JELENTÉS a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  9.2.2017 - (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD)) - ***I

  Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
  Előadó: Simona Bonafè


  Eljárás : 2015/0275(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

  (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

  –  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0595),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0382/2015),

  –  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

  –  tekintettel a francia szenátus és az osztrák szövetségi tanács által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

  –  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. április 27-i véleményére[1],

  –  tekintettel a Régiók Bizottsága 2016. június 15-i véleményére[2],

  –  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

  –  tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére és az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság véleményére (A8-0034/2017),

  1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

  2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítja, vagy lényegesen módosítani kívánja kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

  3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

  Módosítás    1

  Irányelvre irányuló javaslat

  -1 preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-1)  Ezen irányelv célja, hogy intézkedéseket állapítson meg a környezet és az emberi egészség védelme érdekében, amit a hulladékkeletkezés és -gazdálkodás káros hatásainak megelőzése vagy csökkentése, az erőforrás-felhasználás globális hatásainak csökkentése és e felhasználás hatékonyságának javítása, valamint annak révén kíván megvalósítani, hogy biztosítja, hogy a hulladékot a körforgásos gazdasághoz való hozzájárulás céljából erőforrásként értékelik az Európai Unióban.

  Módosítás    2

  Irányelvre irányuló javaslat

  -1 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-1a)  Tekintettel az Uniónak a nyersanyagok importjától való függésére és a természeti erőforrások jelentős részének rövid távon várható gyors kimerülésére, kulcsfontosságú feladat, hogy az Unióban található erőforrások közül amennyit csak lehet ismét kiaknázhatóvá tegyünk, valamint hogy fokozzuk a körkörös gazdaságra való átállás ütemét.

  Indokolás

  Fontos kiemelni az átfogóbb, körforgásos gazdaság létrehozására irányuló menetrendet, továbbá hangsúlyozni azt a lehetőséget, amelyet a hulladék-keretirányelv felülvizsgálata kínál az átmenet előmozdítására.

  Módosítás    3

  Irányelvre irányuló javaslat

  -1 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-1b)  A körforgásos gazdaság fontos lehetőségeket kínál a helyi gazdaságok számára, és megteremti a minden érintett érdekelt fél számára előnyös helyzet lehetőségét.

  Indokolás

  Fontos kiemelni az átfogóbb, körforgásos gazdaság létrehozására irányuló menetrendet, továbbá hangsúlyozni azt a lehetőséget, amelyet a hulladék-keretirányelv felülvizsgálata kínál az átmenet előmozdítására.

  Módosítás    4

  Irányelvre irányuló javaslat

  -1 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-1c) A hulladékgazdálkodást fenntartható anyaggazdálkodássá kell átalakítani. A 2008/98/EK irányelv felülvizsgálata erre nyújt lehetőséget.

  Indokolás

  Fontos kiemelni az átfogóbb, körforgásos gazdaság létrehozására irányuló menetrendet, továbbá hangsúlyozni azt a lehetőséget, amelyet a hulladék-keretirányelv felülvizsgálata kínál az átmenet előmozdítására.

  Módosítás    5

  Irányelvre irányuló javaslat

  -1 d preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-1d)   A körforgásos gazdaságra való sikeres átállás érdekében a hulladékokról szóló irányelvek felülvizsgálata és végrehajtása mellett teljes körűen végre kell hajtani „Az anyagkörforgás megvalósítása – a körforgásos gazdaságra vonatkozó uniós cselekvési terv” című cselekvési tervet. A cselekvési tervnek növelnie kell a körfogásos gazdaság, valamint az energia-, éghajlat-, agrár-, ipar- és kutatási politika közötti koherenciát, összhangot és szinergiákat.

  Indokolás

  Egyértelmű igény, hogy megteremtsék a koherenciát, összhangot és szinergiákat a különböző politikák között.

  Módosítás    6

  Irányelvre irányuló javaslat

  -1 e preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-1e)  2015. július 9-én az Európai Parlament elfogadta az „Erőforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé” című állásfoglalását1a, amelyben kiemelte különösen a kötelezően teljesítendő hulladékcsökkentési célértékek meghatározásának, hulladékmegelőzési intézkedések kidolgozásának, továbbá világos és egyértelmű fogalommeghatározások bevezetésének szükségességét.

   

  _______________

   

  1a Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0266.

  Módosítás    7

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, valamint a valóban körforgásos gazdaság kiépítése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát.

  (1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és hatékony hasznosítása, a körforgásos gazdaság elveinek előmozdítása, a megújuló energia terjesztésének fokozása, az energiahatékonyság növelése és az Unió importerőforrásoktól való függőségének csökkentése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát, új gazdasági lehetőségek és hosszú távú versenyképesség biztosítása révén. A ténylegesen körforgásos gazdaság kialakítása érdekében a fenntartható termelésre és fogyasztásra vonatkozó kiegészítő intézkedésekre van szükség, amelyek a termékek teljes életciklusára összpontosítanak, megőrizve az erőforrásokat és megvalósítva az anyagkörforgás. Az erőforrások hatékonyabb felhasználása ezenkívül jelentős nettó megtakarítást hozna az uniós vállalkozások, az állami hatóságok és a fogyasztók számára, miközben csökkentené a teljes éves üvegházhatásúgáz-kibocsátást.

  Módosítás    8

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A körforgásos gazdaság felé tartó átmenet érdekében tett fokozott erőfeszítések 2–4%-kal csökkenthetik az üvegházhatású gázok éves kibocsátását, ami egyértelműen ösztönzi a körforgásos gazdaságba való beruházást. Az erőforrás-termelékenység jobb hatékonyság révén történő növelése és az erőforrások pazarlásának csökkentése jelentősen csökkenthetné az erőforrás-felhasználást és az üvegházhatásúgáz-kibocsátást. Ezért a körforgásos gazdaságnak az éghajlat-politika szerves részét kell képeznie, mivel szinergiákat teremt, amint azt az erőforrásokkal foglalkozó nemzetközi testület jelentései is hangsúlyozzák.

  Módosítás    9

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1b) A körforgásos gazdaságnak figyelembe kell vennie a hetedik környezetvédelmi cselekvési program kifejezett rendelkezéseit, amelyek a mérgektől mentes anyagkörforgások kialakítására szólítanak fel, hogy az újrafeldolgozott hulladékot az Unió jelentős, megbízható nyersanyagforrásként hasznosíthassa.

  Indokolás

  Az EU-nak a tiszta, körforgásos gazdaság létrehozására kell összpontosítania, és el kell kerülnie annak lehetséges, jelentős kockázatát, hogy a jövőben elvesszen a lakosság és a piac újrafeldolgozott anyagokba vetett bizalma, miközben végtelenített, zárt körként működő rendszert hagy hátra. Az újrafeldolgozást végzők számára a legfőbb problémát az anyagban található veszélyes anyagok jelentik. Az EU-nak arra kell összpontosítania, hogy ezeket a veszélyes anyagokat eltávolítsa a termékekből és a hulladékból, valamint hogy ne veszélyeztesse a lakosság egészségét és a környezetet azáltal, hogy a vállalkozások vagy termékek bizonyos osztályait mentesíti a biztonsági előírások alól, és lehetetlenné teszi a szóban forgó szennyezett anyagok jövőbeli azonosítását.

  Módosítás    10

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben14 meghatározott, a hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó célértékeket módosítani kell annak érdekében, hogy jobban tükrözzék az Uniónak a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás iránti ambícióját.

  (2)  A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben14 meghatározott, a hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó célértékeket növelni kell annak érdekében, hogy jobban tükrözzék az Uniónak az erőforrás-hatékony körforgásos gazdaság felé való elmozdulás iránti ambícióját, megtéve a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a hulladékot hasznos erőforrásnak tekintsék.

  __________________

  __________________

  14 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

  14 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

  Módosítás    11

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Számos tagállam még nem alakította ki a szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. Ezért alapvetően fontos az intézkedésekhez és beruházásokhoz iránymutatást nyújtó hosszú távú szakpolitikai célokat meghatározni, különösen annak megelőzése érdekében, hogy a maradékhulladék kezelése terén strukturális kapacitásfeleslegek alakuljanak ki, és hogy az újrafeldolgozásra alkalmas anyagok a hulladékhierarchia alján rekedjenek.

  (3)  Számos tagállam még nem alakította ki a szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. Ezért alapvetően fontos az intézkedésekhez és beruházásokhoz iránymutatást nyújtó hosszú távú szakpolitikai célokat meghatározni, valamint pénzügyi és politikai támogatást biztosítani, különösen annak megelőzése érdekében, hogy a maradékhulladék kezelése terén strukturális kapacitásfeleslegek alakuljanak ki, és hogy az újrafeldolgozásra alkalmas anyagok a hulladékhierarchia alsóbb szintjein rekedjenek. Ebben az összefüggésben a vonatkozó célok elérése érdekében elengedhetetlen az európai strukturális és beruházási alapok igénybevétele a megelőzéshez, újrahasználathoz és újrafeldolgozáshoz szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztésének finanszírozására. Az is alapvető fontosságú, hogy a tagállamok ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban módosítsák meglévő hulladékmegelőzési programjaikat, és beruházásaikat ennek megfelelően kiigazítsák.

  Módosítás    12

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A települési hulladék az Unióban képződő összes hulladék mintegy 7–10 %-át teszi ki; ugyanakkor hulladékgazdálkodási szempontból ez a hulladékáram az egyik legösszetettebb, és kezelésének módja általában jól jelzi egy adott ország hulladékgazdálkodási rendszerének általános minőségét. A települési hulladékkal kapcsolatos kihívások annak tudhatók be, hogy rendkívül komplex, vegyes összetételű hulladékfajtáról van szó, hogy a hulladék a polgárok közvetlen közelségében termelődik, valamint hogy a kérdés iránt a közvélemény különösen nagy érdeklődést tanúsít. A települési hulladék ezért meglehetősen összetett hulladékgazdálkodást tesz szükségessé: elengedhetetlen hozzá a hatékony gyűjtőrendszer, a polgárok és a vállalkozások aktív részvétele, az infrastruktúrának a hulladék sajátos összetételéhez való hozzáigazítása, valamint az átgondolt finanszírozás. Azok az országok, amelyek hatékony rendszert dolgoztak ki a települési hulladékkal való gazdálkodás területén, általában a hulladékgazdálkodás egészét tekintve is jobb teljesítményt nyújtanak.

  (4)  A települési hulladék az Unióban képződő összes hulladék mintegy 7–10 %-át teszi ki; ugyanakkor hulladékgazdálkodási szempontból ez a hulladékáram az egyik legösszetettebb, és kezelésének módja általában jól jelzi egy adott ország hulladékgazdálkodási rendszerének általános minőségét. A települési hulladékkal kapcsolatos kihívások annak tudhatók be, hogy rendkívül komplex, vegyes összetételű hulladékfajtáról van szó, hogy a hulladék a polgárok közvetlen közelségében termelődik, hogy a kérdés iránt a közvélemény különösen nagy érdeklődést tanúsít, valamint hogy ez a hulladékfajta hatást gyakorol a környezetre és az emberi egészségre. A települési hulladék ezért meglehetősen összetett hulladékgazdálkodást tesz szükségessé: elengedhetetlen hozzá a hatékony gyűjtőrendszer, a hatékony hulladékválogatási rendszer, a hulladékáramok megfelelő nyomon követése, az állampolgárok és a vállalkozások aktív részvétele, az infrastruktúrának a hulladék sajátos összetételéhez való hozzáigazítása, valamint az átgondolt finanszírozás. Azok az országok, amelyek hatékony rendszert dolgoztak ki a települési hulladékkal való gazdálkodás területén, általában a hulladékgazdálkodás egészét tekintve is jobb teljesítményt nyújtanak, beleértve az újrafeldolgozási célértékek elérését is. Azonban a települési hulladék megfelelő kezelése önmagában nem elegendő a körforgásos gazdaság felé tartó átmenet előmozdításához, amelyben a hulladékot erőforrásnak tekintik. Az átmenet elindításához a termékek és a hulladék egész életciklusát figyelembe vevő megközelítésre van szükség.

  Módosítás    13

  Irányelvre irányuló javaslat

  4 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a)  A tapasztalat azt mutatja, hogy mind a köz-, mind pedig a magánirányítású rendszerek segíthetnek a körforgásos gazdaság megvalósításában, és egy adott rendszer használatáról gyakran a földrajzi vagy strukturális körülményektől függően döntenek. Az ebben az irányelvben meghatározott szabályok lehetővé teszik olyan rendszer létrehozását, amelyben általánosan a település felel a települési hulladék gyűjtéséért, de olyan rendszer bevezetését is, ahol ezeket a szolgáltatásokat magánvállalatoknak szervezik ki. Az e rendszerek közötti váltás eldöntése a tagállamok felelősségi körébe tartozik.

  Módosítás    14

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A fogalmak tartalmának egyértelművé tétele érdekében a 2008/98/EK irányelvet ki kell egészíteni a települési hulladék, az építési és bontási hulladék, a végső újrafeldolgozási eljárás és a feltöltés fogalommeghatározásával.

  (5)  A fogalmak tartalmának egyértelművé tétele érdekében a 2008/98/EK irányelvet ki kell egészíteni a települési hulladék, a kereskedelmi és ipari hulladék, az építési és bontási hulladék, újrahasználatra való előkészítéssel foglalkozó gazdasági szereplő, a szerves újrafeldolgozás a végső újrafeldolgozási eljárás, a feltöltés, a válogatás, a szemét és az élelmiszer-hulladék fogalommeghatározásával.

  Módosítás    15

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a)  A tagállamok értesítései és az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában bekövetkező fejlemények alapján a Bizottságnak rendszeresen felül kell vizsgálnia a 2008/98/EK irányelv legfontosabb rendelkezéseinek értelmezéséről szóló iránymutatást, hogy javítsa, összehangolja és harmonizálja a hulladék és a melléktermékek fogalmát a tagállamokban.

  Indokolás

  A jelen irányelv végrehajtásának előmozdítása érdekében az Európai Bizottságnak a tagállamok értesítései és az Európai Unió Bíróságának ítéletei alapján rendszeresen felül kell vizsgálnia a 2008/98/EK irányelv alapvető rendelkezéseinek értelmezéséről szóló iránymutatást a hulladékok és a melléktermékek egyes tagállamok által alkalmazott fogalmainak javítása, összehangolása és egységesítése céljából.

  Módosítás    16

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5b)  Biztosítani kell a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv és a kapcsolódó uniós jogalkotási aktusok, például a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a és az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1b közötti koherenciát. Biztosítani kell különösen a „hulladék”, a „hulladékhierarchia” és a „melléktermék” fogalommeghatározásának e jogalkotási aktusok szerinti koherens értelmezését és alkalmazását.

   

  _________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

   

  1b Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

  Módosítás    17

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5c)  A veszélyes és nem veszélyes hulladékot a 2014/955/EU bizottsági határozattal1a és az 1357/2014/EU bizottsági rendelettel1b összhangban kell meghatározni.

   

  ______________

   

  1a A Bizottság 2014/955/EU határozata (2014. december 18.) a hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban történő módosításáról (HL L 370., 2014.12.30., 44. o.).

   

  1b A Bizottság 1357/2014/EU rendelete (2014. december 18.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének felváltásáról (HL L 365., 2014.12.19., 89. o.).

  Módosítás    18

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)   Ahhoz, hogy az újrafeldolgozási célértékek meghatározása megbízható és összehasonlítható adatok alapján történjen, illetve lehetővé váljon e célértékek elérésének hatékonyabb nyomon követése, a települési hulladéknak a 2008/98/EK irányelvben szereplő fogalmát összhangba kell hozni azzal a fogalommeghatározással, amelyet az Európai Statisztikai Hivatal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet statisztikai célokra használ, és amelynek alapján a tagállamok már több éve szolgáltatnak adatokat. A települési hulladéknak az irányelv szerinti fogalommeghatározása nem veszi figyelembe, hogy a hulladék kezelője köz- vagy magánszektorbeli gazdasági szereplő-e.

  (6)   Ahhoz, hogy az újrafeldolgozási célértékek meghatározása megbízható és összehasonlítható adatok alapján történjen, illetve lehetővé váljon e célértékek elérésének hatékonyabb nyomon követése, a települési hulladéknak a 2008/98/EK irányelvben szereplő fogalmát hozzá kell igazítani ahhoz a fogalommeghatározáshoz, amelyet az Európai Statisztikai Hivatal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet statisztikai célokra használ, és amelynek alapján a tagállamok már több éve szolgáltatnak adatokat. A települési hulladéknak az irányelv szerinti fogalommeghatározása nem veszi figyelembe, hogy a hulladék kezelője köz- vagy magánszektorbeli gazdasági szereplő-e.

  Módosítás    19

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  A tagállamoknak megfelelő ösztönzőket kell alkalmazniuk a hulladékhierarchia megvalósítása érdekében, ezek közé tartoznak különösen az ebben az irányelvben meghatározott hulladékmegelőzési és újrafeldolgozási célértékek megvalósítására irányuló pénzügyi ösztönzők, például a hulladéklerakási és -égetési díjak, a kidobott mennyiség alapján történő fizetési rendszerek, a kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek és a helyi önkormányzatokat megcélzó ösztönzők.

  (7)  A tagállamoknak megfelelő ösztönzőket kell alkalmazniuk a hulladékhierarchia megvalósítása érdekében, ezek közé tartoznak különösen az ebben az irányelvben meghatározott hulladékmegelőzési és újrafeldolgozási célértékek megvalósítására irányuló pénzügyi, gazdasági és szabályozási ösztönzők, például a hulladéklerakási és -égetési díjak, a kidobott mennyiség alapján történő fizetési rendszerek, a kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek, az élelmiszer-adományozás elősegítése és a helyi önkormányzatokat megcélzó ösztönzők. Az ezen irányelvben foglalt célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében a tagállamoknak módjukban áll felhasználni olyan gazdasági eszközöket vagy intézkedéseket, melyeket ezen irányelv melléklete tájékoztató jelleggel felsorol. A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében is, hogy elősegítsék a válogatott anyagok jó minőségének elérését.

  Módosítás    20

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (7a)  A hulladékhierarchia helyes alkalmazásának elősegítése érdekében a tagállamoknak intézkedéseket kell bevezetniük, amelyek ösztönzik a többször használható, műszaki szempontból tartós és könnyen javítható termékek fejlesztését, gyártását és forgalmazását, amelyek a hulladékká válás és az újrahasználatra való előkészítés vagy újrafeldolgozás után alkalmasak az ismételt forgalomba hozatalra. Az említett intézkedéseknek figyelembe kell venniük a termékek teljes életciklusa során jelentkező hatásokat és a hulladékhierarchiát.

  Módosítás    21

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (8)  Annak érdekében, hogy a másodnyersanyagok piacain működő gazdasági szereplők nagyobb bizonyossággal rendelkezzenek arról, hogy bizonyos anyagok vagy tárgyak hulladéknak számítanak-e vagy sem, valamint az egyenlő feltételek biztosítása érdekében, fontos uniós szinten harmonizált feltételeket meghatározni arra vonatkozóan, hogy az anyagok vagy tárgyak milyen esetben számítanak mellékterméknek, és hogy a hasznosítási műveleten átesett hulladékok milyen esetben nem számítanak többé hulladéknak. Olyan esetekben, ahol fontos a belső piac zavartalan működésének vagy a környezetvédelem magas szintjének biztosítása az Unióban, a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a meghatározott hulladékokra, valamint a meghatározott felhasználási célokra vonatkozó harmonizált feltételek alkalmazásának részletes kritériumairól.

  (8)  Annak érdekében, hogy a másodnyersanyagok piacain működő gazdasági szereplők nagyobb bizonyossággal rendelkezzenek arról, hogy bizonyos anyagok vagy tárgyak hulladéknak számítanak-e vagy sem, valamint az egyenlő feltételek biztosítása érdekében fontos egyértelmű szabályokat meghatározni arra vonatkozóan, hogy az anyagok vagy tárgyak milyen esetben számítanak mellékterméknek, és hogy a hasznosítási műveleten átesett hulladékok milyen esetben nem számítanak többé hulladéknak.

  Módosítás    22

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8a)  A belső piac zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében azt az anyagot vagy tárgyat, amely olyan termelési folyamat eredményeként jön létre, amelynek elsődleges célja nem e tárgy vagy anyag előállítása, általános szabályként – bizonyos harmonizált feltételek teljesülése és Unió-szerte a környezet és az emberi egészség védelme magas szintjének esetén – mellékterméknek kell tekinteni. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a melléktermék státusz alkalmazása részletes kritériumainak meghatározásáról, elsőbbséget adva az ipari és mezőgazdasági szimbiózis bizonyított és megismételhető gyakorlatainak. E kritériumok hiányában a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy – kizárólag eseti alapon – részletes kritériumokat határozhatnak meg a melléktermék státusz alkalmazására.

  Módosítás    23

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8b)  A belső piac zökkenőmentes működésének és Unió-szerte a környezet és az emberi egészség védelme magas szintjének biztosítása érdekében általános szabályként a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el bizonyos típusú hulladékok hulladékstátuszának megszűnésére vonatkozó harmonizált rendelkezések meghatározásáról. A hulladékstátusz megszűnése tekintetében konkrét kritériumok kidolgozását kell fontolóra venni legalább az építőipari adalékanyagok, a papír, az üveg, a fém, a gumiabroncsok és a textilanyagok vonatkozásában. Amennyiben a kritériumokat uniós szinten nem határozták meg, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy bizonyos hulladékok esetében uniós szinten meghatározott feltételek szerint részletes tagállami kritériumokat állapítsanak meg a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozóan. Ha tagállami szinten sem állapítottak meg ilyen kritériumokat, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hasznosítási műveleten átesett hulladék ne számítson többé hulladéknak, amennyiben megfelel az uniós szinten meghatározott feltételeknek, amit a tagállami illetékes hatóságnak eseti alapon ellenőriznie kell. A Bizottságot fel kell hatalmazni, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése céljából azon általános követelmények meghatározásáról, amelyeket a tagállamoknak kell teljesíteniük, amikor a 6. cikk értelmében műszaki előírásokat fogadnak el.

  Módosítás    24

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8c)  Amennyiben az újrafeldolgozott anyag a hulladékstátusz megszűnésével – akár azért, mert teljesíti a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó konkrét kritériumokat, akár azért, mert új termékbe kerül beépítésre – újból belép a gazdaságba, maradéktalanul meg kell felelnie a vegyi anyagokra vonatkozó uniós jogszabályoknak.

  Indokolás

  A REACH rendelet nem alkalmazandó a hulladékokra, ahogy az a 2. cikk (2) bekezdésében is szerepel: „a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott hulladék nem minősül az e rendelet 3. cikke szerinti anyagnak, keveréknek vagy árucikknek”.

  Módosítás    25

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 d preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8d)  A körforgásos gazdaság felé tartó átmenetnek teljes körűen ki kell használnia a digitális innovációt. E célból elektronikus eszközöket, például a hulladékkal mint új erőforrással való kereskedésre szolgáló online platformokat kell kifejleszteni azzal a céllal, hogy könnyebbé tegyék a kereskedési műveleteket, és csökkentsék a gazdasági szereplőkre háruló adminisztratív terheket, javítva ezáltal az ipari szimbiózist.

  Módosítás    26

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 e preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8e)  Ezen irányelvben a kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó rendelkezések olyan termékek tervezésének és gyártásának ösztönzésére szolgálnak, amelyek esetében teljes mértékben figyelembe veszik és megkönnyítik az erőforrások hatékony felhasználását a termék teljes életciklusa során, beleértve javítását, újrahasználatát, szétszerelését és újrafeldolgozását anélkül, hogy ez hátrányosan érintené az áruk szabad mozgását a belső piacon. A kiterjesztett gyártói felelősség a gyártókra háruló egyedi kötelezettség, akiknek számonkérhetőknek kell lenniük az általuk forgalomba hozott termékek hulladékainak életciklus végi kezelésével kapcsolatban. A gyártók számára azonban lehetővé kell tenni, hogy felelősségüket egyénileg vagy kollektíven vállalják. A tagállamoknak biztosítaniuk kell a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek létrehozását legalább a csomagolóanyagok, elektromos és elektronikai berendezések, elemek és akkumulátorok, valamint a hulladékká vált gépjárművek esetében.

  Módosítás    27

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 f preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8f)   A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert a tagállamok által megállapított szabályokként kell érteni, melyek célja annak biztosítása, hogy a termékek gyártói viseljék a pénzügyi és/vagy operatív felelősséget a termék életciklusa fogyasztás utáni szakaszának irányításáért. E szabályok nem akadályozhatják a gyártókat abban, hogy kötelezettségeiket egyénileg vagy kollektíven teljesítsék.

  Módosítás    28

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9)  A kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek alapvető elemei a hatékony hulladékgazdálkodásnak, eredményességük és működésük azonban komoly eltérést mutat az egyes tagállamok között. Ezért meg kell határozni a kiterjesztett gyártói felelősség minimális működési követelményeit. A követelményeknek a költségek csökkentését, a teljesítmény fokozását, többek között a kis- és középvállalkozások számára is egyenlő versenyfeltételek biztosítását, valamint a belső piac zökkenőmentes működése előtt álló akadályok elhárítását kell szolgálniuk. Emellett hozzá kell járulniuk az életciklus végi költségeknek a termékek árába való beépítéséhez, és arra kell ösztönözniük kell a gyártókat, hogy a termékek tervezése során fordítsanak nagyobb figyelmet az újrafeldolgozhatóság és újrahasznosíthatóság szempontjaira. A követelményeknek az új és a már működő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre is vonatkozniuk kell. A meglévő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek esetében azonban átmeneti időszakot kell biztosítani a struktúráknak és az eljárásoknak az új követelményekhez való hozzáigazítására.

  (9)  A kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek alapvető elemei a hatékony hulladékgazdálkodásnak, eredményességük és működésük azonban komoly eltérést mutat az egyes tagállamok között. Ezért meg kell határozni a kiterjesztett gyártói felelősség rendszereinek – legyenek akár egyéniek akár kollektívek – minimális működési követelményeit. Különbséget kell tenni a valamennyi rendszerre alkalmazandó és a csak kollektív rendszerekre alkalmazandó minimumkövetelmények között. Mindazonáltal az összes követelménynek a költségek csökkentését és a teljesítmény fokozását kell szolgálnia, olyan intézkedések révén, mint az elkülönített gyűjtés és válogatás jobb végrehajtásának elősegítése, a jobb minőségű újrafeldolgozás biztosítása, a másodnyersanyagokhoz való költséghatékony hozzáférés biztosításának elősegítése, valamint az egyenlő versenyfeltételek biztosítását többek között a kis- és középvállalkozások és az e-kereskedelmi vállalkozások számára, továbbá a belső piac zökkenőmentes működése előtt álló akadályok elhárítását. Az említett követelményeknek hozzá kell járulniuk az életciklus végi költségeknek a termékek árába való beépítéséhez, és arra kell ösztönözniük a gyártókat, hogy intelligens üzleti modelleket fejlesszenek ki, és termékeik tervezése során vegyék figyelembe a hulladékhierarchiát a tartósság, újrafeldolgozhatóság, újrafelhasználhatóság és a javíthatóság ösztönzése révén. Ösztönözniük kell az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkében meghatározott, különös aggodalomra okot adó anyagok fokozatos helyettesítését, amennyiben gazdasági és műszaki szempontból megvalósítható, megfelelő alternatív anyagok vagy technológiák állnak rendelkezésre. A kiterjesztett gyártói felelősségre vonatkozó minimumkövetelmények végrehajtását független hatóságoknak kell felügyelniük, és a végrehajtás nem háríthat aránytalan pénzügyi vagy adminisztratív terhet a közigazgatási szervekre, gazdasági szereplőkre és a fogyasztókra. A követelményeknek az új és a már működő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre is vonatkozniuk kell. A meglévő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek esetében azonban átmeneti időszakot kell biztosítani a struktúráknak és az eljárásoknak az új követelményekhez való hozzáigazítására.

  Módosítás    29

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9a)  Ezen irányelv kiterjesztett gyártói felelősségről szóló rendelkezéseinek alkalmazása nem érinti más, különösen adott hulladékáramokra vonatkozó uniós jogi aktusok kiterjesztett gyártói felelősségről szóló rendelkezéseit

  Módosítás    30

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9b)  A Bizottságnak késedelem nélkül iránymutatásokat kell elfogadnia a gyártők hozzájárulásának szabályozásáról a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekben, hogy segítse a tagállamokat ezen irányelvnek – a belső piac előmozdítása érdekében való – végrehajtásában. A belső piaci koherencia biztosítása érdekében a Bizottságnak módjában kell állnia, hogy e célból felhatalmazáson alapuló jogi aktusok formájában összehangolt kritériumokat fogadjon el.

  Módosítás    31

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (9c)  A kiterjesztett gyártói felelősség kollektív végrehajtása érdekében létrehozott rendszerek esetében a tagállamoknak biztosítékokat kell alkalmazniuk a szerződő felek és a kiterjesztett gyártói felelősségi szervezetek közötti összeférhetetlenség ellen.

  Módosítás    32

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  A hulladékképződés megelőzésének leghatékonyabb módja az erőforrás-hatékonyság fejlesztése és hulladék környezetre gyakorolt hatásának csökkentése. Ezért fontos, hogy a tagállamok megfelelő intézkedéseket hozzanak a hulladékképződés megelőzésére, és ezen intézkedések végrehajtásának nyomon követésére és értékelésére. A hulladékképződés megelőzésére irányuló intézkedések végrehajtása terén elért általános előrehaladás egységes mérésére közös mutatókat kell meghatározni.

  (10)  A hulladékképződés megelőzésének leghatékonyabb módja az erőforrás-hatékonyság fejlesztése, a hulladék környezetre gyakorolt hatásának csökkentése, a tartós, újrafeldolgozható és újrahasználható, jó minőségű anyagok használatának támogatása, valamint az egyre ritkábbá váló nyersanyagok behozatalától való függőség mérséklése. E tekintetben kulcsfontosságú az innovatív üzleti modellek fejlesztése. Ezért fontos, hogy a tagállamok megelőzési célszámokat határozzanak meg, megfelelő intézkedéseket hozzanak a hulladékképződés és a szemetelés megelőzésére, beleértve a megfelelő gazdasági eszközök és egyéb intézkedések alkalmazását, melyek révén fokozatosan helyettesítik az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkében meghatározott, különös aggodalomra okot adó anyagokat, amennyiben gazdasági és műszaki szempontból megvalósítható, megfelelő alternatív anyagok vagy technológiák állnak rendelkezésre, továbbá lépjenek fel a tervezett elavulás ellen, támogassák az újrahasználatot, jobb terméktájékoztatók segítségével fokozzák a tudatos fogyasztói magatartás kialakítását, és ösztönözzék a hulladékmegelőzésről szóló tájékoztató kampányokat. A tagállamoknak szintén nyomon kell követniük és értékelniük kell ezen intézkedések végrehajtása és a hulladékképződés csökkentése terén elért előrehaladást, és törekedniük kell a hulladékképződésnek a gazdasági növekedéstől való függetlenítésére. A hulladékképződés megelőzésére irányuló intézkedések végrehajtása terén elért általános előrehaladás egységes mérésére közös mutatókat és módszertant kell meghatározni.

  Módosítás    33

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (10a)  A termelés és a fogyasztás során a fenntarthatóság támogatása jelentős mértékben hozzájárulhat a hulladékképződés megelőzéséhez. A tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk annak érdekében, hogy növeljék a fogyasztók ezzel kapcsolatos tudatosságát, és arra sarkallják őket, hogy tevőlegesen közreműködjenek az erőforrás-hatékonyság javításában.

  Módosítás    34

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (10b)  Az eredeti hulladéktermelő kulcsszerepet játszik a hulladékképződés megelőzésében és később a szelektálás első szakaszában.

  Módosítás    35

  Irányelvre irányuló javaslat

  11 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (11a)  Annak érdekében, hogy a teljes ellátási láncban csökkentsék az élelmiszer-veszteséget és az élelmiszer-hulladékot, a 4a. cikkben meghatározottak szerint létre kell hozni az élelmiszer-hulladékok hierarchiáját.

  Módosítás    36

  Irányelvre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)  Az ENSZ közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel, és különösen az élelmiszer-pazarlás 2030-ig felére történő csökkentésére vonatkozó célkitűzéssel összhangban a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az élelmiszerek hulladékká válásának megelőzése érdekében. Ezen intézkedéseknek az elsődleges termelés, a feldolgozás és a gyártás során, a kiskereskedelem és egyéb élelmiszer-forgalmazás keretében, valamint a vendéglátásban és a háztartásokban történő élelmiszer-pazarlás megelőzésére kell irányulniuk. Tekintettel az élelmiszer-pazarlás megelőzésének környezeti és gazdasági előnyeire, a tagállamoknak konkrét intézkedéseket kell hozniuk az élelmiszerek hulladékká válásának megelőzésére és az élelmiszer-pazarlás csökkentése terén elért előrehaladás mérésére. A bevált gyakorlatok EU-szerte történő, tagállamok és élelmiszer-ipari vállalkozók közötti cseréjének megkönnyítése érdekében egységes módszereket kell meghatározni az ilyen mérések céljából. Az élelmiszer-hulladék szintjéről kétévente jelentést kell készíteni.

  (12)  Az ENSZ közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel, és különösen az élelmiszer-pazarlás 2030-ig 50%-kal történő csökkentésére vonatkozó célkitűzéssel összhangban a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az élelmiszerek hulladékká válásának megelőzése és csökkentése érdekében. Ezen intézkedéseknek az élelmiszer-hulladék keletkezésének megelőzésére és csökkentésére, valamint a teljes ellátási láncban, ideértve az elsődleges termelés, szállítás és tárolás során jelentkező élelmiszer-veszteség csökkentésére kell irányulniuk. Tekintettel az élelmiszer-pazarlás megelőzésének környezeti, társadalmi és gazdasági előnyeire, a tagállamoknak konkrét intézkedéseket kell hozniuk az élelmiszerek hulladékká válásának megelőzésére, többek között hulladékmegelőzési programjuk részeként tudatosságnövelő kampányokat szervezniük annak bemutatására, hogy miként előzhető meg az élelmiszer hulladékká válása. Ezen intézkedések révén a tagállamoknak arra kell törekedniük, hogy uniós szinten 2025-ig 30%-kal, 2030-ig pedig 50%-kal csökkenjen az élelmiszer-hulladék mennyisége. A tagállamoknak szintén mérniük kell az élelmiszer-hulladék és az élelmiszer-veszteség csökkentése terén tett előrelépéseket. Ezen előrelépések mérése és a bevált gyakorlatok Unió-szerte történő, tagállamok és élelmiszer-ipari vállalkozók közötti cseréjének megkönnyítése érdekében egységes módszertant kell meghatározni az ilyen mérések céljából. Az élelmiszer-hulladék szintjéről évente jelentést kell készíteni.

  Módosítás    37

  Irányelvre irányuló javaslat

  12 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (12a)   Az élelmiszer-hulladék megelőzése érdekében a tagállamoknak ösztönzőkkel kellene támogatniuk a kiskereskedelmi forgalomban és az élelmiszeripari létesítményekben nem értékesített termékek gyűjtését és karitatív szervezetek közötti elosztását. Az élelmiszer-hulladék csökkentése érdekében jobban fel kell világosítani a fogyasztókat a minőségmegőrzési idő jelentéséről.

  Módosítás    38

  Irányelvre irányuló javaslat

  12 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (12b)  A körforgásos gazdaságban az állattenyésztés fő feladatát annak kell képeznie, hogy az emberi fogyasztásra nem felhasználható anyagokat (pl. fű, melléktermékek vagy termésmaradványok) élelmiszerekké alakítsák át. Ezért csökkenteni kell az állatok gabonafélékkel történő takarmányozását, mivel ez az energia és a fehérjék nem hatékony felhasználásán keresztül élelmiszer-pazarláshoz vezet.

  Indokolás

  A például a gabonatakarmányok formájában az állatokra fordított energiafelhasználás sokkal magasabb mint a hús, tej vagy tojás formájában az emberek számára jelentkező eredmény.

   

   

   

   

  Módosítás    39

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (13)  Az ipari hulladék, a kereskedelmi hulladékok bizonyos része és a nyersanyag-kitermelésből származó hulladék összetétel és mennyiség szempontjából rendkívül változatos képet mutat, és rendkívül eltérőek lehetnek a jellemzői aszerint, hogy milyen az adott tagállam gazdaságának struktúrája, milyen a hulladékot előállító iparág vagy kereskedelmi ágazat felépítése, és mekkora egy-egy földrajzi területen az iparűzés és a kereskedelmi tevékenység területegységre jutó volumene. Ezért a legtöbb ipari és nyersanyag-kitermelésből származó hulladék esetében megfelelő megoldás, ha az adott ágazat sajátosságaihoz igazodva kidolgozásra kerülnek olyan BAT-referenciadokumentumok (az elérhető legjobb technikákat rögzítő dokumentumok) vagy hasonló eszközök, amelyek az egy-egy hulladéktípus kezelésével összefüggésben felmerülő sajátos kérdéseket tárgyalják16. Az ipari és a kereskedelmi csomagolási hulladékra ugyanakkor továbbra is vonatkoznia kell a 94/62/EK és a 2008/98/EK irányelv követelményeinek, ideértve e követelmények átdolgozott változatát is.

  (13)  Az ipari hulladék, a kereskedelmi hulladékok bizonyos része és a nyersanyag-kitermelésből származó hulladék összetétel és mennyiség szempontjából rendkívül változatos képet mutat, és rendkívül eltérőek lehetnek a jellemzői aszerint, hogy milyen az adott tagállam gazdaságának struktúrája, milyen a hulladékot előállító iparág vagy kereskedelmi ágazat felépítése, és mekkora egy-egy földrajzi területen az iparűzés és a kereskedelmi tevékenység területegységre jutó volumene. Azonban a legtöbb ipari és nyersanyag-kitermelésből származó hulladék esetében a körforgásos gazdaság elérése szempontjából ideiglenes megoldás, ha az adott ágazat sajátosságaihoz igazodva kidolgozásra kerülnek olyan BAT-referenciadokumentumok (az elérhető legjobb technikákat rögzítő dokumentumok) vagy hasonló eszközök, amelyek egy-egy hulladéktípus kezelésével összefüggésben felmerülő sajátos kérdéseket tárgyalják16. Az ipari és a kereskedelmi csomagolási hulladékra továbbra is vonatkoznak a 94/62/EK és a 2008/98/EK irányelv követelményei, a Bizottságnak pedig fontolóra kell vennie annak lehetőségét, hogy 2018. december 31-ig célértékeket határozzon meg a kereskedelmi és a nem veszélyes ipari hulladék újrahasználatára és újrafeldolgozására vonatkozóan, melyeket 2025-ig, illetve 2030-ig kell teljesíteni.

  Módosítás    40

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (13a)  A Bizottságnak a körforgásos gazdaság egyik üzleti modelljeként aktívan elő kell mozdítania a megosztást szolgáló platformokat. Erősebb integrációt kell teremtenie a körforgásos gazdaságra irányuló cselekvési terv és a megosztáson alapuló gazdaságra vonatkozó iránymutatások között, és meg kell vizsgálnia minden lehetséges intézkedést, hogy ehhez ösztönzőket nyújtson.

  Módosítás    41

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (13b)  A körforgásos gazdaságra való átállásnak az Európa 2020 stratégia által meghatározott intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés célkitűzéseinek teljesítésére kell irányulnia, különös tekintettel a környezetvédelemhez, a tiszta energiaforrásokra való átálláshoz, a fenntartható regionális fejlesztéshez és a tagállamok foglalkoztatásának növeléséhez kapcsolódó célkitűzésekre. Ennek folytán az általános irányítás javítása, az eljárási és termékinnováció támogatása és az érintett területek foglalkoztatásának fejlesztése érdekében a körforgásos gazdaság fejlesztésének elő kell mozdítania olyan szereplők részvételét is, mint a kis- és középvállalkozások, a szociális gazdaság vállalkozásai, a nonprofit szervezetek és a hulladékgazdálkodásban regionális és helyi szinten részt vevő szervezetek.

   

   

  Módosítás    42

  Irányelvre irányuló javaslat

  14 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (14)  A jelentős környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi előnyök elérése érdekében növelni kell a települési hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó célértékeket.

  (14)  A jelentős környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi előnyök elérése érdekében 2025-ig legalább 60%-kal, 2030-ig pedig legalább 70%-kal növelni kell a települési hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó célértékeket, és fel kell gyorsítani a körforgásos gazdaság felé való elmozdulást.

  Indokolás

  „Erőforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé” című 2015. július 9-i állásfoglalásában foglaltaknak megfelelően, a körforgásos gazdaságra való áttérés felgyorsítása érdekében a települési hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó célértékeket 2025-re legalább 60%-ra, 2030-ra pedig 70%-ra kell emelni.

  Módosítás    43

  Irányelvre irányuló javaslat

  14 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (14a)  A tagállamoknak támogatniuk kell olyan rendszerek kialakítását, amelyek előmozdítják az újrahasználattal kapcsolatos tevékenységeket és a termékek élettartamának kiterjesztését azzal a feltétellel, hogy a termékek minősége és biztonsága nem szenved csorbát. Ilyen rendszereket kell kialakítani különösen az elektromos és elektronikai berendezésekre, textiltermékekre, bútorokra, építőanyagokra, gumiabroncsokra és a 94/62/EK irányelv 5. cikkében szereplő csomagolóanyagokra vonatkozóan.

  Módosítás    44

  Irányelvre irányuló javaslat

  14 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (14b)  Az újrahasználat előmozdítása érdekében a tagállamoknak módjukban kell állnia, hogy mennyiségi célkitűzéseket határozzanak meg, és meg kell hozniuk a gyártókra vonatkozó szükséges intézkedéseket, hogy az újrahasználattal foglalkozó szervezetek könnyen hozzáférhessenek a használati utasításokhoz, az alkatrészekhez és az újrahasználatra való előkészítéshez szükséges műszaki információkhoz.

  Módosítás    45

  Irányelvre irányuló javaslat

  14 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (14c)  El kell ismerni és meg kell erősíteni a szociális gazdaság vállalkozásainak az újrahasználat és az újrahasználatra való előkészítés ágazatában betöltött szerepét. A tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket, hogy előmozdítsák a szociális vállalkozások szerepét ebben az ágazatban, adott esetben többek között azáltal, hogy gazdasági eszközöket és közbeszerzést vezetnek be, elősegítik a hozzáférést a hulladékgyűjtő pontokhoz, valamint más megfelelő gazdasági vagy szabályozási ösztönzőt nyújtanak. A körforgásos gazdaságra irányuló intézkedéscsomaggal létrehozott új szabályozási keretnek biztosítania kell azt, hogy az érdekelt felek folytatni tudják munkájukat az újrahasználat és az újrahasználatra való előkészítés ágazatában.

  Módosítás    46

  Irányelvre irányuló javaslat

  14 d preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (14d)  A körforgásos gazdaságra való átállás számos pozitív szempontot kínál, mind gazdaságilag (pl. a nyersanyag-erőforrások felhasználásának optimalizálása), mind környezetileg (pl. a környezet védelme és a hulladékszennyezés csökkentése), mind pedig társadalmilag (pl. szociálisan befogadó munkahelyek létrehozása és a társadalmi kötelékek kiépítése). A körforgásos gazdaság összhangban áll a szociális és szolidaritáson alapuló gazdaság ethoszával, megvalósításának pedig elsősorban a környezeti és társadalmi haszon létrehozását kell lehetővé tennie.

  Módosítás    47

  Irányelvre irányuló javaslat

  14 e preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (14e)  A szociális és szolidáris gazdaság szereplői tevékenységeik, különösen az újrahasználatra való előkészítés és az újrahasználat révén hozzájárulnak a szociális és szolidáris gazdaság előmozdításához. Az említett tevékenységek fenntarthatóságát az Európai Unióban biztosítani kell.

  Indokolás

  A szociális és szolidáris gazdaságot olyan szövetkezetek, biztosító egyesületek, szövetségek vagy alapítványok formájában létrejött vállalkozások alkotják, amelyek belső működése és tevékenységei a szolidaritás és a társadalmi hasznosság elvén alapulnak, amely fontos szerepet játszik a körforgásos gazdaságban.

  Módosítás    48

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (15)  A települési hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó jelenlegi célértékek fokozatos emelése révén biztosítható, hogy a gazdasági szempontból értékes hulladékanyagok újrahasználatra és hatékony újrafeldolgozásra kerüljenek, és hogy a hulladékban található értékes anyagok visszakerüljenek az európai gazdaságba, elősegítve ezzel a nyersanyag-politikai kezdeményezés17 és körforgásos gazdaság megvalósulását.

  (15)  A települési hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó jelenlegi célértékek fokozatos emelése révén biztosítható, hogy a gazdasági szempontból értékes hulladékanyagokat – az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása mellett – ténylegesen előkészítsék az újrahasználatra, valamint újrafeldolgozásra kerüljenek, és hogy a hulladékban található értékes anyagok visszakerüljenek az európai gazdaságba, elősegítve ezzel a nyersanyag-politikai kezdeményezés17 és körforgásos gazdaság megvalósulását.

  __________________

  __________________

  17 COM(2008)699 és COM(2014)297.

  17 COM(2008)699 és COM(2014)297.

  Módosítás    49

  Irányelvre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  A tagállamok között jelentős különbségek vannak a hulladékgazdálkodási teljesítmény területén, különösen a települési hulladék újrafeldolgozása tekintetében. Az említett különbségek figyelembe vétele érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyekben 2013-ban az Eurostat adatai szerint a települési hulladék kevesebb mint 20 %-a került újrafeldolgozásra, több időt kell adni arra, hogy megfeleljenek az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás tekintetében megállapított, 2025-re és 2030-ra kitűzött céloknak. Figyelembe véve a tagállamok által az elmúlt tizenöt évben elért átlagos éves előrehaladás mértékét, ezeknek a tagállamoknak a múltbeli fejlesztések szintjénél jóval nagyobb mértékben kell növelniük újrafeldolgozási kapacitásukat ahhoz, hogy teljesíteni tudják ezen célokat. A célkitűzések felé tett folyamatos előrehaladás és a végrehajtás terén jelentkező hiányosságok kellő időben való kezelése érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyek több időt kapnak, időközi célértékeket kell teljesíteniük és végrehajtási tervet kell készíteniük.

  (16)  A tagállamok között jelentős különbségek vannak a hulladékgazdálkodási teljesítmény területén, különösen a települési hulladék újrafeldolgozása tekintetében. Az említett különbségek figyelembevétele érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyekben 2013-ban az Eurostat adatai szerint a települési hulladék kevesebb mint 20%-a került újrafeldolgozásra, és amelyek esetében nem állt fenn annak veszélye, hogy 2025-ig nem érik el a települési hulladék újrahasználatra való előkészítésének és újrafeldolgozásának legalább 50%-os célértékét, több időt kell adni arra, hogy megfeleljenek az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás tekintetében megállapított, 2025-re kitűzött céloknak. Ugyanezeknek a tagállamoknak több időt kell hagyni arra is, hogy az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás tekintetében megállapított, 2030-ra kitűzött céloknak megfeleljenek, amennyiben esetükben nem áll fenn annak veszélye, hogy 2030-ig nem érik el a települési hulladék újrahasználatra való előkészítésének és újrafeldolgozásának legalább 60%-os célértékét. Figyelembe véve a tagállamok által az elmúlt tizenöt évben elért átlagos éves előrehaladás mértékét, ezeknek a tagállamoknak a múltbeli fejlesztések szintjénél jóval nagyobb mértékben kell növelniük újrafeldolgozási kapacitásukat ahhoz, hogy teljesíteni tudják ezen célokat. A célkitűzések felé tett folyamatos előrehaladás biztosítása és a végrehajtás terén jelentkező hiányosságok kellő időben való kezelése érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyek több időt kapnak, időközi célértékeket kell teljesíteniük, és végrehajtási terveket kell készíteniük, amelyek hatékonyságát a Bizottságnak meghatározott kritériumok alapján értékelnie kell.

  Módosítás    50

  Irányelvre irányuló javaslat

  16 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (16a)  A jó minőségű másodlagos nyersanyagok felhasználásának biztosítása érdekében a végső újrafeldolgozási eljárás eredményének meg kell felelnie a minőségi szabványoknak. Ezért a Bizottságnak azt kell kérnie az európai szabványügyi szervektől, hogy a végső újrafeldolgozási eljárásba kerülő hulladékanyagokra és a másodlagos nyersanyagokra, különösen a műanyagokra vonatkozóan egyaránt dolgozzanak ki a piacon létező, legjobb termelési gyakorlatokon alapuló szabványokat.

  Módosítás    51

  Irányelvre irányuló javaslat

  17 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (17)  Az újrahasználatra való előkészítésről gyűjtött adatok megbízhatóságának biztosításához elengedhetetlen a közös adatszolgáltatási szabályok létrehozása. Ehhez hasonlóan fontos, hogy pontosabban kerüljenek meghatározásra azok a szabályok, amelyek alapján a tagállamoknak be kell számolniuk arról, hogy mi kerül ténylegesen újrafeldolgozásra, illetve mi számítható bele az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek teljesítésébe. E célból általános szabályként az újrafeldolgozási célértékek elérésével kapcsolatos adatszolgáltatásnak a végső újrafeldolgozási eljárásba bekerülő hulladékmennyiségen kell alapulnia. Az adminisztratív terhek mérséklése érdekében a tagállamoknak szigorú feltételek mellett lehetővé kell tenni, hogy újrafeldolgozásra kerülő hulladék részarányáról a hulladékosztályozó létesítményekből kilépő anyagmennyiségek alapján számoljanak be. Az anyagok tömegében a végső újrafeldolgozási eljárás részét képező fizikai és/vagy kémiai átalakítási folyamatok miatt bekövetkező veszteséget nem kell levonni az újrafeldolgozottként bejelentett hulladék tömegéből.

  (17)  Az újrahasználatra való előkészítésről gyűjtött adatok megbízhatóságának biztosításához elengedhetetlen a közös adatszolgáltatási szabályok létrehozása, amelynek során elkerülendő, hogy túlzott adminisztratív terhet hárítsanak a kis és közepes méretű szereplőkre. Ehhez hasonlóan fontos, hogy pontosabban kerüljenek meghatározásra azok a szabályok, amelyek alapján a tagállamoknak be kell számolniuk arról, hogy mi kerül ténylegesen újrafeldolgozásra, illetve mi számítható bele az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékek teljesítésébe. Az újrafeldolgozott települési hulladék kiszámításának egyetlen, harmonizált módszeren kell alapulnia, amely megakadályozza, hogy a tagállamok a hasznosítatlan hulladékot újrafeldolgozott hulladékként kezeljék. E célból az újrafeldolgozási célértékek elérésével kapcsolatos adatszolgáltatásnak a végső újrafeldolgozási eljárásba bekerülő hulladékmennyiségen kell alapulnia. Az anyagok tömegében a végső újrafeldolgozási eljárás részét képező fizikai és/vagy kémiai átalakítási folyamatok miatt bekövetkező veszteséget nem kell levonni az újrafeldolgozottként bejelentett hulladék tömegéből.

  Módosítás    52

  Irányelvre irányuló javaslat

  18 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18)  A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó célértékek elérésének kiszámításához figyelembe vegyék az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek üzemeltetői által újrahasználatra előkészített termékeket és alkatrészeket, valamint a fémek égetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozását. Ezen adatok egységes kiszámításának biztosítása érdekében a Bizottság részletes szabályokat fog elfogadni az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek meghatározásáról, az újrafeldolgozott fémekre vonatkozó minőségi kritériumokról, valamint az adatok gyűjtéséről, ellenőrzéséről és bejelentéséről.

  (18)  Az újrahasználatra való előkészítésre és az újrafeldolgozásra vonatkozó adatok egységes kiszámításának biztosítása érdekében a Bizottságnak részletes szabályokat kell elfogadnia az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők, a betétdíjas rendszerek és a végső újrafeldolgozást végző szereplők meghatározásáról, ideértve az adatok gyűjtéséről, nyomonkövethetőségéről, ellenőrzéséről és bejelentéséről, valamint az égetési vagy együttégetési folyamatot is magában foglaló eljárással újrafeldolgozott fémekre vonatkozó minőségi kritériumokról szóló konkrét szabályok elfogadását. Annak kiszámítása céljából, hogy az újrahasználatra való előkészítésre és az újrafeldolgozásra vonatkozó célértékeket elérték-e, a harmonizált számítási módszer elfogadását követően a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy figyelembe vegyék a fémek égetési vagy együttégetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozását, például az energetikai hasznosítást.

  Módosítás    53

  Irányelvre irányuló javaslat

  20 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (20)  A papír, a fémek, a műanyagok és az üveg elkülönített gyűjtésére szolgáló rendszerek létrehozására vonatkozó kötelezettség teljesítése alapvető szerepet játszik abban, hogy a tagállamok növeljék az újrahasználatra előkészített és az újrafeldolgozásra kerülő hulladék részarányát. Emellett a biohulladékot is elkülönítetten kell gyűjteni annak érdekében, hogy növelni lehessen az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott hulladékok arányát, és meg lehessen előzni az újrafeldolgozható száraz anyagok szennyeződését.

  (20)  A papír, a fémek, a műanyagok, az üveg, a textilanyagok és a biohulladékok elkülönített gyűjtésére szolgáló rendszerek létrehozására vonatkozó kötelezettség teljesítése alapvető szerepet játszik abban, hogy a tagállamok növeljék az újrahasználatra előkészített és az újrafeldolgozásra kerülő hulladék részarányát. Emellett a biohulladékot is elkülönítetten kell gyűjteni és újrahasznosítani annak érdekében, hogy növelni lehessen az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott hulladékok arányát, és meg lehessen előzni az újrafeldolgozható száraz anyagok szennyeződését, valamint el lehessen kerülni e hulladékok elégetését és lerakását. Emellett ösztönözni kell és el kell mélyíteni a más hulladékáramokra és az új anyagokra vonatkozó lehetséges gyűjtési és újrafeldolgozási rendszerekkel kapcsolatos kutatást.

  Módosítás    54

  Irányelvre irányuló javaslat

  20 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (20a)  A biogazdaság döntő szerepet játszik a nyersanyagok rendelkezésre állásának biztosításában az Unióban. A települési hulladék hatékony felhasználása fontos ösztönzőt nyújthat a biogazdaság ellátási lánca számára. Különösen a biohulladék fenntartható kezelése nyújt lehetőséget arra, hogy az anyagok és nyersanyagok előállítása során a fosszilis tüzelőanyagokon alapuló nyersanyagokat megújuló forrásokkal helyettesítsék.

  Indokolás

  A biogazdaság alapvető szerepet játszik annak biztosításában, hogy Európában rendelkezésre álljanak a nyersanyagok, ezért új követelményeket kell bevezetni a hatékony biohulladék-gazdálkodás érdekében.

  Módosítás    55

  Irányelvre irányuló javaslat

  20 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (20b)  Az olyan hulladékkezelés elkerülése érdekében, amelyben az erőforrások a hulladékhierarchia alacsonyabb szintjein rekednek, valamint a színvonalas újrafeldolgozás lehetővé tétele és a jó minőségű másodlagos nyersanyagok felhasználásának fokozása érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell a biohulladékok elkülönített gyűjtését és oly módon történő szerves újrafeldolgozását, amely megfelel a magas szintű környezetvédelemnek, és amelynek eredménye megfelel a vonatkozó, szigorú minőségi szabványoknak.

  Módosítás    56

  Irányelvre irányuló javaslat

  20 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (20c)  Az elkülönített gyűjtés ellenére sok újrafeldolgozható hulladék kerül a kevert hulladékba. Jó minőségű válogatással, különösen optikai válogatással jelentős mennyiségű anyag válogatható ki a maradékhulladékból, majd ezt követően újrafeldolgozható, és másodlagos nyersanyaggá dolgozható fel. A tagállamoknak ezért intézkedéseket kell hozniuk annak biztosítására, hogy a nem elkülönítetten gyűjtött hulladék is válogatásra kerüljön.

  Módosítás    57

  Irányelvre irányuló javaslat

  20 d preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (20d)  A települési hulladék veszélyes anyagokkal való szennyeződését elkerülendő – amely szennyeződés csökkenti az újrafeldolgozás minőségét, és így akadályozza a másodlagos nyersanyagok felhasználását – a tagállamoknak elkülönített gyűjtési rendszereket kell létrehozniuk a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok esetében.

  Módosítás    58

  Irányelvre irányuló javaslat

  21 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (21)  A veszélyes hulladékokkal való helyes gazdálkodás továbbra is problémát jelent az Unióban, és az e hulladéktípus kezelésére vonatkozó adatok egy része nem áll rendelkezésre. Ezért tagállami elektronikus veszélyeshulladék-nyilvántartások létrehozásával kell megerősíteni a kapcsolódó nyilvántartási és nyomonkövetési rendszereket. A vállalkozások és a közigazgatási szervek nyilvántartási kötelezettségeinek egyszerűsítése és az Unión belüli hulladékáramok jobb nyomon követése érdekében az elektronikus adatgyűjtést adott esetben más hulladéktípusokra is ki kell terjeszteni.

  (21)  A veszélyes hulladékokkal való helyes gazdálkodás továbbra is problémát jelent az Unióban, és az e hulladéktípus kezelésére vonatkozó adatok egy része nem áll rendelkezésre. Ezért tagállami elektronikus veszélyeshulladék-nyilvántartások létrehozásával kell megerősíteni a kapcsolódó nyilvántartási és nyomonkövetési rendszereket. A vállalkozások és a közigazgatási szervek nyilvántartási kötelezettségeinek egyszerűsítése és az Unión belüli hulladékáramok jobb nyomon követése érdekében az elektronikus adatgyűjtést más hulladéktípusokra is ki kell terjeszteni.

  Módosítás    59

  Irányelvre irányuló javaslat

  21 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (21a)  A hulladékolajok elkülönített gyűjtése és regenerálása jelentős gazdasági és környezeti haszonnal jár, az ellátásbiztonság terén is. Ki kell alakítani az elkülönített gyűjtést, és célértékeket kell meghatározni a hulladékolajok regenerálására.

  Módosítás    60

  Irányelvre irányuló javaslat

  22 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (22)  Ez az irányelv hosszú távú célokat tűz ki az Unió területén folytatott hulladékgazdálkodás számára, és ezáltal egyértelmű iránymutatást nyújt a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek az ebben az irányelvben meghatározott célok eléréséhez szükséges beruházásokkal kapcsolatban. Nemzeti hulladékgazdálkodási stratégiáik kidolgozása és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára irányuló beruházásaik tervezése során a tagállamoknak a hulladékképződés megelőzésének, az újrahasználatra való előkészítésnek és az újrafeldolgozásnak a hulladékhierarchiával összhangban történő előmozdításához ésszerű módon igénybe kell venniük az európai strukturális és beruházási alapokat.

  (22)  Ez az irányelv hosszú távú célokat tűz ki az Unió területén folytatott hulladékgazdálkodás számára, és ezáltal egyértelmű iránymutatást nyújt a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek az ebben az irányelvben meghatározott célok eléréséhez szükséges beruházásokkal kapcsolatban. Nemzeti hulladékgazdálkodási stratégiáik kidolgozása, valamint a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára és a körforgásos gazdaságra irányuló beruházásaik tervezése során a tagállamoknak először a hulladékképződés megelőzésének és az újrahasználatra való előkészítésnek, majd pedig az újrafeldolgozásnak a hulladékhierarchiával összhangban történő előmozdításához ésszerű módon igénybe kell venniük az európai strukturális és beruházási alapokat. A Bizottságnak – a hulladékhierarchiával összhangban – lehetővé kell tennie a Horizont 2020 és az európai strukturális és beruházási alapok felhasználását olyan hatékony pénzügyi keret létrehozására, amely segítséget nyújt a helyi önkormányzatoknak ezen irányelv követelményeinek végrehajtásában és az innovatív technológiák és a hulladékgazdálkodás bevezetésének finanszírozásában.

  Módosítás    61

  Irányelvre irányuló javaslat

  23 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23)  Egyes nyersanyagok kiemelkedően fontosak az uniós gazdaságban, és a hiányukból adódó nem megfelelő ellátottság kockázata magas. Az ilyen nyersanyagok ellátásának biztonsága érdekében, a nyersanyag-politikai kezdeményezéssel és a nyersanyagokkal foglalkozó európai innovációs partnerség célkitűzéseivel és célértékeivel összhangban a tagállamoknak az ilyen típusú nyersanyagokat jelentős mennyiségben tartalmazó hulladékok vonatkozásában – a gazdasági és műszaki megvalósíthatóság, illetőleg a környezeti előnyök figyelembevételével – intézkedéseket kell hozniuk a lehető legjobb hulladékgazdálkodás biztosítására. A Bizottság összeállította az EU számára kritikus fontosságú nyersanyagok jegyzékét18. A jegyzéket a Bizottság rendszeresen felülvizsgálja.

  (23)  Egyes nyersanyagok kiemelkedően fontosak az uniós gazdaságban, és a hiányukból adódó nem megfelelő ellátottság kockázata magas. Az ilyen nyersanyagok ellátásának biztonsága érdekében, a nyersanyag-politikai kezdeményezéssel és a nyersanyagokkal foglalkozó európai innovációs partnerség célkitűzéseivel és célértékeivel összhangban a tagállamoknak a kritikus fontosságú nyersanyagokat jelentős mennyiségben tartalmazó termékek újrahasználatának és a hasonló hulladék újrafeldolgozásának előmozdítása és az ezekkel folytatott hatékony gazdálkodás biztosítása érdekében – a gazdasági és műszaki megvalósíthatóság, illetőleg a környezeti és egészségügyi előnyök figyelembevételével – intézkedéseket kell hozniuk. A Bizottság összeállította az EU számára kritikus fontosságú nyersanyagok jegyzékét18. A jegyzéket a Bizottság rendszeresen felülvizsgálja.

  __________________

  __________________

  18 COM(2014) 297.

  18 COM(2014) 297.

  Módosítás    62

  Irányelvre irányuló javaslat

  24 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (24)  A nyersanyag-politikai kezdeményezés eredményes végrehajtásának további támogatása érdekében a tagállamoknak elő kell segíteniük azon termékek újrahasználatát, amelyek jelentős nyersanyagforrásnak számítanak. Hulladékgazdálkodási terveikben ezért nemzeti szinten megfelelő intézkedéseket kell meghatározniuk az ilyen nyersanyagokból jelentős mennyiséget tartalmazó hulladékok gyűjtésére és hasznosítására vonatkozóan. Az intézkedéseket a hulladékgazdálkodási terveknek az ezen irányelv hatálybalépését követő első naprakésszé tétele során kell belefoglalni a tervekbe. A Bizottság tájékoztatást fog nyújtani az uniós szinten releváns termékcsoportokról és hulladékáramokról. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a tagállamok más, a nemzetgazdaságuk számára fontos nyersanyagok esetében is intézkedéseket hozzanak.

  (24)  A nyersanyag-politikai kezdeményezés eredményes végrehajtásának további támogatása érdekében a tagállamoknak hulladékgazdálkodási terveikben nemzeti szinten megfelelő intézkedéseket kell meghatározniuk az ilyen nyersanyagokból jelentős mennyiséget tartalmazó hulladékok gyűjtésére, válogatására és hasznosítására vonatkozóan. Az intézkedéseket a hulladékgazdálkodási terveknek az ezen irányelv hatálybalépését követő első naprakésszé tétele során kell belefoglalni a tervekbe. A Bizottság tájékoztatást fog nyújtani az uniós szinten releváns termékcsoportokról és hulladékáramokról. Ez a rendelkezés nem zárja ki, hogy a tagállamok más, a nemzetgazdaságuk számára fontos nyersanyagok esetében is intézkedéseket hozzanak.

  Indokolás

  A nyersanyag-politikai kezdeményezés eredményes végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamoknak a hulladék gyűjtésére, válogatására és hasznosítására vonatkozó megfelelő intézkedéseket kell beépíteniük nemzeti hulladékgazdálkodási terveikbe.

  Módosítás    63

  Irányelvre irányuló javaslat

  25 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (25)  A szemetelés közvetlenül károsítja a környezetet és rontja a polgárok jó közérzetét, a magas takarítási költségek pedig szükségtelen gazdasági terhet jelentenek a társadalom számára. A hulladékgazdálkodási tervekben meghatározott konkrét intézkedések és azoknak az illetékes hatóságok általi megfelelő végrehajtása hozzájárulhat e probléma megszüntetéséhez.

  (25)  A szemetelés közvetlenül és közvetve károsítja a környezetet, és rontja a polgárok jó közérzetét és káros a gazdaságra. A magas takarítási költségek pedig szükségtelen gazdasági terhet jelentenek a társadalom számára. A hulladékgazdálkodási tervekben meghatározott konkrét intézkedések és azoknak az illetékes hatóságok általi megfelelő végrehajtása hozzájárulhat e probléma megszüntetéséhez. A takarítással szemben a szemetelés megakadályozását kell előnyben részesíteni. A szemetelés megakadályozása az illetékes hatóságok, a gyártók és a fogyasztók közös feladata. A szemetelés megelőzése érdekében elengedhetetlen a fogyasztók helytelen magatartásának megváltoztatása. Azoknak a gyártóknak, amelyeknek a termékei valószínűleg szemétté válnak, a szemetelés megelőzése érdekében népszerűsíteniük kell termékeik fenntartható használatát. Emellett az oktatás és a figyelemfelhívás is döntő szerepet játszik a magatartás megváltoztatásában.

  Módosítás    64

  Irányelvre irányuló javaslat

  25 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (25a)  A 2008. június 17-i 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a a kötelező, uniós szintű jogi eszköz a tengeri hulladékkal kapcsolatban a jó környezeti állapot elérésére szolgáló környezetvédelmi célértékek értékelésére, nyomon követésére és meghatározására. A tengeri hulladék fő forrásai azonban szárazföldi tevékenységek, okai pedig a szilárd hulladék kezelésének rossz gyakorlatai, az infrastruktúra hiánya és a lakossági tudatosság hiánya. Ezért az ENSZ közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel összhangban, és különösen a tengeri hulladék 2030-ig uniós szinten 50%-kal történő csökkentésére vonatkozó célkitűzés elérésére törekedve a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az olyan szárazföldi szemét csökkentése érdekében, amely valószínűleg tengeri hulladékká válik. Tekintettel az tengeri hulladék megelőzésének környezeti és gazdasági előnyeire, a tagállamoknak hulladékmegelőzési programjaik keretében konkrét intézkedéseket kell hozniuk a tengeri hulladék keletkezésének megelőzésére. Ezen intézkedések révén a tagállamoknak arra kell törekedniük, hogy uniós szinten 2025-ig 30%-kal, 2030-ig pedig 50%-kal csökkenjen a tengeri hulladék mennyisége. A célértékek elérésére tett előrelépések és Unió-szerte a bevált gyakorlatok tagállamok közötti cseréjének megkönnyítése érdekében egységes módszereket kell meghatározni a szárazföldről származó tengeri hulladék mérése céljából. A szárazföldről származó tengeri hulladék szintjéről évente jelentést kell készíteni.

   

  ______________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 2008/56/EK irányelve a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

  Módosítás    65

  Irányelvre irányuló javaslat

  25 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (25b)  A hulladék nem megfelelő – szemetelés, szennyvíz és szilárd hulladék, például műanyagok kibocsátása formájában történő – ártalmatlanítása negatív hatást gyakorol a tengeri környezetre és az emberi egészségre, valamint jelentős gazdasági és társadalmi költségekkel jár. Az ilyen hulladék megbontja a hulladékhierarchia fontossági sorrendjét is, különösen azzal, hogy megkerüli az ártalmatlanítás előtti újrahasználatra való előkészítést, újrafeldolgozást és az egyéb hasznosítást. A tengeri hulladék határokon átnyúló jellegét és annak szükségességét figyelembe véve, hogy össze kell hangolni az erőfeszítéseket, a tagállamoknak a 2008/56/EK irányelv 11. cikke alapján létrehozott nyomon követési programokat felhasználva intézkedéseket kell hozniuk a csökkentési célértékeik elérése érdekében.

  Módosítás    66

  Irányelvre irányuló javaslat

  25 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (25c)  A használat után a háztartási, kereskedelmi vagy ipari szennyvízelvezető rendszereket elérő, leöblítendő kozmetikai és testápoló termékekben lévő mikroszemcsék közvetlen forrásai a leginkább megelőzendők közé tartozó mikroműanyag-szennyezésnek. Az ezen irányelvben rögzített célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében a tagállamoknak intézkedéseket kell tenniük a mikroszemcsés összetevők használatának és a mikroműanyagok szennyvíztisztító rendszerekbe való bejutásának és a tengeri környezetbe való engedésének megelőzése érdekében.

  Módosítás    67

  Irányelvre irányuló javaslat

  27 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (27)  A tagállamok által háromévente összeállított végrehajtási jelentések nem bizonyultak hatékony eszköznek a megfelelés ellenőrzése és a helyes végrehajtás biztosítása szempontjából, ugyanakkor szükségtelen adminisztratív terhet jelentenek. Ezért helyénvaló hatályon kívül helyezni a tagállamokat ilyen jellegű jelentések készítésére kötelező rendelkezéseket. Helyettük a megfelelés ellenőrzésére kizárólag azokat a statisztikai adatokat kell felhasználni, amelyeket a tagállamok évente megküldenek a Bizottságnak.

  (27)  A tagállamok által háromévente összeállított végrehajtási jelentések nem bizonyultak hatékony eszköznek a megfelelés ellenőrzése és a helyes végrehajtás biztosítása szempontjából, ugyanakkor szükségtelen adminisztratív terhet jelentenek. Ezért helyénvaló hatályon kívül helyezni a tagállamokat ilyen jellegű jelentések készítésére kötelező rendelkezéseket. Helyettük a megfelelés ellenőrzésére azokat a statisztikai adatokat kell felhasználni, amelyeket a tagállamok évente megküldenek a Bizottságnak. Mindazonáltal a tagállamoknak kérésre haladéktalanul be kell nyújtaniuk a Bizottsághoz minden olyan információt, amely szükséges ahhoz, hogy a Bizottság összességében értékelje ezen irányelv végrehajtását, valamint a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatását.

  Indokolás

  Noha már nem kötelesek rendszeres végrehajtási jelentéseket összeállítani, a tagállamoknak a Bizottság erre vonatkozó felkérése esetén rendelkezésre kell bocsátaniuk bármilyen információt, amely szükséges a jelen irányelvben foglalt célkitűzéseknek való megfelelés értékeléséhez.

  Módosítás    68

  Irányelvre irányuló javaslat

  28 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (28)  A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A statisztikai adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével. Ezért a hulladékjogi célértékek teljesítésével kapcsolatos jelentéseik összeállítása során a tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai által közösen kidolgozott legújabb módszertant kell alkalmazniuk.

  (28)  A tagállamok által szolgáltatott adatok és információk alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A szolgáltatott adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a megbízható forrásokon alapuló adatok gyűjtése és feldolgozása közös módszertanának kidolgozásával és a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével. Ezért a hulladékjogi célértékek teljesítésével kapcsolatos jelentéseik összeállítása során a tagállamoknak a Bizottság által a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalaival és a hulladékgazdálkodásért felelős nemzeti, regionális és helyi hatóságaival együttműködve kidolgozott közös módszertant kell alkalmazniuk.

  Módosítás    69

  Irányelvre irányuló javaslat

  28 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (28a)  A Bizottság háromévente jelentést tesz közzé a tagállamok által szolgáltatott adatok és információk alapján, hogy beszámoljon a Parlamentnek és a Tanácsnak az újrafeldolgozási célértékek elérése és az ezen irányelvben meghatározott új kötelezettségek végrehajtása terén tett előrelépésekről. Ezeknek a háromévente közzétett jelentéseknek értékelniük kell a 2008/98/EK irányelv egésze által a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatást is, és meg kell vizsgálniuk, hogy szükség van-e módosításokra ahhoz, hogy a 2008/98/EK irányelv a körforgásos gazdaság célkitűzései tekintetében megfeleljen a célnak.

  Indokolás

  Értékelni kell az irányelv hatásait, és rendszeresen meg kell vizsgálni azt, hogy szükség van-e az irányelv aktualizálására ahhoz, hogy megfeleljen a kitűzött céljának, miközben választ ad a körforgásos gazdaságból és a hulladékmegelőzés és -gazdálkodás terén elért technológiai fejlődésből eredő kihívásokra.

  Módosítás    70

  Irányelvre irányuló javaslat

  28 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (28b)  A megfelelő irányításban, végrehajtásban, a határon átnyúló együttműködésben és a hulladékipari bevált gyakorlatok és innovációk terjesztésében való közreműködés, valamint a 2008/98/EK irányelvben rögzített célértékek tényleges és következetes végrehajtása érdekében a Bizottságnak platformot kell létrehoznia a tagállamok és a Bizottság közötti, az említett irányelv gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos információcsere és bevált gyakorlatok cseréje céljából. A platform munkájának eredményét nyilvánosságra kell hozni.

  Módosítás    71

  Irányelvre irányuló javaslat

  28 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (28c)  A körforgásos gazdaság megvalósításának és a nagyobb erőforrás-hatékonyságnak gazdasági potenciálja és környezeti haszna nyilvánvaló. Az anyagkörforgás megvalósításához szükséges lépéseket különböző szakpolitikai dokumentumokban mutatták be, többek között az Európai Erőforrás-hatékonysági Platform (EREP) Erőforrás-hatékony Európáról szóló, 2012. december 17-i kiáltványában és az ezt követő szakpolitikai ajánlásokban, valamint az Európai Parlamentnek a körforgásos gazdaság megvalósításáról szóló, 2015. június 25-i saját kezdeményezésű jelentésében és végül a Bizottságnak a körforgásos gazdaságra vonatkozó, 2016. december 2-i cselekvési tervében. Ezek mind olyan intézkedéseket terjesztenek elő, amelyek túlmutatnak a hulladékon, és a teljes anyagciklusra vonatkoznak, így nem csak az Unió hulladékokról szóló jogszabályok terén végzett munkájára kell irányadónak lenniük, hanem azt is biztosítaniuk kell, hogy ambiciózus intézkedések történjenek az anyagkörforgás megvalósítása érdekében.

  Módosítás    72

  Irányelvre irányuló javaslat

  28 d preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (28d)  A kutatás és innováció, valamint az erőforrás-hatékonyságon alapuló intelligens üzleti modellek elengedhetetlenek a körforgásos gazdaság felé tartó átmenet támogatásához az Unióban, ahol a hulladékot új erőforrásnak tekintik. E cél elérése érdekében a Horizont 2020 keretében hozzá kell járulni azokhoz a kutatási és innovációs projektekhez, amelyek a terepen tudják demonstrálni és kipróbálni a körforgásos gazdaság gazdasági és környezeti fenntarthatóságát. Ugyanakkor rendszerszintű megközelítés alkalmazása mellett az említett projektek hozzájárulhatnak az innovációt ösztönző és könnyebben végrehajtható jogszabályok kidolgozásához azáltal, hogy azonosítják a lehetséges szabályozási bizonytalanságokat, akadályokat és hiányosságokat, amelyek gátolják az erőforrások hatékony felhasználásán alapuló üzleti modellek kialakítását.

  Módosítás    73

  Irányelvre irányuló javaslat

  28 e preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (28e)  2016. december 2-án a Bizottság benyújtotta a körforgásos gazdaságra irányuló uniós cselekvési tervet, hogy előmozdítsa Európa körforgásos gazdaságba tartó átmenetét. Mivel a Bizottság konkrét és ambiciózus cselekvési programot hozott létre, amely az egész ciklust felölelő intézkedéseket tartalmaz, az átmenet felgyorsítása érdekében kiegészítő intézkedésekre van szükség.

  Indokolás

  2015. december 2-án az Európai Bizottság bemutatta az EU cselekvési tervét a körforgásos gazdaságért, amelynek célja ösztönözni az Unió áttérését a körforgásos gazdaságra. Ennek érdekében a Bizottság nagyra törő, konkrét intézkedésekből álló programot dolgozott ki a 2015 és 2018 közötti időszakra, ugyanakkor az áttérés felgyorsításához szükség van kiegészítő intézkedésekre. Ezen intézkedéseknek különösen figyelembe kell venniük azt, hogy szükség van egy európai erőforrás-hatékonysági mutatóra, a fenntartható termelést és fogyasztást támogató jogalkotási intézkedésekre, az erőforrás-hatékonyság kritériumainak meghatározására és a nem energetikai termékek erőforrás-hatékonyságra vonatkozó címkézésére.

  Módosítás    74

  Irányelvre irányuló javaslat

  28 f preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (28f)  Az erőforrások felhasználásának javítása jelentős nettó megtakarítást hozhatna az uniós vállalkozások, állami hatóságok és fogyasztók számára, miközben csökkenthetné a teljes éves üvegházhatásúgáz-kibocsátást. Ezért a Bizottságnak 2018 végéig az erőforrás-hatékonyságra vonatkozóan fő mutatót és az almutatókat összegző eredménytáblát kell javasolnia, hogy nyomon kövesse az uniós erőforrás-hatékonysági célérték elérése felé tett haladást, amelynek értelmében 2030-ig a 2014-es szinthez képest 30%-kal kell növelni az erőforrás-hatékonyságot.

  Indokolás

  2015. december 2-án az Európai Bizottság bemutatta az EU cselekvési tervét a körforgásos gazdaságért, amelynek célja ösztönözni az Unió áttérését a körforgásos gazdaságra. Ennek érdekében a Bizottság nagyra törő, konkrét intézkedésekből álló programot dolgozott ki a 2015 és 2018 közötti időszakra, ugyanakkor az áttérés felgyorsításához szükség van kiegészítő intézkedésekre. Ezen intézkedéseknek különösen figyelembe kell venniük azt, hogy szükség van egy európai erőforrás-hatékonysági mutatóra, a fenntartható termelést és fogyasztást támogató jogalkotási intézkedésekre, az erőforrás-hatékonyság kritériumainak meghatározására és a nem energetikai termékek erőforrás-hatékonyságra vonatkozó címkézésére.

  Módosítás    75

  Irányelvre irányuló javaslat

  29 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (29)  A 2008/98/EK irányelv kiegészítése, illetve módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, a 11a. cikk (2) és (6) bekezdése, a 26. cikk, a 27. cikk (1) és (4) bekezdése, valamint a 38. cikk (1), (2) és (3) bekezdése vonatkozásában a Szerződés 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időszerű és megfelelő továbbításáról.

  (29)  Az 2008/98/EK irányelv kiegészítése, illetve módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a következők vonatkozásában a Szerződés 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el:

   

  -   azon feltételek alkalmazásának részletes kritériumai, amelyek alapján egy anyagot vagy tárgyat hulladéknak kell tekinteni, illetve már nem számít hulladéknak;

   

  -   azon általános követelmények meghatározása, amelyeket a tagállamoknak kell teljesíteniük, amikor a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó műszaki előírásokat fogadnak el;

   

  -   a hulladékok jegyzékének létrehozása;

   

  -   azon összehangolt kritériumok, amelyeket a gyártók által a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeknek való megfelelés céljából fizetett pénzügyi hozzájárulás meghatározásakor kell követni, a termékek életciklusának végén jelentkező tényleges költségek alapján módosítva;

   

  -   a hulladékkeletkezés csökkentése és a hulladékmegelőzési intézkedések végrehajtása terén tett előrelépések mérésére szolgáló mutatók;

   

  -   az élelmiszer-hulladék szintjének egységes mérésére szolgáló közös módszertan, beleértve a minőségre vonatkozó minimumkövetelményeket is;

   

  -   a szárazföldi eredetű tengeri hulladék szintjének egységes mérésére szolgáló közös módszertan, beleértve a minőségre vonatkozó minimumkövetelményeket is;

   

  -   minőségi és működési minimumkövetelmények az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők, a betétdíjas rendszerek és a végső újrafeldolgozást végző szereplők meghatározására, beleértve az adatgyűjtésre, az adatok nyomonkövethetőségére, ellenőrzésére és jelentésére vonatkozó konkrét szabályokat is;

   

  -   egységes módszertan az égetési vagy együttégetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozáson átment fémek tömegének kiszámításához, beleértve az újrafeldolgozott fémek minőségi kritériumait is;

   

  -   a 2008/98/EK irányelv I. mellékletében felsorolt D2, D3, D4, D6, D7 és D12 ártalmatlanítási műveletekhez kapcsolódó műszaki kritériumok és működési eljárások adott esetben, az említett eljárások tilalma, amennyiben nem felelnek meg az emberi egészség és a környezet védelmére vonatkozó bizonyos kritériumoknak;

   

  -   a 2008/98/EK irányelv alapján engedélyköteles hulladékkezelési tevékenységek műszaki minimumszabványai, amennyiben bizonyított, hogy ezek a szabványok előnyökkel járnak az emberi egészség és a környezet védelme terén;

   

  -   a 2008/98/EK irányelv alapján kötelezően nyilvántartásba veendő tevékenységek minimumszabványai, amennyiben bizonyított, hogy ezek a szabványok előnyökkel járnak az emberi egészség és a környezet védelme, illetve a belső piac zavarainak elkerülése terén;

   

  -   a 2008/98/EK irányelv II. mellékletének R1. pontjában említett hulladékégető létesítményekre vonatkozóan meghatározott képlet alkalmazásának előírásai;

   

  -   az adatgyűjtés és -feldolgozás módszertana, az adatgyűjtés szervezése és az adatok forrásai, valamint az élelmiszer-hulladékra és tengeri hulladékra, az újrahasználatra való előkészítésre, az újrafeldolgozásra és feltöltésre vonatkozó célértékek végrehajtásával kapcsolatos adatok tagállamok által a Bizottságnak való szolgáltatásának formátuma, valamint

   

  -   a 2008/98/EK irányelv I–V. mellékletének hozzáigazítása a tudományos és műszaki fejlődéshez.

   

  Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban rögzített elveknek megfelelően kerüljön sor. Különösen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

  Módosítás    76

  Irányelvre irányuló javaslat

  30 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (30)  A 2008/98/EK irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságot a 9. cikk (4) és (5) bekezdése, a 33. cikk (2) bekezdése, a 35. cikk (5) bekezdése és a 37. cikk (6) bekezdése vonatkozásában végrehajtási hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek19 megfelelően kell gyakorolni.

  (30)  A 2008/98/EK irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságot a következők vonatkozásában végrehajtási hatáskörrel kell felruházni:

   

  -   a hulladékgazdálkodási tervek és a hulladékmegelőzési programok elfogadására és lényegi felülvizsgálatára vonatkozó értesítések és tájékoztatások formátuma, valamint;

   

  -  a veszélyes hulladékok elektronikus nyilvántartásának működésére vonatkozó minimumfeltételek.

   

  Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek19 megfelelően kell gyakorolni.

  __________________

  __________________

  19 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

  19 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

  Módosítás    77

  Irányelvre irányuló javaslat

  33 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (33)  Mivel ezen irányelv célkitűzéseit, nevezetesen az Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalának javítását, valamint ezen keresztül a környezet minőségének védelméhez, megőrzéséhez és javításához, a tengeri hulladék mennyiségének csökkentése révén az óceánok egészségéhez és a tengeri eredetű élelmiszerek biztonságához, illetőleg a természeti erőforrások Unión belül megvalósítandó körültekintő és ésszerű hasznosításához való hozzájárulást a tagállamok külön-külön nem képesek megfelelően megvalósítani, és azok – figyelemmel az intézkedések nagyságrendjére vagy hatásaira – az Unió szintjén jobban megvalósíthatók, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének megfelelően a szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az ugyanazon cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban ez az irányelv nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket,

  (33)  Mivel ezen irányelv célkitűzéseit, nevezetesen az Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalának javítását, valamint ezen keresztül a környezet minőségének védelméhez, megőrzéséhez és javításához, a tengeri hulladék mennyiségének csökkentése révén az óceánok egészségéhez és a tengeri eredetű élelmiszerek biztonságához, illetőleg a természeti erőforrások Unión belül megvalósítandó körültekintő, kisebb mértékű és ésszerű felhasználásához való hozzájárulást a tagállamok külön-külön nem képesek megfelelően megvalósítani, és azok – figyelemmel az intézkedések nagyságrendjére vagy hatásaira – az Unió szintjén jobban megvalósíthatók, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkének megfelelően a szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az ugyanazon cikkben foglalt arányossági elvvel összhangban ez az irányelv nem lépi túl az említett célok eléréséhez szükséges mértéket,

  Indokolás

  Fontos kifejezetten megemlíteni azt, hogy kisebb mértékben kell felhasználni a természeti erőforrásokat.

  Módosítás    78

  Irányelvre irányuló javaslat

  33 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (33a)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell a magas szintű munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot a termelés, az újrafeldolgozás, a javítás, az újrahasználatra való előkészítés során és a hulladékágazatban, figyelembe véve az ezen ágazatokban dolgozó munkavállalókat érintő sajátos kockázatokat, és gondoskodniuk kell a területre vonatkozó, már meglévő uniós jogszabályok megfelelő végrehajtásáról és érvényesítéséről.

  Módosítás    79

  Irányelvre irányuló javaslat

  33 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (33b)  Az irányelv elfogadása a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban meghatározott kötelezettségvállalások figyelembevételével történt, és végrehajtásának és alkalmazásának az említett megállapodásban foglalt iránymutatások szerint kell történnie.

  Módosítás    80

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  1 cikk – 1 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  -1.  Az 1. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  Ez az irányelv intézkedéseket állapít meg a környezet és az emberi egészség védelme érdekében, amelyet a hulladékkeletkezés és -gazdálkodás káros hatásainak megelőzése vagy csökkentése, valamint az erőforrás-felhasználás globális hatásainak csökkentése és e felhasználás hatékonyságának javítása révén kíván megvalósítani.

  „Ez az irányelv intézkedéseket állapít meg a környezet és az emberi egészség védelme érdekében, amelyet az Unió hosszú távú versenyképességének biztosításához és a körforgásos gazdaság felé tartó átmenethez elengedhetetlen lépések, azaz a hulladékkeletkezés megelőzése vagy csökkentése, a hulladékkeletkezés és -gazdálkodás káros hatásainak megelőzése vagy csökkentése, valamint az erőforrás-felhasználás globális hatásainak csökkentése és e felhasználás hatékonyságának javítása révén kíván megvalósítani.

  Indokolás

  A hulladék-keretirányelv fontos eszköz a körforgásos gazdaság elősegítésében. Ezt egyértelművé kell tenni az irányelv hatályában.

  Módosítás    81

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a pont

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 1 a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  „(1a)  »települési hulladék«:

  „(1a)  »települési hulladék«:

  a)  a háztartásokból származó kevert hulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék, beleértve a következőket:

  a)  a háztartásokból származó kevert hulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék, beleértve a következőket:

  –  papír és kartonpapír, üveg, fém, műanyag, biohulladék, fa, textil, elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, hulladékelemek és -akkumulátorok,

  –  papír és kartonpapír, üveg, fém, műanyag, biohulladék, fa, textil, elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, hulladékelemek és -akkumulátorok,

  –  lomhulladék, például háztartási készülékek, ágybetét, bútor,

  –  lomhulladék, például ágybetét és bútor,

  –  kerti hulladék, például falevél, fűnyesedék,

  –  kerti hulladék, például falevél, fűnyesedék,

  b)  olyan, egyéb forrásokból származó kevert hulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely jellegében, összetételében és mennyiségében hasonló a háztartási hulladékhoz;

  b)  olyan, kisvállalkozásokból, irodaépületekből és intézményekből – többek között iskolákból, kórházakból és kormányzati épületekből – származó kevert hulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék, amely jellegében és összetételében hasonló a háztartási hulladékhoz.

  c)  a piac- és utcatakarítás során képződő hulladék, ideértve az utcai söpredéket, az utcai szemétgyűjtőkből származó hulladékot, valamint a park- és kertgondozás során keletkező hulladékot.

  c)  a piac- és utcatakarítás során képződő hulladék, ideértve az utcai söpredéket, az utcai szemétgyűjtőkből származó hulladékot, valamint a park- és kertgondozás során keletkező hulladékot.

  A települési hulladék fogalmába nem tartozik bele a szennyvízhálózatból és a szennyvízkezelő művekből származó hulladék, például a szennyvíziszap, valamint az építési és bontási hulladék.”;

  A települési hulladék fogalmába nem tartozik bele a szennyvízhálózatból és a szennyvízkezelő művekből származó hulladék, például a szennyvíziszap, valamint az építési és bontási hulladék.

   

  A települési hulladéknak az irányelv szerinti fogalommeghatározása nem veszi figyelembe, hogy a hulladék kezelője köz- vagy magánszektorbeli gazdasági szereplő-e;”;

  Módosítás    82

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 1 b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa)   a szöveg a következő ponttal egészül ki:

   

  „(1b)  »kereskedelmi és ipari hulladék«: kereskedelmi és ipari tevékenységekből és/vagy üzemekből származó kevert hulladék és elkülönítetten gyűjtött hulladék.

   

  A kereskedelmi és ipari hulladék fogalmába nem tartozik bele a települési hulladék, az építési és bontási hulladék, valamint szennyvízhálózatból és a szennyvízkezelő művekből származó hulladék, például a szennyvíziszap;”;

  Módosítás    83

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 2 a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  2a.   »nem veszélyes hulladék«: olyan hulladék, amely a III. mellékletben felsorolt veszélyes tulajdonságok egyikével sem rendelkezik;”;

  2a.   „nem veszélyes hulladék”: olyan hulladék, amelyre nem vonatkozik e cikk 2. pontja;

  Indokolás

  A nem veszélyes hulladék fogalommeghatározása hozzáigazításra kerül az 1999/31/EK irányelv 2. cikkének d) pontjában foglalt, mostanáig érvényben lévő fogalommeghatározáshoz.

  Módosítás    84

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 4 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4.  »biohulladék«: biológiailag lebontható, kerti vagy parkokból származó hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőknél és kiskereskedelmi létesítményekben keletkező élelmiszer- és konyhai hulladék, élelmiszer-feldolgozó üzemekben keletkező hasonló hulladék, valamint a hasonló biológiai lebonthatósággal rendelkező egyéb hulladék, amely jellegében, összetételében és mennyiségében hasonló a fentiekhez;

  4.  »biohulladék«: biológiailag lebontható, kerti vagy parkokból származó hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőknél és kiskereskedelmi létesítményekben keletkező élelmiszer- és konyhai hulladék, élelmiszer-feldolgozó üzemekben keletkező hasonló hulladék, valamint a hasonló biológiai lebonthatósággal és komposztálhatósággal rendelkező egyéb hulladék;

  Módosítás    85

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 9 pont

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  da)  a 9. pont helyébe a következő szöveg lép:

  9.   „hulladékgazdálkodás”: a hulladékok gyűjtése, szállítása, hasznosítása és ártalmatlanítása, beleértve az ilyen műveletek felügyeletét és a hulladéklerakók utógondozását, valamint a kereskedőként vagy közvetítőként végzett tevékenységet is;

  „9.   »hulladékgazdálkodás«: a hulladékok gyűjtése, szállítása, válogatása, hasznosítása és ártalmatlanítása, beleértve az ilyen műveletek felügyeletét és a hulladéklerakók utógondozását, valamint a kereskedőként vagy közvetítőként végzett tevékenységet is;”;

  Indokolás

  A hulladék válogatása a helyes hulladékgazdálkodás nélkülözhetetlen része, amely az újrahasználatra való előkészítésre és az újrafeldolgozásra irányul, ezért e műveleteknek szerepelniük kell a fenti fogalommeghatározásban.

  Módosítás    86

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – d b pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 11 pont

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  db)  a 11. pont helyébe a következő szöveg lép:

  11.   „elkülönített gyűjtés”: olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege szerint elkülönítik a különleges kezelés elősegítésére;

  „11.   »elkülönített gyűjtés«: olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege szerint elkülönítik a különleges kezelés elősegítésére, különösen az újrahasználatra való előkészítésre és az újrafeldolgozási műveletekre;”;

  Indokolás

  A különböző típusú hulladékok elkülönített gyűjtése az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás műveleteinek alapvető feltétele.

  Módosítás    87

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e pont

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 16 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  16.  „újrahasználatra való előkészítés”: ellenőrzési, tisztítási és javítási hasznosítási műveletek, amelyek során az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők által vagy az elismert betétdíjas rendszerek keretében összegyűjtött hulladékokat, termékeket vagy termék-alkatrészeket oly módon előkészítik, hogy azok további előfeldolgozás nélkül alkalmasak legyenek az újrahasználatra;”;

  16.  „újrahasználatra való előkészítés”: ellenőrzési, tisztítási és javítási hasznosítási műveletek, amelyek során a hulladékká vált és az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők által összegyűjtött termékeket vagy termék-alkatrészeket oly módon előkészítik, hogy azok további előfeldolgozás nélkül alkalmasak legyenek az újrahasználatra;

  Módosítás    88

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 16 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ea)  a szöveg a következő ponttal egészül ki:

   

  „16a.   »újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplő«: olyan hulladékkezelő vállalkozás, amely az újrahasználatra való előkészítés folyamatláncában működik összhangban az alkalmazandó szabályokkal;”;

  Indokolás

  Több tagállamban az újrahasználatra való előkészítést végző gazdasági szereplő meghatározása nem egyedi szabályok alapján történik. Az ezen irányelvben bevezetett kötelezettségekre tekintettel összehangolt fogalommeghatározást kell alkalmazni.

  Módosítás    89

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e b pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 16 b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  eb)  a szöveg a következő ponttal egészül ki:

   

  „16b.  »újragyártás«: olyan eljárás, amelynek során a terméket az alkatrészek újrafelhasználásával, felújításával és cseréjével újszerű állapotba hozzák;”;

  Módosítás    90

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e c pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 17 pont

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  ec)  a 17. pont helyébe a következő szöveg lép:

  17.   „újrafeldogozás”: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladék anyagokat termékké vagy anyaggá alakítják, akár azok eredeti használati céljára, akár más célokra. Ez magában foglalja a biológiai szerves anyagok feldolgozását is, nem tartalmazza azonban az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet üzemanyagként vagy feltöltési műveletek során használnak fel;

  17.  „újrafeldolgozás”: olyan hasznosítási művelet, amelynek során a hulladék anyagokat termékké vagy anyaggá alakítják, akár azok eredeti használati céljára, akár más célokra. Ez magában foglalja a szerves újrafeldolgozást is, nem tartalmazza azonban az energetikai hasznosítást és az olyan anyaggá történő feldolgozást, amelyet üzemanyagként vagy feltöltési műveletek során használnak fel;”;

  Módosítás    91

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – e d pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – -17 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ed)  a szöveg a következő ponttal egészül ki:

   

  „-17a.  »szerves újrafeldolgozás«: a hulladék biológiailag lebontható részének aerob vagy anaerob kezelés útján történő újrafeldolgozása, amelynek révén termék vagy anyag jön létre; a mechanikai-biológiai kezelés és a lerakás nem tekinthető szerves újrafeldolgozási formának;”;

  Indokolás

  A biohulladék újrafeldolgozására vonatkozóan meghatározott új kötelezettségekkel összhangban ismét bevezetésre kerül a szerves újrafeldolgozás 94/62/EK irányelvben foglalt fogalommeghatározása.

  Módosítás    92

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f pont

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 17 a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  17a.   „végső újrafeldolgozási eljárás”: az az újrafeldolgozási eljárás, amely akkor veszi kezdetét, amikor nincs szükség további mechanikus hulladékválogatási műveletekre, a hulladékanyagok bekerülnek egy termelési folyamatba, és ténylegesen termékekké vagy anyagokká alakítják őket;

  17a.   „végső újrafeldolgozási eljárás”: az az újrafeldolgozási eljárás, amely akkor veszi kezdetét, amikor nincs szükség további hulladékválogatási műveletekre, és a hulladékanyagokat ténylegesen termékekké vagy anyagokká alakítják;

  Indokolás

  A végső újrafeldolgozási eljárás fogalommeghatározásának összhangban kell állnia az újrafeldolgozás 17. pontban szereplő fogalommeghatározásával.

  Módosítás    93

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f pont

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 17 b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  17b.  »feltöltés«: minden olyan hasznosítási művelet, amely során az egyébként erre a célra felhasználni tervezett, hulladéknak nem minősülő anyag helyett erre alkalmas hulladékot használnak talajkiemeléssel érintett területek helyreállítására vagy mérnöki tájrendezési vagy építési célokra;”;

  17b.  »feltöltés«: az újrafeldolgozás kivételével minden olyan hasznosítási művelet, amely során az egyébként erre a célra felhasználni tervezett, hulladéknak nem minősülő anyag helyett erre alkalmas, nem veszélyes inert hulladékot vagy más nem veszélyes hulladékot használnak talajkiemeléssel érintett területek helyreállítására vagy mérnöki tájrendezési vagy építési célokra olyan mennyiségben, amely nem haladja meg a helyreállításhoz vagy mérnöki tájrendezéshez feltétlenül szükséges mennyiséget;

  Indokolás

  A környezet és az emberi egészség védelmének szempontjából fontos, hogy a feltöltési műveletek során csak inert és nem veszélyes hulladékot lehessen használni.

  Módosítás    94

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 17 c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fa)  a cikk a következő 1a. ponttal egészül ki:

   

  „17c.   »hígítás«: a hulladékok egy vagy több más anyaggal vagy hulladékkal történő keverése, hogy kémiai átalakulás nélkül csökkenjen a hulladékban jelen lévő egy vagy több összetevő koncentrációja annak érdekében, hogy a hígított hulladékok kezelésre vagy újrafeldolgozásra továbbíthatók legyenek, ami a hígítatlan hulladékok esetében nem megengedett.”;

  Indokolás

  A 18. cikk (veszélyes hulladékok keverésére vonatkozó tilalom) már rendezi a hígítás kérdését. Ezért helyénvalónak tűnik a fogalom egyértelmű meghatározásának beillesztése. Ennek kapcsán hivatkozni lehet a 18. cikk végrehajtásának flamand megközelítésére, amelyet jó példaként említ az Európai Bizottság megbízásából elvégzett, a veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozó, 2015. decemberi BIPRO-tanulmány.

  Módosítás    95

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – f b pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 20 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fb)   a cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „20a.   »szennyeződésmentesítés«: minden olyan művelet, amellyel a hulladékokból megsemmisítés céljából eltávolítják vagy kezelik a nem kívánatos veszélyes vagy szennyező anyagokat.”;

  Módosítás    96

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f c pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 20 b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fc)  a cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „20b.  »válogatás«: minden olyan hulladékgazdálkodási művelet, amely az összegyűjtött hulladékot különböző frakciókra és alfrakciókra különíti el;”;

  Módosítás    97

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f d pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 20 c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fc)  a cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „20c.  »szemét«: a lakosság számára hozzáférhető területeken lévő, kis méretű hulladék, amelyet helytelen módon, szándékosan vagy hanyagságból a környezetbe távolítottak el;”;

  Indokolás

  A fogalommeghatározás az irányelv módosításában foglalt új kötelezettségekkel összhangban kerül bevezetésre. Az angol „litter” kifejezés továbbá nem könnyen fordítható le minden nyelvre, ezért feltétlenül szükség van fogalommeghatározásra.

  Módosítás    98

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f e pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 20 d pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fe)  a cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „20d.   »élelmiszer-hulladék«: emberi fogyasztásra szánt, ehető vagy nem ehető állapotú, az ellátási láncból többek között az előállítás, a feldolgozás, a gyártás, a szállítás, a tárolás, a kiskereskedelem és a fogyasztók szintjén ártalmatlanítás céljából eltávolított élelmiszer, az elsődleges termelési veszteséget kivéve;”;

  Módosítás    99

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f f pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 20 e pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ff)  a cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „20e.   »maradékhulladék«: olyan hulladék, amely kezelési vagy hasznosítási művelet során képződik, ideértve az újrafeldolgozást is, és tovább már nem hasznosítható, ezért ártalmatlanítani kell;”;

  Módosítás    100

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – f g pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 20 f pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fg)  a cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „20f.  »gazdasági eszközök«: egy tagállam vagy tagállamok csoportja által alkalmazott minden olyan eszköz, rendszer vagy megállapodás, amelynek célja az újrahasználatból vagy újrafeldolgozásból származó másodlagos nyersanyagok használatának előmozdítása.”;

  Módosítás    101

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  4 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  2a.  a 4. cikk (2) bekezdése első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  (2)   Az (1) bekezdésben említett hulladékhierarchia alkalmazásakor a tagállamok intézkedéseket tesznek azon lehetőségek ösztönzésére, amelyek a legjobb általános környezeti eredményt hozzák. Ez az egyes hulladékáramok esetében megkövetelheti a hierarchiától való eltérést, amennyiben ezt indokolja az ilyen hulladék keletkezése és az azzal való gazdálkodás által gyakorolt általános hatásokra vonatkozó életciklus-szemlélet.

  „(2)   Az (1) bekezdésben említett hulladékhierarchia alkalmazásakor a tagállamok intézkedéseket tesznek azon lehetőségek ösztönzésére, amelyek a legjobb általános környezeti eredményt hozzák. Ez az egyes hulladékáramok esetében megkövetelheti a hierarchiától való eltérést, amennyiben ezt indokolja az ilyen hulladék keletkezése és az azzal való gazdálkodás által gyakorolt általános hatásokra vonatkozó életciklus-szemlélet. Ez megkövetelheti azt, hogy bizonyos hulladékokat a további kezelés előtt szennyezésmentesítsék.”;

  Indokolás

  A hulladékhierarchiának figyelembe kell vennie a veszélyes anyagok hasznosítás előtti szennyeződésmentesítésének szakaszát annak biztosítása érdekében, hogy az újrafeldolgozott hulladék mentes legyen az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagoktól.

  Módosítás    102

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  2008/98/EK irányelv

  4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3.   A tagállamok megfelelő gazdasági eszközökkel ösztönzik a hulladékhierarchia alkalmazását.

  3.   A tagállamok megfelelő gazdasági eszközökkel és egyéb intézkedésekkel ösztönzik a hulladékhierarchia alkalmazását. Ezen intézkedések és eszközök között szerepelhetnek a IVa. mellékletben említett intézkedések és eszközök, melyek célja a 29. cikkben említett hulladékmegelőzési programok végrehajtásának elősegítése és az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás tekintetében a 11. cikk (2) bekezdésében megállapított célértékek elérésére irányuló tevékenységek támogatása, az másodlagos nyersanyagok használatának maximalizálása és a primer nyersanyagokhoz képesti költségkülönbségek kiegyenlítése érdekében.

  Módosítás    103

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

  2008/98/EK irányelv

  4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok [beírandó dátum: tizennyolc hónappal ezen irányelv hatálybalépése után]-ig és az azt követő minden ötödik évben jelentést tesznek a Bizottságnak az e bekezdés alapján elfogadott konkrét eszközökről.

  A tagállamok [beírandó dátum: tizennyolc hónappal ezen irányelv hatálybalépése után]-ig és az azt követő minden harmadik évben jelentést tesznek a Bizottságnak az e bekezdés alapján elfogadott konkrét eszközökről.

  Módosítás    104

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  4 cikk – 3 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  3a.   A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(3a)  A tagállamok díjrendszert hoznak létre, hogy biztosítsák az ezen irányelv végrehajtásához szükséges, települési hulladékra irányuló hulladékgazdálkodási infrastruktúra teljes finanszírozását.”;

  Indokolás

  Kizárólag a hulladékártalmatlanítási díjszabás bevezetése (kiváltképp a települési hulladék tekintetében) és optimalizálása szavatolja a hulladékgazdálkodási infrastruktúrák és üzemeltetésük fenntartható finanszírozását. Ez magában foglalja a hulladék gyűjtését – és adott esetben válogatását –, újrafeldolgozását, energetikai hasznosítását és ártalmatlanítását. Következésképp e tekintetben konkrét megfogalmazásra van szükség. Mindez azonban nem zárja ki a magánszférabeli hulladékgazdálkodási szolgáltatásokat.

  Módosítás    105

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  4 cikk – 3 b bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  3b.   A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(3b)   A tagállamok alkalmazzák a hulladékhierarchiát, hogy elősegítsék a a körforgásos gazdaság felé tartó átmenetet. E célból az 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a összhangban a tagállamok az uniós támogatások odaítélése során alkalmazzák a hulladékhierarchiát, és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrába történő beruházások terén előnyben részesítik a megelőzést, az újrahasználatot, az újrahasználatra való előkészítést és az újrafeldolgozást.

   

  _________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 17-i 1303/2013/EU rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 320. o.).

  Módosítás    106

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 3 c pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  4 cikk – 3 c bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  3c.  A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(3c)   Az újrafeldolgozható anyagok kinyerésének támogatása érdekében a hulladékot az energetikai hasznosítás vagy a hulladéklerakóban történő végleges ártalmatlanítás előtt szét kell válogatni. A biológiailag lebomló részeket is kezelni kell.

   

  Az első albekezdéstől eltérve az elkülönítetten gyűjtött biohulladékot el lehet szállítani anaerob fermentációra vagy kizárólag biológiailag lebomló hulladékot felhasználó más létesítményekbe, amennyiben a biohulladék minősége megfelel a céllétesítmény előírásainak.”;

  Módosítás    107

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 3 d pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  4 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  3d.   A szöveg a következő cikkel egészül ki:

   

  „4a. cikk

   

  Az élelmiszer-hulladékok hierarchiája

   

  (1)   Az alábbi egyedi élemiszerhulladék-hierarchiát a következő fontossági sorrendben kell alkalmazni a hulladékmegelőzésre és -gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok és politika terén:

   

  a)  hulladékforrás kialakulásának megelőzése;

   

  b)  ehető élelmiszer megmentése, az emberi fogyasztásra szánt élelmiszer elsőbbsége az állati takarmányozással szemben és újrafeldolgozás nem élelmiszeripari termékké;

   

  c)  szerves újrafeldolgozás;

   

  d)  energetikai hasznosítás;

   

  e)  ártalmatlanítás.

   

  (2)   A tagállamok az élelmiszer-hulladék keletkezésének megelőzése érdekében ösztönzőket nyújtanak, az élelmiszer-adományozás elősegítésével vagy adott esetben pénzügyi vagy adóügyi intézkedések kialakításával.”;

  Módosítás    108

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont

  2008/98/EK irányelv

  5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy azon anyagok vagy tárgyak, amelyek olyan termelési folyamatok eredményeként keletkeznek, melyek elsődleges célja nem az adott anyag vagy tárgy előállítása, az alábbi feltételek teljesülése esetén ne hulladéknak, hanem mellékterméknek minősüljenek:

  (1)  Azon anyagok vagy tárgyak, amelyek olyan termelési folyamatok eredményeként keletkeznek, melyek elsődleges célja nem az adott anyag vagy tárgy előállítása, az alábbi feltételek teljesülése esetén nem hulladéknak, hanem mellékterméknek minősülnek:

  Indokolás

  Általános szabályként az ipari szimbiózis gyakorlatának, vagyis elsődleges célként nem az adott anyag vagy tárgy előállítására irányuló termelési folyamatok eredményeként keletkező anyag vagy tárgy pontos feltételek teljesülése esetén mellékterméknek minősül. A Bizottság hatáskörrel rendelkezhet a melléktermék-besorolás alkalmazására vonatkozó összehangolt kritériumok meghatározására, elsőbbségben részesítve az ipari és mezőgazdasági szimbiózis bevált és megismételhető gyakorlatait. A tagállamok csak eseti alapon határozhatnak a melléktermék besorolás alkalmazásáról.

  Módosítás    109

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont

  2008/98/EK irányelv

  5 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 38a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján megállapítsa az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alkalmazásának részletes kritériumait konkrét anyagok vagy tárgyak vonatkozásában.

  (2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 38a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése céljából, melyekkel megállapítja az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alkalmazásának részletes kritériumait konkrét anyagok vagy tárgyak vonatkozásában. A Bizottság a részletes kritériumok kidolgozása során prioritásként kezeli az ipari szimbiózis meglévő és megismételhető gyakorlatait.

  Indokolás

  Általános szabályként az ipari szimbiózis gyakorlatának, vagyis elsődleges célként nem az adott anyag vagy tárgy előállítására irányuló termelési folyamatok eredményeként keletkező anyag vagy tárgy pontos feltételek teljesülése esetén mellékterméknek minősül. A Bizottság hatáskörrel rendelkezhet a melléktermék-besorolás alkalmazására vonatkozó összehangolt kritériumok meghatározására, elsőbbségben részesítve az ipari és mezőgazdasági szimbiózis bevált és megismételhető gyakorlatait. A tagállamok csak eseti alapon határozhatnak a melléktermék besorolás alkalmazásáról.

  Módosítás    110

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  5 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)   a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(2a)   Amennyiben a kritériumokat uniós szinten nem határozták meg a (2) bekezdésben meghatározott eljárásnak megfelelően, a tagállamok eseti alapon részletes kritériumokat állapíthatnak meg az adott anyagok vagy tárgyak tekintetében az (1) bekezdésben említett feltételek alkalmazásáról, beleértve adott esetben a szennyező anyagokra vonatkozó határértékeket is.”;

  Indokolás

  Általános szabályként az ipari szimbiózis gyakorlatának, vagyis elsődleges célként nem az adott anyag vagy tárgy előállítására irányuló termelési folyamatok eredményeként keletkező anyag vagy tárgy pontos feltételek teljesülése esetén mellékterméknek minősül. A Bizottság hatáskörrel rendelkezhet a melléktermék-besorolás alkalmazására vonatkozó összehangolt kritériumok meghatározására, elsőbbségben részesítve az ipari és mezőgazdasági szimbiózis bevált és megismételhető gyakorlatait. A tagállamok csak eseti alapon határozhatnak a melléktermék besorolás alkalmazásáról.

  Módosítás    111

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – c pont

  2008/98/EK irányelv

  5 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)   A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdés alapján, a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel(*) összhangban elfogadott műszaki szabályokról, ha ezt az említett irányelv megköveteli.

  (3)   A tagállamok értesítik a Bizottságot a (2a) bekezdés alapján, az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel* összhangban elfogadott műszaki szabályokról.

  _______________

  ______________

  (*) HL L 241., 2015.9.17., 1. o.

  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/1535 irányelve (2015. szeptember 9.) a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.).

  Módosítás    112

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – a pont – i pont

  2008/98/EK irányelv

  6 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok biztosítják, hogy a hasznosítási műveleten átesett hulladék ne minősüljön hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek:

  (1)  A tagállamok biztosítják, hogy az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék ne minősüljön hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek:

  Módosítás    113

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

  2008/98/EK irányelv

  6 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 38a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján megállapítsa az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alkalmazásának részletes kritériumait bizonyos hulladékok vonatkozásában. A részletes kritériumoknak szükség esetén a szennyező anyagok határértékeit is tartalmazniuk kell, és figyelembe kell venniük az anyag vagy a tárgy lehetséges káros környezeti hatásait.

  (2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 38a. cikknek megfelelően, a tagállamokban fennálló helyzet nyomon követése alapján felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése céljából, melyekkel megállapítja, az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alkalmazásának részletes kritériumait meghatározott hulladékok vonatkozásában. A részletes kritériumoknak szükség esetén a szennyező anyagok határértékeit is tartalmazniuk kell, és figyelembe kell venniük az anyag vagy a tárgy emberi egészségre vagy környezetre gyakorolt lehetséges káros hatásait.

  Indokolás

  Általános szabályként a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el bizonyos hulladéktípusok hulladékstátusza megszüntetésének kritériumaira vonatkozó összehangolt előírások kidolgozása céljából. Amennyiben uniós szinten nem kerültek meghatározásra ilyen kritériumok, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek alapján nemzeti szintű kritériumokat határozzanak meg. Amennyiben nemzeti szinten sem kerültek meghatározásra ilyen kritériumok, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hasznosítási folyamaton átment hulladékok már ne minősüljenek hulladéknak, amennyiben megfelelnek a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és az illetékes nemzeti hatóságok eseti alapon ellenőrizték azokat.

  Módosítás    114

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

  2008/98/EK irányelv

  6 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Az olyan hulladék, amelynek hulladékstátusza az (1) bekezdés alapján megszűnt, az ebben az irányelvben, a 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben, a 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben, a 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben és a 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben(*) meghatározott célértékek teljesítésének kiszámítása céljából újrahasználatra előkészítettnek, újrafeldolgozottnak vagy hasznosítottnak tekinthető, ha az adott, valamely fent említett irányelvvel összhangban újrahasználatra való előkészítésen, újrafeldolgozáson vagy hasznosításon esett át.

  (3)  Az olyan hulladék, amelynek hulladékstátusza az (1) bekezdés alapján megszűnt, az ebben az irányelvben, a 94/62/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben, a 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben, a 2006/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben és a 2012/19/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvben(*) az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás vagy hasznosítás tekintetében meghatározott célértékek teljesítésének kiszámítása céljából figyelembe vehető, ha az adott, valamely fent említett irányelvvel összhangban újrahasználatra való előkészítésen, újrafeldolgozáson vagy hasznosításon esett át. Az olyan hulladék tömege, amelynek hulladékstátusza megszűnt, bejelenthető újrafeldolgozottként, amennyiben a megszűnt hulladékstátuszú anyagokat újrafeldolgozási eljárásnak – kivéve az energetikai hasznosítást és az olyan anyagokká való átalakítást, amelyeket üzemanyagként vagy feltöltési műveletekben használnak fel – vetetik alá.

  Indokolás

  A módosítás javítja a jogi átláthatóságot, és megerősíti, hogy a megszűnt hulladékstátuszú hulladékot a 6. cikk (1) bekezdésével összhangban a kiszámítás céljából figyelembe veszik.

  Módosítás    115

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

  2008/98/EK irányelv

  6 cikk – 3 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)   Amennyiben a kritériumokat uniós szinten nem határozták meg a (2) bekezdésben meghatározott eljárással összhangban, a tagállamok részletes kritériumokat állapíthatnak meg az adott hulladék tekintetében az (1) bekezdésben említett feltételek alkalmazásáról, beleértve a szennyező anyagokra vonatkozó határértékeket is.

  Indokolás

  Általános szabályként a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el bizonyos hulladéktípusok hulladékstátusza megszüntetésének kritériumaira vonatkozó összehangolt előírások kidolgozása céljából. Amennyiben uniós szinten nem kerültek meghatározásra ilyen kritériumok, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek alapján nemzeti szintű kritériumokat határozzanak meg.

  Módosítás    116

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

  2008/98/EK irányelv

  6 cikk – 3 b bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3b)   Ha nemzeti szinten nem állapítottak meg ilyen kritériumokat, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hasznosítási műveleten átesett hulladék ne számítson többé hulladéknak, amennyiben megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, amelyeket a nemzeti illetékes hatóságnak eseti alapon ellenőriznie kell.

  Indokolás

  Amennyiben nemzeti szinten sem kerültek meghatározásra ilyen kritériumok, a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hasznosítási folyamaton átment hulladékok már ne minősüljenek hulladéknak, amennyiben megfelelnek a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, és az illetékes nemzeti hatóságok eseti alapon ellenőrizték azokat.

  Módosítás    117

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

  2008/98/EK irányelv

  6 cikk – 3 c bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3c)   Az egységes piac koherenciájának biztosítás a céljából a Bizottságot felhatalmazzák, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el ezen irányelv kiegészítése céljából azon általános követelmények meghatározásáról, amelyeket a tagállamoknak kell teljesíteniük, amikor e cikk (3a) és (3b) bekezdésének értelmében műszaki előírásokat fogadnak el.

  Módosítás    118

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont – b pont

  2008/98/EK irányelv

  6 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)   A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdés alapján, az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban elfogadott műszaki szabályokról, ha ezt az említett irányelv megköveteli.

  (4)   A tagállamok értesítik a Bizottságot a (3a) és (3b) bekezdés alapján, az (EU) 2015/1535 irányelvvel összhangban elfogadott műszaki szabályokról.

  Módosítás    119

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  7 cikk – 4 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  aa)  a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

  (4)   A veszélyes hulladék nem veszélyes hulladékká történő átsorolása nem érhető el olyan módon, hogy a hulladékot hígítják vagy összekeverik abból a célból, hogy a veszélyes anyagok eredeti koncentrációját a hulladékot veszélyesként meghatározó küszöbértékek szintje alá csökkentsék.

  (4)   A veszélyes hulladék nem veszélyes hulladékká történő átsorolása vagy a veszélyes tulajdonságok megváltoztatása nem érhető el olyan módon, hogy a hulladékot hígítják vagy összekeverik abból a célból, hogy a veszélyes anyagok eredeti koncentrációját a hulladékot veszélyesként meghatározó vagy egy veszélyes tulajdonságot meghatározóküszöbértékek szintje alá csökkentsék.”;

  Indokolás

  Meg kell tiltani a veszélyes anyagok hígítási vagy keverési műveletek révén történő szétszóródását a természetben.

  Módosítás    120

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – -a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  -a)  az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  (1)  Az újrahasználatnak, valamint a megelőzésnek, az újrafeldolgozásnak és a hulladék egyéb hasznosításának megerősítése érdekében a tagállamok jogalkotási vagy nem jogalkotási intézkedéseket hozhatnak, ezáltal biztosítva, hogy a termékek fejlesztésével, előállításával, feldolgozásával, kezelésével, eladásával vagy behozatalával hivatásszerűen foglalkozó természetes vagy jogi személy (a termék gyártója) kiterjesztett gyártói felelősséggel rendelkezzék.

  (1)  Az újrahasználatnak, valamint a megelőzésnek, az újrafeldolgozásnak és a hulladék egyéb hasznosításának megerősítése érdekében a tagállamok jogalkotási vagy nem jogalkotási intézkedéseket hoznak, ezáltal biztosítva, hogy a termékek fejlesztésével, előállításával, feldolgozásával, kezelésével, eladásával vagy behozatalával hivatásszerűen foglalkozó természetes vagy jogi személy (a termék gyártója) kiterjesztett gyártói felelősséggel rendelkezzék.”;

  Módosítás    121

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a pont

  2008/98/EK irányelv

  8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az ilyen intézkedések magukban foglalhatják továbbá a termékek gyártói számára konkrét működési és pénzügyi kötelezettségeket meghatározó kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek létrehozását is.

  Az ilyen intézkedések magukban foglalhatják továbbá a kiterjesztett gyártói felelősség egyéni vagy kollektív teljesítésére vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek létrehozását is. Az ilyen rendszerek a gyártók számára konkrét működési és/vagy pénzügyi kötelezettségeket meghatározó szabályokból állnak, ahol a gyártói felelősséget kiterjesztik a termék életciklusának fogyasztás utáni szakaszára is. A tagállamok ilyen rendszereket hoznak létre legalább a 94/62/EK irányelv 3. cikkének 1. pontjában meghatározott csomagolóanyagok, a 2012/19/EU irányelv 3. cikke (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott elektromos és elektronikai berendezések, a 2006/66/EK irányelv 3. cikkének 1. pontjában meghatározott elemek és akkumulátorok, valamint a 2000/52/EK irányelv 2. cikke 2. pontjában meghatározott, hulladékká vált gépjárművek esetében esetében.

  Módosítás    122

  1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – a a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  aa)  A (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  (2)  A tagállamok megfelelő intézkedéseket hozhatnak a környezeti hatás, valamint a gyártás és a későbbi használat során a hulladékkeletkezés csökkentését célzó terméktervezés ösztönzésére, és annak biztosítása érdekében, hogy a hulladékká vált termékek hasznosítása és ártalmatlanítása a 4. és a 13. cikkel összhangban történjék.

  (2)  (2) A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak, amelyek arra ösztönzik a gyártókat, hogy javítsák a termékek és a termékek alkotóelemeinek tervezését az erőforrás-hatékonyság fejlesztése, a környezeti hatás csökkentése, valamint a gyártás és a későbbi használat során a hulladékkeletkezés csökkentése és annak biztosítása érdekében, hogy a hulladékká vált termékek hasznosítása és ártalmatlanítása a 4. és a 13. cikkel összhangban történjék.”;

  Módosítás    123

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont

  2008/98/EK irányelv

  8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  „Ezen intézkedések – a hulladékhierarchia helyes alkalmazásának elősegítése érdekében – ösztönözhetik egyebek mellett a többször használható, műszaki szempontból tartós és a hulladékká válás után újrahasználatra való előkészítésre és újrafeldolgozásra alkalmas termékek fejlesztését, gyártását és forgalmazását. Az intézkedéseknek figyelembe kell venniük a termékek teljes életciklusa során jelentkező hatásokat.

  Ezen intézkedések – a hulladékhierarchia helyes alkalmazásának elősegítése érdekében – ösztönzik a többször használható, műszaki szempontból tartós és könnyen javítható termékek és anyagok fejlesztését, gyártását és forgalmazását, amelyek a hulladékká válás és az újrahasználatra való előkészítés vagy újrafeldolgozás után alkalmasak a forgalomba hozatalra. Az intézkedések figyelembe veszik a termékek teljes életciklusa során jelentkező hatásokat, – ideértve adott esetben a többszöri újrahasznosítás lehetőségét – és a hulladékhierarchiát.

  Módosítás    124

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  8 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)  a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(2a)   A tagállamok [beírandó dátum: harminchat hónappal ezen irányelv hatálybalépése után]-ig és az azt követő minden harmadik évben értesítik a Bizottságot az (1) és (2) bekezdés alapján elfogadott intézkedésekről. A Bizottság a maga részéről a kapott tájékoztatásokat közzéteszi.”;

  Módosítás    125

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b b pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  8 cikk – 4 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  bb)  a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

  (4)   A kiterjesztett gyártói felelősséget a 15. cikk (1) bekezdésében előírt hulladékgazdálkodással kapcsolatos felelősség és a hatályos, hulladékáramra és anyagokra vonatkozó egyedi jogszabályok sérelme nélkül alkalmazzák.

  (4)   A kiterjesztett gyártói felelősséget a 15. cikk (1) bekezdésében előírt hulladékgazdálkodással kapcsolatos felelősség sérelme nélkül alkalmazzák. A 8. és a 8a. cikk rendelkezései nem sértik a többi uniós jogszabályban szereplő, kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekkel kapcsolatos rendelkezéseket.”;

  Módosítás    126

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – c pont

  2008/98/EK irányelv

  8 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A Bizottság a tagállamok és a gyártói felelősségi rendszerekkel kapcsolatban érintett szereplők részvételével információcserét szervez a 8a. cikkben meghatározott követelmények gyakorlati végrehajtásáról, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek megfelelő irányítására, és az azok keretében történő határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó bevált módszerekről. Ez magában foglalja többek között a gyártói felelősségi rendszerek szervezeti jellemzőire és nyomon követésére, a hulladékgazdálkodási üzemeltetők kiválasztására és a szemetelés megelőzésére vonatkozó információk cseréjét. A Bizottság közzéteszi az információcsere eredményét.

  (5)  A Bizottság legkésőbb [ezen irányelv hatálybalépésétől számított 6 hónap]-ig platformot hoz létre a tagállamok és a gyártói felelősségi rendszerekkel kapcsolatban érintett civil szervezetek, regionális és helyi hatóságok, valamint gazdasági szereplők közötti információcseréhez a 8a. cikkben meghatározott követelmények gyakorlati végrehajtásáról, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek megfelelő irányítására, és az azok keretében történő határokon átnyúló együttműködésre, valamint a belső piac zökkenőmentes működésére vonatkozó bevált módszerekről. Ez magában foglalja többek között a gyártói felelősségi rendszerek szervezeti jellemzőire és nyomon követésére, a 8a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó harmonizált kritériumok kidolgozására, a hulladékgazdálkodási üzemeltetők kiválasztására és a hulladékkeletkezés és a szemetelés megelőzésére vonatkozó információk cseréjét. A Bizottság közzéteszi az információcsere eredményét és iránymutatást nyújthat a főbb szempontokról.

   

  A Bizottság tanulmány alapján és a platform eredményeit figyelembe véve legkésőbb [ezen irányelv hatálybalépésétől számított 6 hónap]-ig iránymutatásokat fogad el a 8a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó harmonizált kritériumok meghatározásáról. Az egységes piac koherenciájának biztosítás a céljából a Bizottság ezen irányelv kiegészítéseként a 38a. cikk értelmében felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadhat a 8a. cikk (4) bekezdésének b) pontjában említett pénzügyi hozzájárulások meghatározása során a tagállamok által követendő, harmonizált kritériumok megállapításáról.

  Módosítás    127

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – cím

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre vonatkozó általános követelmények

  A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre vonatkozó általános minimumkövetelmények

  Módosítás    128

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 1 bekezdés – 1 franciabekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  -  egyértelműen meghatározzák az uniós piacon termékeket forgalomba hozó gyártók, az ő nevükben kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket működtető szervezetek, a hulladékgazdálkodással foglalkozó magán- vagy közszektorbeli szereplők, a helyi önkormányzatok, és adott esetben az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők szerepét és felelősségét;

  -  egyértelműen meghatározzák minden érintett szereplő, köztük az uniós piacon termékeket forgalomba hozó gyártók, az ő nevükben közös rendszerek keretében kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket működtető szervezetek, a hulladékgazdálkodással foglalkozó magán- vagy közszektorbeli szereplők, a forgalmazók, a regionális és helyi önkormányzatok, és adott esetben az újrafelhasználási és javítási hálózatok, az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők szerepét és felelősségét;

  Módosítás    129

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 1 bekezdés – 2 franciabekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  -  a hulladékhierarchiával összhangban lévő, mérhető hulladékgazdálkodási célértékeket határoznak meg annak érdekében, hogy legalább az adott rendszerre vonatkozó, az ebben az irányelvben, a 94/62/EK irányelvben, a 2000/53/EK irányelvben, a 2006/66/EK irányelvben és a 2012/19/EU irányelvben foglalt mennyiségi célértékeket teljesítsék;

  -  a hulladékhierarchiával összhangban lévő, mérhető hulladékcsökkentési és hulladékgazdálkodási célértékeket határoznak meg annak érdekében, hogy legalább az adott rendszerre vonatkozó, az ebben az irányelvben, a 94/62/EK irányelvben, a 2000/53/EK irányelvben, a 2006/66/EK irányelvben és a 2012/19/EU irányelvben foglalt mennyiségi célértékeket teljesítsék;

  Módosítás    130

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 1 bekezdés – 3 franciabekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  -  jelentéstételi rendszert hoznak létre a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó gyártók által az Unió piacán forgalomba hozott termékekre vonatkozó adatok összegyűjtésére. Miután ezek a termékek hulladékká válnak, a jelentéstételi rendszernek biztosítania kell az ilyen hulladék gyűjtésére és kezelésére, valamint adott esetben a hulladékanyag-áramokra vonatkozó adatok összegyűjtését;

  -  jelentéstételi rendszert hoznak létre a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó gyártók által az Unió piacán forgalomba hozott termékekre vonatkozó megbízható és pontos adatok összegyűjtésére. Miután ezek a termékek hulladékká válnak, a jelentéstételi rendszernek biztosítania kell az ilyen hulladék gyűjtésére és kezelésére, valamint adott esetben a hulladékanyag-áramokra vonatkozó megbízható és pontos adatok összegyűjtését;

  Módosítás    131

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 1 bekezdés – 4 franciabekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  –  egyenlő bánásmódot és megkülönböztetésmentességet biztosítanak a termékek gyártói, valamint a kis- és középvállalkozások számára.

  –  egyenlő bánásmódot és megkülönböztetésmentességet biztosítanak a termékek gyártói, a gyűjtési, szállítási és kezelési szolgáltatásokat nyújtók, valamint a kis- és középvállalkozások számára.

  Módosítás    132

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy 8. cikk (1) bekezdésének megfelelően létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek által megcélzott hulladékbirtokosok tájékoztatást kapjanak a rendelkezésre álló hulladékgyűjtési rendszerekről és a szemetelés megelőzéséről. A tagállamok intézkedéseket hoznak annak érdekében is, hogy a hulladékbirtokosokat a meglévő elkülönített gyűjtési rendszerekben való részvételre ösztönözzék, különösen gazdasági ösztönzők vagy adott esetben előírások révén.

  (2)  A tagállamok megteszik a szükséges lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy 8. cikk (1) bekezdésének megfelelően létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek által megcélzott hulladékbirtokosok tájékoztatást kapjanak a rendelkezésre álló visszavételi rendszerekről, újrafelhasználási és javítási hálózatokról, az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplőkről, hulladékgyűjtési rendszerekről és a szemetelés megelőzéséről. A tagállamok intézkedéseket hoznak annak érdekében is, hogy a hulladékbirtokosokat azon feladatuk teljesítésére ösztönözzék, hogy a hulladékokat a meglévő elkülönített gyűjtési rendszerekbe szállítsák, különösen gazdasági ösztönzők vagy adott esetben előírások révén.

  Módosítás    133

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 3 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  egyértelműen meghatározott földrajzi területen egyértelműen meghatározott termékekkel és anyagokkal foglalkozik;

  a)  az értékesítési terület alapján egyértelműen meghatározott földrajzi területen egyértelműen meghatározott termékekkel és anyagokkal foglalkozik, anélkül, hogy ezeket a térségeket olyan területekre korlátoznák, ahol a hulladékgyűjtés és -gazdálkodás nyereséges;

  Módosítás    134

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 3 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  rendelkezik a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges működési és pénzügyi eszközökkel;

  b)  rendelkezik a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges működési és/vagy pénzügyi eszközökkel;

  Módosítás    135

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 3 bekezdés – d pont – 2 franciabekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  -  a gyártók által fizetett pénzügyi hozzájárulás;

  -  a kollektív rendszerek keretében a gyártók által az értékesített egységek vagy a forgalomba hozott termékek tonnamennyisége alapján fizetett pénzügyi hozzájárulások;

  Módosítás    136

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 3 bekezdés – d pont – 3 franciabekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  -  a hulladékgazdálkodással foglalkozó üzemeltetők kiválasztására irányuló eljárás.

  -  a kollektív rendszerek keretében a hulladékgazdálkodással foglalkozó üzemeltetők kiválasztására irányuló eljárás;

  Módosítás    137

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 3 bekezdés – d pont – 3 a franciabekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  -  az (1) bekezdés második francia bekezdésében említett hulladékcsökkentési és hulladékgazdálkodási célértékek elérése;

  Megjegyzés: A d)pont első és harmadik franciabekezdése a bizottsági javaslatnak megfelelően marad.

  Módosítás    138

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 3 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)  Amennyiben szervezeteket hoznak létre a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek kollektív végrehajtására, a tagállamok biztosítják, hogy ezen szervezetek jelenlegi vagy jövőbeli alvállalkozói közvetlen vagy közvetett módon se lehessenek tagjai vagy tulajdonosai az érintett szervezeteknek.

  Indokolás

  Az irányelvre irányuló javaslat 8a. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésében előírt felelősség „egyértelmű” meghatározása a hulladékkezeléssel kapcsolatban önmagában kevés haszonnal jár. Nem akadályozza meg a környezetvédelmi és gazdasági szempontból hátrányos összeférhetetlenségeket vagy a verseny torzulását a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekben. Az ilyen körülmények, amelyek nem véletlenszerűek és nem ritkák, egyszerűen a befolyásos piaci szereplők gazdasági érdekeit tükrözik és a gyártók számára túlzott költségeket okoznak, korlátozzák a versenyt a hulladékok piacán és még az újrafeldolgozásra is negatív hatást gyakorolnak.

  Módosítás    139

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 4 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  az általuk az Unió piacán forgalomba hozott termékek teljes hulladékgazdálkodási költségét fedezze, beleértve a következőket:

  a)  az általuk az Unió piacán forgalomba hozott termékek teljes hulladékgazdálkodási költségét fedezze, az alábbiak szerint:

  –  az (1) bekezdés második francia bekezdésében említett hulladékgazdálkodási célértékeknek való megfeleléshez szükséges elkülönített gyűjtési, válogatási és kezelési műveletek költsége, figyelembe véve a termékekből származó másodnyersanyagok újrahasználatából vagy értékesítéséből befolyó bevételeket;

   

  –  a megfelelő hulladékgazdálkodás biztosításához szükséges elkülönített gyűjtési, válogatási, szállítási és kezelési műveletek költsége, figyelembe véve a termékekből származó másodnyersanyagok újrahasználatából vagy értékesítéséből befolyó bevételeket;

   

  Módosítás    140

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 4 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  az egyes termékek vagy hasonló termékekből álló termékcsoportok életciklusának végén jelentkező tényleges költségek alapján módosításra kerüljön, figyelembe véve különösen a termékek újrahasználhatóságát és újrafeldolgozhatóságát;

  b)  a kollektív rendszerek keretében az egyes termékek vagy hasonló termékekből álló termékcsoportok életciklusának végén jelentkező tényleges költségek alapján módosításra kerüljön, figyelembe véve különösen a termékek tartósságát, javíthatóságát, újrahasználhatóságát, újrafeldolgozhatóságát és a veszélyes anyagok jelenlétét, életciklus-megközelítést alkalmazva és a vonatkozó uniós jogszabályok követelményeivel összhangban, valamint adott esetben harmonizált kritériumok alapján a belső piac zökkenőmentes működésének biztosítása érdekében;

  Módosítás    141

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 4 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)  a nyújtott szolgáltatások optimalizált költségén alapuljon, amennyiben a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer nevében közszektorbeli hulladékgazdálkodási üzemeltetők hajtják végre az operatív feladatokat.

  c)  a nyújtott szolgáltatások optimalizált költségén alapuljon, amennyiben a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer nevében közszektorbeli hulladékgazdálkodási üzemeltetők hajtják végre az operatív feladatokat. A szolgáltatás optimalizált költségének átláthatónak kell lennie, és tükröznie kell a hulladékgazdálkodási szereplők által a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek nevében elvégzett operatív feladatok végrehajtása során viselt költségeket.

  Módosítás    142

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok megfelelő ellenőrzési és végrehajtási keretrendszert hoznak létre annak biztosítása érdekében, hogy a termékek gyártói végrehajtják kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeiket, a pénzügyi eszközök felhasználása megfelelően történik, és a rendszer működtetésében érintett valamennyi szereplő megbízható adatokat szolgáltat.

  A tagállamok megfelelő ellenőrzési és végrehajtási keretrendszert hoznak létre annak biztosítása érdekében, hogy a termékek gyártói – távértékesítés esetében is – végrehajtják kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeiket, a pénzügyi eszközök felhasználása megfelelően történik, és a rendszer működtetésében érintett valamennyi szereplő megbízható adatokat szolgáltat.

  Módosítás    143

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ha egy tagállam területén a gyártók nevében több szervezet is foglalkozik a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítésével, a tagállam független hatóságot hoz létre a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítésének felügyeletére.

  A tagállamok független hatóságot neveznek ki vagy hoznak létre a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek végrehajtásának felügyeletére és különösen annak ellenőrzésére, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi szervezetek megfelelnek-e az ebben az irányelvben meghatározott követelményeknek.

  Módosítás    144

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 6 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A tagállamok létrehoznak egy platformot, amely rendszeres párbeszédet biztosít a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer végrehajtásában részt vevő valamennyi szereplő között, beleértve a magán- és közszektorbeli hulladékgazdálkodási üzemeltetőket, a helyi önkormányzatokat, és adott esetben az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplőket.

  (6)  A tagállamok platformot jelölnek ki vagy hoznak létre, amely rendszeres párbeszédet biztosít a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer végrehajtásában részt vevő valamennyi szereplő között, beleértve a gyártókat és forgalmazókat, a magán- és közszektorbeli hulladékgazdálkodási üzemeltetőket, a szociális gazdasági szereplőket, a helyi önkormányzatokat, a civilszervezeteket és adott esetben az újrafelhasználási és javítási hálózatokat és az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplőket.

  Módosítás    145

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

  2008/98/EK irányelv

  9 cikk – -1 bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  „(-1)   A hulladékmegelőzésben való közreműködés érdekében a tagállamok legalább az alábbi célkitűzések elérésére törekednek:

   

  a)  a hulladékképződés jelentős csökkentése;

   

  b)  a hulladékképződés gazdasági növekedéstől való függetlenítése;

   

  c)   az 1907/2006/EK rendelet 57. cikkében meghatározott, különös aggodalomra okot adó anyagok fokozatos helyettesítése, amennyiben gazdasági és műszaki szempontból megvalósítható, megfelelő alternatív anyagok vagy technológiák állnak rendelkezésre;

   

  d)  a 2014. évi kiinduló értékhez képest az uniós élelmiszer-hulladék 30%-os csökkentése 2025-ig, illetve 50%-os csökkentése 2030-ig;

   

  e)  a 2014. évi kiinduló értékhez képest az uniós tengeri hulladék 30%-os csökkentése 2025-ig, illetve 50%-os csökkentése 2030-ig.”;

  Módosítás    146

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

  2008/98/EK irányelv

  9 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy megelőzzék a hulladékképződést. Ezen intézkedéseknek:

  (1)  A (-1) bekezdésben meghatározott célkitűzések elérése érdekében a tagállamok meghozzák legalább az alábbi intézkedéseket:

  –  ösztönözniük kell az erőforrás-hatékony, tartós, javítható és újrafeldolgozható termékek használatát,

  –  előmozdítják és támogatják a fenntartható fogyasztási és termelési modelleket, valamint az erőforrás-hatékony, tartós, újrahasználható, könnyen megosztható, javítható és újrafeldolgozható termékek használatát,

   

  -  akadályozzák a tervezett elavulású termékek forgalomba hozatalát;

  -  be kell azonosítaniuk és meg kell célozniuk azokat a termékeket, amelyek olyan nyersanyagok fő forrásának számítanak, amelyek az Unió gazdasága számára kiemelten fontosak, és amelyek ellátási zavarai magas kockázattal járnak, hogy ily módon megakadályozzák az ilyen anyagok hulladékká válását,

  -  beazonosítják és megcélozzák azokat a termékeket, amelyek olyan nyersanyagok fő forrásának számítanak, amelyek az Unió gazdasága számára kiemelten fontosak, és amelyek ellátási zavarai magas kockázattal járnak, hogy ily módon megakadályozzák az ilyen anyagok hulladékká válását,

  –  ösztönözniük kell az újrahasználattal kapcsolatos tevékenységeket elősegítő rendszerek létrehozását, különösen az elektromos és elektronikai berendezések, a textiltermékek és a bútorok esetében,

    ösztönzik a termékek élettartamának kiterjesztését ott, ahol ez környezeti előnnyel jár, és támogatják a 9a. cikkben említett termékek javításával, újrahasználatával, újragyártásával és felújításával kapcsolatos tevékenységeket elősegítő rendszereket;

  –  csökkenteniük kell az ipari termeléshez, az ásványok kitermeléséhez, valamint az építéshez és bontáshoz kapcsolódó folyamatok során képződő hulladék mennyiségét, figyelembe véve az elérhető legjobb technikákat,

  –  csökkentik az ipari termeléshez, a gyártáshoz, az ásványok kitermeléséhez, valamint az építéshez és bontáshoz kapcsolódó folyamatok, valamint a kereskedelemhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó folyamatok során képződő hulladék mennyiségét, többek között olyan eszközök révén, mint a bontás előtti audit, figyelembe véve az elérhető legjobb technikákat és bevált gyakorlatokat;

  –  csökkenteniük kell az elsődleges termelés, a feldolgozás és a gyártás során, a kiskereskedelem és egyéb élelmiszer-forgalmazás keretében, valamint a vendéglátásban és a háztartásokban képződő élelmiszer-hulladék mennyiségét.

  –  általánosan csökkentik az élelmiszer-hulladék keletkezését

   

  -  csökkentik a teljes ellátási láncban, ideértve az elsődleges termelés, szállítás és tárolás során jelentkező élelmiszer-veszteséget;

   

    megelőzik a szemetelést a természeti és ezen belül a tengeri környezetben történő szemetelés fő forrásainak tekinthető termékek azonosításával, és intézkedéseket hoznak az e forrásokból származó szemetelés visszaszorítására;

   

  -   biztosítják a különös aggodalomra okot adó anyagokról szóló tájékoztatást az ellátási lánctól a fogyasztók és a hulladékfeldolgozást végző szereplők felé;

   

    tájékoztatási kampányokat dolgoznak ki a hulladékmegelőzéssel és szemeteléssel kapcsolatos kérdések tudatosítása érdekében.

  Módosítás    147

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

  2008/98/EK irányelv

  9 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)   A tagállamok figyelemmel kísérik és értékelik a hulladékképződés megelőzését célzó intézkedések végrehajtását. E célból megfelelő minőségi és mennyiségi mutatókat és célértékeket alkalmaznak, különösen az ártalmatlanításra vagy energetikai hasznosításra kerülő települési hulladék egy főre eső mennyisége tekintetében.

  (2)  A tagállamok figyelemmel kísérik és értékelik a hulladékképződés megelőzését célzó intézkedések végrehajtását. E célból megfelelő minőségi és mennyiségi mutatókat és célértékeket alkalmaznak, különösen a termelt települési hulladék egy főre eső mennyisége és az ártalmatlanításra vagy energetikai hasznosításra kerülő települési hulladék egy főre eső mennyisége tekintetében.

  Módosítás    148

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

  2008/98/EK irányelv

  9 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A Bizottság a 38a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el a hulladékképződés csökkentése és az e cikk (1) bekezdésében felsorolt hulladékmegelőzési intézkedések végrehajtása terén elért előrehaladás mérésére. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat az irányelv hatálybalépését követő 18 hónapon belül fogadják el.

  Módosítás    149

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

  2008/98/EK irányelv

  9 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)   A tagállamok figyelemmel kísérik és értékelik az élelmiszer-pazarlás megelőzésére irányuló intézkedések végrehajtását az élelmiszer-hulladék mennyiségének a (4) bekezdéssel összhangban meghatározott módszertan alapján történő mérésével.

  (3)  A tagállamok figyelemmel kísérik és értékelik az élelmiszer-hulladék megelőzésére irányuló intézkedések végrehajtását az élelmiszer-hulladék szintjének közös módszertan alapján történő mérésével. A Bizottság 2017. december 31-ig a 38a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el ezen irányelv kiegészítése céljából az élelmiszer-hulladék szintjének egységes mérésére szolgáló közös módszertan létrehozásáról, beleértve a minőségre vonatkozó minimumkövetelményeket is. A módszertan figyelembe veszi az adományozások vagy az élelmiszer hulladékká válásának más módon való megelőzése révén végrehajtott hulladékmegelőzési intézkedéseket is.

  Módosítás    150

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

  2008/98/EK irányelv

  9 cikk – 3 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)  A tagállamok nyomon követik és értékelik a szárazföldi eredetű tengeri hulladékképződés megelőzésére irányuló intézkedéseik végrehajtását, mégpedig úgy, hogy közös módszertan alapján mérik a szárazföldi eredetű tengeri hulladék szintjét. A Bizottság 2017. december 31-ig a 38a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogad el a szárazföldi eredetű tengeri hulladék egységes mérésére szolgáló közös módszertan létrehozása céljából, beleértve a minőségre vonatkozó minimumkövetelményeket is.

  Módosítás    151

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

  2008/98/EK irányelv

  9 cikk – 3 b bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3b)  A Bizottság 2018. december 31-ig megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az egy főre jutó, létrejött települési hulladék teljes mennyiségét alapul véve kiszámított közös mutatók alapján uniós szintű hulladékmegelőzési célértékeket határozzon meg, amelyeket 2025-ig és 2030-ig kell teljesíteni. E célból a Bizottság – adott esetben jogalkotási javaslattal kísért – jelentést készít, amelyet továbbít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

  Módosítás    152

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

  2008/98/EK irányelv

  9 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)   A Bizottság végrehajtási aktusok elfogadása útján mutatókat állapíthat meg a hulladékképződés megelőzésére irányuló intézkedések végrehajtása terén elért általános előrehaladás mérésére. Az élelmiszer-hulladék szintjének egységes mérése érdekében a Bizottság végrehajtási aktus elfogadása útján egységes módszertant, többek között minőségi minimumkövetelményeket határoz meg. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 39. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.

  törölve

  Módosítás    153

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont

  2008/98/EK irányelv

  9 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)   Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség minden évben jelentést tesz közzé, amelyben bemutatja tagállamonkénti bontásban és az Unió egészére vonatkozóan a hulladékképződés megelőzésében, a hulladékképződésnek a gazdasági növekedéstől való függetlenítésében és a körforgásos gazdaság létrehozásában elért eredményeket.

  törölve

  Módosítás    154

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  9 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  9a.  A szöveg a következő cikkel egészül ki:

   

  „9a. cikk

   

  Újrahasználat

   

  (1)   A tagállamok támogatják olyan rendszerek kialakítását, amelyek előmozdítják az újrahasználattal kapcsolatos tevékenységeket és a termékek élettartamának kiterjesztését azzal a feltétellel, hogy a termékek minősége és biztonsága nem szenved csorbát.

   

  (2)  A tagállamok intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy előmozdítsák a termékek, különösen a kritikus fontosságú nyersanyagokat jelentős mennyiségben tartalmazó termékek újrahasználatát. Ezen intézkedések között lehetnek az újrahasználat területén elismert gazdasági szereplők és a betétdíjas, illetve újratöltő rendszerek létrehozását elősegítő és támogató, valamint a termékek újragyártását, felújítását és rendeltetésük módosítását ösztönző intézkedések.

   

  A tagállamok gazdasági eszközöket és intézkedéseket használnak, valamint mennyiségi célértékeket határozhatnak meg.

   

  (3)   A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak lehetővé tétele érdekében, hogy az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők hozzáférjenek a termékek újrahasználatához szükséges használati utasításokhoz, alkatrészekhez, műszaki információkhoz vagy egyéb más eszközhöz, felszereléshez vagy szoftverhez, a szellemitulajdon-jogok sérelme nélkül.”;

  Módosítás    155

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  9 b cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  9b. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

   

  „9b. cikk

   

  A közös használatot szolgáló platformok

   

  (1) A Bizottság üzleti modellként aktívan támogatja a közös használatot szolgáló platformokat. A Bizottság erős kapcsolatot hoz létre az említett platformok és a közösségi gazdaságra vonatkozó iránymutatások között, és megvizsgál minden lehetséges intézkedést annak érdekében, hogy ösztönzőket biztosítson ezek számára, a kiterjesztett gyártói felelősséget, a közbeszerzést és a környezettudatos tervezést is beleértve.

   

  (2) A tagállamok támogatják a közös használatot szolgáló platformok előmozdítására szolgáló rendszerek létrehozását valamennyi ágazatban.”;

  Indokolás

  E módosítás célja a Bizottság által javasolt szöveg megerősítése. A termékek szolgáltatásként való megosztása az erőforrás-hatékonyságot fokozása tekintetében valószínűleg a legnagyobb potenciállal rendelkező üzleti modell. Míg egyes platformok a webes technológia intelligens alkalmazása révén már jelenleg is versenyképesek, a közös használatot szolgáló platformok elterjedése általában véve kormányzati ösztönzők segítségével érhető el.

  Módosítás    156

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 9 c pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  10 cikk – 2 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  9c.  A 10. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  (2)   Amennyiben az (1) bekezdés teljesítése és a hasznosítás előmozdítása vagy javítása érdekében szükséges, a hulladékot elkülönítve kell gyűjteni, amennyire az műszakilag, környezetileg és gazdaságilag kivitelezhető, és azt nem szabad összekeverni más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal.

  „(2)  Az (1) bekezdés teljesítése és a hasznosítás előmozdítása vagy javítása érdekében a hulladékot elkülönítve kell gyűjteni, és azt nem szabad összekeverni más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal.

   

  A tagállamok az első albekezdéstől eltérve ebből kizárhatják a ritkán lakott területeket, ahol bizonyítást nyer, hogy az elkülönített gyűjtés az életciklus-szemlélet figyelembevétele mellett nem hozza meg a legjobb környezetvédelmi eredményt.

   

  A tagállamok értesítik a Bizottságot azon szándékukról, ha élni kívánnak ezzel az eltéréssel. A Bizottság ezen irányelv célkitűzéseinek figyelembevétele mellett megvizsgálja az értesítést, és értékeli, hogy indokolt-e az eltérés. Amennyiben az értesítés ellen a Bizottság nem emel kifogást kilenc hónapon belül, az eltérést engedélyezettnek kell tekinteni. Amennyiben a Bizottság kifogással él, erről határozatot fogad el és értesíti a tagállamot.”;

  Módosítás    157

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 9 d pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  10 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  9d.  A 10. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(2a)    A tagállamok intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy a 11. cikk (1) bekezdésével és a 22. cikkkel összhangban elkülönítetten gyűjtött hulladékot, az ilyen hulladék válogatásából származó maradékanyagok kivételével, a hulladékégetők ne fogadják el.”;

  Indokolás

  Az Európai Parlament „Erőforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé” című 2015. július 9-i állásfoglalásában foglaltaknak megfelelően és a hetedik környezetvédelmi cselekvési program tartalmával összhangban korlátozni kell a hulladékégetők használatát a nem újrafeldolgozható hulladék kezelésére.

  Módosítás    158

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 9 e pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  10 cikk – 2 b bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  9e.  A 10. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(2b)  A tagállamok adott esetben meghozzák a veszélyes hulladék hasznosítás előtti szennyezésmentesítéséhez szükséges intézkedéseket.”;

  Indokolás

  A tagállamoknak figyelembe kell venniük a veszélyes hulladékok szennyeződésmentesítési műveleteit a hasznosítás előtt, annak biztosítása érdekében, hogy az újrafeldolgozott hulladék mentes legyen az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagoktól.

  Módosítás    159

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – -a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – cím

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  -a)  a cím helyébe a következő szöveg lép:

  Újrahasználat és újrafeldolgozás

  „Újrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozás”

  Indokolás

  Az újrahasználat olyan hulladékkezelési művelet, amely a termékekre és a hulladékképződés megelőzésére vonatkozik, ezért egyedi megelőzési intézkedésként kell kezelni. Az újrahasználatra való előkészítés ezzel szemben hulladékhasznosítási művelet.

  Módosítás    160

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok adott esetben intézkedéseket hoznak az újrahasználatra való előkészítéssel kapcsolatos tevékenységek támogatása, elsősorban az újrafelhasználási és javítási hálózatok létrehozásának és támogatásának ösztönzése, az ilyen hálózatok hulladékgyűjtő pontokhoz való hozzáférésének megkönnyítése, valamint a gazdasági eszközök, a közbeszerzési kritériumok, a mennyiségi célkitűzések és egyéb eszközök használatának elősegítése érdekében.

  (1)  A tagállamok intézkedéseket hoznak az újrahasználatra való előkészítéssel kapcsolatos tevékenységek támogatása érdekében, többek között az újrahasználatra való előkészítéssel foglalkozó gazdasági szereplők és hálózatok létrehozásának és elismerésének elősegítése révén, különösen azok esetében, amelyek szociális vállalkozásként működnek, az ilyen elismert szereplők és hálózatok hulladékgyűjtő pontokhoz való hozzáférésének megkönnyítése révén, valamint a gazdasági eszközök, a közbeszerzési kritériumok, mennyiségi célkitűzések és egyéb eszközök használatának elősegítése révén.

  Módosítás    161

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a pont

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok intézkedéseket hoznak a magas színvonalú újrahasznosítás támogatása érdekében, és ebből a célból elkülönített hulladékgyűjtést vezetnek be, ahol az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megoldható, és ahol az megfelelő a vonatkozó újrafeldolgozási ágazat szükséges minőségi előírásainak teljesítéséhez, valamint a (2) bekezdésben rögzített célértékek eléréséhez.

  A tagállamok intézkedéseket hoznak a magas színvonalú újrahasznosítás támogatása érdekében, és ebből a célból bevezetik a 10. cikk (2) bekezdésében említett elkülönített hulladékgyűjtést a vonatkozó újrafeldolgozási ágazat szükséges minőségi előírásainak teljesítése érdekében.

  Módosítás    162

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa)  az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

   

  „A tagállamok szabályozási és gazdasági eszközökkel ösztönzik a másodnyersanyagok felhasználását.”;

  Módosítás    163

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a b pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 1 bekezdés – 2 b albekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ab) az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

   

  „A tagállamok intézkedéseket hoznak a kevert hulladék kiváló minőségű válogatásának előmozdítása érdekében.

  Indokolás

  Az elkülönített gyűjtés ellenére sok újrafeldolgozható hulladék kerül a kevert hulladékok közé, mert a gyéren lakott területeken hiányzik az infrastruktúra, a háztartások hibásan válogatják a hulladékot, illetve más egyéb okokból. Jó minőségű újrafeldolgozással, különösen optikai válogatással sok anyag válogatható ki a maradékhulladékból, majd ezt követően újrafeldolgozható, és másodnyersanyaggá dolgozható fel.

  Módosítás    164

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – a c pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  ac)  az (1) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

  „A 10. cikk (2) bekezdésére figyelemmel 2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszert kell felállítani legalább a következők esetében: papír, fém, műanyag és üveg.”

  „A 10. cikk (2) bekezdésére figyelemmel 2015-ig elkülönített hulladékgyűjtési rendszert kell felállítani legalább a következők esetében: papír, fém, műanyag és üveg. Emellett a tagállamok 2020-ig létrehozzák a textilanyagok kötelező elkülönített hulladékgyűjtési rendszerét.”;

  Módosítás    165

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b pont

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok intézkedéseket hoznak az építési és bontási hulladék és legalább a következő anyagok hulladékválogatási rendszereinek támogatására: fa, adalékanyag, fém, üveg és gipsz.

  A tagállamok intézkedéseket hoznak az építési és bontási hulladék válogatásának biztosítására legalább a következő anyagok tekintetében: fa, kőzettörmelék (beton, tégla, cserép és kerámia), fém, műanyag, gipsz, üveg és vakolat. A tagállamok a IVa. mellékletben felsorolt intézkedéseket alkalmazhatják.

   

  A tagállamok ösztönzik a bontás előtti auditokat az építési vagy bontási hulladékokban a szennyezőanyagok vagy más nemkívánatos anyagok csökkentése érdekében, hozzájárulva ezáltal a színvonalas újrafeldolgozáshoz.

  Módosítás    166

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 1 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)  Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

   

  „A tagállamok intézkedéseket hoznak a kereskedelmi és ipari hulladék esetében legalább a következő anyagok hulladékválogatási rendszereinek támogatására: fémek, műanyagok, papír és kartonpapír, biohulladék, üveg és fa.”;

  Indokolás

  A kereskedelmi és ipari hulladék az egyik legnagyobb hulladékáram. Az újrafeldolgozás megkönnyítése érdekében a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk a kereskedelmi és ipari hulladék válogatásáról is.

  Módosítás    167

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – b b pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  bb)  a (2) bekezdés bevezető részének helyébe a következő szöveg lép:

  Az ezen irányelv célkitűzéseinek való megfelelés, valamint a magas forráshatékonysági szinttel működő, európai újrafeldolgozó társadalom irányába való elmozdulás érdekében a tagállamok megteszik a következő célok eléréséhez szükséges intézkedéseket:

  „Az ezen irányelv célkitűzéseinek való megfelelés, valamint a magas forráshatékonysági szinttel működő, európai körforgásos gazdaság irányába való elmozdulás érdekében a tagállamok megteszik a következő célok eléréséhez szükséges intézkedéseket:”;

  Módosítás    168

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – d pont

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 2 bekezdés – c pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  c)   2025-ig az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét minimum 60 tömegszázalékra kell növelni;

  c)   2025-ig az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét a keletkezett települési hulladék minimum 60 tömegszázalékára kell növelni, beleértve a települési hulladék minimum 3%-ának újrahasználatra való előkészítését;

  Módosítás    169

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – d pont

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 2 bekezdés – d pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  d)  2030-ig az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét minimum 65 tömegszázalékra kell növelni;

  d)   2030-ig az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét a keletkezett települési hulladék minimum 70 tömegszázalékára kell növelni, beleértve a települési hulladék minimum 5%-ának újrahasználatra való előkészítését;

  Módosítás    170

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – e pont

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A (2) bekezdés c) és d) pontjában említett célérték elérésére Észtország, Görögország, Horvátország, Lettország, Málta, Románia és Szlovákia kaphat további öt évet. Az e rendelkezéssel élni kívánó tagállam e szándékáról legkésőbb 24 hónappal a (2) bekezdés c) vagy d) pontjában megállapított határidő lejárta előtt értesíti a Bizottságot. A határidő kiterjesztése esetén a tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy 2025-re legalább 50 tömegszázalékra, 2030-ra pedig legalább 60 tömegszázalékra növelje az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott települési hulladék mennyiségét.

  (3)  A tagállamok ötéves meghosszabbítást kérhetnek a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott célérték eléréséhez, amennyiben megfelelnek a következő feltételeknek:

   

  a)   2013-ban települési hulladékuknak kevesebb mint 20%-át készítették elő újrahasználatra és dolgozták fel újra; valamint

   

  b)  nem szerepelnek azon tagállamok jegyzékén, amelyek esetében fennáll annak veszélye, hogy 2025-ig nem érik el a települési hulladék újrahasználatra való előkészítésének és újrafeldolgozásának legalább 50%-os, a 11b. cikk (2) bekezdésének b) pontjában megállapított célértékét.

   

  E meghosszabbítás engedélyeztetése céljából a tagállamok a (3) bekezdéssel összhangban legkésőbb 24 hónappal a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott határidő előtt, de a 11b. cikkben említett, az e bekezdésben rögzített célértékek teljesítéséről szóló jelentés közzétételénél nem korábban benyújtják kérelmüket a Bizottsághoz.

  Indokolás

  Azok a tagállamok, amelyekben 2013-ban a hulladék kevesebb mint 20%-a került újrafeldolgozásra, öt éves időbeli eltérést kérhetnek az Európai Bizottságtól arra, hogy megfeleljenek a különböző uniós szintű újrafeldolgozási célkitűzéseknek. Ez ugyanakkor nem vonja maga után új egyedi, a többi tagállamtól eltérő célkitűzések meghatározását, hanem csak halasztást jelent a megfelelő feltételek teljesülése esetén.

  Módosítás    171

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – e pont

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az értesítéshez mellékelni kell egy végrehajtási tervet, amely ismerteti a célértékek új határidőre való elérését biztosító intézkedéseket. A tervnek ezenkívül tartalmaznia kell egy részletes ütemtervet a javasolt intézkedések végrehajtásáról, valamint egy értékelést azok várható hatásairól.

  A meghosszabbítás iránti kérelemhez végrehajtási tervet kell mellékelni, amely ismerteti a célérték új határidőre való elérését biztosító intézkedéseket. A tervet a meglévő hulladékgazdálkodási tervek értékelése alapján kell kidolgozni, és a tervnek ezenkívül tartalmaznia kell egy részletes ütemtervet a javasolt intézkedések végrehajtásáról, valamint egy értékelést azok várható hatásairól.

   

  Ezen túlmenően a harmadik albekezdésben említett tervnek legalább a következő követelményeknek meg kell felelnie:

   

  a)   megfelelő gazdasági eszközöket használ az ezen irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében említett hulladékhierarchia alkalmazásának ösztönzésére;

   

  b)   bizonyítja a strukturális és kohéziós alapok és egyéb intézkedések hatékony és eredményes felhasználását olyan bizonyítható, hosszú távú beruházások révén, amelyek célja a vonatkozó célértékek teljesítéséhez szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúrák fejlesztésének finanszírozása;

   

  c)  kiváló minőségű statisztikai adatokat nyújt, és egyértelmű előrejelzések készítését teszi lehetővé a hulladékgazdálkodási kapacitásokról, valamint az ezen irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében, a 94/62/EK irányelv 6. cikkének (1) bekezdésében és az 1999/31/EK irányelv 5. cikkének (2a), (2b) és (2c) bekezdésében előírt célértékek teljesülésétől való távolságról;

   

  d)  meghatározta az ezen irányelv 29. cikkében említett hulladékmegelőzési programot;

   

  A Bizottság értékeli, hogy teljesültek-e a negyedik albekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott követelmények. Ha a Bizottság a terv kézhezvételétől számítva öt hónapon belül nem emel kifogást a bemutatott tervvel szemben, akkor úgy kell tekinteni, hogy a határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet elfogadta.

   

  Ha a Bizottság a benyújtott tervvel szemben kifogást emel, felkéri az érintett tagállamot egy átdolgozott terv benyújtására a kifogások kézhezvételétől számítva két hónapon belül.

   

  A Bizottság az átdolgozott tervet a beérkezésétől számítva két hónapon belül értékeli, és a határidő meghosszabbítására irányuló kérelmet írásban elfogadja vagy elutasítja. Ha a Bizottság ezen a határidőn belül nem reagál, akkor úgy kell tekinteni, hogy a határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet elfogadta.

   

  A Bizottság döntése meghozatalától számított két hónapon belül tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot döntése eredményéről.

   

  Ha az első albekezdésben említett meghosszabbítást engedélyezik, de a tagállam 2025-ig nem éri el a települési hulladéka 50%-ának újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó célértéket, a fenti meghosszabbítást automatikusan visszavontnak kell tekinteni.

  Indokolás

  Azok a tagállamok, amelyekben 2013-ban az Eurostat adatai szerint a települési hulladék kevesebb mint 20%-a került újrafeldolgozásra, további öt évet kérhetnek az Európai Bizottságtól arra, hogy megfeleljenek az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás tekintetében megállapított, 2025-re és 2030-ra kitűzött céloknak. Ahhoz, hogy az ilyen eltéréseket engedélyezzék számukra, a tagállamoknak be kell nyújtaniuk egy végrehajtási tervet, amelyet a Bizottság konkrét paraméterek alapján értékel, továbbá időközi célértékeket kell teljesíteniük az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás terén.

  Módosítás    172

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – e pont

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 3 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)   A tagállamok ötéves meghosszabbítást kérhetnek a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott célérték eléréséhez, amennyiben megfelelnek a következő feltételeknek:

   

  a)   megfelelnek a (3) bekezdés első albekezdésének a) és b) pontjában meghatározott feltéteknek; valamint

   

  b)   nem szerepelnek azon tagállamok jegyzékén, amelyek esetében fennáll annak veszélye, hogy 2030-ig nem érik el a települési hulladék újrahasználatra való előkészítésének és újrafeldolgozásának legalább 60%-os, a 11b. cikk (2) bekezdésének b) pontjában megállapított célértékét.

   

  Az e cikk első albekezdésében említett meghosszabbítás engedélyeztetése céljából a tagállamok e cikk (3) bekezdésével összhangban legkésőbb 24 hónappal a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott határidő előtt, de a 11b. cikkben említett, az e bekezdésben rögzített célértékek teljesítéséről szóló jelentés közzétételénél nem korábban benyújtják kérelmüket a Bizottsághoz.

   

  Ha a meghosszabbítást engedélyezik, de a tagállam 2030-ig nem éri el a települési hulladéka 60%-ának újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó célértéket, a fenti meghosszabbítást automatikusan visszavontnak kell tekinteni.

  Módosítás    173

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – e pont

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig megvizsgálja, hogy van-e lehetőség a (2) bekezdés d) pontjában megállapított célérték növelésére, valamint az egyéb hulladékáramokra vonatkozó célértékek megállapítására. E célból a Bizottság – adott esetben javaslattal kiegészített – jelentését továbbítani kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

  (4)   A Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig megvizsgálja, hogy van-e lehetőség a (2) bekezdés d) pontjában megállapított célérték növelésére, figyelembe véve a tagállamok által e célérték elérése érdekében alkalmazott bevált gyakorlatokat és intézkedéseket. E célból a Bizottság – adott esetben javaslattal kiegészített – jelentését továbbítani kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

  Indokolás

  A (4a) és (4b) bekezdés tartalmazza a Bizottság rendelkezésére álló lehetőséget, hogy mérlegelje a települési hulladéktól eltérő hulladéktípusok újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó célkitűzések meghatározását, aminek határidejét előrehozták 2018-ra.

  Módosítás    174

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – e pont

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 4 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4a)  A Bizottság megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a kereskedelmi hulladékok, nem veszélyes ipari hulladékok és más hulladékáramok tekintetében alkalmazandó, újrahasználatra való előkészítésre és újrafeldolgozásra vonatkozó célértékeket határozzon meg, amelyeket 2025-ig és 2030-ig kell teljesíteni. E célból a Bizottság 2018. december 31-ig – adott esetben jogalkotási javaslattal kísért – jelentést készít, amelyet továbbít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

  Indokolás

  A települési hulladék az Európai Unióban képződő összes hulladék mindössze 7–10%-át teszi ki, ezért a körforgásos gazdaságra való áttérés ösztönzése érdekében mérlegelni kell azt a lehetőséget, hogy a kereskedelmi és ipari hulladékra a települési hulladékra vonatkozókhoz hasonló célkitűzéseket határozzanak meg.

  Módosítás    175

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont – e pont

  2008/98/EK irányelv

  11 cikk – 4 b bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (4b)  A Bizottság megvizsgálja annak lehetőségét, hogy az építési és bontási hulladékok tekintetében alkalmazandó, újrahasználatra való előkészítésre és újrafeldolgozásra vonatkozó célértékeket határozzon meg, amelyeket 2025-ig és 2030-ig kell teljesíteni. E célból a Bizottság 2018. december 31-ig – adott esetben jogalkotási javaslattal kísért – jelentést készít, amelyet továbbít az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

  Indokolás

  Az építési és bontási hulladék az EU-ban keletkezett összes hulladék mintegy harmadát teszi ki. Az építési és bontási hulladék az EU-ban keletkezett összes hulladék mintegy harmadát teszi ki, ezért az Európai Bizottságnak mérlegelnie kell azt a lehetőséget, hogy 2025-re és 2030-ra elérendő célértékeket határozzon meg az újrafeldolgozás és az újrahasználatra való előkészítés tekintetében, a jelenlegi, 2020-ra elérendő célértékeket kiegészítendő.

  Módosítás    176

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

  2008/98/EK irányelv

  11 a cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A 11. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott célértékek elérésének kiszámítását a következők szerint kell elvégezni:

  (1)  A 11. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott célértékek elérésének kiszámítását a következők szerint kell elvégezni:

  a)  az újrafeldolgozott települési hulladék tömege alatt a végső újrafeldolgozási eljárásba bekerülő hulladék tömegét kell érteni;

  a)  az újrafeldolgozott települési hulladék tömegét a végső újrafeldolgozási eljárásba egy adott év alatt bekerülő hulladék tömegeként kell kiszámítani;

  b)  az újrahasználatra előkészített települési hulladék tömege alatt az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők által hasznosított vagy gyűjtött olyan települési hulladék tömegét kell érteni, amely minden olyan ellenőrzési, tisztítási és javítási műveleten átment, amely a hulladék további válogatás vagy előfeldolgozás nélküli újrahasználatához szükséges;

  b)  az újrahasználatra előkészített települési hulladék tömegét az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők által egy adott évben hasznosított vagy gyűjtött olyan települési hulladék tömegeként kell kiszámítani, amely minden olyan ellenőrzési, tisztítási és javítási műveleten átment, amely a hulladék további válogatás vagy előfeldolgozás nélküli újrahasználatához szükséges;

  c)  a tagállamok a számításnál figyelembe vehetik az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek üzemeltetői által újrahasználatra előkészített termékeket és alkatrészeket. Az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott települési hulladék módosított, az újrahasználatra előkészített termékek és alkatrészek tömegét figyelembe vevő arányának kiszámításához a tagállamoknak a gazdasági szereplőktől származó, ellenőrzött adatokat és a VI. mellékletben meghatározott képletet kell alkalmazniuk.

   

  Módosítás    177

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

  2008/98/EK irányelv

  11 a cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)  A Bizottság 2018. december 31-ig felkéri az európai szabványügyi szerveket, hogy a végső újrafeldolgozási eljárásba kerülő hulladékanyagokra és a másodlagos nyersanyagokra, különösen a műanyagokra vonatkozóan dolgozzanak ki a legjobb termelési gyakorlatokon alapuló európai minőségi szabványokat.

  Módosítás    178

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

  2008/98/EK irányelv

  11 a cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  Az (1) bekezdés b) és c) pontja, valamint a VI. melléklet egységes feltételek alapján történő alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság a 38a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján megállapítja az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek meghatározásához szükséges minimális minőségi és működési követelményeket, beleértve az adatgyűjtésre, -ellenőrzésre és -szolgáltatásra vonatkozó szabályokat.

  (2)  Az (1) bekezdés a) és b) pontja egységes feltételek alapján történő alkalmazásának biztosítása érdekében a Bizottság a 38a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján megállapítja az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők, betétdíjas rendszerek és a végső újrafeldolgozást végző szereplők meghatározásához szükséges minimális minőségi és működési követelményeket, beleértve az adatgyűjtésre, -ellenőrzésre és -szolgáltatásra és az adatok nyomonkövethetőségére vonatkozó szabályokat.

  Indokolás

  A Bizottságnak meg kell határoznia az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás területén működő gazdasági szereplőkre vonatkozó minimális minőségi és működési követelményeket a jó minőségű másodnyersanyagok biztosítása érdekében. törölve

  Módosítás    179

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

  2008/98/EK irányelv

  11 a cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Az (1) bekezdéstől eltérve bármilyen válogatási művelet eredményéül kapott hulladék tömegét bele lehet számítani az újrafeldolgozott települési hulladék tömegébe, amennyiben:

  (3)  A tagállamok biztosítják, hogy a hasznosításból vagy újrafeldolgozásból/újrahasználatra való előkészítésből kilépő termékek és anyagok (kimenet) tömegéről nyilvántartást vezessenek.

  a)  az eredményül kapott hulladék bekerül a végső újrafeldolgozási eljárásba,

   

  b)  a végső újrafeldolgozási eljárás alá nem vetett, ártalmatlanításra vagy energetikai hasznosításra kerülő anyagok tömege az újrafeldolgozottként számított hulladék teljes tömegének 10 %-a alatt marad.

   

  Indokolás

  „Erőforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé” című 2015. július 9-i állásfoglalásában az Európai Parlament azt kérte, hogy az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás célértékeinek számítása valamennyi tagállamban egy egységes, összehangolt módszerrel történjen, amely egy olyan, megalapozott jelentéstételi módszeren alapul, amely megakadályozza, hogy a hasznosítatlan (lerakóban elhelyezett vagy elégetett) hulladékot újrafeldolgozott hulladékként jelentsék.

  Módosítás    180

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

  2008/98/EK irányelv

  11 a cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A tagállamok hatékony minőség-ellenőrzési és nyomonkövetési rendszert hoznak létre a települési hulladék vonatkozásában a (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételek teljesülésének biztosítása érdekében. A rendszer alapulhat a 35. cikk (4) bekezdése szerint létrehozott elektronikus nyilvántartásokon, a válogatott hulladék minőségi követelményeire vonatkozó műszaki előírásokon, vagy bármilyen más egyenértékű intézkedésen, amely biztosítja az újrafeldolgozott hulladékról gyűjtött adatok megbízhatóságát és pontosságát.

  (4)  A (2) bekezdésel összhangban a tagállamok hatékony minőség-ellenőrzési és nyomonkövetési rendszert hoznak létre a települési hulladék vonatkozásában az (1) bekezdésben foglalt szabályok betartásának biztosítása érdekében. A rendszer alapulhat a 35. cikk (4) bekezdése szerint létrehozott elektronikus nyilvántartásokon, a válogatott hulladék minőségi követelményeire vonatkozó műszaki előírásokon, vagy bármilyen más egyenértékű intézkedésen, amely biztosítja az újrafeldolgozott hulladékról gyűjtött adatok megbízhatóságát és pontosságát. A tagállamok tájékoztatják a Bizottságot a minőségellenőrzésre és nyomonkövethetőségre vonatkozóan választott módszerről.

  Módosítás    181

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

  2008/98/EK irányelv

  11 a cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A 11. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott célértékek elérésének kiszámítása során a tagállamok az elégetésre kerülő települési hulladék mennyiségével arányosan figyelembe vehetik a fémek égetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozását, amennyiben az újrafeldolgozott fémek megfelelnek bizonyos minőségi követelményeknek.

  (5)  A 11. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában, valamint a 11. cikk (3) bekezdésében meghatározott célértékek elérésének kiszámítása során – miután a Bizottság elfogadta az e cikk (6) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktust – a tagállamok az elégetésre vagy együttégetésre kerülő települési hulladék mennyiségével arányosan figyelembe vehetik a fémek égetési vagy együttégetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozását, amennyiben az újrafeldolgozott fémek megfelelnek bizonyos minőségi követelményeknek, és amennyiben a hulladékot égetés előtt szétválogatták, vagy eleget tettek a papír, a fém, a műanyag, az üveg és a biohulladék elkülönített gyűjtésére vonatkozó kötelezettségnek.

  Indokolás

  Összehangolt és világos uniós szintű szabályok biztosításához elengedhetetlen, hogy a Bizottság kidolgozzon egy közös módszertant még azt megelőzően, hogy a tagállamok figyelembe vehetnék a fémek égetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozását.

  Módosítás    182

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

  2008/98/EK irányelv

  11 a cikk – 6 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  Az (5) bekezdés harmonizált feltételek alapján való alkalmazása érdekében a Bizottság a 38a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján egységes módszertant határoz meg az égetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozáson átment fémek tömegének kiszámításához, és megállapítja az újrafeldolgozott fémekre vonatkozó minőségi kritériumokat is.

  (6)  Az (5) bekezdés harmonizált feltételek alapján való alkalmazása érdekében a Bizottság a 38a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján egységes módszertant határoz meg az égetési vagy együttégetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozáson átment fémek tömegének kiszámításához, és megállapítja az újrafeldolgozott fémekre vonatkozó minőségi kritériumokat is.

  Indokolás

  Összehangolt és világos uniós szintű szabályok biztosításához elengedhetetlen, hogy a Bizottság kidolgozzon egy közös módszertant még azt megelőzően, hogy a tagállamok figyelembe vehetnék a fémek égetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozását.

  Módosítás    183

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

  2008/98/EK irányelv

  11 b cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A 11. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontja és (3) bekezdése szerinti célértékek teljesítésében elért eredményekről a Bizottság az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel együttműködve jelentést készít legkésőbb három évvel minden egyes, az említett rendelkezésekben megállapított határidő lejárta előtt.

  (1)  A 11. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontja , a 11. cikk (3) bekezdése és a 21. cikk (1a) bekezdése szerinti célértékek teljesítésében elért eredményekről a Bizottság az Európai Környezetvédelmi Ügynökséggel együttműködve jelentést készít legkésőbb három évvel minden egyes, az említett rendelkezésekben megállapított határidő lejárta előtt.

  Módosítás    184

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

  2008/98/EK irányelv

  11 b cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ba)  az Unió-szerte alkalmazott, bevált gyakorlatok példái, amelyek iránymutatással szolgálhatnak a célértékek eléréséhez.

  Módosítás    185

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

  2008/98/EK irányelv

  11 b cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  Szükség esetén az (1) bekezdésben említett jelentések foglalkoznak ezen irányelv egyéb követelményeinek végrehajtásával, például a 29. cikkben említett hulladékmegelőzési programokban foglalt célértékek elérésére vonatkozó előrejelzésekkel, valamint az energetikai hasznosítás keretében ártalmatlanított vagy energetikailag hasznosított települési hulladék százalékarányával és egy főre jutó mennyiségével.

  Indokolás

  Amennyiben az Európai Bizottság szükségesnek ítéli, a korai előrejelzési rendszer elemzés készíthet egy adott tagállam hulladékgazdálkodásának egyéb releváns szempontjairól.

  Módosítás    186

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  12 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  12a.   A 12. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(1a)  A tagállamok meghozzák az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy az ártalmatlanított települési hulladék mennyisége 2030-ra a képződő települési hulladék összmennyiségének legfeljebb 10%-ára csökkenjen.”;

  Módosítás    187

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 12 b pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  12 cikk – 1 b bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  12b.   A 12. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(1b)  A Bizottság felülvizsgálja az I. mellékletben felsorolt ártalmatlanítási műveleteket. A felülvizsgálat fényében a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el ezen irányelv kiegészítése céljából a D2, D3, D4, D6, D7 és D12 ártalmatlanítási műveletekhez kapcsolódó műszaki kritériumokra és működési eljárásokra vonatkozó részletes szabályok megállapításáról. Adott esetben az említett felhatalmazáson alapuló jogi aktusok megtilthatják azokat az ártalmatlanítási műveleteket, amelyek nem felelnek meg a 13. cikkben rögzített követelményeknek.”;

  Módosítás    188

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 12 c pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  12 cikk – 1 c bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  12c.  A 12. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(1c) A tagállamok egyedi intézkedéseket hoznak annak megakadályozása érdekében, hogy a hulladékot – közvetlenül vagy közvetve – a tengeri környezetbe engedjék. A tagállamok ezen irányelv hatálybalépésétől számított 18 hónap elteltével és az azt követő minden második évben jelentést tesznek a Bizottságnak az e bekezdés végrehajtása céljából elfogadott intézkedésekről. A Bizottság kétévente jelentést tesz közzé a hat hónapon belül benyújtott információk alapján.

   

  A Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján megállapítja az e bekezdés végrehajtására vonatkozó módszereket és mutatókat. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 39. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.”;

  Módosítás    189

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 12 d pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  15 cikk – 4 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  12d.  A 15. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(4a)   A 2014/24/EU irányelvvel összhangban a tagállamok intézkedéseket hozhatnak annak biztosítása érdekében, hogy a helyi hatóságok, valamint a termékek gyártói nevében kiterjesztett gyártói felelősséget érvényesítő szervezetek által a hulladékgazdálkodási üzemeltetők kiválasztására alkalmazott eljárások tartalmazzanak olyan szociális záradékokat, amelyek támogatják a szociális és szolidaritási vállalkozások és platformok szerepvállalását.”

  Módosítás    190

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 12 e pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  18 cikk – 3 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  12e.  A 18. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

  (3)  A műszaki és gazdasági megvalósíthatósági kritériumok függvényében, ha egy veszélyes hulladéknak az (1) bekezdésben meghatározottakkal ellentétes módon történő keverésére került sor, lehetőség és szükség szerint szétválasztást kell végezni a 13. cikknek való megfelelés érdekében.

  „(3)   Ha egy veszélyes hulladéknak az (1) bekezdésben meghatározottakkal ellentétes módon történő keverésére került sor, a tagállamok a 36. cikk sérelme nélkül biztosítják, hogy elvégezzék a szétválasztást, amennyiben az műszakilag megvalósítható.

   

  Amennyiben a szétválasztás műszakilag nem megvalósítható, a vegyes hulladékot olyan létesítményben kell kezelni, amelyek engedélyt kaptak az ilyen vegyes hulladékok, valamint azok egyes összetevőinek kezelésére.”;

  Indokolás

  A veszélyes hulladékok jogellenes keverésének világos következményekkel kell járnia. A 36. cikk szerinti szankciók sérelme nélkül, amennyiben nem tartották be a hulladékok keverésére vonatkozó tilalmat, biztosítani kell a szétválasztást, ha műszakilag megvalósítható. Amennyiben ez nem megvalósítható, biztosítani kell a hulladék megfelelő létesítményben való kezelését.

  Módosítás    191

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 12 f pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  20 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  12f.  a 20. cikk a következő albekezdéssel egészül ki:

   

  „2020. január 1-jéig a tagállamok elkülönített gyűjtési és átvételi rendszereket hoznak létre a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok számára annak biztosítása érdekében, hogy a veszélyes hulladékot megfelelően kezeljék, és az ne szennyezze a többi települési hulladékáramot.”;

  Módosítás    192

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 12 g pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  20 cikk – 1 b bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  12g.  a 20. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(1b)  A Bizottság [ezen irányelv hatálybalépése után 18 hónappal]-ig iránymutatásokat dolgoz ki annak érdekében, hogy támogassa és segítse a tagállamokat a háztartásokban keletkező veszélyes hulladék gyűjtésében és biztonságos kezelésében.”;

  Módosítás    193

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 12 h pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  21 cikk – 1 bekezdés – h pont

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  12h.  A 21. cikk (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

  a)  a hulladékolajokat elkülönítve gyűjtsék, ha ez műszakilag megvalósítható;

  „a)   a hulladékolajokat elkülönítve gyűjtsék;

  Módosítás    194

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 12 i pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  21 cikk – 1 bekezdés – c pont

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  12i.  A 21. cikk c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

  c)   ha műszakilag és gazdaságilag megvalósítható, a különböző tulajdonságokkal rendelkező hulladékolajokat ne keverjék, és a hulladékolajokat ne keverjék más hulladékokkal vagy anyagokkal, ha az ilyen keverés megakadályozná a kezelésüket.

  „c)  a különböző tulajdonságokkal rendelkező hulladékolajokat ne keverjék, és a hulladékolajokat ne keverjék más hulladékokkal vagy anyagokkal, ha az ilyen keverés megakadályozná a regenerálásukat.”;

  Módosítás    195

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 12 j pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  21 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  12j. A 21. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(1a)  A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a hulladékolaj regenerálását 2025-ig a keletkező hulladékolaj legalább 85 tömegszázalékra növeljék.

   

  Regenerálás céljából más tagállamba szállított hulladékolaj csak abban a tagállamban számítható be a célérték eléréséhez, ahol begyűjtötték, és csak akkor, ha az 1013/2006/EK rendelet veszélyes hulladékok határokat átlépő szállítására vonatkozó előírásait betartották.

   

  A regenerálás, újrahasználatra való előkészítés vagy újrafeldolgozás céljából az Unióból kivitt olajat azt azt begyűjtő tagállam csak akkor veheti figyelembe a célértékek elérésének kiszámítása során, ha az 1013/2006/EK rendelettel összhangban az exportőr igazolni tudja, hogy a hulladékszállítmány megfelel az említett rendelet előírásainak, és hogy a hulladékolaj Unión kívül történő regeneráló kezelésére olyan körülmények között kerül sor, amelyek megfelelnek a vonatkozó uniós környezetvédelmi jogszabályoknak.”;

  Módosítás    196

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 12 k pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  21 cikk – 2 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  12k. A 21. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

  (2)  A hulladékolajok elkülönített gyűjtése és megfelelő kezelése érdekében a tagállamok saját helyzetüknek megfelelően további intézkedéseket, például műszaki követelményeket, gyártói felelősséget, gazdasági eszközöket alkalmazhatnak, vagy önkéntes megállapodásokat létesíthetnek.

  (2)  Az (1) és (1a) bekezdésben rögzített kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok saját helyzetüknek megfelelően további intézkedéseket, például műszaki követelményeket, gyártói felelősséget, gazdasági eszközöket alkalmazhatnak, vagy önkéntes megállapodásokat létesíthetnek.”;

  Módosítás    197

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 12 l pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  21 cikk – 3 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  12l. A 21. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

  (3)  Ha a tagállami jogszabályok értelmében a hulladékolajokra regenerálási követelmények vonatkoznak, a tagállamok előírhatják, hogy az ilyen hulladékolajokat regenerálni kell, ha ez műszakilag megvalósítható, és ha az 1013/2006/EK rendelet 11. vagy 12. cikke alkalmazandó, korlátozhatják a hulladékolajok területükről történő országhatárokat átlépő szállítását hulladékégető vagy együttégető létesítményekbe, annak érdekében, hogy elsőbbséget adjanak a hulladékolajok regenerálásának.

  (3)   Ha az 1013/2006/EK rendelet 11. vagy 12. cikke alkalmazandó, a tagállamok korlátozhatják a hulladékolajok területükről az országhatárukon túli hulladékégető vagy együttégető létesítményekbe történő szállítását annak érdekében, hogy elsőbbséget adjanak a hulladékolajok regenerálásának.”;

  Módosítás    198

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

  2008/98/EK irányelv

  22 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok biztosítják a biohulladék elkülönített gyűjtését, ahol az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megoldható, és ahol az megfelelő a komposztra vonatkozó releváns minőségi előírások teljesítéséhez, valamint a 11. cikk (2) bekezdésének a), c) és d) pontjában és (3) bekezdésében rögzített célértékek eléréséhez.

  (1)   A tagállamok gondoskodnak a biohulladék keletkezés helyén történő elkülönített gyűjtéséről, a 10. cikk (2) bekezdésével összhangban.

  Indokolás

  A biohulladék elkülönített gyűjtését kötelezővé kell tenni annak megakadályozása érdekében, hogy más száraz frakciók beszennyeződjenek, valamint a komposzt és fermentált anyag létrehozására alkalmas, a biogáztól eltérő szerves anyag hasznosításának támogatása érdekében. A hulladék elkülönített gyűjtése a jó minőségű újrafeldolgozási piac megteremtését és a magas újrafeldolgozási arány elérését támogató eszközök egyike. A technikai, környezeti és gazdasági jellegű korlátok bevezetése számos mentességet tett lehetővé, aminek folytán ez az elv alkalmazhatatlanná vált. Az elkülönített gyűjtés kötelezettsége nem zárja ki az otthoni komposztálási rendszerek fenntartásának vagy megszervezésének lehetőségét.

  Módosítás    199

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

  2008/98/EK irányelv

  22 cikk – 1 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (1a)   A tagállamok ösztönzik a háztartási komposztálást.

  Módosítás    200

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

  2008/98/EK irányelv

  22 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok adott esetben és a 4. és a 13. cikkel összhangban intézkedéseket hoznak az alábbiak ösztönzése érdekében:

  (2)   A tagállamok a 4. és a 13. cikkel összhangban intézkedéseket hoznak, ideértve a nyomonkövethetőségi és minőségbiztosítási rendszereket is, a biohulladékok elkülönített gyűjtésének és oly módon történő szerves újrafeldolgozásának biztosítása érdekében, amely megfelel a magas szintű környezetvédelemnek, és amelynek eredménye megfelel a vonatkozó, szigorú minőségi szabványoknak.

  a)  a biohulladék újrafeldolgozása, például komposztálása és lebontása;

   

  b)  a biohulladék oly módon történő kezelése, amely biztosítja a környezetvédelem magas szintjét;

   

  c)  a biohulladékból készített, környezetvédelmi szempontból biztonságos anyagok használata.

   

  Módosítás    201

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont

  2008/98/EK irányelv

  22 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  A Bizottság 2018. december 31-ig módosítási javaslatot nyújt be a 2150/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a kapcsolatban annak érdekében, hogy bevezessék a keletkezés helyén elkülönítve gyűjtött települési biohulladékra vonatkozó európai hulladékkódokat.

   

  _______________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács 2002. november 25-i 2150/2002/EK rendelete a hulladékra vonatkozó statisztikákról (HL L 332., 2002.12.9., 1. o.).

  Módosítás    202

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 13 a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  24 cikk – 1 bekezdés – b pont

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  13a.  A 24. cikk b) pontja helyébe a következő szöveg lép:

  b)   a hulladék hasznosítása.

  „b)   a nem veszélyes hulladék hasznosítása.”;

  Indokolás

  Veszélyes hulladék hasznosítása esetén nem engedélyezhető eltérés az engedélyezésre vonatkozó kötelezettség alól.

  Módosítás    203

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

  2008/98/EK irányelv

  26 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok mentesíthetik illetékes hatóságaikat az évente legfeljebb 20 tonna nem veszélyes hulladékot gyűjtő vagy szállító létesítményekre és vállalkozásokra vonatkozó nyilvántartás-vezetési kötelezettség alól.

  A tagállamok mentesíthetik illetékes hatóságaikat az évente legfeljebb 20 tonna nem veszélyes hulladékot, illetve az évente legfeljebb 2 tonna veszélyes hulladékot gyűjtő vagy szállító létesítményekre és vállalkozásokra vonatkozó nyilvántartás-vezetési kötelezettség alól.

  Indokolás

  A kkv-kat érintő adminisztratív munka korlátok közé szorítása érdekében egy küszöbértéket kell előírni a veszélyes hulladékokra vonatkozó jelentéstételi kötelezettséget illetően is. A szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásról (PRTR) szóló 166/2006/EK rendelet 5. cikke (1) bekezdésének b) pontja ugyanilyen küszöbértéket írt elő a veszélyes hulladékokra vonatkozóan, amelyről nem kell jelentést tenni. A mentesítés arányosnak tűnik ahhoz az adminisztratív erőfeszítéshez képest, amelyet a jelentéstétel a kkv-któl megkövetelne.

  Módosítás    204

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont

  2008/98/EK irányelv

  26 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság a 38a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján módosíthatja a nem veszélyes hulladékok mennyiségére vonatkozó határértéket.

  törölve

  Módosítás    205

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – a pont

  2008/98/EK irányelv

  27 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 38a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján megállapítsa a 23. cikk értelmében engedélyezési kötelezettséget maga után vonó hulladékkezelési tevékenységeket szabályozó műszaki minimumszabványokat abban az esetben, ha a rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy ilyen minimumszabványok megállapítása előnyös lehet az emberi egészség és a környezet védelme szempontjából.

  (1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 38a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján megállapítsa a 23. cikk értelmében engedélyezési kötelezettséget maga után vonó hulladékkezelési tevékenységeket, különösen a hulladékok elkülönített gyűjtését, válogatását és újrafeldolgozását szabályozó műszaki minimumszabványokat abban az esetben, ha a rendelkezésre álló információk arra utalnak, hogy ilyen minimumszabványok megállapítása előnyös lehet az emberi egészség és a környezet védelme szempontjából.

  Indokolás

  Szükség van működési minimumszabályok meghatározására a hulladékgazdálkodást részét képező különböző műveletekre vonatkozóan.

  Módosítás    206

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – a pont – ii pont

  2008/98/EK irányelv

  28 cikk – 3 bekezdés – f pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  f)   a szemetelés minden formájának megszüntetésére és valamennyi típusú szemét összetakarítására irányuló intézkedések.

  f)   a szemetelés minden formájának megszüntetésére, megelőzésére és valamennyi típusú szemét összetakarítására irányuló intézkedések.

  Módosítás    207

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – a pont – ii a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  28 cikk – 3 bekezdés – f a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  iia. a cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „fa) az ezen irányelvben meghatározott célkitűzések teljesítése érekében a hulladékképződés megelőzésének előmozdítására és az optimális elkülönített gyűjtési rendszerek és infrastruktúrák létrehozására szolgáló kellő finanszírozási lehetőségek biztosítása a helyi hatóságok számára.”;

  Módosítás    208

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 16 pont – b pont

  2008/98/EK irányelv

  28 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A hulladékgazdálkodási terveknek meg kell felelniük a 94/62/EK irányelv 14. cikkében a hulladékgazdálkodás tervezésével kapcsolatban meghatározott követelményeknek, az ezen irányelv 11. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt célértékeknek és az 1999/31/EK irányelv 5. cikkében foglalt követelményeknek.

  (5)  A hulladékgazdálkodási terveknek meg kell felelniük a 94/62/EK irányelv 14. cikkében a hulladékgazdálkodás tervezésével kapcsolatban meghatározott követelményeknek, az ezen irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében foglalt célértékeknek és az 1999/31/EK irányelv 5. cikkében foglalt követelményeknek.

  Indokolás

  Azok a tagállamok, amelyekben 2013-ban a hulladék kevesebb mint 20%-a került újrafeldolgozásra, öt éves időbeli eltérést kérhetnek az Európai Bizottságtól arra, hogy megfeleljenek a különböző uniós szintű újrafeldolgozási célkitűzéseknek. Ez ugyanakkor nem vonja maga után új egyedi, a többi tagállamtól eltérő célkitűzések meghatározását, hanem csak halasztást jelent a megfelelő feltételek teljesülése esetén. Ezért a 11. cikk (3) bekezdése törlésre kerül.

  Módosítás    209

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont – a pont

  2008/98/EK irányelv

  29 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok az 1., 4, és 9. cikkel összhangban a hulladékképződés megelőzésére szolgáló intézkedéseket tartalmazó hulladékmegelőzési programot állítanak össze.

  (1)   Az 1. és 4. cikkben, valamint a 9. cikk (-1) bekezdésében felsorolt célkitűzések eléréséhez való hozzájárulás érdekében a tagállamok a hulladékmegelőzési programot hoznak létre, meghatározva legalább a hulladékképződés megelőzésére szolgáló intézkedéseket a 9. cikk (1) bekezdésével összhangban.

  Módosítás    210

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont – a a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  29 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  aa.  az (1) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

  Ezeket a programokat vagy be kell építeni a 28. cikkben meghatározott hulladékgazdálkodási tervekbe, vagy más környezetvédelmi politikai programokba, vagy adott esetben külön programokként kell működniük. Amennyiben az ilyen programot beépítik a hulladékgazdálkodási tervbe vagy más programokba, akkor a hulladékmegelőző intézkedéseket egyértelműen meg kell határozni.

  „Ezeket a programokat vagy be kell építeni a 28. cikkben meghatározott hulladékgazdálkodási tervekbe, vagy más környezetvédelmi politikai programokba, vagy adott esetben külön programokként kell működniük. Amennyiben az ilyen programot beépítik a hulladékgazdálkodási tervbe vagy más programokba, akkor a hulladékmegelőző célkitűzéseket és intézkedéseket egyértelműen meg kell határozni.

  Módosítás    211

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont – a b pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  29 cikk – 2 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  ab)  A (2) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  (2)  Az (1) bekezdésben meghatározott programok hulladékmegelőzési célkitűzéseket állapítanak meg. A tagállamok ismertetik a megelőzésre irányuló meglévő intézkedéseket, és értékelik a IV. mellékletben foglalt intézkedések példáinak vagy az egyéb megfelelő intézkedéseknek a hasznosságát.

  (2)  Az (1) bekezdésben említett programokban a tagállamok ismertetik legalább a 9. cikk (1) bekezdésében említett, megelőzésre irányuló intézkedések végrehajtását és a 9. cikk (-1) bekezdésében meghatározott célkitűzések eléréséhez való hozzájárulásukat. A tagállamok adott esetben ismertetik, hogy a IVa. mellékletben felsorolt eszközök és intézkedések általi hozzájárulást, és értékelik az intézkedések példáinak vagy az egyéb megfelelő intézkedéseknek a hasznosságát.

  Módosítás    212

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 17 pont – a c pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  29 cikk – 2 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ac)   a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(2a)  A tagállamok az e cikkben meghatározott hulladékmegelőzési programjaik keretében konkrét élelmiszerhulladék-megelőzési programokat fogadnak el.”;

  Módosítás    213

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 17 a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  30 cikk – 2 bekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  17a.  A 30. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  (2)   Az európai környezetvédelmi ügynökség éves jelentésében szerepelteti a hulladékmegelőzési programok teljesítésével és végrehajtásával kapcsolatos előrehaladás értékelését.

  (2)   Az európai környezetvédelmi ügynökség kétévente jelentést tesz közzé, amely tartalmazza a hulladékmegelőzési programok teljesítésével és végrehajtásával kapcsolatos előrehaladás értékelését, valamint a hulladékmegelőzési programok egyes tagállamokra és az Unió egészére vonatkozó célkitűzései tekintetében elért eredményeket, ideértve a hulladékképződés gazdasági növekedéstől való függetlenítését és a körforgásos gazdaság felé tartó átmenetet is.”;

  Módosítás    214

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 19 pont – b pont

  2008/98/EK irányelv

  35 cikk – 4 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (4)  A tagállamok teljes földrajzi területükre vonatkozóan elektronikus nyilvántartást vagy koordináltan vezetett elektronikus nyilvántartásokat hoznak létre az (1) bekezdésben említett veszélyes hulladékokról. A tagállamok egyéb hulladékáramokról is létrehozhatnak ilyen nyilvántartást, különösen azokról, amelyekre az uniós jogszabályok célértékeket határoznak meg. Erre a célra a tagállamoknak fel kell használniuk a 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(*) alapján létrehozott Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás céljára az iparban működő gazdasági szereplők által szolgáltatott adatokat.

  (4)  A tagállamok teljes földrajzi területükre vonatkozóan elektronikus nyilvántartást vagy koordináltan vezetett elektronikus nyilvántartásokat hoznak létre az (1) bekezdésben említett veszélyes hulladékokról, illetve használják a már létrehozott elektronikus nyilvántartásokat vagy koordináltan vezetett elektronikus nyilvántartásokat. A tagállamok ilyen nyilvántartást hoznak létre legalább azokról a hulladékáramokról, amelyekre az uniós jogszabályok célértékeket határoznak meg. Erre a célra a tagállamoknak fel kell használniuk a 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(*) alapján létrehozott Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás céljára az iparban működő gazdasági szereplők által szolgáltatott adatokat.

  Indokolás

  A bürokratikus kötelezettségek csökkentése érdekében a tagállamok használhatják a veszélyes hulladékra vonatkozó adatok már létező nyilvántartásait. E nyilvántartásokat azon hulladéktípusokra vonatkozóan kell létrehozni, amelyekre az uniós jogszabályokban célértékeket határoz meg.

  Módosítás    215

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

  2008/98/EK irányelv

  37 cikk – 1 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A tagállamok a 11. cikk (2) bekezdése a)–d) pontjának és a 11. cikk (3) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 hónapon belül. Az adatszolgáltatást a Bizottság által a (6) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak a 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

  (1)  A tagállamok a 9. cikk (-1) bekezdésében, a 11. cikk (2) bekezdésének a)–d) pontjában és (3) bekezdésében, valamint a 21. cikkben meghatározott célértékek elérése felé tett haladás tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat e cikk (6) bekezdésében említett közös módszertan szerint kell gyűjteni és feldolgozni, és elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 12 hónapon belül. Az adatszolgáltatást a Bizottság által a (6) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. A 11. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjával, valamint (3) bekezdésével kapcsolatos első adatszolgáltatásnak a 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

  Indokolás

  Az adatok megbízhatóságának és összehasonlíthatóságának javítása érdekében létre kell hozni az adatgyűjtés közös módszertanát.

  Módosítás    216

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

  2008/98/EK irányelv

  37 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A tagállamok a 9. cikk (4) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden második naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyidőszakának végét követő 18 hónapon belül. Az adatszolgáltatást a Bizottság által a (6) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak a 2020. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.

  törölve

  Módosítás    217

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

  2008/98/EK irányelv

  37 cikk – 3 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)  A 11. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában foglalt követelmény teljesítésének ellenőrzése céljából az újrahasználatra előkészített hulladék mennyiségéről az újrafeldolgozott hulladékmennyiségtől elkülönítve kell beszámolni.

  Módosítás    218

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

  2008/98/EK irányelv

  37 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére, valamint ezen adatok hiánytalanságára, megbízhatóságára, időszerűségére és konzisztenciájára. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést háromévente kell elkészíteni.

  (5)  A Bizottság megvizsgálja az e cikknek megfelelően szolgáltatott adatokat, majd jelentést tesz közzé a vizsgálat eredményeiről. A (6) bekezdésben említett felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásáig a jelentésnek ki kell terjednie az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak és a tagállamok által használt módszertannak az értékelésére. A Bizottság minden esetben értékeli ezen adatok hiánytalanságát, megbízhatóságát, időszerűségét és konzisztenciáját. Az értékelés javító célú konkrét ajánlásokat is tartalmazhat. A jelentést a tagállamok első adatközlését követő kilencedik hónapban, majd azt követően háromévente kell elkészíteni.

  Indokolás

  Az adatok megbízhatóságának és összehasonlíthatóságának javítása érdekében létre kell hozni az adatgyűjtés közös módszertanát.

  Módosítás    219

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

  2008/98/EK irányelv

  37 cikk – 5 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a)  Az (5) bekezdésben említett jelentésben a Bizottságnak szerepeltetnie kell az ezen irányelv egészének végrehajtásával kapcsolatos információkat, és értékelnie kell az irányelv emberi egészségre és környezetre gyakorolt hatását. Adott esetben az irányelv felülvizsgálatáról szóló javaslatot is csatolhat a jelentéshez.

  Indokolás

  Az irányelv hatását rendszeresen értékelni kell annak biztosítása érdekében, hogy az irányelv alapvető elemei megfeleljenek a kitűzött célnak.

  Módosítás    220

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 21 pont

  2008/98/EK irányelv

  37 cikk – 6 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  A Bizottság az (1) és (2) bekezdés szerinti, valamint a feltöltési műveletekre vonatkozó adatszolgáltatás formátumát megállapító végrehajtási aktusokat fogad el. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 39. cikk (2) bekezdése szerinti eljárással kell elfogadni.

  (6)  A Bizottság a 38a. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el ezen irányelv kiegészítése céljából az adatgyűjtés és -feldolgozás közös módszertanának, az adatgyűjtés szervezésének, az adatok forrásainak meghatározásáról, továbbá az (1) bekezdés szerinti, valamint az újrahasználatra való előkészítésre és a feltöltési műveletekre vonatkozó adatszolgáltatás formátumának meghatározásáról.

  Indokolás

  Az adatok minőségének javítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktus aktust kell elfogadnia, hogy közös módszertant hozzanak létre az adatszolgáltatásra: ez magában foglalná az adatgyűjtést, adatfeldolgozást és adattovábbítást.

  Módosítás    221

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 21 a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  37 a cikk (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  21a.  a szöveg a következő cikkel egészül ki:

   

  „37a. cikk

   

  A körforgásos gazdaságra vonatkozó keret

   

  Az 1. cikkben meghatározott intézkedések támogatása érdekében a Bizottság legkésőbb 2018. december 31-ig:

   

  a)   jelentést készít az uniós célértékek, különösen az uniós erőforrás-hatékonysági célérték, valamint a fenntartható fogyasztás és termelés terén elfogadandó horizontális szabályozási intézkedések szükségességének értékeléséről. A jelentéshez adott esetben jogalkotási javaslatot is csatol.

   

  b)  jelentés készít, amelyben a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás akadályainak azonosítása érdekében megvizsgálja, hogy mennyire következetesek a termékekre, hulladékokra és vegyi anyagokra vonatkozó uniós szabályozási keretek;

   

  c)  jelentést készít azzal a céllal, hogy azonosítsa azon jogszabályok közötti kölcsönhatásokat, amelyek gátolhatják a különféle iparágak közötti szinergiák kialakulását, valamint megakadályozhatják a melléktermékek további felhasználását és a hulladékok újrahasználatra való előkészítését és meghatározott alkalmazások céljára történő újrafeldolgozását. E jelentést adott esetben jogalkotási javaslat vagy egy arra vonatkozó iránymutatás is kíséri, hogy miként számolhatók fel az azonosított akadályok és tárhatók fel a melléktermékekben és másodnyersanyagokban rejlő piaci lehetőségek;

   

  d)   benyújtja a környezetbarát tervezésről szóló uniós jogszabályok átfogó felülvizsgálatát hatályának annak érdekében történő kiterjesztése céljából, hogy felölelje az összes fő termékvonalat, beleértve az energiaterméknek nem minősülő termékcsoportokat is, valamint fokozatosan az összes erőforrás-hatékonysági jellemzőt beépítse a termékek tervezésére vonatkozó kötelező követelményekbe, és kiigazítsa az ökocímkére vonatkozó rendelkezéseket.”;

  Módosítás    222

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 21 a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  38 cikk – cím

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  21a.  A 38. cikkben a cím helyébe az alábbi szöveg lép:

  „A műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás és értelmezés”

  „A bevált gyakorlatok és az információk cseréje, műszaki fejlődés értelmezése és a hozzá való igazodás”

  Indokolás

  Ez az irányelv jelentős teret biztosít a különféle kérdésekkel kapcsolatos bevált gyakorlatok és információk cseréjének (pl. hogy minden tagállam számára lehetővé tegyék a célértékek elérését). Ezért ezzel kifejezetten foglalkozni kell.

  Módosítás    223

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

  2008/98/EK irányelv

  38 cikk – -1 bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (-1)  A Bizottság platformot hoz létre a Bizottság és a tagállamok – ideértve a regionális és települési hatóságokat is – közötti rendszeres és strukturált információcseréhez és a bevált gyakorlatok megosztásához az irányelv követelményeinek gyakorlati végrehajtásáról a megfelelő irányítás, végrehajtás, a határon átnyúló együttműködés és a hulladékkezelés terén bevált gyakorlatok és innovációk terjesztése biztosításának céljából.

   

  A platformot különösen az alábbi célokra használják:

   

  -  a 4. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósításának előmozdítása érdekében a 4. cikk (3) bekezdésével összhangban használt eszközökre és ösztönzőkre vonatkozó információcsere és a bevált gyakorlatok megosztása;

   

  -  a 8. cikk (1) és (2) bekezdésében rögzített intézkedésekre vonatkozó információcsere és a bevált gyakorlatok megosztása;

   

  -  a megelőzésre és az olyan rendszerek kialakítására vonatkozó információcsere és a bevált gyakorlatok megosztása, amelyek előmozdítják az újrahasználattal kapcsolatos tevékenységeket és a termékek élettartamának kiterjesztését;

   

  -  az elkülönített gyűjtésre vonatkozó kötelezettségekek végrehajtására vonatkozó információcsere és a bevált gyakorlatok megosztása;

   

  -   a 11. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontjában, valamint a 21. cikkben meghatározott célértékek elérését szolgáló intézkedésekre és ösztönzőkre vonatkozó információcsere és a bevált gyakorlatok megosztása;

   

  -  a bevált gyakorlatok megosztása a települési hulladékáramoknak a válogatástól a végső újrafeldolgozási folyamatig történő nyomon követésére szolgáló intézkedések és rendszerek kidolgozásáról, amelyek kulcsfontosságúak a hulladék minőségének ellenőrzéséhez és a hulladékáramokban és az újrafeldolgozási folyamatban fellépő veszteségek méréséhez.

   

  A Bizottság közzéteszi az információcsere és a bevált gyakorlatok megosztásának eredményét.

  Indokolás

  Ez az irányelv jelentős teret biztosít a különféle kérdésekkel kapcsolatos bevált gyakorlatok és információk cseréjének (pl. hogy minden tagállam számára lehetővé tegyék a célértékek elérését). Ezért ezzel kifejezetten foglalkozni kell.

  Módosítás    224

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

  2008/98/EK irányelv

  38 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A Bizottság iránymutatásokat dolgozhat ki a hasznosítás és az ártalmatlanítás fogalommeghatározásainak értelmezésére.

  A Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki a hulladék, a települési hulladék, a megelőzés, az újrahasználat, az újrahasználatra való előkészítés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás fogalommeghatározásainak értelmezésére.

  Indokolás

  A jelen irányelv összehangolt végrehajtásának támogatása érdekében a Bizottságnak iránymutatásokat kell kidolgoznia bizonyos fogalommeghatározások értelmezésére vonatkozóan.

  Módosítás    225

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 22 pont

  2008/98/EK irányelv

  38 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 38a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján módosítsa a VI. mellékletet.

  törölve

  Indokolás

  A hulladékká nem vált termékeket és alkatrészeket nem kell beleszámítani az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás célértékeinek teljesülésébe, mivel ezek hulladékhasznosítási műveletek. A termékek és alkatrészek újrahasználata hulladékkezelési művelet, amely megakadályozza a hulladékképződést, ezért a hulladékhierarchiával összhangban megelőzési intézkedésnek kell tekinteni. A 11a. cikk (1) bekezdése már meghatározza az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás arányának számítására szolgáló módszereket.

  Módosítás    226

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

  2008/98/EK irányelv

  38 a cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottság az 5. cikk (2) bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 11a. cikk (2) és (6) bekezdésében, a 26. cikkben, a 27. cikk (1) és (4) bekezdésében és a 38. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [beírandó dátum: ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

  (2)  Bizottság az 5. cikk (2) bekezdésében, a 6. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 8. cikk (5) bekezdésében, a 9. cikk (2a), (3) és (3a) bekezdésében, a 11a. cikk (2) és (6) bekezdésében, a 12. cikk (1b) bekezdésében, a 27. cikk (1) és (4) bekezdésében, a 37. cikk (6) bekezdésében és a 38. cikk (1) és (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása határozatlan időre szól [beírandó dátum: ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től kezdődő hatállyal.

  Módosítás    227

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

  2008/98/EK irányelv

  38 a cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (2) bekezdésében, a 6. cikk (2) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 11a. cikk (2) és (6) bekezdésében, a 26. cikkben, a 27. cikk (1) és (4) bekezdésében és a 38. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

  (3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 5. cikk (2) bekezdésében, a 6. cikk (2) és (4) bekezdésében, a 7. cikk (1) bekezdésében, a 8. cikk (5) bekezdésében, a 9. cikk (2a), (3) és (3a) bekezdésében, a 11a. cikk (2) és (6) bekezdésében, a 12. cikk (1b) bekezdésében, a 27. cikk (1) és (4) bekezdésében, a 37. cikk (6) bekezdésében és a 38. cikk (1) és (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

  Módosítás    228

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

  2008/98/EK irányelv

  38 a cikk – 3 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (3a)  A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.

  Indokolás

  A szabályozás hozzáigazítása a 2016. április 13-i intézményközi megállapodáshoz.

  Módosítás    229

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

  2008/98/EK irányelv

  38 a cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  Az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (2) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, a 11a. cikk (2) és (6) bekezdése, a 26. cikk, a 27. cikk (1) és (4) bekezdése és a 38. cikk (1), (2) és (3) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  (5)  Az 5. cikk (2) bekezdése, a 6. cikk (2) és (4) bekezdése, a 7. cikk (1) bekezdése, a 8. cikk (5) bekezdése, a 9. cikk (2a), (3) és (3a) bekezdése, a 11a. cikk (2) és (6) bekezdése, a 12. cikk (1b) bekezdése, a 27. cikk (1) és (4) bekezdése, a 37. cikk (6) bekezdése és a 38. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

  Módosítás    230

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 24 a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  II melléklet – R 13 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  24a.  A II. melléklet a következő ponttal egészül ki:

   

  „R13 a: újrahasználatra való előkészítés:

  Indokolás

  A 3. cikkben foglalt „újrahasználatra való előkészítés” fogalmával való nagyobb összhang megteremtése érdekében a II. mellékletbe fel kell venni az egyedi hasznosítási műveleteket is.

  Módosítás    231

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 24 b pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  IV a melléklet (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  24b.  Az irányelv az ezen irányelv mellékletének megfelelő IVa. melléklettel egészül ki.

  Módosítás    232

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  25.  Az irányelv az ezen irányelv mellékletének megfelelő VI. melléklettel egészül ki.

  törölve

  Indokolás

  A hulladékká nem vált termékeket és alkatrészeket nem kell beleszámítani az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás célértékeinek teljesülésébe, mivel ezek hulladékhasznosítási műveletek. A termékek és alkatrészek újrahasználata hulladékkezelési művelet, amely megakadályozza a hulladékképződést, ezért a hulladékhierarchiával összhangban megelőzési intézkedésnek kell tekinteni. A 11a. cikk (1) bekezdése már meghatározza az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás arányának számítására szolgáló módszereket.

  Módosítás    233

  Irányelvre irányuló javaslat

  I melléklet

  2008/98/EK irányelv

  VI melléklet

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A termékek és alkatrészek újrahasználatra való előkészítésére vonatkozó számítási módszer a 11. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontja és (3) bekezdése értelmében

  törölve

  Az újrahasználatra való előkészítésre és újrafeldolgozásra vonatkozó, a 11. cikk (2) bekezdésének c) és d) pontja és (3) bekezdése szerinti módosított arány kiszámításához a tagállamoknak a következő képletet kell használniuk:

   

   

   

   

  E: az újrahasználatra való előkészítés és újrafeldolgozás módosított aránya egy adott évben;

   

  A: az újrafeldolgozott vagy újrahasználatra előkészített települési hulladék tömege egy adott évben;

   

  R: az újrafeldolgozott vagy újrahasználatra előkészített termékek és alkatrészek tömege egy adott évben;

   

  P: az adott évben keletkező települési hulladék tömege.

   

   

   

  Indokolás

  A hulladékká nem vált termékeket és alkatrészeket nem kell beleszámítani az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás célértékeinek teljesülésébe, mivel ezek hulladékhasznosítási műveletek. A termékek és alkatrészek újrahasználata hulladékkezelési művelet, amely megakadályozza a hulladékképződést, ezért a hulladékhierarchiával összhangban megelőzési intézkedésnek kell tekinteni. A 11a. cikk (1) bekezdése már meghatározza az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás arányának számítására szolgáló módszereket.

  Módosítás    234

  Irányelvre irányuló javaslat

  - I melléklet (új)

  2008/98/EK irányelv

  IV a melléklet (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  -I. melléklet

   

  Az irányelv a következő IVa. melléklettel egészül ki:

   

  „IVa. melléklet

   

  A körforgásos gazdaság felé tartó átmenet előmozdítását szolgáló eszközök tájékoztató jellegű jegyzéke

   

  1.   Gazdasági eszközök:

   

  1.1   a hulladéklerakók igénybevételéért kivetett adók és/vagy díjak fokozatos növelése valamennyi hulladékkategória (háztartási, inert, egyéb) esetében;

   

  1.2   a hulladékégetésre kivetett adók és/vagy díjak bevezetése vagy növelése;

   

  1.3   az előállított hulladék mennyiségével arányos díjakon alapuló rendszer bevezetése;

   

  1.4   a meglévő és a később bevezetendő gyártói felelősségi rendszerek költséghatékonyságának növelésére irányuló intézkedések;

   

  1.5   a gyártói pénzügyi és/vagy operatív felelősségi rendszerek hatályának új hulladékáramokra való kiterjesztése;

   

  1.6   olyan gazdasági ösztönzők bevezetése, amelyek a helyi hatóságokat a megelőzés ösztönzésére és a szelektív gyűjtőrendszerek kialakítására és megerősítésére késztetik;

   

  1.7   az újrahasználó ágazat fejlődését támogató intézkedések;

   

  1.8   a hulladékhierarchiával ellentétes hatású támogatások megszüntetése.

   

  2.   Egyéb intézkedések:

   

  2.1   a fenntartható fogyasztást és termelést előmozdító fenntartható közbeszerzés bevezetése;

   

  2.2   olyan technikai és adóügyi intézkedések bevezetése, amelyek támogatják az újrahasznált termékek és az újrafeldolgozott anyagok (köztük a komposztált anyagok) piacainak fejlődését, és javítják az újrafeldolgozott anyagok minőségét;

   

  2.3   az elérhető legjobb technológiák alkalmazása a hulladékkezelés terén, a különös aggodalomra okot adó anyagok eltávolítása céljából, amennyiben gazdasági és műszaki szempontból megvalósítható;

   

  2.4   olyan intézkedések bevezetése, amelyek növelik a helyes hulladékgazdálkodással és a szemetelés csökkentésével kapcsolatos lakossági tudatosságot, ideértve a hulladékmennyiség forrásnál való csökkentését és a szelektív hulladékgyűjtő rendszerekben való magas szintű részvételt ösztönző eseti kampányok szervezését is;

   

  2.5   olyan intézkedések bevezetése, amelyek többek között digitális eszközökkel megfelelő koordinációt biztosítanak a hulladékgazdálkodásban érintett valamennyi illetékes hatóság között, és biztosítják a legfontosabb érdekeltek részvételét;

   

  2.6   az európai strukturális és beruházási alapok felhasználása az előírt célértékek teljesítéséhez szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúra kiépítésének finanszírozására.”.

  • [1]   HL C 264., 2016.07.20., 98. o.
  • [2]    HL C 17., 2017.1.18., 46. o.

  INDOKOLÁS

  Kezdenek megmutatkozni a „vedd-csináld-fogyaszd-dobd el” elvet követő jelenlegi lineáris fejlődési modell korlátai. A Föld egyre melegebbé válik, és a felhasznált erőforrások, amelyektől függünk, egyre fogynak. Strukturális beavatkozások híján a következő 15 évben a világgazdaság nyersanyagszükséglete 50%-ot meghaladó mértékben is nőhet. Ahhoz, hogy visszafordítsuk a folyamatot, át kell térnünk egy körforgásos gazdasági modellre, amely a gazdasági rendszeren belül a lehető leghosszabb ideig körforgásban tartja az anyagokat és az értéküket az erőforrások hatékony felhasználása által, az integrált hulladékciklus optimalizálásából kiindulva. Az újrahasználat, az újrafeldolgozás és a hasznosítás kifejezések kulcsszavakká válnak, amelyek körül ki lehet alakítani egy olyan új paradigmát a fenntarthatóság, az innováció és a versenyképesség támogatására, amelynek keretében a hulladék problémából erőforrássá válik.

  A csomagot ezért a hulladékra vonatkozó jogi szabályozás egyszerű felülvizsgálatánál jóval szélesebb kontextusban kell mérlegelni. A jelentés előadója megerősítést kíván nyújtani a Bizottság arra irányuló szándékához, hogy megőrizze a környezetet, az európai gazdaságot versenyképesebbé tegye és támogassa a fenntartható újraiparosítási folyamatot. Az erőforrások értékének növelése maga után vonja a termékek életciklusának valamennyi szakaszába való beavatkozást: a nyersanyagok kitermelésétől kezdve a termék tervezéséig, a fogyasztás céljából történő forgalmazástól az életciklus végéig.

  Az áttérés előmozdításának első lépése egy világos és stabil jogi keretrendszer kialakítása.

  Egy ilyen jellegű rendszerszintű változás a befektetőknek megfelelő jeleket közvetíteni képes jogi szabályozás által alátámasztott, nagyra törő politikákat tesz szükségessé. Egy olyan európai jogi szabályozás, amely nem rögzít világos fogalommeghatározásokat és kötelező célkitűzéseket, veszélybe sodorhatja a körforgásos gazdaságra való áttérést.

  A hulladékhierarchiából kiindulva az előadó elsősorban a megelőzés és a hulladék termelési folyamatba való visszakerülése terén kívánta módosítani a Bizottság javaslatát. A hulladék mennyiségének csökkenése a körforgásos gazdaság alapját képező termékfolyamatok és üzleti modellek innovációjának megfelelő sorrendet követő elindítását jelzi.

  Az Unió gazdaságának zöld, karbonszegény és az erőforrások felhasználása tekintetében hatékony gazdasággá alakítását már a hetedik európai környezetvédelmi cselekvési program is fő célkitűzésnek nyilvánította, és nem árt felidézni, hogy Európa kötelezettséget vállalt arra, hogy teljesíti az ENSZ fenntartható fejlődési céljait.

  A preambulumban meghatározott célkitűzések teljesítése érdekében az előadó úgy véli, hogy a hulladékról szóló keretirányelv módosításainak az alábbi két fő célkitűzésre kell összpontosítaniuk:

  1) A hulladékmegelőzési intézkedések megerősítése;

  2) A másodnyersanyagok hatékony piaca fejlődésének támogatása.

  Az előadó úgy véli, hogy a megfelelő végrehajtás támogatásához ezenkívül tisztázni kell néhányat a jelenlegi irányelvben szereplő fogalommeghatározások közül, valamint ki kell azokat egészíteni néhány hiányzó meghatározással.

  MEGELŐZÉS

  melési maradékanyagok, például melléktermékek alkalmazása arra, hogy valódi, hulladéknak nem minősülő erőforrások kerüljenek be a körforgásba, lényeges megelőzési eszköz. E lehetőség ösztönzéséhez és az ipari szimbiózis gyakorlatai terjesztésének támogatásához világos uniós szintű keretszabályozást kell meghatározni.

  E tekintetben az előadó átveszi az 5. cikk (1) bekezdésében foglalt, jelenleg hatályos megfogalmazást.

  A Bizottságnak továbbra is lehetősége van arra, hogy meghatározza a melléktermék besorolás alkalmazására vonatkozó kritériumokat, elsőbbségben részesítve ugyanakkor az ipari szimbiózis bevált és megismételhető gyakorlatait. Így lehet elősegíteni az összehangolt szabályok rögzítését anélkül, hogy az a valamennyi mellékterméktípusra vonatkozó egységes szabályok meghatározása révén veszélyeztetné az e gyakorlatokat megkülönböztető eljárási innovációt.

  A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó jelenlegi jogszabályok nehezen alkalmazhatóak és nem egységesek a különböző tagállamokban. A belső piac működőképességének biztosítása és az emberi egészség és a környezet magas fokú védelme érdekében az előadó támogatja azt az elvet, miszerint általános szabályként a Bizottságnak összehangolt előírásokat kell kidolgoznia a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó kritériumokról. Tekintettel arra, hogy ezt az előírást nem tartották teljesen tiszteletben, egyetért azzal, hogy a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt konkrét feltételek alapján nemzeti kritériumokat határozzanak meg.

  Az előadó egyetért a Bizottság azon javaslatával, hogy határozzanak meg minimumkövetelményeket a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre. mékek életciklusa végén felmerülő költségek csökkentésével ösztönözni lehet újrahasználható vagy újrafeldolgozható termékek tervezését. A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek nemzeti szintű bevezetése a különböző termékekre vonatkozóan hatékony eszköznek bizonyult a hulladékgazdálkodás optimalizálására. Az előadó ezért helyénvalónak ítéli, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket uniós szinten kötelezővé tegyék, és e kötelezettséget összehangolt szabályok révén határozzák meg.

  A hulladékmegelőzési intézkedések végrehajtása a tagállamok által a termékek teljes hasznos élettartama alatt a leghatékonyabb eszköz az erőforrás-hatékonyság javítására, mivel ily módon csökkentik a hulladék környezeti hatását és megfelelő gazdasági eszközökkel előmozdítják a tartós, újrafeldolgozható és újrahasználható anyagok használatát. Az előadó ezért hangsúlyozza, hogy az anyagok veszélyesanyag-tartalmának csökkentésével is foglalkozni kell.

  Az irányelvben megfelelőbb keretet kell biztosítani az újrahasználat fogalmának. Az újrahasználat – az újrahasználatra való előkészítéstől eltérően – olyan hulladékkezelési művelet, amely a termékekre és a hulladékképződés megelőzésére vonatkozik, ezért a tagállamoknak egyedi megelőzési intézkedésként kell kezelniük, és ösztönözniük kell.

  Ezen intézkedések összehangolása a nemzeti megelőzési tervek révén történik. A hatékonyságuk előmozdítása érdekében uniós szintű összehangolt minimumkövetelményeket és mutatókat kell meghatározni, amelyekkel értékelhető a különböző országok teljesítménye.

  Az előadó fontosnak tartja, hogy környezeti és etikai téren a tagállamok hozzanak a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrendnek megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy 2030-ra 50%-kal csökkentsék az élelmiszer-pazarlás mértékét és a tengeri hulladék mennyiségét. E célból a tagállamokat felszólítja arra, hogy nemzeti megelőzési terveikbe építsenek be egy legalább ugyanilyen mértékű célkitűzést.

  A MÁSODNYERSANYAGOK HATÉKONY PIACÁNAK FEJLŐDÉSE

  A települési hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó nagyra törő célértékek jelentik a megfelelő eszközt annak biztosítására, hogy a magas gazdasági értéket képviselő hulladék jó minőségű másodnyersanyagként hasznosításra és újrafeldolgozásra kerüljön. E célkitűzést támogatandó az előadó az Európai Parlament a hulladéklerakás fokozatos megszüntetésére vonatkozó célkitűzéssel együtt meghatároz egy célértéket a települési hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására – 2025-re 60% és 2030-ra 70% – az „Erőforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé” című 2015. július 9-i állásfoglalásával és a Bizottság által a hatásvizsgálatról megfogalmazott 2014. július 2-i következtetésekkel (SWD(2014) 207 final) összhangban.

  Annak érdekében, hogy a tagállamok eredményei valósak és összehasonlíthatóak legyenek, támogatja azt a véleményt, amely szerint a települési hulladék fogalommeghatározását összhangba kell hozni az Eurostat és az OECD által statisztikai célokra kidolgozott fogalommeghatározással. E definíció mellett ki kell dolgozni egy, az összes tagállamra vonatkozó összehangolt egységes számítási módszert, amely az újrafeldolgozás végső folyamatának bemeneti termékén alapul, és amelyet egy hatékony jelentéstételi rendszer támaszt alá, amely megakadályozza, hogy a hasznosítatlan (lerakóban elhelyezett vagy elégetett) hulladékot újrafeldolgozott hulladékként jelentsék.

  Az előadó úgy véli, hogy a különböző hulladéktípusok elkülönített gyűjtési rendszerei az előfeltételei a magas minőségű újrafeldolgozási piac létrehozatalának és a rögzített célértékek teljesítésének. A technikai, környezeti és gazdasági okok folytán engedélyezett eltérésekre vonatkozó jelenlegi rendelkezés valóban azt eredményezte, hogy e kötelezettséget nem hajtották végre teljes körűen.

  A tagállamoknak gazdasági és szabályozó eszközöket kell alkalmazniuk az érintetlen nyersanyagok és a másodnyersanyagok közötti tisztességes verseny biztosítása érdekében.

  Az előadó tudatában van annak, hogy jelentős egyenlőtlenségek tapasztalhatók a tagállamok között a hulladéklerakás és a hulladék újrafeldolgozása terén. Ennélfogva az irányelv helyes és egységes végrehajtásának támogatása érdekében egyetért azzal, hogy engedélyezzenek eltérést azon tagállamok számára, amelyekben 2013-ban az Eurostat adatai szerint a települési hulladék kevesebb mint 20%-a került újrafeldolgozásra, lehetővé téve számukra, hogy öt éves eltérést kérjenek az Európai Bizottságtól arra, hogy megfeleljenek a 2020-ra, 2025-re és 2030-ra kitűzött céloknak. Az előadó úgy véli, hogy ahhoz, hogy az ilyen eltéréseket engedélyezzék számukra, a tagállamoknak be kell nyújtaniuk egy végrehajtási tervet, amelyet a Bizottság konkrét paraméterek alapján értékel, továbbá időközi célértékeket kell teljesíteniük az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás terén.

  Az előadó hangsúlyozza, hogy egyedi intézkedésekre van szükség a biohulladék hasznosítása terén, amelyre mostanáig nem vonatkoztak megfelelő rendelkezések. A biohulladék elkülönített gyűjtését kötelezővé kell tenni, és megfelelő gazdasági eszközökkel kell azt támogatni. A biohulladékot oly módon kell szerves újrafeldolgozásnak alávetni, hogy az eredmény megfeleljen a magas minőségi követelményeknek.

  Végül az irányelv a Bizottság által a körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési tervben ismertetett intézkedések integrációja és az áttérés felgyorsítása érdekében egy új cikkel („A körforgásos gazdaság keretrendszere”) egészül ki, amely felszólít egy európai erőforrás-hatékonysági mutató, a fenntartható termelést és fogyasztást támogató jogalkotási intézkedések és a nem energetikai termékek címkéjén feltüntetendő erőforrás-hatékonysági kritériumok meghatározására.

  KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY

  az eljárási szabályzat 56. cikkének (3) bekezdése alapján

  Jean-François Jalkh

  Mivel a 2008/98/EK irányelv javasolt módosítása:

  – illegitim, mert a tagállamoknak fenntartott hatáskörökbe avatkozik bele azáltal, hogy pénzügyi ösztönzőket és aprólékos ellenőrzést követel maguktól a tagállamoktól;

  – nem alkalmazható, mert nem veszi számításba a tagállamok valóságban gyökeresen különböző helyzetét, amely nem redukálható egy és ugyanazon szakpolitikára, és mert alkalmatlan meghatározásokat vezet be, nevezetesen a települési és kereskedelmi hulladék, illetve a szerves és élelmiszer-hulladék megkülönböztetésével;

  – gazdasági szempontból megsemmisítő hatású, mert terhet ró a vállalkozásokra a „kiterjesztett gyártói felelősség” bevezetésével, ami egyenlő a termék hozzáadott értékének eltörlésével;

  – biztosan csak két következménnyel jár: a közkiadások jelentős emelkedésével és a belső piac fokozott integrációjával, amelyből kizárólag néhány transznacionális szervezet húz majd hasznot;

  az ENF képviselőcsoport – mivel törődik a hulladékgazdálkodás jelentette gazdasági és ökológiai kihívásokkal – elhatárolódik az ENVI bizottságban elvégzett munkától, és felhív a szubszidiaritás tiszteletben tartására és a lokalizmus előnyeinek fokozottabb figyelembevételére a hulladékgazdálkodási politika terén.

  VÉLEMÉNY az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részéről (27.10.2016)

  a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

  a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
  (COM(2015)0595 – C8-0382/2015 – 2015/0275(COD))

  A vélemény előadója: Miroslav Poche

  MÓDOSÍTÁSOK

  Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

  Módosítás    1

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, valamint a valóban körforgásos gazdaság kiépítése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát.

  (1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, valamint a valóban körforgásos gazdaság kiépítése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás, -átalakítás és -felhasználás színvonalát, melynek révén korlátozhatók a negatív környezeti hatások és megőrizhetők a természeti erőforrások, és jobban kell gazdálkodni a nyersanyagokkal, miközben csökkenteni kell a gazdaság importfüggőségét, növelni kell az energiahatékonyságot, mérsékelni kell az EU energiafüggőségét, új gazdasági lehetőségeket és piacokat kell teremteni, és elő kell mozdítani a minőségi munkahelyek létrehozását. A ténylegesen körforgásos gazdaság kialakítása érdekében kiegészítő intézkedésekre van szükség, amelyek a termékek teljes életciklusára helyezik a hangsúlyt, beleértve az anyagok fenntartható kitermelését, a környezettudatos terméktervezést, az ökohatékony termelést és a fenntartható fogyasztást is, olyan módon, amely megőrzi az erőforrásokat és bezárja a kört. Az erőforrások felhasználásának javítása ezenkívül jelentős nettó megtakarítást teremtene elő az uniós vállalkozások, állami hatóságok és fogyasztók számára, miközben csökkentené a teljes éves üvegházhatásúgáz-kibocsátást.

  Módosítás    2

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben14 meghatározott, a hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó célértékeket módosítani kell annak érdekében, hogy jobban tükrözzék az Uniónak a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás iránti ambícióját.

  (2)  A 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben14 meghatározott, a hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó célértékeket módosítani kell annak érdekében, hogy jobban tükrözzék az Uniónak a hatékony körforgásos gazdaság felé való elmozdulás iránti ambícióját, megtéve a szükséges intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy ezen átalakulás céljából a hulladékot hasznos erőforrásnak tekintsék.

  __________________

  __________________

  14Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

  14Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).

  Módosítás    3

  Irányelvre irányuló javaslat

  2 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (2a)  2015. július 9-én az Európai Parlament elfogadta az „Erőforrás-hatékonyság: elmozdulás a körforgásos gazdaság felé” című állásfoglalását1a, amelyben kiemelte különösen a kötelezően teljesítendő hulladékcsökkentési célértékek meghatározásának, hulladékmegelőzési intézkedések kidolgozásának, továbbá világos és egyértelmű fogalommeghatározások bevezetésének szükségességét.

   

  _______________

   

  1a Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0266.

  Módosítás    4

  Irányelvre irányuló javaslat

  3 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (3)  Számos tagállam még nem alakította ki a szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. Ezért alapvetően fontos az intézkedésekhez és beruházásokhoz iránymutatást nyújtó hosszú távú szakpolitikai célokat meghatározni, különösen annak megelőzése érdekében, hogy a maradékhulladék kezelése terén strukturális kapacitásfeleslegek alakuljanak ki, és hogy az újrafeldolgozásra alkalmas anyagok a hulladékhierarchia alján rekedjenek.

  (3)  Számos tagállam még nem alakította ki a szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. Ezért alapvetően fontos az intézkedésekhez és beruházásokhoz iránymutatást nyújtó hosszú távú szakpolitikai célokat meghatározni, valamint pénzügyi, fiskális és politikai támogatást biztosítani, különösen annak megelőzése érdekében, hogy a maradékhulladék kezelése, például a hulladéklerakóban való elhelyezés vagy a hulladékégetés terén strukturális kapacitásfeleslegek alakuljanak ki, és hogy az újrafeldolgozásra alkalmas anyagok a hulladékhierarchia legalján rekedjenek. Ebben az összefüggésben a vonatkozó célok elérése érdekében elengedhetetlen az európai strukturális és beruházási alapok igénybevétele a megelőzéshez, újrahasználathoz és újrafeldolgozáshoz szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztésének finanszírozására. Az is alapvető fontosságú, hogy a tagállamok ezen irányelv rendelkezéseivel összhangban módosítsák meglévő hulladékmegelőzési programjaikat, és beruházásaikat ennek megfelelően kiigazítsák.

  Módosítás    5

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A fogalmak tartalmának egyértelművé tétele érdekében a 2008/98/EK irányelvet ki kell egészíteni a települési hulladék, az építési és bontási hulladék, a végső újrafeldolgozási eljárás és a feltöltés fogalommeghatározásával.

  (5)  A fogalmak tartalmának egyértelművé tétele érdekében a 2008/98/EK irányelvet ki kell egészíteni a települési hulladék, az építési és bontási hulladék, a kereskedelmi és ipari hulladék, a végső újrafeldolgozási eljárás, a szemetelés, a tengereket szennyező szemetelés és a feltöltés fogalommeghatározásával.

  Módosítás    6

  Irányelvre irányuló javaslat

  5 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (5a)  Biztosítani kell a 2008/98/EK irányelv és a kapcsolódó uniós jogszabályok, például a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a és az 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1b közötti koherenciát, különösen a „hulladék”, a „hulladékhierarchia” és a „melléktermék” fogalmának e jogalkotási aktusok szerinti koherens értelmezése és alkalmazása révén.

   

  __________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács 2009. április 23-i 2009/28/EK irányelve a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

   

  1b Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.).

  Módosítás    7

  Irányelvre irányuló javaslat

  6 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (6)  Ahhoz, hogy az újrafeldolgozási célértékek meghatározása megbízható és összehasonlítható adatok alapján történjen, illetve lehetővé váljon e célértékek elérésének hatékonyabb nyomon követése, a települési hulladéknak a 2008/98/EK irányelvben szereplő fogalmát összhangba kell hozni azzal a fogalommeghatározással, amelyet az Európai Statisztikai Hivatal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet statisztikai célokra használ, és amelynek alapján a tagállamok már több éve szolgáltatnak adatokat. A települési hulladéknak az irányelv szerinti fogalommeghatározása nem veszi figyelembe, hogy a hulladék kezelője köz- vagy magánszektorbeli gazdasági szereplő-e.

  (6)  Ahhoz, hogy az újrafeldolgozási célértékek meghatározása megbízható és összehasonlítható adatok alapján történjen, illetve lehetővé váljon e célértékek elérésének hatékonyabb nyomon követése, a települési hulladéknak a 2008/98/EK irányelvben szereplő fogalmát össze kell hangolni azzal a fogalommeghatározással, amelyet az Európai Statisztikai Hivatal és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet statisztikai célokra használ, és amelynek alapján a tagállamok már több éve szolgáltatnak adatokat. A települési hulladéknak az irányelv szerinti fogalommeghatározása nem veszi figyelembe, hogy a hulladék kezelője köz- vagy magánszektorbeli gazdasági szereplő-e.

  Módosítás    8

  Irányelvre irányuló javaslat

  7 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (7)  A tagállamoknak megfelelő ösztönzőket kell alkalmazniuk a hulladékhierarchia megvalósítása érdekében, ezek közé tartoznak különösen az ebben az irányelvben meghatározott hulladékmegelőzési és újrafeldolgozási célértékek megvalósítására irányuló pénzügyi ösztönzők, például a hulladéklerakási és -égetési díjak, a kidobott mennyiség alapján történő fizetési rendszerek, a kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek és a helyi önkormányzatokat megcélzó ösztönzők.

  (7)  A tagállamoknak megfelelő ösztönzőket kell alkalmazniuk a hulladékhierarchia megvalósítása érdekében, ezek közé tartoznak különösen az ebben az irányelvben meghatározott hulladékmegelőzési és újrafeldolgozási célértékek megvalósítására irányuló pénzügyi, fiskális és szabályozási ösztönzők, például a hulladéklerakási és -égetési díjak, a kidobott mennyiség alapján történő fizetési rendszerek, a kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek és a helyi önkormányzatokat megcélzó ösztönzők. Az ezen irányelvben foglalt célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében a tagállamoknak fel kell tudniuk használni a VIa. mellékletben szereplő gazdasági eszközöket vagy egyéb intézkedéseket. A tagállamoknak olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek elősegítik a válogatott anyagok jó minőségének elérését.

  Módosítás    9

  Irányelvre irányuló javaslat

  8 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (8a)  A körforgásos gazdaság felé történő átmenetnek teljes körűen ki kell használnia a digitális innovációt. E célból elektronikus eszközöket, például a hulladékkal mint új erőforrással való kereskedésre szolgáló online platformokat kell kifejleszteni azzal a céllal, hogy könnyebbé tegyék a kereskedési műveleteket, és csökkentsék a gazdasági szereplőkre háruló terheket, javítva ezzel az ipari szimbiózist.

  Módosítás    10

  Irányelvre irányuló javaslat

  9 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (9)  A kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek alapvető elemei a hatékony hulladékgazdálkodásnak, eredményességük és működésük azonban komoly eltérést mutat az egyes tagállamok között. Ezért meg kell határozni a kiterjesztett gyártói felelősség minimális működési követelményeit. A követelményeknek a költségek csökkentését, a teljesítmény fokozását, többek között a kis- és középvállalkozások számára is egyenlő versenyfeltételek biztosítását, valamint a belső piac zökkenőmentes működése előtt álló akadályok elhárítását kell szolgálniuk. Emellett hozzá kell járulniuk az életciklus végi költségeknek a termékek árába való beépítéséhez, és arra kell ösztönözniük kell a gyártókat, hogy a termékek tervezése során fordítsanak nagyobb figyelmet az újrafeldolgozhatóság és újrahasznosíthatóság szempontjaira. A követelményeknek az új és a már működő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre is vonatkozniuk kell. A meglévő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek esetében azonban átmeneti időszakot kell biztosítani a struktúráknak és az eljárásoknak az új követelményekhez való hozzáigazítására.

  (9)  A kiterjesztett gyártói felelősségen alapuló rendszerek alapvető elemei a hatékony hulladékgazdálkodásnak, eredményességük és működésük azonban komoly eltérést mutat az egyes tagállamok között. Ezért meg kell határozni a kiterjesztett gyártói felelősség rendszereinek minimális működési követelményeit. E követelményeknek a költségek csökkentését, a teljesítmény fokozását, a javíthatóság előmozdítását, az elkülönített gyűjtés és válogatás jobb alkalmazásának és kikényszerítésének elősegítését, a jobb minőségű újrafeldolgozás biztosítását, a másodlagos nyersanyagokhoz való költséghatékony hozzáférés elősegítését, többek között a kis- és középvállalkozások számára is egyenlő versenyfeltételek biztosítását, valamint a belső piac zökkenőmentes működése előtt álló akadályok elhárítását kell szolgálniuk. Emellett hozzá kell járulniuk az életciklus végi költségeknek a termékek árába való beépítéséhez, és arra kell ösztönözniük a gyártókat, hogy a termékek tervezése során fordítsanak nagyobb figyelmet a javíthatóság, az újrafeldolgozhatóság és az újrahasznosíthatóság szempontjaira, valamint a veszélyes anyagok fokozatos kivezetésére. A követelményeknek az új és a már működő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre is vonatkozniuk kell. A meglévő kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek és a kiterjesztett gyártói felelősséget nem alkalmazó tagállamok esetében azonban átmeneti időszakot kell biztosítani a struktúráknak és az eljárásoknak az új követelményekhez való hozzáigazítására. Az átmeneti időszakban a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert nem alkalmazó tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy hulladékgazdálkodási rendszerük olyan érvényesíthető, átlátható és felelős módon hozzon eredményeket, amely teljes mértékben összhangban van a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekre vonatkozó minimumkövetelményekkel.

  Módosítás    11

  Irányelvre irányuló javaslat

  10 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (10)  A hulladékképződés megelőzésének leghatékonyabb módja az erőforrás-hatékonyság fejlesztése és hulladék környezetre gyakorolt hatásának csökkentése. Ezért fontos, hogy a tagállamok megfelelő intézkedéseket hozzanak a hulladékképződés megelőzésére, és ezen intézkedések végrehajtásának nyomon követésére és értékelésére. A hulladékképződés megelőzésére irányuló intézkedések végrehajtása terén elért általános előrehaladás egységes mérésére közös mutatókat kell meghatározni.

  (10)  A hulladékképződés megelőzésének leghatékonyabb módja az erőforrás-hatékonyság fejlesztése, a hulladék környezetre gyakorolt hatásának csökkentése, a tartós, újrafeldolgozható és újrahasználható anyagok használatának támogatása, valamint az egyre ritkábbá váló nyersanyagok behozatalától való függőség mérséklése. Ezért fontos, hogy a tagállamok egyrészt megfelelő intézkedéseket hozzanak a hulladékképződés megelőzésére, ideértve azokat a intézkedéseket is, amelyek csökkentik a veszélyes anyagok jelenlétét, ösztönzik a jó minőségű anyagok újrafeldolgozását, visszaszorítják a programozott elavulást, a termékekkel kapcsolatos jobb tájékoztatással javítják a fogyasztók pozícióját, ösztönzik a folyamatos kommunikációt és a rendszeres oktatási kampányokat a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatban, másrészt kövessék nyomon és értékeljék az ilyen intézkedések végrehajtásában, valamint a hulladékképződés csökkentésére irányuló megelőző célok terén tett előrelépéseket, a hulladékképződés gazdasági növekedéstől való függetlenítése céljából. A hulladékképződés megelőzésére irányuló intézkedések végrehajtása terén elért általános előrehaladás egységes mérésére közös mutatókat és számítási módszereket kell meghatározni.

  Módosítás    12

  Irányelvre irányuló javaslat

  12 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (12)  Az ENSZ közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel, és különösen az élelmiszer-pazarlás 2030-ig felére történő csökkentésére vonatkozó célkitűzéssel összhangban a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az élelmiszerek hulladékká válásának megelőzése érdekében. Ezen intézkedéseknek az elsődleges termelés, a feldolgozás és a gyártás során, a kiskereskedelem és egyéb élelmiszer-forgalmazás keretében, valamint a vendéglátásban és a háztartásokban történő élelmiszer-pazarlás megelőzésére kell irányulniuk. Tekintettel az élelmiszer-pazarlás megelőzésének környezeti és gazdasági előnyeire, a tagállamoknak konkrét intézkedéseket kell hozniuk az élelmiszerek hulladékká válásának megelőzésére és az élelmiszer-pazarlás csökkentése terén elért előrehaladás mérésére. A bevált gyakorlatok EU-szerte történő, tagállamok és élelmiszer-ipari vállalkozók közötti cseréjének megkönnyítése érdekében egységes módszereket kell meghatározni az ilyen mérések céljából. Az élelmiszer-hulladék szintjéről kétévente jelentést kell készíteni.

  (12)  Az ENSZ közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel, és különösen az élelmiszer-pazarlás 2030-ig legalább 50%-kal történő csökkentésére vonatkozó célkitűzéssel összhangban a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az élelmiszerek hulladékká válásának megelőzése érdekében. Ezen intézkedéseknek a kiskereskedelem és a fogyasztók szintjén történő élelmiszer-pazarlás megelőzésére, valamint a termelési és ellátási láncban jelentkező élelmiszer-veszteség – többek között a szándékosan nem betakarított mezőgazdasági termékek és a betakarítást követő veszteségek –, továbbá az egyéb élelmiszer-forgalmazás keretében, az ételeket árusító vagy kínáló köz- vagy magánlétesítményekben, illetve a vendéglátásban és a háztartásokban történő élelmiszer-veszteség csökkentésére kell irányulniuk. Tekintettel az élelmiszer-pazarlás megelőzésének környezeti és gazdasági előnyeire, a tagállamoknak nemzeti hulladékmegelőzési programjaikban konkrét intézkedéseket kell hozniuk az élelmiszerek hulladékká válásának megelőzésére, hogy elérjék a 2025-re kitűzött 30%-os, illetve a 2030-ra kitűzött 50%-os élelmiszerpazarlás-csökkentési célt, és mérniük kell az élelmiszer-pazarlás csökkentése terén elért előrehaladást. A bevált gyakorlatok Unió-szerte történő, tagállamok és élelmiszer-ipari vállalkozók közötti cseréjének megkönnyítése érdekében egységes módszereket kell meghatározni az ilyen mérések céljából. Az élelmiszer-hulladék szintjéről kétévente jelentést kell készíteni. Az élelmiszer-pazarlás megelőzése érdekében a tagállamoknak olyan keretrendszert kell kialakítaniuk, amely lehetővé teszi az élelmiszer-ágazat számára, hogy az eladatlan termékeket továbbosszák vagy -adományozzák, biztosítva azt is, hogy ez az elosztás ne legyen káros hatással az emberi egészségre vagy az élelmiszer-biztonságra.

  Módosítás    13

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (13a)  A Bizottságnak meg kell vizsgálnia a nem veszélyes kereskedelmi és ipari hulladékokra vonatkozó újrafeldolgozási célértékek meghatározásának lehetőségét, a települési hulladékra alkalmazandókhoz hasonló újrahasznosítási kötelezettségekkel. A célértékek meghatározásához szükséges pontos alap kidolgozásához a Bizottságnak adatokat kell gyűjtenie az ilyen hulladékokról a tagállamok közös adatszolgáltatása alapján. Az adatgyűjtést követő két éven belül és hatásvizsgálat alapján a Bizottságnak meg kell fontolnia azt a lehetőséget, hogy 2025-re külön újrafeldolgozási célértékeket állapítson meg a nem veszélyes kereskedelmi és ipari hulladék tekintetében, legalábbis a papír-, az üveg-, a fém-, a műanyag- és a biohulladék esetében.

  Módosítás    14

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (13b)  A 2008/56/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a a kötelező uniós szintű jogi eszköz a tengert szennyező szemeteléssel kapcsolatban a jó környezeti állapot elérésére szolgáló környezetvédelmi célértékek értékelésére, nyomon követésére és meghatározására. Azonban a tengeri hulladék fő forrásai szárazföldi tevékenységek, okai pedig a szilárd hulladék kezelésének rossz gyakorlatai, az infrastruktúra hiánya és a lakossági tudatosság hiánya. Ezért az ENSZ közgyűlése által 2015. szeptember 25-én elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható fejlesztési menetrenddel, és különösen a tengeri hulladék 2030-ig 50%-kal történő csökkentésére vonatkozó célkitűzés elérése fényében a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk az olyan szárazföldi szemét csökkentése érdekében, amely valószínűleg tengeri hulladékká válik. Tekintettel a tengeri hulladék megelőzésének környezeti és gazdasági előnyeire, a tagállamoknak hulladékmegelőzési programjaikban konkrét intézkedéseket kell hozniuk a tengeri hulladék képződésének megelőzésére, hogy elérjék a 2030-ra kitűzött, legalább 50%-os tengerihulladék-csökkentési célt, és mérniük kell a tengeri hulladék csökkentése terén elért előrehaladást. A bevált gyakorlatok tagállamok közötti, uniós szintű cseréjének megkönnyítése érdekében egységes módszereket kell meghatározni az ilyen mérések céljából. A tengeri hulladék szintjéről kétévente jelentést kell készíteni.

   

  __________________

   

  1a Az Európai Parlament és a Tanács 2008. június 17-i 2008/56/EK irányelve a tengeri környezetvédelmi politika területén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról (tengervédelmi stratégiáról szóló keretirányelv) (HL L 164., 2008.6.25., 19. o.).

  Módosítás    15

  Irányelvre irányuló javaslat

  13 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (13c)  A körfogásos gazdaságra irányuló célkitűzések elérésének elősegítése érdekében a Bizottságnak aktívan elő kell mozdítania a tagállamok, a civil társadalmi szervezetek, a helyi és regionális hatóságok, a szociális partnerek és a gazdaság különböző ágazatai, köztük a hulladékipar és a pénzügyi szektor közötti koordinációt, valamint az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét. Ez a koordináció és információcsere olyan, a körforgásos gazdasággal kapcsolatos kommunikációs platformok létrehozásával lenne megvalósítható, amelyek felhívnák a figyelmet az új ipari megoldásokra, jobb áttekintést nyújtanának a rendelkezésre álló kapacitásokról, és hozzájárulnának a hulladékipar és a pénzügyi szektor összekapcsolásához és az ipari szimbiózis támogatásához. A Bizottságnak továbbá a körforgásos gazdaság egyik üzleti modelljeként aktívan elő kell mozdítania a megosztást szolgáló platformokat.

  Módosítás    16

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (15a)  A hulladékolajok elkülönített gyűjtése és újrafeldolgozása jelentős gazdasági és környezeti előnyökkel járna a nyersanyagellátás biztosítása tekintetében, ezzel közelebb kerülve a körforgásos gazdasághoz és hozzájárulva az olajellátástól való függés csökkentéséhez. Néhány tagállam már most is összegyűjti és újra feldolgozza hulladékolajai nagy részét. Mindazonáltal 2015-ben az összes alapolaj mindössze körülbelül 13%-a származott újrafinomított hulladékolajokból. A Bizottságnak ezért ...-ig [beírandó dátum: két évvel ezen irányelv hatálybalépése után] hatásvizsgálatot kell benyújtania a hulladékolajok begyűjtésére és újrafeldolgozására vonatkozó uniós szintű célérték bevezetéséről.

  Módosítás    17

  Irányelvre irányuló javaslat

  15 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (15b)  A tagállamoknak lehetőség szerint ösztönözniük kell az olyan anyagok, például az állandó anyagok használatát, amelyeknek kiemelt értékük van a körforgásos gazdaság szempontjából, mivel ezek olyan anyagként vannak besorolva, amelyek minőségvesztés nélkül újrafeldolgozhatóak, függetlenül attól, hogy milyen gyakran dolgozzák fel újra őket.

  Módosítás    18

  Irányelvre irányuló javaslat

  16 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (16)  A tagállamok között jelentős különbségek vannak a hulladékgazdálkodási teljesítmény területén, különösen a települési hulladék újrafeldolgozása tekintetében. Az említett különbségek figyelembe vétele érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyekben 2013-ban az Eurostat adatai szerint a települési hulladék kevesebb mint 20 %-a került újrafeldolgozásra, több időt kell adni arra, hogy megfeleljenek az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás tekintetében megállapított, 2025-re és 2030-ra kitűzött céloknak. Figyelembe véve a tagállamok által az elmúlt tizenöt évben elért átlagos éves előrehaladás mértékét, ezeknek a tagállamoknak a múltbeli fejlesztések szintjénél jóval nagyobb mértékben kell növelniük újrafeldolgozási kapacitásukat ahhoz, hogy teljesíteni tudják ezen célokat. A célkitűzések felé tett folyamatos előrehaladás és a végrehajtás terén jelentkező hiányosságok kellő időben való kezelése érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyek több időt kapnak, időközi célértékeket kell teljesíteniük és végrehajtási tervet kell készíteniük.

  (16)  A tagállamok között jelentős különbségek vannak a hulladékgazdálkodási teljesítmény területén, különösen a települési hulladék újrafeldolgozása tekintetében. Az említett különbségek figyelembe vétele érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyekben 2013-ban az Eurostat adatai szerint a települési hulladék kevesebb mint 20 %-a került újrafeldolgozásra, több időt kell adni arra, hogy megfeleljenek az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás tekintetében megállapított, 2025-re és 2030-ra kitűzött céloknak. Figyelembe véve a tagállamok által az elmúlt tizenöt évben elért átlagos éves előrehaladás mértékét, ezeknek a tagállamoknak a múltbeli fejlesztések szintjénél jóval nagyobb mértékben kell növelniük újrafeldolgozási kapacitásukat ahhoz, hogy teljesíteni tudják ezen célokat. A célkitűzések felé tett folyamatos előrehaladás és a végrehajtás terén jelentkező hiányosságok kellő időben való kezelése érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyek több időt kapnak, időközi célértékeket kell teljesíteniük és végrehajtási tervet kell készíteniük, a Bizottság támogatásával.

  Módosítás    19

  Irányelvre irányuló javaslat

  18 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (18)  A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó célértékek elérésének kiszámításához figyelembe vegyék az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek üzemeltetői által újrahasználatra előkészített termékeket és alkatrészeket, valamint a fémek égetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozását. Ezen adatok egységes kiszámításának biztosítása érdekében a Bizottság részletes szabályokat fog elfogadni az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek meghatározásáról, az újrafeldolgozott fémekre vonatkozó minőségi kritériumokról, valamint az adatok gyűjtéséről, ellenőrzéséről és bejelentéséről.

  (18)  A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó célértékek elérésének kiszámításához figyelembe vegyék az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek üzemeltetői által újrahasználatra előkészített termékeket és alkatrészeket, vagy adott esetben csomagolást, valamint a fémek energetikai hasznosítást és égetési folyamatot is magában foglaló újrafeldolgozását. Ezen adatok egységes kiszámításának biztosítása érdekében a Bizottság részletes szabályokat fog elfogadni az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők és az elismert betétdíjas rendszerek meghatározásáról, az újrafeldolgozott fémekre vonatkozó minőségi kritériumokról, valamint az adatok gyűjtéséről, ellenőrzéséről és bejelentéséről.

  Módosítás    20

  Irányelvre irányuló javaslat

  19 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (19)  Ezen irányelv jobb, a határidőkhöz jobban igazodó és egységesebb végrehajtása és a végrehajtás hiányosságainak előrejelzése érdekében fel kell állítani egy korai előrejelző rendszert, amely lehetővé teszi a gyenge pontok észlelését és azt, hogy a beavatkozás már jóval a célértékek teljesítésének határideje előtt megtörténjen.

  (19)  Ezen irányelv jobb, a határidőkhöz jobban igazodó és egységesebb végrehajtása és a végrehajtás hiányosságainak előrejelzése érdekében a Bizottság támogatásával fel kell állítani egy korai előrejelző rendszert, amely lehetővé teszi a gyenge pontok észlelését és azt, hogy a beavatkozás már jóval a célértékek teljesítésének határideje előtt megtörténjen.

  Módosítás    21

  Irányelvre irányuló javaslat

  20 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (20)  A papír, a fémek, a műanyagok és az üveg elkülönített gyűjtésére szolgáló rendszerek létrehozására vonatkozó kötelezettség teljesítése alapvető szerepet játszik abban, hogy a tagállamok növeljék az újrahasználatra előkészített és az újrafeldolgozásra kerülő hulladék részarányát. Emellett a biohulladékot is elkülönítetten kell gyűjteni annak érdekében, hogy növelni lehessen az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott hulladékok arányát, és meg lehessen előzni az újrafeldolgozható száraz anyagok szennyeződését.

  (20)  A papír, a fémek, a műanyagok, az üveg, a fa és a textilanyagok elkülönített gyűjtésére szolgáló rendszerek létrehozására vonatkozó kötelezettség teljesítése alapvető szerepet játszik abban, hogy a tagállamok növeljék az újrahasználatra előkészített és az újrafeldolgozásra kerülő hulladék részarányát. Emellett a biohulladékot is elkülönítetten kell gyűjteni annak érdekében, hogy növelni lehessen az újrahasználatra előkészített és újrafeldolgozott hulladékok arányát, és meg lehessen előzni az újrafeldolgozható száraz anyagok szennyeződését, valamint el lehessen kerülni e hulladékok elégetését és lerakását. Ezen túlmenően a hulladék hatékonyabb felhasználása fontos ösztönzőt nyújthat a biogazdaság ellátási lánca számára. Kötelezővé kell tenni tehát a biohulladék települési és mezőgazdasági hulladéktól elkülönített gyűjtését. A biogazdaság döntő szerepet játszik a nyersanyagok rendelkezésre állásának garantálásában az Unióban. A Bizottságnak meg kellene fontolnia egy, a biohulladékokra vonatkozó újrafeldolgozási célérték meghatározását, hogy vonzóvá tegyék a biohulladékot újrafeldolgozó létesítményeket az infrastrukturális beruházások számára, és fellendítsék a szerves anyagok újrafeldolgozását.

  Módosítás    22

  Irányelvre irányuló javaslat

  21 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (21)  A veszélyes hulladékokkal való helyes gazdálkodás továbbra is problémát jelent az Unióban, és az e hulladéktípus kezelésére vonatkozó adatok egy része nem áll rendelkezésre. Ezért tagállami elektronikus veszélyeshulladék-nyilvántartások létrehozásával kell megerősíteni a kapcsolódó nyilvántartási és nyomonkövetési rendszereket. A vállalkozások és a közigazgatási szervek nyilvántartási kötelezettségeinek egyszerűsítése és az Unión belüli hulladékáramok jobb nyomon követése érdekében az elektronikus adatgyűjtést adott esetben más hulladéktípusokra is ki kell terjeszteni.

  (21)  A veszélyes hulladékokkal való helyes gazdálkodás továbbra is problémát jelent az Unióban, és az e hulladéktípus kezelésére vonatkozó adatok egy része nem áll rendelkezésre. Ezért tagállami elektronikus veszélyeshulladék-nyilvántartások létrehozásával kell megerősíteni a kapcsolódó nyilvántartási és nyomonkövetési rendszereket. A vállalkozások és a közigazgatási szervek nyilvántartási kötelezettségeinek egyszerűsítése és az Unión belüli hulladékáramok jobb nyomon követése érdekében az elektronikus adatgyűjtést más hulladéktípusok lehető legszélesebb körére is ki kell terjeszteni. Ezeket az adatok a nyílt hozzáférésű adatokra vonatkozó célkitűzéseket támogató szabványokkal és előírásokkal összhangban kell gyűjteni, és azokat nyílt hozzáférésű adatokként kell rendelkezésre bocsátani.

  Módosítás    23

  Irányelvre irányuló javaslat

  21 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (21a)  Hogy elkerüljék a települési hulladék veszélyes anyagokkal való szennyeződését, ami csökkentheti az újrafeldolgozás minőségét és így akadályozhatja a másodnyersanyagok felhasználását, a tagállamoknak elkülönített gyűjtési rendszereket kell létrehozniuk a háztartásokban keletkező veszélyes hulladékok számára. A körforgásos gazdaságra való átállás támogatásához rendelt uniós forrásokat fel lehetne használni a veszélyes anyagok helyettesítésével és a veszélyes hulladékok kezelésével foglalkozó kutatási programokra.

  Módosítás    24

  Irányelvre irányuló javaslat

  22 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (22)  Ez az irányelv hosszú távú célokat tűz ki az Unió területén folytatott hulladékgazdálkodás számára, és ezáltal egyértelmű iránymutatást nyújt a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek az ebben az irányelvben meghatározott célok eléréséhez szükséges beruházásokkal kapcsolatban. Nemzeti hulladékgazdálkodási stratégiáik kidolgozása és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára irányuló beruházásaik tervezése során a tagállamoknak a hulladékképződés megelőzésének, az újrahasználatra való előkészítésnek és az újrafeldolgozásnak a hulladékhierarchiával összhangban történő előmozdításához ésszerű módon igénybe kell venniük az európai strukturális és beruházási alapokat.

  (22)  Ez az irányelv hosszú távú célokat tűz ki az Unió területén folytatott hulladékgazdálkodás számára, és ezáltal egyértelmű iránymutatást nyújt a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek az ebben az irányelvben meghatározott célok eléréséhez szükséges beruházásokkal kapcsolatban. Nemzeti hulladékgazdálkodási stratégiáik kidolgozása és a hulladékgazdálkodási infrastruktúrára irányuló beruházásaik tervezése során a tagállamoknak körültekintő módon kell igénybe kell venniük az európai strukturális és beruházási alapokat, elsőként a hulladékképződés megelőzésének és újrahasználatának, majd újrafeldolgozásának a hulladékhierarchiával összhangban történő előmozdítása révén, és nem a hulladékok lerakását és elégetését kell támogatniuk.

  Módosítás    25

  Irányelvre irányuló javaslat

  23 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (23)  Egyes nyersanyagok kiemelkedően fontosak az uniós gazdaságban, és a hiányukból adódó nem megfelelő ellátottság kockázata magas. Az ilyen nyersanyagok ellátásának biztonsága érdekében, a nyersanyag-politikai kezdeményezéssel és a nyersanyagokkal foglalkozó európai innovációs partnerség célkitűzéseivel és célértékeivel összhangban a tagállamoknak az ilyen típusú nyersanyagokat jelentős mennyiségben tartalmazó hulladékok vonatkozásában – a gazdasági és műszaki megvalósíthatóság, illetőleg a környezeti előnyök figyelembevételével – intézkedéseket kell hozniuk a lehető legjobb hulladékgazdálkodás biztosítására. A Bizottság összeállította az EU számára kritikus fontosságú nyersanyagok jegyzékét18. A jegyzéket a Bizottság rendszeresen felülvizsgálja.

  (23)  Egyes nyersanyagok kiemelkedően fontosak az uniós gazdaságban, és a hiányukból adódó nem megfelelő ellátottság kockázata magas. Az ilyen nyersanyagok ellátásának biztonsága érdekében, a nyersanyag-politikai kezdeményezéssel és a nyersanyagokkal foglalkozó európai innovációs partnerség célkitűzéseivel és célértékeivel összhangban a tagállamoknak az ilyen típusú nyersanyagokat jelentős mennyiségben tartalmazó hulladékok vonatkozásában – a gazdasági és műszaki megvalósíthatóság, illetőleg a környezeti és egészségügyi előnyök figyelembevételével – intézkedéseket kell hozniuk a lehető legjobb hulladékgazdálkodásnak a kezeletlen hulladékok lerakásának és elégetésének megakadályozása révén történő biztosítására. A Bizottság összeállította az EU számára kritikus fontosságú nyersanyagok jegyzékét18. A jegyzéket a Bizottság rendszeresen felülvizsgálja.

  __________________

  __________________

  18 COM(2014) 297 final.

  18 COM(2014)0297

  Módosítás    26

  Irányelvre irányuló javaslat

  25 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (25)  A szemetelés közvetlenül károsítja a környezetet és rontja a polgárok jó közérzetét, a magas takarítási költségek pedig szükségtelen gazdasági terhet jelentenek a társadalom számára. A hulladékgazdálkodási tervekben meghatározott konkrét intézkedések és azoknak az illetékes hatóságok általi megfelelő végrehajtása hozzájárulhat e probléma megszüntetéséhez.

  (25)  A szemetelés közvetlenül károsítja a környezetet és rontja a polgárok jó közérzetét, a magas takarítási költségek pedig szükségtelen gazdasági terhet jelentenek a társadalom számára. A szemetelést az olyan személyek által okozott társadalmi problémának kell tekinteni, akik helytelen vagy jogellenes módon kezelik a hulladékot. A hulladékgazdálkodási tervekben meghatározott konkrét intézkedések és azoknak az illetékes hatóságok általi megfelelő végrehajtása hozzájárulhat e probléma megszüntetéséhez.

  Módosítás    27

  Irányelvre irányuló javaslat

  28 preambulumbekezdés

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (28)  A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A statisztikai adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével. Ezért a hulladékjogi célértékek teljesítésével kapcsolatos jelentéseik összeállítása során a tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai által közösen kidolgozott legújabb módszertant kell alkalmazniuk.

  (28)  A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A statisztikai adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell az adatgyűjtés és -feldolgozás összehangolt módszertanának kidolgozásával és a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton – az Eurostaton – keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és a harmonizált formátumon alapuló adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével. A hulladékgazdálkodás területén a hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához nélkülözhetetlen az összehasonlítható adatok megbízható szolgáltatása. Ezért végrehajtási jelentéseik ezen irányelv szerinti összeállítása során a tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai által közösen kidolgozott legújabb módszertant kell alkalmazniuk.

  Módosítás    28

  Irányelvre irányuló javaslat

  28 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (28a)  A kutatás és innováció elengedhetetlen a hulladékot erőforrásnak tekintő körforgásos gazdaság felé tartó uniós átmenet támogatásához. E cél elérése érdekében a Horizont 2020 keretében hozzá kell járulni azokhoz a kutatási és innovációs projektekhez, amelyek a terepen tudják demonstrálni és kipróbálni a körforgásos gazdaság gazdasági és környezeti fenntarthatóságát. Egy rendszerszintű megközelítés alkalmazása mellett e projektek hozzájárulhatnak olyan jogszabályok kidolgozásához, amelyek ösztönzik az innovációt és egyben könnyen végrehajthatók, elsősorban azáltal, hogy azonosítják azokat a szabályozási bizonytalanságokat, akadályokat és hiányosságokat, amelyek gátolhatják az erőforrások hatékony felhasználásán alapuló üzleti modellek kialakítását.

  Módosítás    29

  Irányelvre irányuló javaslat

  28 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (28b)  A Bizottság a tagállamok által szolgáltatott adatok és információk alapján háromévente jelentést tesz közzé, hogy beszámoljon az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az újrafeldolgozási célértékek elérése és az ezen irányelvben meghatározott új kötelezettségek végrehajtása terén tett haladásról.

  Módosítás    30

  Irányelvre irányuló javaslat

  33 a preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (33a)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell a magas szintű munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot a termelés, az újrafeldolgozás, a javítás, az újrahasználatra való előkészítés során és a hulladékágazatban, figyelembe véve az ezen ágazatokban dolgozó munkavállalókat érintő sajátos kockázatokat, és gondoskodniuk kell a területre vonatkozó már meglévő uniós jogszabályok megfelelő végrehajtásáról és érvényesítéséről.

  Módosítás    31

  Irányelvre irányuló javaslat

  33 b preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (33b)  Alapvető fontosságú a hulladékkal kapcsolatos jelenlegi szabályozás megfelelő végrehajtása és érvényesítése.

  Módosítás    32

  Irányelvre irányuló javaslat

  33 c preambulumbekezdés (új)

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  (33c)  Az irányelv elfogadása a jogalkotás minőségének javításáról szóló 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban meghatározott kötelezettségvállalások figyelembevételével történt, és végrehajtásának és alkalmazásának az említett megállapodásban foglalt iránymutatások szerint kell történnie.

  Módosítás    33

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – -1 pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  2 cikk – 2 bekezdés – b pont

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  -1.  a 2. cikk (2) bekezdése b) pontjának helyébe a következő szöveg lép:

  „b)   az 1774/2002/EK rendelet hatálya alá tartozó állati melléktermékek, beleértve a feldolgozott termékeket, az elégetésre, a hulladéklerakásra vagy a biogáz- vagy komposztálóüzemben történő felhasználásra szánt termékek kivételével;”

  „b)   az 1774/2002/EK rendelet hatálya alá tartozó állati melléktermékek, beleértve a feldolgozott termékeket, az elégetésre vagy hulladéklerakásra szánt termékek kivételével;”

  Módosítás    34

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – a pont

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 1 a pont – 2 a albekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  Az irányelv meghatározása szerinti települési hulladék a hulladékot kezelő gazdasági szereplő magán vagy állami jogállása szempontjából semlegesnek tekintendő.

  Módosítás    35

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – a a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 1 b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  aa) a szöveg a következő ponttal egészül ki:

   

  „1b.  »kereskedelmi és ipari hulladék«: nem veszélyes kevert hulladék, valamint elkülönítetten gyűjtött, a települési hulladéknál nagyobb mennyiségű hulladék, amely kereskedelmi és ipari tevékenységekből és/vagy helyszínekről származik, például papír és kartonpapír, üveg, fém, műanyag, biohulladék, fa- és lomhulladék.

   

  A kereskedelmi és ipari hulladék fogalmában nem tartozik bele a települési hulladék, az építési és bontási hulladék, valamint szennyvízhálózatból és a szennyvízkezelő művekből származó hulladék, például a szennyvíziszap;”;

  Módosítás    36

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – a b pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 1 c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ab) a szöveg a következő ponttal egészül ki:

   

  „1c.  »szemetelés«: valamely személy által akár szándékosan, akár hanyagságból elkövetett, a hulladék elhagyását eredményező valamennyi tett vagy mulasztás.”

  Módosítás    37

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – a c pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 1 d pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ac) a szöveg a következő ponttal egészül ki:

   

  „1d. »élelmiszer-pazarlás«: az előállítás, a feldolgozás, a kiskereskedelem és a fogyasztók szintjén eltávolított vagy kidobott élelmiszer, valamint az élelmiszer-termelési és -ellátási lánc egészében jelentkező élelmiszer-veszteség, az elsődleges termelés, a szállítás és a tárolás során jelentkező veszteségeket, a szándékosan nem betakarított mezőgazdasági termékeket és a betakarítást követő veszteségeket is beleértve;

  Módosítás    38

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – c pont

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 4 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4.  »biohulladék«: biológiailag lebontható, kerti vagy parkokból származó hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőknél és kiskereskedelmi létesítményekben keletkező élelmiszer- és konyhai hulladék, élelmiszer-feldolgozó üzemekben keletkező hasonló hulladék, valamint a hasonló biológiai lebonthatósággal rendelkező egyéb hulladék, amely jellegében, összetételében és mennyiségében hasonló a fentiekhez;

  4.  »biohulladék«: biológiailag lebontható, kerti vagy parkokból származó hulladék, nem állati eredetű mezőgazdasági hulladék (a betakarítást követő veszteségeket is beleértve), háztartásokban, éttermekben, étkeztetőknél és kiskereskedelmi létesítményekben keletkező élelmiszer- és konyhai hulladék, élelmiszer-termelő és élelmiszer-feldolgozó üzemekben keletkező hasonló hulladék, valamint a hasonló biológiai lebonthatósággal és komposztálhatósággal rendelkező egyéb hulladék, amely jellegében és összetételében hasonló a fentiekhez;

  Módosítás    39

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – d pont

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 4 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  4a.  »építési és bontási hulladék«: a hulladékoknak a 7. cikk alapján elfogadott jegyzéke szerint az építési és bontási hulladék kategóriáiba tartozó hulladékok;

  4a.  »építési és bontási hulladék«: a hulladékoknak a 7. cikk alapján elfogadott jegyzéke szerint az építési és bontási hulladék kategóriáiba tartozó hulladékok, ideértve a könnyű anyagokat is;

  Módosítás    40

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – d a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 4 b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  da)   a szöveg a következő ponttal egészül ki:

   

  „4b.  »állandó anyagok«: olyan anyagként osztályozható anyagok, amelyek előállításukat követően a minőségvesztés nélkül újrafeldolgozhatók, függetlenül attól, hogy milyen gyakran dolgozzák fel őket.”

  Módosítás    41

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – d b pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 9 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  db)  a szöveg a következő ponttal egészül ki:

   

  „9a.  »kiterjesztett gyártói felelősség«: a gyártó valamely termék iránti teljes vagy részleges operatív és/vagy pénzügyi felelőssége, amely ki van terjesztve a termék életciklusának fogyasztó utáni szakaszára, és amelynek célja, hogy a tagállamok elérjék az uniós hulladékgazdálkodási célkitűzéseket és növeljék az újrahasználati és újrafeldolgozási arányt;”

  Módosítás    42

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – e pont

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 16 pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  16.  »újrahasználatra való előkészítés«: ellenőrzési, tisztítási és javítási hasznosítási műveletek, amelyek során az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők által vagy az elismert betétdíjas rendszerek keretében összegyűjtött hulladékokat, termékeket vagy termék-alkatrészeket oly módon előkészítik, hogy azok további előfeldolgozás nélkül alkalmasak legyenek az újrahasználatra;

  16.  »újrahasználatra való előkészítés«: ellenőrzési, tisztítási és javítási hasznosítási műveletek, amelyek során a már hulladékká vált termékeket vagy termék-alkatrészeket előkészítik annak érdekében, hogy azok további előfeldolgozás nélkül alkalmasak legyenek az újrahasználatra;

  Módosítás    43

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – e a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 16 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  ea)   a szöveg a következő ponttal egészül ki:

   

  „16a.  »hígítás«: a hulladékok egy vagy több más anyaggal vagy hulladékkal történő keverése, hogy kémiai átalakulás nélkül csökkenjen a hulladékban jelen lévő összetevők koncentrációja, lehetővé téve a hígított hulladékok kezelésre vagy újrafeldolgozásra történő továbbítását, ami a hígítatlan hulladékok esetében egyébként tilos.” 

  Módosítás    44

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – f pont

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 17a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  17a.  »végső újrafeldolgozási eljárás«: az az újrafeldolgozási eljárás, amely akkor veszi kezdetét, amikor nincs szükség további mechanikus hulladékválogatási műveletekre, a hulladékanyagok bekerülnek egy termelési folyamatba, és ténylegesen termékekké vagy anyagokká alakítják őket;

  17a.  »végső újrafeldolgozási eljárás«: az az újrafeldolgozási eljárás, amely akkor veszi kezdetét, amikor nincs szükség további mechanikus hulladékválogatási műveletekre, a 6. cikk (1) bekezdése értelmében már hulladéknak nem minősülő hulladék és hulladékanyagok bekerülnek egy termelési folyamatba, és ténylegesen termékekké vagy anyagokká alakítják őket;

  Módosítás    45

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – f a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 17 ba pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fa)   a szöveg a következő ponttal egészül ki:

   

  „17ba.  »szerves újrafeldolgozás«: a hulladék biológiai úton lebontható részeinek aerob (komposztáló) kezelése háztartási és ellenőrzött körülmények között is, mikroorganizmusok vagy férgek segítségével, amelynek során komposztot állítanak elő. A lerakás nem tekinthető szerves újrafeldolgozási formának;”

  Módosítás    46

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – f b pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 20 a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fb)   a cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „20a.   »szennyeződésmentesítés«: minden olyan művelet, amellyel megsemmisítés céljából eltávolítják vagy kezelik a nem kívánatos veszélyes vagy szennyező anyagokat a hulladékokból.”

  Módosítás    47

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – f c pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 20 b pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fc)   a cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „20b.  »felújítás«: olyan eljárás, amelynek során egy terméket kielégítő működési állapotba hoznak a meghibásodáshoz közel álló fő alkatrészek átépítésével vagy javításával;”

  Módosítás    48

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 2 pont – f d pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  3 cikk – 20 c pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  fd)  a cikk a következő ponttal egészül ki:

   

  „20c.   »összegyűjthető hulladékolaj«: összegyűjtésre alkalmas hulladékolaj, jellemzően a tagállamok éves kenőanyag-fogyasztásának 50%-a;”

  Módosítás    49

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 3 pont

  2008/98/EK irányelv

  4 cikk – 3 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  3.  A tagállamok megfelelő gazdasági eszközökkel ösztönzik a hulladékhierarchia alkalmazását.

  3.  Az ezen irányelvben foglalt célkitűzésekhez való hozzájárulás, valamint a hulladékhierarchia alkalmazását célzó ösztönzők biztosítása érdekében a tagállamok élnek a megfelelő gazdasági eszközökkel vagy egyéb intézkedésekkel. E célból a tagállamok folyamodhatnak a VIa. mellékletben felsorolt gazdasági eszközökhöz vagy egyéb intézkedésekhez.

  A tagállamok [beírandó dátum: tizennyolc hónappal ezen irányelv hatálybalépése után]-ig és az azt követő minden ötödik évben jelentést tesznek a Bizottságnak az e bekezdés alapján elfogadott konkrét eszközökről.

  A tagállamok [beírandó dátum: tizennyolc hónappal ezen irányelv hatálybalépése után]-ig és az azt követő minden ötödik évben jelentést tesznek a Bizottságnak az e bekezdés alapján elfogadott konkrét eszközökről és egyéb intézkedésekről.

  Módosítás    50

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 3 a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  4 cikk – 3 a bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  3a.  A 4. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

   

  „(3a)   Az újrafeldolgozható anyagok kinyerésének támogatása érdekében a hulladékot az energetikai hasznosítás vagy a hulladéklerakóban történő végleges ártalmatlanítás előtt szét kell válogatni. A biológiailag lebomló részeket is kezelni kell.

   

  Az első albekezdéstől eltérve az elkülönítetten gyűjtött biohulladékot el lehet szállítani anaerob fermentációra vagy kizárólag biológiailag lebomló hulladékot felhasználó más létesítményekbe, amennyiben a biohulladék minősége megfelel a céllétesítmény előírásainak.”

  Módosítás    51

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 4 pont – b pont

  2008/98/EK irányelv

  5 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 38a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján megállapítsa az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alkalmazásának részletes kritériumait konkrét anyagok vagy tárgyak vonatkozásában.

  (2)  A Tanács és az Európai Parlament rendes jogalkotási eljárás keretében a Bizottság támogatásával megállapítja az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alkalmazásának részletes kritériumait konkrét anyagok vagy tárgyak vonatkozásában.

  Módosítás    52

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 5 pont – a pont – i alpont

  2008/98/EK irányelv

  6 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – -a pont (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  -a)  a hulladék az újrafelhasználást célzó előkészítő műveleten esett át;

  Módosítás    53

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 5 pont – b pont

  2008/98/EK irányelv

  6 cikk – 2 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 38a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján megállapítsa az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alkalmazásának részletes kritériumait bizonyos hulladékok vonatkozásában. A részletes kritériumoknak szükség esetén a szennyező anyagok határértékeit is tartalmazniuk kell, és figyelembe kell venniük az anyag vagy a tárgy lehetséges káros környezeti hatásait.

  (2)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 38a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása útján megállapítsa az (1) bekezdésben meghatározott feltételek alkalmazásának részletes kritériumait bizonyos hulladékok vonatkozásában. Bizonyos anyagok, például az adalékanyagok, a papír, az üveg, a fém, a műanyag, a gumiabroncsok és a textilanyagok vonatkozásában a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó konkrét kritériumok kidolgozását kell megfontolni. A részletes kritériumoknak szükség esetén a szennyező anyagok határértékeit is tartalmazniuk kell, és figyelembe kell venniük az anyag vagy a tárgy lehetséges káros környezeti hatásait.

  Módosítás    54

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 7 pont – -a pont (új)

  2008/98/EK irányelv

  8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

   

  Hatályos szöveg

  Módosítás

   

  -a)  az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

  „(1)  Az újrahasználatnak, valamint a megelőzésnek, az újrafeldolgozásnak és a hulladék egyéb hasznosításának megerősítése érdekében a tagállamok jogalkotási vagy nem jogalkotási intézkedéseket hozhatnak, ezáltal biztosítva, hogy a termékek fejlesztésével, előállításával, feldolgozásával, kezelésével, eladásával vagy behozatalával hivatásszerűen foglalkozó természetes vagy jogi személy (a termék gyártója) kiterjesztett gyártói felelősséggel rendelkezzék.”

  „(1)  Az újrahasználatnak, valamint a megelőzésnek, az újrafeldolgozásnak és a hulladék egyéb hasznosításának megerősítése érdekében a tagállamok jogalkotási vagy nem jogalkotási intézkedéseket hoznak, ezáltal biztosítva, hogy a termékek fejlesztésével, előállításával, feldolgozásával, kezelésével, eladásával vagy behozatalával hivatásszerűen foglalkozó természetes vagy jogi személy (a termék gyártója) kiterjesztett gyártói felelősséggel rendelkezzék.”

  Módosítás    55

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 7 pont – a pont

  2008/98/EK irányelv

  8 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Az ilyen intézkedések magukban foglalhatják továbbá a termékek gyártói számára konkrét működési és pénzügyi kötelezettségeket meghatározó kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek létrehozását is.

  Az ilyen intézkedések magukban foglalják továbbá a termékek gyártói számára konkrét működési, szervezeti és pénzügyi kötelezettségeket meghatározó kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek létrehozását is, ahol a gyártói felelősséget kiterjesztik a termék életciklusának fogyasztás utáni szakaszára is. Törekedni kell arra, hogy a gyártói felelősség minden forgalomba hozott termékre érvényes legyen.

  Módosítás    56

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 7 pont – b pont

  2008/98/EK irányelv

  8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  Ezen intézkedések – a hulladékhierarchia helyes alkalmazásának elősegítése érdekében – ösztönözhetik egyebek mellett a többször használható, műszaki szempontból tartós és a hulladékká válás után újrahasználatra való előkészítésre és újrafeldolgozásra alkalmas termékek fejlesztését, gyártását és forgalmazását. Az intézkedéseknek figyelembe kell venniük a termékek teljes életciklusa során jelentkező hatásokat.”;

  Ezen intézkedések – a hulladékhierarchia helyes alkalmazásának elősegítése érdekében – ösztönzik egyebek mellett olyan többször használható, műszaki szempontból tartós és könnyen javítható termékek fejlesztését, gyártását és forgalmazását, amelyek a hulladékká válás és az újrahasználatra való előkészítés vagy újrafeldolgozás után alkalmasak arra, hogy a piacon hozzáférhetők legyenek, illetve alkalmasak a forgalomba hozatalra. Az intézkedések figyelembe veszik a termékek teljes életciklusa során jelentkező hatásokat, a hulladékhierarchiát, valamint a termékekre már alkalmazandó uniós jogszabályokat és szabványokat.

  Módosítás    57

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 7 pont – c pont

  2008/98/EK irányelv

  8 cikk – 5 bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  (5)  A Bizottság a tagállamok és a gyártói felelősségi rendszerekkel kapcsolatban érintett szereplők részvételével információcserét szervez a 8a. cikkben meghatározott követelmények gyakorlati végrehajtásáról, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek megfelelő irányítására, és az azok keretében történő határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó bevált módszerekről. Ez magában foglalja többek között a gyártói felelősségi rendszerek szervezeti jellemzőire és nyomon követésére, a hulladékgazdálkodási üzemeltetők kiválasztására és a szemetelés megelőzésére vonatkozó információk cseréjét. A Bizottság közzéteszi az információcsere eredményét.

  (5)  A Bizottság a tagállamok és a gyártói felelősségi rendszerekkel kapcsolatban érintett szereplők részvételével információcserét szervez a 8a. cikkben meghatározott követelmények gyakorlati végrehajtásáról, valamint a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek megfelelő irányítására, és az azok keretében történő határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó bevált módszerekről. Ez magában foglalja többek között a gyártói felelősségi rendszerek szervezeti jellemzőire és nyomon követésére, a hulladékgazdálkodási üzemeltetők kiválasztására és a szemetelés megelőzésére vonatkozó információk cseréjét. A Bizottság közzéteszi az információcsere eredményét és iránymutatást nyújthat a főbb szempontokról.

  Módosítás    58

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  1 cikk – 1 bekezdés – 1 francia bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  –  egyértelműen meghatározzák az uniós piacon termékeket forgalomba hozó gyártók, az ő nevükben kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket működtető szervezetek, a hulladékgazdálkodással foglalkozó magán- vagy közszektorbeli szereplők, a helyi önkormányzatok, és adott esetben az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők szerepét és felelősségét;

  –  egyértelműen meghatározzák az uniós piacon termékeket forgalomba hozó gyártók (azaz bármely olyan természetes vagy jogi személy, amely hivatásszerűen termékeket fejleszt, gyárt, feldolgoz, kezel, értékesít vagy importál), az ő nevükben kiterjesztett gyártói felelősségi rendszereket működtető szervezetek, a hulladékgazdálkodással foglalkozó magán- vagy közszektorbeli szereplők, a helyi önkormányzatok, a forgalmazók és kiskereskedők, a végfelhasználók és a fogyasztók, az újrafelhasználási és javítási hálózatok, valamint adott esetben az újrahasználatra való előkészítés területén elismert gazdasági szereplők szerepét és felelősségét;

  Módosítás    59

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 1 bekezdés – 2 francia bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

    a hulladékhierarchiával összhangban lévő, mérhető hulladékgazdálkodási célértékeket határoznak meg annak érdekében, hogy legalább az adott rendszerre vonatkozó, az ebben az irányelvben, a 94/62/EK irányelvben, a 2000/53/EK irányelvben, a 2006/66/EK irányelvben és a 2012/19/EU irányelvben foglalt mennyiségi célértékeket teljesítsék;

    mérhető hulladékmegelőzési, újrafelhasználási, újrafelhasználásra való előkészítésre vonatkozó és újrafeldolgozási célértékeket, valamint a műanyagok esetében a minimális újrafeldolgozott tartalomra vonatkozó célértékeket határoznak meg annak érdekében, hogy legalább az adott rendszerre vonatkozó, az ebben az irányelvben, a 94/62/EK irányelvben, a 2000/53/EK irányelvben, a 2006/66/EK irányelvben és a 2012/19/EU irányelvben foglalt mennyiségi célértékeket, valamint a rendszer szempontjából relevánsnak tekintett egyéb célkitűzéseket teljesítsék;

  Módosítás    60

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 1 bekezdés – 3 francia bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  –  jelentéstételi rendszert hoznak létre a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó gyártók által az Unió piacán forgalomba hozott termékekre vonatkozó adatok összegyűjtésére. Miután ezek a termékek hulladékká válnak, a jelentéstételi rendszernek biztosítania kell az ilyen hulladék gyűjtésére és kezelésére, valamint adott esetben a hulladékanyag-áramokra vonatkozó adatok összegyűjtését;

  –  jelentéstételi rendszert hoznak létre a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó gyártók által az Unió piacán forgalomba hozott termékekre vagy adott esetben csomagolásra vonatkozó adatok összegyűjtésére. Miután ezek a termékek vagy adott esetben a csomagolás hulladékká válnak, a jelentéstételi rendszernek biztosítania kell az ilyen hulladék gyűjtésére és kezelésére, valamint adott esetben a hulladékanyag-áramokra vonatkozó adatok összegyűjtését;

  Módosítás    61

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 1 bekezdés – 4 francia bekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  –  egyenlő bánásmódot és megkülönböztetésmentességet biztosítanak a termékek gyártói, valamint a kis- és középvállalkozások számára.

  –  egyenlő bánásmódot és megkülönböztetésmentességet biztosítanak a termékek gyártói, a hulladékgazdálkodással és újrafeldolgozással foglalkozó gazdasági szereplők, valamint a kis- és középvállalkozások számára.

  Módosítás    62

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 1 bekezdés – 4 a francia bekezdés (új)

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

   

  –  előírásokat tartalmaznak a terméktervezés javítása (ökotervezés) tekintetében nem csupán az anyagok újrafeldolgozása és hasznosítása, hanem a hulladék megelőzése érdekében is – ideértve az optimalizált életciklus végi kezelést is az anyaghatékonyság javításának előmozdítása érdekében –, valamint jutalmazzák azon gyártók erőfeszítéseit, amelyek figyelembe veszik a termékek újrahasználhatóságát, javíthatóságát és újrafeldolgozhatóságát;

  Módosítás    63

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 3 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  rendelkezik a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges működési és pénzügyi eszközökkel;

  b)  rendelkezik a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges működési, szervezeti és pénzügyi eszközökkel;

  Módosítás    64

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 4 bekezdés – a pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  a)  az általuk az Unió piacán forgalomba hozott termékek teljes hulladékgazdálkodási költségét fedezze, beleértve a következőket:

  a)  az általuk az Unió piacán forgalomba hozott termékek alábbi hulladékgazdálkodási költségeit fedezze:

  –  az (1) bekezdés második francia bekezdésében említett hulladékgazdálkodási célértékeknek való megfeleléshez szükséges elkülönített gyűjtési, válogatási és kezelési műveletek költsége, figyelembe véve a termékekből származó másodnyersanyagok újrahasználatából vagy értékesítéséből befolyó bevételeket;

  –  az (1) bekezdés második francia bekezdésében említett hulladékgazdálkodási célértékeknek való megfeleléshez szükséges elkülönített gyűjtési, újrafeldolgozásra történő válogatási, újrahasználara és újrafeldolgozásra való előkészítési, újrafeldolgozási és egyéb hasznosítási műveletek költsége, figyelembe véve a termékeikből származó másodnyersanyagok újrahasználatából vagy értékesítéséből befolyó bevételeket;

  –  a hulladékbirtokosoknak a (2) bekezdéssel összhangban történő, megfelelő tájékoztatásából adódó költségek;

  –  a hulladékbirtokosoknak a (2) bekezdéssel összhangban történő, megfelelő tájékoztatásából adódó költségek;

  –  az (1) bekezdés harmadik francia bekezdésével összhangban történő adatgyűjtés és -szolgáltatás költsége;

  –  az (1) bekezdés harmadik francia bekezdésével összhangban történő adatgyűjtés és -szolgáltatás költsége;

  Módosítás    65

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8 a cikk – 4 bekezdés – b pont

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  b)  az egyes termékek vagy hasonló termékekből álló termékcsoportok életciklusának végén jelentkező tényleges költségek alapján módosításra kerüljön, figyelembe véve különösen a termékek újrahasználhatóságát és újrafeldolgozhatóságát;

  b)  az egyes termékek vagy hasonló termékekből álló termékcsoportok életciklusának végén jelentkező tényleges költségek alapján módosításra kerüljön, figyelembe véve különösen a termékek újrahasználhatóságát, javíthatóságát, újrafeldolgozhatóságát, a veszélyes anyagok jelenlétét, valamint az olyan állandó anyagok használatát, amelyek jellemzőik elvesztése nélkül több alkalommal is újrafeldolgozhatók. Hogy optimális piaci viszonyokat lehessen teremteni a gyártók számára egy ilyen módosítás előnyeinek kihasználására, az Unió belső piacára vonatkozóan létre kell hozni a módosítás alapjául szolgáló kritériumkészletet és azok mérési módszereit. A Bizottság ...-ig [beírandó dátum: 2 évvel ezen irányelv hatálybalépése után] vizsgálatot végez, és a tagállamokkal és az érintett ipari ágazatokkal együttműködve létrehoz egy több érdekelt felet tömörítő platformot, hogy meghatározzák az említett kritériumokat, és a 39. cikk (2) bekezdésével összhangban végrehajtási aktusokat fogadjanak el.

  Módosítás    66

  Irányelvre irányuló javaslat

  1 cikk – 8 pont

  2008/98/EK irányelv

  8a cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés

   

  A Bizottság által javasolt szöveg

  Módosítás

  A tagállamok megfelelő ellenőrzési és végrehajtási keretrendszert hoznak létre annak biztosítása érdekében, hogy a termékek gyártói végrehajtják kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeiket, a pénzügyi eszközök felhasználása megfelelően történik, és a rendszer m