluka o tome hoće li se određeni sustav upotrebljavati često ovisi o geografskim i strukturnim uvjetima. Pravila utvrđena u ovoj Direktivi omogućuju postojanje sustava u kojemu općina ima opću odgovornost za prikupljanje komunalnog otpada te sustava u kojemu su takve usluge ugovorene s privatnim subjektima. Izbor između tih dvaju sustava treba biti u nadležnosti država članica.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U Direktivu 2008/98/EZ potrebno je uvrstiti definicije komunalnog otpada, građevinskog otpada i otpada od rušenja, konačnog postupka recikliranja i nasipavanja u svrhu pojašnjenja područja primjene navedenih pojmova.

(5)  U Direktivu 2008/98/EZ potrebno je uvrstiti definicije komunalnog otpada, trgovačkog i industrijskog otpada, građevinskog otpada i otpada od rušenja, subjekta za pripremu za ponovnu uporabu, organskog recikliranja, konačnog postupka recikliranja, nasipavanja, sortiranja, otpada od smeća i hrane u svrhu pojašnjenja područja primjene navedenih pojmova.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Na temelju obavijesti iz država članica i novosti iz sudske prakse Suda Europske unije Komisija bi redovito trebala revidirati Smjernice za tumačenje ključnih odredbi Direktive 2008/98/EZ kako bi se unaprijedili, ujednačili i uskladili koncepti otpada i nusproizvoda u državama članicama.

Obrazloženje

U cilju promicanja provedbe ove Direktive Komisija bi na temelju obavijesti iz država članica i presuda Suda Europske unije trebala redovito revidirati Smjernice za tumačenje ključnih odredbi Direktive 2008/98/EZ kako bi se unaprijedili, ujednačili i uskladili koncepti otpada i nusproizvoda u državama članicama.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b)  Trebala bi se zajamčiti usklađenost Direktive 2008/98/EZ o otpadu i povezanih zakonodavnih akata Unije kao što su Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a i Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća1b. Posebno je potrebno zajamčiti usklađeno tumačenje i primjenu definicija „otpada”, „hijerarhije otpada” i „nusproizvoda” u okviru ovih zakonodavnih akata.

 

_________________

 

1a Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.).

 

1b Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH), o osnivanju Europske agencije za kemikalije i o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94, kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ te Direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006, str. 1.)

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5c)  Opasan i neopasan otpad trebali bi se definirati u skladu s Odlukom Komisije 2014/955/EU1a i Uredbom Komisije (EU) br. 1357/20141b.

 

______________

 

1aOdluka Komisije 2014/955/EU оd 18. prosinca 2014. o izmjeni Odluke 2000/532/EZ o popisu otpada u skladu s Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 370, 30.12.2014., str. 44.).

 

1a Uredba Komisije (EU) br. 1357/2014 оd 18. prosinca 2014. o zamjeni Priloga III. Direktivi 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadu i stavljaju izvan snage određenih direktiva (SL L 365, 19.12.2014., str. 89.).

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)   Kako bi se osiguralo da su ciljevi u pogledu recikliranja utemeljeni na pouzdanim i usporedivim podatcima te kako bi se omogućilo bolje praćenje napretka pri postizanju tih ciljeva, definicija komunalnog otpada iz Direktive 2008/98/EZ trebala bi biti u skladu s definicijom koju u statističke svrhe upotrebljavaju Ured za statistiku Europske unije i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj te na temelju koje države članice dostavljaju podatke već nekoliko godina. Definicija komunalnog otpada iz ove Direktive neutralna je u smislu javnog ili privatnog statusa subjekta koji gospodari otpadom.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)   

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Države članice trebale bi primjenjivati odgovarajuće poticaje za primjenu hijerarhije otpada, posebno financijske poticaje usmjerene na postizanje ciljeva u pogledu sprečavanja stvaranja otpada i recikliranja iz ove Direktive, na primjer naknade za odlaganje na odlagalištu ili spaljivanje, programe „plati koliko baciš”, programe proširene odgovornosti proizvođača te poticaje za lokalna tijela.

(7)  Države članice trebale bi primjenjivati odgovarajuće poticaje za primjenu hijerarhije otpada, posebno financijske, gospodarske i regulatorne poticaje usmjerene na postizanje ciljeva u pogledu sprečavanja stvaranja otpada i recikliranja iz ove Direktive, na primjer naknade za odlaganje na odlagalištu ili spaljivanje, programe „plati koliko baciš”, programe proširene odgovornosti, olakšavanje doniranja hrane proizvođača te poticaje za lokalna tijela. Kako bi se pridonijelo ciljevima navedenima u ovoj Direktivi, države članice se mogu koristiti ekonomskim instrumentima ili mjerama poput onih utvrđenih u okvirnom popisu u Prilogu ovoj Direktivi. Države članice trebale bi isto tako poduzeti mjere koje će im pomoći u postizanje visoke kvalitete razvrstanog materijala.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Države članice trebale bi uvesti mjere kojima se potiče razvoj, proizvodnja i marketing proizvoda koji su pogodni za višekratnu uporabu, tehnički su trajni i lako se mogu popraviti, a kad postanu otpad i pripreme se za ponovnu uporabu ili recikliranje, pogodni su za stavljanje na tržište kako bi se omogućila pravilna provedba hijerarhije otpada. Tim mjerama trebao bi se uzeti u obzir učinak proizvoda tijekom njihova cijelog životnog vijeka i hijerarhija otpada.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kako bi se subjektima na tržištima sekundarnih sirovina omogućila veća sigurnost u pogledu tvari ili predmeta koji se smatraju otpadom ili ne te kako bi se promicali ravnopravni uvjeti, važno je na razini Unije utvrditi usklađene uvjete prema kojima bi se tvari ili predmete smatralo nusproizvodima, a otpad koji je prošao postupak oporabe prestalo smatrati otpadom. Ako je to potrebno radi osiguravanja neometanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta ili visoke razine zaštite okoliša diljem Unije, Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata kojima se utvrđuju detaljni kriteriji za primjenu takvih usklađenih uvjeta na određeni otpad, uključujući za posebne namjene.

(8)  Kako bi se subjektima na tržištima sekundarnih sirovina omogućila veća sigurnost u pogledu tvari ili predmeta koji se smatraju otpadom ili ne te kako bi se promicali ravnopravni uvjeti, važno je utvrditi jasna pravila prema kojima bi se tvari ili predmete smatralo nusproizvodima, a otpad koji je prošao postupak oporabe prestalo smatrati otpadom.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Kako bi se osiguralo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta, tvar ili predmet koji nastaje iz postupka proizvodnje u kojemu se otpad potpuno ili djelomično upotrebljava kao sirovina trebalo bi u pravilu smatrati nusproizvodom ako su zadovoljeni određeni uvjeti i ako je osigurana visoka razina zaštite okoliša i ljudskog zdravlja diljem Unije. Komisija bi trebala biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata kojima se utvrđuju detaljni kriteriji za primjenu statusa nusproizvoda dajući prioritet isprobanim i ponovljivim praksama simbioze industrije i poljoprivrede. Ako takvi kriteriji ne postoje, državama članicama trebalo bi dozvoliti, no za svaki slučaj pojedinačno, da utvrde detaljne kriterije za primjenu statusa nusproizvoda.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8b)  Kako bi se zajamčilo dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta i visoka razina zaštite okoliša i ljudskog zdravlja u cijeloj Uniji, Komisija bi u pravilu trebala biti ovlaštena za donošenje delegiranih akata kojima se utvrđuju usklađene odredbe o prestanku statusa otpada za određene vrste otpada. Trebalo bi razmotriti posebne kriterije za prestanak statusa otpada, barem za agregate, papir, staklo, metal, gume i tekstil. Ako kriteriji nisu određeni na razini Unije, državama članicama trebalo bi dozvoliti da na nacionalnoj razini utvrde detaljne kriterije za prestanak statusa otpada za određeni otpad u skladu s uvjetima postavljenima na razini Unije. Ako takvi detaljni kriteriji nisu utvrđeni ni na nacionalnoj razini, države članice trebale bi osigurati da se otpad koji je prošao postupak oporabe više ne smatra otpadom ako zadovoljava određene uvjete koje bi nadležno tijelo u državi članici trebalo provjeravati za svaki pojedini slučaj. Komisija bi trebala biti ovlaštena donositi delegirane akte kako bi se ova Direktiva dopunila uvođenjem općih zahtjeva kojih se države članice trebaju pridržavati pri usvajanju tehničkih propisa iz članka 6.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8c)  Kada reciklirani materijal ponovno ulazi u gospodarstvo jer mu je priznat prestanak statusa otpada, bilo zbog ispunjenja konkretnih kriterija za prestanak statusa otpada bilo zbog toga što je postao dio novog proizvoda, mora biti u potpunosti u skladu sa zakonodavstvom Unije o kemikalijama.

Obrazloženje

Uredba REACH ne odnosi se na otpad, kao što je navedeno u članku 2. stavku 2.: „otpad prema definiciji iz Direktive 2006/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća nije tvar, smjesa niti proizvod u smislu članka 3. ove Uredbe”.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8d)  Pri prijelazu na kružno gospodarstvo trebale bi se u potpunosti iskoristiti digitalne inovacije. U tu bi se svrhu trebali razvijati elektronički alati poput internetskih platformi za trgovinu otpadom kao novim resursom, kako bi se olakšale trgovinske operacije i smanjila administrativna opterećenja za subjekte, poboljšavajući tako industrijsku simbiozu.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8e)  Odredbama o proširenoj odgovornosti proizvođača u ovoj Direktivi želi se stvoriti podloga za dizajniranje i proizvodnju robe, kojima će se potpuno uzeti u obzir i omogućiti da se resursi mogu koristiti tijekom njihova cijelog životnog ciklusa, uključujući popravak, ponovnu uporabu, rastavljanje i recikliranje, a da se ne ugrozi slobodno kretanje robe na unutarnjem tržištu. Proširena odgovornost proizvođača pojedinačna je obveza proizvođača koji bi trebali biti odgovorni za upravljanje proizvodima koje stavljaju na tržište na kraju njihova vijeka uporabe. Međutim, proizvođači bi trebali moći preuzimati odgovornost pojedinačno ili kolektivno. Države članice trebale bi zajamčiti uspostavljanje programa proširene odgovornosti proizvođača barem za ambalažu, električnu i elektroničku opremu, baterije i akumulatore te otpadna vozila.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8f)   Programe proširene odgovornosti proizvođača trebalo bi tumačiti kao skup pravila koja su postavile države članice kako bi osigurale da proizvođači proizvoda snose financijsku i/ili operativnu odgovornost za upravljanje fazom životnog ciklusa proizvoda nakon što ga upotrijebi potrošač. Tim pravilima ne bi trebalo spriječiti proizvođače da ispunjavaju te obveze ili pojedinačno ili kolektivno.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Programi proširene odgovornosti proizvođača bitan su dio učinkovitog gospodarenja otpadom, ali njihova učinkovitost i uspješnost znatno se razlikuju među državama članicama. Stoga je potrebno uspostaviti minimalne operativne zahtjeve za proširenu odgovornost proizvođača. Tim bi se zahtjevima trebali smanjiti troškovi i povećati uspješnost, osigurati ravnopravni uvjeti, uključujući uvjete za mala i srednja poduzeća, te izbjeći prepreke za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Njima bi se trebalo pridonijeti i uključivanju troškova proizvoda na kraju vijeka uporabe u njihove cijene te poticanju proizvođača da više uzimaju u obzir mogućnosti recikliranja i ponovne uporabe pri osmišljavanju proizvoda. Ti bi se zahtjevi trebali primjenjivati na nove i postojeće programe proširene odgovornosti proizvođača. Međutim, za prilagodbu strukture i postupaka postojećih programa proširene odgovornosti proizvođača novim zahtjevima nužno je prijelazno razdoblje.

(9)  Programi proširene odgovornosti proizvođača bitan su dio učinkovitog gospodarenja otpadom, ali njihova učinkovitost i uspješnost znatno se razlikuju među državama članicama. Stoga je potrebno uspostaviti minimalne operativne zahtjeve za programe proširene odgovornosti proizvođača, bili oni pojedinačni ili kolektivni. Potrebno je razlikovati minimalne zahtjeve koji se odnose na sve programe i one koji se primjenjuju samo na kolektivne programe. Međutim, svim tim zahtjevima bi se trebali smanjiti troškovi i povećati uspješnost tako što će se provoditi mjere poput olakšavanja bolje provedbe odvojenog prikupljanja i razvrstavanja, osiguravanja bolje kvalitete recikliranja, doprinošenja osiguravanju pristupa sekundarnim sirovinama na isplativ način, kao i osigurati ravnopravni uvjeti, uključujući uvjete za mala i srednja poduzeća te poduzeća koja se bave e-trgovinom, te izbjeći prepreke za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Tim zahtjevima bi se trebalo pridonijeti i uključivanju troškova proizvoda na kraju vijeka uporabe u njihove cijene te poticanju proizvođača da razvijaju pametne poslovne modele i uzimaju u obzir hijerarhiju otpada pri dizajniranju svojih proizvoda tako što će dati prednost trajnosti, mogućnosti recikliranja i ponovne uporabe te popravka. Njima bi se trebala potaknuti postupna zamjena posebno zabrinjavajućih tvari definiranih u članku 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ako postoje odgovarajuće alternativne tvari ili tehnologije koje su ekonomski i tehnički održive; Provedbu minimalnih zahtjeva za proširenu odgovornost proizvođača trebala bi nadzirati neovisna tijela, čime ne bi trebalo stvoriti nikakav nerazmjeran financijski ili administrativni trošak za javna tijela, gospodarske subjekte i potrošače. Ti bi se zahtjevi trebali primjenjivati na nove i postojeće programe proširene odgovornosti proizvođača. Međutim, za prilagodbu strukture i postupaka postojećih programa proširene odgovornosti proizvođača novim zahtjevima nužno je prijelazno razdoblje.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9a)  Odredbe ove Direktive o proširenoj odgovornosti proizvođača trebale bi se primjenjivat bez dovođenja u pitanje odredbi o proširenoj odgovornosti proizvođača sadržanih u drugim aktima Unije, posebice onih kojima su obuhvaćeni posebni tokovi otpada.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9b)  Komisija bi bez odgode trebala usvojiti smjernice o modulaciji doprinosa proizvođača za programe proširene odgovornosti proizvođača kako bi državama članicama pomogla u provedbi ove Direktive radi promicanja unutarnjeg tržišta. Kako bi se osigurala usklađenost unutarnjeg tržišta, Komisija bi također u tu svrhu trebala moći usvojiti usklađene kriterije u obliku delegiranih akata.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9c)  Pri uvođenju programa za kolektivnu provedbu proširene odgovornosti proizvođača, države članice trebale bi uspostaviti zaštitne mjere za suzbijanje sukoba interesa između ugovaratelja i organizacija za proširenu odgovornost proizvođača.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Sprečavanje stvaranja otpada najučinkovitiji je način poboljšanja učinkovitosti uporabe resursa i smanjenja utjecaja otpada na okoliš. Stoga je važno da države članice poduzmu odgovarajuće mjere za sprečavanje nastanka otpada te da prate i procjenjuju napredak njihove provedbe. Za osiguranje ujednačenog mjerenja cjelokupnog napretka provedbe mjera za sprečavanje nastanka otpada trebalo bi utvrditi zajedničke pokazatelje.

(10)  Sprečavanje stvaranja otpada najučinkovitiji je način poboljšanja učinkovitosti uporabe resursa, smanjenja utjecaja otpada na okoliš i promicanja trajnih visokokvalitetnih materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebljavati te smanjenja ovisnosti o uvozu sve rjeđih sirovina. U tom je pogledu ključan razvoj inovativnih poslovnih modela. Stoga je važno da države članice utvrde ciljne vrijednosti i poduzmu odgovarajuće mjere za sprečavanje nastanka i bacanje otpada u okoliš, uključujući korištenje ekonomskih instrumenata i drugih mjera kojima se progresivno zamjenjuju vrlo zabrinjavajuće tvari kako su definirane u članku 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ako postoje prikladne alternativne tvari ili tehnologije koje su gospodarski i tehnološki upotrebljive, za borbu protiv planiranog zastarijevanja, podržavanje ponovne uporabe, jačanje položaja potrošača davanjem boljih informacija o proizvodima i za poticanje informativnih kampanja o sprečavanju nastanka otpada. Države članice trebale bi isto tako pratiti provedbu tih mjera i procjenjivati postignuti napredak i napredak na području smanjenja nastanka otpada te se truditi da se on ne povezuje s gospodarskim rastom. Za osiguranje ujednačenog mjerenja cjelokupnog napretka postignutog u provedbi mjera za sprečavanje nastanka otpada trebalo bi utvrditi zajedničke pokazatelje i metodologije.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a)  Promicanje održivosti u proizvodnji i potrošnji može značajno pridonijeti sprečavanju nastanka otpada. Države članice trebale bi poduzeti korake kako bi potrošači postali svjesni toga i kako bi ih se potaknulo na aktivnije sudjelovanje u cilju poboljšanja učinkovitosti resursa.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10b)  Izvorni proizvođač otpada ima ključnu ulogu u sprečavanju stvaranja otpada i u prvoj fazi odvojenog sortiranja.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Kako bi se smanjio gubitak hrane i spriječio nastanak otpada od hrane duž cijelog lanca opskrbe, trebala bi se utvrditi hijerarhija otpada od hrane, kako je navedeno u članku 4.a.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Države članice trebale bi poduzeti mjere za promicanje sprečavanja rasipanja hrane u skladu s Programom za održivi razvoj do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015., a posebno njegov cilj smanjenja otpada od hrane na pola do 2030. Tim bi se mjerama trebalo nastojati spriječiti nastanak otpada od hrane u primarnoj proizvodnji, u preradi i proizvodnji, u maloprodaji i ostaloj distribuciji hrane, u restoranima i na mjestima na kojima se poslužuje hrana te u kućanstvima. Uzimajući u obzir koristi od sprečavanja nastanka otpada od hrane za okoliš i gospodarstvo, države članice trebale bi uspostaviti posebne mjere za sprečavanje nastanka otpada od hrane i mjeriti napredak smanjenja otpada od hrane. Radi lakše razmjene dobre prakse diljem EU-a među državama članicama i među subjektima u prehrambenoj industriji, potrebno je uspostaviti ujednačene metodologije takvog mjerenja. Izvješće o razinama otpada od hrane trebalo bi podnositi jedanput u dvije godine.

(12)  Države članice trebale bi poduzeti mjere za promicanje sprečavanja i smanjivanja rasipanja hrane u skladu s Programom za održivi razvoj do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015., a posebno njegov cilj smanjenja otpada od hrane za 50 % do 2030. Tim bi se mjerama trebalo nastojati spriječiti i smanjiti nastanak otpada od hrane i smanjiti gubitke hrane na razini cijelog lanca opskrbe, uključujući primarnu proizvodnju, transport i skladištenje. Uzimajući u obzir koristi od sprečavanja nastanka otpada od hrane za okoliš, društvo i gospodarstvo, države članice trebale bi uspostaviti posebne mjere za sprečavanje nastanka otpada od hrane, uključujući kampanje za podizanje razine svijesti o mogućim načinima smanjivanja količine otpada od hrane u svojim programima sprečavanja nastanka otpada. Tim mjerama bi države članice trebale nastojati postići cilj smanjenja otpada od hrane na razini cijele Unije od 30 % do 2025. te od 50 % do 2030. Države članice bi također trebale mjeriti napredak postignut u smanjenju nastanka otpada od hrane i gubitaka hrane. Radi lakše razmjene dobre prakse diljem EU-a među državama članicama i među subjektima u prehrambenoj industriji, potrebno je uspostaviti zajedničku metodologiju takvog mjerenja. Izvješće o razinama otpada od hrane trebalo bi podnositi jedanput godišnje.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)   Kako bi se spriječio nastanak otpada od hrane, države članice trebale bi osigurati poticaje za prikupljanje neprodanih prehrambenih proizvoda u sektoru maloprodaje hrane i ugostiteljskih usluga te za preraspodjelu tih proizvoda humanitarnim organizacijama. Trebala bi se isto tako povećati razina potrošačke svijesti o značenju datuma „upotrijebiti do” kako bi se smanjio otpad od hrane.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12b)  Temeljna zadaća sektora stočarstva u kružnom gospodarstvu mora biti da materijal koji nije pogodan za prehranu ljudi (trava, nusproizvodi, ostatak usjeva) preradi u hranu. Životinje stoga treba hraniti s manje žitarica jer to predstavlja neučinkovitu uporabu energije i bjelančevina, a time i gubitak hrane.

Obrazloženje

Unos energije za životinje koje se hrane, primjerice, žitaricama mnogo je veći od izlaznog proizvoda za ljudsku korist u obliku mesa, mlijeka ili jaja.

 

 

 

 

Amandman    39

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Industrijski otpad, neki dijelovi trgovačkog otpada i otpad od industrije vađenja minerala iznimno su raznoliki u smislu sastava i obujma te se znatno razlikuju ovisno o gospodarskoj strukturi države članice, strukturi industrije ili trgovačkog sektora koji stvaraju otpad i gustoći industrije ili trgovine na određenom zemljopisnom području. Stoga bi za većinu industrijskog otpada i otpada od industrije vađenja minerala prikladno rješenje bio pristup usmjeren na industriju u okviru kojeg se za rješavanje specifičnih pitanja koja se odnose na gospodarenje pojedinom vrstom otpada upotrebljavaju referentni dokumenti o najboljim raspoloživim tehnikama i slični instrumenti16. Međutim, industrijski i trgovački ambalažni otpad i dalje bi trebali biti obuhvaćeni zahtjevima Direktive 94/62/EZ i Direktive 2008/98/EZ, uključujući njihova poboljšanja.

(13)  Industrijski otpad, neki dijelovi trgovačkog otpada i otpad od industrije vađenja minerala iznimno su raznoliki u smislu sastava i obujma te se znatno razlikuju ovisno o gospodarskoj strukturi države članice, strukturi industrije ili trgovačkog sektora koji stvaraju otpad i gustoći industrije ili trgovine na određenom zemljopisnom području. Za većinu industrijskog otpada i otpada od industrije vađenja minerala pristup usmjeren na industriju u okviru kojeg se za rješavanje specifičnih pitanja koja se odnose na gospodarenje pojedinom vrstom otpada upotrebljavaju referentni dokumenti o najboljim raspoloživim tehnikama i slični instrumenti privremeno je rješenje za postizanje ciljeva kružnog gospodarstva. Budući da su industrijski i trgovački ambalažni otpad i dalje obuhvaćeni zahtjevima Direktive 94/62/EZ i Direktive 2008/98/EZ, Komisija bi trebala razmotriti mogućnost da do 31. prosinca 2018. postavi ciljeve za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje trgovačkog i neopasnog industrijskog otpada, a koji će se obvezno morati postići do 2025. i 2030.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a)  Komisija bi trebala aktivno promicati platforme za dijeljenje kao poslovni model kružnog gospodarstva. Trebala bi stvoriti snažniju integraciju između akcijskog plana za kružno gospodarstvo i smjernica za ekonomiju suradnje te istražiti sve moguće mjere za poticanje navedenoga.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13b)  Prijelaz prema kružnom gospodarstvu mora nastojati postići pametne, održive i uključive ciljeve rasta postavljene u strategiji Europa 2020., s posebnim naglaskom na ciljeve koji se odnose na zaštitu okoliša, prijelaz na čiste izvore energije, održivi lokalni razvoj i povećanje zaposlenosti u državama članicama. Razvoj kružnog gospodarstva trebao bi, prema tome, također promicati sudjelovanje subjekata kao što su mala i srednja poduzeća, poduzeća socijalnoga gospodarstva, neprofitne ustanove i tijela za gospodarenje otpadom koja djeluju na regionalnoj i lokalnoj razini kako bi poboljšali svoje ukupno upravljanje, poticali inovacije u procesima i proizvodima te poticali razvoj zapošljavanja u predmetnim područjima.

 

 

Amandman    42

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Ciljeve povezane s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada trebalo bi povećati radi ostvarivanja znatnih koristi za okoliš, gospodarstvo i društvo.

(14)  Ciljeve povezane s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada trebalo bi povećati na najmanje 60 % do 2025. te na najmanje 70 % do 2030. radi ostvarivanja znatnih koristi za okoliš, gospodarstvo i društvo te radi bržeg prelaska na kružno gospodarstvo.

Obrazloženje

Kako bi se ubrzao prijelaz na kružno gospodarstvo, trebalo bi povećati ciljeve za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada na barem 60 % do godine 2025. te 70 % do godine 2030. u skladu s mjerama koje je Europski parlament odobrio 9. srpnja 2015. u Rezoluciji o učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a)  Države članice trebale bi podržati uspostavljanje sustava kojima se promiču aktivnosti ponovne uporabe i produživanja životnog vijeka proizvoda, pod uvjetom da se ne dovedu u pitanje kvaliteta i sigurnost proizvoda. Takve sustave trebalo bi uspostaviti posebice za električnu i elektroničku opremu, tekstil, namještaj, građevinske materijale, gume i, kako se navodi u članku 5. Direktive 94/62/EZ, ambalažu.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14b)  Kako bi promicale ponovnu uporabu, države članice trebale bi moći postaviti kvantitativne ciljeve i trebale bi poduzeti potrebne mjere prema proizvođačima kako bi subjektima koji se bave ponovnom uporabom omogućila lak pristup uputama za uporabu, rezervnim dijelovima i tehničkim informacijama potrebnima za ponovnu uporabu proizvoda.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14c)  Potrebno je priznati i učvrstiti u ulogu poduzeća socijalne ekonomije u sektoru ponovne uporabe i pripreme za ponovnu uporabu. Države članice trebaju poduzeti potrebne mjere za promicanje uloge dionika socijalne ekonomije u tom sektoru tako što će, između ostalog i prema potrebi, koristiti gospodarske instrumente, javnu nabavu, olakšan pristup točkama za prikupljanje otpada te bilo koje druge odgovarajuće ekonomske ili regulatorne poticaje. Novim regulatornim okvirom uspostavljenim u okviru paketa za kružno gospodarstvo trebala bi se očuvati sposobnost dionika da nastave svoj rad u sektoru ponovne uporabe i pripreme za ponovnu uporabu.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14d)  Prelazak na kružno gospodarstvo nudi brojne pozitivne aspekte, gospodarske (optimizacija upotrebe resursa sirovina), one koji se odnose na zaštitu okoliša (zaštita okoliša i smanjenje onečišćenja otpadom) i socijalne (potencijal stvaranja socijalno uključivih radnih mjesta i razvoj društvenih veza). Kružno gospodarstvo u skladu je s duhom socijalne i solidarne ekonomije, a njegova provedba ponajprije treba omogućiti stvaranje ekološke i društvene koristi.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14e)  Dionici socijalne i solidarne ekonomije kroz svoje aktivnosti, posebice pripremu za ponovnu uporabu i ponovnu uporabu, pridonose promicanju socijalne i solidarne ekonomije. Trebalo bi osigurati nastavak tih aktivnosti u Europskoj uniji.

Obrazloženje

Socijalno i solidarno gospodarstvo skup je poduzeća organiziranih kao zadruge, uzajamna društva, udruge ili zaklade čije se unutarnje djelovanje i aktivnosti temelje na načelu solidarnosti i društvene korisnosti, što ima važnu ulogu u okviru kružnog gospodarstva.

Amandman    48

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Postupnim povećanjem postojećih ciljeva povezanih s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada trebalo bi osigurati ponovnu uporabu i učinkovito recikliranje gospodarski vrijednih otpadnih materijala te njihovo vraćanje u europsko gospodarstvo, čime se unaprjeđuju Inicijativa za sirovine17 i stvaranje kružnog gospodarstva.

(15)  Postupnim povećanjem postojećih ciljeva povezanih s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada trebalo bi osigurati pripremu za ponovnu uporabu te istodobno visoku razinu zaštite ljudskog zdravlja i okoliša i učinkovito recikliranje gospodarski vrijednih otpadnih materijala te njihovo vraćanje u europsko gospodarstvo, čime se unaprjeđuju Inicijativa za sirovine17 i stvaranje kružnog gospodarstva.

__________________

__________________

17 COM(2008)699 i COM(2014)297.

17 COM(2008)699 i COM(2014)297.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Među državama članicama postoje velike razlike u uspješnosti gospodarenja otpadom, posebno u pogledu recikliranja komunalnog otpada. Kako bi se uzele u obzir navedene razlike, onim državama članicama koje su u 2013. prema podatcima Eurostata reciklirale manje od 20 % svojeg komunalnog otpada trebalo bi dati više vremena za usklađivanje s ciljevima povezanima s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranje utvrđenima za 2025. i 2030. S obzirom na prosječan napredak tih država članica u proteklih 15 godina, one bi morale pojačati svoje kapacitete recikliranja znatno iznad prosjeka kako bi dostigle navedene ciljeve. Kako bi se osigurali kontinuiran napredak prema ostvarenju ciljeva i pravodobno uklanjanje razlika u provedbi, države članice koje dobiju dodatno vrijeme trebale bi postići srednjoročne ciljeve i izraditi plan provedbe.

(16)  Među državama članicama postoje velike razlike u uspješnosti gospodarenja otpadom, posebno u pogledu recikliranja komunalnog otpada. Kako bi se uzele u obzir navedene razlike, onim državama članicama koje su u 2013. prema podatcima Eurostata reciklirale manje od 20 % svojeg komunalnog otpada i za koje postoji mogućnost da neće uspjeti ispuniti ciljeve pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja od barem 50 % svojeg komunalnog otpada do 2025. trebalo bi dati više vremena za usklađivanje s ciljevima povezanima s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranje utvrđenima za 2025. Tim istim državama članicama trebalo bi dati više vremena da ispune ciljeve pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja do 2030. ako za njih ne postoji mogućnost da neće uspjeti ispuniti ciljeve pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja od barem 60 % svojeg komunalnog otpada do 2030. S obzirom na prosječan napredak tih država članica u proteklih 15 godina, one bi morale pojačati svoje kapacitete recikliranja znatno iznad prosjeka kako bi dostigle navedene ciljeve. Kako bi se osigurali kontinuiran napredak prema ostvarenju ciljeva i pravodobno uklanjanje razlika u provedbi, države članice koje dobiju dodatno vrijeme trebale bi postići srednjoročne ciljeve i izraditi provedbene planove, čiju bi učinkovitost na temelju definiranih kriterija ocjenjivala Komisija.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a)  Kako bi se osiguralo korištenje visokokvalitetnih sekundarnih sirovina, proizvod konačnog postupka recikliranja trebao bi zadovoljavati standarde kvalitete. Stoga bi Komisija od europskih organizacija za normizaciju trebala zatražiti da razviju norme i za otpadne materijale koji ulaze u konačni postupak recikliranja i za sekundarne sirovine, pogotovo za plastiku, na temelju najboljih proizvodnih praksi na tržištu.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Radi osiguranja pouzdanosti prikupljenih podataka o pripremi za ponovnu uporabu ključno je utvrditi zajednička pravila za izvješćivanje. Isto tako, važno je utvrditi preciznija pravila o načinu na koji bi države članice trebale izvješćivati o učinkovito recikliranom otpadu koji se može računati kao napredak u ostvarenju ciljeva u pogledu recikliranja. Zato se, u pravilu, izvješćivanje o ostvarivanju ciljeva u pogledu recikliranja mora temeljiti na ulaznim količinama za konačni postupak recikliranja. U cilju ograničavanja administrativnog opterećenja, državama članicama trebalo bi u strogim uvjetima dopustiti izvješćivanje o stopama recikliranja na temelju izlaznih količina iz postrojenja za razvrstavanje. Gubitke u masi materijala ili tvari zbog postupaka fizičke i/ili kemijske transformacije koji su svojstveni konačnom postupku recikliranja ne bi trebalo oduzimati od mase otpada koji se prijavljuje kao recikliran.

(17)  Radi osiguranja pouzdanosti prikupljenih podataka o pripremi za ponovnu uporabu ključno je utvrditi zajednička pravila za izvješćivanje, uzimajući u obzir potrebu da se malim i srednjim subjektima ne nameće prekomjerno administrativno opterećenje. Isto tako, važno je utvrditi preciznija pravila o načinu na koji bi države članice trebale izvješćivati o učinkovito recikliranom otpadu koji se može računati kao napredak u ostvarenju ciljeva u pogledu recikliranja. Izračun recikliranog komunalnog otpada trebao bi se temeljiti na jednoj usklađenoj metodi kako države članice ne bi odbačeni otpad prijavljivale kao reciklirani. Zato se izvješćivanje o ostvarivanju ciljeva u pogledu recikliranja mora temeljiti na ulaznim količinama za konačni postupak recikliranja. Gubitke u masi materijala ili tvari zbog postupaka fizičke i/ili kemijske transformacije koji su svojstveni konačnom postupku recikliranja ne bi trebalo oduzimati od mase otpada koji se prijavljuje kao recikliran.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi povezani s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranjem, države članice trebale bi moći uzeti u obzir proizvode i sastavne dijelove koje za ponovnu uporabu pripremaju priznati subjekti ili se pripremaju u priznatim programima povrata pologa te recikliranje metala koje se odvija u kombinaciji sa spaljivanjem. Kako bi se osiguralo ujednačeno izračunavanje navedenih podataka, Komisija će donijeti detaljna pravila za utvrđivanje priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu i priznatih programa povrata pologa, za kriterije kvalitete za reciklirane metale te za prikupljanje, provjeru i dostavu podataka.

(18)  Radi osiguravanja ujednačenog izračuna podataka koji se odnose na pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje, Komisija bi trebala donijeti detaljna pravila za utvrđivanje priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu, programa povrata pologa i subjekata za konačno recikliranje, uključujući posebna pravila za prikupljanje, sljedivost, provjeru i dostavu podataka te pravila o kriterijima kvalitete za metale reciklirane u kombinaciji sa spaljivanjem ili suspaljivanjem. Kako bi se izračunalo jesu li ostvareni ciljevi u pogledu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja te nakon donošenja usklađene metode izračuna, države bi članice trebale moći u obzir uzeti načine recikliranja metala, koji se odvijaju u kombinaciji sa spaljivanjem ili suspaljivanjem, poput povrata energije.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Poštovanje obveze uspostave sustava odvojenog prikupljanja papira, metala, plastike i stakla bitno je za povećanje stopa pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja u državama članicama. Osim toga, biološki otpad trebao bi se prikupljati odvojeno radi doprinosa povećanju stopa pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja te sprečavanju onečišćenja suhih materijala koji se mogu reciklirati.

(20)  Poštovanje obveze uspostave sustava odvojenog prikupljanja papira, metala, plastike, stakla, tekstila i biološkog otpada bitno je za povećanje stopa pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja u državama članicama. Osim toga, biološki otpad trebao bi se prikupljati odvojeno i reciklirati radi doprinosa povećanju stopa pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja te sprečavanju onečišćenja suhih materijala koji se mogu reciklirati i sprečavanju spaljivanja i odlaganja otpada na odlagališta. Osim toga, potrebno je poticati i pojačati istraživanje mogućih sustava prikupljanja i recikliranja za druge tokove i nove materijale.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a)  Biogospodarstvo ima ključnu ulogu u osiguravanju dostupnosti sirovina u Uniji. Učinkovitijom uporabom komunalnog otpada pružio bi se snažan poticaj za lanac opskrbe biogospodarstva. Održivo gospodarenje biološkim otpadom ponajprije omogućuje da se sirovine dobivene upotrebom fosilnih goriva zamijene obnovljivim izvorima za proizvodnju materijala i robe.

Obrazloženje

Biogospodarstvo ima ključnu ulogu u osiguravanju dostupnosti sirovina u Europskoj uniji i stoga je nužno uvrstiti nove zahtjeve u pogledu učinkovitog gospodarenja biološkim otpadom.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20b)  Kako bi se izbjegla obrada otpada kojom se resursi zadržavaju na nižim razinama hijerarhije otpada, kako bi se omogućilo visokokvalitetno recikliranje i povećalo korištenje kvalitetnih sekundarnih sirovina, države članice bi trebale osigurati da se biološki otpad odvojeno prikuplja i prolazi postupak organskog recikliranja tako da poslije ispunjava visoku razinu zaštite okoliša i da konačni proizvod ispunjava relevantne standarde visoke kvalitete.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20c)  Unatoč odvojenom prikupljanju, mnogo materijala koji se mogu reciklirati i dalje završava u miješanom otpadu. Uz visokokvalitetno sortiranje, posebice optičko sortiranje, znatna količina materijala može se izdvojiti iz preostalog otpada te potom reciklirati i ponovno preraditi u sekundarne sirovine. Države članice stoga bi trebale poduzeti mjere kako bi se osiguralo da se sortira i otpad koji nije odvojeno prikupljen.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20d)  Kako bi se izbjegla kontaminacija komunalnog otpada opasnim tvarima koje bi mogle smanjiti mogućnost recikliranja i tako spriječiti veću iskoristivost sekundarnih sirovina, države članice trebale bi zasebno prikupljati opasan otpad iz kućanstava.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Pravilno gospodarenje opasnim otpadom i dalje je problem unutar Unije, a dio podataka o njegovoj obradi nedostaje. Stoga je potrebno poboljšati evidentiranje i mehanizme praćenja uspostavom elektroničkih registara za opasni otpad u državama članicama. Prikupljanje elektroničkih podataka trebalo bi po potrebi proširiti na ostale vrste otpada kako bi se pojednostavnilo vođenje evidencije za poduzeća i uprave te poboljšao nadzor tokova otpada u Uniji.

(21)  Pravilno gospodarenje opasnim otpadom i dalje je problem unutar Unije, a dio podataka o njegovoj obradi nedostaje. Stoga je potrebno poboljšati evidentiranje i mehanizme praćenja uspostavom elektroničkih registara za opasni otpad u državama članicama. Prikupljanje elektroničkih podataka trebalo bi proširiti na ostale vrste otpada kako bi se pojednostavnilo vođenje evidencije za poduzeća i uprave te poboljšao nadzor tokova otpada u Uniji.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  Odvojeno prikupljanje i regeneracija otpadnih ulja ima značajne gospodarske i ekološke prednosti, uključujući u pogledu sigurnosti opskrbe. Trebalo bi uvesti odvojeno prikupljanje te ciljeve za regeneraciju otpadnih ulja.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Ovom se Direktivom utvrđuju dugoročni ciljevi Unije za gospodarenje otpadom te se gospodarskim subjektima i državama članicama daju jasne smjernice za ulaganja potrebna za postizanje ciljeva ove Direktive. Države članice bi se pri izradi nacionalnih strategija gospodarenja otpadom i planiranja ulaganja u infrastrukturu za gospodarenje otpadom trebale razborito koristiti europskim strukturnim i investicijskim fondovima promicanjem sprečavanja nastanka otpada, njegove ponovne uporabe i recikliranja, u skladu s hijerarhijom otpada.

(22)  Ovom se Direktivom utvrđuju dugoročni ciljevi Unije za gospodarenje otpadom te se gospodarskim subjektima i državama članicama daju jasne smjernice za ulaganja potrebna za postizanje ciljeva ove Direktive. Države članice bi se pri izradi nacionalnih strategija gospodarenja otpadom i planiranja ulaganja u infrastrukturu za gospodarenje otpadom i kružno gospodarstvo trebale razborito koristiti europskim strukturnim i investicijskim fondovima promicanjem prvenstveno sprečavanja nastanka otpada i njegove ponovne uporabe, a zatim recikliranja, u skladu s hijerarhijom otpada. Komisija bi u skladu s hijerarhijom otpada trebala omogućiti korištenje fondova programa Obzor 2020. i europskih strukturnih i investicijskih fondova u cilju razvoja učinkovitog financijskog okvira koji će lokalnim vlastima pomoći provesti zahtjeve ove Direktive i financirati uvođenje inovativnih tehnologija i gospodarenje otpadom.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Neke su sirovine izrazito važne za gospodarstvo Unije, a njihova je nabava povezana s visokim rizikom. Radi osiguranja sigurnosti opskrbe tim sirovinama i u skladu s Inicijativom za sirovine te ciljevima Europskog partnerstva za inovacije u području sirovina, države članice trebale bi poduzeti mjere za najbolje moguće gospodarenje otpadom koji sadržava znatne količine tih sirovina, uzimajući u obzir gospodarsku i tehnološku izvedivost te koristi za okoliš. Komisija je utvrdila popis ključnih sirovina za EU18. Navedeni popis podliježe redovitoj reviziji Komisije.

(23)  Neke su sirovine izrazito važne za gospodarstvo Unije, a njihova je nabava povezana s visokim rizikom. Radi osiguranja sigurnosti opskrbe tim sirovinama u skladu s Inicijativom za sirovine te ciljevima Europskog partnerstva za inovacije u području sirovina, države članice trebale bi poduzeti mjere kojima se promiče ponovna uporaba proizvoda i recikliranje otpada koji sadržava znatne količine kritičnih sirovina i jamči učinkovito gospodarenje njima, uzimajući u obzir gospodarsku i tehnološku izvedivost te koristi za okoliš i zdravlje. Komisija je utvrdila popis ključnih sirovina za EU18. Navedeni popis podliježe redovitoj reviziji Komisije.

__________________

__________________

18 COM(2014) 297.

18 COM(2014) 297.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Radi daljnje potpore učinkovitoj provedbi Inicijative za sirovine države članice trebale bi promicati i ponovnu uporabu proizvoda koji su glavni izvori sirovina. One bi u svoje planove gospodarenja otpadom trebale uključiti i mjere za prikupljanje i oporabu otpada koji sadržava znatne količine tih sirovina koje su primjerene na nacionalnoj razini. Mjere bi trebalo uvrstiti u planove gospodarenja otpadom pri prvom ažuriranju nakon stupanja na snagu ove Direktive. Komisija će dostaviti informacije o relevantnim skupinama proizvoda i tokovima otpada na razini EU-a. Ovom se odredbom države članice ne sprečava u poduzimanju mjera za ostale sirovine koje smatraju važnima za svoja nacionalna gospodarstva.

(24)  Radi daljnje potpore učinkovitoj provedbi Inicijative za sirovine države članice trebale bi u svoje planove gospodarenja otpadom uključiti i mjere za prikupljanje, sortiranje i oporabu otpada koji sadržava znatne količine tih sirovina koje su primjerene na nacionalnoj razini. Mjere bi trebalo uvrstiti u planove gospodarenja otpadom pri prvom ažuriranju nakon stupanja na snagu ove Direktive. Komisija će dostaviti informacije o relevantnim skupinama proizvoda i tokovima otpada na razini EU-a. Ovom se odredbom države članice ne sprečava u poduzimanju mjera za ostale sirovine koje smatraju važnima za svoja nacionalna gospodarstva.

Obrazloženje

Kako bi se osigurala učinkovita provedba Inicijative za sirovine, važno je da države članice u svoje nacionalne planove gospodarenja otpadom uvrste odgovarajuće mjere za prikupljanje, sortiranje i oporabu otpada.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Bacanje otpada u okoliš izravno negativno utječe na okoliš i dobrobit građana, a visoki troškovi čišćenja nepotrebno su gospodarsko opterećenje za društvo. Uvođenjem posebnih mjera u planove gospodarenja otpadom i pravilnom provedbom zakonskih propisa za koju su odgovorna nadležna tijela trebalo bi se pridonijeti rješavanju tog problema.

(25)  Bacanje otpada u okoliš izravno i neizravno negativno utječe na okoliš, dobrobit građana i gospodarstvo. Visoki troškovi čišćenja nepotrebno su gospodarsko opterećenje za društvo. Uvođenjem posebnih mjera u planove gospodarenja otpadom i pravilnom provedbom zakonskih propisa za koju su odgovorna nadležna tijela trebalo bi se pridonijeti rješavanju tog problema. Sprečavanju bacanja otpada u okoliš treba dati prednost nad čišćenjem. Napore u sprečavanju bacanja otpada u okoliš trebali bi podijeliti nadležna tijela, proizvođači i potrošači. Stoga je nužno promijeniti neprimjereno ponašanje potrošača kako bi se spriječilo bacanje otpada. Proizvođači za čije proizvode postoji vjerojatnost da postanu otpad u okolišu trebali bi promicati održivu uporabu svojih proizvoda kako bi se spriječilo bacanje otpada u okoliš. Osim toga, obrazovanje i podizanje razine svijesti imaju ključnu ulogu kako bi se potaknula promjena u ponašanju.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25a)  Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008.1a obvezujući je pravni instrument na razini Unije za procjenu, nadzor i utvrđivanje okolišnih ciljeva kako bi se ostvario dobar okolišni status u odnosu na morski otpad. Međutim, glavni izvori morskog otpada su aktivnosti na kopnu, a njih uzrokuju loše prakse gospodarenja krutim otpadom, nedostatna infrastruktura i slaba osviještenost javnosti. Zbog toga bi države članice trebale usvojiti mjere za smanjenje količine otpada s kopna koji bi mogao završiti u morskom okruženju u skladu s Programom za održivi razvoj do 2030., koji je 25. rujna 2015. donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda, a posebno njegov cilj smanjenja morskog otpada za 50 % do 2030. na razini Unije. Uzimajući u obzir koristi od sprečavanja nastanka morskog otpada za okoliš i gospodarstvo, države članice trebale bi uvesti posebne mjere za sprečavanje nastanka morskog otpada u svoje programe za sprečavanje stvaranja otpada. Tim mjerama bi države članice trebale nastojati postići Unijin cilj smanjenja morskog otpada od 30 % do 2025. te od 50 % do 2030. Radi mjerenja napretka u postizanju tih ciljeva i lakše razmjene dobrih praksi među državama članicama diljem Unije potrebno je uspostaviti ujednačenu metodologiju za mjerenje kopnenog otpada koji završi u moru. Izvješće o razinama kopnenog otpada koji završi u moru trebalo bi podnositi svake godine.

 

______________

 

1a Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.)

Amandman    65

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25b)  Nepravilno zbrinjavanje otpada u obliku bacanja otpada u okoliš i ispuštanja kanalizacije i krutog otpada kao što je plastika ima štetan utjecaj na morski okoliš i ljudsko zdravlje, kao i značajne gospodarske i socijalne troškove. Takav otpad također narušava redoslijed prioriteta u hijerarhiji otpada, posebice zbog zaobilaženja pripreme za ponovnu uporabu, recikliranja i drugih načina oporabe prije zbrinjavanja. Uzevši u obzir prekograničnu prirodu morskog otpada i potrebu da se osigura usklađenost u naporima, države članice trebale bi poduzeti mjere za postizanje cilja njegova smanjenja koristeći se protokolima praćenja utvrđenima u članku 11. Direktive 2008/56/EZ.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(25c)  Mikrogranule koje se koriste u kozmetičkim proizvodima i proizvodima za osobnu njegu za ispiranje, koje nakon uporabe dolaze do stambenih, trgovačkih i industrijskih sustava odvodnje ubrajaju se u izravne izvore onečišćenja mikroplastikom koje je najlakše spriječiti. Kako bi doprinijele ciljevima utvrđenima u ovoj Direktivi, države članice trebale bi poduzeti mjere da spriječe ulazak sastojaka mikrogranula i mikroplastike u sustave za obradu otpadnih voda i njihovo ispuštanje u morsko okruženje.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Izvješća o provedbi koja države članice izrađuju svake tri godine nisu se pokazala učinkovitim alatom za potvrđivanje usklađenosti i osiguravanje kvalitetne provedbe, a njima se stvaraju nepotrebna administrativna opterećenja. Stoga je prikladno staviti izvan snage odredbe kojima se države članice obvezuju na izradu takvih izvješća. Umjesto toga, praćenje usklađenosti trebalo bi se temeljiti isključivo na statističkim podatcima koje države članice dostavljaju Komisiji svake godine.

(27)  Izvješća o provedbi koja države članice izrađuju svake tri godine nisu se pokazala učinkovitim alatom za potvrđivanje usklađenosti i osiguravanje kvalitetne provedbe, a njima se stvaraju nepotrebna administrativna opterećenja. Stoga je prikladno staviti izvan snage odredbe kojima se države članice obvezuju na izradu takvih izvješća. Umjesto toga, praćenje usklađenosti trebalo bi se temeljiti na statističkim podatcima koje države članice dostavljaju Komisiji svake godine. Države članice ipak bi Komisiji na zahtjev i bez odgode trebale dostavljati sve informacije koje su Komisiji potrebne za procjenu provedbe ove Direktive u cijelosti i njezina utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje.

Obrazloženje

Iako više ne moraju sastavljati redovita izvješća o provedbi, države članice moraju na zahtjev Komisije dostaviti sve informacije koje mogu biti potrebne kako bi se procijenilo ostvaruju li ciljeve ove Direktive.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Statistički podatci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost statističkih podataka. Stoga države članice pri izvješćivanju o ostvarenju ciljeva utvrđenih u zakonodavstvu o otpadu primjenjuju najnoviju metodologiju koju su razvili Komisija i nacionalni statistički uredi država članica.

(28)  Podatci i informacije koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Određivanjem zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka na temelju pouzdanih izvora te uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost dostavljenih podataka. Stoga države članice pri izvješćivanju o ostvarenju ciljeva utvrđenih u zakonodavstvu o otpadu primjenjuju zajedničku metodologiju koju je Komisija razvila u suradnji s nacionalnim statističkim uredima država članica i nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima zaduženima za gospodarenje otpadom.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a)  Komisija bi svake tri godine trebala objaviti izvješće na temelju podataka i informacija o kojima izvješćuju države članice kako bi Parlament i Vijeće izvijestila o napretku postignutom u postizanju ciljeva recikliranja i provedbi novih obveza iz ove Direktive. Tim trogodišnjim izvješćima također bi se trebao ocijeniti utjecaj Direktive 2008/98/EZ u cijelosti na okoliš i ljudsko zdravlje te procijeniti jesu li potrebne izmjene kako bi Direktiva 2008/98/EZ i dalje bila prikladna svrsi u pogledu ciljeva kružnog gospodarstva.

Obrazloženje

Potrebno je ocijeniti utjecaj Direktive i redovito procjenjivati je li potrebno njezino ažuriranje kako bi zakonodavstvo i dalje bilo prikladno svrsi te odgovara li na najnovije izazove koji proizlaze iz kružnog gospodarstva i tehnološkog napretka na području sprečavanja nastanka otpada i upravljanja otpadom.

Amandman    70

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28b)  Kako bi se doprinijelo prikladnom upravljanju, provedbi, prekograničnoj suradnji i širenju najboljih praksi i inovacija u sektoru otpada te osigurala učinkovita i usklađena provedba ciljeva utvrđenih u Direktivi 2008/98/EZ, Komisija bi trebala uspostaviti platformu za razmjenu informacija i dijeljenje najboljih praksi u vezi s praktičnom primjenom te Direktive između Komisije i država članica. Rezultati rada te platforme trebali bi biti javno dostupni.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28c)  Gospodarski potencijal i korist za okoliš koja nastaje prelaskom na kružno gospodarstvo i povećanu učinkovitost resursa čvrsto su utvrđeni. Koraci potrebni za zatvaranje kruga predstavljeni su u različitim političkim dokumentima i prijedlozima, počevši od manifesta Europske platforme za učinkovitiju uporabu resursa u Europi objavljenog 17. prosinca 2012. i naknadnih preporuka za politike, do izvješća o vlastitoj inicijativi Europskog parlamenta o prelasku na kružno gospodarstvo usvojenog 25. lipnja 2015. te, naposljetku, akcijskog plana Komisije za kružno gospodarstvo objavljenog 2. prosinca 2016. U svima njima predstavljene su radnje koje se odnose na mnogo više od samog otpada i obuhvaćaju cijeli ciklus te ne služe samo za usmjeravanje razine ambicioznosti prava Unije o otpadu, nego i kao jamstvo da će se poduzeti ambiciozni koraci kako bi se zatvorio krug kružnog gospodarstva.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.d (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28d)  Istraživanje i inovacije te osmišljavanje pametnih poslovnih modela temeljenih na resursnoj učinkovitosti važni su kao podrška prijelazu na kružno gospodarstvo u Uniji, u kojem se otpad smatra novim resursom. Kako bi se to postiglo, nužno je u okviru Obzora 2020. pridonijeti projektima istraživanja i inovacija zavaljujući kojima je moguće na terenu pokazati i ispitati gospodarsku i ekološku održivost kružnog gospodarstva. Istodobno, korištenjem sustavnog pristupa, ti projekti mogu doprinositi izradi zakonodavstva koje pogoduje inovacijama i lako se provodi tako što će se otkriti moguće regulatorne nesigurnosti, prepreke i odstupanja koja sprečavaju razvoj poslovnih modela temeljenih na učinkovitoj uporabi resursa.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.e (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28e)  Komisija je 2. prosinca 2015. predstavila akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo kako bi potaknula prijelaz Europe na kružno gospodarstvo. Budući da je Komisija uspostavila konkretan i ambiciozan plan djelovanja s mjerama koje obuhvaćaju cijeli ciklus, potrebne su dodatne mjere kako bi se taj prijelaz ubrzao.

Obrazloženje

Komisija je 2. prosinca 2015. predstavila akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo kako bi potaknula prijelaz Europe na kružno gospodarstvo. U tu je svrhu Komisija iznijela ambiciozan program konkretnih mjera za razdoblje 2015. – 2018. No potrebne su dodatne mjere kako bi se taj prijelaz ubrzao. Tim se mjerama posebno treba uzeti u obzir potreba za europskim pokazateljem učinkovite uporabe resursa, za zakonodavnim mjerama kojima se potiču održiva proizvodnja i održiva potrošnja te definiranje kriterija učinkovite uporabe resursa i njihovog označivanja na neenergetskim proizvodima.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.f (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28f)  Poboljšanje uporabe resursa moglo bi dovesti do velikih neto ušteda za poduzeća, javna tijela i potrošače u Uniji te istodobno smanjiti ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova. Stoga bi Komisija trebala do kraja 2018. predložiti glavni pokazatelj i popis potpokazatelja učinkovite uporabe resursa kako bi se nadgledao napredak u postizanju cilja učinkovitije uporabe resursa na razini Unije od 30 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 2014.

Obrazloženje

Komisija je 2. prosinca 2015. predstavila akcijski plan EU-a za kružno gospodarstvo kako bi potaknula prijelaz Europe na kružno gospodarstvo. U tu je svrhu Komisija iznijela ambiciozan program konkretnih mjera za razdoblje 2015. – 2018. No potrebne su dodatne mjere kako bi se taj prijelaz ubrzao. Tim se mjerama posebno treba uzeti u obzir potreba za europskim pokazateljem učinkovite uporabe resursa, za zakonodavnim mjerama kojima se potiču održiva proizvodnja i održiva potrošnja te definiranje kriterija učinkovite uporabe resursa i njihovog označivanja na neenergetskim proizvodima.

Amandman    75

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Kako bi se dopunila ili izmijenila Direktiva 2008/98/EZ, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 1., članka 11.a stavka 2., članka 11.a stavka 6., članka 26., članka 27. stavka 1., članka 27. stavka 4. i članka 38. stavaka 1., 2. i 3. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, među ostalim i na razini stručnjaka. Pri pripremi i izradi delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati istodobno, pravovremeno i primjereno dostavljanje relevantnih dokumenata Europskom parlamentu i Vijeću.

(29)  Kako bi se dopunila ili izmijenila Direktiva 2008/98/EZ, ovlast za donošenje akata u skladu s člankom 290. Ugovora trebalo bi delegirati Komisiji u pogledu:

 

  detaljnih kriterija za primjenu uvjeta prema kojima se tvari ili predmeti smatraju nusproizvodima ili se smatra da više nisu otpad,

 

  općih zahtjeva kojih se države članice trebaju pridržavati pri usvajanju tehničkih propisa o prestanku statusa otpada,

 

  utvrđivanja popisa otpada,

 

  usklađenih zahtjeva kojih se treba pridržavati pri utvrđivanju financijskih doprinosa koje plaćaju proizvođači kako bi poštovali svoju proširenu odgovornost proizvođača, moduliranih prema stvarnom trošku na kraju vijeka uporabe,

 

  pokazatelja za mjerenje napretka u smanjenju nastanka otpada i u provedbi mjera za sprečavanje nastanka otpada,

 

  zajedničke metodologije, uključujući minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete, za ujednačeno mjerenje razina otpada od hrane,

 

  zajedničke metodologije, uključujući minimalne zahtjeve u pogledu kvalitete, za ujednačeno mjerenje razina kopnenog otpada koji završi u moru,

 

  minimalnih zahtjeva u pogledu kvalitete i operativnih zahtjeva za utvrđivanje priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu, programe povrata pologa i konačno recikliranje, uključujući posebna pravila o prikupljanju podataka, sljedivosti, provjeri i izvještavanju,

 

  zajedničke metodologije za izračun mase metala koji su reciklirani spaljivanjem ili suspaljivanjem, uključujući kriterije kvalitete za reciklirane metale,

 

  tehničke kriterije i operativne postupke za mjere zbrinjavanja D2, D3, D4, D6, D7 i D12 kako su navedeni u Prilogu I. Direktivi 2008/98/EZ ili zabranu tih operacija ako ne ispunjavaju određene kriterije glede zaštite ljudskog zdravlja i okoliša,

 

  minimalnih tehničkih standarda za postupke obrade za koje je prema Direktivi 2008/98/EZ potreba dozvola ako je dokazano da bi se takvim standardima poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i okoliša,

 

  minimalnih standarda za postupke za koje je prema Direktivi 2008/98/EZ potrebna registracija ako je dokazano da bi se takvim standardima poboljšala zaštita ljudskog zdravlja i okoliša ili spriječilo narušavanje unutarnjeg tržišta,

 

  detaljnog opisa primjene formule za postrojenja za spaljivanje iz točke R1. Priloga II. Direktivi 2008/98/EZ,

 

  metodologije za prikupljanje i obradu, organizaciju prikupljanja i izvora podataka i formata za izvješća koja države članice podnose Komisiji o provedbi ciljeva koji se odnose na smanjenje količine otpada od hrane i morskog otpada, pripremu za ponovnu uporabu, recikliranje i nasipavanje te otpadnih ulja,

 

  prilagodbe Priloga I. do V. Direktivi 2008/98/EZ znanstvenom i tehničkom napretku.

 

Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, među ostalim i na razini stručnjaka te da se ta savjetovanja provedu u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016. Nadalje, u cilju osiguravanja ravnopravnog sudjelovanja u pripremi delegiranih akata, Europski parlament i Vijeće primaju sve dokumente istodobno kada i stručnjaci iz država članica te njihovi stručnjaci sustavno imaju pristup sastancima stručnih skupina Komisije koje rade na pripremi delegiranih akata.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Kako bi se osiguravali ujednačeni uvjeti za provedbu Direktive 2008/98/EZ, Komisiji bi trebalo prenijeti ovlasti za provedbu u pogledu članka 9. stavka 4., članka 9. stavka 5., članka 33. stavka 2., članka 35. stavka 5. i članka 37. stavka 6. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća19.

(30)  Kako bi se osiguravali ujednačeni uvjeti za provedbu Direktive 2008/98/EZ, Komisiji bi trebalo prenijeti ovlasti za provedbu u pogledu:

 

  formata za prijavljivanje informacija o donošenju i znatnim revizijama planova gospodarenja otpadom i programa sprečavanja nastanka otpada i

 

–  minimalnih uvjeta za rad elektroničkih registara opasnog otpada,

 

Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća19.

__________________

__________________

19 Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)

19 Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.)

Amandman    77

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti ciljeve ove Direktive, tj. poboljšati gospodarenje otpadom u Uniji i time pridonijeti zaštiti, očuvanju i poboljšanju kvalitete okoliša, zdravlju oceana i sigurnosti plodova mora smanjenjem otpada bačenog u morski okoliš te razboritoj i racionalnoj uporabi prirodnih resursa diljem Unije, nego se ti ciljevi s obzirom na opseg ili učinke mjera mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ovom se Direktivom ne prelazi okvir potreban za ostvarenje tih ciljeva,

(33)  Budući da države članice ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti ciljeve ove Direktive, tj. poboljšati gospodarenje otpadom u Uniji i time pridonijeti zaštiti, očuvanju i poboljšanju kvalitete okoliša, zdravlju oceana i sigurnosti plodova mora smanjenjem otpada bačenog u morski okoliš te razboritoj, smanjenoj i racionalnoj uporabi prirodnih resursa diljem Unije, nego se ti ciljevi s obzirom na opseg ili učinke mjera mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti iz članka 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz tog članka, ovom se Direktivom ne prelazi okvir potreban za ostvarenje tih ciljeva,

Obrazloženje

Važno je izričito umetnuti potrebu za smanjenom upotrebom prirodnih resursa.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33a)  Države članice trebale bi osigurati visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u sektoru proizvodnje, recikliranja, popravaka, pripreme za ponovnu uporabu i zbrinjavanja otpada, uzimajući u obzir posebne rizike s kojima se suočavaju radnici u tim sektorima, te bi stoga trebale zajamčiti da se postojeće zakonodavstvo Unije u tom području pravilno primjenjuje i provodi.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33b)  Ova je Direktiva usvojena vodeći računa o obvezama utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., a trebalo bi je provesti i primijeniti u skladu sa smjernicama iz tog sporazuma.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 1. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  u članku 1. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

Cilj je ove Direktive utvrditi mjere za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja sprečavanjem ili smanjenjem štetnih učinaka nastalih proizvodnjom otpada i njegovim gospodarenjem, smanjenjem ukupnog utjecaja uporabe resursa i povećanjem učinkovitosti takve uporabe te jamčenjem toga da se otpad vrednuje kao resurs u cilju pridonošenja kružnom gospodarstvu u Europskoj uniji.

Cilj je ove Direktive utvrditi mjere za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja sprečavanjem ili smanjenjem proizvodnje otpada, štetnih učinaka nastalih proizvodnjom otpada i njegovim gospodarenjem, smanjenjem ukupnog utjecaja uporabe resursa i povećanjem učinkovitosti takve uporabe, što je ključno za prijelaz na kružno gospodarstvo i osiguravanje dugoročne konkurentnosti EU-a.

Obrazloženje

Okvirna direktiva o otpadu važan je instrument za poboljšanje kružnoga gospodarstva. To bi trebalo biti jasno u području primjene ove Direktive.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 1.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„1.a   ‚komunalni otpad’ znači

„1.a   ‚komunalni otpad’ znači

(a)  miješani otpad i otpad iz kućanstava koji se prikuplja odvojeno, uključujući:

(a)  miješani otpad i otpad iz kućanstava koji se prikuplja odvojeno, uključujući:

–  papir i karton, staklo, metale, plastiku, biološki otpad, drvo, tekstil, otpadnu električnu i elektroničku opremu, otpadne baterije i akumulatore;

–  papir i karton, staklo, metale, plastiku, biološki otpad, drvo, tekstil, otpadnu električnu i elektroničku opremu, otpadne baterije i akumulatore;

–  glomazni otpad, uključujući bijelu tehniku, madrace, namještaj;

–  glomazni otpad, uključujući madrace i namještaj;

–  vrtni otpad, uključujući lišće, pokošenu travu;

–  vrtni otpad, uključujući lišće, pokošenu travu;

(b)  miješani otpad i otpad koji se prikuplja odvojeno iz ostalih izvora, a po prirodi, sastavu i kvaliteti je usporediv s otpadom iz kućanstava.

(b)  miješani otpad i otpad koji se prikuplja odvojeno iz malih poduzeća, poslovnih zgrada i institucija, uključujući škole, bolnice i zgrade javnih tijela, a po prirodi i sastavu je sličan otpadu iz kućanstva.

(c)  otpad od čišćenja tržnica i od čišćenja ulica, uključujući otpad pometen s ulica, sadržaj kontejnera za otpatke, otpad od održavanja parkova i vrtova.

(c)  otpad od čišćenja tržnica i od čišćenja ulica, uključujući otpad pometen s ulica, sadržaj kontejnera za otpatke, otpad od održavanja parkova i vrtova.

Komunalni otpad ne uključuje otpad iz kanalizacijske mreže i pročišćavanja otpadnih voda, uključujući kanalizacijski mulj te građevinski otpad i otpad od rušenja.

Komunalni otpad ne uključuje otpad iz kanalizacijske mreže i pročišćavanja otpadnih voda, uključujući kanalizacijski mulj te građevinski otpad i otpad od rušenja.

 

Definicija komunalnog otpada iz ove Direktive primjenjuje se bez obzira na javni ili privatni status subjekta koji gospodari otpadom.”

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka aa (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 1.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)   umeće se sljedeća točka:

 

„1.b   ‚Trgovački i industrijski otpad’ znači miješani otpad i otpad koji se prikuplja odvojeno iz trgovačkih i industrijskih aktivnosti i/ili objekata.

 

Trgovačkim i industrijskim otpadom nisu obuhvaćeni komunalni otpad, građevinski otpad i otpad od rušenja te otpad iz kanalizacijske mreže ili pročišćavanja otpadnih voda, uključujući kanalizacijski mulj;”;

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 2.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2a.   ‚neopasni otpad’ znači otpad kod kojeg nije uočeno ni jedno od opasnih svojstava navedenih u Prilogu III.;

2.a   ‚neopasni otpad’ znači otpad koji nije obuhvaćen točkom 2. ovog članka;

Obrazloženje

Definicija neopasnog otpada usklađuje se s definicijom iz članka 2. točke (d) Direktive 1999/31/EZ, koja je do sada bila na snazi.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  ‚biološki otpad’ znači biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i sličan otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda te ostali otpad sličnih svojstava biorazgradivosti usporediv prema prirodi, sastavu i količini;”;

4.  ‚biološki otpad’ znači biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata, i sličan otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda i te ostali otpad sličnih svojstava biorazgradivosti i kompostiranja;

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka da (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 9.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(da)  točka 9. zamjenjuje se sljedećim:

9.   ‚gospodarenje otpadom’ znači skupljanje, prijevoz, oporaba i zbrinjavanje otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija zbrinjavanja, a obuhvaća i radnje koje poduzimaju trgovac ili posrednik;

"9.   ‚gospodarenje otpadom’ znači skupljanje, prijevoz, sortiranje, oporaba i zbrinjavanje otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima i naknadno održavanje lokacija zbrinjavanja, a obuhvaća i radnje koje poduzimaju trgovac ili posrednik;”;

Obrazloženje

Postupci sortiranja otpada nužni su za dobro gospodarenje otpadom radi pripreme za ponovnu uporabu i radi recikliranja te stoga trebaju biti dio definicije.

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka db (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 11.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(db)  točka 11. zamjenjuje se sljedećim:

11.   ‚odvojeno skupljanje’ znači skupljanje prilikom kojega se tijekovi otpada drže odvojeno prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada;

„11.   ‚odvojeno skupljanje’ znači skupljanje prilikom kojega se tijekovi otpada drže odvojeno prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada, posebice prilikom postupaka pripreme za ponovnu uporabu i postupaka recikliranja;”;

Obrazloženje

Odvojeno sakupljanje različitih vrsti otpada glavni je preduvjet za provođenje postupaka pripreme otpada za ponovnu uporabi i recikliranje.

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka e

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Amandman

16.  ‚priprema za ponovnu uporabu’ znači postupci oporabe kao što su provjera, čišćenje ili popravak kojima se otpad, proizvodi ili dijelovi proizvoda koje je prikupio priznati subjekt za ponovnu uporabu ili su prikupljeni putem priznatih programa povrata pologa pripremaju kako bi se mogli ponovno upotrijebiti bez dodatne predobrade;

16.  ‚priprema za ponovnu uporabu’ znači postupci oporabe kao što su provjera, čišćenje ili popravak kojima se proizvodi ili dijelovi proizvoda koji su postali otpad i koje je prikupio priznati subjekt za ponovnu uporabu pripremaju kako bi se mogli ponovno upotrijebiti bez dodatne predobrade;

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ea (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 16.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)  umeće se sljedeća točka:

 

„16.a   ‚subjekt za pripremu za ponovnu uporabu’ znači poduzeće koje postupa s otpadom i radi u lancu postupka pripreme za ponovnu uporabu u skladu s primjenjivim pravilima;”;

Obrazloženje

U nekoliko država članica subjekt za pripremu za ponovnu uporabu nije definiran u posebnim zakonima. U skladu sa zahtjevima iz ove Direktive potrebno je uvesti usklađenu definiciju.

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka eb (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 16.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(eb)  umeće se sljedeća točka:

 

„16.b  ‚obnavljanje’ znači postupak dovođenja proizvoda u gotovo novo stanje s pomoću ponovne uporabe, prerade i zamjene sastavnih dijelova;”;

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ec (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 17.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ec)  točka 17. zamjenjuje se sljedećim:

17.   ‚recikliranje’ znači svaki postupak oporabe kojim se otpadni materijal prerađuje u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu. Recikliranje obuhvaća preradu organskog materijala, ali ne uključuje energetsku oporabu i preradu u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za nasipavanje;

"17.  ‚recikliranje’ znači svaki postupak oporabe kojim se otpadni materijal prerađuje u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu. Recikliranje obuhvaća organsko recikliranje, ali ne uključuje energetsku oporabu i preradu u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za nasipavanje;”;

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ed (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka -17.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ed)  umeće se sljedeća točka:

 

„-17.a  ‚organsko recikliranje’ znači recikliranje u obliku aerobne ili anaerobne obrade ili druge vrste obrade biološki razgradivih dijelova otpada, kojom se dobivaju proizvodi, materijali ili tvari; mehaničko-biološka obrada i odlagališta ne smatraju se oblicima organskog recikliranja;”;

Obrazloženje

Ponovno se uvodi definicija organskog recikliranja u skladu s Direktivom 94/62/EZ te u skladu s novim zahtjevima uvedenima za recikliranje biološkog otpada.

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka f

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 17.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

17a.   ‚konačni postupak recikliranja’ znači postupak recikliranja koji počinje nakon što više nije potreban nikakav daljnji postupak mehaničkog sortiranja i otpadni materijali uđu u postupak proizvodnje te budu učinkovito ponovno prerađeni u proizvode, materijale ili tvari;

17a.   ‚konačni postupak recikliranja’ znači postupak recikliranja koji počinje nakon što više nije potreban nikakav daljnji postupak sortiranja i otpadni materijali budu učinkovito ponovno prerađeni u proizvode, materijale ili tvari;

Obrazloženje

Definicija „konačnog postupka recikliranja” mora biti u skladu s definicijom recikliranja iz točke 17.

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka f

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 17.b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

17b.  ‚nasipavanje’ znači svi postupci oporabe pri kojima se odgovarajući otpad upotrebljava za potrebe izravnavanja na područjima iskapanja ili u građevinske svrhe u uređenju krajolika ili izgradnji umjesto ostalih materijala koji nisu otpad, a koji bi se inače upotrijebili u tu svrhu;

17b.  ‚nasipavanje’ znači svi postupci oporabe osim recikliranja pri kojima se odgovarajući neopasni inertni ili drugi neopasni otpad upotrebljava za potrebe izravnavanja na područjima iskapanja ili u građevinske svrhe u uređenju krajolika ili izgradnji umjesto ostalih materijala koji nisu otpad, a koji bi se inače upotrijebili u tu svrhu te u količinama koje ne nadilaze ono što je strogo potrebno za izravnavanje ili u građevinske svrhe;

Obrazloženje

Za zaštitu okoliša i ljudskog zdravlja važno je se za postupke nasipavanja može koristiti samo inertan neopasan otpad.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka fa (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 17.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)  umeće se sljedeća točka:

 

„17.c   ‚razrjeđivanje’ znači miješanje otpada s jednim ili više drugih materijala ili otpada u cilju smanjenja koncentracije jednog ili više sastojaka koji se nalazi u otpadu bez kemijske transformacije kako bi se dopustilo slanje razrijeđenog otpada u obradu ili postupak recikliranja, što nije dopušteno za nerazrijeđeni otpad;”;

Obrazloženje

Člankom 18. (Zabrana miješanja opasnog otpada) već je obuhvaćen pojam „razrjeđivanje”. Stoga se čini primjerenim uključiti jasnu definiciju tog pojma. Može se umetnuti upućivanje na flamanski pristup provedbi članka 18. koji je priznat kao dobar primjer u istraživanju BIPRO-a o gospodarenju opasnim otpadom iz prosinca 2015. koje je provela Europska komisija.

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka fb (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 20.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb)   dodaje se sljedeća točka:

 

„20.a   ‚dekontaminacija’ znači svaki postupak koji se sastoji od uklanjanja ili obrade neželjenih opasnih tvari ili onečišćujućih tvari iz otpada da bi ih se uništilo;”;

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka fc (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 20.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fc)  dodaje se sljedeća točka:

 

„20.b  ‚sortiranje’ znači svaki postupak gospodarenja otpadom kojim se prikupljeni otpad razdvaja na različite dijelove i poddijelove;”;

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka fd (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 20.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fd)  dodaje se sljedeća točka:

 

„20.c  „otpatci” znači otpad male veličine na javno dostupnim područjima koji je nepravilno zbrinut u okolišu, ili namjerno ili uslijed nemara;”;

Obrazloženje

Definicija je uvrštena zbog novih zahtjeva iz izmijenjene Direktive. Nadalje, engleski pojam „litter” nije jednostavno prevesti na sve jezike zbog čega je definicija nužna.

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka fe (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 20.d (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fe)  dodaje se sljedeća točka:

 

„20.d   „otpad od hrane” znači hrana namijenjena ljudskoj prehrani, u jestivom ili nejestivom stanju, uklonjena iz proizvodnje ili lanca opskrbe i namijenjena zbrinjavaju, uključujući na razinama primarne proizvodnje, prerade, proizvodnje, prijevoza, skladištenja, maloprodaje ili na razini potrošača, uz iznimku gubitaka u primarnoj proizvodnji;”;

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ff (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 20.e (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ff)  dodaje se sljedeća točka:

 

„20.e   ‚preostali otpad’ znači otpad koji je nastao postupkom obrade ili oporabe, uključujući recikliranje, koji se ne može dodatno oporabiti te se zato mora zbrinuti;”;

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. − podtočka fg (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 20.f (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fg)  dodaje se sljedeća točka:

 

„20.f  ‚ekonomski instrumenti’ znači svaki instrument, sustav ili dogovor koji država članica ili skupina država članica primjenjuje za promicanje uporabe sekundarnih sirovina dobivenih ponovnom uporabom ili recikliranjem.”;

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(2a)  U članku 4. stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

2.   Kad primjenjuju hijerarhiju otpada koja se spominje u stavku 1., države članice poduzimaju mjere kojima potiču rješenja koja nude najbolji ukupni učinak na okoliš. To može zahtijevati da se za posebne tokove otpada odstupi od hijerarhije ako se zasnivaju na razmatranju životnog ciklusa o ukupnim učincima pri nastanku i gospodarenju takvim otpadom.

„2.   Kad primjenjuju hijerarhiju otpada koja se spominje u stavku 1., države članice poduzimaju mjere kojima potiču rješenja koja nude najbolji ukupni učinak na okoliš. To može zahtijevati da se za posebne tokove otpada odstupi od hijerarhije ako se zasnivaju na razmatranju životnog ciklusa o ukupnim učincima pri nastanku i gospodarenju takvim otpadom. Zbog toga će određeni otpad možda morati proći postupak dekontaminacije prije daljnje obrade.”;

Obrazloženje

U hijerarhiji otpada trebalo bi voditi računa o fazi dekontaminacije opasnog otpada prije oporabe kako bi se zajamčilo da u recikliranom otpadu nema tvari koje bi mogle biti opasne za ljudsko zdravlje i za okoliš.

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.   Države članice primjenjuju odgovarajuće ekonomske instrumente kako bi osigurale poticaje za primjenu hijerarhije otpada.

3.   Države članice primjenjuju odgovarajuće ekonomske instrumente i poduzimaju druge mjere kako bi osigurale poticaje za primjenu hijerarhije otpada. Ti instrumenti i mjere mogu uključivati instrumente i mjere navedene u Prilogu IV.a kako bi se potaknula provedba programa za sprečavanje nastanka otpada iz članka 29. i podržale aktivnosti usmjerene na pripremanje za postizanje ciljeva za ponovnu uporabu i recikliranje utvrđenih u članku 11. stavku 2. kako bi se maksimiziralo korištenje sekundarnih sirovina i smanjile razlike u troškovima sirovina.

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 4. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice do [umetnuti datum 18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] i svakih pet godina nakon tog datuma Komisiji podnose izvješća o posebnim instrumentima koje su uspostavile u skladu s ovim stavkom.

Države članice do [umetnuti datum 18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] i svake tri godine nakon tog datuma Komisiji podnose izvješća o posebnim instrumentima koje su uspostavile u skladu s ovim stavkom.

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a)   U članku 4. dodaje se sljedeći stavak:

 

„3.a  Države članice uspostavljaju sustave naknade kako bi se osiguralo financiranje infrastrukture za gospodarenje komunalnim otpadom, koja je potrebna za provedbu ove Direktive.”;

Obrazloženje

Samo uvođenjem i optimizacijom naknada za zbrinjavanje (posebno komunalnog otpada) jamči se održivo financiranje infrastrukture za gospodarenje otpadom i njezino funkcioniranje. To uključuje prikupljanje i, ako je potrebno, sortiranje, kao i recikliranje, energetsku oporabu i zbrinjavanje otpada. Stoga je potrebna konkretizacija u tom pogledu. Ali to ne isključuje privatne usluge gospodarenja otpadom.

Amandman    105

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.b (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 4. – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b)   U članku 4. dodaje se sljedeći stavak:

 

„3.b   Države članice primjenjuju hijerarhiju otpada kako bi se poboljšao stvarni prijelaz na kružno gospodarstvo. Kako bi se taj prijelaz ostvario, države članice u skladu s Uredbom (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća1a primjenjuju hijerarhiju otpada pri dodjeli bilo kakvih financijskih sredstava Unije te pri ulaganjima u infrastrukturu za gospodarenje otpadom daju prioritet prevenciji, ponovnoj uporabi, pripremi za ponovnu uporabu i recikliranju.

 

_________________

 

1a Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).”;”

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.c (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 4. – stavak 3.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3c)  U članku 4. dodaje se sljedeći stavak:

 

„3.c   Otpad se sortira prije energetske oporabe ili konačnog zbrinjavanja na odlagalište kako bi se potpomoglo učinkovito odvajanje materijala koji se može reciklirati. Obrađuju se također biološki razgradivi dijelovi.

 

Odstupajući od prvog podstavka, zasebno prikupljeni biološki otpad može se poslati na anaerobnu razgradnju ili u druga postrojenja za obradu koristeći biorazgradiv otpad kao isključivu ulaznu količinu pod uvjetom da je kvaliteta biološki otpad u skladu sa zahtjevima tih postrojenja.”;

Amandman    107

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 3.d (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3d)   Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 4.a

 

Hijerarhija otpada od hrane

 

1.   Sljedeća posebna hijerarhija otpada primjenjuje se na temelju redoslijeda prioriteta u sprečavanju nastanka otpada od hrane te zakonodavstva i politike u pogledu gospodarenja njime:

 

(a)  sprečavanje izvora;

 

(b)  sanacija jestive hrane, prioritiziranje njezine ljudske potrošnje umjesto korištenja u hrani za životinje i prerade u neprehrambene proizvode;

 

(c)  organsko recikliranje;

 

(d)  povrat energije;

 

(e)  odlaganje.

 

2.   Države članice osiguravaju poticaje za sprečavanje nastanka otpada od hrane, kao što je uspostava dobrovoljnih sporazuma, olakšavanje doniranja hrane ili, po potrebi, uvođenje financijskih i fiskalnih mjera.”;

Amandman    108

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. − podtočka a

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se tvar ili predmet koji nastaje kao rezultat proizvodnog procesa čiji primarni cilj nije proizvodnja te tvari ili predmeta ne smatra otpadom, već nusproizvodom ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

1.  Smatra se da tvar ili predmet koji nastaje kao rezultat proizvodnog procesa čiji primarni cilj nije proizvodnja te tvari ili predmeta nije otpad, već nusproizvod ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Obrazloženje

U pravilu bi tvar ili predmet koji je rezultat postupka industrijske simbioze, industrijskog procesa čiji primarni cilj nije proizvodnja tog predmeta ili tvari, trebalo smatrati nusproizvodom ako su zadovoljeni određeni uvjeti. Komisiju se može ovlastiti za utvrđivanje usklađenih kriterija za primjenu statusa nusproizvoda dajući prioritet isprobanim i primjenjivim praskama industrijske simbioze. Države članice mogu utvrđivati primjenu statusa nusproizvoda samo za svaki slučaj pojedinačno.

Amandman    109

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka b

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 38.a radi utvrđivanja detaljnih kriterija za primjenu uvjeta utvrđenih stavkom 1. na određene tvari ili predmete.

2.  Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 38.a radi nadopunjavanja ove Direktive uspostavljanjem detaljnih kriterija za primjenu uvjeta utvrđenih stavkom 1. na određene tvari ili predmete. U izradi detaljnih kriterija Komisija daje prioritet postojećim i primjenjivim praksama industrijske simbioze.

Obrazloženje

U pravilu bi tvar ili predmet koji je rezultat postupka industrijske simbioze, industrijskog procesa čiji primarni cilj nije proizvodnja tog predmeta ili tvari, trebalo smatrati nusproizvodom ako su zadovoljeni određeni uvjeti. Komisiju se može ovlastiti za utvrđivanje usklađenih kriterija za primjenu statusa nusproizvoda dajući prioritet isprobanim i primjenjivim praskama industrijske simbioze. Države članice mogu utvrđivati primjenu statusa nusproizvoda samo za svaki slučaj pojedinačno.

Amandman    110

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka ba (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)   umeće se sljedeći stavak:

 

“2a.   Ako na razini Unije ne postoje kriteriji u skladu s postupkom iz stavka 2., države članice mogu za svaki pojedini slučaj utvrđivati detaljne kriterije za primjenu uvjeta iz stavka 1. na konkretne tvari ili predmete, uključujući granične vrijednosti za onečišćujuće tvari, gdje to bude potrebno.

Obrazloženje

U pravilu bi tvar ili predmet koji je rezultat postupka industrijske simbioze, industrijskog procesa čiji primarni cilj nije proizvodnja tog predmeta ili tvari, trebalo smatrati nusproizvodom ako su zadovoljeni određeni uvjeti. Komisiju se može ovlastiti za utvrđivanje usklađenih kriterija za primjenu statusa nusproizvoda dajući prioritet isprobanim i primjenjivim praskama industrijske simbioze. Države članice mogu utvrđivati primjenu statusa nusproizvoda samo za svaki slučaj pojedinačno.

Amandman    111

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka c.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 5. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.   Države članice obavješćuju Komisiju o tehničkim propisima donesenima na temelju stavka 1. u skladu s Direktivom 2015/1535/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva(*), ako se to zahtijeva tom Direktivom.

3.   Države članice obavješćuju Komisiju o tehničkim propisima donesenima na temelju stavka 2. u skladu s Direktivom 2015/1535/EZ Europskog parlamenta i Vijeća.

_______________

______________

(*) SL L 241, 17.9.2015., str. 1.

* Direktiva (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17.9.2015., str. 1.).

Amandman    112

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka i.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 6. – stavak 1. – uvodni dio

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se otpad koji je bio podvrgnut postupku oporabe prestane smatrati otpadom ako ispunjava sljedeće uvjete:

1.  Države članice osiguravaju da se otpad koji je bio podvrgnut recikliranju ili drugom postupku oporabe prestane smatrati otpadom ako ispunjava sljedeće uvjete:

Amandman    113

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 38.a radi utvrđivanja detaljnih kriterija za primjenu uvjeta utvrđenih stavkom 1. na određenu vrstu otpada. Tim se detaljnim kriterijima obuhvaćaju, prema potrebi, granične vrijednosti za onečišćujuće tvari te se uzimaju u obzir svi mogući štetni učinci tvari ili predmeta na okoliš.

2.  Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 38.a, na temelju praćenja situacije u državama članicama i radi nadopunjavanja ove Direktive uspostavljanjem detaljnih kriterija za primjenu uvjeta utvrđenih stavkom 1. na posebnu vrstu otpada. Tim se detaljnim kriterijima obuhvaćaju, prema potrebi, granične vrijednosti za onečišćujuće tvari te se uzimaju u obzir svi mogući štetni učinci tvari ili predmeta na ljudsko zdravlje i/ili okoliš.

Obrazloženje

Komisija bi u pravilu trebala imati ovlast donositi delegirane akte kojima se utvrđuju usklađene odredbe o kriterijima za odobravanje prestanka statusa otpada za određene vrste otpada. Ako takvi kriteriji nisu utvrđeni na razini Europske unije, države članice trebale bi moći utvrđivati nacionalne kriterije u skladu s posebnim uvjetima iz članka 6. stavka 1. Ako takvi kriteriji nisu utvrđeni na nacionalnoj razini, države članice trebale bi osigurati da se otpad koji je prošao postupak oporabe više ne smatra otpadom ako zadovoljava uvjete iz članka 6. stavka 1., što bi nadležna nacionalna tijela trebala provjeravati za svaki pojedini slučaj.

Amandman    114

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 6. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Otpad koji se prestao smatrati otpadom u skladu sa stavkom 1. može se smatrati pripremljenim za ponovnu uporabu, recikliranim ili oporabljenim za potrebe izračuna ostvarenja ciljeva utvrđenih ovom Direktivom, Direktivom 94/62/EZ, Direktivom 2000/53/EZ, Direktivom 2006/66/EZ i Direktivom 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća(*) ako je bio podvrgnut postupku pripreme za ponovnu uporabu, recikliranja ili oporabe u skladu s tim direktivama.

3.  Otpad koji se prestao smatrati otpadom u skladu sa stavkom 1. može se uzeti u obzir za potrebe izračuna ostvarenja ciljeva u pogledu pripreme za ponovnu uporabu, recikliranja ili oporabe utvrđenih ovom Direktivom, Direktivom 94/62/EZ, Direktivom 2000/53/EZ, Direktivom 2006/66/EZ i Direktivom 2012/19/EU Europskog parlamenta i Vijeća(*) ako je bio podvrgnut postupku pripreme za ponovnu uporabu, odnosno operacijirecikliranja ili oporabe u skladu s tim Direktivama. Težina otpada kojem je prestao status otpada može se uključiti u izvješće o recikliranom otpadu ako su materijali ili tvari koji se više ne smatraju otpadom namijenjeni ponovnoj obradi, iz koje su isključeni povrat energije i prerada u materijale koji se koriste kao gorivo ili u nasipavanju.

Obrazloženje

Poboljšava se pravna jasnoća, priznajući da se otpad koji je prestao biti otpadom u skladu s člankom 6. stavkom 1. uzima u obzir u svrhe izračuna.

Amandman    115

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 6. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.   Ako na razini Unije ne postoje kriteriji u skladu s postupcima iz stavka 2., države članice mogu utvrđivati detaljne kriterije za primjenu uvjeta iz stavka 1. na konkretan otpad, uključujući granične vrijednosti za onečišćujuće tvari.

Obrazloženje

Komisija bi u pravilu trebala imati ovlast donositi delegirane akte kojima se utvrđuju usklađene odredbe o kriterijima za odobravanje prestanka statusa otpada za određene vrste otpada. Ako takvi kriteriji nisu utvrđeni na razini Europske unije, države članice trebale bi moći utvrđivati nacionalne kriterije u skladu s posebnim uvjetima iz članka 6. stavka 1.

Amandman    116

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 6. – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.   Ako takvi kriteriji nisu utvrđeni na nacionalnoj razini, države članice osiguravaju da se otpad koji je prošao postupak oporabe više ne smatra otpadom pod uvjetom da zadovoljava uvjete iz stavka 1., što nadležno nacionalno tijelo provjerava za svaki slučaj posebno.

Obrazloženje

Ako takvi kriteriji nisu utvrđeni na nacionalnoj razini, države članice trebale bi osigurati da se otpad koji je prošao postupak oporabe više ne smatra otpadom ako zadovoljava uvjete iz članka 6. stavka 1., što bi nadležna nacionalna tijela trebala provjeravati za svaki slučaj posebno.

Amandman    117

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 6. – stavak 3.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3c.   Kako bi se osigurala usklađenost na jedinstvenom tržištu, Komisija je ovlaštena donositi delegirane akte u skladu s člankom 38.a u cilju dopune ove Direktive uvođenjem općih zahtjeva kojih se države članice trebaju pridržavati pri usvajanju tehničkih propisa iz stavaka 3.a i 3.b ovog članka.

Amandman    118

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 6. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.   Države članice obavješćuju Komisiju o tehničkim propisima donesenima na temelju stavka 1. u skladu s Direktivom 2015/1535/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ako se to zahtijeva tom Direktivom.

4.   Države članice obavješćuju Komisiju o tehničkim propisima donesenima na temelju stavaka 3.a i 3.b u skladu s Direktivom 2015/1535/EZ.

Amandman    119

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 6. – podtočka aa (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 7. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.   Ponovna klasifikacija opasnog otpada u neopasan otpad ne može biti rezultat razrjeđivanja ili miješanja otpada s ciljem snižavanja početnih koncentracija opasnih tvari na razinu ispod kritičnih vrijednosti na temelju kojih se za otpad utvrđuje da je opasan.

4.   Ponovna klasifikacija opasnog otpada u neopasan otpad ili promjena opasnih svojstava ne može biti rezultat razrjeđivanja ili miješanja otpada s ciljem snižavanja početnih koncentracija opasnih tvari na razinu ispod kritičnih vrijednosti na temelju kojih se za otpad utvrđuje da je opasan ili da ima opasna svojstva.”;

Obrazloženje

Ispuštanje opasnih tvari u okoliš primjenom postupaka razrjeđivanja ili miješanja treba zabraniti.

Amandman    120

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka -a (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(- a)  u stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

1.  Kako bi se ojačala ponovna uporaba i sprečavanje, recikliranje i drugi načini oporabe otpada, države članice mogu donijeti zakonodavne i druge mjere kojima će osigurati da svaka fizička ili pravna osoba koja profesionalno razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje ili uvozi proizvode (proizvođač proizvoda) bude obuhvaćena režimom proširene odgovornosti proizvođača.

1.  Kako bi se ojačala ponovna uporaba i sprečavanje, recikliranje i drugi načini oporabe otpada, države članice donose zakonodavne i druge mjere kojima će osigurati da svaka fizička ili pravna osoba koja profesionalno razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje ili uvozi proizvode (proizvođač proizvoda) bude obuhvaćena režimom proširene odgovornosti proizvođača.”;

Amandman    121

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. − podtočka a

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te mjere mogu uključivati uspostavu programa proširene odgovornosti proizvođača kojima se definiraju posebne operativne i financijske obveze proizvođača proizvoda.

Te mjere mogu uključivati i uspostavu programa proširene odgovornosti proizvođača, kojima se pokriva pojedinačno ili kolektivno ispunjavanje obveza povezanih s proširenom odgovornosti proizvođača. Ti programi sadrže skup pravila kojima se definiraju posebne operativne i/ili financijske obveze proizvođača proizvoda, kojima se odgovornost proizvođača proširuje na stanje životnog ciklusa proizvoda nakon što ga potrošač upotrijebi. Države članice donose takve programe u najmanju ruku za ambalažu, kako je definirano u članku 3. točki (1) Direktive 94/62/EZ, električnu i elektroničku opremu, kako je definirano u članku 3. stavku 1. točki (a) Direktive 2012/19/EU, baterije i akumulatore, kako je definirano u članku 3. točki 1. Direktive 2006/66/EZ te za otpadna vozila, kako je definirano u članku 2. točki. 2. Direktive 2000/53/EZ.

Amandman    122

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka aa (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  u stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

2.  Države članice mogu poduzeti odgovarajuće mjere kako bi potakle razvoj proizvoda koji umanjuju učinak proizvoda na okoliš i proizvodnju otpada u tijeku proizvodnje i daljnje uporabe proizvoda te kako bi osigurale da se oporaba i zbrinjavanje proizvoda koji su postali otpad provode u skladu s člancima 4. i 13.

2.  Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kojima se proizvođači potiču na poboljšanje dizajna proizvoda i dijelova proizvoda kako bi poboljšali učinkovitu uporabu resursa, smanjili učinak proizvoda na okoliš i proizvodnju otpada u tijeku proizvodnje i daljnje uporabe proizvoda te kako bi osigurali da se oporaba i zbrinjavanje proizvoda koji su postali otpad provode u skladu s člancima 4. i 13.

Amandman    123

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – podstavak 7. – točka b

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tim se mjerama mogu poticati, među ostalim, razvoj, proizvodnja i marketing proizvoda koji su pogodni za višekratnu uporabu i tehnički trajni, a kad postanu otpad, pogodni za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje kako bi se omogućila pravilna provedba hijerarhije otpada. Mjerama bi trebalo uzeti u obzir učinak proizvoda tijekom cijelog njihova životnog vijeka.

Tim se mjerama potiču, među ostalim, razvoj, proizvodnja i marketing proizvoda i materijala koji su pogodni za višekratnu uporabu, tehnički su trajni i lako se mogu popraviti, a kad postanu otpad i pripreme se za ponovnu uporabu ili se recikliraju, pogodni su za stavljanje na tržište kako bi se omogućila pravilna provedba hijerarhije otpada. Mjerama se uzima u obzir učinak proizvoda tijekom cijelog njihova životnog vijeka zajedno s potencijalom za, po potrebi, višekratno recikliranje i hijerarhiju otpada.

Amandman    124

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka ba (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  umeće se sljedeći stavak:

 

„2a.   Države članice do [umetnuti datum 36 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] i svake tri godine nakon tog datuma obavještavaju Komisiju o mjerama koje su usvojile s skladu sa stavcima 1. i 2. Komisija objavljuje primljene obavijesti.”

Amandman    125

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka bb (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8. – stavak 4.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(bb)  stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

4.   Proširena odgovornost proizvođača primjenjuje se ne dovodeći u pitanje odgovornost za gospodarenje otpadom kako se predviđa člankom 15. stavkom 1. i ne dovodeći u pitanje postojeće zakonodavstvo o posebnim tijekovima otpada i posebnim proizvodima.

„4.   Proširena odgovornost proizvođača primjenjuje se ne dovodeći u pitanje odgovornost za gospodarenje otpadom kako se predviđa člankom 15. stavkom 1. Odredbama članka 8. i članka 8.a ne dovode se u pitanje odredbe koje se tiču proširene odgovornosti proizvođača iz drugih pravnih akata Unije. ”;

Amandman    126

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka c

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija organizira razmjenu informacija među državama članicama i sudionicima uključenima u programe odgovornosti proizvođača o praktičnoj provedbi zahtjeva definiranih člankom 8.a i o najboljim praksama za osiguranje odgovarajućeg upravljanja programima proširene odgovornosti proizvođača i prekogranične suradnje među njima. To, među ostalim, uključuje razmjenu informacija o organizacijskim značajkama i praćenju organizacija za odgovornost proizvođača, odabiru subjekata za gospodarenje otpadom i sprečavanju bacanja otpada u okoliš. Komisija objavljuje rezultate razmjene informacija.

5.  Najkasnije ... [umetnuti datum šest mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] Komisija uspostavlja platformu za razmjenu informacija među državama članicama, organizacijama civilnog društva, regionalnim i lokalnim vlastima i sudionicima uključenima u programe odgovornosti proizvođača o praktičnoj provedbi zahtjeva definiranih člankom 8.a i o najboljim praksama za osiguranje odgovarajućeg upravljanja programima proširene odgovornosti proizvođača i prekogranične suradnje među njima te neometanog funkcioniranja unutarnjeg tržišta. To, među ostalim, uključuje razmjenu informacija o organizacijskim značajkama i praćenju organizacija za odgovornost proizvođača, razvoju usklađenih kriterija za financijske doprinose iz članka 8.a stavka 4. točke (b), odabiru subjekata za gospodarenje otpadom i sprečavanju nastanka otpada i bacanja otpada u okoliš. Komisija objavljuje rezultate razmjene informacija i može dati smjernice o relevantnim aspektima.

 

Najkasnije ... [umetnuti datum 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive], na temelju studije i uzimajući u obzir informacije dobivene putem platforme, Komisija donosi smjernice o utvrđivanju financijskih doprinosa iz članka 8.a stavka 4. točke (b). Kako bi se osigurala usklađenost na jedinstvenom tržištu, Komisija može donijeti delegirane akte u skladu s člankom 38.a u cilju dopune ove Direktive uvođenjem usklađenih zahtjeva kojih se države članice trebaju pridržavati pri utvrđivanju financijskih doprinosa iz članka 8.a stavka 4. točke (b).

Amandman    127

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opći zahtjevi za programe proširene odgovornosti proizvođača

Opći minimalni zahtjevi za programe proširene odgovornosti proizvođača

Amandman    128

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 1. – alineja 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  na jasan način definiraju uloge i odgovornosti proizvođača proizvoda koji stavljaju robu na tržište Unije, organizacija koje u njihovo ime provode proširenu odgovornost proizvođača, privatnih ili javnih subjekata za gospodarenje otpadom, lokalnih tijela i, prema potrebi, priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu,

-  na jasan način definiraju uloge i odgovornosti svih uključenih dionika, među njima i proizvođača proizvoda koji stavljaju robu na tržište Unije, organizacija koje u njihovo ime provode proširenu odgovornost proizvođača u okviru kolektivnih programa, privatnih ili javnih subjekata za gospodarenje otpadom, distributera, regionalnih i lokalnih tijela i, prema potrebi, mreža za ponovnu uporabu i popravak, poduzeća socijalne ekonomije te priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu,

Amandman    129

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 1. – alineja 2. (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  definiraju mjerljivi ciljevi u području gospodarenja otpadom, u skladu s hijerarhijom otpada, u cilju postizanja barem kvantitativnih ciljeva relevantnih za program kako su utvrđeni ovom Direktivom, Direktivom 94/62/EZ, Direktivom 2000/53/EZ, Direktivom 2006/66/EZ i Direktivom 2012/19/EU,

-  definiraju mjerljivi ciljevi u području smanjenja otpada i gospodarenja otpadom, u skladu s hijerarhijom otpada, u cilju postizanja barem kvantitativnih ciljeva relevantnih za program kako su utvrđeni ovom Direktivom, Direktivom 94/62/EZ, Direktivom 2000/53/EZ, Direktivom 2006/66/EZ i Direktivom 2012/19/EU,

Amandman    130

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 1. – alineja 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  utvrdi sustav izvješćivanja radi prikupljanja podataka o proizvodima koje na tržište Unije stavljaju proizvođači koji podliježu proširenoj odgovornosti proizvođača. Nakon što ti proizvodi postanu otpad, sustavom izvješćivanja osigurava se sakupljanje podataka o prikupljanju i obradi tog otpada uz navođenje, prema potrebi, tokova otpadnih materijala,

-  utvrdi sustav izvješćivanja radi prikupljanja pouzdanih i točnih podataka o proizvodima koje na tržište Unije stavljaju proizvođači koji podliježu proširenoj odgovornosti proizvođača. Nakon što ti proizvodi postanu otpad, sustavom izvješćivanja osigurava se sakupljanje pouzdanih i točnih podataka o prikupljanju i obradi tog otpada uz navođenje, prema potrebi, tokova otpadnih materijala,

Amandman    131

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 1. – alineja 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  osigura jednako postupanje, bez diskriminacije, prema proizvođačima proizvoda i u pogledu malih i srednjih poduzeća.

–  osigura jednako postupanje, bez diskriminacije, prema proizvođačima proizvoda, kao i prema pružateljima usluga prikupljanja, prijevoza i prerade te u pogledu malih i srednjih poduzeća.

Amandman    132

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da su posjednici otpada obuhvaćeni programima proširene odgovornosti proizvođača u skladu s člankom 8. stavkom 1. obaviješteni o dostupnim sustavima prikupljanja otpada i sprečavanju bacanja otpada u okoliš. Države članice poduzimaju i mjere kojima potiču posjednike otpada na sudjelovanje u postojećim sustavima odvojenog prikupljanja, posebno gospodarskim poticajima ili propisima, ovisno o slučaju.

2.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da su posjednici otpada obuhvaćeni programima proširene odgovornosti proizvođača u skladu s člankom 8. stavkom 1. obaviješteni o dostupnim sustavima ponovnog preuzimanja, mrežama za ponovnu uporabu i popravak, priznatoj obuci namijenjenoj subjektima za pripremu za ponovnu uporabu, sustavima prikupljanja otpada i sprečavanju bacanja otpada u okoliš. Države članice poduzimaju i mjere kojima potiču posjednike otpada da preuzmu odgovornost i svoj otpad odlažu u postojeće sustave odvojenog prikupljanja, posebno gospodarskim poticajima ili propisima, ovisno o slučaju.

Amandman    133

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 3. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  imaju jasno definiran raspon u smislu zemljopisnog područja, proizvoda i materijala;

(a)  imaju jasno definiran raspon u smislu zemljopisnog područja, proizvoda i materijala koji se temelji na prodajnom području i bez ograničavanja tih područja na teritorije u kojima je prikupljanje i gospodarenje otpadom profitabilno;

Amandman    134

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  raspolažu potrebnim operativnim i financijskim sredstvima za ispunjavanje obveza proširene odgovornosti proizvođača;

(b)  raspolažu potrebnim operativnim i/ili financijskim sredstvima za ispunjavanje obveza proširene odgovornosti proizvođača;

Amandman    135

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 3. – točka d – alineja 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  financijskim doprinosima koje uplaćuju proizvođači,

-  u okviru kolektivnih programa, financijskim doprinosima koje proizvođači plaćaju po prodanoj jedinici ili toni proizvoda koji je stavljen na tržište;

Amandman    136

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 3. – točka d – alineja 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  postupku odabira subjekata za gospodarenje otpadom.

-  u okviru kolektivnih programa, postupku odabira subjekata za gospodarenje otpadom;

Amandman    137

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 3. – točka d – alineja 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  ostvarenju ciljeva u pogledu smanjenja otpada i ciljeva u pogledu gospodarenja otpadom iz druge alineje stavka 1.

Napomena: Alineje 1. i 3. u točki (d) ostaju jednake kao u prijedlogu Komisije.

Amandman    138

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Ako su organizacije osnovane radi kolektivne provedbe proširene odgovornosti proizvođača, države članice osiguravaju da postojeći ili budući ugovaratelji tih organizacija ne budu ni izravno ni neizravno članovi ili vlasnici tih organizacija.

Obrazloženje

Samo utvrđivanje „jasne” dodjele odgovornosti u skladu s člankom 8.a stavkom 1. alinejom 1. Prijedloga Direktive o gospodarenju otpadom od male je koristi jer se time sprječavaju ekološki i gospodarski kontraproduktivni sukobi interesa ili narušavanje tržišnog natjecanja u sustavima proširene odgovornosti proizvođača. Takve okolnosti, koje nisu ni slučajne ni neuobičajene, samo odražavaju gospodarske interese moćnih tržišnih aktera i dovode do prevelikih troškova za proizvođače, narušavanja tržišnog natjecanja na tržištima gospodarenja otpadom te čak negativno utječu na recikliranje.

Amandman    139

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 4. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  da se njima pokriva cjelokupni trošak gospodarenja otpadom za proizvode koje stavljaju na tržište Unije, uključujući:

(a)  da se njima pokriva cjelokupni trošak gospodarenja otpadom za proizvode koje stavljaju na tržište Unije, kako slijedi:

–  troškove postupaka odvojenog prikupljanja, sortiranja i obrade potrebnih za ispunjavanje ciljeva u području gospodarenja otpadom iz stavka 1., druge alineje, uzimajući u obzir prihode od ponovne uporabe ili prodaje sirovina od njihovih proizvoda,

 

–  troškove postupaka odvojenog prikupljanja, sortiranja, prijevoza i obrade potrebnih za odgovarajuće gospodarenje otpadom, uzimajući u obzir prihode od ponovne uporabe ili prodaje sekundarnih sirovina od njihovih proizvoda,

 

Amandman    140

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 4. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  da su modulirani na temelju stvarnog troška na kraju vijeka uporabe pojedinačnih proizvoda ili skupina sličnih proizvoda, posebno uzimajući u obzir mogućnost njihove ponovne uporabe i recikliranja;

(b)  u okviru kolektivnih programa, da su modulirani na temelju stvarnog troška na kraju vijeka uporabe pojedinačnih proizvoda ili skupina sličnih proizvoda, posebno uzimajući u obzir njihovo trajanje, mogućnost njihova popravka, njihove ponovne uporabe i recikliranja te prisutnost opasnih tvari, pri čemu se zauzima pristup životnog ciklusa i djeluje u skladu sa zahtjevima relevantnog prava Unije te, po potrebi, na temelju usklađenih kriterija kako bi se zajamčilo neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta;

Amandman    141

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 4. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  da se temelje na optimiziranom trošku pruženih usluga u slučajevima kad su javni subjekti za gospodarenje otpadom odgovorni za provedbu operativnih zadaća u ime programa proširene odgovornosti proizvođača.

(c)  da se temelje na optimiziranom trošku pruženih usluga u slučajevima kad su javni subjekti za gospodarenje otpadom odgovorni za provedbu operativnih zadaća u ime programa proširene odgovornosti proizvođača. Optimizirani trošak usluge transparentan je i odražava troškove s kojima se susreću javni subjekti za gospodarenje otpadom prilikom provedbe operativnih zadaća u ime programa proširene odgovornosti proizvođača.

Amandman    142

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 5. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice uspostavljaju odgovarajući okvir za praćenje i provedbu kako bi osigurale da proizvođači proizvoda izvršavaju svoje obveze u pogledu proširene odgovornosti proizvođača, da se financijska sredstva pravilno upotrebljavaju te da svi sudionici uključeni u provedbu programa dostavljaju pouzdane podatke.

Države članice uspostavljaju odgovarajući okvir za praćenje i provedbu kako bi osigurale da proizvođači proizvoda izvršavaju svoje obveze u pogledu proširene odgovornosti proizvođača, uključujući i kada je riječ o prodaji na daljinu, da se financijska sredstva pravilno upotrebljavaju te da svi sudionici uključeni u provedbu programa dostavljaju pouzdane podatke.

Amandman    143

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 5. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako na državnom području države članice više organizacija provodi obveze u pogledu proširene odgovornosti proizvođača u ime proizvođača, država članica uspostavlja neovisno tijelo za nadzor provedbe obveza u pogledu proširene odgovornosti proizvođača.

Države članice imenuju ili uspostavljaju neovisno tijelo koje će nadzirati provedbu obveza u pogledu proširene odgovornosti proizvođača, a posebno provjeravati poštuju li organizacije koje provode proširenu odgovornost proizvođača zahtjeve iz ove Direktive.

Amandman    144

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Države članice uspostavljaju platformu kako bi osigurale redovan dijalog dionika uključenih u provedbu proširene odgovornosti proizvođača, uključujući privatne ili javne subjekte za gospodarenje otpadom, lokalna tijela i, ovisno o slučaju, priznate subjekte za pripremu za ponovnu uporabu.

6.  Države članice imenuju ili uspostavljaju platformu kako bi osigurale redovan dijalog svih dionika uključenih u provedbu proširene odgovornosti proizvođača, uključujući proizvođače i distributere, privatne ili javne subjekte za gospodarenje otpadom, dionike socijalne ekonomije, lokalna tijela, organizacije civilnog društva i, ovisno o slučaju, mreže za ponovnu uporabu i popravak te priznate subjekte za pripremu za ponovnu uporabu.

Amandman    145

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9. – stavak -1. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

„-1.   Države članice u cilju sprečavanja nastanka otpada teže ostvarenju barem sljedećih ciljeva:

 

(a)  znatno smanjenje stvaranja otpada;

 

(b)  odvajanje stvaranja otpada od gospodarskog rasta;

 

(c)   postupna zamjena posebno zabrinjavajućih tvari definiranih u članku 57. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 ako postoje odgovarajuće alternativne tvari ili tehnologije koje su ekonomski i tehnički održive;

 

(d)  cilj Unije koji se odnosi na smanjenje otpada od hrane za 30 % do 2025. i za 50 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 2014.;

 

(e)  cilj Unije koji se odnosi na smanjenje morskog otpada za 30 % do 2025. i za 50 % do 2030. u usporedbi s razinama iz 2014.”;

Amandman    146

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice poduzimaju mjere za sprečavanje nastanka otpada. Tim se mjerama:

1.  Kako bi postigle cilj iz stavka -1., države članice poduzimaju u najmanju ruku sljedeće mjere:

–  potiče uporaba proizvoda koji su učinkoviti u smislu resursa, trajni, mogu se popravljati i reciklirati,

–  potiču i podržavaju modele održive proizvodnje i potrošnje te uporaba proizvoda koji su učinkoviti u smislu resursa, trajni te se mogu lako dijeliti, ponovno uporabiti, popraviti i reciklirati,

 

-  odvraćaju od stavljanja na tržište proizvoda s planiranim zastarijevanjem,

-  utvrđuju i ciljaju proizvodi koji su glavni izvori sirovina od izrazite važnosti za gospodarstvo Unije i čija je nabava povezana s velikim rizikom, kako bi se spriječilo da ti proizvodi postanu otpad,

-  utvrđuju i ciljaju proizvodi koji su glavni izvori sirovina od izrazite važnosti za gospodarstvo Unije i čija je nabava povezana s velikim rizikom, kako bi se spriječilo da ti proizvodi postanu otpad,

–  potiče uspostava sustava kojima se promiču aktivnosti ponovne uporabe, posebno električne i elektroničke opreme, tekstila i namještaja,

–  potiču produljenje životnog vijeka proizvoda kada bi to moglo pogodovati zaštiti okoliša te podržavaju uspostavu sustava kojima se promiču aktivnosti popravka, ponovne uporabe te ponovne proizvodnje i obnove iz članka 9.a;

  smanjuje nastanak otpada u postupcima povezanima s industrijskom proizvodnjom, vađenjem minerala, izgradnjom i rušenjem, uzimajući u obzir najbolje dostupne tehnike,

  smanjuju nastanak otpada u postupcima povezanima s industrijskom proizvodnjom, proizvodnjom, vađenjem minerala, izgradnjom i rušenjem, među ostalim koristeći se i primjerice revizijom prije rušenja te u procesima povezanima s trgovinom i uslugama, uzimajući u obzir najbolje dostupne tehnike i primjere najbolje prakse,

  sprečava nastanak otpada od hrane u primarnoj proizvodnji, u preradi i proizvodnji, u maloprodaji i ostaloj distribuciji hrane, u restoranima i na mjestima na kojima se poslužuje hrana te u kućanstvima.

  u potpunosti sprečavaju nastanak otpada,

 

–  smanjuju gubitke hrane uzduž cijelog hranidbenog lanca, uključujući primarnu proizvodnju, prijevoz i skladištenje,

 

  sprečavaju bacanje otpada u okoliš tako da utvrđuju koji su proizvodi glavni izvor stvaranja otpada u okolišu, uključujući morski okoliš, te poduzimaju radnje za smanjenje otpada nastalog iz tih izvora,

 

  osiguravaju informiranost potrošača i dionika koji se bave preradom otpada o posebno zabrinjavajućim tvarima u hranidbenom lancu;

 

–  razvijaju i podržavaju kampanje za podizanje osviještenosti o problemima povezanima sa sprečavanjem stvaranja otpada i bacanjem otpada u okoliš.

Amandman    147

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.   Države članice prate i procjenjuju provedbu mjera za sprečavanje nastanka otpada. U tu svrhu upotrebljavaju odgovarajuće kvalitativne i kvantitativne pokazatelje i ciljeve, posebno u smislu količine komunalnog otpada po stanovniku koja se odlaže ili podliježe energetskoj oporabi.

2.  Države članice prate i procjenjuju provedbu mjera za sprečavanje nastanka otpada. U tu svrhu upotrebljavaju odgovarajuće kvalitativne i kvantitativne pokazatelje i ciljeve, posebno u smislu količine nastalog komunalnog otpada po stanovniku i količine komunalnog otpada koja se odlaže ili podliježe energetskoj oporabi.

Amandman    148

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 38.a radi dopune ove Direktive uvođenjem pokazatelja za mjerenje napretka u smanjenju stvaranja otpada i provedbi mjera za sprečavanje nastanka otpada iz stavka 1. ovog članka. Ti se delegirani akti donose unutar razdoblja od 18 mjeseci od stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman    149

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.   Države članice prate i procjenjuju provedbu svojih mjera za sprečavanje nastanka otpada od hrane njegovim mjerenjem na temelju metodologija utvrđenih u skladu sa stavkom 4.

3.  Države članice prate i procjenjuju provedbu svojih mjera za sprečavanje nastanka otpada od hrane mjerenjem njegove razine na temelju zajedničke metodologije. Komisija do 31. prosinca 2017. donosi delegirani akt u skladu s člankom 38.a kako bi dopunila ovu Direktivu utvrđivanjem metodologije, uključujući minimalne zahtjeve kvalitete, za ujednačeno mjerenje razina otpada od hrane. Tom se metodologijom u obzir uzimaju mjere za sprečavanje nastanka otpada koje su provedene zahvaljujući donacijama ili drugim načinima sprečavanja stvaranja otpada od hrane.

Amandman    150

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Države članice prate i procjenjuju provedbu svojih mjera za sprečavanje nastanka kopnenog otpada koji završi u moru mjerenjem njegove razine na temelju zajedničke metodologije. Komisija do 31. prosinca 2017. donosi delegirani akt u skladu s člankom 38.a kako bi utvrdila metodologiju za ravnomjerno mjerenje razina kopnenog otpada koji završi u moru, uključujući minimalne zahtjeve kvalitete.

Amandman    151

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9. – stavak 3.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b.  Komisija do 31. prosinca 2018. razmatra mogućnost uspostavljanja ciljeva za sprečavanje stvaranja otpada na razini Unije koje treba ispuniti do 2025. i do 2030. na osnovi zajedničkog pokazatelja izračunatog u odnosu na ukupnu količinu komunalnog otpada stvorenu po stanovniku. U tu svrhu Komisija sastavlja izvješće, i prema potrebi mu prilaže zakonodavni prijedlog, te ga dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

Amandman    152

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.   Komisija može donijeti provedbene akte kako bi utvrdila pokazatelje za mjerenje cjelokupnog napretka provedbe mjera za sprečavanje stvaranja otpada. Kako bi osigurala ujednačeno mjerenje razina otpada od hrane, Komisija donosi provedbeni akt radi uspostave zajedničke metodologije, uključujući minimalne zahtjeve u smislu kvalitete. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 39. stavka 2.”;

Briše se.

Amandman    153

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.   Europska agencija za okoliš svake godine objavljuje izvješće u kojem opisuje napredak u pogledu sprečavanja stvaranja otpada za svaku državu članicu i za Uniju kao cjelinu, uključujući odvajanje stvaranja otpada od gospodarskog rasta i prelazak na kružno gospodarstvo.

Briše se.

Amandman    154

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.a (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9 a)  Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 9.a

 

Ponovna uporaba

 

1.   Države članice podržavaju uspostavljanje sustava kojima se promiču aktivnosti ponovne uporabe i produživanja životnog vijeka proizvoda, pod uvjetom da se ne dovedu u pitanje kvaliteta i sigurnost proizvoda.

 

2.  Države članice poduzimaju mjere za promicanje ponovne uporabe proizvoda, osobito onih koji sadrže velike količine kritičnih sirovina. Te mjere mogu uključivati poticanje osnivanja i podupiranja priznatih mreža za ponovnu uporabu, programa povrata pologa te povrata i ponovnog punjenja kao i zalaganje za ponovnu proizvodnju, preoblikovanje i prenamjenu proizvoda.

 

Države članice koriste ekonomske proizvode i mjere te mogu postaviti kvantitativne ciljeve.

 

3.   Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi subjekti za ponovnu uporabu imali pristup uputama za uporabu, rezervnim dijelovima, tehničkim informacijama ili bilo kojem drugom instrumentu, opremi ili softveru koji su potrebni za ponovnu uporabu proizvoda, ne dovodeći u pitanje prava intelektualnog vlasništva.”

Amandman    155

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.b (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9b) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 9.b

 

Platforme za dijeljenje

 

1. Europska komisija aktivno promiče platforme za dijeljenje kao poslovni model. Komisija izgrađuje čvrstu vezu između tih platformi i novih smjernica za ekonomiju suradnje te istražuju sve moguće mjere kojima bi se mogli osigurati poticaji za njih, uključujući proširenu odgovornost proizvođača, javnu nabavu i ekološki dizajn.

 

2. Države članice podupiru uspostavljanje sustava kojima se promiču platforme za dijeljenje u svim sektorima.”

Obrazloženje

Ovim se amandmanom nastoji dodatno ojačati tekst koji je predložila Komisija. Dijeljenje proizvoda u obliku usluge vjerojatno je poslovni model s najvećim potencijalom za povećanje učinkovite uporabe resursa. Dok su neke već konkurentne zahvaljujući pametnoj primjeni internetske tehnologije, platforme za dijeljenje općenito bi mogle biti poboljšane uz pomoć državnih poticaja.

Amandman    156

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.c (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(9c)  U članku 10. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.   Kad je to potrebno kako bi se poštovala odredba stavka 1. te kako bi se olakšala ili unaprijedila oporaba, otpad treba skupljati odvojeno ako je to praktično u tehničkom i ekonomskom smislu i sa stajališta okoliša i ne smije se miješati se s drugim otpadom ili drugim materijalom različitih svojstava.

„2.  Kako bi se poštovao stavak 1. te kako bi se olakšala ili unaprijedila oporaba, otpad treba prikupljati odvojeno i ne smije se miješati s drugim otpadom ili drugim materijalom različitih svojstava.

 

Odstupanjem od prvog podstavka, države članice mogu izuzeti rijetko naseljena područja u kojima se pokazalo da odvojeno skupljanje ne daje najbolji ukupni rezultat za okoliš ako se u obzir uzme životni ciklus.

 

Države članice obavještavaju Komisiju ako namjeravaju primijeniti to izuzeće. Komisija revidira i ocjenjuje tu obavijest te ocjenjuje je li odstupanje opravdano, uzimajući u obzir ciljeve ove Direktive. Ako Komisija ne uloži prigovor u roku od devet mjeseci od primitka obavijesti, izuzeće se smatra prihvaćenim. U slučaju da uloži prigovor, Komisija donosi odluku i o njoj obavještava državu članicu.”

Amandman    157

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.d (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 10. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9d)  U članku 10. dodaje se sljedeći stavak:

 

„2.a    Države članice donose mjere kako bi osigurale da postrojenja za spaljivanje otpada ne prihvaćaju otpad koji je prikupljen odvojeno u skladu s člankom 11. stavkom 1. i člankom 22., uz iznimku ostataka koji su rezultat razvrstavanja tog otpada.”

Obrazloženje

Kao što je Europski parlament odobrio u svojoj Rezoluciji od 9. srpnja 2015. o učinkovitoj uporabi resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju i u skladu sa Sedmim programom djelovanja za okoliš, upotrebu spaljivanja trebalo bi ograničiti na otpad koji se ne može reciklirati.

Amandman    158

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 9.e (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 10. – stavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(9e)  U članku 10. dodaje se sljedeći stavak:

 

„2.b  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi, po potrebi, dekontaminirale opasni otpad prije oporabe.

Obrazloženje

Države članice trebale bi razmotriti postupke dekontaminacije opasnog otpada prije oporabe kako bi se zajamčilo da u recikliranom otpadu nema tvari koje su opasne za ljudsko zdravlje i za okoliš.

Amandman    159

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka -a (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – naslov

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  Naslov se zamjenjuje sljedećim:

Ponovna uporaba i recikliranje

Priprema za ponovnu uporabu i recikliranje”;

Obrazloženje

Ponovna uporaba je postupak zbrinjavanja proizvoda kako bi se spriječilo stvaranje otpada te je stoga treba smatrati kao konkretnu mjeru sprečavanja stvaranja otpada. Priprema za ponovnu uporabu je, pak, postupak oporabe otpada.

Amandman    160

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka a

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice prema potrebi poduzimaju mjere kako bi promicale aktivnosti pripreme za ponovnu uporabu, posebno potičući uspostavu mreža za ponovnu uporabu i popravak i potporu za te mreže, olakšavajući pristup tih mreža točkama za prikupljanje otpada te potičući primjenu ekonomskih instrumenata, kriterija za nabavu, kvantitativnih ciljeva ili druge mjere.

1.  Države članice poduzimaju mjere kako bi promicale aktivnosti pripreme za ponovnu uporabu, među ostalim olakšavajući uspostavu i priznavanje subjekata i mreža za pripremu za ponovnu uporabu, posebno onih koji posluju kao socijalna poduzeća, olakšavajući pristup tih priznatih subjekata i mreža mreža točkama za prikupljanje otpada te potičući primjenu ekonomskih instrumenata, kriterija za nabavu, kvantitativnih ciljeva ili druge mjere.

Amandman    161

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka a

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju mjere kako bi promicale visoku kvalitetu recikliranja i radi toga uvode odvojeno skupljanje otpada ako je to tehnički, ekološki i ekonomski izvedivo i potrebno kako bi se zadovoljili neophodni standardi kvalitete propisani za relevantne sektore recikliranja te za ostvarenje ciljeva utvrđenih stavkom 2.

Države članice poduzimaju mjere kako bi promicale visoku kvalitetu recikliranja i radi toga uvode odvojeno skupljanje otpada, kako je navedeno u članku 10. stavku 2., kako bi se zadovoljili neophodni standardi kvalitete propisani za relevantne sektore recikliranja.

Amandman    162

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka aa (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  U stavku 1. umeće se sljedeći podstavak:

 

„Države članice koriste se regulatornim i ekonomskim instrumentima kako bi potaknule veću uporabu sekundarnih sirovina.”;

Amandman    163

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka ab (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 2.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab) U stavku 1. umeće se sljedeći podstavak:

 

„Države članice poduzimaju mjere za promicanje visokokvalitetnog sortiranja miješanog otpada.”;

Obrazloženje

Unatoč odvojenom skupljanju, mnogo materijala koji su pogodni za recikliranje i dalje završi u miješanom otpadu zbog nedostatka infrastrukture u rijetko naseljenim mjestima, grešaka pri sortiranju u kućanstvu ili iz nekog drugog razloga. Uz visokokvalitetno recikliranje, posebice optičko sortiranje, znatna količina materijala može se izdvojiti iz preostalog otpada i potom reciklirati i ponovno preraditi u sekundarne sirovine.

Amandman    164

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. − podtočka ac (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ac)  U stavku 1. treći podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Podložno članku 10. stavku 2., do 2015. je godine odvojeno skupljanje potrebno uvesti barem za sljedeće materijale: papir, metal, plastika i staklo.

„Podložno članku 10. stavku 2., do 2015. odvojeno skupljanje potrebno je uvesti barem za sljedeće materijale: papir, metal, plastika i staklo. Osim toga, države članice do 2020. uvode obvezu odvojenog skupljanja tekstila.”;

Amandman    165

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka b

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice poduzimaju mjere za promicanje sustava sortiranja građevinskog otpada i otpada od rušenja te barem sljedećeg: drva, agregata, metala, stakla i gipsa.

Države članice poduzimaju mjere za promicanje sustava sortiranja građevinskog otpada i otpada od rušenja te barem sljedećeg: drva, mineralnih frakcija (beton, cigla, pločice i keramika), metala, plastike, stakla i gipsa. Države članice mogu koristiti mjere iz Priloga IV.a.

 

Države članice potiču revizije prije rušenja kako bi sadržaj onečišćujućih tvari ili drugih nepoželjnih tvari u građevinskom otpadu i otpadu od rušenja svele na najmanju moguću mjeru i na taj način doprinijele visokokvalitetnom recikliranju.

Amandman    166

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka ba (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 1. – podstavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  U stavku 1. umeće se sljedeći podstavak:

 

„Države članice poduzimaju mjere za promicanje sustava sortiranja komercijalnog i industrijskog otpada barem za sljedeće: metale, plastiku, papir i karton, biološki otpad, staklo i drvo.”;

Obrazloženje

Trgovački i industrijski otpad predstavljaju jedan od velikih tokova otpada. Države članice također bi trebale poduzeti mjere u pogledu sortiranja trgovačkog i industrijskog otpada radi olakšavanja recikliranja.

Amandman    167

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka bb (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 2. – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(bb)  Uvodni dio stavka 2. zamjenjuje se sljedećim:

Kako bi se uskladile s ciljevima ove Direktive i približile europskom društvu koje reciklira svoj otpad uz visoku razinu iskoristivosti resursa, države članice poduzimaju potrebne mjere namijenjene za ostvarivanje sljedećih ciljeva:

„Kako bi se uskladile s ciljevima ove Direktive i približile europskom kružnom gospodarstvu s visokom razinom učinkovitosti uporabe resursa, države članice poduzimaju potrebne mjere namijenjene za ostvarivanje sljedećih ciljeva:”;

Amandman    168

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka d

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 2. – točka c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)   do 2025. pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada treba povećati na najmanje 60 % mase.

(c)   do 2025. pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada treba povećati na najmanje 60 % mase stvorenog komunalnog otpada, pri čemu se najmanje 3 % ukupnog komunalnog otpada priprema za ponovnu uporabu;

Amandman    169

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka d

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 2. – točka d

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  do 2030. pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada treba povećati na najmanje 65 % mase.

(d)   do 2030. pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada treba povećati na najmanje 70 % mase stvorenog komunalnog otpada, pri čemu se najmanje 5 % ukupnog komunalnog otpada priprema za ponovnu uporabu;

Amandman    170

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka e

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 3. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Estonija, Grčka, Hrvatska, Latvija, Malta, Rumunjska i Slovačka mogu dobiti dodatnih pet godina za ostvarenje ciljeva iz stavka 2. točaka (c) i (d). Država članica izvješćuje Komisiju da namjerava iskoristiti tu odredbu najkasnije 24 mjeseca prije odgovarajućih rokova utvrđenih stavkom 2. točkama (c) i (d). U slučaju produljenja država članica poduzima potrebne mjere za povećanje pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja komunalnog otpada na najmanje 50 % mase do 2025. te 60 % do 2030.

3.  Država članica može zahtijevati produženje od pet godina kako bi ostvarila cilj iz točke (c) stavka 2. ako zadovolji sljedeće uvjete:

 

(a)   do 2013. pripremila je za ponovnu uporabu i reciklirala manje od 20 % svojeg komunalnog otpada; i

 

(b)  ne nalazi se na popisu država članica za koje postoji opasnost da neće ostvariti cilj da do 2025. najmanje 50 % svojeg komunalnog otpada pripreme za ponovnu uporabu ili recikliraju, u skladu s točkom (b) članka 11.b stavka 2.

 

Zahtjev za takvo produženje država članica upućuje Komisiji najmanje 24 mjeseca prije isteka roka utvrđenog u točki (c) stavka 2., ali ne prije objave izvješća iz članka 11.b koje se odnosi na ostvarenje cilja iz ovog stavka.

Obrazloženje

Države članice čija je stopa recikliranja 2013. bila manja od 20 % mogu tražiti od Komisije petogodišnje izuzeće za različite ciljeve povezane s recikliranjem utvrđene na razini EU-a. Međutim to ne podrazumijeva utvrđivanje novih posebnih ciljeva koji se razlikuju od onih ostalih država članica, već samo pomak roka u slučaju ispunjavanja određenih uvjeta.

Amandman    171

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka e

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 3. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uz obavijest se dostavlja i plan provedbe u kojem su navedene mjere potrebne za osiguranje usklađenosti s ciljevima prije novog roka. Plan uključuje i precizan raspored provedbe predloženih mjera i procjenu njihovih očekivanih učinaka.

Uz zahtjev za produženje dostavlja se i plan provedbe u kojem su navedene mjere potrebne za osiguranje usklađenosti s ciljem prije novog roka. Plan se sastavlja na temelju evaluacije postojećih planova za gospodarenje otpadom te uključuje i precizan raspored provedbe predloženih mjera i procjenu njihovih očekivanih učinaka.

 

Osim toga, plan iz trećeg podstavka zadovoljava u najmanju ruku sljedeće kriterije:

 

(a)   koriste se primjereni ekonomski instrumenti u cilju pružanja poticaja za primjenu hijerarhije otpada iz članka 4. stavka 1. ove Direktive;

 

(b)   sadrži učinkovitu i djelotvornu uporabu sredstava strukturnih i kohezijskih fondova i drugih mjera preko dokazivih dugoročnih ulaganja kojima je cilj financiranje razvoja infrastrukture za gospodarenje otpadom potrebne za postizanje relevantnih ciljeva;

 

(c)   sadrži visokokvalitetne statističke podatke i pruža jasna predviđanja kapaciteta za gospodarenje otpadom i preostalog puta do postizanja ciljeva kako je navedeno u članku 11. stavku 2. ove Direktive, članku 6. stavku 1. Direktive 94/62/EZ i članku 5. stavcima 2.a, 2.b i 2.c Direktive 1999/31/EZ;

 

(d)  sadrži program za sprečavanje nastanka otpada naveden u članku 29. ove Direktive.

 

Komisija ocjenjuje jesu li zahtjevi iz točaka od (a) do (d) četvrtog podstavka ispunjeni. Ako Komisija ne uloži prigovor na dostavljeni plan u roku od pet mjeseci od datuma njegova primitka, zahtjev za produženje roka smatra se prihvaćenim.

 

Ako uloži prigovore na predloženi plan, Komisija od dotične države članice traži da u roku od dva mjeseca nakon primitka tih prigovora podnese revidirani plan.

 

Komisija ocjenjuje revidirani plan u roku od dva mjeseca nakon što ga zaprimi te pismenim putem prihvaća ili odbija zahtjev za produženje roka. Ako Komisija u tom roku ne odgovori, zahtjev za produženje roka smatra se prihvaćenim.

 

Komisija obavješćuje Europski parlament i Vijeće o ishodu svojih odluka u roku od dva mjeseca od njihova donošenja.

 

Ako se produženje iz prvog podstavka odobri, ali država članica ne pripremi za ponovnu uporabu i ne reciklira najmanje 50 % svojeg komunalnog otpada do 2025., smatra se da se produženje automatski ukida.

Obrazloženje

Države članice koje su prema podacima Eurostata 2013. reciklirale manje od 20 % svojeg komunalnog otpada mogu tražiti da im Komisija odobri dodatnih pet godina za postizanje ciljeva za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje postavljenih za 2020., 2025. i 2030. godinu. Kako bi dobile ta izuzeća, dotične države članice moraju uputiti plan provedbe, koji će Komisija ocijeniti na temelju konkretnih kriterija, i ostvariti prijelazne ciljeve za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje.

Amandman    172

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka e

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.   Država članica može zahtijevati produženje od pet godina kako bi ostvarila cilj iz stavka 2. točke (d) ako zadovolji sljedeće uvjete:

 

(a)   djeluje u skladu s uvjetima iz točaka (a) i (b) prvog podstavka stavka 3.; i

 

(b)   ne nalazi se na popisu država članica za koje postoji mogućnost da neće ostvariti cilj da do 2030. najmanje 60 % svojeg komunalnog otpada pripreme za ponovnu uporabu ili recikliraju, u skladu s člankom 11.b stavkom 2. točkom (b).

 

Kako bi zatražila produženje iz prvog podstavka ovog članka, država članica u skladu sa stavkom 3. ovog članka svoj zahtjev upućuje Komisiji najmanje 24 mjeseca prije isteka roka utvrđenog u točki (d) stavka 2. ovog članka, ali ne prije objave izvješća iz članka 11.b koje se odnosi na ostvarenje cilja iz ovog stavka.

 

Ako se to produženje odobri, ali država članica ne pripremi za ponovnu uporabu i ne reciklira najmanje 60 % svojeg komunalnog otpada do 2030., smatra se da se produženje automatski ukida.

Amandman    173

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka e

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Najkasnije do 31. prosinca 2024. Komisija ispituje cilj utvrđen stavkom 2. točkom (d) u cilju njegova povećanja te razmatra utvrđivanje ciljeva za ostale tokove otpada. U tu svrhu se izvješće Komisije i prema potrebi priloženi prijedlog dostavljaju Europskom parlamentu i Vijeću.

4.   Najkasnije do 31. prosinca 2024. Komisija ispituje cilj utvrđen stavkom 2. točkom (d) i napredak prema njegovu ostvarenju u cilju njegova povećanja, razmatrajući najbolje prakse i mjere koje države članice poduzimaju radi ostvarenja tog cilja. U tu svrhu se izvješće Komisije i prema potrebi priloženi prijedlog dostavljaju Europskom parlamentu i Vijeću.

Obrazloženje

Mogućnost da Komisija razmotri utvrđivanje ciljeva za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje za vrste otpada koji ne pripadaju komunalnom otpadu predviđena je stavcima 4.a i 4.b, za koje je rok približen na 2018. godinu.

Amandman    174

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka e

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Komisija razmatra mogućnost uspostavljanja ciljeva u pogledu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja koje će trebati ispuniti do 2025. i do 2030. i koji će se primjenjivati na trgovački otpad, neopasni industrijski otpad i druge tokove otpada. U tu svrhu Komisija do 31. prosinca 2018. sastavlja izvješće, i prema potrebi mu prilaže zakonodavni prijedlog, te ga dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

Obrazloženje

Udio komunalnog otpada u ukupnom otpadu koji nastaje u Uniji iznosi samo 7 % – 10 %. Stoga bi trebalo razmotriti mogućnost uključivanja ciljeva za trgovački i industrijski otpad sličnih onima za komunalni otpad, kako bi se potaknuo prijelaz na kružno gospodarstvo.

Amandman    175

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 10. – podtočka e

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11. – stavak 4.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4b.  Komisija razmatra mogućnost uspostavljanja ciljeva u pogledu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja koje će trebati ispuniti do 2025. i do 2030. i koji će se primjenjivati na građevinski otpad i otpad od rušenja. U tu svrhu Komisija do 31. prosinca 2018. sastavlja izvješće, i prema potrebi mu prilaže zakonodavni prijedlog, te ga dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću.

Obrazloženje

Građevinski otpad i otpad od rušenja predstavlja oko trećine ukupnog otpada koji je stvoren u EU-u. Komisija bi stoga trebala razmotriti mogućnost uspostavljanja ciljeva za recikliranje i pripremu za ponovnu uporabu za 2025. i za 2030., uz one koji već postoje za 2020.

Amandman    176

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi utvrđeni člankom 11. stavkom 2. točkama (c) i (d) te člankom 11. stavkom 3.,

1.  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi utvrđeni člankom 11. stavkom 2. točkama (c) i (d) te člankom 11. stavkom 3.,

(a)  masa recikliranog komunalnog otpada smatra se masom količine otpada koja ulazi u konačni postupak recikliranja;

(a)  masa recikliranog komunalnog otpada računa se kao masa količine otpada koja ulazi u konačni postupak recikliranja tijekom određene godine;

(b)  masa komunalnog otpada pripremljenog za ponovnu uporabu smatra se masom komunalnog otpada koji je oporabio ili prikupio priznati subjekt za pripremu za ponovnu uporabu i koji je prošao sve potrebne postupke provjere, čišćenja i popravka kako bi se omogućila ponovna uporaba bez daljnjeg sortiranja ili prethodne obrade;

(b)  masa komunalnog otpada pripremljenog za ponovnu uporabu računa se kao masa komunalnog otpada koji je tijekom određene godine oporabio ili prikupio priznati subjekt za pripremu za ponovnu uporabu i koji je prošao sve potrebne postupke provjere, čišćenja i popravka kako bi se omogućila ponovna uporaba bez daljnjeg sortiranja ili prethodne obrade;

(c)  države članice mogu uključiti proizvode i sastavne dijelove koje su za ponovnu uporabu pripremili priznati subjekti za pripremu za ponovnu uporabu ili su pripremljeni u priznatim programima povrata pologa. Za izračun prilagođene stope komunalnog otpada koji je pripremljen za ponovnu uporabu i recikliran, uzimajući u obzir masu proizvoda i sastavnih dijelova pripremljenih za ponovnu uporabu, države članice upotrebljavaju provjerene podatke subjekata i primjenjuju formulu utvrđenu u Prilogu VI.

 

Amandman    177

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11.a – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Komisija stoga do 31. prosinca 2018. od europskih organizacija za normizaciju traži da razviju standarde europske kvalitete za otpadne materijale koji ulaze u konačni postupak recikliranja i za sekundarne sirovine, pogotovo plastiku, na temelju najboljih dostupnih praksi.

Amandman    178

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 2.a – stavak 11.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Kako bi osigurala usklađene uvjete za primjenu stavka 1. točaka (b) i (c) Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 38.a, čime utvrđuje minimalne zahtjeve u smislu kvalitete i operativne zahtjeve za određivanje subjekata za pripremu za ponovnu uporabu i priznatih programa povrata pologa, uključujući posebna pravila za prikupljanje, provjeru i dostavu podataka.

2.  Kako bi osigurala usklađene uvjete za primjenu stavka 1. točaka (a) i (Bb) Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 38.a, čime utvrđuje minimalne zahtjeve u smislu kvalitete i operativne zahtjeve za određivanje priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu, programa povrata pologa i subjekata za konačno recikliranje, uključujući posebna pravila za prikupljanje, sljedivost, provjeru i dostavu podataka.

Obrazloženje

Komisija bi trebala utvrditi minimalne kvalitativne i operativne zahtjeve za subjekte za pripremu za ponovnu uporabu i subjekte za recikliranje kako bi se zajamčile sekundarne sirovine s visokim standardima kvalitete.

Amandman    179

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odstupajući od stavka 1., masa izlazne količine svih postupaka sortiranja može se prijaviti kao masa recikliranog komunalnog otpada uz uvjet:

3.  Države članice osiguravaju da se podaci o masi proizvoda i materijalima čuvaju pri napuštanju objekta oporabe ili recikliranja/pripreme za ponovnu uporabu (npr. masa izlazne količine otpada).

(a)  da se izlazna količina otpada pošalje u konačni postupak recikliranja;

 

(b)  da masa tvari ili materijala koji ne podliježu konačnom postupku recikliranja i koji se odlažu ili podliježu energetskoj oporabi ostane ispod 10 % ukupne mase koju će se prijaviti kao recikliranu.

 

Obrazloženje

U svojoj Rezoluciji od 9. srpnja 2015. o učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju, Europski parlament pozvao je da se ciljevi za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje izračunavaju upotrebom jedinstvene usklađene metode u svim državama članicama, na temelju učinkovite metode izvješćivanja kojom se sprečava prijava odbačenog otpada (odlaganog ili spaljivanog) kao recikliranog otpada.

Amandman    180

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11.a – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice uspostavljaju učinkovit sustav kontrole kvalitete i sljedivosti komunalnog otpada kako bi osigurale ispunjavanje uvjeta utvrđenih stavkom 3. točkama (a) i (b). Sustav se može sastojati od elektroničkih registara uspostavljenih u skladu s člankom 35. stavkom 4., tehničkih specifikacija za zahtjeve u pogledu kvalitete sortiranog otpada ili istovrijednih mjera za osiguranje pouzdanosti i točnosti prikupljenih podataka o recikliranom otpadu.

4.  U skladu sa stavkom 2. države članice uspostavljaju učinkovit sustav kontrole kvalitete i sljedivosti komunalnog otpada kako bi osigurale poštovanje pravila utvrđenih stavkom 1. Sustav se može sastojati od elektroničkih registara uspostavljenih u skladu s člankom 35. stavkom 4., tehničkih specifikacija za zahtjeve u pogledu kvalitete sortiranog otpada ili istovrijednih mjera za osiguranje pouzdanosti i točnosti prikupljenih podataka o recikliranom otpadu. Države članice obavješćuju Komisiju o odabranoj metodi za kontrolu kvalitete i sljedivost.

Amandman    181

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11.a – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi utvrđeni člankom 11. stavkom 2. točkama (c) i (d) te člankom 11. stavkom 3., države članice mogu uzeti u obzir recikliranje metala koje se odvija u kombinaciji sa spaljivanjem proporcionalno udjelu spaljenoga komunalnog otpada, uz uvjet da reciklirani metali ispunjavaju određene zahtjeve u pogledu kvalitete.

5.  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi utvrđeni člankom 11. stavkom 2. točkama (c) i (d) te člankom 11. stavkom 3. i nakon što Komisija donese delegirani akt iz stavka 6. ovog članka, države članice mogu uzeti u obzir recikliranje metala koje se odvija u kombinaciji sa spaljivanjem ili suspaljivanjem proporcionalno udjelu spaljenoga ili suspaljenoga komunalnog otpada, uz uvjet da reciklirani metali ispunjavaju određene zahtjeve u pogledu kvalitete i da je otpad sortiran prije spaljivanja ili da se poštovala obveza da se uvede odvojeno skupljanje za papir, metal, plastiku, staklo i biološki otpad.

Obrazloženje

Kako bi se zajamčilo da su pravila na razini EU-a usklađena i jasna, Komisija treba uspostaviti zajedničku metodologiju prije nego što države članice počnu računati i recikliranje željeznih materijala koje se odvija u kombinaciji sa spaljivanjem.

Amandman    182

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 11.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11.a – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Kako bi osigurala usklađene uvjete za primjenu stavka 5., Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 38.a kojima utvrđuje zajedničku metodologiju za izračun mase metala koji su reciklirani u kombinaciji sa spaljivanjem, uključujući kriterije kvalitete za reciklirane metale.

6.  Kako bi osigurala usklađene uvjete za primjenu stavka 5., Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 38.a kojima utvrđuje zajedničku metodologiju za izračun mase metala koji su reciklirani u kombinaciji sa spaljivanjem ili suspaljivanjem, uključujući kriterije kvalitete za reciklirane metale.

Obrazloženje

Kako bi se zajamčilo da su pravila na razini EU-a usklađena i jasna, Komisija treba uspostaviti zajedničku metodologiju prije nego što države članice počnu računati i recikliranje željeznih materijala koje se odvija u kombinaciji sa spaljivanjem.

Amandman    183

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11.b – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija u suradnji s Europskom agencijom za okoliš sastavlja izvješća o napretku prema ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 11. stavkom 2. točkama (c) i (d) i člankom 11. stavkom 3. najkasnije tri godine prije rokova utvrđenih navedenim odredbama.

1.  Komisija u suradnji s Europskom agencijom za okoliš sastavlja izvješća o napretku prema ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 11. stavkom 2. točkama (c) i (d), člankom 11. stavcima 3. i 3.a i člankom 21. stavkom 1.a najkasnije tri godine prije rokova utvrđenih navedenim odredbama.

Amandman    184

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11.b – stavak 2. – točka ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  primjere dobre prakse koji se primjenjuju diljem Unije i koji mogu poslužiti kao smjernica za napredovanje u ostvarenju ciljeva.

Amandman    185

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 11.b – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  U izvješćima iz stavka 1. po potrebi se razmatra provedba drugih zahtjeva ove Direktive, poput predviđenog ostvarenja ciljeva sadržanih u programima za sprečavanje nastanka otpada iz članka 29. te udjela i količine komunalnog otpada po stanovniku koja je zbrinuta ili podložna energetskoj oporabi.

Obrazloženje

Ako Komisija to smatra potrebnim, u okviru ranog upozoravanja mogu se sastaviti analize drugih relevantnih aspekata gospodarenja otpadom u određenoj državi članici.

Amandman    186

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.a (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 12. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a)   U članku 12. dodaje se sljedeći stavak:

 

„1a.  Države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi osigurale da se do 2030. količina komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta smanji na najviše 10 % ukupne količine nastalog komunalnog otpada.”

Amandman    187

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.b (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 12. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12.b)   U članku 12. dodaje se sljedeći stavak:

 

„1b.  Komisija revidira postupke zbrinjavanja navedene u Prilogu 1. U skladu s tom revizijom Komisija donosi delegirane akte kojima dopunjuje ovu Direktivu utvrđivanjem tehničkih kriterija i operativnih postupaka za postupke zbrinjavanja D2, D3, D4, D6, D7 i D12. Tim se delegiranim aktima po potrebi uvodi zabrana postupaka zbrinjavanja koji nisu usklađeni sa zahtjevima iz članka 13.”

Amandman    188

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.c (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 12. – stavak 1.c (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12c)  U članku 12. dodaje se sljedeći stavak:

 

„1c. Države članice poduzimaju posebne mjere kako bi spriječile izravno i neizravno zbrinjavanje otpada u morski okoliš. Države članice Komisiji podnose izvješće o mjerama poduzetima u svrhu provedbe ovog stavka 18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive te svake dvije godine nakon tog datuma. Komisija objavljuje dvogodišnje izvješće na temelju informacija osiguranih u razdoblju od šest mjeseci.

 

Komisija donosi provedbene akte potrebne za utvrđivanje načina i pokazatelja za provedbu ovog stavka. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 39. stavka 2.”;

Amandman    189

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.d (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 15. – stavak 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12d)  U članku 15. umeće se sljedeći stavak:

 

„4.a   U skladu s Direktivom 2014/24/EU države članice mogu poduzeti mjere kako bi zajamčile da postupak odabira subjekata za gospodarenje otpadom, koji izvršavaju lokalne vlasti i organizacije koje provode proširenu odgovornost proizvođača u ime proizvođača proizvoda, sadrži socijalne klauzule kako bi se podržala uloga socijalnih i solidarnih poduzeća i platformi.”;

Amandman    190

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.e (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 18. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(12e)  U članku 18. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.  Ako se opasan otpad miješa na način protivan stavku 1., postupak odvajanja potrebno je provesti, kad je to moguće i potrebno, podložno kriterijima tehničke i ekonomske provedivosti, kako bi se poštovale odredbe članka 13.

„3.   Ako se opasan otpad miješa na način protivan stavku 1., ne dovodeći u pitanje članak 36. države članice osiguravaju da se odvajanje provodi kada je to tehnički izvedivo.

 

Ako odvajanje nije tehnički izvedivo, mješavina otpada obrađuje se u pogonu u kojemu je dopuštena obrada takve mješavine i pojedinih sastavnica te mješavine.”;

Obrazloženje

Trebaju postojati jasne posljedice za nezakonite mješavine opasnog otpada. Ne dovodeći u pitanje sankcije u skladu s člankom 36., u slučaju nepoštovanja zabrane miješanja, odvajanje se mora osigurati kada je to tehnički izvedivo. Ako to nije izvedivo, potrebno je osigurati obradu u odgovarajućem objektu.

Amandman    191

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.f (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 20. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12f)  u članku 20. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Države članice do 1. siječnja 2020. uspostavljaju odvojene tokove za prikupljanje i zaprimanje opasnog otpada koji nastaje u kućanstvima kako bi zajamčile da se opasni otpad ispravno zbrinjava i da ne kontaminira druge tokove komunalnog otpada.”;

Amandman    192

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.g (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 20. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12g)  u članak 20. umeće se sljedeći stavak:

 

„1b.  Do ... [18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] Komisija sastavlja smjernice kako bi državama članicama pomogla i olakšala im sigurno prikupljanje opasnog otpada koji nastaje u kućanstvima i upravljanje njime.”;

Amandman    193

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.h (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 21. – stavak 1. – točka h

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(12h)  u članku 21. stavku 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

(a)  otpadna ulja odvojeno prikupljaju, kad je to tehnički izvedivo;

(a)   otpadna ulja prikupljaju odvojeno;”;

Amandman    194

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.i (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 21. – stavak 1. – točka c

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(12i)  u članku 21. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c)   kad je to tehnički i ekonomski održivo, ne miješaju otpadna ulja različitih karakteristika i da se otpadna ulja ne miješaju s drugim vrstama otpada ili tvarima, ako to miješanje sprečava njihovu obradu.

(c)  ne miješaju otpadna ulja različitih karakteristika i da se otpadna ulja ne miješaju s drugim vrstama otpada ili tvarima, ako to miješanje sprečava njihovu regeneraciju.”;

Amandman    195

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.j (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 21. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12j) u članku 21. umeće se sljedeći stavak:

 

„1a.  Države članice poduzimaju potrebne mjere osmišljene kako bi se do 2025. regeneracija otpadnog ulja povećala i obuhvatila najmanje 85 % proizvedenog otpadnog ulja.

 

Otpadna ulja koja se pošalju drugoj državi članici u svrhu regeneracije u toj drugoj državi članici mogu se uzimati u obzir za ostvarenje navedenog cilja samo u onoj državi članici u kojoj se otpadna ulja prikupljaju te ako su zadovoljeni uvjeti koji se odnose na prekogranične pošiljke opasnog otpada iz Uredbe (EZ) br. 1013/2006.

 

Otpadna ulja koja se izvoze iz Unije radi regeneracije, pripreme za ponovnu uporabu ili recikliranjq uzimaju se u obzir za ostvarenje navedenog cilja države članice u kojoj su prikupljena ako, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006, izvoznik može dokazati da pošiljka otpada ispunjava zahtjeve te Uredbe te da se postupak regeneracije otpadnih ulja izvan Unije provodio u uvjetima koji su istovrijedni zahtjevima relevantnog zakonodavstva Unije u području zaštite okoliša.”;

Amandman    196

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.k (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 21. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(12k) U članku 21. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.  Radi odvojenog skupljanja otpadnih ulja i njihove pravilne obrade, države članice mogu u skladu sa svojim nacionalnim propisima primijeniti dodatne mjere, primjerice tehničke zahtjeve, odgovornost proizvođača, ekonomske instrumente ili dogovore na dobrovoljnoj osnovi.

2.  Kako bi se ispunile obveze iz stavaka 1. i 1.a, države članice mogu u skladu sa svojim nacionalnim propisima primijeniti dodatne mjere, primjerice tehničke zahtjeve, odgovornost proizvođača, ekonomske instrumente ili dogovore na dobrovoljnoj osnovi.

Amandman    197

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.l (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 21. – stavak 3.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(12l) U članku 21., stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3.  Ako otpadna ulja prema nacionalnom zakonodavstvu podliježu zahtjevima regeneracije, države članice mogu propisati da je takva otpadna ulja potrebno regenerirati ako je to tehnički provedivo, a kad se primjenjuju članci 11. odnosno 12. Uredbe (EZ) br. 1013/2006, mogu ograničiti prekogranične pošiljke otpadnih ulja sa svojeg teritorija do postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje kako bi dali prioritet regeneraciji otpadnih ulja.

3.   Kad se primjenjuju članci 11. odnosno 12. Uredbe (EZ) br. 1013/2006, države članice mogu ograničiti prekogranične pošiljke otpadnih ulja sa svojeg teritorija do postrojenja za spaljivanje ili suspaljivanje kako bi dale prioritet regeneraciji otpadnih ulja.”;

Amandman    198

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju odvojeno prikupljanje biološkog otpada ako je to tehnički, ekološki i ekonomski izvedivo i potrebno za ispunjavanje relevantnih standarda u smislu kvalitete za kompost te za ostvarivanje ciljeva utvrđenih člankom 11. stavkom 2. točkama (a), (c) i (d) te člankom 11. stavkom 3.

1.   Države članice osiguravaju odvojeno prikupljanje biološkog otpada na izvoru, u skladu s člankom 10. stavkom 2.

Obrazloženje

Odvojeno prikupljanje biološkog otpada trebalo bi biti obvezno kako bi se spriječila kontaminacija drugog suhog otpada i kako bi se potaknula oporaba organskih materijala koji mogu proizvesti kompost, digestat te bioplin. Odvojeno prikupljanje jedan je od instrumenata kojima se podržava stvaranje visokokvalitetnog tržišta recikliranja i postizanje visoke stope recikliranja. Uvođenje tehničkih, okolišnih i ekonomskih ograničenja omogućilo je mnogobrojna izuzeća zbog čega je to načelo bilo neprimjenjivo. Obveznim odvojenim prikupljanjem otpada ne bi se trebala isključiti mogućnost nastavka korištenja ili organizacije sustava kompostiranja u domaćinstvu.

Amandman    199

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 22. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   Države članice potiču kompostiranje u domaćinstvu.

Amandman    200

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prema potrebi i u skladu s člancima 4. i 13. poduzimaju mjere kako bi poticale sljedeće:

2.   Države članice u skladu s člancima 4. i 13. poduzimaju mjere, među kojima su i sljedivost te sustavi osiguranja kvalitete, kako bi zajamčile da se organskim recikliranjem na neki način postiže visoka razina zaštite okoliša i da konačni proizvod zadovoljava relevantne standarde visoke kvalitete.

(a)  recikliranje, uključujući kompostiranje, i razlaganje biološkog otpada;

 

(b)  obradu biološkog otpada na način kojim se zadovoljava visoka razina zaštite okoliša;

 

(c)  uporabu materijala proizvedenih iz biološkog otpada koji su sigurni za okoliš.

 

Amandman    201

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 22. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Komisija do 31. prosinca 2018. predlaže izmjenu Uredbe (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća1a kako bi uvela europske otpadne kodove za biološki komunalni otpad koji je odvojeno prikupljen na izvoru.

 

_______________

 

1a Uredba (EZ) br. 2150/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2002. o statističkim podacima o otpadu (SL L 332, 9.12.2002., str. 1.).

Amandman    202

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 13.a (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 24. – stavak 1. – točka b

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(13 a)  U članku 24. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(b)   oporabu otpada.

(b)   oporabu neopasnog otpada.”;

Obrazloženje

Kada je riječ o oporabi opasnog otpada, nisu moguća izuzeća od obveze dobivanja odobrenja.

Amandman    203

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 26. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Države članice mogu izuzeti nadležna tijela iz vođenja registra društava ili poduzeća koja prikupljaju ili prevoze količine neopasnog otpada koje godišnje ne premašuju 20 tona.

Države članice mogu izuzeti nadležna tijela iz vođenja registra društava ili poduzeća koja prikupljaju ili prevoze količine neopasnog otpada koje godišnje ne premašuju 20 tona i količine opasnog otpada koje godišnje ne premašuju 2 tone.

Obrazloženje

Kako bi se ograničilo administrativno opterećenje za MSP-ove, potrebno je predvidjeti prag i za obvezu izvješćivanja o opasnom otpadu. Člankom 5. stavom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 166/2006 o osnivanju Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari (E-PRTR), predviđa se isti prag za opasan otpad o kojem nije potrebno izvješćivati. Izuzeće se čini razmjernim u usporedbi s administrativnim naporima koje bi izvješćivanje zahtijevalo od MSP-ova.

Amandman    204

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 26. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može donijeti delegirane akte u skladu s člankom 38.a kako bi prilagodila prag za količine neopasnog otpada.”;

Briše se.

Amandman    205

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 15. − podtočka a

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 27. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 38.a kojima se određuju minimalni tehnički standardi za postupke obrade za koje je potrebna dozvola u skladu s člankom 23. ako je dokazano da bi se tim minimalnim standardima ostvarila korist u smislu zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

1.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 38.a kojima se određuju minimalni tehnički standardi za sve postupke obrade, posebno za odvojeno prikupljanje, sortiranje i recikliranje otpada, za koje je potrebna dozvola u skladu s člankom 23. ako je dokazano da bi se tim minimalnim standardima ostvarila korist u smislu zaštite zdravlja ljudi i okoliša.

Obrazloženje

Trebalo bi uspostaviti minimalne operativne standarde za različite aktivnosti koje su dio gospodarenja otpadom.

Amandman    206

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 16. – podtočka a – podtočka ii.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 28. – stavak 3. – točka f

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)   mjere za suzbijanje svih oblika bacanja otpada u okoliš te za čišćenje svih vrsta otpadaka.

(f)   mjere za suzbijanje i sprečavanje svih oblika bacanja otpada u okoliš te za čišćenje svih vrsta otpada u okolišu.

Amandman    207

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 16. – podtočka a – podtočka ii.a (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 28. – stavak 3. – točka fa (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(iia) dodaje se sljedeća točka:

 

„(fa) dostatne mogućnosti financiranja namijenjene lokalnim tijelima za promicanje sprečavanja nastanka otpada i razvoj optimalnih programa i infrastrukture za odvojeno prikupljanje, kako bi se poštovali ciljevi iz ove Direktive.”;

Amandman    208

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 16. – podtočka b

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 28. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Planovi gospodarenja otpadom usklađeni su sa zahtjevima u pogledu planiranja gospodarenja otpadom iz članka 14. Direktive 94/62/EZ, ciljevima iz članka 11. stavaka 2. i 3. ove Direktive te zahtjevima iz članka 5. Direktive 1999/31/EZ.

5.  Planovi gospodarenja otpadom usklađeni su sa zahtjevima u pogledu planiranja gospodarenja otpadom iz članka 14. Direktive 94/62/EZ, ciljevima iz članka 11. stavka 2. ove Direktive te zahtjevima iz članka 5. Direktive 1999/31/EZ.

Obrazloženje

Države članice čija je stopa recikliranja 2013. bila manja od 20 % mogu tražiti od Komisije petogodišnje izuzeće za različite ciljeve povezane s recikliranjem koji su utvrđeni na razini EU-a. Međutim, to ne podrazumijeva utvrđivanje novih posebnih ciljeva koji se razlikuju od onih ostalih država članica, već samo pomak roka u slučaju ispunjavanja određenih uvjeta. Članak 11. stavak 3. stoga se briše.

Amandman    209

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 17. − podtočka a

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice uspostavljaju programe sprečavanja stvaranja otpada kojima se utvrđuju mjere za sprečavanje stvaranja otpada u skladu s člancima 1., 4. i 9.

1.   Kako bi se doprinijelo ostvarenju ciljeva barem iz članka 1., članka 4. i članka 9. stavka -1., države članice uspostavljaju programe sprečavanja stvaranja otpada kojima se utvrđuju u najmanju ruku mjere za sprečavanje stvaranja otpada u skladu s člankom 9. stavkom 1.

Amandman    210

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 17. – podtočka aa (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 29. – stavak 1. – podstavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  u stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

Ti se programi integriraju u planove gospodarenja otpadom predviđene člankom 28. ili u programe drugih politika o zaštiti okoliša ili funkcioniraju kao samostalni programi. Za svaki takav program integriran u plan gospodarenja otpadom ili druge programe treba jasno utvrditi mjere sprečavanja nastanka otpada.

„Ti se programi integriraju u planove gospodarenja otpadom predviđene člankom 28. ili u programe drugih politika o zaštiti okoliša ili funkcioniraju kao samostalni programi. Za svaki takav program integriran u plan gospodarenja otpadom ili druge programe treba jasno utvrditi ciljeve i mjere sprečavanja nastanka otpada.

Amandman    211

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 17. – podtočka ab (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 29. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ab)  u stavku 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

2.  U programima predviđenim u stavku 1. potrebno je navesti ciljeve sprečavanja nastanka otpada. Države članice trebaju opisati postojeće mjere za sprečavanje i vrednovati korisnost primjera mjera navedenih u Prilogu IV. ili druge primjerene mjere.

2.  U programima iz stavka 1. države članice opisuju barem provedbu mjera za sprečavanje iz članka 9. stavka 1. i njihov doprinos postizanju ciljeva iz članka 9. stavka -1. Države članice po potrebi opisuju doprinos instrumenata i mjera iz Priloga IV.a i vrednuju korisnost primjera mjera navedenih u Prilogu IV. ili druge primjerene mjere.

Amandman    212

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 17. – podtočka ac (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 29. – stavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ac)   umeće se sljedeći stavak:

 

„2.a   Države članice donose posebne programe za sprečavanje nastanka otpada od hrane u okviru svojih nacionalnih programa sprečavanja nastanka otpada kako je navedeno u ovom članku.”;

Amandman    213

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 17.a (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 30. – stavak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(17a)  U članku 30. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2.   Europska agencija za okoliš pozvana je da u svoje godišnje izvješće uvrsti preispitivanje napretka postignutog u izradi i provedbi programa sprečavanja nastanka otpada.

2.   Europska agencija za okoliš svake dvije godine objavljuje izvješće koje sadrži preispitivanje napretka postignutog u izradi i provedbi programa sprečavanja nastanka otpada te postignuća u pogledu ciljeva programa za sprečavanja stvaranja otpada svake države članice i Unije u cjelini, uključujući odvajanje stvaranja otpada od gospodarskog rasta i prijelaz na kružno gospodarstvo.”;

Amandman    214

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 19. – podtočka b

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 35. – stavak 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice uspostavljaju elektronički registar ili koordinirane registre za evidentiranje podataka o opasnom otpadu iz stavka 1. kojima je obuhvaćeno cijelo zemljopisno područje predmetne države članice. Države članice mogu uspostaviti takve registre za ostale tokove otpada, a posebno za one za koje su ciljevi utvrđeni zakonodavstvom Unije. Države članice upotrebljavaju podatke o otpadu o kojima su izvijestili industrijski subjekti iz Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uspostavljenog na temelju Uredbe (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(*).

4.  Države članice uspostavljaju elektronički registar ili koordinirane registre ili koriste već postojeće elektroničke ili koordinirane registre za evidentiranje podataka o opasnom otpadu iz stavka 1. kojima je obuhvaćeno cijelo zemljopisno područje predmetne države članice. Države članice uspostavljaju takve registre barem za tokove otpada za koje su ciljevi utvrđeni zakonodavstvom Unije. Države članice upotrebljavaju podatke o otpadu o kojima su izvijestili industrijski subjekti iz Europskog registra ispuštanja i prijenosa onečišćujućih tvari uspostavljenog na temelju Uredbe (EZ) br. 166/2006 Europskog parlamenta i Vijeća(*).

Obrazloženje

Kako bi se ograničile birokratske obveze, države članice mogu za evidentiranje podataka o opasnom otpadu upotrebljavati već postojeće registre. Ti registri trebaju biti uspostavljeni za vrste otpada za koje su ciljevi utvrđeni zakonodavstvom Unije.

Amandman    215

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 21.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 37. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 11. stavka 2. točaka od (a) do (d) i članka 11. stavka 3. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 6. Prvim izvješćem obuhvaćeni su podatci za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.

1.  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o napretku prema ostvarenju ciljeva utvrđenih člankom 9. stavkom -1., člankom 11. stavkom 2. točkama od (a) do (d), člankom 11. stavcima 3. i 3.a. te člankom 21. za svaku kalendarsku godinu. Navedene podatke prikupljaju i obrađuju u skladu sa zajedničkom metodologijom iz stavka 6. ovog članka te ih dostavljaju elektroničkim putem u roku od 12 mjeseci od završetka izvještajne godine za koju se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 6. Prvim izvješćem u pogledu ciljeva iz članka 11. stavka 2. točaka (c) i (d) i članka 11. stavka 3. obuhvaćeni su podatci za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020.

Obrazloženje

Potrebno je odrediti zajedničku metodologiju za prikupljanje podataka kako bi se poboljšala pouzdanost i usporedivost podataka.

Amandman    216

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 21.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 37. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice Komisiji dostavljaju podatke o provedbi članka 9. stavka 4. svake dvije godine. Navedene podatke dostavljaju elektroničkim putem u roku od 18 mjeseci od završetka izvještajnog razdoblja za koje se prikupljaju podatci. Podatci se dostavljaju u formatu koji je utvrdila Komisija u skladu sa stavkom 6. Prvim izvješćem obuhvaćeno je razdoblje od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021.

Briše se.

Amandman    217

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 21.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 37. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Za potrebe potvrde usklađenosti s člankom 11. stavkom 2. točkama (c) i (d), o količini otpada koji se priprema za ponovnu uporabu izvješćuje se odvojeno od količine otpada koji se priprema za recikliranje.

Amandman    218

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 21.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 37. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija revidira dostavljene podatke u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Izvješćem se procjenjuju organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama te cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost tih podataka. Procjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje svake tri godine.

5.  Komisija revidira dostavljene podatke u skladu s ovim člankom i objavljuje izvješće o rezultatima revizije. Dok se usvoji delegirani akt iz stavka 6., izvješćem se ocjenjuje organizacija prikupljanja podataka, izvori podataka i metodologija u uporabi u državama članicama. U svakom slučaju, Komisija ocjenjuje cjelovitost, pouzdanost, pravovremenost i dosljednost podataka. Ocjena može uključivati posebne preporuke za poboljšanje. Izvješće se izrađuje devet mjeseci nakon prvog izvješćivanja država članica o podacima i svake tri godine nakon toga.

Obrazloženje

Potrebno je odrediti zajedničku metodologiju za prikupljanje podataka kako bi se poboljšala pouzdanost i usporedivost podataka.

Amandman    219

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 21.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 37. – stavak 5.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  U izvješću iz stavka 5. Komisija navodi i informacije o provedbi ove Direktive u cijelosti i ocjenjuje njezin utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje. Po potrebi izvješću se prilaže prijedlog izmjene ove Direktive.

Obrazloženje

Trebalo bi redovito provoditi ocjenu utjecaja Direktive kako bi se zajamčilo da ključni elementi Direktive služe svrsi.

Amandman    220

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 21.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 37. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  Komisija donosi provedbene akte o utvrđivanju formata za dostavu podataka u skladu sa stavcima 1. i 2. te za izvješćivanje o postupcima nasipavanja. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 39. stavka 2.

6.  Komisija donosi delegirane akte u skladu s člankom 38.a kako bi nadopunila ovu Direktivu uvođenjem zajedničke metodologije za prikupljanje i obradu podataka, organizaciju prikupljanja podataka i izvora podataka kao i pravila o formatu za dostavu podataka u skladu sa stavkom 1. i za izvješćivanje o pripremi za ponovnu uporabu i postupcima nasipavanja.

Obrazloženje

U cilju poboljšanja kvalitete podataka Komisija bi trebala donijeti delegirani akt kako bi odredila zajedničku metodologiju za dostavu podataka: obuhvatili bi se prikupljanje, obrada i prijenos podataka.

Amandman    221

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 21 a (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 37.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21a)  umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 37.a

 

Okvir za kružno gospodarstvo

 

Kako bi se podržale mjere iz članka 1. Komisija je dužna najkasnije do 31. prosinca 2018.:

 

(a)   izraditi izvješće o potrebi za ciljevima Unije, posebno za ciljem Unije u pogledu učinkovitosti uporabe resursa, i za transverzalnim regulatornim mjerama u području održive potrošnje i proizvodnje. Izvješće je, po potrebi, popraćeno zakonodavnim prijedlogom;

 

(b)  izraditi izvješće u kojemu se razmatra dosljednost između regulatornih okvira Unije za proizvode, otpad i kemikalije radi utvrđivanja prepreka koje sprečavaju prijelaz na kružno gospodarstvo;

 

(c)  izraditi izvješće kako bi se utvrdile interakcije između zakonodavnih akata koje mogu ometati razvoj sinergija između različitih gospodarskih sektora i spriječiti naknadnu uporabu nusproizvoda i pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje otpada za posebne primjene. To je izvješće po potrebi popraćeno zakonodavnim prijedlogom ili smjernicama o načinima uklanjanja utvrđenih prepreka i oslobađanja tržišnog potencijala nusproizvoda i sekundarnih sirovina;

 

(d)   predstaviti sveobuhvatnu reviziju zakonodavstva Unije u području ekološkog dizajna kako bi se proširilo područje njegove primjene na sve glavne proizvodne linije, uključujući skupine proizvoda koje nisu povezane s energijom, kako bi se postupno sve relevantne značajke učinkovitosti uporabe resursa uključile u obvezne zahtjeve za dizajn proizvoda te kako bi se prilagodile odredbe o ekološkim oznakama.”;

Amandman    222

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 21 a (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 38. – naslov

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(21a)  u članku 38. naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Preispitivanja i prilagodbe tehničkom napretku”

„Razmjena informacija i najboljih praksi, tumačenje i prilagođavanje tehničkom napretku”

Obrazloženje

U ovoj Direktivi postoji znatno područje za razmjenu najboljih praksi i informacija o različitim pitanjima (npr. kako bi se svim državama članicama omogućilo da ostvare ciljeve). Stoga se time treba izričito pozabaviti.

Amandman    223

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 22.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 38. – stavak -1. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1.  Komisija uspostavlja platformu pomoću koje Komisije i države članice te regionalne i lokalne vlasti redovito i strukturirano razmjenjuju informacije i primjere najbolje prakse o praktičnoj provedbi zahtjeva iz ove Direktive kako bi osigurale odgovarajuće upravljanje, provedbu, prekograničnu suradnju i širenje primjera najbolje prakse i inovacija u području upravljanja otpadom.

 

Platforma se konkretno koristi za:

 

-  razmjenu informacija i širenje primjera najbolje prakse u pogledu instrumenata i poticaja upotrijebljenih u skladu s člankom 4. stavkom 3. kako bi se potaknulo ostvarenje ciljeva iz članka 4.;

 

-  razmjenu informacija i širenje primjera najbolje prakse u pogledu mjera iz članka 8. stavaka 1. i 2.;

 

-  razmjenu informacija i širenje primjera najbolje prakse u pogledu sprečavanja stvaranja otpada i uvođenja sustava kojima se potiče ponovna uporaba i produženje životnog vijeka;

 

-  razmjenu informacija i širenje primjera najbolje prakse u pogledu provedbe obveza koje se odnose na odvojeno prikupljanje;

 

-   razmjenu informacija i širenje primjera najbolje prakse u pogledu instrumenata i poticaja za ostvarenje ciljeva iz članka 11. stavka 2. točaka (c) i (d) i članka 21.;

 

-  širenje primjera najbolje prakse u pogledu razvoja mjera i sustava za praćenje tokova komunalnog otpada od sortiranja do konačnog postupka recikliranja, što je od ključne važnosti za kontroliranje kvalitete otpada i mjerenja gubitaka u tokovima otpada i postupcima recikliranja.

 

Komisija objavljuje rezultate te razmjene informacija i širenja primjera najbolje prakse.

Obrazloženje

U ovoj Direktivi postoji znatno područje za razmjenu najboljih praksi i informacija o različitim pitanjima (npr. kako bi se svim državama članicama omogućilo da ostvare ciljeve). Stoga se time treba izričito pozabaviti.

Amandman    224

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 22.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 38. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija može izraditi smjernice za tumačenje definicija oporabe i zbrinjavanja.

Komisija izrađuje smjernice za tumačenje definicija otpada, komunalnog otpada, sprečavanja, ponovne uporabe, pripreme za ponovnu uporabu, oporabe i zbrinjavanja.

Obrazloženje

Komisija bi trebala sastaviti smjernice za tumačenje konkretnih definicija radi postizanja usklađene provedbe Direktive.

Amandman    225

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 22.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 38. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 38.a potrebnih za izmjenu Priloga VI.

Briše se.

Obrazloženje

Proizvodi i sastavni dijelovi koji nisu postali otpad ne smiju se uzimati u obzir kod postizanja ciljeva za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje s obzirom na to da se radi o oporabi otpada. Ponovna uporaba proizvoda i sastavnih dijelova predstavlja obradu kojom se sprečava nastanak otpada te se sukladno hijerarhiji otpada treba smatrati mjerom sprečavanja nastanka otpada. U stavku 1. članka 11.a već je određena metoda izračuna stope pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja.

Amandman    226

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 23.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 38.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 1., članka 11.a stavka 2., članka 11.a stavka 6., članka 26., članka 27. stavka 1., članka 27. stavka 4. te članka 38. stavaka 1., 2. i 3. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od [unijeti datum stupanja na snagu ove Direktive].

2.  Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 2., članka 6. stavka 4., članka 7. stavka 1., članka 8. stavka 5., članka 9. stavka 2.a, članka 9. stavka 3., članka 9. stavka 3.a, članka 11.a stavka 2., članka 11.a stavka 6., članka 12. stavka 1.b, , članka 27. stavka 1., članka 27. stavka 4., članka 37. stavka 6., članka 38. stavka 1. te članka 38. stavka 2. dodjeljuje se Komisiji na neodređeno vrijeme od [unijeti datum stupanja na snagu ove Direktive].

Amandman    227

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 23.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 38.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  3. Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 2., članka 7. stavka 1., članka 11.a stavka 2., članka 11.a stavka 6., članka 26., članka 27. stavka 1., članka 27. stavka 4. te članka 38. stavaka 1., 2. i 3. Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti koje je u toj odluci navedeno. Opozivom se proizvode učinci od dana nakon dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

3.  Europski parlament ili Vijeće mogu u bilo kojem trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 5. stavka 2., članka 6. stavka 2., članka 6. stavka 4., članka 7. stavka 1., članka 8. stavka 5., članka 9. stavka 2.a, članka 9. stavka 3., članka 9. stavka 3.a, članka 11.a stavka 2., članka 11.a stavka 6., članka 12. stavka 1.b, članka 27. stavka 1., članka 27. stavka 4., članka 37. stavka 6., članka 38. stavka 1. te članka 38. stavka 2. Odlukom o opozivu okončava se delegiranje ovlasti koje je u toj odluci navedeno. Opozivom se proizvode učinci od dana nakon dana objave spomenute odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

Amandman    228

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 23.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 38.a – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3a.  Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.

Obrazloženje

Usklađivanje s Međuinstitucijskim sporazumom od 13. travnja 2016.

Amandman    229

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 23.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 38.a – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 5. stavkom 2., člankom 6. stavkom 2., člankom 7. stavkom 1., člankom 11.a stavkom 2., člankom 11.a stavkom 6., člankom 26., člankom 27. stavkom 1., člankom 27. stavkom 4. i člankom 38. stavcima 1., 2. i 3. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće na njega ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ili ako i Europski parlament i Vijeće prije isteka tog roka obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. To se razdoblje na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća produžuje za dva mjeseca.

5.  Delegirani akt donesen u skladu s člankom 5. stavkom 2., člankom 6. stavkom 2., člankom 6. stavkom 4., člankom 7. stavkom 1., člankom 8. stavkom 5., člankom 9. stavkom 2.a, člankom 9. stavkom 3., člankom 9. stavkom 3.a, člankom 11.a stavkom 2., člankom 11.a stavkom 6., člankom 12. stavkom 1.b, člankom 27. stavkom 1., člankom 27. stavkom 4., člankom 37. stavkom 6., člankom 38. stavkom1. i člankom 38. stavkom 2. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće na njega ne ulože prigovor u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću ili ako i Europski parlament i Vijeće prije isteka tog roka obavijeste Komisiju da neće uložiti prigovor. To se razdoblje na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća produžuje za dva mjeseca.

Amandman    230

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 24. a (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Prilog II. – točka R 13.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a)  U Prilogu II. dodaje se sljedeća točka:

 

„R 13a: priprema za ponovnu uporabu.”;

Obrazloženje

U Prilog II. treba uvesti poseban postupak oporabe kako bi se ostvarila veća usklađenost s definicijom „priprema za ponovnu uporabu” iz članka 3.

Amandman    231

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 24.b (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Prilog IV.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24b)  Prilog IV.a umeće se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Amandman    232

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1. – točka 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Prilog VI. dodaje se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Briše se.

Obrazloženje

Proizvodi i sastavni dijelovi koji nisu postali otpad ne smiju se uzimati u obzir kod postizanja ciljeva za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje s obzirom na to da se radi o oporabi otpada. Ponovna uporaba proizvoda i sastavnih dijelova predstavlja obradu kojom se sprečava nastanak otpada te se sukladno hijerarhiji otpada treba smatrati mjerom sprečavanja nastanka otpada. U stavku 1. članka 11.a već je određena metoda izračuna stope pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja.

Amandman    233

Prijedlog direktive

Prilog I.

Direktiva 2008/98/EZ

Prilog VI.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Metoda izračuna za pripremu proizvoda i sastavnih dijelova za ponovnu uporabu za potrebe članka 11. stavka 2. točaka (c) i (d) te članka 11. stavka 3.

Briše se.

Za izračun prilagođene stope recikliranja i pripreme za ponovnu uporabu u skladu s člankom 11. stavkom 2. točkama (c) i (d) te člankom 11. stavkom 3. države članice upotrebljavaju sljedeću formulu:

 

 

 

 

E: prilagođena stopa recikliranja i ponovne uporabe u određenoj godini;

 

A: masa komunalnog otpada recikliranog ili pripremljenog za ponovnu uporabu u određenoj godini;

 

R: masa proizvoda i sastavnih dijelova pripremljenih za ponovnu uporabu u određenoj godini;

 

P: masa komunalnog otpada nastalog u određenoj godini.

 

Obrazloženje

Proizvodi i sastavni dijelovi koji nisu postali otpad ne smiju se uzimati u obzir kod postizanja ciljeva za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje s obzirom na to da se radi o oporabi otpada. Ponovna uporaba proizvoda i sastavnih dijelova predstavlja obradu kojom se sprečava nastanak otpada te se sukladno hijerarhiji otpada treba smatrati mjerom sprečavanja nastanka otpada. U stavku 1. članka 11.a već je određena metoda izračuna stope pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja.

Amandman    234

Prijedlog direktive

Prilog -I. (novi)

Direktiva 2008/98/EZ

Prilog IV.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilog -I.

 

Umeće se sljedeći Prilog IV.a:

 

„Prilog IV.a

 

Okvirni popis instrumenata za promicanje prelaska na kružno gospodarstvo

 

1.   Ekonomski instrumenti:

 

1.1   postupno povećavanje poreza za odlaganje na odlagališta i/ili naknada za sve kategorije otpada (komunalni, inertni, ostali);

 

1.2   uvođenje ili povećanje poreza i/ili naknada za spaljivanje;

 

1.3   uvođenje sustava „plati koliko baciš”;

 

1.4   mjere za poboljšanje ekonomičnosti postojećih i budućih sustava odgovornosti proizvođača;

 

1.5   proširenje područja primjene financijske i/ili operativne odgovornosti proizvođača na nove tokove otpada;

 

1.6   gospodarski poticaji tijelima lokalne vlasti za promicanje sprečavanja nastanka otpada te za razvoj i jačanje sustava odvojenog prikupljanja;

 

1.7   mjere za potporu razvoju sektora ponovne uporabe proizvoda;

 

1.8   mjere za ukidanje subvencija koje nisu u skladu s hijerarhijom otpada;

 

2.   Ostale mjere:

 

2.1   održiva javna nabava kojom se promiče održiva proizvodnja i potrošnja;

 

2.2   tehničke i fiskalne mjere za potporu razvoju tržišta za ponovno korištene proizvode i reciklirane materijale (uključujući kompostirane) kao i za poboljšanje kvalitete recikliranih materijala;

 

2.3   primjena najboljih dostupnih tehnologija obrade otpada kojima je cilj uklanjanje posebno zabrinjavajućih tvari kada je to tehnički i ekonomski izvedivo;

 

2.4   mjere za povećanje javne osviještenosti o pravilnom gospodarenju otpadom i smanjenju količine otpada u okolišu, uključujući ad hoc kampanje za smanjenje količine otpada na izvoru i za postizanje visoke razine sudjelovanja u programima odvojenog prikupljanja;

 

2.5   mjere za postizanje odgovarajuće koordinacije, uključujući digitalnim sredstvima, među svim nadležnim javnim tijelima uključenima u gospodarenje otpadom te sudjelovanja drugih ključnih dionika;

 

2.6   korištenje europskim strukturnim i investicijskim fondovima u cilju financiranja razvoja infrastrukture za gospodarenje otpadom potrebne za postizanje relevantnih ciljeva.”.

(1)

SL C 264, 20.7.2016., str. 98.

(2)

SL C 17, 18.1.2017., str. 46.


OBRAZLOŽENJE

Trenutačni model linearnog razvoja „uzmi, proizvedi, potroši i baci” počinje pokazivati svoja ograničenja. Naš se planet zagrijava, a resursi o kojima ovisimo i koje koristimo sve su rjeđi. Bez strukturnih mjera, potražnja svjetske ekonomije za sirovinama mogla bi narasti za više od 50 % u narednih 15 godina. Da bi se preokrenuo taj trend, potrebno je prijeći na model kružnog razvoja u kojem materijali i njihova vrijednost što je duže moguće kruže unutar ekonomskog sustava učinkovitom upotrebom resursa počevši od optimizacije integriranog ciklusa otpada. Ponovna uporaba, recikliranje i oporaba postaju ključne riječi oko kojih se treba stvoriti nova paradigma za pospješivanje održivosti, inovacija i konkurentnosti prema kojoj otpad od problema postaje resurs.

Paket se stoga treba razmotriti u puno širem kontekstu od puke revizije zakonodavstva o otpadu. Izvjestiteljica namjerava potaknuti Komisiju da ojača napore koje ulaže da bi očuvala okoliš, učinila europsko gospodarstvo konkurentnijim i pospješila proces održive reindustrijalizacije. Povećanje vrijednosti resursa podrazumijeva intervenciju u svim fazama životnog ciklusa proizvoda: od ekstrakcije sirovina do dizajna proizvoda, od distribucije do potrošnje i na koncu do kraja njihova vijeka uporabe.

Jasan i stabilan zakonodavni okvir prvi je korak prema pospješivanju tog prijelaza.

Naime, takva sustavna promjena iziskuje ambiciozne politike iza kojih stoji zakonodavstvo koje ulagačima može dati prave signale. Europskim zakonodavstvom koje ne bi sadržavalo jasne definicije i obvezujuće ciljeve mogao bi se ugroziti napredak prema kružnom gospodarstvu.

Počevši od hijerarhije otpada, izvjestiteljica namjerava izmijeniti prijedlog Komisije, posebno u pogledu sprečavanja stvaranja otpada i ponovnog ulaska otpada u proizvodni proces. Da bi se smanjila količina otpada, potrebno je na izvoru pokrenuti inovacije procesa proizvodnje i poslovnih modela na kojima se temelji kružno gospodarstvo.

Preobražaj gospodarstva Unije u zeleno gospodarstvo s niskim emisijama ugljika i učinkovitom uporabom resursa već je predviđen kao jedan od glavnih ciljeva sedmog europskog akcijskog programa za okoliš pa treba podsjetiti da se Europa obvezala postići UN-ove ciljeve održivog razvoja.

Izvjestiteljica smatra da je za postizanje navedenih ciljeva potrebno uvesti izmjene Okvirne direktive o otpadu koje su usmjerene na dva glavna cilja:

1) jačanje mjera za sprečavanje stvaranja otpada,

2) poticanje razvoja djelotvornog tržišta sekundarnih sirovina.

Izvjestiteljica također smatra da je za promicanje pravilne provedbe potrebno pojasniti neke od definicija iz trenutačne Direktive i dodati neke koje nedostaju.

PREVENCIJA

Jedna važna preventivna mjera jest upotreba ostataka proizvodnje kao nusproizvoda kako bi se u proizvodni ciklus unijeli pravi resursi koji nisu otpad. Radi poticanja tog pristupa i podržavanja širenja praksi industrijske simbioze potrebno je definirati jasni regulatorni okvir na razini EU-a.

Uzimajući to u obzir, izvjestiteljica je revidirala trenutačnu formulaciju članka 5. stavka 1.

Komisija i dalje može utvrđivati kriterije za primjenu statusa nusproizvoda dajući prioritet isprobanim i primjenjivim praksama industrijske simbioze. Na taj se način želi ispuniti potrebu za usklađenim pravilima, a da se pritom utvrđivanjem standardiziranih pravila za sve vrste nusproizvoda ne ugrozi inovacija procesa koja karakterizira te prakse.

Primjenu trenutačnog zakonodavstva o prestanku stvaranja otpada u raznim državama članicama karakterizirale su poteškoće i neusklađenosti. Kako bi se zajamčila funkcionalnost unutarnjeg tržišta te visoka razina zaštite ljudskog zdravlja i okoliša, izvjestiteljica podržava načelo prema kojem Komisija, u pravilu, treba utvrditi usklađena predviđanja povezana s kriterijima za odobrenje prestanka statusa otpada. Budući da ta odredba nije u potpunosti poštovana, izvjestiteljica se slaže da države članice trebaju moći utvrditi nacionalne kriterije u skladu s posebnim uvjetima iz članka 6. stavka 1.

Izvjestiteljica se slaže s prijedlogom Komisije da se uvedu minimalni kriteriji za programe proširene odgovornosti proizvođača. Iskorištavanjem mogućnosti smanjenja troškova povezanih s krajem vijeka uporabe proizvoda moguće je potaknuti osmišljavanje proizvoda koji se mogu ponovno uporabiti ili reciklirati. Uvođenje programa proširene odgovornosti proizvođača na nacionalnoj razini za različite proizvode pokazalo se učinkovitim instrumentom za optimizaciju gospodarenja otpadom. Izvjestiteljica stoga smatra da je prikladno obvezu uvođenja programa proširene odgovornosti proizvođača primijeniti na razini Unije i definirati je pomoću usklađenih pravila.

Najučinkovitiji način za poboljšanje učinkovitosti uporabe resursa je da države članice provode mjere za sprečavanje stvaranja otpada duž cijelog životnog vijeka proizvoda jer se na taj način smanjuje učinak otpada na okoliš i promiču, pomoću odgovarajućih ekonomskih instrumenata, materijali koji traju, koji se mogu reciklirati i ponovno upotrijebiti. Stoga izvjestiteljica naglašava da je potrebno smanjiti i prisutnost opasnih tvari u materijalima.

Izvjestiteljica smatra da je u Direktivi potrebno pojasniti pojam ponovne uporabe. Ponovna uporaba je, za razliku od pripreme za ponovnu uporabu, postupak zbrinjavanja proizvoda kako bi se spriječilo stvaranje otpada; te je stoga treba smatrati konkretnom mjerom sprečavanja stvaranja otpada koju bi države članice trebale poticati.

Za koordinaciju tih mjera upotrebljavaju se nacionalni planovi za sprečavanje stvaranja otpada. Kako bi se povećala njihova djelotvornost, na razini EU-a potrebno je definirati minimalne usklađene ciljeve i pokazatelje ocjene uspješnosti različitih država članica.

Izvjestiteljica smatra da je posebno važno da u područjima povezanima s okolišem i etikom države članice poduzmu mjere u skladu s Programom za održivi razvoj do 2030. kako bi do 2025. rasipanje hrane i morski otpad smanjile za 30 %, a do 2013. za 50 %. Zbog toga se države članice pozivaju da u svoje nacionalne planove za sprečavanje stvaranja otpada uvrste barem istovjetan cilj.

RAZVOJ UČINKOVITOG TRŽIŠTA SEKUNDARNIH SIROVINA

Ambiciozni ciljevi za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada mogu pomoći kako bi se otpad s visokom ekonomskom vrijednošću oporabio i reciklirao kao kvalitetna sekundarna sirovina. Kako bi se izrazila podrška tom cilju, izvjestiteljica je za države članice, uz cilj postepenog prestanka odlaganja otpada na odlagalištima, uspostavila ciljeve za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje komunalnog otpada od 60 % do 2025. i od 70 % do 2030., u skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta od 9. srpnja 2015. o učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju i u skladu sa zaključcima procjene utjecaja na okoliš od 2. srpnja 2014. koju je objavila Komisija (SWD(2014)207 završna verzija).

Kako bi se postigla vjerodostojnost i usporedivost rezultata država članica, izvjestiteljica smatra da je potrebno uskladiti definiciju komunalnog otpada s onom koju su iz statističkih razloga utvrdili Eurostat i OECD. Ta definicija mora biti u kombinaciji s usklađenom jedinstvenom metodom izračuna za sve države članica, temeljenom na podacima završnog postupka recikliranja i uz podršku učinkovitog sustava izvješćivanja kojim će se spriječiti da se zbrinuti otpad (koji je odložen na odlagalištu ili spaljen) navede kao reciklirani otpad.

Izvjestiteljica također smatra da su sustavi za odvojeno prikupljanje različitih vrsta otpada preduvjet za stvaranje visokokvalitetnog tržišta recikliranja i za postizanje utvrđenih ciljeva. Zbog trenutačne mogućnosti izuzeća iz tehničkih, okolišnih i ekonomskih razloga ovo se načelo zapravo ne primjenjuje u potpunosti.

Države članice trebale bi upotrebljavati ekonomske i regulatorne instrumente kako bi zajamčile pošteno tržišno natjecanje između primarnih sirovina i sekundarnih sirovina.

Izvjestiteljica je svjesna da postoje znatne razlike među državama članicama u pogledu razine odlaganja otpada na odlagalištima i recikliranja otpada. Izvjestiteljica se stoga, radi pravilne i ujednačene provedbe Direktive, slaže s mogućnošću da države članice koje su prema podacima Eurostata 2013. reciklirale manje od 20 % komunalnog otpada, mogu od Europske komisije zatražiti izuzeće u trajanju od pet godina za postizanje ciljeva za 2025. i 2030. godinu. Međutim, izvjestiteljica smatra da bi za dobivanje tog izuzeća dotične države članice trebale predstaviti plan provedbe, koji će Komisija ocijeniti na temelju konkretnih parametara, i ispuniti prijelazne ciljeve za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje.

Izvjestiteljica naglašava potrebu za posebnim mjerama za obradu organskog otpada, s obzirom na to da za sada u tom području ne postoje odgovarajuće odredbe. Odvojeno prikupljanje biološkog otpada trebalo bi postati obvezno biti potpomognuto odgovarajućim ekonomskim instrumentima. Biološki otpad trebalo bi organski reciklirati, a konačni proizvod tog postupka trebao bi zadovoljavati kriterije visoke kvalitete.

Dodaje se novi članak o okviru za kružno gospodarstvo kako bi se uvrstile mjere koje je Komisija predstavila u „Akcijskom planu za kružno gospodarstvo” i ubrzao prijelaz pozivanjem na uspostavljanje europskog pokazatelja učinkovitosti uporabe resursa, zakonodavnih mjera za poticanje održive proizvodnje i potrošnje te kriterija učinkovitosti uporabe resursa, koje treba navesti na oznakama neenergetskih proizvoda.


MIŠLJENJE MANJINE

u skladu s člankom 56. stavkom 3. Poslovnika

Jean-François Jalkh

Budući da je predložena izmjena Direktive 2008/98/EZ:

– nezakonita jer se njome zadire u područje nadležnosti koje pripada isključivo državama članicama, posebice zahtijevanjem da države članice ponude fiskalne poticaje i provode temeljit nadzor;

– neprimjenjiva zbog toga što se u njoj ne uzimaju u obzir stanja u državama članicama koja se drastično razlikuju i prema kojima se ne može provoditi jedinstvena politika, kao i zbog toga što se njome uvode neprimjenjive definicije, posebno kada je riječ o razlikama između komunalnog otpada, organskog otpada i otpada od hrane;

– ekonomski neodrživa jer se njome predviđa veliko opterećenje poduzeća uvođenjem koncepta „proširene odgovornosti proizvođača”, čime se gubi dodana vrijednost proizvoda;

– ima samo dva sigurna rezultata: veliki rast javnog duga i dubinsku integraciju unutarnjeg tržišta koja koristi isključivo nadnacionalnim tijelima.

Zbog zabrinutosti u pogledu ekonomskih i ekoloških rizika koje nosi gospodarenje otpadom Klub zastupnika ENF-a ne podržava rad koji je proveo odbor ENVI i poziva da se u provođenju politike u području otpada poštuje načelo supsidijarnosti te da se više vodi računa o prednostima rješenja koja se temelje na lokalnom pristupu.


MIŠLJENJE Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (27.10.2016)

upućeno Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2008/98/EZ o otpadu

(COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Miroslav Poche

AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  Gospodarenje otpadom u Uniji trebalo bi poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa te promicanja više kružnoga gospodarstva.

(1)  Gospodarenje otpadom, njegova transformacija i uporaba u Uniji trebali bi se poboljšati u cilju zaštite, očuvanja i poboljšanja kvalitete okoliša, zaštite ljudskog zdravlja, osiguranja razborite i racionalne uporabe prirodnih resursa te promicanja stvarnog kružnoga gospodarstva, kojim bi se ograničio negativan učinak na okoliš i očuvali prirodni resursi te postiglo bolje gospodarenje sirovinama, uz istodobno smanjenje ovisnosti gospodarstva o uvozu, povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje energetske ovisnosti EU-a, otvaranje novih gospodarskih mogućnosti, novih tržišta i promicanje stvaranja lokalnih radnih mjesta. Kako bi gospodarstvo bilo zaista kružno, potrebno je poduzeti dodatne mjere koje će biti usredotočene na cijeli životni vijek proizvoda, uključujući održivo vađenje materijala, ekološki dizajn proizvoda, ekološki učinkovitu proizvodnju i održivu potrošnju, tako da se očuvaju resursi i zatvori krug. Poboljšanje uporabe resursa dovelo bi do velikih neto ušteda za europska poduzeća, javna tijela i potrošače te istodobno smanjiti ukupne godišnje emisije stakleničkih plinova.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Ciljeve utvrđene Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje otpada trebalo bi izmijeniti kako bi se njima bolje odražavala nastojanja Unije da prijeđe na kružno gospodarstvo.

(2)  Ciljeve utvrđene Direktivom 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća14 u pogledu pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje otpada trebalo bi izmijeniti kako bi se njima bolje odražavala nastojanja Unije da prijeđe na kružno gospodarstvo poduzimanjem potrebnih mjera kojima bi se osiguralo da se otpad može smatrati korisnim resursom za taj prelazak.

__________________

__________________

14 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

14 Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2 a)  Europski parlament usvojio je 9. srpnja 2015. rezoluciju o učinkovitoj upotrebi resursa: prijelaz na cirkularnu ekonomiju1a u kojoj je naglasio potrebu da se postave obvezujući ciljevi smanjenja otpada, razviju mjere za sprečavanje nastanka otpada i jasne i nedvosmislene definicije;

 

_______________

 

1aUsvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0266.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  Brojne države članice tek trebaju razviti potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom. Stoga je ključno utvrditi dugoročne ciljeve politika u cilju usmjeravanja mjera i ulaganja, posebno sprečavanjem izgradnje prekomjernih strukturnih kapaciteta za obradu preostalog otpada i zadržavanja materijala koji se mogu reciklirati na dnu hijerarhije otpada.

(3)  Brojne države članice tek trebaju razviti potrebnu infrastrukturu za gospodarenje otpadom. Stoga je ključno utvrditi dugoročne ciljeve politika i financijsku, fiskalnu i političku potporu u cilju usmjeravanja mjera i ulaganja, posebno sprečavanjem izgradnje prekomjernih strukturnih kapaciteta za obradu preostalog otpada, kao na primjer za odlaganje otpada na odlagališta i spaljivanje, i zadržavanja materijala koji se mogu reciklirati na najnižoj razini hijerarhije otpada. U tom je kontekstu, da bi se postigli relevantni ciljevi, nužno upotrebljavati europske strukturne i investicijske fondove za financiranje razvoja infrastrukture za gospodarenje otpadom koja je potrebna za sprečavanje, ponovnu uporabu i recikliranje. Također je nužno da države članice izmijene svoje postojeće programe za sprečavanje stvaranja otpada u skladu s ovom Direktivom te da na odgovarajući način prilagode svoja ulaganja.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U Direktivu 2008/98/EZ potrebno je uvrstiti definicije komunalnog otpada, građevinskog otpada i otpada od rušenja, konačnog postupka recikliranja i nasipavanja u svrhu pojašnjenja područja primjene navedenih pojmova.

(5)  U Direktivu 2008/98/EZ potrebno je uvrstiti definicije komunalnog otpada, građevinskog otpada i otpada od rušenja, komercijalnog i industrijskog otpada, konačnog postupka recikliranja, bacanja otpada u okoliš i u more te nasipavanja u svrhu pojašnjenja područja primjene navedenih pojmova.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Trebala bi se zajamčiti usklađenost Direktive 2008/98/EC i povezanih zakonodavnih akata Unije kao što su Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a i Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća1b, posebno dosljednim tumačenjem i primjenom pojmova „otpad”, „hijerarhija otpada” i „nusproizvod” u skladu s tim zakonodavnim aktima.

 

 

__________________

 

1a Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ (SL L 140, 5.6.2009., str. 16.).

 

1b Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  Kako bi se osiguralo da su ciljevi u pogledu recikliranja utemeljeni na pouzdanim i usporedivim podatcima te kako bi se omogućilo bolje praćenje napretka pri postizanju tih ciljeva, definicija komunalnog otpada iz Direktive 2008/98/EZ trebala bi biti u skladu s definicijom koju u statističke svrhe upotrebljavaju Ured za statistiku Europske unije i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj te na temelju koje države članice dostavljaju podatke već nekoliko godina. Definicija komunalnog otpada iz ove Direktive neutralna je u smislu javnog ili privatnog statusa subjekta koji gospodari otpadom.

(6)  Kako bi se osiguralo da su ciljevi u pogledu recikliranja utemeljeni na pouzdanim i usporedivim podatcima te kako bi se omogućilo bolje praćenje napretka pri postizanju tih ciljeva, definicija komunalnog otpada iz Direktive 2008/98/EZ trebala bi biti usklađena s definicijom koju u statističke svrhe upotrebljavaju Ured za statistiku Europske unije i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj te na temelju koje države članice dostavljaju podatke već nekoliko godina. Definicija komunalnog otpada iz ove Direktive neutralna je u smislu javnog ili privatnog statusa subjekta koji gospodari otpadom.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Države članice trebale bi primjenjivati odgovarajuće poticaje za primjenu hijerarhije otpada, posebno financijske poticaje usmjerene na postizanje ciljeva u pogledu sprečavanja stvaranja otpada i recikliranja iz ove Direktive, na primjer naknade za odlaganje na odlagalištu ili spaljivanje, programe „plati koliko baciš”, programe proširene odgovornosti proizvođača te poticaje za lokalna tijela.

(7)  Države članice trebale bi primjenjivati odgovarajuće poticaje za primjenu hijerarhije otpada, posebno financijske, fiskalne i regulatorne poticaje usmjerene na postizanje ciljeva u pogledu sprečavanja stvaranja otpada i recikliranja iz ove Direktive, na primjer naknade za odlaganje na odlagalištu ili spaljivanje, programe „plati koliko baciš”, programe proširene odgovornosti proizvođača te poticaje za lokalna tijela. Kako bi se pridonijelo ciljevima navedenima u ovoj Direktivi, države članice trebale bi se moći koristiti ekonomskim instrumentima ili drugim mjerama sadržanima u Prilogu VI.a. Države članice trebale bi poduzeti mjere koje će im pomoći da se postigne visoka kvaliteta razvrstanog materijala.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a)  Pri prijelazu na kružno gospodarstvo trebale bi se u potpunosti iskoristiti digitalne inovacije. U tu bi se svrhu trebali razvijati elektronički alati poput internetskih platformi za trgovinu otpadom kao novim resursom, kako bi se olakšale trgovinske operacije i smanjila administrativna opterećenja za subjekte, poboljšavajući tako industrijsku simbiozu.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Programi proširene odgovornosti proizvođača bitan su dio učinkovitog gospodarenja otpadom, ali njihova učinkovitost i uspješnost znatno se razlikuju među državama članicama. Stoga je potrebno uspostaviti minimalne operativne zahtjeve za proširenu odgovornost proizvođača. Tim bi se zahtjevima trebali smanjiti troškovi i povećati uspješnost, osigurati ravnopravni uvjeti, uključujući uvjete za mala i srednja poduzeća, te izbjeći prepreke za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Njima bi se trebalo pridonijeti i uključivanju troškova proizvoda na kraju vijeka uporabe u njihove cijene te poticanju proizvođača da više uzimaju u obzir mogućnosti recikliranja i ponovne uporabe pri osmišljavanju proizvoda. Ti bi se zahtjevi trebali primjenjivati na nove i postojeće programe proširene odgovornosti proizvođača. Međutim, za prilagodbu strukture i postupaka postojećih programa proširene odgovornosti proizvođača novim zahtjevima nužno je prijelazno razdoblje.

(9)  Programi proširene odgovornosti proizvođača bitan su dio učinkovitog gospodarenja otpadom, ali njihova učinkovitost i uspješnost znatno se razlikuju među državama članicama. Stoga je potrebno uspostaviti minimalne operativne zahtjeve za programe proširene odgovornosti proizvođača. Tim bi se zahtjevima trebali smanjiti troškovi i povećati uspješnost, olakšati mogućnost popravljanja te poboljšati primjena i provedba odvojenog prikupljanja i sortiranja, osigurati bolja kvaliteta recikliranja, doprinijeti tomu da se zajamči isplativ pristup sekundarnim sirovinama, osigurati ravnopravni uvjeti, uključujući uvjete za mala i srednja poduzeća, te izbjeći prepreke za neometano funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Njima bi se trebalo pridonijeti i uključivanju troškova proizvoda na kraju vijeka uporabe u njihove cijene te poticanju proizvođača da više uzimaju u obzir mogućnosti popravljanja, recikliranja, ponovne uporabe te postupno ukidanje opasnih tvari pri osmišljavanju proizvoda. Ti bi se zahtjevi trebali primjenjivati na nove i postojeće programe proširene odgovornosti proizvođača. Međutim, za prilagodbu strukture i postupaka postojećih programa proširene odgovornosti proizvođača i država članica bez proširene odgovornosti proizvođača novim zahtjevima nužno je prijelazno razdoblje. Tijekom prijelaznog razdoblja države članice bez proširene odgovornosti proizvođača trebale bi jamčiti da njihovi sustavi za gospodarenje otpadom ostvaruju rezultate na provediv, transparentan i odgovoran način koji je u potpunosti usklađen s minimalnim zahtjevima za programe proširene odgovornosti proizvođača.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Sprečavanje stvaranja otpada najučinkovitiji je način poboljšanja učinkovitosti uporabe resursa i smanjenja utjecaja otpada na okoliš. Stoga je važno da države članice poduzmu odgovarajuće mjere za sprečavanje nastanka otpada te da prate i procjenjuju napredak njihove provedbe. Za osiguranje ujednačenog mjerenja cjelokupnog napretka provedbe mjera za sprečavanje nastanka otpada trebalo bi utvrditi zajedničke pokazatelje.

(10)  Sprečavanje stvaranja otpada najučinkovitiji je način poboljšanja učinkovitosti uporabe resursa, smanjenja utjecaja otpada na okoliš i promicanja trajnih visokokvalitetnih materijala koji se mogu reciklirati i ponovo upotrebljavati te smanjenja ovisnosti o uvozu sve rjeđih sirovina. Stoga je važno da države članice poduzmu odgovarajuće mjere za sprečavanje nastanka otpada, među ostalim mjere kojima se smanjuje prisutnost opasnih tvari, promiče recikliranje materijala visoke kvalitete, suzbija planirano zastarijevanje, jača položaj potrošača zahvaljujući boljim informacijama o proizvodima, potiču stalna komunikacija i redovite edukativne kampanje o sprečavanju nastanka otpada, te da prate i procjenjuju napredak njihove provedbe, kao i preventivne ciljeve za smanjenje nastanka otpada kako ga se ne bi povezivalo s gospodarskim rastom. Za osiguranje ujednačenog mjerenja cjelokupnog napretka provedbe mjera za sprečavanje nastanka otpada trebalo bi utvrditi zajedničke pokazatelje i metode izračuna.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12)  Države članice trebale bi poduzeti mjere za promicanje sprečavanja rasipanja hrane u skladu s Programom za održivi razvoj do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015., a posebno njegov cilj smanjenja otpada od hrane na pola do 2030. Tim bi se mjerama trebalo nastojati spriječiti nastanak otpada od hrane u primarnoj proizvodnji, u preradi i proizvodnji, u maloprodaji i ostaloj distribuciji hrane, u restoranima i na mjestima na kojima se poslužuje hrana te u kućanstvima. Uzimajući u obzir koristi od sprečavanja nastanka otpada od hrane za okoliš i gospodarstvo, države članice trebale bi uspostaviti posebne mjere za sprečavanje nastanka otpada od hrane i mjeriti napredak smanjenja otpada od hrane. Radi lakše razmjene dobre prakse diljem EU-a među državama članicama i među subjektima u prehrambenoj industriji, potrebno je uspostaviti ujednačene metodologije takvog mjerenja. Izvješće o razinama otpada od hrane trebalo bi podnositi jedanput u dvije godine.

(12)  Države članice trebale bi poduzeti mjere za promicanje sprečavanja rasipanja hrane u skladu s Programom za održivi razvoj do 2030. koji je donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda 25. rujna 2015., a posebno njegov cilj smanjenja otpada od hrane za barem 50 % do 2030. Tim bi se mjerama trebalo nastojati spriječiti nastanak otpada od hrane na maloprodajnoj i potrošačkoj razini te smanjiti gubici hrane tijekom proizvodnje i u opskrbnom lancu, uključujući poljoprivredne proizvode koji namjerno nisu prikupljeni i gubitke nakon žetve, te tijekom distribucije hrane, u javnim i privatnim organizacijama u kojima se prodaju ili nude jela, u restoranima i na mjestima na kojima se poslužuje hrana te u kućanstvima. Uzimajući u obzir koristi od sprečavanja nastanka otpada od hrane za okoliš i gospodarstvo, države članice trebale bi u svojim nacionalnim programima za sprečavanje otpada uspostaviti posebne mjere za sprečavanje nastanka otpada od hrane kako bi postigle cilj smanjenja otpada od hrane od najmanje 30% do 2025. i 50 % do 2030., i mjeriti napredak postignut u smanjenju otpada od hrane. Radi lakše razmjene dobre prakse diljem Unije među državama članicama i među subjektima u prehrambenoj industriji, potrebno je uspostaviti ujednačene metodologije takvog mjerenja. Izvješće o razinama otpada od hrane trebalo bi podnositi jedanput u dvije godine. Da bi se spriječilo rasipanje hrane, države članice trebale bi uspostaviti okvir kojim bi se prehrambenom sektoru omogućilo da dalje distribuira i donira neprodane proizvode, uz istodobno jamstvo da takva distribucija neće imati negativni utjecaj na zdravlje ljudi ili sigurnost hrane.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.a)  Komisija bi trebala analizirati mogućnost određivanja ciljeva recikliranja za neopasni komercijalni i industrijski otpad kojima bi bile obuhvaćene obveze recikliranja slične onima koje se primjenjuju za komunalni otpad U cilju utvrđivanja točne osnovice za postavljanje tih ciljeva Komisija prikuplja podatke o tom otpadu na temelju zajedničkog izvješćivanja koje provode države članice. U roku od dvije godine od prikupljanja podataka i na temelju procjene učinka Komisija bi trebala razmotriti mogućnost postavljanja zasebnih ciljeva za recikliranje neopasnog komercijalnog i industrijskog otpada do 2025., barem za papir, metal i biološki otpad.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13.b)  Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008.1a obvezujući je pravni instrument na razini Unije za procjenu, nadzor i utvrđivanje ciljeva u području okoliša kako bi se ostvario dobar ekološki status u odnosu na morski otpad. Međutim, glavni izvori morskog otpada aktivnosti su na kopnu, a njih uzrokuju loše prakse gospodarenja krutim otpadom, nedostatna infrastruktura i slaba osviještenost javnosti. Zbog toga bi države članice trebale usvojiti mjere za smanjenje otpada s kopna koji bi mogao završiti u morskom okruženju u skladu s Programom za održivi razvoj do 2030., koji je 25. rujna 2015. donijela Opća skupština Ujedinjenih naroda, a posebno njegov cilj smanjenja morskog otpada za 50 % do 2030. Uzimajući u obzir koristi od sprečavanja nastanka morskog otpada za okoliš i gospodarstvo, države članice trebale bi svojim programima sprečavanja nastanka otpada uspostaviti posebne mjere za sprečavanje nastanka morskog otpada kako bi u najmanju ruku postigle cilj smanjenja od 50 % do 2030. te bi trebale mjeriti napredak postignut u smanjenju morskog otpada. Radi lakše razmjene dobre prakse među državama članicama diljem Unije potrebno je uspostaviti ujednačene metodologije takvog mjerenja. Izvješće o razinama morskog otpada trebalo bi podnositi jedanput u dvije godine.

 

__________________

 

1a Direktiva 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o uspostavljanju okvira za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (Okvirna direktiva o pomorskoj strategiji) (SL L 164, 25.6.2008., str. 19.)

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13 c)  Kako bi pomogla u ostvarenju ciljeva kružnog gospodarstva, Komisija bi trebala promicati koordinaciju i razmjenu informacija i najboljih praksi među državama članicama, organizacijama civilnog društva, lokalnim i regionalnim vlastima, socijalnim partnerima i među različitim gospodarskim sektorima, što uključuje i sektor zbrinjavanja otpada i financijski sektor. Koordinacija i razmjena mogle bi se postići uvođenjem komunikacijskih platformi o kružnom gospodarstvu kojima bi se podigla razina osviještenosti o novim industrijskim rješenjima i dozvolio bolji pregled raspoloživih kapaciteta te doprinijelo povezivanju sektora zbrinjavanja otpada i financijskog sektora i podržavanju industrijske simbioze. Komisija bi trebala aktivno promicati platforme za dijeljenje kao poslovni model kružnog gospodarstva.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15 a)  Odvojeno prikupljanje i recikliranje otpadnih ulja donijeli bi znatnu korist za gospodarstvo i okoliš u smislu osiguranja stabilne opskrbe sirovinama, napredovanja prema kružnom gospodarstvu i pridonošenja manjoj ovisnosti o opskrbi naftom. Neke države članice već prikupljaju i recikliraju veliki dio svojih otpadnih ulja. Međutim, 2015. tek je oko 13 % svih baznih ulja dobiveno ponovnim rafiniranjem otpadnih ulja. Stoga bi Komisija trebala do... [unijeti datum: dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] predstaviti procjenu učinka uvođenja cilja prikupljanja i recikliranja otpadnih ulja na razini Unije.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15b)  Kada je to moguće, države članice trebale bi poticati uporabu materijala kao što su trajni materijali koji imaju veću vrijednost za kružno gospodarstvo jer se mogu svrstati u materijale koji se mogu reciklirati, a da ne izgube na kvaliteti, bez obzira na to koliko se često recikliraju.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16)  Među državama članicama postoje velike razlike u uspješnosti gospodarenja otpadom, posebno u pogledu recikliranja komunalnog otpada. Kako bi se uzele u obzir navedene razlike, onim državama članicama koje su u 2013. prema podatcima Eurostata reciklirale manje od 20 % svojeg komunalnog otpada trebalo bi dati više vremena za usklađivanje s ciljevima povezanima s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranje utvrđenima za 2025. i 2030. S obzirom na prosječan napredak tih država članica u proteklih 15 godina, one bi morale pojačati svoje kapacitete recikliranja znatno iznad prosjeka kako bi dostigle navedene ciljeve. Kako bi se osigurali kontinuiran napredak prema ostvarenju ciljeva i pravodobno uklanjanje razlika u provedbi, države članice koje dobiju dodatno vrijeme trebale bi postići srednjoročne ciljeve i izraditi plan provedbe.

(16)  Među državama članicama postoje velike razlike u uspješnosti gospodarenja otpadom, posebno u pogledu recikliranja komunalnog otpada. Kako bi se uzele u obzir navedene razlike, onim državama članicama koje su u 2013. prema podatcima Eurostata reciklirale manje od 20 % svojeg komunalnog otpada trebalo bi dati više vremena za usklađivanje s ciljevima povezanima s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranje utvrđenima za 2025. i 2030. S obzirom na prosječan napredak tih država članica u proteklih 15 godina, one bi morale pojačati svoje kapacitete recikliranja znatno iznad prosjeka kako bi dostigle navedene ciljeve. Kako bi se osigurali kontinuiran napredak prema ostvarenju ciljeva i pravodobno uklanjanje razlika u provedbi, države članice koje dobiju dodatno vrijeme trebale bi postići srednjoročne ciljeve i izraditi plan provedbe uz potporu Komisije.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi povezani s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranjem, države članice trebale bi moći uzeti u obzir proizvode i sastavne dijelove koje za ponovnu uporabu pripremaju priznati subjekti ili se pripremaju u priznatim programima povrata pologa te recikliranje metala koje se odvija u kombinaciji sa spaljivanjem. Kako bi se osiguralo ujednačeno izračunavanje navedenih podataka, Komisija će donijeti detaljna pravila za utvrđivanje priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu i priznatih programa povrata pologa, za kriterije kvalitete za reciklirane metale te za prikupljanje, provjeru i dostavu podataka.

(18)  Za potrebe izračuna jesu li ostvareni ciljevi povezani s pripremom za ponovnu uporabu i recikliranjem, države članice trebale bi moći uzeti u obzir proizvode i sastavne dijelove ili, prema potrebi, ambalažu, koje za ponovnu uporabu pripremaju priznati subjekti ili se pripremaju u priznatim programima povrata pologa te recikliranje metala koje se odvija u kombinaciji s energetskom oporabom i spaljivanjem. Kako bi se osiguralo ujednačeno izračunavanje navedenih podataka, Komisija će donijeti detaljna pravila za utvrđivanje priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu i priznatih programa povrata pologa, za kriterije kvalitete za reciklirane metale te za prikupljanje, provjeru i dostavu podataka.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Kako bi se osigurala bolja, pravovremenija i ujednačenija provedba ove Direktive te kako bi se predvidjeli nedostaci u provedbi, trebalo bi uspostaviti sustav ranog upozoravanja kojim bi se otkrili nedostaci i omogućilo poduzimanje mjera prije isteka rokova za ispunjenje ciljeva.

(19)  Kako bi se osigurala bolja, pravovremenija i ujednačenija provedba ove Direktive te kako bi se predvidjeli nedostaci u provedbi, trebalo bi, uz potporu Komisije, uspostaviti sustav ranog upozoravanja kojim bi se otkrili nedostaci i omogućilo poduzimanje mjera prije isteka rokova za ispunjenje ciljeva.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Poštovanje obveze uspostave sustava odvojenog prikupljanja papira, metala, plastike i stakla bitno je za povećanje stopa pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja u državama članicama. Osim toga, biološki otpad trebao bi se prikupljati odvojeno radi doprinosa povećanju stopa pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja te sprečavanju onečišćenja suhih materijala koji se mogu reciklirati.

(20)  Poštovanje obveze uspostave sustava odvojenog prikupljanja papira, metala, plastike, stakla, drveta i tekstila bitno je za povećanje stopa pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja u državama članicama. Osim toga, biološki otpad trebao bi se prikupljati odvojeno radi doprinosa povećanju stopa pripreme za ponovnu uporabu i recikliranja te sprečavanju onečišćenja suhih materijala koji se mogu reciklirati i sprečavanju spaljivanja i odlaganja otpada na odlagališta. Nadalje, učinkovitijom uporabom otpada pružio bi se snažan poticaj za lanac opskrbe biogospodarstva. Zasebno prikupljanje biološkog otpada iz komunalnog otpada trebalo bi učiniti obveznim. Biogospodarstvo ima ključnu ulogu u jamčenju dostupnosti sirovina u Uniji. Komisija bi trebala razmotriti mogućnost da se odredi cilj recikliranja biootpada kako bi se privukle infrastrukturne investicije u postrojenja za recikliranje biološkog otpada te potaknula prerada organskog materijala.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Pravilno gospodarenje opasnim otpadom i dalje je problem unutar Unije, a dio podataka o njegovoj obradi nedostaje. Stoga je potrebno poboljšati evidentiranje i mehanizme praćenja uspostavom elektroničkih registara za opasni otpad u državama članicama. Prikupljanje elektroničkih podataka trebalo bi po potrebi proširiti na ostale vrste otpada kako bi se pojednostavnilo vođenje evidencije za poduzeća i uprave te poboljšao nadzor tokova otpada u Uniji.

(21)  Pravilno gospodarenje opasnim otpadom i dalje je problem unutar Unije, a dio podataka o njegovoj obradi nedostaje. Stoga je potrebno poboljšati evidentiranje i mehanizme praćenja uspostavom elektroničkih registara za opasni otpad u državama članicama. Prikupljanje elektroničkih podataka trebalo bi proširiti na druge vrste otpada, u najvećoj mogućoj mjeri, kako bi se pojednostavnilo vođenje evidencije za poduzeća i uprave te poboljšao nadzor tokova otpada u Uniji. Ti podaci trebali bi se prikupljati u skladu sa standardima i specifikacijama kojima se podupiru ciljevi za otvorene podatke te bi se trebali biti dostupni kao otvoreni podaci.

Amandman    23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(21 a)  Kako bi se izbjegla kontaminacija komunalnog otpada opasnim tvarima koje bi mogle smanjiti mogućnost recikliranja i tako spriječiti veću iskoristivost sekundarnih sirovina, države članice trebale bi uspostaviti zasebne tokove prikupljanja opasnog otpada iz kućanstava. Sredstva Unije koja se dodjeljuju za podupiranje prijelaza na kružno gospodarstvo mogla bi se iskoristiti za istraživačke programe u području zamjene opasnih materijala i obrade opasnog otpada.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Ovom se Direktivom utvrđuju dugoročni ciljevi Unije za gospodarenje otpadom te se gospodarskim subjektima i državama članicama daju jasne smjernice za ulaganja potrebna za postizanje ciljeva ove Direktive. Države članice bi se pri izradi nacionalnih strategija gospodarenja otpadom i planiranja ulaganja u infrastrukturu za gospodarenje otpadom trebale razborito koristiti europskim strukturnim i investicijskim fondovima promicanjem sprečavanja nastanka otpada, njegove ponovne uporabe i recikliranja, u skladu s hijerarhijom otpada.

(22)  Ovom se Direktivom utvrđuju dugoročni ciljevi Unije za gospodarenje otpadom te se gospodarskim subjektima i državama članicama daju jasne smjernice za ulaganja potrebna za postizanje ciljeva ove Direktive. Države članice bi se pri izradi nacionalnih strategija gospodarenja otpadom i planiranja ulaganja u infrastrukturu za gospodarenje otpadom trebale razborito koristiti europskim strukturnim i investicijskim fondovima promicanjem prvenstveno sprečavanja nastanka i ponovne uporabe otpada, a zatim recikliranja, u skladu s hijerarhijom otpada, a ne za podupiranje odlaganja otpada na odlagališta ili spaljivanja otpada.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Neke su sirovine izrazito važne za gospodarstvo Unije, a njihova je nabava povezana s visokim rizikom. Radi osiguranja sigurnosti opskrbe tim sirovinama i u skladu s Inicijativom za sirovine te ciljevima Europskog partnerstva za inovacije u području sirovina, države članice trebale bi poduzeti mjere za najbolje moguće gospodarenje otpadom koji sadržava znatne količine tih sirovina, uzimajući u obzir gospodarsku i tehnološku izvedivost te koristi za okoliš. Komisija je utvrdila popis ključnih sirovina za EU18. Navedeni popis podliježe redovitoj reviziji Komisije.

(23)  Neke su sirovine izrazito važne za gospodarstvo Unije, a njihova je nabava povezana s visokim rizikom. Radi osiguranja sigurnosti opskrbe tim sirovinama i u skladu s Inicijativom za sirovine te ciljevima Europskog partnerstva za inovacije u području sirovina, države članice trebale bi poduzeti mjere za najbolje moguće gospodarenje otpadom koji sadržava znatne količine tih sirovina, sprečavanjem odlaganja neobrađenog otpada na odlagališta ili spaljivanja takvog otpada, uzimajući u obzir gospodarsku i tehnološku izvedivost te koristi za okoliš i zdravlje. Komisija je utvrdila popis ključnih sirovina za EU18. Navedeni popis podliježe redovitoj reviziji Komisije.

__________________

__________________

18 COM(2014) 297 final.

18 COM(2014)0297

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Bacanje otpada u okoliš izravno negativno utječe na okoliš i dobrobit građana, a visoki troškovi čišćenja nepotrebno su gospodarsko opterećenje za društvo. Uvođenjem posebnih mjera u planove gospodarenja otpadom i pravilnom provedbom zakonskih propisa za koju su odgovorna nadležna tijela trebalo bi se pridonijeti rješavanju tog problema.

(25)  Bacanje otpada u okoliš izravno negativno utječe na okoliš i dobrobit građana, a visoki troškovi čišćenja nepotrebno su gospodarsko opterećenje za društvo. Bacanje otpada treba se smatrati društvenim problemom pojedinaca koji rukuju otpadom na neodgovarajući ili nelegalan način. Uvođenjem posebnih mjera u planove gospodarenja otpadom i pravilnom provedbom zakonskih propisa za koju su odgovorna nadležna tijela trebalo bi se pridonijeti rješavanju tog problema.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Statistički podatci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost statističkih podataka. Stoga države članice pri izvješćivanju o ostvarenju ciljeva utvrđenih u zakonodavstvu o otpadu primjenjuju najnoviju metodologiju koju su razvili Komisija i nacionalni statistički uredi država članica.

(28)  Statistički podatci koje dostavljaju države članice Komisiji su neophodni za procjenu usklađenosti sa zakonodavstvom o otpadu u svim državama članicama. Određivanjem usklađene metodologije za prikupljanje i obradu podataka, uvođenjem zajedničke točke za unos svih podataka o otpadu, koja bi trebala biti Eurostat, brisanjem zastarjelih zahtjeva za izvješćivanje, uspoređivanjem nacionalnih metoda izvješćivanja te uvođenjem izvješća o potvrdi kvalitete podataka, na osnovi usklađenog formata, trebale bi se povećati kvaliteta, pouzdanost i usporedivost statističkih podataka. Pouzdano pružanje usporedivih statističkih podataka o gospodarenju otpadom od presudne je važnosti za učinkovitu provedbu i osiguranje usporedivosti podataka među državama članicama. Stoga bi države članice pri pripremi izvješća o provedbi u skladu s ovom Direktivom, trebale koristiti najnoviju metodologiju koju su izradili Komisija i nacionalni statistički uredi država članica.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a)  Istraživanje i inovacije važni su kako bi se u Uniji podupirao prijelaz na kružno gospodarstvo, u kojem se otpad smatra novim resursom. Kako bi se to postiglo, nužno je u okviru Obzora 2020. pridonijeti projektima istraživanja i inovacija koji mogu na terenu pokazati i ispitati gospodarsku i ekološku održivost kružnog gospodarstva. Ti projekti mogu istodobno uz prihvaćanje sustavnog pristupa doprinositi izradi zakonodavstva koje potiče inovacije i lako se provodi i to otkrivanjem regulatornih nesigurnosti, prepreka i odstupanja koja sprečavaju razvoj poslovnih modela temeljenih na učinkovitoj uporabi resursa.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28b)  Komisija bi svake tri godine trebala objaviti izvješće na temelju podataka i informacija koje dostavljaju države članice kako bi Europski parlament i Vijeće izvijestila o napretku postignutom u postizanju ciljeva recikliranja i provedbi novih obveza iz ove Direktive.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33 a)  Države članice trebale bi osigurati visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u sektoru proizvodnje, recikliranja, popravaka, pripreme za ponovnu uporabu i zbrinjavanja otpada, uzimajući u obzir posebne rizike s kojima se suočavaju radnici u tim sektorima, te bi stoga trebale zajamčiti da se postojeće zakonodavstvo Unije u tom području pravilno primjenjuje i provodi.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33b)  Od presudne je važnosti da se postojeće zakonodavstvo o otpadu ispravno primijeni i provodi.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(33c)  Ova je Direktiva usvojena vodeći računa o obvezama navedenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016., a trebalo bi je primijeniti i provesti u skladu sa smjernicama koje su sadržane u istom sporazumu.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka -1. (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 2. – stavak 2. – točka b

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  U članku 2. stavku 2. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„b)   nusproizvodi životinjskog podrijetla uključujući prerađene proizvode obuhvaćene Uredbom (EZ) br. 1774/2002, osim proizvoda namijenjenih spaljivanju, odlaganju na odlagališta ili uporabi u postrojenjima na bioplin ili kompost;

„b)   nusproizvodi životinjskog podrijetla uključujući prerađene proizvode obuhvaćene Uredbom (EZ) br. 1774/2002, osim proizvoda namijenjenih spaljivanju ili odlaganju na odlagališta;

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka a

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 1.a – podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Komunalni otpad, kako je definiran ovom Direktivom, treba se smatrati neutralnim u smislu privatnog ili javnog statusa subjekta koji gospodari tim otpadom.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka aa (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 1.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a a) umeće se sljedeća točka:

 

„1.b  ‚komercijalni i industrijski otpad’ znači bezopasni miješani otpad i zasebno prikupljeni otpad u količinama većim od komunalnog otpada koji potječe iz komercijalnih i industrijskih aktivnosti i/ili objekata, uključujući papir i karton, staklo, metal, plastiku, biootpad, drvo i glomazni otpad.

 

Komercijalnim i industrijskim otpadom nisu obuhvaćeni komunalni otpad, građevinski otpad i otpad od rušenja te otpad iz kanalizacijske mreže i pročišćavanja otpadnih voda, uključujući kanalizacijski mulj;”;

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka ab (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 1.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a b) umeće se sljedeća točka:

 

„1c.  ‚bacanje otpada u okoliš’ znači svaki postupak ili propust pojedinca, namjeran ili iz nemara, čija je posljedica otpad u okolišu;”;

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka ac (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 1.d (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(a c) umeće se sljedeća točka:

 

„1d. ‚otpad od hrane’ znači hrana uklonjena iz lanca opskrbe ili odložena na razini prerade, proizvodnje, na maloprodajnoj i potrošačkoj razini te gubici hrane duž cijeloga lanca proizvodnje i opskrbe, uključujući gubitke u primarnoj proizvodnji, prijevozu i skladištenju, poljoprivredne proizvode koji namjerno nisu prikupljeni i gubitke nakon žetve;”

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka c

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  ‚biološki otpad’ znači biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i sličan otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda te ostali otpad sličnih svojstava biorazgradivosti usporediv prema prirodi, sastavu i količini;”;

4.  ‚biološki otpad’ znači biorazgradivi otpad iz vrtova i parkova, poljoprivredni otpad koji ne potječe od životinja (uključujući gubitke nakon žetve), hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i sličan otpad iz proizvodnje i prerade prehrambenih proizvoda te ostali otpad sličnih svojstava biorazgradivosti i komopostiranja koji je usporediv prema prirodi i sastavu;

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka d

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 4.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.a  ‚građevinski otpad i otpad od rušenja’ znači otpad obuhvaćen kategorijama građevinskog otpada i otpada od rušenja navedenima u popisu otpada donesenom u skladu s člankom 7.;”;

4.a  ‚građevinski otpad i otpad od rušenja’ znači otpad obuhvaćen kategorijama građevinskog otpada i otpada od rušenja, uključujući lake materijale, navedenima u popisu otpada donesenom u skladu s člankom 7.;”

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka da (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 4.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)   umeće se sljedeća točka:

 

„4b.  ‚trajni materijali’ znači materijali koji se mogu svrstati u materijale koji se jednom kad se proizvedu mogu reciklirati, a da ne izgube na kvaliteti, bez obzira na to koliko se često recikliraju.”

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 1. – podtočka db (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 9.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  umeće se sljedeća točka:

 

„9.a  ‚proširena odgovornost proizvođača’ znači potpuna ili djelomična operativna i/ili financijska odgovornost proizvođača za proizvod proširena na fazu životnog ciklusa proizvoda nakon što ga upotrijebi potrošač kao sredstvo kojim će države članice ispuniti ciljeve Unije u području otpada i povećati stopu ponovne uporabe i recikliranja;”

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka e

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 16.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

16.  ‚priprema za ponovnu uporabu’ znači postupci oporabe kao što su provjera, čišćenje ili popravak kojima se otpad, proizvodi ili dijelovi proizvoda koje je prikupio priznati subjekt za ponovnu uporabu ili su prikupljeni putem priznatih programa povrata pologa pripremaju kako bi se mogli ponovno upotrijebiti bez dodatne predobrade;”;

16.  ‚priprema za ponovnu uporabu’ znači postupci oporabe kao što su provjera, čišćenje ili popravak kojima se proizvodi ili dijelovi proizvoda koji su postali otpad pripremaju za ponovnu uporabu bez dodatne prethodne prerade;

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka ea (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 16.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ea)   umeće se sljedeća točka:

 

16.a  ‚razrjeđivanje’ je miješanje otpada s jednim materijalom ili više drugih materijala ili otpada u cilju smanjenja koncentracije sastojaka koji se nalaze u otpadu bez kemijske transformacije kako bi se dopustilo slanje razrijeđenog otpada u obradu ili postupak recikliranja, što ne bi bilo dopušteno za nerazrijeđeni otpad.” 

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka f

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 17.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

17.a  ‚konačni postupak recikliranja’ znači postupak recikliranja koji počinje nakon što više nije potreban nikakav daljnji postupak mehaničkog sortiranja i otpadni materijali uđu u postupak proizvodnje te budu učinkovito ponovno prerađeni u proizvode, materijale ili tvari;

17.a  ‚konačni postupak recikliranja’ znači postupak recikliranja koji počinje nakon što više nije potreban nikakav daljnji postupak mehaničkog sortiranja i kada otpad i otpadni materijali koji se više ne smatraju otpadom u skladu s člankom 6. stavkom 1. uđu u postupak proizvodnje te budu učinkovito ponovno prerađeni u proizvode, materijale ili tvari;

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka fa (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 17. ba (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa)   umeće se sljedeća točka:

 

„17ba.  ‚organsko recikliranje’ znači aerobna obrada (kompostiranje) biorazgradivih dijelova otpada, u kućanstvima i u kontroliranim uvjetima te uporabom mikroorganizama ili crva, što rezultira kompostom. Odlagališta se ne smatraju oblikom organskog recikliranja;”

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka fb (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 20.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fb)   dodaje se sljedeća točka:

 

20.a   ‚dekontaminacija’ znači svaki postupak koji se sastoji od uklanjanja ili obrade neželjenih opasnih tvari ili onečišćujućih tvari iz otpada da bi ih se uništilo.”

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka fc (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 20.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f c)   dodaje se sljedeća točka:

 

„20.b  ‚prerada’ znači postupak vraćanja proizvoda u zadovoljavajuće radno stanje ponovnom izgradnjom ili popravkom glavnih dijelova koji su gotovo pokvareni.”

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 2. – podtočka fd (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 3. – točka 20.c (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f d)  dodaje se sljedeća točka:

 

„20.c  ‚otpadno ulje koje je moguće prikupiti’ znači otpadno ulje koje se može prikupiti, obično 50 % godišnje potrošnje sredstva za podmazivanje u državama članicama.”

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 3.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 4. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice primjenjuju odgovarajuće ekonomske instrumente kako bi osigurale poticaje za primjenu hijerarhije otpada.

3.  Kako bi pridonijele ciljevima navedenima u ovoj Direktivi i dale poticaje za primjenu hijerarhije otpada, države članice služe se odgovarajućim ekonomskim instrumentima ili drugim mjerama. U tu svrhu države članice mogu upotrijebiti ekonomske instrumente ili druge mjere navedene u Prilogu VI.a.

Države članice do [umetnuti datum 18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] i svakih pet godina nakon tog datuma Komisiji podnose izvješća o posebnim instrumentima koje su uspostavile u skladu s ovim stavkom.”;

Države članice do [umetnuti datum 18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Direktive] i svakih pet godina nakon tog datuma Komisiji podnose izvješća o posebnim instrumentima ili drugim mjerama koje su uspostavile u skladu s ovim stavkom.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 3.a (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 4. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a)  U članku 4. dodaje se sljedeći stavak:

 

„3a.   Otpad se sortira prije energetske oporabe ili konačnog zbrinjavanja na odlagalište kako bi se pružila podrška učinkovitom odvajanju materijala koji se može reciklirati. Obrađuju se također biorazgradivi dijelovi.

 

Odstupajući od prvog podstavka, zasebno prikupljeni biootpad može se poslati na anaerobnu razgradnju ili u druga postrojenja za obradu koristeći biorazgradiv otpad kao isključivu ulaznu količinu pod uvjetom da je kvaliteta biootpada u skladu sa zahtjevima tih postrojenja.”

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 4. – podtočka b

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 5. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 38.a radi utvrđivanja preciznih kriterija za primjenu uvjeta utvrđenih stavkom 1. na određene tvari ili predmete.

2.  Preko redovnog zakonodavnog postupka Vijeće i Europski Parlament uz pomoć Komisije utvrđuju precizne kriterije za primjenu uvjeta utvrđenih stavkom 1. na određene tvari ili predmete.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 5. – točka a – podtočka i

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 6. – stavak 1. − podstavak 1. − točka -a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  otpad je podvrgnut postupku pripreme za ponovnu uporabu;

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 5. – podtočka b

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 38.a radi utvrđivanja detaljnih kriterija za primjenu uvjeta utvrđenih stavkom 1. na određenu vrstu otpada. Tim se detaljnim kriterijima obuhvaćaju, prema potrebi, granične vrijednosti za onečišćujuće tvari te se uzimaju u obzir svi mogući štetni učinci tvari ili predmeta na okoliš.

2.  Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 38.a radi utvrđivanja detaljnih kriterija za primjenu uvjeta utvrđenih stavkom 1. na određenu vrstu otpada. Za određene materijale poput agregata, papira, stakla, metala, plastike, guma i tekstila treba razmotriti posebne kriterije za prestanak statusa otpada. Tim se detaljnim kriterijima obuhvaćaju, prema potrebi, granične vrijednosti za onečišćujuće tvari te se uzimaju u obzir svi mogući štetni učinci tvari ili predmeta na okoliš.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 7. – podtočka -a (nova)

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  u stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

1.  Kako bi se ojačala ponovna uporaba i sprečavanje, recikliranje i drugi načini oporabe otpada, države članice mogu donijeti zakonodavne i druge mjere kojima će osigurati da svaka fizička ili pravna osoba koja profesionalno razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje ili uvozi proizvode (proizvođač proizvoda) bude obuhvaćena režimom proširene odgovornosti proizvođača.”

"1.  Kako bi se ojačala ponovna uporaba i sprečavanje, recikliranje i drugi načini oporabe otpada, države članice donose zakonodavne i druge mjere kojima će osigurati da svaka fizička ili pravna osoba koja profesionalno razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje, prodaje ili uvozi proizvode (proizvođač proizvoda) bude obuhvaćena režimom proširene odgovornosti proizvođača.”

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 7. – podtočka a

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8. – stavak 1. – podstavak 2.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Te mjere mogu uključivati uspostavu programa proširene odgovornosti proizvođača kojima se definiraju posebne operativne i financijske obveze proizvođača proizvoda.

Te mjere uključuju uspostavu programa proširene odgovornosti proizvođača kojima se definiraju posebne operativne, organizacijske i financijske obveze proizvođača proizvoda, kojima se odgovornost proizvođača proširuje na stanje životnog ciklusa proizvoda nakon što ga upotrijebi potrošač. Odgovornošću proizvođača žele se obuhvatiti svi proizvodi stavljeni na tržište.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 7. – točka b

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8. – stavak 2. – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tim se mjerama mogu poticati, među ostalim, razvoj, proizvodnja i marketing proizvoda koji su pogodni za višekratnu uporabu i tehnički trajni, a kad postanu otpad, pogodni za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje kako bi se omogućila pravilna provedba hijerarhije otpada. Mjerama bi trebalo uzeti u obzir učinak proizvoda tijekom cijelog njihova životnog vijeka

Tim se mjerama potiču, među ostalim, razvoj, proizvodnja i marketing proizvoda koji su pogodni za višekratnu uporabu, tehnički trajni i lako popravljivi i, kad postanu otpad i pripreme se za ponovnu uporabu ili recikliraju, pogodni za stavljanje na raspolaganje na tržištu ili stavljanje na tržište kako bi se omogućila pravilna provedba hijerarhije otpada. Mjerama se uzima u obzir učinak proizvoda tijekom cijelog njihova životnog vijeka, hijerarhiju otpada te relevantno zakonodavstvo i standarde Unije koji se već primjenjuju na proizvode.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 7. – podtočka c

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8. – stavak 5.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Komisija organizira razmjenu informacija među državama članicama i sudionicima uključenima u programe odgovornosti proizvođača o praktičnoj provedbi zahtjeva definiranih člankom 8.a i o najboljim praksama za osiguranje odgovarajućeg upravljanja programima proširene odgovornosti proizvođača i prekogranične suradnje među njima. To, među ostalim, uključuje razmjenu informacija o organizacijskim značajkama i praćenju organizacija za odgovornost proizvođača, odabiru subjekata za gospodarenje otpadom i sprečavanju bacanja otpada u okoliš. Komisija objavljuje rezultate razmjene informacija.

5.  Komisija organizira razmjenu informacija među državama članicama i sudionicima uključenima u programe odgovornosti proizvođača o praktičnoj provedbi zahtjeva definiranih člankom 8.a i o najboljim praksama za osiguranje odgovarajućeg upravljanja programima proširene odgovornosti proizvođača i prekogranične suradnje među njima. To, među ostalim, uključuje razmjenu informacija o organizacijskim značajkama i praćenju organizacija za odgovornost proizvođača, odabiru subjekata za gospodarenje otpadom i sprečavanju bacanja otpada u okoliš. Komisija objavljuje rezultate razmjene informacija i može dati smjernice o relevantnim aspektima.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 1. – alineja 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  na jasan način definiraju uloge i odgovornosti proizvođača proizvoda koji stavljaju robu na tržište Unije, organizacija koje u njihovo ime provode proširenu odgovornost proizvođača, privatnih ili javnih subjekata za gospodarenje otpadom, lokalnih tijela i, prema potrebi, priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu,

–  na jasan način definiraju uloge i odgovornosti proizvođača proizvoda koji stavljaju robu na tržište Unije (npr. svaka fizička ili pravna osoba koja profesionalno razvija, proizvodi, obrađuje, prodaje ili uvozi proizvode), organizacija koje u njihovo ime provode proširenu odgovornost proizvođača, privatnih ili javnih subjekata za gospodarenje otpadom, lokalnih tijela, distributera i trgovaca na malo, krajnjih korisnika i potrošača, mreža za ponovnu uporabu i popravak te priznatih subjekata za pripremu za ponovnu uporabu,

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 1. – alineja 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  definiraju mjerljivi ciljevi u području gospodarenja otpadom, u skladu s hijerarhijom otpada, u cilju postizanja barem kvantitativnih ciljeva relevantnih za program kako su utvrđeni ovom Direktivom, Direktivom 94/62/EZ, Direktivom 2000/53/EZ, Direktivom 2006/66/EZ i Direktivom 2012/19/EU,

–  definiraju mjerljivi ciljevi za sprečavanje, ponovnu uporabu, pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje otpada, kao i ciljevi minimalnog recikliranog sadržaja za plastiku kako bi se postigli barem kvantitativni ciljevi relevantni za program kako su utvrđeni ovom Direktivom, Direktivom 94/62/EZ, Direktivom 2000/53/EZ, Direktivom 2006/66/EZ i Direktivom 2012/19/EU te drugi ciljevi koje se smatra relevantnima za program;

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 1. – alineja 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  utvrdi sustav izvješćivanja radi prikupljanja podataka o proizvodima koje na tržište Unije stavljaju proizvođači koji podliježu proširenoj odgovornosti proizvođača. Nakon što ti proizvodi postanu otpad, sustavom izvješćivanja osigurava se sakupljanje podataka o prikupljanju i obradi tog otpada uz navođenje, prema potrebi, tokova otpadnih materijala,

–  utvrdi sustav izvješćivanja radi prikupljanja podataka o proizvodima ili, po potrebi, ambalaži koje na tržište Unije stavljaju proizvođači koji podliježu proširenoj odgovornosti proizvođača; nakon što ti proizvodi ili, kad je to primjenjivo, ambalaža postanu otpad, sustavom izvješćivanja osigurava se sakupljanje podataka o prikupljanju i obradi tog otpada uz navođenje, prema potrebi, tokova otpadnih materijala,

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 1. – alineja 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  osigura jednako postupanje, bez diskriminacije, prema proizvođačima proizvoda i u pogledu malih i srednjih poduzeća.

–  osigura jednako postupanje, bez diskriminacije, prema proizvođačima proizvoda i prema subjektima koji gospodare otpadom i provode recikliranje te u pogledu malih i srednjih poduzeća.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 1. – alineja 4.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  obuhvaćaju zahtjevi za poboljšanje dizajna proizvoda (ekološki dizajn) u cilju sprečavanja nastanka otpada, a ne samo recikliranja i oporabe materijala, uključujući optimiziranu obradu proizvoda na kraju njihova životnog ciklusa kako bi se potaknula veća učinkovitost materijala i nagradili napori proizvođača koji uzimaju u obzir mogućnosti za ponovnu uporabu, popravak i reciklažu proizvoda;

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 3. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  raspolažu potrebnim operativnim i financijskim sredstvima za ispunjavanje obveza proširene odgovornosti proizvođača;

(b)  raspolažu potrebnim operativnim, organizacijskim i financijskim sredstvima za ispunjavanje obveza proširene odgovornosti proizvođača;

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 4. – točka a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  da se njima pokriva cjelokupni trošak gospodarenja otpadom za proizvode koje stavljaju na tržište Unije, uključujući:

(a)  da se njima pokrivaju sljedeći troškovi gospodarenja otpadom za proizvode koje stavljaju na tržište Unije:

-   troškove postupaka odvojenog prikupljanja, sortiranja i obrade potrebnih za ispunjavanje ciljeva u području gospodarenja otpadom iz stavka 1., druge alineje, uzimajući u obzir prihode od ponovne uporabe ili prodaje sirovina od njihovih proizvoda,

-   troškove odvojenog prikupljanja, sortiranja za recikliranje, pripreme za ponovnu uporabu i recikliranje, recikliranja i drugih aktivnosti oporabe koje su potrebne za ispunjenje ciljeva gospodarenja otpadom iz stavka 1. alineje 2., uzimajući u obzir prihode od ponovne uporabe ili prodaje sekundarnih sirovina od njihovih proizvoda,

–  troškove pružanja odgovarajućih informacija posjednicima otpada u skladu sa stavkom 2.,

–  troškove pružanja odgovarajućih informacija posjednicima otpada u skladu sa stavkom 2.,

–  troškove prikupljanja podataka i izvješćivanja u skladu sa stavkom 1. trećom alinejom;

–  troškove prikupljanja podataka i izvješćivanja u skladu sa stavkom 1. trećom alinejom;

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 4. – točka b

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  da su modulirani na temelju stvarnog troška na kraju vijeka uporabe pojedinačnih proizvoda ili skupina sličnih proizvoda, posebno uzimajući u obzir mogućnost njihove ponovne uporabe i recikliranja;

(b)  da su modulirani na temelju stvarnog troška na kraju vijeka uporabe pojedinačnih proizvoda ili skupina sličnih proizvoda, posebno uzimajući u obzir mogućnost njihove ponovne uporabe, popravka, recikliranja, prisutnost opasnih tvari te upotrebu trajnih materijala koje je moguće reciklirati više puta, a da pritom ne izgube svoja svojstva; kako bi se stvorili optimizirani tržišni uvjeti koji bi proizvođačima omogućili iskorištavanje takve modulacije, za unutarnje tržište Unije uspostavlja se skup kriterija, koji će biti temelj za modulaciju, i metoda za njihovo mjerenje; Do ... [unijeti datum: dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive] Komisija provodi studiju i uspostavlja platformu s više dionika u suradnji s državama članicama i relevantnim sektorima industrije u cilju definiranja tih kriterija i donošenja provedbenih akata u skladu s člankom 39. stavkom 2.;

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 5. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice uspostavljaju odgovarajući okvir za praćenje i provedbu kako bi osigurale da proizvođači proizvoda izvršavaju svoje obveze u pogledu proširene odgovornosti proizvođača, da se financijska sredstva pravilno upotrebljavaju te da svi sudionici uključeni u provedbu programa dostavljaju pouzdane podatke.

Države članice uspostavljaju odgovarajući okvir za praćenje i provedbu kako bi osigurale da proizvođači proizvoda izvršavaju svoje obveze u pogledu proširene odgovornosti proizvođača, da se financijska sredstva pravilno upotrebljavaju te da svi sudionici uključeni u provedbu programa dostavljaju pouzdane podatke. Kada je proizvod obuhvaćen programom proširene odgovornosti proizvođača, države članice osiguravaju da je obrada preostalog otpada nastalog tijekom ponovne uporabe i pripreme za ponovnu uporabu tog proizvoda obuhvaćena naknadom proširene odgovornosti proizvođača.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 8.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 8.a – stavak 7.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

7a.  uloge i odgovornosti svih drugih aktera uključenih u lanac otpada definiraju se na jasan način.

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 9.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9. – naslov

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sprečavanje nastanka otpada

Ponovna uporaba i sprečavanje nastanka otpada

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 9.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9. – stavak 1. – alineja 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  potiče uporaba proizvoda koji su učinkoviti u smislu resursa, trajni, mogu se popravljati i reciklirati,

–  promiče i podržava proizvodnja i uporaba proizvoda koji su učinkoviti u smislu resursa, trajni te se mogu ponovno uporabiti, popraviti i reciklirati, uključujući proizvode proizvedene iz održivih obnovljivih sirovina;

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 9.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9. – stavak 1. – alineja 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

  utvrđuju i ciljaju proizvodi koji su glavni izvori sirovina od izrazite važnosti za gospodarstvo Unije i čija je nabava povezana s velikim rizikom, kako bi se spriječilo da ti proizvodi postanu otpad,

-  utvrđuju proizvodi koji sadrže znatne količine ključnih sirovina te se potiče ponovna uporaba tih proizvoda, čija je nabava povezana s velikim rizikom, također u pogledu sigurnosti opskrbe, kako bi se spriječilo da ti proizvodu postanu otpad,

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 9.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9. – stavak 1. – alineja 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

–  potiče uspostava sustava kojima se promiču aktivnosti ponovne uporabe, posebno električne i elektroničke opreme, tekstila i namještaja,

–  podržava uspostava sustava, uključujući osobito digitalne informacijske platforme, kojima se promiču aktivnosti popravka i ponovne uporabe te aktivnosti ponovne proizvodnje i obnove, posebno u pogledu električne i elektroničke opreme, guma, tekstila, namještaja, kao i ambalaže te građevinskih materijala i proizvoda,

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 1. – točka 9.

Direktiva 2008/98/EZ

Članak 9. – stavak 1. – alineja 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

  potiče podržavanje malih i srednjih poduzeća, uz pridavanje posebne pozornosti na mikropoduzeća, start-up poduzeća i druga relevantna poduzeća koja šire osviještenost, reklamiraju, promiču ili izravno pružaju usluge povezane s održavanjem zastarjelih proizvoda, upotrebom recikliranih materijala i sprečavanjem nastanka otpada općenito u skladu s hijerarhijom otpada i načelom kružnog gospodarstva;